Page 1


STRANA AKTÍV

SUMA (EUR)

STRANA PASÍV

SUMA (EUR)

Neobežný majetok

143 352,44

Vlastné zdroje krytia majetku

Obežný majetok

39 459,33

Cudzie zdroje

3 340,67

Časové rozlíšenie

504,47

Časové rozlíšenie

151 953,07

MAJETOK SPOLU

183 316,24

VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU

183 316,24

NÁKLADY

SUMA (EUR)

VÝNOSY

SUMA (EUR)

Spotreba materiálu

86 805,85

Tržby

18 524,30

Spotreba energie

6 488,66

Ostatné výnosy

2 626,18

Cestovné

20 526,08

Ostatné služby

324 941,27

Prijaté príspevky od iných organizácií

16 991,75

Mzdové náklady a poistenie

70 068,57

Prijaté príspevky od Fyzických osôb

149 932,88

Dane

549,20

Prijaté členské príspevky

8 550,00

Ostatné náklady

7 205,04

17 909,00

Odpisy

3 067,34

Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane

NÁKLADY SPOLU

519 652,01

Dotácie

298 860,35

VÝNOSY SPOLU

513 394,46

Výsledok hospodárenia pred zdanením

-6 257,55

Daň z príjmov

0,21

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PO ZDANENÍ

-6 257,76

28 022,50


Výročná správa ZKSM 2013  

Výročná správa Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže za rok 2013

Výročná správa ZKSM 2013  

Výročná správa Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže za rok 2013

Advertisement