Page 1

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

‡Ê1ÃiÀ½ÃÊՈ`iÊÊÊ ‡ÊiLÀ>ÕV…Ã>˜ÜiˆÃ՘}ÊÊ ‡ÊՉ>Ê`iÊÕÃÕ>ÀˆœÊÊÊ

‡ÊՈ`iÊ`iʏ½ṎˆÃ>ÌiÕÀÊÊÊ ‡ÊՈ`>ʏ¿ṎˆââœÊ

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

1


฀ ฀

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

UʏÜ>ÞÃÊÃ̜ÀiÊޜÕÀÊÃ>ˆÊÀœi`Ê>˜`Ê`ÀÞʈ˜Ê̅iÊÃ>ˆÊL>}°Ê/…ˆÃÊ܈Ê«ÀiÛi˜ÌÊ Ì…iÊÃ>ˆÊvÀœ“ÊLiˆ˜}ÊVÀÕÅi`ʜÀÊVÀi>Ãi`° UÊ,ˆ˜Ãˆ˜}ÊޜÕÀÊÀˆ}Ê܈̅ÊvÀiÅÊÜ>ÌiÀÊLivœÀiÊÃ̜À>}iÊ܈Ê«Àœœ˜}Ê̅iʏˆviÊ œvÊ̅iÊÃ>ˆ°Ê œÊ˜œÌÊÕÃiÊ܏Ûi˜ÌÃʜÀÊV…i“ˆV>ÃÊ̜ÊVi>˜Ê̅iÊÃ>ˆ°ÊvʈÌÊ LiVœ“iÃÊ`ˆÀÌÞ]ÊVi>˜ÊˆÌÊÕȘ}ÊvÀiÅÊÜ>ÌiÀÊ>˜`ʓˆ`ÊÜ>«°

ä·£äÊ ˜}ˆÃ…ʇ Ê Ê Ê

/…ˆÃÊÕÃiÀ½ÃÊ}Ո`iÊVœ˜Ì>ˆ˜Ãʈ˜vœÀ“>̈œ˜Ê˜iViÃÃ>ÀÞÊ̜ʫÀœ«iÀÞÊÊ Àˆ}ÊޜÕÀÊ >ˆÃ…ÊÃ>ˆ°Ê ÞÊvœœÜˆ˜}Ê̅iÃiÊ}Ո`iˆ˜iÃÊޜÕÊ܈ÊÊ }iÌʜ«Ìˆ“Õ“Ê«iÀvœÀ“>˜ViÊ>˜`ÊÃiÀۈViÊvÀœ“ÊޜÕÀÊÃ>ˆÃ°

££‡£nÊ iÕÌÃV…ʇ Ê Ê Ê Ê

˜Ê`ˆiÃiÀÊiLÀ>ÕV…Ã>˜ÜiˆÃ՘}Êvˆ˜`i˜Ê-ˆiÊÜiÀÌۜiÊÊ Ê ˜vœÀ“>̈œ˜i˜]ÊՓÊ…ÀÊ >ˆÃ…Ê-i}iÊœ«Ìˆ“>Ê>ÕvâÕL>Õi˜Ê՘`ÊÊ âÕÊÌÀˆ““i˜°Ê ÕÀV…Ê`>ÃÊ ivœ}i˜Ê>iÀʈ˜ÜiˆÃiÊiÀÀiˆV…i˜Ê-ˆiÊÊ œ«Ìˆ“>iÊiˆÃÌ՘}Ê՘`Ê`i˜Ê“>݈“>i˜Ê ÕÌâi˜Ê>ÕÃÊ…Ài“Ê-i}i°

UÊ7…i˜ÊÃ̜Àˆ˜}Ê̅iÊÃ>ˆÊvœÀʏœ˜}Ê«iÀˆœ`ÃʜvÊ̈“i]ʏœœÃi˜Ê̅iÊÌi˜Ãˆœ˜Ê œvÊ̅iÊL>ÌÌi˜Ã° UÊ œÊ˜œÌʏi>ÛiÊ̅iÊÃ>ˆÊiÝ«œÃi`Ê̜Ê`ˆÀiVÌÊÃ՘ˆ}…ÌʇÊ̅ˆÃÊ܈ÊÜi>Ži˜Ê ̅iÊÃ>ˆÊ“>ÌiÀˆ>Ã° UÊvÊޜÕÀÊÃ>ˆÊˆÃÊ`>“>}i`]ʅ>ÛiʈÌÊÀi«>ˆÀi`ÊLÞÊ>ʵÕ>ˆvˆi`ÊÃ>ˆ“>ŽiÀÊ LivœÀiÊVœ˜Ìˆ˜Õˆ˜}ÊÕÃi°

£™‡ÓÈÊ Ã«>šœÊ‡ Ê Ê Ê

ÃÌ>ÊՉ>ÊVœ˜Ìˆi˜iʏ>ʈ˜vœÀ“>Vˆ˜Ê˜iViÃ>Àˆ>Ê«>À>ÊÌÀˆ“>ÀÊÊ «iÀviVÌ>“i˜ÌiÊÌÕÊÛi>Ê >ˆÃ…°Ê-ˆ}Ոi˜`œÊœÃÊVœ˜ÃiœÃÊiÃVÀˆÌœÃÊÊ i˜Ê>Ê}Չ>ÊVœ˜Ãi}ՈÀ?Ãʏ>ÃʓiœÀiÃÊ«ÀiÃÌ>Vˆœ˜iÃÊ`iÊÌÕÊÛi>°

ÓLJÎ{ÊÀ>˜X>ˆÃʇ Ê Ê Ê Ê

iÊ}Ո`iÊ`iʏ¿ṎˆÃ>ÌiÕÀÊVœ˜Ìˆi˜ÌʏiÃʈ˜vœÀ“>̈œ˜ÃʘjViÃÊ Ã>ˆÀiÃÊ«œÕÀʓœ˜ÌiÀÊVœÀÀiVÌi“i˜ÌÊۜÌÀiÊۜˆiÊ >ˆÃ…°Ê ˜ÊÊ ÃՈÛ>˜ÌÊViÃÊ`ˆÀiV̈ÛiÃ]ÊۜÕÃÊ̈ÀiÀiâʏiÃʓiˆiÕÀiÃÊÊ «iÀvœÀ“>˜ViÃÊiÌÊ՘ÊÃiÀۈViʜ«Ìˆ“>Ê`iÊۜÃÊۜˆið

Îx‡{ÓÊÌ>ˆ>˜œÊ‡ Ê Ê Ê Ê äÓ

+ÕiÃÌ>Ê}Ո`>ÊVœ˜Ìˆi˜iʏiʈ˜vœÀ“>∜˜ˆÊ˜iViÃÃ>ÀˆiÊ>ÊVœÀÀiÌ̜ÊÊ “œ˜Ì>}}ˆœÊ`iiÊÛiiÊ >ˆÃ…°Ê-i}Õi˜`œÊˆÊ«Õ˜ÌˆÊ`i>Ê}Ո`>ÊÊ œÌÌiÀÀiÌiÊ՘ʫiÀviÌ̜ÊÌÀˆ“Êiʓ>ÃȓiÊ«iÀvœÀ“>˜ViÊ`>iÊÊ ÛœÃÌÀiÊÛii° ÜÜÜ°˜>ˆÃ…Ã>ˆÃ°Vœ“

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

2

ÜÜÜ°˜>ˆÃ…Ã>ˆÃ°Vœ“

äÎ


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

UÊœÀÊLiÃÌÊÀiÃՏÌÃ]ÊV…œœÃiÊ̅iÊÊ ÀiVœ““i˜`i`Ê >ˆÃ…Ê“>ÃÌÊ>˜`ÊÃiÌÊ ÞœÕÀÊiÝÌi˜Ãˆœ˜ÃÊ>˜`ÊLœœ“ʏi˜}̅ÊÌœÊ Ì…iÊ«ÕLˆÃ…i`ÊëiVˆvˆV>̈œ˜Ã° UÊ >ÀivՏÞʈ˜ÃiÀÌÊ̅iʓ>ÃÌʈ˜ÌœÊ̅iÊ ÕvvÊ«œVŽiÌ]ÊܜÀŽˆ˜}Ê̅iÊÃ>ˆÊ`œÜ˜Ê>Ê LˆÌÊ>ÌÊ>Ê̈“i°

9œÕÀÊ >ˆÃ…Ê->ˆÊ܈ÊܜÀŽÊÜiÊˆ˜Ê>Ê܈`iÊÀ>˜}iʜvÊVœ˜`ˆÌˆœ˜ÃÊ>˜`ʜ˜Ê>Ê Û>ÀˆiÌÞʜvÊLœ>À`ðÊiÀiÊ>ÀiÊܓiʅˆ˜ÌÃÊ̅>ÌÊ܈Ê…i«ÊޜÕÊÌ՘iÊޜÕÀÊÃ>ˆÊ ̜ʓ>ÌV…ÊޜÕÀÊÃÌޏiÊ>˜`Ê̅iÊVœ˜`ˆÌˆœ˜Ã\  

 UʈÌÊ̅iʓ>ÃÌÊ̈«Êˆ˜ÌœÊ̅iʅi>`«Õ}Ê œÀÊvˆÝi`ʅi>`ÊÜiL° UÊ/…Ài>`Ê̅iÊÌ>VŽÊ«ÕiÞÊ>ÃÊÅœÜ˜Ê ̜Ê>ۜˆ`ÊvÀˆV̈œ˜ÊV>ÕȘ}ʜÛiÀ‡ÜÀ>«ÃÊ ˆ˜Ê̅iÊÀœ«iÊ>˜`Ê«>À̈>ÞÊÌi˜Ãˆœ˜ÊÕvv°Ê ­ˆ}Ê£°®

­ˆ}°Ê£®

UʘʜÛiÀ«œÜiÀi`ÊVœ˜`ˆÌˆœ˜Ã]Ê>««ÞʓœÀiÊ`œÜ˜…>ՏÊ̜ÊvÀiiÊ̅iʅi>`Ê>˜`ÊÊ v>ÌÌi˜Ê̅iÊÕ««iÀÊ̅ˆÀ`ʜvÊ̅iÊÃ>ˆ°Ê/…ˆÃÊÃiÌ̈˜}Ê܈Ê`i‡«œÜiÀÊ̅iÊÀˆ}Ê܅ˆiÊ Žii«ˆ˜}Ê̅iÊÃ>ˆÃÊVi˜ÌiÀʜvÊivvœÀÌÊVœ“vœÀÌ>LÞʏœÜÊ>˜`ÊvœÀÜ>À`° UÊ7…i˜ÊÃÕ«iÀʜÛiÀ«œÜiÀi`]ʫՏÊœ˜Ê̅iʓ>݈“Õ“Ê`œÜ˜…>ՏÊÃiÌ̈˜}Ê>˜`Ê >««ÞÊψ}…̏ÞʓœÀiʜÕ̅>Տ°Êۜˆ`ʜÕ̅>Տˆ˜}Ê̜œÊ“ÕV…°ÊÊψ}…̏ÞÊvՏiÀÊ Ã>ˆÊ܈Ê}ˆÛiÊޜÕÊ>ʓœÀiÊ}À>`Õ>Ê«œÜiÀÊÕ«Ê>ÃÊޜÕÊÅiiÌʈ˜Ê>˜`Ê}œ°

UÊÌÌ>V…Ê̅iÊLœœ“Ê̜Ê̅iʓ>ÃÌ]ÊÊ >œÜˆ˜}Êë>ViÊ>LœÛiʈÌʈ˜Ê̅iÊVÕ̇œÕÌÊ ÃœÊ̅>ÌÊ̅iÊÃ>ˆÊV>˜ÊLiÊvՏÞÊÊ `œÜ˜…>Տi`ʏ>ÌiÀ° UÊ œÜ˜…>ՏÊ̜Ê̅iÊÃÌ>À̈˜}ÊÃiÌ̈˜}Ê ÜˆÌ…Ê̅iʏiiV…ÊÌ܈Ã̈˜}Ê`œÜ˜Ê̜Ê̅iÊ Ó˜`ʜÀÊÎÀ`ÊL>ÌÌi˜ÊÕȘ}Ê̅iʏiiV…Ê `>ÀÌÊ>ÃÊ>ÊÀiviÀi˜Vi°

UÊœÀʏˆ}…ÌiÀÊ܈˜`Ã]ʏi>ÛiÊ̅iÊ`œÜ˜…>ՏÊψ}…̏ÞʏœœÃiÀÊ>ÃÊ̅ˆÃÊ܈Ê>``Ê `À>vÌÊ`i«Ì…Ê̜ÊޜÕÀÊÃ>ˆÊ>˜`Ê̈}…Ìi˜Ê̅iʏiiV…°Ê"Õ̅>ՏÊV>˜ÊLiʏivÌÊÊ Ãˆ}…̏ÞʏœœÃiÀÊ̜ʈ˜VÀi>ÃiÊ`ÀˆÛi°Ê/…ˆÃÊÃiÌÕ«Ê܈Ê…i«ÊޜÕÊ}iÌÊ«>˜ˆ˜}ʈ˜Ê “>À}ˆ˜>ÊVœ˜`ˆÌˆœ˜Ã°

UÊ Ý«iÀˆ“i˜ÌÊ̜Êvˆ˜`Ê̅iÊÃiÌ̈˜}ÃÊ̅>ÌÊܜÀŽÊLiÃÌÊvœÀÊޜհÊ>À}iÀÊÃ>ˆœÀÃÊ ­œÛiÀÊ£näʏLîʓ>ÞÊ܈ÅÊ̜ÊÕÃiÊψ}…̏ÞʏiÃÃÊ`œÜ˜…>ՏÊ>˜`ʜÕ̅>ՏÊ̅>˜Ê ˆ}…ÌiÀÊÀˆ`iÀÃʈ˜ÊœÀ`iÀÊ̜Ê}iÌʓ>݈“Õ“Ê«œÜiÀʜÕÌʜvÊ̅iˆÀÊÀˆ}°

­ˆ}°ÊÓ®

UÊ/œÊi˜VœÕÀ>}iÊ̅iÊӜœÌ…iÃÌÊ«œÃÈLiÊV>“LiÀÊÀœÌ>̈œ˜]Ê>˜`Ê«Àœœ˜}Ê Ì…iʏˆviʜvÊ̅iÊÃ>ˆ]Ê>ۜˆ`ʜÛiÀ‡Ìi˜Ãˆœ˜ˆ˜}Ê̅iÊL>ÌÌi˜Ã°Ê

UÊ`ÕÃÌÊ̅iʓ>ÃÌÊiÝÌi˜Ãˆœ˜ÊÜÊ̅>ÌÊ̅iÊÌ>VŽÊ«ÕiÞʫՏÃÊ`œÜ˜ÊVœÃiÊÌœÊ Ì…iÊVi>ÌÊ܅i˜Ê`œÜ˜…>Տi`° UÊ"Õ̅>ՏÊ՘̈ÊÃ>ˆÊ…>ÃÊ`iÈÀi`Ê`À>vÌÊ`i«Ì…°ÊʵՈVŽÊ«Õ“«Êœ˜Ê̅iÊÃ>ˆÊ܈Ê …i«ÊޜÕÊÃiiÊޜÕÀʜÕ̅>ՏÊÃiÌ̈˜}ÃÊLivœÀiÊޜÕʅˆÌÊ̅iÊÜ>ÌiÀ°Ê9œÕÊV>˜Ê>ÃœÊ «ÕÅʜ˜Ê̅iʓˆ`‡ÃiV̈œ˜ÊœvÊ̅iÊÃ>ˆÊ܈̅ÊޜÕÀʅ>˜`Ê̜ÊvˆÊˆ˜Ê̅iÊÅ>«i° UÊ/i˜Ãˆœ˜ÊL>ÌÌi˜ÃÊLÞÊÌÕÀ˜ˆ˜}ÊÃVÀiÜÊVœÕ˜ÌiÀVœVŽÜˆÃi°ÊÌʈÃʘœÌÊÊ ˜iViÃÃ>ÀÞÊ̜ʏœœÃi˜ÊL>ÌÌi˜ÃÊLiÌÜii˜ÊÃ>ˆˆ˜}ÊÃiÃȜ˜Ã°ÊœÀÊÃi>ܘ>Ê Ã̜À>}iʈÌʈÃÊ>Ê}œœ`ʈ`i>Ê̜Êi>ÃiÊL>ÌÌi˜ÊÌi˜Ãˆœ˜Ê̜Êiˆ“ˆ˜>ÌiÊ>˜ÞÊÊ «œÃÈLˆˆÌÞʜvÊ՘Ü>˜Ìi`ÊÃÌÀiÌV…°Ê­ˆ}ÊÓ°® ä{

ÜÜÜ°˜>ˆÃ…Ã>ˆÃ°Vœ“

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

3

ÜÜÜ°˜>ˆÃ…Ã>ˆÃ°Vœ“

äx


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

-Ìi«Ê£\ʘÃiÀÌʓ>ÃÌʈ˜ÌœÊÜVŽÊ ܈̅œÕÌÊ«>Vˆ˜}ÊV>“Ãʜ˜Ê“>ÃÌ°Ê

…iVŽÊ̅>ÌÊ̅iʓ>iʓ>ÃÌÊV>«ÊˆÃÊ Ãi>Ìi`ʈ˜ÌœÊ̅iÊ̜«ÊœvÊ̅iʓ>ÃÌ° -Ìi«Êx\ÊÊ,ii>ÃiÊ>Ê `œÜ˜…>ՏÊÌi˜Ãˆœ˜°

-Ìi«ÊÓ\Ê-iÌÊL>ÃiÊ̜ʫÀˆ˜Ìi`ÊÊ Ã«iVˆvˆV>̈œ˜ÃÊ>˜`Ê̅Ài>`ÊÊ `œÜ˜…>ՏÊÀœ«iÊ>ÃÊŜܘʈ˜ÊÊ ˆ}°Ê£Êœ˜Ê«>}iÊ{°

-Ìi«ÊÈ\ÊʈÌÊLœÌ̜“ÊV>“LiÀÊ œ˜ÌœÊ“>ÃÌÊLÞÊÀi>V…ˆ˜}Ê Ì…ÀœÕ}…Ê∫«iÀÊ«œÀÌ°ÊÌÊÊ …i«ÃÊ̜ÊLi˜`Ê̅iÊL>ÌÌi˜ÊÊ LÞÊ«Õň˜}Ê`œÜ˜Ü>À`°Ê

-Ìi«ÊÎ\ÊÊ-iÌÊL>ÃiÊ̜ʫÀˆ˜Ìi`Ê Ã«iVˆvˆV>̈œ˜ÃÊ>˜`Ê`œÜ˜…>ÕÊ Õ˜ÌˆÊ“>ÃÌÊÃÌ>ÀÌÃÊ̜ÊŜÜÊ Ì…ÀœÕ}…ÊLœœ“Êœ«i˜ˆ˜}ÊVÕ̜ÕÌ° äÈ

ÜÜÜ°˜>ˆÃ…Ã>ˆÃ°Vœ“

-Ìi«Ê{\ÊÊÌÌ>V…ÊLœœ“Ê̜ʓ>ÃÌÊ >˜`Ê>««Þʏˆ}…ÌÊ̜ʓœ`iÀ>ÌiÊÊ œÕ̅>ՏÊÌi˜Ãˆœ˜° For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

4

ÜÜÜ°˜>ˆÃ…Ã>ˆÃ°Vœ“

äÇ


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Àœ“Ê̅iÊv>V̜ÀÞ]Ê̅iÊ >ˆÃ…Ê >“Ê ->ˆÃÊ>ÀiÊ`iÈ}˜i`Ê̜ʫiÀviV̏ÞÊvˆÌÊ Ì…iÊÀiVœ““i˜`i`ʓ>ÃÌð

-Ìi«ÊÇ\ÊÊ iÝÌ]ÊܜÀŽÊޜÕÀÊÜ>ÞÊ Õ«Ê̅iÊÃ>ˆÊvˆÌ̈˜}Ê̅iÊÊ V>“LiÀÃʈ˜Ê«>Vi°Ê/…iÊÊ V>“LiÀÃʘi>ÀÊ̅iÊLœœ“ÊV>˜Ê LiÊ>VViÃÃi`ÊLÞÊÀi>V…ˆ˜}Ê Ì…ÀœÕ}…Ê̅iÊVÕ̜ÕÌ°Ê/…iÊ̜«Ê V>“ÊV>˜Êi>ȏÞÊLiÊVœ>Ýi`Ê ˆ˜ÌœÊ«>ViÊLÞÊ}À>눘}ʈÌÊ Ì…ÀœÕ}…Ê̅iÊÜVŽÊ“>ÌiÀˆ>°

/œÊÀiÌÀœvˆÌÊ̅iÊ >“Ê->ˆÃÊ̜ÊvˆÌÊ>˜ÞÊ “>ÃÌÃÊ܈̅ÊÓ>iÀÊ`ˆ>“iÌiÀÃÊ̅>˜Ê ̅œÃiÊÀiVœ““i˜`i`]ÊëiVˆ>ÊÊ Ã«>ViÀÃÊ>ÀiÊ«ÀœÛˆ`i`Ê܈̅ˆ˜Ê̅iÊÊ Ã>ˆL>}Ê«œVŽiÌ°Ê/…iÃiÊë>ViÀÃÊ>VÌÊÌœÊ vˆÊÕ«Ê>˜ÞÊiÝÌÀ>ÊÜVŽÊœœÃi˜iÃÃÊÊ VÀi>Ìi`ÊLÞÊÕȘ}ʘœ˜‡ÀiVœ““i˜`i`Ê “>ÃÌð

ˆ}°Ê£

/œÊÕÃiÊ̅iÊë>ViÀÃ]ÊvœœÜÊ̅iÊÃÌi«ÃÊ LiœÜ\ ˆ}°ÊÓ

-Ìi«Ên\ÊÊ œÜ˜…>ՏÊ>˜` œÕ̅>ՏÊ̜ÊÀiVœ““i˜`i` ÃiÌ̈˜}ð

£°Ê7ˆÌ…Ê̅iÊÃ>ˆÊ`i‡Àˆ}}i`]ÊÀi“œÛiÊ Ì…iÊV>“LiÀÃÊvÀœ“Ê̅iÊV>“ÊÌ>LÃÊ Ü…iÀiÊ̅iÊÜVŽÊœœÃi˜iÃÃʈÃʘœÌi`°ÊÊ /…iÊV>“LiÀʘi>ÀÊ̅iÊLœœ“ÊV>˜ÊLiÊ >VViÃÃi`Ê̅ÀœÕ}…Ê̅iÊÜVŽÊœ«i˜ˆ˜}]Ê Ü…ˆiÊ̅iÊvœœÌÊL>ÌÌi˜ÊV>“ÊV>˜ÊLiÊ >VViÃÃi`Ê̅ÀœÕ}…Ê̅iÊ∫«iÀÊ«œÀÌ°

ˆ}°ÊÎ

Ӱʈ˜`Ê̅iÊë>ViÀÃÊ̅>ÌÊ>ÀiÊÊ «>VŽ>}i`ʈ˜Ê̅iÊVi>ÀÊ«œVŽiÌʜvÊ i>V…ÊÃ>ˆL>}°Ê-ÌÀiÌV…Ê>˜`Êψ`iÊ̅iÊ Ã«>ViÀÃʜÛiÀÊ̅iÊV>“ÊÌ>LÃÊ>ÃÊÅœÜ˜Ê ˆ˜Êˆ}ÊÓ°

-Ìi«Ê™\ÊÊ/i˜Ãˆœ˜ÊL>ÌÌi˜ÃÊLÞÊ vœœÜˆ˜}Ê̅iÊ,ˆ}}ˆ˜}Ê/ˆ«ÃÊ vœÕ˜`ʜ˜Ê«>}iÊ{]ʈ}°ÊÓ°

än

ÜÜÜ°˜>ˆÃ…Ã>ˆÃ°Vœ“

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

ΰÊ*>ViÊ̅iÊV>“LiÀÊL>VŽÊœ˜ÌœÊˆÌÃÊ ÀiëiV̈ÛiÊÌ>L°Ê/…iÊi˜`ÊÀiÃՏÌʈÃÊ Ã…œÜ˜Êˆ˜Êˆ}Êΰ

5

ÜÜÜ°˜>ˆÃ…Ã>ˆÃ°Vœ“

ä™


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

>ˆÃ…ÊÜ>ÀÀ>˜ÌÃÊ̅ˆÃÊ«Àœ`ÕVÌÊ̜ÊLiÊvÀiiÊvÀœ“Ê“>œÀÊ`iviVÌÃʈ˜Ê“>ÌiÀˆ>ÊœÀÊ ÜœÀŽ“>˜Ã…ˆ«Ê̜Ê̅iʜÀˆ}ˆ˜>Ê«ÕÀV…>ÃiÀÊvœÀÊ>Ê«iÀˆœ`ʜvʘˆ˜iÌÞÊ­™ä®Ê`>ÞÃÊvÀœ“Ê ̅iÊ`>ÌiʜvÊ«ÕÀV…>Ãi°Ê/…ˆÃÊÜ>ÀÀ>˜ÌÞʈÃÊÃÕLiVÌÊ̜Ê̅iÊvœœÜˆ˜}ʏˆ“ˆÌ>̈œ˜Ã\Ê /…iÊÜ>ÀÀ>˜ÌÞʈÃÊÛ>ˆ`ʜ˜ÞÊ܅i˜Ê̅iÊ«Àœ`ÕVÌʈÃÊÀi}ˆÃÌiÀi`Ê>ÌÊ̅iÊÜ>ÀÀ>˜ÌÞÊ ÃiV̈œ˜ÊœvÊ̅iÊ >ˆÃ…ÊÜiLÈÌiÊ­ÜÜÜ°˜>ˆÃ…Ã>ˆÃ°Vœ“®Ê܈̅ˆ˜ÊÃiÛi˜Ê­Ç®Ê`>ÞÃÊ vÀœ“Ê̅iÊ`>ÌiʜvÊ«ÕÀV…>Ãi° /…iÊÜ>ÀÀ>˜ÌÞʈÃÊÛ>ˆ`ʜ˜ÞÊ܅i˜Ê̅ˆÃÊ«Àœ`ÕVÌʈÃÊÕÃi`ÊvœÀʘœÀ“>ÊÀiVÀi>̈œ˜>Ê >V̈ۈ̈iÃ]Ê>˜`Ê`œiÃʘœÌÊVœÛiÀÊ«Àœ`ÕVÌÃÊÕÃi`ʈ˜ÊÀi˜Ì>ÊœÀÊÌi>V…ˆ˜}ʜ«iÀ>̈œ˜Ã° >ˆÃ…Ê܈Ê“>ŽiÊ̅iÊvˆ˜>ÊÜ>ÀÀ>˜ÌÞÊ`iÌiÀ“ˆ˜>̈œ˜]Ê܅ˆV…Ê“>ÞÊÀiµÕˆÀiʈ˜Ã«iV‡ ̈œ˜Ê>˜`ɜÀÊ«…œÌœÃʜvÊ̅iÊiµÕˆ«“i˜Ì]Ê܅ˆV…ÊVi>ÀÞÊŜÜÊ̅iÊ`iviV̭î°ÊvÊ ˜iViÃÃ>ÀÞ]Ê̅ˆÃʈ˜vœÀ“>̈œ˜Ê“ÕÃÌÊLiÊÃi˜ÌÊ̜Ê̅iÊ >ˆÃ…Ê`ˆÃÌÀˆLÕ̜Àʈ˜ÊޜÕÀÊ VœÕ˜ÌÀÞ]Ê«œÃÌ>}iÊ«Ài«>ˆ`°Ê*Àœ`ÕVÌÊV>˜ÊLiÊÀiÌÕÀ˜i`ʜ˜ÞʈvÊ>ÊÀiÌÕÀ˜Ê>Õ̅œÀˆâ>̈œ˜Ê ˜Õ“LiÀÊ­, ®ÊˆÃÊ}ˆÛi˜Êˆ˜Ê>`Û>˜ViÊLÞÊ̅iÊ >ˆÃ…Ê`ˆÃÌÀˆLÕ̜À°Ê/…iÊ, ʘՓLiÀÊ “ÕÃÌÊLiÊVi>ÀÞʏ>Lii`ʜ˜Ê̅iʜÕÌÈ`iʜvÊ̅iÊ«>VŽ>}i]ʜÀʈÌÊ܈ÊLiÊÀivÕÃi`°

UÊ>}iÀ˜Ê-ˆiÊ…ÀÊ-i}iÊÃÌiÌÃÊ}iÌÀœVŽ˜iÌÊ՘`Ê>Õv}iÀœÌʈ˜Ê`iÀÊÊ `>âÕ}i…ŸÀˆ}i˜Ê-i}iÌ>ÃV…i° UÊ >ÃÊLë؏i˜Ê`iÃÊ,ˆ}}ÃÊۜÀÊ`iÀÊ ˆ˜>}iÀ՘}ʓˆÌÊ-ØÃÃÜ>ÃÃiÀÊiÀ…Ÿ…ÌÊ`ˆiÊ iLi˜Ã`>ÕiÀÊ`iÃÊ-i}iÃ°Ê i˜ÕÌâi˜Ê-ˆiÊ>Õvʎiˆ˜i˜Ê>ÊŸÃ՘}ӈÌÌiÊœ`iÀÊ

…i“ˆŽ>ˆi˜]ÊՓÊ`>ÃÊ-i}iÊâÕÊÀiˆ˜ˆ}i˜°Ê ÕÌâi˜Ê-ˆiÊLiˆÊ6iÀÃV…“ÕÌâ՘}i˜Ê -ØÃÃÜ>ÃÃiÀÊ՘`ʓˆ`iÊ-iˆvi° UÊ iˆÊB˜}iÀiÀÊ>}iÀ՘}Ê܏Ìi˜Ê-ˆiÊ`ˆiÊ>ÌÌi˜Ã«>˜˜Õ˜}ʏŸÃi˜° UÊ6iÀÃÕV…i˜Ê-ˆiÊ`>ÃÊ-i}iÊ“Ÿ}ˆV…ÃÌÊÜi˜ˆ}Ê`ˆÀiŽÌiÀÊ-œ˜˜i˜ÃÌÀ>…Õ˜}ÊÊ >ÕÃâÕÃiÌâi˜]Ê`>Ê`ˆiÃÊ`>ÃÊ>ÌiÀˆ>ÊÃV…ÜBV…Ì° UÊ-œÌiÊ…ÀÊ-i}iÊLiÃV…B`ˆ}ÌÊÜ>À`i˜]ʏ>ÃÃi˜Ê-ˆiÊiÃÊۜ˜Êiˆ˜i“ÊÊ µÕ>ˆvˆâˆiÀÌi˜Ê-i}i“>V…iÀÊÀi«>ÀˆiÀi˜ÊLiۜÀÊ-ˆiÊiÃÊÜiˆÌiÀʘÕÌâi˜°

vÊ>Ê«Àœ`ÕVÌʈÃÊ`ii“i`Ê̜ÊLiÊ`iviV̈ÛiÊLÞÊ >ˆÃ…]Ê̅iÊÜ>ÀÀ>˜ÌÞÊVœÛiÀÃÊ̅iÊ Ài«>ˆÀʜÀÊÀi«>Vi“i˜ÌʜvÊ̅iÊ`iviV̈ÛiÊ«Àœ`ÕVÌʜ˜Þ°Ê >ˆÃ…Ê܈Ê˜œÌÊLiÊ Ài뜘ÈLiÊvœÀÊ>˜ÞÊVœÃÌÃ]ʏœÃÃiÃ]ʜÀÊ`>“>}iÃʈ˜VÕÀÀi`Ê>ÃÊ>ÊÀiÃՏÌʜvʏœÃÃÊ œvÊÕÃiʜvÊ̅ˆÃÊ«Àœ`ÕVÌ° /…ˆÃÊÜ>ÀÀ>˜ÌÞÊ`œiÃʘœÌÊVœÛiÀÊ`>“>}iÊV>ÕÃi`ÊLÞʓˆÃÕÃi]Ê>LÕÃi]ʘi}iVÌʜÀÊ ˜œÀ“>ÊÜi>ÀÊ>˜`ÊÌi>Àʈ˜VÕ`ˆ˜}]ÊLÕÌʘœÌʏˆ“ˆÌi`Ê̜]ʫ՘VÌÕÀiÃ]ÊÀˆ}}ˆ˜}ÊÜˆÌ…Ê œÌ…iÀÊ̅>˜Ê >ˆÃ…ÊVœ“«œ˜i˜ÌÃ]Ê`>“>}iÊ`ÕiÊ̜ÊiÝViÃÈÛiÊÃ՘ÊiÝ«œÃÕÀi]ÊÊ `>“>}iÊV>ÕÃi`ÊLÞʈ“«Àœ«iÀʅ>˜`ˆ˜}Ê>˜`ÊÃ̜À>}i]Ê`>“>}iÊV>ÕÃi`ÊLÞÊÕÃiÊ ˆ˜ÊÜ>ÛiÃʜÀÊŜÀiÊLÀi>Ž]ʜÀÊ`>“>}iÊV>ÕÃi`ÊLÞÊ>˜Þ̅ˆ˜}ʜ̅iÀÊ̅>˜Ê`iviVÌÃÊ ˆ˜Ê“>ÌiÀˆ>Ê>˜`ÊܜÀŽ“>˜Ã…ˆ«° /…ˆÃÊÜ>ÀÀ>˜ÌÞʈÃÊۜˆ`ʈvÊ>˜ÞÊ՘>Õ̅œÀˆâi`ÊÀi«>ˆÀ]ÊV…>˜}iʜÀʓœ`ˆvˆV>̈œ˜Ê…>ÃÊ Lii˜Ê“>`iÊ̜Ê>˜ÞÊ«>ÀÌʜvÊ̅iÊiµÕˆ«“i˜Ì° /…iÊÜ>ÀÀ>˜ÌÞÊvœÀÊ>˜ÞÊÀi«>ˆÀi`ʜÀÊÀi«>Vi“i˜ÌÊiµÕˆ«“i˜ÌʈÃÊ}œœ`ÊvÀœ“Ê ̅iÊ`>ÌiʜvÊ̅iʜÀˆ}ˆ˜>Ê«ÕÀV…>Ãiʜ˜Þ°Ê/…iʜÀˆ}ˆ˜>Ê«ÕÀV…>ÃiÊÀiViˆ«ÌʓÕÃÌÊ >VVœ“«>˜ÞÊ>ÊÜ>ÀÀ>˜ÌÞÊV>ˆ“ðÊ/…iʘ>“iʜvÊ̅iÊÀiÌ>ˆiÀÊ>˜`Ê`>ÌiʜvÊÊ «ÕÀV…>ÃiʓÕÃÌÊLiÊVi>ÀÊ>˜`ʏi}ˆLi°Ê/…iÀiÊ>ÀiʘœÊÜ>ÀÀ>˜ÌˆiÃ]Ê܅ˆV…ÊÊ iÝÌi˜`ÊLiޜ˜`Ê̅iÊÜ>ÀÀ>˜ÌÞÊëiVˆvˆi`ʅiÀiˆ˜°

£ä

ÜÜÜ°˜>ˆÃ…Ã>ˆÃ°Vœ“

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

6

ÜÜÜ°˜>ˆÃ…Ã>ˆÃ°Vœ“

££


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

/…>˜ŽÊޜÕÊvœÀÊ«ÕÀV…>Ș}Ê>Ê >ˆÃ…Ê«Àœ`ÕVÌ°Ê/œÊÀiViˆÛiÊvՏÊÜ>ÀÀ>˜ÌÞÊ>˜`ÊÊ VÕÃ̜“iÀÊÃiÀۈViÊLi˜ivˆÌÃ]ÊޜÕʓÕÃÌÊÀi}ˆÃÌiÀÊޜÕÀÊ«Àœ`ÕVÌÊ܈̅ˆ˜ÊÇÊ`>ÞÃÊÊ œvÊ«ÕÀV…>ÃiÊ>ÌÊ̅iÊÜ>ÀÀ>˜ÌÞÊÃiV̈œ˜ÊœvʜÕÀÊÜiLÈÌi°Ê,i}ˆÃÌiÀÊ«Àœ`ÕVÌÊ>Ì\

฀ 6ˆii˜Ê >˜Ž]Ê`>ÃÃÊ-ˆiÊÈV…ÊvØÀÊiˆ˜Ê >ˆÃ…Ê*Àœ`ՎÌÊi˜ÌÃV…ˆi`i˜Ê…>Li˜°Ê1“Ê`i˜ÊÊ Ûœi˜Ê1“v>˜}Ê`iÀÊ>À>˜Ìˆi‡Ê՘`Ê-iÀۈViiˆÃÌ՘}i˜Ê˜ÕÌâi˜ÊâÕʎŸ˜˜i˜]ʓØÃÃi˜ÊÊ -ˆiÊÈV…ʈ˜˜iÀ…>LÊۜ˜ÊÇÊ/>}i˜Ê˜>V…Ê ÀÜiÀLÊ`iÃÊ*Àœ`ՎÌiÃʈ“Ê>À>˜ÌˆiLiÀiˆV…ÊÊ >ÕvÊ՘ÃiÀiÀÊ7iLÈÌiÊÀi}ˆÃÌÀˆiÀi˜°Ê,i}ˆÃÌÀˆiÀi˜Ê-ˆiÊ…ÀÊ*Àœ`ՎÌÊ՘ÌiÀ\

À>Vˆ>ÃÊ«œÀʅ>LiÀÊVœ“«À>`œÀÊ՘ʫÀœ`ÕVÌœÊ >ˆÃ…°Ê*>À>Ê«œ`iÀʜLÌi˜iÀÊ՘>ÊÊ }>À>˜Ì‰>ÊVœ“«iÌ>ÊÞÊLi˜ivˆVˆœÃÊ`iÊÃiÀۈVˆœ]Ê̈i˜iÃʵÕiÊÀi}ˆÃÌÀ>ÀÊÌÖÊ«Àœ`ÕV̜ÊÊ i˜Ê>ÊÃiVVˆ˜Ê`iÊ}>À>˜Ì‰>ÃÊ`iʘÕiÃÌÀ>Ê7iLÊVœ˜Ê՘Ê̈i“«œÊ“?݈“œÊ`iÊÇÊ Ê`‰>ÃÊ`iëÕjÃÊ`iʏ>ÊVœ“«À>°Ê,i}ˆÃÌÀ>ÊÌÕÊ«Àœ`ÕV̜Êi˜\

iÀVˆÊ`¿>ۜˆÀÊ>V…iÌjÊ՘ʫÀœ`ՈÌÊ >ˆÃ…°Ê*œÕÀʜLÌi˜ˆÀÊ՘iÊ}>À>˜ÌˆiÊVœ“«mÌiÊÊ iÌʏiÃÊ>Û>˜Ì>}iÃÊ`ÕÊÃiÀۈViÊVˆi˜Ì]ÊۜÕÃÊ`iÛiâÊi˜Ài}ˆÃÌÀiÀÊۜÌÀiÊ«Àœ`ՈÌÊÊ `>˜ÃʏiÃÊÃi«ÌʍœÕÀÃʵՈÊÃՈÛi˜Ìʏ>Ê`>ÌiÊ`¿>V…>Ì]Ê`>˜Ãʏ>ÊÃiV̈œ˜Ê7>ÀÀ>˜ÌÞÊ`iÊÊ ˜œÌÀiÊÈÌiÊ7iL°Ê ˜Ài}ˆÃÌÀiâÊۜÌÀiÊ«Àœ`ՈÌÊDʏ¿>`ÀiÃÃiÊÃՈÛ>˜ÌiÊ\

฀ ฀

À>âˆiÊ«iÀÊ>ÛiÀÊ>VµÕˆÃÌ>̜Ê՘ʫÀœ`œÌÌœÊ >ˆÃ…°ÊÊvˆ˜iÊ`ˆÊÀˆViÛiÀiʏ>Ê«ˆi˜>ÊÊ }>À>˜âˆ>ÊiʈÊÃiÀۈâˆÊLi˜ivˆÌÊ>>ÊVˆi˜Ìi>]Ê`iۈÊÀi}ˆÃÌÀ>ÀiʈÊÌ՜ʫÀœ`œÌ̜ÊÊ i˜ÌÀœÊÇÊ}ˆœÀ˜ˆÊ`>¿>VµÕˆÃ̜Ê>>ÊÃi∜˜iÊ}>À>˜âˆ>Ê`iÊ˜œÃÌÀœÊÜiLÈÌi°ÊÊ ,i}ˆÃÌÀ>ʈÊ«Àœ`œÌ̜Ê>\

ÜÜÜ°˜>ˆÃ…Ã>ˆÃ°Vœ“ For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

7

Naish Windsurfing -User's Guides  

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404 1 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404...

Naish Windsurfing -User's Guides  

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404 1 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404...

Advertisement