Issuu on Google+

Historie rodu HNĂ?ZDIL

1


2


Obsah:

Původ a rozšíření příjmení Hnízdil..................................................................................................5 Stručná historie panství....................................................................................................... 6 1. generace......................................................................................................................................... 7 2. generace....................................................................................................................................... 13 3. generace...................................................................................................................................... 20 4. generace...................................................................................................................................... 33 5. generace...................................................................................................................................... 45 6. generace...................................................................................................................................... 53 7. generace...................................................................................................................................... 58 8. generace...................................................................................................................................... 65 Základní genealogická data rodu Hnízdil......................................................................................69

3


4


Původ a rozšíření příjmení Hnízdil Pro vznik příjmení Hnízdil existuje celkem jednoduché vysvětlení. Pochází ze slovesa hnízdit se ve významu vrtět sebou, dělat si pohodlné místo.1 V České republice jej podle údajů Českého statistického úřadu z roku 2014 nosí celkem 1.341 lidí – 669 mužů a 672 žen. Nejvíce jich žije západně od Prahy na Hořovicku (44), Berounsku (38) a Kladensku (35).

Sledovanou linii rodu dokládá nejstarší dochovaný matriční zápis roku 1670 v Sedlejovicích na Liberecku, kde příjmení zůstalo dochováno až do dnešních dnů prostřednictvím jeho 22 nositelů. Matriky farnosti Hodkovice nad Mohelkou, kam ves v nejstarších dobách náležela, začínají rokem 1668, takže není možné zjistit starší data. Soupis poddaných podle víry z roku 1651 pro obec Sedlejovice se také nedochoval nebo nebyl vůbec zpracován. Příjmení Hnízdil se nevyskytuje ani v Generálním rejstříku k berní rule (1654). A to nejen v Sedlejovicích, ale v celých Čechách. Vzniklo tedy někdy mezi 16541670. To zakládá domněnku, že Sedlejovice jsou kolébkou rodu, byť zde jeho příslušníci původně žili pod jiným příjmením. Svůj domov zde mělo minimálně sedm generací rodu po dobu delší, než dvě sta let. Teprve představitel sedmé generace přišel na svět roku 1876 v Turnově a už jako dospělý bydlel s rodinou na předměstí Prahy - na Žižkově a v Horních Počernicích. 1

Dobrava Moldanová, Naše příjmení, Praha 1983, str. 82


Stručná historie panství Sedlejovičtí Hnízdilovi byli poddanými albrechtického panství, jež za třicetileté války náleželo Albrechtovi z Valdštejna. Po jeho smrti propadlo císařské koruně, od níž je za vojenské zásluhy získal do dědičného vlastnictví plukovník Daniel Beygott z Reinerstadtu. Zápis visitační komise v r. 1654 ukazuje zpustlé panství s množstvím prázdných gruntů. V Sedlejovicích dokládá tři větší sedláky, každého s pozemky o výměře 30 strychů, čtyři chalupníky a tři zpustlá stavení. Plukovník Beygott získaný majetek brzy prodal a novým majitelem se stal Petr František Nymis z Nymisu. Po jeho smrti v r. 1668 připadlo albrechtické panství nezletilým dětem v poručnictví jejich matky Evy Anny, která dědictví hned 1. března následujícího roku prodala rytíři Vincentu de Lamotte z Frintroppu za 13.000 rýnských zlatých. K panství albrechtickému, jež se stalo základem Lamottovského rodového majetku, tehdy patřily „statek Albrechtice, Sychrov a Sedlice (Sedlejovice) s dvory poplužními a vesnicemi jmenovitě Kamení, Zásada pod rybníkem, Sedlovice a Slavíkov s jednou pustou chalupou pod panství dubské s lidmi poddanými přítomnými i nepřítomnými a bez pořádného vejhostu z gruntu zběhlými a sirotky, vdovami ... s grunty jich pustými a nepustými, robotami, furami a ouroky, se všemi roly, lukami, pastvištěmi, průhony, potokami a vodotočinami, řekou struhovou, dvouma mlejny, jeden pod Sedlicemi, druhým ve Slavíkově pustý i s pilou, s rybníky dvouma napravenými a jedním pustým pivovarem, olejnou, s třemi štěpnicemi, s dvouma krčmami, jedna v Sychrově a druhá v Slavíkově s masnými krámy při každé krčmě jeden, ovčínem, s celou zvůlí, s lesy černými a jinými, háji, porostlinami i dáleji s jiným vším a všelijakým od starodávna k tomu přináležejícím příslušenstvím ve všech mezech a hranicích jak od starodávna leželo ...“ Po Vincentově smrti v r. 1680 si albrechtickou část majetku ponechal prvorozený syn Jan Jakub a druhorozený Maxmilián se ujal Jesenného. Jan Jakub kolem roku 1690 postavil nový jednopatrový panský dům na blízkém dvoře Sychrov nedaleko zpustlé vesnice Svojkov, kam jeho rodina z Albrechtic přesídlila. Vzhledem k tomu, že se Lamottové věnovali zejména vojenské službě, rozhodl se roku 1740 další z majitelů, bezdětný Ignác František Lamotte prodat albrechtické panství svému bohatému sousedovi hraběti Josefovi z Valdštejna. Od něj koupil roku 1820 majetek francouzský šlechtic Karel Alein kníže Rohan. Teprve za jeho vlády došlo k rozkvětu panství a zlepšení života poddaných.2

Sedlejovice (Sedlowitz) na Müllerové mapě Čech z roku 1720 Je patrné, že ves ležela mimo hlavní obchodní cesty 2

6

Více zde: albrechtice/

http://www.pencin-obec.cz/news/vi-dil-historie-obce-pencin-a-jejich-casti-ctyri-stoleti-panstvi-


Sedlejovice na současné mapě Čech

***

1. generace VÁCLAV HNÍZDIL přišel na svět zhruba roku 16153. Neexistuje dokument, jenž by objasňoval, odkud tento nejstarší známý představitel rodu pocházel. Zároveň je jisté, že v době jeho narození rodina příjmení Hnízdil ještě neužívala. Zato se dá vcelku reálně předpokládat, že Václav přijal křest nikoliv podle katolického, nýbrž podle utrakvistického rituálu. Většina obyvatelstva Čech se totiž tenkrát hlásila k víře4 vyznávající přijímání pod obojí způsobou. V těch letech se nemocný císař Rudolf II. vzdal trůnu ve prospěch bratra Matyáše. Obyčejní lidé neměli ani tušení o zákulisních intrikách, které po léta osnovali katoličtí a protestantští šlechtici v zápolení o moc. V čele protestantů stál Albrecht Jan ze Smiřic. Soustředil do svých rukou rozsáhlý majetek a dokonce vážně pomýšlel na to, že se stane českým králem. Poměrně snadno se mu podařilo politicky zužitkovat rozhořčení českých stavů nad uvězněním deputace protestující proti snahám broumovského opata uzavřít protestantský kostel. Ve svém paláci na Malostranském náměstí s několika přáteli připravil a 23. května 1618 provedl tzv. pražskou defenestraci, při které svrhli z okna Pražského hradu císařské místodržící Slavatu a Martinice. Pustili se do vzpoury proti panovníkovi a římskokatolické církvi, aniž měli ve světě jediného spojence, aniž měli dost finančních prostředků k těžkému zápasu, aniž existovala naprostá názorová jednota mezi luterány, kalvinisty a jednotou bratrskou, aniž mohli spoléhat na pomoc venkova a měst. Albrecht Jan Smiřický se neblahých konců svého pošetilého jednání nedožil. Dvorské pletichy brzy přerostly ve vojenské srážky. V ležení před Českými Budějovicemi propukla u Albrechta rodová choroba – tuberkulóza a po několika dnech, 18. listopadu 1618 zemřel. Jeho smrtí se vše zkomplikovalo. Na český trůn usedl falcký kurfiřt Friedrich a historie směřovala mílovými kroky k osudové bitvě na Bílé hoře, která přinesla vítězství katolické straně. To bylo Václavovi asi pět let... Bitva skončila, protestantská šlechta prchala ve zmatku ze země a o žoldáky poraženého vojska se nikdo nestaral. Hladoví, bez slíbené mzdy, se rozprchli po celé zemi. Jedni táhli domů, jiní k císařským, aby se dali znovu naverbovat. Nevynechali jedinou příležitost k získání jídla a kořisti – už tenkrát leckde zažili, co obnáší válka. Nikdo netušil, že bude trvat dlouhých třicet let. Už na jejím počátku se Václav naučil víc, než dětské hry. Odmalička tenkrát rodiče vštěpovali dětem, aby byly zticha, když jim přikážou a schovaly se do některé z připravených skrýší, jakmile uvidí vojenskou uniformu. Takové vědomosti potřeboval každý, kdo chtěl přežít. Vítězný Ferdinand II. se znovu ujal vlády. Se vzbouřenci neměl slitování - vypovídal je ze země, zabavoval majetek5. Tisíci českých dvorců, panstvími a vesnicemi zaplatil svým pomahačům – Němcům, Španělům, Vlachům i dalším. 10. května 1627 vydal soubor zákonů – Obnovené zřízení zemské, jež povolovalo jen katolické náboženství a pro poddané znamenalo řadu omezení. Bez povolení vrchnosti se nemohli stěhovat. Potřebovali její souhlas k uzavření sňatku a zrovna tak, když jejich děti chtěly studovat nebo se učit řemeslu. Ale ještě dříve, jakmile některé z nich dosáhlo desíti let, muselo být předvedeno před vrchnost a ta rozhodla, jestli si jej na tři léta vezme ke službě ve dvoře nebo na zámku. Sedlejovice, ves v níž je v následujících desetiletích rod Hnízdilů doložen, patřily tenkrát k albrechtickému panství. Jeho vlastníky byli bratři Jaroslav, Rudolf a Kryštof Kyjovi z Kamene, kteří odmítli přestoupit ke katolické víře a raději volili emigraci. Panství zděděné po otci prodali 23. května 1628 za 1.600 kop míšenských grošů Albrechtovi z Valdštejna. Protože ten zaplatil jen zlomek dohodnuté ceny, ponechal Kyjům Albrechtice jako frýdlantské léno. Jménem synů, kteří již byli za hranicemi, spravovala majetek jejich matka Anna Marie. V této době byla již tvrz v Albrechticích zničena požárem a sídlo se natrvalo přesunulo do nové tvrze v blízkém Svojkově, kde byl také hospodářský dvůr.

3 4

5

odvozeno od věku uvedeného v zápise úmrtí Utrakvismus, jehož stoupenci se označovali jako utrakvisté (utraquisté) či kališníci, je křesťanská konfese, která vzešla z české reformace (resp. husitství) a trvala až do rekatolizace po bitvě na Bílé hoře. celkem bylo konfiskováno 75 % všech statků a panství v Čechách a na Moravě

7


Roku 1631, v době saského vpádu do Čech, se bratři Kyjové vrátili do vlasti. Podařilo se jim vymanit panství z Valdštejnova područí, ale jen na krátkou dobu. Už na jaře příštího roku vytlačili císařští nepřítele z Čech a spolu s ustupujícími vojsky opouštěli zemi i exulanti. Císařem nepovoleného návratu bratří Kyjů využil Albrecht z Vladštejna k tomu, aby jejich panství roku 1633 znovu získal. Tentokrát bez jakékoli finanční náhrady jako pokutu za spáchaný čin. Tak byli Kyjové z Kyjova, kterým Albrechtice patřily téměř celé století, stiženi stejným osudem jako mnoho dalších příslušníků české šlechty. Ani při Valdštejnovi však štěstí nestálo. O rok později, 25. února 1634 byl v Chebu zavražděn. Po krátké peripetii, kdy panství držela císařská koruna, dostali sedlejovičtí novou vrchnost plukovníka Daniela Beygotta z Reinerstadtu. Majetek přijal jako uznání svých vojenských zásluh. Jenomže voják není hospodář. Beygott nepočítal, že si panství ponechá natrvalo, nedbal o jeho zvelebení, naopak, chtěl z něj v krátké době vydobýt maximální zisk. Správce měl jediný úkol, opatřit vrchnosti co nejvíce peněz. Rostly daně, rostla robota, do toho nekončící válka a kněží, co poddané nutili přestoupit ke katolické víře. Jak takové přemlouvání vypadalo, popisuje Flesarova kronika6: „17. dubna (1636) do naší vsi i vsí jiných početné skupiny žoldnéřů a mnichů přišli. Zase stejné sliby, aby podpisem svým se do církve katolické hlásili. Hned jsou ti lidé zkoušení, jestli motlitby katolické umí, aby v kostele hanbu nečinili. Když do naší chalupy vešli, to já hlavu jsem k zemi sklonila a dítka naše také. Ani slovo jsme s huby své nepustili, ani neodpověděli jim na nic. Když už nic zpraviti nemohli, tak rychtář náš, potvorný odrodilec, praví: „Maržo prokletá, odpověz něco“. Já na to: „Tak, jak jsem se narodila, tak zase umřu“ a víc ani slovo jsem neřekla. I dítka mlčí, jak já je naučila. V ten moment jeden žoldnéř mně za vlasy uchopil a hlavu mě o dveře tluče a tuze křičí. Tak také jeden mnich se připojil a dítka naše hnátou svou několikráte kopnul. Malý Jiřík velký pláč učinil a za mne se schovával. Pak odtáhli všichni pryč.“ Pak přišel rok devětatřicátý. Václav Hnízdil měl asi dvacet čtyři let a stejně jako v dětství se schovával. Měl k tomu důvod. Bál se, že ho navléknou do vojenského mundůru. Do Čech totiž vpadla švédská vojska generála Banéra, před jejichž chamtivostí si nebyla jistá pevná města, natož bezbranný venkov. Relativně klidný život pokazilo nejen řádění vojenských tlup, ale i průtahy regimentů, kvartýrování a rekvizice.. V kronice se o tom píše: „po zemi (se) šíří a mladé muže verbují k nim. Lidi myslí, že Švédové nám Bratrům českým budou pomáhat, když oni také evangelíci jsou. Ale vidět to nikde není....“ A tak to šlo pořád dokola. Chvíli kraji vládl nepřítel, chvíli císařští, ale rozdílu mezi nimi nebylo. Sem a tam projížděly vojenské oddíly obou bojujících stran a žoldáci neměli slitování. Většina měla svou vlastní domácnost. Jejich ženy a děti táhly s nimi a po obsazení vesnice zabraly domy, z beden vykradly šatstvo, ložní prádlo i nádobí, zatímco muži pátrali po bohatší kořisti. Ale nebyli to jen bezejmenní cizinci, co plenili poddanské chalupy. I mnoho Čechů odvlečených do vojska se na loupení podílelo. Třeba Matěj Flesar, když se po sedmi letech vojenské služby vrátil domů, pochlubil se ve své kronice, že si přivezl „2 koníky pěkné mladé, veliký vůz železem pobitý celý, všelijaké věci z kořisti válečné. Ženě jsem dovezl prstýnek zlatý, do uší oringle (náušnice) také zlaté, hodně plátna, všelijaké škorně pro mne i ženu mou, suknice, šátky, jupice a také i pro sebe hodně věcí na sebe i nohy. Také hodně penězí, 2 ručnice, šavle, kulichy (pouzdra zlatem lemované) a jiné věci.“Error: Reference source not found A peněz měl tolik, že svou rodinu na deset let vykoupil z roboty. Zato Václav nic jiného, než chudobu a válku nepamatoval, takže se mu život v bídě a nebezpečí jevil jako přirozený. Když došel do správných let, připadalo mu stejně samozřejmé založit rodinu. Snad mezi lety 1639-1645 se oženil s blíže neurčenou Kateřinou (* cca 16237). V jejich manželství se narodilo nejméně pět dětí. Prvním doloženým synem je Jakub, který přišel na svět přibližně roku 1646Error: Reference source not found. Ovšem, ne každé dítě tenkrát pocházelo z manželského lože. Žoldnéři se na ženách často dopouštěli násilí, takže se zhusta rodila „dítka nemanželská po vojácích... Některá ta dítka 6 7

8

https://www.podesin.cz/historie/vypisy-z-flesarovy-kroniky/#c42 odvozeno od věku v zápise úmrtí


malá je poznati, že jiná jsou v obličeji svém. Některé ryšavé jsou, některé světlé vlasy hodně mají i některé i kůži tmavší také mají.... Ale dítka se narodila i děvám svobodným. Ty ženy za nic nemůžou, jiná pomoc nebyla. Oni sami celý život hanbu svou ponesou a dítka jejich také.“Error: Reference source not found Pod rozedranými doškovými střechami nebylo tenkrát nikomu do smíchu. Ani od vrchnosti se nedalo očekávat slitování. Neslevila na robotách, ba ještě přidávala. Poddaní museli udělat práci i za ty, co nemohli vydržet věčnou bídu či neustálý utisk a zběhli z gruntů. Chlapi se snažili na chvíli zapomenout v krčmě. Pili, když bylo co a pili hodně. Jenomže obavy z toho, co by mohlo potkat je a jejich rodiny ani kořalka nezahnala. Celkovou devastaci obyvatelstva měly na svědomí nejen vojenské akce, epidemie moru a dalších přenosných nemocí, ale také značná nepřízeň počasí (mimořádně tuhé zimy 1635, 1644-45, 1647-48), která zavinila opakované neúrody a hlad. To všechno přispělo k tomu, že lidé poloviny 17. století byli z větší části obhroublí v jednání i zjevu, tělesně zchátralí mnohaletými útrapami. Předchozí časy jim vnutily pokrytectví jako druhou přirozenost. Ani Václav Hnízdil se pravděpodobně z této charakteristiky nijak zvlášť nevymykal. Ani se nechtělo věřit, když přišla zpráva, že válka skončila. Kdo by myslel, že podepsáním tzv. vestfálského míru 24. října 1648 nastal v Čechách klid, hluboce by se mýlil. Mnohde zůstali vojáci až do začátku roku 1650. Teprve potom Vídeň nařídila oslavit ve všech kostelích 24. čer vence konec války slavnostní mší. Někdy v té době přibyl do Hnízdilovy rodiny další syn Šimon8. Armády sice z Čech zmizely, ovšem řádění loupeživých hord propuštěných vojáků nebo pobudů, kteří se za propuštěnce vydávali, pokračovalo. Byli tvrdí a bezohlední, protože věděli, že v případě dopadení je nečeká nic jiného, než smrt. Vrchnostem trvalo ještě pár let, než zemi s pomocí vojska vyčistily. Lidí prý zbyla v celém Českém království sotva polovina. Mor se kolikrát rozmáchl, dobytka téměř nebylo, pole, která neměl kdo obdělávat, ležela ladem... Válka skončila, ale bída pokračovala. „Celé léto (1651) chodí časté bouře a 10. srpna napadlo hodně krup ledových a zle to poničilo úrodu. Také je všude plno housenek, a protože často prší, tak se jim daří dobře.“ Věci se dály, čas běžel, ale bídy neubývalo. Ve čtyřiapadesátém „léto bylo velmi mokré a v klasech obilí jsou všelijací brouci a zrno vyžírají a na polích zůstává jenom sláma.“ 9 O rok později povodně, v šestapadesátém bylo znovu deštivé léto, podzimek krátký, zima se vlády ujala obzvlášť brzy a dlouho nechtěla přepustit její otěže jaru. Ještě v květnu 1657 byly mnohde velké sněhové vánice a tak se všechny polní práce toho roku opozdily. Teprve v osmapadesátém byla po předlouhé době opravdu dobrá úroda. I na tom nejmenším gruntě nikdo přes zimu netrpěl hladem, a to se stávalo opravdu jen výjimečně. Ale rok 1659 zas vrátil počasí do zaběhnutých kolejí. „Od počátku roku panuje velká zima a je silné povětří. Sníh a silný mráz je do 14. ledna. Koně i krávy mají kopyta omrzlé. Jaro začalo v polovině dubna, kdy bylo velké teplo a sucho. Koncem dubna přišlo velké povětří a napadlo na ½ lokte sněhu. 14. května přišla veliká bouřka. Silné hromy a ohně nebeský byly nesmírné. Zase pohroma na polích je. Housenky, brouci a hodně myší všechno vyžírají. Také špačkové úrodu ničí a vrabci ve velkých hejnech obilí vyzobávají.“ Error: Reference source not found Člověk si tak říká, jak tenkrát dokázali lidé přežít, když byli odkázáni jen na to, co jim vyrostlo na polích... Dá se odhadnout, že bídný čas ovlivnil i úmrtnost dětí v Hnízdilově rodině. Není totiž doloženo, že by se dospělosti dožilo některé z těch, které Kateřina pravděpodobně přivedla na svět mezi lety 1651-1660. Po Šimonovi je totiž znám až Jan, jenž se narodil asi roku 1661Error: Reference source not found a o rok mladší Petr. Jenomže je klidně možné, že věk v zápisech úmrtí, od něhož jsou roky narození Václavových dětí odvozovány, je nepřesný. Málokdo tehdy věděl, kdy se narodil, a tak se, zvlášť, když chybí matriční zápis, odhady velmi lišily od skutečnosti. Těžký život se podepisoval do tváří a lidé zpravidla vypadali mnohem starší, než byli. Roku 1667 vznikla první matrika farnosti Hodkovice nad Mohelkou, pod níž Sedlejovice spadaly. Pokřtěné děti do ní farář začal zapisovat až roku 1668 a hned po dvou letech je v ní k nalezení nejstarší matriční zápis, dokládající jak sám rod, tak jeho existenci v Sedlejovicích. 8 9

odvozeno od věku v zápise narození https://www.podesin.cz/historie/vypisy-z-flesarovy-kroniky/#c42

9


Už před tím ale Václav s Kateřinou podlehli nátlaku a odříkali předepsanou formuli k "odpřisahání se pak kalicha a k katolictví se zavazování": "Přísahám Pánu Bohu všemohoucímu, Marii a všechněm svatým, že ne z musení, ale dobrovolně k svatosvaté katolické římské víře se vracím a ji samu pravou, starožitnou, spasitelnou býti vyznávám. Kalicha se odpřisahám a jeho účasten býti nechci na věky, anobrž raději dítky své a které ku péči sobě svěřené mám, od něho všelijak odvozovati budu. Slibuji také, že v tomto náboženství stále setrvati a rozdílných náboženství lidí vzdalovati se chci. K tomu mi dopomáhej Pán Bůh, matka jeho a všickni svatí." Stali se navenek katolíky, ale uvnitř jistě zůstávali věrni víře předků. 27. července 1670 porodila Kateřina Hnízdilová v Sedlejovicích poslední dítě - syna, jehož pokřtili po otci Václav.

Zatímco hoch rostl a užíval si dětských her, otci a jeho současníkům přibývaly vrásky. Ta tam byla nevelká robota předepsaná ve starých urbářích. Kdejaké panství chtělo co nejdříve obnovit předválečné výnosy, proto správci přestali brát ohled na stará privilegia stanovující kolik dní v kterou roční dobu má poddaný pracovat na panském. Mnohde stoupla povinnost až na 150 dní v roce, jinde se zas v době polních prací robotovalo celých sedm dní v týdnu. Jinde vyžadovaly vrchnosti poddanskou práci navíc – např. dovážení dříví a stavebního materiálu nebo tzv. daleké fůry, při nichž byli robotníci i několik dní mimo domov. „Musí se podle pravdy přiznat, že pokud český sedlák snáší s trpělivostí veškerou práci, kterou mu ukládá jeho vrchnost, veškeré kontribuce a těžká břemena, item všechny útrapy, které mu působí vojsko, pak jistě může být počítán mezi svaté mučedníky,“ napsal tehdy hospodářský teoretik Johann Erasmus Wegener. Zpočátku přinášeli pocestní a formani kusé zprávy o vzpourách poddaných v okolí Turnova (1668), na Litoměřicku (1673). Nezapomněli však dodat, že proti povstalcům pokaždé tvrdě zasáhlo vojsko a mnozí sedláci skončili na popravišti nebo trpěli dlouhý čas v žalářích. Další rebelie vypukla roku 1679 na Broumovsku a Policku. Vzbouřence posilovalo Libušino proroctví, které si mezi sebou předávali plni naděje. Říkalo se, že „až v české zemi nastanou sedlákům nejhorší časy a lid se bude podobat štvané zvěři, pak těžce zkoušení povstanou, chopí se zbraní a v tu dobu se mezi nimi objeví muž ze selského rodu, statečný a silný, jemuž bude na hlavu vsazena železná koruna ještě z dob Libušiných. Ten porazí všechny nepřátele, usedne na královský trůn a bude panovat moudře a spravedlivě. Od té chvíle se zas do Čech vrátí mír, hojnost, spravedlnost a svoboda.“ Jenomže zas všechno špatně skončilo. V tomtéž sedmdesátém devátém roce přišel do Evropy od jihovýchodu nepřítel, jemuž neodolaly ani nejpevnější zdi. Mor, chápaný spíš jako boží trest, než nemoc, měl hned zjara první oběti v sídelním městě Vídni. Kazatelé po celé monarchii vybízeli věřící k častým modlitbám, skutkům milosrdenství a k pokání. Úřady budovaly ve velkých městech nouzové lazarety, karantény, nařizovalo se vykuřování domů jalovcem... ale černá smrt se šířila dál. Kdo mohl, snažil se zachránit útěkem. Ve druhé polovině září vyrazil z Vídně obrovský průvod čítající přes tři tisíce vozů. Celý císařský dvůr se ve strachu stěhoval do Prahy. Z Vídně se mor rozšířil na Moravu a do jižních Čech. Vídeňský lékař Paul Sorbait popsal průběh nemoci následovně: „Jako náprstníkem otrávení ukazovali nemocní zevnitř studený pot, uvnitř naříkali na horkost, měli škaredé červené oči, modré pysky, suchý a černý jazyk, nestejnou teplotu, pociťovali úzkost u srdce, fantasovali, jevili nepokoj a upadali do mdlob. U jedněch objevily se potom boule, pryskýře, neštovice a skvrny na zádech, pod pažemi, po stranách a v kolenou, jiní dostali průjem, jiní zas vrhli aneb vyhazovali krev. Všem šel z úst nesnesitelný puch. Obyčejně do třetího dne osvobodila

10


nešťastníky od trápení smrt. Nákaza byla možná sáhnutím na nemocného a vdýcháním jeho výparů až do devátého dne.“ Poddaní, kteří naivně věřili v dobrotu a spravedlnost císaře Leopolda, využili jeho přítomnosti v Praze a začali jej vyrušovat z četných zábav poníženými prosbami o odstranění největších křivd a polehčení na robotách. To samo o sobě panovníka dost zlobilo a když se počátkem roku 1680 objevil mor i v Praze, zakázal sedlákům přístup do města. Zklamání lidí rostlo. Už v lednu začali na mnohých místech Čáslavska odmítat roboty. Nová vlna odporu přišla v březnu a dubnu. Současně se bouřili sedláci v Boleslavském, Litoměřickém a Slánském kraji - od Šluknova a Rumburku přes Děčín, Střekov a panství bílinské do Litoměřic, Mělníka a Roudnice. Císař vyslal proti vzbouřencům, kteří se mezi tím leckde chopili zbraní, vojsko, zrušil všechna privilegia potvrzená před rokem 1618 a zakázal srocování lidu. Mrtvých přibývalo, tak panovník opustil v květnu Prahu a vrátil se do Vídně, kterou už černá smrt opustila. Ač se zdálo, že se Leopold o těžký život poddaných nezajímá, přece jen jmenoval komisi, jež tajně pracovala na patentu dalekosáhlého významu. Byl pak vyhlášen 28. června 1680 a poprvé stanovil pro všechna panství stejné robotní povinnosti a tím také poprvé zasáhl do práv šlechty vůči jim poddaným lidem. V prvním odstavci nového nařízení se psalo, že žádná vrchnost nesmí uvalovat na poddané větší daně, než jaké schválil sněm a pak následoval druhý, nejdůležitější bod: „A jelikož nás různé žaloby docházejí, že lidé poddaní nesmírnými a nesnesitelnými, místy pak i přes celý týden trvajícími robotami hrubě obtěžováni bývají, proto mají býti nadále v nedělích a ve svátečních dnech všechny roboty zapovězeny, v ostatku pak v těch a takových místech, kde žádné náležité roboty vyměřené a od starodávna vysazené nejsou, jeden každý robotný a robotou povinný za sebe ne více než toliko tři dni za týden, a to i tehdáž, když by toho panské hospodářství, po-třeba a důležitost pohledávala, vrchnosti své robotovati povinen, ostatní pak dni k snad-nějšímu manželky své a dítek svých obživení a obsáhnutí svého hospodářství obrátiti jemu svobodno býti má, tak však, aby poddaní k pracím, dílu a robotám vrchnosti časně se dosta-vovali, je náležitě a spravedlivě vykonávali a z nich dřív neodcházeli ...“ Ve třetím odstavci císařského nařízení se mluvilo o tom, že žádná vrchnost nesmí poddané nutit, aby od ní přijímali zboží předražené nebo zkažené... Jenomže císař byl daleko. Mnohde šlo všechno postaru, neboť plnění panovníkova rozkazu záviselo na libovůli panských správců. Dva roky nato se u Hnízdilů konala svatba. Nejstarší syn Jakub se 26.11.1682 oženil s Magdalenou Baršovou.

V létě 1683 ohrozili Turci při posledním velkém výboji země střední Evropy. Jejich armáda vpadla do rakouských dědičných zemí a v polovině července oblehla Vídeň. Lidé v Čechách to vnímali jako bezprostřední nebezpečí, neboť nepřátelé drancovali, loupili, zabíjeli a odvlékali lidi do otroctví už i na Moravě. Na pomoc přispěchal polský král Jan III. Sobieský a německá knížata pod vedením Karla Lotrinského. Před branami Vídně svedli 12. září vítěznou bitvu, dostali Turky do defenzivy a po sérii bitev rozdrtil císařský vojevůdce Evžen savojský osmanské vojsko roku 1697 v bitvě u Zenty.

11


Mohelkou zas proteklo něco vody, rok po roce se párkrát překulil a na podzim roku 1690 vypravovali Hnízdilovi do samostatného života dalšího syna. Janovi vybrali na manželku Marii Smoradovou. Do manželství vstoupili snoubenci 10. října.

Dalších svateb už se Václavova žena Kateřina nedožila. Zemřela v půli dubna 1694. Bylo jí prý sedmdesát jedna let.

Hnízdilů Šimon si kupodivu dovedl zvolenou nevěstu k oltáři až ve čtyřiceti osmi letech. Jeho manželkou se stala Anna Lišková.

Potom svět pokročil ke konci 17. století a ačkoliv uplynulo téměř padesát let od podepsání tzv. vestfálského míru, který ukončil třicetileté válčení, teprve nyní se země plně vzpamatovala. Prázdné grunty našly nové hospodáře, léta neobhospodařovaná pole znovu přinášela úrodu a Čechy měly tolik obyvatel jako před válkou. 20. ledna 1701 zemřel starý výměnkář Václav. Údajně mu bylo osmdesát šest let.

12


***

2. generace Václav Hnízdil (*27.7.1670), nejmladší syn Václava a Kateřiny, vstupoval do nového století jako třicetiletý svobodný mládenec. Teprve někdy v letech 1707-1708 předstoupil před faráře s nevěstou, o níž se ví jenom to, že se jmenovala Magdalena a podle věku v zápise úmrtí se narodila asi roku 1689. Byla tedy výrazně mladší, než její muž. O plných devatenáct let. Chvíli se zdálo, že Václav byl před tím už jednou ženatý, protože v matrikách se v letech 16991705 objevují zápisy týkající se dětí Václava a Anny. Jenomže když 16. září 1708 porodila Magdalena prvního syna Václava, mezi kmotry je uvedena „Anna Václava Hnízdila manželka ze Sedlejovic“. Kdo je tento Václav Hnízdil? Do sledované linie rodu žádným způsobem nezapadá... Měl dvě dcery (Dorotu * 29.03.1699 a Kateřinu * 09.04.1703) a obě zemřely v dětství (Dorota † 20.01.1701, Kateřina † 09.05.1705). Ovšem osm let po narození Kateřiny se objevuje další dítě připsané tomuto manželskému páru...

Poté co přišel Václav na svět, šlo to na gruntech od desíti k pěti. Jednou zničily naděje na dobré žně vichřice, pak zas na přelomu let 1708-1709 přinesla neúrodu neobvykle tuhá zima trvající až do dubna. Pokaždé, když v chalupách nebylo co jíst, nechali mnozí zrno nachystané k setí, semlít na mouku. A pak zjara klepali u sedláků s prosíkem, aby si u nich nějaké osivo vydlužili. Po žních jim je vraceli i s domluveným úrokem. Sedláci tak mohli prodat víc přebytků a do truhlic jim přibylo víc zlaťáků. Zatímco chudým narůstaly dluhy, jejich bohatí sousedé na nepřízních počasí paradoxně vydělávali. Druhý syn Jan Kryštof přibyl do Hnízdilovy rodiny 25. srpna 1710. Dělali s ním, jak se tenkrát s dětmi dělávalo. Po narození dítěte podala bába rodičce odvar z balšánku (=máta), omyla ji, kolem břicha stáhla plachetkou a nechala ji odpočívat. Placentu a pupeční šňůru, které se odedávna považovaly za léčivý prostředek, pečlivě uschovala. Později je usušila a rozdrtila na prášek, jímž se léčily třeba bradavice a lupénka. Hošíka umyla, zabalila do staré ženské zástěry, aby byl šetrný a stála o něj děvčata. Mezi tím chlapečka ze všech stran okukovala. Dívala se, jestli nemá v pusince zoubek, co by mu pomohl „prokousat se��� lehce životem nebo modrou žilku na nose, která věštila blízkou smrt. Ručky, porostlé chloupky znamenaly bohatství, dlouhé prsty, že bude krást.... Tři dny nato došlo na první koupel novorozeněte, tzv. „smejvánky“, protože porodní bába při ní smyla dítěti svaté křižmo (svěcený olej). Událost s sebou nesla spoustu obřadních znaků. Do chalupy kvůli ní dorazili kmotři a další pozvaní sousedé, které domácí pohostili kaší s medem a sladkou kořalkou. Než bába hošíka vložila do mísy s vodou, třikrát do ní plivla na ochranu před uřknutím, dala do ní slámu, aby dobře hospodařil, svěcenou vodu proti úrazům, lecjaké byliny a vajíčko jako symbol životní síly. To potom snědl otec, aby byl si se synem dobře rozuměl. Po koupeli odměnili porodní bábu za její služby nějakými potravinami a možná i přidal nějaký ten grošík.

13


Sotva šest let uplynulo od chvíle, kdy kostelní zvony v celé monarchii zvonily na počet nového císaře a krále Leopolda I. Měl snahu a jistě by dokázal přeměnit zemi v moderní stát, ale jeho nenadálá smrt 17. dubna 1711 zhatila všechny plány. Neštovice zapříčinily, že nedošlo k navrhovanému vytvoření generálního sněmu všech zemí monarchie či k reformám berního systému. Panovník se nedožil ani konce svého úsilí ukončit smírně válku o dědictví španělské a povstání v Uhrách. Zvuk zvonů teď doprovázel jeho duši k nebi a zároveň vítal na trůně jeho následníka, bratra Karla VI. - neúspěšného žadatele o španělský trůn. Nový panovník učinil všecko pro to, aby už jeho vlastní rodina nebyla v budoucnu od trůnu odstrčena. Zatímco císař ve Vídni vydechl naposledy, v sedlejovické chalupě se 17. května 1711 přihlásil k životu JAN, údajně syn Václava a Anny.

Opravdu měl onen tajemný manželský pár po osmi letech další a jediné přeživší dítě? Nebo jen farář udělal chybu a matkou byla Magdalena? Těžko se dohadovat. Východiskem se jevilo bádání gruntovních knihách, ale tam začínají relevantní zápisy právě až Janem, jako vlastníkem velkého gruntu v Sedlejovicích 17. A pak je tu ještě jeden zápis: „Jan Hnízdil léta 1709 dne 11. martii ujal ten statek od Václava Hnízdila, bratra svého dle s ním dobrovolně udělané smlouvy za 140 fr., závdavku složiti měl 17 fr. 30 xr., každoročně do zaplacení dokládat 4 fr. 40 xr. Na to až do léta 1716 zaplatil 27 fr., zůstává doplácet 113 fr., jenž náleží nápadníkům nebožtíka Václava Hnízdila, totiž Anně 13 fr., Petrovi 12 fr., Janovi 13 fr. (9. listopadu 1732 koupil grunt od otce syn Mikuláš) Gruntovní zápis dokládá, že Václav (* 1615) měl ještě dosud neznámou dceru Annu, ale především bratra JANA a ten zas syna Mikuláše. To jsou nová informace, které není možné podpořit zápisy z prostudované matriky Hodkovice nad Mohelkou 1682-1709 sign. L 41/2 NOZ, kde se žádná z těchto osob neobjevuje. Zato je možné předpokládat, že otcem dosud nezařazeného Václava byl Jan. Ve světle nových faktů se tak stává nejstarším představitelem sledované linie rodu. Tři nejstarší generace rodu vypadají po úpravě následovně:

14


Předchozí vyprávění se tedy mylně věnuje vedlejší větvi rodu Hnízdilů. Ale co psát o té hlavní, když nejsou známá žádná fakta? Jedno je však jisté, Janův osud se od osudu jeho bratra Václava nijak nelišil. I Václavové ve 2. generaci prožívali to samé. Jen Jan patrně déle odolával naléhání kněží k přestupu na katolickou víru. Podlehl teprve na začátku devadesátých let 17. století, kdy jsou doloženy katolické křty a pohřby jeho dvou dcer. Takže nyní už skáče řeka vzpomínek do správného koryta a vyprávění se bude dále věnovat Janovu synu Václavovi a jeho potomkům. Života běh dospěl do roku 1713. Země tuhla strachem. Šířily velké obavy ze zvlášť silné morové epidemie, která na podzim zasáhla většinu Čech. Kde se chtěli před černou smrtí ochránit, museli zredukovat styk s okolím. Do vsí i měst měli zakázán vstup přespolní žebráci, potulní tovaryši, obchodníci, kejklíři, zkrátka každý, kdo nemohl prokázat, že tam, odkud přichází, se mor nevyskytuje. Kdekomu omezení cest na blízké i vzdálenější trhy snižovalo zisky. „Nemoc sama počínala horečkou, pak otékaly žlázy, tak, že se boule tvořily, zejména na některých částech těla, které pak v několika dnech se jitřily, a otevřevše se, znamenaly vyváznutí z nemoci, kdežto jinak otrávily krev, načež již v několika dnech smrt následovala.“ Obyčejně trval průběh celé nemoci sedm až devět dní, ale často se dostavovala smrt i v několika hodinách. Dokonce existovaly příklady náhlé a okamžité smrti. Obecně lze říci, že díky důkladným hygienickým opatřením zůstalo hodně měst a krajin ušetřeno. Na venkově nebyla epidemie ani z poloviny tak silná jako roku 1680, ale v Praze byla mnohonásobně horší. Ovšem „přepjata jest i při tomto moru zpráva kronikářův, že v letech 1713 a 1714 přes sto tisíc lidí v Čechách nákazou morovou zachváceno bylo. S velkou pravděpodobností lze říci, že udání toto sotva s polovice pravé jest, počítaje v to i osoby v Praze zemřelé, kde tato metla člověčenstva z celé země české nejlítěji zuřila.“10 Černá smrt děsila nejen poddané. I panovník měl strach. Co když zubatá s kosou, řádící ve Vídni stejně jako v Praze, sáhne i po hlavě pomazané, po Karlovi? A nejspíš právě tehdy, v nejvyšší psychické tísni, se v císařově hlavě zrodil plán na novou úpravu starého nástupnického řádu Habsburků. Jeho nenápadný, ale důležitý dodatek proslul pod názvem pragmatická sankce. Císař sice ještě potomky neměl, ale věřil, že se jich dočká, že bude mít syna. Pokud ne, tak aspoň dceru. V takovém případě by vyvstaly nejrůznější komplikace. Byly zde totiž jak dcery otce Leopolda, tak dcery bratra Josefa. Za předpokladu, že by se Karlovi v manželství narodilo děvče, bylo by za současného právního vztahu v nevýhodě, dědické nároky by se na ně dostaly až v po slední řadě. A tak Karel pozměnil pravidla následnictví. Vláda měla i nadále přecházet v prvé řadě na mužské potomky podle zásady: nejstarší syn dědí. Pokud by mužský následník chyběl, mělo legálně nastoupit ženské potomstvo. Jenomže tak nějak jinak. Jak jinak? V pořadí výhodném pro císaře. To znamená, že nejprve by se nástupnictví vztahovalo na jeho, tedy Karlovy dcery, teprve potom na dcery Josefa I. a až ve třetí řadě na sestry - dcery otce Leopolda I. Karel musel na přijetí tohoto dokumentu vynaložit nesmírné hmotné oběti i úsilí, trvající po celý zbytek života. Prostí lidé neměli o panovníkových plánech ani tušení, ale za pár desetiletí na vlastní kůži poznali jejich důsledky. Zda se mor dostal do Sedlejovic není známo. Každopádně v rodině Hnízdilových v té době nikdo nezemřel. Těžko ale říct, jak dopadl jejich dobytek. Podobné zhoubě se totiž neubránila ani zvířata. Na jaře uhynuly na „morové nakažení“ téměř dva miliony kusů. 10

SVÁTEK, J., Panování Josefa I. a Karla VI. Praha, 1895, s. 150.

15


S právě skončenou morovou epidemií lze spojit nařízení o povinné lékařské prohlídce mrtvoly z roku 1714. Doktor měl za povinnost nejen určit proč člověk zemřel, ale také sepsat ohledací list a vydat pozůstalým doklad o příčině úmrtí. Příkaz je jedna věc, praxe druhá. Trvalo ještě nějaký čas, než se v matrikách lékařská dobrozdání začala objevovat. Vrchnosti jednaly s poddanými tvrdě. Stále více robot, tresty – život k nesnesení. A tak se lidé na mnoha místech Čech i Moravy proti svým pánům znovu bouřili. Kritická situace dovedla císaře Karla VI. 2. září 1717 k vydání nového robotního patentu pro Čechy a pro Moravu. Vzal za základ patent Leopolda I. (třídenní robota, způsob podávání poddanských stížností), ale ve snaze předejít revoltám zrušil všechna poddanská privilegia udělená před rokem 1680. Aby toho nebylo málo, přidal panovník 10. prosince 1717 ještě patent o novém pronásledování nekatolíků, v němž se zaměřil emisary, tajně dopravující do země evangelické knihy a na tvrdý postup proti každému, kdo by závadnou literaturu vlastnil. Svět byl tenkrát, zdá se, plný zázraků. Roku 1719 otevřeli v Praze po třech stech letech hrob Jana Nepomuckého. A stala se podivná věc, která stvořila legendu. Komise našla mezi kosterními pozůstatky cosi, co její členové považovali za dochovaný jazyk. Václavu Hnízdilovi už táhlo na čtyřicátý rok, ale přesto asi poslouchal pln dojetí, když horliví kněží šířili z kazatelen mýtus o statečném zpovědníku královny Žofie, který jejímu manželovi Václavu IV. odmítl prozradit, co mu vyjevila při zpovědi. Král jej dal mučit a když ani tím ničeho nedosáhl, nechal Johánka utopit ve Vltavě11. Lidé se ale nemodlili jen za Johánka. Toho léta nastalo velké sucho. Vyschly potoky, a když začaly vysychat i studně, bylo lidem v chalupách zle. Proto se koncem srpna konala rovněž prosebná procesí o vodu. O dva roky později prohlásil papež Inocenc XIII. utýraného kněze za blahoslaveného. Od května 1721 byly jeho ostatky vystaveny ve Svatovítské katedrále a po celé zemi se sloužilo ohromné množství mší12. Kdekdo se už modlil ke katolickým svatým, ale přes veškerou snahu církve zůstalo mezi lidmi dost a dost tajných nekatolíků. Dne 29. srpna 1721 vydal císař další reskript, v němž pro vyšetřování osob podezřelých z kacířství určil hlavní roli státním úřadům a omezil pravomoc církve 13. Hodně poddaných dalo před neustálým pronásledováním přednost útěku ze země. Neutíkali jen za hranice. Kvůli zvůli mnohých vrchností opouštěli lidé grunty a dávali přednost toulání a žebrotě. Situace se stávala nanejvýš obtížnou. Proto vídeňská vláda nařídila v květnu 1724 konání generálních vizitací, při nich byli vandráci a pobudové chytáni a odesíláni zpět na panství, kam náleželi. Na dva tisíce takových se po celé zemi našlo... Tohle opatření se kde komu líbilo, ale horší už to bylo s patentem, který podstatně omezil cechovní práva. Páni mistři hubovali, ale to bylo všechno. Úporná snaha Habsburků o pokatoličtění země trvala už celé století. Jenomže i tak různá nekatolická náboženství mezi lidmi tvrdošíjně přetrvávala. Nový pokus, jak je přimět k přijetí pravé víry, představovalo nařízení z roku 1726. Staneš se katolíkem a dost! Když ne, půjdeš do arestu! Nátlak šel tak daleko, že rodičům pochybné víry mohla vrchnost odejmout děti a dát je pod dozor církví schválených poručníků nebo do služeb katolických hospodářů. Mohutnou oporu v tomto nerovném souboji poskytoval církvi Johánek. Po dvacetiletém úsilí prohlásili v Římě 19. března 1929 Jana Nepomuckého za svatého. Velebit světce, když je třeba postarat se o úrodu, nelze. Proto se velkolepé oslavy konaly po celých Čechách až v období od 9. do 16. října 1729. Největší slavnost uspořádala Praha, přeplněná poutníky. Ti, kteří se tam nedostali, pak s očima navrch hlavy poslouchali vyprávění pocestných o tom, jak po honosně vyzdobených ulicích, plných slavobran, obrazů, a soch, procházela procesí, jak všude hrála hudba, zněly zvony a pořád se střílelo z moždířů. 11

12 13

Ve skutečnosti byla nalezená hmota pozůstatkem mozkové hmoty a generální vikář, který nikdy nebyl královniným zpovědníkem, se stal obětí sporů mezi Václavem IV. a arcibiskupem Jana z Jenštejna. v letech 1721-25 bylo na počest Jana Nepomuckého údajně odslouženo 350.000 mší V Praze došlo k zatčení více jak 1000 osob, které byly obžalovány z kacířství; byli mezi nimi hlavně rybáři a loďaři z Podolí a vinaři z pražského okolí.

16


Nesmazatelný dojem zanechaly v prostých účastnících noční iluminace. Nenacházeli slova, jimiž by popsali nádheru barevných světel či ohňostrojů a ostatní nechtěli ani věřit tomu, co slyšeli. Český patriotismus převládl nad náboženstvím a lidé jakoby se napřímili. Alespoň chvíli dávali světu hrdě najevo, že mu dali vlastního svatého. Jenomže co je sluníčku, dešti či mrazu do Johánka… A tak si počasí šlo, nehledě na vznešenost chvíle, vlastní cestou. Přešla zima a místo slunečných dnů jen dešťové mraky. Visely takřka pořád nízko nad zemí a co chvíli se z nich snesly k zemi proudy vod. Brzy vystřídal chladné, uplakané dny náhlý a trvalý mráz. Řepa byla tenkrát ještě na polích. Pomrzla a místo myšlenek na bohaté hody měli hospodáři v hlavě jedinou, nejdůležitější starost: přežijeme i letos do jara? Pak přišlo krátké mezidobí, kdy byla sklizeň přiměřená. Ovšem v letech 1736 a 1737 zas hodně pršelo. Do Pamětní knihy žamberské tenkrát písař poznamenal : „Léta 1736 dne 26. Juni skrze velké deště trvající byly tak veliké vody škodlivé, že lidem velké škody činily, jak v Slezsku, v Moravě a v Čechách, že žádného pamětníka nebylo, aby takové škody pamatoval; sena pobralo a ostatní shnilo, mnoho lidí se potopilo; pořád 4 neděle to trvalo a 4 dni.“ Slabá úroda nestačila na živobytí a než na polích vyrostla nová, museli lidé často vydat poslední krejcar, aby nakoupili alespoň nějaké to „vařivo“. A kdo měl, prodával hodně draho. Lidé, plni zoufalství, vysílali k nebi jednu modlitbu za druhou, ale místo pomoci se ukázala jen podivná nebeská znamení, která jistě vyvolala zděšení v předtuše věcí příštích: „Léta 1737 dne 16. prosince světlost na obloze nebeské se jest ukázala, takže takřka hned časně z večera celý svět od 9. až do 10. hodiny červený byl, jakoby hořelo, a země nejináče byla, než jakoby ji krví polil; co by to znamenati mělo, to Bůh v dobré obrátiti ráčiž, nebo o půlnoci se to zase přihodilo po druhé a po čtvrtej hodině stalo se to potřetí“14 Zdálo by se, že popis není reálný, ale obdobný jev – polární záři vyfotografovali vědci z Ondřejovické hvězdárny na našem území např. v dubnu 2000. Je zajímavé, že jej líčí téměř shodně: "...obloha doslova hořela sytě červenou barvou s množstvím světlých pruhů, které vybíhaly kolmo od obzoru a některé dosahovaly až k zenitu. Červené světlo polární záře se táhlo v širokém pruhu přes půl oblohy a vzhled úkazu se neustále měnil.“ Císaře Karla VI. nebeské divadlo nezajímalo. Trápila ho jiná věc. Robotní patent z roku 1717 neměl očekávaný účinek, a tak vladař uložil české kanceláři vypracovat nový dokument. Ve známost vešel 27. ledna 1738. Ponechával v platnosti základní ustanovení předchozích patentů o tom, že robota může trvat jen deset hodin denně s dvouhodinovou přestávkou. Zároveň se tu ale říkalo, že má „robotíř při rukovní práci něco dýl, než hovado vytrvati..“ Dekret opakoval přísné zákazy srocování a bouření nevolníků a nově vrchnostem doporučoval zavádět úkolové roboty místo časových, aby se zvýšila produktivita práce. Nadále však povoloval mimořádné robotní práce v čas žní a senoseče. Panovník doufal, že nový patent přispěje „k zachování všeobecného pokoje“, ale místo toho vypukla na mnoha místech Čech a Moravy znovu selská povstání. Nejvíce bylo zasaženo Bechyňsko, Prácheňsko, Berounsko a Chrudimsko. Vzbouřilo se na sto panství a jako vždycky byla selská revolta postupně umlčena za pomoci vojska. Čas ukrajoval z lidských životů víc a víc, ale nic dobrého nepřinášel… Václav Hnízdil už si počítal asi šest křížků, když nepřízeň počasí na přelomu let 1739–1740 vyvrcholila. Už 1. listopadu začala drsná a ostrá zima, jedna z nejstudenějších v posledním tisíciletí 15. Sibiřská, laponská nebo grónská se jí říkalo. Soudobý kronikář napsal: „Léta 1739 hned časně před sv. Martinem veliká a potom neobyčejná zima jest byla, že… mnoho lidí pomrzlo a se voznobilo. Dobytek z chlívů do světnic brát museli, však ale nic platno nebylo, předce několik kusů ... zcela zmrzlo a jinde též vůkol mnoho; potom k jaru nejvíc od tý velký zimy majíce všecken špik přemrzlej pohynulo a pobít se muselo. Telata vodstavený na větším díle všechny zhynuly. Takovou zimu prvej žádný člověk nepamatoval, ani od předkův svých neslyšel, třebas 80 let starý byl, poněvadž od prvního novembris až do 24. aprile trvala. … Potom okolo svatého Filipa Jakuba (30.4.) tak velká nouze o slámu dobytku byla, že jeden mandel ovesný slámy 1 zlatý se platil. V roli se začalo dělat toho roku po sv. Filipu Jakubu. Dobytek na pole se hnal teprv za dvě 14 15

Dr. Ed. Albert, k. Chotovský, Paměti žamberské, Vídeň 1889, str. 28 1739/40 pravděpodobně jedna z nejdelších a vůbec nejstudenějších zim z posledních tisíciletí. Začala 1. listopadu a končila 4. května. Zamrzla při ní všechna švýcarská jezera, úžina Sund a Temže.

17


neděle po sv. Filipě Jakubu z nouze nebo žádné pastvy ještě nebylo. ….“ 16 Ozimy neměly toho roku možnost vyrůst, proto byl v létě 1740 nedostatek obilí. Zato podzim přinesl stromy obsypané hojností ovoce – víc příjemného lidem rok 1740 nedal. V tomtéž roce, 20. října zemřel císař Karel VI. a měsíc nato korunoval biskup jeho dceru a nástupkyni Marii Terezii arcivévodkyní rakouskou. Nezkušená panovnice byla tehdy čtvrtým rokem provdána za Františka Štěpána Lotrinského, porodila již tři dcery a další dítě bylo na cestě. Jakmile stanula v čele císařství, využili okolní panovníci bídného stavu c.k. armády a pokusili se rozbít monarchii. Rozpoutaly se dlouhotrvající střety, dnes označované jako „války o dědictví rakouské“. Na konci roku stálo ve zbrani 203.800 francouzských vojáků, téměř 100.000 Prusů, 26.000 Sasů a 10.000 Bavorů. V zemi se rozhostilo ticho – nastal čas úzkosti, v němž přišlo ke slovu vyprávění starců o minulých vojnách a rabování, o hladu, nemocech a hromadném umírání. V rukou chrastily růžence a rty lidí neslyšně šeptaly: „Od moru a války, vysvoboď nás, Pane!“ Už nikdo nepochyboval – vojna se strhne co nevidět a snad i tady, v Čechách. Za měsíc vpadlo 27.000 pruských vojáků pod vedením krále Fridricha II. bez vypovězení války do Slezska. Královna proti nim mohla postavit sotva 7.000 mužů, avšak ti zůstali napolo obklíčeni ve zchátralých opevněních Hlohova, Břehu a Nisy a zčásti ustoupili do Čech. A zas se na nebi objevilo znamení věštící zkázu a zmar : ... ukazovala se ode dne 2. ledna do 14. února hvězda vlasatice neboli kometa na obloze nebeské od západní strany a svým krvorudým svitem a chvostem děsila mysl lidskou hned od západu slunce až do deseti hodin. 17 Teprve na jaře, 10. dubna 1741 se obě armády střetly u Molvic (Małujovice). Ale monarchie úspěchu nedosáhla. Do konce roku ovládla pruská vojska Horní Rakousy a tři české kraje – hradecký, boleslavský a litoměřický. Doškové dědinky s ublácenou ná-vsí se třásly úzkostí a strachem. Na čela dveří a vrat dopadaly co chvíli vojenské pěsti nebo kopance těžkých jezdeckých bot. Vojáci se dožadovali jídla a pití a kdo nevyhověl, se zlou se potázal. Na podzim toho roku si mocnosti ve Frankfurtu nad Mohanem dopředu dělily Rakousko. Bavorskému Karlu Albrechtovi měly připadnout celé Čechy i s královskou korunou, Horní Rakousy, Tyroly a země "venkovské" (ve Švábsku), kdežto kurfiřtovi saskému Morava povýšená na samostatné království a část Horního Slezska. Marii Terezii chtěli ponechat Uhry a zbytek rakouských zemí. K této smlouvě přistoupilo 1. listopadu také Prusko, které si mj. vyhradilo Kladsko. Česká koruna tak měla být rozdělena ve tři na sobě zcela nezávislé části. 24. října 1741 vpadlo do Čech z jihozápadu bavorské vojsko, od Litoměřic postupovali do země Sasové a obě spojené armády dobyly v noci z 26. na 27. listopad Prahu. Pocity lidí dobře vystihl v jedné z povídek Alois Jirásek. Zřejmě se příliš neodchýlil od skutečnosti, když napsal: „Žádný teď v Čechách nevěděl, kdo je jeho pán, čí je. Na jihu království stála nevelká armáda královny Marie Terezie, v Praze a ve středu země poroučel trojí nepřítel; již roznášelo se, že bude Bavor českým králem a v ... krajích Chrudimském a Hradeckém ty nejhorší kobylky, ta metla boží, Prušáci.“18 A skutečně. Nejvyšší zemští úředníci a stavovská správa se dala dobrovolně do služeb Karla Albrechta, jež byl poté vyhlášen za českého krále19. Slavnostně mu holdovalo 486 českých stavů. Marii Terezii zachovala věrnost jen malá část šlechty. Nepřítel chtěl obsadit České Budějovice a vytvořit z nich základnu pro tažení na Vídeň. Jeho snaha však byla marná. Po dlouhé měsíce kolem sebe znepřátelená vojska kroužila, ale k žádné větší bitvě nedošlo.20 Obě početné armády však potřebovaly zásoby. Potraviny pro vojáky, píci Kunvaldská kronika Antonína Kodytka 1740-1786 Pověsti a příběhy Rychnovska 6 - Bělá, vyd. SOA a Okresní muzeum Rychnov nad Kněžnou 18 Alois Jirásek, Vojenské povídky, Praha 1955, povídka „Sousedé“ 19 Karel Albrecht si nárokoval českou korunu jako manžel dcery Josefa I. Marie Amálie a přímý potomek dcery Ferdinanda I. Anny. 20 Začátkem zimy 1742 se devatenáct pěších a pět kyrysnických pluků rakouské armády rozložilo na zimní kvartýry v linii Německý Brod - Tábor - Bechyně - Týn nad Vltavou - Písek – Strakonice. Francouzská armáda o síle osmnácti 16 17

18


pro koně... a kde jinde je vzít, než ve městech a po vsích? Nekompromisní vymáhání futráže 21 a kontribuce bylo na denním pořádku. Rovnováha vojenských sil na jihu Čech byla porušena na konci března 1742, když byl Karel Lotrinský nucen odtáhnout se částí vojska k Brnu, aby pomohl zastavit Fridricha II., jenž okupoval severní Moravu. Zbylá tereziánská vojska se vyhýbala větším střetům. Vsadila na rychlé a náhlé přepady, kterými husaři mařili zásobování nepřítele. 17. května 1742 se přesto u Chotusic severně od Čáslavi odehrála bitva. Vojsko Karla Lotrinského bylo poraženo, ale zůstalo natolik při síle, že mohlo ustoupit na jih k Vltavě, aby podpořilo své pluky proti Francouzům. Hospodářské a vojenské ztráty přinutily Marii Terezii k těžkému rozhodnutí. Dne 11. června 1742 uzavřela s pruským králem Bedřichem II. separátní mír a vzdala se v jeho prospěch větší části Slezska a celého Kladska22. Tím vzala za své naděje Francouzů na pruskou pomoc v operacích v jižních Čechách. Rakouská ofensiva byla úspěšná a vojska Marie Terezie vytlačila do konce roku nepřítele ze země. Tím také skončila vláda bavorského Karla Albrechta. Byl mír, po dlouhé době se z polí zase sklidila dobrá úroda, ale zemí se plížil mor. Na-štěstí zmizel s příchodem zimy. Ve čtyřiačtyřicátém roce, kdy větší část rakouských vojsk bojovala v severní Itálii a horním Porýní, vtrhli Prusové do Čech znovu. Začala tzv. druhá válka slezská (1744-1745). Vojenské jednotky překročily v polovině srpna hranice ve čtyřech směrech - u Chebu, Děčína, Žitavy a ze slez-ského Kladska. 1. září staly všechny před Prahou, která pad-la o šestnáct dní později. Obyva-telstvo před vojáky znovu prchalo do lesů, ale tentokrát přistoupilo také k aktivní obraně – lidé odmítli prodávat Prusům potraviny, poskytovat rekruty, přípřeže, krmivo pro koně i důležité informace. Dokonce se podíleli na vojenských akcích proti pruským zásobovacím oddílům a kurýrům. Za této situace vstoupily koncem září u Domažlic na českou půdu posily rakouské armády. Cestou se k nim připojily i regimenty saského kurfiřta Augusta III., který chtěl Prusku oplatit nedávné obsazení své země. Spojené armády začaly začátkem října od západu a jihu vytlačovat Prusy z Čech - přes Hradec Králové, Trutnov a Brou-mov do Kladska a Horního Slezska. Do poloviny prosince 1744 byly Čechy od nepřítele vyčištěny. Ovšem pruský král Bedřich II. byl neuvěřitelně tvrdohlavý. Takřka z ničeho vystavěl na jaře 1745 ve Slezsku armádu o osmdesáti pěti tisících mužů. Dne 4. června se strhla bitva u Hohen-friedbergu (Dobromierze). Poražená habsburská armáda s Prusy v patách ustupovala zpátky do Čech. „Chtějí mě donutit, abych uzavřela s pruským králem mír. Budu ale proti tomu, jak dlouho to půjde,“ zapsala si Marie Terezie. Ovšem její armáda šla od porážky k porážce. Panovnici nezbylo nic jiného, než podepsat další nevýhodnou mírovou smlouvu. Dne 25. prosince 1745 potvrdila v Drážďanech podruhé pruskou vládu nad většinou Slezska a Kladskem, zatímco Fridrich II. na oplátku oficiálně uznal Františka I., manžela Marie Terezie, za císaře Svaté říše římské. Od té chvíle získaly úřady habsburské monarchie opět právo nazývat se císařsko-královskými. Ve střední Evropě zavládl mír, ale na italském a nizozemském bojišti se válčilo dál. Panstvo uzavřelo dohodu, ale ve válkou postižených Českých zemích se ještě dlouho vyčíslovaly škody a na mnoha místech propukl hladomor. Drahé bylo maso i obilí. Teprve roku 1747 naplnili sedláci po dlouhém čase sýpky obilím opravdu vrchovatě.

batalionů a padesáti eskadron ležela v prostoru Malše a Otavy, především v Písku, Strakonicích, Štěkni a na Volyňce ve Volyni a až do Vimperka. Deset eskadron karabiníků bylo nakvartýrováno v Blatné, Plzenci a v Plzni. 21 píce, krmivo 22 Marie Terezie ztratila Slezsko, bohaté území s více než 40 000 km2, s 1,5 mil. lidí. Pruský stát se tím zvětšil o jednu třetinu.

19


Kdesi daleko se pořád bojovalo, jenomže pramen financí vysychal na obou stranách. Když už nebylo z čeho hradit rostoucí válečné výdaje, sjednaly mocnosti v Cáchách 18.10.1748 předběžnou úmluvu o míru, z níž vyplývalo, že z území, jež Marii Terezii zanechal otec, ztratila Parmu, Piacenzu a Gaustalu. Naopak si udržela Rakouské Nizozemí. Teprve, když Marie Terezie alespoň částečně obhájila své dědické nároky, mohla se pustit do plánovaných reforem. Ačkoliv ekonomika stála na kontribucích, tj. daních od poddaných, vrchnosti je do královské pokladny odváděly jen velmi liknavě. Už za císařovnina otce Karla VI. začaly práce na soupisu poddanské půdy jako základu pro výpočet nového daňového zatížení. Po dlouhých desetiletích přípravných prací vstoupil 1. května 1748 v platnost Tereziánský katastr - elaborát nahrazující berní rulu a lánové rejstříky23. Evidoval pro daňové účely měšťanské domy a poddanské usedlosti s uvedením rozlohy a bonity půdy a dalších výdělkových možností (tzv. rustikál 24). A tehdy, v době, kdy jedna novota střídala druhou, opustil Václav Hnízdil tento svět. Naposledy vydechl 7. listopadu 1750. Bylo mu právě sedmdesát let. Domácí se s ním loučili shodně se starodávnými zvyky. Zatlačili mrtvému oči a šátkem mu povázali bradu, aby s sebou „nezhltl“ někoho z rodiny. Ženy jeho tělo za stálého modlení omyly, učesaly a oholily. Něco „mrtvé vody“ z omývání pečlivě uschovaly do lahve. Podle starých pověr pomáhala při padoucnici a když se přidala opilci do kořalky, přestalo mu „pálené“ chutnat. Po očistě upravili Václava do rakve. Přistrojili ho do dlouhé lněné košile – rubáše, ruce složili na prsou a do úst vložili peníz symbolizující oddělení hospodáře od majetku, „aby nevzal grunt s sebou“. Domácí byli přesvědčeni, že sláma, na níž mrtvý ležel, by mohla způsobit neúrodu, proto ji pečlivě sebrali a spálili. Ovšem někteří sousedé naopak tvrdili, že nacpaná do myších děr vypudí hlodavce a pokud se s ní vykouří světnice, nevletí do ní hmyz. Došky zhotovené z takové slámy prý chránily střechu před ohněm. Po celou dobu nenechali zesnulého Václava ani na chvíli samotného, aby se nemohly projevit nečisté síly. Do domu smutku přicházeli almužníci - žebráci a žebračky (plačky), kteří se tu dlouho, často i několik hodin, modlili a od domácích pak dostali bohaté pohoštění. Obecně totiž panovalo mínění, že „čím se příchozí pohostí, to se obětuje přímo nebožtíkovi“. Potom se začali scházet sousedé. Naposledy se se zemřelým hospodářem loučili a pozůstalým říkali alespoň pár útěšných slov. Někteří zůstávali a spolu s rodinou se skoro až do rána modlili, zpívali smuteční písně a vzpomínali na mrtvého. Při takovém nočním bdění se podávala kořalka a chléb. Pak nastal pohřební den a mrtvý Václav navždy opustil grunt. Vynesli ho z domu nohama napřed, aby jeho duše nenašla cestu zpět.... Po popředí ve vyprávění postoupil Václavův syn Jan, představitel třetí generace rodu. ***

3. generace Když sedmdesátiletý otec Václav roku 1750 zemřel, jeho jediný přeživší potomek, syn JAN HNÍZDIL (* 17.05.1711) měl už třicet devět let. Do manželského chomoutu kupodivu nespěchal. Dá se z toho usoudit, že neexistoval žádný grunt, který by měl Jan po otci převzít. Bývalo totiž zvykem, že dědic majetku, pokud nebyl dosud ženatý, rychle uzavíral sňatek, aby do hospodářství přivedl i novou hospodyni. Panovnice předkládala nové a nové reformy a nařízení. Koncem roku 1750 byla v dědičných habsburských zemích zavedena jednotná měna. Jejím základem se stala vídeňská marka (= 12 tolarů či 24 zlatých). Po podepsání konvence s Bavorskem (21.09.1753), nesla měnová soustava název konvenční měna. Roku 1762 udělala vídeňská vláda další krok, přidala do oběhu papírové peníze – bankocetle. Ovšem v některých gruntovních knihách se doposud účtovalo v kopách míšeňských nebo českých. Vzájemné převody se měnily prakticky rok od roku, podle toho jak vzrůstaly náklady na války a rostla inflace. Vyznat se s tom nebylo věru snadné. Novot byla spousta, ale nad některými se lidé zvlášť pozastavovali. Třeba nad patentem z 20. května 1752, podle kterého “každý sedlák měl odvésti do roku vrabčích hlaviček 6, zahradník 3, baráčník 1, a každá scházející hlavička musela se vyplatit krejcarem.“ Zdálo se totiž císařovně, že nebozí ptáčci sezobou moc zrní... 23 24

moravská obdoba berní ruly Druhý tereziánský katastr z r. 1757 evidoval též půdu a příjmy vrchnosti, duchovenstva a měst (tzv. dominikál).

20


Pořád se jen něco počítalo a sepisovalo. 13. října 1753 bylo nařízeno pořídit konskripci (soupis) všech obyvatel říše. Přání vladařky vyplnili úředníci v následujícím roce. Dospěli k poznání, že celkový počet obyvatel monarchie činí 18,8 milionu. V Čechách žilo 2,493 milionu lidí (sídlili ve 244 městech, 303 městečkách a 11 287 obcích) a na Moravě i ve Slezsku 1,42 milionu. Od roku 1762 pak probíhaly konskripce každoročně. Zatímco lidé prožívali své radosti i trápení, Marie Terezie neúnavně pokračovala v reformním úsilí. Usoudila, že přílišná zahálka je škodlivá a ve čtyřiapadesátém roce předložila papeži žádost o zrušení 24 svátků. Benedikt XIV. jí vyhověl. Vydal edikt, jenž v tyto dny připouštěl jak konání bohoslužeb, tak možnost práce. Tehdy byl v celé monarchii zaveden také jednotný systém měr a vah. Délce dominoval rakouský sáh (1,896 m), hmotnosti vídeňská libra (0,56 kg), obsahu čtverečný sáh (3,597 m2) a objemu krychlový sáh (6,821 m 3). Zahraniční politiku směřovala panovnice k utvoření aliance s Ruskem a Francií a opětovnému získání Slezska. První se jí podařilo, ale o druhé se pokoušela marně. O pár měsíců později se houpačka osudu začala naklánět ke zlému. Nejdříve se šířily zprávy o nedobrých znameních. První připomíná nynější bulvár. Stejně jako dnes, i tehdy lidé takové „zaručené“ informace „hltali“ a vyhledávali: „Léta Páně 1755 dne 1. novembris, jmenovitě na den Všech svatých okolo 9ti hodin, když lidé v kostelích byli, v zemi portugalský od všech čtyř živlů světa zbouření. Zasypáno jest veliké město, v němž královská residence byla, jménem Lisabono. Mnoho domů se do země propadlo, mnoho klášterův skrze povodeň, oheň zbořeno i královská residence přitom tak, že lidé v něm ne na sta neb tisíce, nýbrž na miliony jest zahynulo.“ Druhá událost se stala v Čechách: „Léta Páně 1756 dne 3. Marti v městě Královém Hradci velká věž svatého Klimenta se třásla a hejbla.“25 Kdo měl předtuchu, že chvějící hradecká věž přinese neštěstí, mohl zakrátko říct: Já to povídal! V letech 1756–1763 se totiž rozhořel konflikt, v němž se evropské mocnosti utkaly v boji o pozice na kontinentě a rozdělení zámořských kolonií. Válčilo se nejen v Evropě, ale i v Americe, Indii a jinde. Do bojových střetů se zařadilo také v pořadí třetí kolo pruskorakouského zá-pasu o Slezsko. A lidem znovu začalo trápení... Error: Reference source not foundV tom roce byla skrovná úroda boží, jak obilí, tak píce. A veliký makacíny lidé dávati museli, obilí, žita, vovsa, ječmena... slámy, dříví, drůbeže, másla i ty řepy ...co kdo v domě měl, takže žádný nemyslil, než že hospodář v domě s svejma domácíma i s dobytkem hladem zahynouti musí. Však ale Bůh všemohoucí předivně to všeckno, jak vojsko, tak lid obecní nadělil, že v ničem žádného nedostatku nebylo a lidé po odmašírování jejich zjara sobě zaseli, zaďáli a až do žní předce i s dobytkem vychovali, že žádný hladem neumřel, z čehož buď Pán Bůh pochválen.“ Rakouská armáda podpořila saské spojence, ale z bitev u Lovosic (1.10.1756) i u Štěrbohol (6.5. 1757) odešla poražena. Prusové oblehli Prahu. Na pomoc hlavnímu městu vytáhlo z Moravy vojsko v čele s hrabětem Daunem. Obě znepřátelené strany se setkaly 18. června 1757 u Kolína. Rakouskému vojsku podařilo rozprášit pruskou pěchotu a obrátit ji k ústupu. Pro Prusy znamenala kolínská bitva první velkou porážku. Za několik dní byla Praha osvobozena. Nepřítel musel vyklidit Čechy a stáhnout se do Slezska. Fridrichova myšlenka na zničení rakouské armády a tažení na Vídeň, stejně jako na včlenění českých zemí do Pruska vzala za své. Příští rok se Prusové pokusili o novou ofenzívu na Moravě. Oblehli sice Olomouc, ale poté, co Rakušané zajali jejich zásobovací oddíly u Domašova, museli obléhání zastavit a ustoupit za hranice. Čechy a Morava pak zůstaly po zbytek války ušetřeny dalších bojů, které se nadále odehrávaly jen na pruském území. Alois Jirásek popsal tehdejší dobu následovně: "vybojována bitva kolínská (18.06.1757), jež Prusy vypudila v Čech... Všude jásali, všude se těšili, jak se pruský král ocitl v úzkých... než rok uplynul, Fridrich král splatil císařským u Lysé, u Leuthenu bitvu kolínskou. Odtud císařští ve zmatku utíkali a ... všecka krajina se císařským vojskem jen hemžila. Po vsích i ve městech leželi pěší i jízdní, Němci, Češi, Chorvati i Uhři a všichni byli stejně obtížní ... Koncem druhého téhodne měsíce února (1758) tak se pojednou oteplilo, že se dalo do tání. Hospodáři zatáhli 25

„Lamentace“ Ondřeje Antonína Lukavského, kantora ve Skuhrově nad Bělou

21


saně do kolní a chystali vozy, ač tomu nenadálému jaru nikterak nevěřili. A kdyby to skutečného jary byla zvěst, jistě by se také netěšili. Jak se těšiti, když s jarem zádavy a hrůzu očekávali ... všude ve vsích dlouhou čarou od Žacléře až po Králíky, podél hranic vojska všude plno ... Dobrých sedm tisíc mužů tvořilo ten ochranný řetěz, složený z článků nejrůznějších. Více než pět tisíc chorvatských hraničářů, několik set husarů uherských a ostatní pěší prapory české a německé očekávaly Prusa. Toho se všecko obyvatelstvo nejvíce bálo. S vojskem královniným, jež měli po staveních, bylo dost obtíží, ale to by ještě všechno snesli, jen kdyby se tu s nepříte-lem nesrazilo! ... Až do prvního jary bylo všecko klidno, ale jak sníh ztál, na stalo hnutí ve všem vojsku. Kde netáhlo vojsko, jela nekonečná řada selských vozů, na nichž z kraje sem dováželi zásoby, obrok a jiné potřeby.“26 Neúrody, hlad, drahota, vojska, co se přelévají sem a tam. To byla doba, kdy Jan Hnízdil kývl na ženění. V matrice o tom zápis chybí a jediné, co je o jeho manželce jisté – že se jmenovala ANNA MARIE (* cca 1730). V matričním zápise z roku 1767 je jmenována jako Neumannová, o rok později Pellantová a později ještě Poulová či Kaprasová. 5. července 1759 je zaznamenáno narození jejich prvního dítěte. Dceruška dostala jméno Anna Marie.

Válka ne a ne skončit. I když se bojovalo za hranicemi Čech, poddaní museli po celou dobu platit mimořádné válečné daně na udržování armády. To dělalo sedlejovickým sousedům vrásky na čele. Také Václav jen těžko skládal krejcar ke krejcaru. Ale přece se tenkrát zaradoval. Anna Marie porodila 26. února 1761 syna. Vybrali mu jméno, které bývalo v Hnízdilově rodu časté – Václav.

Uplynul rok a pár měsíců navrch, když se v chalupě uprostřed léta znovu ozval dětský pláč. 23. července 1762 přibylo ke dvěma dětem další. Zas přišel na svět kluk, jemuž dali u křtu jméno Jan Jakub. Dlouho však na světě nepobyl. Zemřel 19. dubna 1763.

26

22

Alois Jirásek, Vojenské povídky, Praha 1955, povídka „Pandurek“


Po sedmi letech přišel konečně mír. 15. února 1763 se habsburská monarchie, Sasko a Prusko dohodly na ukončení bojů. Základem ujednání byla zásada, že v rámci Svaté říše římské je nutno nastolit stav z roku 1756. Slezsko s Kladskem tedy zůstaly Prusku. To se výměnou zavázalo plně respektovat suverenitu Saska. Návdavkem přislíbil Fridrich II. v tajném dodatku dát při příští císařské volbě svůj kurfiřtský hlas Josefovi, prvorozenému synovi Marie Terezie a Františka Štěpána. Sedmiletá válka skončila, ale lidem se dobře nežilo. Sice už nemuseli mít strach z vojenské šikany, ale zase potrápilo počasí. Čtyřiašedesátý rok celý propršel. Déšť pokračoval i v pětašedesátém. Na přelomu let 1765/66 spoutala kraj třeskutá zima. Říkávalo se: „Adventní sníh dočká-li se marcového, nebudeš jídat, sedláčku, chleba režného.“ A pranostika se nemýlila. V létě roku 1766 nespadla pořádně ani kapička vody. Situace byla tak zlá, že Marie Terezie ve zvláštním ustanovení nabádala vrchnosti, aby zacházely s poddanými mírněji než dosud, aby "mohli uživit sebe i své rodiny a vedle toho v míru i ve válce platit obecné a zemské dávky". V letech 1764-68 byly vyhotoveny mapy dnes označované jako I. vojenské mapování. Jeho bezprostředním důvodem byla naléhavá potřeba jednotného mapového podkladu pro vojenské účely, který do té doby neměla rakouská armáda k dispozici. Během pouhých 23 let byla zmapována celá monarchie většinou v podrobném tzv. vojenském jednoduchém měřítku 1:28 800. Mapování vedli zkušení důstojníci rakouské armády. Jako základ však používali zvětšenou starší mapu pořízenou v 2. desetiletí 18. století. Na přesný trigonometrický základ se bohužel kvůli spěchu ale i z úsporných důvodů rezignovalo. Mapování se do zvětšené osnovy vkreslovalo pouze „a la vue“ – tedy od oka. Tyto okolnosti způsobují, že listy map 1. vojenského mapování nelze bez zkreslení ani spojovat ani promítnout do současné mapy.

23


Sedlejovice na mapě 1. vojenského mapování z let 1764-1768

30. července 1766, uprostřed zvlášť suchého léta, přivedla Anna Marie na svět dceru Rozálii.

Čas se překlopil do podzimu a ani potom nepředvedla příroda nic příjemného. Zimní počasí na přelomu let 1766/67 začalo 25. prosince a vydrželo do 10. května, kdy ještě padal sníh. Mrazy se tenkrát pohybovaly okolo -300 C. Na podzim toho roku se u Hnízdilů znovu chystali na narození dítěte. Dceru Annu do rodiny přivítali 21. září 1767.

24


Uplynulo pár měsíců a na nebi se zas odehrávalo podivné divadlo: „Roku 1768 měsíce máje byla viděna kometa a vycházela od strany vejchodu slunce a sice hvězda velikosti veliké nad jiné hvězdy, vydávajíce od sebe na jednu stranu dlouhé papršlky na způsob velkého pometla. Vycházela nejdřív před půlnocí okolo 10 hodin a vždy pozděj až do půl noci a potom juž před svítáním atak dále, až se ztratila.“ Znovu mnozí prorokovali neštěstí... Dál a dál ubíhal čas, jen bída zůstávala. Janovi a Anně Marii přibyl další hladový krk. 30. července 1768 se po světě poprvé rozhlédla dcera Kateřina.

Špatné počasí přinášelo špatnou úrodu, a to se vrchnostem nelíbilo. Zacházely s poddanými čím dál tvrději. Došlo to tak daleko, že v letech 1768-1770 proběhlo vyšetřování páchaného bezpráví na poddaných na dobříšském panství knížete Mansfelda. Zjistilo se, že několik jich bylo ubito karabáčem k smrti nebo že na zvláštních mučidlech dával trýznit sedláky a jejich těhotné ženy. Nad tím nebylo možné zavírat oči. Několik vrchnostenských úředníků šlo do vězení a Mansfeld byl zbaven správy panství. I v dalších letech zasahovala vídeňská vláda proti zjevným nepřístojnostem vrchnosti vůči svým poddaným. Třeba na panství Kolešovice u Rakovníka (1770-1771) či na panství Kyšperk (1771). Na útisk upozornilo vídeňskou vládu v roce 1768 anonymní memorandum, které navrhovalo odstranění robot a ostatních "tvrdých" povinností. Ale něco takového si Marie Terezie ani její pokrokový syn Josef II. nedokázali představit. Situace byla opravdu zlá, neboť roku 1769 napsal státní rada Gessler císařovně zprávu o stavu na českých panstvích, v níž uvedl: "S podivem, ano s opravdovým zděšením a nepříjemným vnitřním pocitem vidí člověk nejvyšší bídu, v níž úpí ubohý poddaný skrze utiskování vrchnostmi". Den se podobal dni a osud valil na lidi další rány. Přišel rok devětašedesátý. Půda zjara oschla, sedláci dodělali poslední zimní práce a rozprchli se po polích. Do čerstvě vyoraných brázd rozmetli osivo a těšili se na novou úrodu. Netušili, že přicházejí zlé časy. Tak zlé, že ani jejich dědové nezažili něco podobného. Mnozí vzpomněli na kometu, když se v létě skoro nic nesklidilo a nastala všeobecná drahota. Bez ohledu na špatné podzimní počasí museli sedláci v chmurných, provlhlých dnech nořit boty do řídkého bláta oranice a doufat, že na jaře něco z toho, co zaseli, vyroste. Říkalo se sice, že oře-li někdo za mokra, urodí se metelice, ale co dělat, když nebylo jediného slunečného dne. V chalupách rostl hlad a masopust roku 1770 nestál za moc. Komu by se taky chtělo veselit s prázdným žaludkem. V takovém čase porodila Anna Marie slaboučké děvčátko. Ludmila jí říkali. Tušili, že s nimi dlouho nepobude. A skutečně, 12. května ji ukládali do rakvičky.

25


Smutek zasáhl nejen Hnízdilovu rodinu, ale i kdejakého hospodáře. Jen důvod byl jiný. Brzy z jara měli sedláci radost, když se pole zazelenala, jenomže brzy jim úsměv zmrzl na rtech. 19. března 1770 začalo několikadenní husté sněžení. Mrazy pak trvaly do poloviny dubna. Ozimy nevzešly, se setím jařin se začalo až v květnu. Kdekdo tušil, že toho roku moc nesklidí, ale když po sedmitýdenním suchu přišly deště, znamenalo to úplnou pohromu. „Ačkoliv žita, když sníh z nich tál, dost pěkný zelený se zdály, však v několika dnech nerci-li zelený, ba ani kořínka k najdutí nebylo. Toho roku žita nejen v Čechách, ale i na Moravě a Rakousích všechny vyhynuly. Někteří takové vyhynuté žito zasívali jarním vobilím, ale co platno, ani ja řiny nerostly nebo jaro skrze velké mokro všechno zkazilo. Ačkoliv potom dále dost dobrej čas byl, přece ale velmi malá ouroda toho roku byla; pročež hned z jary v tom špatném úkazu ourody, kdo měl obilí šetřil, neprodával...“27 Ozimy se sice sely za suššího počasí, ale v listopadu a prosinci přišly deště znovu. Co měl kdo po stodolách a sklepích, všechno zplesnivělo. Jak končila zima jednasedmdesátého roku, jídla bylo míň a míň. Nejeden hospodář nechal chalupu chalupou a pole polem. Proč taky zůstávat mezi čtyřmi stěnami, kde není ani za nehet jídla.... Tak táhli hladoví zoufalci v zástupech od vsi ke vsi v naději, že někde se smilují... Vypukl poslední velký hladomor v českých zemích.Error: Reference source not found „Nikde už nebylo možné nakoupit obilí a lidé se nemohli dočkat nových žní. Žali zelené obilí, které v pecích nebo na kamnech sušili a pak vymlátili nebo vymílali zelené zrno přímo z klasů a to pak v hrncích vařili a jedli. Ale v chudších a hlavně podhorských krajích vařili opět lebedu, kopřivy, 27

Kunvaldská kronika Antonína Kodytka 1740-1786, další kronikářské záznamy z oblasti východních Čech popisují situaci následovně: „Lid v nouzi trhal ze střech došky, které po 20 let na střeše byly ležely a řezal z nich dobytku řezanku. Vypukl hrozný hlad po Čechách. Lidé pekli chléb z otrub (1 strych po 4 zl.) nebo z prachu mlynářského (1 strych za 6 zl.), také ze žaludů se mlela mouka a ještě jí nebylo. (Fr. Velebil z Městce Králové) ... hlad se více a více rozmáhal, lidi byli přinuceni z hladu psy a kočky jísti ... ano co ještě horšího jest, na draha když pohodný mrchu scíplou vyvez, než to byl kůň neb kráva aneb cokoliv jiného, houfem tam lidé běželi a z takové mrchy maso řezali ... (Fr. Goll, Paměti města Nové Paky) ... jeden každý den více nežli dvě a tři sta žebráků do domu přišlo a za sousto prosili ... (Matěj Šádek z Nové Paky)

26


openec a jiné byliny „po čemž jim žaludky opuchly, že mnoho lidu od toho pomřelo. Mnozí byli šťastní, jestliže si mohli koupit alespoň otruby a z nich připravili chleba nebo jiný pokrm. Na vesnicích už nikdo neprodal žádné obilí a nastala taková lakota, že i bratři je před sebou zapírali. V těchto dobách vydalo české gubernium pro hladovějící lidi zvláštní návod, v němž radilo, aby rozemílali kaštany a žaludy a z nich vyluhováním a vytláčením získali bělavou moučku. Z té pak, po opětném vyluhování měli získat mouku, kterou už bylo možno použít k připravení a k upečení jedlého chleba.“28 Mnozí neumírali hladem, ale proto, že jedli věci naprosto nepoživatelné. Leckde vypukly epidemie tyfu a úplavice roznášené skrze žebráky po celé zemi.29 Je neuvěřitelné, že hoch jménem JAN, který se o své místo na světě přihlásil v Hnízdilově chalupě dne 1. července 1771, uprostřed vší té hrůzy přežil. V jeho osobě pokračuje sledovaná linie rodu až do dnešních dnů a snad jeho potomci dostali do vínku i jeho houževnatost a sílu.

Zato pro jeho pětiletou sestřičku Rozálii si smrt přišla 17. září. Zda ji do hrobu přivedl hlad nebo nějaká nakažlivá nemoc nelze určit. Ačkoliv bylo už před několika desetiletími nařízeno ohledávat zemřelé a zapisovat příčinu úmrtí, ve zdejším kraji se to stále neprovádělo.

Z úředních výkazů vyplývá, že v Čechách od června 1771 do června 1772 zemřelo nejméně 250.000 lid��. Úbytek obyvatel celého Království českého v důsledku úmrtí a masové emigrace je odhadován na 12 až 15 %, což představuje zcela mimořádnou demografickou katastrofu našich novověkých dějin. Nikde nebylo dovolání, nikde nebylo pomoci. Jen páter v kostele zvedal kříž: „Modlete se k Bohu, aby netrestal naše hříchy!“ Lidé se modlili, ale chudoba rostla. A vrchnost nic. Neurodilo se? Co je nám po tom. Jsi poddaný, choď na robotu, třebaže hlady sotva stojíš na nohou, plať kontribuce, i když nemáš zač koupit trochu mouky... i úřednická mašinérie se v těch letech točila, jako by ani žádný hladomor nebyl. Nově se zavedlo číslování domů, evidence obyvatel se zřetelem na případnou vojenskou povinnost, matriční zápisy bylo nutno vtěsnat do předepsaných rubrik, při narození nemanželského dítěte se nově uvádělo i jméno otce. Zápis Rozaliina úmrtí dokládá, že Hnízdilova chalupa dostala číslo osm.

28 29

Josef Staněk, „Ukrojte si u nás. Kapitoly z dějin chleba.“, Praha 1989 V důsledku krizových let 1770–1772 značně zintensivnělo hospodaření. Zaváděly se nové výnosnější plodiny a odrůdy, především brambory, burgundská řepa, ale i ozimý ječmen, do té doby v Čechách téměř neznámý. Brambory jako “chléb chudých″ lidé docenili až v dalším hlubokém období neúrody, které České země postihlo v letech 1804 a 1805.

27


Nu, ale všechno má svůj konec a nová úroda ve dvaasedmdesátém zahnala hladové časy. Životní podmínky prostých lidí však byly i nadále zoufalé. Situaci na venkově vykresluje hlášení předsedy císařské komise hraběte Trautmannsdorfa: "Protože je povinnost přikazována zcela svévolně, žijí sedláci jako otroci. Jsou otupení, nevraživí a mlčenliví, vzdorují a svěřenou půdu obdělávají špatně. Chodí oblečení v hadrech, jsou rachitičtí a hubení. Od dětství jsou nuceni robotovat. V hroutících se chatrčích spí rodiče na slámě a nahé děti na vyvýšených okrajích udupané země. Nemyjí se a přispívají tak k šíření epidemií. Není tu jediný lékař, který by se o ně staral. Jejich osobní majetek není chráněn před chtivostí velkých pánů. Mají-li pěkného koně, donutí je majitel panství, aby mu ho prodali. Jestliže jejich dobrý kůň na robotě pojde, zaplatí jim za starou slepou herku. Na mnoha místech jsou poddaní nuceni kupovat od vrchnosti špatné skopové za svévolně stanovené ceny. Na každé návsi a před každým zámkem jsou vidět mučicí nástroje. Bouřivší se sedláci jsou zavíráni do želez, musí sedět na zašpičatělém kolíku, pronikajícím jim hluboko do masa. Na nohou jsou jim přivazovány kameny. Za úplnou maličkost dostanou patnáct ran holí. Jinde vzali kvůli nedostatku krmení sedlákům doškové střechy, aby jimi nakrmili koně. Nakonec těm ubožákům zakázali sbírat listí v lese na podestýlku, aby neplašili zvěř."30 Ani se věřit nechce... 18. července 1774 se Janovi a Anně Marii narodilo poslední, deváté dítě – dcera Magdalena. V tomto zápise už je stavení označení číslem 17, tedy tak, jak je známé po celou následující historii.

O pět měsíců později přišla Marie Terezie s další novotou. 6. prosince schválila Všeobecný školní řád31, jímž vyzývala rodiče, aby své děti „ve věku 6-12 let do školy posílali“. Nešlo ještě přímo o zavedení povinné školní docházky, spíše o otevření vzdělávání všem dětem. Císařovna si totiž dobře uvědomovala jak nedostatek škol, tak i učitelů. Ale že bylo v absolutistické monarchii slovo panovnice v podstatě zákonem, pořizovaly úřady soupisy dětí školního věku a vytvářely podmínky pro to, aby počet školáků soustavně stoupal 32. Brzy následovaly další podpůrné kroky. Již v roce 1775 vznikla v Praze instituce pověřená vydáváním školních učebnic a ve speciálních preparandách33 se začali vzdělávat budoucí učitelé. Tehdejší „normativ“ žáků připadajících na jednoho učitele byl osmdesát, místo pomocného učitele bylo zřízeno až při dosažení počtu sta dětí 34. Při takovém množství se žádné zvláštní vzdělávání nedalo očekávat. Učební osnova tenkrát vypadala následovně: 35„Rektor měl dítky obojího pohlaví dobrým a chvalitebným mravům, pobožnosti a literárnímu umění v psaní a čtení bedlivě učiti, žádné rozpustilosti nedopouštěti, sám se na příklad jinším dobře a chvalitebně chovati, pořádnost mezi dítkami jak v chrámu Páně, tak i v procesích a při pohřbech chovati. Dále měl dobrého diskantistu vyhledati a schopné k hudbě žáky cvičiti, dobrý řád na kůru zachovati a co by na kůře neb ve škole chybovalo, ihned primátorovi oznámiti.“

http://bit.ly/1WctPsU - Toulky českou minulostí, Hladomor Reformu rakouského elementárního školství zpracoval Johann Ignaz Felbiger (1724-1788). Felbigerův Všeobecný školní řád zavedl povinnou šestiletou školní docházku. Vznikly tři typy škol státní školy: školy triviální, hlavní a normální. Roku 1775 vyšla Felbigerova Metodní kniha, která obsahuje spolu se školskými předpisy pokyny pro vyučování (metody výuky a výchovy). 32 Tento stav trval v podstatě do roku 1869. 33 preparanda = přípravný kurz 34 Tento normativ, vycházející z finanční situace obcí, se udržel až do roku 1922, kdy v Čechách, na Moravě a Slovensku byl stanoven normativ 60 dětí na 1 třídu u vícetřídních škol a 50 dětí u málotřídních škol. Na Podkarpatské Rusi byl stanoven na 80 dětí. V roce 1948 klesl normativ na 40 dětí ve třídě (u prvních tříd se doporučovalo 30 dětí). 35 převzalo z brožury „Almanach 2005. 220 let od vzniku školství v Lipovci. 220 let od znovuobnovení farnosti.“, zpracoval Jan Celý, vydalo Občanské sdružení Vápeníček v Lipovci 30 31

28


V sedmdesátém pátém roce pronikaly do zdejšího kraje zprávy o selském povstání ve východních Čechách. Už v létě 1774 vzniklo ve Rtyni v Podkrkonoší tzv. selské guberno36, připravující řadu legálních akcí proti útlaku. Jenomže se proslechlo cosi o zlatém patentu, kterým prý padla robota. Než selští vůdci vše zorganizovali, vzbouřili se živelně počátkem roku 1775 netrpěliví poddaní na teplicko-adršpašském panství. Rebelie se do března rozšířila takřka po celém Hradeckém a Bydžovském kraji. Buřiči přišli 20. března náchodský zámek a vynutili si zrušení roboty. Vůdce povstání Antonín Nývlt37 se zde sešel s padesáti rychtáři a sedláky, aby se domluvili o dalším. Byli však zrazeni, zatčeni, odvezeni do Hradce Králové a odtud do Prahy38. Popis probíhajících událostí si vypůjčím z farní kroniky obce Rychnov u Jablonce nad Nisou. Jde o pohled faráře, tedy člověka, jenž rebelům v žádném případě nestranil: „ ... běhali od místa k místu, ovšem beze zbraně, jen s velkými klacky, a požadovali od hospodáře, že z každého domu s nimi musí jít jeden člověk. Tak jejich počet rostl a tak protáhli polovinou Čech. Ze začátku se sedláci chovali docela pokojně a ptali se svých vrchností a úředníků, proč nesplnili císař. patenty týkající se roboty... (pak) nastaly výtržnosti a plundrování, plenění a kruté střety s úředníky a faráři... Dne 22. března 1775 přitáhl houf vzbouřenců z Hradecka do Libčan a Roudnice. Při své cestě zpustošili zámky Dobřenice, Kratonohy, Barchov a zčásti i Libčany. Z Kratonoh pak táhli ve třech proudech na Chlumec nad Cidlinou. Před městem se rebelové spojili a utábořili se na mírném návrší zvaném Opuka (dnes Skalka). Posléze obsadili budovu panských úřadů a vynutili si na správci chlumeckého panství úlevy v robotě. Mezi tím však dorazilo z Kolína vojsko, které se sedláky střetlo na hrázi Velkochlumeckého rybníka. Vzbouřenci byli poraženi a rozehnáni. Někteří padli mrtvi, mnozí utonuli v rybníku, na tři sta jich bylo pochytáno a ostatní se rozprchli. Dodnes se proto říká: „Dopadli jak sedláci u Chlumce.“ Rychnovský farář dále pokračoval: „Nejmilostivější patent císařovny Marie Terezie... 28. března... byl ihned v zemi prohlášen, a tak byl každý naveden ke klidu, narušitelům veřejné bezpečnosti bylo ale hrozeno tvrdými tresty... dostalo také vojsko rozkaz, s veškerou chytrostí a silou srocené houfy od sebe oddělit a odbojníky arestovat. Ale bez ohledu na to přišlo 25. března 500 sedláků do vzdálenosti 1 hodiny od Prahy. Komando pražské posádky na ně vyrazilo, když se přiblížilo, sedláci se rozprchli, 150 z nich bylo zajato. Brzy ale bylo slyšet o mnoha násilnostech a plundrování v jiných krajích, přičemž rebelujících sedláků mělo být přes 30.000, ti se rozdělili do různých houfů, které páchaly čím dál víc plenění a násilností. Protože ale nyní začalo vojsko nastupovat proti těmto drzounům... vězení byla přeplněna... Proti 4.000 rebelů bylo uplatněno nejtvrdší vězení, byli spoutáni a těžce zatíženi, až konečně nejvyšší vrchnost jim dala všeobecný pardon.“39 Ačkoliv bylo povstání vojensky potlačeno, spousta jeho účastníků skončila v arestech a někteří i na šibenici, přece přineslo poddaným užitek. Za pár měsíců, 7. září 1775 vešel v platnost nový robotní patent, který omezil daňové zatížení a přesně vyměřil robotní dávky. Rozdělil venkovské obyvatelstvo do jedenácti tříd podle výšky kontribuce. Podruzi neplatili nic a robotovali 13 dní ročně. Chalupníci odváděli daň do 57 krejcarů a měli předepsáno 26 dní pěší robotní práce ročně. Láníci (4 třídy) platili nad 9 zl. 30 kr., při čemž robotovali 3 dny v týdnu s 1 až 4 kusy dobytka a k tomu museli zajistit i tzv. robotu svatojánskou tj. 1 až 3 dny pěší roboty týdně od Do čela rebelů se postavilo guberno - rychtář Antonín Nývlt se selskou vládou (12 členů). Povstání mělo začít v květnu, ale touha lidu po svobodě vedla k živelnému výbuchu. V té době bylo Antonínu Nývltovi 38 let a jako svobodný rychtář, hospodář a zároveň hostinský ve Rtyni v Podkrkonoší se těšil velké vážnosti a patřil mezi přirozené autority obce. 38 V Praze byl na základě této události zřízen mimořádný soud, z jehož rozhodnutí bylo 7 nevolníků oběšeno, 6 potrestáno káznicí, 117 ranami karabáčem, 366 jich bylo přísně pokáráno a 567 očekávalo rozsudek. Soud nejprve odsoudil Antonína Nývlta k trestu smrti, ale pak „z určitých důvodů“ byl trest výnosem ze 17. 8. 1775 změněn na tříletou robotu a zbavení úřadu rychtáře. 39 více na http://www.vojsko.net/index.php/armady/18-historie/1422-antonin-nyvlt-a-selske-guberno 36

37

29


Jana do Václava.40 Poddaní si mohli sami zvolit, zda se chtějí řídit novými normami nebo setrvat při tradičních ustanoveních, pokud jim přinášela nižší povinnosti. Na severovýchodě Čech se ustavičně něco dělo. Roku 1778 znovu zahrozila válka (tzv. válka o bavorské dědictví). Pruský král Bedřich II., kterého naše země pořád lákaly, nesouhlasil s jakousi územní dohodou mezi Josefem II. a falckým kurfiřtem, a proto překročil v červenci 1778 v čele vojska hranice. „Strýc Fric“... dobře znal cestu do království Českého, jež byl tolikráte navštívil. Léta 1778 v měsíci červenci přišel znova, veda s sebou jako vždy velikou, hrabivou armádu, kterouž donutiti chtěl císařovnu a královnu Marii Terezii, aby upustila od dědictví bavorského, k němuž se hlásila ... každý s bázní a třesením očekával doma krutého hosta ... spatřili pověstné vojáky, zelené husary s vysokými kalpaky, z nichž červené pytlíky až přes ramena vojákům splývaly. Za husary přišla pěchota v těsných, nesčetných řadách a různá oddělení v různých uniformách. Na konci pak armádního sboru všelijaká chasa, markytáni, markytánky, překupníci, vojačky a všelijaké osoby příšerného zaměstnání a řemesla, jakých tehdy při vojsku vůbec a při Fridrichově zvláště mnoho bývalo. Nešli bojovat, ale obírat, ne hájit, ale loupit. Od Náchoda i staroslavného Dobenína, kdež severní sbor stál, chráně spojení s Kladskem, až ku Vlčkovicím rozložil Fridrich II. sto tisíc mužů ... tenkráte nenašel Čechy otevřené, ale znamenitá, početná armáda císařská postavila se hrabivým Prusům v cestu, rozložena jsouc dlouhou čarou od Vrchlabí po Opočno. Tak obě vojska za delší čas nečinně proti sobě ležela. Jen přední stráže a menší čety bojem se utkávaly, jinak válčeno jen s obilnicemi a sklepy, při čemž úředníci, měšťané a sedláci nemilosrdně týráni ... Nikdo si nebyl jist – císařské vojsko dosti nablízku, Prusové nedaleko; nadto toulalo se krajinou všelijaké podivné čeládky ... a těchto lidí bylo se více báti než samých vojáků...“ 41 Síly pruské armády naštěstí oslabila dezerce a epidemie úplavice, takže se mocnosti vcelku rychle dohodly (13.5.1779 v Těšíně). Byl to jen takový, jak se říkalo – Zwetschken-rummel „švestkový povyk“. Dne 29. listopadu 1780, zemřela ve Vídni císařovna Marie Terezie (* 13.5.1717). Její syn Josef II., dosud jen spoluvládce, mohl konečně uskutečnit reformy, které za matčina života nešlo prosadit. Předně 1. září 1781 vydal nařízení o vrchnostenské pravomoci, které zmírňovalo dosavadní tvrdé trestní řízení s poddanými. Nadále byly povoleny jen vězení, nucené práce a sehnání z hospodářství. Sehnání a vězení delší 8 dnů musel schvalovat krajský úřad, jemuž si poddaní rovněž mohli na příliš vysoké tresty stěžovat. Lidé ještě nestačili vstřebat jednu novinu a už přišla další. Dne 13. října 1781 byl vyhlášen Toleranční patent, jímž panovník prohlásil za povolené i vyznání augsburské (luteránské), reformované helvetské (kalvínské) a řecko-pravoslavné. Dne 1. listopadu 1781 vydala dvorská kancelář patent o zrušení nevolnictví. Poddaní už nemuseli nadále prosit vrchnost o dovolení, když chtěli uzavřít sňatek, odstěhovat se z panství nebo když chtěli dát děti na řemeslo nebo na studia. Josef II. vyhlásil i mnoho osvícenských výnosů. Jedním třeba zakazoval, jako naivní a církve nedůstojný obyčej, tradiční vánoční stavění a vystavování jesliček v kostelích42. Jesličky musely opustit církevní půdu, ale lidé si je vzít nedali. Sami je začali vyrábět a stavět ve vánočním ob dobí doma, v chalupách. A ještě jedním nařízením poddané pořádně rozhněval. 13. září 1784 nechal mimo jiné vyhlásit: „Budiž ... vždy udělán hrob 6 střevíců hluboký a 4 střevíce široký, mrtvola tam přinesená z rakve pokaždé vyňata, a jak jest do lněného pytle zašitá, do tohoto hrobu položena, nehašeným vápnem posypána a hned zemí přikryta. Má-li ve stejný čas více mrtvol přibýt, tak může být více do téhož hrobu položeno.“ Pro všeobecný odpor bylo nařízení po nějakém čase zrušeno a lidé směli své mrtvé znovu pohřbívat v rakvích.

V první polovině století 18. století stoupla poddanská povinnost sedláků na 4 až 5 dnů v týdnu celoročně s dvěma potahy a v sezóně až 6 dnů. Zvýšily se naturální odvody a vznikla povinnost zajišťovat služby na panském dvoře. Kromě přímé platby kontribuce státu vybírala vrchnost další poplatky, např. z mletí v panském mlýnu, za panské pivo, za povolení sňatku, za komín (tedy domovní daň) atd. Samozřejmě, že se vybíral i desátek katolické církvi. Celkovou daňovou zátěž lze odhadnout na 70 až 75%. Z toho se odevzdávalo státu 55%, vrchnosti 40% a 5% církvi. Při trojhonném hospodářství, kdy se z jednoho zasetého zrna sklidily v průměru 3, maximálně 5 zrn, byly tvrdá robota a hlad příčinou častých selských bouří. Proto přistoupila roku 1775 Marie Terezie k vydání robotního patentu, který omezil robotu sedláků na max. 3 dny v týdnu se čtyřspřežím celoročně a v období od 24. 6. do 28. 9. navíc tři dny v týdnu pěšky. Naturální dávky však zůstaly zachovány. Tím klesla daňová zátěž na 55 až 60 %. 41 Alois Jirásek, Vojenské povídky, Praha 1955, povídka „U domácího prahu“ str. 433 a následující 42 Nejspíš v 1. třetině 17. století přišli z Prahy na Žampach mniši a jednoduchými jesličkami snad z vosku či dřeva a pár figurek po italském způsobu rozestavěli okolo oltářního obrazu. Jeden autor o jesličkách, vystavených v Rokytnici v Orlických horách a Žamberku v pol. 17. stol. uvádí, že „luteráni z hor, přivábeni zrozením slova zástupem přicházeli...“ 40

30


Začátkem června 1783 vybuchl islandský vulkán Laki 43. Asi týden po výbuchu dosáhl sopečný popel do střední Evropy, koncem června 1783 se mračno rozkládalo již nad celým kontinentem. Lidé v Čechách samozřejmě neměli o daleké katastrofě ani tušení, ale s důsledky mohutné erupce měli problémy několik následujících let. Léto v roce 1783 bylo na spoustě míst nejchladnější za posledních 500 let, průměrné teploty klesly o 1,3°C a nižší teploty vydržely ještě další tři roky. V létě panovala velká vedra, zimy byly studenější a úrodu často ničilo krupobití. Po kruté zimě v třiaosmdesátém nastaly v únoru následujícího roku povodně. Byly tak mohutné, že se staly i námětem kramářských písní. Země stále pociťovala důsledky sopečného výbuchu ještě v pětaosmdesátém roce. Začátkem června roku tehdy nastala chladna, která vydržela až do konce srpna. Na horách ležel sníh, ovoce a plodiny pomrzly, místnosti se musely vytápět a cena obilí stoupla až na 52 zlatých za strych žita, 50 zl. za pšenici a 16 zl. za brambory. 14. listopadu 1786 pořádali u Hnízdilů první svatbu. Anna si brala za muže pětadvacetiletého krejčího Františka Dubského.

Některé panovníkovy výnosy se nesetkaly s dobrým ohlasem, ale dekret z 18. srpna 1787 se dočkal všeobecného uznání. Od toho dne bylo zakázáno klekat před vrchností a líbat panstvu ruku, neboť „pokleknout se má před bohem, mezi lidmi je to rouhání.“ Ve stejném roce byla přijata úprava dědického práva, podle níž grunt přebíral vždy jen nejstarší syn. 44 Po Aničce se ženicha dočkala i Hnízdilova Kateřina. Jejím mužem se 28. ledna 1788 stal Václav Jiránek.

V následujících dvou letech způsobilo lidem plno starostí velké sucho. František Vavák ve svých pamětech píše: „krůpěje deště jsme neviděli celých 18 neděl – ano hlavně nepršelo od sv. Václava roku minulého (28. září 1789) až 26. června roku tohoto, v jednom 39 neděl, krom že třikrát v zimě dost malý sníh spadl... Od začátku července ačkoliv místem hojné vláhy dostali..., v našem ale vůkolí, ač po 9 dní deštíček spadl, nikdy potřebně nenamoklo... 16. července ty přecházející malé deštíčky nás opustily a začaly se zimy, studené větry... 26. téhož (měsíce) uhodila zas velká parna a teplé větry...“. Vydatný déšť přišel až 8. a 11. září a „vše se zazelenalo“. Okolo 28. září se zase objevovalo sucho, hojná vláha spadla začátkem listopadu.“

Svými důsledky je považován za nejtragičtější výbuch sopky v historii. Zapříčinil jednu z největších klimatických katastrof minulého století. 44 do této doby rozhodovala o osobě dědice vrchnost 43

31


V tom čase už se Jan necítil dostatečně silný, aby obhospodařoval velký grunt. Proto je rozhodl, že jej rozdělí a polovinu přenechá, jak zákon nařizoval, nejstaršímu synovi Václavovi. Kontrakt se uskutečnil 1. dubna 1789. „Hnízdil Jan Nro 17 Léta Páně sedumnáctistého osumdesátého devátého, dne 1ho měsíce dubna, dle dobrého vyšetření, jak slavného ouřadu hospodářského, tak práva rychtářského a konšelského stalo se dobrovolné a nevyměnitedlné narovnání mezi následujícíma osobama, jak k spatření. Předně. Nemohouce postupující otec, Jan Hnízdil, dílem svému hospodářství v letosti zavděk učiniti, pročež dělíce takové na dvě stejné půli z příčin, že nikdy žádný hospodář téhož gruntu skrze každoročné zdělané od vod škody, vrchy a vzdálenost gruntu ... přijíti nemohl, tehdy, když takový grunt na stejnost ve dvě půli rozdělený bude, jeden každý hospodář lepší hospodařiti, škody napravovati a jak císařo-králové, tak také vrchnostenské poplatky a břemena vybejvati moci bude, z toho důkladu tehdy postupující otec Jan Hnízdil jednu polovic gruntu svého Václavovi synu i pro manželku a vše potomci jeho na dědičné časy, při který půli dle vyměření zemského gruntův se nachází, totiž: rolí vorných 6 jiter 1330 sáhů aneb dol. r. míry 20 8/16 míry lad 2 jitra 216 sáhů aneb dol. r. míry 6 7/16 zahrady 440 sáhů aneb dol. r. míry 13/16 lesův 1 jitro 455 sáhů aneb dol. r. míry 3 4/16 činí 10 jiter 841 ½ sáhu aneb 31 10/16 míry za sumu hlavní trhovou dvě stě štytycet zlatých id est 240 fr. Na kteroužto sumu ihned při učiněném zápisu závdavku odstupujícímu složí 15 f. Ostatních pak po vloženém závdavku ostávajících 225 fr. ročními 10 f. Vejrunky klásti bude, totiž Marii 45, dceři za svatbu a šaty 25 f., odstupujícímu Janovi Hnízdilovi 200 f. Takové nejenom každoročně vypláceti, anobrž i Za druhé. Jak císařo-králov. kontribuce, tak také jinší břemena nyní a budoucně mohouc se vyskytnouti, vypláceti a vybejvati, jakož i Za třetí. Milostivý vrchnosti ouroku sto- jirského a havelského 1 f. 14 ¾ xr. a z přádla 12 xr. vypláceti, také jezděcí roboty ¾ dne za týhoden vybejvati, tím však způsobem, by takovou dycky v jednom tehhodni 1 den a v druhém ½ dne odbejval. Poněvadž ale předešle celý statek hnízdilovský, z kterého přítomná půla rozdělena jest, dle prošlého zemského držení pod datum 18. maje 786 roku k rozdělení qvalificirovaný jest, tehdy proti ujatým gruntům se zavazuje, by pod vejstrahou nalirovaného zápisu k polovičním břemenám, které z té půli k vypravování přijdou, obvzláště ale by vždy dostatečný potah, který nejenom ve 2 kusách konského statečného dobytka pozůstávati má, zaopatřený, by jak robotu, transporty, tak také vzdálené cesty bez ublížení druhých sousedův vykonávati dostatečný byl, i v důležitých příčinách s druhým rozděleným hospodářem se spřáhati, vždy povinen bude, tak také Za čtvrté by otec i mateř odstupující živa býti mohli, vejměnek tento se upevňuje, byt ve světnici, jak v létě, tak v zimě, pécti, vařiti, teplé vody nabrati, šaty vyprati, chleba upécti, při hospodářovým dříví vše a ve světnici všudy svobodno míti, chleba dobře pečeného za celý rok šest bochníků po devěti librách, obilí sutého, pšenice jeden věrtel, žita dva a půl korce, ječmena jeden a půl korce, hrachu jeden věrtel, zelí kyselého jedno vědro, bramborů dva korce, lnu dva svazky po šesti librách, másla deset liber, sejra deset liber, mléka od stého Jiří až do stého Martina každoročně tři žejdlíky, vajec jednu kopu a ze všech stromů co Pan Bůh ovoce nadělí 4tý díl, který vejměnek každoročně dávati až do smrti otce, po otcový smrti mateři jenom polovice a po mateřiný smrti Marii dceři, pokudž by k zaopatření nepřišla, každý rok tři věrtele žita dávati zavázán jest. Naproti tomu za páté. Přidává odstupující otec nastupujícímu synovi, totiž: Nový stavení domovní, marštale, komory a stodolu, též vše nový, stůl 1, stolici 1, měděnec 1, troubu plechovou 1, vidlice u prsku 1, sekeru 1, motyku 1, vidle hnojný 1, kopáč 1, vůz s železy kovaný 1, pluh kovaný 1, brány s (h)řeby nabité 1, pila 1 mezi všechny děti, kružadla 1 mezi všechny děti, drhlen 1 též mezi děti, slepice tři, dláto 1, nebozez 1, saně 1, díž s ošatkami 1, necky pro válení chleba 1, sud pro zelí 1, truhla moučná 1, řetěz hrubý 1, váhy hřeby okovaný 1, tažnýho koně 1, i s chomoutem, krávy 2, s kterých krav nastupující Marii dceři vychovati povinen bude jednu krávu s druhým teletem a takovou, když potřebovat bude, vydati, na ozim vysetého žita čtyry a půl korce, z kterého odstupující 4 snop bráti bude a nastupujícímu všechen obrok patřiti má. Jenž se stalo u práva kamenského roku a dne zpředu psaného 45

32

myšlena zřejmě nejmladší dcera Magdalena (Máří Magdalena)


Kontrakt mezi Janem Hnízdilem a jeho synem Václavem z 1.4.1789 Gruntovní kniha Svijany, SOA Děčín, inv.č. 50 fol. 60a, 60b

Jak bývalo zvykem, nový hospodář si brzy přivedl i ženu. Václav slavil svatbu 17. listopadu 1789 a k oltáři si vedl vzdálenou příbuznou, sedmnáctiletou Annu Hnízdilovou.

Jan a Anna Hnízdilovi měli celkem osm dětí. Dospělosti se dožilo jen pět z nich – tři dcery (Anna, Kateřina a Magdalena) a dva synové (Václav a Jan). Starší ze synů dostal roku 1789 polovinu gruntu a přivedl si do něj mladou hospodyni. V jedenadevadesátém založil rodinu i mladší Jan, představitel čtvrté generace rodu. ***

4. generace Starší z Hnízdilových synů – Václav se oženil a od otce Jana získal polovinu gruntu. Ani mladší JAN HNÍZDIL (* 01.7.1771) zřejmě nezůstal pozadu. 13. listopadu 1791 požehnal farář jeho manželství s JUDITOU SCHULZOVOU (* cca 1774) z Vrchoviny 7, dcerou Jiřího a Anny roz. Hájkové.

33


I na ten grunt později došlo. Zápis o tom sice v gruntovní knize chybí, ale z pozdějších záznamů je zřejmé, že dostal od otce druhý díl hospodářství. Se vší pravděpodobností k prodeji došlo hned při svatbě46. Janovi bylo tehdy sotva dvacet let a stal se vlastníkem velkého statku. To je poměrně neobvyklé. Ale táta věděl, co dělá. Tušil, že krajem zas potáhnout verbíři a budou odvádět mladé muže na vojnu... V devadesátém roce, 20. února totiž zemřel „selský císař“ padesátiletý Josef II. Po dvou letech a desíti dnech jej následoval císař Leopold II. a trůn připadl Františku II. Do Čech se dostaly neoficiální zprávy o jakobínech, „skrze které snad ve Frankrajchu povstala svoboda“. Habsburská monarchie s Pruskem vytvořila už na konci srpna jedenadevadesátého roku protifrancouzskou koalici a nyní obě dychtily společně vystoupit proti vzbouřencům. Generálové s francouzskými emigranty si nastávající válku zpočátku představovali jako jednoduchou policejní akci, při níž „revoluční bandy“ hladce zničí. Vzápětí poznali svou naivitu. Války, které vynesly na trůn Napoleona Bonaparta, trvaly od roku 1792 do léta 1815. 9. srpna 1792 byl František II. korunován českým králem. Byla kolem toho veliká sláva. O necelé čtyři měsíce později se slavilo i u Hnízdilů. Ne tak okázale, ale o to srdečněji. Do rodiny přibylo 20. listopadu první dítě. A hned syn. Dostal jméno Josef.

Strach před revolučními myšlenkami nutil panovníka k radikálním krokům. Roku 1793 zakázal činnost jakýchkoli spolků, ať už dobročinných či náboženských. Od ledna 1795 zavedl trest smrti za velezradu, cenzuru a vyhlásil zákaz tajného spolčování či rozšiřování nepovolených knih. Toho roku porodila Judita dceru Kateřinu. Děvčátko přišlo na svět 2. února, ale už 1. května 1795 je vyprovázeli na poslední cestě. Jako příčinu úmrtí zapsal farář do matriky psotník.

46

Při narození syna Josefa 20.11.1792 je Jan označen jako sedlák, takže je zřejmé, že polovinu gruntu v Sedlejovicích 17 už vlastnil.

34


Za pár měsíců chystali v chalupě ještě jeden pohřeb. 9. prosince zemřela stářím pětašedesátiletá výměnkářka Anna Marie Hnízdilová.

Zima byla mírná. Píše se, že rok 1796 začal teplým počasím už v lednu. Pracovalo se a oralo na polích, ale zato o velikonočních svátcích napadlo sněhu až po pás vysoko a vítr navál až třímetrové závěje sněhu.“47 Tehdy, 12. dubna se do světa rozhlédl syn, který dostal jméno po tátovi – Jan. Ani jemu nebylo určeno víc, než pár dní. Zemřel už 23. května 1796 na psotník.

Kdesi za hranicemi zuřila válka a pozvolna se blížila... Už 20. dubna 1792 se Francie vojensky postavila proti Rakousku. Monarchie nezůstala osamocená. Na její stranu se přidalo Rusko, Prusko a Sardinie a vyrazili společně na „zničit revoluční bandy“. Ovšem francouzská armáda vytlačila protivníka ze země. Jak Francouzi postupovali, všude rostl strach a panika. Naštěstí je arcivévoda Karel porazil v srpnu 1796 u Schwarzenfeldu na západním úpatí Českého lesa a zamezil nepřátelskému vpádu do Čech. Francouzi se otočili zpátky k Rýnu a tzv. 1. koaliční válka skončila podepsáním mírové smlouvy 17. října 1797. Ještě před tím, než stihli zástupci znepřátelených stran podepsat protokol o ukončení války, poprvé zaplakal u Hnízdilů v chalupě hoch narozený 18. května. Pojmenovali ho po zemřelém bratrovi Jan Křtitel. Podle tehdejší víry mu to mělo zajistit dlouhý život. Ale bohužel, chlapec vydechl naposledy 3. června. Stejně jako stejnojmenného sourozence i jeho přivedl do hrobu psotník.

47

kronika Kostelce u Křížku

35


Čas plynul svým tempem a zanedlouho byla Janova žena znovu v očekávání. 14. června 1798 porodila dceru a tu nechala pojmenovat po sobě – Judita.

Píše se, že „v 1799 roce panovala po celých Čechách tak krutá zima, jaká tady po celá čtyři sta let, to jest od roku 1399 nebyla. Lidé, hovada i ptactvo ve vzduchu mrzli. Místy na venkově musili mít dobytek ve světnicích, aby v chlévech zimou nezahynul. Ve středu 20. února nastala obleva a ihned s ní dostavilo se náhle tání, tak že silný led začal pukati.“ 48 Popis bude patrně přehnaný, ale zima asi byla třeskutá. Jistě se podepsala na zdraví osmasedmdesátiletého výměnkáře Jana Hnízdila. Zemřel 3. února 1799 na souchotiny.

V březnu 1799 zahájila habsburská monarchie spolu s Velkou Británií, Ruskem a Osmanskou říší 2. koaliční válku proti Francii. Francouzská armáda dovedla 14. června 1800 císařské vojsko u italského Marenga k drtivé porážce. Napoleon se zanedlouho se přehnal přes Alpy. Stál s armádou v Bavořích. Zas to vypadalo, že jeho dalším cílem budou Čechy. Lidé vnímali bezprostřední ohrožení. Urychleně se formovaly dobrovolnické zeměbranecké oddíly, organizovaly finanční sbírky i odvody drahých kovů a obyvatelstvu se dostalo přídělu propagandistických brožurek. Francouzi, líčení jako vtělení ďáblové, se prý při vpádu do Tyrolska nerozpakovali „stavení vydrancovati, domácí nábytek v nic uvésti a všechno svévolně na kusy rozsekati, děvčata, ženy i také staré matky chlípně zhanobiti, nejen hovada, nýbrž i lidi do chlívu zavříti a jich spáliti, kostely 48

Dr. Vácslav Řezníček, "Naše zlatá matička." Díl I. Str. 180

36


vyrabovati a nejsvětější svátost oltářní na nejopovrženější způsob zneuctíti“. Prodávala se také píseň s obšírným názvem Napomenutí českého vojáka k udatnosti, když se do boje ubírá", jež varovala rekruty před osudem, jaký by při nepřátelském vpádu čekal jejich vlast, když Francouzi „v krajinách, vesnicích, městech všude rabují, v zámcích, domech, na všech městech, kradou, mordují“. Právě historicky osvědčená česká statečnost a láska k vlasti byly podle jiného letáku nejpevnější zárukou toho, že „nikdy trojí barvy francouzská korouhev tam plápolati bude, kde lev svůj stánek má“. České vojáky povzbuzovaly k udatnému boji za císaře a vlast i různé připomínky hrdinství předků, včetně ještě nedávno zatracovaných husitů, např. v Písni pro českou obranu z roku 1800 se zpívalo: „Chlumec, Ústí, Domažlice, Polsko, Uhry, jiní ještě více zřeli česká vítězství; Slezsko, též i země Saská, Míšeňská i také Vlašská znají české hrdin ství...“ V poslední chvíli před francouzským vpádem do Čech skončila 2. koaliční válka 9. února 1801 podepsáním tzv. lunévillského míru. Těžko říct, zda se některý z těch tisků dostal až do Sedlejovic. Ale kdyby přece jen, u Hnízdilů by se o něj nezajímali. Měli jiné starosti. Dalšímu chlapci, který se po světě poprvé rozhlédl 6. ledna 1801, dali tvrdošíjně znovu jméno Jan.

A znovu se opakovalo to, co tu bylo již po dvakrát. Narození a brzká smrt. Chlapce se chytil psotník. Píše se ve starých knihách, že "božec čili psotník malých dětí bývá všelijaký: tichý, křiklavý, křečový, couravý nebo rousavý atd.. Maštění a natírání všelijakým olejem dobře prospívá, nemůže-li se dítě vzpamatovati, roztírají mu česnek pod nosem nebo pálí červenohnědé péra z ocasu koroptvího." Nepomohlo jedno, vyzkoušeli mnohé další, co bába kořenářka znala. Hleděli, aby měl Janíček pokaždé něco červeného, jindy jen Judita zabalila do fěrtoušku49, který měla při svatbě, kousek látky ustřihla, spálila na troud, smíchala s mateřským mlékem a dala chlapci vypít. Žádné "osvědčené léčení" nepomohlo. Uplynuly tři neděle od chvíle, kdy klučina poprvé oči otevřel a místo, aby rostl rodičům k radosti, uložili jej v rakvičce do tmavé země.

4. května 1802 vyšel dekret významný pro tisíce mladých mužů – byla zrušena doživotní vojenská služba. Ale stejně se nikdo na vojnu nehrnul – k pěším plukům a vozatajstvu se rukovalo na deset, k jezdectvu na dvanáct, k dělostřelectvu a ženistům na dokonce celých čtrnáct let. A ještě jedna zajímavost: týž výnos rušil i nošení copů u vojáků a důstojníků. O deset dní později, 10. května porodila Judita dalšího syna. A co jak ho pojmenovali? No přece JAN. Ale tentokrát mu jako ochranného světce nezvolili Jana křtitele, ale Jana Nepomuckého. Zvolili dobře. Chlapec přežil a stal se představitelem 5. generace rodu.

49

Fěrtoch – zástěra u lidového kroje, zdrobněle nazývaná též fěrtúšek, fěrtošek apod. Nosí se na vrchní sukni zvané kanafaska.

37


Robota, války a počasí – tři noční můry lidského žití. Když nedotírá jedna, přiletí druhá... Po horkém, suchém létě roku 1802, kdy slunce spálilo úrodu na troud, stoupla cena obilí a uhodila drahota. Ještěže po tragédii v jedena- a dvaasedmdesátém nařídili z Vídně, aby se začaly ve velkém pěstovat brambory. Už ne jen pro dobytek, ale i lidem k jídlu. Nebýt jich, zas by se do mnoha chalup nastěhovala bída, hlad a nemoci. Naštěstí „zemský jablka“ našly cestu na selské stoly a hladomor, jenž před třiceti lety připravil v Čechách o život na čtvrt milionu lidí, se víc neopakoval. Ale smrt si přece jen našla ke Hnízdilům cestu a 9. února 1803 si vzala Juditu, která ještě neměla ani pět let. Smrtce do náruče ji přivedly neštovice.

Prázdné místo brzy zaplnil František, který se narodil 28. srpna 1804.

Počasí si s lidmi krutě zahrávalo. V kronikách se o té době píše: „1804 napadlo na sv. Martina tolik sněhu a nastala prudká zima a byla až do 18. května 1805, načež ještě přišly mrazíky a roku 1805 bylo tak drsné jaro a obilí stouplo už 16. března na 28 zl. a pak až na 52 zl. 50 ... Z této drahoty nejdříve nastala nouze a z nouze pomalu vyvíjel se hlad. Aby se tomu odpomohlo, bylo nařízeno, aby všechny zásoby obilí, mouky a zeleniny byly pod trestem zabrání a konfiskování ohlášeny a napotom vydán byl zemský cenník, zač se smělo a mělo obilí od 12. ledna 1805 do posledního srpna v Čechách prodávati. Ale to lichváři obešli tím, že obilí vyvezli za hranice, kde je výhodněji rozprodali.51 Dokonce i císař se uvolil poddaným poradit ve zvláštním patentu: „Na mnoha místech učiněny byly průby chléb z brambor péci, znova se zkoumaly a dobře se podařily. Chléb, který se z bramborů, smíšených se žitnou neb pšeničnou moukou pekl, byl tak dobrý a chutný, že se JCK Milosti vidělo nejmilostivěji rozkázati, aby ten prostý způsob, který se při tom pozorovati má, vůbec se prohlásil. Pro tento chléb melou se moučné brambory neb se k tomu lépe hodí, než lojovaté. Naplní se jimi nádoba, např. za měřici, čtvrtci, čtvrtňátko aneb k tomu podobná a vezme se touž mírou žitné neb pšeničné mouky. Pak sestrouhané brambory dají se do mouky a 50 51

kronika Rychnova u Jablonce nad Nisou Vilém Schreiber, Paměti města Úpice 1789-1868

38


obojí míchá se rukama tak douho, až se více částečky bramborů rozeznati nemohou. Ta mouka bramborová s kvasem se zadělá, však, aby klihovatý nebyl, ani kapky vody se nepřileje. Pak se silně vyhněte a jako v pečení chleba pokračuje...“52 Všechno marné. Nastala bída, hlad a zanedlouho se objevili i jejich věrní průvodci – vojna a epidemie nakažlivých nemocí. 20. září 1805 vypukla třetí koaliční válka s Francií. Na sto padesát tisíc mužů z celé Evropy bojovalo 2. prosince u Slavkova. V krvavé bitvě utrpěla spojená rusko-rakouská armáda těžkou porážku 53. Zatímco na povrch vyplouvaly hrůzné podrobnosti o počtu padlých, raněných a těžkém masakru na bojišti, rozvážely selské vozy nemocné a raněné do špitálů hluboko do Čech. Země trpěla, ale rakouská úřednická mašinérie běžela nerušeně dál. Zemřely tisíce mladých mužů? Zemí se potulují tisíce válečných invalidů? Co na tom, pořídíme si nové vojáky... 25. října 1805 vešel v platnost nový patent o sčítání obyvatelstva, který mj. stanovil požadavky na věkové roztřídění mužů a jejich upotřebitelnost pro vojenské účely. A taky se panům úředníkům nelíbilo, že od posledního číslování domů roku 1771 přibylo mnoho nových stavení a čísla už nejdou pěkně po řadě. Rozhodli, že se začne pěkně znovu, rychta jako první a pak od kraje vsi po jedné straně až na konec a zpátky po straně druhé. Zdá se však, že v Sedlejovicích zůstalo číslovaní při starém. A ještě jeden zákon vyšel. Doteď si každý vypěstoval tabák a kouřil zadarmo, jenomže „dne 30. května 1806 dle nejvyššího dvorského dekretu nařízeno, aby se počátkem roku 1807 sázení tabákového listí v české zemi zastavilo. Pročež všem, kdo se touto rostlinou obírali, poručeno, aby ji letošního roku na semeno více nechovali a co ho v záloze mají, aby všecko zkazili. A za lot tabáku musilo se ihned platit 3½ krejcaru.“54 16. ledna 1807 se Judita chystala k devátému porodu. Přivedla na svět slaboučkého chlapce, kterého pokřtili jménem Václav. Přežil pouhé dva dny.

Josef Staněk, Ukrojte si u nás, Praha 1989, fol. 108 Podle záznamů vídeňského vojenského archivu činily rakouské ztráty 5.922 mužů, z toho 1.700 zajatých, Rusové přišli asi o 10.700 zabitých vojáků, raněných a zajatých postrádali asi 9.700, tj. celkem 20.400 mužů, francouzské ztráty dosáhly 1.389 zabitých, 7.260 raněných a 539 zajatých celkem 9.188 mužů. Hned po slavkovském debaklu požádal císař František I. o uzavření příměří, jež bylo 26.12.1805 korunováno podepsáním míru. 54 Dr. Vácslav Řezníček "Naše zlatá matička") 52 53

39


Dost umírání, dost válek. Je na čase na chvíli odklonit myšlenky jinam. Napadlo by někoho, že nejen Jan Hnízdil, ale už i jeho děda mohli vyhrát ve státní loterii? V českých zemích fungovala od roku 1754 a nebylo snad nikoho, kdo by občas nepokusil štěstí a u šenkýře nebo hokynáře si nevsadil. Tah čísel byl v Praze, vždy ve středu a v sobotu. Jedno dítě ze sirotčince z nádoby ve 3 hodiny odpoledne vytáhlo pod přísným dohledem úředníků 5 výherních čísel. Protože telegraf a železnice dosud nebyly, tažená čísla přiváželi sběrateli loterie jezdci na koních. Ten je potom napsal na černě natřené prkno připevněné na vnější stěně domu, aby se s nimi mohla veřejnost seznámit. Pokud se ve sběrně vyskytlo „terno, quatro nebo quinto“ - to byly na jedno vsazení výhry 3, 4 nebo 5 čísel - tak byla tato výherní čísla na vývěsním prkně napsána pozlacenými čísly, zatímco další čísla bez větších výher byla zapsána jen červenou barvou. Pokud někdo uhodl všech 5 čísel, neobdržel celou tu velkou částku hotově, ale dostal jen 100.000 zl. ve státních papírech s úroky a nadosmrti důchod. Nu, loterie Hnízdilovým velkou výhru nepřinesla, ale zato se dočkali 1. června 1808 jiného štěstí. Judita sevřela v náručí znovu novorozeného syna. Dostal jméno Václav, po bratříčkovi, jemuž osud nepřál.

O měsíc později přišla Vídeň s dalším nařízením. Na obranu země a jako záloha pravidelné armády se nově zřizovala zeměbrana z mužů ve věku od 18 do 45 let, kteří nebyli odvedeni do armády. A jak bylo zvykem, šlechtici, duchovní, úředníci a živnostníci měli výjimku. Jaká nudná doba, myslili si zřejmě u dvora. Nepoučitelní rakouští páni využili momentu, kdy francouzská armáda potlačovala povstání ve Španělsku a v dubnu 1809 vyhlásili Francii znovu válku. Opět se přepočítali. Již 13. května obsadilo Napoleonovo vojsko Vídeň. Ovšem arcivévoda Karel vyhrál nad Bonapartem koncem měsíce poprvé velkou bitvu u Aspernu. „Udatní vlastenští obráncové,“ oznamovala vyhláška nejvyššího purkrabí Království českého, „císař Napoleon, jenž se až posavad za nepřemožitelného držel, ve dvou na věky pamětních dní 21. a 22. Máje běžícího roku, od Jeho Císařské Vyvýšenosti Karla, nejvyššího polního vůdce rakouského vojska, na hlavu poražen byl.“ Pochopitelně, že nejvyšší úředník království neopomněl zdůraznit podíl českých vojáků na dosaženém vítězství, jež „s přirozenou každému Čechu udatností bojovali“. Naproti tomu další průběh války rakouským praporům tak příznivý nebyl a nakonec podlehly v krvavé bitvě u Wagramu 5.-6. července 1809 na Moravském poli. Potřetí se do sebe rakouské a francouzské vojsko pustilo u Znojma a po dohodě skončila bitva příměřím. Jen pár dní uplynulo mezi nabubřelým vyhlášením války a pokorným podepsáním několika stránek mírové smlouvy. Ale kolik životů vyhaslo pro hloupou rozpínavost panovníků? Neúspěch ve válce znamenal výrazný obrat v rakouské politice. Ministr zahraničí Klemens Lothar Metternich odvolal právě nastoupený svobodomyslný kurs a vrátil se k osvědčeným metodám kabinetní diplomacie. Nepřátelství vůči Francii bylo náhle nahrazeno spojenectvím zpečetěným sňatkem dcery císaře Františka Marie Luisy s Napoleonem. Nečekaný obrat zaskočil především pilné autory propagandistických spisků, kteří jej nyní museli vysvětlit obyvatelům Rakouského císařství. Český vlastenec Jan Rulík se dokonce uchýlil ke zmatenému tvrzení, že „Napoleon, císař Francouzský, na bojišti ještě meč nepřátelský v rukou držel, a již s přátelským srdcem a láskou k nejosvícenějšímu domu Rakouskému hořel". S přátelstvím a láskou z

40


Napoleonovy strany to samozřejmě nebylo tak žhavé, neboť schönbrunnský (vídeňský) mír ze 14. října 1809 znamenal hluboké ponížení Rakouska. Monarchie ztratila většinu alpských zemí, Halič a další jihoslovanské oblasti. Kromě toho musela zaplatit obrovskou finanční náhradu. Dlouhým válečným dobrodružstvím se neúměrně zadlužila. Státní dluh dosáhl výše 680 milionů zlatých s úrokovým ročním břemenem 40 milionů zlatých. Vláda hledala řešení v různých interních půjčkách (válečná, loterijní atd.), krytých vnitřní papírovou měnou – bankocetlemi. Ale jejichž nadměrný počet přitom neustále snižoval kurs, takže za 1240 zlatých papírových peněz dostávali lidé koncem roku 1810 jen 100 zlatých kovové měny. V té době přibyl v Hnízdilové chalupě další hladový krček – syn Antonín, který se narodil 23. listopadu 1810.

Hospodářské potíže habsburské monarchie se prohlubovaly a 15. března 1811 vyvrcholily státním bankrotem. Hodnota bankocetlí klesla na pětinu a vláda je pak nahradila tzv. „měnnými listy“ – šajny (Einlösungscheine). V Rakousku tak až do roku 1858 obíhala dvojí měna - kromě stříbrné "konvenční měny" existovala ještě papírová měna zvaná „vídeňské číslo“ neboli šajny. Stát se tak zbavil čtyř pětin svých dluhů tím, že je z 80 procent přesunul na obyvatelstvo. Leckterý sedlák, na peníze jako čert, tehdy hromoval, ale nic mu to nebylo platné. Místo, aby opravil stavení nebo chlév, hromadil peníze v šupleti nebo v truhle, půjčoval na vysoký úrok chudým sousedům a teď? Ze zlatky je dvanáct krejcarů. Kam se podělo jeho jmění, kam se rozplynuly peníze na synovy studie, na dceřino věno? Ke krachu financí se přidala i nepřízeň počasí. Ve velkém suchu se nedostávalo vody, na polích skoro nic nevzrostlo a ruku v ruce s nimi šla drahota. Za korec žita se platilo 60 zl., za pšenici 100 zl., vejce za 12 kr. a třeba pár nových ženských střevíců za 12 zl.. A ještě jedna novinka má v tomto roce počátek. Dne 1.6.1811 byl zveřejněn všeobecný občanský zákoník, na němž se pracovalo od dob Marie Terezie. Vstoupil v platnost 1.1.1812 a zdůrazňoval rovnost všech občanů před zákonem. Jenomže jedna věc je zákon a druhá jeho uplatňování v praxi. V této době odešla spousta mladých, pracovitých lidí do velkých měst, protože nemohli najít práci ani na poli, byť jen za stravu. Další novotou toho roku zavedenou bylo sjednocení délky vojenské služby pro všechny druhy vojsk na čtrnáct let. Sedláci měli hned jasno. Něco se chystá, říkali už tenkrát s předtuchou nové vojny. Zjara 1812 vypravovali od Hnízdilů pohřeb. Na zánět střev zemřel 14. března nejstarší, devatenáctiletý syn Josef, jenž se jednou měl stát dědicem gruntu.

Kupodivu ani jedenáct dětí nebylo dost. Dvanácté u Hnízdilů poprvé zaplakalo 10. června 1813 a novorozený chlapec dostal pro štěstí jméno po zemřelém – Josef. Nebo snad nevěděli, jaká jména pořád vymýšlet?

41


A zas mu sudičky ustřihly jen kratičkou nit. Hoch se nedožil ani dvou měsíců. Za mrtvého jen lékař prohlásil 7. července. Jako příčinu úmrtí zapsal do ohledacího lístku psotník.

Deštivé léto spělo k bídným žním. Místo, aby se panovník staral o své poddané, zase kul podivné plány. Po mnoha jednáních se Rakousko 11. července 1813 připojilo k protinapoleonovské koalici Ruska a Pruska. Spolu s nimi znovu vypovědělo Francii 5. koaliční válku. Spojením ruské, pruské a rakouské armády dosáhla hlavní úderná síla počtu 236.000 mužů. První bitva se odehrála ve dnech 26. a 27. srpna u Drážďan. Napoleon tradičně zvítězil a pronásledoval poražené rakouské vojsko do Čech. Díky pevné pruské a ruské obraně se zastavil u Přestanova a Chlumce. Poslední boje na našem území probíhaly v polovině září a potom, ve dnech 16.-19. října 1813 se odehrál u Lipska největší vojenský střet 19. století. Na půl milionu vojáků se zapojilo do tzv. „bitvy národů“ 55. Mohutné přesile koalice nedokázal Napoleon odolat, jeho armáda utrpěla těžkou porážku. Ztráty činily 40 tisíc mrtvých a raněných a 20 tisíc zajatců. Na straně spojenců bylo 47 tisíc mrtvých a raněných. Šťastná Korsičanova hvězda zhasla56. České země musely, jako týl spojeneckých armád, poskytnout v srpnových a zářijových dnech 1.500 povozů na přípřež – odvoz materiálu a především raněných. Těch bylo na naše území dopraveno zhruba 40.000 a naopak na bojiště se od 1. do 20. září vyvezlo 2 miliony porcí chleba. „Od měsíce září celý podzimek stále pršelo. Lidé skrze ustavičné trampoty a zlé cesty mnoho o svůj dobytek přišli, poněvadž stále za armádou magacín a jiné potřebné věci vozit museli. V ten čas hospodář nic jinýho dělat nemohl, jen na transportu byl a hospodyně s čeládkou jen obilí na magacín a krmení mlátit musela a pole větším dílem nevzdělané ležet muselo, avšak druhého roku hojné boží požehnání bylo.57 Mnozí už tušili, co přijde... „Císař pán zlaťáky ve vojně rozházel, pokladnu má jistě vymetenou. A na kom se zahojí? Na nás!“, říkali s jistotou. Měli pravdu. Monarchie vyčerpaná dlouholetým válečným dobrodružstvím zase zvýšila daně. 58„Vedle dřívějších dávek jako „extraordinarium” (mimořádné dávky), daň z dědictví, na kasárny, opevnění atd., vedle mimořádných dodávek obilí a potravin byly předepsány už za války třídní daň, pozemková daň, osobní daň, příspěvek na umoření bankocetlí, daň z majetku atd. atd. a násilně vymáhány. Všechna cla a mýta, poštovné za dopisy, kolkovné atd. byly zdvojnásobeny. Za dopis velký půl archu musí se nyní na poště platit 12 kr., kdežto dříve stál jen 4 kr.. Co je v tom ale to nejhorší, že se už po 3 roky nenajde v zemi stříbrný krejcar, ale jen bídný papír neboli Bankocetle, a poněkud chudá měděná mince jako drobný peníz, měděný krejcar, měděný groš, 2groš, 5groš a půlzlatka. Kromě těchto druhů mincí není k vidění ani jeden stříbrný haléř, nemluvě o zlatu... Tato drahota vládne v zemi zejména proto, že neobíhá žádná ražená mince, papírové peníze sedláci, kteří mají přebytek obilí, neberou, raději nechají své obilí zkazit, než aby je dávali za takové hadrové peníze.“ Autorem spojeneckých plánů této bitvy byl maršál J. J. Václav Radecký z Radče, nejvýznamnější český vojevůdce 19. století. 56 Dne 30. března 1814 se císař Napoleon vzdal trůnu a byl internován na ostrově Elba. Ještě jednou se ale pokusil o návrat, 9.6.1815 znovu převzal moc a po tzv. stodenním císařství byl definitivně poražen v bitvě u Waterloo. 57 Paměti Jana Špringara z Jeníkovic 58 První pamětní kniha fary v Rychnově u Jablonce nad Nisou 55

42


Aby toho nebylo málo, v červnu 1815 pak vybuchla indonéská sopka Tambora, což následně ovlivnilo počasí na celé zeměkouli. Nedlouho poté, 29. srpna porodila jedenačtyřicetiletá Judita dceru Kateřinu.

To ještě nebyly na našem území důsledky výbuchu patrné, ale roku 1816 se později dostalo pojmenování „Rok bez slunce“. Klimatická anomálie postihla velkou část severní polokoule. Neobyčejně chladné počasí způsobilo katastrofální neúrodu. Na jaře roku 1817 stouply ceny zrna v Evropě na desetinásobek a vypukl hladomor. Jedlo se kde co. Vyšla dokonce celá řada knih o tom, jak využít islandského, sobího či rašelinového mechu k výživě. Jeden z receptů zní: "Mech, který má tmavě zelené kožnaté lístky, se vyčistí a rozkrájí. Popel z borovic, jedlí, smrků, z borového nebo bukového dříví se ve velkých nádobách smíchá s vodou na řídkou kaši. Do vzniklého louhu se vloží vyčištěný mech a doleje se voda na dvanáctinásobek hmotnosti mechu a nechá se 24 hodiny vylouhovat. Pak se louh sleje, mech vymačká a zaleje studenou vodou. To se opakuje asi čtyřikrát, až je voda bez barvy a zápachu. Mech, takto zbavený hořkosti, se již může používat k přípravě salátu a jiných jídel. Ale nejčastěji se usuší a nechá se na časy potřeby. Na slunci nebo v peci vysušený mech se ve mlýně semele. Namodralá mouka trochu zvláštní chuti se k přípravě chleba míchala s obilnou moukou, nejčastěji ovesnou, ve stejných poměrech, anebo se na dva díly mouky z mechu bral jeden díl obilné mouky. Ty, dobře promíchané, se zadělaly vřelou vodou, přidal se kvásek, sůl a kmín a vyválené těsto se peklo ve více rozpálené peci... Chléb světle modré barvy pekli též v roce 1817 podle předpisu Hospodářské společnosti v Praze, když použili mouky z usušených a v peci upražených okurek smíšené s obyčejnou moukou.“59 23.12.1817 přišla Vídeň s dalším patentem o zavedení nové berní soustavy. V následujících desetiletích se na jeho základě provádělo rozsáhlé vyměřování veškeré půdy, stanovení její bonity a výnosnosti. Práce na tzv. Stabilním katastru trvaly až do roku 1861. Čas se zvolna přehoupl k roku 1819. Pětačtyřicetiletá Judita byla znovu těhotná. Čtrnácté dítě – syn, dostal obligátně jméno po zemřelém bratru. Jenomže ani tento Josef, narozený 13. července, dlouho nežil. Psotník byl příčinou jeho smrti, která jej zastihla o devět dní později.

59

Josef Staněk, Ukrojte si u nás, Praha 1989, fol. 110

43


Judita porodila čtrnáct dětí, ale většině nosila květiny na hřbitov. Naživu zůstal jen Jan, František, Václav a snad i Antonín a Kateřina 60. Úmrtnost 65% je hodně vysoká, ale kupodivu odpovídala průměru. Na druhou stranu je pozoruhodné, že Judita přežila ve zdraví tolik porodů, když poměrně dost matek umíralo třeba hned při tom prvním. * Vysoká dětská úmrtnost nebyla v tehdejších časech nijak neobvyklá. Ještě v polovině 18. století měla šanci dožít se dospělosti necelá polovina živě narozených dětí a průměrný věk dosahoval 25-28 let. I o sto let později byla čísla hrozivá. Píše se: „Průměrná délka života žen v Českých zemích byla 36,4 roku. Chlapci novorozenci měli naději na dožití 33,1 roku. Kojenecká úmrtnost byla vysoká - z tisíce narozených kojenců umíralo 260. Zatímco okolo poloviny 19. století rodila průměrná vdaná žena sedm až osm dětí (do 15 let věku přežily čtyři až pět), v 80. letech se v Českých zemích projevil silný pokles počtu dětí narozených v manželství a snížení porodnosti vůbec“ (tisk, 19.4.1880) Na prodlužování délky života mělo vliv hned několik faktorů, jako např. změna epidemiologické situace, zlepšení výživy, hygieny a rozvoj medicíny. Počátkem 18. století zmizel z Evropy mor, nebezpečné byly ale také epidemie tyfu nebo dyzentérie - neodmyslitelných průvodců válečných tažení. V tomto století se silně rozšířily také černé neštovice, běžné byly i přenosné, špatně identifikovatelné nemoci jako spála, spalničky a černý kašel. Na jedné straně sice byla zjištěna možnost vytvářet umělou imunitu organismů proti přenosným nemocem, na straně druhé se ale do českých zemí šířily nové nemoci, především cholera. Charakteristickou nemocí 19. stol. byla tuberkulóza.

* Čas jako proud odnášel starosti, radosti i trápení, dál plynul vlastním řečištěm a přidával lidem na věku. V nenávratnu zmizelo horké léto roku devatenáctého, rok dvacátý, jednadvacátý i léta další. V říjnu a listopadu roku 1825 pozorovali lidé na nebi kometu, na vánoce bylo tak teplo, že rozkvetly fialky. Ale s novým rokem přišly velké mrazy a spousty sněhu. Ještě květen byl studený a deštivý. Na dobu od 9. dubna do 8. října 1826 vyhlásil papež Lev XII. v Čechách „milostivé léto“, v němž slíbil poutníkům za vykonání předepsaných pobožností zvláštní odpustky. Kostely byly takřka pořád otevřené, všude velké poutě, zpovědi, kázání, na procesí chodilo i několik tisíc lidí. A právě tehdy se nejstarší z Hnízdilových synů oženil... ***

5. generace 60

44

údaje o jejich úmrtí či sňatku chybí


JAN NEPOMUK HNÍZDIL (* 14.05.1802) se po smrti pěti dětí Jana a Judity dostal do pozice nejstaršího potomka. Když dosáhl dospělosti, která se tehdy počítala od 24 let, oženil se 9. května 1826 s ANNOU ZAKOUŘILOVOU (* 10.06.1807), dcerou Františka a Anny z Vrchoviny 9. Podle zákona mu měl připadnout otcovský grunt v Sedlejovicích 17, a tak mu jej hned po svatbě, 20. června mu otec za 544 zlatých ve stříbře prodal. Jde o vcelku překvapivý kontrakt, protože staršímu z Janů bylo teprve padesát pět let. Ale podle značných dluhů se zdá, že se otec hospodářství rád zbavil. V gruntovní knize Svijany (SOA Děčín, inv.č. 50) je o tom poměrně dlouhý a velmi podrobný zápis popisující všechny náležitosti včetně rodičovského výměnku. Ves Sedlovic No. Cons. 17

No. Exh. 487 praes. 20. Juny 826

Kontrakt koupě Jána Hnízdila na půl sedlské živnosti Dnes na konci psaného dne a roku byla mezi Janem Hnízdilem ze vsi Sedlovic jakožto prodávajícím ze strany jedné, pak mezi jeho vlastním synem, též Janem Hnízdilem jakožto z druhé strany následovní koupě a prodeje smlouva půl sedlské živnosti k nezrušitedlnému a pevnému držení uzavřena a to sice Prodává a postupuje nadřečený Jan Hnízdil svému synu téhož jména svou vlastní dle knihy gruntovní kamenské od roku 1789 folio 60 vtěleného zápisu de dato 11ho aprile 1789 jemu patřící v Sedlovicích pod No C. 17 ležící půl sedlské živnosti se vší její potřebnou vejstavností, právem a břemenana i s těma níže pojmenovanýma přídavkama, pak se všema k ní dle měřičného listu připsanýma přídavkama, gruntama, totiž: vorných polí se nachází pro 6 jiter 1330 čtv. sáhů lada 2 jitra 216 čtv. sáhů zahrad a luk pro 440 čtv. sáhů lesů 455 čtv. sáhů Pospolu tehdy pro 10 jitra 841 sáhů k jeho kupujícího nezrušitedlné vlastnosti, k svobodnému užívání a vládnutí za jednu mezi obouma stranama rozvážlivě umluvenou a dobře předloženou koupě sumu 544 fr. ... pravím pět set čtyřicet čtyry zlatých v stříbrné minci. 2) Kupující Jan Hnízdil na porážku té trhové sumy prodávajícímu otci hned při podpisu této smlouvy a neb kontraktu v hotovosti položí jménem závdavku 100 fr. Z nich však patřiti bude Marii Bartošový, starý nápadnici 14 f. 36 x. víd. č. aneb 5 f. 50 1/11 Franti. Bartošovi dluhu 129 fr. 54 x. v.v. a neb 51 f. 37 ½ Janovi Roubínkovi na dluh 100 fr. v. č. neb v stříbře 40 f. Janovi Hnízdilovi, prodávajícímu otci 2 f. 12 x. Suma závdavku 100 fr. Tu pak po srážce závdavku vybejvající částku za 444 fr. povinen bude ročníma termínama po 44 fr. 24 x. vypláceti a bude z nich náležet: Františkovi Bartošovi na dluh 100 fr. aneb 40 fr. c.m. též jemu za obilí 24 fr. aneb v stříbře 9 fr. 36 z kterýchžto 49 fr. 36 xr. dlužníkovi Františkovi Bartošovi 5 pt. ourokovati a sice až do dne zaplacení bude dále synu prodávajícího Františkovi podílu 40 fr. Václavovi synu 40 fr. Antonínovi synu 40 fr. dceři Kateřině 40 fr. prodávajícímu k jeho dispozici 190 fr. 24 xr. též jemu a jeho manželce na funus 24 fr. činí nadstojící sumu 544 fr. c.m. 3) Bude kupující a každý držitel té půli živnosti všecky jakékoliv jméno mít mohoucí daně tak, jak tenkrát pozůstávají neb budoucně by rozvržené býti mohly, vždy náležitě vypláceti dle vrchnostenské subrepartice. Milostivé vrchnosti týhodně ¾ dne roboty dvou potažní a sice tak, aby vždy jeden tejden jeden den a druhý tejden půl dne vybejval a neb dle vůle milostivé vrchnosti by umluvený peníz za ni platil. Ouroku svato jirského a havelského ročně 1 fr. 14 ¾ a z přádla každoročně 12 xr. 4) Přídavkové k tý půle živnosti jsou tyto: stůl ve světnici 1, stolice k němu 1, židlice 1, police 1, obrazů 8 kusů, krucifix 1, sekery dvě, pila na oblouce 1, malá 1, motyka široká 1, vidle k prsku

45


1, mrvní vidle 1, kopáč 1, kosa travní 1, stolice řezací s kosířem 1, kladivo klepací s bapkou 1, díž k pečení chleba, ošatek 10, necky prací 1, řešeta 3, voršauf 1, šoufek 1, sud pro zelí 1, sekáček 1 vosnák, nebozízy dva, drhlen 1, kružadla 1, klešti 1, podávky 1, spižírna 1, trakač 1, putna pro vodu 1, ... dvě kované 2, stírka kamenná 1, vůz kovaný s celým příslušenstvím 1, řetěz kladní 1, rolní hák i s lopatou 1, brány hřebíkama nabitý 3, koně jednoho a na něj pochvy, slepic 8 kusů, krávy dojný dvě a z těch krav hospodář povinen bude Františkovi, Václavovi, Antonínovi a Kateřině, jednomu každému z nich jednu krávu s druhým teletem odchovat a když potřebovat budou, jim vydat. Na ozim zaseté: pšenice 3 věrt., žita 11 str., z čehož sobě prodávající 4tý snop vymiňuje, obrok hospodáři zůstává. 5) Vejměnek sobě prodávající otec s svou manželkou činí tento: byt svobodný ve světnici při jednom teple a světle. Na peci dle libosti se ohřát, v prsku vařit, v troubě péct při hospodářovým dříví, z měděnce teplé vody nabrat a sice malý měděnec pro svou potřebu. Obilí sutého na chleba ročně: žita 4 korce, pšenice 3 věrtele, ječmena 1 korec, hrachu 1 věrt., každý měsíc 1 bochník vypečeného chleba, krávu na hospodářovým obroce, kdyby ale krávu nedržel, tehdy ročně másla 20 lb., sejra 10 lb., mlíka od svat. Jiří až do svatého Havla každý den 4 žejdlíky vyzbíraného, v neděli ale tak, jak se náleží. Vajec ročně dvě kopy, záhony pro brambory 3, pro len 3, pro zelí 1, kdyby ale záhony nechtěl, tehdy bramborů ročně 6 korců, lnu vytřeného 20, zelí 1 vědro a řepy 1 korec, komoru v síni 1, ve sklepě a na půdě kus placu pro svou potřebu, ze zahrady ze všeho stromoví 4tý díl ovoce a mimo toho ještě vinnou jabloň 1, ...klovou hrušku 1 a slívy dvě pro sebe. Konečně se také ještě svobodný byt těm nezaopatřeným dětem až do zaopatření a kdyby k zaopatření nepřišly, tehdy až do smrti, však při dobrém srovnání, tuto vyhražuje. Syn Václav z ohledu svého nezdraví kdyby po smrti rodičů na živě zůstati měl, má potřebné ošacení a vyživení u hospodáře míti, naproti čemuž on zase zavázán jest jemu s možnou prací nápomocen být. Kdyby pak ten týž syn Václav za živobytí rodičů zemřel, tak ta jeho pretence a kráva těm dětem Františkovi, Antonínovi a Kateřině připadne. Pakliby ale on po smrti rodičů na živu a hospodáři k opatrování ostal, tak se samo od sebe rozumí, že by ta jeho pretence a ta kráva po jeho smrti hospodářovi připadnout musela. Ku potvrzení toho všeho obě strany a společně i přistojící svědkové přítomnou koupě a prodaje smlouvu vlastnoručně podepsali a snažně žádali, by taková ku právu přijatá knihogruntovnímu vtělení a patřičnému vyznamenání povolena byla. Jenž se stalo v Kameni dne 20. února 1826 František Lauryn, rychtář Václav Vávra, konšel

46

+++ to jest Jan Hnízdil, prodávající +++ to jest Jan Hnízdil, kupující


Kontrakt mezi Janem Hnízdilem a jeho synem Janem z 20.6.1826 Gruntovní kniha Svijany, SOA Děčín, inv.č. 50 fol. 192b, 193a

Mladý hospodář se ujal gruntu a hned v roce 1827 sklidil velmi dobrou úrodu. To o rok později bylo hůře. „... bylo málo jasných dní a slunečných. Porád neustále pršelo. Zjara po třech ledách byla zase třikrát velká voda... Pak v létě byla porád často velká voda po celý zemi český... bylo mnoho lesních hub až do měsíce října. Po ouplňku v říjnu měsíci nastala 14 dní ...prudká zima a sníh... měli lidi ještě brambory kopat a sejt. Tak hrozně mrzlo, že brambory pomrzly.“ 61 61

Paměti sedláka Dlaska

47


V devětadvacátém mu přibyly povinnosti, neboť nový dvorský dekret ukládal poddaným, že podle výše kontribuce musí konat potažní i ruční roboty také při stavbách a rekonstrukcích silnic. Kromě toho byli poddaní povinni zdarma pracovat na stavbách kostelů, škol apod. Lidé vykovávali práce bezplatně - „z lásky“, a proto se po dlouhá léta říkalo takové práci pro obecní blaho "láskování". Zima na přelomu let 1829 a 1830 byla zvlášť tvrdá, „kteráž trvala od Všech Svatých až do sv. Josefa. ... Tu zimu pomrzlo na tisíce korců erteplí, též v tom roce tuze mnoho žita se muselo zaorat, skoro polovice, poněvadž přes zimu vyhynulo, neb na podzim pro velké mokro se dlouho zaseti nemohlo, z té příčiny žito nic nevzrostlo, poněvadž divišovské žito již pro zimu ani vzejíti nemohlo.“62 16. února 1830 porodila Anna první dítě. Bohužel, synáček se narodil mrtvý. Ani ho nepokřtili.

Nepřízeň počasí pokračovala i v roce 1831. Po ostré, větrné zimě spálily mrazy na jaře květy ovocných stromů. Za těch mrazivých dní se Anna chystala k druhému porodu. 10. dubna přivedla na svět syna Josefa.

Jako by nebylo dost starostí s počasím, vtrhla do Čech roku 1831 plnou silou epidemie nové nemoci – cholery. Už pár let se šířila mílovými kroky z Číny do Ruska, Polska, Rakouska, Německa, Haliče a dál... přičemž kosila tu desítky, tu stovky a jinde i tisíce lidí. V létě 1831, kdy nákaza zasáhla Prusko, obsadilo vojsko hranice „... a nikoho nikdy sem nevpustili, leč po silnici, měl-li list vysvědčující o dobrém zdraví... každý, kdož ze Slezska sem jel neb šel, musel tam 21 dní potrvati, aby se nákaza, vězí-li v něm, projevila. ... Každá obec musila si koupiti jakési užívání na ten pád, kdyby kdo tu nemoc na sobě pocítil, musil hned do teplé postele, melisu neb sliz píti, hodně zahříván a třen býti, i na tlapách kartáčován, jakož i stavení vůbec octem neb práškem na uhlí řežavém vykuřovati. Také každá obec musila míti přichystanou chalupu, postele a houně pro nemocné a zvláštní hřbitov za vsí, příkopem obehnaný pro mrtvé. Umíráčkem zvoniti zakázáno, aby se lidé nelekali... 63 62 63

Paměti Františka Bureše Josef Myslimír Ludvík, Paměti duchovní osady studnické

48


Písmák Vorlíček z Hostína si zapsal: "Bylo však při tom mnoho předsudků, neb se veřejně mluvilo, že to je lidským nástrojem, že ty lidi byli od lékařů trávený. Ačkoliv se to veřejně mluvilo, však pro to předce žádný trestán nebyl. Bylo to ovšem kupodivu, poněvadž nikde slyšeti nebylo, aby byl nějaký pán, paní nebo kněz aneb bohatý sedlák zemřel, a vůbec jen chudé sprosté lidi umírali, a v některém stavení třebas tři neb čtyři mrtvá těla ležely." Lidé ze strachu před nákazou kupovali po trzích kdejaký utrejch a nejeden podvodník si řádně namastil kapsu. Věc došla tak daleko, že v novinách vyšlo varování před často užívaným tzv. vědomokem (vodou ředěný vitriol čili kyselina sírová), jenž mnoha lidem vážně uškodil. Lékaři vcelku brzy odhalili, že jediným lékem je řádná životospráva a hygiena. Hodně se v souvislosti s rozšiřováním cholery mluvilo o počasí: „Povětrnost sama té nemoci napomáhala, zdraví velmi nepříznivá, ba škodlivá. Měsíce listopad, nápředně prosinec 1831 a leden 1832 byly náramně den co den hustě mlhavé a silně vlhké.“ 64 ... Toho roku byla zima teplá, žádných sněhů, jen příprašek po vánocech. Však co únor a leden pozapomněly, to březen a duben zimou odměnily, nebo do posledního aprile byla zima. Mráz až do 5. máje tu byl...Toho roku bylo mírný léto, však časné deště ve žněch a málo teplo bylo, neb jak bylo teplo, hned byla bouřka a krupobití a hromobití a přívaly.“65 Jak cholera přišla, tak náhle ve dvaatřicátém roce zmizela. Dál se kvapem hromadily měsíce až k roku třiatřicátému, kdy "padající déšť nechal na loukách a v lese shnít trávu i seno. Obilí vyklíčilo v panácích na poli, obilí sklizené za vlhka shnilo ve stodolách. Poslední obilí se mohlo vázat suché teprve koncem října.“66 A tehdy porodila Anna Hnízdilová další mrtvé dítě.

Jenom samé trápení a starosti. Ani počasí se neumoudřilo. „Léto 1834 bylo všeobecně suché, neboť od konce března až do konce října nespadl žádný vydatný déšť. Všude vznikl citelný nedostatek vody. Nejvíce trpěli lidé, zvířata a mlýny, které musely zastavit provoz ... Obilí bylo předčasně zralé a jeho výnos byl proto mimořádně nízký. Pro nedostatek krmení museli zemědělci snížit stav dobytka o třetinu. Prodaný dobytek téměř nic neplatil."67 21.12.1834 se ve Stavovském divadle konala premiéra Tylovy frašky Fidlovačka. Zazněla v ní píseň, kterou si lidé oblíbili jako symbol češství. Zanedlouho se všude zpívalo „Kde domov můj“. 14. února 1835 rodila Janova žena počtvrté. A znovu nic, než tragédie – mrtvě narozené děvče.

Josef Myslimír Ludvík, Paměti duchovní osady studnické Paměti sedláka Josefa Dlaska Hieronymus Brinke z Jedlové v Orlických horách 67 Hieronymus Brinke z Jedlové v Orlických horách, stejné to bylo i jinde: „skoro celý čtyři měsíce nepršelo a jestli mezi tím jedna nebo dvě rosy přišly, to však ani země nepoznala... Lidé ve žních jen po západu slunce a ráno do osmi hodin klidívali. Všechno parnem hynulo. Sen málo, otavy téměř žádné, ...mnoho vyschlo obilí zralé, osení sem tam jen rukama škubati, žito řídké, trávníky přeprahlý. Ovoce hojně uroděné, ač na některých místech všecko opadávalo. Lny docela vyhořely, brambory či zemčata místem prachžádné, místem pro jakousi pernatost ani k jídlu nebyly.... 64 65

66

49


2. března 1835 zemřel císař František I. Po roce a půl, v září 1836 se v Praze konala velkolepá korunovace jeho nástupce Ferdinanda I. řečeného Dobrotivý českým králem. „Z každého panství museli 1 rychtáře a 2 konšely na koni přihlásit a pak s milostivým pánem krajským do Prahy se odebrali....“68 Úroda byla dobrá, žně se vydařily a do hlavního města českého království mířily kromě delegací i přeplněné žebřiňáky s dalšími tisíci lidí. Dlouho pak všichni vzpomínali na vyzdobené ulice, slavobrány, ohňostroje, množství nákladně vystrojeného panstva... zkrátka na všechnu tu nádheru, kte-rá korunovační slavnosti provázela. Na korunovaci se ještě tančilo tradičním způsobem, ale právě toho roku prý vznikl v Hradci Králové nový tanec – polka. 69 Jeho obliba byla tak veliká, že už za tři roky nebylo údajně na parketech k vidění nic jiného. Tou dobou už se u Hnízdilů radovali z dcery Kateřiny, která přišla na svět 27. června 1836. Ovšem když někoho provází trápení, jen tak lehce se ho nezbaví. Děvčátko se nedožilo ani dvou let. Zemřelo 2. května 1838 na psotník.

Za necelé dva měsíce, 26. června 1838 vyprovázeli sedlejovičtí na hřbitov i třiasedmdesátiletého výměnkáře Jana Hnízdila. k smrti jej přivedly souchotiny.

68 69

Pamětní kniha obce Karlovice http://bit.ly/1ROdg7Q; Tanec se šířil z Královéhradecka nejprve do Jičína a Litomyšle, kde přecházel i do repertoáru venkovských muzik. V roce 1836 se dostal do Prahy a na konci 30. let byl hrán a tancován již skoro na všech českých bálech a při podobných příležitostech. Expanze pokračovala do Vídně, Petrohradu a Paříže. V polovině 40. let znal polku již i Londýn a souběžně pronikala do amerického prostředí. (http://bit.ly/1ROen7w)

50


Začátkem června následujícího roku se u Hnízdilů konečně narodilo dítě, které přežilo nejen první dny, týdny a měsíce, ale dožilo se dospělosti. JAN NEPOMUK HNÍZDIL (* 04.06.1839) se stal představitelem 6. generace sledované linie rodu.

V roce 1840 „přišla tuhá zima, zem zmrzla až na 4 a 5 střevíců, tak že do nejlepších sklepů mráz pronikl a mnoho zemáků pomrzlo. Pak zase bylo brzy teplo a deštivo, brzy chumelilo a mrzlo. To bylo na zdraví lidské tuze škodlivé, povstalo z toho bolení v krku, hryzání v břiše, kašel a podivné nemoce“70 Dvaačtyřicátého roku zavládlo pekelné vedro bez kapky vody. Kunčický sedlák Petr Moravec o té době ve svých pamětech uvedl: "rok 1842 byl tak suchej, že jsme neměli po jaře čím dobytek krmit, pro silný parna nic nerostlo, trávníky zčervenaly, tráva nerostla... taky voda v řece (se) ztratila, že dřív, co bylo ryb a raků, ryby lekly i raci vyhynuli. Dobytek byl tak laciný, že byla kráva pěkná za 200 zl. šajnů a nebylo kupců aby se mohl dobytek prodat, a tak pár sousedů dohromady zabilo krávu nebo jalovici a když maso snědli, tak byl zas na řadě jiný a tak tuze dobytek "zmálil"... Obilí bylo špatné, zvláště jařiny, jabka, zelí a řepa. Z toho nebylo skoro nic." Následujícího roku měli úplně opačné starosti: "bylo mokro a ten rok začaly černat jabka (brambory), lidi si toho nejdříve nevšimli a dávali to dohromady do sklepa a když to začalo ve sklepě hnít a smrdět, tak to museli vynášet ze sklepa a přebírat... Obilí bylo málo a špatný, do mlýna se dávalo 1 měřice žita, 1 a ½ míry viky s ovsem a z toho se pak pekl chleba. Ten se drobil, že se musel nosit v košatkách...“ Píše se, že o vánocích 1843 „lidé bosi chodili. Pak málo mrzlo, ale od Hromnic bylo zase pěkné počasí. V únoru (1844) se oralo, jařiny zasévaly, ano ještě 23. února žito seli. Dobytek byl ale mdlý a nemocný. ... Na obloze se 18.-20. března ukázala jistá znamení vždy na noc viditelná. Bílý bledý sloup na způsob duhy a před měsíc červené znamení podobné šípu... 1845 byly veliké mrazy... pomrzly stromy švestkové, třešňové, keře růžové i jiné...“ Tak šel tenkrát život. Samá dřina a nakonec se lidé museli bát, zda budou mít co k jídlu. Pětačtyřicátý rok přinesl přece jen něco k radosti. Vojenská služba byla zkrácena na osm let. I když, kdo by se ve vojenském mundůru radoval... Zůstaly zachovány dlouhodobé dovolené a odvody se stávaly pravidelnějšími. 29. června 1846 se Anna Hnízdilová chystala k sedmému porodu. Doufala, že všechno dopadne dobře. Jenomže doufala marně. Chlapec se opět narodil mrtvý a tak zůstal nepokřtěný.

70

Paměti kominíka Vedřela z Bystrého u Poličky

51


Vyprávělo se, že duše nekřtěňátek se zjevují jako malá světýlka u řek, potoků, rybníků a bažin nebo v hlubokém lese. Anna tomu jistě věřila a nesla si v duši bolest nad osudem mnoha svých dětí. Možná také pekla 2. listopadu čtyřhranné pečivo „dušičky“ zadělávané mlékem, plněné povidly nebo mákem a podle zvyku jím podarovávala žebráky a chudé lidi. Informace o tom, jak žil Jan a jeho žena v dalších letech matriky ani gruntovní knihy nepodávají. Ale je zřejmé, že žili v časech, kdy je pravidelně soužilo počasí a změny ve společnosti zlomily zaběhlý řád. Rok šestačtyřicátý ani jeho nástupce se nevyznamenaly – počasí bídné, úroda bídná a za svými souputníky přitáhl do země hladomor. Rolníci, jež si od úst utrhovali, jen aby děti neumřely hlady, nechali téměř bez povšimnutí dvorský zákon o výkupu z roboty z 18.12.1846 71. Kdo by se taky mohl vykoupit, když nebylo ani na mouku… A tu páni taky nedali. Jen rekomando poslali, jak hladem neumřít. Doporučován byl kořen pýru, z kterého se prý „záživný pokrm připravuje“. Vypraný a usušený pýr měli lidé semlít ve mlýně – z měřice rozkrájených kořínků že prý bude půl měřice nasládlé namodralé mouky – a chléb, co se z ní pekl, měl být zaděláván octovou vodou a silněji solen a kmínován. Pak přišel převratný rok 1848. Šly zvěsti, že Francouzi, Taliáni, Němci, zkrátka kde kdo, se bouří proti panovníkům. „V dějinách českých byl pak r. 1848 jedním z nejpamátnějších, neboť dne 15. března nechal císař a král Ferdinand I., pod tlakem bouřlivých protestů, prohlásiti ve všech zemích rakouských tzv. konstituci - tj. svobodnější státní ústavu, mocí které má býti svoboda tisku zavedena, ozbrojení národa zavedením krojované gardy, poddanost zrušena .... 72 Za půl roku - 7. září 1848 – nastal den, po kterém marně toužily celé generace poddaných. Padla robota. Říšský sněm schválil a císař pán73 potvrdil zákon o zrušení poddanství a feudálních povinností. Ovšem jeho realizace byla vázána na další kroky. Až 27. června 1849 vyšlo prováděcí nařízení, jehož 161 paragrafů obsahovalo nezbytné, podrobné údaje a informace k vyvazování z roboty. V jednotlivých zemích byly zřizovány tzv. vyvazovací komise (1850-1853) a zemské vyvazovací fondy, jež byly dlužníky bývalých vrchností a věřiteli bývalých poddaných. Na začátku roku 1850 zanikly vrchnostenské úřady a nastalo státní (resp. císařské) úřadování. Následovaly první volby obecních samospráv, v nichž dosazené rychtáře nahradili volení starostové. A hned nastaly starosti… Dosud se o ubytování a výživu nemajetných starala vrchnost, která to řešila vybudováním špitálů pro chudé. Nyní přešla tato povinnost, spočívající v zajištění ubytování, nutné výživy a ošacení, na obce. Obvykle svým chudým přidělily k bydlení pastoušky (domky po obecních pastýřích, jež zůstaly prázdné po zrušení společné pastvy dobytka) nebo pazderny a na jejich vyživení vznikly tzv. chudinské kasy, poskytující žebrákům finanční podporu. V případě, že obec peníze neměla, chodívali obecní chudí „po pořádku“ (každý den do jed-noho popisného čísla, kde dostali najíst). Jedno nařízení stíhalo druhé, vznikaly nové zákony... bývalým poddaným, kteří byli zvyklí vykonat, co vrchnost nařídila, musela nově nabytá svoboda pěkně zamotat hlavu. „Osvobození stavu selského ... mělo i neblahé následky. Nejhorší z nich bylo rozšíření alkoholismu. ... pěstování brambor přineslo také jed – palírny lihu a výrobu kořalky dříve neznámé... Sedláci o pole nedbali. Mnoho se úhořilo. Na úhorech se pásly ovce, ale ani těch mnoho nebylo. Zadluženost rostla. Hospodáři v neděli ráno po kostele šli do hospody, kde se vysedávalo až do pondělí. I doma při každé práci musila býti kořalka, která se kupovala domů po sudech... Zadlužení sedláci nemohouce stačiti platiti úroků, odprodávali pole... 74 Trochu vzrušení vnesla lidem do života 24. dubna 1854 velkolepá svatba císaře Františka Josefa I. s bavorskou princeznou Alžbětou. V celé zemi se na jejich počest konaly slavnostní mše a ledaskde si památný den připomněli i jinak, např. vysazovaním stromů. Roky tenkrát šly, jako by je obtiskl. V pětapadesátém znovu špatné žně, draho už z podzimu, tu a tam ukrajovala životy cholera ... vycházel ze zásady dobrovolné dohody mezi poddanými a vrchností (obsažené již v patentu z roku 1798). Zákon připouštěl různé způsoby výkupu: její reluicí v peněžní poplatek nebo obilní dávku; výkupem v hotovosti či odstoupením části pozemků vrchnosti. Též upravoval postup při výkupu z roboty u celých obcí najednou. Praktická účinnost zákona minimální. 72 Mitiskova kronika 73 Za císaře Ferdinanda I., řečeného Dobrotivý, trpícího od mládí epilepsií, vládl po celou dobu zástupný orgán, tzv. státní konference, pod vedením arcivévody Ludvíka. Neúnosná situace se dala řešit teprve poté, co následník trůnu, císařův synovec František Josef dosáhl osmnácti let. Po Ferdinandově abdikaci byl 2.12.1848 na slavnostním zasedání v arcibiskupském paláci v Olomouci prohlášen císařem. 74 Kronika obce Hnátnice díl 1. 1830-1932 (okresní archiv Ústí nad Orlicí, kr.č. 963) 71

52


Ani rok 1856 se nevyznamenal. Mrazivé počasí trvalo až do konce dubna. A v takovém čase onemocněl čtyřiapadesátiletý Jan Nepomuk Hnízdil tyfem. Neuzdravil se. Smrt si pro něj přišla 24. března. Grunt patrně podědil starší syn pětadvacetiletý Josef. Na druhého syna Jana Nepomuka, jemuž táhlo na sedmnáctý rok, zřejmě umírající otec pamatoval v posledním pořízení. Patrně mu zajistil bydlení a stravu na statku až do zaopatření, tzn. do svatby.

Pohřbila Jana, zavzpomínali, ale pak už začal každoroční kolotoč. Selo se pozdě. Veškerou naději na dobrou úrodu zničila červencová vedra, jež zdusila na polích všechen život. Po žních pak leželo ve stodolách jen nemnoho zrnem chudičkých snopů. Zas museli v chalupách hledat poslední zlatku, aby draze nakoupili obilí, které jim vlastní pole nedalo. Smrt toho roku zamířila k Hnízdilům ještě jednou. 10. listopadu zemřela ve věku osmdesáti pěti let na těžkosti stáří výměnkářka Judita. Svého manžela přežila o osmnáct let.

A historie rodu otevírá další kapitolu... ***

6. generace Sedmnáctiletý JAN NEPOMUK HNÍZDIL (* 04.06.1839) asi zůstal po otcově smrti roku 1856 nějaký čas u bratra na rodném gruntě a snad se živil nádenickou prací. Možná by se i vydal do města, někam do fabriky, ale v letech 1857-59 dopadla i na průmysl v českých zemích celosvětová krize. A tak Jan nádeničil, pokukoval po děvčatech a o víc se asi nestaral. Ale události se dály i bez jeho pozornosti. Na konci ledna 1857 byla zavedena nová měna nazývaná rakouská; mince v nominále 2, 1 a ¼ zlatých, drobné mince po 10 a 5 krejcarech, měděné po 1 a po půl krejcaru. Další platidla představovaly tzv. stříbrné spolkové mince: dvojtolary (viz obrázek vpravo), tolary, zlaté koruny a půlkoruny. Vedle mincí a bankovek rakouské měny obíhalo stále mnoho tzv. šajnů a cizích drobných peněz. 1 zlatý konvenční měny se směňoval za 1 zlatý a 5 krejcarů měny rakouské. Vyznat se v tom asi nebylo jednoduché.

53


Na přelomu let 1857/58 zalézal mráz pod kabáty, sníh téměř nepadal, a fujavice se cpala do chalup každou dírou. Selo se sice brzy, ale na vodu čekali lidé marně. Do července ani nekáplo, studny vyschly a dobytek řval žízní... V srpnu přišly prudké deště, které pobily úrodu a mnohde způsobily povodně. Bylo takové přísloví: Boha vzývej, a ruky přičiň. Téměř v každé chalupě se přičiňovali, seč mohli, ale vzešlo z toho jen málo dobrého. I krize pokračovala. Na Liberecku dopadla v letech 1862-1865 zvlášť těžce na bavlnářský průmysl. Na konci roku 1864 zemřela bratru Josefovi při porodu jeho třiadvacetiletá žena i s dítětem. Janovi už bylo dvacet pět let a je pravděpodobné, že tou dobou se už v sedlejovické chalupě č. 17 nežil. Zřejmě se potloukal po podružích a hledal práci chvíli tam, pak zas jinde... co mu také zbývalo, když se ničím nevyučil. Dalo by se předpokládat, že Jan si bude chtít co nejdříve zajistit budoucnost sňatkem a přiženit se na nějakou chalupu. Nic takového se nestalo. To svádí k domněnce, že jej, bez rodiny – bez majetku, vzali na vojnu. Tehdy byla ještě osmiletá, takže by se „do civilu“ mohl vrátit nejdříve 1865. Ale je také možné, že by se jako voják mohl zúčastnit prusko-rakouské války, která vypukla 17. června 1866. Císař František Josef I. vydal poprvé manifest „Mým národům“: „Nám byla zbraň do ruky vnucena. Nuže, nyní, když se jí chopíme, nesložíme ji dotud, pokud nebude Mé říši a spojeným národům německým volné vyvinování uvnitř zajištěno a mocné postavení v Evropě znovu utvrzeno.“ Znělo to vznešeně. Lidé neměli ani tušení oč ve skutečnosti jde. Konflikt měl počátek už v roce 1815, kdy na troskách Svaté říše římské vznikl tzv. Německý spolek jedenačtyřiceti států, v němž nejdůležitější roli hrály dvě mocnosti – konzervativní Rakousko a Prusko. To se oproti konkurentovi modernizovalo, hospodářsky spojilo malé německé státy a neskrývalo ambice sjednotit spolek i politicky. Koncem dubna 1866 nastoupili záložníci ke svým plukům, začátkem června nařídila vláda nové odvody75.... Železnici stále více plnily vojenské vagóny. Zásoby se přesouvaly k severní armádě, pluky se daly na pochod. Bylo příjemné jarní počasí a vojáci se učili spát na holé zemi, zabaleni jenom do svých mantlů. Politické nebe se zatahovalo. Netrvalo ani měsíc, školy zastavily vyučování a na místo toho cupovali žáci plátno. Cupanina na zastavení krvácení... To utvrdilo lidi ve víře, že válka je skutečně neodvratná... Koncem téhož měsíce vtrhla stotisícová pruská armáda z několika směrů do Čech76 Prušáci postupovali se vší korektností a vzorní pruští synové posílali domů rodičům z prvního většího města, z Liberce, pohlednici. Protože se zpočátku nestřílelo, vypadalo to jako pozdrav z výletu. Jenomže to netrvalo dlouho... Drobné šarvátky přerůstaly ve větší konflikty. Lesy se hemžily lidmi; někteří vedli dobytek, jiní vezli fůry peřin, šatstva a obilí, aby se ukryli před blížícím se vojskem. Ve velkém přicházeli mladíci ze severu, utíkající před pruskou rekrutýrkou. Po potyčce u Sychrova Rakušané dále ustupovali a Prusové vtrhli do Turnova. Mnohem těžší boje probíhaly u Náchoda. Příštího dne se lidé dověděli, že byla bitva u Skalice. 27. června, po srážce u Březiny, ustupovalo rakouské vojsko k Sobotce. Téhož dne se sběhla šarvátka u Hradiště a Kláštera. 28. června se válčilo u Mnichova Hradiště. Na svátek Petra a Pavla táhlo pruské vojsko nepřetržitě od Turnova a Semil přes Rovensko na Jičín, kde k večeru vypukly nové boje. Císařští prohrávali jednu bitvu za druhou a mělo to jednoduché vysvětlení. Rozdíl byl v puškách. Když měl našinec jen lorenzku, musel se postavit, utrhnout papírový obal náboje, nasypat do hlavně prach, pak tam spustit kulku, ucpat to všechno nabijákem a teprve pak vystřelit. Proto učili rakouské vojáky střílet co nejmíň a jak jen to bylo možné, zhruba 200 kroků před nepřítelem se na něj rozeběhnout a pobít jej bodáky. Než 75 76

Od roku 1845 trvala vojenská služba 8 let. Zůstaly dlouhodobé dovolené a odvody se stávaly pravidelnějšími. Pruská armáda pronikla do Čech mezi Děčínem a Libercem a bez velkého odporu postupovala k Jizeře. Rakušané postupovali do východních Čech od Olomouce. Mezi 26-29. červnem svedla vojska řadu dílčích bitev (Turnov, Mnichovo Hradiště, Jičín, Náchod, Trutnov, Česká Skalice, Dvůr Králové n.L. atd.), které jako celek vyzněly ve prospěch Prusů. Na rakouské straně počítali ztráty na více než 30.000 mužů a vrchní velitel Benedek žádal marně o uzavření míru. 3. července se rozhodlo ve velké bitvě u Sadové, odkud rakouská vojska po prohraném boji v panice prchala. Prusové obsadili Moravu a odřízli rakouské armádě ústupovou cestu k Vídni. Na jednáních v Mikulově 22.26.7.1866 se Rakousko vzdalo nároku na účast v řešení německých záležitostí.

54


vystřelil rakouský voják jednou, pruský dal pět ran a ještě ležel schován někde za hromádkou hlíny nebo v lese za stromem. I tak se dala do do Dreyseho pušky ládovat patrona za patronou. Pruská jehlovka, říkalo se, je smrt, která šije lidem rychle rubáš. Prusové tenkrát využili rychlopalby a zpravidla donutili rakouské řady k ústupu. Právě tato odlišná válečná taktika měla podíl na rozdílných ztrátách obou stran. Začátkem července se rakouská vojska zformovala u Hradce Králové, kde došlo ke strašlivé řeži. 3. července byla v okolí Sadové svedena rozhodující bitva, v níž byla rakouská armáda poražena. Co do počtu zúčastněných, šlo po bitvě u Lipska (1813) o druhou největší bitvu v evropských dějinách 19. století. Rakušané prchali k hradecké pevnosti, ale ta zůstala uzavřena. Vojáci se vrhali do Labe a mnozí utonuli. Prusové je tlačili dál do Čech ... Jeden proud pruské armády nastoupil proti Praze a obsadil ji. Rakouské pluky táhly na jih, bylo to pořád ještě sto tisíc vojáků, kteří se měli soustředit u Dunaje. Pak Prusové obsadili Brno, ale to už byl skoro podepsán mír. V chalupách vládlo přesvědčení, že pruští vůdcové předčili rakouské lstí. Dobře prý tu všechno znali, neboť jejich hejtmani před válkou sloužili jako čeledínové ve statcích, odkud po vypovězení války najednou zmizeli. To se podle „zaručených zpráv“ stalo na mnoha místech v okolí Turnova, Žďáru, Kláštera. Jenomže pravda byla jinde. Prusové vynikli promyšleným vedením boje, lepším zbrojním arsenálem a tím, co je ve válce nade vše - rychlým jednáním. Dne 16. června překročilo Prusko saské hranice a 3. července bylo vše rozhodnuto. Po každé bitvě zůstávali na bojišti nejen mrtví, ale i ranění. Kostel, škola, hostinec – vše bylo dobré za nemocnici a operační sál. Felčaři operovali se téměř nepřetržitě, amputovaly se údy, léčila cholera, která zasáhla celé Čechy. Nebozí vojáci museli mnohdy snést velmi drastické ošetření. Při odnímání končetin bývali uspáni, ale při vyndávání kulek se z mnoha chalup, přeměněných v provizorní obvaziště a ošetřovny, ozýval nelidský řev. A kolik vojáků, jež přežili krutou řež, potom zemřelo v nesnesitelných bolestech kvůli zanedbané pooperační péči ... raději nevzpomínat. Krvavá jatka prusko-rakouské války roku šestašedesátého, ač trvala krátce, si vyžádala nejen ohromné množství životů, ale mnohé z těch, kteří přežili, poznamenala doživotním utrpením. Bývalí vojáci a invalidé týraní depresemi často podléhali alkoholismu. Ve vzpomínkách na bitvy plné krve, strachu, i bojového šílenství, jenž se pak nazývalo hrdinstvím, vídal vysloužilec mrtvoly vojáků, jedno či kamarádů nebo Prušáků, vždyť všichni byli stejně obyčejní jako on ... prázdné oči osazené mouchami, rozpáraná břicha, vyhřezlé vnitřnosti, rozseknuté hlavy ... všechno ve snech vířilo a připomínalo děsivý úsek života. Že by tohle byl rovněž problém Jana Hnízdila? Nic se o něm neví... Neženil se ani s žádnou ženou nežil, jak se říká „na divoko“. To tenkrát nebylo nic neobvyklého. Když si chudý našel chudou, na svatbu zkrátka nezbývalo. A tak zvláště ve městech přibývalo nesezdaných párů a všeobecně i nemanželských dětí. Jen Jan Hnízdil nic. Teprve v červnu roku 1876 mu v Turnově porodila vdova ALŽBĚTA JEŘABOVÁ (* 22.10. 1836) chlapce – JANA KŘTITELE ANTONÍNA. Po matce nosil její rodné příjmení Skřivánek.

55


Alžběta žila u Josefa Jeřaba, kamenáře v Turnově 261, zřejmě příbuzného jejího zemřelého muže a její vztah s Janem Hnízdilem nebyl takový, aby spolu začali žít. Ani k vlastnímu potomkovi se tehdy nepřiznal. Možná byl na vině nový způsob legitimací nemanželských dětí platný od roku 1865. Podle něj si rodiče museli vyžádat povolení z příslušného politického okresu s doložením mnoha kolkovaných matričních výpisů. A to něco stálo. Proto se mnozí rodiče legitimování svých dětí zříkali. Janova léta dál plynula v osamění, aniž je o něm známo něco bližšího. Přesto éru jeho života provázela řada novot a událostí. Už od roku 1868 platila všeobecná branná povinnost. K odvodům chodili muži staří minimálně 20 let. Délka služby byla stanovena na tři roky. Potom následovalo sedm let zálohy a dva roky v takzvané zeměbraně. V polovině května 1869 vstoupil v platnost další z převratných zákonů. Všeobecná povinná školní docházka se jím prodlužovala na osm let. Školy musely vzniknout všude, kde „v okruhu jedné hodiny po dobu nejméně pěti let žije více než padesát dětí“. 23. června 1871 byl v habsburské monarchii zaveden jednotný metrický systém měr a vah. Stanovoval také materiály na zhotovení měrných nádob, jejich rozměry a tvary, způsob cejchování, měrné tolerance apod. Přihlížel i k náročnosti přechodného období. Na to, aby si lidé na tuhle závažnou změnu zvykli, měli dost času, protože nová metrická soustava platila oficiálně od 1. ledna 1876. V roce 1879 se jako důsledek úpadku průmyslu začala projevovat krize i v zemědělství. Zaostalé postupy v produkci cukrovky a obilovin se odrážely ve vyšších cenách, kterým úspěšně konkuroval levnější dovoz z vyspělejších zemí. Nekvalifikovaní nádeníci, jakým byl i Jan Hnízdil, sháněli jen s obtížemi práci. Žili v nuzných podmínkách na samém okraji společnosti. V roce 1881 uplynulo třináct let od položení základních kamenů ke stavbě Národního divadla. Budova ještě nebyla zcela hotová, když ji dne 11. června provizorně otevřeli pro několik představení na počest sňatku korunního prince Rudolfa se Štěpánkou Belgickou. Ovšem v následném horkém suchém létě, kdy byla nouze o vodu, přišla katastrofa. Dne 12. srpna vypukl neopatrností dělníků požár, který pohltil v několika hodinách téměř celé dílo, na nějž český národ tolik let po krejcaru sbíral. Po první vlně zklamání začaly sbírky nanovo. 8. listopadu 1883 bylo Národní divadlo znovu slavnostně otevřeno představením Smetanovy opery Libuše. Následujícího roku začaly do Prahy jezdit „zábavné vlaky“, aby tuto národní pýchu vidělo co nejvíce Čechů. Zatímco ve městech kvetla kultura, pěstovalo se divadlo, zakládaly čtenářské, pěvecké či sportovní spolky, na venkově se situace stále zhoršovala. „Roku 1886 dostoupila hospodářská krise vrcholného bodu. Jest zcela přirozeno, že s poklesem cen hospodářských výrobků klesla cena pozemků, a sice o 40% i více. A zároveň s cenou pozemků klesla hypotéka na usedlostech, takže na mnohých usedlostech byl tímto rapidním a velkým poklesem hypotéky úvěr nejen vyčerpán, nýbrž daleko překročen. V těch letech městské spořitelny a okresní hospodářské záložny byly v častých případech samy donuceny koupit v exekuční dražbě usedlost a pak ji rozparcelovat, aby přišly ke své pohledávce... Krise hospodářská nejtížeji dolehla na velkou většinu mladých začátečních hospodářů, kteří ujali od rodičů hospodářství v ceně přiměřeně vysoké hospodářské konjunktuře z osmého desetiletí, z doby hospodářského blahobytu, a dále na chalupníky, kteří hleděli své hospodářství rozšířit a nakoupili v dobrých letech drahého pole, čímž se obyčejně nad míru zadlužili. Mnoho těchto mladých hospodářů na středních usedlostech a zmíněných chalupníků padlo následkem vyčerpaného úvěru do rukou lichvářů... Usedlosti těchto nešťastných lidí přišly obyčejně do exekuční dražby...“ 77 Úlevu do života Jana Hnízdila zřejmě přinesla druhá novela živnostenského zákona z 8. března 1885. Stanovovala "maximální pracovní den" v délce 11 hodin a nařizovala povinné pracovní přestávky. Další zlepšení do života dělníků 1888 představoval zákon č. 33/1888 zavádějící všeobecné nemocenské pojištění78. Podpora byla vyplácena po dobu 20 týdnů nemoci a činila 60 % obvyklé denní mzdy, a to od 1. dne nemoci. V témže roce byl také přijat zákon o úrazovém pojištění. 77 78

56

Z pamětí starého českého sedláka - http://bit.ly/1PmsESp netýkalo se však zemědělského dělnictva


Během deštivého, vlhkého jara 1889 se v Čechách objevila silná epidemie chřipky 79, tehdy zvané influenza. „Kdo jí byl postižen, měl velkou rýmu a bolení hlavy. Zůstal-li ale hned v teple ležet a bral něco pro pocení, brzy se vystonal. Když se ale ta nemoc zanedbala, vyvinul se z ní nejčastěji zápal plic, který obyčejně měl za následek smrt.“ 80 S tím, jak se koncem dubna oteplilo, chřipka zmizela. V následujícím roce, 7. srpna 1890 stouply následkem průtrže mračen přítoky Vltavy. Obzvlášť zle bylo v Praze. Po hladině řeky plavalo obrovské množství stavebního dříví, které se nakupilo pod mostními oblouky Karlova mostu. Ten na několika místech praskl a některé části se zřítily do vody. Došlo k úmrtí několika osob a zatopeno bylo asi čtyři tisíce pražských domů. Taková zkáza se jistě nadlouho stala předmětem hovorů po celé zemi. Hlavní město se muselo z katastrofy rychle vzpamatovat, protože mělo před sebou významnou událost. Už v polovině května 1891 zde měla být zahájena Jubilejní zemská výstava. Původně ji měly obeslat všechny rakouské národnosti, ale Němci prohlá-sili, že se nezúčastní; bez nich prý nebudou mít Češi co ukazovat. Ale měli – podílelo se na ní 8.772 vystavovatelů a byla to přehlídka kvalitní české práce. Doplňovaly ji i různé technické atrakce jako třeba Křižíkova světelná fontána a vzduchoplavba. Poněvadž přijet do Prahy se stalo celonárodní, takřka povinnou demonstrací češství, výstavu zhlédlo za pět měsíců kolem 2,5 milionu návštěvníků. V srpna dvaadevadesátého roku vyšel zákon zavádějící v habsburské monarchii korunovou měnu81. Mezi lidmi mnoho příznivců nezískala. Definitivně se ji podařilo prosadit až roku 1900. Léta plynula a čas dospěl až k roku 1896. Jan Nepomuk Hnízdil umíral. Nastala chvíle bilancování. Dovolím si trochu fabulovat... Každý chce po sobě na tomto světě něco zanechat. A Jan za sebou viděl prázdno. Pak si vzpomněl na syna. Alespoň ten. Najednou moc chtěl, aby nesl jeho jméno. Nechal poslat pro Alžbětu. Přišla, viděla nemocí ztýraného chudáka se smrtí na jazyku a z milosrdenství svolila ke svatbě, která byla nutná k tomu, aby Jan Hnízdil mohl legitimovat (uznat za vlastního) syna Jana Antonína. Snad to synovi pomůže k lepšímu životu, říkala si. Ani do kostela jít nemohli. A tak děkan Josef Svoboda udělal výjimku a prohlásil 11. dubna 1896 v chudé světnici v Turnově č. 302 na smrtelném loži ležícího šestapadesátiletého Jana Hnízdila s devětapadesátiletou posluhovačkou Alžbětou Skřivánkovou za manžele. Při té příležitosti a po vyřízení všech formalit pak farář připsal do prázdné rubriky v matrice u narození jejich syna jméno otce a poznamenal tam, že dítě je uznáno za manželské.

Jan Nepomuk Hnízdil zemřel na rakovinu 17. června 1896, týden před synovými dvacátými narozeninami.

První doložená epidemie influenzy byla v Evropě v letech 1173-1174. Periodicita pandemií pak byla zprvu 18-34 let a od r. 1889 až do roku 1977 9-39 let. Nejznámější je velká epidemie právě z roku 1889/1890 a pandemie 1918/1919, která přešla z Číny přes Ameriku do Španělska (proto Španělská chřipka) a zahubila několik desítek milionů lidí. 80 Křemžská farní kronika 81 rakouský zlatý (zlatník) se rovnal 2 korunám nové měny; 1 koruna se dále dělila na 100 haléřů. Byly raženy 1, 2, 10 a 20 haléře, 1, 2 a 5 koruna (stříbro) a 10, 20 a 100 koruna (zlato) 79

57


***

7. generace JAN KŘTITEL ANTONÍN HNÍZDIL (24.06.1876) se narodil jako nemanželské dítě Jana Nepomuka Hnízdila a Alžběty Jeřabové roz. Skřivánkové. Proto také zprvu nosil matčino příjmení za svobodna. Rodiče spolu nežili. I když nemanželských dětí vyrůstajících jenom s matkou byla v té době celá řada, jistě zakoušel v dětství spoustu ústrků a posměšků. Byl to tenkrát podivný čas; život se bleskem proměňoval a jedna událost střídala druhou. Lidé zvedali hlavy, český lid ústy svých představitelů zápasil o národní práva, vznikaly politické strany, dělníci stávkovali, bojovalo se za všeobecné volební právo, ženy dostaly povolení studovat na vysokých školách, v ulicích se objevovaly první automobily, tramvaje a cyklisté, začal se hrát fotbal, do života se naplno prosadila secese – jednoduše, hektický konec 19. století se v pár slovech nedá postihnout. Většina novot však Turnov, zapadlé městečko na severu Čech, prozatím míjela. Jan Antonín se vyučil malířem pokojů. Když mu bylo téměř dvacet let, otec zemřel 17. června 1896 na rakovinu, ale ještě před smrtí se s matkou oženil a uznal syna za vlastního. Protože od roku 1868 platila všeobecná branná povinnost, je pravděpodobné, že krátce nato šel Jan Antonín k odvodům a čekaly jej tři roky vojny. Zjištěné údaje svádějí ke další spekulaci... Jeho pozdější žena ANNA ŠIMKOVÁ (* 15.10.1878) původem z Karlína 54, dcera pekařského pomocníka Antonína a Rozálie roz. Jeřábkové, porodila 15. listopadu 1898 v Žižkově čp. 835 nemanželskou dceru Marii Antonii.

Jméno otce v matričním zápise chybí. Bylo dítě jen nechtěným důsledkem náhodné známosti? Nebo snad Jan Antonín sloužil v karlínských kasárnách, namluvil si švadlenku Aničku a stal se otcem jejího dítěte? Hádanka bez řešení. Děťátko stejně nepřežilo. Naposled vydechlo už 18. listopadu. Zemřelo kvůli vrozené slabosti.

Ať je to jakkoliv, Jan Antonín Turnov navždy opustil a počátkem roku 1904 je s jistotou doložen nejen v městě Žižkově, ale i ve společné domácnosti s Annou Šimkovou, která 11. ledna téhož roku přivedla na svět jejich společného syna Rudolfa.

Status města dostal Žižkov 15. května 1881, protože už od 70tých let 19. století došlo po zbourání pražských hradeb k jeho bouřlivému rozvoji. Během nesmírně krátké doby se rozrostl na jedno z největších měst v Čechách. S takřka 20 tisíci obyvateli v 350 domech jej kromě Prahy předstihoval jen Smíchov, Plzeň, Liberec a snad i Budějovice. Takže o práci Jan Antonín nouzi jistě neměl a brzy poznal pořádný kus města. Nemaloval jen stěny bytů, ale měl i výtvarný talent, který do něj nejstarší syn Rudolf podědil.82

82

58

informace od p. Josefa Kulhavého


V roce 1894 vznikl při AC Královské Vinohrady fotbalový kroužek přejmenovaný na AC Sparta a o dva roky později se „odbor footballový“ ustanovil také na valné hromadě klubu SK Slávia. Obě družstva se poprvé setkala při zápase 29. března 1896 na turnaji s názvem „Národní zápasy mužstev, kopaný míč cvičících“. Jan Hnízdil novému sportu rychle propadl a když se na Císařské louce hrálo, málokdy chyběl mezi diváky.83 Po synovi přibyla do rodiny i dcera. Terezie Anna se o své místo na světě přihlásila 18. září 1905. To už Hnízdilovi nebydleli v Žižkově 835, kde možná dříve žili u Anniných rodičů, ale našli si vlastní byt v Táboritské ulici čp. 990.

Za pár dní, 8. října 1905 stvrdili Jan Antonín a Anna svůj svazek sňatkem.

Už od září toho roku docházelo na mnoha místech Čech k mohutným demonstracím za volební reformu. Kvůli prosazení tohoto požadavku se 28. listopadu 1905 sešlo na Staroměstském náměstí na sto tisíc lidí. Celospolečenský protest dospěl do cíle roku 1907, kdy 6. ledna schválil císař František Josef I. soubor volebních zákonů zavádějících všeobecné a rovné hlasovací právo - ovšem jen pro muže starší 24 let. Z volební účasti byli vyloučeni vojáci z povolání, nesvéprávné osoby, osoby v chudinské péči a odsouzení za trestnou činnost. Do roku 1907 spadá také objev lékaře Jana Janského. Jeho nově definované čtyři krevní skupiny umožnily bezproblémové provádění transfuzí krve. Sotva uběhlo pár měsíců, spěchala k Hnízdilům znovu žižkovská porodní bába Lepšíková. Pomohla Anně 27. června při čtvrtém porodu. Novorozený chlapec dostal jméno Jan Bohuslav.

Nedožil se však ani dvou let. Zemřel 19. března 1909 na enteritis a eclampsii, tedy na zánět střev a psotník. To už Hnízdilovi zase změnili adresu. Nyní bydleli v Žerotínově ulici čp. 167.

83

podle informací p. Josefa Kulhavého

59


Pro Annu to muselo být těžké období, protože čekala dalšího potomka. Ale všechno dopadlo dobře a 5. května přišla na svět další dcera Marie Anna.

Technické vynálezy se stávaly rychle součástí běžného života. Automobily už nebyly vzácností a koncem roku 1909 se dokonce začaly podle licence francouzské automobilky „Charron“ vyrábět i v Čechách. Pozadu nezůstala ani aviatika. 19. června 1910 absolvoval ing. Kašpar s letadlem vlastní konstrukce v Pardubicích první veřejný let v českých zemích. Potom 13. května 1911 uskutečnil dálkový let z Pardubic do Velké Chuchle. Obletěl pardubické letiště a v 6 hodin 13 minut se vydal do Prahy. Nepoužíval žádnou navigaci, letěl podél tratě nebo řeky a v 7 hodin 45 minut po 120 km letu přistál vedle chuchelského závodiště. Něco takového si asi Hnízdilovi nenechali ujít. S sebou snad vezli i s kočárek s tříměsíční Alžbětou Josefou (* 18.02.1911).

Nedlouho poté Jan se svou rodinou Žižkov opustil. Podařilo se mu splnit náležité zkoušky a získat výhodné místo zřízence c.k. státní dráhy pod penzí a s deputátem. Nastoupil na nádraží ve Horních Počernicích, a proto se Hnízdilovi přestěhovali do nedalekých Chvalů.

č. 167 (1909-1911)

č, 835 (1898, 1904)

č. 990 (1905-1907)

60


Doložený pobyt rodiny Jana Antonína Hnízdila na Žižkově 84

Na konci chladného roku 1912, konkrétně 28. listopadu se po dvou děvčatech Janovi a Anně narodil chlapec jménem KAREL85. Čas dospěl až k roku 1914. Rakousko-Uhersko se potýkalo se složitými vnitřními problémy snahou jednotlivých národů o sebeurčení, neefektivní státní správou, nekvalitní armádou... v Čechách byla na pořadu dne tzv. Švihova aféra, která označovala předsedu národně socialistické strany za tajného informátora rakouské vlády. Ale obyčejní lidé žili vcelku bezstarostně. Každý byl zapojený do nějakého spolku, někdo byl hasič, jiný Sokol, další divadelník... Ale v neděli odpoledne, dne 28.června se všechno změnilo. Telegraf oznamoval do všech míst monarchie, že v Sarajevu byl spáchán atentát na následníka trůnu Ferdinanda d’Este a jeho manželku Žofii. Měsíc nato sdělil císař pán svým národům, že, ač nerad, je nucen vyhlásit všeobecnou mobilizaci (31.7.) a že Rakousko vstupuje se Srbskem do stavu válečného. Ženy naříkaly a muži, tvrdíce, že budou, stejně jako jejich dědové v roce 1866 do švestek doma, začali proudit ke svým útvarům. Do dvaceti čtyř hodin se tam museli dostavit všichni záložníci od 21 do 38 let. Jan Antonín sice spadal pod mobilizační nařízení, ale jako zaměstnanec drah měl jistě výjimku a zůstal se svou rodinou. A synové byli pro vojenskou uniformu naštěstí ještě příliš mladí.

Obec Chvaly s nádražím na mapě z 19. století

Před nádražími hrála vesele hudba, vlaky byly přeplněny muži s obyčejnými i dřevěnými kufříky, ale radost nikde nevládla. O den později se vstoupilo do války Německo... Rakouské vyhlášení války Srbsku uvedlo do chodu mechanismus, v němž se zúročily všechny dlouhá léta budované politické svazky a vyvrcholily největším konfliktem, jaký lidstvo do té doby poznalo 86. Česká společnost přijímala od počátku „německou“ válku s nevolí, boj za rakouský stát nepovažovala za svůj, ale jak už je u našeho národa zvykem, nikdo se výrazně nepostavil proti. Léto pryč, podzim rozevřel nad světem pestrou paletu a vojáci se domů nevraceli. První stovky jich umíraly na frontách, ostatní si v chvílích volna zpívali „červený šátečku, kolem se toč, my jdeme na Rusa, nevíme proč". Rodinám, z nichž byl otec - živitel rodiny odveden na frontu, vyplácely obecní úřady vyživovací příspěvky. Na každou osobu starší 8 let připadlo 85 hal. na den, na mladší děti polovina. Začas začaly úřady zabavovat hospodářům koně pro vojenské účely, vyhlašovaly povinné odvody obilí a různých naturálií... Netrvalo dlouho a z pultů prodejen mizelo jídlo i jakékoliv jiné zboží. Čím méně ho bylo, tím rychleji rostly ceny. http://towns.hiu.cas.cz/p_zoom.php?map=AMP-OPP-1909-1914 matrika patří dosud mezi tzv. živé a je uložena na příslušném městském úřadě 86 4. srpna vstoupila německá vojska do neutrální Belgie, aby tak získala průchod do Francie. Porušení neutrality Belgie dalo Velké Británii podnět k vypovězení války Německu (4. srpna). Dne 6. srpna vypovědělo Rakousko-Uhersko válku Rusku, 7. srpna ohlásila válku s Rakousko-Uherskem Černá Hora, do týdne vstoupily do války proti RakouskoUhersku i Francie a Velká Británie. Z asijských zemí vstoupilo do války po boku Dohody Japonsko a 30. října Osmanská říše. 84 85

61


Nouze vedla na jaře 1915 k zavedení přídělových lístků – chlebových, moučných, kávových, cukrových aj.. Ani to však neznamenalo, že se zboží dostane na každého. Prostát ve frontě na chleba celou noc nebylo ničím zvláštním. Na vsi, tam si lidé ledacos vypěstovali a měli v chlévě kravku nebo alespoň kozu, ale ve městech nabýval nedostatek potravin kritických rozměrů. Jako hejna hladových kobylek podnikali "měšťáci" nájezdy do vesnických hospodářství a za potraviny nabízeli vysoké peněžní částky, oděvy, šperky, zkrátka cokoliv, bez čeho se mohli obejít. Černý trh bujel a bohatství se z měst stěhovalo do kapes sedláků a překupníků. Jsou zkrátka chvíle, kdy hlávka zelí má hodnotu prstenu. Nejstarší Hnízdilovy děti Rudolf, Terezie Anna a Marie Anna - už chodily do školy. Školní rok za Rakouska-Uherska začínal v polovině září a končil v půlce července. Ale za války děti často místo vyučování sbíraly malinové, jahodové a ostružinové listí jako náhražku čaje, protože se válčilo s Ruskem – jeho hlavním dodavatelem. Byl zájem i o kopřivy používané místo bavlníku. Učitelé pořádali sbírky knih a novin, které pak zasílali krajanům na frontu či do lazaretů. A právě za tyto dary vojáci nejčastěji děkovali v dopisech otištěných redakcemi dobových periodik. Ale s postupující válkou zpráv o sbírkách ubývalo. Už od poloviny roku 1916 se lidé potýkali s nedostatkem jídla. Nakonec bylo nutné zařídit veřejné stravování pro ty, co si nemohli slušnou stravu dovolit nebo potraviny jednoduše neměli kde koupit. Kromě zpráv o drahotních přídavcích (obdoba sociálních dávek) se však v tehdejším tisku stále objevovaly informace o charitativní činnosti - zejména o pomoci nejchudším – tj. rodinám a sirotkům po padlých. Ačkoliv lidé sice přestávali podporovat válečnou věc, stále byli ochotní uskrovnit se ve prospěch těch, co trpěli v zázemí. V téhle těžké době přivedla Anna na svět další dítě – syna Antonína (* 27.05.1916). Situace se zhoršovala každým dnem. „1917, leden začíná silným mrznutím a větry a povstaly značné závěje, jakých nebylo po několik let. Studně zamrzají, lité truby pukají. Nedostatek vody značný. Zároveň byl velký nedostatek uhlí... Vůbec nedostatek všeho, zvláště v městách nejsou ani brambory, používá se řepa a mrkev...“ 87 A tak umírali nejen vojáci na frontách, ale i podvyživení a vyčerpaní lidé v zázemí, kteří stále častěji podléhali nakažlivým chorobám. Stejné počasí vládlo i v roce osmnáctém. Situace se pomalu stávala neúnosnou: „Lidé z nouze chodí na pole, řežou klasy u obilí a rumují cizí brambory a to jistě z hladu. Aprovizace dostane 1/4 kg černé mouky těm nejpotřebnějším; jest to mouka z bobu a z vikve nebo 10 dkg fazolí anebo 1/2 bochníčku chleba na 1 osobu a týden.“Error: Reference source not found V zázemí panoval hlad a na bojištích vládla patová situace. Válka polykala další a další životy, další a další peníze... O poslední velkou ofenzivu se Ústřední mocnosti pokusily v červnu 1918. Ani německé jednotky ve Francii, ani Rakušané proti Italům na Piavě však neuspěli, a proto přišel nezvratný konec. 27. října 1918 přistoupilo Rakousko-Uhersko na mírové podmínky a 3. listopadu kapitulovalo. Stručně řečeno Dohoda nezvítězila proto, že by vyhrála více bitev, ale proto, že její vojáci vydrželi na frontě déle, než protivník.

Jan Antonín Hnízdil

Kapitulace. To slovo zaznělo jako rajská hudba. Takové hrůzy, jaké měla tahle válka na svědomí, lidstvo dosud nezažilo. Její bilance: třicet sedm a půl milionu lidí zabitých, zmrzačených, zraněných či nezvěstných. Ani ti, co přežili, na tom nebyli zvlášť dobře. V závěru války totiž vyhladovělí a vysílení rakouští vojáci vážili v průměru kolem padesáti kilogramů. 87

Pamětní kniha Rtyně v Podkrkonoší 1914-1925, OA Trutnov


Lidé ale netušili, že se blíží katastrofa, která přivede do hrobu více lidí, než právě skončená válka88. Kronikář89 o tom zapsal „...vypukla ... po celých Čechách neznámá dosud nemoc zvaná chřipka španělská, kterou zde bylo zachváceno množství osob... Průběh této nemoci byl skutečně těžký. Bolesti v hlavě, v kříži a vysoké horečky. Celé tělo bolelo. Přidruží-li se k tomu zápal plic, bývá případ obyčejně smrtelný.“ Nebezpečný zabiják našel cestu i do Hnízdilovy rodiny. Onemocněla třináctiletá Terezka, ale naštěstí se uzdravila. Bída válečných let se podepsala i na zdraví Janovy ženy Anny. V blíže neurčeném čase onemocněla tuberkulózou a právě Terezka za ni zastala hodně práce. Hlavně při péči o mladší sourozence. Už roku 1917 se v řadách české politické elity začalo se vážně debatovat, zda přestavět Rakousko na spolkový stát rovnoprávných národů nebo usilovat o jeho rozbití. Političtí emigranti prosazovali uznání českého národa na mezinárodním poli. V Čechách byl podle výsledků posledních voleb z r. 1911 sestaven tzv. Národní výbor československý, který se ujal organizace politického a hospodářského života. Za základní nátlakový prostředek vůči Vídni zvolil kontrolu nad vývozem potravin a jejich zadržování na území Čech. K vojenským porážkám Rakouska a hospodářskému chaosu se v tom čase přidal i politický rozklad monarchie. Nástupce po zemřelém Františku Josefovi I., císař Karel I. z obavy před vznikem občanské války akceptoval české požadavky. V pondělní podvečer dne 28. října 1918 vydal Národní výbor zákon „o zřízení samostatného státu československého“. Mezi prvními rozhodnutími, která nová vláda vydala, byl zákon o osmihodinové pracovní době z 19. prosince 1918. Národní shromáždění rozhodlo rovněž o podpoře při ztrátě zaměstnání. V týdnu od 3. do 9. března 1919 se provádělo kolkování starých rakousko-uherských bankovek. Lidem byla vrácena vždy jen polovina peněz a druhá zadržena jako nucená státní půjčka s úrokem 1%. Současně vznikla nová měna - koruna československá. Katolickou církev si lidé spojovali s válkou a Habsburky. Hromadně se od ní odvraceli a vstupovali do nové Církve československé, která vznikla 8. ledna 1920. Do jejích řad se 14. února přidaly i Janovy děti – Rudolf, Terezie, Marie a Alžběta. Další z řady právních novot představoval branný zákon přijatý 19. března 1920. Stanovil vojenskou povinnost od 20 do 50 let a délku prezenční služby 18 měsíců. Anně už bylo téměř čtyřicet dva let, když s údivem poznala, že je znovu těhotná. Děvčátku, které se narodilo 24. března 1920, dali jméno Vlasta. Všichni byli tenkrát pyšní, že Češi mají konečně svůj stát. A právě hrdost na rodnou zem – vlast – se patrně odrazila i v pojmenování Hnízdilovy dcery. Do široké palety politických stran přibyla Komunistická strana Československa založená ve dnech 14.-16. května 1921, jež později výrazně ovlivnila život Jana Hnízdila i jeho synů. Ale nejen politika hýbala veřejným děním. Velmi příznivě přijali lidé 18. května 1923 zahájení pravidelného vysílání Československého rozhlasu. Ale ještě dlouho trvalo, než se rádia stala běžným vybavením domácnosti. V prvopočátcích si drahé přístroje kupovali jen bohatší nadšenci a k nim pak chodili poslouchat rozhlas všichni sousedé.

Španělská chřipka si vyžádala více mrtvých, než byl počet padlých na frontách - ten se odhaduje na 10 milionů, kdežto počet obětí chřipkové pandemie na 20-40 milionů. 89 kronika Rtyně v Podkrkonoší 88

63


Praha se prudce rozrůstala. Jenomže stavitelé chtěli nejen stavět, ale i hodně vydělávat. Tak docházelo k šizení na materiálu. To se mnohde vymstilo. Katastrofu největšího rozsahu představovalo 9. října 1928 zřícení rozestavěného hotelu Centrum Na poříčí. Pod troskami zahynulo na šedesát dělníků. Čas plynul a více méně bezstarostný svět první republiky se pomalu blížil ke zlomu, který signalizovaly stávky a protidrahotní demonstrace. Roku 1929 vypukla světová hospodářská krize. Nezaměstnanost vyvrcholila roku 1933, kdy bylo bez práce 920 tisíc lidí. V polovině třicátých let absolvoval syn Karel vojenskou prezenční službu. Nedílným průvodcem toho období se mu stal památník založený 2. února 1935. Obsahuje nejen tradiční památníčkové veršíčky od kamarádů, ale i Karlovy vlastní verše a kresby. Snad jako by předjímal věci budoucí, přítel mu tam připsal: „Když vše tě v světě opustilo, ty proti vlnám směle pluj, všem ranám hrdě nastav čelo, tiše trp, .... ale nikdy nežaluj.“

Rodina Hnízdilova v polovině 30. let90 stojící: Rudolf, Marie, Vlasta, Karel, Alžběta, Terezie, Antonín, sedící: Jan Antonín a jeho manželka Anna roz. Šimková

V Německu narůstal fašismus a od roku 1936 začala Československá republika chystat opatření na obranu státu. Kolem hranic se začalo stavět opevnění a k jeho ochraně vnikly nové hraničářské pluky. Jenomže anšlus Rakouska v polovině března 1938 naboural záměr Československa na dlouhodobou obranu. Když se začaly šířit zprávy o velkých přesunech německých vojsk u hranic, byl 20. května povolán první ročník záloh. Žádný útok nepřišel, a tak byla vojenská pohotovost zrušena. Hitlerova řeč proti Československu, pronesená 12. září na závěr sjezdu NSDAP v Norimberku, se stala v Sudetech rozbuškou masových nepokojů. Ty na mnoha místech vyústily v ozbrojené střety s československými bezpečnostními silami. Ostraha hranic byla posílena. Proti nepříteli se mohlo využít 260 těžkých a 10.000 lehkých opevnění. Antonín, nejmladší z Hnízdilových synů byl tou dobou snad na vojně. Rudolf a Karel už měli prezenční službu za sebou, a tak stejně jako všichni záložníci netrpělivě očekávali povolávací rozkaz. Kdekoho už svrběly dlaně, jen sáhnout po pušce. Nenávist k Němcům byla málem hmatatelná.

90

64

odvozeno: Karel je ve vojenské uniformě; na vojnu mohl jít nejdříve roku 1932


25. září byla vyhlášena všeobecná mobilizace. Panovalo velké nadšení pro obranu republiky. Ale zatímco československá armáda mobilizovala a připravovala se na válku, poslal 28. září Chamberlain Hitlerovi dopis s žádostí o setkání. Do Mnichova pak byl 29. září přizván i francouzský ministerský předseda Daladier a italský „Duce“ Benito Mussolini. Jednání skončilo hodinu před půlnocí dohodou obsahující souhlas Francie, Itálie, Velké Británie a Německa se záborem Sudet. O půl druhé ráno předali dokument československé delegaci. Osud Československa byl zpečetěn. 30. září 1938 přišla republika o rozsáhlé pohraniční oblasti. S hanbou a mnohdy i se slzami v očích opouštěli vojáci československé armády opevnění. Do 6. října se většina záložníků vrátila ke svým rodinám. Se sklopenou hlavou přijeli domů i Rudolf a Karlem. Za půl roku, v březnu 1939 vzala za své i samostatnost zbytku republiky. Slovensko vytvořilo fašistický stát a na území Čech a Moravy vznikl z německé vůle Protektorát Böhmen und Mähren. Život se stal složitějším. 1. září 1939 vpadla německá armáda do Polska. Začala 2. světová válka. V prosinci byly v protektorátě zavedeny přídělové lístky na textil a obuv a za nějaký čas i potravinové lístky. Noviny denně psaly o úspěších německých vojsk a do říšského područí padala jedna země za druhou. Tou dobou už byl ženatý nejstarší syn Rudolf, který si 4. května 1935 vzal za ženu Jaroslavu Pecháčkovou z nedalekých Svépravic. A ve čtyřicátém roce slavil svatbu i syn Karel. Jan už překročil šedesátku a možná stále pracoval na dráze. Vídal snad, jak v říjnu 1941 začali Němci odvážet židovské obyvatele zprvu po desítkách, později po stovkách někam do neznáma. Prý přesídlení, říkalo se tenkrát. Pravdu o koncentračních táborech ještě nikdo neznal. Žilo se, ale radosti bylo pramálo. Jan a jeho synové se však vzepřeli... ***

8. generace KAREL HNÍZDIL (* 28.11.1912) se 21. prosince 1940 oženil s ANNOU SVOBODOVOU (* 26.07.1922), dcerou Antonína a Anny roz. Sojkové z Červených Peček. Po svatbě bydleli ve Šplechnerově ulici čp. 50 v Horních Počernicích.

65


svatební fotografie Karla Hnízdila a Anny roz. Svobodové

Do roka se jim narodil syn. Přišel na svět 24. listopadu 1941 a snad po dědovi dostal jméno JAN. Karel pracoval jako lisař v hloubětínské továrně Pražská elektroizolační. Spolu s otcem a bratrem se jako členové Komunistické strany Československa zapojili do odbojové činnosti. Strana pracovala v ilegalitě od zákazu činnosti 20. října 1938. V polovině února zatkli Němci při Akci Mříže na 300 jejích funkcionářů. Ale už od dubna začali komunisté s novým budováním podzemního hnutí, do jehož čela se postavil I. ilegální výbor KSČ ve složení Emanuel Klíma, Viktor Synek, Jan Zika a Eduard Urx. Zatýkání pokračovalo a největší ránu zasadilo gestapo protistátní organizaci, když 12. února 1941 zatklo, až na Ziku, všechny členy výboru. Komunistické podzemní hnutí zůstalo bez vedení a jednotlivé buňky musely v nastalé situaci jednat samostatně. Stejně se chovali i lidé kolem Karla Hnízdila. Josef Matějka, dlouholetý pracovník v dělnickém hnutí, dostal od Cyrila Šembery za úkol zorganizovat spojení se závody ve Vysočanech a Hloubětíně a podle možnosti založit stranické skupiny. Do konce roku se podařilo založit buňky v Pražské elektroizolační, v Saně, ve firmě Havlík, v závodech Emil Gerstl a v Phillips. Sám Matějka stál pak v čele odbojové činnosti v továrnách v Hloubětíně a svým zástupcem jmenoval Karla Hnízdila. Činnost podzemního hnutí se zaměřovala na distribuci ilegálního tisku, výrobu letáků, vybírání peněžních prostředků a činnost na podporu rodin vězněných soudruhů a rovněž na různé sabotáže, výrobu granátů a jiných destrukčních prostředků. Na konci května 1942 byl spáchán atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha. Po jeho smrti 4. června vypuklo peklo. Zběsilé pátrání po útočnících a jejich pomocnících, tisíce zatčených, stovky popravených, vypálené Lidice. Lidé se báli jeden s druhým promluvit, protože nevěděli, kdo by je mohl zaslechnout a kdo by je mohl udat. I v takových podmínkách ilegální práce pokračovala. Pokračovalo i zatýkání. 25. srpna 1943 si gestapo přišlo pro Matějkovu buňku. Zatčen byl jak Josef Matějka, tak i Karel Hnízdil, Bedřich Haleš a Jan Krejčík. Ani to však podzemní hnutí nezlomilo. Obnovenou protistátní skupinu v hloubětínské továrně pak řídil Karlův bratr Rudolf Hnízdil a Antonín Skalník. 91 Když Karla zatkli, neměl jeho syn Jan ani dva roky. Pro Annu nastalo těžké období. Ze strachu se jí každý vyhýbal a těžko říct, z čeho žili. Vždyť kdo by se tenkrát nebál, zaměstnat ženu vězněného odbojáře. Karla Hnízdila převezli do věznice gestapa na Pankráci, kde jej umístili na celu č. 163. Výslechy, bití, kradmé pohledy na stejně zbité kolegy... Mlčel? Zradil? Hlavou se zběsile honí myšlenky... Co už gestapo ví? Při každém zarachocení klíče už Karel dopředu cítil bolest, která jej zas čeká a počítal zuby, které mu ještě mohou vymlátit. Chodbami se rozléhal nářek vyslýchaných a dutý zvuk gilotiny, pod níž denně umírali lidé. O věznění Karla Hnízdila se dochovalo jen minimum dokumentů. Existuje záznam, že mu 29. října byl předán balíček, a to s poznámkou, že je umístěn ve věznici pražského gestapa se sídlem v Malé pevnosti v Terezíně. Pak kdosi zradil. Záznam pořadové číslo 32 z 25. ledna 1944 označuje Karla Hnízdila jako člena závodní buňky organizace KSČ. Dne 7. března byl vydán příkaz k soudní vazbě, o tři dny později předán jeho spis vrchnímu říšskému zástupci při Německém lidovém soudu. Před Volksgerichtshofem se ocitali lidé, kteří v tehdejší právní terminologii porušili zákon na ochranu Říše. Byli to výhradně odbojáři, pro nacisty skuteční a ke všemu odhodlaní nepřátelé. Koncem března 1944 převezli Karla do káznice v Bautzenu (Budyšíně), kde čekal na soud. Před porotu jej postavili společně s Antonií Bejdovou, odsouzenou za ilegální činnost u hloubětínské firmy Phillips. Oba čekal trest smrti. Poté napsal 28. června 1944 Karel Hnízdil rodině jeden z posledních dopisů: Milovaná ženo, Jeníčku a všechny doma! Předem mého dopisu příjměte ode mě co nejvíce srdečných pozdravů, stálých vzpomínek a hodně polibků. Nerad, ale musím Vám sdělit smutnou zprávu, že jsem byl odsouzen k trestu smrti. 91

Poslední akcí, kterou tato buňka připravila bylo vyhodit tři mosty před hloubětínskou zastávkou. K tomu však nedošlo, protože přišel 9.květen 1945.

66


Aničko moje zlatá máš ještě jiskřičku naděje, a můžeš-li tak můžeš ještě přes některého pana advokáta žádat o zmírnění trestu, což by mě velice těšilo. Mýho milovanýho Jeníčka mě dobře opatruj a vychovej. Nerad Vás budu opouštět, ale to mám za moji dobrotu, že žádnýmu nedovedu říct ne. Snad mě tak dalece znáš. Aničko Ty buď v Tvým dalším životě šťastná a vzpomeň také někdy. Otče, bratři a sestry. I Vám přeji aby jste se měli lepší než doposuď. Já budu také psát ještě žádost bude-li to něco platné. Vzpomínám na Vás na všecky ve dne i v noci. Děkuji Vám že jste se postarali o mého Jeníčka a moji nejmilejší. Pozdravujte všechny v továrně, hasiče, a i všecky příbuzné. Snad Vám budu ještě psát a Aničko Ty mě napiš zdali se už žádost poslala, ovšem nevím dostanu-li to. Psaní, poslední a tu fotku jsem také nedostal. Budu končit se vzpomínkou na Vás a doufat. Byl jsem s Tebou šťasten a moje přání by bylo abych se s Tebou s Jeníčkem a s Vámi se všema ještě jednou sešel. Posílám Vám co nejvíce polibků a vzpomínek. Zdraví Vás, Váš Karel Po celou tu dobu od vynesení rozsudku, vždy v noci z neděle na pondělí a ze středy na čtvrtek, což byly popravčí dny, pak Karel čekal, jestli si příští ráno přijdou i pro něho... byl popraven v Berlíně-Brandenburgu 11. září 1944 ve 12 hodin 30 minut. Bylo mu necelých třicet dva let. Po několika dnech dostala rodina dopis, který napsal těsně před smrtí: 11/9 1944 Drazí doma. Příjmete ode mě srdečný pozdrav a stálou vzpomínku. Je to poslední dopis co Vám píši. Milost jsem nedostal, a proto se s Vámi loučím - dnes budu popraven. Buďte šťastni a vzpomeňte také někdy. Aničko opatruj Jeníčka a ty až se zase vdáš, tak žijte spolu šťastně. Tatínku, bratře a sestry i s Vámi se loučím a nezapomeňte. Pozdrav na všechny přátelé a děti! Líbá Vás Váš Karel. Dejte ode mě moji zlatý mamince na hrob ode mě kytičku. Samotný průběh poprav byl na všech 22 popravčích místech, která měla tehdejší nacistická Říše k dispozici, v podstatě stejný. Ráno přijel do věznice státní zástupce a oznámil vrchnímu dozorci jména těch, kteří měli být toho dne popraveni. Dozorci pak odvedli odsouzené do zvláštních cel. Tam se připravovali na smrt. Vykouřili poslední cigarety, vypili poslední doušek černé kávy, tady také, už s pouty na rukou, napsali své poslední dopisy. Pak dostaly události rychlý spád. Katovi pomocníci se chopili nebožáka, dovedli ho ke gilotině a položili na lavici. Hlavu mu upnuli do tzv. španělského límce. Jeden z pomocníků držel pevně tělo řemenem – stávalo se totiž, že se během samotné popravy trup prudce vzepjal. Kat uvedl do chodu ocelový nůž neboli sekeru vážící dvacet až třicet kilogramů…92 Bořivoj Bartoníček, který v brandenburské cele smrti prožil v naprosté izolaci pět měsíců, aby nakonec jako zázrakem přežil, vzpomíná na okamžiky, kdy se popravovalo: "Začaly exekuce. Chvílemi slyším zoufalý křik, hluk krátkého zápasu a opakující se dunění sekery. V duchu vidím Staroměstské náměstí a smrt českých pánů. Odpoledne splachuje starý vězeň krev z dlažby dvora. Je to pohled do středověku…" Nejen, že rodině popravili tátu. Ještě si za to nechali zaplatit... Německý historik dr. Thomas Reichel uvádí: "Příbuzní popravených, manželky, rodiče, děti, dostali po exekuci vyúčtování, kde byly přesně vypsány jednotlivé položky. Platilo se například za vyšetřování, za výslechy, za vězení, za dopravu, za poštovné – a také za samotnou popravu, která sama o sobě stála šedesát marek…"93 Vzpomínkou na Karla Hnízdila končím dlouhé vyprávění o historii jeho rodu. Žijící potomci už mají v paměti život jeho syna Jana (* 24.11.1941, † 17.11.2009) a skrze své vzpomínky napíší jistě další pokračování rodových pamětí až do dnešních dnů.

http://www.lidovky.cz/hitler-mel-svou-jedenactku-profesionalnich-katu-f6p-/lide.aspx? c=A100703_164329_lide_lya 93 Pro lepší orientaci: Pomocný dělník si za měsíc vydělal sto říšských marek a inženýr pět set říšských marek. 92

67


68


Základní genealogická data rodu Hnízdil *** 1. generace 1.

JAN HNÍZDIL sňatek ANNA děti: 2.

i ii

Václav Hnízdil, * cca 1680 Mikuláš Hnízdil, * cca 1695, † 14.08.1765 Sedlejovice (41-8/438) *

Václav Hnízdil, * cca 1615, † 20.01.1701 Sedlejovice (41-2/706) sňatek mezi 1639 až 1645 Kateřina, * cca 1623, † 16.04.1694 Sedlejovice (41-2/666) děti: i ii iii iv v

Jakub Hnízdil, * cca 1646, sňatek 16.11.1682 (41-1/145), Magdalena Baršová, † 16.04.1710 Sedlejovice (41-3/527) Šimon Hnízdil, * cca 1650, sňatek 25.11.1698 (41-2/424), Anna Lišková ze Sedlejovic, dcera po Václavu Liškovi, † 21.08.1740 Sedlejovice (41-4/856) Jan Hnízdil, * cca 1661, sňatek 10.10.1690 (41-2/394), Marie Smoradová, † 11.04.1738 Sedlejovice (41-4/850) Petr Hnízdil, * cca 1662, sňatek 1680-1690 (v matrice Hodkovice n.M. 1682-1709 sign. L 41/2 NOZ neuveden), † 21.08.1727 Sedlejovice (41-3/633) Václav Hnízdil, * 27.07.1670 Sedlejovice (41-1/20) *** 2. generace

2.

VÁCLAV HNÍZDIL, * cca 1680, † 07.11.1750 Sedlejovice (41-4/917) sňatek ANNA, děti: i ii 3

iii

Dorota Hnízdilová, * 29.03.1699 Sedlejovice (41-2/316), † 20.01.1701 Sedlejovice (41-2/698) Kateřina Hnízdilová, * 09.04.1703 Sedlejovice (41-2/503), † 09.05.1705 Sedlejovice (41-2/722) Jan Hnízdil, * 17.05.1711 Sedlejovice (41-3/31) *

Václav Hnízdil, * 27.07.1670 Sedlejovice (41-1/20), rodiče: Václav Hnízdil a Kateřina sňatek 1705-1708 (v matrice Hodkovice n.M. 1682-1708 sign. L 41/2 NOZ nenalezen) Magdalena, * cca 1689, † 05.05.1749 Sedlejovice (41-4/908) děti (matka Magdalena) i Václav Hnízdil, * 16.09.1708 Sedlejovice (41-2/628), † 1708-1722 (v prostudovaných matrikách nenalezeno – viz bratr stejného jména) ii Jan Kryštof Hnízdil, * 25.08.1710 Sedlejovice (41-2/17), úmrtí 1710-1711 (v prostudovaných matrikách nenalezeno – viz bratr stejného jména)

69


iii iv v vi

Alžběta Hnízdilová, * 19.09.1715 Sedlejovice (41-3/121), † 01.11.1715 Sedlejovice (41-3/556) František Hnízdil, * 11.10.1716 Sedlejovice (41-3/143), † 22.01.1745 Sedlejovice (41-4/879) – podle věku uvedeného v zápise úmrtí by měl být narozen roku 1712  není jisté zda se úmrtí vztahuje k této osobě Václav Hnízdil, * 29.03.1722 Sedlejovice (41-3/270), † 07.12.1736 Sedlejovice (41-4/840) Jakub Hnízdil, * 25.05.1723 Sedlejovice (41-3/304), † 20.05.1724 Sedlejovice (41-3/618) *** 3. generace

3.

JAN HNÍZDIL, * 17.05.1711 Sedlejovice (41-3/31), † 03.02.1799 Sedlejovice 17 (41-10/526), příčina úmrtí: souchotiny sňatek př. 1759 (v matrice Hodkovice nad Mohelkou 1756-1774 sign. L 41/8 N neuvedeno, žádný ženich s příjmením Hnízdil, v matrice Hodkovice nad Mohelkou 1729-1756 sign. L 41/4 NOZ v letech 1751-1756 neuvedeno) ANNA (MARIE) v zápisech uvedena pod příjmeními Poulová, Neumannová, Pelantová a Kaprasová, * cca 1730, † 09.12.1795 Sedlejovice 17 (41-10/525), příčina úmrtí: stáří 01.04.1789 rozdělil Jan Hnízdil selský grunt v Sedlejovicích 17 na dvě poloviny a jednu prodal za 240 zlatých ve stříbře synu Václavovi ačkoliv v gruntovní knize o tom není zápis, druhá polovina připadla v blíže neurčeném čase synu Janovi děti:

i

4.

Anna Marie Hnízdilová, * 05.07.1759 Sedlejovice (41-5/105), úmrtí př. 1767 (viz sestra stejného jména) ii Václav Hnízdil, * 26.02.1761 Sedlejovice (41-5/176), sňatek 17.11.1789 (41-9/162), Anna Hnízdilová, * cca 1772 01.04.1789 koupil Václav za 240 zlatých ve stříbře polovinu gruntu oddělenou od statku v Sedlejovicích 17 iii Jan Jakub Hnízdil, * 23.07.1762 Sedlejovice (41-5/252), † 19.04.1763 Sedlejovice (41-8/396) iv Rozálie Hnízdilová, * 30.07.1766 Sedlejovice (41-5/405), † 17.09.1771 Sedlejovice 8 (41-8/543) v Anna Hnízdilová, * 21.09.1767 Sedlejovice (41-5/447), sňatek 14.11.1786 (419/161), František Dubský, * cca 1761 vi Kateřina Hnízdilová, * 30.07.1768 Sedlejovice (41-5/480), sňatek 28.01.1788 (41-9/161), Václav Jiránek, * cca 1765 vii Ludmila Hnízdilová, * 01.02.1770 Sedlejovice (41-5/545), † 12.05.1770 Sedlejovice (41-8/506) viii Jan Hnízdil, * 01.07.1771 Sedlejovice 17 (41-6/22) ix (Marie) Magdalena Hnízdilová, * 18.07.1774 Sedlejovice 17 (41-6/86), sňatek 01.02.1796 (41-9/163), Josef Quintus, * cca 1775, syn Jana *** 4. generace

4.

JAN HNÍZDIL, * 01.07.1771 Sedlejovice 17 (41-6/22), rodiče: Jan Hnízdil a Anna Marie, † 26.06.1838 Sedlejovice 28 (41-33/449), příčina úmrtí: souchotiny, půlsedlák, 1833-1836 výměnkář sňatek 13.11.1791 (41-9/162) JUDITA SCHULZOVÁ, * cca 1774 Vrchovina 7, rodiče: Jiří Schultz a Anna Hájková, † 10.11.1856 Sedlejovice 17 (41-33/462), příčina úmrtí: těžkosti stáří

70


Jan Hnízdil prodal 20.06.1826 grunt v Sedlejovicích 17 synu Janovi za 544 zlatých ve stříbře děti:

i

5

Josef Hnízdil * 20.11.1792 Sedlejovice 17 (41-7/256), † 14.03.1812 Sedlejovice 17 (41-31/115), příčina úmrtí: zánět střev ii Kateřina Hnízdilová, * 02.02.1795 Sedlejovice 17 (41-7/258), † 01.05.1795 Sedlejovice 17 (41-10/524), příčina úmrtí: psotník iii Jan Hnízdil, * 12.04.1796 Sedlejovice 17 (41-7/259), † 23.05.1796 Sedlejovice 17 (41-10/525), příčina úmrtí: psotník iv Jan křtitel Hnízdil * 18.05.1797 Sedlejovice 17 (41-7/259), † 03.06.1797 Sedlejovice 17 (41-10/525), příčina úmrtí: psotník v Judita Hnízdilová, * 14.06.1798 Sedlejovice 17 (41-7/260), † 09.02.1803 Sedlejovice 17 (41-21/110), příčina úmrtí: neštovice vi Jan Hnízdil, * 06.01.1801 Sedlejovice 17 (41-21/97), † 26.01.1801 Sedlejovice (4121/109), příčina úmrtí: psotník vii Jan Nepomucký Hnízdil, * 14.05.1802 Sedlejovice 17 (41-21/97) viii František Hnízdil, * 26.08.1804 Sedlejovice 17 (41-21/100), † 30.05.1836 Sedlejovice 17 (41-33/448), příčina úmrtí: souchotiny ix Václav Hnízdil, * 16.01.1807 Sedlejovice 17 (41-21/101), † 18.01.1807 Sedlejovice 17 (41-31/112), příčina úmrtí: následkem těžkého porodu x Václav Hnízdil, * 01.06.1808 Sedlejovice 17 (41-21/102), sňatek 12.02.1838 (4130/235), Marie Magdalena Brožová, vdova po Václavu Holinovi, * 19.03.1804 Kobylka 1, rodiče: Jan Brož a Marie roz. Roškovcová xi Antonín Hnízdil, * 23.11.1810 Sedlejovice 17 (41-21/104), sňatek po 1828 (v matrice Hodkovice nad Mohelkou 1836-1865 sign. L 41/30 O nenalezeno, oženil se patrně mimo farnost) xii Josef Hnízdil, * 10.06.1813 Sedlejovice 17 (41-21/104), † 07.08.1814 Sedlejovice 17 (41-31/115), příčina úmrtí: psotník xiii Kateřina Hnízdilová, * 29.08.1815 Sedlejovice 17 (41-21/107), úmrtí po 1815 nebo sňatek po 1831 (v prostudovaných matrikách nenalezeno) xiv Josef Hnízdil, * 13.07.1819 Sedlejovice 17 (41-21/110), † 22.07.1819 Sedlejovice 17 (41-31/117, příčina úmrtí: psotník *** 5. generace

5.

JAN NEPOMUK HNÍZDIL, * 14.05.1802 Sedlejovice 17 (41-21/97), rodiče: Jan Hnízdil a Judita roz. Schulzová, † 24.03.1856 Sedlejovice 17 (41-33/461), příčina úmrtí: tyfus ? sňatek 09.05.1826 ANNA ZAKOUŘILOVÁ, * 10.06.1807 Vrchovina 9 (41-21/71), rodiče: František Zakouřil a Anna roz. Holinová, † po 1846 (v matrice Hodkovice nad Mohelkou 1833-1865 sign. L 41-33 Zi neuvedeno) 20.06.1826 koupil Jan Hnízdil od otce Jana za 544 zlatých ve stříbře grunt v Sedlejovicích 17 děti: i ii

iii iv v 6

vi vii

mrtvě narozený chlapec, */† 16.02.1830 Sedlejovice 17 (41-24/5) Josef Hnízdil, * 10.04.1831 Sedlejovice 17 (41-24/7), úmrtí po 1831 (v matrikách Hodkovice nad Mohelkou 1800-1832 sign. L 41/31 Z a 1833-1865 sign. L 41/33 Zi neuvedeno) nebo sňatek po 1849 (v matrice Hodkovice nad Mohelkou 1836-1865 sign. L 41/30 O nenalezeno) nepokřtěné děvče, */† 17.10.1833 Sedlejovice 17 (41-24/10) mrtvě narozené děvče, */† 14.02.1835 Sedlejovice 17 (41-24/11) Kateřina Hnízdilová, * 27.06.1836 Sedlejovice 17 (41-24/13), † 02.05.1838 Sedlejovice 17 (41-33/449, příčina úmrtí: psotník Jan Nepomuk Hnízdil, * 04.06.1839 Sedlejovice 17 (41-24/16) bezejmenný syn, */† 29.06.1846 Sedlejovice 17 (41-24/26)

71


*** 6. generace 6.

JAN NEPOMUCKÝ HNÍZDIL, * 04.06.1839 Sedlejovice 17 (41-24/16), rodiče: Jan N. Hnízdil a Anna roz. Zakouřilová, † 17.06.1896 Turnov 261 (6862/49), příčina úmrtí: rakovina sňatek 11.04.1896 ALŽBĚTA SKŘIVÁNKOVÁ, * 22.10.1836 Drahoňovice 6, rodiče: Josef Skřivánek a Marie roz. Randáková, úmrtí po 1896 děti:

7

i

Jan křtitel Antonín Hnízdil, * 24.06.1876 Turnov 261 – nemanželský, sňatkem rodičů legitimovaný *** 7. generace

7.

JAN KŘTITEL ANTONÍN HNÍZDIL, * 24.06.1876 Turnov 261, rodiče: Jan Hnízdil a Alžběta roz. Skřivánková, 1909 příslušný do Radostína, původně malíř pokojů na Žižkově, poté zřízenec dráhy v Chvalech, † 16.01.1963 Chvaly sňatek 08.10.1905 Žižkov (kostel sv. Rocha v Olšanech) ANNA ŠIMKOVÁ, * 15.10.1878, švadlena, rodiče: Antonín Šimek, pekařský pomocník a Rozálie roz. Jeřábková, † po 1920 děti křtěny v kostele sv. Rocha na Žižkově do Chval se přistěhovali ze Žižkova někdy v listopadu 1912 14.02.1921 odpadly všechny od katolické církve a zůstaly bez vyznání (souvislost se sčítáním lidu 15.02.1921) děti: i

Marie Antonie Šimková, * 15.11.1898 Žižkov 835, † 18.11.1898 Žižkov 835, příčina úmrtí: vrozená slabost ii Rudolf Hnízdil, * 11.01.1904 Žižkov 835, sňatek 04.05.1935 Chvaly, Jaroslava Pecháčková, Svépravice Antonín Hnízdil iii Terezie Anna Hnízdilová, * 18. září 1905 na Žižkově č.p. 990, do obecné školy nastoupila 16. září 1911, do Obecné školy ve Chvalech začala chodit 18. listopadu 1912, přestála ve školním roce 1918/19 španělskou chřipku a zůstávala hodně doma, aby pomáhala s péčí o své sourozence, neboť matka měla tuberkulózu iv Jan Bohuslav Hnízdil, * 27.07.1907 Žižkov 990, † 19.03.1909 Žižkov 167, příčina úmrtí: enteritis (zánět střev), eclampsia (psotník) v Marie Anna Hnízdilová, * 05.05.1909 Žižkov 167, do Obecné školy ve Chvalech začala chodit 18. září 1915 vi Alžběta Josefa Hnízdilová, * 18.02.1911 Žižkov 167, do obecné školy v Chvalech začala chodit 19. září 1917 vii Karel Hnízdil, * 28.11.1912 Chvaly, do obecné školy v Chvalech začal chodit 16.09.1919 viii Antonín Hnízdil, * 27.05.1916 Chvaly, do obecné školy začal chodit 01.09.1922 ix Vlasta Hnízdilová, * 24.03.1920 Chvaly, do obecné školy v Chvalech začala chodit 01.09.1926 ***

72


8. generace 8. KAREL HNÍZDIL, 28.11.1912 Horní Počernice, rodiče: Jan křtitel Antonín Hnízdil a Anna roz. Šimková, † 11.09.1944 Brandenburg, popraven v koncentračním táboře sňatek 21.12.1940 Praha 1 ANNA SVOBODOVÁ, * 26.07.1922 Červené Pečky, okr. Kolín, rodiče: Antonín Svoboda a Anna roz. Sojková, † 10.04.2001 Praha, příčina úmrtí: infarkt děti:

9.

i

Jan Hnízdil, * 24.11.1941 Horní Počernice *** 9. generace

9.

JAN HNÍZDIL, 24.11.1941 Horní Počernice, rodiče Karel Hnízdil a Anna roz. Svobodová, † 17.11.2009 Praha – Horní Počernice, příčina úmrtí: srdeční nedostatečnost sňatek 11.9.1965 Praha MIROSLAVA MAKALOVÁ, * 16.08.1947, rodiče: Miroslav Makal a Jaroslava roz. Machová děti:

i ii

Karel Hnízdil, * 21.11.1966 Jana Hnízdilová, * 21.03.1972, 1. sňatek, Petr Kučera, 2. sňatek, Martin Poláček děti: i Veronika Kučerová, * 15.05.1994 ii Barbora Poláčková. * 07.08.1991 *** 10. generace

10. KAREL HNÍZDIL, * 21.11.1966 Praha, rodiče: Jan Hnízdil a Miroslava roz. Makalová sňatek 06.10.1990 Horní Planá DARINA JODLOVÁ, * 20.09.1970 Český Krumlov, rodiče: Jaroslav a Jarmila roz. Šipošová děti: i ii

Jan Hnízdil, * 03.04.1991 Brandýs nad Labem Kateřina Hnízdilová, * 09.11.1994 Praha ***

73


Historie rodu hnízdil part2