Page 1

portfolio marijana plazibat , d.i.a


studentski projekti

1 .obiteljska ku a 2 . 3 .sportski centar 4 .autosalon 5 .interijer 6 .tr nica


obiteljska ku a _mentor_ _ap IV

0

+0.0

blagovan

je

-1.50

koncept

Strma parcela obiteljske ku e pada prema zapadu; po inje

0

-3.0

blizini livade Cmrok, u okru enju obiteljskih ku a.

-4.5

0

Ideja je bila oblikovati ku u kao jedinstven prostor. Dovoljno veliku za svakog lana obitelji, a opet dovoljno 'malu' da su lako svi na okupu. U opreci odvajanja i spajanja razli itih stambenih jedinica na kosom terenu, oblikuje se prostor ku e koji podsje a na zmiju koja pu e po padini zaustavlejnu u etiri faze. etiri eta e u vertiklanom su odmaku od 1.5 metra, presje ne glavnom komunikacijom.Konstantna e je 4.8 metara.

mj 1:100 0

1

5

Sadr aji ku e postavljeni su tako da su prema stupnju intimnosti udaljenije od ceste. Krak sa dje jim spavaonicama najbli

10

dnevni boravak

I


D

+1.30

-1.90

stru

+1.20

_mentor_ton i arni

kotlovnica

_ap VI

sme radionica

garderoba teh.osoblja

zbornica

ravnatelj

tajnik

administracija

+0.00

arhiva

A

A portir

+1.50

-1.90 ekonom

blagovanje

BLAGOVANJE

+1.50

presjek D D

tehni

+0.00

+1.5

GARDEROBA

razredna/cjelodnevna nastava

FI-KE-BI

B

B matematika

VIVARIJ

razredna/cjelodnevna nastava

pripadao djeci razli itih dobnih skupina i razli itih potreba?

KNJI

+0.30 razredna/cjelodnevna nastava

Strategija je stvoriti sustav komunikacija i ' u, kao mjesta okupljanja, generatore doga aja. Specifi ni sadr aji

+0.30

-1.20 razredna/cjelodnevna nastava

kabinet ra

presjek C C

GLAZBENI I LIKOVNI

C

-2.40 PVN

C

sa pripadaju im atrijima; u ionica glazbenog i likovnog odgoja, fi-ke-bi, knji nica.

povijest i zemljopis

razredna nastava

+0.30

-1.20

kabinet GL

kabinet PZ

hrvatski jezik

razredna nastava

strani jezik

te

-2.40

kabinet HJ SJ

-1.20

kabinet IN

-1.20

0

-1.20

D

0

5

10

20

fasada Istok

5

10

20

30

40

50

Izdvojene u ionice i zajedni ki sadr aji (uklju uju i dvoranu i blagovanje), imaju stijenke od poluprozirnog polikarbonata; tijekom radnog dana i razli itih svijetlosnih uvjeta, na razli ite se na ine nadzire doga anje u njima, nekoliko otvora, vizualno odvojena od komunikacija. Inverzija u tom odnosu je s namjerom da se u ine 'dostupnijim' zanimljivi sadr aji intimniji prostori za boravak u enika - atriji. Oko u ionice fi-ke-bi formirano je prirodoslovno - matememati ko i radno tehni ko podru je; oko u ionica likovnog i glazbenog je; a pokraj PVN-a, knji nice i blagovanja, razredna nastava i prostori za cijelodnevni boravak.

II


+7.12

kolni pristup

±0.00

+4.50

±0.00

-4.20

sportski centar vrbani

zapadno pro elje

_mentor_ton i arni ±0.00 +7.12

_ap VII

+4.50

1

2

±0.00

-4.20 ulazni atrij

gospodarstvo

mlije

svla

prva pomo

-4.20

gospodarstvo

-7.30

presjek 2-2

dvorana za korektivnu gimnastiku

±0.00

±0.00

svla

±0.00

+7.12 +4.50 ±3.05

±0.00

-4.20

3

-4.20

-4.20

3

ju o pro elje

snack bar

pješaci ±0.00

trgovina

+7.12

4

4

+3.05

bambus

Ulica Hrvatskog Sokola

Olimpijska aleja

+4.50

dvorana za stolni tenis

Parcela sportsko-rekreativnog centra prijelazna je zona izme u razli itih sustava; urbanog tkiva stambenih naselja odre enog odnosima javno-privatno, te jezera Jarun kao javne zone velikog mjerila odre enog pulsiranjem prirode i ljudskih aktivnosti.

±3.05

±0.00

stolni tenis

Potencijalni okvir sportsko-rekreativnog centra je pro imanje sporta, prirode i javnog prostora. Ideja je okupit sve sadr aje pod jedinstveni krov koji e omogu it veze i utjecanja razli itih sadr aja i aktivnosti.

-4.20

svla

-7.30

-8.00

presjek 4-4

+7.12

kozmeti +4.50

SR centru se mo e pristupiti sa sve kim koridorima koji ispod krova postaju natkriveni prolazi (passage, eta a +0.00) izme u volumena sportskih dvorana, komercijalnih sadr aja i

-4.20 trim \ fitness

±0.00

mediteransko / aromati

bilje

sijeku oko ulaznog atrija kojim se

-4.20

sjeverno pro elje

1

2

centar(eta a -4.20).

-2.80

+7.12 +4.50 ±3.05

±0.00

bazen_g ledatelji

bazen

-4.20

snack bar

ulaz

±0.00 ambulanta

prostor za sastanke

-7.30

treneri

presjek 3-3

ulaz gledatelji

snack bar

sauna kozm.salon

fitness/trim

bazen

bazen

dvorana

ulaz gledatelji

snack bar

dvorana

Prostor passagea je dimenzioniran kao mjesto kretanja i zaustavljanja, promatranja i sudjelovanja; mjesto za kolonijaliziranje povremenim sadr ajima i manifestacijama (festivali,sajmovi...), sa svom potrebnom infrastrukturom (ventilacijom,strujom,vodom). Svi komercijalni sadr aji na toj eta ne objekte ('kontejnere') promjenjivih kapaciteta, koji se jednostavno nadogra uju ili uklanjaju. Razli ite vrste stakla (lexan, obi no, reflektiraju e) su postavljene tako da se tijekom dana i no i izmjenjuju odnosi prolaznika i korisnika; vizualna dostupnost/propusnost.

III


centar za mlade +17.00

radionice

+14.10

+3.00

_mentor _ap IX

1

G A R D

dvorana

svla

ulaz radi

pult spremi

dvorana

+10.00

izlo

+6.05

pult

2

internet

2

G A R D E R O B A

caffe bar

+3.00 T R A F I K A

ulaz

G A R D

ulaz ko +0.00

tlocrt 1.kata caffe bar

ena barokna gradska pala a nalazi se na padini Radi eve i Ko arske ulice. Reprezentativno isto no pro elje gleda na Tkal i evu ulicu. U prenamjeni u Centar za mlade, zadr ane su tri horizontalne zone; prizemlje poput baze, prvi i drugi kat pod onumentalnim ba vastim svodom objedinjeni i pilastrima na fasadi, te zona atike i potkrovlja.

presjek 2- 2

presjek 1- 1

/ ulazna eta a iz ko arske ulice / Prevladava podsvijetljena atmosfera tamnih zidova.

internet

1

poteza difuznog osvijetljenja / strop - zid - pod - zid-strop/ u osima prozora. Trakasta neonska rasvjetna tijela prekrivena su pleksiglasom koji povezuje i 'Kutije' sa manjim sadr ajima /trafika, info, garderoba /, tako er difuzno osvjetljavaju prostor.

pult spremi

pult

/dvorana 'dnevni boravak',1.kat / / pomi

platforme za sjedenje /

.... 210 / 70 / 30 .... kota ...

varijante kori predavanje

predavanje

caffe bar

za sjedenje .... metalna podkonstrukcija; obloga drvo i tekstil

/ fiksni elementi za sjedenje / .... 80 / 220 .... sa dvije strane e lementi za sjedenje, a na sredini stolna ploha .... metalna podkonstrukcija; obloga drvo

/ pomi

/

/ pomi

/

.... 50 / 100 / 210 .... .... otklopne plohe koje

. 100 / 100 / 210 .

.... metalna podkonstrukcija;

. metalna podkonstrukcija;

Uklanja se pod drugog kata kako bi se dobila jednoprostorna dvorana za razli ite dnevne aktivnosti, s dodanom tankom galerijom za izlo be. Mobilnost i elemenata, omogu avaju razli ite prostorne scenarije; od varijante tri odvojena dijela sa razli itim sadr ajima do cjelovitog prostora pogodnog za ve a zbivanja i zabave. Glavno osvijetljenje su reflektori na lukovima svoda koji usmjeravaju svijetlost prema tjemenu /posredna rasvjeta /. ba vu svoda. / ulazna eta a iz Radi eve ulice / Dvorana za scenske izvedbe prote e se visinom atike i kosog krova. U volumen prodire dodana zatvorena galerija sa prostorima za radionice.

IIIII


uredski projekti

1 rekonstrukcija i betini 2 .veliki kaptol rekonstrukcija i biskupijskog ordinarijata u sisku 3 .blok badel


rekonstrukcija i Betini


veliki kaptol

rekonstrukcija i biskupijskog ordinarijata u Sisku


blok badel


samostalni projekti

1 .pomalo pretenciozna polica


pomalo pretenciozna polica

zadatak .polica za knjige

nedostaje . prikladno mjesto za vješanje jakni . mjesto za odlaganje torbi i ruksaka . ladice . stepenice za dohvatanje najviših dijelova police

pretencioznom biva

zbog ideje da æe riješiti sve nedostatke

garderoba_od perforirane šperploèe - boèno punjenje

ormariæ_fronta od bijelog iverala

gramofon

komponente

'košara' za torbe _ od perforirane šperploèe 5mm ladica - fronta od bijelog iverala

ladice-stepenice cijele izvlaène-završno perforirane šperploèa 5mm + podloga iveral 12mm

portfolio_marijana plazibat  

architecture portfolio

portfolio_marijana plazibat  

architecture portfolio

Advertisement