Page 1

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

ŒCIANY I SUFITY Z P£YT MINERALNYCH WALLS AND CEILINGS WITH MINERAL BOARDS

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

FABRYKA MEBLI OKRÊTOWYCH FAMOS Sp. z o.o., 83-200 STAROGARD GDAÑSKI, ul. Gdañska 37

1


-1-

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

ŒCIANY I SUFITY Z P£YT MINERALNYCH WALLS AND CEILINGS WITH MINERAL BOARDS

P³yty œcienne i sufitowe wykonane z p³yt mineralnych bezazbestowych przeznaczone s¹ do budowy pomieszczeñ okrêtowych w systemie zwanym "tradycyjnym". Pomieszczenia zaprojektowane w tym systemie spe³niaj¹ wszystkie wymagane przepisami klasy odpornoœci ogniowej. KONSTRUKCJA I MONTA¯ W konstrukcji systemu stosowane s¹ jako rdzeñ p³yty mineralne oklejone obustronnie laminatami spe³niaj¹cymi normy w zakresie wolnego rozprzestrzeniania ognia, s¹ one równie¿ nietoksyczne. Asortyment prezentowanych p³yt umo¿liwia budowê œcian dzia³owych pomiêdzy pomieszczeniami oraz szalowanie œcian i pok³adów stalowych. Odpowiednie wyfrezowanie krawêdzi p³yt umo¿liwiaj¹ce po³o¿enie masy silikonowej uszczelniaj¹cej pozwala w tym systemie równie¿ na budowê pomieszczeñ "mokrych" (kuchnie, sanitariaty itp.) Zastosowanie w budowie œcian podwójnych daje mo¿liwoœæ uzyskania œcian akustycznych. P³yty œcienne pomiêdzy sob¹ ³¹czy siê na "obce pióro" wykonane z bednarki stalowej. Po³¹czenia naro¿ne wykonuje siê przez stosowanie ró¿norodnych profili obejmuj¹cych lub k¹towych. P³yty sufitowe s¹ montowane do uprzednio wykonanego okratowania za pomoc¹ wkrêtów. Wariantowo proponuje siê maskowanie styków p³yt profilem "omega". Przyk³adowe rozwi¹zania konstrukcyjne przedstawiono w dalszej czêœci katalogu.

Wall and ceiling panels from non-asbestos form a traditional system for building accomodations on vessels. Accomodation in this system fulfill all requirements for fire resistance. CONSTRUCTION AND MOUNTING In this system Cape Marine Boards is a core which is bonded with laminates on both sides. Laminates are approved as having low flame spread characteristics and are non-toxic. A range of panels enables to build bulkheads in alleyways, partitions between accomodations and linings of steel wall and decks. This system makes it possible to build so called "wet" accomodations such as kitchens, toilets etc, thanks to possibility of sealing grooved edges with silicones. Double walls comply with sound insulation standards. Wall panels are connected with each by means of a loose tonge steel spline. Corner connections are made from various angle and clamping rings. Ceiling panels are screwed to a framing. Joints can be masked with an Omega profile. An example of this construction is presented in a further part of this catalogue.

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

FABRYKA MEBLI OKRÊTOWYCH FAMOS Sp. z o.o., 83-200 STAROGARD GDAÑSKI, ul. Gdañska 37

2


-2-

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

P£YTA M18/C

KK18-96 P-121-301

PANEL M18/C

KLASA OGNIOWA: C MATERIA£: p³yta mineralna bezazbestowa o gruboœci 15,9 mm i gêstoœci 640 kg/m3 /1/, laminat dekoracyjny i przeciw-prê¿ny/2/, klej /3/. PRZYK£AD OZNACZENIA: P£YTA M18/C AB - 2400x600 - PP2008U/PP KK1896/P-121-301

FIRE CLASS: C MATERIALS: non-asbestos mineral board 15,9 mm thick, density 640 kg/m3 /1/, decorative and backing laminate /2/, glue /3/. EXAMPLE OF DESIGNATION: PANEL M18/C AB - 2400x600 - PP2008U/PP KK1896/P-121-301

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

3


-3-

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

P£YTA M21/B15

KK18-96 P-121-302

PANEL M21/B15

RODZAJ

WIELKOή

POW.

*)

2240x600 2400x600

1,33 1,44

2240x600 2400x600

1,34 1,44

21

mm hxa

KLASA OGNIOWA: B15 MATERIA£: p³yta mineralna bezazbestowa o gruboœci 19,1 mm i gêstoœci 640 kg/m3 /1/, laminat dekoracyjny i przeciw-prê¿ny /2/, klej /3/. PRZYK£AD OZNACZENIA: P£YTA M21/B15 A - 2400x600 - PP2008U/PP KK1896/P-121-302 FIRE CLASS: B15 MATERIALS: non-asbestos mineral board 19,1 mm thick, density 640 kg/m3 /1/, decorative and backing laminate /2/, glue /3/. EXAMPLE OF DESIGNATION: PANEL M21/B15 A - 2400x600 - PP2008U/PP KK1896/P-121-302

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

FABRYKA MEBLI OKRÊTOWYCH FAMOS Sp. z o.o., 83-200 STAROGARD GDAÑSKI, ul. Gdañska 37

4

m2

MASA 1 m2 w kg

14,60

MASA ca³k w kg

19,42 21,02 19,42 21,02


-4-

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

P£YTA M24/B15

KK18-96 P-121-010

PANEL M24/B15

RODZAJ

WIELKOή

POW.

*)

450x730 450x880 2240x600 2400x600 450x730 450x880

0,33 0,40 1,34 1,44 0,33 0,40

2240x600 2400x600

1,34 1,44

A AB CD

mm hxa

m2

20

KLASA OGNIOWA: B15 MATERIA£: p³yta mineralna bezazbestowa o gruboœci 22,2 mm i gêstoœci 640 kg/m3 /1/, laminat dekoracyjny /2/, klej /3/. PRZYK£AD OZNACZENIA: P£YTA M24/B15 B/KP/2400x600 - PP2008U/PP 2008U KK1896/P-121-010

FIRE CLASS: B15 MATERIALS: non-asbestos mineral board 22,2 mm thick, density 640 kg/m3 /1/, decorative laminate /2/, glue /3/. EXAMPLE OF DESIGNATION: PANEL M24/B15 B/KP/2400x600 - PP2008U/PP2008U KK1896/P-121-010

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

FABRYKA MEBLI OKRÊTOWYCH FAMOS Sp. z o.o., 83-200 STAROGARD GDAÑSKI, ul. Gdañska 37

5

MASA 1 m2 w kg

16,60

MASA ca³k w kg

5,48 6,64 22,24 23,90 5,48 6,64 22,24 23,90


-5-

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

ŒCIANKA SZALUNKOWA LINING WALS

K¥TOWNIK GIÊTY 25x25x2 K¥TOWNIK GIÊTY 25x25x2 t=750

K¥TOWNIK GIÊTY 25x25x2 t=750

PROFIL OPOROWY

PROFIL DOLNY

18 lub 21

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

FABRYKA MEBLI OKRÊTOWYCH FAMOS Sp. z o.o., 83-200 STAROGARD GDAÑSKI, ul. Gdañska 37

6


-6-

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

ŒCIANKA DZIA£OWA BULKHEAD WALL

K¥TOWNIK GIÊTY 25x25x2 t=750

K¥TOWNIK GIÊTY 25x25x2

PROFIL DOLNY

24

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

FABRYKA MEBLI OKRÊTOWYCH FAMOS Sp. z o.o., 83-200 STAROGARD GDAÑSKI, ul. Gdañska 37

7


-7-

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

ŒCIANKA DZIA£OWA /PODWÓJNA/ BULKHEAD WALL /DOUBLE/

K¥TOWNIK GIÊTY 25x25x2 t=750

980

CEOWNIK GIÊTY 30x30x2

PROFIL DOLNY

21

21

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

FABRYKA MEBLI OKRÊTOWYCH FAMOS Sp. z o.o., 83-200 STAROGARD GDAÑSKI, ul. Gdañska 37

8


-8-

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

ŒCIANKA DZIA£OWA BULKHEAD WALL

"FARTUCH" - BLACHA O GRUBOŒCI 3 mm.

PROFIL DOLNY

24

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

FABRYKA MEBLI OKRÊTOWYCH FAMOS Sp. z o.o., 83-200 STAROGARD GDAÑSKI, ul. Gdañska 37

9


-9-

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

PO£¥CZENIA

21

21

CONNECTIONS

1

24

24

1

24

ŒRUBA SZWEDZKA

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

FABRYKA MEBLI OKRÊTOWYCH FAMOS Sp. z o.o., 83-200 STAROGARD GDAÑSKI, ul. Gdañska 37

10


- 10 -

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

PO£¥CZENIA CONNECTIONS

21

21

5 24

2

5

24

ŒRUBA SZWEDZKA

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

FABRYKA MEBLI OKRÊTOWYCH FAMOS Sp. z o.o., 83-200 STAROGARD GDAÑSKI, ul. Gdañska 37

11


- 11 -

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

PO£¥CZENIA CONNECTIONS

24

40

OBCE PIÓ RO

21

40

OBCE PIÓRO

21

40

OBCE PIÓRO

3

SILIKON

21

2

24

K¥TOWNIK 25x25x2

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

FABRYKA MEBLI OKRÊTOWYCH FAMOS Sp. z o.o., 83-200 STAROGARD GDAÑSKI, ul. Gdañska 37

12


- 12 -

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

P£YTA M12/C

KK18-96 P-121-611

PANEL M12/C

1

2 3 0,36 0,72

KLASA OGNIOWA: C MATERIA£: p³yta mineralna bezazbestowa o gruboœci 9,5 mm i gêstoœci 640 kg/m3 /1/, laminat dekoracyjny i przeciw-prê¿ny /2/, klej /3/. PRZYK£AD OZNACZENIA: P£YTA M12/C 1200x600 - PP2008U KK1896/P-121-611

FIRE CLASS: C MATERIALS: non-asbestos mineral board 9,5 mm thick, density 640 kg/m3 /1/, decorative and backing laminate /2/, glue /3/. EXAMPLE OF DESIGNATION: PANEL M12/C 1200x600 - PP2008U KK1896/P-121-611

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

FABRYKA MEBLI OKRÊTOWYCH FAMOS Sp. z o.o., 83-200 STAROGARD GDAÑSKI, ul. Gdañska 37

13

8,50

3,06 6,12


- 13 -

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

P£YTA M18/B15

KK18-05 P-121-612

PANEL M18/B15

2 3 0,36 0,72

~18

1

KLASA OGNIOWA: B15 MATERIA£: p³yta mineralna bezazbestowa o gruboœci 16 mm i gêstoœci 450 kg/m3 /1/, laminat dekoracyjny i przeciw-prê¿ny /2/, klej /3/. PRZYK£AD OZNACZENIA: P£YTA M18/B15 1200x600 - PP2008U KK1805/P-121-612

FIRE CLASS: B15 MATERIALS: non-asbestos mineral board 16 mm thick, density 450 kg/m3 /1/, decorative and backing laminate /2/, glue /3/. EXAMPLE OF DESIGNATION: PANEL M18/B15 1200x600 - PP2008U KK1805/P-121-612

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

FABRYKA MEBLI OKRÊTOWYCH FAMOS Sp. z o.o., 83-200 STAROGARD GDAÑSKI, ul. Gdañska 37

14

9,60

3,45 6,90


- 14 -

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

KONSTRUKCJA SUFITU CONSTRUCTION OF CEILING

WARIANT II WKRÊT M4x25

CEOWNIK 54x15x2

P£YTA M12/C lub P£YTA M18/B15

7

6

WKRÊT M5x20

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

FABRYKA MEBLI OKRÊTOWYCH FAMOS Sp. z o.o., 83-200 STAROGARD GDAÑSKI, ul. Gdañska 37

15


- 15 -

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

KONSTRUKCJE SUFITU CONSTRUCTION OF CEILING

BEDNARKA N30x4

M8

PODK£ADKA SPRʯYSTA Z 8,2

100

NAKRÊTKA M8-4

150

PRÊT OKR¥G£Y 8-2

CEOWNIK 54x15x2 2 2

P£YTA M12/C lub P£YTA M18/B15

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

FABRYKA MEBLI OKRÊTOWYCH FAMOS Sp. z o.o., 83-200 STAROGARD GDAÑSKI, ul. Gdañska 37

16


- 16 -

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

ZESTAWIENIE PROFILI LIST OF PROFILES

Profile monta¿owe i profile o charakterze wykoñczeniowym maj¹ zastosowanie do budowy œcian grodziowych i szalunkowych z p³yt mineralnych o wymaganej klasie odpornoœci ogniowej. Kszta³t i wymiary profili zapewniaj¹ szczelnoœæ po³¹czeñ i uniwersalnoœæ zastosowania. Profile produkowane s¹ z blachy stalowej ocynkowanej lub stalowej ocynkowanej pokrytej foli¹ dekoracyjn¹ PCV lub lakierem. Dostawy wykonywane s¹ w uk³adzie asortymentowym, na paletach w opakowaniach uniemo¿liwiaj¹cych powstawanie uszkodzeñ mechanicznych.

Assembling profiles and finishing profiles are used to the construction of bulkhead and lining walls from non-asbestos Cape Marine Boards with required fire protection. Their shapes and dimensions are ensuring tight connections and universal application. The profiles made of galvanized steel sheet or galvanized steel sheet covered with decorative PCV foil or lacquered. Deliveries are realized in sets of assortiments on pallets, package preventing any mechanical damages.

PROFIL PROWADZ¥CY GUIDE PROFILE

a

20

1

KK18-96/B-15-017

a = 21; 24

PROFIL PRZYŒCIENNY B PROFILE AT THE WALL

b = 30; 80

KK18-96/B-15-014

Blacha stalowa ocynkowana o gr. 0,7 mm pokryta foli¹PCV l max = 2500 mm masa = 0,41 kg/mb /b = 30 mm/ masa = 0,60 kg/mb /b = 80 mm/ Galvanized steel sheet 0,7 mm thick covered with decorative PCV foil. l max = 2500 mm mase = 0,41 kg/mb /b = 30 mm/ mase = 0,60 kg/mb /b = 80 mm/ Blacha stalowa ocynkowana o gr. 0,7 mm pokryta foli¹PCV l max = 2500 mm masa = 0,41 kg/mb /b = 30 mm/ masa = 0,60 kg/mb /b = 80 mm/

3

4

Galvanized steel sheet 0,7 mm thick covered with decorative PCV foil l max = 2500 mm mase = 0,50 kg/mb /a = 21 mm/ mase = 0,60 kg/mb /a = 24 mm/

b

30

2

Blacha stalowa ocynkowana o gr. 0,7 mm pokryta foli¹PCV l max = 2500 mm masa = 0,50 kg/mb /a = 21 mm/ masa = 0,60 kg/mb /a = 24 mm/

Galvanized steel sheet 0,7 mm thick covered with decorative PCV foil. l max = 2500 mm mase = 0,41 kg/mb /b = 30 mm/ mase = 0,60 kg/mb /b = 80 mm/

PROFIL PRZYPOD£OGOWY A PROFILE AT THE WALL KK18-96/B-15-012

Blacha stalowa ocynkowana o gr. 0,7 mm pokryta foli¹PCV l max = 2500 mm masa = 0,40 kg/mb

Galvanized steel sheet 0,7 mm thick covered with decorative PCV foil. l max = 2500 mm mase = 0,40 kg/mb

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

17


- 17-

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

ZESTAWIENIE PROFILI LIST OF PROFILES

a

PROFIL NARO¯NY A CORNER PROFILE

5

KK18-96/B-15-018

10.5

PROFIL KRYJ¥CY COVERING PROFILE

6

Galvanized steel sheet 0,7 mm thick covered with decorative PCV foil l max = 2500 mm mase = 0,91 kg/mb /a = 18 mm/ mase = 0,97 kg/mb /a = 24 mm/ Blacha stalowa ocynkowana o gr. 0,7 mm pokryta foli¹PCV l max = 2500 mm masa = 0,16 kg/mb

12 14.8

GN 18/B-056-2

14,5

15,5

Galvanized steel sheet 0,7 mm thick covered with decorative PCV foil. l max = 2500 mm mase = 0,16 kg/mb

PROFIL OMEGA OMEGA PROFILE

Blacha stalowa ocynkowana o gr. 0,7 mm pokryta foli¹PCV l max = 2500 mm masa = 0,87 kg/mb

GN 18/B-056-1

Galvanized steel sheet 0,7 mm thick covered with decorative PCV foil l max = 2500 mm mase = 0,87 kg/mb

11,5

2,5

46

7

Blacha stalowa ocynkowana o gr. 0,7 mm pokryta foli¹PCV l max = 2500 mm masa = 0,91 kg/mb /a = 21 mm/ masa = 0,97 kg/mb /a = 24 mm/

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

FABRYKA MEBLI OKRÊTOWYCH FAMOS Sp. z o.o., 83-200 STAROGARD GDAÑSKI, ul. Gdañska 37

18


- 18 -

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Fabryka Mebli Okrêtowych oferuje równie¿:

w Starogardzie Gdañskim

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

19

FAMOS , Ship Furniture Factory-sandwich panel (for ship's ceiling)  
FAMOS , Ship Furniture Factory-sandwich panel (for ship's ceiling)  

WALLSANDCEILINGSWITH MINERALBOARDS FABRYKAMEBLIOKRÊTOWYCHFAMOSSp.zo.o., 83-200STAROGARDGDAÑSKI, ul.Gdañska37 For more details visit www.mari...

Advertisement