Page 1

КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ ЗА 3. РАЗРЕД

L

SRPSKI JEZIK MATEMATIKA PRIRODA I DRU[TVO

A D=500

©Nova {kola 2009. Sva prava zadr`ana


KONTROLNE VE@BE ZA 3. RAZRED SRPSKI JEZIK MATEMATIKA PRIRODA I DRU[TVO Prvo izdawe 2009. godina Autorski tim NOVE [KOLE: Milica ]uk Zoran Jevti} Miroslav Marinkovi} Gordana Stevanovi} Branislav Milo{evi} Goran Vitanovi} Marija Grahovac Urednica: Dragana ]uk Izdava~: NOVA [KOLA d.o.o. Beograd, Gospodar Jovanova 22 Tel/faks: 011 2631 652, 011 3284 989 [tampa: #SavPo" Stara Pazova Š Nova {kola 2009. Sva prava zadr`ana


SRPSKI JEZIK

VE@BA BROJ 1

U~enik: .................................................

1. Napi{i pravilno slede}e re~enice. Luka kod bake proveo u je letwi raspust. ______________________________________________________ Daliste i{li u pozori{te? ______________________________________________________ Nemogu da idem na izlet. ______________________________________________________ 2. U

napi{i odgovaraju}i re~eni~ni znak.

Za{to se quti{

Jutros sam bila u parku

Luka vozi bicikl

Nemoj plakati

3. Zaokru`i DA ili NE. Imenice su re~i koje imenuju predmete, bi}a i pojave.

DA

NE

4. Po ~emu se me|usobno razlikuju vlastite i zajedni~ke imenice? ______________________________________________________ ______________________________________________________ 5. Napi{i po pet vlastitih i zajedni~kih imenica. Vlastite: ______________________________________________ Zajedni~ke: ______________________________________________ 6. Odredi rod i broj imenica. imenica dete stolice brdo baloni slika lewir deca kqu~evi

rod

broj


SRPSKI JEZIK

VE@BA BROJ 2

U~enik: .................................................

1. [ta su glagoli? ______________________________________________________ 2. Dopuni re~enice odgovaraju}im glagolima. Deca _____________________ u {kolskom dvori{tu. (radwa)

Ma~ka _____________________ pored pe}i. (stawe)

Nebo se iznenada _____________________. (zbivawe)

3. Odredi zna~ewe i oblik datih re~enica. re~enice

zna~ewe

oblik

Igor nije napisao pismo. Kad ide{ na odmor? Nemoj plakati! Ana se vratila sa izleta. 4. U datim re~enicama prona|i subjekte i predikate. Alma i Luka pevaju u {kolskom horu. Subjekat je ________________, a predikat ________________. Vetar je raznosio li{}e na sve strane. Subjekat je ________________, a predikat ________________. 5. Prona|i i zaokru`i re~i koje su pogre{no napisane. marija

olovka sveska

|ep

jabuka

sat bijo

vo~ka igor

jedamput

gro`xe }amac

tawir

Ku}a


SRPSKI JEZIK

VE@BA BROJ 3

U~enik: .................................................

1. Pridevi su re~i koje _____________________________________ ______________________________________________________ 2. U datim re~enicama zaokru`i prideve. Hladan vetar je raznosio `uto i opalo li{}e. U bakinom xepu je bila velika crvena jabuka. Mama je kupila zelenu maramu. 3. Dopuni re~enice pridevima. _____________________ kaput je _____________________ boje. (prisvojni pridev)

(opisni pridev)

4. Pored svake imenice napi{i odgovaraju}i pridev. mleko _____________, drvo _____________, baka _____________ staklo _____________, nebo ____________, kuhiwa ____________ 5. Popuni tabelu odgovaraju}im re~enicama. pro{lost

sada{wost

budu}nost

Luka je plivao. Ana zaliva cve}e. Da li }e padati ki{a? Radovao sam se poklonu. 6. Napi{i po tri glagola u sada{wem, pro{lom i budu}em vremenu. _________________

________________

_______________

_________________

________________

_______________

_________________

________________

_______________

7. Napi{i re~i suprotnog zna~ewa. neprijateq - __________, bolestan - __________, lep - _________ duga~ko - __________, spor - ________, visok - ___________


SRPSKI JEZIK

VE@BA BROJ 4

U~enik: .................................................

1. Pa`qivo pro~itaj re~enicu i na linijama napi{i ono {to treba. Pti~ice su jutros veselo skakutale po granama. Re~enica je po zna~ewu ____________, a po obliku ____________. Subjekat je ______________, a predikat __________________. Mesto vr{ewa radwe je ___________________. Vreme vr{ewa radwe je ___________________. Na~in vr{ewa radwe je ___________________. 2. Pove`i pravilno napisane re~i sa vrstom re~i kojoj pripadaju. se~e.

plavo.

vredan. duva.

.mamino

* imenice * * pridevi *

prozor.

.selo .pernica

.sedi

* glagoli *

3. Pravilno prepi{i date re~enice. Dali su ti da li najve}e par~e torte? ______________________________________________________ Ho}e{li i}i na izlet? ______________________________________________________ Ne moj me pitati za{to ni sam bio u {koli. ______________________________________________________ Ma~ak marko je ulovio goluba. ______________________________________________________ 4. Zaokru`i nazive geografskih pojmova u kojima je pravilno upotrebqeno veliko slovo. kur{umlija

Novi Beograd

Vladi~in Han Sremska kamenica Stara planina

ibar

velika Mo{tanica Vrwa~ka Bawa

Zapadna Morava Nova varo{

Pirot

Vlasinsko jezero

Tisa

5. Zaokru`i DA ili NE. Imena praznika pi{emo velikim po~etnim slovom. Ako je ime praznika sastavqeno od vi{e re~i, samo prvu re~ pi{emo velikim po~etnim slovom. DA NE


SRPSKI JEZIK

VE@BA BROJ 5

U~enik: .................................................

1. Spoj linijama imenice sa pridevima odgovaraju}eg roda i broja. kwiga

ma~e

plavi

klupe

drvene

umiqato

kaput

pocepana

duga~ak

otvorena

veselo

niske

2. Slede}u re~enicu pro{iri tako da saznamo kada, kako i gde se odvijao razgovor. U~iteqica je razgovarala sa Vawom. _____________________________________________________ 3. Spoj linijama re~i iz leve kolone sa re~ima iz desne kolone, tako da dobije{ pravilne re~enice. Za{to *

* je skakutala sa grane na granu.

Nikola *

* nisi do{ao na ro|endan?

Veverica*

* se igra u parku.

4. Dopuni re~enice subjektima i predikatima. _____________________ _____________________ grane. (subjekat)

(predikat)

Alen _____________________ harmoniku. (predikat)

5. Datu re~enicu napi{i u pro{lom i budu}em vremenu. Marko posmatra trku kowa. Pro{lost: ____________________________________________ Budu}nost: ____________________________________________ 6. Zaokru`i re~i koje su nepravilno napisane. dialog uionica

koji fiju~e

bijo

maica

upla{ijo

stadion dvanajest

dvoica izdajica

najja~i tvoji


SRPSKI JEZIK

VE@BA BROJ 6

U~enik: .................................................

1. Napi{i naziv pesme koja sadr`i slede}e stihove. Ko je napisao tu pesmu? Mesec obuo ~izmice `ute, oblaci obukli plave kapute pa cele no}i nebom jezde. Dole, u {umi, jedno me~e zami{qeno, ve} tre}e ve~e, gleda u zvezde.

Naziv pesme: _________________

Pisac: ______________________

Dopuni re~enice. Stih je ____________________________________________________. Strofa je _________________________________________________. Pisac je __________________________________________________. Pesnik je _________________________________________________. 2. Prepi{i pravilno dati tekst latini~nim pisanim slovima. denis je letovao u crnoj gori tamo je upoznavo nove drugare najvi{e se dru`io sa ivanom koji `ivi u hrvatskoj upoznao je i ma|ara i{tvana koji `ivi u budimpe{ti ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ 3. Sastavi i napi{i jednu re~enicu u kojoj }e{ upotrebiti opisni i prisvojni pridev. Prisvojni pridev zaokru`i, a opisni pridev podvuci. ______________________________________________________ 4. Napi{i umaweno i uve}ano zna~ewe datih re~i. umaweno uve}ano __________ ma~ka __________

umaweno __________ torba

uve}ano __________

__________ kqu~ __________

__________

list

__________

__________ riba __________

__________

lopta

__________

5. Napi{i kakvo sve zna~ewe ima re~ KOSA. ___________________________________________________________ ___________________________________________________________


SRPSKI JEZIK

VE@BA BROJ 7

U~enik: .................................................

1. Od datih slogova sastavi imenice u jednini, a zatim ih napi{i u mno`ini. JEDNINA _______________ _______________ _______________ _______________ _______________

-va dru -nin ~o -ga -ri -la li -ba -ma {ko -da -ca {u

MNO@INA _______________ _______________ _______________ _______________ _______________

2. Zaokru`i slovo pored ta~ne tvrdwe. Subjekat u re~enici mo`e da bude: a) samo na po~etku re~enice b) samo u sredini re~enice v) samo na kraju re~enice g) na po~etku, u sredini i na kraju re~enice 3. [ta je basna? __________________________________________ _____________________________________________________ 4. Seti se basne ,,Korwa~a i zec" i zaokru`i DA ili NE. Zec je pobedio u trci. Zec je tr~ao, hodao i odmarao. Korwa~a je odmarala u hladovini. Trku su pratili navija~i. Korwa~a je prva stigla na ciq. Zec iz basne je verovao u svoju brzinu. Korwa~a je bila uporna i izdr`qiva.

DA DA DA DA DA DA DA

NE NE NE NE NE NE NE

Pouka basne je _____________________________________________ 5. Napi{i {to vi{e re~i koje opisuju majku, mrava i cvet. majka - _______________________________________________ mrav - ________________________________________________ cvet - ________________________________________________ 6. Razvrstaj re~i u jedninu i mno`inu. torbe * lopta * * jednina * telefoni * koko{ka * * mno`ina * ~a{e * devoj~ice *

* ekser

* planine * `abe * kutija

* patka * sveska

* brodovi


SRPSKI JEZIK

VE@BA BROJ 8

U~enik: .................................................

1. Napi{i pravilno date re~enice. Moj najboqi drug `ivi u novom sadu. ___________________________________________________________ Majka je rekla da sowa stanuje u ulici vuka karaxi}a. ___________________________________________________________ U {kolarcu je objavqena bajka lisica i ma~ka. ___________________________________________________________ 2. U datom tekstu prona|i imenice, glagole i prideve i upi{i ih u tabelu. Jedne zvezdane letwe ve~eri de~ak se seti da mu je sutra deseti ro|endan. Sedeo je tako de~ak na pragu pastirske kolibe i gledao bezbrojne treperave zvezdice, kad odjednom - iza okolnog drve}a se pokaza sjajan i pun mesec. imenice glagoli pridevi

3. Pored ta~ne tvrdwe napi{i DA, a pored neta~ne NE. Velikim po~etnim slovom se pi{u imena naroda. ____ Basnu prepoznajemo po nestvarnim bi}ima i doga|ajima. ____ Subjekat je vr{ilac radwe. ____ Re~i avijon, mislijo i moi su pravilno napisane. ____ Upravnim govorom ta~no navodimo tu|e re~i. ____ ,,U gorici na jednoj no`ici" je brzalica. ____ 4. Napi{i imena stanovnika gradova. Na koncertu su svirali: _________________, _________________, (Novi Sad)

(Vr{ac)

_________________, _________________ i _________________. (Smederevo)

(Beograd)

(Ni{)

5. Pretvori i napi{i u upravnom govoru slede}e re~enice. Marija je rekla da je kupila rolere. ______________________________________________________ U~enik pita mo`e li da odgovara. ______________________________________________________ Ma{a }e uzviknuti da juri voz. ______________________________________________________


SRPSKI JEZIK

VE@BA BROJ 9

U~enik: .................................................

1. Napi{i pravilno re~enice. Jesilise umorila bako. ___________________________________ Nemogu umiriti ne sta{nog petra. ___________________________ Dali su ti da li poklon. ___________________________________ 2. Napi{i naziv pri~e u kojoj se sadr`i slede}a re~enica. Ko je napisao tu pri~u? Sav zanesen, de~ak je posmatrao kako se nadimaju o~eve grudi, a bezobli~na u`arena masa, na vrhu duge staklarske cevi, pretvara u prozirnu staklenu zdelu za vo}e i kola~e. Naziv pri~e: ______________________________________________ Pisac: ______________________________________________________ 3. Slede}i tekst napi{i pravilno latini~nim slovima. qubazni doma}in }e pro{etati goste da vide fru{ku goru obedsku baru i sremsku kamenicu. ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ 4. Zaokru`i datume koji su pravilno napisani. 1. IV 1976

15. 1. 1995.

26 5. 1969

22. III. 1974.

13. IX 1990. god. 15. oktobar 1985. godine

5. Pa`qivo pro~itaj re~enicu i na liniji napi{i ono {to treba. Danas je u {koli Ivan odli~no svirao. Subjekat je __________________, a predikat ___________________. Mesto vr{ewa radwe _______________________________________. Vreme vr{ewa radwe _______________________________________. Na~in vr{ewa radwe _______________________________________. 5. Date re~i napi{i u obliku skra}enica. u~enik - ____

broj - ____

stranica - ____

i sli~no - ____

Republika Srbija - ____

6. Dopuni re~enice. Ja sam ro|en ________________. Stanujem u ____________________. (datum)

(naziv ulice)

Proslavi}u _______________ kod strica Mi{e u ________________. (naziv praznika)

(naziv mesta)


MATEMATIKA U~enik: .................................................

VE@BA BROJ 1 1. Izra~unaj: 5 + 3 . 1 = ______________________

9 - 2 . 3 = _____________________

8 - 6 : 2 = _______________________

8 - 7 : 1 = _____________________

2. Izra~unaj vrednost izraza. (11 + 63 : 9) . 5 = _________________

(38 - 64 : 8) : 6 = ________________

(50 + 31) : (18 : 2) = _______________

17 . 3 + 6 : 3 = __________________

3. Napi{i izraze i izra~unaj wihovu vrednost. Broj 56 uve}aj za koli~nik brojeva 22 i 2. ________________________________ Koli~nik brojeva 32 i 8 umawi 2 puta. ___________________________________ 4. Izra~unaj zbir brojeva ako je prvi sabirak najve}i broj tre}e desetice, a drugi sabirak najmawi paran broj druge desetice. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 5. Re{i jedna~ine. 24 : x = 6

y:4=8

6 . c = 42

a . 7 = 49

_____________

______________

______________

_____________

_____________

______________

______________

_____________

Provera: ________

Provera: ________

Provera: ________ Provera: ________ 6. Upi{i u

znak > ili < ili = tako da zapis bude ta~an.

5 dm 10 cm 77 cm

51 cm

7 dm 7 cm

8 m + 1 dm

60 dm + 19 cm

28 m

2 m 8 dm

6 dm + 3 cm

7 dm - 2 cm

9 m - 20 dm

80 dm + 2 cm

7. Zbir brojeva 12 i 28 uve}aj 2 puta. ________________________________________________________________ Razliku brojeva 99 i 19 umawi za proizvod brojeva 4 i 11. ________________________________________________________________ 8. Nacrtaj otvorenu izlomqenu liniju koja se sastoji od 4 du`i.


MATEMATIKA U~enik: .................................................

VE@BA BROJ 2 1. Napi{i broj koji ima: 3S 2D 9J ___________

5S 0D 1J ___________

0S 9D 7J ___________

3S 3J 6D ___________

0J 0D 8S ___________

4D 2J 4S ___________

2. Pomo}u cifara 2, 7 i 1 napi{i sve trocifrene brojeve tako da se cifre ponavqaju. _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 3. Napi{i sve brojeve mawe od broja 604, a ve}e od broja 596. ________________________________________________________________ Napi{i sve parne brojeve koji se nalaze izme|u brojeva 888 i 900. ________________________________________________________________ Napi{i prva tri neparna trocifrena broja koja se zavr{avaju cifrom 5. ________________________________________________________________ 4. U

upi{i znak < ili > ili = tako da zapis bude ta~an.

tre}i broj 2. stotine 5 . 100 + 1 . 10 + 9 . 1

203 9J 5S 1D

najve}i broj 8.S 61D 5J

90D

615

5. Napi{i najve}i i najmawi trocifren broj kome: su sve cifre razli~ite _____________________________________________ je zbir cifara 5, a cifra desetica 3 __________________________________ 6. Najve}i neparan broj 2. stotine je ______________________________________ Najmawi paran broj 8. stotine je _______________________________________ 7. Napi{i prvih {est brojeva 6. stotine __________________________________ Napi{i posledwa ~etiri broja 3. stotine _______________________________ 8. U broju 569 cifra 5 ima mesnu vrednost ______________________________, a cifra 6 ________________________________________________________ 9. Koje mesne vrednosti ima cifra 9 u brojevima: 991 _____________________________________________________________ 119 _____________________________________________________________ 10. Napi{i sve brojeve 7. stotine koji ne mewaju vrednost ako im cifre desetica i jedinica zamene mesta. ________________________________________________________________


MATEMATIKA U~enik: .................................................

VE@BA BROJ 3 1. Napi{i rimskim ciframa slede}e brojeve: 80 = _______________________

396 = _______________________

521 = ______________________

874 = _______________________

2. Napi{i arapskim ciframa slede}e brojeve: C = __________________________

XLIV = ____________________

CCLVI = _______________________

DCCXXIV = __________________

3. U

upi{i znak < ili > ili = tako da zapis bude ta~an.

CCLXII

262

DCC

DCXI

514

DXV

LXXX

80

702

720

DCXLI

DCCXI

4. Izra~unaj: 526 + 2 = _____ 926 + 5

819 - 7 = _____ 307 - 8

235 + 9 = _____ 511 + 9

611 - 5 = _____

444 - 7

289 + 3

5. Izra~unaj: 506 + 1 - 9 = ___________________

844 - 6 + 7 = __________________

116 + 2 + 7 = ___________________

665 - 8 - 5 = __________________

6. Napi{i broj koji je: za 8 ve}i od broja 204 ___________

za 1 ve}i od broja 889 _________

za 6 mawi od broja 995 ___________

za 4 mawi od broja 770 ________

7. Od zbira brojeva 442 i 7 oduzmi sledbenik najmaweg parnog broja. ________________________________________________________________ 8. Najve}i paran broj sedme stotine uve}aj za prethodnik broja 9. ________________________________________________________________ 9. Jedna fabrika radi godi{we 330 dana, a druga 5 dana mawe od we. Koliko dana u godini radi druga fabrika? ________________________________________________________________ Odgovor: __________________________________________________________ 10. U album sa samolepqivim sli~icama stane 156 sli~ica. Ivan je zalepio 8 sli~ica. Koliko on jo{ treba da zalepi sli~ica da bi popunio ceo album? ______________________________

Odgovor:___________________________


MATEMATIKA U~enik: .................................................

VE@BA BROJ 4 1. Izra~unaj: 554 + 10 = ____________________

408 + 27 = ______________________

914 - 50 = ____________________

617 + 176 = ______________________

888 - 43 = _____________________

748 - 332 = _______________________

2. Izra~unaj: 167 + 30

419 + 59

601 + 114

287 +596

625 - 20

812 - 46

349 -159

492 -198

717 +203

998 - 172

3. Izra~unaj: 700 - 224 = ______________________________________________________ 669 + (304 - 117) = ________________________________________________ (299 + 547) - 118 = _______________________________________________ (771 + 208) - (800 - 712) = ___________________________________________ 4. Razliku brojeva 816 i 658 uve}aj za zbir brojeva 100 i 296. ________________________________________________________________ 5. Umawilac je zbir najve}eg parnog broja 4. desetice i najmaweg neparnog trocifrenog broja, a umawenik je prethodnik najve}eg parnog trocifrenog broja. Izra~unaj razliku. ________________________________________________________________ 6. Razliku brojeva 661 i 207 uve}aj za zbir brojeva 111 i 297. ________________________________________________________________ 7. Matemati~ku sekciju poha|a 114 u~enika, a muzi~ku 32 u~enika mawe. Koliko u~enika poha|a muzi~ku sekciju? Koliko u~enika poha|a obe sekcije? ________________________________________________________________ Odgovor: _________________________________________________________ 8. U dva silosa stane ukupno 950 kg `ita. Ako u prvom silosu ima 342 kg `ita, a u drugom 75 kg vi{e, koliko jo{ `ita mo`e da stane u oba silosa? ________________________________________________________________ Odgovor: _________________________________________________________


MATEMATIKA U~enik: .................................................

VE@BA BROJ 5 1. Kako }e se promeniti zbir dva broja ako:

prvi sabirak uve}amo za 714 __________________________________________ prvi sabirak smawimo za n, a drugi pove}amo za n __________________________ __________________________________________________________________ 2. Kako }e se promeniti razlika ako: umawilac pove}amo za 697 __________________________________________ umawenik pove}amo za b i umawilac pove}amo za b _______________________ ________________________________________________________________ 3. Ako je h + u = 500 izra~unaj: (h + 250) + u = __________

h + (u - 306) = __________

(h + 47) + (u - 47) = __________

(h - 150) + (u - 150) = __________

4. Ako je a - b = 392 izra~unaj: (a - 293) - b = __________

a - (b - 108) = __________

(a - 166) - (b - 166) = __________

(a + 400) - (b + 400) = __________

5. Re{i jedna~ine i proveri ta~nost re{ewa. a + 404 = 667 + 9 229 + x = 998

y - (331 - 26) = 215

_______________ ____________

________________ ___________

_______________ ____________

________________ ___________

_______________ ____________

________________ ___________

Provera:________

351 - b = 301

Provera: ________ Provera: _________ Provera: ________

6. Umawenik je sledbenik broja 765, a umawilac najve}i paran broj 3. stotine. Izra~unaj razliku. ________________________________________________________________ 7. Odredi skup re{ewa za slede}e nejedna~ine: a + 144 < 491

515 + x > 616

y - 220 > 289

991 - b < 708

____________

______________

______________

_____________

____________

______________

______________

_____________

____________

______________

______________

_____________

____________

______________

______________

_____________

8. Od 800 u~enika jedne {kole, 492 u~enika su krenula na izlet. Koliko u~enika nije krenulo na izlet? ________________________________________________________________ Odgovor: _________________________________________________________


MATEMATIKA U~enik: .................................................

VE@BA BROJ 6 1. Izrazi u datim jedinicama mere. 621 mm = ___ dm ___ cm ___ mm

105 mm = ___ dm ___ cm ___ mm

944 cm = ___ m ___ dm ___ cm

51 dm = ___ m ___ dm

2. Izrazi u nazna~enim jedinicama mere. 305 ml = ___ dl ___ cl ___ ml

661 ml = ___ dl ___ cl ___ ml

213 l = ___ hl ___ l

487 cl = ___ l ___ cl

3. Napi{i znak < ili > ili = tako da zapis bude ta~an. 700 kg ___ 612 kg + 88 kg

554 kg + 456 kg ___ 1 t

60 min ___ 1 h

12 h + 60 min ___ 14 h

4. Popuni prazna mesta tako da jednakost bude ta~na. 1 m 1 dm 9 cm = ______ cm

8 dm 21 cm 2 mm = ______ mm

2 hl 96 l = ______ l

7 l 6 dl 5 cl = ______ cl

3 kg = ______ g

2 t = ______ kg

5 h = ______ min

14 dan = ______ sedmice

5. U

upi{i znak < ili > ili = tako da zapis bude ta~an.

45 dm 5 cm 9 mm 1 _ kg 2

499 g

5m

200 dana 4 dl

6 meseci 2 sedmice 1 _ 2l

6. U jednom magacinu je bilo 354 kg bra{na. Ako je u toku dana izdato 209 kg, koliko je kilograma bra{na ostalo u magacinu? _________________________________________________________________ Odgovor: _________________________________________________________ 7. Voz iz Novog Sada do Beograda putuje 1 h 45 min. U koliko ~asova je on krenuo iz Novog Sada, ako je u Beograd stigao u 19 h? _________________________________________________________________ Odgovor: _________________________________________________________ 8. Iz bureta od 5 hl vina, prvog dana je isto~eno 115 l, a drugog dana za 104 l vi{e. Koliko je litara vina ostalo u buretu? ________________________________________________________________ Odgovor: _________________________________________________________ 9. Ako je Marija danas napunila 7 godina, koliko }e ona imati godina kroz 60 meseci? ________________________________________________________________ Odgovor: _________________________________________________________


MATEMATIKA U~enik: .................................................

VE@BA BROJ 7 1. Nacrtaj dve paralelne prave a i b.

2. Nacrtaj dve normalne prave p i q.

3. Nacrtaj pravu p kojoj pripada ta~ka A tako da ona bude paralelna sa pravom q. A

q

4. Data je prava p i ta~ke M i N koje ne pripadaju pravoj p. Nacrtaj pravu m koja sadr`i ta~ku M i pravu n koja sadr`i ta~ku N tako da one budu normalne na pravu p. N

M

p

5. Na slici su prikazane prave m, n, p i q. Obele`i ta~ke u kojima se seku te prave, pa zapi{i: n q

paralelne prave ___________________

p

normalne prave ___________________

m 6. Nacrtaj du`i PQ i ST tako da je du`ina du`i PQ 1dm 1cm, a du`ina du`i ST 7cm.

7. Date su du`i AB, BC i CD. Izmeri i zapi{i u milimetrima wihove du`ine. A

B C

D

Kolika je wihova ukupna du`ina? ______________________________________


MATEMATIKA U~enik: .................................................

VE@BA BROJ 8 1. Izra~unaj proizvod. 21 . 10 = ___________________ 6 . 27 = ____________________

39 . 6 = ___________________ 4 . 198 = __________________

2. Izra~unaj koli~nik. 360 : 60 = __________________

560 : 8 = __________________

51 : 3 = ____________________

91 : 7 = ___________________

3. Izra~unaj vrednost izraza. (435 + 15) : 10 = ___________________________________________________ 900 : 100 + 240 : 6 = _______________________________________________ 3 . 140 - (55 : 5) + 98 = _____________________________________________ 4. Napi{i izraz i izra~unaj wegovu vrednost. Proizvod brojeva 57 i 9 umawi za najmawi trocifren broj. ________________________________________________________________ Koli~nik brojeva 144 i 6 uve}aj zbirom sledbenika broja 200 i broja 364. ________________________________________________________________ 5. U 9 kutija ima 306 olovaka. Koliko }e olovaka biti u 15 kutija, ako je u svakoj kutiji isti broj olovaka? __________________________________________________________________ Odgovor: _________________________________________________________ 6. U jednoj fabrici radi 612 mu{karaca i 6 puta mawe `ena. Koliko je ukupno radnika u fabrici? ________________________________________________________________ Odgovor: _________________________________________________________ 7. Izra~unaj deqenik ako je: delilac 5, koli~nik 57, a ostatak 2 ____________________________________ koli~nik je 104, ostatak 4, a delilac 9 _________________________________ 8. Ako je a . b = 250 izra~unaj (a . 2) . b. _________________________________________________________________ 9. Ako je a : b = 160 izra~unaj a : (b . 4). ________________________________________________________________ 10. Re{i jedna~ine: 2 . x = 392 _____________

a : 3 = 305 ______________

927 : y = 9 ______________

b . 7 = 602 _____________

_____________

______________

______________

_____________

Provera:________

Provera:________

Provera:________ Provera:________


MATEMATIKA

VE@BA BROJ 9

U~enik: .................................................

1. Na pravoj p date su ta~ke A, B i C. Koriste}i {estar nacrtaj kru`nicu ~iji je centar ta~ka A, a polupre~nik du` AB, a zatim i krug ~iji je centar C, a polupre~nik BC. Oboj krug crvenom bojom.

A

B

C p

2. Nacrtaj dve kru`nice tako da one imaju zajedni~ki centar u ta~ki O i ~iji su pre~nici, redom: 2 cm i 6 cm.

3. Nacrtaj ~asovnik tako da on pokazuje 9 ~asova. Koji ugao zaklapaju wegove kazaqke?

M

4. Zapi{i sve uglove koje uo~ava{ na slici: o{tri uglovi _________________

p

____________________________ pravi uglovi __________________

A

r

____________________________ tupi uglovi ___________________

q

s

____________________________

5. Nacrtaj jedan o{tar i jedan prav ugao tako da oni imaju zajedni~ki krak i obele`i ih.


PRIRODA I DRU[TVO

VE@BA BROJ 1

1. Na datom crte`u obele`i glavne i sporedne strane sveta.

U~enik: .....................................................

Na osnovu godova na pawu odredi strane sveta.

Koja strana sveta se nalazi iza tebe ako si licem okrenut/a prema severoistoku? ________________ 2. Tabla u mojoj u~ionici se nalazi na ______________________________. (strana sveta)

3. Pomo}u ~ega se mo`e{ orijentisati u prirodi? ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ 4. Dopuni re~enice. Reqef je ___________________________________________________. Ravnica je __________________________________________________. Planina je __________________________________________________. Nadmorska visina je ___________________________________________ ___________________________________________________________. 5. Zaokru`i DA ili NE. Svako uzvi{ewe ima podno`je, strane i vrh.

DA

NE

6. Nabroj teku}e i staja}e vode. Teku}e vode __________________________________________________. Staja}e vode _________________________________________________. 7. Po ~emu se me|usobno razlikuju ravni~arske i planinske reke. ___________________________________________________________ ___________________________________________________________


PRIRODA I DRU[TVO

VE@BA BROJ 2

U~enik: .....................................................

1. Dopuni re~enicu. Plan naseqa je _______________________________________________ __________________________________________________________. 2. Zaokru`i DA ili NE. Geografska karta je ta~an i umawen prikaz Zemqine povr{ine. DA

NE

3. ^ime su na geografskoj karti prikazani: naseqena mesta, putevi, reke, planine, ravnice i drugo? __________________________________________________________ 4. Nacrtaj tri kartografska znaka i napi{i wihovo zna~ewe.

5. [ta prikazuju boje na geografskoj karti? Spoj linijama.

zelena boja *

braon boja *

* vode

plava boja *

* ravnice

* uzvi{ewa

6. Zavi~aj je ___________________________________________________ 7. Na karti Republike Srbije obele`i svoj zavi~aj.

8. Po ~emu je prepoznatqiv tvoj zavi~aj? ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ 9. [ta ti se najvi{e dopada u tvom zavi~aju? Za{to? ____________________________ ____________________________ ____________________________ _____________________________ _____________________________


PRIRODA I DRU[TVO

VE@BA BROJ 3

U~enik: .....................................................

1. Dopuni re~enice. Decenija je __________________________________________________. Vek je ______________________________________________________. Sada{wost je ________________________________________________. Pro{lost je _________________________________________________. Budu}nost je _________________________________________________. 2. [ta su tragovi pro{losti? Navedi ih. ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ 3. Kako ti upoznaje{ pro{lost svog zavi~aja? ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ 4. [ta je zavi~ajni muzej? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 5. Zaokru`i DA ili NE. Vuk Stefanovi} Karaxi} je opisao izgled varo{i u wegovo vreme.

DA

NE

6. Napi{i kako su `iveli na{i preci. ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 7. Kako su izgledali gradovi i sela u pro{losti? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 8. Navedi nekoliko disciplinskih pravila koja su bila obavezna za u~enike po~etkom pro{log veka. ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________


PRIRODA I DRU[TVO

VE@BA BROJ 4 1. U

U~enik: .....................................................

napi{i grane privrede koje nedostaju. saobra}aj privreda

turizam

gra|evinarstvo 2. Popuni tabelu tako {to }e{ na linijama napisati odgovaraju}e delatnosti. DELATNOSTI

proizvodne

neproizvodne

uslu`ne

3. Pored ta~ne tvrdwe napi{i DA, a pored neta~ne NE. Poqoprivreda je proizvodna delatnost. ____ Samoposluga je fabrika za proizvodwu hrane. ____ Proizvodne i neproizvodne delatnosti su me|usobno povezane. ____ Privredna delatnost koja obuhvata iskori{}avawe {uma i po{umqavawe goleti je vo}arstvo. ____ Qudi proizvode, stvaraju i rade da bi zadovoqili svoje potrebe i potrebe drugih qudi. ____ Zanatski proizvodi su jeftiniji od fabri~kih proizvoda. ____ 4. Popuni tabelu. zanimawa obu}ar

poslovi koje obavqa

pribor i alat

~asovni~ar dimni~ar kroja~ stolar

5. Navedi razliku izme|u industrije i zanatstva. ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ 6. Zaokru`i poqoprivredne grane. sto~arstvo turizam rudarstvo saobra}aj vo}arstvo vinogradarstvo zanatstvo zemqoradwa 7. Objasni kako poqoprivreda zavisi od industrije. ___________________________________________________________ ___________________________________________________________


PRIRODA I DRU[TVO

VE@BA BROJ 5

U~enik: .....................................................

1. Na datim linijama napi{i osnovna stawa u kojima se voda javqa u prirodi. _______________

_______________

_______________

2. [ta uti~e na promenu agregatnog stawa vode u prirodi? ____________________________________________________________ 3. Brojevima od 1. do 4. ozna~i redosled kru`ewa vode u prirodi.

____ oblaci

____ ki{a

____ more, reke i potoci

____ vodena para

4. Zaokru`i DA ili NE. Mast i uqe se rastvaraju u vodi.

DA

NE

Voda nestaje u prirodi.

DA

NE

Led je voda.

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

Voda i vazduh imaju stalan oblik.

Vazduh se nalazi svuda oko nas.

Kamen i drvo su prirodni materijali. Naj~istiji vazduh je u velikim gradovima. Vetar je kretawe vazduha.

5. Dopuni re~enice. Zemqi{te je nastalo raspadawem ________________ pod uticajem ___________________________________________________________. Najplodnije zemqi{te je rastresito, _______________________________ ____________________________________________________________. 6. Od ~ega zavisi plodnost zemqi{ta? _______________________________ ____________________________________________________________ 7. Spoj linijom vrste tla sa odgovaraju}im osobinama. glinu{a *

* najplodnije zemqi{te, bogato humusom

crnica *

* brzo propu{ta vodu, lako se zagreva i su{i

pesku{a *

* sadr`i veliku koli~inu ~estica gvo`|a

crvenica *

* zbijeno i lepqivo zemqi{te, te{ko propu{ta vodu i vazduh


PRIRODA I DRU[TVO

VE@BA BROJ 6

U~enik: .....................................................

1. Zaokru`i DA ili NE. Stani{te je prostor koji je nastawen razli~itim `ivim bi}ima. DA

NE

2. [ta je `ivotna zajednica? ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ 3. Dopuni re~enice. @ivotne zajednice se dele na _____________________________________. U prirodi postoje ____________________ ishrane u kojima je prvi ~lan uvek ___________________. 4. Za rast i razvoj biqnog i `ivotiwskog sveta potrebni su: ___________________________________________________________. 5. Zaokru`i kultivisane `ivotne zajednice. park

jezero

vo}wak

livada

wiva

reka

6. Gde ko `ivi? Spoj linijama. vuk orao poqski mi{ skakavac

povrtwak

bara

{uma

{uma

vinograd

krtica

jarebica lisica

veverica livada

zec

hr~ak

medved

7. Podvuci lekovite livadske biqke. maj~ina du{ica

detelina

kamilica

nana

p{enica

kupus

8. Zaokru`i DA ili NE. Livade i pa{waci su `ivotne zajednice zeqastih biqaka i raznovrsnih `ivotiwa. DA NE 9. Nacrtaj i objasni jedan lanac ishrane u bari. ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________


PRIRODA I DRU[TVO

VE@BA BROJ 7

U~enik: .....................................................

1. Popuni tabelu. BIQKE u povrtwaku

na wivi

u vo}waku

2. Pored ta~ne tvrdwe napi{i DA, a pored neta~ne NE. U povrtwaku rastu i korovske biqke. ____ Lan, soja i duvan su `itarice. ____ Wive su velike obradive povr{ine zemqi{ta na kojima qudi gaje `itarice, industrijske i krmne biqke. ____ Vinova loza je jednogodi{wa biqka. ____ Kalemqewe je poseban postupak razmno`avawa drvenastih biqaka koje obavqa ~ovek. ____ 3. Napi{i nazive nekih proizvoda koji se dobijaju preradom industrijskih biqaka. ____________________________________________________________ 4. [ta sve ~ovek radi da bi pove}ao prinos povrtarskih i ratarskih biqaka? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 5. Podvuci nazive `itarica: pasuq

p{enica malina

kukuruz ovas

suncokret

detelina

je~am

ra`

6. Koji se radovi obavqaju u vo}waku i vinogradu tokom godine? _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 7. Navedi `ivotiwe koje nanose veliku {tetu povrtarskim i ratarskim kulturama. ____________________________________________________________ ___________________________________________________________


PRIRODA I DRU[TVO

VE@BA BROJ 8

U~enik: .....................................................

1. Pored ta~ne tvrdwe napi{i DA, a pored neta~ne NE. U prirodi se sve kre}e. ___ Prema putawi, kretawe mo`e biti pravolinijsko i krivolinijsko. ___ Zvuk je sve ono {to se ~uje. ___ Zvuk se najboqe prostire kroz vazduh. ___ U prirodi postoji samo jedna vrsta kretawa. ___ 2. Zaokru`i DA ili NE. Promene kojima mewamo oblik materijala, ali ne i wegov sastav, nazivamo mehani~kim promenama. DA NE 3. Napi{i naziv materijala koji u vatri: gori

4. Spoj linijom

puca

sa odgovaraju}im

baterija

`ica

sijalica

topi se

ostaje nepromewen

. provodnik struje potro{a~ struje izvor struje

5. [ta je strujno kolo? ____________________________________________ _____________________________________________________________ 6. Zaokru`i DA ili NE. Slana voda dobro provodi elektri~nu struju.

DA

NE

Slatka voda ne provodi elektri~nu struju.

DA

NE

Staklo je dobar provodnik elektri~ne struje.

DA

NE

Sva tela se na toploti {ire.

DA

NE

Papir se mo`e namagnetisati.

DA

NE

Prirodni magneti privla~e metalne predmete.

DA

NE

7. Navedi materijale koji se ne mogu namagnetisati. _____________________________________________________________ 8. Objasni {ta treba da uradi{ da bi ekser mogao da privla~i metalne spajalice. _____________________________________________________________ _____________________________________________________________


PRIRODA I DRU[TVO

VE@BA BROJ 9

U~enik: .....................................................

1. [ta sve uti~e na raznovrsnost i rasprostrawenost biqnog i `ivotiwskog sveta na Zemqi? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 2. Razvrstaj gde ko `ivi. `aba

pastrmka

masla~ak bukva

suncokret

lokvaw

krtica

trska

rovac

hajdu~ka trava

{uma

bara

kamilica

vuk poqski mi{ som

livada

bukva

kukuruz

zec

hr~ak

rogoz reka

{uma

3. Dopuni re~enice. Za rast i razvoj biqaka potrebni su _______________________________ _________________________________________________________. Qudi, biqke i `ivotiwe `ive u me|usobnoj ________________________. 4. [ta se de{ava sa biqkama i `ivotiwama ukoliko do|e do zaga|ewa sredine u kojoj `ive? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 5. Po ~emu se `ivotiwski svet me|usobno razlikuje? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 6. Napi{i svoju poruku odraslima kako da {tite prirodu. ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________


 
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you