Page 1

COL.LEGI SANT FERRAN DE CASTELLDEFELS. ACTA D’AVALUACIÓ D’ ESO Data de la sessió: 8 de març de 2011 Curs: 2n d’ ESO

Tutora: Purificación Moral

ASPECTES GENERALS DEL GRUP El claustre considera que el grup no treballa encara de manera adequada. A classe es distreuen sovint, costa que lliurin les feines puntualment i no estudien prou pels controls, estudien sense aprofundir o intentar comprendre. Tot i així un nombre reduit d’ alumnes han assolit qualificacions força bones. ASPECTES INDIVIDUALS A DESTACAR Eva Andrés; Ha baixat en atenció i estudi. Cpmpte! Meritxell Bigas: S'ha desmotivat MOLT en treball i estudi. A classe es mostra passiva i distreta. Carla Carratalà: Ha empitjorat el seu rendiment per actitud i manca d'estudi. Carles Celestino:Ha baixat MOLT en atenció, llirament de feines i estudi. Compte! Clàudia Codolà: Ha millorat molt el seu rendiment. Treballa i estudia amb seriositat. Miguel Angel de los Santos: Tot i les seves mancances millora a poc a poc. Emma de Roover:Actitud PÈSSIMA, manca de treball i estudi TOTALS. Els pares en són conscients després de vàries entrevistes. Paula Docampo: Ha baixat el rendiment per manca d'estudi i irregularitat en actitud i lliurament de feines. Ricard García: Ha baixat en estudi i atenció a la classe. Cal que millori. .Natalia Gil: S'esforça i treballa regularment tot i la se va problemàtica personal i familiar. Sergi Gómez:Treballa, estudia i atèn. Molt bé. Sempre vol millorar. Carla González:Aprova tot però ha baixat les notes. Cal més estudi. Jesús Infiesta: Atèn, a classe, llira les feines estidia.Molt bé. Alba Llopis:No es dedica prou a l'estudi, no fa les feines, les absències continuades i justificades no permeten evolució positiva,. Alejandro López: Idem Alba Llopis amb l'agravant d'una conducta a la classe molt irregular: distreta, passiva i negativa. El contex familiar no ajuda gens. Lucas Lucero: Bon rendiment acadèmic és bó perquè treballa estudia regularment. Lucía Martínez:S'esforça molt i s'angoixa massa si les notes són baixes. Nadine Masip Victor Monmany Chiara Posadas Mireia Renau Adrián Ribas Lourdes Sánchez Oriol Ventura ACORDS I OBSERVACIONS El claustre decideix mantenir i augmentar gradualment l’ exigencia en actitud, treball i estudi. Cal que el grup millori en molts aspectos per assolir la maduresa per incorporar-se al món laboral o acadèmic.


COL.LEGI SANT FERRAN DE CASTELLDEFELS. ACTA D’AVALUACIÓ D’ ESO Data de la sessió: 16 -3-2010 Martínez Curs: 4t d’ ESO

Tutora: Purificación Moral


ASPECTES GENERALS DEL GRUP El claustre considera que el grup manté actituds poc adequades. Manca treball diari i sobretot estudi. El nivel d´exigència ha baixat en algunes matèries per tal d´adaptar-se a les característiques del grup. Cal dir que l´actitud a la classe en general, ha estat més passiva que no pas negativa. ASPECTES INDIVIDUALS A DESTACAR Iván Alcubierre; actitud irregular, notes millors que el 1r trimestrel. Cal millorar. Marc Alonso: Per capacitat pot obtenir resultats molt més brillants, encara. Marta Andreu: irregular i selectiva. Ha faltat per malatia Pot fer més. Ariadne Arce: No ha millorat en atenció ni treball Ha recuperat tre matèries suspeses.. Carlota Boladeras: Ha treballat i estudiat regularment. Ha intentat controlar l´actitud. Adrián Calero: A classe es mostra molt passiu, no lliura les feines encomanades. Andrea Camí: ha estat molt irregular potser influida per temes personals. Cal millorar. Ferran Costa: Treballa i estudia regularment. Daniel Garcia: El seu problema continua essent l’ actitud negativa a la classe els resultats són molt per sota de la seva capacitat.. Miquel Jiménez: Diagnosticat TDH. En tractament psicològic. Ha empitjorat en actitud, treball i estudo. Possible repetidor. Omar Hajri: continua i rregular en actitud, treball i estudi. Les notes han baixat . Lorena Jiménez: Presenta dificultats d’ aprenentatge ha fe t un esforç en certes matèries. Cal més treball. Alberto Martorán: ha baixat una mica el seu rendiment, per manca d´atenció a la classe. Alex Monmany: com sempre està per sota de les seves capacitats. Ylenia Morales: Ha suspés cinc matèries però ha recuperat tres de la 1ª av. Continua poc atenta i treballadora. Cal un gran esforç. Joan Adrián Muresan: Té ja un reforç setmanal. Ha millorat les notes però cal més estudi i participación a la classe.. Tatiana Osorio: manté una actitud pasiva. Cal més estudi. Isabel Palacios: Ha fet treballs i exàmens del 1r trimestre. S¨ha valorat el seu esforç diari , tot i que els resultats són justos. Eric Paradís: Manté l´actitud poc participativa i la manca d´estudi. Blanca Pijuan: Li ha costat molt treballar regularment. Cal molt més treball i estudi per aprobar. Judith Prat: Ha recuperate matèries suspeses per`cal més puntualitat I estudi. Jennifer Rodríguez: ha baixat el rendiment en algunes matèries. Manca assistència continuada i treball diari. Sergio Rusinque: suspén vuit matèries. Manca d´interés gairebé total. Si vol pot recuperar. Anna Solà: en general ha millorat en actitud, treball i estudi. Nina Vergara: massa irregular en assitència, treball i estudi. Ha baixat el seu rendiment. ACORDS I OBSERVACIONS El claustre decideix mantenir l’ exigencia en treball diari i estudi. Cal que el grup s´esforçi molt més a la classe i a casa. COL.LEGI SANT FERRAN DE CASTELLDEFELS. ACTA D’AVALUACIÓ D’ ESO Data de la sessió: 9 de juny de 2010 Martínez Curs: 4t d’ ESO ASPECTES GENERALS DEL GRUP

Tutora: Purificación Moral


El claustre considera que el grup no ha millorat gairebé res en esforç i estudi. El rendiment del grup és fluix, tot i que una tercera part de la classe aprova el globlal de totes les matèries. . ASPECTES INDIVIDUALS A DESTACAR Iván Alcubierre; actitud passiva-negativa. Aprova tot Marc Alonso: Idem 2n tr. Demostra capacitat d´anàlisi. Marta Andreu: irregular en actitud.Aprova tot Ariadne Arce: Dispersa i poc treballadora. Té quatre àrees pendents. Carlota Boladeras: en general ha treballat regularment. Actitud millorable. Adrián Calero: Cal que treballi per recuperar. Actitud passiva. Andrea Camí: irregular en assitència, treball i estudi. Ferran Costa: Treballa i estudia regularment. Daniel Garcia: Sempre l´actitud negativa. Miquel Jiménez: Diagnosticat TDH. En tractament psicològic. Ha empitjorat en actitud, treball i estudo. Possible repetidor. Omar Hajri: ha treballat més regularment. Aprova tot. Lorena Jiménez: ha intentat augmentar el treball diari, conscient de les seves dificultats. Alberto Martorán: Notes per sota de la seva capacitat. Actitud irregular. Alex Monmany: com sempre està per sota de les seves capacitats. Ylenia Morales torna a suspendre cinc matèries, per manca de treball i estudi. Depén de les recuperacions . Joan Adrián Muresan:ha baixat el rendiment per manca de treball i estudi. Actitud massa distreta... Tatiana Osorio: Suspén tre matèries. Ha treballat poc. Isabel Palacios: ha fet un esfórç important, donat el seu estat de salut.Suspén dues matèries. Eric Paradís:ha baixat el rendiment per manca de treball i estudi. Suspén dues matèries. Blanca Pijuan: Torna a suspendre per manca d`atenció, treball i estudi. Compte a les recuperacions. Judith Prat: ha treballat poc. Ha faltat molt Jennifer Rodríguez: Per malaltia ha faltat gairebé tot el trimestre. Ha presentat les feines encomanades pels Professors. Sergio Rusinque: completament passiu. Suspén cinc matèries. Anna Solà: s’ ha mostrat més distreta a classe i menys treballadora. Nina Vergara: massa irregular en assitència, treball i estudi. Ha baixat el seu recuperar.rendiment. ACORDS I OBSERVACIONS El claustre espera que els alumnes estudiïn pels exàmens de suficiencia.


ruta literaria  

trabajo escolar

ruta literaria  

trabajo escolar

Advertisement