Page 1

Оперативен план за наставен час по англиски јазик во IV (1-3) одделение Предметен наставник: Милена Игњатова 2009/10


Краткорочно планирање за наставен час по англиски јазик во IV (1-3) одделение

Tema br.

^as br.1;

2009

Unit 0; Hello! (naslov na temata) Претставување и презентирање на наставната програма и целите (naslov na nastavnata sodr`ina)

NAGLEDNI SREDSTVA I POMAGALA

ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА

Учебник, работна тетратка фронтална, индивидуална

CELI:

Запознавање на учениците со наставната програма, учебникот по кој ќе работат и целите кои треба да ги постигнат AKTIVNOSTI NA U^ENIKOT:

Учениците го отпоздравуваат наставникот на L2 и кажуваат како си го поминале летниот распуст. Потоа учениците го слушаат наставникот и доколку имаат некое прашање го поставуваат. Учениците запишуваат каков се материјал им е потребен во текот на учебната година по предметот англиски јазик.

SREDSTVA I POSTAPKI ZA VREDNUVAWE:

AKTIVNOSTI NA NASTAVNIKOT: Наставникот ги поздравува учениците на L2 и ги прашува како си поминале за време на распустот, дали имале можност да зборуваат англиски и тн. Откако учениците ќе се искажат, наставникот го презентира учебникот по кој ќе се работи во оваа учебна година и заедно прегледуваат тема по тема, напоредно од шчебникот и работната тетратка и наставникот кажува што треба секој ученик да научи од секоја тема. Доколку учениците имаат прашања ги поставуваат и наставникот одговара на нив. Воедно наставникот им кажува на учениците кој се материјал им е потребен за часовите по англиски јазик. Тетратка по линии, ноижички, лепило, дрвени боици, фломастери, блок бр.4, бели листови, а за учениците од IV1 и папки бидејќи во тоа одделение ќе се спроведе проектот за изработка на портфолио.


Краткорочно планирање за наставен час по англиски јазик во IV (1-3) одделение

2009

Наставен предмет: интегриран час: Англиски јазик, Ликовно и Техничко образование Одделение: IV Изучување на традицијата на славење на Halloween и изработка на Halloween Card (наслов на наставната единица) НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА

ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА

Учебник, постер, црн лист, бел лист, портокалов лист, фломастери, ножички, течен лепак, креда (истиот материјал кој го користат учениците со оглед дека наставникот го покажува начинот на изработување на картичката а не изработената картичка) фронтална, индивидуална, визуелна, тивок приод, читање со разбирање

ЦЕЛИ:

Да ги научат основните обележја на празнување на Halloween, изучување на вокабулар од Halloween Фази: Вовед: (5 мин.) Наставникот разговара со учениците за празниците во Р. Македонија и кој од нив се верски а кој државни празници а кој од нив се празнуваат од традиција. Главен дел: (50 мин.) Активности: 1. Наставникот и учениците разговараат за Halloween а потоа оние ученици кои што сакаат го читаат текстот за Halloween во учебникот. Наставникот им кажува на учениците дека на овој празник се изработуваа и картички и дека на овој час ќе изработат таква картичка. 2. Наставникот по техничко образование им објаснува на учениците како да ја изработат картичката, наставникот по ликовно образование им објаснува на учениците како да ја украсат картичката а наставникот по англиски јазик објаснува како да ја пополнат. Учениците ја изработуваат картичката. Завршен дел: ( 5 мин.) Учениците ги покажуваат изработените картички и извикуваат “trick or trade” а наставниците им делат sweets за добро завршената задача. Забелешка: Сите наставници им помагаат на учениците при изработката на картичката. Согледувања на наставникот од реализацијата на наставнта единица: бидејќи изработката на картичките одзема време потребно е часот да трае подолго или материјалот со кој што ќе работат учениците да биде поедноставен односно да не опфаќа толку сечење туку повеќе цртање во оние делови каде што тоа е изводливо.


Краткорочно планирање за наставен час по англиски јазик во IV (1-3) одделение

2009

Наставен предмет: Англиски јазик Одделение: IV Изучување на мојот дом (наслов на наставната единица) НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА

Учебник, фронтална, индивидуална, читање со разбирање

ЦЕЛИ:

Да го разбира значењето на лексичките единици, правилно да ги репродуцира, пишува и употребува во соодветни говорни ситуации Фази: Вовед: (5 мин.) Наставникот ги прашува учениците кои делови од домот се изучени минатата учебна година и ја пеат песната од минатата учебна година во која се употребуваат прилозите Главен дел: (30 мин.) Активности: 1. Наставникот го чита текстот од учебникот на стр. 24 а потоа им кажува на учениците да повторуваат. 2. Наставникот ги запишува на таблата зборовите од деловите од домот а потоа заедно со учениците ја решава задачата 3 на стр. 24 3. Учениците пишуваат куси реченици употребувајќи ги предлозите да ја опишат куќата во вежбата 3 на стр.24 4. Учениците ги читаат речениците што ги напишале Завршен дел: ( 5 мин.) Учениците повторно ја пеат песната од минатата учебна година и наставникот им ја задава задачата 4 на стр.25 за домачна задача

Согледувања на наставникот од реализацијата на наставната единица:


Краткорочно планирање за наставен час по англиски јазик во IV (1-3) одделение

2009

Наставен предмет: Англиски јазик Одделение: IV Изучување на мојот дом (наслов на наставната единица) НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА

Учебник, табла фронтална, индивидуална, читање со разбирање

ЦЕЛИ:

Да го разбира значењето на лексичките единици, правилно да ги репродуцира, пишува и употребува во соодветни говорни ситуации Фази: Вовед: (5 мин.) Наставникот ја прегледува домашната задача и коригира доколку е потребно. Главен дел: (30 мин.) Активности: 1. Наставникот ја чита песната на стр. 92 The crazy house song и ги запишува непознатите зборови на таблата. 2. Наставникот им кажува на учениците да предвидат што треба да се стави на празното место а потоа го пуста CD и им помага на учениците да ги препознаат зборовите и да ги запишат во тетратката. 3. Учениците ја учат песната. Завршен дел: ( 5 мин.) Учениците повторно ја пеат песната The Crazy House Согледувања на наставникот од реализацијата на наставната единица:


Краткорочно планирање за наставен час по англиски јазик во IV (1-3) одделение

2009

Наставен предмет: Англиски јазик Одделение: IV Опишување на мојот дом (наслов на наставната единица) НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА

Учебник, фронтална, индивидуална, читање со разбирање

ЦЕЛИ:

Да го разбира значењето на лексичките единици, правилно да ги репродуцира, пишува и употребува при давање на опис на домот Фази: Вовед: (5 мин.) учениците ја пеат песната The Crazy House Song. Главен дел: (30 мин.) Активности: 1. Наставникот поставува прашања врз основа на сликата од вежбата 3 на стр. 24; Where is the garage? А учениците усно ги даваат сите можни одговори. 2. Учениците ги запишуваат прашањата и одговорите што претходно усно ги изработиле со наставникот Завршен дел: ( 5 мин.) Наставникот ги прегледува тетратките и коригира доколку е потребно.

Согледувања на наставникот од реализацијата на наставната единица: песната The crazy house song многу им се допадна на учениците и бараа да имаат повеќе можност да ја пеат. Добро би било да може да се испланира време за пеење на песната.


Краткорочно планирање за наставен час по англиски јазик во IV (1-3) одделение

2009

Наставен предмет: Англиски јазик Одделение: IV Изучување на предмети во мојот дом (наслов на наставната единица) НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА

Учебник, фронтална, индивидуална, читање со разбирање

ЦЕЛИ:

Да го разбира значењето на лексичките единици, правилно да ги репродуцира, пишува и употребува во соодветни говорни ситуации Фази: Вовед: (5 мин.) Наставникот ги прашува учениците кои предмети од домот се изучени минатата учебна година и ја пеат песната The Crazy House Song Главен дел: (30 мин.) Активности: 1. Наставникот го чита текстот од учебникот на стр. 28 а потоа им кажува на учениците да повторуваат. 2. Наставникот ги запишува на таблата зборовите кои представуваат предмети од домот а потоа го пуста CD за учениците да можат да ја решат вежбата 2 на стр. 28 3. Наставникот повторно го пушта CD а учениците слушаат и повторуваат Завршен дел: ( 5 мин.) Наставникот ја задава вежбата 3 на стр. 28 за домашна задача така што учениците треба прво да ја препишат а потоа да ја решат во тетратките. Наставникот го пушта CD а учениците повторно ја пеат песната The Crazy House Song Согледувања на наставникот од реализацијата на наставната единица:


Краткорочно планирање за наставен час по англиски јазик во IV (1-3) одделение

2009

Наставен предмет: Англиски јазик Одделение: IV Изучување на предмети во мојот дом (наслов на наставната единица) НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА

Учебник, фронтална, индивидуална, читање со разбирање

ЦЕЛИ:

Да го разбира значењето на лексичките единици, правилно да ги репродуцира, пишува и употребува во соодветни говорни ситуации, да поставува прашања со is there, are there и да дава куси одговори. Фази: Вовед: (5 мин.) Наставникот ја прегледува домашната задача. Главен дел: (30 мин.) Активности: 1. Наставникот објаснува како се поставуваат прашања за тоа дале нешто се наога во собата. Ги запишува прашањата и можните одговори на таблата. 2. Наставникот поставува прашања за вежбата бр 3 на стр. 28 пр. Is there a sofa in Kelly’s room? а учениците одговараат со Yes, there is и No, there isn’t. 3. Учениците ги запишуваат речениците во тетратките а потоа го читаат она што го запишале. Завршен дел: ( 5 мин.) Наставникот го пушта CD а учениците ја пеат песната The Crazy House Song Согледувања на наставникот од реализацијата на наставната единица:


Краткорочно планирање за наставен час по англиски јазик во IV (1-3) одделение

2009

Наставен предмет: Англиски јазик Одделение: IV Изучување на предмети во мојот дом (a/an) (наслов на наставната единица) НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА

Учебник, табла фронтална, индивидуална, тивок приод, дискусија,

ЦЕЛИ:

Да го разбира значењето на лексичките единици, правилно да ги репродуцира, пишува и употребува во соодветни говорни ситуации, употреба на a/an пред именките во англискиот јазик Фази: Вовед: (5 мин.) Наставникот ги прашува учениците кои се предмети од домот кои што ги изучуваа и наставникот им кажува на учениците да ги спелуваат и да ги запишуваат. Главен дел: (30 мин.) Активности: 1. Наставникот на веќе запишаните зборови од делови на домот ги прашува учениците кои се во еднина а кои во множина а потоа ги прашува да ги кажат именките кои се во множина, во еднина. 2. Наставникот објаснува дека кај именките во еднина пред именките се става неопределениот член a/an и ја објаснува неговата употреба на неколку примери. 3. Учениците усно го кажуваат членот кај останатите зборови а потоа ги запишуваат зборовите во тетратката. Завршен дел: ( 5 мин.) Наставникот спелува различни именки а учениците ги запишуваат и кажуваат кој член треба да се стави пред нив. Согледувања на наставникот од реализацијата на наставната единица:


Краткорочно планирање за наставен час по англиски јазик во IV (1-3) одделение

2009

Наставен предмет: Англиски јазик Одделение: IV Изучување на предмети во мојот дом (some/any) (наслов на наставната единица) НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА

Учебник, табла фронтална, индивидуална, тивок приод, дискусија, анализа на слика

ЦЕЛИ:

Да го разбира значењето на лексичките единици, правилно да ги репродуцира, пишува и употребува во соодветни говорни ситуации, правилна употреба на some/any Фази: Вовед: (5 мин.) Учениците ја пеат песната The Crazy House Song Главен дел: (30 мин.) Активности: 1. Наставникот ја објаснува употребата на a/an во прашалните реченици ( is there..?), а потоа кажува дека во прашалните реченици се употребуваат и some/any и ја објаснува нивната употреба преку неколку примери напишани на таблата од вежбата 4 на стр. 29. 2. Учениците гледајќи ја сликата на стр.29 ја решаваат вежбата 5/а усно употребувајќи ги a/an и some/any. 3. Учениците ја решаваат вежбата 5/б на стр. 29 во тетртаките. Завршен дел: ( 5 мин.) Наставникот ги прегледува вежбата 5/б на стр. 29 а потоа ја задава вежбата 8 на стр. 29 за домашна задача. Согледувања на наставникот од реализацијата на наставната единица:


Краткорочно планирање за наставен час по англиски јазик во IV (1-3) одделение

2009

Наставен предмет: Англиски јазик Одделение: IV Изучување показните заменки за еднина (this/that) (наслов на наставната единица) НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА

Учебник, карти, CD

ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА

фронтална, индивидуална, читање со разбирање, дискусија, прашања и одговори, TPR

ЦЕЛИ:

Да го разбира значењето на лексичките единици, правилно да ги репродуцира, пишува и употребува во соодветни говорни ситуации, правилна употреба на this/that Фази: Вовед: (5 мин.) Наставникот ја прегледува домашната задача Главен дел: (30 мин.) Активности: 1. Наставникот го пушта дијалогот на стр.16 а учениците слушаат. Потоа наставникот го чита дијалогот а учениците повторуваат. Наставникот ги запишува новите зборови на таблата а потоа ги прашува учениците да го преведат текстот. 2. Учениците го читаат дијалогот. 3. Наставникот ги пушта зборовите од вежбата 2 на стр. 16 а учениците слушаат. Потоа наставникот ги кажува зборовите а учениците повторуваат. 4. Наставникот ја објаснува употребата на показната заменка this/that преку примери а потоа со помош на зборовите од вежбата 2 на стр. 16 ја вежба употребата на this/that Завршен дел: ( 5 мин.) учениците усно ја решаваат вежбата 4 на стр. 17 Согледувања на наставникот од реализацијата на наставната единица:


Краткорочно планирање за наставен час по англиски јазик во IV (1-3) одделение

2009

Наставен предмет: Англиски јазик Одделение: IV Изучување на правилната множина кај именките (наслов на наставната единица) НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА

Учебник, флеш карти, CD фронтална, индивидуална, дискусија, прашања и одговори, TPR

ЦЕЛИ:

Да го разбира значењето на лексичките единици, правилно да ги репродуцира, пишува и употребува во соодветни говорни ситуации, правилна употреба на this/that, правилно да ја образува множината кај именките Фази: Вовед: (5 мин.) учениците го читаат дијалогот на стр. 16 Главен дел: (30 мин.) Активности: 1. Наставникот со помош на флеш карти ја вежба употребата на This/that. 2. Наставникот ги прашува учениците да ги спелуваат зборовите од вежбата 2на стр. 16 на таблата а потоа го објаснува образувањето на множината на именките во англискиот јазик. 3. Наставникот ги пушта зборовите од вежбата 2 на стр. 18 а учениците слушаат. Потоа наставникот ги чита а учениците повторуваат. 4. Учениците ја решаваат вежбата бр. 3 на стр. 19 Завршен дел: ( 5 мин.) Наставникот задава домашна работа зборовите од вежбата 2 на стр. 16 да се препишат и да се напише нивната множина. Согледувања на наставникот од реализацијата на наставната единица:

Наставен предмет: Англиски јазик Одделение: IV


Краткорочно планирање за наставен час по англиски јазик во IV (1-3) одделение

2009

Изучување показните заменки за множина (these/those) (наслов на наставната единица) НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА

Учебник, флеш карти, CD

ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА

фронтална, индивидуална, читање со разбирање, дискусија, прашања и одговори, TPR

ЦЕЛИ:

Да го разбира значењето на лексичките единици, правилно да ги репродуцира, пишува и употребува во соодветни говорни ситуации, правилна употреба на these/those Фази: Вовед: (5 мин.) Наставникот ја прегледува домашната задача Главен дел: (30 мин.) Активности: 1. Наставникот го пушта дијалогот на стр.18 а учениците слушаат. Потоа наставникот го чита дијалогот а учениците повторуваат. Наставникот ги запишува новите зборови на таблата а потоа ги прашува учениците да го преведат текстот. 2. Учениците го читаат дијалогот. 3. Наставникот ја објаснува употребата на показните заменки (these/those) со помош на зборовите од вежбата 2 на стр.18 4. Учениците усно ја решаваат вежбата 4 на стр. 19 Завршен дел: ( 5 мин.) наставникот задава домашна задача. Вежбата бр.4 на стр. 22 а) Согледувања на наставникот од реализацијата на наставната единица:


Краткорочно планирање за наставен час по англиски јазик во IV (1-3) одделение

2009

Повторување на изучениот вокабулар преку читање и пишување (наслов на наставната единица) НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА

Учебник, бели листови фронтална, индивидуална, читање со разбирање,

ЦЕЛИ:

Утврдување на разбирањето на значењето на лексичките единици, правилната репродукција и пишување Фази: Вовед: (5 мин.) Наставникот ја прегледува домашната задача Главен дел: (33 мин.) Активности: 1. Наставникот им дели бели листови на учениците и објаснува дека ќе прават диктат на изучениот вокабулар. 2. Учениците ги пишуваат зборовите што наставникот ги кажува, а потоа наставникот ги собира диктатите. 3. Наставникот ги мотивира учениците го да читаат текстот на стр.28, вежба бр.1и при тоа непосредно го утврдува нивното знаење. Завршен дел: ( 2 мин.) Наставникот ги мотивира и останатите ученици да вежбаат за да го читаат текстот. Согледувања на наставникот од реализацијата на наставната единица:


Краткорочно планирање за наставен час по англиски јазик во IV (1-3) одделение

2009

Повторување на изучениот вокабулар преку читање и зборување (наслов на наставната единица) НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА

Учебник, слики од соби фронтална, индивидуална, читање со разбирање, тивок приод

ЦЕЛИ:

Утврдување на разбирањето на значењето на лексичките единици, правилната репродукција и нивната употреба во соодветни ситуации Утврдување на знаењето за употреба на показните заменки Фази: Вовед: (5 мин.) Наставникот го чита текстот на стр.28, вежба бр. 1 мотивирајќи ги учениците самите да го читаат. Главен дел: (35 мин.) Активности: 1. Учениците го читаат текстот на стр. 28, вежба бр. 1 а наставникот го утврдува нивното знаење. 2. Наставникот покажува една слика и ја опишува со помош на показните заменки и изучениот вокабулар. Потоа ги мотивира учениците сами да опишуваат слики и го утврдува нивното знаење. Согледувања на наставникот од реализацијата на наставната единица:


Краткорочно планирање за наставен час по англиски јазик во IV (1-3) одделение

2009

Повторување на изучениот вокабулар преку зборување (наслов на наставната единица) НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА

слики од соби фронтална, индивидуална, тивок приод

ЦЕЛИ:

Утврдување на разбирањето на значењето на лексичките единици, правилната репродукција и нивната употреба во соодветни ситуации Утврдување на знаењето за употреба на показните заменки Фази: Вовед: (5 мин.) Наставникот ги дели диктатите. Главен дел: (35 мин.) Активности: 1. Наставникот ги коментира диктатите и 2. Наставникот покажува една слика и ја опишува со помош на показните заменки и изучениот вокабулар. Потоа ги мотивира учениците сами да опишуваат слики и го утврдува нивното знаење. Согледувања на наставникот од реализацијата на наставната единица:


Краткорочно планирање за наставен час по англиски јазик во IV (1-3) одделение

2009

Давање опис на луѓе (наслов на наставната единица) НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА

учебник, CD player фронтална, индивидуална, аудио-визуелна

ЦЕЛИ:

Утврдување на разбирањето на значењето на лексичките единици при опис на луѓе, правилната репродукција и нивната употреба во соодветни ситуации Фази: Вовед: (5 мин.) Наставникот им кажува на учениците да погледнат во вежбата бр.1 и да ги преведат според сликите зборовите кои опишуваат видови коса и боја на коса. Главен дел: (30 мин.) Активности: 1. Наставникот го пушта CD и им вели на учениците да слушаат и да повторуваат 2. Наставникот го чита текстот на стр. 34 а потоа ги запишува на таблата сите нови зборови и ги преведува. Наставникот го преведува целиот текст а потоа ги мотивира учениците да се обидат да го читаат. Завршен дел: (5мин.)Наставникот ја задава вежбата бр3така што учениците да ја препишат во тетратките а потоа да ги довршат речениците. Согледувања на наставникот од реализацијата на наставната единица:


Краткорочно планирање за наставен час по англиски јазик во IV (1-3) одделение

2009

Давање опис на луѓе со помош на Have/has got (наслов на наставната единица) НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА

учебник, фронтална, индивидуална, аудио-визуелна

ЦЕЛИ:

Утврдување на разбирањето на значењето на лексичките единици при опис на луѓе, правилната репродукција и нивната употреба во соодветни ситуации Фази: Вовед: (5 мин.) Наставникот ја проверува вежбата бр 3. Главен дел: (30 мин.) Активности: 1. Наставникот запишува пример реченици на таблата употребувајќи have/has got при давање на опис 2. Наставникот ги мотивира учениците да пишуваат прашални, потврдни и одречни реченици употребувајќи have/has got при давање опис. Наставникот надгледува и помага а потоа учениците ги читаат речениците. Завршен дел: (5мин.)Наставникот ја запишува вежбата 4 од раб. тетратка на стр. 33 на таблата и истата ја задава за домашна работа. Согледувања на наставникот од реализацијата на наставната единица:


Краткорочно планирање за наставен час по англиски јазик во IV (1-3) одделение

2009

Давање опис на луѓе со помош на Have/has got (наслов на наставната единица) НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА

учебник, фронтална, индивидуална, читање со разбирање

ЦЕЛИ:

Утврдување на разбирањето на значењето на лексичките единици при опис на луѓе, правилната репродукција и нивната употреба во соодветни ситуации Фази: Вовед: (5 мин.) Наставникот ја проверува домашната задача. Главен дел: (30 мин.) Активности: 1. Учениците го читаат текстот на стр. 34 а наставникот слуша, поправа доколку е потребно и коментира. Завршен дел: (5мин.)Наставникот ја задава вежбата бр.5 на стр.35 од учебникот. Согледувања на наставникот од реализацијата на наставната единица:


Краткорочно планирање за наставен час по англиски јазик во IV (1-3) одделение

2009

Давање опис на луѓе со помош на Have/has got (наслов на наставната единица) НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА

учебник, фронтална, индивидуална, пишување

ЦЕЛИ:

Утврдување на разбирањето на значењето на лексичките единици при опис на луѓе, правилната репродукција и нивната употреба во соодветни ситуации Фази: Вовед: (5 мин.) Наставникот ја проверува вежбата бр.5 на стр. 35. Главен дел: (30 мин.) Активности: 1. Наставникот им кажува на учениците дека треба да напишат состав во кој ќе се опишат, ќе го опишат своето семејство и ќе ја опишат омилената филмска или музичка ѕвезда. Наставникот дава пример а потоа учениците пишуваат. Завршен дел: (5мин.)Наставникот ги собира составите и коментира со учениците за тоа какви им се чуствата по пишувањето на составот. Согледувања на наставникот од реализацијата на наставната единица:

Dnevni podgotovki  

Dnevni planiranja

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you