Page 1

2015 Ă…rsredovisning

1


Norrtälje växer! Norrtälje kommun är en bra kommun att leva, bo och verka i. Samtidigt möter vi stora utmaningar. Fler måste få möjlighet att jobba, skolresultaten förbättras och välfärden stärkas. Norrtälje ska möta utmaningarna som en öppen kommun i utveckling, lika människovänlig och tillväxtvänlig som miljövänlig. När vi summerar 2015 kan vi konstatera att det för Norrtälje kommuns del varit ett år av omställning och att verksamheten präglats av den flyktingkris som kommit att påverka hela Europa. Med varje utmaning finns dock fler möjligheter. Det som under året uppfattades som en ansträngning för att möta våra nya invånares behov på bästa sätt, kommer på sikt att bli en mycket stor tillgång för hela vår kommun. Nyproduktionen av bostäder har tagit fart, och befolkningen ökade under året till 58 669 personer, det är en ökning med 1 101 personer eller 1,9 %. Inte sedan i början av 90-talet har vår kommun haft en så hög befolkningsutvecklingstakt. Företagen är mer nöjda med Norrtälje kommuns service nu jämfört med tidigare år. Det visar nöjd kund index-undersökningen som görs i samarbete med Stockholm Business Alliance och SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. Sedan mätningens början 2009 har betyget aldrig varit högre. Även betyget från invånarna på Norrtälje kommuns service steg i Svenskt Kvalitetsindex årliga mätning. Andelen som skulle rekommendera någon att flytta till kommunen ökade från 78% till 86%.

högre ambitioner, och ska kraftsamla för att bli en av landets bästa skolkommuner! Den utredning av skolverksamheten som gjordes under hösten blev startskottet för den skolutveckling som kommer vara högst prioriterad de kommande åren. För att fler ungdomar mellan 16-18 år ska ha möjligheten att få arbetslivserfarenhet utökade vi antalet sommarjobb i Norrtälje kommun från 32 platser under 2014 till 118 platser 2015. Det höga söktrycket visar att vi måste anstränga oss för att fler unga ska få chansen att sommarjobba. Året avslutades på bästa sätt – vårt unika Tiohundraprojekt permanentades och vi kan nu se fram emot fortsatt samarbete med landstinget för att utveckla en sammanhållen vård och omsorg med invånarens behov i centrum. Samarbetet kommer fortsättningsvis bedrivas genom Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje. Kommunalförbundet övertar den gemensamma nämndens tidigare uppdrag och ansvar. Koncernen, kommunen och bolagen, har ett positivt resultat på 35,7 mnkr. Det är viktigt med en ekonomi i balans och ansvarstagande idag, för en långsiktig ekonomisk hållbarhet. Den kommun vi lämnar över till kommande generationer ska ha en stabil ekonomi, men även vara socialt och ekologiskt hållbar. Ordning och reda i ekonomin skapar förutsättningar för att investera mer i våra barns utbildning och i vår välfärd.

Nyföretagandet växte under året och kommunen placerade sig på en tredje plats i Företagarnas tillväxtliga i Stockholmsregionen. Arbetslösheten är glädjande nog fortsatt låg, och ungdomsarbetslösheten sjönk till den lägsta nivån sedan 2009. Samtidigt blir det allt svårare för unga utan gymnasieutbildning att få jobb. Den undersökning som kommunen gjort tillsammans med Ungdomsbarometern, visar att färre elever i både årskurs nio och i årskurs tre på gymnasiet är intresserade av studier jämfört med snittet i övriga landet. Här har vi en utmaning att stimulera fler elever att klara sina gymnasiestudier och gärna studera vidare på högskolenivå. Norrtälje växer när alla vi som bor här lär mer. Vi kan glädja oss åt att andelen ungdomar som fullföljde gymnasiet med examen ökade 2015 och ligger nu på samma nivå som rikssnittet. Kunskapsresultaten förbättrades något, även om vårt målvärde inte uppnåddes. Norrtälje kommun har de senaste åren haft ambitionen att bli en av Sveriges 100 bästa skolkommuner, enligt Sveriges kommuner och landstings rankning. 2015 klättrade kommunen till plats 131 från plats 214 året innan. Det är vi naturligtvis glada över – även om vi har

Ulrika Falk (S) Kommunstyrelsens ordförande Kommunalråd

Berit Jansson (C) Kommunalråd

Ingrid Landin (Mp) Kommunalråd


INTÄKTER Den största intäktskällan för kommunen är kommunalskatten. Därefter är den största intäkten landstingsbidrag till kommunen för att finansiera köp av hälso- och sjukvård. Kostnaderna i Norrtälje kommun är till störst del köp av verksamhet och personalkostnader.

KOSTNADER Att köp av verksamhet upptar en så stor andel av kommunens kostnader beror dels på att hela den kommunala omsorgsverksamheten har utförts av externa vårdgivare, dels på att landstingsverksamheterna hälso- och sjukvård köps genom kommunen.

Övrigt 10% Övrigt 12% Avgifter 7%

Personalkostnader 23% Bidrag från landstinget 27% Hyror 3% Generella statsbidrag och utjämning 12% Entrepenader 63%

Kommunalskatt 45%

VART GÅR SKATTEPENGARNA? Av skatteintäkterna används 89 % för utbildning och omsorg. Näringsliv, bostäder, VA m.m. - 0 kr Politisk verksamhet - 1 kr Kultur och fritid - 5 kr Individ- och familjeomsorg - 7 kr Gator, parker, räddning m.m. - 6 kr

Förskoleverksamhet, skolbarnomsorg - 13 kr

Gymnasieskola inklusive vuxenutbildning - 9 kr

Grundskola - 23 kr

Äldre- och handikappomsorg - 37 kr

3


2015 i Norrtälje kommun OMVÄRLD

HÄNDELSER UNDER 2015

Konjunktur Svensk ekonomi befinner sig i en konjunkturåterhämtning. En fortsatt återhämtning i omvärlden skapar förutsättningar för en förbättrad konjunkturutveckling i svensk ekonomi.

Den Optiska telegrafen i Grisslehamn invigdes.

Norrtälje bibliotek utsågs till årets arenabibliotek för bästa websida.

I euroområdet ser återhämtningen ut att gå långsamt, även om utsikterna för den ekonomiska utvecklingen blivit ljusare under 2015.

Norrtälje badhus nominerades till ”Årets bygge 2015” och slutade på en hedervärd ”fem i topplacering”.

Norrtälje museum och konsthall invigdes.

Ungdomshuset Verket invigde sina nya lokaler i Rodengymnasiet

Andelen ungdomar som fullföljde gymnasiet ökade och är på samma nivå som rikssnittet.

Norrvattenledningen invigdes

Ny förskola i Frötuna för 120 barn.

Skolinspektionen gjorde tillsyn i Norrtälje kommun. Kommunen har utarbetat en ny modell för systematiskt kvalitetsarbete och en ny resursfördelningsmodell då kommunen fick ett föreläggande avseende vissa förutsättningar för genomförande och utveckling av utbildning.

Befolkningen är 58 669 personer per 31/12. En ökning med 1 101 personer eller 1,9 %.

Roslagsbostäder bygger 22 nya lägenheter i kv. Göken med beräknad inflyttning i oktober 2016.

Antalet sommarjobb för ungdomar 16-19 år har utökats från 32 st år 2014 till 118 st år 2015.

Förhållandevis hög BNP-tillväxt framöver BNP växte i en relativt snabb takt både 2015 och förväntas växa år 2016 enligt regeringens prognoser. Det beror på flera faktorer, bland annat att efterfrågan på svensk export förväntas ta fart då konjunkturen i omvärlden förbättras. Under kommande år fortsätter även konsumtions- och investeringstillväxten att bidra till tillväxten. Det gäller såväl hushållens som den offentliga sektorns konsumtion och investeringar i bostäder och i tjänstesektorn. Återhämtningen i ekonomi innebär att resursutnyttjandet stiger både 2015 och 2016. Sysselsättning Svensk ekonomi har befunnit sig i en utdragen lågkonjunktur och arbetslösheten har länge legat på en hög nivå kring 8 procent. Eftersom arbetskraften växt snabbt har tillväxten i sysselsättning inte varit tillräckligt hög för att kunna pressa tillbaka arbetslösheten. I och med att konjunkturen förbättras i år och nästa år bedöms efterfrågan på arbetskraft öka. Därmed ökar även sysselsättningen. Det är främst inom kommunsektorn som sysselsättningen bedöms öka men även i näringslivets tjänstebranscher och i byggbranschen väntas sysselsättningen stiga i god takt. Sammantaget bedöms ca 250 000 fler personer vara sysselsatta 2018 jämfört med 2014. År 2018 bedöms arbetslösheten vara nära 6 procent. Källa: Regeringens prognos och uppföljning per sept 2015. Reporäntan Reporäntan har förändrats ett flertal gånger under år 2015. I februari var reporäntan -0,20 % och i december, -0,35 %. Riksbankens direktion beslutade på sitt senaste penningpolitiska möte i februari 2016 att sänka reporäntan till historiska, - 0,50 %.

4


Ekonomisk sammanfattning Årets resultat i koncernen uppgick till 35,7 mnkr efter skatt. Koncernens resultat är högre än kommunens vilket är ett av de finansiella målen.

Årets resultat mnkr 150,0

118,5

125,0

100,0

64,2

50,0

35,7

31,5

7,4

0,0

2013

2014

Kommunen

I resultatet ingår poster av engångskaraktär såsom återbetalning av AFAavgifter på 19,6 mnkr, momsåterbetalning på 3,1 samt nedskrivningar på -27,3 mnkr och ägartillskott till Kommunalförbundet på - 8,0 mnkr. Ökningen av skatteintäkter och bidrag mellan åren är lägre än verksamhetens nettokostnad. På sikte är det inte en gynnsam utveckling. För att resultatutvecklingen skall vara positiv bör skatteintäkter öka mer än verksamhetens nettokostnad.

2015

Koncernen

Norrtälje Energi redovisar det högsta resultatet i koncernen. Resultatet för Norrtälje Energi är lägre än föregående år men högre än budget. Positiva avvikelser redovisas både för elnät och bredband.

Utvecklingen av kostnader och intäkter Ökning i % mellan respektive år

2013

2014

2015

Verksamhetens nettokostnader

0,8

7,5

5,4

Skatteintäkter, bidrag, utjämning, totalt

2,6

4,0

4,5

Nämnderna redovisar en positiv avvikelse gentemot budget på 27,3 mnkr. De största avvikelserna kan hänföras till Sjukvård- och omsorgsnämnden och Socialnämnden. Under 2015 uppgick bruttoinvesteringarna inom kommunen till drygt 600 mnkr. Utgifter i investeringsprojekten under 2015 har bland annat varit Norrtälje hamn, Frötuna förskola samt fortsatt VA-utbyggnad. Soliditeten i koncernen minskar, främst till följd av en fortsatt hög investeringsnivå.

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, verksamhetsdrivande bolag och kommun i koncernen mnkr 32,2

30,0

30,0

20,0 9,6

7,4 -3,7

-18,2

0,0

lje

E

i rg ne

C

am

p

us

Ro

sl

e ag

n

Ro

sl

s ag

bo

s

d tä

er

AB %)

Ti

a dr 50 un ser H v o (a

S

r po

tc

e

ru nt

m

N

o

rrt

je äl

ko

m

m

un

-0,8

8,4

3,0

-0,1

-13,3

-4,7

20,0 30,0

m Ko

m

u

Soliditet Koncernen % 30,0

-5,3

8,3

10,0

20,0

o

8,3

10,0 0,0

10,0

N

23,6

20,0 11,7

10,0

ä rrt

Nämndernas avvikelse mot budget mnkr

28,2

25,4

23,3

l Va

-o

t ns

el yr

Ö ch

ve

se

rfö

o rtr

rm

en

d

yn

da

em

re

an

na

m nä

nd

en

Kl

im

By

n at

gg

-

äm

nd

h oc

m

Ku

lt

n iljö

äm

-o ur

ch

nd fri

ti

n ds

äm

nd

So

ci

n al

Ba

rn

äm

nd

c -o

h

Sj

sk

n ol

U uk

v

äm

tb

ild

nd

ni

ds år

n

n gs

oc

h

äm

om

nd

so

s rg

m nä

nd

en

20,0 10,0 0,0

2013

2014

2015 5


Innehållsförteckning 1. Inledning. . ..................................................................................... 7 2. Förvaltningsberättelse.................................................................... 7 3. Norrtälje kommun.. ......................................................................... 8 3.1 God ekonomisk hushållning. . ..................................................... 8 3.2 Resultatutjämningsreserv och avstämning mot balanskravet........ 9 3.3 Kommunfullmäktiges övergripande mål.................................... 10 3.4 Särskilda återkopplingskrav. . ................................................... 11 3.5 Ekonomi................................................................................ 12 3.6 Nämnder.. .............................................................................. 18 3.6.1 Barn- och skolnämnd. . ...................................................... 18 3.6.2 Utbildningsnämnd. . ........................................................... 22 3.6.3 Kultur- och fritidsnämnd.................................................... 25 3.6.4 Sjukvårds- och omsorgsnämnden...................................... 33 3.6.5 Socialnämnden. . ............................................................... 40 3.6.6 Bygg- och miljönämnden. . ................................................. 44 3.6.7 Teknik- och klimatnämnd. . ................................................. 47 3.6.8 Kommunstyrelsen............................................................. 49 3.6.9 Överförmyndaren.............................................................. 51 3.6.10 Val- och förtroendemannanämnd.. .................................... 51 3.7 Kommunen som arbetsgivare............................................... 52 3.8 Internkontroll. . ..................................................................... 54 4. Kommunala bolag........................................................................ 4.1 Norrtälje Kommunhus AB........................................................ 4.1.1 Norrtälje Energi................................................................... 4.1.2 Roslagsbostäder................................................................. 4.1.3 Campus Roslagen AB.......................................................... 4.4.4 Norrtälje Sportcentrum. . .......................................................

56 56 56 57 58 58

5. Kommunalförbundet sjukvård och omsorg och Tiohundra AB............ 59 6. Framåtblick................................................................................. 61 7. Kommunkoncernen...................................................................... 62 8 Räkenskaper................................................................................ 65

Bilagor Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga

1 2 3 4 5 6 7 8

Sammanställning av bedömning av god ekonomisk hushållning Sammanställning av bedömning av kommunfullmäktiges övergripande mål Personalbokslut Finansrapport och rapport om Internbankens arbete VA-bokslut Rapport om Säkringsredovisning Projektuppföljning investeringar Principer för återbetalning av villkorat aktieägartillskott

6


1. Inledning Årsredovisningen avser både kommun och koncern.

2. Förvaltningsberättelse Kommunkoncernen består av Norrtälje kommun, koncernen Norrtälje Kommunhus samt koncernen Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje kommun. Tidigare Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje sjukvård och omsorg. I kommunkoncernen är Norrtälje kommun moderbolag med egna verksamheter som är organiserade i styrelse och nämnder. Moderbolag i koncernen Norrtälje Kommunhus är Norrtälje Kommunhus AB, som äger samtliga aktier i dotterbolagen. Verksamheter i koncernen Norrtälje Kommunhus bedrivs i Norrtälje Energi AB med dotterbolag, Roslagsbostäder AB, Campus Roslagen AB och Norrtälje Sportcentrum AB. Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje kommun, där Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting är medlemmar till 50 procent vardera, äger vårdbolaget TioHundra AB.

Norrtälje kommun

Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje kommun

Norrtälje kommunhus AB

Norrtälje Energi AB

Roslags-bostäder AB

Campus Roslagen AB

Norrtälje Sportcentrum AB

TioHundra AB

Norrtälje kommuns nämnder

Barn- och skolnämnd

Utbildningsnämnd

Kultur- och fritidsnämnd

Sjukvårds- och omsorgsnämnd

Socialnämnd

Bygg- och miljönämnd

Kommunstyrelsen

Val- och förtroendemannanämnd

Teknik- och klimatnämnd

7


3. Norrtälje kommun 3.1 God ekonomisk hushållning Sammanvägd bedömning Sammantaget bedöms Norrtälje kommun inte till fullo uppnå god ekonomisk hushållning 2015. Verksamhetens mått och mål för god ekonomisk hushållning uppnås delvis. Kommunens finansiella mål uppnås. Kommunen har ett ekonomiskt positivt resultat på 7,4 mnkr år 2015. I resultatet ingår poster av engångskaraktär såsom återbetalning av AFA-avgifter på 19,6 mnkr, momsåterbetalning på 3,1 samt nedskrivningar på -27,3 mnkr och ägartillskott till Kommunalförbundet på – 8 mnkr. Nämnderna visar dock en positiv avvikelse på 27,3 mnkr. Kommunfullmäktige har beslutat om; • särskilda mål och styrtal (mått) för verksamheten avseende god ekonomisk hushållning • finansiella mål för god ekonomisk hushållning För verksamhetsåret 2015 bedöms god ekonomisk hushållning utifrån en sammanvägd bedömning av styrtal och mål för god ekonomisk hushållning för verksamheten samt finansiella mål. I planeringsdirektiven föreslogs finansiella mål för god ekonomisk hushållning för kommunen. De särskilda målen och styrtalen för verksamheten framarbetas av nämnder i arbetet med underlag till kommunens verksamhetsplan. I kommunens samlade verksamhetsplan för 2014-2016 som kompletterats år 2015 som antagits av kommunfullmäktige finns de särskilda målen och styrtalen under respektive nämnd. Underlag till bedömningen av måluppfyllelsen finns i bilaga. För att målen ska anses delvis uppnåtts krävs att 50 % är uppnådda eller delvis uppnådda. För att målen ska anses uppnåtts krävs att 75 % är uppnådda eller delvis uppnådda. Särskilda mål och styrtal för verksamheten avseende god ekonomisk hushållning Bedömning: För år 2015 bedöms de särskilda målen och styrtal att vara delvis uppnådda. Av de 20 mål som gått att göra bedömning på, bedöms 10 mål uppnås eller delvis uppnås, 50 %. Finansiella mål Bedömning: För år 2015 bedöms de finansiella målen vara uppnådda. Av de fyra finansiella målen bedöms alla uppnås, 100 %. Även resultatet från verksamheten i de kommunala bolagen ska medräknas i bedömningen av god ekonomisk hushållningen. Kommunkoncernens lånevolym understiger beslutad låneram och kommunkoncernens resultat överstiger kommunens. Ägardirektiven till bolagen uppnåddes till allt väsentligt.

8


3.2 Resultatutjämningsreserv och avstämning mot balanskravet Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv. Denna reserv kan sedan användas i balanskravsutredningen för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. För år 2015 förslås ingen avsättning då resultatet inte möjliggör detta. Resultatutjämningsreserven är frivillig att tillämpa, de kommuner och landsting som tillämpar resultatutjämningsreserven måste besluta om hur reserven ska hanteras. Kommunfullmäktige beslutade om nedan hantering av resultatutjämningsreserven samband med beslut om verksamhetsplan 2014-2016 på kommunfullmäktiges möte den 2013-10-28. Hantering av resultatutjämningsreserven Avsättning - Avsättning till resultatutjämningsreserv bör göras när resultatet möjliggör detta. Nyttjande - Resultatutjämningsreserven får nyttjas för att utjämna normala svängningar i skatteunderlaget över konjunkturcykeln så att kommunen kan planera för ett resultat som motsvarar god ekonomisk hushållning, normalt ett resultat mellan 1 och 2 % av verksamhetens nettokostnad. Tabell 1: God ekonomisk hushållning Resultatutjämningsreserv Årets avsättning Saldo RuR

2015

2014

2013

0,0

0,0

20,0

50,0

50,0

50,0

Avstämning mot balanskravet Resultatet efter att justeringar för balanskrav gjorts uppgår till 5,9 mnkr, 0,2 % efter att reavinster återlagts. Tabell 2: Avstämning balanskrav (mnkr) Avstämning mot balanskravet (mnkr)

2015

2014

2013

Årets resultat enligt resultaträkningen

7,4

31,5

118,5

Reducering av samtliga realisationsvinster

-1,5

-17,5

-21,1

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

5,9

14,0

97,4

-

-

-20,0

Balanskravsresultat

5,9

14,0

77,4

Synnerliga skäl, diskonteringsränta i pensionssystemet/ägartillskott

7,0

-

17,1

Synnerliga skäl, resultat i taxefinansierad verksamhet

-6,6

1,2

0,4

Synnerliga skäl, förändring pensionsavsättning

-

-

-32,0

Synnerliga skäl, avsättning underhållsfond

-

-

-41,0

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv

Synnerliga skäl, förändring övriga fonder Resultat efter synnerliga skäl

-

-

2,9

6,3

15,2

24,8

9


3.3 Kommunfullmäktiges övergripande mål Till kommunfullmäktiges övergripande mål kopplar nämnderna verksamhetsmål, ”den röda tråden”. Verksamhetsmålen ska visa en riktning och följs upp med resultatmått. För år 2015 bedöms de övergripande målen sammanvägt vara uppnådda. Kommunfullmäktiges övergripande mål •

Den kommunala servicen till invånare och näringsidkare i Norrtälje kommun ska utvecklas så att den levereras mer rationellt, förutsägbart och kostnadseffektivt.

Målet bedöms uppnått. •

Befolkningen i Norrtälje kommun ska utvecklas i samma takt som i övriga stockholmsregionen.

Skolan ska utvecklas och utbildningsnivån i Norrtälje kommun ska höjas.

Ett gott företagsklimat ska utveckla nya och befintliga företag och öka delaktigheten på arbetsmarknaden

Hela kommunen ska växa genom utveckling av Norrtälje stad. Nyproduktion av bostäder ska öka i attraktiva livsmiljöer med goda pendlingsmöjligheter.

Målet bedöms uppnått.

Målet bedöms delvis uppnått. Målet bedöms uppnått.

Målet bedöms uppnått.

Underlag till bedömningen av måluppfyllelsen finns i bilaga.

10


3.4 Särskilda återkopplingskrav

Nämnderna har i beslut erhållit särskilda återkopplingskrav i samband med uppföljningar under året och i verksamhetsplan 2014-2015. Uppdrag från delårsrapport 1 per mars 2015

Kommunfullmäktige gav barn- och skolnämnden i uppdrag (kf § 134 2015-06-15) att vidta åtgärder avseende debitering av interkommunala ersättningar, samt planerade insatser för att minska det prognostiserade underskottet. Uppdragen ska återredovisas senast i samband med delårsrapport 2. Åtgärder avseende debitering av interkommunala ersättningar: Barn- och utbildningskontoret har tagit fram och infört rutiner för debitering av interkommunala ersättningar. Totalt har 25 kommuner debiterats för elever som har gått i kommunens grundskolor under vårterminen, total fakturerat belopp blev 1,3 mnkr. Fakturering för barn i förskoleverksamhet samt för grundskolan höstterminen, har ännu inte genomförts. Underlaget för debitering är klart och faktureringen kommer att genomföras under januari månad i samband med personalförstärkning på kontoret, för bland annat detta ändamål. Fortsättningsvis kommer fakturering att ske ca 4 gånger per år. Planerade insatser för att minska det prognostiserade underskottet: Barn- och utbildningskontoret fortsätter med att se över centrala kostnader, lokalkostnader, ledningsorganisation m.m. för att undvika underskott. En översyn av skolskjuts har genomförts och striktare tillämpning av regelverket kommer att ske framöver, vilket inte gett någon ekonomisk effekt 2015. Ny tillämpning av regelverket kan drabba enskilda elever på ett sätt som upplevs negativt. Framförallt kommer elever som väljer olika ”specialskolor” i andra kommuner att påverkas. Inom kommunens skolverksamhet i egen regi har inte några effektiviseringar genomförts. Sjukvårds- och omsorgsnämnden ska i sitt arbete mot god ekonomisk hushållning säkerställa att i styrning, uppföljning och rapportering tillämpa fullständig följsamhet till den av kommunfullmäktige fastställda styrprocessen för Norrtälje kommun (Dnr: KS 2015-1319). Sjukvårds- och omsorgskontoret anser att nämnden följer den av fullmäktige fastställda styrprocessen. I övrigt pågår en utredning i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kring förutsättningarna att införa “kostnad per brukare” (KPB) för omsorgen i Norrtälje. Kommunfullmäktige uppdrar till Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje att utarbeta mått, samt eventuellt aktiviteter, som kan följa upp verksamheten löpande under året och att redovisa dessa i delårsrapport 2, 2015 (Dnr: KS 2015-482-042). De mått och aktiviteter som Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje föreslagits i verksamhetsplanen för 2016-2018, som är möjliga att följa upp under 2015, har redovisats i delårsrapport 2, 2015.

11


3.5 Ekonomi Tabell 3: Resultaträkning totalt för kommunen, mnkr Resultaträkning (mnkr)

2015 Budget

2015 Utfall

2015 Avvikelse budget/ utfall

2015 Avvikelse i % av budget

2014 Utfall

Summa nämnder

-2 852,3

-2 825,0

27,3

1%

-2 708,6

Summa KS centrala anslag

-24,0

-51,1

-27,1

113 %

-18,5

-2 876,3

-2 876,1

0,2

0%

-2 727,1

Centrala verksamhetskostnader och intäkter

197,1

227,7

30,6

16 %

192,2

Verksamhetens nettokostnad före avskrivning

-2 679,2

-2 648,4

30,8

1%

-2 534,9

Summa nämnder inkl KS centrala anslag

Avskrivningar

-160,0

-165,0

-5,0

3%

-136,0

Verksamhetens nettokostnad

-2 839,2

-2 813,4

25,8

1%

-2 670,9

Skatteintäkter, statsbidrag mm

2 833,0

2 807,0

-26,0

1%

2 685,4

Finansnetto

21,0

13,8

-7,2

34 %

17,0

Årets resultat

14,8

7,4

-7,4

50 %

Reducering av samtliga realisationsvinster

0,0

-1,5

-1,5

-17,5

Årets resultat enligt balanskrav

14,8

5,9

-8,9

14,0

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv

0,0

0,0

0,0

0,0

Balanskravsresultat

14,8

5,9

-8,9

14,0

0,5 %

0,2 %

Årets resultat enligt balanskrav, %

31,5

0,5 %

Årets resultat för Norrtälje kommun uppgår till 7,4 mnkr. Resultatet efter justering enligt balanskrav är 5,9 mnkr. I resultatet ingår poster av engångskaraktär såsom återbetalning av AFA-avgifter på 19,6 mnkr, momsåterbetalning på 3,1 samt nedskrivningar på -27,3 mnkr och ägartillskott till Kommunalförbundet. Avvikelsen i förhållandet till budget 2015 är 7,4 mnkr. Avvikelser i resultatet är: •

Nämnder, + 27,3 mnkr

Lokalbank, - 2,4 mnkr

Momsåterbetalning, 3,1

Pensioner, - 15,8 mnkr

Återbetalning AFA-avgifter, +19,6 mnkr

Exploateringsintäkter, + 33,3 mnkr

Avskrivningar och internränta, - 9,1 mnkr

Nedskrivning av Bålbroskolan och gamla Kajen, -27,3 mnkr

Skatter och bidrag, - 26,3 mnkr

Finansnetto, - 7,2 mnkr

Ägartillskott till Kommunalförbundet, - 8 mnkr

Övrigt, + 5,3 mnkr

12


Tabell 4 Budget, utfall och avvikelse per nämnd, mnkr Nämnder (mnkr)

2015 Budget

2015 Utfall

2015 Avvikelse

2015 Avvikelse i % av budget

2014 Utfall

Kommunstyrelse

-188,7

-194,0

-5,3

3%

-277,6

Överförmyndare

-5,2

-6,0

-0,8

16 %

-6,1

Val- och förtroendemannanämnd

-0,6

-0,7

-0,1

8%

-2,2

Teknik- och klimatnämnd

-104,1

-95,8

8,3

8%

-0,5

Bygg- och miljönämnd

-15,0

-6,7

8,3

55 %

-8,3

Kultur- och fritidsnämnd

-119,6

-116,6

3,0

3%

-109,2

Socialnämnd

-173,4

-186,7

-13,3

8%

-175,9

Barn- och skolnämnd

-970,0

-974,7

-4,7

0%

-925,5 -251,5

Utbildningsnämnd

-254,4

-246,0

8,4

3%

Sjukvårds- och omsorgsnämnden

-1 021,3

-997,7

23,6

2%

-951,9

Summa nämnder

-2 852,3

-2 825,0

27,3

1%

-2 708,6

Redovisning av intäkter och kostnader per nämnd presenteras under respektive nämnd samt i sammanställning under räkenskaper.

Kommunstyrelsens negativa avvikelse på -5,3 mnkr avser bland annat personalkostnader och arvoden till fullmäktige. I budget 2016 justeras arvodeskostnaderna. Överförmyndarverksamheten har en avvikelse på 0,8 mnkr, 16 %. Avvikelsen avser högre kostnader för arvodesutbetalningar än budget. Budget 2016 är ökad med 1,5 mnkr med anledning av fler ärenden. Teknik- och klimatnämnden visar en positiv avvikelse på 8,3 mnkr, 8 %. Avvikelsen avser i stort taxefinansierad verksamhet, VA och renhållning. VA och renhållnings resultat regleras över åren. Bygg- och miljönämnden visar en positiv avvikelse på 8,3 mnkr, 55 %. Intäkterna är högre än budget med anledning av ett ökat antal avslutade ärenden. Lägre kostnader än budgeterat har uppstått bl a på grund av en hög personalomsättning inom ett svårrekryterat område. Kultur- och fritidsnämnden visar ett positivt resultat på 3 mnkr, 3 %. Avvikelsen avser främst högre badintäkter än budgeterat. Socialnämnden har en negativ avvikelse på 13,3 mnkr, 8 %. Avvikelsen avser barn och unga, - 12,8 mnkr, ekonomiskt bistånd, - 8,2 mnkr, vuxna, + 1,9 mnkr och övrigt -0,9 mnkr. Flyktingmottagningen redovisar en positiv avvikelse på 7,7 mnkr delvis beroende på en rättvisande periodisering av statsbidrag. Barn- och skolnämnden visar en negativ avvikelse i förhållande till budget på 4,7 mnkr, 0 %. Utbetalning av skoloch nivåpeng visar en positiv avvikelse på ca 5,0 mnkr medan kommunens skolor och förskolor i egen regi visar en negativ avvikelse på ca 10 mnkr. Utbildningsnämnden visar en positiv avvikelse på 8,4 mnkr, 3 %. Ersättning för programpeng visar en positiv avvikelse på ca 15 mnkr och centrala kostnader en positiv avvikelse på 2, 4 mnkr. Kommunens verksamhet i egen regi visar en negativ avvikelse på ca 9 mnkr. Sjukvårds- och omsorgsnämnden redovisar ett positivt resultat på 23,6 mnkr, 2 %, för de kommunalt finansierade verksamheterna. De landstingsfinansierade verksamheterna redovisade en positiv avvikelse på 12,7 mnkr. Under året har Sjukvårds- och omsorgsnämnden erhållit 13,0 mnkr i tilläggsbudget. Lägre antal insatser för funktionshindrade, LSS, +24,5 mnkr Lägre kostnader funktionshindrade, SoL, + 13,7 mnkr Särskilt boende för äldre, -21,4 mnkr Förvaltning och övrigt, + 6,8 mnkr Primärvård, + 10,5 mnkr Somatisk specialistvård, +6,5 mnkr Geriatrik, -3,3 mnkr Psykiatri, +0,3 mnkr Förvaltning och övrigt, -1,3 mnkr

13


UTVECKLINGEN AV KOSTNADER OCH INTÄKTER Tabell 5: Utvecklingen av kostnader och intäkter Ökning i % mellan respektive år

2015

2014

2013

3,4

1,0

7,3

Verksamhetens kostnader

4,0

4,4

2,8

Avskrivningar

21,3

8,5

49,4

Verksamhetens nettokostnader

5,4

7,5

0,8

Skatteintäkter

5,0

1,2

2,3

Generella statsbidrag och utjämning

2,9

16,5

4,0

Skatteintäkter, bidrag, utjämning, totalt

4,5

4,0

2,6

Finansiella intäkter

-22,1

-6,0

-5,0

Finansiella kostnader

-23,3

-0,6

19,4

Finansnetto

-17,6

-21,2

-39,6

Verksamhetens intäkter

För att resultatutvecklingen ska vara positiv bör skatteintäkter öka mer än verksamhetens nettokostnader. Skatteintäkter, bidrag och utjämning ökade med 4,5 % medan verksamhetens nettokostnad ökade med 5,4 %. Verksamhetens nettokostnad ökade med 0,9 % mer än skatteintäkter. På sikt är det inte en gynnsam utveckling. Avskrivningar ökar mellan åren med 21,3 % vilket beror på hög investeringstakt.

Tabell 6, Nettokostnadsutveckling, % Nettokostnadsutveckling i % av skatteintäkter

2015

2014

2013

Verksamhetens nettokostnader exkl avskrivningar

94,4

94,4

91,4

Personalkostnader

38,8

37,9

39,2

Lokalkostnader

4,4

4,8

4,7

Köpta tjänster

107,8

108,0

103,3

Avskrivningar

5,9

5,1

4,9

Finansnetto

-0,5

-0,6

-0,8

Nettokostnadsandel

99,8

98,8

95,4

Verksamhetens nettokostnader ökade inte i förhållande till skatteintäkter jämfört med föregående år. Personalkostnader har ökat med 0,9 % medan lokalkostnader är i stort oförändrade. Köp av verksamhet uppgår till mer än 100 % av skatteintäkter och bidrag. Stora delar av dessa kostnader finansieras med bidrag från Stockholms läns landsting. INVESTERINGAR Investeringsvolymen inom kommunen är fortsatt hög. År 2015 var nettoinvesteringarna i anläggningstillgångar 644 mnkr. Värdet av nyttjanderätt av Norrvattenledningen är 257 mnkr.

Tabell 7, Totala investeringar i anläggningstillgångar mnkr

2015

2014

Totala investeringar finansiella anläggningstillgångar

29,0

80,0

Totala investeringsutgifter (materiella och immateriella)

654,4

421,3

2013

402,3

Totala investeringsinkomster

-10,4

-15,3

-1,3

Netto investeringar

673,0

486,0

401,0

Årets totala investeringsvolym är 673 mnkr. VA-investeringar uppgår till 431 mnkr varav nyttjanderätten av Norrvattenledningen avser 258 mnkr. Projektet Norrtälje hamn har under året upparbetat 85 mnkr i främst kajprojektet. Frötuna förskola har färdigställts med plats för 120 barn. 17 mnkr har reinvesterats i skollokaler. Vägar i Sika industriområde etapp 1 och gator i kvarteret Båtsman i Norrtälje har färdigställts under året. 14


Tabell 8, Totala nettoinvesteringar per nämnd mnkr

2015

2014

2013

663,5

478,3

391,4

Bygg- och miljönämnd

0,0

0,5

1,9

Kultur- och fritidsnämnd

1,5

1,4

0,7

Socialnämnd

0,2

0,5

0,0

Sjukvård- och omsorgsnämnd

0,1

0,4

0,4

Barn- och skolnämnd

5,8

4,9

6,5

Utbildningsnämnd

2,0

0,0

0,1

673,0

486,0

401,0

Kommunstyrelsen

Nettoinvesteringar

Mer detaljerad information om pågående projekt och kassaflöden finns i bifogad projektplan. EXPLOATERINGSMARK OCH FASTIGHETSFÖRSÄLJNINGAR Under 2015 har försäljning av exploateringsmark genererat ett nettoöverskott med 33,4 mnkr. Den största affären är försäljning av mark på Bryggårdsgärdet i Norrtälje där byggnation av hyreslägenheter pågår. En fastighet och ett antal bilar har sålts under året och genererat ett överskott på 1,5 mnkr. Tabell 9, Försäljning mark och fastigheter mnkr

2015

2014

2013

33,4

57,2

94,0

Försäljning fastigheter mm (anläggningstillgångar)

1,5

17,5

22,0

Total nettointäkt

34,8

74,7

116,0

Försäljning exploateringsmark (omsättningstillgångar)

Vissa av ovanstående investeringar förväntas finansieras med intäkter från VA-abonnenter och exploatörer. Under 2015 var finansieringsgraden för VA-verksamhet 68 % och gata/park- verksamhet 12 %.

TOTALA INVESTERINGSERSÄTTNINGAR, VA OCH GATA/PARK Tabell 10, investeringsersättningar mnkr Anläggningsavgifter VA Gatukostnadsersättningar Gata/park Total nettointäkt

2015

2014

2013

118,0

40,5

39,0

3,6

1,6

1,9

121,6

42,1

40,9

Anläggningsavgifter för VA har ökat kraftigt under 2015. Områdena Enviken och Bergshamra har anslutits till det kommunala VA-nätet och motsvarande 72 mnkr har fakturerats i anläggningsavgifter. I övrigt står Gräddö/Rävsnäs och Norrtälje tätort för ca 27 mnkr i fakturerade anläggningsavgifter.

15


DEN FINANSIELLA SITUATIONEN Soliditet Soliditet kommunen % 40,0

36,0 32,2

30,0

28,6

20,0 10,0 0,0

2013

2014

2015

Soliditeten är närmare fyra procentenheter lägre än föregående år. Soliditeten har kontinuerligt minskat de senaste åren. Det är främst en följd av att investeringstakten i kommunal infrastruktur är fortsatt hög. SKULDSÄTTNINGSGRAD Tabell 11. Skuldsättningsgrad Procent, periodens utgång

2015

2014

2013

Total skuldsättningsgrad

71,4

68,3

66,3

varav avsättningsgrad

11,3

12,2

12,5

varav kortfristig skuldsättningsgrad

21,8

28,8

38,6

varav långfristig skuldsättningsgrad

38,3

27,2

15,1

I takt med att soliditeten försämras i kommunen ökar också skuldsättningsgraden. LÅN Tabell 12, upplåning tkr Tusen kronor, periodens utgång

2015-12-31

2015-12-31

Kommunen

102 706

11 896

Norrvatten

257 483

-

Dotterbolagen

1 547 294

1 598 104

S:a lån

1 907 483

1 610 000

Norrtälje kommuns externa upplåning var vid periodens utgång 1 907 mnkr. Kommunen har lånat för egen räkning. De egna lånen ökar från 11 mnkr till 102 mnkr. Under 2015 färdigställdes Norrvattenledningen och Norrtälje kommun har valt att inledningsvis följa huvudavtalet och amortera anslutningsavgiften över 40 år. Vid året slut uppgick skulden till 257 mnkr eller cirka 11 procent av internbankens totala lån. Dotterbolagens lån har minskat från att vara 1 598 mnkr till 1 547 mnkr. Utlåningen till dotterbolagen står för cirka 67 procent av internbankens totala lån. Nedan beskrivs mer i detalj internbankens utlåning till dotterbolagen. Tabell 13. Utlåning till dotterbolagen Tusen kronor, periodens utgång

2015-12-31

2014-12-31

Roslagsbostäder AB

900 594

867 404

Campus Roslagen AB

225 000

235 000

Norrtälje energi AB

420 000

495 000

1 700

700

1 547 294

1 598 104

Sportcentrum AB S:a totala utlåning

Den största delen av internbankens utlåning sker idag till Roslagsbostäder, cirka 58 %. Roslagsbostäder har ökat sin upplåning pga nyproduktion i Maskrosen och Göken. Campus Roslagen AB amorterade under året 10 mnkr och deras lån är nu 225 mnkr. Norrtälje energi AB amorterade 75 mnkr och har nu 420 mnkr i lån. Sportcentrum AB har ökat sitt lån till 1,7 mnkr.

16


Tabell 14: Genomsnittsränta Dec 2015

Dec 2014

Dec 2013

2,23

2,60

3,12

2015

2014

2013

Norrtälje Kommunhus AB

390

390

390,0

TioHundra AB

141

113

98,6

Egna hem och småhus enl. lagstiftning

1

1

1,9

Idrottsföreningar

8

8

8,4

Övrigt

7

8

7,1

547

520

505,9

Genomsnittlig ränta, %

Den genomsnittliga räntan har minskat över åren. BORGENSÅTAGANDE Tabell 15: Borgensåtagande Borgensåtaganden (mnkr) Kommunägda företag:

S:a totala borgensåtaganden

Kommunens borgensåtagande har ökat och är 27 mnkr högre jämfört med föregående år. Det är i sin helhet kopplat till borgensåtagandet för Tiohundra AB:s pensionsskuld, där Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting borgar för 50 % vardera. Den stora ökningen beror på att pensionsskulden i Tiohundra AB påverkats av sänkning av diskonteringsräntan. PENSIONSSKULD Tabell 16: Pensionsskulden Pensionsskuld (mnkr) Pensioner som kortfristig skuld

2015

2014

2013

43,0

42,0

40,8

Avsättning till pensioner

220,0

207,0

199,0

Pensioner äldre än 1998

1 199,0

1 242,0

1 293,1

varav avsättning i balansräkning Total pensionsskuld

300,0

322,0

310,0

1 462,0

1 491,0

1 532,9

Kommunens totala pensionsskuld uppgår till 1 462 mnkr, en minskning med 29 mnkr jämfört med samma period föregående år. Av den totala skulden ligger 1 199 mnkr utanför balansräkningen som ansvarsförbindelse. För kommande pensionsutbetalningar har 300 mnkr avsatts i pensionsfond. FONDER Underhållsfond Norrtälje kommun har sedan 2009 tillämpat en underhållsfond. Inga ytterligare medel föreslås avsättas till underhållsfonden. De medel som fortfarande finns tillgängliga, 8 mnkr, kommer att upplösas år 2016. Pensionsfond Norrtälje kommun har sedan 2009 avsatt medel till pensionsfond. Per 31 december 2015 uppgår pensionsfonden till 300 mnkr. Av dessa behövs ca 240 mnkr för att täcka den så kallade pensionspuckeln. ”Överavsättningen” på ca 60 mnkr kan användas som resultatutjämningsreserv. Under år 2015 användes 22 mnkr och de resterande överavsatta pensionsmedlen föreslås användas under perioden 2016-2019 för att klara de kostnadsökningar som möter kommunen inom främst den kommunala äldre- och handikappomsorgen.

17


Barn- och skolnämnd


3.6 Nämnder 3.6.1 Barn- och skolnämnd God ekonomisk hushållning Barn- och skolnämnden bedöms inte uppnå god ekonomisk hushållning för 2015. Styrtal för andelen som når gymnasiebehörighet och nivån på genomsnittligt meritvärde uppnås inte och har försämras från 2014.

Andelen elever som lämnar grundskolan med gymnasiebehörighet ska öka.

Att höja andelen elever som når behörighet till nationellt program i gymnasieskolan har stor betydelse för att förbättra ungas möjligheter till fortsatta studier och arbete, och för att motverka framtida utanförskap.

Andel elever i den kommunala grundskolan som nådde gymnasiebehörighet sjönk jämfört med tidigare år. I de fristående skolorna förbättrades resultatet och alla elever nådde gymnasiebehörighet. Mål 2015 BSN Andel som når gymnasiebehörighet

85.00 %

Värde 2015

Värde 2014

Värde 2013

83.40 %

85.10 %

82.50 %

Det genomsnittliga meritvärdet ska öka.

Det genomsnittliga meritvärdet är ett mått på hur väl rustade eleverna står inför framtida studier och yrkesval.

Det genomsnittliga meritvärdet i de kommunala grundskolorna förbättrades inte och når inte målet. I de fristående skolorna blev meritvärdet 223. Mål 2015 BSN Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9

215

Värde 2015

Värde 2014

Värde 2013

210

212

201

Kommunfullmäktiges övergripande mål Skolan ska utvecklas och utbildningsnivån i Norrtälje kommun ska höjas Verksamhetens mål 

Utbudet ska i ökad utsträckning svara mot efterfrågan och behov, samt utformas med hänsyn till en långsiktigt hållbar ekonomi.

Med utbud avses utbildningens innehåll, organisation och dimensionering.

Kommunen expanderar och behovet av platser i förskola och skola kommer att öka i kommunens tätort. Redan nu är trycket på vissa förskolor och skolor stort. Arbetet med en långsiktig förskole- och skolförsörjningsplan intensifieras. Aktivitet En strategisk förskole- och skolförsörjningsplan ska utarbetas.

Startdatum 2014-01-01

Slutdatum 2015-12-31

Status Stoppad

Ansvaret för det fortsatta arbetet med att ta fram en lokalförsörjningsplan läggs på fastighetskontoret i samarbete med barn- och utbildningskontoret.

18


Förskolan och skolan ska ges långsiktigt goda förutsättningar att bedriva verksamhet i linje med styrdokumenten.

Med långsiktigt goda förutsättningar avses förutsättningar som kommunen själv kan påverka.

Tilldelningen av resurser till förskola och grundskola är god, men skolstrukturen gör att användningen av resurserna blir ineffektiv. Beslut i skolstrukturfrågan väntas under 2016. Inom ramen för tilldelade medel har satsningar gjorts på fler skolledare och förstelärare och på att bygga upp en förbättrad elevhälsoorganisation. Satsningarna bedöms förbättra förskolans och skolans möjlighet att leva upp till kraven i styrdokumenten. Även satsningen på digital teknik i förskola och skola bör nämnas som en viktig insats för att skapa goda förutsättningar för verksamheterna, liksom att insatser pågår för att alla elever ska ha tillgång till skolbibliotek. Behovet av en långsiktig personalförsörjningsplan blir dock alltmer påtaglig. Skollagens krav på behörighet och legitimation samt förestående pensionsavgångar gör sig allt mer påmind. Aktivitet Förskolans och skolans finansieringsmodell ska ses över vad gäller pengnivåer, tilläggsbelopp och SALSA-bidrag. En personalförsörjningsplan ska utarbetas.

not 1

Startdatum 2014-01-01

Slutdatum 2015-06-30

Status Färdig

2

2014-01-01

2015-12-31

Stoppad

2014-01-01

2015-12-31

Väntar

En långsiktig investeringsplan för utformning av verksamheternas lärandemiljöer ska utarbetas. Lokalvårdsverksamhetens ska ses över.

3

2014-01-01

2015-12-31

Färdig

Organisation av skolmåltidsverksamheten ska ses över.

4

2014-01-01

2015-12-31

Påbörjad

1. 2.

Ny finansieringsmodell har tagits fram som ligger till grund för 2016 års budget. Ansvaret för att ta fram en personalförsörjningsplan läggs på personalavdelningen, som i samarbete med BOU tar fram planen. Personalavdelningen tar över ansvaret för projektet. Förslag till ny skolmåltidsorganisation har utarbetats.

3. 4.

Kunskapsresultaten ska förbättras och därmed ge valfrihet inför framtida studier och yrkesval.

Kunskapsuppdraget sätts i centrum från förskola och vidare genom hela grundskolan. Kunskapsresultaten visar inte på några förbättringar i egen regi, snarare märks en nedgång i resultaten. Skillnaden i resultat mellan skolorna är stor. Några skolor visar mycket goda resultat. Skolor med låga resultat redovisar att de har många elever med stora behov av stöd och hjälp. Resultaten i fristående skolor var bättre än i de kommunala skolorna.

Mål 2015

Värde Dec 2015

Värde 2014

Värde 2013

BSN Andel som når gymnasiebehörighet

85.00%

83.40%

85.10%

82.50%

BSN Andel som når kunskapskraven i alla ämnen årskurs 9

77.00%

73.10%

77.20%

70.30%

215

210

212

201

BSN Lägst godkänt på NP i engelska årskurs 9

98.00%

98.70%

95.80%

95.60%

BSN Lägst godkänt på NP i matematik årskurs 9

87.00%

76.00%

87.80%

83.10%

BSN Lägst godkänt på NP i svenska årskurs 9

98.00%

92.60%

95.30%

92.30%

95.0%

90.2%

93.4%

BSN Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9

BSN Läsgarant årskurs 1

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Status

En nämndövergripande strategi ska utarbetas för hur utbildningsnivån i Norrtälje ska höjas.

2014-01-01

2015-08-31

Färdig

Strategin finns framtagen. Implementeringen vilar i avvaktan på kommande skolpolitiskt program.

19


Kvaliteten i förskolans och skolans verksamhet ska utvecklas.

Med begreppet kvalitet avses hur väl verksamheterna lever upp till läroplansmålen. Arbetet med att utveckla kvaliteten i förskola och skola har påbörjats. Kundnöjdheten är stor i förskolan och i de lägre åldrarna, men sjunker i de övre åldrarna. I årskurs 5 ses en försämring jämfört med tidigare år. Pedagogernas bedömning av kvaliteten i samband med "de pedagogiska boksluten" visar en positiv bild av kvaliteten, men bilden återspeglar sig inte alltid i elevernas kunskapsresultat. Kommunens nya modell för systematiska kvalitetsarbete innebär ett tydligare ansvar för alla lärare att följa upp och utvärdera sin egen undervisning med stöd av elevernas kunskapsresultat.

Mål 2015

Värde Dec 2015

Värde 2014

Värde 2013

BSN Andel elever i årskurs 5 som är nöjda med verksamheten i sin skola.

95.00%

82.00%

88.00%

90.00%

BSN Andel elever i årskurs 8 som är nöjda med verksamheten i sin skola.

88.00%

70.00%

70.00%

79.00%

BSN Andel föräldrar i fritidshem som nöjda med verksamheten på fritidshemmet.

88.00%

79.00%

88.00%

81.00%

BSN Andel föräldrar i förskolan som är nöjda med verksamheten i förskolan.

95.00%

93.00%

93.00%

94.00%

BSN Andel pedagoger i fritidshemmen som är nöjda med verksamheten på sitt fritidshem.

98.00%

89.00%

89.00%

91.00%

BSN Andel pedagoger i förskolan som är nöjda med verksamheten i sin förskola.

98.00%

93.00%

93.00%

94.00%

BSN Andel pedagoger i grundskolan som är nöjda med verksamheten i sin skola.

98.00%

95.00%

95.00%

87.00%

Aktivitet

not

Startdatum

Slutdatum

Status

Lärandet ska göras tillgängligt för alla barn och elever.

1

2014-01-01

2015-12-31

Färdigt

Ledarskap för lärande ska utvecklas.

2

2014-01-01

2015-12-31

Färdigt

En satsning på forskning och kollegialt lärande ska göras.

3

2014-01-31

2015-12-31

Färdigt

Barn- och elevhälsoarbetet ska följas upp.

4

2014-01-01

2015-06-30

Färdigt

En gemensam arbetsmodell för SYV ska tas fram.

5

2014-01-01

2015-12-31

Färdigt

1. 2. 3. 4. 5.

Aktiviteten har utgjort ett fokusområde inom barn- och skolnämndens ansvarsområde under perioden 2014-15. Arbetet fortsätter, men inte som en särskild aktivitet. Aktiviteten utgjorde ett fokusområde inom barn- och skolnämndens ansvarsområde under perioden 2014-15. Aktiviteten fortsätter men i annan form. Satsningen har utgjort en särskild aktivitet inom barn- och skolnämndens ansvarsområde under perioden 2014-15. Den övergår i barn- och utbildningskontorets löpande arbete med omvärldsspaning och utvecklingsstöd till verksamheterna. Kommunens elevhälsostrateg har lämnat en rapport. En gemensam handlingsplan för alla grundskolor har tagits fram. Nästa steg är att implementera den i enheternas pedagogiska verksamhet.

20


Ekonomi Resultaträkning, total drift (Tkr): Bud jan Dec 2015 Intäkter Kostnader Netto

Utf 2015 Jan- Dec

Avvikelse

Utfall 2014 Jan- Dec

91 695

96 106

4 412

111 996

-1 061 698

-1 070 849

-9 151

-1 037 520

-970 004

-974 743

-4 739

-925 523

Barn- och skolan redovisar ett resultat om - 4,7 mnkr för år 2015 eller 0 %. Årets resultat är försämrat jämfört med prognos per oktober, vilket främst kan hänföras till egen regi. Eleverna var färre, personalkostnaden högre och avskrivningskostnader för datorer större än budgeterat. Kommentarer per verksamhet: Förskoleverksamheten redovisar ett överskott om +4,1 mnkr. Överskottet beror dels på utbetalning av barnpeng, färre barn i förskolan än budget, dels på lägre personalkostnader inom egen regi. Pedagogisk omsorg redovisar ett överskott om +1,2 mnkr. Överskottet beror på att det fanns färre barn i verksamheten jämfört med budget. Inom egen regi redovisas ett underskott om -0,4 mnkr. Fritidsverksamheten redovisar ett överskott om +5,4 mnkr. Överskottet finns i huvudsak inom egen regi, där kostnaderna är lägre än budgeterat. Förskoleklass redovisar ett överskott om +10,5 mnkr för hela året, vilket förklaras med att antalet elever har varit färre än budgeterat. Grundskoleverksamheten redovisar ett underskott på -27,2 mnkr. I huvudsak beror det på högre personalkostnader inom egen regi än budgeterat. Avvikelserna inom verksamheterna fritidshem, förskoleklass och grundskola har i viss utsträckning samband med varandra. Det finns brister i budgetering och/eller i hur kostnader fördelas mellan de olika verksamheterna. Särskolan visar ett överskott på +3,3 mnkr för hela året som förklaras med att antal elever har varit färre jämfört med budget.

Investeringar, netto projekt (Tkr):

Alla projekt

Utf 2015 Jan- Dec

Budget 2015

-5 768.5

-7 057

Avvikelse -1 288.5

Barn- och skolnämnden har tilldelats investeringsanslag om totalt 7 mnkr för verksamhetsåret 2015. Av dessa har 5,8 mnkr utnyttjats under året och resterande belopp förbrukas under 2016.

21


Utbildnings nämnd


3.6.2 Utbildningsnämnd God ekonomisk hushållning Nämnden bedöms uppnå god ekonomisk hushållning för 2015. Genomströmningen ökade kraftigt från föregående år men nådde inte riktigt målet samtidigt som kunskapsresultaten förbättrades och översteg målvärdet.

Elevgenomströmningen i gymnasieskolan ska öka.

För hög andel av gymnasieeleverna tar mer än tre år på sig att avsluta sina gymnasiestudier.

Genomströmningen i gymnasiet ökade med nästan 10 procent från föregående år. Störst var förbättringen på Rodengymnasiet men förbättringen gällde även för kommunen i sin helhet. Genomströmningen i Norrtälje ligger nu på rikssnittet. Mål 2015 UN Andel elever som slutför gymnasiet med examen inom tre år

76.00 %

Värde Dec 2015

Värde 2014

75.90 %

Värde 2013

68.70 %

Det genomsnittliga betygsvärdet ska förbättras.

Att en ökad andel elever klarar gymnasieskolan på tre år får inte påverka det genomsnittliga betygsvärdet, tvärtom är ambitionen att det ska öka.

Det genomsnittliga betygsvärdet ökade mer än förväntat och översteg målvärdet. Förbättringen skedde både på Yrkesprogram och Högskoleförberedande program. Mål 2015 UN Genomsnittligt betygsvärde, Totalt

13.30

Värde Dec 2015

Värde 2014

13.60

13.30

Värde 2013 13.20

Kommunfullmäktiges övergripande mål Skolan ska utvecklas och utbildningsnivån i Norrtälje kommun ska höjas Verksamhetens mål 

Kunskapsresultaten ska förbättras och därmed ge valfrihet inför framtida studier och yrkesval.

Kunskapsuppdraget sätts i centrum och elevernas resultat följs upp genom hela utbildningen.

Andelen elever som gick ut med gymnasieexamen ökade och målvärdet för 2015 nåddes med god marginal. Den största förbättringen stod eleverna på yrkesprogrammen för. Däremot nådde inte eleverna målet för det genomsnittliga meritvärdet. Resultaten på de nationella proven visar att elever som började gymnasiet förra året hade svårast med ämnet matematik, och resultatet lång från målvärdet.

22


Värde Dec2015

Mål 2015 UN Andel elever som fullföljt SFI med lägst godkänt betyg

68.00%

UN Andel som fullföljer gymnasiala kurser i teoretiska ämnen inom vux.

Värde 2014

Värde 2013

69.00%

62.00%

58.00%

82.20%

84.00%

84.00%

UN Andel som gått ut med gymnasieexamen

80.00%

88.80%

87.80%

UN Andel som gått ut med yrkesexamen

80.00%

92.00%

80.60%

UN Genomsnittligt betygsvärde, Högskoleförberedande program

14.30

14.10

14.30

14.50

UN Genomsnittligt betygsvärde, Totalt

13.30

13.60

13.30

13.20

UN Genomsnittligt betygsvärde, Yrkesprogram

13.30

12.90

13.30

12.40

UN Lägst godkänt på NP i Engelska 5

98.00%

96.70%

96.60%

95.30%

UN Lägst godkänt på NP i Matematik 1A

80.00%

74.60%

68.30%

74.40%

UN Lägst godkänt på NP i Matematik 1B

93.00%

76.60%

90.00%

89.00%

UN Lägst godkänt på NP i Matematik 1C

100.00%

100.00%

100.00%

96.80%

94.70%

UN Lägst godkänt på NP i Svenska 1

97.00%

Aktivitet En nämndövergripande strategi ska utarbetas för hur utbildningsnivån i Norrtälje ska höjas.

95.10%

Startdatum 2014-01-01

Slutdatum 2015-08-31

Status Färdig

Strategin finns framtagen. Implementeringen vilar i avvaktan på kommande skolpolitiskt program.

Utbildningarnas kvalitet ska utvecklas.

Med begreppet kvalitet menas i vilken utsträckning verksamheterna lever upp till läroplansmålen.

Kundnöjdhet utgör en kvalitetsaspekt i det systematiska kvalitetsarbetet. Resultatmåtten för kundnöjdhet uppnåddes inte även om resultatet på Rodengymnasiet förbättrats mycket. Inom vuxenutbildningen är trenden den motsatta och kundnöjdheten har sjunkit. Den nya modellen för kvalitetsarbetet kommer att följa upp fler kvalitetsaspekter.

Mål 2015

Värde Dec 2015

Värde 2014

Värde 2013

UN Andel gymnasieelever som kan rekommendera sin skola

70.00%

67.00%

63.00%

58.00%

UN Andel vuxenstuderande som kan rekommendera sin skola

83.00%

73.00%

79.00%

86.00%

Aktivitet Lärandet ska tillgängliggöras för alla elever.

pos 1

Startdatum 2014-01-01

Slutdatum 2015-12-31

Status Färdig

Ledarskap för lärande ska utvecklas.

2

2014-01-01

2015-12-31

Färdig

En satsning på forskning och kollegialt lärande ska göras.

3

2014-01-01

2015-12-31

Färdig

Rutiner för systematiskt kvalitetsarbete ska införas.

4

2014-01-01

2015-12-31

Färdig

Övergång mellan grundskola och gymnasium.

5

2015-08-01

2015-12-31

Påbörjad

En gemensam arbetsmodell för SYV ska tas fram.

6

2014-01-01

2015-12-31

Färdig

1. Aktiviteten har utgjort fokusområde inom UN:s ansvarsområde under perioden 2014-15. Arbetet fortsätter men inte som särskild aktivitet. 2. Aktiviteten har utgjort fokusområde inom UN:s ansvarsområde under perioden 2014-15. Aktiviteten fortsätter i annan form. 3. Satsningen har utgjort en särskild aktivitet inom UN:s ansvarsområde under perioden 2014-15. Den övergår som en del i kontorets löpande arbete med omvärldsanalys och utvecklingsstöd till verksamheten. 4. Strategi och modell för det systematiska kvalitetsarbetet har tagits fram. 5. En projektledare är utsedd och en projektplan håller på att tas fram. 6. En gemensam handlingsplan har tagits fram. Nästa steg är att implementera den i den pedagogiska verksamheten.

23


Utbudet ska i högre utsträckning svara mot efterfrågan och behov, samt utformas med hänsyn till en långsiktigt god ekonomi.

Med utbud avses utbildningens innehåll, organisation och dimensionering. Översynen av utbildningsutbudet inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen är klar och anpassningen av utbildningsutbudet inom gymnasieskolan är slutförd.

Mål 2015 UN Andel elever som antagits till Rodengymnasiet per valt år

Värde Dec 2015

62.00%

Värde 2014

Värde 2013

67.80%

53.30%

68.20%

Utbildningarna ska ges långsiktigt goda förutsättningar att bedriva verksamhet i linje med gällande styrdokument.

Med långsiktigt goda förutsättningar avses de förutsättningar som kommunen själv kan påverka. Tilldelningen av resurser till verksamheterna är god. Inom ramen för tilldelade medel har satsningar gjorts på fler skolledare och förstelärare och på att bygga upp en förbättrad elevhälsoorganisation på Rodengymnasiet. Satsningarna bedöms förbättra möjligheterna att leva upp till styrdokumentens krav. Även satsningen på digital teknik bör nämnas som en viktig insats för att skapa goda förutsättningar för verksamheterna. Behovet av en långsiktig personalförsörjningsplan blir dock alltmer påtaglig. Aktivitet En personalförsörjningsplan ska utarbetas.

Startdatum 2014-01-01

Slutdatum 2015-12-31

Status Stoppad

Ansvaret för det fortsatta arbetet med att ta fram en personalförsörjningsplan läggs på personalavdelningen.

Ekonomi Resultaträkning, total drift (Tkr): Bud jan - Dec 2015

Intäkter

Utf 2015 Jan- Dec

Utfall 2014 Jan- Dec Avvikelse

28 257

25 453

-2 804

31 851

Kostnader

-282 657

-271 463

11 194

-283 342

Netto

-254 400

-246 010

8 390

-251 491

Utbildningsnämnden redovisar för år 2015 ett överskott på +8,4 mnkr. Största delen av överskottet ligger centralt, +12 mnkr lägre utbetalning nivåpeng samt ökade intäkter sökta stadsbidrag. Utbetalning skolpeng visar överskott med +5,3 mnkr p.g.a. få ansökningar om tilläggsbelopp. Kommunens verksamhet i egen regi redovisar ett underskott på -8,9 mnkr. Största delen av underskottet återfinns på yrkesgymnasium och inom gymnasiesärskolan. Norrtälje kommunala vuxenutbildningen gör ett noll resultat.

Investeringar, netto projekt (Tkr): Utf 2015 Jan- Dec Alla projekt

Budget 2015

Avvikelse

-1 985.2

-2 188.0

202.8

15007 Roden skolmåltider inv

-753.6

-840.0

86.4

15008 Roden NV mätutrustn digit

-139.0

-82.0

-57.0

-26.0

-26.0

0.0

-30.0

30.0

-95.8

-120.0

24.2

15009 Roden HP skrivbord 15010 Roden språkintro invent 15011 Roden el utr data dali 15012 Roden FPTP lastväxlarflak 15013 Roden FP ellabbänk mm 15014 Roden idrotten redskap mm 15016 Roden teknik möbler mm 15017 Möbler NKV 2015

-75.0

-75.0

0.0

-548.7

-430.0

-118.7

-60.0

-210.0

150.0

-116.7

-125.0

8.3

-79.8

-80.0

0.2

-170.0

170.0

15018 Lärplattform UN 15026 Vägbommar FPTP Nordrona

-90.6

-90.6

Investeringsram har inte förbrukats i sin helhet. Investeringsbehoven, 150 tkr (redskap till idrotten) samt 170 tkr (lärplattform), bör flyttas över till år 2016 i samband med årsbokslutet.

24


Kultur och fritid


3.6.3 Kultur- och fritidsnämnd God ekonomisk hushållning 

All badverksamhet ska bedrivas så kostnadseffektivt som möjligt

Mål 2015

Värde Dec 2015

Värde 2014

Värde 2013

KFN Nettokostnad per bad, Hallstavik badhus, kr

113

201

117

117

KFN Nettokostnad per bad, Hallstavik utomhusbad, kr

219

205

154

167

KFN Nettokostnad per bad, Rimbo badhus, kr

120

147

131

112

Öka antalet genomförda aktiviteter för barn och ungdomar

För att antalet barn och ungdomar ska idrotta mer ska nämnden skapa förutsättningar för att öka antalet genomförda aktiviteter för barn och ungdomar. Detta bidrar i förlängningen till människors fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Aktuell forskning och statistik visar att färre barn och unga väljer att idrotta i en förening. Föreningsaktiviteterna har sjunkit de senaste tio åren. Forskning visar att det bästa sättet att inspirera barn till att börja idrotta mer är att de får prova på många olika idrotter i åldern 712 år.

Mål 2015

Värde Dec 2015

Värde 2014

Värde 2013

KFN Antal genomförda sammankomster per barn, 7-20 år

2.8

2.8

2.8

2.5

KFN Antalet kronor för idrott och fritid per kommuninvånare

694

678

679

677

KFN Antalet kronor per uthyrd timme i kommunala lokaler

728

797

856

777

Kommentar: Antal kronor per invånare når inte upp till målvärdet. Invånarantalet har ökat under 2014-2015. Anslaget för idrott och friluftsliv har inte ökat i motsvarande nivå. Antal kronor per uthyrd timme i kommunala lokaler är högre än målvärdet. Föreningar/privatpersoner/företag har inte efterfrågat kommunala lokaler lika mycket 2014-2015 som tidigare. Framförallt är det normala klassrum och mindre gymnastiksalar som inte efterfrågas i samma omfattning som tidigare år.

Kommunfullmäktiges övergripande mål Den kommunala servicen till invånare och näringsidkare i Norrtälje kommun ska utvecklas så att den levereras mer rationellt, förutsägbart och kostnadseffektivt Verksamhetsmål 

Samverka i KAPRIS för att utveckla processer och rutiner

Samverka i den kommunövergripande stödorganisationen KAPRIS för att utveckla gemensamma administrativa processer och rutiner samt stödet och servicen till nämnden och kontorets avdelningar. Som ett resultat av vårt samarbete i KAPRIS har nya förtroendevalda utbildats i att använda iPad för sitt uppdrag och kultur- och fritidsnämnden har fullt ut gått över till digitala utskick av sammanträdeshandlingar, pappersutskick görs endast i undantagsfall. Ett internt projekt har pågått under 2015, som har involverat flera nyckelpersoner både från den egna förvaltningen och andra förvaltningar, med syfte att kvalitetssäkra kultur- och fritidsnämndens integritetsskyddsarbete enligt personuppgiftslagens krav på behandling av personuppgifter.

Ta fram en ny dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning

Ett projektdirektiv finns framtaget för ett projekt som skulle ha startat vid kultur- och fritidskontoret den 1 januari 2016. På grund av personalförändringar som påverkar projektet har aktiviteten inte startat. Kommunen står inför att gå över till en ny metod för att redovisa arkiv, så kallad verksamhetsbaserad informationsredovisning (innefattande dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning). Av den anledningen läggs projektet vilande i väntan på instruktioner från arkivmyndigheten.

25


Öka nyttjandegraden av befintliga idrottshallar, främst till privatpersoner på sena kvällstider

KFN Nyttjandegraden ska öka

Mål 2015

Värde Dec 2015

Värde 2014

2.0%

17.0%

-8.7%

Värde 2013

Kommentar: Uthyrningen av kommunala lokaler har under 2014 sjunkit och under 2015 ökat jämfört med föregående år. Totalt sett så har nyttjandegraden minskat från 2013 och framåt. De större idrottshallarna har ökat nyttjandegraden, de mindre gymnastiksalarna har sjunkande nyttjandegrad.

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Status

Arbeta för att marknadsföra de möjligheter som finns att hyra lokaler.

2014-03-20

2015-12-31

Färdig

Nå en större och bredare andel av kommunens ungdomar

KFN Andel av målgruppen i någon form av verksamhet

Mål 2015

Värde Dec 2015

15%

20%

Värde 2014

Värde 2013

Kommentar: Andelen ungdomar 12-25 år som Ung fritid når med minst en träff per år har varit ca 20 %. Det är högre än målvärdet som är 15 %. Ung fritid har arbetat uppsökande i skolor och träffat många unga och informerat om verksamheten vid fritidsgårdar och ungdomshus.

Ung Fritid Öka ungdomars delaktighet och engagemang

KFN Antal startade organiserade ungdomsråd/satsningar

Mål 2015

Värde Dec 2015

Värde 2014

5

4

3

Värde 2013

Kommentar: Andelen startade ungdomsråd har varit 4. Det har skett vid Brännäs, Punkten, Gallerian och Ungdomshuset. Aktivitet Kompetensutveckla och omvärldsbevaka personalen kring coachande arbetssätt.

Startdatum 2014-03-20

Slutdatum 2015-12-31

Status Färdig

Ta initiativ till nya forum för ungdomars delaktighet

2014-03-30

2015-12-31

Färdig

Öka kvalitet och deltagarantal i verksamhet för handikappade ungdomar

KFN Antal inskrivna/deltagare har ökat

Mål 2015

Värde Dec 2015

Värde 2014

75%

75%

50%

Värde 2013

Andelen ungdomar med funktionsvariation som har besökt vår öppna verksamhet i Brännäsgården har ökat upp till 75 %. Tyvärr har den onsdagsverksamheten nu stängts pga. medelsbrist.

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Status

Utveckla öppen verksamhet och andra aktiviteter för målgruppen

2014-03-20

2015-12-31

Färdig

26


Information på kommunens webbplats om kultur- och fritidskontorets olika verksamheter

På kommunens webbplats ska man kunna hitta aktuell information om kultur- och fritidskontorets olika verksamheter, till exempel kontaktuppgifter, öppettider och aktuella arrangemang.

Mål 2015 KFN Resultatet av SKL:s webbundersökning avseende information om kultur- och fritidskontorets verksamheter ska öka

Värde Dec 2015

Värde 2014

Värde 2013

88%

88%

81%

SKL genomför varje år en granskning av kommunernas information till medborgarna i syfte att stödja ett förbättringsarbete. Resultatet av SKL:s webbundersökning "Information till alla 2015" som utkom i oktober 2015, visar att områdena ideell sektor och kultur och fritid, på Norrtälje kommuns webbplats, ligger kvar på samma nivå som 2014, med en förbättring från 2013.

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Status

I samarbete med kontorets avdelningar och Näringsliv- och kommunikationsavdelningen, samordna marknadsföringen av information om sport, påsk- och höstlovsaktiviteter för barn och unga i kommunen.

2014-01-01

2015-12-31

Färdig

I samarbete med kontorets avdelningar och Näringsliv- och kommunikationsavdelningen, fortsätta att utveckla informationen om Kulturoch fritidskontorets verksamheter på kommunens webbplats.

2014-01-01

2015-12-31

Färdig

Stimulera till läsning oavsett media

Biblioteken har aktivt under året arbetat med att nå dessa målgrupper med läsfrämjande bokprat, sagostunder, läsinspiration och programverksamhet. Detta i kombination med ett mer korrekt sätt att räkna förklarar den jämfört med tidigare avsevärda ökningen.

Mål 2015 KFN Öka antal aktiviteter på biblioteken för att tidigt stimulera läsande och nyfikenhet hos förskole- och grundskolebarn jämfört med tidigare år KFN Öka och bredda antal aktiviteter och projekt för ungdomar och vuxna i syfte att stimulera till läsning jämfört med tidigare år

Värde Dec 2015

Värde 2014

810

102

152

80

Värde 2013

Kommentar: Den stora skillnaden mellan värdena handlar dels om ett för 2015 år mer korrekt sätt att räkna, men också om utvidgad verksamhet gentemot skolorna under resultatmått 1. Under resultatmått 2 utvidgad verksamhet.

Aktivitet Arbeta med aktiviteter, programverksamhet och projekt gentemot barn i förskoleålder i syfte att stimulera till läsande och nyfikenhet kring läsande och kunskapsinhämtning.

Startdatum 2014-03-20

Slutdatum 2015-12-31

Status Färdig

Arbeta med aktiviteter, programverksamhet och projekt gentemot barn i grundskoleålder i syfte att stimulera till läsande och nyfikenhet kring läsande och kunskapsinhämtning.

2014-03-20

2015-12-31

Färdig

Arbeta långsiktigt med programverksamhet gentemot ungdomar och vuxna i syfte att erbjuda ett brett och varierat utbud av program.

2014-03-20

2015-12-31

Färdig

27


Minska den digitala klyftan i samhället

I enlighet med uppdraget att verka för samhällets demokratiska utveckling arbeta för att öka kunskapen om hur informationskompetens och informationsteknik kan användas för lärande och delaktighet i kultur- och samhällslivet för att på så sätt minska den digitala klyftan i samhället. Biblioteket har etablerat att samarbete med SeniorNet. Detta innebär att vi i samarbete, på biblioteken, anordnar internetutbildning och iPad-utbildning för äldre personer. Gentemot skolan har kultur- och fritidskontoret fokuserat på att planera och förankra ett samarbetsavtal kring gemensamt bibliotekssystem för kommunens alla skolor under ansvar från biblioteksverksamheten. Samarbetet är förankrat i bägge förvaltningarnas förvaltningsplaner men avtal är ännu inte undertecknat. Aktivitet Utveckla och erbjuda introduktion till informationskompetens för grundskolebarn. Utveckla och erbjuda introduktion och fortsättningskurs till informationskompetens övriga årskurser. Verka för att utveckla kompetenta och välfungerande skolbibliotek på kommunens alla skolor.

Startdatum 2014-03-20

Slutdatum 2015-12-31

Status Färdig

2014-03-20

2015-12-31

Färdig

2014-03-20

2015-12-31

Färdig

Rimbo badhus, förbättra tillgängligheten till badet. Utöka öppettiderna på söndagar med två timmar, inom befintlig budget/organisation

Under 2014 har baden införskaffat ett nytt entré-och biljettsystem, Actor, som gör det möjligt att ta fram statistik på ett sätt som tidigare inte var möjligt. Istället för att utöka öppettiderna på söndagar så har Rimbo badhus utökat öppettiderna för morgonsim med ytterligare en dag (tisdagar).

Uppmuntra barn och ungdomar att välja en aktiv och hälsosam livsstil

Mål 2015

Värde Dec 2015

Värde 2014

Värde 2013

3

8

8

6

14%

0%

KFN Idrottsfritids genomförs på tre skolor årligen KFN Kommunens fritidsvaneundersökning

Kommentar: Antalet skolor som medverkat i idrottsfritids har varit 8 st, vilka är: Freinet Hugin, Frötuna skola, Jordens skola, Svanberga skola x 2 grupper, Skederids skola, Långsjöskolan och Bålbroskolan. Ingen fritidsvaneundersökning har genomförts, därför finns inget målvärde. Aktivitet I samverkan med skola och föreningsliv, inspirera barn och ungdomar till daglig rörelse och att prova på många olika idrotter Stödja de föreningar som vill anordna idrottsdagar för skolor på sin anläggning där barnen kan prova på olika idrotter. Arbeta för att kunna bygga fler spontanidrottsplatser.

Startdatum 2014-03-20

Slutdatum 2015-12-31

Status Färdig

2014-03-20

2015-12-31

Färdig

2014-03-20

2015-12-31

Färdig

Uppmuntra till ett rikt föreningsliv

Mål 2015

Värde Dec 2015

Värde 2014

Värde 2013

KFN Att antal registrerade barn- och ungdomsföreningar hos Kultur- och fritidskontoret ökar sina medlemmar 7-20 år med 1 % årligen* 1%

-14%

6%

6%

* 2016-01-29 Eftersom det har varit en kraftig tillströmning av antal registrerade barn- och ungdomsföreningar tidigare år har det kommit en rekyl neråt i år.

Målet har varit att föreningarna skall öka sina medlemmar med 1 % årligen. Under 2013 och 2014 ökade medlemmarna över förväntan. Under 2015 är det en tillbakagång i antalet medlemmar.

28


Titel Lämna bidrag till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. Genom bidrag till anläggningar och aktiviteter inspirera föreningar att öka antalet genomförda barn- och ungdomsaktiviteter från föregående år.

Startdatum 2014-03-20

Slutdatum 2015-12-31

Status Färdig

Arbeta för att göra det möjligt för föreningar att hyra vissa kommunala lokaler för övernattningar vid läger och cuper.

2014-03-20

2015-12-31

Färdig

Erbjuda föreläsningar kring föreningsliv, värderingar och ledarskap. Unga ledare är vår prioriterade målgrupp.

2014-04-24

2015-12-31

Färdig

Erbjuda föreningarna utbildning och stöd vid framtagande av en barn- och ungdomspolicy, samt stöd till att implementera denna.

2014-04-24

2015-12-31

Färdig

Genomföra minst ett årligt föreningsmöte i Norrtälje, Hallstavik och Rimbo med föreningslivet.

2014-04-24

2015-12-31

Färdig

Kommunfullmäktiges övergripande mål Befolkningen i Norrtälje kommun ska utvecklas i samma takt som i övriga stockholmsregionen Verksamhetsmål 

Nå fler barn och ungdomar med pedagogisk verksamhet

Mål 2015

Värde Dec 2015

KFN Antal barn och ungdomar i pedagogisk verksamhet

11 000

20 152

KFN Antal tillfällen med pedagogisk verksamhet för barn och ungdomar

800

882

Värde 2014

Värde 2013

2 725

123

I tabellen redovisas kultur- och fritidskontorets samlade insats gällande pedagogisk verksamhet för barn och unga. Detta förklarar delvis de avsevärt högre siffrorna men ett mer korrekt sätt att räkna är också en delförklaring.

Aktivitet Kulturavdelningen ska i relation till avdelningarna Bibiliotek och Ungdom samt andra relevanta samarbetspartners etablera en tydlig, effektiv och samlad pedagogisk verksamhet riktad mot barn och ungdomar såväl inom som utanför skolans ramar. Norrtälje Konsthall ska visa minst sju, Norrtälje Museum minst två egenproducerade utställningar med hög kvalitet och till dessa genomföra avgiftsfri pedagogisk verksamhet riktad mot barn och ungdomar i skolan.

Startdatum 2014-01-01

Slutdatum 2015-12-31

Status Färdig

2014-03-20

2015-12-31

Färdig

Kulturavdelningen ska genomföra skolbioföreställningar samt offentliga musikoch teaterföreställningar med barn- och familjeprogram.

2014-03-20

2015-12-31

Färdig

Genomföra projekt inom och utanför Skapande skola, såsom Roslagsrullar, Kulturkollo och Kulturlördag samt förbättra marknadsföringen av ungdomsstödet Snabb peng.

2014-03-20

2015-12-31

Färdig

29


Kommunfullmäktiges övergripande mål Skolan ska utvecklas och utbildningsnivån i Norrtälje kommun ska höjas Verksamhetsmål 

Främja språkutveckling, kunskapsutveckling och kulturell verksamhet

Biblioteken har aktivt under året arbetat med att nå dessa målgrupper med läsfrämjande bokprat, sagostunder, läsinspiration och programverksamhet. Detta i kombination med ett mer korrekt sätt att räkna förklarar den jämfört med tidigare avsevärda ökningen.

Mål 2015

Värde Dec 2015

KFN Öka antal möten med förskolebarn jämfört med tidigare år

4 000

4 500

KFN Öka antal möten med grundskolebarn jämfört med tidigare år

6 000

14 734

0

882

80

KFN Öka antal programverksamhetspunkter jämfört med tidigare år

800

Värde 2014

Värde 2013

1 690

Även här redovisas kultur- och fritidskontorets samlade insats varför siffrorna är avsevärt högre . Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Status

Arbeta med aktiviteter, programverksamhet och projekt gentemot barn i förskoleålder i syfte att stimulera till läsande och nyfikenhet kring läsande och kunskapsinhämtning.

2014-03-20

2015-12-31

Färdig

Arbeta med aktiviteter, programverksamhet och projekt gentemot barn i grundskoleålder i syfte att stimulera till läsande och nyfikenhet och kunskapsinhämtning.

2014-03-20

2015-12-31

Färdig

Arbeta långsiktigt med programverksamhet gentemot ungdomar och vuxna i syfte att erbjuda ett brett och varierat utbud av program.

2014-03-20

2015-12-31

Färdig

Kommunfullmäktiges övergripande mål Hela kommunen ska växa genom utveckling av Norrtälje stad. Nyproduktion av bostäder ska öka i attraktiva livsmiljöer med goda pendlingsmöjligheter Verksamhetsmål 

Att samordna den publika verksamheten och skapa en tydligare och mer lättillgänglig kommunikation. Värde Dec 2015

Värde 2014

150

150

129

15

15

12

Mål 2015 KFN Antal publika arrangemang i samordnad regi KFN Antal samordnade marknadsföringsinsatser

Värde 2013

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Status

Norrtälje konsthall och Norrtälje museum ska tillsammans med Pythagoras industrimuseum ha en gemensam strategi för inträdesavgifter och öppettider.

2014-03-20

2015-12-31

Färdig

Genomförande av en förstudie av möjligheterna att tillsammans med privata aktörer tillskapa en arena för scenkonst i Norrtälje. Förbättra kvaliteten på utomhusscenen i Societetsparken genom en utbyggnad.

2014-03-20

2015-12-31

Stoppad

Att med hjälp av Näringsliv och kommunikationsavdelningen ta fram en , för kulturavdelningens olika områden, plan för marknadsföring med en gemensam, tydlig, effektiv och samlad presentation och profil för kulturavdelningens utåtriktade verksamhet.

2014-03-20

2015-12-31

Färdig

30


Att öka stimulansen för det lokala fria kulturlivet. Värde Dec 2015

Mål 2015 KFN Antal sammankomster som kulturavdelningen haft med olika kulturföreningar

40

Värde 2014

40

Värde 2013

26

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Status

Utveckla formerna för samarbete och kommunikation med andra aktörer inom områdena bildkonst, scenkonst och kulturarv samt förbättra stödet till kulturföreningar och se över bidragsreglerna för kulturföreningar.

2014-03-20

2015-12-31

Färdig

Utveckling av samarbetet mellan Norrtälje museum och Pythagoras industrimuseum, samt med andra museiverksamheter och hembygdsföreningar.

2014-03-20

2015-12-31

Färdig

Fortsatt utvecklingsarbete av ett diskussionsforum och mötesplats för det lokala kulturlivets aktörer.

2014-03-20

2015-12-31

Färdig

Fortsatt utvecklingsarbete med Stiftelsen Storholmen Norden av Vikingabyn Storholmen samt med Albert Engström sällskapet av Albert Engström museet i Grisslehamn, i nära samråd med Destination Roslagen.

2014-03-20

2015-12-31

Färdig

Ekonomi Bud jan – Dec 2015

Intäkter

Utf 2015 Jan- Dec

Utfall 2014 JanDec

Avvikelse

13 995

16 846

2 851

14 510

Kostnader

-133 595

-133 448

147

-123 718

Netto

-119 600

-116 601

2 999

-109 207

Kultur och Fritidsnämndens avvikelse för helåret 2015 är + 3 mnkr. Orsaken är främst högre intäkter än budgeterat. Utfall på intäkterna för helår 2015 är 2,9 mnkr högre än budgeterat. Det är en avvikelse på 20 procent. Merparten förklaras med att intäkterna på baden ökade med cirka 2,1 miljoner kronor men även idrott och biblioteken ökade sina intäkter.

Investeringar Bud jan - Dec 2015 Alla projekt

Utf 2015 Jan- Dec

Utfall 2014 Avvikelse Jan- Dec

-1 652.0

-1 539.8

112,2

-1 441.7

08013 Konstinköp

-150.0

-148.7

1,3

-155.1

08014 Inventarier biblioteken

-250.0

-249.9

0,1

0.0

-60.0

-15.5

44,5 0

-217.2

0

-1.4

-1,4

-281.8

14015 Bottensug Ne nya badhus

0

-89.7

14017 Skurmaskin Ne nya badhus 14024 Minnesmärke Östersjön

0

-91.3

0

-200.0

11007 Utrustn Societetspaviljon 14013 Arena bibliotekssystem 14014 Meröppet bibliotek

14048 Ne badhus inventarier

0

-78.5

-63.0

-43.4

19,6

-17.5

14050 Ne Museum inventarier

-604.0

-745.7

-141,7

-35.8

14051 NE Museum mediautrustning 14052 NE Museum programvara

-140.0

-82.9

57,1

-20.0

-120.0

-106.0

14

14049 Konsthall inventarier

15003 Rimbo badhus inventarier

-40.0

-32.6

7,4

15040 U-hus utrustning möbler

-225-

-113.8

111,2

69308 Anläggn.invest entreprena

0

-254.9

Investeringarna till det nya Norrtälje museum och konsthall blev dyrare än ursprungligt investeringsbeslutet. Det kostade mer att köpa in montrar och dylikt än beräknat. 31


Verksamhetsstatistik Bad Antal besökare, st

2015

2014

2013

Norrtälje gamla Badhus

-

46 000*

88 641

Rimbo Badhus

29 605

34 300

36 742

Hallstavik Badhus

14 399

17 900

16 203

Hallstavik utomhusbad

19 667

25 500

24 634

Norrtälje nya Badhus

133 775

Totalt

197 446

58 200** 181 900

166 220

* Gamla badet stängde den 14 juni 2014.** Nya badet öppnade 30 augusti 2014.

Bibliotek Antal utlån

2015

2014

2013

Bergshamra

6 784

8 049

7 866

Bokbussen

30 697

27 447

29 129

Edsbro

4 286

4 708

5 125

Hallstavik

28 784

29 215

30 266

Herräng

1 871

2 405

3 499

Rimbo

28 208

32 675

33 442

Rodengymnasiet

7 737

10 943

11 509

Rånäs

3 029

2 955

2 903

Skederid

6 856

9 864

11 707

Stadsbibliotek

150 037

153 550

153 615

Väddö

14 814

14 790

14 122

e-böcker

-

6 000

6 000

Summa

283 103

302 601

309 183

Antal besök

2015

2014

2013

Bokbussen

31 637

11 353

10 836*

Hallstavik

44 006

42 841

40 526

Rimbo Stadsbibliotek

29 742 189 024

38 148 199 406

33 506 188 479

Väddö

11 909

10 867

9 034

Summa

306 318

302 615

282 381

32


Sjukvårds- och omsorgsnämnden


3.6.4 Sjukvårds- och omsorgsnämnden God ekonomisk hushållning Den sammanvägda bedömningen är att Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje inte har uppnått god ekonomisk hushållning. För detta krävs att 75 procent av målen har uppnåtts helt eller delvis.

Ekonomi i balans Mål 2015

SON Nämndens budgetavvikelse uppgår till maximalt 0,5% av den samlade omsättningen.

0.5%

Värde Dec 2015

Värde 2014

1.4%

0.5%

Värde 2013

0.1%

Nöjd-kund-index (NKI) i hemtjänst skall ligga på ett medelvärde jämfört med riket i övrigt

Målet har nästan uppnåtts. Resultatet för Norrtälje (88%) står sig väl jämfört med riket (89%) och länet (86%). Mål 2015 SON Andelen som sammantaget är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten ska öka.

91%

Värde Dec 2015

Värde 2014

88%

92%

Värde 2013

90%

Kvalitet i hälso- och sjukvården ska motsvara medelvärdet för länet

Inga resultat för 2015 tillgängliga. Senast tillgängligt resultat för Norrtälje är från 2014 (84 %). Värde Dec

Mål 2015

Värde 2014

2015

SON "Jag har tillgång till den sjukvård jag behöver" Vårdbarometer

Värde 2013

84%

78%

Kommunfullmäktiges övergripande mål Den kommunala servicen till invånare och näringsidkare i Norrtälje kommun ska utvecklas så att den levereras mer rationellt, förutsägbart och kostnadseffektivt.

Verksamhetsmål 

Andelen personer med hemtjänst som anger att de alltid eller oftast kan påverka vilka tider de får hjälp av hemtjänsten ska öka

Resultatet för Norrtälje (66%) står sig väl i jämförelsen med riken (61%) och länet (67%).

SON Andelen personer med hemtjänst som anger att de alltid eller oftast kan påverka vilka tider de får hjälp av hemtjänsten ska öka.

Mål 2015

Värde Dec 2015

Värde 2014

Värde 2013

67%

66%

66%

66%

Andelen personer, som beviljats bistånd för särskilt boende (enligt SoL) och inom 3 månader erbjuds plats, ska öka

Målet har uppnåtts.

SON Andelen personer, som beviljats bistånd för särskilt boende (enligt SoL) och inom 3 månader erbjuds plats, ska öka.

Mål 2015

Värde Dec 2015

Värde 2014

Värde 2013

96%

98%

93%

88% 33


Andelen personer, som beviljats bistånd för boende med särskild service (enligt LSS) och inom 3 månader erbjuds plats, ska öka

Målet har uppnåtts. Av 19 gynnande beslut har 3 inte kunnat verkställas inom 3 månader. Ett par av dessa har väldigt specifika önskemål, som inte varit möjliga att tillgodose inom kommunen.

SON Andelen personer, som beviljats bistånd för boende med särskild service (enligt LSS) och inom 3 månader erbjuds plats, ska öka.

Mål 2015

Värde Dec 2015

Värde 2014

Värde 2013

96%

84%

80%

62%

Andelen personer med hemtjänst som uppger att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter och önskemål ska öka

Målet har uppnåtts. Utfallet i Norrtälje (90 %) står sig väl jämfört med riket (87 %) och länet (87 %).

SON Andelen personer med hemtjänst som uppger att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter och önskemål ska öka.

Mål 2015

Värde Dec 2015

Värde 2014

Värde 2013

87%

90%

89%

87%

Andelen personer med hemtjänst som uppger att personalen alltid bemöter dem på ett bra sätt ska öka

Målet har uppnåtts. Resultatet i Norrtälje (98 %) står sig väl jämfört med riket (97 %) och länet (97 %).

SON Andelen personer med hemtjänst som uppger att personalen alltid bemöter dem på ett bra sätt ska öka.

Mål 2015

Värde Dec 2015

Värde 2014

Värde 2013

84%

84%

83%

83%

Andelen personer i särskilt boende som uppger att personalen alltid bemöter dem på ett bra sätt ska öka

Målet har uppnåtts. Resultatet i Norrtälje (96 %) står sig väl jämfört med riket (94 %) och länet (93 %).

SON Andelen personer i särskilt boende som uppger att personalen alltid bemöter dem på ett bra sätt ska öka.

Mål 2015

Värde Dec 2015

Värde 2014

Värde 2013

73%

68%

63%

62%

Andelen personer i särskilt boende som uppger att maten smakar mycket eller ganska bra ska öka

Målet har uppnåtts. Resultatet i Norrtälje (81 %) står sig väl jämfört med riket (76 %) och länet (74 %).

SON Andelen personer i särskilt boende som uppger att maten smakar mycket eller ganska bra ska öka.

Mål 2015

Värde Dec 2015

Värde 2014

Värde 2013

83%

81%

75%

76%

Andelen som sammantaget är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten ska öka

Målet har inte uppnåtts. Resultatet i Norrtälje (88 %) står sig väl jämfört med riket (89 %) och länet (86 %).

SON Andelen som sammantaget är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten ska öka.

Mål 2015

Värde Dec 2015

Värde 2014

Värde 2013

91%

88%

92%

90%

34


Andelen som sammantaget är mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende ska öka

Målet har inte uppnåtts. Resultaten i Norrtälje (87%) står sig väl jämfört med riket (82%) och länet (81%).

SON Andelen som sammantaget är mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende ska öka.

Mål 2015

Värde Dec 2015

Värde 2014

Värde 2013

90%

87%

87%

89%

Andelen personer i särskilt boende där åtgärd genomförts avseende de som har risk för trycksår ska öka

Målet har inte uppnåtts. Åtgärder genomförs i betydligt högre omfattning än vad som rapporteras.

SON Andelen personer i särskilt boende där åtgärd genomförts avseende dem som har risk för trycksår ska öka.

Mål 2015

Värde Dec 2015

Värde 2014

Värde 2013

57%

42%

54%

26%

Andelen avlidna som smärtskattats under sista levnadsvecka ska öka

Målet har uppnåtts.

SON Andelen avlidna som smärtskattats under sista levnadsveckan ska öka.

Mål 2015

Värde Dec 2015

Värde 2014

Värde 2013

51%

68%

44%

51%

Förbättrad tillgänglighet och kvalitet i hälso- och sjukvården 

Vård i rätt tid

Andel patienter som får vård inom 5 dagar hos husläkare redovisas av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för vård inom 7 dagar (nationella vårdgarantin) för de husläkarmottagningar i Norrtälje som uppfyller kriterierna. Mål 2015

Värde Dec 2015

Värde 2014

Värde 2013

SON Andel patienter som får tid för behandling vid Norrtälje sjukhus inom 90 dagar ska öka (Vårdgarantin).

99.0%

99.5%

91.0%

93.0%

SON Andel patienter som får vård inom 5 dagar hos husläkare ska öka (Vårdgarantin).

81%

79%

80%

82%

SON Andel patienter vid Norrtälje sjukhus som får tid för första besök inom 30 dagar ska öka (Vårdgarantin).

94%

92%

93%

93%

Mål 2015

Värde Dec 2015

Värde 2014

Värde 2013

16.5%

19.6%

18.5%

17.5%

16.0%

17.2%

15.2%

14.9%

5%

6%

6%

9%

364

375

400

Säker vård

Målen har nästan uppnåtts.

SON Andel oplanerade återinskrivningar inom 1 till 30 dagar för Norrtäljebor, 65 år och äldre. SON Andel oplanerade återinskrivningar inom 1 till 30 dagar för Norrtäljebor, alla åldrar. SON Förekomsten (prevalens) av vårdrelaterade infektioner vid Norrtälje sjukhus ska minska. SON Totalt antal antibiotikarecept (exkl. metenamin) per tusen invånare i Norrtälje ska minska.

Andel husläkarmottagningar som bedriver ett aktivt sjukdomsförebyggande arbete ska öka

Målet har uppnåtts. Samtliga åtta husläkarmottagningar som finns i Norrtälje kommun uppger att de bedriver ett aktivt sjukdomsförebyggande arbete. Om man med sjukdomsförebyggande arbete ur ett patientperspektiv tänker att patienterna I patientenkäten uppger att läkare vid besöket frågat om matvanor, motionsvanor, tobaksvanor och alkoholvanor vid samtliga husläkarmottagningar, vilket också indikerar ett aktivt sjukdomsförebyggande arbete. 35


Ekonomi Resultaträkning, total drift (Tkr): Bud jan Dec 2015 Intäkter Kostnader Netto

2 597 024 -2 597 024 -0

Utf 2015 Jan- Dec

Avvikelse

2 613 338 -2 577 068 36 271

16 314 19 957 36 271

Utfall 2014 Jan- Dec 2 477 942 -2 490 311 -12 369

Sjukvårds- och omsorgsnämnden redovisar ett positivt resultat på 23,6 mnkr, 2 %, för de kommunalt finansierade verksamheterna. De landstingsfinansierade verksamheterna redovisade en positiv avvikelse på 12,7 mnkr. Under året har Sjukvårds- och omsorgsnämnden erhållit 20,4 i tilläggsbudget. Kommunen totalt redovisar inga avvikelser för de landstingsfinansierade verksamheterna. Kommunalt finansierade verksamheterna Lägre volymer funktionshindrade, LSS, +24,5 mnkr Lägre kostnader funktionshindrade, SoL, + 13,7 mnkr Särskilt boende för äldre, -21,4 mnkr Förvaltning och övrigt, + 6,8 mnkr Landstingsfinansierade verksamheterna Primärvård, + 10,5 mnkr Somatisk specialistvård, +6,5 mnkr Geriatrik, -3,3 mnkr Psykiatri, +0,3 mnkr Förvaltning och övrigt, -1,3 mnkr

Investeringar

Alla projekt 15006 Invent PO-vht ROS 15031 Kvalitetssystem SOK

Utf 2015 Jan- Dec -53.4 -53.4 0.0

Budget 2015 -180.0 -180.0

Avvikelse 126.6 126.6 0.0

Nämnden saknar investeringsmedel. Under året har nämnden ansökt om cirka 0,2 miljoner kronor för kompletterande inköp av inventarier till kontoret. Vissa inköp har skett men några återstår. Under året har kvalitetsledningssystemet "Kompassen" etablerats i projektform, i samarbete med kommunstyrelsekontoret. Investeringen i systemstödet kommer att aktiveras 2016.

36


Verksamhetsstatistik Utfall

Budget

Utfall

2015

2015

2014

Läkare, besök

95 828

94 762

92 904

Läkare, besök hemsjukvård

1 889

1 909

1 872

Sköterska (SSK & USK), besök

39 920

37 827

37 085

Kurator, besök

5 645

6 950

6 107

Listade patienter i Norrtälje, antal

51 511

52 051

51 561

Basal hemsjukvård, timmar (exkl. schablon)

27 198

27 988

26 604

Särskilt vårdkrävande, timmar

15 847

18 000

17 299

Mödravårdscentral, besök hos barnmorska eller läkare

6 946

7 885

6 833

Barnavårdscentral, listade barn

3 241

3 190

3 160

Primärvårdsrehabilitering, besök

12 481

14 000

12 988

Hemrehabilitering, timmar

18 570

18 980

17 821

Privata specialistläkare primärvård (ARV), besök

5 529

6 100

5 899

Privata sjukgymnaster (ARV), besök

32 729

33 500

31 564

Sjukgymnaster (LOV), besök

5 673

7 000

5 532

Medicinsk fotsjukvård, besök

7 015

8 200

6 537

Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM), besök

6 757

6 820

6 994

46

46

23

Ungdomsmottagning, besök

3 658

5 100

4 006

Logopeder, besök

2 965

5 290

4 101

Antal individer, slutenvård

5 516

5 896

5 838

Antal vårddagar slutenvård

31 011

32 228

31 909

Norrtälje sjukhus, vårdtillfällen

6 460

6 901

6 749

Norrtälje sjukhus, läkarbesök

60 403

59 174

57 872

Norrtälje sjukhus, övriga besök

25 156

23 811

23 287

Norrtälje sjukhus, vårdtillfällen Norrtäljebor

5 735

6 104

5 970

Norrtälje sjukhus, läkarbesök Norrtäljebor

55 348

54 480

53 281

Norrtälje sjukhus, övriga besök Norrtäljebor

24 164

22 893

22 389

Norrtälje sjukhus, vårdtillfällen övriga kommuner

725

779

779

Norrtälje sjukhus, läkarbesök övriga kommuner

5 055

4 591

4 591

992

898

898

Övriga sjukhus, vårdtillfällen

3 059

3 312

3 320

Övriga sjukhus, läkarbesök

44 481

43 600

43 709

Övriga sjukhus, övriga besök

25 971

23 894

23 954

Privata specialister akutvård (ARV), besök

7 785

9 020

8 651

Tabell 17, Volymer/verksamhet

Landstingsverksamheter

Primärvård Husläkarmottagning i Norrtälje (Norrtäljebor)

Övriga

Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM), ADHD utredningar

Somatisk specialistvård

Norrtälje sjukhus, övriga besök övriga kommuner

37


Utfall

Budget

Utfall

Tabell 18, Volymer/verksamhet 2015

2015

2014

Geriatrik Geriatrik, antal individer slutenvård

827

852

834

Geriatrik, vårdtillfällen

989

1 079

1 056

Geriatrik, vårddagar

9 436

9 767

9 557

Geriatrik, besök

1 801

1 625

1 590

Antal individer i sluten vård, utskrivna

341

320

317

Allmän vuxenpsykiatri, vårdtillfällen

376

413

409

Allmän vuxenpsykiatri, läkarbesök

8 360

9 431

9 342

Neuropsykiatriska utredningar, Vuxenpsykiatri

85

100

119

Neuropsykiatriska utredningar omfattande, Beroenderådgivning

12

20

18

Neuropsykiatriska utredningar omfattande, Barn och Ungdomspsykiatri

83

70

76

Neuropsykiatriska utredningar normala, Barn och Ungdomspsykiatri

123

Multi modal rehabilitering

14

10

10

Kognetiv psykoterapi

221

273

271

599

800

784

Stress Rehab, antal besök psykosociala

2 252

2 153

2 133

Stress Rehab, antal besök sjukgymnast

1 128

1 242

1 116

Barn och Ungdomspsykiatri, besök

8 188

9 200

8 510

Psykiatri

Utredningar

Besök Privata specialistläkare psykiatri (ARV), besök

38


Utfall

Budget

Utfall

2015

2015

2014

Tabell 19, Volymer/verksamhet

Kommunala verksamheter

Insatser inom ordinärt boende Hemtjänst, timmar (exkl. schablon)

439 359

428 563

413 142

Särskilt vårdkrävande, timmar

15 847

18 000

17 299

Korttidsvård, dygn

16 032

19 300

18 797

166

325

187

263 895

256 400

247 470

Särskilt boende för äldre, årspersoner

723

702

678

Hem för vård eller boende, platser

17

586

640

549

56

78

73

19 627

24 000

20 450

Bidrag för bostadsanpassning, antal ärenden

147

115

103

Kontaktperson, antal

24

30

28

Personlig assistans, timmar

10 258

13 900

8 870

Ledsagarservice, timmar

3 156

3 850

3 784

106

125

118

Avlösarservice, timmar

5 096

7 300

6 982

Korttidsvistelse, dygn

4 502

4 600

4 797

Korttidstillsyn, platser

17

23

22

Boende barn och ungdom, platser

17

19

18

Boende vuxna, platser

172

194

175

Daglig verksamhet, platser

223

235

218

Assistansersättning till Försäkringskassan, individer

94

95

92

Medicinskt färdigbehandlade, dygn

Särskilt boende för äldre Särskilt boende för äldre, dygn

Övriga insatser inom äldreomsorg Bidrag för bostadsanpassning, antal ärenden

Insatser till personer med funktionsnedsättning enligt Socialtjänstlagen mm Bostad med särskild service, platser Boendestöd, timmar

Stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Kontaktperson, antal

39


Socialnämnden


3.6.5 Socialnämnden God ekonomisk hushållning Socialnämnden bedöms inte uppnå god ekonomisk hushållning för 2015. Fyra av fem styrtal visar inte någon ökning mellan åren.

Av de personer som får insats av avdelningen arbetsmarknad och integration ska andelen som kommer ut i egen försörjning efter avslutad insats öka.

Målet är inte uppfyllt. Att andelen sjunkit i förhållande till år 2014 kan bero på att de personer som varit aktuella för insats under perioden har fler hinder för att komma in i arbetslivet. Mål 2015

Värde

Värde 2014

Värde 2013

2015 SN Andel personer i egen försörjning efter insats av arbetsmarknad och integration

63%

67%

71%

59%

Startdatum 2014-01-01

Slutdatum 2015-12-31

Status Färdig

2013-11-01

2015-12-31

Färdig

Antal samverkansavtal ska öka.

Aktiviteterna är genomförda och uppfyllda. Aktivitet Upprätta samverkansavtal med Sjukvårds- och omsorgsnämnden avseende barn och unga med funktionshinder och samtidig social problematik. Revidering av samverkansavtal med Sjukvårds- och omsorgsnämnden avseende verksamhet Mini Maria

Av totala antalet anställda socialsekreterare ska andelen socialsekreterare med minst 3 års erfarenhet i yrket öka.

Målet är uppfyllt. Däremot kvarstår behovet av att rekrytera både nya och erfarna socialsekreterare för att klara personalförsörjningen. Mål 2015

SN Socialsekreterare med mer än tre års erfarenhet

Värde 2015

66%

67%

Värde 2014

Värde 2013

60%

Av totala antalet beslut om insats ska andelen beslut om insats i öppenvård inom avdelningen missbruk och beroende öka.

Målet är inte uppfyllt. Andelen har sjunkit något än 2014. Mål 2015

Värde 2015

Värde 2014

Värde 2013

SN Andel beslut om insats öppenvård missbruk och beroende i förhållande till totala antalet beslut om insats missbruk och

39%

42%

44%

40%

beroende

Av totala antalet familjehem som anlitas för att placera barn och unga ska andelen egna familjehem öka.

Målet är inte uppfyllt. Dels beror detta på det kraftigt ökade antalet av ensamkommande flyktingbarn som kommit till kommunen under hösten. Dels har den modell som familjehemsgruppen skulle börja arbeta efter inte kunnat tas i bruk på grund av personalsituation och volymer. Situationen kommer att förändras då socialnämnden kommer att starta upp fler boenden i egen regi. Mål 2015

Värde Dec

Värde 2014

Värde 2013

2015 SN Andel egna familjehem barn och unga i förhållande till totala antalet familjehem som används vid placering av barn

85%

35%

75%

72%

40


Av totala antalet beslut om insats ska andelen beslut om insats i öppenvård inom avdelningen barn och unga öka.

Målet har inte uppnåtts. En anledning att placeringarna har ökat är den kraftiga ökningen av ensamkommande flyktingbarn som kommit till kommunen. Mål 2015

Värde 2014

Värde 2015

Värde 2013

SN Andel beslut om insats öppenvård barn och unga i förhållande till totala antalet beslut om insats för barn och

83%

67%

82%

80%

unga

Kommunfullmäktiges övergripande mål Den kommunala servicen till invånare och näringsidkare i Norrtälje kommun ska utvecklas så att den levereras mer rationellt, förutsägbart och kostnadseffektivt Verksamhetens mål

Den procentuella andelen hushåll som under ett år uppbär ekonomiskt bistånd i tio månader eller längre ska inte öka i förhållande till totala antalet hushåll som uppbär försörjningsstöd under året.

Målet är inte uppnått. Resultatet har försämrats under året. Den utredning som gjorts av målgruppen visar att dessa personer har många hinder som gör att det tar längre tid för dem att komma närmare arbetsmarknaden. Vidare har personalsituationen inom avdelningen under större delen av 2015 varit ansträngd vilket innebär att det långsiktiga arbetet med målgruppen har påverkats negativt. Nu har personalsituationen stabiliserats vilket medför att arbetet med målgruppen kan intensifieras och bedrivas mer långsiktigt och ändamålsenligt. Vidare planeras att arbetsmarknadsinsatserna ska utvecklas och anpassas för målgruppen. Mål 2015

SN Hushåll som uppbär försörjningsstöd 10 månader eller längre under ett år

21%

Värde 2015 25%

Värde 2014

Värde 2013

24%

22%

För alla ensamkommande flyktingbarn ska en vårdplan upprättas inom fyra veckor från det att barnet kommer till kommunen.

Målet är inte uppnått. Anledningen till det är den stora inströmningen av ensamkommande flyktingbarn där det enda som har hunnits med är att hitta boende till barnen samt upprätta underlag för placeringarna. Med anledning av att socialnämnden inte kunnat uppfylla lagkraven har socialnämnden under hösten anmält detta till Inspektionen för vård och omsorg.

Mål 2015 SN Vårdplan inom fyra veckor, ensamkommande flyktingbarn

100%

Värde 2015 0%

Värde 2014

Värde 2013

100%

Inga barn och ungdomar under 18 år kan köpa folköl, tobak eller receptfria läkemedel på något försäljningsställe eller bli serverade alkohol på restaurang. Mål 2015

SN Antal öppnade tillsynsärenden pga. försäljning till underåriga.

0

Värde 2015

0

Värde 2014

Värde 2013

0

41


Medborgare ska känna sig trygga vid restaurangbesök. Mål 2015

SN Antal tillsynsbesök där ordning och nykterhet inte råder på serveringsstället

Värde 2014

Värde 2015

0

0

Värde 2013

0

Medelbetyget i brukarundersökningen ska öka.

Målet har uppnåtts. Resultatet har förbättrats jämfört med 2014.

SN Socialförvaltningens medelbetyg i brukarundersökning. Utfall 2013: 4.06

Mål 2015

Värde 2015

Värde 2014

Värde 2013

4.10

4.08

4.04

4.06

NKI i SBA:s (Stockholm Business Alliance) kundundersökning avseende serveringstillstånd ska vara högre än 75.

Målet har inte uppnåtts. Mål 2015 SN NKI - tillståndsenheten

Värde 2015

75

Värde 2014

74

Värde 2013

0

Samtliga utredningar om barns behov ska vara avslutade inom fyra månader.

Enligt Socialtjänstlagen ska en utredning om barns behov vara avslutad inom fyra månader. Målet är inte uppfyllt. Antalet ärenden har ökat under året samtidigt som verksamheten har haft många vakanser.

SN Utredningar klara inom fyra månader

Mål 2015

Värde 2015

Värde 2014

Värde 2013

100%

79%

88%

96%

Ekonomi Resultaträkning, total drift (Tkr): Budget 2015

Utfall 2015

Avvikelse

Utfall 2014

Intäkter Kostnader Netto

36 296 -209 696 -173 400

74 074 -260 816 -186 743

37 777 -51 120 -13 343

40 943 -216 803 -175 861

Socialnämnden redovisar ett underskott på 13,3 mnkr. På intäktssidan redovisas ett överskott om 37,8 mnkr vilket främst kan hänföras till återsökta medel från migrationsverket. Underskottet avseende redovisade kostnader beror främst på utökade kostnader för ensamkommande flyktingbarn (kostnader som återsöks enligt ovan), köpt verksamhet (placeringskostnader) för barn och unga, utbetalning av försörjningsstöd samt en inte inhämtad besparing.

Investeringar, netto projekt (Tkr): Utf 2015 Alla projekt 15049 Socialnämnd IT-stöd o inv 79501 Kontorsutr Socialförv

-153.5 -121.7 -31.9

Budget 2015 -300.0 -300.0

Avvikelse 146.5 178.3 -31.9

42


Verksamhetsstatistik Institutionsvård barn och unga Heldygnsvård barn och unga

Utfall 2013

Utfall 2014

Utfall 2015

Vårddygn HVB

5 136 st

6 263 st

7 088st

Vårddygnskostnad HVB

3 900 kr

4 000 kr

4 400 kr

Antal vårddygn som barn och unga vistas på institution har ökat 13 % jämfört med 2014 samtidigt som antal individer minskat med fyra stycken.

Institutionsvård vuxna Institutionsvård vuxna missbrukare

Utfall 2013

Utfall 2014

Utfall 2015

Antal vårddygn

4 989 st

5 080 st

4 924 st

Vårddygnskostnad

1 800 kr

1 700 kr

1 800 kr

Antal vårddygn på institution har för vuxna missbrukare minskat något jämfört med 2014.

Ensamkommande flyktingbarn Norrtälje har ca 220 ensamkommande barn/ungdomar i kommunen och under 2015 har 164 ensamkommande barn/ungdomar tagits emot. De flesta har placerats i konsulentstödda jourhemsfamiljer, men även på privata HVB-hem samt i kommunens eget hem för ensamkommande barn i Nysättra, vilket öppnades under augusti månad. Handläggningen av ärenden rörande ensamkommande flyktingbarn har under 2015 varit hårt ansträngd till följd av kraftig inströmning, otillräckligt med personal och brist på boenden inom kommunen. Detta gäller såväl familjehem som HVB-hem.

43


Bygg- och miljönämnden


3.6.6 Bygg- och miljönämnden God ekonomisk hushållning Den sammanvägda bedömningen är att nämnden delvis har uppnått god ekonomisk hushållning 2015.

Effektiviteten ska säkerställas

Handläggningstiden: medianen av varje ärendes handläggningstid från inkommen till beslutat ger mått på hur effektivt ärendena handläggs men ger även indikation på ekonomisk likviditet. Tillståndsärenden på delegation mäts. Mål 2015

Värde Dec 2015

Värde 2014

Värde 2013

BoM Handläggningstid MB

29

31

33

BoM Handläggningstid PBL

25

23

24

Handläggningstiden har minskat under året, dock är målet ännu inte helt uppnått. Vid jämförelse med ärendebalansen som ligger på över 100 % kan konstateras att många gamla ärenden har avslutats. 

I syfte att få god ekonomisk hushållning ska kostnadstäckningsgraden vara minst 70 % och högst 80 %

Kostnadstäckningsgrad: nämnden kommer att ange kostnadstäckningsgraden för kontoret som helhet. Mål 2015 BoM Kostnadstäckningsgrad

70%-80 %

Värde Dec 2015 89%

Värde 2014

Värde 2013

85%

Målet för 2015 var 70 - 80 % kostnadstäckningsgrad. Resultatet på 89 % är väl högt varför Bygg- och miljökontoret fått i uppdrag att genomlysa överskottet i förhållande till budget och i förhållande till konsekvenser av ny taxa för PBL-ärenden från och med den 1 jan 2016.

Kvaliteten ska öka

Grad av rätt vid överprövningar: i det fall ett ärende överklagas är det av vikt att vår bedömning och, framförallt, vår motivering håller i högre instanser. Detta är ett kvalitetsmått som mäts dels samlat för alla överprövade ärenden (inte strandskydd), vad gäller strandskyddsdispenser mäts andelen delbeslut om prövning. Mål 2015

Värde Dec 2015

Värde 2014

BoM Andel delbeslut strandskydd

10%

14%

10%

BoM Andel rätt vid överprövning, exkl strandskydd

65%

67%

81%

Värde 2013

Kvalitetsmålet avseende strandskydd och delbeslut är inte helt uppnått under året. Statistiken bygger på relativt få ärenden vilket gör att enstaka beslut påverkar värdet i hög grad.

Produktiviteten ska uppgå till minst 95 % år 2016

Ärendebalans: under mätperioden antal beslutade ärenden delat med periodens antal inkomna ärenden ger mått på nämndens produktivitet. Mål 2015

Värde Dec 2015

Värde 2014

BoM Ärendebalans MB

95%

115%

115%

BoM Ärendebalans PBL

90%

92%

93%

Värde 2013

44


Kommunfullmäktiges övergripande mål Den kommunala servicen till invånare och näringsidkare i Norrtälje kommun ska utvecklas så att den levereras mer rationellt, förutsägbart och kostnadseffektivt

Verksamhetsmål 

Projektet Superservice ska genomföras.

Inom området kundbemötande deltar Bygg- och miljökontoret i det kommunövergripande projektet "superservice". Arbetet kommer att leda fram till att vi skall kunna möta våra kunder på ett interaktivt och enkelt sätt vilket kommer att främja handläggning av ärenden både tids- och kvalitetsmässigt. I projektet ingår flera olika delar, t ex enkel guidning. Våra kunder skall styras mot att, i ärenden avseende PBL, använda e-tjänsten för detta då e- tjänsten innebär en ökad effektivitet för både kunden och oss. Projektet "Superservice" ska genomföras i syfte att möta kunder på ett interaktivt och enkelt sätt vilket kommer att främja handläggning av ärenden både tids- och kvalitetsmässigt.

Mål 2015

Värde Dec 2015

Värde 2014

BoM Andel ärenden via etjänst

35%

25%

18%

BoM Nöjd kundindex

80%

85%

82%

Värde 2013

Andelen ärenden som inkommer via e-tjänsten har ökat kraftigt under året, dock är det fortfarande en bit kvar till måluppfyllelsen. En anledning till att målet inte uppnås är att Bygg- och miljökontoret hade räknat med att fler e-tjänster skulle ha lanserats under 2015. Denna lansering blev försenad. Kundnöjdheten mäts omedelbart i anslutning till beslut i ett ärende om tillstånd (direkt feedback) och presenteras på skärmar i Bygg- och miljökontorets fikarum. Svarsfrekvensen ligger på hela 25 %. Kunden har också möjlighet att lämna sina synpunkter i text. Åtgärder som vidtagits under 2015 pga inlämnade synpunkter är t ex meddelande till kund via mail/sms om att ärendet är registrerat, vem som handlägger samt kontaktuppgifter till handläggaren.

Kommunfullmäktiges övergripande mål Befolkningen i Norrtälje kommun ska utvecklas i samma takt som i övriga stockholmsregionen

Verksamhetsmål 

Bygg- och miljönämndens ärenden ska hanteras snabbt, korrekt och enligt utlovade tjänstegarantier

Målet är uppnått Mål 2015

Värde Dec 2015

Värde 2014

90%

90%

90%

BoM Andel ärenden som hanteras enl tjänstegaranti

Värde 2013

Kommunfullmäktiges övergripande mål Ett gott företagsklimat ska utveckla nya och befintliga företag och öka delaktigheten på arbetsmarknaden

Verksamhetsmål 

Tillsynen i Norrtälje ska vara riskbaserad, rättsäker och likvärdig

Målet är uppnått

BoM Nöjd kundindex

Mål 2015

Värde Dec 2015

Värde 2014

80%

85%

82%

Värde 2013

45


Kommunfullmäktiges övergripande mål Hela kommunen ska växa genom utveckling av Norrtälje stad. Nyproduktion av bostäder ska öka i attraktiva livsmiljöer med goda pendlingsmöjligheter

Verksamhetsmål 

Det ska finnas primärkarta över attraktiva bebyggelseområden i Norrtälje

Målet är uppnått

BoM Andelen yta med färdig primärkarta

Mål 2015

Värde Dec 2015

30%

30%

Värde 2014

Värde 2013

Målet avseende primärkarta har blivit något mindre aktuellt under 2015 beroende av omtag i kommunens VA-utbyggnadsplaner. Flygfotografering är genomförd över Norrtälje stad inklusive norra kommundelen upp till Skebo samt Grisslehamn, Singö, Herräng Fejan och Tjockö. Bilder som täcker cirka 70 400 ha har levererats från 2015 års fotografering. Kommunens attraktiva bebyggelseområde är nu täckt med moderna flygfoton av hög kvalitet upp till 95 % av ytan vilka sedan kan ligga till grund för primärkarta.

Ekonomi Resultaträkning, total drift (Tkr):

Intäkter Kostnader Netto

Bud jan - Dec 2015 31 151 -46 151 -15 000

Utf 2015 Jan- Dec 37 665 -44 352 -6 688

Avvikelse 6 514 1 799 8 312

Utfall 2014 Jan- Dec 31 511 -39 783 -8 271

Bygg- och miljönämnden redovisar en positiv avvikelse på 8,3 mnkr. Intäkterna blev 6,5mnkr högre samtidigt som kostnaderna blev 1,8 mnkr lägre, än budgeterat. Ökningen av intäkterna beror på fler avslutade ärenden som ett resultat av bl a snabbare ärendehantering. Startavgifter motsvarande 5,7 mnkr periodiseras till 2016 då arbetet i ärenden kommer att slutföras tidigast under den perioden. De lägre kostnaderna kommer från den stora personalomsättningen som under året var 11 %. Eftersläpningar i tillsättningar har medfört att personalkostnaderna blev 2,6 mnkr lägre än budgeterat. Övriga kostnader blev samtidigt 0,8 mnkr tkr högre beroende på inköpta tjänster. Bland annat har nu handläggarna helt digitaliserad ärendehantering.

Investeringar, netto projekt (Tkr): Inga investeringar har gjorts under år 2015.

46


Teknik- och klimatnämnden


3.6.7 Teknik- och klimatnämnd God ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning bedöms uppnås för 2015. Detta baseras på att styrtal uppnås.

Minska kommunens energiförbrukning.

Kommunens energiförbrukning ska minska och verksamheten aktivt arbeta mot större andel "grön el" från t.ex. vindkraft. Styrtal för minskad energiförbrukning per kvm inom kommunens verksamhetslokaler har uppnåtts. Utfallet på 189 kwh/kvm är en förbättring med 7% jämfört med 2014. Målet nås efter fortsatt arbete med löpande energieffektiviseringar. Driftsoptimeringar har möjliggjorts efter att förenklad avläsning och uppföljning tagits fram. Egenproducerad vindkraft år 2015 var 13 024 MWh vilket är 5 % under den förväntade produktionen. Anledningen till detta var att vindhastigheten har legat under normal nivå under perioden juni till oktober.

Värde 2015

Mål 2015

TKN Minska kommunens energiförbrukning Kwh/kvm

191

Värde 2014

189

Värde 2013

204

197

Kommunfullmäktiges övergripande mål Den kommunala servicen till invånare och näringsidkare i Norrtälje kommun ska utvecklas så att den levereras mer rationellt, förutsägbart och kostnadseffektivt Verksamhetsmål 

Mängden avfall till deponi ska minska med 5 % per år till och med 2016.

Målet är inte uppfyllt. Avfallet har ökat under 2015. Mängden avfall till deponi varierar mycket beroende på hur mycket renoveringar och ombyggnationer som görs av husägarna i kommunen.

Mål 2015 TKN Mängden avfall i ton från ÅVC ska minska med 5% per år.

Värde 2015

1 390

1 941

Värde 2014 1 662

Värde 2013 1 749

Gator och allmänna platser är väl skötta, säkra och trevliga.

Målet är inte uppnått. Mäts i årliga NKI (nöjd kund index) undersökningar. NKI Index för 2015 är oförändrat från föregående år med ett värde på 67. Målvärdet 68. Det enskilda område man är mest nöjd med är parker. Ett visst missnöje finns fortfarande med hantering av: gropar, trafikskyltar och trafiklinjemålning.

Mål 2015 TKN Resultatet av Nöjd Kund Index (NKI)

68

Värde 2015 67

Värde 2014

Värde 2013

67

56

47


Läckaget från vattenledningsnätet ska minska.

Målet är inte uppnått. Minskning av svinnvatten. Målet på 2 % var uppnått 2014 men inte 2015.

Värde 2015 Värde 2014

Mål 2015 TKN Minskat läckage från ledningsnätet

2.0%

0.6%

5.4%

Värde 2013 1.7%

Lokalanvändning skolor, mindre yta per elev.

Optimera lokalanvändningen, öka nyttjandegrad kvm skollokaler per elev Målet för 2015 uppnåddes redan 2014 och ligger kvar på samma nivå.

Mål 2015

Värde 2015

Värde 2014

16

16

16

TKN Effektivare lokalanvändning skolor, mindre yta per elev

Värde 2013

Ekonomi Resultaträkning, total drift (Tkr):

Budget 2015

Utfall 2015

Avvikelse

Intäkter

616 085

617 945

1 861

Kostnader

-720 189

-713 753

6 437

Netto

-104 105

-95 807

8 297

Teknik- och Klimatnämnden avviker positivt med +8,3 mnkr. Taxefinansierad verksamhet motsvarar +7,4 och skattefinansierad verksamhet +0,9 mnkr. Renhållningen redovisar en positiv avvikelse på 2 mnkr och VA en positiv avvikelse på 4,1 mnkr. VA- och renhållningsverksamhetens resultat regleras över åren.

Verksamhetsstatistik Gata/Park Nyckeltal Energiförbrukningskostnad/invånare (kronor) Rapporterade trafikolyckor i hela Norrtälje kommun inklusive tätorterna Omhändertagna fordonsvrak

2015

2014

55 314 50

56 216 78

Renhållning Nyckeltal Hushållsavfall Farligt avfall

2015 ton

Kg/inv

2014 ton

kg/inv.

16 365

284

297

5,2

16 406 209

287 3,7

VA Resultatmått Distribuerad vattenmängd (m3) egna VV Distribuerad vattenmängd (m3) Norrvatten Totalt distribuerad vattenmängd (m3)

2015

2014

2 212 603

2 973 070

655 690 2 868 293

2 973 070

48


Kommunstyrelsen


3.6.8 Kommunstyrelsen

God ekonomisk hushållning Bedömningen är att kommunstyrelsen delvis har uppnått god ekonomisk hushållning.

Kommunstyrelsen skall bidra till ett innovativt och robust samhälle i framkant.

Målet bedöms vara delvis uppnått

KS Andel långtidssjukskrivna

Mål 2015

Utfall Dec 2015

Värde 2014

Värde 2013

-20.0%

2.6%

2.1%

1.8%

KS Antagna detaljplaner för bostäder

500

495

300

KS Avtalstrohet

75 %

75 %

75 %

KS e-tjänster

+10

+30

+20

KS Tillväxt KS Ärenden via Kontaktcenter (KC)

58 127 8

58 542 7

57 568 6

Kommunfullmäktiges övergripande mål Den kommunala servicen till invånare och näringsidkare i Norrtälje kommun ska utvecklas så att den levereras mer rationellt, förutsägbart och kostnadseffektivt.

Verksamhetsmål 

Räddningstjänsten ska genomföra effektiva räddningsinsatser

Tiden som mäts är från inkommit 112-samtal tills att räddningstjänsten finns framme på olycksplats. Mätningen görs endast på de insatser som klassas som Prio1 vilket föranleder utryckningskörning. Som en jämförelse kan nämnas att landstingets ambulansverksamhet har en motsvarande tid på drygt 18 minuter. Av den anledningen bör det vara angeläget att kommunen får till stånd ett samarbete med landstinget om att utgöra en resurs som benämns IVPA (i väntan på ambulans). I dagsläget rycker räddningstjänsten primärt ut på sjukvårdslarm vid konstaterade hjärtstopp men skulle kunna utgöra resurs till landstinget vid fler typer av sjukdom och olycksfall. Sådana avtal finns i flertalet län runt om i landet, dock inte i Stockholm. Målet är uppnått

KS Tid mellan 112-samtal och framkomst, minuter

Mål 2015

Utfall Dec 2015

Värde 2014

Värde 2013

14.00

14.09

14.28

17.24

Stärka verksamhetsstyrningen genom att etablera den nya styrprocessen

Andelen styrtal som på ett ändamålsenligt sätt fångar information om verksamhet och ekonomi har varit oförändrat under året eftersom styrtalen och resultatmåtten varit oförändrade. I verksamhetsplan för 2016 har dock styrtal och resultatmått förbättras avsevärt och bedömningen är att minst 75 procent av måtten kommer att ge en ändamålsenlig och sammanfattande information om verksamheten. Målet är inte uppnått

KS Antal ändamålsenliga styrtal/resultatmått i verksamheten

Mål 2015

Utfall Dec 2015

Värde 2014

100 %

50 %

50 %

Värde 2013

49


Bättre service till medborgare genom att använda digitala hjälpmedel

Bättre service till invånare genom att använda digitala hjälpmedel. På webben ska man i högre utsträckning hitta det man söker som invånare och kunna utföra sina ärenden. Det totala antalet ska öka med minst 10 varje år.

Målet är uppnått Utfall Dec 2015

Mål 2015 KS Antalet e-tjänster ska öka varje år.

22

50

Värde 2014

Värde 2013

20

Nystartade detaljplaner ska klara förutbestämda handläggningstider från godkänd projektplan till antagande.

Målet är inte uppnått Mål 2015

Utfall Dec 2015

Värde 2014

KS Bekräftelsebrev/begäran om komplettering administreras inom en vecka från diariefört datum

100 %

i.u.

80 %

KS Handläggningstid 12 månader för detaljplaner enligt utökat förfarande

60 %

i.u.

20 %

KS Handläggningstid 6 månader för detaljplanebesked enligt standardförfarande

60 %

i.u.

Värde 2013

Ekonomi Resultaträkning, total drift (Tkr):

Intäkter Kostnader Netto

Bud jan - Dec 2015 94 361 -283 037 -188 676

Utf 2015 Jan- Dec 81 784 -275 758 -193 974

Avvikelse -12 577 7 279 -5 298

Utfall 2014 JanDec 716 941 -994 524 -277 583

Kommunstyrelsens negativa avvikelse på -5,3 mnkr avser bland annat personalkostnader och arvoden till fullmäktige. I budget 2016 justeras arvodeskostnaderna.

Investeringar, netto konto (Tkr): Verksamhet KOMMUNSTYRELSEKONTOR/övrigt IT MEX HAMNPROJEKTET FASTIGHET LOKALFÖRSÖRJNING GATA/PARK VA RENHÅLLNING RÄDDNINGEN Netto

   

Utfall 2015 -222 -12 548 -2 135 -84 757 -72 111 -30 670 -173 247 -1 404 -1 555 -378 649

Förskola i Frötuna med plats för 120 barn. Ombyggnation av Enebergs omsorgsboende. Anpassningar och underhåll av Långsjöskolan och Rodengymnasiet. Större IT-investeringar 2015 är; Superservice (-2 950 tkr), Telefonilösning (- 924 tkr), Kvalitetssystem SOC och SOK (-1 221 tkr), Central IT-utveckling (-1 240 tkr), Central IT-utrustning (-1 380 tkr), GIS (-709 tkr) samt Dokumenthantering (-583 tkr).

50


Överförmyndaren och Val- och förtroendemannanämnd


3.6.9 Överförmyndaren Ekonomi Resultaträkning, total drift (Tkr) Överförmynda re Intäkter Kostnader Netto

Budget 2015

Utfall 2015

Avvikelse

Utfall 2014

1 000

1 509

509

1 373

- 6 200 5 200

- 7 553 -6 044

-1 353 -844

-7 496 -6 123

Överförmyndaren redovisar en negativ avvikelse på drygt 800 tkr, 16 procent jämfört mot budget. Detta kan jämföras med ett underskott på drygt 1 300 tkr, eller cirka 28 procent, för 2014. Avvikelsen för 2015 avser högre kostnader för arvodesutbetalningar än budget. De ökande kostnaderna för arvodesutbetalningar kan till stor del härledas till kostnader relaterade till ensamkommande flyktingbarn och arvoden till deras gode män. Under asyltiden kan arvoden återsökas från Migrationsverket men eftersläpningen vad avser utbetalning av arvoden är avsevärd. Återsökningsbeloppet från migrationsverket förväntas öka under kommande år. Överförmyndaren har under senare år haft ett ökande antal ärenden att hantera och under 2015 har kostnader relaterade till ensamkommande flyktingbarn och arvoden till deras gode män accelererat. Nya arbetsuppgifter har tillkommit kopplat till de utredningar tingsrätterna förelägger Överförmyndaren att göra vid anordnande av ställföreträdarskap samt skyldigheten att utbilda ställföreträdare.

3.6.10 Val- och förtroendemannanämnd Val- och förtroendemannanämnden är en obligatorisk nämnd enligt kommunallagen och lokal valmyndiget. Till följd av det är nämndens verksamhet koncentrerad till året före och efter de Allmänna valen. Vid sidan av uppdraget som valmyndighet hanterar nämnden förtroendemannafrågor som främst handlar om att svara för de förtroendevaldas utbildning och tolkning av ersättningsbestämmelserna.

Ekonomi Resultaträkning, total drift (Tkr): Bud jan Dec 2015

Utf 2015 Jan- Dec

Utfall 2014 Jan- Dec

Avvikelse

Intäkter

1 855

Kostnader

-600

-650

-50

-4 048

Netto

-600

-650

-50

-2 194

Val- och förtroendemannanämnden visar ingen större avvikelse I förhållande till budget.

51


3.7 Kommunen som arbetsgivare Nedanstående övergripande personalmål har formulerats och beslutats av kommunstyrelsekontorets ledning och förvaltningscheferna och gäller för hela kommunen. Följande aktiviteter med anknytning till målen har genomförts under året.

Norrtälje kommun ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som rekommenderas av såväl kommande som redan anställda medarbetare. •

Kommunens övergripande lönestrategi har medverkat till att Norrtälje kommuns lönenivåer har ökat och närmat sig Stockholms läns nivåer i de grupper där det är svårt att rekrytera och behålla personal. I lönestrategin har grundskolelärare, förskollärare, socionomer och ingenjörer prioriteras och extra medel tilldelades 2015. Särskilda satsningar har också genomförts för yrkesskickliga lärare. Syftet med lönestrategin är att attrahera och behålla strategiskt kritiska kompetenser.

Antalet sommarjobb för ungdomar 16-19 år har utökats från 32 st år 2014 till 118 st år 2015.

Norrtälje kommuns ledare ska företräda kommunen, motsvara kommunens krav på ledarskap och vara en förebild i både ord och handling. •

Kommunen har genomfört ledarskapsutvecklingsprogrammet Chefskörkortet, frukostföreläsningar för chefer med särskilda fokusområden har genomförts, introduktionsutbildning för nya chefer och adept-och mentorprogram.

Arbetsmiljön ska vara säker, stimulerande och anpassad till både verksamhetens och individens behov. •

Under året har det varit stort fokus på kommunens arbetsmiljöarbete med bla arbetsmiljöutbildningen för chefer och skyddsombud.

Resultatmått Personalområdet kommunövergripande

Målvärde

Värde 4-5

2015

2015

Parametern ”jag kan tänka mig att rekommendera andra att söka jobb i kommunen ”

65%

59%

Ledarskapsområdet i medarbetarenkäten enligt verksamhetsmål

68%

73%

Värde i medarbetarenkäten. NMI, Ledarskap

>62%

72%

Tabell 20, Antal tillsvidareanställda (avtal AB) 2015

2014

2013

1 880

1 823

1 847

Antalet tillsvidareanställda har under 2015 ökat med 57 personer efter några års minskande trend. Ökningen finns främst inom Skola, utbildning och socialtjänst.

Tabell 21, Könsfördelning 2015

Tabell 22, chefer 2015

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

77 %

23 %

56 %

44 %

Antal chefer med personal-, ekonomi/eller verksamhetsansvar var 2015-12-31 totalt 169 personer.

Tabell 21, Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid. 7,8

2014 7,4

2013

Kvinnor

2015 Män

2,8

3,4

3,4

Totalt

6,6

6,8

5,8

6,5

Den totala sjukfrånvaron har minskat något 2015. Dock kan man se en liten ökning hos kvinnor och en minskning hos män. Andelen långtidssjuka fortsätter att öka och är nu 52 % mot 49 % 2014. 52


Lön och ersättningar Kommunens övergripande lönestrategi har medverkat till Att Norrtälje kommuns lönenivåer har ökat och närmat sig Stockholms läns nivåer i de grupper där det är svårt att rekrytera och behålla personal. I lönestrategin har grundskolelärare, förskolelärare, socionomer och ingenjörer prioriterat med extra medel tilldelade 2015.

Tabell 22, Utbetald lön och ersättningar (mnkr) 2015

2014

2013

745,6

702,8

680,3

Totalt utbetalt via lönesystemet, exkl. personalomkostnader

Tabell 23, Utbetalning arvoden till förtroendevalda (exkl. personalomkostnader) mnkr. 2015

2014

2013

12,6

12,5

10,8

2015-12-31 fanns 278 personer registrerade som förtroende- valda i kommunen.

53


3.8 Internkontroll Intern kontroll har inte genomförts till fullo år 2015. Kommunen har satt upp följande kommungemensamma internkontrollområden:  Förtroendeskadlig verksamhet  Stora transaktionsområden  Säkerställa att kommunen får det statsbidrag som vi är berättigade till Nämnderna genomför intern kontroll enligt respektive nämnds tidplan och nämnderna ska redovisa i samband med delårsrapport 1, delårsrapport 2 och årsredovisning. I nämndernas redovisning kan utläsas resultatet av årets kontroller. Nedan följer ett sammandrag av genomförda kontroller.

Förtroendeskadlig verksamhet   

  

Socialkontoret har kontrollerat 36 st ärenden och funnit 2 st avvikelser. Sjukvård- och omsorgsnämnden har skapat ny rutin för att ompröva beslut om hemtjänstinsatser var sjätte månad. Kommunstyrelsen har under året granskat nyttjandet av samtliga utfärdade First Card. Ett flertal oegentligheter påträffades och alla First Card har dragits in. Istället erbjuds nu kommunens anställda First Card med personligt betalningsansvar. Under våren togs ett samlat material fram gällande ekonomiskt ansvar i kommunen. Detta delgavs alla chefer och tidigare innehavare av First Card. En rutinbeskrivning för dokumentation av anställdas bisyssla finns framtagen vid kultur- och fritidskontoret. Kultur- och fritidskontoret har gjort stickprovskontroller av 12 poster avseende representation perioden 1 september - 31 december 2015 visar 2 avvikelser. 1 post har attesterats av person som själv deltagit i representationen och 1 post saknar deltagarlista. Avvikelser är åtgärdade. Bygg- och Miljönämnden genomför kontroller angående bisysslor. Förvaltningsledningen avgör om bisysslan är förtroendeskadlig eller inte. Nämnden utför denna kontroll i enlighet med Norrtälje kommuns riktlinje för bisyssla.

Stora transaktionsområden    

Socialkontoret har kontrollerat 177 st ärenden och funnit 20 st avvikelser. Avvikelserna gäller kontroll av inlämnade uppgifters riktighet. Sjukvård- och omsorgsnämnden. Fakturakontroller inom kundvalet sker löpande i stor omfattning. Kommunstyrelsen har genomfört en fördjupad granskning av Sjukvård och omsorgskontorets ekonomistyrning samt styrningen av Tio Hundraprojektet. Teknik- och Klimatnämnden. Granskning av underlag för felavhjälpande underhåll lokaler/fastigheter. Felanmälningar registreras och återrapporteras i kommunens fastighetssystem. Underlagen granskas löpande och diskuteras vid de månatliga driftmötena med driftentreprenören Redab.

För att följa upp och mäta samt säkerställa drift- och underhållsverksamheten har följande uppföljningsaktiviteter utförts under året: Drift och uppföljningsmöten har hållits med driftentreprenörerna Entreprenadrapporter har lämnats av Green Landscaping AB 18 statuskontroller och 18 efterkontroller har utförts på Green Landscaping AB Systemrevision har utförts på Green Landscaping AB, Vattenfall AB, Norrtälje Energi, Hallstaviks Elektriska distributionsförening, NCC AB. Provfakturering via testfakturering utförs löpande vid samtliga arbeten som driftentreprenaden, tilläggsarbeten och vinterväghållningen etc. Revisionerna samt utförda statuskontroller har påvisat brister som hanteras av entreprenörerna, vidare har det inneburit att betalning av driftarbetena innehålls till arbetena godkänns, samt att rutinerna i kvalitetssystemen uppdaterats i driftentreprenaderna • •

Granskning av inkommande underlag från entreprenörer görs för alla fakturor. För de större insamlingsentreprenörerna skickar renhållningsavdelningen underlaget och en utbetalning till entreprenören efter granskning. Kultur och fritidsförvaltningen har genomfört kontroll av samtliga beslut om bidrag som har jämförts mot utbetalda bidrag i redovisningen. Kontrollen visar inga avvikelser från beslut.

Över 90 % av alla beslut som tas av Bygg- och miljönämnden beslutas på delegation av tjänstemän. Det är således av vikt att det inte föreligger diskrepans mellan den politiska nivåns mening och förtroendet för tjänstemännens tolkning av gällande lagstiftning. Delegationsbeslut rapporterats löpande vid nämndens sammanträden. Vid varje rapporttidpunkt sker kontroll av att alla beslut som ska rapporteras finns noterade.

54


Säkerställa att kommunen får det statsbidrag som vi är berättigade till • • •

Socialkontoret har kontrollerat 6 st ärenden gällande återsökning från Migrationsverket, inga avvikelser har konstaterats. Ekonomiavdelningen har särskilt bistått kontoren i hanteringen av tillfälliga statliga medel gällande flyktingmottagning. En rutinbeskrivning finns framtagen som beskriver hur kultur- och fritidskontoret ska hantera ansökan om externa bidrag samt återredovisning till nämnd.

55


4. Kommunala bolag och kommunalförbund 4.1 Norrtälje Kommunhus AB Generella direktiv Norrtälje Kommunhus-koncernen I detta avsnitt berörs främst de specifika ägardirektiv som getts till de i Kommunhuskoncernen NKAB ingående bolagen. De generella ägardirektiven avser de ägardirektiv som beslutades under hösten 2015.

De generella direktiven innefattar bland annat samordningsuppdrag, utvecklad ägarstyrning samt riskbegränsning. -

Norrtälje Kommunhus AB ska tillse att samordning av administration sker för att undvika suboptimeringar

Samordning inom koncernen sker mellan kommunen och Campus Roslagen och Norrtälje Sportcentrum avseende ekonomi- och löneadministration. En utvecklad ägarstyrning regleras dels av ändringar i kommunallagen. Detta har resulterat i att bolagsordningar och ägardirektiv skrivits om för Norrtälje Kommunhuskoncernen. Fler beslutspunkter måste nu fattas av stämman eller av kommunfullmäktige. Nya ägardirektiv är under arbete. De nya ägardirektiven ska på ett tydligare sätt beskriva det samhällsnyttiga uppdraget med bolagen samt stärka koncernperspektivet. Rapporteringen från dotterbolagen följer i stort de fastställda rutinerna och inkluderar verksamhetsinformation. Ägaren ställer årligen specifika resultatkrav på bolagen samt sätter låneramar inom ramen för vad fullmäktige fastställt för Norrtälje Kommunhuskoncernen.

Ekonomi Norrtälje Kommun har samlat sitt ägande i det kommunala bostadsbolaget, energibolaget, campusbolaget och idrottsanläggningsbolaget under ett koncernmoderbolag, Norrtälje Kommunhus AB. Norrtälje kommunhus AB visar ett negativt resultat före koncernbidrag och utdelning för 2015 om ca -11 mnkr som avser räntor på lån. Under året har moderbolaget anteciperat utdelning från Roslagsbostäder och Norrtälje Energi om totalt 9,5 mnkr.

4.1.1 Norrtälje Energi Norrtälje Energi säljer och distribuerar elektricitet i Norrtälje och Rimbo tätorter med omkringliggande landsbygd. Vidare produceras, säljs och distribueras fjärrvärme i Norrtälje, Rimbo och Hallstavik. I Norrtälje produceras också el. Sedan några år har en omfattande uppbyggnad av ett bredbandsnät i hela Norrtälje kommun genomförts.

Direktiv  Bolaget skall ha som målsättning att öka antalet fjärrvärmekunder.  Bolaget skall ha låg risk i sin elhandelsverksamhet. Utbyggnaden av fjärrvärmenätet fortgår och Norrtälje Energi har under året inte förlorat någon kund till alternativ värmekälla. Under året tecknades nya avtal för en volym om ca 1 000 kW. För att begränsa riskerna inom elhandelsverksamheten finns en särskilt framtagen riskpolicy som löpande följs upp. Resultat efter finansnetto, Norrtälje Energi-koncernen

NEAB, tkr Intäkter Kostnader Resultat

Budget 2015

Utfall 2015

Avvikelse

Utfall 2014

305 000

302 226

-2 774

327 140

-286 000

-269 931

16 069

-284 812

19 000

32 295

13 295

42 328

Resultatet för 2015 är lägre än föregående år, men fortfarande väsentligt högre än budget. Positiva budgetavvikelser har redovisats både avseende elnät och bredband. Ej budgeterade kostnader har uppkommit till följd av kreditering av fjärrvärmeavgift utifrån ny prismodell samt nedskrivning av lager. I övrigt bidrar det låga ränteläget till positiva resultateffekter. Investeringarna uppgår hittills till ca 36 mnkr. Det innefattar en fjärrvärmepanna i Hallstavik. En utdelning om 5 mnkr föreslås till moderbolaget. Norrtälje Energi hade vid årets utgång 50 anställda, vilket är en ökning med 3 personer jämfört med föregående år.

56


4.1.2 Roslagsbostäder Roslagsbostäder äger och förvaltar 2 165 lägenheter och cirka 150 lokaler inom Norrtälje Kommun. Den totala ytan uppgår till drygt 153 000 kvm, varav 13 000 kvm är lokaler.

Direktiv  Roslagsbostäder ska aktivt bidra till verksamhetsplanens målsättning om att det i kommunen ska byggas 450 bostäder årligen, varav 150 ska vara hyresrätter. Roslagsbostäder ska i sin verksamhetsplan visa på konkreta förslag till nyproduktion över minst en treårsperiod.  Roslagsbostäder ska bidra till att förenkla för unga att ta sig in på bostadsmarknaden.  Bolaget skall årligen göra översyn av sitt befintliga fastighetsbestånd för att över tid få ett så optimalt bestånd som möjligt med hänsyn till risk och lönsamhet. Roslagsbostäder bygger för närvarande 22 lägenheter i kv. Göken med beräknad inflyttning i oktober 2016. I Solbacka äger Roslagsbostäder en tomt där detaljplanen är klar och medger byggnation av cirka 30 lägenheter. Roslagsbostäder deltar som en av 6 parter i en förstudie runt projektet Lommarstranden. Ett system för att förenkla för unga att ta sig in på bostadsmarknaden är under arbete. Fastigheter i Svanberga och Edsbro har varit till försäljning under året. Köparen tillträder under 2016.

Resultat efter finansnetto, Roslagsbostäder

RB, tkr Intäkter Kostnader Resultat

Budget 2015

Utfall 2015

Avvikelse

Utfall 2014

178 775

178 991

216

178 854

-178 443

-169 358

9 085

-177 817

332

9 633

9 301

1 037

Intäkterna är i princip oförändrade jämfört med föregående år och i linje med budget. Resultatet är väsentligt högre än budget, 9,6 mnkr, och är främst hänförligt till det låga ränteläget samt varm inledning av året och lägre vattenkonsumtion än beräknat. Utdelning om 4,5 mnkr föreslås inom ramen för lagens undantag för kommunens bostadsansvar och integrationsfrågor. Investeringar har under året uppgått till 42 mnkr. Det avser främst Kvarterat Göken. Under året har Roslagsbostäder sålt aktieinnehavet i Hallstaviks Invest. Medelantalet anställda i Roslagsbostäder var under 2015 40 personer. En liten ökning jämfört med 2014.

57


4.1.3 Campus Roslagen AB Campus Roslagen förvaltar och utvecklar utbildnings- och företagsområdet Campus Roslagen i Norrtälje.

Direktiv  Bolaget ska i samråd med befintliga utbildningsanordnare och studenter arbeta för att ständigt förbättra och skapa en attraktiv studiemiljö.  Bolaget ska identifiera tillväxthinder och ge särskilt fokus åt företag och utbildningar med inriktning som stödjer Norrtäljes utveckling.  Bolaget ska samarbeta med näringslivet för fler yrkeshögskoleutbildning på Campus Roslagen för att tillgodose företagens behov.  Bolaget ska fortsatt driva och utveckla verksamheten med Utvecklingscentrum för vatten. Genom flytt till nya lokaler inom området har servicen till de utbildningar som bedrivs i samma hus ökat. Satsningen på nya utbildningar och företag kommer att få ökat fokus under början av 2016 när ny personal till bolagets satsning på en utvecklingsenhet är på plats.

Resultat efter finansnetto, Campus Roslagen Campus, tkr Intäkter Kostnader Resultat

Budget 2015

Utfall 2015

Avvikelse

Utfall 2014

51 100

61 735

10 635

52 568

-51 100

-50 023

1 077

-51 366

0

11 712

11 712

1 202

Campus Roslagen redovisar ett resultat som överstiger budget med ca 11,7 mnkr. I resultatet ingår en engångseffekt av uppgörelsen med Visma vid tidigare avflytt från lokalerna på Campus. Även Campus Roslagen drar fördel av det låga ränteläget. Campus Roslagen hade vid årets utgång 10 anställda, vilket är oförändrat jämfört med föregående år.

4.4.4 Norrtälje Sportcentrum Norrtälje Sportcentrum AB har i uppdrag att förvalta och utveckla Sportcentrumområdet.

Direktiv  Bolaget skall i första hand utföra det uppdrag som regleras i avtal med Norrtälje kommun.  Bolaget kan i övrigt hyra ut lokaler och sälja tjänster till organisationer, företag, föreningar och privatpersoner. Resultat efter finansnetto, Norrtälje Sportcentrum Sportcentrum, tkr Intäkter Kostnader Resultat

Budget 2015

Utfall 2015

Avvikelse

Utfall 2014

10 089

9 531

-558

9 019

-13 308

-13 197

111

-14 437

-3 219

-3 666

-447

-5 418

Norrtälje Sportscentrum redovisar ett negativt resultat på 3,7 mnkr. Norrtälje Sportcentrum hade under 2015 10 årsanställda.

58


5. Kommunalförbundet sjukvård och omsorg och Tiohundra AB Kommunalförbundet, där Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting är medlemmar till 50 procent vardera, äger vårdbolaget TioHundra AB. Under 2015 beslutade kommunfullmäktige i Norrtälje samt fullmäktige i Stockholms läns landsting att fortsätta sitt samarbete och även i samband med detta förändra den gemensamma organisationen. Beslutet innebär att verksamheten i den gemensamma nämnden Sjukvårds- och omsorgsnämnden överflyttas till kommunalförbundet. Enligt TioHundra AB:s bolagsordning är ändamålet med bolagets verksamhet att, med iakttagande av likställighetsprincipen och självkostnadsprincipen, fullgöra det ansvar som åvilar Stockholms läns landsting för landstingets ansvar för hälso- och sjukvården, och Norrtälje kommun inom ramen för kommunens ansvar för hälso- och sjukvård och omsorgsverksamhet. TioHundra AB ska därutöver enligt ägardirektiven utifrån sin roll bedriva omfattande verksamhet både inom kommunens och landstingets ansvarsområden, utveckla nya och integrerade verksamhetsformer för att därmed uppnå större effektivitet i den samlade verksamheten. Härigenom skall bolaget också bli ett föredöme för andra delar av länet, liksom för övriga län i landet. Bolaget skall som producent av den lokala sjukhusvården utveckla samverkan med andra vård- och omsorgsproducenter i Norrtälje för att skapa välfungerande flöden/vårdkedjor mellan olika vårdnivåer och verksamheter. Tiohundra AB bedömer att de under 2015 till allt väsentligt uppnått ägardirektiven. PWC har, på uppdrag av lekmannarevisionen i Tiohundra AB, granskat vård- och omsorgskedjor med särskild inriktning mot sköra äldre. Av granskningen framgår att informationsöverföringen i ett patientperspektiv inte är optimalt. Det gäller även övriga utförare, inte enbart Tiohundra AB. Det gäller också för andra patientgrupper.

Resultat efter finansnetto, Tiohundra AB

TioHundra AB, mnkr Intäkter Kostnader Resultat

Budget 2015

Utfall 2015

1 476,1

1 537,7

-1 476,1

-1 574,2

0,0

-36,5

Avvikelse

Utfall 2014

61,6

1 510,9

-98,1 -36,5

-1 506,4 4,5

Helårsresultatet för Tiohundra AB uppgår till -36,5 mnkr, vilket till allt väsentligt är hänförligt till sänkt diskonteringsränta i pensionssystemet. Effekten på pensionskostnaden är -32 mnkr. Fullmäktige i Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting har tillskjutit villkorat aktieägartillskott som täcker pensionskostnaden. Detta syns dock inte i resultaträkningen utan hanteras direkt som en förstärkning av eget kapital. Övrigt underskott härrör från både över- och underskott i många av bolagets verksamheter. Bemanningskostnaderna är högre än budgeterat. TioHundra AB har under de senaste tre åren uppvisat betydande ekonomiska underskott, främst på grund av sänkt diskonteringsränta i pensionssystemet. Hittills har Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting betalat 93 mnkr i aktieägartillskott till Tiohundra AB. Beslut om ytterligare 63 mnkr förväntas fattas i samband med respektive huvudmans årsredovisning. Under året har investeringar om 20,1 mnkr gjorts. Tiohundra AB hade under 2015 2102 helårsarbeten, vilket är oförändrat jämfört med 2014.

59


Det kommunala uppdraget och de kommunala befogenheterna Norrtälje Energi Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja kommunens utveckling genom utbyggnad av infrastruktur för energiförsörjning och kommunikation samt att erbjuda produkter och tjänster inom energiförsörjning och kommunikation. Utbyggnad av infrastruktur för fjärrvärme och bredband sker kontinuerligt. En bredbandsstrategi är under arbete i Norrtälje kommun. Enligt förslag till nya ägardirektiv till Norrtälje Energi har bolaget att följa denna strategi. Den ska vara styrande i bredbandsutbyggnaden.

Roslagsbostäder Ändamålet med bolagets verksamhet är bland annat att i samverkan med Norrtälje kommun verka för att behovet av hyresbostäder tillgodoses i kommunen. Verksamheten ska också drivas med affärsmässiga principer. Nyproduktion pågår och planeras även framgent. Affärsmässigheten i investeringarna bedöms innan beslut. Roslagsbostäders intressebank är öppen för alla från det år man fyller 15 år, är avgiftsfri och ger en poäng per dag.

Campus Roslagen Ändamålet med bolagets verksamhet är att, med iakttagelse av likställighetsprincipen, utveckla verksamheten på Campusområdet. Bolaget ska verka för etablering av företag och eftergymnasiala utbildningar samt tillhandahålla studentbostäder. De huvudsakliga verksamhetsområdena är: - Uthyrning av studentbostäder – närmare 100-procentig uthyrningsgrad - Uthyrning av lokaler och förråd - Utvecklingscentrum för vatten – ett antal aktiviteter och utställningar har hållits under året - Utveckling av eftergymnasiala utbildningar på Campus – under 2015 startade VVS-projektörsutbildning på Campus - Företagsetableringar – under 2015 flyttade ASIH in i lokaler på Campus - Blockuthyrningsavtal med KTH har tecknats. Likställighetsprincipen tillämpas utifrån att en viss turordning följs vid bostadsuthyrning. Vid rådgivning favoriseras ingen leverantör.

Norrtälje sportcentrum Ändamålet med bolagets verksamhet är att, med iakttagande av likställighetsprincipen, driva anläggningen Norrtälje Sportcentrum så att den uppfyller de krav som kan ställas av föreningar verksamma i Norrtälje kommun och som använder Sportcentrum, samt allmänhetens intressen på anläggningen. En utredning gjordes under 2015, bland annat med avseende på Norrtälje Sportcentrums kostnader, där det framgår att priset för en uthyrd timme inte motsvarar den totala kostnaden för en timme under tid som är avtalad med Norrtälje kommun. Sådan uthyrning sker dock i mindre omfattning. Sammantaget bedöms bolagen inom NKAB-koncernen uppfylla det kommunala uppdraget och de tillämpliga kommunala principerna.

Tiohundra AB Ändamålet med bolagets verksamhet är att, med iakttagande av likställighetsprincipen och självkostnadsprincipen, fullgöra det ansvar som åvilar Stockholms läns landsting för landstingets ansvar för hälso- och sjukvården, och Norrtälje kommun inom ramen för kommunens ansvar för hälso- och sjukvård och omsorgsverksamhet. TioHundra AB ska därutöver enligt ägardirektiven utifrån sin roll bedriva omfattande verksamhet både inom kommunens och landstingets ansvarsområden, utveckla nya och integrerade verksamhetsformer för att därmed uppnå större effektivitet i den samlade verksamheten. Härigenom skall bolaget också bli ett föredöme för andra delar av länet, liksom för övriga län i landet. Bolaget skall som producent av den lokala sjukhusvården utveckla samverkan med andra vård- och omsorgsproducenter i Norrtälje för att skapa välfungerande flöden/vårdkedjor mellan olika vårdnivåer och verksamheter. Tiohundra AB bedömer att de under 2015 till allt väsentligt uppnått ägardirektiven. PWC har, på uppdrag av lekmannarevisionen i Tiohundra AB, granskat vård- och omsorgskedjor med särskild inriktning mot sköra äldre. Av granskningen framgår att informationsöverföringen i ett patientperspektiv inte är optimalt. Det gäller även övriga utförare, inte enbart Tiohundra AB. Det gäller också för andra patientgrupper. Bolaget får heller inte bedriva kommunal verksamhet utanför Norrtälje kommun. Landstingsverksamhet får, efter samtyck i kommunalförbundet sjukvård och omsorg även bedrivas inom Stockholms län. Inga avsteg från detta har rapporterats. Bolaget är även skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av Norrtälje kommun, Stockholms läns landsting eller kommunalförbundet ägarsamverkan. I vissa fall leder skyldigheten till intressekonflikt mellan styrning av det kommunala uppdraget och tolkningen av aktiebolagslagens bestämmelser om affärsmässighet. Detta beskrivs tydligt i en rapport från KPMG som presenterats för kommunstyrelsen och kommunalförbundet under föregående år.

60


6. Framåtblick 

Finansdepartementet har skickat ut två rapporter om kostnadsutjämningens delmodeller på remiss. Om förslagen går igenom innebär de stora omfördelningseffekter.

Kommunen arbetar med planering av införandet avseende insamling av matavfall.

Norrtäljebornas behov av hälso- och sjukvård och omsorg är stora och kommer att öka, bland annat som en följd av fler äldre och hög ohälsa.

Utbudet av särskilt boende för äldre har ökat i och med införandet av lagen om valfrihetssystem (LOV). Detta möjliggör avvecklingen av ej fullvärdiga boenden. Utbudet av bostäder för personer med särskilda behov inom LSS och socialpsykiatri behöver ses över, dels utifrån påtalade brister i nuvarande bestånd från Arbetsmiljöverket (AV) och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) dels utifrån brukarnas och nämndens krav och att behoven är större än tillgången. En kommunövergripande planering för detta är nödvändig.

Kommunens skolutredning pekar ut ett antal områden som behöver förbättras och framhåller behovet av en långsiktig skolutvecklingsplan.

Lärarbrist

Befolkningsökning. Antalet asylsökande och nyanlända ökar vilket kommer att påverka kommunens verksamheter.

Regeringen har aviserat om en lagändring från år 2017 som innebär utökad rätt till vuxenutbildning

Arbeta för att förstärka beredskapen för mottagande av nyanlända och samverka för god integration.

61


6. Kommunkoncernen Årets resultat Årets resultat

2015

2014

2013

Årets resultat (mnkr)

35,7

64,2

125,0

2,5

4,7

9,1

Avkastning på eget kapital (%)

Utveckling av kostnader och intäkter Förändring mot föregående år i %

2015

2014

2013

Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader

1,2 3,1 11,6 5,9

1,4 4,0 7,4 7,0

4,9 2,3 8,6 -1,4

4,5 -44,0 -8,1

4,0 -52,8 -17,4

2,6 -76,6 9,0

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader

Kommunkoncernens resultat 2015 uppgick till 35,7 mnkr och är lägre än föregående år. Avkastningen på eget kapital uppgick till 2,5 %. Roslagsbostäder, Norrtälje Sportcentrum, Campus Roslagen samt NKAB visar på förbättrade resultat jämfört med föregående år. Norrtälje kommun, Norrtälje Energi, Tiohundra AB samt kommunalförbundet sjukvård och omsorg visar på sämre resultat än föregående år. Delar av försämringen medräknas inte i själva koncernresultatet. Verksamhetens nettokostnad ökade med 5,9 % jämfört med föregående år medan skatteintäkter, generella bidrag och utjämning ökade med 4,5 %. Finansiella intäkter och kostnader förändras procentuellt mycket. Finansiella intäkter minskar procentuellt mycket, men det rör sig om små belopp. De finansiella kostnaderna minskar till följd av det låga ränteläget. Upplåningen har dock ökat.

Resultatets fördelning i koncernen Resultat per bolag före dispositioner, elimineringar och skatt samt koncernens resultat

2015

2014

2013

Norrtälje Energi AB Campus Roslagen AB Roslagsbostäder AB

32,3 11,7 9,6

42,3 1,2 1,0

21,9 0,1 7,6

Norrtälje kommunhus AB*

-11,3

-16,8

-18,2

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg, 50 % Tiohundra AB, 50 % Norrtälje Sportcentrum AB Norrtälje kommun Övriga Summa enheter före skatt

-0,9 -18,2 -3,7 7,4 -0,3 26,7

-11,0 2,3 -5,4 31,5 45,2

-0,2 -8,8 -3,0 118,5 117,9

9,1 35,7

19,0 64,2

7,2 125,0

Dispositioner, elimineringar och skatt Årets resultat

I tabellen framgår de enskilda bolagens, kommunens och kommunalförbundets resultat före bokslutsdispositioner och skatt. Resultatet från Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg och TioHundra AB medräknas till 50 %, vilket är kommunens ägarandel. Vad gäller Norrtälje Kommunhus AB så består normalt bolagets intäkter huvudsakligen av koncernbidrag, vilket upptas bland bokslutsdispositioner. Norrtälje Sportcentrum finansieras delvis genom koncernbidrag. Budgetavvikelse (mnkr)

2015

2014

2013

Norrtälje Energi AB

13,3

22,9

0,8

Campus Roslagen AB

11,7

1,2

0,1

Roslagsbostäder AB

9,3

-1,0

10,7

Norrtälje Kommunhus AB Järnvägsparken HB

5,2

1,0

-1,5

-18,3

2,3

-8,8

Norrtälje Sportcentrum AB

-0,5

-2,3

-1,0

Norrtälje Kommun

-7,4

4,0

100,0

Summa

13,4

28,1

100,4

TioHundra AB, 50 %

62


Budgetavvikelsen var ca 13 mnkr under 2015. Norrtälje Energi och Campus Roslagen står för den största positiva avvikelsen. Tiohundra AB står för den största negativa avvikelsen. I Tiohundra AB:s fall har avvikelsen till största del täckts av aktieägartillskott direkt till eget kapital. Campus Roslagen får en bokföringsmässig positiv effekt av Vismas förtida avflytt. Prognosavvikelse mnkr

2015

2014

2013

Norrtälje Energi AB Campus Roslagen AB Roslagsbostäder AB

2,3 10,7 -0,2

16,3 1,1 -1,0

-0,3 -1,7 1,5

1,7

1,0

-1,4

-1,7 2,7 -0,3 -17,3

-11,0 -1,2 -0,9 -19,8

0,0 -3,8 -0,5 31,5

-2,1

-15,5

25,2

Norrtälje Kommunhus AB Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg, 50 % TioHundra AB, 50 % Norrtälje Sportcentrum AB Norrtälje kommun Summa

Prognosavvikelsen jämför prognosen vid delårsbokslutet per augusti med det slutliga utfallet. Avvikelsen uppgår till -2,1 mnkr. Campus Roslagen lämnade vid prognostillfället en prognos som avser det verksamhetsmässiga resultatet. Norrtälje kommun har gjort nedskrivning som inte var känd vid delårsbokslutet. I övrigt har dotterbolagen lämnat träffsäkra prognoser.

Investeringar Nettoinvesteringar per enhet, mnkr

2015

2014

2013

Norrtälje Energi Campus Roslagen AB Roslagsbostäder AB TioHundra AB, 50 % Norrtälje Sportcentrum AB Norrtälje kommun

36,3 5,4 42,0 10,0 1,2 673,0

12,3 3,8 92,1 5,7 0,1 529,0

21,1 1,7 64,0 6,3 0,1 420,6

Summa nettoinvesteringar

767,9

643,0

513,8

Nettoinvesteringarna i koncernen uppgår till 768 mnkr jämfört med 643 mnkr föregående år. Roslagsbostäder har främst investerat i kvarteret Göken, där inflyttning beräknas i oktober 2016. Kommunens investeringar kommenteras i avsnittet om kommunen, men innefattar investering i en nyttjanderätt i form av anslutning till Norrvatten.

63


Den finansiella situationen, koncernen Soliditet (%)

2015

2014

2013

Soliditet

23,3

25,4

28,2

Tillgångsförändring

9,8

9,8

4,3

Förändring av eget kapital

2,6

-0,8

7,2

Skuldsättningsgrad % av totalt kapital

2015

2014

2013

Total skuldsättningsgrad

76,7

74,6

71,8

Avsättningar

13,6

13,9

14,0

Kortfristiga skulder

25,1

25,7

35,3

Långfristiga skulder

38,0

35,0

22,5

2015

2014

2013

Pensionsskuld (mnkr) Pensioner som kortfristig skuld

43,0

62,0

59,5

361,0

320,0

297,6

Pensioner äldre än 1998

1 199,0

1 242,0

1 293,1

Total pensionsskuld

1 603,0

1 624,0

1 650,2

Likviditet ur ett riskperspektiv

2015

2014

2013

Kassalikviditet (%)

43,1

47,5

32,9

Ränterisker (%)

2015

2014

2013

Genomsnittlig ränta

2,23

2,60

3,12

Pensioner som avsättning

Händelseförändring Bruttokostnadsförändring med 1% Förändrad utdebitering med 1kr Ränteförändring 1 %

Kostnad/ Intäkt mnkr

Soliditeten i koncernen minskar, främst till följd av en fortsatt hög investeringsnivå.

Skuldsättningsgraden ökar därmed av samma anledning. Andelen långfristiga skulder ökar.

Pensionsskulden minskar totalt i koncernen. Det är en effekt av att den så kallade pensionspuckeln i kommunen nu har inträffat. Det innebär i sin tur att skulden för pensioner intjänade innan 1998 minskar, med ökade kostnader för pensionsutbetalningar som följd. Pensionsskulden till de som arbetar i dag ökar, vilket främst återspeglar sig i avsättningen.

Kassalikviditeten sjunker något under 2015. Det är främst de kortfristiga skulderna ökar mer än vad likvida tillgångar ökar.

Räntan fortsätter att vara låg och internbankens genomsnittliga ränta per 31 december 2014 uppgår till 2,23 %. I februari 2016 sänkte Riksbanken reporäntan till -0,5 %. Internbanken har historiska lån och räntesäkringar upptagna under andra marknadsvillkor än i dag. Känslighetsanalysen visar hur ett antal parametrar skulle påverka koncernens resultat under 2015.

54 110 5

64


7 Räkenskaper RESULTATRÄKNING (mnkr) Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivning och nedskrivning Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Skatt Årets resultat Balanskravsjusteringar Resultat taxefinansierade verksamheter Sänkning av RIPS-räntan i pensionssystemet Samtliga realisationsvinster Upplösning fastighetsfond Avsättning underhållsfond Avsättning pensionsfond Årets resultat efter balanskravsjusteringar Förändring resultatutjämningsreserv

KOMMUNEN Not 1,2 1,2 3 4 4 5 6

2015 2 190 -4 839 -165 -2 814 2 232 575 60 -46

2014 2 117 -4 652 -136 -2 671 2 126 559 77 -60

7

Balanskravsresultat

BALANSRÄKNING (mnkr) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Mark ,byggnader, tekniska anläggningar Maskiner och inventarier Pågående anläggningstillgångar Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Förråd Fordringar Kassa/bank Summa omsättningstillgångar

Not

31

2015 2 702 -5 168 -244 -2 711 2 232 575 3 -57 -7 36

2014 2 671 -5 010 -219 -2 558 2 126 559 6 -62 -5 64

-2 5 0

1 -18 15 0

-

-

5

15

-

-

KOMMUNEN 2015 2014

KONCERNEN 2015 2014

7

264

8

269

8

8 9

2 478 95 379 2 952 1 652 4 867 93 409 7 509

2 271 92 363 2 726 1 670 4 404 62 366 7 435

3 840 582 438 4 860 30 5 158 99 479 160 737

3 504 600 494 4 598 29 4 636 75 453 201 730

5 377

4 839

5 897

5 366

1 540 7 220 385 605 2 059 1 173 3 232

1 560 31 207 376 583 1 680 1 016 2 696

1 374 36 361 436 797 2 242 1 484 3 726

1 365 64 320 425 745 1 879 1 378 3 256

5 377 2 293

4 839 2 660

5 897

5 366

10

11 12

SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital - därav årets resultat Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Andra Avsättningar Summa avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Ställda panter och ansvarsförbindelser

KONCERNEN

13,14 15 15 16 17

18

65


Samtliga noter är i mnkr där inget annat anges

Not 1

Interna poster är eliminerade med 810 för koncernen

Not 2

Verksamhetens intäkter och kostnader

Intäkter Avgifter Statsbidrag

KOMMUNEN

KONCERNEN

2015

2014

2015

2014

349

316

349

316

110

62

110

62

1 351

1 319

1 367

1 327

0

1

0

1

Hyresintäkter

-

190

190

El och Värme

-

269

274

Vård

-

852

873

360

419

375

426

20

-

20

0

-

-810

-798

2 190

2 117

2 702

2 671

Bidrag från landstinget EU-bidrag

Övrigt AFA försäkring jämförelsestörande Eliminering koncerninterna poster Verksamhetens intäkter totalt Kostnader Personalkostnader

KOMMUNEN

KONCERNEN

2015

2014

2015

2014

-1 090

-1 017

-1 767

-1 670

Lokalkostnader

-124

-128

-160

-166

Material

-233

-217

-238

-224

Bidrag

-115

-131

-115

-131

-3 027

-2 899

-1 676

-1 580

-39

-35

-44

-37

-

-23

-18

-225

-1 954

-1 983

-

810

798

-4 652

-5 168

-5 010

Entreprenader Konsulter Fastighetskostnader Övrigt

-210

Eliminering av koncerninterna poster Verksamhetens kostnader totalt

-4 839

Not 3 Avskrivningar och nedskrivningar

KOMMUNEN Avskrivningar immateriella tillgångar Avskrivningar fastigheter och markanläggningar Avskrivningar maskiner och inventarier Nedskrivningar Summa

KONCERNEN

2015

2014

2015

2014

-1 -115

-1 -111

-2 -150

-1 -144

-21 -27

-24

-65 -27

-74

-165

-136

-244

-219

66


Not 4

Skatter och generella statsbidrag KOMMUNEN

KONCERNEN

2015

2014

2015

2014

Preliminär kommunalskatt innevarande år Preliminär slutavräkning innevarande år

2 234 -4

2 131 -6

2 234 -4

2 131 -6

Slutavräkning föregående år Summa

2 2 232

1 2 126

2 2 232

1 2 126

405

387

405

387

Inkomstutjämningsbidrag Kostnadsutjämning

3

2

3

2

Regleringsbidrag/Strukturavgift

4

19

4

19

15

13

15

13

Kommunal fastighetsavgift

142

138

142

138

Genrellt bidrag Summa

6 575

559

6 575

559

LSS-utjämning

Not 5

Finansiella intäkter KOMMUNEN

KONCERNEN

2015

2014

2015

2014

-

0

1

58

72

0

-

Resultat avyttring finansiella anläggningstillgångar

0

2

1

2

Borgensavgifter

1

1

0

-

2

2

3

77

3

6

Räntor bank Räntor utlånade medel

Övriga räntor och finansiella intäkter Summa Not 6

60 Finansiella kostnader KOMMUNEN

Räntor reverslån och obligation Räntor (koncernkonto) bank Räntor pensionsskuld

2015

2014

2015

2014

-42

-43

-52

-54

0

-1

-3

-5

-3

-4

Diskonteringsränta RIPS, förändring

-

Nedskrivninga finansiella anläggningstillgångar Övriga räntor och finansiella kostnader Summa Not 7

KONCERNEN

-

-11

0

-1

-

-2

-4

-46

-60

-57

-62

Immateriella anläggningstillgångar KOMMUNEN

Netto bokfört värde vid årets ingång Ackumulerade anskaffningsvärden vid årets ingång

KONCERNEN

2015

2014

2015

2014

8

4

8

4

10

5

10

5

Anskaffningar

258

5

263

5

Summa ackumulerade anskaffningsvärden

268

10

273

10

Ackumulerade avskrivningar vid årets ingång

-2

-1

-2

-1

Årets avskrivningar

-2

-1

-2

-1

Summa ackumulerade avskrivningar

-4

-2

-4

-2

Netto bokfört värde vid årets utgång

264

8

269

8

3-150 år

3-5 år

3-150 år

3-5 år

Avskrivningstider

Investering 2015 avser nyttjanderätt i Norrvatten om 257 mnkr med avskrivningstid på 150 år 67


Not 8

Mark, byggnader och tekniska anläggningar KOMMUNEN

KONCERNEN

2015

2014

2015

2014

Netto bokfört värde vid årets ingång

2 271

2 121

3 504

3 325

Ackumulerade anskaffningsvärden vid årets ingång

3 740

3 488

5 383

5 064

164

205

168

212

0

-47

-2

-48

Utrangeringar

-61

-

-62

Omföringar mellan tillgångar

185

Anskaffningar Avyttringar

Övriga förändringar

-

309

61

94

39

94

Summa ackumulerade anskaffningsvärden

4 028

3 740

5 834

5 383

Ackumulerade avskrivningar vid årets ingång

-1 465

-1 363

-1 794

-1 653

-114

-111

-150

-145

0

15

0

15

34

-

34

-1 545

-1 465

-1 910

-1 794

-4

-4

-84

-86

Årets avskrivningar Avyttringar Utrangeringar Övriga förändringar Summa ackumulerade avskrivningar Ackumulerade nedskrivningar vid årets ingång

-6

-11

Årets nedskrivningar

-

Årets upplösningar

-

-

2

Övriga förändringar

-

-

-

-4

-4

-84

-84

2 478

2 271

3 840

3 504

0-50 år

0-50 år

0-50 år

0-50 år

Summa ackumulerade nedskrivningar Netto bokfört värde vid årets utgång Avskrivningstider

-

68


Not 9

Maskiner och inventarier KOMMUNEN

KONCERNEN

2015

2014

2015

2014

92

94

600

621

714

692

1 770

1 792

22

22

34

32

Avyttringar

0

-

-2

-6

Utrangeringar

-

-

-1

-60

Omföringar mellan tillgångar

2

-

26

11

Netto bokfört värde vid årets ingång Ackumulerade anskaffningsvärden vid årets ingång Anskaffningar

Övriga förändringar Summa ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar vid årets ingång Årets avskrivningar Avyttringar

-

-

-11

1

738

714

1 816

1 770

-605

-581

-1 117

-1 111

-22

-24

-65

-71

0

Utrangeringar

0

5

0

59

Omföringar mellan tillgångar Summar ackumulerade avskrivningar Ackumulerade nedskrivningar vid årets ingång

1 -626

-605

-1 182

-1 117

-17

-17

-52

-60

Årets nedskrivningar

-3

Årets upplösningar

13

Övriga förändringar Summar ackumulerade nedskrivningar Netto bokfört värde vid årets utgång Avskrivningstider

-3 -17

-17

-52

-52

95

92

582

600

0-50 år

0-50 år

0-50 år

0-50 år

69


Not 10

Finansiella anläggningstillgångar

Kommunen är medlem i Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje sjukvård och omsorg org nr 2220001891 som i sin tur äger Tiohundra AB org.nr 556595-7395 OBS siffrorna i tkr

KOMMUNEN 2015

KONCERNEN 2014

2015

2014

-

-

Aktier (koncernföretag) Östhandelsforum AB

- -

Norrtälje kommunhus AB

28 400

28 400

-

-

Norrtälje Tak & Fasad AB

11 630

11 630

-

-

Smeden 1

29 022

Summa

69 052

40 030

0

0

Kommunaktiebolaget

5

5

5

5

Stockholm business arena AB

5

5

5

5

450

450

450

450

45

45

45

45

5 484

5 484

5 484

5 484

81

81

81

81

Aktier (övriga)

AB Vårljus Kapellskärs hamn AB Stockholmsregionens försäkrings AB Visit Roslagen AB Hallstaviks Invest AB

-

- -

Mötesplats Roslagen AB

-

-

12

12

6 070

6 070

6 082

8 522

Summa

2 440

Andelar Folkets hus för framtiden, Hallstavik

1 038

1 038

1 038

1 038

Stockholms läns företagarförening

0

0

0

0

Finstaortens elektriska distrikt

0

0

0

0

Roslagsbro templares byggnadsförening

0

0

0

0

Lohärads byggnadsförening

0

0

0

0

Söderbykarls badhusförening

0

0

0

0

Björkö-Arholma medborgarhusförening

0

0

0

0

Elmsta-Hammarby vägbelysningsförening

0

0

0

0

HBV ekonomisk förening

-

-

80

80

Bostadsrättsföreningen Riddarsporren

-

-

428

428

Andelar bostadsrättföreningar

3 099

3 000

3 099

3 000

Kommuninvest

2 700

2 700

2 700

2 700

Summa

6 837

6 738

7 345

7 246

81 959

52 838

13 427

15 768

Norrtälje Energi AB

420 000

495 000

-

Campus Roslagen AB

225 000

235 000

-

Roslagsbostäder AB

900 594

867 404

-

Sportcentrum AB

1 700

700

-

Väddö IF

8 836

9 169

16 375

16 374

718 -

Summa totalt aktier och andelar Utlämnade lån

Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje Sjukvård och omsorg Rimbo Ryttare Credentia AB VA-lån Kortfristig del av långfristig utlåning Summa utlämnade lån

8 837

8 837

718

718

718 3 778

-

3 667

3 621 -7 142

-7 142

3 621 -334

1 569 702

1 617 223

16 509

13 333

15

15

29 951

29 116

Andra långfristiga fordringar Totalt finansiella anläggningstillgångar

1 651 661

1 670 061

70


Not 11

Kortfristiga fordringar KOMMUNEN

KONCERNEN

2015

2014

2015

2014

Kundfordringar

78

89

91

111

Momsfordran

46

48

46

49

Kortfristig del av långfristig utlåning

7

7

0

0

Diverse kortfristiga fordringar

6

5

13

26

Upplupen avgift FORA

0

-

-

-

130

105

130

106

0

-

-

-

Upplupna skatteintäkter Upplupna ränteintäkter Skattekonto

38

37

47

43

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

104

75

152

118

Summa

409

366

479

453

Not 12

Kassa/bank KOMMUNEN

KONCERNEN

2015

2014

Kassa

0

0

0

0

Bank

3

4

117

127

Koncernkonto/plusgiro

-

-

40

72

Kpa

4

3

4

3

Summa

7

7

160

201

Not 13

2015

2014

Eget kapital kommunen KOMMUNEN

Eget kapital i kommunen

KONCERNEN

2015

2014

1 540

1 560

Varav Renhållningsfond

25

VA-fond

2

Fastighetsfond

2

Resultatutjämningsreserv

50

50

Övrigt

1 482

1 481

Ingående eget kapital

1 560

1 601

-27

32

Effekt av rättelse av fel* Justerad Ingående balans Årets resultat via resultaträkningen

1 533 7

Avsättningar bokade över eget kapital Utgående eget kapital

-73 1 540

1 560

*

Ändring av redovisningsprincip avseende avsättning till Deponier och skuld till VA-kollektiv har ändrats enligt nedan. Avsättning till Deponier (flytt till avsättningar) Långfristig skuld till VA-kollektiv (flytt till Långfristig skuld)

25 2 27

71


Not 14

Eget kapital koncernen KOMMUNEN 2015

KONCERNEN 2014

2015

2014

1 540

1 559

Norrtälje kommunhus AB

34

26

Norrtälje Energi AB

99

83

Roslagsbostäder AB

123

115

90

81

-14

-11

Norrtälje Sportcentrum AB

1

1

Norrtälje Tak o Fasad AB

1

1

Smeden 1

6

Norrtälje kommun

Campus Roslagen AB Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje sjukvård och omsorg

Interna poster Summa eget kapital koncernen

Not 15

-505

-489

1 374

1 365

Avsättningar KOMMUNEN

Avsättning ordinarie pension Avsättning garanti/visstidspension Avsättning särskild löneskatt ordinarie pensioner Avsättning särskild löneskatt garantipensioner

KONCERNEN

2015

2014

2015

2014

176

165

317

278

1

2

1

2

43

39

43

40

0

1

0

0

Delsumma avsättningar pensioner

220

207

361

320

Andra avsättningar*

385

376

436

425

Summa

605

583

797

745

Ingående avsättning

207

199

Pensionsutbetalningar

-6

-8

Nyintjänad pension

Specifikation av avsättning till pensioner

13

12

Ränte- och basbeloppsuppräkningar

3

2

Förändring av löneskatt

3

2

Sänkning av diskonteringsräntan

- -

Ändringar av försäkringstekniska grunder

- -

Övrigt

- -

Förändring kortfristig del

0

0

220

207

96%

90%

5

5

51

49

300

322

300

322

Underhållsfond

60

54

60

54

Avsättning för deponi

25

Utgående avsättning Aktualiseringsgrad Förpliktelsen minskad genom försäkring. Överskottsmedel i försäkringen * Varav 300 mnkr avser avsättningar tidigare gjorda i balanskravsuppställningen Specifikation andra avsättningar Uppskjuten skatteskuld Pensioner

25

Avsättning för garanti/visstidspensioner omfattar totalt 21 (35) personer 72


Not 16

Långfristiga skulder KOMMUNEN

Affärsbanker/kreditinstitut

KONCERNEN

2015

2014

2015

2014

1 150

1 110

1 540

1 500

500

500

500

500

-210

-438

Obligationslån Övriga långfristiga skulder

259

Kommande års amorteringar

259

-231

-400

Utnyttjad del av beviljad kredit koncernvalutakonto Långfristiga förutbetalda intäkter Summa

381

280

381

279

2 059

1 680

2 242

1 879

Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut KONCERNEN 2015

2014

2,23 %

2,60 %

2,79

3,00

1 år

425

400

1-2 år

925

325

2-3 år

0

625

3-7 år

690

650

Genomsnittlig ränta Genomsnittlig räntebindningstid Lån som förfaller inom (mkr)

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år

Gatukostnadsersättning återstående år på nya ersättningar Anslutningsavgifter Återstående antal år på nya avgifter 2015 Investeringsbidrag äldreboende Återstående antal år Bidrag flyktingverksamhet Återstående antal år Förutbetalda fastighetsinvesteringar Återstående antal år Summa

KOMMUNEN 2015

KONCERNEN

2014

2015

2014

51

49

51

49

33 år

33 år

33 år

33 år

302

201

302

201

50 år

50 år

50 år

50 år

8

9

8

9

15

16

18 år

18 år

17

17

17

17

3 år

3 år

3 år

3 år

3

3

3

3

15

16

18 år

18 år

381

279

381

279

73


Not 17

Kortfristiga skulder KOMMUNEN

KONCERNEN

2015

2014

2015

2014

417

346

617

548

Personalens preliminärskatt

16

14

26

24

Upplupna arbetsgivaravgifter

20

17

31

37

Kortfristiga skulder till kreditinstitut

Upplupna semester och lön Leverantörsskulder Upplupna pensionskostnader Kortfristig del av avsättning pensioner Förutbetalda intäkter

Not 18

65

95

102

125

229

196

34

32

53

52

9

10

9

10

42

13

57

18

389

394

368

391

1 173

1016

1484

1378

Övriga Summa

79 168

Ställda panter och ansvarsförbindelser KOMMUNEN 2015

2014

Tiohundra AB, pensioner

141

113

NKAB, kommunal borgen reverslån

390

390

Idrottsföreningar

8

8

Övriga (bostadrättsför mfl)

7

8

Summa borgen

547

520

Operationella leasingavtal, minimileaseavgifter *

547

507

Pensionsförpliktelser

966

1 000

Pensionsförpliktelser löneskatt

233

242

2 293

2 269

1 242

1 293

-45

-43

18

11

Borgensåtaganden

Totalt Specifikation av ansvarsförbindelse avseende pensioner Ingående ansvarsförbindelse Pensionsutbetalningar Ränte och basbeloppsuppräkningar Sänkning av diskonteringsräntan pensioner

0

Sänkning av diskonteringsräntan löneskatt

0 -

Förändring av löneskatt

-8

-10

Aktualisering

-3

-2

Bromsen

-

-5

-4

-2

Utgående ansvarsförbindelse Norrtäljeanslutning till Norrvatten, Norrtäljes andel av den totala investeringsutgiften

1 199

1 242

Totalt

2 293

Övrigt

391 2 660

Norrtälje kommun har inga ingångna finansiella leasingavtal

* Framtida minimileaseavgifter (tkr) Fastigheter och anläggningar Lös egendom Datautrustning Totalt

senare än ett år men inom 5 inom ett år år

Senare än fem år

94 161

175 773

253 612

3 312

3 122

-

10 772 108 245

6 273 185 168

253 612 74


Solidarisk borgen i Kommuninvest

Norrtälje kommun har som medlem i Kommuninvest ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige ABs samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per 2015-12-31 var medlemmar i Kommuninvests ekonomiska föreningar har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse.

Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomiska förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Norrtälje kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2015-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 325 621 mnkr kronor och totala tillgångar till 319 574 mnkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 573 mnkr och totala tillgångar till 563 mnkr.

Skuldförbindelse i Norrvatten

Kommunalförbundet Norrvatten (Org nr: 222000-0158) redovisar i årsredovisningen respektive kommuns andel av förbundets tillgångar och skulder enligt regler i Kommunallag och Förbundsordning. Andelen beräknas enligt förbundsordningen utifrån varje medlemskommuns ackumulerade dricksvattenförbrukning från förbundets bildande 1926. Total skuldförbindelse för förbundet var 2015-12-31 810.854 tkr varav Norrtäljes andel uppgår till 0,03 % vilket motsvarar 243 tkr.

75


KASSAFLÖDESANALYS (mnkr)

2015

2014

7 184

31 61

-43 -31 157 274

1 -3 317 407

-258 -389 3

-5 -507 106

-29

-80

-673

-486

339 250 -210

1 121 -1 040

47 426

81

Kassaflöde för perioden

27

2

Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid periodens slut

7 34

5 7

Förändring

27

2

165

165

Justering för gjorda avsättningar

22

-31

Rearesultat avyttring av anläggningstillgångar

-2

-73

184

61

Den löpande verksamheten Periodens resultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet , mm Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning förråd och varulager Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investering i immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investering i dotterföretag Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Förändring av långfristiga skulder Upptagna nya lån Amortering av långfristiga skulder Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Not 1 Specifikation av ej likviditetspåverkande poster Justering för av- och nedskrivningar

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster

76


Resultaträkning per nämnd 2015 Budget

2015 utfall

2015 Avvikelse

Resultaträkning nämnde , mnkr Kommunstyrelse

2014 Utfall

94,4

81,8

-12,6

13 %

716,9

Kostnad Netto

-283,0 -188,7

-275,8 -194,0

7,3 -5,3

3% 3%

-994,5 -277,6

Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto

1,0 -6,2 -5,2 0,0 -0,6 -0,6

1,5 -7,6 -6,0 0,0 -0,7 -0,7

0,5 -1,4 -0,8 0,0 -0,1 -0,1

51 % 22 % 16 % 0% 8% 8%

1,4 -7,5 -6,1 1,9 -4,0 -2,2

Teknik- och klimatnämnd*

Intäkt Kostnad Netto

616,1 -720,2 -104,1

617,9 -713,8 -95,8

1,9 6,4 8,3

0% 1% 8%

0,0 -0,5 -0,5

Bygg- och miljönämnd

Intäkt Kostnad Netto

31,2 -46,2 -15,0

37,7 -44,4 -6,7

6,5 1,8 8,3

21 % 4% 55 %

31,5 -39,8 -8,3

Kultur- och fritidsnämnd

Intäkt Kostnad Netto

14,1 -133,7 -119,6

16,8 -133,4 -116,6

2,7 0,3 3,0

19 % 0% 3%

14,5 -123,7 -109,2

Socialnämnd

Intäkt Kostnad Netto

36,3 -209,7 -173,4

74,1 -260,8 -186,7

37,8 -51,1 -13,3

104 % 24 % 8%

40,9 -216,8 -175,9

Barn- och skolnämnd

Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto

91,7 -1 061,7 -970,0 28,3 -282,7 -254,4 1 592,2 -2 613,5 -1 021,3

96,1 -1 070,8 -974,7 25,5 -271,5 -246,0 1579,3 -2577,1 -997,7

4,4 -9,2 -4,7 -2,8 11,2 8,4 -12,9 36,5 23,6

5% 1% 0% 10 % 4% 3% 1% 1% 2%

112,0 -1037,5 -925,5 31,9 -283,3 -251,5 1538,4 -2490,3 -951,9

Intäkt Kostnad Netto

2505,2 -5357,5 -2 852,3

2530,7 -5355,7 -2 825,0

25,5 1,8 27,3

1% 0% 1%

2489,4 -5198,1 -2 708,6

Överförmyndaren

Val- och förtroendemannanämnd

Utbildningsnämnd

Sjukvårds- och omsorgsnämnd

Summa nämnder

Intäkt

2015 Avvikelse i % av budget

77


Budgetavvikelser - Kommunen

Avstämning utfall jämfört med budget beslutad i verksamhetsplan 2014-2016

Ursprunglig budget Tilläggsanslag, Sjukvård- och omsorgsnämnd Gällande budget Avvikelser: Nämnder Kommunstyrelse Överförmyndare Val- och förtroendemannanämnd Teknik- och klimatnämnd Bygg- och miljönämnd Kultur- och fritidsnämnd Socialnämnd Barn- och skolnämnd Utbildningsnämnd Sjukvårds- och omsorgsnämnd KS centrala anslag Bidrag detaljhandelshögskolan Lokalbank Drift nyinvesteringar KS till förfogande Centrala verksamhetskostnader Pensioner Reservering av medel till Kommunalförbundet Ägarsamverkan Återbetalning av AFA-avgifter Momsåtersökning Medfinansiering av väg, Midsjö Semesterlöneskuldsändring Nedskrivning kortfristig skuld Exploatering Reavinst Internt debiterade avskrivningar och internränta Nedskrivning av anläggningstillgångar, Bålbroskolan och gamla kajen Komponentavskrivning Avskrivningar Skatteintäkter och statsbidrag Finansnetto Summa avvikelser Årets resultat

Utfall jämfört med budget 27,9 -13,0 14,9

-5,3 -0,8 -0,1 8,3 8,3 3,0 -13,3 -4,7 8,4 23,6 -0,5 -2,4 3,3 1,7 -15,8 -8,0 19,6 3,1 -1,0 1,0 -0,8 33,3 1,5 -31,4 -27,3 4,8 17,5 -26,3 -7,2 -7,5 7,4

78


Finansiella nyckeltal

Resultat-kapacitet

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Verksamhetens nettokostnader/ skatteintäkter och statsbidrag, % Avskrivningar/skatteintäkter och statsbidrag, % Finansnetto/skatteintäkter och statsbidrag, %

95,3 5,1 0,5

93,4 4,5 1,5

94,0 4,3 1,0

91,6 4,5 1,0

91,2 5,6 4,6

93,0 4,4 1,2

94,6 3,3 1,4

91,4 4,9 0,8

94,4 5,1 0,6

94,4 5,9 0,5

Kostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag, %

99,9

96,4

97,3

95,2

92,1

96,2

96,5

95,4

98,8

99,8

Resultat före EO/skatteintäkter och generella statsbidrag, %

0,1

3,6

2,7

4,8

7,9

3,8

3,5

4,6

1,2

0,2

Årets resultat/skattintäkter och generella statsbidrag, %

0,1

3,6

2,7

4,8

7,9

3,8

3,5

4,6

1,2

0,2

Årets resultat/eget kapital, %

0,1

5,7

4,2

7,2

11,1

5,2

5,7

7,4

2,0

0,5

Investeringsvolym/nettokostnader, %

4,4

5,9

6,4

10,0

13,8

13,4

14,6

16,9

22,2

24,0

91,5 108,8

47,8

44,2

35,4

23,8

31,3

28,0

24,5

Avskrivningar/nettoinvesteringar, %

179,6

Soliditet, % Tillgångsförändring, % Förändring av eget kapital, %

35,5 50,8 0,1

35,6 7,4 9,9

38,4 7,4 9,9

39,7 4,4 7,8

45,6 -2,2 12,4

44,8 7,5 5,5

35,5 5,3 -16,5

36,0 4,0 5,7

32,2 9,0 -2,5

28,6 11,1 -1,3

Total skuldsättningsgrad, % varav avsättningsgrad varav kortfristig skuldsättningsgrad varav långfristig skuldsättningsgrad

64,5 1,8 24,8 37,9

64,4 2,6 16,8 45,0

61,6 2,9 25,5 33,1

60,3 3,2 31,1 26,1

54,4 4,3 26,0 24,1

55,2 4,4 26,1 24,7

64,5 12,4 31,0 21,1

64,0 12,2 36,3 15,5

67,8 12,0 21,0 34,7

71,4 11,3 21,8 38,3

Risk-kontroll Kassalikviditet, %

25,5

64,7

45,5

36,1

33,6

46,7

36,1

23,2

36,7

35,5

20,12 20,42 20,42 20,12 20,12 20,12 20,12 20,12 19,72

19,72

Utdebitering kr

79


Resultat- och balansräkning samt kassaflöde över 10 år - Kommunen RESULTATRÄKNING (mnkr)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Verksamhetens intäkter

1 502

1 421

1 582

1 667

1 751

1 814

1 954

2 097

2 117

2 190

Verksamhetens kostnader Avskrivningar enligt plan

-3 319 -102

-3 425 -96

-3 667 -96

-3 761 -103

-3 943 -134

-4 099 -108

-4 335 -84

-4 455 -125

-4 652 -136

-4 839 -165

Verksamhetens nettokostnader

-1 919

-2 100

-2 181

-2 197

-2 325

-2 393

-2 464

-2 484

-2 671

-2 814

1 690

1 770

1 832

1 862

1 902

1 994

2 054

2 101

2 126

2 232

331 12

376 32

386 23

424 22

502 111

464 29

461 36

480 22

559 17

575 14

113

77 77

59 59

111 111

190 190

94 94

87 87

118 118

31 31

7 7

106

19

10

22

21

25

1

25

15

6

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Summa anläggningstillgångar

3 193

3 403

3 265

3 416

3 440

3 557

3 743

4 009

4 404

4 868

Omsättningstillgångar

340

415

429

441

331

496

524

431

435

509

3 533

3 818

3 694

3 857

3 771

4 054

4 267

4 440

4 839

5 377

1 420

1 531

1 720

1 814

1 515

1 601

1 560

1 540

Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansnetto Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter Årets resultat Resultat enligt balanskravet (inkl synnerliga skäl) BALANSRÄKNING (mnkr) Tillgångar

Summa tillgångar

Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Avsättningar

1 284

1 361

80

98

107

122

162

179

529

541

583

605

1 557

1 719

1 224

1 005

907

1 000

900

688

1 680

2 059

612

640

942

1 200

981

1 060

1 323

1 610

1 016

1 173

Summa skulder

2 169

2 359

2 167

2 205

1 888

2 060

2 224

2 298

2 696

3 232

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER

3 533

3 818

3 694

3 857

3 771

4 054

4 267

4 440

4 839

5 377

Ställda panter och ansvarsförbindelser

1 112

1 398

2 113

2 304

2 321

2 526

2 455

2 570

2 660

2 699

Nettoinvesteringar

56

105

88

216

302

305

352

401

486

673

Kassaflöde (mnkr)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-161

146

456

462

151

246

350

174

407

251

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-56

-105

-88

-215

-453

-149

-353

-401

-486

-676

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

140

-35

-346

-188

239

18

-50

124

81

424

Kassaflöde för perioden

-77

6

22

59

-63

115

-53

-103

2

-1

Långfristiga skulder Kortfristiga skulder

80


Ord och begreppsförklaringar Anläggningstillgångar Fastigheter och inventarier som ska användas en längre period. Delas upp i materiella tillgångar, till exempel inventarier, utrustning, mark och byggnader och immateriella tillgångar, till exempel IT-system.

Extraordinära intäkter/kostnader Saknar tydligt samband med ordinarie verksamhet och är av sådan art att de inte förväntas inträffa ofta eller regelbundet samt uppgår till väsentliga belopp.

Löneskatt Arbetsgivarens skatt på pensionsförmåner till anställda.

Ansvarsförbindelse Upplysningspost som finns med till balansräkningen, inom linjen, men som inte ingår i balansräkningens siffror.

Finansiellt leasingavtal Äganderätten kan övergå till leasetagaren (kommunen), vilket innebär att de ekonomiska risker och fördelar som är förknippat med ägandet också övergår.

Omsättningstillgång Tillgångar som förväntas innehas under kort tid, exempelvis kundfordringar och förråd. Tillgångarna kan snabbt omsättas till likvida medel.

Avkastning Lönsamhet

Juridisk person Juridisk term för sammanslutning som äger en rättskapacitet, exempelvis Aktiebolag.

Operationellt leasingavtal Ett leasingavtal som inte är ett finansiellt leasingavtal.

Avskrivning Planmässig värdeminskning av anläggningstillgångar för att fördela anskaffningskostnaden över tillgångens beräknade nyttjandeperiod.

Jämförelsestörande poster Resultat av händelser eller transaktioner som inte är extraordinära men som är viktiga att uppmärksamma vid jämförelser med andra perioder.

Periodisering Fördelning av kostnader och intäkter till rätt redovisningsperiod.

Avsättning Utgörs av de betalningsförpliktelser som är säkra eller sannolika till sin existens, men det finns osäkerhet beträffande beloppets storlek eller tidpunkten för betalning, till exempel avsättning till pensioner.

Kassaflödesanalys Beskriver hur kommunen fått in pengar under året och hur de använts.

Resultaträkning Sammanfattar intäkter och kostnader samt visar årets förändring av det egna kapitalet (årets resultat).

Balansomslutning Summan av balansräkningens tillgångar eller summan av balansräkningens eget kapital, avsättningar och skulder.

Koncernredovisning Sammanställning av resultaträkningar och balansräkningar för olika juridiska personer i vilka Kommunen har ett betydande inflytande. Ger en helhetsbild av ekonomiska åtaganden oavsett i vilken juridisk form verksamheten bedrivs.

Soliditet Visar betalningsförmåga på lång sikt. Soliditet uttrycks vanligen som eget kapital i förhållande till totala tillgångar.

Balansräkning Visar den ekonomiska ställningen vid årets slut uppdelat på tillgångar, eget kapital, avsättningar och skulder.

Kortfristiga fordringar och skulder Fordringar och skulder som ska betalas inom ett år.

Bokfört värde Det värde som en tillgång är upptagen till i bokslutet.

Likvida medel Pengar i kassa, på bank och giro samt kortfristiga placeringar i värdepapper.

Eget kapital Skillnaden mellan tillgångar och skulder och avsättningar. Kommunens egna kapital består av anläggningskapital (bundet kapital i anläggningar för stadigvarande bruk) och rörelsekapital (fritt kapital för framtida drift- och investeringsändamål).

Likviditet Visar betalningsförmåga på kort sikt.

81


Redovisningsprinciper

Redovisningen har upprättats i överensstämmelse med Lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed med gällande rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Använda redovisningsprinciper framgår nedan och i de fall undantag förekommer, redovisas de under respektive punkt. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar består av mark, byggnader, anläggningar, maskiner och inventarier. Som investering avses anskaffning av tillgång med viss varaktighet, tre år eller längre och ett visst anskaffningsvärde, minst 1/2 prisbasbelopp (22 200 kr för år 2014). Sådana investeringar ska redovisas som en tillgång och inte kostnadsföras omgående. Anläggningstillgången värderas till anskaffningsvärde med tillägg för värdehöjande investeringar och med avdrag för planmässiga avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I de fall då hela eller delar av tillgångens anskaffningsvärde finansieras med bidrag reduceras tillgångens anskaffningsvärde med bidragets storlek.

Avskrivningar Avskrivningar är månadsvisa värdeminskningar vilka fördelas på tillgångens nyttjandeperiod. Det vill säga den tid som tillgången förväntas kunna användas. Avskrivningen påbörjas när investeringen tas i bruk. För byggnader sker det i normalfallet i samband med slutbesiktning. Avskrivningstiderna bygger på idéskrift från RKR och i Norrtälje Kommun ser det ut enligt följande: Mark, byggnader och anläggningar 33-50 år Maskiner och inventarier 3 - 5 år VA-anläggningar 10-50 år Nyttjanderätt Norrvatten 150 år Komponentavskrivningar tillämpas från och med 2014 på anläggningar med bokfört värde överstigande 25 mnkr. Vid utgången av 2015 har ingen justering gjort till komponentavskrivningarna enligt ovan då det bokförda värdet utan komponentavskrivningar var lägre. Det med hänsyn till försiktighetsprincipen.

Skatteintäkter Skatten periodiseras och redovisas det år den beskattningsbara inkomsten intjänats av de skattskyldiga. Den redovisade skatteintäkten består av tre olika delar: 1. Preliminära skatteinbetalningar som kommit kommunen tillgodo under året. 2. Prognos för slutavräkning från Sveriges Kommuner och Landsting. 3. Skillnaden mellan den slutliga taxeringen och redovisade skatteintäkten för föregående år.

Avsättningar (balanskrav) Kommunen har Rådet för Kommunal Redovisnings rekommendation nummer 10.2 från september 2011 avseende Avsättningar och ansvarsförbindelser som utgångspunkt. Kommunen har från och med årsredovisningen 2012 beslutat att införa en mer rättvisande redovisning av de avsättningar som tidigare endast redovisades i förvaltningsberättelsens avsnitt avseende avstämning mot balanskravet. För att ge en mer rättvisande bild har kommunen bokfört gjorda avsättningar enligt balanskravsuppställningen under övriga avsättningar i balansräkningen.

Pensionsutfästelser Årets intjänade pensionsförmåner, redovisas som avsättning respektive kortfristig skuld (individuella delen) i balansräkningen. Pensionsförmåner intjänade före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse inom linjen.

Finansiell analys Norrtälje kommun använder sig av en finansiell analysmodell, RK-modellen, vars målsättning är att klargöra huruvida kommunen har en god ekonomisk hushållning eller inte. Modellen bygger på perspektivet resultat-kapacitet samt risk-kontroll.

Lånekostnader Lånekostnader (räntor) hänförliga till redovisningsåret har skuldförts och belastar 2014 års redovisning.

Kundfordringar Fordringar på kunder bedöms som osäkra när fordran är äldre än 6 månader.

Skuld till personalen Kommunens skuld till personalen i form av semesterlöneskuld, ej kompenserad övertid samt tillhörande upplupen arbetsgivaravgift, har värderats och redovisats som avsättning enligt löneläget och aktuellt po-pålägg.

Koncernen Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att kommunens (moderbolagets) bokförda värde på aktier i dotterbolaget eliminerats mot dotterbolagets egna kapital vid förvärvet. Materiella anläggningstillgångar har delats upp på betydande komponenter när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder.

Lagrets värde Lager och förråd värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och det verkliga värdet på balansdagen.

82


KONTAKTUPPGIFTER Norrtälje kommun Box: 800, 761 28 Norrtälje Telefon: 0176-710 00 E-post: norrtalje.kommun@norrtalje.se norrtalje.se 18

Arsredovisning 2015  
Arsredovisning 2015  
Advertisement