Page 1

Σεύρνο/Issue 1 01/11/2011

Δλδηαθέξνληα Θέκαηα Interesting topics Δπξσπατθή Γηαδηθηπαθή Πύιε Νενιαίαο European Youth Portal

Πξόγξακκα Νέα Γεληά ζε Γξάζε Youth in Action Programme

Eurodesk Κύπροσ O Οξγαληζκόο Νενιαίαο Κύπξνπ έρεη ιεηηνπξγήζεη ην πξόγξακκα Eurodesk ζηελ Κύπξν. Κύξηνο ζθνπόο ηνπ είλαη, ε παξνρή πιεξνθόξεζεο ζρεηηθά κε Δπξσπατθέο πνιηηηθέο θαη επθαηξίεο πνπ ελδηαθέξνπλ ηνπο λένπο θαη άηνκα ηα νπνία αζρνινύληαη κε ηε λενιαία. Μέζα από ην πξόγξακκα απηό, έρεηο άκεζα πξόζβαζε ζε εμεηδηθεπκέλεο θαη αθξηβείο πιεξνθνξίεο, ζ’ έλα επξύ θάζκα ζεκάησλ όπσο: εξγαζία, ζπνπδέο, θηλεηηθόηεηα, εζεινληηζκό, ρξεκαηνδόηεζε, αληαιιαγέο, κε ηππηθή κάζεζε θ.α., εληειώο δσξεάλ. Σν Eurodesk ρξεκαηνδνηείηαη από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο “Νέα Γεληά ΢ε Γξάζε” θαη ιεηηνπξγεί ζε άιιεο 33 επξσπατθέο ρώξεο, επίζεο. Δπνκέλσο…. όπνηα θη αλ είλαη ε απνξία ζνπ, μεθίλα από εκάο!!!

Πεξηερόκελα / Index

Eurodesk Κύπξνπ Eurodesk Cyprus

1

Eurodesk Cyprus

Δπξσπατθή 2 Γηαδηθηπαθή Πύιε Νενιαίαο Ιζηνζειίδα Eurodesk European Youth Portal Eurodesk Website Training Courses

3

Δθδειώζεηο/ Γηαγσληζκνί Events/ Competitions

4

Δπηρνξεγήζεηο Funding

5

Share your opinion and experiences

6

The Youth Board of Cyprus provides young people and youth workers, with access to information on European policies and opportunities , through the Eurodesk services. In this way, it connects you with high quality information, concerning: work, studies, mobility, volunteerism, subsidies, exchanges and non-formal education, for free. The information is direct, up to date, accurate and tailored to your needs. Eurodesk, is financed by the European Commission, through the “Youth in Action Programme”, and operates in 33 other countries, as well. So…...whatever your question is, start with us!!!


Page 2

Εσρωπαϊκή Διαδικησακή Πύλη Νεολαίας:

Δπξσπατθή Γηαδηθηπαθή Πύιε Νενιαίαο: Μεξηθνί Αξηζκνί 2010: 3.719.273 Δπηζθέςεηο 2.308.649 Δπηζθέςεηο γηα ηελ Θεκαηηθή “Δξγαζία”

European Youth Portal: Some Numbers 2010: 3.719.273 Visits 2.308.649 Visits for the Theme “Work”

Η Δπξσπατθή Γηαδηθηπαθή Πύιε Νενιαίαο δεκηνπξγήζεθε ην 2001 κεηά από απόθαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Κύξηνο ζηόρνο ηεο είλαη ε πξνώζεζε ηεο ζπκκεηνρήο θαη ηεο θηλεηηθόηεηαο ησλ λέσλ, θαη ε ελίζρπζε ηεο ελεξγνύο πνιηηόηεηάο ηνπο. Απηό επηηπγράλεηαη δίδνληαο πξόζβαζε ζηνπο λένπο πνπ δνπλ, ζπνπδάδνπλ θαη εξγάδνληαη ζηελ Δπξώπε, ζε Δπξσπατθέο θαη εζληθέο πιεξνθνξίεο γηα όιεο ηηο ρώξεο ηεο ΔΔ, ηελ Κξναηία, ηελ Σνπξθία, ηελ Ιζιαλδία, ηελ Διβεηία, ηε Ννξβεγία θαη ην Ληρλελζηάηλ. Σν πεξηερόκελν ηεο Δπξσπατθήο Γηαδηθηπαθήο Πύιεο Νενιαίαο επηκειείηαη ην Eurodesk θάζε ρώξαο, γη’ απηό θαη είλαη δηαζέζηκε ζε όιεο ηηο γιώζζεο ησλ πην πάλσ ρσξώλ. Δπηπιένλ, ην Eurodesk απαληά ζε εξσηήκαηα ηα νπνία ππνβάιινληαη κέζσ ηεο Δπξσπατθήο Γηαδηθηπαθήο Πύιεο Νενιαίαο.

Ιζηοζελίδα Eurodesk: ΢ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Eurodesk κπνξείηε λα βξείηε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε όιεο ηηο επθαηξίεο θαη ρξεκαηνδνηήζεηο ζηελ Δπξώπε πνπ αθνξνύλ ηνπο λένπο. Μπνξείηε λα θάλεηε εύθνια θαη γξήγνξα αλαδήηεζε αλά ζεκαηηθή ή αλά θνξέα, αιθαβεηηθά ή κε βάζεη ηελ εκεξνκελία δήισζεο ελδηαθέξνληνο.

European Youth Portal The European Youth Portal was created in 2001 after a decision taken by the European Commission. The main goal of the European Youth Portal is to promote participation, mobility and the active citizenship of young people. The above goal is achieved by giving access to the youngsters who live, study and work in Europe, to European and national information about all the member-states of the EU, Croatia, Turkey, Iceland, Switzerland, Norway and Lichtenstein. The Eurodesk of each country is responsible for the context of the European Youth Portal. As a result, it is available in all the spoken languages of the above countries. Moreover, Eurodesk answers to enquiries submitted in the European Youth Portal.

Eurodesk Website In the official website of the Eurodesk you may find information about opportunities and funding in Europe. You may do your search easily and quickly either alphabetically or by theme, by institution or according to the deadline.


Τεύχος/Issue 1

Training Course :))) YINTRO - Stepping into Youth Information Γηνξγαλσηέο: Οξγαληζκόο Νενιαίαο Κύπξνπ - Μέινο ηνπ νξγαληζκνύ ERYICA/ Δζληθή Τπεξεζία Κύπξνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο “Νέα Γεληά ζε Γξάζε” Σόπνο: Ξελνδνρείν Πνζεηδώληα, Λεκεζόο Ηκεξνκελία Γηεμαγσγήο: 27 Ννεκβξίνπ - 3 Γεθεκβξίνπ 2011 Πξνθίι ΢πκκεηερόλησλ: Άηνκα ηα νπνία απαζρνινύληαη ζηνλ ηνκέα Πιεξνθόξεζεο ησλ Νέσλ (youth information workers) από Κύπξν, Μάιηα, Ληζνπαλία, Λεπθνξσζία, FYROM θ.α. Γιώζζα: Αγγιηθά Θέκαηα: 1) Πιαίζην θαη Αξρέο ζηελ Πιεξνθόξεζε ησλ Νέσλ 2) Πιεξνθόξεζε ησλ Νέσλ ζηελ Πξάμε 3) Η Σέρλε ηνπ λα εξγάδεζαη κε Νένπο ζηνλ Σνκέα ηεο Πιεξνθόξεζεο Νέσλ 4) ΢πλερηδόκελε Δπαγγεικαηηθή Αλάπηπμε ζηνλ Σνκέα ηεο Πιεξνθόξεζεο Νέσλ

YINTRO - Stepping into Youth Information Organizers: Youth Board of Cyprus- Member of ERYICA Organization / National Agency of the “Youth in Action Programme” Place: Poseidonia Hotel, Limassol Date: 27th of November—3rd of December 2011 Profile of the Participants : Youth Information Workers from Cyprus, Malta, Lithuania, Belarus, FYROM a.o. Language: English Topics: 1) Background and Principles of Youth Information 2) Youth Information in Practice 3) The Art of Working with Young People in a Youth Information Setting 4) Continuous Professional Development in Youth Information Work

Page 3


Page 4

Εκδηλώζεις-Διαγωνιζμοί Erasmus γηα Νένπο Δπηρεηξεκαηίεο -Δπξσπατθό Γξαθείν Κύπξνπ : 15-17 Ννεκβξίνπ, Start-up Café, Λεκεζόο. ERASMUS FOR YOUNG ENTREPRENEURS

OPEN DAYS 2011

FOCUS GROUPS FOR TEENAGERS

Open Days 2011-Εσρωπαϊκό Γραφείο Κύπροσ/Υποσργείο Εμπορίοσ, Βιομητανίας, θαη Σνπξηζκνύ-Η εθδήισζε αθνξά ηελ παξνπζίαζε κηαο πιεζώξαο επξσπατθώλ θαη άιισλ ρξεκαηνδνηηθώλ πξνγξακκάησλ κε ζηόρν ηελ έγθπξε ελεκέξσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ θόζκνπ αιιά θαη άιισλ θνξέσλ αλαθνξηθά κε ηηο επθαηξίεο ρξεκαηνδόηεζεο πνπ πξνζθέξνληαη. Η εγγξαθή είλαη εληειώο ΓΩΡΔΑΝ 15-17 Ννεκβξίνπ, Σερλνινγηθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ (ΣΔ.ΠΑ.Κ), Λεκεζόο. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: 22894294 Focus Groups- “Οη αλάγθεο ησλ λέσλ” - Γηα εθήβνπο: 16 θαη 26 Ννεκβξίνπ, 11:30-13:30, Κέληξν Πιεξνθόξεζεο Νέσλ (ΚeΠΛi) Λάξλαθα Γηα πιεξνθνξίεο θαη έληππν ζπκκεηνρήο : larnaka@kepli.org.cy / 24822580 Έθζεζε Μεηαπηπρηαθώλ ΢πνπδώλ : Τπεξεζία ΢πνπδώλ Μέξηκλαο, Παλεπηζηήκην Κύπξνπ : 29 Ννεκβξίνπ , 11:00-14:30 Κηίξην Κνηλσληθώλ Γξαζηεξηνηήησλ θάησ από ην Flo Café.

θαη

Φνηηεηηθήο

Γηαδηθηπαθόο Γηαγσληζκόο Ψεθηαθήο Φσηνγξαθίαο θαη Σαηλίαο κε ζέκα ηηο Κιηκαηηθέο Αιιαγέο θαη ηελ Δλέξγεηα ζηελ Κύπξν. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: Γέζπνηλα Μηραειίδε : despina@ngo-sc.org /+357 22-875099 θαη ΢άξα :sarah@cypruscommunitymedia.org /+357-22-660838

Events-Competitions Erasmus for Young Entrepreneurs-European Office Cyprus : 15-17 November, Start-up Café, Limassol.

EXHIBITION OF POSTGRADUATES STUDIES

Open Days 2011-European Office Cyprus/Ministry of Commerce, Industry and Tourism-The event is about a presentation of a wide range of European and other funding programmes in order to get informed the business world and other institutions regarding the offered funding opportunities. The registration is FREE. 15-17 November, Cyprus University of Technology, Limassol. For more info: 22894294 Focus Groups- “The needs of Young people” - For teenagers : 16 and 26 November, 11:30-13:30 , KEPLI (Youth Information Centre) Larnaka. For information and participation form : larnaka@kepli.org.cy / 24822580 Exhibition of Postgraduate Studies : Academic Affairs and Student Welfare Service, University of Cyprus: 29 November, 11:00-14:30 Building of Social Activities near the Flo Café.

ONLINE DIGITAL PHOTO AND VIDEO COMPETITION

Online Digital Photo and Video Competition with the theme of Climate Change and Energy in Cyprus. For more info.: Despina Μichaelide : despina@ngo-sc.org / +357 22-875099 Sara: sarah@cypruscommunitymedia.org / +357-22-660838


Page 5

Τεύχος/Issue 1

Επιτορηγήζεις/Funding Πξόγξακκα Γηα Βίνπ Μάζεζεο: Κνηλνηηθό πξόγξακκα Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο πνπ θαιύπηεη όινπο ηνπο ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. ΢ηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηα Βίνπ Μάζεζεο εληάζζνληαη ηα πην θάησ πξνγξάκκαηα: COMENIUS: Έλαο από ηνπο θύξηνπο ζηόρνπο είλαη ε αλάπηπμε ηεο γλώζεο θαη ηεο θαηαλόεζε ηεο πνιηηηζκηθήο θαη γισζζηθήο πνιπκνξθίαο ηεο Δπξώπεο από ηνπο καζεηέο, ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, ην ζρνιηθό πξνζσπηθό θαη γεληθά απ' όινπο ηνπο θνξείο πνπ αζρνινύληαη κε ηελ πξν-ζρνιηθή, πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. ERASMUS : Αθνξά ηνλ Σνκέα ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Απνζθνπεί θπξίσο ζηελ βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο, ζηελ πξνώζεζε ηεο θηλεηηθόηεηα θαζώο επίζεο θαη ζηελ ελζάξξπλζε δηαθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζε ηδξύκαηα Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. LEONARDO DA VINCI : Αθνξά θπξίσο ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε. Έλαο από ηνπο θύξηνπο ζηόρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε πξνώζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηδξπκάησλ , θνξέσλ, νξγαληζκώλ ή επηρεηξήζεσλ ζηελ Δπξώπε. GRUNDTVIG : Αθνξά γεληθά ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο όπσο π.ρ. ε αλάπηπμε λέσλ δεμηνηήησλ. STUDY VISITS : Αθνξά ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ θαη εκπεηξηώλ κεηαμύ Δπξσπαίσλ αξκνδίσλ θαη εηδηθώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Δθπαίδεπζεο θαη Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο. EUROPEAN LANGUAGE LABEL: Κύξηνο ζηόρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη όινη νη Δπξσπαίνη πνιίηεο λα θαηέρνπλ ηξεηο επξσπατθέο γιώζζεο.

Lifelong Learning Program: A program for Community Action of the European Commission which covers all the areas of education and professional training. The Lifelong Learning Program includes the following programs: COMENIUS : One of the main goals of the program is the development of knowledge and understanding about the cultural and linguistic diversity of Europe among students, teachers, educational staff and generally all the education-focused shareholders of the pre-school, primary and secondary education. ERASMUS : It is focused to the higher education. Its’ aims are the improvement of the quality in education, the promotion of the mobility and also the encouragement of the international cooperation between the Higher Education institutions. LEONARDO DA VINCI : It is mainly focused to the vocational education and training. One of the main goals of the program is to promote the collaboration between institutions, agencies, organizations or companies in Europe. GRUNDTVIG : It is focused to the adult education in many fields, such as, the development of new skills and competences STUDY VISITS : It is focused to the facilitation of the exchange of information and experience among European decision makers and experts in the field of Education and Vocational Training. EUROPEAN LANGUAGE LABEL : The main goal of the program is to help learn three European languages.

all

the

European citizens to


Eurodesk Κύπξνπ Eurodesk Cyprus Δπγελίαο θαη Αλησλίνπ Θενδόηνπ 6, 1060 Λεπθσζία 6, Evgenias and Antoniou Theodotou 1060 Nicosia Phone: +357-22-402613 Fax: +357-22-402630 Email: eurodeskcy@eurodesk.eu

Μνηξάζνπ καδί καο ηηο απόςεηο ζνπ θαζώο επίζεο θαη ηηο εκπεηξίεο ζνπ ζε πξνγξάκκαηα θαη δξαζηεξηόηεηεο Νενιαίαο. Μέζσ email ζην:eurodeskcy@eurodesk.eu Κάζε κήλα ζα δεκνζηεύνπκε ζην newsletter καο ηελ πην ελδηαθέξνπζα ηζηνξία!!!

Share with us your opinion and your experiences in Youth programs and activities. Through email at: eurodeskcy@eurodesk.eu Every month we will publish to our newsletter the most interesting story .

Σν ζρέδην απηό ρξεκαηνδνηήζεθε κε ηελ ππνζηήξημε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Η παξνύζα δεκνζίεπζε (αλαθνίλσζε) δεζκεύεη κόλν ηνλ ζπληάθε ηεο θαη ε Δπηηξνπή δελ επζύλεηαη γηα ηπρόλ ρξήζε ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ πεξηέρνληαη ζε απηήλ. This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Newsletter Eurodesk Cyprus:November  

The first bilingual interactive newsletter of the Eurodesk Cyprus presents the European youth information structures in Europe,Eurodesk and...