Page 1

O ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ Η αναγκαιότητα τοσ θεσμού Η Επηηξνπή Σπνπδώλ ηεο Ιαηξηθήο Σρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο εηζεγείηαη ηελ θαζηέξσζε ηνπ ζεζκνύ ηνπ Σπκβνύινπ ηνπ θνηηεηή πξνθεηκέλνπ νη θνηηεηέο λα ππνζηεξηρζνύλ ζηελ επηδίσμε θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπο. Η αθαδεκατθή ζπκβνπιεπηηθή ζεσξείηαη απαξαίηεηε γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηεο αλώηεξεο εθπαίδεπζεο πνπ είλαη ε δηδαζθαιία θαη ε εθπαίδεπζε (1). Ο ζηόρνο ηεο αθαδεκατθήο ζπκβνπιεπηηθήο είλαη λα σζήζεη ηνπο θνηηεηέο λα δηακνξθώζνπλ ηελ αληίιεςή ηνπο γηα ηηο ζπνπδέο ηνπο αιιά θαη γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δσή γεληθόηεξα ιακβάλνληαο ηαπηόρξνλα ππ’ όςηλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, ηηο αμίεο θαη ηα θίλεηξα ηνπ θαζελόο ηόζν ζηελ αξρή αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ ηνπ. Μέζσ ηεο ζπκβνπιεπηηθήο, νη θνηηεηέο κπνξνύλ λα εθπαηδεπηνύλ ζην λα ζθέθηνληαη θξηηηθά όζνλ αθνξά ην ξόιν θαη ηηο επζύλεο ηνπο σο θνηηεηέο, ππνζηεξίδνληαη ώζηε λα αμηνπνηήζνπλ ζην κέγηζην ηηο δπλαηόηεηέο ηνπο θαη λα ιάβνπλ ζεκαληηθέο απνθάζεηο γηα ην κέιινλ ηνπο. Καθήκοντα τοσ σσμβούλοσ O Σύκβνπινο ηνπ θνηηεηή θαιείηαη λα παξέρεη θάζε είδνπο ππνζηήξημε ή θαηεπζύλζεηο γξακκέο ζηνπο θνηηεηέο πνπ επηδηώθνπλ βνήζεηα κε ηειηθό ζηόρν ηελ επηηπρία ζηηο ζπνπδέο ηνπο. Η ζπκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία εθηόο από ηελ επίηεπμε ησλ πξνζσπηθώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ ζηόρσλ ζα πξέπεη λα πξνσζεί θαη ηελ ζπδήηεζε ζρεηηθά

κε

ηηο

επηινγέο

ζηαδηνδξνκίαο,

ηελ

πλεπκαηηθή

αλάπηπμε,

ηελ

απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία, ηε ξεαιηζηηθή απην-αμηνιόγεζε, ηελ ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζεο,

ηελ

απνζαθήληζε

ησλ

αμηώλ,

ηελ

αλάπηπμε

εγεηηθώλ

ραξαθηεξηζηηθώλ, ηελ πηνζέηεζε πγηώλ ζπκπεξηθνξώλ, ηελ αλάπηπμε νπζηαζηηθώλ δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ, ηελ αλεμαξηεζία, ηε ζπλεξγαζία, ηελ θνηλσληθή επζύλε, ηελ πηνζέηεζε ηθαλνπνηεηηθνύ θαη παξαγσγηθνύ ηξόπνπ δσήο θαη ηελ πλεπκαηηθή εγξήγνξζε. Σηα θαζήθνληα ηνπ ζπκβνύινπ, πεξηιακβάλνληαη ηαθηηθέο ζπλαληήζεηο κε ηνπο θνηηεηέο ηόζν θαηά νκάδεο ή θαη ζε πξνζσπηθό επίπεδν όηαλ παξίζηαηαη αλάγθε. Σηηο ζπλαληήζεηο απηέο νη Σύκβνπινη ζα πξέπεη λα ζπδεηνύλ κε ηνπο θνηηεηέο, λα ελεκεξώλνληαη γηα ηα πξνβιήκαηά ηνπο, λα θαηαλννύλ ηελ θαηάζηαζή ηνπο θαη αθνινύζσο λα δηεξεπλνύλ πηζαλέο δηεμόδνπο. Οη Σύκβνπινη θαινύληαη λα ππνζηεξίδνπλ ηνπο θνηηεηέο ζε πξνβιήκαηα θάζε θύζεσο, αθόκε θαη ζε πξνζσπηθά δεηήκαηα ηα νπνία πηζαλόλ λα επεξεάδνπλ ηελ πξόνδό ηνπο. Τέηνηα δεηήκαηα ζα κπνξνύζαλ λα αθνξνύλ δπζθνιίεο παξαθνινύζεζεο, πξνζσξηλή αλαζηνιή


ζπνπδώλ, πξνζσπηθά δεηήκαηα, νηθνλνκηθά ζέκαηα, ςπρηθή πγεία. Ο Σύκβνπινο κπνξεί λα αλαθέξεη δεηήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ ζηελ Επηηξνπή Σπνπδώλ θαη ζα ππνζηεξίδεηαη από ηηο Υπεξεζίεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ πνπ έρνπλ ξόιν ζηελ θνηηεηηθή κέξηκλα. Ο Σύκβνπινο επίζεο ζα κπνξεί λα ζπζηήλεη ηνπο θνηηεηέο ζε άιινπο Σπκβνύινπο ή ζε άιια κέιε ΔΕΠ θαη λα ηνπο δηεπθνιύλεη θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ mentorship. Η ευαρμογή τοσ θεσμού στο Τμήμα Ιατρικής Σηόρνο ηεο Επηηξνπήο Σπνπδώλ είλαη λα ζέζεη πηινηηθά ζε εθαξκνγή ηνλ ζεζκό ηνπ Σπκβνύινπ γηα ηνπο θνηηεηέο ηνπ δεύηεξνπ εμάκελνπ ηνπ δηδαθηηθνύ έηνπο 2010-2011. Η Επηηξνπή Σπνπδώλ απεπζύλεη πξόζθιεζε γηα ζπκκεηνρή ζε όια ηα κέιε ΔΕΠ πνπ έρνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηνπο θνηηεηέο θαη ηελ πξνπηπρηαθή εθπαίδεπζε. Η Επηηξνπή Σπνπδώλ πξόθεηηαη λα νξγαλώζεη κηα ζπλάληεζε ώζηε νη Σύκβνπινη λα ελεκεξσζνύλ ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ πνπ αζθνύλ θνηηεηηθή κέξηκλα. Επίζεο ζα νξγαλσζνύλ ζεκηλάξηα πξνθεηκέλνπ νη Σύκβνπινη λα ελεκεξσζνύλ ζε ζέκαηα ηερληθώλ θαη δεμηνηήησλ από έκπεηξνπο ζπλαδέιθνπο, κέιε ΔΕΠ ηνπ. Πξνηείλεηαη νη ελδηαθεξόκελνη ζπλάδειθνη λα δειώζνπλ ζπκκεηνρή ζηελ θ. Δεξκηηδάθε. Σε κηα επνρή πνπ ζπρλά ραξαθηεξίδεηαη από έιιεηςε ηαπηόηεηαο, ε αθαδεκατθή παξνρή ζπκβνπιώλ κπνξεί λα παξέρεη κηα δσηηθή πξνζσπηθή ζρέζε πνπ νη θνηηεηέο έρνπλ αλάγθε.

1.

http://www.nacada.ksu.edu/Clearinghouse/AdvisingIssues/Concept-advising-

introduction.htm

Sumvoulos Foithtwn  

sumvoulos foithtwn

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you