Page 1

actueel

Nieuwsbrief Skal Biocontrole, mei 2017

Informatie over regelgeving op de biologische landbouw Verplicht: actueel bio-certificaat van uw toeleverancier Al jaren schrijven onze inspecteurs veel afwijkingen op het niet aanwezig hebben van

Veel nieuwe inspecteurs

het bio-certificaat van een toeleverancier. Biologische bedrijven zijn niet altijd overtuigd

De biologische sector groeit en Skal groeit

Wellicht dat daarom het aantal afwijkingen al jaren hoog blijft. Een vaak gehoorde

aantal nieuwe inspecteurs zullen worden

van de relevantie van het kunnen tonen van de bio-certificaten van hun leveranciers.

verzuchting: “Skal heeft die certificaten toch zelf uitgegeven? Waarom zoeken jullie het zelf dan niet op?” Toch is het voor u belangrijk om de certificaten op kantoor te hebben (ook als u al jaren met het betreffende bedrijf samenwerkt). Als afnemer bent

u namelijk verantwoordelijk voor het inkopen van betrouwbaar biologische producten. U moet zeker weten dat wat u inkoopt voldoet aan de bio-regelgeving.

Het bio-certificaat checken vormt daar een verplicht onderdeel van. Vandaar ook dat u

het zelf moet doen! Heeft het voor uw bedrijf geen meerwaarde? Dan is het helaas nog steeds een wettelijke verplichting. Voor de meeste bedrijven is het een kleine moeite om te zorgen voor een mapje met alle actuele certificaten (met bijlagen).

Tip: zorg voor een ordner in de kast of een mapje op uw computer met alle

bio-certificaten erin. Van Nederlandse toeleveranciers moet de bijlage erbij zitten. Hierop staan de gecertificeerde bedrijfsprocessen en producten van het bedrijf.

mee. Dit betekent dat er dit jaar een

aangenomen en ingewerkt. Een deel van het inwerkprogramma bestaat uit het

bijwonen van inspecties. Ook voeren nieuwe

inspecteurs de eerste maanden inspecties uit onder supervisie van een senior inspecteur.

Het kan dus voorkomen dat bij uw komende inspectie twee inspecteurs aanwezig zijn. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Wanneer een inspectie langer duurt als

gevolg van het inwerken wordt hiermee rekening gehouden en zal dit geen

consequenties hebben voor onze factuur.

Alleen het voorblad van het bio-certificaat is dus niet voldoende. Praktische oplossing

Op ons klantengebied kunt u uw certificatiegegevens delen met uw Nederlandse

afnemers. Uw afnemer kan dan uw certificaat online inzien en krijgt een e-mail van Skal zodra er iets aan uw certificaat is veranderd. Zo weet uw afnemer zeker dat u gecertificeerd bent. Natuurlijk kunt u uw Nederlandse toeleveranciers ook vragen

hun certificaatgegevens met u te delen via het klantengebied. Zo kunt u alle actuele certificaten van uw toeleveranciers tonen aan onze inspecteurs. En heeft u veel

toeleveranciers? Dan kunt u alle certificaten downloaden in één Excel. We hopen

dat deze dienst eraan bijdraagt dat we minder afwijkingen hoeven te schrijven op

dit onderwerp. Interesse? Na de inlog op het klantengebied gaat u naar ‘Certificaten uit mijn netwerk’. Daar vindt u een handleiding en kunt u aangeven met wie u uw certificaatgegevens wilt delen.

Inspecteurs in opleiding John Noort en Maikel van Riel


Herinspectie: wanneer en waarom? Blijkt tijdens een inspectie dat een bedrijf op één of meerdere onderdelen niet

voldoet? Dan kunnen wij besluiten een extra inspectie uit te voeren. Tijdens deze

herinspectie wordt bepaald of de afwijking binnen de gestelde termijn is hersteld en daarmee gesloten kan worden.

De herinspectie kan twee vormen hebben: een kantoorinspectie of een herinspectie bij u op het bedrijf. De Skal-medewerkers op kantoor bepalen bij het beoordelen van het inspectierapport wat de juiste vorm en termijn is waarbinnen de herinspectie plaats

moet vinden. Bij een ernstige afwijking op de interne traceerbaarheid bijvoorbeeld, is

een herinspectie op locatie nodig. Ontbreekt er bijvoorbeeld alleen een procedure, dan kan deze soms ook beoordeeld worden door onze medewerkers op kantoor. In 2016 hebben we 182 herinspecties uitgevoerd. Kosten herinspectie

De kosten voor de herinspectie zijn voor rekening van het betrokken bedrijf. Ons tarief voor een kantoorinspectie is 93 euro. Het tarief voor een herinspectie op locatie is 375

euro. Voor beide geldt dat wanneer de inspectie langer duurt dan één uur, we de extra inspectietijd in rekening brengen. Herinspectie voorkomen?

De moraal van het verhaal is dat u deze kosten kunt voorkomen door lichte afwij-

kingen op tijd te herstellen (52% van de ernstige afwijkingen is een herhaalde lichte afwijking!) en door uw inspectie goed voor te bereiden. Zorg dat u alle documenten klaar heeft liggen vóór de inspectie en dat de gewenste procedures ook uitgevoerd worden in de praktijk.

De balans tussen vertrouwen en controle In mijn gesprekken met de sector valt mij altijd op dat de intrinsieke motivatie van de bedrijven om

Inspectie niet voorbereid? Einde inspectie Onze inspecteurs verwachten dat gecertificeerde bedrijven zich

voorbereid hebben vóór de start van een aangekondigde inspectie. Tijdens de inspectie toont het bedrijf aan onze inspecteur dat

het aan de biologische wetgeving voldoet. Heeft het bedrijf de benodigde administratie niet klaarliggen,

dan zal de inspecteur de inspectie afbreken en volgt een nieuwe inspectie op kosten van de gecertificeerde. De gemaakte

inspectiekosten worden in rekening gebracht. Daarnaast kan de inspecteur ook een afwijking schrijven in het inspectierapport.

Deze werkwijze is halverwege 2015 geïntroduceerd. In 2016 hebben we 60 jaarlijkse inspecties afgebroken. Het merendeel van de

afgebroken inspecties vond plaats bij verwerkende bedrijven die

de voor hen verplichte massabalans niet of onvoldoende hadden voorbereid.

Tip: lees onze bevestigingse-mail goed door, daar staat in hoe u de inspectie moet voorbereiden.

biologisch te produceren groot is. Dit geldt zowel voor de nieuwkomers in de sector als voor de bedrijven van het eerste uur. Toezichthouders spreken dan over ‘een positieve nalevingattitude’ die bijdraagt aan spontane naleving van de regels.

Voor een toezichthouder is ‘aantoonbaarheid’ echter essentieel. Voor onze inspecteurs betekent dit dat een product pas biologisch is als het ‘aantoonbaar’ biologisch is. Wij vertrouwen een bedrijf niet zomaar op de blauwe ogen, veel moet worden vastgelegd en getoond kunnen worden als bewijs. Betekent dat nou ook dat er bij ons alleen maar wantrouwende mensen werken of dat wij de biologische sector wantrouwen? Nee hoor, absoluut niet.

Onze controle is geen teken van wantrouwen, maar vormt de basis voor vertrouwen. Gefundeerd

vertrouwen, dat is waar het om gaat. En onze inspecties tonen aan dat biologische bedrijven doorgaans

goed te vertrouwen zijn. Dat de biologische producten voldoen aan de bio-wetgeving. De bio-wetgeving is ontwikkeld voor het publiek, voor de consument die een natuurlijk product wil kunnen kopen. De consument, daar draait het om.

Als toezichthouder willen we bijdragen aan het consumentenvertrouwen in biologische producten.

Via toezicht bijdragen aan het consumentenvertrouwen is best ingewikkeld. Constateren we immers veel afwijkingen dan kan dat het vertrouwen schaden, vinden we er weinig dan roept dat wantrouwen op in ons toezicht. Zo balanceren we tussen vertrouwen en wantrouwen, tussen intrinsieke motivatie en externe aantoonbaarheid.

Ons streven is om transparant te zijn over ons toezicht, ook daar waar we bijvoorbeeld bedrijven moeten decertificeren. Dat we sancties opleggen laat zien dat de controle op de biologische sector streng is.

Margreet van Brakel

Dus ondanks uw hoge motivatie blijven wij streng, daar kunt u (én de consument) op vertrouwen!

mvb@skal.nl

En dat wij streng zijn en onze sancties zwaar, zorgt weer voor een betere naleving van de regels.

Directeur Skal Biocontrole


Naleving regelgeving gewasbescherming 2016 In biologische teelten is het gebruik van chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen niet toegestaan. Dit is de basis van de biologische teelt. Daarom zet Skal jaarlijks extra inspecties in om te controleren of biologische landbouwers zich aan deze wetgeving houden.

In 2016 zijn 110 onaangekondigde inspecties uitgevoerd, waarbij naast een visuele controle op spuitschade ook 97 monsters zijn genomen van een gewas. Hierbij zijn in 15 monsters residuen aangetroffen van niet-toegestane gewasbeschermingsmiddelen.

In 11 gevallen zijn de gevonden residuen het gevolg van drift. Biologische bedrijven moeten zich inzetten om drift te voorkomen, bijvoorbeeld via een goede afscheiding en afspraken met de gangbare buurman over zijn spuittechniek. Drift is desondanks niet altijd te voor-

komen. Als de desbetreffende boer aantoonbaar voldoende preventieve maatregelen heeft genomen, behoudt de oogst zijn biologische status.

Skal heeft in één van de driftzaken melding gemaakt bij de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit omdat de Maximale Residu Limiet (MRL) overschreden werd. Het betrokken bedrijf heeft deze oogst vernietigd.

In één geval zijn de residuen het gevolg van het niet goed reinigen van de veldspuit waarmee eerder gespoten was op een gangbaar aardappelperceel. Deze zaak heeft geleid tot decertificatie van het perceel en de bijbehorende oogst.

In twee gevallen was de concentratie van residuen zo laag dat actief gebruik van niet-toegestane middelen zeer onwaarschijnlijk is.

Eén bedrijf heeft de Skal-registratie opgezegd tijdens het onderzoek. De oorzaak van de residuvondst is hierdoor niet achterhaald. De producten zijn gangbaar afgezet.

Zaaizaad? Denk om de bio-certificering Biologisch zaaizaad moet afkom-

stig zijn van gecertificeerde hande-

laren. Voor kleinverpakkingen geldt

dat u het ook in een winkel mag kopen. De winkel hoeft dan niet door

ons gecertificeerd te zijn. Kijk in dit geval goed naar de aanduidingen

(biologisch keurmerk, gecertificeer-

de producent). U moet deze verpakkingen na aanschaf bewaren, zodat u ze bij de jaarlijkse inspectie kunt tonen aan onze inspecteurs.

Inputs? Kijk op de inputlijst De inputlijst van Skal begint zich

Omschakelperiode bij aankoop gangbare dieren

www.skal.nl/inputlijst.

Onder bepaalde voorwaarden kan Skal ontheffing afgeven voor de aanvoer van gangbare dieren op een biologische veehouderij. Bij de aan-

Staan de meststoffen of gewas-

producten van de dieren pas na het doorlopen van de omschakelperiode als biologisch mag verkopen. Voor melkkoeien, geiten en schapen

aardig te vullen. Kijk maar eens op

beschermingsmiddelen die u wilt

gebruiken er nog niet op? Vraag uw

leverancier dan om hier werk van te maken. Alleen als we met z’n allen

de lijst zo compleet mogelijk maken, heeft elke teler er profijt van. U werkt toch ook mee?

voer van gangbare dieren met een ontheffing geldt wel de wettelijke omschakelperiode voor deze dieren. Dit betekent dat u de dieren of is de omschakelperiode 6 maanden. Voor vleeskoeien geldt een omschakelperiode van 12 maanden.


DE BIOLOGISCHE SECTOR: AANTALLEN 2016 AANTALLEN GECERTIFICEERDE BEDRIJVEN PER PROVINCIE

Groningen: 125 46 79

Friesland:245 109 136 Drenthe: 128 46 82

4.066 5.805 GECERTIFICEERDE BEDRIJVEN IN NEDERLAND

1.586

Flevoland: 324 139 185

Noord-Holland: 555 416 139

Overijssel: 264 120 144 Utrecht: 292 182 110

Zuid-Holland: 551 469 82

Gelderland: 705 367 338

Noord-Brabant: 541 373 168

Zeeland: 140 84 56

GECERTIFICEERDE LANDBOUWBEDRIJVEN

974 WAARVAN

2.480

VEEHOUDERS

Limburg: 196 129 67

HANDEL EN VERWERKING LANDBOUW

TOTAAL

245

LANDBOUWBEDRIJVEN ZIJN IN OMSCHAKELING NAAR BIOLOGISCH

AREAAL

58.446

GECERTIFICEERDE VERWERKERS, HANDELAREN EN IMPORTEURS

WAARVAN

MELKVEEHOUDERS

HECTARES IN OMSCHAKELING NAAR BIOLOGISCH

6.920

Zeeland 1.898 35

Drenthe 6.133 230

Flevoland 9.073 539

Noord-Holland 6.406 416

1.933

6.363

9.612

6.822

Zuid-Holland 2.439 213

3319

Groningen 3.931 133

Friesland 6.380 540

2.652

2016

4.064

BIO-AREAAL PER PROVINCIE 2016

IN NEDERLAND

1717

136

MILK

HECTARE BIO-GROND

HECTARES ERBIJ IN

SKAL BIOCONTROLE IN 2016

4.829

Overijssel 4.459 371

2.716

Utrecht 2.442 274

7.678

Gelderland 7.294 383

6.330

Noord-Brabant 6.200 131 1.846

Limburg 1.791 54

BIOLOGISCH AREAAL IN OMSCHAKELING

TOTAAL

WAARVAN

703 674 326 GERICHTE INSPECTIES OP BASIS VAN RISICO’S

MONSTERNAMES

AFWIJKINGEN EN SANCTIES

1.008

BIJ

60

BIJ

ERNSTIGE AFWIJKINGEN

KRITIEKE AFWIJKINGEN

693

BEDRIJVEN

46

BEDRIJVEN

Bij één bedrijf kan de inspecteur immers meerdere ernstige afwijkingen hebben geconstateerd binnen één jaar

48

WAARVAN

BIJ LANDBOUWBEDRIJVEN

2011

2012

2013

2014

2015

2016

45

19

70

42

21

60

ERNSTIG 575

411

687

750

1.094

1.008

LICHT

1.831

2.480

3.972

2.572

2.770

KRITIEK

INSPECTIES

TOELATINGSONDERZOEKEN

ONTWIKKELING AANTAL AFWIJKINGEN VANAF 2011

12

BIJ HANDEL EN VERWERKING

1.783

In 2016 zijn 45 partijen gedecertificeerd, deze partijen zijn gangbaar afgezet. Bij meerdere kritieke afwijkingen of herhaling van kritieke afwijkingen wordt het hele bedrijf geschorst of gedecertificeerd. In 2016 zijn drie landbouwbedrijven gedecertificeerd. Daarnaast is van acht bedrijven het certificaat tijdelijk opgeschort. Het hoge aantal kritieke afwijkingen in 2016 kan leiden tot meer opschortingen en decertificaties van bedrijven in 2017. Meldplicht bij twijfel over bio-status Bij twijfel over de bio-status van een product bent u als gecertificeerde verplicht een melding te doen aan Skal. In 2016 ontving Skal over 312 partijen een melding. Hiervan behielden 168 partijen na onderzoek hun biologische status. De overige partijen zijn ofwel gedecertificeerd door Skal, ofwel afgewaardeerd door de gecertificeerde, of zijn vernietigd of retour gegaan naar de toeleverancier. In 2016 werden er 66 meldingen gedaan over producten uit Nederland. Het merendeel van de meldingen (203) betrof producten van buiten de EU. Meer weten over 2016? Bekijk ons online jaarverslag! www.skal.nl/publicaties


Europees Biologisch keurmerk Wilt u precies weten in welke kleur u het Europees Biologisch keur-

merk op uw etiket moet drukken? Wat de exacte verhoudingen zijn? Of het minimale formaat?

Speciaal voor vormgevers en drukkers hebben we een Nederlandse handleiding ontwikkeld met daarin de technische specificaties van het keurmerk.

U vindt de handleiding op onze website.

Colofon

Skal Actueel is een uitgave van Skal Biocontrole, toezichthouder op de biologische productie, aangewezen door het ministerie van Economische zaken. Skal Actueel is gedrukt op FSC gecertificeerd papier. Skal Actueel wordt kosteloos toegezonden aan geregistreerde bedrijven en relaties. ISSN nr 123456789 Eindredactie: Skal Biocontrole, Zwolle. Ontwerp: Viesrood, Zwolle. Druk: drukkerij Bredewold, Wezep.

Dr. Klinkertweg 28 a

T 038 426 81 81

info@skal.nl

postbus 384, 8000 AJ Zwolle

F 038 426 81 82

www.skal.nl

Skal Actueel mei 2017 Landbouw  
Skal Actueel mei 2017 Landbouw  
Advertisement