Page 1

ด้ านอัตลักษณ์ ของสถานศึกษา มาตรฐานที 14

ด้ านมาตรการส่ งเสริม มาตรฐานที 15

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปี การศึกษา 2554

สถานศึกษาจัดการศึกษาตามแนววิถีจิตซาเลเซียน พัฒนา ผู ้เ รี ย นด้ว ยกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนตามหลัก สู ต ร สถานศึ ก ษา ควบคู่ ก ับ การจัด กิ จ กรรมนอกชั#น เรี ยน อย่างสมําเสมอ ต่อเนื'อง อัตลักษณ์ “ลูกแม่ มารี ย์ ขยัน ศรัทธา ร่ าเริง”

สถานศึกษา เตรี ยมพร้อมสู่ การเป็ นประชาคมอาเซียน ในปี 2558 มีการจัดทําโครงการและกิจกรรมให้ผูเ้ รี ยน และบุคลากร ตลอดจนให้ความรู ้กบั ผูส้ นใจ มีการจัดการ เรี ยนการสอนภาษาจีน ให้กบั ผูเ้ รี ยน ฝึ กการสนทนา ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ให้กบั คณะครู และจัด กิจกรรมอาเซี ยนวิชาการ เพื'อเปิ ดโลกเรี ยนรู ้สู่อาเซี ยน

เอกลักษณ์ : โรงเรี ยนคาทอลิก วิถีจิตซาเลเซี ยน อัตลักษณ์ : ลูกแม่มารี ย ์ ขยัน ศรัทธา ร่ าเริ ง ปรัชญา : ทุกคนมีส่วนดีที'พฒั นาได้ และ มีพนั ธกิจชีวิตที'ตอ้ งบรรลุเป้ าหมาย คติพจน์ : คุณธรรมนําความรู ้ สู่ องค์ความดี นิรันดร์

โรงเรี ยนมารี ยอ์ ุปถัมภ์ อ. สามพราน จ.นครปฐม โทร 02-4290414 , 02-4290789 เว็บไซด์: http://www.mu.ac.th E-mail: info@mu.ac.th


ด้ านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที 1 - 6

ด้ านการจัดการศึ กษา มาตรฐานที 7- 12

ผูเ้ รี ยนเป็ นนักเรี ยนที'ดีของโรงเรี ยน เป็ นลูก ที'ดีของแม่พระและของผูป้ กคอรง เป็ นคนดีของ สังคม ประพฤติปฏิบตั ิตนอยูใ่ นสังคมได้อย่างมี ความสุ ข รู ้จกั ดําเนินชีวิตตามหลักธรรมคําสอน มีจิตใจที'ดีงาม รู ้จกั เอื#ออาทรต่อผูอ้ ื'น ใฝ่ เรี ยน ใฝ่ รู ้ ใช้แหล่งเรี ยนรู ้และเทคโนโลยีในการพัฒนา การเรี ยนรู ้ของตนเองได้

สถานศึกษาสามารถดําเนินงานตามเป้ าหมาย การพัฒนา ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และเกิดประสิ ทธิ ผล ต่อ ผูเ้ รี ย น สถานศึก ษามีทิ ศทางในการพัฒนาที' ชดั เจน ทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วมในการพัฒนา มีระบบประเมินคุณภาพ ภายในที' เ ข้มแข็ง มี ก ารนิ เ ทศ ติด ตาม ประเมิ น ผลการ ดําเนินงานอย่างเป็ นระบบ ส่ งผลให้สถานศึกษามีผูเ้ รี ยน ครู บุคลากร อาคารสถานที' และแหล่งเรี ยนรู ้ที'มีคุณภาพ เป็ นที'พึงพอใจของทุกฝ่ าย สามารถสร้างผูเ้ รี ยนให้มี อัตลักษณ์ “ ลูกแม่ มารี ย์ ขยัน ศรัทธา ร่ าเริง” และ สถานศึกษามีเอกลักษณ์ ของโรงเรียน “โรงเรียนคาทอลิก วิถีจิตซาเลเซี ยน” อย่างแท้จริ ง

ด้ านการสร้ างสั งคมแห่ งการเรียนรู้ มาตรฐานที 13 สถานศึกษาเป็ นแหล่งการเรี ยนรู ้ ที'ทุกคนสามารถ ศึกษาหาความรู ้ผา่ นแหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ได้อย่าง หลากหลาย และส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ผ่านเทคโนโลยีที' สถานศึกษาให้บริ การอย่างเพียงพอ

ผลงานแห่ งความภาคภูมิใจ คุณภาพผู้เรียน - ผูเ้ รี ยน ป.6 ได้คะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน วิชาคณิ ตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ - ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรี ยญทองการแข่งขัน ทักษะภาษาอังกฤษระดับเขตพื#นที'การศึกษา และ ระดับภาค - ด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม นางสาวอรพนา สุ ขสมัย ชั#น ม.6 ได้รับรางวัล ผูม้ ีความ ประพฤติดี มีคุณธรรม และได้รับการยกย่องให้เป็ น ตัวอย่างที'ดีแก่เด็กและเยาวชน เนื'องในวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2555 จากกระทรวงวัฒนธรรม

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2554  

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2554