Issuu on Google+


22%-mde Tqveni jgufis gayidvebidan saSualo Semosavali TveSi – lari

1 250

programa menejerebisTvis “turbo zrda” – jamuri erTjeradi anazRaureba 1 260 lariDream plan ge 2014