Eurodesk Cyprus,March:Youth on the Move Campaign

Page 1

Τεύρνο/Issue 5 01/03/2012

Index

Ππωηοβοςλία “Νεολαία ζε Κίνηζη”

Δθδήισζε 1 Πξσηνβνπιίαο “Νενιαία ζε Κίλεζε” “Youth on the Move” event Δκπεηξίεο Comenius

2

Comenius Experiences Δκπεηξίεο EVS

4

EVS Experiences Δκπεηξίεο Erasmus

6

Erasmus Experiences Δκπεηξία Αληαιιαγήο Νέσλ

Υπενθύμιζη: Βξείηε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε Πξνγξάκκαηα Κηλεηηθόηεηαο ζηελ Δπξώπε ΔΓΩ 9

Youth on the Move Initiative

Youth Exchange Experience Δκπεηξία Erasmus Mundus

10

Erasmus Mundus Experience

Σηνηρεία Δπηθνηλσλίαο Contact Information

Σηα πιαίζηα ηεο 19εο Γηεζλνύο Δθπαηδεπηηθήο Έθζεζεο, ην Eurodesk Κύπξνπ ζπκκεηείρε ζην πεξίπηεξν ηεο επξσπατθήο θακπάληαο “Νενιαία ζε Κίλεζε”, ελεκεξώλνληαο ην θνηλό γηα δηάθνξεο επθαηξίεο θηλεηηθόηεηαο ζηελ Δπξώπε ζηνπο ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο θαηάξηηζεο, ηεο εξγαζίαο, ηνπ εζεινληηζκνύ θαη ηεο ελεξγνύο ζπκκεηνρήο. Τελ εθδήισζε ηεο θακπάληαο "Νενιαία ζε Κίλεζε" ραηξέηεζαλ, ηελ Παξαζθεπή 17 Φεβξνπαξίνπ, ε θ. Αλδξνύια Βαζηιείνπ, Δπξσπαία Δπίηξνπνο γηα ηελ Δθπαίδεπζε, ηνλ Πνιηηηζκό, ηελ Πνιπγισζζία θαη ηε Νενιαία, ν Υπνπξγόο Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ, θ. Γηώξγνο Γεκνζζέλνπο θαη ε Καξνιίλα Πειελδξίηνπ, ε Κππξία πξέζβεηξα ηεο πξσηνβνπιίαο "Νενιαία ζε Κίλεζε". Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο αλαθνηλώζεθαλ θαη η’ απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνύ αθίζαο, ν νπνίνο είρε σο ζεκαηηθή ηελ θηλεηηθόηεηα ζηελ Δπξώπε. Παξάιιεια, λένη νη νπνίνη ζπκκεηείραλ ζε πξνγξάκκαηα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, κνηξάζηεθαλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο κε ην θνηλό. Τν Eurodesk Κύπξνπ έρεη ζπγθεληξώζεη θάπνηεο από απηέο, ηηο νπνίεο κπνξείηε λα δηαβάζεηε ζην ελεκεξσηηθό δειηίν απηνύ ηνπ κήλα. Γείηε ηε ζπλέληεπμε ηεο Καξνιίλαο Πειελδξίηνπ, ηεο Κππξίαο Πξέζβεηξαο ηεο θακπάληαο “Νενιαία ζε Κίλεζε” θάλνληαο θιηθ ΔΓΩ.

11

During the 19th International Education Fair in Nicosia , there was a stand of the European campaign “Youth on the Move”.The Eurodesk Cyprus was there, disseminating information to the general public about various mobility opportunities in Europe, in the fields of education, training, work, volunteerism and active participation. The Youth on the Move event had been opened on Friday, 17 February, by Mrs Androulla Vassiliou, the European Commissioner for Education, Culture, Multilingualism and Youth, the Minister of Education and Culture, Mr. Georgios Demosthenous and the Cypriot Youth on the Move ambassador, Karolina Palendritou. During the event, the results of the poster competition “Mobility in Europe” were announced. Youngsters who participated in European Commission’s programmes, shared their experiences with the public. The Eurodesk Cyprus collected some of them which you may read them in the current newsletter. Click HERE to watch an interview with Karolina Pelendritou, Youth on the Move Ambassador from Cyprus. Reminder: For information about Mobility Programmes click HERE


Useful Links

Page 2

Δμπειπίερ Comenius

Πξόγξακκα Comenius

Βαζικέρ πληποθοπίερ για ηο ππόγπαμμα Comenius: Δπηθεληξώλεηαη ζηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε απ’ ηελ πξνζρνιηθή αγσγή έσο θαη ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Σηελ Κύπξν ην πξόγξακκα δηαρεηξίδεηαη ην Ίδξπκα Γηα Βίνπ Μάζεζεο. Κύξηνη Σηόρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο: Αλάπηπμε ηεο θαηαλόεζεο κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ ιαώλ ηεο Δπξώπεο. Η θαηαλόεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο πνιηηηζκηθήο θαη γισζζηθήο πνιπκνξθίαο ηεο Δπξώπεο. Να απνθηήζνπλ νη λένη βαζηθέο δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο νη νπνίεο ζα ππνβνεζήζνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο εμέιημε, ηε κειινληηθή ηνπο απαζρόιεζε θαη ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ηνπο ζηα θνηλά. Αύμεζε ηεο θηλεηηθόηεηαο καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ Πεξαηηέξσ θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ

Πξόγξακκα Γηα Βίνπ Μάζεζεο

Λανίηειο Λύκειο-Κύππορ και Sainte Union de Kain-Βέλγιο Οη καζήηξηεο Nίθε θαη Κάζηα ηνπ Λαληηείνπ Λπθείνπ είπαλ: “Ήηαλ κία πνιύ σξαία εκπεηξία ε νπνία καο έδσζε πνιιά. Γλσξίζακε λέα άηνκα κε ηα νπνία αθόκε θξαηάκε επαθή θαη ηνλ ηξόπν δσήο ησλ Βέιγσλ, ν νπνίνο είλαη πνιύ δηαθνξεηηθόο απ’ απηόλ ησλ Κππξίσλ”.

Am e r i c a n Ac a d e m y Λάπνακαρ: "Απνθηήζακε λένπο θίινπο θαη είρακε ηελ επθαηξία λα ηξαγνπδήζνπκε ηξαγνύδηα ζε άιιεο γιώζζεο θαη λα γλσξίζνπκε ηνλ πνιηηηζκό άιισλ ρσξώλ".

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πξόγξακκα Comenius θάλεηε θιηθ ΔΓΩ


Τεύχος/Issue 5

Page 3

Useful Links

Comenius Experiences

Comenius Programme

Basic Information about Comenius Programme: It is focused mainly on the school education, from the pre-school up to secondary level. In Cyprus, the Lifelong Learning Foundation is in charge for the Comenius programme. The main objectives of the programme are: The development of understanding and tolerance among the Europeans To highlight the cultural and linguistic diversity in Europe To help the youngsters to acquire further skills and competences To enhance the youth participation To enchance the mobility of the students and the educational staff Further training of the teachers

Lifelong Learning Programme

Lyceum Lanitio-Cyprus and Sainte Union de Kain-Belgium The students Niki and Kasia said that:"It was a really nice experience, we gained a lot. We came in touch with other people, with whom we are still in contact and the lifestyle of the Belgium people which is totally different than the lifestyle of the Cypriot people".

American Academy Larnaca: "We made new friends, we had the chance to sing songs in several languages and come in touch with the civilization of the other countries".

For more information about the Comenius programme click HERE


Useful Links

Page 4

Δμπειπίερ EVS

Δζληθή Υπεξεζία Πξνγξάκκαηνο “Νέα Γεληά ζε Γξάζε”

Βαζικέρ Πληποθοπίερ για ηο ππόγπαμμα EVS: Η Δπξσπατθή Δζεινληηθή Υπεξεζία (EVS-European Voluntary Service) είλαη ε δξάζε 2 ηνπ Πξνγξάκκαηνο “Νέα Γεληά ζε Γξάζε”. Απεπζύλεηαη ζε λένπο κεηαμύ 18-30 εηώλ νη νπνίνη έρνπλ κία κνλαδηθή επθαηξία, λα γλσξίζνπλ ηνλ πνιηηηζκό θαη ηελ γιώζζα κίαο άιιεο ρώξαο, πξνζθέξνληαο ηηο ππεξεζίεο ηνπο εζεινληηθά ζε κία νξγάλσζε. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε Γξάζε 2 κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε ηε Λεηηνπξγό Νενιαίαο Έιελα Καιιή ζηελ αθόινπζε ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ekalli@youth.org.cy.

Ο Απμάνηο, ο οποίορ πποζθέπει ηιρ ςπηπεζίερ ηος εθελονηικά ζηην κςππιακή οπγάνωζη LCEducational, είπε: "Έρσ ηελ επθαηξία λα πξνζθέξσ ηηο ππεξεζίεο κνπ ζε θάηη ην νπνίν κε ελδηαθέξεη θαζώο επίζεο θαη λα πινπνηήζσ ηα δηθά κνπ projects. Μνπ δίλεηαη ε επθαηξία λα δήζσ ζε κία άιιε ρώξα θαη λα γλσξίζσ άηνκα ηα νπνία έρνπλ ηα ίδηα ηδαληθά κ' εκέλα".

Γηαδηθηπαθή βάζε δεδνκέλσλ νξγαλώζεσλ

Η Δλίνα η οποία πποζέθεπε ηιρ ςπηπεζίερ ηηρ εθελονηικά ζ’ ένα οικοηποθείο ζηην Ποπηογαλία για 6 μήνερ είπε: ”Η Δπξσπατθή Δζεινληηθή Υπεξεζία ήηαλ κία από ηηο ζεκαληηθόηεξεο εκπεηξίεο ζηε δσή κνπ. Μέζα ζε έμη κήλεο έκαζα κία άιιε γιώζζα (Πνξηνγαιηθά), ρνξνύο, ηξαγνύδηα θαη ζπληαγέο καγεηξηθήο απ' όιν ηνλ θόζκν. Τελ ίδηα ζηηγκή, άηνκα από άιιεο ρώξεο κάζαηλαλ γηα ηελ ηζηνξία θαη ηελ θνπιηνύξα ηεο ρώξαο κνπ. Σπζηήλσ ζε θάζε λέν λα δήζεη ηελ εκπεηξία EVS! Δίλαη κία εκπεηξία δσήο ρσξίο πνιιά έμνδα, ε Δπξώπε αλαιακβάλεη λα πιεξώζεη ηα έμνδά ζνπ! Δζύ απιά άδξαμε ηελ επθαηξία!”

Τν youthnetworks είλαη έλα δίθηπν ην νπνίν θέξλεη ζε επαθή λένπο, ν ξ γ α λ ώ ζ ε η ο λενιαίαο θαη άηνκα η α ν π ν ί α Useful Resource: Τν ελεκεξσηηθό δειηίν ηνπ κήλα Γεθεκβξίνπ έρεη θάλεη αθηέξσκα ζηνλ απαζρνινύληαη ζηνλ εζεινληηζκό θάλνληαο ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηελ Δπξσπατθή Δζεινληηθή Υπεξεζία. Μπνξείηε λα ην ηνκέα ηεο λενιαίαο βξείηε θάλνληαο θιηθ ΔΓΩ (youth workers)


Useful Links

Page 5

EVS Experiences Basic Information about the EVS: The European Voluntary Service (EVS) is the action 2 of the "Youth in Action Programme". It is addressed to young people between 18-30 years old. The EVS gives youngsters a unique opportunity to get in touch with the civilization and the language of another country, by providing their voluntary service in an organization. For more information about the Action 2 you National Agency of can contact the Youth Officer Elena Kalli in the following email ekalli@youth.org.cy. the “Youth in Action Programme” Armando who offers his voluntary services in the Cypriot organization LCEducational, said: “I have the opportunity to work for a cause that I agree with. I have the opportunity to implement my own projects, live in another country and come in touch with people that have the same ideals”.

An online database with organizations and projects

The youthnetworks is a network that brings in touch the young people, the youth organizations and the youth workers.

Elina who offered her voluntary service in a school in Portugal for 6 months said: "EVS has been one of the most significant experiences in my life. In six months I learned a new language (Portuguese), new dances, songs, recipes from many other countries around the globe, while at the same time, I was able to share the history and the culture of my country. I strongly recommend EVS program to any youngster! You get great life experiences without major expenses! Europe pays for the expenses! Just grab the opportunity"!

Useful Resource: The newsletter of the month December was dedicated to volunteerism with a special reference to the European Voluntary Service. You may find it HERE


Useful Links

Page 6

Δμπειπίερ Erasmus

Φξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα όινπο ηνπο θνηηεηέο ERASMUS ζηελ Δπξώπε

Βαζικέρ Πληποθοπίερ ηο ππόγπαμμα Erasmus: Σηνρεύεη θπξίσο ζηελ αύμεζε ηεο θηλεηηθόηεηαο θνηηεηώλ, θαζεγεηώλ θαη ινηπνύ παλεπηζηεκηαθνύ πξνζσπηθνύ, κέζσ δηκεξώλ ζπκθσληώλ κεηαμύ Παλεπηζηεκίσλ, Ιδξπκάησλ Τξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαζώο θαη νξγαληζκώλ/επηρεηξήζεσλ. Σηελ Κύπξν ν αξκόδηνο θνξέαο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ην Ίδξπκα Γηα Βίνπ Μάζεζεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη, ηελ Κπξηαθή 19 Φεβξνπαξίνπ, ζην πεξίπηεξν ηεο θακπάληαο "Νενιαία ζε Κίλεζε", ππήξμε ζπλαπιία κε αθνξκή ηνλ ενξηαζκό ησλ 25 ρξόλσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο.

Μποπείηε να δείηε ηο επίζημο βίνηεο ηος ππογπάμμαηορ ΔΓΩ.

EAEC: European Association of Erasmus Coordinators

ESN: Erasmus Students Network

ESA Cyprus Μέινο ηνπ δηθηύνπ ESN. E-mail Δπηθνηλσλίαο: esacyprus@gmail.com

Η Δβελίνα πος έσει ζςμμεηάζσει ζηο ππόγπαμμα Erasmus ζηην Ιηαλία είπε: "Φάξε ζην ERASMUS απόθηεζα πνιινύο θίινπο από δηάθνξεο ρώξεο, ηαμίδεςα αξθεηά θαη έκαζα Ιηαιηθά". Αμίδεη λ’ αλαθεξζεί όηη ε Δβειίλα ήηαλ θαη έλαο από ηνπο εζεινληέο ηεο εθδήισζεο!

Ο Άλεξ ο οποίορ ζςμμεηείσε ζηο ππόγπαμμα Erasmus ζηην Ιηαλία είπε: "Τν ERASMUS αιιάδεη ηνλ άλζξσπν ζε πξνζσπηθό θαη θνηλσληθό επίπεδν δίλνληαο ηνπ κία επξύηεξε ζθνπηά ησλ θαηαζηάζεσλ. Αθόκε βνεζά ζηελ αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο".

Useful Resource: Βξείηε ηνλ νδεγό γηα ηνπο θνηηεηέο Erasmus ΔΓΩ. Έρεη εθδνζεί από ην δίθηπν ESN


Useful Links

Τεύχος/Issue 5

Page 7

Erasmus Experiences

Useful Information for all the ERASMUS students in Europe

EAEC: European Association of Erasmus Coordinators

Basic Information for the Erasmus programme: It focuses on the enhancement of the mobility of university students, academic and university staff, through bilateral agreements between Higher Education Institutions and also between organization/ enterprises. In Cyprus, the Lifelong Learning Foundation is in charge for the Erasmus programme. This year the programme celebrates its 25 years. Αs a result, on Sunday 19 February there was a concert in the stand of the "Youth on the Move" campaign.

Watch the official video of the programme HERE. Ewelina, who participated to the Erasmus programme in Italy said: “Due to the Erasmus I have many friends from different countries. I travelled a lot and I learnt Italian”. Ewelina was one of the “Youth on the Move” volunteers, as well!

Alex who participated to the Erasmus programme in Italy said: “Erasmus changes people at a personal and social level. It gives a broader view of things and develops the critical thinking” ESN: Erasmus Students Network

Useful Resource: Find the guide for Erasmus students HERE. Published by the ESN network ESA Cyprus Member of the ESN network. Contact E-mail: esacyprus@gmail.com


Useful Links

Page 8

Δμπειπία Ανηαλλαγήρ Νέων

"YEU Cyprus"

Youth in Action Programme

Βαζικέρ πληποθοπίερ για ηιρ “Ανηαλλαγέρ Νέων”: Κύξηνο ζηόρνο ησλ "Αληαιιαγώλ Νέσλ" (Γξάζε 1.1 - Πξόγξακκα "Νέα Γεληά ζε Γξάζε") είλαη λα θέξεη θνληά λένπο από δηάθνξεο ρώξεο. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δξάζε 1.1 επηθνηλσλήζηε κε ηε Λεηηνπξγό Νενιαίαο Άλλα Λύηξα, ζην alytra@youth.org.cy. Τν Γεθέκβξην ηνπ 2010 ην "YEU Cyprus" έρεη πινπνηήζεη ηελ αληαιιαγή λέσλ "Merry Holy...Days: Celebrating our Religious Diversity", ε νπνία είρε σο ζέκα ην δηαζξεζθεπηηθό δηάινγν. Τν ζπγθεθξηκέλν ζρέδην έρεη επηρνξεγεζεί από ηελ Δζληθή Υπεξεζία ηνπ Πξνγξάκκαηνο "Νέα Γεληά ζε Γξάζε". Η Δλένη είπε για ηην εμπειπία ηηρ: “Η δηαζξεζθεπηηθή αληαιιαγή λέσλ "Merry Holy...Days", ήηαλ θάηη πεξηζζόηεξν από απηό ην νπνίν πεξίκελα. Γελ ήηαλ κόλν κία γηνξηή ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο καο, αιιά θαη κία εκπεηξία δσήο! Έκαζα ηόζα πνιιά ζρεηηθά κε ηηο δηάθνξεο ζξεζθείεο θαη μεπέξαζα ηα δηθά κνπ ζηεξεόηππα ζρεηηθά κε ηνπο αλζξώπνπο πνπ πηζηεύνπλ ζε άιιεο ζξεζθείεο, βιέπνληαο απηό πνπ καο ελώλεη παξά απηό πνπ καο ρσξίδεη. Σηελ ηειηθή, όιεο νη ζξεζθείεο δηδάζθνπλ ηελ αγάπε, έλα κήλπκα ην νπνίν αλαδύζεθε ζε όιν ηνπ ην κεγαιείν θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο επράξηζηεο εκπεηξίαο κε-ηππηθήο κάζεζεο, ε νπνία ζα κε ζπληξνθεύεη γηα όιε κνπ ηε δσή! “ Γείηε ηο ζσεηικό βίνηεο ΔΓΩ

Youth Exchange Experience

National Agency of the “Youth in Action Programme”.

Basic Information about the “Youth Exchanges”: The main goal of the “Youth Exchanges” (Action 1.1 - Youth in Action Programme) is to bring together people from different countries. For more information contact the Youth Officer Anna Lytra, at alytra@youth.org.cy. On December of 2010 the "YEU Cyprus" implemented the interreligious youth exchange “Merry Holy...Days: Celebrating our Religious Diversity”. The topic of the youth exchange was the interreligious dialogue. The project was financed by the National Agency of the “Youth in Action Programme”. Eleni said about her experience: “The international youth exchange "Merry Holy...Days!" by YEU Cyprus, was so much more than what it promised to be: not only a celebration of our religious diversity, but also a lifechanging experience! I came to learn so much about different religions and break my own stereotypes of people with different religious beliefs, by being able to see what unites us rather than what separates us. And deep down to the core of it, religion is all about love, a message that emerged in all its glory during this playful and growing non-formal education experience and that will accompany me for the rest of my life! ” Watch the video HERE ΔΓΩ


Useful Links Page 9

Δμπειπία Leonardo Da Vinci

Leonardo Da Vinci Programme

Βαζικέρ Πληποθοπίερ για ηο ππόγπαμμα Leonardo Da Vinci: Σηνρεύεη ζηε βειηίσζε ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζηελ Δπξώπε. Σηελ Κύπξν ην πξόγξακκα δηαρεηξίδεηαη ην Ίδξπκα Γηα Βίνπ Μάζεζεο. Σηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ε εηαηξεία "GrantXpert Consulting" αλέιαβε ηε δηνξγάλσζε θαη πινπνίεζε ελόο ζρεδίνπ θηλεηηθόηεηαο γηα επαγγεικαηίεο καζεηέο ρνξνύ. Σην ζπγθεθξηκέλν ζρέδην ζπκκεηείραλ 7 Κύπξηνη καζεηέο ρνξνύ κεηαμύ 15-18 ρξνλώλ, νη νπνίνη εθπξνζώπεζαλ ηελ Κύπξν ζην Γηεζλέο Φεζηηβάι Φνξνύ ImPulsTanz,ην νπνίν έιαβε ρώξα ζηελ Απζηξία κεηαμύ 17-30 Ινπιίνπ 2011.

Η Δςπςδίκη η οποία ζςμμεηείσε ζηο ζσέδιο είπε: ”Κέξδηζα πάξα πνιιά κέζα ζε δύν εβδνκάδεο. Αζρνινύκαη κε ην ρνξό από 4 ρξνλώλ, σζηόζν κέζα ζ΄ απηέο ηηο δύν εβδνκάδεο έρσ ζπλεηδεηνπνηήζεη όηη απηό κε ην νπνίν ζέισ λα αζρνιεζώ ζηε δσή κνπ είλαη ν ζύγρξνλνο ρνξόο”

"GrantXpert Consulting"

Leonardo Da Vinci Experience Basic Information about the Leonardo Da Vinci Programme: The main goal of the programme is the improvement of the vocational education and training. In Cyprus, the Lifelong Learning Foundation is in charge for the Leonardo Da Vinci programme. The "GrantXpert Consulting" organized and implemented a mobility project for professional dance students. In that project, 7 Cypriots between 15-18 years old participated and represented Cyprus in the Vienna International Dance Festival ImPulsTanz, that took place between 17-30 July 2011. Vienna International Dance Festival ImPulsTanz

Evridiki who participated in the project said: “I got a lot in two weeks. I dance since the age of 4 years old, however, in those two weeks I realized that modern dance is what I want to do in my life”


Useful Links

Page 10

Δμπειπία Erasmus Mundus Βαζικέρ Πληποθοπίερ για ηο ππόγπαμμα: Σηόρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κέζσ ππνηξνθηώλ θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ παλεπηζηεκίσλ ζηελ Δπξώπε θαη ζηνλ ππόινηπν θόζκν. Σηελ ηζηνζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο κπνξείηε λα βξείηε όιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ ηα νπνία πξνζθέξνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο. ERASMUS MUNDUS PROGRAMME

Ο Κλεάνθηρ ο οποίορ παπακολούθηζε ηο μεηαπηςσιακό ππόγπαμμα "Erasmus Mundus, Space Master”, είπε: “Τν αθαδεκατθό επίπεδν ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ηδηαίηεξα ςειό. Παξόια απηά, έρσ γλσξίζεη δηάθνξεο ρώξεο θαη θνπιηνύξεο θαη έρσ θάλεη θίινπο από δηάθνξεο ρώξεο. Δίλαη κία εκπεηξία ηελ νπνία ζπζηήλσ αλεπηθύιαθηα δηόηη βνεζά πεξαηηέξσ ζηελ εμέιημε ηνπ ραξαθηήξα”.

Erasmus Mundus Experience Basic Information about the programme: The objective of the programme is the enhancement of the quality of the higher education, through scholarships and cooperation between higher education institutions in Europe and the rest of the world. In the website of the programme, you may find all the useful information about the postgraduate programmes.

Kleanthis who attended the postgraduate programme "Erasmus Mundus, Space Master”, said: “The academic level of the programme was quit high. However, I visited several countries, I came in touch with different cultures and I made friends from different countries. I strongly recommend that experience because it helps further the personal development ”.


Eurodesk Κύπξνπ Eurodesk Cyprus Δπγελίαο θαη Αλησλίνπ Θενδόηνπ 6, 1060 Λεπθσζία 6, Evgenias and Antoniou Theodotou 1060 Nicosia Phone: 00357-22402613 Fax: 00357-22402630 E-mail: eurodeskcy@eurodesk.eu

Μνηξάζνπ καδί καο ηηο απόςεηο ζνπ θαζώο επίζεο θαη ηηο εκπεηξίεο ζνπ ζε πξνγξάκκαηα θαη δξαζηεξηόηεηεο Νενιαίαο. Μέζσ email ζην:eurodeskcy@eurodesk.eu

Κάζε κήλα ζα δεκνζηεύνπκε ζην newsletter καο ηελ πην ελδηαθέξνπζα ηζηνξία!!!

Share with us your opinion and your experiences in Youth programs and activities. Through email at: eurodeskcy@eurodesk.eu

Every month we will publish in our newsletter the most interesting story !!!

Πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε Δπξσπατθέο επθαηξίεο θαη πνιηηηθέο γηα ηνπο λένπο, δηαηίζεληαη θαη ζηα Κέληξα Πιεξνθόξεζεο Νέσλ ζηε Λάξλαθα, Κάησ Πνιεκίδηα, Αγξό θαη Πάθν. Email επηθνηλσλίαο: info@kepli.org.cy You may find information about European opportunities and youth policies in the Youth Information Centres in Larnaka, Kato Polemidia, Agros and Pafos. Contact email: info@kepli.org.cy

Τν ζρέδην απηό ρξεκαηνδνηήζεθε κε ηελ ππνζηήξημε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Η παξνύζα δεκνζίεπζε (αλαθνίλσζε) δεζκεύεη κόλν ηνλ ζπληάθηε ηεο θαη ε Δπηηξνπή δελ επζύλεηαη γηα ηπρόλ ρξήζε ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ πεξηέρνληαη ζε απηήλ. This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.