Page 1

Απολογιςμόσ Δ.Α.Π.-Ν.Δ.Υ.Κ. Ιατρικού Σμήματοσ

Έτοσ:2010-2011


ΑΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ Δ.Α.Π. –Ν.Δ.Υ.Κ. ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ΢ Πριν από μερικϋσ μϋρεσ (10/5) εύχε οριςτεύ από το Δ.΢. εκλογο-απολογιςτικό γενικό ςυνϋλευςη, μια διαδικαςύα κατοχυρωμϋνη από το καταςτατικό και ςτην οπούα απολογούνται ο πρόεδροσ, ο αντιπρόεδροσ και τα λοιπϊ θεςμικϊ μϋλη του ςυλλόγου καθώσ και οι παρατϊξεισ για τη ςυνολικό τουσ παρουςύα ςτη διϊρκεια τησ χρονιϊσ. Μια ςυνϋλευςη ςτην οπούα όταν φανερό η απουςύα των αιώνιων «υπεραςπιςτών» των ςυλλογικών διαδικαςιών καθώσ και οι προςπϊθειεσ τουσ να αλλοιώςουν με κϊθε τρόπο τη διαδικαςύα με μοναδικό ςτόχο να αποφύγουν αυτό που η εκπρόςωποσ τουσ εύχε δηλώςει χωρύσ κανϋνα θρϊςοσ κατϊ τη προηγούμενη χρονιϊ «δεν κϊναμε τύποτα για τη ςχολό και δε θα κϊνουμε»

Ωσ Δ.Α.Π. –Ν.Δ.Υ.Κ. με αύςθημα ευθύνησ προσ τουσ φοιτητϋσ που μασ ςτόριξαν κατϊ την προηγούμενη χρονιϊ νιώθουμε χρϋοσ να απολογηθούμε για τη ςυνολικό δρϊςη μασ καθ’ όλη τη διϊρκεια τησ χρονιϊσ. 

ΣΟΜΕΙ΢: ςτη διϊρκεια του ακαδημαώκού ϋτουσ 2010-2011 βιώςαμε την αποκλειςτικό εκπροςώπηςη των φοιτητών του ςυλλόγου μασ από τουσ φοιτητϋσ τησ Δ.Α.Π. –Ν.Δ.Υ.Κ. Δικαιολογύεσ που ακούςτηκαν ςτην εκλογο- απολογιςτικό ςυνϋλευςη όπωσ «δεν μασ ενδιαφϋρουν οι τομεύσ» από ΑΡΕΝ ό «δε μασ ενημερώνουν» από ΠΑ΢Π ό ΝΕΑΠ δεν αρμόζουν ςε υπεύθυνουσ ςυνδικαλιςτϋσ. Ωσ ΔΑΠ προτεύναμε: 1. Αναβϊθμιςη των μαθημϊτων τησ Παθολογύασ Β και Γ με την ειςαγωγό case reports με ςτόχο την πιο ϊμεςη ςυςχϋτιςη τουσ με τη κλινικό ϊςκηςη ςε ϋνα ϋτοσ που με το ιςχύον πρόγραμμα ςπουδών χϊνεται κϊθε επαφό με την κλινικό (ςυνϋλευςη τομϋα παθολογύασ 2/3/11) 2. ριζικϋσ αλλαγϋσ ςτο μϊθημα τησ παθολογύασ Α όπωσ εκςυγχρονιςμόσ του ςυγγρϊμματοσ, ςυμμετοχό του ςυνόλου των μελών ΔΕΠ του τομϋα ςτη διδαςκαλεύα του μαθόματοσ ώςτε να μειωθεύ ο αριθμόσ φοιτητών ανϊ μϋλοσ ΔΕΠ και καλύτερη οργϊνωςη του προγρϊμματοσ διδαςκαλύασ (ςυνϋλευςη τομϋα παθολογύασ 2/3/11) 3. πρόοδοι ςτο μϊθημα τησ Παθολογοανατομύασ (ςυνϋλευςη τομϋα μορφολογύασ 28/9/10) 4. εξϋταςη εργαςτηρύων ανατομύασ και κατϊ την εξεταςτικό του ΢επτεμβρύου (ςυνϋλευςη τομϋα μορφολογύασ 6/10/10) 5. δυνατότητα για οριςμό τησ ημερομηνύασ προφορικόσ εξϋταςησ για την κλινικό ϊςκηςη τησ χειρουργικόσ από τον κϊθε φοιτητό ξεχωριςτϊ (ςυνϋλευςη τομϋα χειρουργικόσ 29/11/10)

ΓΕΝΙΚΗ ΢ΤΝΕΛΕΤ΢Η ΣΜΗΜΑΣΟ΢: Η Δ.Α.Π. –Ν.Δ.Υ.Κ. όταν η μοναδικό παρϊταξη με ςταθερό και ςυνεχό παρουςύα ςτο ανώτατο όργανο αποφϊςεων του τμόματοσ μασ, παρουςύα με προτϊςεισ και διεκδικόςεισ όπωσ η δημιουργύα νϋου ςύγχρονου αναγνωςτηρύου, η ριζικό αλλαγό του προγρϊμματοσ ςπουδών και η δημιουργύα ΙΑΣΡΕΙΟΤ ΥΟΙΣΗΣΩΝ.( Γενικό ΢υνϋλευςη Σμόματοσ 25/1/2011).


ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΢ΠΟΤΔΩΝ: Μϋςω του εκπροςώπου μασ ςτην επιτροπό ςπουδών διαςφαλύςαμε ότι δε θα εφαρμοςτεύ κανϋνασ κύκλοσ προαπαιτούμενων μαθημϊτων με το ιςχύον πρόγραμμα ςπουδών ςτην τελευταύα ςυνεδρύαςη τησ επιτροπόσ. Ακόμη προτεύναμε τη δημιουργύα εργαςτηρύου κλινικών δεξιοτότων (ςυνεδρύαςη επιτροπόσ ςπουδών 9/2/11)

ΕΡΓΑ΢ΣΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΣΗΣΩΝ Εύναι γεγονόσ ότι οι περιςςότεροι φοιτητϋσ ξεκινούν κλινικϋσ αςκόςεισ χωρύσ να ϋχουν κανϋνα θεωρητικό ό πρακτικό υπόβαθρο για την πραγματοπούηςη απλών ιατρικών πρϊξεων (τοποθϋτηςη φλεβοκαθετόρα, λόψη αερύων αύματοσ κ.α.) και για την εκπαύδευςη τουσ βαςύζονται ςτην επιςτημονικό επϊρκεια αλλϊ κυρύωσ ςτην πρόθεςη των εκπαιδευτών. Με το εργαςτόριο κλινικών δεξιοτότων θα δύνεται πλϋον η ευκαιρύα ςτουσ 4ετόσ φοιτητϋσ να εκπαιδευτούν ςε ειδικϊ προπλϊςματα για αυτϋσ τισ κλινικϋσ πρϊξεισ ώςτε να εύναι κατϊλληλα προετοιμαςμϋνοι όταν θα ξεκινόςουν την κλινικό τουσ ϊςκηςη.

ΒΕΜΜΟ Πριν 2 χρόνια ςυγκεντρώςαμε υπογραφϋσ απαιτώντασ ,από τη διούκηςη του ΒΕΜΜΟ, δωρεϊν επεμβϊςεισ για όλουσ τουσ φοιτητϋσ του τμόματοσ μασ. ΢ύντομα οι λύςτεσ για τισ επεμβϊςεισ ϊνοιξαν και με μεγϊλη ευχαρύςτηςη εύδαμε μεγϊλη μερύδα ςυμφοιτητών μασ να πραγματοποιούν τισ εν λόγω επεμβϊςεισ. ΢όμερα εύμαςτε ςτην ευχϊριςτη θϋςη να ενημερώνουμε τουσ ςυμφοιτητϋσ μασ ότι οι λύςτεσ ανούγουν ξανϊ ςτισ 16/5 για να δηλώςουν όςοι φοιτητϋσ ενδιαφϋρονται όπωσ φαύνεται από τη ςχετικό ανακούνωςη που εξϋδωςε το ΒΕΜΜΟ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩ΢Η ΒΕΜΜΟ

«Μετϊ την ολοκλόρωςη των διαθλαςτικών επεμβϊςεων ςε προπτυχιακούσ φοιτητϋσ τησ Ιατρικόσ ΢χολόσ του ΠΚ, ςύμφωνα με την ανακούνωςη του εργαςτηρύου ςτισ 20/03/2009 ςασ ενημερώνουμε ότι το Βαρδινoγιϊννειο Εργαςτόριο Μεταμόςχευςησ και Μικροχειρουργικόσ του Οφθαλμού θα δϋχεται νϋεσ αιτόςεισ προπτυχιακών φοιτητών από 16/05/2011 ϋωσ και 16/06/2011. Η επιλογό των φοιτητών και πϊλι θα γύνει ςύμφωνα με το ςύςτημα μοριοδότηςησ. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητϋσ μπορούν να καταθϋςουν την αύτηςό τουσ ςτην διούκηςη του ΒΕΜΜΟ (κα Κοκολϊκη Ειρόνη) ςυνοδευόμενη με βεβαύωςη μοριοδότηςησ τησ αρμόδιασ υπηρεςύασ τησ φοιτητικόσ μϋριμνασ ςτην οπούα θα επιςυνϊπτονται και τα αντύςτοιχα δικαιολογητικϊ. (βεβαύωςη φορολογικόσ ενημερότητασ κτλ). Αφού ληφθούν οι αιτόςεισ των φοιτητών και εξεταςτούν τα δικαιολογητικϊ τουσ θα ανακοινωθεύ και η λύςτα με τα ονόματα αυτών που θα υποβληθούν ςε διαθλαςτικό επϋμβαςη δωρεϊν. Προτεραιότητα θα ϋχουν οι φοιτητϋσ που θα ϋχουν ςυλλϋξει τα περιςςότερα μόρια.»


΢υνεχύζουμε ςτο δρόμο τησ ευθύνησ απϋναντι ςτουσ ςυμφοιτητϋσ μασ, αγωνιζόμενοι για τη ςυνεχό βελτύωςη των ςπουδών αλλϊ και τησ καθημερινόσ ζωόσ των φοιτητών του τμόματοσ μασ… κόντρα ςε όςουσ επιθυμούν τη ςταςιμότητα και την παρακμό!!!

ΙΑΣΡΕΙΟ ΥΟΙΣΗΣΩΝ… ΜΙΑ ΙΔΕΑ ΓΙΝΕΣΑΙ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Πριν μερικούσ μόνεσ βλϋποντασ την απαρϊδεκτη κατϊςταςη 1ετεύσ, 3ετεύσ και 5ετεύσ φοιτητϋσ, να ξεκινούν κλινικϋσ αςκόςεισ χωρύσ να τουσ παρϋχεται κανϋνασ υγειονομικόσ ϋλεγχοσ, ενώ την ύδια ςτιγμό εκατοντϊδεσ ςυμφοιτητϋσ αναζητούν ςε ιδιώτεσ γιατρούσ την παροχό πρωτοβϊθμιασ φροντύδασ υγεύασ, προτεύναμε τη δημιουργύα ιατρεύου φοιτητών που θα χει ςτόχο την κϊλυψη των παραπϊνω αναγκών. Η πρόταςη μασ εγκρύθηκε αρχικϊ από το Δ.΢. του ςυλλόγου φοιτητών Ιατρικόσ και ςτη ςυνϋχεια από τη Γενικό ΢υνϋλευςη του Ιατρικού Σμόματοσ, όπου ανατϋθηκε ςτον καθηγητό Φρ. Λιονό να κϊνει τισ απαραύτητεσ μελϋτεσ για το ςυγκεκριμϋνο θϋμα. Πλϋον εύμαςτε ςτην ευχϊριςτη θϋςη να ενημερώςουμε τουσ φοιτητϋσ ότι οι απαραύτητεσ μελϋτεσ ϋχουν ολοκληρωθεύ και ςύντομα το ιατρεύο θα ξεκινόςει να δϋχεται φοιτητϋσ παρϋχοντασ τουσ πρωτοβϊθμια φροντύδα υγεύασ και υγειονομικούσ ελϋγχουσ.

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΢ΠΟΤΔΩΝ… ΟΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ΢ ΜΙΑ΢ ΑΝΑΓΚΑΙΑ΢ ΑΛΛΑΓΗ΢ Σο πρόγραμμα ςπουδών του τμόματοσ, ύςτερα από μύα light αναθεώρηςη προ διετύασ, ϋχει φτϊςει , πλϋον, ςτα όριϊ του. Δομικϋσ αδυναμύεσ και παθογϋνειεσ ετών ςωρεύτηκαν και καθιςτούν πιο αναγκαύεσ από ποτϋ εκ βϊθρων αλλαγϋσ. Ενδεικτικϊ αναφϋρουμε: α)ανιςομερόσ κατανομό του όγκου ύλησ μεταξύ βαςικών και προ-κλινικών μαθημϊτων β)ϋλλειψη φροντιςτηριακών μαθημϊτων γ)αδυναμύα εκπόνηςησ διατομεακόσ διδαςκαλύασ δ)ελϊχιςτοσ χρόνοσ κλινικόσ ϊςκηςησ ε)αναντιςτοιχύα αριθμού φοιτητών και εκπαιδευτικών δυνατοτότων του τμόματοσ(ϋχουμε ανακινόςει από καιρό το ζότημα των ειςακτϋων ) ςτ)απουςύα ςαφών εκπαιδευτικών ςτόχων ςτη θεωρύα(κανονιςμόσ ςπουδών) και ςτην πρϊξη( αδυναμύα ςυντονιςμού ςτη διδαςκαλύα). Μοιραύα, λοιπόν, όςοι από εμϊσ διαβλϋπαμε την κατϊρρευςη του ιςχύοντοσ προγρϊμματοσ ςπουδών επιβεβαιωθόκαμε πανηγυρικϊ. ΢ε αυτό ςυνηγορούν τόςο η εξωτερικό αξιολόγηςη του τμόματοσ όςο και η τελευταύα ειςόγηςη τησ επιτροπόσ προπτυχιακών ςπουδών που ϋθεςε ωσ ϊμεςη προτεραιότητα την εκπόνηςη ενόσ ριζικϊ αναθεωρημϋνου προγρϊμματοσ. Πϊγια θϋςη μασ όταν και παραμϋνει να ενςωματωθούν ςε ϋνα νϋο πρόγραμμα όλεσ οι ιδϋεσ που ϋχουν κατϊ καιρούσ διατυπωθεύ και εξακολουθούν να κατατύθενται ωσ ευχολόγια. Οι αυτονόητεσ καινοτομύεσ που πρϋπει να ειςαχθούν ςυνοψύζονται από την πλευρϊ των φοιτητών ςτα ακόλουθα: 

επϋκταςη του χρόνου κλινικόσ ϊςκηςησ και η διερεύνηςη δυνατότητασ ϊςκηςησ εκτόσ ΠαΓΝΗ(δε θα όταν υπερβολό να ιςχυριςτούμε ότι ςε 2 χρόνια το τμόμα θα αναγκαςτεύ να " εξαγϊγει" φοιτητϋσ ςε ϊλλα πανεπιςτημιακϊ νοςοκομεύα τησ χώρασ)  ςαφεύσ ςτοχεύςεισ του τομϋα βαςικών επιςτημών ςτα αντικεύμενα διδαςκαλύασ του( αξύζει να ςημειωθεύ η τελευταύα ενδιαφϋρουςα πρωτοβουλύα ςτο μϊθημα τησ Βιοχημεύασ Ά)  Ο δραςτικόσ περιοριςμόσ των μαθημϊτων με κατεύθυνςη ςτην ειςαγωγό διατομεακόσ ευθύνησ διδαςκαλύασ ςε προ-κλινικϊ και κλινικϊ μαθόματα.


ςυςτηματικό ειςαγωγό εναλλακτικών μορφών εξϋταςησ(π.χ. πρόοδοι) με ςκοπό την αποςυμφόρηςη τησ εξεταςτικόσ περιόδου των 3 εβδομϊδων (βραχύτερη εξεταςτικό περύοδοσ ςτην Ελλϊδα)!  ομαλό εναλλαγό μαθημϊτων ανϊ εξϊμηνο με ςκοπό την αποφυγό αλληλοεπικαλύψεων και φαινομϋνων ταυτόχρονησ διδαςκαλύασ φυςιολογύασ και παθοφυςιολογύασ  ειςαγωγό φροντιςτηριακών μαθημϊτων που θα επιτρϋψει νϋεσ μορφϋσ διδαςκαλύασ Ωσ ΔΑΠ-ΝΔΥΚ απευθύνουμε διπλό κϊλεςμα: η ενεργόσ ςύμπραξη των καθηγητών ςτουσ παραπϊνω ςκοπούσ εύναι επιβεβλημϋνη, ακόμη κι εϊν ϋνα νϋο πρόγραμμα ςπουδών επιβαρύνει το φόρτο των διδακτικών τουσ υποχρεώςεων. Από την ϊλλη, όλοι εμεύσ, οι φοιτητϋσ του τμόματοσ, θα πρϋπει να ςτεκόμαςτε κριτικϊ ςτο περιεχόμενο των ςπουδών μασ, να επιδιώκουμε ςυςτηματικό αξιολόγηςη μαθημϊτων και διδαςκόντων και να εκμεταλλευθούμε ςτο ϋπακρο την ευκαιρύα που μασ παρουςιϊζεται αυτό τη ςτιγμό. Δηλώνουμε ότι θα εύμαςτε από τώρα και διαχρονικϊ ςτην υπηρεςύα τησ επιτροπόσ ςπουδών και μαζύ με τισ επιτροπϋσ ετών θα πρωτοςτατόςουμε ςε μύα οραματικό αλλαγό που θα καταςτόςει τισ ςπουδϋσ μασ ανταγωνιςτικϋσ και θα μασ παρϊςχει ςανύδα ςωτηρύασ ςτο ζοφερό μϋλλον τησ ανεργύασ που διανούγεται μπροςτϊ μασ.

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΢ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Πριν περύπου ϋνα χρόνο ςε ημερύδα που πραγματοποιόςαμε με θϋμα «εξετάςεισ ςτην ειδικότητα, λύςη προοπτικήσ ή ημίμετρο διευθέτηςησ» και με προςκεκλημϋνουσ ομιλητϋσ μϋλη από τον ιατρικό και τον πανεπιςτημιακό χώρο αναδεύχθηκε το τερϊςτιο πρόβλημα τησ ειδικότητασ ςτη χώρα μασ. Υϋτοσ ςυνεχύςαμε με 2 επιςτημονικϋσ ημερύδεσ, η πρώτη με θϋμα «ςύγχρονεσ ειδικότητεσ αιχμήσ» και η δεύτερη με θϋμα «ειδικότητα ςτο εξωτερικό» με ςτόχο να προβϊλουμε τισ αναγκαύεσ αλλαγϋσ που πρϋπει να γύνουν. Σϋλοσ μετϊ από 2 χρόνια προςπϊθειασ καταφϋραμε επιτϋλουσ το θϋμα να ςυζητηθεύ ςτη γενικό ςυνϋλευςη του ςυλλόγου μασ παρϊ τισ προςπϊθειεσ των υπολούπων παρατϊξεων που θεμιτϊ ό αθϋμιτα το αγνοούςαν ςυςτηματικϊ. Σο εθνικό ςύςτημα υγεύασ χρειϊζεται νϋο ξεκύνημα με μεταρρυθμύςεισ και τομϋσ. Ξεκινώντασ με θεςμικϋσ αλλαγϋσ και δύνοντασ ϋμφαςη ςτην παραγωγικό εκπαύδευςη και αξιολόγηςη του ανθρώπινου δυναμικού και των υποδομών τησ χώρασ μασ. Βαςικού ϊξονεσ για οποιαδόποτε νομοθετικό αλλαγό πρϋπει να αποτελούν: η διαφϊνεια ςτη λειτουργύα ολόκληρου του ςυςτόματοσ, η διοικητικό αναδιϊταξη των ιατρικών υπηρεςιών, η δημιουργύα εθνικού ςυμβουλύου υγεύασ με τη ςυμμετοχό επιςτημονικών και κοινωνικών φορϋων αλλϊ κυρύωσ ο ανθρωποκεντρικόσ προςανατολιςμόσ ςτην προςφορϊ υπηρεςιών υγεύασ. Ωσ φοιτητϋσ ιατρικόσ χρϋοσ μασ όμωσ εύναι και η διεκδύκηςη τησ ριζικόσ αναδιαμόρφωςησ του ςυςτόματοσ των ειδικοτότων. ΢ε ςυντονιςμό με τουσ υπόλοιπουσ ςυλλόγουσ φοιτητών ιατρικόσ πρϋπει να αγωνιςτούμε για ΕΘΝΙΚΟ, ΕΝΙΑΙΟ ανά ειδικότητα πρόγραμμα εκπαίδευςησ ιατρών. Πρϋπει η πολιτεύα να λϊβει τα κατϊλληλα μϋτρα για τον περιοριςμό τησ πολυετούσ αναμονόσ για ειδικότητα αλλϊ και να αναβαθμύςει παρϊλληλα την ποιότητα εκπαύδευςησ με τη θϋςπιςη προγραμμϊτων και ςυνεχό αξιολόγηςη των εκπαιδευτών.


Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ Ο ΢ύλλογοσ φοιτητών ιατρικόσ Κρότησ υφύςταται τη μεγαλύτερη κρύςη των τελευταύων ετών. Σο ερώτημα εύναι ϋνα… θϋλουμε ϋνα ςύλλογο που οι μοναδικϋσ αποφϊςεισ που παύρνει αφορούν καταλόψεισ, αποχϋσ, ςυμμετοχό ςε πορεύεσ; Ένα ςύλλογο με τα πρακτικϊ των ςυνελεύςεων και των διοικητικών ςυμβουλύων γραμμϋνα ςε κόλλεσ Α4 και χαρτοπετςϋτεσ, με ϋνα ταμεύο μηδαμινό αφού τα χρόματα του χρηςιμοποιούνται αποκλειςτικϊ για αγορϊ αλυςύδων για καταλόψεισ ό για ενύςχυςη των κομματικών εκδηλώςεων τησ πλειοψηφούςασ παρϊταξησ και με μια πρόεδρο που αγνοεύ το ρόλο τησ όταν πρϋπει να εκπροςωπόςει τουσ φοιτητϋσ ςτα όργανα ςυνδιούκηςησ και τον θυμϊται μόνο όταν πρϋπει να μιλόςει ςτα τοπικϊ μϋςα ενημϋρωςησ…; Ή… θϋλουμε ϋνα ςύλλογο που θα ϋχει ωσ πρωταρχικό του ςτόχο την αναβϊθμιςη τησ ςχολόσ και τη βελτύωςη των ςπουδών και τησ καθημερινόσ ζωόσ των φοιτητών;

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΢ΟΤ…

Δ.Α.Π. –Ν.Δ.Υ.Κ. ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ΢

Ξϋφυγε από τα χρώματα…

…κρύνε από το ϋργο

Apologismos DAP NDFK  

Apologismos DAP NDFK

Apologismos DAP NDFK  

Apologismos DAP NDFK