Page 1

ΕΡΩΣΗ΢ΕΙ΢ ΑΝΑΣΟΜΙΑ΢ ΜΤΟ΢ΚΕΛΕΣΙΚΟΤ 2010-2011 1. Ποιο επίπεδο μπορεί να ςυμπεριλάβει τθ ςπονδυλικι ςτιλθ ςε όλο τθσ το μικοσ; 2. Σι είδουσ επίπεδα περνοφν διαμζςου και των δφο γλθνοβραχιόνιων αρκρϊςεων; 3. Ποιοι τφποι επιπζδων είναι εγκάρςια (α) ςτο μικρό δάκτυλο του χεριοφ, (β) ςτο μεγάλο δάκτυλο του ποδιοφ (γ) ςτο λαιμό; 4. Τπάρχει διαφορά ανάμεςα ςε υμενογενι και χονδρογενι οςτά οςτά ςτον ενιλικα; 5. Που βρίςκεται ο ερυκρόσ μυελόσ ςτον ενιλικα; 6. Ποιο μζροσ του ςϊματοσ εξετάηεται πιο ςυχνά για τθν αξιολόγθςθ τθσ ςκελετικισ ωρίμανςθσ; 7. Είναι εμφανείσ οι δευτερογενείσ πυρινεσ οςτζωςθσ του γόνατοσ κατά τθ γζννθςθ; 8. Ποια τμιματα των οςτϊν των άκρων παραμζνουν χόνδρινα ςτον ενιλικα; 9. Ποια ςυνζπεια ζχει θ πρϊιμθ ςφγκλειςθ των επιφφςεων; 10. Δϊςετε παραδείγματα αρκρϊςεων: (α) επίπεδθσ, (β) γίγγλυμθσ, (γ) τροχοειδοφσ, (δ) ελλειψοειδοφσ, (ε) εφιππιοειδοφσ, (ςτ) κονδυλικισ, και (η) ςφαιροειδοφσ. 11. Ποια είναι θ προζλευςθ και οι λειτουργίεσ του αρκρικοφ υγροφ 12. Ποια είναι θ ςπουδαιότθτα τθσ ςχζςθσ μεταξφ τθσ επιφυςιακισ πλάκασ (ςυηευκτικοφ χόνδρου) και τθσ γραμμισ (κζςθσ) πρόςφυςθσ του αρκρικοφ κυλάκου; 13. Ποιο είναι το πλεονζκτθμα των πτεροειδϊν μυϊν; 14. Πωσ υποδιαιροφνται τα 31 ηεφγθ νωτιαίων νεφρων; 15. Ποια είναι θ βαςικι λειτουργικι διαφορά μεταξφ των κοιλιακϊν και των ραχιαίων ριηϊν των νωτιαίων νεφρων; 16. Ποιοι είναι οι δφο κεμελιϊδεισ τφποι αναφοράσ τθσ δερματικισ κατανομισ των αιςκθτικϊν ινϊν ςτα νωτιαία νεφρα; 17. Σι είναι το δερμοτόμιο; 18. ΢ε ποια νόςο ζνα δερμοτόμιο μπορεί να γίνει εμφανζσ (με το μάτι); 19. Ποιο είναι το πρϊτο οςτό που προκφπτει με τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ οςτεογζνεςθσ; 20. Ποιο είναι το πιο ζξω (ψθλαφθτό) οςτικό μόρφωμα του ϊμου; 21. Ποια νεφρα είναι πιο επιρρεπι ςε κάκωςθ μετά από κατάγματα του βραχιονίου; 22. Ποια είναι θ ςχζςθ μεταξφ των επικονδφλων του βραχιονίου και τθσ κορυφισ του ωλεκράνου; 23. Ποιοι ςπουδαίοι μφεσ εμπλζκονται (α) ςτθ ρίψθ και απϊκθςθ (ςπρϊξιμο), (β) ςτθν αναρρίχθςθ και ςτο κτφπθμα με ςφυρί, (υ) ςτο ςχεδιαςμό μιασ γραμμισ από άκρθ ςε άκρθ του μαυροπίνακα; 24. Σι ειναι θ πτερυγοειδισ ωμοπλάτθ και πωσ προκαλείται; 25. Ποια θ κφρια επίπτωςθ τθσ παράλυςθσ του τραπεηοειδοφσ1 26. Σι προςδίδει τθ ςτρογγυλότθτα ςτον ϊμο; 27. Ποιεσ δομζσ ςχθματίηουν το μυοτενόντιο πζταλο του ϊμου; 28. Πάνω ςε τι βρίςκεται το κατϊτερο πρωτεφον ςτζλεχοσ του βραχιονίου πλζγματοσ;


29. Γιατί το άνω άκρο είναι ςε ζςω ςτροφι μετά από μια “ανϊτερου τφπου” κάκωςθ ςτο βραχιόνιο πλζγμα; 30. Γιατί μπορεί να προκφψει γαμψοχειρία μετά από μια “κατϊτερου τφπου” κάκωςθ ςτο βραχιόνιο πλζγμα; 31. Ποια τα αποτελζςματα τθσ παράλυςθσ του δελτοειδι μυ; 32. Ποια είναι τα 2 κφρια διαμερίςματα του βραχίονα; 33. Ποιεσ είναι οι κφριεσ δράςεισ του δικζφαλου βραχιόνιου μυ; 34. Ποια νωτιαία τμιματα ςχετίηονται με τθν (α) κάμψθ και (β) ζκταςθ του αγκϊνα; 35. Που βρίςκεται το ωλζνιο νεφρο ςε επαφι με το βραχιόνιο; 36. Μεταξφ ποιϊν μυϊν ι κεφαλϊν μυϊν τα νεφρα κερκιδικό , μζςο και ωλζνιο ειςζρχονται ςτο αντιβράχιο; 37. Ποιεσ ςθμαντικζσ δομζσ βρίςκονται επί τα εντόσ του τζνοντα του δικεφάλου ςτον αγκωνιαίο βόκρο; 38. Ποια είναι τα δφο κφρια διαμερίςματα του αντιβραχίου; 39. Που βρίςκεται θ κοινι ζκφυςθ των επιπολισ εκτεινόντων (αντιβράχιο); 40. Ποια ςθμαντικά οςτά ςχθματίηουν το ζδαφοσ τθσ ανατομικισ ταμπακοκικθσ; 41. Ποιο ειναι το χαρακτθριςτικό τθσ παράλυςθσ του κερκιδικοφ νεφρου; 42. Που εντοπίηεται το μζςο νεφρο ςτον καρπό; 43. Ποιοι μφεσ νευρϊνονται από το πρόςκιο μεςόςτεο νεφρο; 44. Ποια δομι είναι οδθγό ςθμείο για τθν ψθλάφθςθ τθσ κερκιδικισ αρτθρίασ; 45. Ποιο το περιεχόμενο και ποια θ κλινικι ςθμαςία του καρπιαίου ςωλινα; 46. Ποια θ κλινικι ςθμαςία τθσ παλαμιαίασ απονεφρωςθσ; 47. Ποιο νωτιαίο επίπεδο είναι υπζυκυνο για τθ νεφρωςθ των μικρϊν μυϊν του χεριοφ; 48. Ποια θ νεφρωςθ των μυϊν του κζναροσ; 49. Ποιζσ είναι οι ςυνζπειεσ τθσ διατομισ του μζςου νεφρου ςτο επίπεδο του καρποφ; 50. Ποιζσ είναι οι εκδθλϊςεισ μιασ παράλυςθσ του ωλενίου νεφρου ςτο χζρι; 51. Ποια νεφρα ελζγχονται με τθ δοκιμαςία αίςκθςθσ ςτθν ζξω πλευρά του δείκτθ και ςτθν ζςω πλευρά του μικροφ δακτφλου; 52. Πωσ είναι προςανατολιςμζνο το πυελικό οςτό ςτθν ανατομικι κζςθ; 53. Που ςτθρίηεται το ςωματικό βάροσ ςτθν κακιςτι κζςθ; 54. Για ποιζσ δομζσ είναι οδθγό ςθμείο το θβικό φφμα; 55. ΢υγκρίνετε τθν κοτφλθ με τθν ωμογλινθ. 56. Γιατί θ αιμάτωςθ τθσ μθριαίασ κεφαλισ ζχει κλινικι ςθμαςία; 57. Όταν κάποιοσ είναι γονατιςτόσ ςε ποιζσ δομζσ κφρια ςτθρίηεται; 58. Πωσ βρίςκουμε (α) το φφμα του προςαγωγοφ ςτο μθριαίο και (β) τθν κεφαλι τθσ περόνθσ; 59. ΢χζςεισ ζξω – ζςω ςφυροφ. 60. ΢ε ποια νωτιαία επίπεδα αντιςτοιχεί το ιςχιακό νεφρο; 61. Ποια θ ςχζςθ του ιςχιακοφ νεφρου με τον απιοειδι μυ; 62. Ποια είναι τα κφρια διαμερίςματα του μθροφ; 63. Σι είναι θ λαγονοκνθμιαία ταινία; 64. Πωσ αφορίηεται ο μθριαίοσ δακτφλιοσ;


65. Ποια είναι τα κφρια περιεχόμενα (α) του μθριαίου τριγϊνου και (β) του πόρου των προςαγωγϊν; 66. Ποια θ κφρια δράςθ του τετρακεφάλου; 67. Σι είναι το ςαφθνζσ νεφρο και μζχρι που νευρϊνει το δζρμα; 68. Ποιόσ είναι ο πιο ςθμαντικόσ κλάδοσ τθσ μθριαίασ αρτθρίασ; 69. Σι αποτελεί οδθγό ςθμείο για τθν εντόπιςθ του κοινοφ περονιαίου νεφρου και ποιζσ είναι οι κφριεσ επιπτϊςεισ ςε βλάβθ του νεφρου αυτοφ; 70. Από τι εξαρτάται θ ςτακερότθτα τθσ άρκρωςθσ του ιςχίου; 71. Ποια είναι θ νεφρωςθ των αρκρϊςεων του ιςχίου και του γόνατοσ; 72. Γιατί θ αρκρωςθ του γόνατοσ ταξινομείται ςτισ κονδυλικζσ και όχι ςτισ γίγγλυμεσ αρκρϊςεισ; 73. ΢ε ποια κζςθ θ άρκρωςθ του γόνατοσ κεωρείται κλειδωμζνθ; 74. Ποιοι ορογόνοι κφλακοι επικοινωνοφν με τθν αρκρικι κοιλότθτα ςτο γόνατο; 75. Ποια είναι τα κφρια διαμερίςματα ςτθν κνιμθ; 76. Ποια νεφρα ςυνοδεφουν τισ κφριεσ αρτθρίεσ ςτθν κνιμθ; 77. Ποιοι μφεσ είναι κφρια υπεφκυνοι (α) για τθν προσ τα ζςω κλίςθ (inversion) και (β) για τθν ζξω κλίςθ (eversion) του ποδιοφ; 78. Σι είναι ο τρικζφαλοσ τθσ γαςτροκνθμίασ; 79. Ποια είναι θ δράςθ του ιγνυακοφ μυ; 80. Ποιεσ είναι οι κφριεσ εκδθλϊςεισ μιασ βλάβθσ του κνθμιαίου νεφρου; 81. Δερμοτομικά, ποια νωτιαία νεφρα είναι υπεφκυνα για τθ νεφρωςθ του χεριοφ και του ποδιοφ; 82. Ποια αγγεία αναηθτοφμε για τθν ψθλάφθςθ του ςφυγμοφ ςτο πόδι; 83. Ποιζσ δομζσ βρίςκονται μεταξφ ζςω ςφυροφ και πτζρνασ; 84. Ποιεσ δομζσ διαςτρζχουν τθν πρόςκια επιφάνεια τθσ ποδοκνθμικισ άρκρωςθσ από ζξω προσ τα μζςα; 85. Ποιεσ δομζσ βρίςκονται πίςω από το ζξω ςφυρό; 86. Σι είναι ο δελτοειδισ ςφνδεςμοσ τθσ ποδοκνθμικισ; 87. Ποια θ κλινικι ςπουδαιότθτα του ζξω πλάγιου ςυνδζςμου τθσ ποδοκνθμικισ άρκρωςθσ; 88. Ποιεσ είναι οι ςθμαντικότερεσ διαμεςο-μετατάρςιεσ αρκρϊςεισ και ποιεσ ςθμαντικζσ κινιςεισ ςυμβαίνουν ς’ αυτζσ; 89. Ποια θ ςχζςθ τθσ γραμμισ βαρφτθτασ με τισ αρκρϊςεισ του ιςχίου, του γονατοσ και τθσ ποδοκνθμικισ; 90. Ποιο ςπονδυλικό επίπεδο αντιςτοιχεί ςτθ λαβι του ςτζρνου; 91. Σι πορεφεται ςτθν ανϊ επιφάνεια τθσ πρϊτθσ πλευράσ; 92. Πωσ γίνεται θ αρίκμθςθ των πλευρϊν; 93. Ποια θ δράςθ του διαφράγματοσ ςτθν αναπνοι; 94. Ποια νεφρα είναι (α) μεςοπλεφρια, (β) υποπλεφρια και (γ) κωρακο-κοιλιακά; 95. Σι ςθμαίνει να βλζπουμε ακτινολογικά ςτισ πλευρζσ να παρουςιάηονται εντομζσ (notching of the ribs); 96. Σι είναι ο βουβωνικόσ ςφνδεςμοσ; 97. Χϊροι κάτω από το βουβωνικό ςφνδεςμο; 98. Ποιο είναι το όριο μεταξφ μεγάλθσ και ελάςςονοσ πυζλου; 99. ΢τθν ανατομικι κζςθ ςε ποια κατεφκυνςθ βρίςκεται θ πυελικι επιφάνεια του ςϊματοσ τθσ θβικισ ςφμφυςθσ; 100.Σι είδουσ άρκρωςθ είναι θ ιερολαγόνια;


101.Ποια είναι θ δομι τθσ θβικισ ςφμφυςθσ; 102.Πόςοι ςπόνδυλοι είναι ευκίνθτοι; 103.Ποια είναι τα κυρτϊματα τθσ ςπονδυλικισ ςτιλθσ 104.Πόςεσ και ποιζσ αποφφςεισ χαρακτθρίηουν ζνα ςπονδυλικό τόξο; 105.Σι είναι το μεςοςπονδφλιο τριμα και τι περιζχει; 106.Μεταξφ ποιων ςπονδφλων βγαίνει το Α8 νωτιαίο νεφρο; 107.Ποια είναι τα χαρακτθριςτικά “κλειδιά” του αυχενικοφ, κωρακικοφ, οςφυϊκοφ και ιεροφ ςπονδφλου; 108.Σι είναι ο ιςκμόσ του ςπονδφλου και ποια θ κλινικι του ςθμαςία; 109.Που τελειϊνει ο υπαραχνοειδισ χϊροσ; 110.Σι είναι θ διςχιδισ ράχθ; 111.Ποιοι είναι οι προςπονδυλικοί μφεσ 112.Ποιοι από τουσ μφεσ τθσ ράχθσ μποροφν ευκολότερα να αναγνωριςτοφν in vivo; 113.Ποιζσ είναι οι κφριεσ δράςεισ των εν τω βάκει μυϊν τθσ ράχθσ; 114.Ποιοι μφεσ τθσ ράχθσ ςυμπεριλαμβάνονται ςτο «ακανκεγκάρςιο» ςφςτθμα; 115.Ποιοσ είναι ο κυρίαρχοσ μυσ ςτο «εγκαρςιο-ακανκϊδεσ» ςφςτθμα; 116.Ποια είναι θ πιο ςπουδαία δομι που βρίςκεται ςτο υπινιακό τρίγωνο; 117.Πόςοι μεςοςπονδφλιοι δίςκοι υπάρχουν ςτο ςϊμα; 118.Σι είναι ο μεςοςπονδφλιοσ δίςκοσ; 119.Μια κιλθ δίςκου μεταξφ των Ο4 και Ο5 ποια ρίηα πικανότατα πιζηει; 120.Ποιζσ αρκρϊςεισ κινοφνται (α) όταν κάνουμε ζνα καταφατικό νεφμα με κίνθςθ τθσ κεφαλισ και (β) όταν κουνάμε το κεφάλι αριςτερά δεξιά ςτθν περίπτωςθ που κζλουμε να δείξουμε άρνθςθ; 121.Ποιά είναι τα πλζον ευκίνθτα τμιματα τθσ ςπονδυλικισ ςτιλθσ; 122.΢ε πιο επίπεδο ςταματά ο νωτιαίοσ μυελόσ; 123.Σι είναι το μυελοτόμιο; 124.Ποφ βρίςκοντα τα νωτιαία γάγγλια; 125.Πόςα νωτιαία νεφρα υπάρχουν ςτο ςϊμα; 126.Πωσ βγαίνουν τα νωτιαία νεφρα ςε ςχζςθ με τα αρικμθμζνα ςπονδυλικά ςϊματα; 127.Σι είναι θ ιππουρίδα; 128.΢ε ποιο επίπεδο κάτω από το νωτιαίο μυελό ςταματά ο αραχνοειδισ χϊροσ; 129.Που γίνεται θ οςφυονωτιαία παρακζντθςθ; 130.Σι περιλαμβάνει ο αξονικόσ ςκελετόσ; 131.Ποια οςτά ςχθματίηουν το εγκεφαλικό κρανίο; 132.Ποια οςτά ςχθματίηουν το ςπλαγχνικό κρανίο; 133.΢ε ποιο οςτό ανικει θ μαςτοειδισ απόφυςθ; 134.Που βρίςκεται του τουρκικό εφίππιο και οι κλινοειδείσ αποφφςεισ; 135.Που βρίςκεται ο ακουςτικόσ πόροσ; 136.Που βρίςκεται το ςφαγιτιδικό τριμα; 137.Που βρίςκεται το καρωτιδικό τριμα; 138.Σι περνάει από το ωοειδζσ τριμα; 139.Που βρίςκεται το κάλαιο και το τετρθμμζνο πζταλο; 140.Πωσ εξζρχεται από το κρανίο το παραπλθρωματικό νεφρο; 141.Ποια οςτά ενϊνονται με τθ ςτεφανιαία ραφι; 142.Ποια οςτά ενϊνονται με τθν οβελιαία ραφι ; 143.Ποιοι μφεσ οι μαςθτιρεσ μφεσ;


144.Ποιοσ είναι ο μυσ του φιλιοφ; 145.Ποιοσ μυσ βοθκάει ςτο να ςθκϊςουμε τα φρφδια μασ; 146.Ποιοσ μυσ μασ επιτρζπει να κλείςουμε τα μάτια μασ; 147.Σι είναι το μυϊδεσ πλάτυςμα; 148.Σι κίνθςθ γίνεται όταν ςυςπϊνται ταυτόχρονα οι δφο ςτερνοκλειδομαςτοειδείσ και τι όταν μόνο ο ζνασ; 149.Μζρθ του κροταφικοφ οςτοφ. 150.Σι είναι το λικοειδζσ; 151.Ποια είναι τα κφρια μζρθ του ινιακοφ οςτοφ; 152.Πωσ ςχθματίηεται θ κροταφογνακικι άρκρωςθ; 153.Ποια είναι τα κφρια μζρθ του ςφθνοειδοφσ οςτοφ; 154.Πωσ εξετάηεται κλινικά το παραπλθρωματικό νεφρο; 155.Ποια ςθμαντικά ςτοιχεία περιζχονται ςτο οπίςκιο τραχθλικό τρίγωνο; 156.Όρια του καρωτιδικοφ τριγϊνου και ςθμαντικζσ δομζσ που περιζχονται; 157.΢χζςεισ ςκαλθνϊν με υποκλείδια αγγεία και βραχιόνιο πλζγμα. 158.Προςφφςεισ των ςκαλθνϊν μυϊν και λειτουργία τουσ. 159.Ποια είναι τα περιεχόμενα του καρωτιδικοφ ελφτρου; 160.Πωσ γίνεται θ αναπνοι ςε θρεμία; 161.Ποιοι είναι οι αναπνευςτικοί μφεσ; 162.Πωσ ςχθματίηεται το βραχιόνιο πλζγμα και ποια νεφρα προκφπτουν; 163.Πωσ ςχθματίηεται το οςφυϊκό πλζγμα και ποια νεφρα προκφπτουν; 164.Πωσ ςχθματίηεται το ιερό πλζγμα και ποια νεφρα προκφπτουν; 165.Πωσ εξζρχεται τθσ πυζλου το ιςχιακο νζυρο; 166.Πορεία το ιςχιακοφ νεφρου, του κνθμιαίου και του περονιαίου νεφρου. 167.Πορεία του κερκιδικοφ νεφρου. 168.Πορεία του μζςου νεφρου. 169.Πορεία του ωλενίου νεφρου. 170.Πορεία του μυοδερματικοφ νεφρου. 171.Αιςκθτικι νεφρωςθ του χεριοφ. 172.Αιςκθτικι νεφρωςθ του ποδιοφ. 173.Πωσ αφορίηεται ο ιγνυακόσ βόκροσ και ποιεσ ςθμαντικζσ δομζσ περιζχειϋ 174.Πωσ αφορίηεται ο καρπιαίοσ ςωλινασ και ποιο είνει το περιεχόμενό του. 175.Πωσ ςχθματίηεται το κανάλι του Guyon ςτον καρπό; 176.Σρίγωνοσ χϊροσ- τετράπλευροσ χϊροσ- τρίγωνο διάςτθμα: Οριςμόσ- δομζσ που διζρχονται. 177.Πωσ ςχθματίηεται ο πόροσ των προςαγωγϊν; 178.Ονομάςετε μφεσ που διαςταυρϊνουν 2 αρκρϊςεισ. 179.Σι είναι οι ινϊδεισ αρκρϊςεισ; 180.Επιγραμματικά περιγράψετε τθν αιματικι ροι από τθν κοινι λαγόνια μζχρι το άκρο πόδι. 181.Επιγραμματικά περιγράψετε τθ ροι του αίματοσ από τθν αριςτερι κοιλία μζχρι το αριςτερό χζρι. 182.Κλάδοι τθσ υποκλείδιασ αρτθρίασ. 183.Κλάδοι τθσ ζςω λαγόνιασ αρτθρίασ. 184.Φλεβικι επιςτροφι από το κάτω άκρο μζχρι το επίπεδο τθσ κάτω κοίλθσ φλζβασ.


185.Φλεβικι επιςτροφι από το άνω άκρο μζχρι το δεξιό κόλπο. 186.Κλάδοι του αορτικοφ τόξου. 187.Ποιασ αρτθρίασ είναι κλάδοσ θ ςπονδυλικι αρτθρία και ποια πορεία ακολουκεί μζχρι τθν είςοδο τθσ ςτο κρανίο. 188.Πωσ ςχθματίηεται ζνα μεςοςπονδφλιο τριμα; 189.ποιεσ είναι οι κφριεσ μορφολογικζσ διαφορζσ τυπικϊν ςπονδφλων: αυχενικοφ-κωρακικοφ-οςφυϊκοφ; 190.Περιγράψετε το ιερό οςτό. 191.Πωσ αφορίηεται θ ζξοδοσ τθσ πυζλου; 192.Πωσ αφορίηεται θ είςοδοσ τθσ πυζλου; 193.Ποια οςτικά μορφϊματα είναι ψθλαφθτά ςτο ανκρϊπινο ςϊμα (πλθν κεφαλισ); 194.Σι είναι το μθριαίο τρίγωνο; 195.΢φνδεςμοι γόνατοσ, αγκϊνα, ιςχίου. 196.΢φνδεςμοι τθσ ςπονδυλικισ ςτιλθσ. 197.Καταφφςεισ μυϊν και κζςεισ ςτο ανϊτερο τμιμα κνιμθσ περόνθσ. 198.Ελμινκοειδείσ και μεςόςτεοι μφεσ ςτο χζρι. 199.Μφεσ του αντιβραχίου. 200.Μφεσ τθσ κνιμθσ.

Ερωτησεις Ανατομιας Μυοσκελετικου  

Ερωτησεις Ανατομιας Μυοσκελετικου