Page 1

change needsus to become real


Un projecte nascut de la col·laboració voluntària d’estudiants, professors i personal de la EPSEVG. Amb e


el reconeixement del concurs d’idees i de la plana web oficial de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Maria Hortènsia, Pau Martí, Irene Raya, Àngels Hernández, Yolanda Guasch, Ester Díaz, Toni Mayans, Marta Gelabert, Anna Marco, Marina Quer


Encara no ho saps però serà així, a partir d’avui ens unirà una història que donarà sentit a la nostra existència. Si segueixes llegint, seràs còmplice d’un moviment que no només revolucionarà la manera d’entendre la universitat, sinó que obrirà les ales a qualsevol que en sigui testimoni. Aquesta és la nostra declaració d’intencions.


LA HISTÒRIA DE LA NOSTRA UNIVERSITAT NIVELL DE “VIDA” A LA EPSEV

113 ANYS DE VIDA

ho pot tot

BARCELONA

com a casa festassa fent pinya

4 gats VILANOVA I LA GELTRÚ

1901

1300

ESTUDIANTS

1930

1983

2001

2008

63 personal PAS 200

85 PROJECTES anuals

2014

GRADUATS anuals

FUTU


G:

UR

PROCEDÈNCIA DELS ESTUDIANTS 9%

VILANOVA I LA GELTRÚ

77%

BARCELONA O VOLTANTS

14%

ALTRES

170

PROFESSORS

~30

EMPRENEDORS

en potència

WHERE Aquest jardí es troba a la Universitat Politècnica de Catalunya, concretament, en un dels seus centres docents, l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG), on s’hi imparteixen graus d’àmbit industrial, disseny, TIC i també màsters. Es caracteritza per ser una escola de tracte familiar i proper, cosa que permet tirar endavant iniciatives socials i lúdiques que complementen la formació integral dels estudiants. També és una escola plenament integrada a la ciutat ja que s’hi realitzen molts actes i col•laboracions amb tota mena d’organitzacions del territori. El jardí vertebra la universitat. La seva funció ha estat fins fa poc contemplativa ja que en el seu perímetre hi havia sembrada una barrera de matolls que impedia accedir-hi i per tant, utilitzar-lo. Mai no ha estat mereixedor de cap actuació per embellir-lo ni per considerar-lo part en la vida de l’edifici. Un edifici, a més, que està ple de gent amb creativitat i vitalitat, en una ciutat que està plena d’activitats culturals i socials.


LA NOSTRA IDEOLOGIA ELS BUSCARAONS

WHY

ESTIMULAR

HOW WHAT

universitat com a

footprint

font d’intercanvi

b r o u de cultiu

i creació d’idees

I

r

m

p

n

m


WHY

IL·LUSIONAR

i n c e n t i v a r la confiança e n l a l l i b e r t a t creativa COHESIONAR p ro p o rc i on a r

i

al

identitat

e n t i t a t c a m p u s

un ió fa o r ç a

la la f

O B R I R HORITZONS a l u m n e s experimenten la realitat en primera persona

d i n à m i c a de

l’aprenentatge

ENCOMANAR estudiants

m è t o d e s

confiant

pròpies capacitats amb determinació e n

p e r

nostra r e a l i t a t amb

la

ganes d’emprendre

INNOVAR r e c i c l a r els

canviar la més menys

TRANSFORMAR la m e n t a l i t a t i

i

C O M PA R T I R projecte de tots m o t i v a r l’aprenentatge horitzontal

perserverança

b en

hora,

d’

b en

d’

hora


HOW


El Jardí de l’EPSEVG s’ha de convertir en un espai de cohesió i gaudir de tota la comunitat i amb aquest objectiu s’ha unit un grup voluntari de persones de l’Escola per aconseguir-ho. Aquest grup està format per estudiants, professorat i personal d’administració que treballen desinteressadament des del 2012 en el projecte Fem Jardí a l’EPSEVG. Es tracta d’un procés obert, participatiu i compta amb el suport de la direcció de l’EPSEVG i el reconeixement de la UPC. Aquest projecte ha passat per dues etapes que remeten als dos cursos escolars corresponents: - 1a etapa de de nició (curs 2012-13) en la que es van decidir de forma participativa els usos per al nou jardí i després es va convocar i resoldre el concurs d’idees de disseny. - 2a etapa d’execució (curs 2013-14) en la que cal buscar els aliats i recursos necessaris per implementar el disseny guanyador i fer realitat el nou jardí.


HOW


PROPOSTES PARTICIPANTS

SOMNI “Anàvem a fer els esmorzars de feina al bar i tot contemplant el jardí vam decidir que haviem de fer un canvi de xip, canviar la universitat” M.H.

“Vam començar a fer xarxa i a comentar-ho amb els col·legues, i amb la supervisió de direcció, vam posar el concurs de disseny on-line i tot plegat va començar a fer-se realitat” P.M.

REUTILITZAR PER CANVIAR

HAIKU

AUTORS: Daniel Pujol Martinez, Vidal Madrià Guitart, Miquel Manén Gorgas i Inès Schlayer

AUTORS: Yolanda Maria Ho Suau


: Irene Raya Marcos, Guasch Murillo i ortènsia Álvarez

HOW ESPAIS AUTORS: Pau Martí i Eva Hervera


HOW


HOW PROPOSTA GUANYADORA Anna Marco - Arquitectura a l’ETSAB Marina Quer - Enginyeria del Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte a l’EPSEVG

“Com a estudiants, estem constantment escoltant i aprenent normes, estàndards que rebem i assolim sense haver participat de la seva creació. Nosaltres volem donar l’oportunitat a cadascú per experimentar les diferents estructures que potencialment es poden crear a través d’un sistema modular. Aprendre a trencar les regles de joc establertes i ser capaços de crear-ne unes de nostres. Trencarles, però, a partir d’haver-les comprès a base de jugar-hi i de portar l’activitat creativa fora de l’aula, al món real.”


HOW


HOW “fresc, senzill i mediterrani. 3 vots!�


“M’encanta, un espai super acollidor amb una inversió molt baixa! Tinc ganes d’estar en aquest jardi!”

Un espai creatiu, mob cies mediterrànies, pl


“M’agrada molt aquesta proposta! biliari reciclat, zona ajardinada amb espèlafons expositius, reutilització d’objectes... Endavant!”

HOW


WORK

Treball conjunt entre estud Revisió i reproposició d’id

Funcionament intern a partir d procés projectual amb interact

Incorporació del projecte a l’a mateixos podràn disenyar i co

Una part clau del projecte construir, és per això que p enllà i qu


REALITAT

KSHOP AMB PROFESSIONALS

diantat, professionals i personal de la Universitat. dees, replantejament del projecte des de diversos punts de vista.

METODOLOGIES ÀGILS

d’SCRUM com a marc de treball, estructuració del tivitat i constant posada en comú. Horitzontalitat i divisió de tasques de manera voluntària.

TOQUEM FUSTA

assignatura de Taller de Diseny II, on els alumnes osntruir diverses parts concretes del jardí: el màstil, el mobiliari interior i el moble expositor.

PRESSUPOST + SPONSORS

e es troba en l’enriquiment mutu i en les ganes de per tal de completar el cicle, volem fer un pas més ue la nostra causa sigui també la d’altres entitats.

HOW L’etapa executiva s’ha utilitzat com a mitjà per desenvulpar altres coneixements tant per estudiants com pels mateixos realitzadors del projecte. Seria el cas de les metodologies àgils de funcionament com ara l’SCRUM i dels nous enfocaments pràctics emprats actualment en el TOQUEM FUSTA introduït en assignatures de disseny que es basen directament en l’execució del projecte.


TOQUEM FUSTA


HOW


HOW


PRESSUPOST RECURSOS NECESSARIS MATERIALS* 1.- Jardineria 4 m3 terra (65€/1m3): 260 € 20 plantes aromàtiques (5€/unitat): 100 € 2.- Construcció** 1000 Travesses tren (22€/unitat): 22000 € Material d’obra: 500 € 100 mt cble exterior: 120 € 12 enchufes exteriores* (12€/unitat): 144 € 3.- Mobiliari* 150 Palets fusta (10-12€/unitat nou, 5-6€/reciclat):750 € 30 Caixes de cervesa / caixes de fusta (12€/unitat): 360 € 10 Llistons de fusta per espai expositiu (2€/unitat 240mm): 20 € TRANSPORT* Despeses de transpost de materials: 600 €

MA D’OBRA ESPECIALITZADA* 1.- Jardineria 40h Tasques de replantació i col.locació gesp 2.- Construcció (20€/h)* 24h Aixecar paviments i desenrunar: 480 € 24h Moviment terres: 480 € 8h Fonaments màstil: 160 € 80h Col.locació travesses**: 1600 € 3.- Electricitat (20€/h)* 24h Instal.lació de 10 endolls exteriors: 480 8h Instal.lacions del màstil: 160h

MA D’OBRA VOLUNTÀRIA* Construcció mobiliari: Taller docent Toquem f


pa (10€/hora): 400 €

HOW

fusta

TOTAL PRIMERA FASE*: TOTAL SEGONA FASE**:

4 234 € 24 220 €


El nostre “what” és simple; fer realitat el Jard


dí i aprendre’n del procès. Donar ales i volar.

WHAT


BENEFICIS DIFERENCIAR-TE amb un p r o j e c t e

c r e a t i u

jove

i

SUMAR-T E

al

p ro j e c te

perquè

creus en

mateix

que

a m b

el

r

s

n o s a l t r e s

P U B L I C I TAT

ACOSTAR-TE a l món

v

a

l

o

p o s i t i v a i

visibilitat general u n i v e r s i t a r i

DEMOSTRAR

ets una empresa c o n s c i e n t que

Convertir-te en Col.laborador de la UPC segons P social, patrocini i mecenatge (https://www.upc.edu/ Encàrrecs gratuïts de recerca o desenvolupament a rrera Difusió gratuïta dins UPC i a Vilanova i la Geltrú Contacte uïd per acordar noves col.laboracions *Avantatges UPC21 Informació periòdica sobre l’activitat de la Universit Difusió de la col.laboració tant en els mitjans propi terns. Acolliment i tracte preferencial en les relacions amb Assessorament especialitzat sobre incorporació de de la vida i oferta tecnològica. Invitacions a actes institucionals, fòrums i debats. Tramesa de publicacions institucionals. Accés a xarxes i convocatòries nacionals i internacio Emissió dels certi cats de donació a efectes scals (


Programa UPC21* de projecció /upc21/) través de projectes nals de ca-

tat. is de la UPC com en mitjans ex-

b la UPC. recent titulats, formació al llarg

onals. quan s’escaigui)

FOOTPRINT


”Siguem el canvi que


e volem veure al món“


En col·laboració amb: Sandra Bestraten (professora ETSAB) Josep Maria Gonzalez Barroso (sotsdirector ETSAB) Xavier Ruiz (Cap Infraestructures EPSEVG) Joan Casado (Manteniment EPSEVG) Ester Simó (Sotsdirectora infraestructures EPSEVG) Xavier Fábregas (professor ESAB- agricultura)

Dades de contacte: email: jardi.epsevg@gmail.com Facebook: facebook.com/jardi.epsevg Twitter: @jardiEPSEVG Telèfon: 938967831 / 639905228

Jardí EPSEVG report  

This is the report of the project Fem Jardí at EPSEVG before it becomes real.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you