Page 1

Eurodesk Brussels Link B u l l e t i n Γεθέκβξηνο 2011

Πξνζεζκίεο κέρξη θαη 15 Απξηιίνπ 2012 Δγρεηξίδηα Δπθαηξίεο ζηελ Δπξώπε Highlights Πξνζερή Γεγνλόηα


Deadlines Προθεςμίεσ μζχρι και 15 Απριλίου 2012

Deadline Reminder: http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=1 Reference Deadline Programme Title number EU0010000482

31Γεθεκβξίνπ 2011

EFC Mobility Programmes - STEP beyond

EU0010000227

31Γεθεκβξίνπ 2011

EFC Mobility Programmes-Roberto Cimetta Fund

EU0010000138

10Ηαλνπαξίνπ2012

EU0010000331

10Ηαλνπαξίνπ 2012

Partnership Programme on European Youth Worker Training Researchers’ night

EU0010000050

12Ηαλνπαξίνπ 2012

People (FP7) - Marie Curie Actions

EU0010000346

13Ηαλνπαξίνπ 2012

UNESCO/Keizo Obuchi Researcher Fellowships

EU0010000358

15Ηαλνπαξίνπ 2012

EU0010000413

15Ηαλνπαξίνπ 2012

Internship at the European Commission Delegation to the United Nations in New York Bogliasco Fellowships Programme

EU0010000031

16Ηαλνπαξίνπ 2012

Lifelong Learning - COMENIUS

EU0010000069

16Ηαλνπαξίνπ 2012

Lifelong Learning - GRUNDTVIG

EU0010000386

23Ηαλνπαξίνπ 2012

European Charlemagne Youth Prize

EU0010000389

30Ηαλνπαξίνπ 2012

EU0010000072

31Ηαλνπαξίνπ 2012

EU0010000090

31Ηαλνπαξίνπ 2012

EU0010000225

31Ηαλνπαξίνπ 2012

Traineeship at the European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) Traineeships at the European Commission Administrative in- service training periods Traineeships at the European Commission Translation traineeships European University for Postgraduate Research

EU0010000263

31Ηαλνπαξίνπ 2012

Internships at the World Bank

EU0010000490

31Ηαλνπαξίνπ 2012

EU0010000004

1Φεβξνπαξίνπ2012

EU0010000030

1Φεβξνπαξίνπ2012

Global Development Awards and Medals Competition 2011 Traineeships and Study Visits at the European Parliament YOUTH IN ACTION - Action 1: Youth for Europe

EU0010000035

1Φεβξνπαξίνπ2012

EU0010000085

1Φεβξνπαξίνπ2012

EU0010000088

1Φεβξνπαξίνπ2012

EU0010000322

1Φεβξνπαξίνπ2012

EU0010000357

1Φεβξνπαξίνπ2012

EU0010000356

1Φεβξνπαξίνπ2012

EU0010000355

1Φεβξνπαξίνπ2012

YOUTH IN ACTION - Action 2 : European Voluntary Service European Youth Foundation- Grants for international youth activities Europe for Citizens: Action 1: Active citizenship for Europe - Town Twinning Europe for Citizens - Active Civil Society for Europe (Action 2) YOUTH IN ACTION - Action 5.1 - Meetings of young people and those responsible for youth policy YOUTH IN ACTION - Action 4.3. Training and networking of those active in youth work and youth organisations YOUTH IN ACTION - Action 3.1 Cooperation with the neighbouring countries of the EU

2


EU0010000372

1Φεβξνπαξίνπ2012

Euro-Med Youth Programme

EU0010000001

2Φεβξνπαξίνπ2012

Lifelong Learning - Leonardo da Vinci

EU0010000005

2Φεβξνπαξίνπ2012

Lifelong Learning - ERASMUS

EU0010000037

15Φεβξνπαξίνπ2012

Lifelong Learning - Jean Monnet Programme

EU0010000408

16Φεβξνπαξίνπ2012

European Research Council (ERC) Grants

EU0010000034

23Φεβξνπαξίνπ2012

Tempus IV

EU0010000199

1 Καξηίνπ 2012

ECF Project Grants Scheme

EU0010000210

1 Καξηίνπ 2012

EU0010000349

1 Καξηίνπ 2012

Young European of the Year Award Fellowships & InterRail-Global-Passes Fulbright - Schuman Programme

EU0010000360

1 Καξηίνπ 2012

Lifelong Learning - Languages (Key Activity 2)

EU0010000361

1 Καξηίνπ 2012

EU0010000362

1 Καξηίνπ 2012

EU0010000436

1 Καξηίνπ 2012

EU0010000468

1 Καξηίνπ 2012

Lifelong Learning - Policy Co-operation and Innovation in Lifelong Learning (Key Activity 1) Lifelong Learning - Development of Innovative ICTbased Content, Services, Pedagogies and Practice for Lifelong Learning (Key Activity 3) Lifelong Learning – Dissemination and Exploitation of Results and Exchange of Good Practice (Key Activity 4) Heinrich Boll Foundation Scholarships

EU0010000427

15 Καξηίνπ 2012

Global Junior Challenge Award

EU0010000503

30 Καξηίνπ 2012

EU0010000020

31 Καξηίνπ 2012

Media 2007-Support for the transnational distribution of European films Traineeships at the Committee of the Regions

EU0010000192

31 Καξηίνπ 2012

EU0010000234

31 Καξηίνπ 2012

EU0010000152

1 Απξηιίνπ 2012

EU0010000029

1 Απξηιίνπ 2012

EU0010000500

13 Απξηιίνπ 2012

EU0010000501

13 Απξηιίνπ 2012

EU0010000352

15 Απξηιίνπ 2012

-

Travel

Traineeships and Fellowships at the European Centre for Modern Languages (ECML) Traineeships at the Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade marks and Designs) Traineeships at the Economic and Social Committee International youth activities held in co-operation with the European Youth Centres MEDIA 2007-Support for the development of production projects MEDIA 2007-Support for the development of onand off-line interactive works Traineeships at the North-South Centre of the Council of Europe

3


Εγχειρίδια Κηλεηηθόηεηα εξγαζίαο ζηελ ΔΔ-Η επίδξαζε ηεο δηεύξπλζεο θαη ε ιεηηνπξγία ησλ κεηαβαηηθώλ ξπζκίζεσλ Ζ παξνχζα κειέηε εμεηάδεη ηελ νηθνλνκηθή θαη εξγαζηαθή επίπησζε ζηελ αγνξά Αλαηνιήο-Γχζεο ξνέο θηλεηηθφηεηαο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηα ηειεπηαία ρξφληα, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ θηλεηηθφηεηα απφ ηε Βνπιγαξία θαη ηε Ρνπκαλία, επηά ρξφληα κεηά ηε δηεχξπλζε ηεο ΔΔ ην 2004.Ζ κειέηε εμεηάδεη ιεπηνκεξψο ηελ θιίκαθα θαη ηε δνκή ηεο θηλεηηθφηεηαο ζηελ εξγαζία κεηαμχ Αλαηνιήο-Γχζεο κεηά ηηο δηεπξχλζεηο ηνπ 2004/2007 ηεο ΔΔ, ηελ επίδξαζε ηεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ζε ζέκαηα καθξννηθνλνκίαο θαη αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ φπσο ε θηλεηηθφηεηα εξγαδνκέλσλ πςειήο εμεηδίθεπζεο θαη εξγαδνκέλσλ ρακειήο εμεηδίθεπζεο. Ζ επίδξαζε ησλ κεηαβαηηθψλ ξπζκίζεσλ γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ εξγαδνκέλσλ αλαιχεηαη ζε βάζνο. Ζ θχξηα έθζεζε ηεο κειέηεο ζπκπιεξψλεηαη απφ πην ιεπηνκεξείο κειέηεο πεξηπηψζεσλ αλαιχνληαο ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ εξγαδνκέλσλ γηα δχν ρψξεο απνζηνιή εξγαηηθνχ δπλακηθνχ (Βνπιγαξία θαη Ρνπκαλία) θαη ηηο ηέζζεξηο θχξηεο ρψξεο ππνδνρήο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ (Ηηαιία, Ηζπαλία, Γεξκαλία θαη Ζλσκέλν Βαζίιεην). http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1108&furtherNe ws=yes Δηήζηα Έξεπλα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ Αλάπηπμε ην 2012 Ζ έξεπλα πξνζδηνξίδεη ηη πηζηεχεη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζρεηηθά κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο ΔΔ γηα ηνπο επφκελνπο 12 κήλεο ζε φξνπο νηθνλνκηθψλ θαη δεκνζηνλνκηθψλ πνιηηηθψλ θαη κεηαξξπζκίζεσλ γηα ηφλσζε ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο απαζρφιεζεο ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο Δπξψπε 2020 (Europe 2020). Κε ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο θαη ησλ θνηλσληθψλ ζπλεπεηψλ ηεο θξίζεο, ε AGS ηνλίδεη ηνλ βαζηθφ ξφιν ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζε θαη ζπληζηά ζηα θξάηε κέιε λα εζηηάζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηνπο λένπο. Ζ AGS πξνηείλεη επίζεο επαλαπξνγξακκαηηζκφ ησλ δηαζέζηκσλ θνλδπιίσλ ηεο ΔΔ γηα ηελ ππνζηήξημε πξσηνβνπιηψλ κε άκεζν αληίθηππν ζηελ αλάπηπμε θαη ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα, φπσο ζπζηήκαηα πξνψζεζεο εθπαίδεπζεο γηα λένπο κε ηε βνήζεηα ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλσληθνχ Σακείνπ. Θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Δπξσπατθνχ Δμακήλνπ ηνπ 2012 ζα γίλεη αλάιπζε ρψξα κε ρψξα απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Europe 2020. Ζ αλάιπζε ζα παξνπζηαζηεί ηνλ Ηνχλην ηνπ 2012 ζην Δπξσπατθφ Θνηλνβνχιην. http://ec.europa.eu/europe2020/reaching-the-goals/monitoring-progress/annualgrowth-surveys/index_en.htm Δπξσβαξόκεηξν: Απαζρόιεζε θαη Κνηλσληθή Πνιηηηθή Ζ έξεπλα δείρλεη φηη πεξηζζφηεξνη απφ ην έλα ηξίην ησλ Δπξσπαίσλ πνιηηψλ νη νπνίνη εξγάδνληαη ζην παξφλ ζηάδην αλεζπρνχλ φηη ζα ράζνπλ ηελ δνπιεηά ηνπο. Ωζηφζν, ε γεληθή αίζζεζε απνγνήηεπζεο γηα ηελ θνηλσλία ζην ζχλνιφ ηεο, θαη γηα ηα ελδερφκελα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ θαίλεηαη λα θζάλεη ζην ηέινο ηεο ζχληνκα, δελ έρεη κεηαθξαζηεί ζε κηα θξίζε εκπηζηνζχλεο, βάζε ησλ απαληήζεσλ ησλ πεξηζζνηέξσλ εξσηεζέλησλ νη νπνίνη βιέπνπλ ηηο δηθέο ηνπο πξννπηηθέο. Γεληθά νη Δπξσπαίνη ζεσξνχλ φηη ε επίδξαζε ηεο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ ζρεηηθά κε ηελ απαζρφιεζε θαη άιισλ θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ ηεο ΔΔ ζηελ ρψξα ηνπο ήηαλ απνηειεζκαηηθέο. http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_379_360_en.htm#377

4


Δπξσπατθό Κέληξν Παξαθνινύζεζεο Ναξθσηηθώλ θαη Δζηζκνύ ζηα Ναξθσηηθά Δηήζηα Έθζεζε 2011 (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction Annual Report (EMCDDA) 2011) Ζ έθζεζε “The state of the drugs problem in Europe” δείρλεη φηη ε ρξήζε λαξθσηηθψλ ζηελ Δπξψπε είλαη ζρεηηθά ζηαζεξή, αθφκε, παξνπζηάδεηαη θάπνηα κείσζε ζηελ ρξήζε θάπνησλ λαξθσηηθψλ, φπσο ε θνθαΐλε. Οη Δπξσπατθέο ρψξεο κε ηα πςειφηεξα επίπεδα ρξήζεο (Ζλσκέλν Βαζίιεην, Ηηαιία, Γαλία θαη Ηζπαλία) ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν παξνπζίαζαλ θάπνηα κείσζε φζν αθνξά ηε ρξήζε θνθαΐλε κεηαμχ ησλ ειηθηψλ 15-34 ρξνλψλ. Ζ Θάλλαβεο, ην παξάλνκν λαξθσηηθφ κε ηελ κεγαιχηεξε θαηαλάισζε ζηελ Δπξψπε, παξνπζηάδεη επίζεο κία πησηηθή ηάζε. Ζ ρξήζε λαξθσηηθψλ απφ ηνπο λένπο αιιάδεη, θαζψο εκθαλίδνληαη λέεο ζπλζεηηθέο θαη κε ειεγρφκελεο ςπρνδξαζηηθέο νπζίεο, νη νπνίεο ζπρλά απνθαινχληαη «λφκηκα λαξθσηηθά», αληηθαζηζηψληαο ηε ρξήζε ησλ θιαζηθψλ λαξθσηηθψλ. Έλα απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ νη αξρέο απηή ηελ ζηηγκή είλαη φηη ηα ζπγθεθξηκέλα δηεγεξηηθά, πεξηιακβαλνκέλνπ ηεο έθζηαζεο, ησλ ακθεηακηλψλ θαη ηνπ MDMA, δηαδίδνληαη πάξα πνιχ γξήγνξα κε απνηέιεζκα λα είλαη δχζθνιε ε παξαθνινχζεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο. Ζ ηειεπηαία έξεπλα ηνπ EMCDDA ζρεηηθά κε ηνπο online εκπφξνπο λαξθσηηθψλ έδεημε φηη πεξηζζφηεξα απφ 600 online θαηαζηήκαηα πσινχζαλ ςπρνδξαζηηθά πξντφληα θαη αλαθαιχθζεθε κία κεγάιε πνηθηιία λέσλ πξντφλησλ πνπ πξνζθέξνληαη. http://www.emcdda.europa.eu/events/2011/annual-report Σύλνςε ηεο πξαθηηθήο ζρεηηθά κε ηελ θπξίαξρε ηάζε Καηά ησλ Γηαθξίζεσλ/Ιζόηεηαο Δθδφζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Ζ ζχλνςε ζθνπεχεη λα πξνσζήζεη ηηο θπξίαξρεο ηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ θαη ηελ ηζφηεηα ζ' φια ηα ζηάδηα ησλ πνιηηηθψλ δηαδηθαζηψλ ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο ΔΔ. Έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα βνεζήζεη ηνπο θνξείο ράξαμεο πνιηηηθήο θαη δηαρεηξηζηέο πξνγξακκάησλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο πνιηηηθήο λα εθαξκφζνπλ ηελ παξνχζαο ηάζεο σο αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ έξγνπ ηνπο. Παξέρεη έλα πξαθηηθφ νδεγφ θαη πεξηέρεη ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα ηα νπνία έρνπλ ήδε εθαξκνζηεί ζηελ ΔΔ. http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/compendium_mainstreaming_equali ty_en.pdf Δπξσπατθή Γηαδηθηπαθή Πύιε γηα ηελ κεηαλάζηεπζε Ζ πχιε είλαη ην πξψην ζεκείν εηζφδνπ γηα έγθαηξε θαη πξαθηηθή πιεξνθφξεζε γηα ηελ ΔΔ θαη ηηο εζληθέο δηαδηθαζίεο κεηαλάζηεπζεο θαη κεηαλαζηεπηηθψλ πνιηηηθψλ. Δξγαδφκελνη, εξεπλεηέο, θνηηεηέο θαη φζνη ζέινπλ λα επαλελσζνχλ κε ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο νη νπνίεο είλαη ήδε εγθαηεζηεκέλεο ζηελ ΔΔ κπνξνχλ λα βξνπλ πιεξνθνξίεο πξνζαξκνζκέλεο ζηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο, ζρεηηθά κε ην θξάηνο-κέινο φπνπ ελδηαθέξνληαη λα κεηαλαζηεχζνπλ. Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα βξνπλ άκεζα πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα ηνπο θαη εάλ ρξεηάδνληαη βίδα γηα λα εηζέιζνπλ ζηελ ΔΔ. Δπηπιένλ, νξγαλψζεηο ζηήξημεο απνδήκσλ, θαζψο επίζεο θαη αξρέο κεηαλάζηεπζεο, ππεξεζίεο απαζρφιεζεο θαη επηζηήκνλεο, κπνξνχλ λα έρνπλ κία ιεπηνκεξή ελεκέξσζε. Ζ Πχιε είλαη δηαζέζηκε ζηα Αγγιηθά θαη ηα Γαιιηθά θαη ζχληνκα ζα είλαη δηαζέζηκε ζη' Αξαβηθά θαη ζηα Ηζπαληθά. http://ec.europa.eu/immigration

5


Τεξκαηίδνπκε ηνλ Απνθιεηζκό-Αο Υινπνηήζνπκε ηνπ Αλαπηπμηαθνύο Σηόρνπο ηεο Φηιηεηίαο. Κία λέα δηαδξαζηηθή ηζηνζειίδα ε νπνία δεκηνπξγήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο εθζηξαηείαο "Σεξκαηίδνπκε ηνλ Απνθιεηζκφ" θαιεί φιν ην θφζκν λα πξσηνζηαηήζεη ζηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε ζ' φιν ηνλ θφζκν θαη ζηελ ζηήξημε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο. Βξεο πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο εδψ: http://www.endexclusion.eu Απεζηαικέλνο Δπηρεηξεκαηίαο Κία λέα δηαδηθηπαθή πχιε, ε νπνία απεπζχλεηαη ζε λένπο επηρεηξεκαηίεο, γηα ην πσο λα αξρίζνπλ θαη λα επεθηείλνπλ ηελ επηρείξεζε ηνπο. Αλαθέξεη παξαιείςεηο ηεο πνιηηηθήο ζρεηηθά κε ηελ πξνψζεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πλεχκαηνο, ηδίσο ζηνπο λένπο θαη ζηηο γπλαίθεο. Πξνζθέξεη, επίζεο, εξγαιεία γηα ηα νπνία βνεζνχλ ζηελ αιιαγήο επηρεηξεζηαθήο θνπιηνχξαο θαη ζηελ πξνψζεζεο πνιηηηθψλ θηιηθψλ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο. Δίλαη κία θνηλή πξσηνβνπιία ηεο νκάδαο εξγαδνκέλσλ ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο θαη Θνηλσληθήο Δπηηξνπήο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο http://www.entrepreneurenvoy.org Αλακόξθσζε ηεο Ιζηνζειίδαο ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ Ζ λέα κνξθή ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ ε νπνία έρεη επαλαζρεδηαζηεί πιήξσο νχησο ψζηε λα βειηησζεί, λα εθζπγρξνληζηεί, λα είλαη νπηηθά πην ειθπζηηθή κε θάπνηα λέα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά. Παξάιιεια έρεη δηαηεξήζεη φια ηα γλσζηά γλσξίζκαηα ηεο φπσο, εηδήζεηο θαη πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο νη ρξήζηεο αλακέλνπλ λα βξνπλ εθεί. http://www.europarl.europa.eu

6


Ευκαιρίεσ ςτην Ευρώπη

E

Δζληθό Πξόγξακκα Καηάξηηζεο Δκπεηξνγλσκόλσλ EMSA National Expert Professional Trainees Programme Ο Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο γηα ηελ Αζθάιεηα ζηε Θάιαζζα (European Maritime Safety Agency) πξνζθέξεη ζηνπο εζληθνχο εκπεηξνγλψκνλεο έλα πξφγξακκα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 3 έσο 5 κελψλ. Οη εθπαηδεπφκελνη ζα απνθηήζνπλ πξαθηηθή εκπεηξία θαη θαηαλφεζε ζρεηηθά κε ην έξγν ηεο EMSA, κέξα κε ηελ κέξα, θαη ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα εξγαζηνχλ ζε έλα πνιππνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ, ελψ ηαπηφρξνλα ζα ζέζνπλ ζε εθαξκνγή ηηο γλψζεηο πνπ έρνπλ απνθηήζεη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Ζ εθπαίδεπζε ζα αξρίζεη ηελ 1ε ή ηελ 16ε Καξηίνπ 2012 θαη ζα ηειεηψζεη ηελ 31ε Ηνπιίνπ ή ηελ 15ε Απγνχζηνπ 2012, αληίζηνηρα. Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο αηηήζεσλ (θαηά πξνηίκεζε ζηα Αγγιηθά) 11 Ιαλνπαξίνπ 2012 ε ψξα 17:00 (ψξα Ιηζζαβφλαο). Γηάβαζε πεξηζζφηεξα: http://www.emsa.europa.eu/recruitment-info/national-expert-professionaltrainees.html

είλαη

Υπνηξνθίεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Bocconi γηα Ξέλνπο Πξνπηπρηαθνύο Φνηηεηέο γηα ην Αθαδεκατθό Έηνο 2012-2013 Σν Παλεπηζηήκην Bocconi πξνζθέξεη κέρξη θαη 40 ππνηξνθίεο ζε μέλνπο θνηηεηέο ρακειψλ εηζνδεκαηηθψλ ζηξσκάησλ (need-based scholarships) νη νπνίνη έρνπλ εγγξαθεί ζε πξνγξάκκαηα πξνπηπρηαθνχ επηπέδνπ ή ζε πξνγξάκκαηα ζπλδπαζκνχ πξνπηπρηαθνχ θαη κεηαπηπρηαθνχ επηπέδνπ ζην Παλεπηζηήκην Bocconi ηεο Ηηαιίαο. Ζ ππνηξνθία πεξηιακβάλεη πιήξε απαιιαγή απφ δίδαθηξα χςνπο πεξίπνπ €11.000 εηεζίσο, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη 3 αθαδεκατθά έηε (γηα πξνγξάκκαηα πξνπηπρηαθνχ επηπέδνπ) ή κέρξη 5 αθαδεκατθά έηε (γηα πξνγξάκκαηα πξνπηπρηαθνχ θαη κεηαπηπρηαθνχ επηπέδνπ ζηνλ θιάδν ηεο Λνκηθήο). Γηα λα αλαλεσζεί ε ππνηξνθία πξέπεη πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο. Πξνζεζκίεο: 13 Ιαλνπαξίνπ 2012 (International winter section) 28 Mαξηίνπ 2012 (International spring section). Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: https://www.unibocconi.it/wps/allegatiCTP/BS%20Under%20for%20foreign%20stu dents%202012-13%20finaleSG%20ONLINE%202NOV_1.pdf Chachipe Map Photo Contest Chachipe, ζηε γιψζζα ησλ Ρφκα, ζεκαίλεη "αιήζεηα" ή "πξαγκαηηθφηεηα", κπνξεί επίζεο λα ζεκαίλεη θαη "δίθαην". Σν ηδξχκαηα Open Society Foundations θαη OSA Archivum ηνπ Θεληξηθνχ Δπξσπατθνχ Παλεπηζηεκίνπ (Central European University) ςάρλνπλ γηα θσηνγξαθίεο ηφζν απφ εξαζηηέρλεο φζν θαη απφ επαγγεικαηίεο θσηνγξάθνπο αλά ηνλ θφζκν, νη νπνίεο ζα απεηθνλίδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν βιέπνπλ ηνπο Ρφκα ζηηο δηθέο ηνπο θνηλφηεηεο. Οη θσηνγξαθίεο κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: Σνπηθφο Ήξσαο, Θνηλφο Παξνλνκαζηήο θαη Όλεηξν πνπ έγηλε πξαγκαηηθφηεηα. Θα πξέπεη λα έρνπλ ηξαβερηεί απφ ηηο αξρέο ηνπ 2005 ζε ρψξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ Γεθαεηία ηεο Δλζσκάησζεο ησλ Ρφκα 2005-2015: Αιβαλία, Βνπιγαξία, Βνζλία Δξδεγνβίλε, Θξναηία, Σζερία, Οπγγαξία, Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Καθεδνλίαο, Καπξνβνχλην, Ρνπκαλία, ΢εξβία, ΢ινβαθία θαη Ηζπαλία. Πξνζεζκία ππνβνιήο 15 Ιαλνπαξίνπ 2012 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: http://www.chachipe.org

7


Γηαγσληζκόο Παξακπζηνύ-Μίιεζε κνπ γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα Άηνκα απ' φιν ηνλ θφζκν θαινχληαη λα γξάςνπλ κία ηζηνξία ζρεηηθά κε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ παξακπζηνχ. Ζ ηζηνξία κπνξεί λα γξαθηεί ζε νπνηαδήπνηε γιψζζα θαη δελ κπνξεί λα είλαη πάλσ απφ 650 ιέμεηο. Σν θείκελν κπνξεί λα είλαη ρεηξφγξαθν ή δαθηπινγξαθεκέλν. Οη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ αηνκηθά ή ζε νκάδεο θαη ζα πξέπεη λα ζηείινπλ ηελ ηζηνξία ηνπο κέρξη ηηο 22 Ιαλνπαξίνπ 2012. Ο δηαγσληζκφο νξγαλψλεηαη απφ ηνλ Οξγάλσζε "Regards d'enfants". Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: http://www.regardsdenfants.com Google Υπνηξνθίεο ζηελ Δπξώπε γηα Φνηηεηέο κε Αλαπεξίεο Ζ ζπγθεθξηκέλε ππνηξνθία έρεη ζρεδηαζηεί γηα θνηηεηέο κε αλαπεξίεο νη νπνίνη παξαθνινπζνχλ παλεπηζηεκηαθά πξνγξάκκαηα ζηνλ θιάδν ηεο Πιεξνθνξηθήο ζε Παλεπηζηήκην ην νπνίν βξίζθεηαη νπνπδήπνηε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ ππνηξνθία έρεη σο ζηφρν ηελ θαηάξγεζε ησλ εκπνδίσλ πνπ εκπνδίδνπλ ηνπο θνηηεηέο κε αλαπεξίεο λα ζπνπδάζνπλ πιεξνθνξηθή, λα ηνπο ελζαξξχλεη λα δηαπξέςνπλ ζηηο ζπνπδέο ηνπο θαη λα θαηαζηνχλ ελεξγά πξφηππα θαη εγέηεο φζν αθνξά ηελ δεκηνπξγία ηερλνινγίαο. Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζην ηειεπηαίν έηνο ησλ πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηνπο, ή λα έρνπλ εγγξαθεί ζε πξφγξακκα Κάζηεξ ή Γηδαθηνξηθνχ (PhD) (ή θάηη αληίζηνηρν) ην 2012/2013, λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε Δπξσπατθφ Παλεπηζηήκην. Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα είλαη πνιίηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κφληκνη θάηνηθνη Δπξσπατθήο Έλσζεο ή θνηηεηέο απφ Σξίηεο Υψξεο νη νπνίνη θνηηνχλ ζε Παλεπηζηήκην ζηελ Δπξψπε. Οη θαιχηεξνη ππνςήθηνη ζα ιάβνπλ κία ππνηξνθία ησλ 7,000 Δπξψ (ή θάηη αλάινγν) γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2011/2012. Σνλ Ηνχλην ηνπ 2012, ζα θιεζνχλ λα επηζθέπηνπλ ην Δπξσπατθφ Γξαθείν ηεο Google κε φια ηα έμνδα πιεξσκέλα. Πξνζεζκία ππνβνιήο αηηήζεσλ: 1 Φεβξνπαξίνπ 2012. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: http://www.google.com/studentswithdisabilities-europe Tempus IV Σν Tempus, είλαη ην δηεπξσπατθφ πξφγξακκα θηλεηηθφηεηαο γηα παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο. Δίλαη ην πξφγξακκα ην νπνίν ζηεξίδεη ηνλ εθκνληεξληζκφ ηεο αλψηαηεο θαη αλψηεξεο εθπαίδεπζεο ζηηο ρψξεο-εηαίξνπο ησλ Γπηηθψλ Βαιθαλίσλ, ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ηεο Θεληξηθήο Αζίαο, Βνξείνπ Ακεξηθήο θαη Κέζεο Αλαηνιήο. ΢πκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία ελφο ρψξνπ ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο αλψηαηεο θαη αλψηεξεο εθπαίδεπζεο κεηαμχ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ ρσξψλ εηαίξσλ πνπ ηελ πεξηβάιινπλ. Σν Tempus ρξεκαηνδνηεί δχν είδε δξάζεσλ: 1)Θνηλά έξγα: Βαζίδνληαη ζε πνιπκεξείο εηαηξηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ηδξπκάησλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ ΔΔ θαη ηηο ρψξεο εηαίξνπο. Κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ, λα εθζπγρξνληζζνχλ θαη λα δηαδνζνχλ λέα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, κέζνδνη δηδαζθαιίαο θαη ρξήζηκν πιηθφ δηδαζθαιίαο. Τπάξρεη ελίζρπζε κίαο θνπιηνχξαο δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο θαη εθζπγρξνληζκνχ ηεο δηαρείξηζεο θαη δηαθπβέξλεζεο ησλ ηδξπκάησλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 2)Γηαξζξσηηθά κέηξα: ΢πκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε θαη ζηελ χπαξμε κεηαξξπζκίζεσλ ζηα ηδξχκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ζηα ζπζηήκαηα ησλ ρσξψλ εηαίξσλ, έηζη ψζηε λα εληζρπζεί ε πνηφηεηα θαη ε ζπλάθεηάο ηνπο, θαη λα απμεζεί ε ζχγθιηζή ηνπο κε ηηο εμειίμεηο ζηελ ΔΔ.

8


΢ηα πιαίζηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο αλαθνίλσζεο ηφζν Θνηλά Έξγα φζν θαη Γηαξζξσηηθά κέηξα κπνξνχλ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ, Πξνζεζκία Τπνβνιήο αηηήζεσλ 23 Φεβξνπαξίνπ 2012, 12.00 (CET). Κάζε πεξηζζφηεξα: http://eacea.ec.europa.eu/tempus/funding/2011/call_eacea_25_2011_en.php 2011 ICI-ECP Call for proposals (EACEA/38/11) Joint Mobility Projects and Joint Degree Projects Απηφ ην θάιεζκα ππνβνιήο πξνηάζεσλ ζηεξίδεη ηελ ζπλεξγαζία κεηαμχ Απζηξαιίαο θαη Γεκνθξαηίαο ηεο Θνξέαο κέζσ ησλ έξγσλ Joint Mobility Projects θαη Joint Degree Projects. Γηα ηα θνηλά ζρέδηα θηλεηηθφηεηαο (Joint Mobility Projects-JMP) παξέρεηαη ζηήξημε πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε θνηλνπξαμία κεηαμχ ηδξπκάησλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ηλζηηηνχησλ θαηάξηηζεο ζηελ ΔΔ θαη ζηηο Υψξεο-Δηαίξνπο,λα πινπνηεζνχλ θνηλά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη θαηάξηηζεο θαη λα εθαξκνζηεί ζηελ πξάμε ε θηλεηηθφηεηα ζπνπδαζηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ. Κία θνηλνπξαμία ε νπνία ππνβάιιεη αίηεζε γηα έλα έξγν ICI-ECP Joint Mobility Project πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηξία ηλζηηηνχηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο κεηά ην Ιχθεην απφ ηξία δηαθνξεηηθά θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ θαη ην ιηγφηεξν δχν ηλζηηηνχηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο κεηά ην Ιχθεην απφ ηελ ρψξα-εηαίξν. Ζ κεγαιχηεξε δηάξθεηα ελφο έξγνπ JMP είλαη 36 κήλεο. Θα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζε έξγα ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ internships θαη work placements. Γηα έξγα Joint Degree Projects (JDP) παξέρεηαη ζηήξημε γηα ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ δηπιψλ/θνηλψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ. Ζ θνηλνπξαμία ε νπνία ππνβάιιεη αίηεζε γηα έξγν ICI-ECP Joint Degree Project πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ην ιηγφηεξν δχν ηδξχκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζε θαη/ή ηλζηηηνχηα θαηάξηηζεο απφ δχν δηαθνξεηηθά θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ θαη ην ιηγφηεξν απφ δχν δηαθνξεηηθά ηλζηηηνχηα απφ ηηο ρψξεο-εηαίξνπο. Ζ κεγαιχηεξε δηάξθεηα ελφο έξγνπ JDP είλαη 48 κήλεο. Θα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή γηα έξγα κε θνηλά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ. Οη δξαζηεξηφηεηεο πξνγξακκαηίδνληαη λα μεθηλήζνπλ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2012. Θαινχληαη λα θάλνπλ αίηεζε ηδξχκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ηλζηηηνχηα επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, ηλζηηηνχηα θαηάξηηζεο θαη θνηλνπξαμίεο απφ ηλζηηηνχηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη/ή ηλζηηηνχηα επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηλζηηηνχηα θαηάξηηζεο. Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα θαηάγνληαη απφ κία ρψξα-εηαίξν θαη απφ έλα απφ ηα 27 θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ. Πξνζεζκία ππνβνιήο αηηήζεσλ 30 Mαξηίνπ 2012 Κάζε πεξηζζφηεξα: http://eacea.ec.europa.eu/bilateral_cooperation/eu_ici_ecp/funding/call_2011_en.p hp

9


Highlights Δθπαίδεπζεο ζηε ΔΔ, Νενιαία, Πνιηηηζκόο θαη ΑζιεηηζκόοΣπκπεξάζκαηα ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο. ΢ηηο 28-29 Λνεκβξίνπ έιαβε ρψξα κία ΢χλνδνο ηνπ ΢πκβνπιίνπ ηεο ΔΔ γηα ηελ Δθπαίδεπζε, ηελ Λενιαία, ηνλ Πνιηηηζκφ θαη ηνλ Αζιεηηζκφ. Ζ πξψηε κέξα ήηαλ αθηεξσκέλε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο "ERASMUS γηα φινπο" (2014-2020), απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Σν ΢πκβνχιην πηνζέηεζε ηέζζεξα έγγξαθα: ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ ΢πκβνπιίνπ γηα ηνλ εθκνληεξληζκφ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ ΢πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηηο γισζζηθέο δεμηφηεηεο νη νπνίεο κπνξνχλ λα δηεπθνιχλνπλ ηελ θηλεηηθφηεηα, ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ ΢πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ Αλαηνιηθή δηάζηαζε ζρεηηθά κε ηελ ζπκκεηνρή θαη ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ λέσλ θαη ην ςήθηζκα ηνπ ΢πκβνπιίνπ γηα κία αλαλεσκέλε Δπξσπατθή Αηδέληα ζρεηηθά κε ηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ. Σελ πξψηε κέξα, νη Τπνπξγνί πξνέβεζαλ ζε ζπδήηεζε εάλ ζα πξέπεη λα επελδχζνπλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ θαηάξηηζε ελ θαηξψ θξίζεο. ΢πδήηεζαλ επίζεο γηα ηελ ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο πέξα απφ ηα ζχλνξα ηεο ΔΔ. ΢' απηφ ην πιαίζην, είρε γίλεη αλαθνξά ζην Eurodesk, σο έλα ζεκαληηθφ δίθηπν ην νπνίν ζηεξίδεη ηελ πξφζβαζε ζε πνηνηηθά εξγαιεία πιεξνθφξεζεο, αληαιιάδνληαο θαιέο πξαθηηθέο κεηαμχ ΔΔ θαη ΔΟΘ. Σν Eurodesk δηαζθαιίδεη ηελ πξφζβαζε ζηελ πιεξνθφξεζε βαζηδφκελν ζε αμηφπηζηνπο νξγαληζκνχο-εηαίξνπο ην νπνίν βνεζά ζηελ ελδπλάκσζε ηεο δηθηχσζεο, ζηελ θαιχηεξε ζπλεξγαζία κεηαμχ νξγαλψζεσλ λενιαίαο ζηελ ΔΔ θαη ΔΟΘ θαη δηαζθαιίδεη ηελ αζθάιεηα απηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζ' απηή ηελ ζπλεξγαζία. Σέινο, ην ΢πκβνχιην έρεη πηνζεηήζεη ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ Αλαηνιηθή δηάζηαζε ηεο ζπκκεηνρήο θαη θηλεηηθφηεηαο ησλ λέσλ. Σελ δεχηεξε κέξα ε Δπξσπατθή

Δπηηξνπή παξνπζίαζε ην πξφγξακκα Creative Europe (2014-2020). Οη Τπνπξγνί ζπδήηεζαλ ζρεηηθά κε ηε ζπκβνιή ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηνκέα ζηελ νηθνλνκηθή αλάθακςε θαη αλάπηπμε θαη πηνζέηεζε ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηηο πνιηηηζηηθέο θαη δεκηνπξγηθέο ηθαλφηεηεο θαη ηνλ ξφιν ηνπο ζηελ νηθνδφκεζε κίαο πλεπκαηηθή πξσηεχνπζα ηεο Δπξψπεο. Δπηπιένλ, ην ΢πκβνχιην πηνζέηεζε απφθαζε ζρεηηθά κε ηελ ππνγξαθή ηεο Δπξσπατθήο ΢χκβαζεο γηα ηε λνκηθή πξνζηαζία ησλ ππεξεζηψλ πνπ βαζίδνληαη ή ζπλίζηαληαη ζηελ παξνρή πξφζβαζεο ππφ φξνπο. Αθφκε, πηνζέηεζε ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ παηδηψλ ζηνλ ςεθηαθφ θφζκν. Σελ ίδηα εκέξα, ην ΢πκβνχιην πηνζέηεζε έλα ςήθηζκα ζρεηηθά κε ηελ αληηπξνζψπεπζε ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο ΔΔ ζην ΢πκβνχιην ηνπ Ηδξχκαηνο WADA θαη ηνλ ζπληνληζκφ ηεο ΔΔ θαη ηηο ζέζεηο ησλ Θξαηψλ-Κειψλ ηεο πξηλ ηελ ζπλάληεζε ηεο WADA. Αθφκε, ην ΢πκβνχιην πηνζέηεζε ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ην ξφιν ησλ εζεινληηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ ηνκέα ηνπ αζιεηηζκνχ ζηελ πξνψζεζε ηεο ελεξγνχο πνιηηφηεηαο θαη ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ ζηεκέλσλ παηρληδηψλ. Σέινο, νη Τπνπξγνί είραλ κία δεκφζηα ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ ζσζηή δηαρείξηζε ηνπ αζιεηηζκνχ. Όιεο νη ιεπηνκέξεηεο είλαη δηαζέζηκεο εδψ:http://www.consilium.europa.eu/ uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ educ/126424.pdf

10


Παξνπζίαζε Νέσλ Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ ΢ηηο 23 Λνεκβξίνπ 2011 ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή παξνπζίαζε ηα λέα ηεο πξνγξάκκαηα: "Erasmus γηα Όινπο", ην νπνίν είλαη αθηεξσκέλν ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ θαηάξηηζε, ηελ λενιαία θαη ηνλ αζιεηηζκφ θαη ην "Γεκηνπξγηθή Δπξψπε" (Creative Europe) ην νπνίν είλαη αθηεξσκέλν ζηνλ ηνκέα ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, θαη ηα δχν πξνγξάκκαηα είλαη κέξνο ηεο πξφηαζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα έλα καθξνρξφλην πξνυπνινγηζκφ γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020. Σν "Erasmus γηα Όινπο" ζα θαηαλείκεη €19.5 δηζεθαηνκκχξηα (+70%) γηα πάλσ απφ επηά ρξφληα, ε αχμεζε ππνγξακκίδεη ηελ πξνηεξαηφηεηα πνπ δφζεθε φζν αθνξά ηελ επέλδπζε ζηελ γλψζε θαη ζηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ. ΢θνπφο είλαη ε ζηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ε αλάπηπμε ζηελ Δπξψπε. Σν πξφγξακκα εμαζθαιίδεη φηη φιν θαη πεξηζζφηεξα άηνκα ζα επσθεινχληαη απφ ηηο επηρνξεγήζεηο ηεο ΔΔ γηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ή θαηάξηηζεο ζην εμσηεξηθφ. Θα πξνσζήζεη επίζεο ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ θπβεξλήζεσλ, εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ, επηρεηξήζεσλ θαη άιισλ εηαίξσλ, γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ πνιηηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα εθζπγρξνληζκφ ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη πξνψζεζεο ηεο θαηλνηνκίαο, ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο. Σν πξφγξακκα "Γεκηνπξγηθή Δπξψπε" (Creative Europe) ζα ζπλελψζεη ηα πξνγξάκκαηα MEDIA 2007 θαη MEDIA Mundus θάησ απφ έλα θνηλφ πιαίζην ην νπνίν ζα παξέρεη ζηήξημε ζηνπο ηνκείο ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο κε πξνυπνινγηζκφ €1.8 εθαηνκκχξηα (+37%). Θα επηθεληξσζεί ζηελ παξνρή βνήζεηαο ζηνπο επαγγεικαηίεο ζηνλ ηνκέα ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ησλ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο πνιηηηζηηθήο θαη γισζζηθήο πνιπκνξθίαο, θαζηζηψληαο ην πξφγξακκα σο ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο Δληαίαο Αγνξάο. ΢πκβάιιεη επίζεο ζηελ επίηεπμε ησλ λέσλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο Δπξψπε 2020 γηα

αχμεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη αεηθφξνπο αλάπηπμεο. http://ec.europa.eu/dgs/education_cu lture/index_en.htm Τν Σπκβνύιην ηεο Δπξώπεο εγθξίλεη ηε ρνξήγεζε εληαίαο άδεηαο (single permit) γηα ππεθόνπο ηξίησλ ρσξώλ ΢ηηο 24 Λνεκβξίνπ, ην ΢πκβνχιην ηεο Δπξψπεο πηνζέηεζε κία Οδεγία ε νπνία πξνβιέπεη κία εληαία άδεηα (single permit) θαη έλα ζχλνιν θνηλψλ δηθαησκάησλ γηα ηνπο πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ ζ' φιε ηελ ΔΔ. Σν θείκελν έρεη σο ζηφρν ηελ απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ εηζδνρήο ησλ πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ γηα εγθαηάζηαζε θαη εξγαζία ζηελ ΔΔ θαη ηελ δηεπθφιπλζε ηνπ ειέγρνπ ηεο θαηάζηαζεο ηνπο.Σν Δπξσπατθφ Θνηλνβνχιην αλακέλεηαη λα πηνζεηήζεη ηελ Οδεγία κέζα ζηηο εξρφκελεο εβδνκάδεο. Ζ Οδεγία ζα ρξεηαζηεί λα ελζσκαησζεί ζην εζληθφ δίθαην κέζα ζε δχν ρξφληα. Απηφ ην θείκελν ζα είλαη ην πξψην λνκνζεηηθφ κέζν, φζν αθνξά ηνλ ηνκέα ηεο λφκηκεο κεηαλάζηεπζεο, ην νπνίν έρεη πηνζεηεζεί ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηεο ΢πλζήθεο ηεο Ιηζζαβφλαο. http://www.consilium.europa.eu/uedo cs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/1 26315.pdf

11


Τν Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην δίλεη ην πξάζηλν θσο γηα ηελ έληαμε ηεο Κξναηίαο ζηελ ΔΔ. Σν Δπξσπατθφ Θνηλνβνχιην έδσζε ηελ ζπγθαηάζεζε ηνπ γηα ηελ έληαμε ηεο Θξναηίαο ζηελ ΔΔ, ζε κία ςεθνθνξία πνπ έγηλε ηελ 1ε Γεθεκβξίνπ 2011, φπσο απαηηείηαη απφ ηηο ζπλζήθεο. Ωζηφζν, ην Εάγθξεκπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη θάπνηεο ελαπνκείλαζεο πξνθιήζεηο, εηδηθά ζηνλ ηνκέα ηεο δηθαζηηθήο κεηαξξχζκηζεο θαη ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο θαη ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο. Σν επφκελν βήκα γηα ηελ Θξναηία θαη ηα θξάηε-

κέιε ηεο ΔΔ ζα είλαη ε ππνγξαθή ηεο ζπλζήθεο έληαμεο ηεο Θξναηίαο ζηηο 8-9 Γεθεκβξίνπ ζε κία ζχλνδν ηνπ ΢πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, ηελ νπνία αθνινχζσο ζα επηθπξψζνπλ φια ηα θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ. Ζ Θξναηία αλακέλεηαη λα εληαρζεί ζηελ ΔΔ θαη λα γίλεη ην 28ν θξάηνο-κέινο ηεο ΔΔ ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2013. http://www.europarl.europa.eu/news/ en/headlines/content/20111129FCS32 711/9/html/Croatia’s-EU-accessiongreen-light-from-Parliament

12


Προςεχή Γεγονότα 19-20 Mαξηίνπ 2012: European SPORTVISION 2012, Κνπεγράγε, Γαλία Οξγαλψζεθε εθ κέξνπο ηεο Γαληθήο Πξνεδξίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ ζχλνδνο ISCA απεπζχλεηαη ζε δηάθνξεο νκάδεο-ζηφρνπο (target groups): απφ πνιηηηθνχο κέρξη θαη πξνπνλεηέο ζσκαηείσλ, απφ γηαηξνχο κέρξη θαη αθηηβηζηέο ηνπηθνχ επηπέδνπ, απφ ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο κέρξη θαη δηεζλείο θνξείο, απφ αζιεηηθέο νξγαλψζεηο κέρξη θαη δεκνηηθνχο ππαιιήινπο. Ζ δηαθνξεηηθφηεηα ησλ εμσηεξηθψλ ελδηαθεξφκελσλ (stakeholders) πνπ ζα παξαβξεζνχλ εμαζθαιίδεη ηελ δεκηνπξγία κίαο δσληαλήο αηκφζθαηξαο, επνκέλσο, είλαη έλα απφ ηα δπλαηά ζεκεία ηεο δηαβνχιεπζεο. Σα θχξηα ζέκαηα ζα είλαη: εζεινληηζκφο, απαγνξεπκέλεο νπζίεο ζηνλ αζιεηηζκφ (fitness doping), ρξεκαηνδφηεζε θαη πγεία. Όιεο νη ιεπηνκέξεηεο είλαη δηαζέζηκεο εδψ: http://www.sportvision2012.eu/home 29 Μάε-2 Ινπλίνπ 2012: Σεκηλάξην Αζηηθώλ Λύζεσλ (Urban Solutions Seminar), Μπέξκηγρακ, Ηλσκέλν Βαζίιεην Ο ζηφρνο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη ε αληαλάθιαζε ησλ θνηλσληθψλ πξνθιήζεσλ ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο θαη ν ξφινο ηεο ελαζρφιεζεο κε ηελ λενιαία (youth work) ζηελ αληηκεηψπηζε θαη ζηελ πξφιεςε ηνπο. Άηνκα ηα νπνία εξγάδνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο (Youth workers), δηαρεηξηζηέο έξγσλ (project managers),άηνκα πνπ ιακβάλνπλ απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ λενιαία (youth policy makers), αληηπξφζσπνη ησλ πφιεσλ θαη εξεπλεηέο απ' φιεο ηηο ρψξεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε θαινχληαη λα θάλνπλ αίηεζε ζηηο 15 Φεβξνπαξίνπ 2012. Όιεο νη ιεπηνκέξεηεο είλαη δηαζέζηκεο εδψ: http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/urbansolutions-seminar.2339 Σεκηλάξηα Καηάξηηζεο Δπξσπατθήο Σπλείδεζεο 2012 European Citizenship Training Courses 2012 Σα ζεκηλάξηα θαηάξηηζεο ζηνρεχνπλ ζηελ ππνζηήξημε ησλ αηφκσλ πνπ εξγάδνληαη κε λένπο (youth workers) θαη ησλ εγεηψλ λενιαίαο (youth leaders) λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηελ έλλνηα ηεο Δπξσπατθήο ΢πλείδεζεο θαη λα ηνπο ελζαξξχλεη λα ηελ ελζσκαηψζνπλ πξαθηηθά ζηελ εξγαζίαο ηνπο. Θαηάινγνο πξνηεηλφκελσλ ζεκηλαξίσλ θαηάξηηζεο γηα ην 2012: -΢εκηλάξην Θαηάξηηζεο 4: ECTC-IT Ηηαιία (19-25 Mαξηίνπ 2012) Πξνζεζκία: 10 Ηαλνπαξίνπ 2012 - ΢εκηλάξην Θαηάξηηζεο 5: ECTC-BE/FR Βέιγην (14 -20 Κάε 2012) Πξνζεζκία: 21 Φεβξνπαξίνπ 2012 - ΢εκηλάξην Θαηάξηηζεο 6: ECTC-FR Γαιιία (7-13 Κάε 2012) Πξνζεζκία: Θα αλαθνηλσζεί. Όιεο νη ιεπηνκέξεηεο είλαη δηαζέζηκεο εδψ: http://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/tc-rcnanetworktcs/europeancitizenship

13


Salto-Youth: Ηκεξνιόγην Training Σν Δπξσπατθφ Ζκεξνιφγην Θαηάξηηζεο πεξηέρεη ηα ηξέρνληα ζεκηλάξηα ηα νπνία πξνζθέξνληαη απφ δηάθνξνπο θνξείο θαη νξγαλψζεηο, φπσο ην SALTO,νη Δζληθέο Τπεξεζίεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε, κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο λενιαίαο, ηα Δπξσπατθά Θέληξα Λενιαίαο ηνπ ΢πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, ην Πξφγξακκα Δηαηξηθήο ΢πλεξγαζίαο ζρεηηθά κε ηελ θαηάξηηζε ηνπ ησλ αηφκσλ πνπ εξγάδνληαη κε λένπο ζηελ Δπξψπε. Απεπζχλεηαη ζε λένπο, εγέηεο λενιαίαο, κέληνξεο, εθπαηδεπηέο λενιαίαο θαη ζε άιινπο εηδηθνχο. Κάζε πεξηζζφηεξα: http://www.salto-youth.net/tools/training/find-a-training/?&pagerOffset=90

14

Bulletin Eurodesk Brussels Link:Ελληνική Μετάφραση  

Η ελληνική μετάφραση του Bulletin του Eurodesk Brussels Link για το μήνα Δεκέμβριο. Πληροφόρηση για ευκαιρίες στην Ευρώπη για προθεσμίες μέχ...

Bulletin Eurodesk Brussels Link:Ελληνική Μετάφραση  

Η ελληνική μετάφραση του Bulletin του Eurodesk Brussels Link για το μήνα Δεκέμβριο. Πληροφόρηση για ευκαιρίες στην Ευρώπη για προθεσμίες μέχ...

Advertisement