Page 1

FORMACIÓ DE LES NTIC

María del Carmen Santamaría Aparisi


Index Introducci贸

Pag. 3

Objectius generals

Pag. 3

Objectius espec铆fics

Pag. 4

Contingut

Pag. 5

Metodologia

Pag. 6

Recursos

Pag. 6

Temporalitzaci贸

Pag. 7

Sector dos

Pag. 14

Temporalitzaci贸

Pag. 15

2


• INTRODUCCIÓ És vol contribuir a generar un coneixement superior sobre la presència i l’ús de les Noves Tecnologies de la Informació i Comunicació (NTIC)

en

la

societat

gandiana.

Les NTIC han modificat el món que vivim, accelerant el ritme i el volum de la innovació i, fonamentalment, canviant la manera en la qual transmetem, anem rebent, adaptem i usem el coneixement i la informació, cosa que ha donat lloc a canvis en els mercats, en les maneres de producció, en la governabilitat i en les relacions socials. Per aquesta raó hem decidit fer aquest curs, per a tot tipus de persones, però, especialment per a persones que no hi hagen tocat mai un ordinador. A les hores ens basarem en ensenyar els components d'un ordinador, és a dir, com placa base, memòria, teclat, ratolí... Ademés del funcionament d'un ordinador, que implica el botó d’encendre i resert. Ademés de l'explicació del funcionament de Windows. •

OBJECTIUS GENERALS

El nostre principal objectiu, és fer que els usuaris de diferents edats, toquen un ordinador i aprenguin a manejar dit ordinador i és pugen desenvolupar bé, per exemple, navegant per Internet, Windows, etc. Ademés que els usuaris siguen capaços d'utilitzar les noves NTIC en la vida diària.

3


OBJECTIUS ESPECIFICS

- Identificar components hardware - Conèixer el software ( Windows XP, Vista, Seven i Ubuntu) - Utilitzar hardware com teclat, ratolí... - Conèixer les ferramentes bàsiques d'aprenentatge (processador de textos) - Conèixer y utilitzar navegadors i les seues utilitats (Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer) - Conèixer i utilitzar el correu electrònic (Outlook, Windows mail i GMail) - Arribar a treballar en equip

4


CONTINGUT 1. Introducció 1.1 Joc per a trencar el gel 1.1.1 Nom, edat, professió... 1.1.2 Expectatives del curs 1.2 Conèixer el software actual 2. Components d'un ordinador 2.1 Conèixer els components interns d'un ordinador 2.2 Conèixer els components externs d'un ordinador 2.3 Conèixer els components perifèrics 2.4 L'ús de connexió de cables correctament 3. Ús d'un ordinador 3.1 Utilització d’encendre, apagar i reiniciar un ordinador 3.2 Utilització del ratolí i el teclat 3.3 Explicació del que apareix a l’escriptori (icones) 3.3.1 Explicació de per a que serveix "El meu PC" 3.3.2 Explicació de per a que serveix la barra d’Inici 3.3.3 Explicació de per a que serveix la Paperera 3.3.4 Explicació de per a que serveix "Els meus documents" 3.4 Utilització de les tecles més important del teclat 3.5 Explicació dels programes 4. Internet 4.1 Conèixer i utilitzar els navegadors 4.2 Desenvolupació per Internet i utilitzar buscadors 4.3 Explicació i utilització de "URL" i direccionament 4.4 Explicació i ús de guardar pàgines com a favorit 4.5 Explicació i ús de blocs, foros, wikis... 5. Correu electrònic 5.1 Conèixer i fer ús del programa 5.2 Conèixer els diferents servidors de correu (Hotmail, Gmail, Yahoo...) 5.3 Crear un conter de correu 5.4 Fer ús de enviar i recibir correus 6. Treball en equip 6.1 Dur a terme una tasca en equip

5


METODOLOGIA

A les classes de teoria es desenvoluparan els apartats dels diferents punts del programa de forma expositiva amb l'ajuda del projector, intercalant quan sigui necessari. Així mateix, s'instarà a l'alumne perquè participi en la classe de forma activa i no es limiti a prendre notes. Els mitjans a emprar per a l'exposició teòrico-pràctica seran: Pissarra (Explicació de conceptes) Projector (Teoria) S'utilitzaran transparències en tots els temes. S'aportarà a alumne la possibilitat de descàrrega de les mateixes mitjançant clau amb anterioritat a la classe sempre que sigui possible, perquè puguin seguir l'exposició amb més facilitat. En les pràctiques de taller s'exposarà la introducció teòrica necessària per a la pràctica a realitzar, es proporcionarà a l'alumne la informació tècnica que es necessiti i es proposaran a aquest les qüestions a desenvolupar. Els alumnes s'organitzaran en grups, de manera que es contrastaran els coneixements dels mateixos i es fomentarà l'hàbit del treball en equip. •

RECURSOS

Per dur a terme aquest curs necessitarem una aula condiciona amb ordinadors, si és possible un per usuari. Els distribuirem en forma de " U ". Una pissarra blanca en el qual poder escriure, un projector connectat al ordinador de la facilitadora, taules i cadires, tant per als usuaris com per a la facilitadora. Material per als usuaris: llibreta, bolígraf i un llapis de memòria a on guardar informació.

6


TEMPORALITZACIÓ

Setmana 1 Dia 1

Donar la benvinguda a tots el usuaris, ensenya-li el aula on s’impartirà el curset de NTic. Ademés durem a terme un joc per a trencar el gel, en el qual primer es presentarà la facilitadora i després els usuaris, dient nom, edat, professió i propòsits del curs. Explicació de la facilitadora de com serà el curs i del que es farà durant el curs, repartint un full del contingut del curs. Dia 2

Recordatori dels noms dels usuaris. Una vegada, sajen dit tots els noms, començar en una explicació del software de sistemes operatius actuals, i com han anat evolucionant al llarg del temps. Tenint un ordinador desmuntat, explicar als usuaris cada component intern del ordinador com placa base, memòria, disc dur...i quina és la seua funció. Setmana 2 Dia 3 Resoldre dubtes del dia anterior. Ademés també ensenyarem els components externs: caixa, ratolí, teclat... i quin és el seu funcionament. També explicarem els perifèrics de l'ordinador i perquè serveix cada un. Una vegada hem ensenyat cada component i cada funció, els ensenyarem com es connecta cada cable, perquè no hi hagen males connexions. Dia 4 De manera que no es fagen pesades les classes, trencarem en la dinàmica, fent un joc, per comprovar si els usuaris es coneixen, en el qual farem preguntes als usuaris, sobre uns altres usuaris, com per exemple com li diuen, o quina professió té dit usuari, per comprovar que hi ha una bona entesa en el grup, ademés de fer un joc, per comprovar si estan aprenent, en el que ensenyarem un component del ordinador, i tenen que dir quin es, o preguntar sobre algun software, o també algun perifèric, o fer que connecten algun cable del ordinador.

7


Setmana 3 Dia 5 Una volta els usuaris s’hagin familiaritzat en el hardware del ordenador, els explicarem com quin és el botó d’encendre i quin el de reset, i per a que funcionen dits botons. Primer la facilitadora, els ensenyarà com s’ha d’encendre el ordinador, i després els usuaris heu faran, agarrant eixa modalitat, primer heu farà la facilitador i després heu faran ells, després els ensenyarà a apagar els ordinadors, gastant la mateixa modalitat anterior. Una vegada explicat, els usuaris aniran practicant per a familiaritzar-se en encendre, apagar i resetejar el ordinador. Dia 6 Una vegada, ja sàpiguen encendre i apagar el ordenador, els explicarem com s’utilitza el teclat i el ratolí, el teclat es com utilitzar una maquina d’escriure, ja que les tecles estan en la mateixa posició que una maquina d’escriure, i el ratolí es mourelo per el escriptori, per a anar a la aplicació que necessites. Dit açò manarem, als usuaris que mouen el ratolí per tot el escriptori, per a que comproven el que fa, i com es maneja el punter.

Setmana 4 Dia 7 Resoldre dubtes de la setmana anterior. Explicació dels icones que apareixen en l’escriptori, el meu PC, els meus documents, paperera, la barra de inici... - Els meus documents es una carpeta especial on s’almacenen tot tipus de documents y configuracions del usuari, como per exemple documents de text, fotografies, vídeos - El meu PC ferramenta del sistema operatiu Windows que permitix accedir a la xarxa, documents compartits, unitats de disc dur i dispositius amb almacenament extraïble de una maquina. 8


- El meu lloc de xarxa es un component de Windows que conté un grup d'accessos directes a les computadores, impressores, i altres recursos compartits en xarxa. - Paperera es un àrea d'emmagatzematge on es guarden arxius i carpetes previ a la seva elimacio definitiva d'un mitjà d'emmagatzematge. - Barra d'inici sol tenir un logo de Windows petit i en prémer sobre aquest botó es despleguen diferents opcions. Aquestes opcions canvien depenent de la versió de Windows que estigueu utilitzant i de la configuració pròpia de l'usuari.

Dia 8 Una vegada es sap que fa cada icona els usuaris, aniran manejant el ratolí per a entrar en cada un, d’aquests llocs, per a que vaguen vegent que hi ha dins de cada icona del escriptori. I així anar agarrant practica. També explicarem les tecles mes importants del teclat.

9


Setmana 5 Dia 9 Una vegada, els usuaris sàpiguen utilitzar el ratolí i el teclat, els explicarem els programes basics del sistema operatiu, per a que pugen anar practicant. El paint El wordpad El bloc de notes Calculadora La gravadora Una vegada sàpiguen quin programes son, aniran provant els programes i lo que fa cadascun, per a anar agarra’n practica. Dia 10 Per a que vaguen agarrant practica en el teclat i amb el ratolí, els manarem unes activitats als usuaris, com que fajen un dibuix amb el paint, relaten un conte o una historia amb el bloc de notes o el wordpad, que fajen una gravació amb la gravadora, o que utilitzen la calculadora. Setmana 6 Dia 11 Recordarem tot l’aprés fins el moment, fent una recapitulació de tot, per a que els usuaris, vaguen recordant procediments anteriors, i així ens demostren tot l’aprés fins al moment. Així si tenen dubtes d’algun procediment anterior, es torna a explicar, per a que els usuaris heu tinguen tot ben clar.

10


Dia 12 A les hores, començarem a explicar tot lo relacionat amb el Internet. En primer lloc, ens basarem en els navegadors actuals; Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, ademés d’aquestos també tenim el safari i el opera, però que no son tan importants. - Internet Explorer es un navegador de Microsoft, creat per al sistema operatiu de Windows. - Mozilla Firefox es un navegador de lliure accés, per a tots els usuaris, i es el segon navegador mes emprat en l’actualitat. - Google Chrome es un navegador de lliure accés també, i aquest es el tercer navegador me emprat. Ademés també es por emprar tant per a Windows, com per a Linux, com per a Mac OS. A continuació, la facilitadora obrirà un navegador i explicarà com funciona dit navegador, i desprès agarrant la modalitat anteriorment dita, heu faran els usuaris, així amb els tres navegadors mes importants, anteriorment dits. Setmana 7 Dia 13 Una vegada, coneixem els navegadors, començarem a explicar com es navega per el mon de Internet, en primer lloc explicarem on esta i per a que serveix la barra de direccions, en aquesta barra es on ficarem la direcció d’una pagina web a la que vuiguen accedir, en canvi si volem buscar altres coses utilitzarem un buscador per a moure’ns per Internet, ja siga Google, Yahoo, Bing. A continuació, el que manarem es que, els usuaris busquen diferents paraules mitjançant el buscador que ells vuiguen, per agarrar practica i familiaritzar-se en aquest gran mon, com es el Internet. Dia 14 Resoldre dubtes dels dies anteriors, sobre els navegadors i els buscadors. Per a trencar un poc en la dinàmica, els manarem uns exercicis per a que agarren practica amb els programes de Windows, ademés dels navegadors i els buscadors, els manarem un que busquen diferents paraules, i busquen el seu significat, una volta el tinguen, obriguen el wordpad o el bloc de notes i heu escribisquen, així ademés de

11


practicar i ensenyar-se a buscar diferents coses per Internet, també aprenen a gastar els programes de Windows. Setmana 8 Dia 15 A les hores, pasarem unes URL als usuaris, per a que vaguen coneixent les diferents pagines de Internet, ademés també els pasarem unes altres URL en les quals s’han de descarregar les imatges que hi haguen en aquesta URL, primer heu fara la facilitadora, per a ensenyar-los com es fa, i despres heu faran els usuaris. Dia 16 Despres de haver vist les diferents URL anterior, ara les tornarem a buscar i les agregarem com a pagines favorites, així la facilitadora heu farà primer, agarrant la URL i buscant-la, una vegada la tinga, la agregarà com a pagina favorita. Seguint estos pasos, els usuaris heu faran en totes les demes pagines. Setmana 9 Dia 17 Per començar la setmana, una vegada ens hem familiaritzat en el mon d’Internet explicarem el que es un bloc, un foro i una wiki, per a que s’apiguen pàgines d’informació com la wikipedia, el bloc com aplicar textos o articles de noticies recents, i una zona de debat com un foro. És posaran uns videos i s’ensenyaran algunes pàgines com a exemple, per a que vegen com funcionen i en que consisteix. La facilitadora crearà un bloc, en el que tingen acces tots els usuaris, els ensenyara a registrarse, i a com ficar noticies. Dia 18 Seguint aquesta explicació, la facilitadora també els encanyarà a registrar-se en un foro, al mateix que també els encanyarà a insertar noticies. Una vegada assimilen aquests conceptes la facilitadora els manarà que per a que agafen experiència a que inserten noticies, tant en el bloc com al foro.

12


Setmana 10 Dia 19 Una vegada hem experimentat el que es Internet anem a clavar-nos en el correu electrònic el qual en serveix tant per a enviar com per a recibir correus dels nostres contactes. En l’actualitat, tenim diferents programes

per

a

utilitzar

el

correu

electrònic, com som; el Outlook i Windows mail. Nosaltres ens basarem en utilitzar el Outlook. La facilitadora obrirà el programa seguit dels usuaris, els quals vora’n quina estètica té el programa. Dia 20 Una volta els usuaris han vist l’estètica del programa del correu electrònic, els ensenyarem els diferents servidors que hi han com son; Hotmail, Gmail, Terra, Yahoo, Ono... En l’actualitat el servidor que més s’utilitza és el de Hotmail, ja que moltísima gent l’utilitza per a comunicar-se mitjançant el programa Windows Live Messenger. El servidor de Gmail és proporcionat per Google, actualment és el segon servidor de correu que més tamany pot almacenar després de Yahoo mail, que és il·limitat. El servidor de Yahoo!, ha anat creixent perquè, ademés de tindre el servidor de correu, també facilita la distracció mitjançant jocs. Ademés, el tamany d’aquest servidor és il·limitat. Setmana 11 Dia 21 Una vegada els usuaris coneixen els servidors, la facilitadora els explicarà com crear un conter de correu. D’aquesta manera, la facilitadora triarà un servidor de correu, per exemple Gmail i anirà pas a pas ensenyan-los com es crea el conter. Una vegada ho haga explicat els usuaris és crearan un conter de correu. Per anar conegüent els diferents servidors, aniran creant-se conters en cada servidor per agafar major experiència.

13


Dia 22 Ja que tots els usuaris tenen diferents conters de correus, entre tots els usuaris és donaran un o dos conters així aprendran a agregar els correus dels usuaris. Una vegada els tinguen agregats la facilitadora els explicarà i els ensenyarà a enviar i recibir correus, així practicaran enviant-se correus entre ells. Ademés, també els ensenyarà a adjuntar fotografies o altres documents en un correu. Setmana 12 Dia 23 Sabent que estem arribant a la finalització d’aquest curs, recordarem tot l’aprés anteriorment per a comprovar que els usuaris s’han quedat en els procediments emprats. Fent un resum global de l’aprés durant aquestes dotze setmanes. Ademés la facilitadora farà diverses qüestions per comprovar que els usuaris han assimilat els conceptes. Dia 24 Per a finalitzar aquest curs, la facilitadora formarà grups de dues persones que és ficaran en un ordinador i faran el treball manat per la facilitadora, què després ficaran al bloc dit anteriorment. Així es comprovarà la comunicació que hi ha en el grup. El sector dos Aquest grup composat per: o Musics o Escultors o Pintors o Escriptors o Fotògrafs o Grafitters o Dibuixants de còmics Ens ajudaran a fer el curset mes fàcil, ja que ens ajudaran en diversos tallers, per a que els usuaris, vegen que els artistes també s’impliquen en els projectes, i vegent una altra forma de explicar, tot lo relacionat en el curset.

14


Temporalització Dia 1 El primer dia, aniran tots a l’aula, on s’impartirà el curset, per a donar la benvinguda a tots els usuaris, ademés participaran en el joc, en el qual es presentaran, i així es coneixeran tots. Dia 10 Tornaran a anar a l’aula, per participar en un taller, en el qual ells manaran als usuaris, que mitjançant els programes de Windows fajen, diverses tasques, com fer un dibuix amb el paint, escriure un text amb el bloc de notes, pintar un dibuix també amb el paint.... Dia 14 Els artistes tornaran al aula, per a ajudar als usuaris amb el Internet, ja que se lis manarà als usuaris que busquen diverses coses per Internet, i els artistes esta volta deixaran de fer de professors i faran d’usuaris, ajudant-los com si foren uns usuaris mes, participa’n i aporta’n idees, que ajuden als usuaris, a fer la tasca manada. Dia 24 En aquest últim dia de curset, els artistes tornaran a l’aula, per ajudar-los a fer el treball manat, ja que aquest treball, anirà sobre els artistes que han participat en aquest curset, per això, els artistes els contaran lo difícil que ha segut arribar a triomfar i també els contaran anècdotes, les quals acabaran següent ficades desprès per els usuaris al bloc.

15

FORMACIÓ DE LES NTIC  

Programa de formació de les noves tecnologies

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you