Page 1


Pasqyra e te Ardhurave Shtator 2012 Tetor 2012 1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2 4 4.1 5 6

Shitjet neto Kostot e shitjeve Perfitimet bruto Shpenzimet operacionale Shpenzimet administrative te shitjeve dhe te pergjithshme Te ardhurat operacionale Te ardhura te tjera Te ardhura interesi Te ardhura te tjera(shpenzime), neto Vlera e te ardhurave pa tatim mbi fitimin Tatim mbi Fitimin Te ardhura neto Fitimet per njesi

1,000,000 160,000 40,000

40,043

660,000 66,000 594,000

660,123 66,012 594,111

Pasqyra e Rrjedhjes se Parase Shtator 2012 Tetor 2012 1 1.1 2 2.1 2.2

3 3.1 3.2 3.3 4 4.1 5 5.1 6 7 8 9

Rrjedhja e parase nga aktivitetet operacionale Te ardhurat neto 594,000 Shtesat(burimet e te ardhurave) Amortizimi 10,000 Renje ne llogarite hyrese 0 Rritje ne shpenzimet e akumuluara 0 Renje ne Inventar 0 Zbritjet(shpenzimet e parase) Renie ne llogari te likuidueshme) 0 Totali i Modifikimeve Para Neto te ardhura nga aktivitetet operacionale 594,000 Rrjedhje e Parase nga Aktivitetet e Investuese Parate e shpenzuara per blerjen/qerane e godines dhe pajisjeve 1,984,000 Para Neto te perftuara nga Aktivitetet Investuese 1,984,000 Te ardhurat nga Rritja e Borxhit Afatgjate Para Neto te perftuara nga Aktivitetet Investuese Rritje ne Para Paraja dhe Ekuivalentet e Parase ne Fillim te periudhes 639,000 Paraja dhe Ekuivalentet e Parase ne Fund te periudhes 639,000

1 1.1 1.2 1.3

Bilanci Asetet Asetet e tanishme Parate dhe Ekuivalentet e Parase Llogarite Hyrese Te mirat materiale

594,111 10,000 0 0 0 0 594,111 167,000 167,000

822,000 822,000

Shtator 2012 Tetor 2012 639,000 0 0

822,000 0 1,817,000

business_Plan  

it is a simple business plan

Advertisement