Page 1

Schoolgids 2016-2017  

Schoolgids

Schooljaar 2016-2107

damstede lyceum


Voorwoord Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2016-2017. In deze gids staat belangrijke informatie over het komende schooljaar. De schoolgids is een voor alle scholen wettelijk voorgeschreven document met veel praktische informatie maar ook met informatie over onze identiteit en ambitie. Via de website, het schooladministratieprogramma Magister en de mail wordt u op de hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen. Het Damstede Lyceum schept een rustige leeromgeving met duidelijke schoolregels. Een school waar voor alle leerlingen kwalitatief hoogwaardig onderwijs wordt gegeven. Naast het onderwijs binnen de muren van de school zijn activiteiten buiten de school een belangrijk onderdeel van het lesprogramma. Het Damstede Lyceum heeft veel bijzondere activiteiten op zowel bèta-, sport- als kunstgebied waar we trots op mogen zijn. Namens alle medewerkers wens ik iedereen een gezond, leerzaam en geïnspireerd schooljaar toe. Joost Visser Rector a.i.  


Identiteit Vanuit onze christelijke achtergrond hebben wij ons ontwikkeld tot een school met een interconfessioneel karakter. Wij besteden aandacht aan levensbeschouwelijke vorming, waarin het christendom en andere geloven aan bod komen. Onze ambitie Talentontwikkeling, diversiteit en betrokkenheid Het Damstede Lyceum wil een school zijn waar kwalitatief hoogwaardig havo en vwo wordt geboden. Wij dagen leerlingen uit om het beste van zichzelf te laten zien, zowel op het gebied van schoolprestaties als sociaal en emotioneel. Wij begeleiden onze leerlingen op hun weg naar een vervolgopleiding, gericht op een positieve bijdrage aan onze gevarieerde samenleving. Schoolstructuur Het Damstede Lyceum is een school voor gymnasium, atheneum en havo. Schematisch ziet de structuur er zo uit: 1 vwo, havo/vwo en havo 2 vwo en havo Afdelingsleider: Mw. drs. K.Gumbmann Leerjaarcoördinator lj.1 + 2: Mw. K. de Gooijer Leerjaarcoördinator lj. 2: Mw. drs. C.Schirtzinger 3 + 4 vwo en havo Afdelingsleider: Dhr. drs. B.Amenchar Leerjaarcoördinator: Mw. L. Molenaar 5 havo, 5+ 6 vwo Afdelingsleider: Dhr. drs. E.Snabilié Leerjaarcoördinator: Mw. W.Posch


Scholengroep ZAAM Het Damstede Lyceum maakt deel uit van de interconfessionele scholengroep ZAAM. Deze scholengroep verzorgt een breed aanbod van voortgezet onderwijs in Amsterdam, Zaanstad en Monnickendam voor ruim 10.000 leerlingen. Deze leerlingen zijn verdeeld over 22 scholen voor vwo, havo, vmbo en praktijkonderwijs. De scholen hebben kleinschalige en herkenbare leslocaties. Wij vinden een goede samenwerking met de aanleverende scholen én met de vervolgopleidingen belangrijk voor het waarborgen van een doorlopende leerlijn en schoolloopbaan van onze leerlingen. De identiteit van de scholengroep ZAAM is gebaseerd op en geïnspireerd door de christelijke traditie. Iedere leerling is daarbij welkom. ZAAM stelt zich ten doel om te werken aan een goede leer- en leefomgeving. De scholengroep ZAAM is een organisatie die maatschappelijk betrokken is. Samenwerking Binnen de scholengroep ZAAM werkt het Damstede Lyceum nauw samen met het Over-Y-College in Amsterdam-Noord en met het Bernard Nieuwentijt College in Monnickendam. Het Over-Y-College heeft een éénjarige havo-kansklas (een dakpanklas havo/vmbo-t). Leerlingen die voldoen aan de overgangsnormen stromen door naar leerjaar 2 havo op het Damstede Lyceum. In Monnickendam bestaan zowel een havo-kansklas als een vwo/havoklas. Adressen van beide genoemde scholen: Over-Y-College Adres: Floraweg 170, 1032 ZG Amsterdam Telefoon: 020-435 09 99 E-mail: over-y@over-y.nl Opleidingen: vmbo (theoretische leerweg), havo-kansklas Bernard Nieuwentijt College Monnickendam Adres: Pierebaan 5, 1141 GV Monnickendam Telefoon: 0299-65 83 83 E-mail: info@bnc.nu Opleidingen: vmbo (theoretische leerweg), atheneum/havo (leerjaren 1 en 2), havo (leerjaar 3)


Organisatie en inrichting onderbouw Op het Damstede Lyceum kun je in het eerste leerjaar geplaatst worden in een havo-, havo/vwoof vwo-klas. In leerjaar 1 volgen leerlingen een drietal modules. Voor de havo-klassen zijn dat O&O, sport en kunst. De havo/vwo- en de vwo-klassen volgen klassieke cultuur, O&O en kunst. Aan het einde van het schooljaar kiezen alle leerlingen een stroom. Voor vwo is dat gymnasium, technasium of de kunststroom. Voor havo is dat technasium, de sport- of de kunststroom. Het onderwijs op de gymnasiumafdeling laat zien waar de wortels van onze westerse beschaving liggen. Leerlingen met een brede algemene belangstelling zullen op het gymnasium volledig aan hun trekken komen. Zij leren Latijn en Grieks en verdiepen zich in de cultuur en geschiedenis van de oude Grieken en Romeinen. Als leerlingen kiezen voor technasium volgen zij het vak O&O vier uren per week. Zij leren projectmatig werken in kleine groepjes. Hier worden technische en creatieve vaardigheden (verder) ontwikkeld. Leerlingen die kiezen voor de kunststroom worden in praktische en theoretische zin uitgedaagd. Zij werken zowel twee- als driedimensionaal. Daarnaast krijgen zij les in kunstgeschiedenis. Havoleerlingen die de sportstroom kiezen, worden uitgedaagd om zowel op sportief als sociaal gebied hun grenzen te verleggen. De leerlingen in de vwo-/havo-klassen worden aan het eind van het eerste leerjaar gericht bevorderd naar 2 gymnasium, 2 atheneum of 2 havo. Op deze manier proberen we de leerlingen zo snel mogelijk op de juiste plek terecht te laten komen. In de eerste klas kennen we de ‘gewenningsperiode’ om de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen. Gedurende deze periode telt het eerste toetscijfer van elk vak niet mee. In het eerste semester is een 3 het laagst mogelijke cijfer bij toetsen. In leerjaar 2 is er een dergelijke gewenning voor het vak Duits: het eerste cijfer telt niet mee en tot en met de herfstvakantie is een 3 het laagst mogelijke cijfer.  


Beta en techniek In onze samenleving zijn de bètavakken in toenemende mate belangrijk. Hoogopgeleide, gekwalificeerde mensen in bèta- en technische richtingen gaan een steeds grotere rol spelen. Reden voor het Damstede Lyceum om aan deze vakken extra aandacht te besteden. Hoewel het Damstede Lyceum van oudsher al veel leerlingen had die voor een natuurprofiel kozen, proberen we de laatste jaren om de exacte vakken spannender te maken en meer een beroep te doen op de aangeboren nieuwsgierigheid van elk mens. Het Damstede Lyceum is per schooljaar 2016-2017 toegelaten tot de groep scholen met een technasiumstroom. Brugklassers krijgen de module O&O (onderzoek en ontwerpen), waarin zowel technische als creatieve competenties worden ingezet. Vanaf leerjaar 2 kunnen leerlingen kiezen voor het technasium, waarin O&O een regulier vak is. Het Damstede Lyceum investeert in exact voor jongens en meisjes. Dit gebeurt door middel van uitdagende vakoverstijgende projecten in alle leerjaren, samenwerking met het bedrijfsleven en instellingen voor Hoger Onderwijs en deelname door groepen leerlingen aan wetenschappelijk onderzoek. Elk jaar start een groep excellente leerlingen uit vwo 5 met een speciaal programma, waartoe ook het volgen van masterclasses op de universiteit behoort. Wij hopen mede hierdoor dat leerlingen meer oog krijgen voor natuur, milieu en techniek. Kunst & Cultuur Als we naar de wereld om ons heen kijken, is er veel moois te ontdekken. Kunstenaars, vormgevers, fotografen, regisseurs, acteurs, en andere creatieve mensen maken de wereld mooier. In de talentstroom Kunst houdt de leerling zich bezig met op welke manier je kunt bijdragen aan het mooier maken van de eigen omgeving. Daarom staat deze talentstroom in het tweede en derde jaar in het teken van veel doen en maken en het kennismaken met materiaal, kunstenaars, technieken en verschillende kunstwerken. Sportactieve school Sinds enkele jaren mag het Damstede Lyceum het predicaat “Sportactieve school” voeren. Deze titel wordt verleend aan scholen die een doordacht programma voor het vak L.O. hebben opgezet en daarnaast sporttoernooien organiseren. Brugklassers op de havo krijgen de module sport en vanaf leerjaar 2 kunnen leerlingen kiezen voor de sportstroom, zij krijgen 4 uur per week sport aangeboden. Het is voor de lichting die is gestart na 2014 mogelijk om eindexamen te doen in het vak BSM (Bewegen, Sport en Maatschappij). Bovendien stelt de school leerlingen in staat topsport te bedrijven door afspraken met leerlingen en ouders te maken. Buiten de reguliere lessen om worden leerlingen gestimuleerd mee te doen aan “Topscore”, een project van de gemeente Amsterdam om leerlingen meer mogelijkheden te geven om aan verschillende sporten mee te doen. Tenslotte biedt de school ruimte aan verschillende sportclubs die ruimte huren voor hun activiteiten. Burgerschapsvorming Burgerschapsvorming houdt in dat de school haar leerlingen wil vormen tot verantwoordelijke en kritische wereldburgers. Uiteraard gebeurt dat binnen de schoolvakken, maar ook buiten de vakken om is er een groot aantal activiteiten waarin de burgerschapsvorming een plaats krijgt. Een aantal voorbeelden: • elk jaar wordt een goed doel gekozen, waarover informatie gegeven wordt en geld bijeengebracht bij allerlei schoolactiviteiten • in de onderbouw wordt aandacht besteed aan goede omgangsvormen, zowel in de klas als op sociale media. Vertegenwoordigers van allerlei organisaties komen de school in om te vertellen over hun ervaringen (de GGD, het COC, een ex-gedetineerde en dergelijke) • er worden excursies georganiseerd waarbij kennis gemaakt wordt met andere geloofsrichtingen en culturen en er worden excursies georganiseerd naar maatschappelijke instellingen.  


Organisatie en inrichting midden- en bovenbouw (Tweede Fase) De studielast Er wordt in de Tweede Fase (bovenbouw) niet meer uitgegaan van lesuren maar van studielasturen (slu). Slu staat voor de gemiddelde tijd die de gemiddelde leerling aan schoolwerk besteedt. Het betreft zowel de uren op school doorgebracht met begeleiding, instructie en zelfstudie, als de uren die thuis aan huiswerk worden besteed. Uitgangspunt daarbij: een leerling is gedurende 40 weken per jaar 40 uur per week met schoolwerk bezig. In totaal dus een studielast van 1600 uur per jaar (1600 slu). De profielstructuur In het derde leerjaar krijgen de leerlingen (en hun ouders) uitgebreide informatie over structuur in de Tweede Fase. De vakken die in de Tweede Fase gegeven worden, zijn in drie groepen ingedeeld: 1. Algemeen deel Dit zijn vakken die voor alle leerlingen wettelijk verplicht zijn. 2. Profieldeel Er is keuze uit vier profielen: • natuur en techniek • natuur en gezondheid • economie en maatschappij • cultuur en maatschappij. In ieder profiel is een aantal vakken verplicht, daarnaast is er een keuze gemaakt uit de ver plichte profielvakken en één uit het vrije deel. In totaal bestaat het profieldeel uit 4 vakken. 3. Het vrije deel Hierin moeten leerlingen in elk geval nog 1 examenvak kiezen, verder is het maken van een profielwerkstuk (PWS) wettelijk verplicht. Hiernaast heeft de school de bevoegdheid om dit vrije deel te vullen met zaken die zij be langrijk vindt. Lestijden In de schoolgids staan de lestijden vermeld, dagelijks van 08.30 uur tot 16.50 uur. In de Tweede Fase worden de leerlingen dagelijks geacht tot 16.50 uur beschikbaar te zijn voor schoolactiviteiten, ongeacht de eindtijd van het lesrooster. Incidenteel komt er een 9e lesuur in het rooster voor (16.00-16.50 uur). Mochten er andere (niet-lesgebonden) schoolactiviteiten langer duren dan 16.50 uur, dan worden de leerlingen en/of ouders hierover tijdig geïnformeerd. Na een succesvol afronden van onze bovenbouw kunnen de havoleerlingen naar het Hoger Beroeps Onderwijs en de leerlingen van het vwo (gymnasium en atheneum) naar de universiteit. Studiewijzers Bij alle vakken wordt met studiewijzers gewerkt. Deze worden aan het begin van elke periode of voor langere tijd (heel jaar) in de ELO (elektronische leeromgeving) van Magister gepubliceerd. Hierin staat aangegeven wat de leerling per periode voor elk vak te doen heeft, welke toetsen er gegeven worden en, indien van toepassing, de inhoud en inleverdata van praktische opdrachten en handelingsdelen. Ook wordt aangegeven welk werk voor een bepaalde les gemaakt moet worden om met succes aan een les te kunnen deelnemen. Toetsen en praktische opdrachten die lopende de periode worden afgenomen of moeten worden ingeleverd worden door de docent in de studiewijzer vermeld. De mediatheek De mediatheek is een werkplek waar leerlingen zelfstandig kunnen werken, uiteraard in overleg en met toestemming van een medewerker. Tijdens lessen kan er gebruik worden gemaakt van de faciliteit met goedkeuring van de vakdocent en in tussenuren met goedkeuring van de mediatheekmedewerker aan de balie.


Naast het boekengedeelte van de mediatheek (met uitleenmogelijkheid) is er een ICT-gedeelte waar leerlingen toegang hebben tot internet en vakgerelateerde programma’s. Hier zijn ook de scan- en printfaciliteiten voor de leerlingen. Bij sommige vaklessen en lessen in het kader van loopbaanoriëntatie en –begeleiding vervult de mediatheek een rol. In de mediatheek zijn de schoolregels van kracht en moet een leerling gehoor geven aan iedere medewerker die daar aanwezig is, ongeacht of het de eigen vakdocent is. Eten en drinken is niet toegestaan in de mediatheek. Tassen en jassen moeten bij binnenkomst in de daarvoor bestemde rekken worden geplaatst. Toetsing en planning In de Tweede Fase kennen we verschillende soorten toetsing: • Schoolexamen toetsen (SE toetsen). Dit zijn toetsen die meetellen voor het examendossier en voor de overgang. • Voortgangstoetsen (V-toetsen). Deze tellen uitsluitend mee voor de overgang. • Praktische opdrachten (PO). Hierin worden vooral praktische vaardigheden getoetst. Ook de cijfers (PSE-cijfer, voorheen P-cijfer) die hiervoor behaald worden, tellen mee voor het examendossier en de overgang. Bij zittenblijven moet het hele vak worden overgedaan, dus ook de praktische opdrachten. • Handelingsdelen. Dit zijn opdrachten die ‘naar behoren gedaan’ moeten worden. Dit betekent afgesloten met een voldoende of goed. Een leerling mag niet deelnemen aan de lessen in het volgende leerjaar en kan niet slagen wanneer er handelingsdelen nog niet naar behoren afgerond zijn. Dit geldt voor de vakken LO en CKV. • Het profielwerkstuk. Het cijfer hiervoor wordt onderdeel van het combinatiecijfer. Tijdens de (schoolexamen) toetsen en centrale examens wiskunde A, B, C en D dient het geheugen van de grafische rekenmachine te zijn geblokkeerd door een examenstand, dan wel te zijn gewist door een ‘reset’ van de gehele machine. Wiskunde is het enige vak waarbij een grafische rekenmachine mag worden gebruikt. Bij de overige vakken mag een gewone rekenmachine worden gebruikt. Toetsweken Vier keer per jaar wordt er een toetsweek georganiseerd. Hierin vinden zowel SE-toetsen als V-toetsen plaats. Er worden maximaal 3 toetsen per dag ingeroosterd. In het PTA en/of de studiewijzers staat verdere informatie over deze toetsen. In de jaaragenda op de website zijn de data van de toetsweken te vinden. De week (vijf werkdagen) voorafgaand aan de toetsweek is een toetsvrije week, in deze toetsvrije week mogen er geen toetsen worden afgenomen of worden gevraagd om praktische opdrachten in te leveren. Uitzondering hierop is een situatie waarbij een vak geen toets in de toetsweek afneemt. Herkansingsregeling Voor toetsen die zijn gemist of onvoldoende zijn gemaakt, bestaat er een herkansingsregeling. Ongeveer twee weken na elke toetsweek kan er één toets uit de gehele periode herkanst worden: • het is verstandig om een SE-toets te herkansen, want die telt mee voor het examen, maar de leerling mag ook een V-toets herkansen • het hoogste cijfer telt • als de leerling zich opgeeft voor een herkansing, dan komt hij/zij hem ook maken • herkansingen kunnen niet worden “gespaard”.


Let op 1: Wanneer een leerling ziek is geweest, telt het inhalen van de toets die gemist is als herkansing, bij een SE-onderdeel ook als dit buiten de toetsweek is geëxamineerd. Heeft de leerling meerdere toetsen gemist dan moet de leerling contact opnemen met de afdelingsleider. Let op 2: Wanneer de leerling onwettig absent is geweest in een periode dan verliest hij/zij het recht op de herkansing van die periode. Veelvuldig te laat komen valt ook onder onwettige absentie. Let op 3: Bij afwezigheid tijdens een herkansing, kan de toets niet worden ingehaald.   Toelatingseisen Het Damstede Lyceum houdt zich bij de toelating tot het eerste leerjaar aan de regels die de gemeente Amsterdam heeft opgesteld (de zogenaamde Kernprocedure I). Toelatingscommissie De toelatingscommissie van het Damstede Lyceum, bestaande uit de afdelingsleider onderbouw en de rector, beslist over toelating. Toelating tot een hoger leerjaar Tot een hoger leerjaar kan een leerling worden toegelaten die op grond van zijn diploma, getuigschrift, of gevolgd onderwijs, hiertoe gerechtigd is. Bij zij-instroom in 4-havo op basis van een vmbo-t diploma of in 5-vwo op basis van een havo diploma, wordt als aanvullende eis gesteld dat het gemiddelde van de eindcijfers een 6,8 (bij vmbo-t) en een 7,0 (bij havo) of hoger is. De afdelingsleider neemt een besluit over de toelating. Leerlingen met een beperking Leerlingen met een beperking die extra voorzieningen of ondersteuning nodig hebben om voortgezet onderwijs te kunnen volgen, kunnen niet altijd worden toegelaten. Afhankelijk van de beschikbare expertise en ondersteuningsbehoefte zal per aangemelde leerling beoordeeld worden of plaatsing mogelijk is. Bekendmaking besluit De directie deelt de beslissing van de toelatingscommissie zo spoedig mogelijk mee aan de aangemelde leerlingen en hun ouders/verzorgers. Door de inschrijving binden de ouders/ verzorgers zich aan de regeling van het onderwijs, de maatregelen van orde die door bestuur, directie en management zijn of worden vastgesteld en de (financiële) verplichtingen die voor het volgen van onderwijs op het Damstede Lyceum gelden. Hieronder vallen o.a. de werkweken en de gymlessen.


Lestijden Lestijden hoofdgebouw

Lestijden Hisgenpad

50 minutenrooster

50 minutenrooster

1e uur 08.30 – 09.20 uur 2e uur 09.20 – 10.10 uur 3e uur 10.10 – 11.00 uur pauze11.00 – 11.20 uur 4e uur 11.20 – 12.10 uur 5e uur 12.10 – 13.00 uur pauze13.00 – 13.30 uur 6e uur 13.30 – 14.20 uur 7e uur 14.20 – 15.10 uur 8e uur 15.10 – 16.00 uur 9e uur 16.00 – 16.50 uur

1e uur    08.45 – 9.35 uur 2e uur    09.35 – 10.25 uur 3e uur    10.25 – 11.15 uur pauze 11.15 – 11.35 uur 4e uur    11.35 – 12.25 uur 5e uur    12.25 – 13.15 uur pauze 13.15 – 13.45 uur 6e uur    13.45 – 14.35 uur 7e uur    14.35 – 15.25 uur 8e uur    15.25 – 16.15 uur

40 minutenrooster

40 minutenrooster

1e uur 08.45 – 09.25 uur 1e uur 08.30 – 09.10 uur 2e uur 09.25 – 10.05 uur 2e uur 09.10 – 09.50 uur 3e uur 09.50 – 10.30 uur 3e uur 10.05 – 10.45 uur pauze10.30 – 10.50 uur pauze10.45 – 11.05 uur 4e uur 11.05 – 11.45 uur 4e uur 10.50 – 11.30 uur 5e uur 11.45 – 12.25 uur 5e uur 11.30 – 12.10 uur 6e uur 12.25 – 13.05 uur 6e uur 12.10 – 12.50 uur pauze13.05 – 13.25 uur pauze12.50 – 13.10 uur 7e uur 13.25 – 14.05 uur 7e uur 13.10 – 13.50 uur 8e uur 14.05 – 14.45 uur 8e uur 13.50 – 14.30 uur 9e uur 14.30 – 15.10 uur De school is open van 7.30 uur - 17.00 uur


Mentoren 2016-2017 1e leerjaar V1A Mw. T. de Swart V1B Mw. M. Sta HV1C Mw. Van Willigen HV1D Mw. M. de Kort H1A Mw. W. Broekhof H1B Mw. M. Koolen 2e leerjaar V2A Mw. A. Swirkowski V2B Mw. M. Deijns V2C Dhr. Schoute V2D Mw. J. Peterse H2A Mw. J. van der Werf H2B Dhr. J. Gelderloos H2C Mw. A. Verel 3e leerjaar V3A Dhr. H. Korenhof / Dhr. W. van Ingen V3B Dhr. T. Waverijn V3C Mw. P. Appelman V3D Dhr. J. Brink H3A Dhr. F. Wanders H3B Dhr. R. Keijzer H3C Mw. Y. el Kouazi H3D Dhr. O. van der Reyden / Dhr. S. Sheer 4e leerjaar V4A Dhr. H. van Heerwaarden V4B Dhr. G. van der Linden V4C Mw. M. van Soest V4D Dhr. M. van Kempen H4A Dhr. R. Post H4B Mw. A. Aguirre H4C Dhr. R. Nijhuis H4D Mw. F. van Harskamp H4E Mw. W. van Wijnen H4F Mw. M. Bakker 5e leerjaar V5A Mw. L. van Klaveren V5B Mw. M. Honsbeek V5C Mw. M. Honingh H5ADhr. J. Rom H5BMw. C. van Dorp H5CMw. D. Ferkenius H5D Dhr. R. Verwer 6e leerjaar V6A Mw. M. Bless V6B Mw. W. Posch V6C Dhr. B. Overwater


Lessentabel


Rapportage, doubleren, overgangsnormen Overgangsnormen onderbouw Uitgangspunten: • Elke leerling krijgt per schooljaar 3 cijferrapporten uitgereikt. De cijfers op deze rapporten zijn voortschrijdende gemiddelden, die leiden naar het jaarcijfer. Via een lettercode wordt de mate van inzet gewaardeerd. Voor klas 1, 2 en 3 wordt het jaarcijfer berekend als het voortschrijdend gemiddelde van alle behaalde cijfers in dat jaar. • Alle rapportcijfers, behalve het jaarcijfer, worden gegeven als een decimaal getal met één cijfer achter de komma. Een voorbeeld: het cijfer 5,45 wordt dan afgerond naar een 5,5 en het cijfer 5,44 wordt afgerond naar een 5,4. Het jaarcijfer wordt afgerond op een heel getal. Daarbij wordt een 5,45 afgerond op een 6,0 en een 5,44 op een 5. • De cijfers lopen van 1 tot en met 10, met uitzondering van het eerste rapport in leerjaar 1: daar • is een 3 het laagst mogelijke toets- en dus ook rapportcijfer. • Tijdens de overgangsvergadering wordt er een beslissing genomen over bevordering of doublure. Bij de beslissing worden de overgangsnormen als uitgangspunt genomen. Een leerling is een bespreekgeval indien niet voldaan wordt aan de overgangscriteria. • Het resultaat kan zijn: • bevorderen naar een hoger leerjaar in dezelfde afdeling • bevorderen naar een hoger leerjaar in een andere afdeling • doubleren. In dit geval kan de vergadering een plaatsingsadvies geven over een verande ring van afdeling. Wanneer een rapport in de bespreekmarge valt, wordt er ook gekeken naar andere factoren dan puur en alleen de cijfers. Factoren die een rol kunnen spelen zijn: • persoonlijke omstandigheden van de leerling (bijv. ziekte, gezinsomstandigheden) • gegevens over motivatie, faalangst, welbevinden, dyslexie, etc. • gedrag, werkhouding, huiswerk, etc. • hierdoor vervalt het “recht” voor leerlingen met dezelfde of vergelijkbare cijfers om tegen hun afwijzing in beroep te gaan. • Twee keer doubleren in hetzelfde leerjaar is niet toegestaan. Doubleren in twee opeenvol gende jaren is niet toegestaan. Aanvullende regels voor het al dan niet mogen doubleren staan vermeld bij de betreffende leerjaren. • Om bevordering met een rapport met onvoldoendes mogelijk te maken moeten onvoldoendes gecompenseerd worden door extra goede prestaties in andere vakken. Het rapport bestaat uit drie soorten vakken: Kernvakken, A-vakken en B-vakken (zie onderstaande tabel). Kernvakken

A-vakken

B-vakken

Leerjaar 1

Ne, En, Wi

Fa, Gs, Ak, Bi,

LV, Te, Mu, ICT, LO, TO

Leerjaar 2

Ne, En, Wi

La, Gr, Fa, Du, Gs, Ak, Bi, Science, LV, Te, LO, O&O, Sport, kunst

Leerjaar 3

Ne, En, Wi

La, Gr, Fa, Du, Gs, Ak, Bi, Ec, Na, Sk, Kunst

Te, Hv, LO,


Voorwaarden bevordering onderbouw Een compensatiepunt is het aantal punten boven de 6* minimaal aantal compensatiepunten

minimaal aantal compensatiepunten voor bespreken

bevorderd

alle cijfers 6 of hoger

-

1x5

-

ja

1x4 of 2x5**

2 (bijv.2x7 of 1x8)

ja (ten hoogste één 5 in de kernvakken)

1x5 + 1x4**

3

ja (ten hoogste één 5 in de kernvakken)

ja

1x3 of 3x5

2

Bespreekgeval

2x5 + 1x4

3

Bespreekgeval

1x5 + 2x4

4

Bespreekgeval

4x onvoldoende of meer

geen bevordering mogelijk

* Uit de B-vakken kan ten hoogste één compensatiepunt gehaald worden. **De kernvakken mogen ten hoogste één 5 bevatten. Bij 2x5 of 1x4 in de kernvakken komt de leerling automatisch in bespreking. Aanvullingen leerjaar 1 naar 2 Doubleren in de brugklas is alleen in uitzonderingsgevallen toegestaan. De modules klassieke cultuur, O&O, kunst en sport worden in het eerste leerjaar gewaardeerd met een goed, voldoende, zwak of onvoldoende. Van leerjaar 1 havo/vwo naar leerjaar 2 havo of vwo Leerlingen uit de havo/vwo klassen krijgen op vwo-niveau les en worden op vwo niveau getoetst en beoordeeld. Vanaf februari verschijnt er ook een kolom in Magister met een havo-waardering. Zo kunnen leerlingen die naar verwachting naar 2 havo zullen gaan een beeld krijgen van hun kansen in 2 havo. Het omzetten van de cijfers gaat als volgt: havo cijfer= (vwo-cijfer x 0,8) +2. Dus als er in de vwo kolom een 5,0 staat, dan wordt dat in de havo kolom een 6,0.


Profielkeuze leerjaar 3 Alle leerlingen krijgen na afloop van periode 2 een profieladvies (positief, twijfel of negatief). Er is sprake van een vrij profiel indien een leerling gemiddeld een 6,5 of hoger staat (dit is berekend op basis van de niet afgeronde eindcijfers) en geen onvoldoende heeft voor de profielvakken van het gewenste profiel. Er is sprake van een verplicht profiel (uitgebracht door de docentenvergadering) als een leerling gemiddeld lager dan een 6,5 staat (dit is berekend op basis van de niet afgeronde eindcijfers) of een onvoldoende heeft voor de profielvakken die hij/zij wil kiezen.

Verplichte profielvakken

HAVO

VWO

CM

Geschiedenis Frans of Duits tekenen/handvaardigheid

Wiskunde Geschiedenis Kunst

EM

Wiskunde Economie Geschiedenis

Wiskunde Economie Geschiedenis

NG

Wiskunde Biologie Scheikunde

Wiskunde Biologie Scheikunde

NT

Wiskunde Wiskunde Natuurkunde Natuurkunde Scheikunde Scheikunde Het is mogelijk dat de 2e rapportvergadering leerlingen uit 3 vwo adviseert om na 3 vwo naar 4 havo te gaan. Dat advies is op dat moment niet bindend. Alle leerlingen die dit advies krijgen, vullen zowel een vwo- als een havo-profielkeuzeformulier in, dat zowel door ouders als leerling is ondertekend.  


Overgangsnormen in de bovenbouw (Tweede Fase) Uitgangspunten: • Basis voor de bevorderingsnormen is de slaag-zakregeling zoals die geldt voor het eind examen van de betreffende leerling. • Alle vakken tellen even zwaar mee. Het combinatiecijfer telt daarbij als één vak. • Bij elk vak wordt een cijfer gegeven voor toetsen en praktische opdrachten. • Er zijn twee soorten toetsen: SE-toetsen (tellen mee voor het examendossier en voor de overgang) en voortgangstoetsen (tellen uitsluitend mee voor de overgang). De praktische opdrachten tellen mee voor zowel overgang als examendossier. • Een leerling mag pas plaats nemen in het volgende leerjaar als alle handelingsdelen voor de vakken CKV en LO met een voldoende of goed zijn afgerond. • Alle rapportcijfers, behalve het jaarcijfer, worden gegeven als een decimaal getal met één cijfer achter de komma. Een voorbeeld: het cijfer 5,45 wordt dan afgrond naar een 5,5 en het cijfer 5,44 wordt afgerond naar een 5,4. Het jaarcijfer wordt afgerond op een heel getal. Daarbij wordt een 5,45 afgerond op een 6,0 en een 5,44 op een 5. De overgangsnormen • De cijfers van een aantal vakken worden samengevoegd in een combinatiecijfer, dat mee telt voor het schoolexamen. Voor het havo gaat het om het vak maatschappijleer plus het cijfer voor het PWS. Bij het atheneum wordt daar binnen het cohort 2014-2017 ANW aan toegevoegd. Vanaf het cohort 2015-2018 bestaat het combinatiecijfer op het vwo uit de vakken maatschappijleer en het PWS. • Een leerling is cum laude bevorderd als hij over het hele rapport een gemiddelde heeft van 8 of hoger. • Een leerling is zonder discussie bevorderd: - met alle cijfers 6 of hoger - met één vijf als alle overige cijfers een 6 of hoger zijn - met één vier of twee vijven of met één vijf en één vier op voorwaarde dat het gemiddel de van de totale lijst tenminste 6 of hoger is en dat er maximaal één 5 als eindcijfer bij de vakken Nederlands, Engels, wiskunde of bij de rekentoets (alleen voor het vwo) voorkomt. • Een leerling komt in discussie in de docentenvergadering wanneer hij door bij één vak 1 of 2 punten erbij te halen, voldoet aan de overgangsnormen. Bij stemming kan eventueel worden besloten tot bevordering. • Niet bevorderd: alle overige gevallen. • Een leerling die heeft gedoubleerd in vwo 5 kan vrijstelling aanvragen voor het afgesloten vak maatschappijleer als dit met een voldoende is afgesloten.   Examens en schoolonderzoeken/schoolexamens Programma van Toetsing en Afsluiting Het eindexamen bestaat uit een centraal schriftelijk deel, dat in de maand mei van het laatste jaar plaatsvindt, en een schoolonderzoek of schoolexamen, dat verspreid over de klassen 4 en 5 havo en 4, 5, en 6 vwo wordt afgenomen. Examenreglement In het examenreglement is opgenomen volgens welke procedures en regels het eindexamen wordt afgenomen. Elke leerling in een examenklas krijgt een exemplaar van het examenreglement. Dit reglement is te vinden op de website. Schoolexamen en centraal schriftelijk examen Voor de meeste vakken geldt dat er zowel een schoolexamen als een centraal schriftelijk examen wordt afgelegd. Het cijfer dat op de cijferlijst bij het diploma komt te staan is het rekenkundig gemiddelde van beide cijfers die eerst zijn afgerond op 1 decimaal. Voor een paar vakken wordt


alleen een schoolexamen afgelegd. Dit zijn de vakken Spaans elementair, maatschappijleer, CKV, LO, NLT. Voor het vwo ook: ANW (cohort 2014-2017), en wiskunde D. De vakken CKV en LO worden niet becijferd, maar moeten zijn beoordeeld met ‘voldoende’ of ‘goed’. Op de cijferlijst wordt een aantal vakken samengevoegd tot 1 cijfer, het combinatiecijfer: dit geldt voor de vakken maatschappijleer, ANW (vwo cohort 2014-2017), en het cijfer voor het profielwerkstuk. Dit combinatiecijfer is het rekenkundig gemiddelde van de afgeronde (gehele) cijfers van de vakken die er deel van uitmaken. Herexamen schoolexamenvak Een kandidaat kan een herexamen afleggen in één van de volgende vakken die met een schoolexamen worden afgesloten: Spaans elementair, maatschappijleer, ANW, KCV en LEVO. Het herexamen omvat door het bevoegd gezag aangegeven onderdelen van het examenprogramma. Het hele herexamen heeft betrekking op de theoretische onderdelen van het vak, behaalde cijfers voor praktische onderdelen blijven gehandhaafd. Het hoogste cijfer telt als vervangend eindcijfer. De herexamens worden afgenomen op een nader te bepalen tijdstip (zie jaaragenda). Centraal examen in 2017: vwo en havo 1e tijdvak woensdag 10 mei t/m dinsdag 23 mei 2017 2e tijdvak dinsdag 20 juni t/m donderdag 22 juni 2017 Slaag/-zakregeling Om te slagen voor het eindexamen moet een leerling

• alle vakken, ook die waarvan de cijfers opgaan in het combinatiecijfer, met een 4 of hoger afgesloten hebben. • deelgenomen hebben aan de rekentoets. Op het vwo moet het cijfer voor de rekentoets 5 of hoger zijn (zie ook kernvakkenregel hieronder). • CE-regel: tijdens het Centraal examen (CE) gemiddeld een 5,5 of hoger gescoord hebben. • Kernvakkenregel: voor de basisvakken Nederlands, Engels, Wiskunde (A, B of C) en op het vwo ook nog voor de rekentoets mag als eindcijfer ten hoogste één vijf behalen (bij een 4 voor een van deze onderdelen is de leerling niet geslaagd). • De vakken CKV en LO met beoordeling `voldoende’ of `goed’ hebben afgerond.

Een leerling is geslaagd als deze voldoet aan bovenstaande punten en de afgeronde cijfers op de eindlijst (vakken in het combinatiecijfer tellen als één cijfer en de rekentoets telt hier niet bij mee) • alle 6 of hoger zijn • één 5 en verder alle 6 of hoger zijn • hoogstens twee onvoldoendes bevatten, waarbij maar één 4 is toegestaan (1 x 4 óf 2 x 5 óf 1 x 4 en 1 x 5) en het gemiddelde over alle cijfers een 6,0 of hoger is. Cum laude Een leerling is cum laude geslaagd als: • ten minste het gemiddelde eindcijfer 8,0 gehaald is voor de vakken in het gemeenschappelijk deel van het profiel, het eindcijfer van het combinatiecijfer, de vakken in het profieldeel, het keuzevak waarvoor het hoogste cijfer behaald is en op het vwo de rekentoets. • ten minste het eindcijfer 6 op havo of ten minste eindcijfer 7 op vwo voor de rekentoets is behaald en voor alle vakken waarin het centraal examen is afgelegd.


School en topsport Sommige van onze leerlingen zijn niet alleen actief op school, maar ook in de sportwereld en wel op een zodanig niveau dat ze veel moeten trainen. Het Damstede Lyceum wil meewerken om de combinatie school en topsport mogelijk te maken. Dit betekent dat, voor zover de schoolprestaties daar niet onder lijden, aan leerlingen in beperkte mate vrijstelling van lessen gegeven kan worden om te trainen. Om deelname aan landelijke of internationale wedstrijden mogelijk te maken, kan een beperkt aantal keer per jaar verlof aangevraagd worden: maximaal 10 dagen. Excursies en andere activiteiten Het hoofdbestanddeel van het dagelijkse schoolleven bestaat uiteraard uit de lessen. Om de aansluiting met de samenleving buiten school te waarborgen en ook de sociale contacten tussen leerlingen een plek te geven, vinden er op het Damstede Lyceum veelvuldig excursies en andere buitenschoolse activiteiten plaats. Deze kunnen per jaar verschillen, afhankelijk van het aanbod of initiatieven van mentoren of vakdocenten. Deelname aan de excursies en andere activiteiten is verplicht. Excursies De tweede klassen zijn nieuw qua samenstelling. Aan het begin van dit tweede leerjaar organiseert het Damstede Lyceum een introductiekamp zodat de leerlingen elkaar goed leren kennen. Aan het kamp zijn kosten verbonden. In de bovenbouw gaan de leerlingen, begeleid door hun docenten, voor het vak CKV o.a. naar diverse uitvoeringen van podiumkunsten. Op advies van hun docent kunnen ze intekenen voor voorstellingen. Voor onze gymnasiumleerlingen worden er excursies georganiseerd. Deze excursies zijn in het verlengde van de lessen Grieks en Latijn. Voor havo- en atheneumleerlingen zijn ook excursies opgenomen in het schoolprogramma. Voor reizen en excursies is, naast de eventuele extra kosten, vaak een OV-chipkaart nodig. De stageweek in 4 havo Eenmaal in hun schoolloopbaan doen de havoleerlingen arbeidservaring op tijdens hun driedaagse stage. Naast het verrichten van eenvoudige werkzaamheden houden de leerlingen een logboek bij en krijgen d.m.v. het houden van een aantal interviews inzicht in het bedrijf en de verhouding tussen werkgevers en werknemers. Internationale werkweek Voor de klassen 4 havo en 5 vwo wordt elk jaar een werkweek georganiseerd. Deze werkweek vormt een verplicht onderdeel van het onderwijsprogramma. Er worden verschillende reizen aangeboden waaruit leerlingen een keuze kunnen maken. De uiteindelijke indeling wordt door school vastgesteld. De gymnasiumleerlingen gaan naar Rome. De kosten voor de werkweek bedragen € 450,- tot € 750,-. Leerlingen die doubleren in havo 4 en vwo 5 of leerlingen van havo 5 doorstromen naar vwo 5 wordt via maatwerk gekeken of zij een tweede keer mee kunnen met een internationale werkweek. Schoolfeesten en (klassen)activiteiten Een paar keer per schooljaar vinden de schoolfeesten plaats. De feesten voor leerjaar 1 en 2 (meestal rond een bepaald thema) zijn in de aula op school. In overleg tussen een klas en haar mentor en/of afdelingsleider worden klassen-/leerjaaractiviteiten georganiseerd. Een klas kan bijvoorbeeld met de mentor naar de film gaan, bowlen of gezamenlijk Sinterklaas vieren. Op of rond 5 december gaan we met de hele school schaatsen op de Jaap Edenbaan (meestal in combinatie met een sponsorwedstrijd voor een goed doel). Dit is een gezellige en sportieve traditie. Er wordt jaarlijks een Klassieke Avond georganiseerd waar leerlingen (maar ook docenten) hun muzikaal talent laten klinken onversterkt/unplugged. 


Schooltheater Een groot project is de voorbereiding voor onze theaterproductie, een jaarlijks hoogtepunt binnen onze school. Leerlingen uit verschillende leerjaren repeteren, maken decors, verzorgen het lichtplan en verlenen hand- en spandiensten. Gedurende drie opeenvolgende avonden treden leerlingen op. Voor iedereen zijn dit plezierige en onderhoudende avonden waarin talent de boventoon heeft.


De begeleidingsstructuur De eerste taak van een school is het geven van goede lessen. Daarnaast willen wij leerlingen ook op andere terreinen zo goed mogelijk begeleiden en helpen. Daarbij is een groot aantal personen ingeschakeld op wie leerlingen en ouders altijd een beroep kunnen doen. De zorg die wij leerlingen bieden wordt gecoördineerd en ondersteund door de zorgcoördinator, die ook alle externe contacten onderhoudt. Voor meer informatie kunt u het School Ondersteuningsplan (SOP) raadplegen op de website. Eerste lijn: mentoraat Op het Damstede Lyceum heeft elke leerling een mentor. Naast de uren voor de vakles ziet deze docent zijn leerlingen wekelijks ook tijdens een ingeroosterd mentoruur. Voor leerlingen en ouders is de mentor het eerste aanspreekpunt voor zaken van allerlei aard. Bij problemen helpt de mentor mee bij het zoeken van een oplossing. Hij wordt daarbij ondersteund door de leerjaarcoördinator en de afdelingsleider. Tweede lijn: docenten met een extra scholing Via aanvullende scholing hebben sommige docenten zich bekwaamd in meer specialistische terreinen van leerlingbegeleiding. Zij ondersteunen de mentor en vangen leerlingen op die meer gespecialiseerde hulp nodig hebben. Het betreft de volgende functies: – Zorgcoördinator De zorgcoördinator coördineert de zorg voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op het sociaal-emotionele terrein en is verantwoordelijk voor de onderlinge afstemming van de tweede- en derdelijns begeleiding in de school. Zij is op de hoogte of wordt op de hoogte gesteld van de gesprekken die de vertrouwensdocenten, de schoolmaatschappelijk werker of andere functionarissen met de leerlingen voeren. Indien nodig, neemt zij contact op of onderhoudt zij de contacten met personen en instanties buiten de school die leerlingen begeleiden. Zij is in samenspraak met de schoolleiding verantwoordelijk voor het opstellen en actualiseren van het schoolondersteuningsplan. Zij organiseert regelmatig een intern zorgoverleg en de overleggen van het zorgadviesteam (ZAT) waarin ook externe hulpverleners participeren. Tot slot adviseert de zorgcoördinator de schoolleiding over het te voeren zorgbeleid. – Schooldecanen Schooldecanen ondersteunen de mentoren bij de begeleiding van hun leerlingen als het gaat om de keuze van het juiste profiel. Ook kunnen zij geraadpleegd worden over beroeps- en studiekeuze na de opleiding op het Damstede Lyceum. Dit werk wordt ook wel ‘Loopbaanoriëntatie en -begeleiding’ (LOB) genoemd. – Vertrouwensdocenten Vertrouwensdocenten zijn docenten die voor leerlingen met vragen en problemen een luisterend oor hebben. Er is tijd voor een advies of begeleiding van leerlingen die het slachtoffer zijn van machtsmisbruik (mishandeling, pesten, seksueel misbruik, intimidatie, verwaarlozing e.d.). Als gespecialiseerde hulp buiten de school nodig is nemen de vertrouwensdocenten contact op met de zorgcoördinator. Zij verzorgt de externe contacten. – Coördinator dyslexie/faciliteiten De coördinator is het aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en docenten als er bij een leerling (het vermoeden van) dyslexie bestaat. Zij verwijst naar externe instanties en zij houdt een dossier bij met gegevens over dyslectische leerlingen. Ook zorgt zij ervoor, dat dyslectische leerlingen in het bezit komen van een dyslexie-kaart, waardoor zij recht hebben op aangepaste toetsen of extra tijd voor een toets. Leerlingen met lichamelijke of psychische problemen kunnen in aanmerking komen voor een faciliteitenkaart die recht geeft op aangepaste toetsen of extra tijd voor een toets. De zorgcoördinator


is hiervoor het aanspreekpunt. De coördinator dyslexie/faciliteiten houdt het dossier bij en zorgt ervoor dat de leerlingen een faciliteitenkaart krijgen. – Taalsteun-docenten De docenten Nederlands verzorgen in de leerjaren 1 en 2 taalbegeleiding voor leerlingen die extra taallessen nodig hebben om de lessen en de leerboeken goed te kunnen volgen. Bedoelen we hiermee de steunlessen? GBM Derde lijn: externe deskundigen Het Damstede Lyceum onderhoudt goede contacten met een aantal instellingen voor jeugdzorg buiten de school. Wij kunnen snel doorverwijzen als dat nodig is. Daarnaast worden wij door medewerkers van de zorginstellingen ondersteund en geadviseerd. Wij hebben in dit verband contacten met: – Team Jeugdgezondheidszorg van de G.G.D. De schoolarts en de schoolverpleegkundige houden regelmatig spreekuur op school. Leerlingen en ouders kunnen hen daar raadplegen, maar zij roepen ook leerlingen op als daar een aanleiding voor is. – Afdeling Leerplichtzaken van het Stadsdeel Noord Als een leerling veel en/of ongeoorloofd verzuimt, wordt contact opgenomen met de leerplichtambtenaar. Deze roept zo nodig de ouders van de betreffende leerling op voor overleg. Ook te-laat-komen valt onder ongeoorloofd verzuim! De leerplichtambtenaar houdt regelmatig zitting op school om gesprekken met leerlingen te houden die daarvoor in aanmerking komen. – Bureau Jeugdzorg, regio Noord Dit bureau bundelt alle instanties in de regio die zich bezighouden met hulp aan jongeren (zoals het FIOM-team, het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, de jeugdafdeling van het RIAGG, OKT en het P.P.I.). - Stichting Onderwijs aan Zieke Kinderen De Stichting Onderwijs aan Zieke Kinderen begeleidt Amsterdamse scholieren, van basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs, die door ziekte of ongeval niet naar school kunnen gaan. De lessen thuis worden door docenten van de Stichting gegeven in overleg met de school. Er moet een medische indicatie zijn met de verwachting dat de leerling ten minste drie weken niet naar school kan. Voor informatie en aanmelding: Stichting Onderwijs aan Zieke Kinderen Mevr. J.W. Taams Grote Kerkstraat 35, 1135 BC Edam Telefoon: 0299 37 42 42 - Ondersteuning Onderwijs aan Zieke leerlingen Tijdens of na een opname in een niet-academisch ziekenhuis of revalidatiecentrum en bij alle andere vragen rondom ziekte en onderwijs kunt u zich richten tot: Advies- en begeleidingscentrum ABC Dhr. E. Dirkmaat, Consulent ABC Telefoon: 06 31631533 edirkmaat@hetabc.nl


Wanneer een leerling behandeld wordt in een academisch ziekenhuis: VU-MC of Emma Kinderziekenhuis/AMC, kunt u zich richten tot: Educatieve Voorziening Mw. C. Hendriks, hoofd Educatieve Voorziening VU-MC en Emma Kinderziekenhuis/AMC Telefoon: 020 5668952 / 06 22435163 directie@educatievevoorzieningamsterdam.nl   Ouders en leerlingen in de organisatie Ouders Wij zijn blij dat er veel ouders betrokken zijn bij het wel en wee van de school en van de schoolorganisatie. De al jarenlang goed functionerende formele contacten achten wij van groot belang. Dit zijn: • de klankbordgroepen voor ouders van alle leerjaren. Deze is in het leven geroepen om ouders bij de gang van zaken binnen school en binnen een leerjaar te betrekken • de vertegenwoordiging van de ouders in de medezeggenschapsraad (MR), het formele advies- en inspraakorgaan van de school. Leerlingen Ook leerlingen hebben inspraak bij de organisatie van het onderwijs. Deze is als volgt gestructureerd: • elke klas kiest een klassenvertegenwoordiger. Deze vertegenwoordigt de klas in de leerlin genraad • er is geregeld overleg tussen het bestuur van de leerlingenraad en de schoolleiding; dit gebeurt ongeveer zes keer per jaar •leerlingen zijn vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad. Communicatie met ouders/verzorgers Het eerste aanspreekpunt voor de ouders/verzorgers is de mentor van de leerling. De leerjaarcoördinator is de persoon die de meer formele kanten regelt. In de loop van het schooljaar zijn er diverse momenten waarop ouders/verzorgers ofwel de mentor ofwel de vakdocenten kunnen spreken over de leerlingen. Het spreekt voor zichzelf dat ook tussendoor, indien nodig, één op één contact mogelijk is tussen ouders en docenten. Dit gaat in eerste instantie per mail, maar dat kan ook telefonisch of op school. Medezeggenschapsraad (MR) Het Damstede Lyceum is vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de ZAAM Onderwijsgroep. Deze GMR wordt samengesteld uit leden van de 22 medezeggenschapsraden van de scholen. Volgens de Wet op de Medezeggenschap in het Onderwijs moet de helft van een MR bestaan uit ouders en leerlingen; de andere helft wordt gevormd door het personeel. De MR van het Damstede Lyceum bestaat uit vier personeelsleden, twee ouders en twee leerlingen. De namen worden aan het begin van het jaar bekendgemaakt. Het doel van de MR is: - het tot stand brengen van een regelmatig contact tussen de verschillende groepen die in en aan onze scholengemeenschap werken


- het regelmatig uitwisselen van ideeĂŤn, vragen, lof en kritiek. Dat komt het begrip tussen ouders, leerlingen en docenten ten goede - het uitoefenen van de eigenlijke medezeggenschap, zoals die in de Wet op de Medezeggenschap in het Onderwijs is vastgelegd. Dat houdt in dat de directie, als zij een beslissing wil nemen over een belangrijke zaak, de MR eerst om advies moet vragen. In een aantal gevallen moet de MR met voorstellen instemmen, voordat de voorgenomen besluiten kunnen worden uitgevoerd. Enkele voorbeelden van de zaken waar het bij dit laatste om kan gaan: het deelnemen van de school aan een onderwijskundig experiment, een verandering in de organisatie van de school, profielschetsen van schoolleiders, besteding van gelden. Daarnaast kan de MR op eigen initiatief ieder onderwerp dat met het schoolleven te maken heeft in bespreking nemen. De MR kan over ieder onderwerp dat zij bespreekt een advies uitbrengen aan de directie en/of het bestuur. Ieder die met de MR in contact wil komen om onderwerpen ter bespreking aan te dragen of om inlichtingen te vragen, kan zich wenden tot zijn of haar vertegenwoordigers of rechtstreeks tot de voorzitter of secretaris. De vergaderingen zijn openbaar. Bij de secretaris is een lijst van data en plaatsen te verkrijgen. Vakanties en vrije dagen Herfstvakantie Kerstvakantie Voorjaarsvakantie Tweede Paasdag Meivakantie Vrijdag na Hemelvaart Pinksteren Zomervakantie

17 oktober t/m 21 oktober 2016 26 december 2016 t/m 6 januari 2017 20 februari 2017 t/m 24 februari 2017 17 april 2017 24 april 2017 t/m 5 mei 2017 26 mei 2017 5 juni 2017 24 juli 2017 t/m 1 september 2017

Vakantieverlof buiten de geplande data mag alleen worden verleend, als minimaal 80% van het jaarinkomen van de ouders in de zomervakantie wordt verdiend. Ook ander extra verlof kan alleen bij hoge uitzondering (bijvoorbeeld om medisch-sociale redenen) worden verleend. De ouders/ verzorgers moeten in een dergelijk geval tijdig, minimaal 6 weken van tevoren, schriftelijk contact opnemen met de betreffende afdelingsleider. Schoolafspraken Onze leerlingen hebben op school te maken met een flinke hoeveelheid afspraken. Deze zijn nodig om het samenleven op een school met ruim 1100 leerlingen en ruim 100 personeelsleden mogelijk en prettig te maken. De afspraken tussen de leerlingen, de docenten en de maatregelen die volgen als iemand zich niet aan de afspraken houdt, staan vermeld in het Leerlingenstatuut. Het Leerlingenstatuut is een officieel document, dat op de website van de school staat. Enkele afspraken zijn ook van belang voor de ouders/verzorgers van onze leerlingen. Deze staan hieronder vermeld. Leerplicht/absentie De ouders zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun kind de school elke schooldag bezoekt. Leerlingen zijn verplicht alle lessen en activiteiten in het kader van de school bij te wonen. Van elk verzuim dient een schriftelijke verklaring van de ouders aan de afdelingsleider gestuurd te worden. In het kader van het Protocol Leerplicht en Verzuim dat door alle besturen van Amsterdamse scholen is ondertekend, neemt de school passende maatregelen om het verzuim terug te dringen. Zorgwekkend verzuim wordt via DUO aan de leerplichtambtenaar gemeld.


Ziekte van de leerling Als een leerling ziek is, moet dit tussen 07.45 en 08.30 uur telefonisch door één van de ouders/ verzorgers bij de conciërge worden gemeld. Op de eerste dag na de ziekte dient een schriftelijke bevestiging te worden ingeleverd. Tandarts- en doktersbezoek Bezoeken aan tandarts en dokter moeten buiten het lesrooster of in schoolvakanties worden afgelegd. Als dat absoluut onmogelijk is, moet – indien mogelijk – minstens één week van tevoren schriftelijk verlof bij de afdelingsleider worden aangevraagd. Dit verlof kan niet verleend worden als er op het moment van het verzuim een toets of schriftelijke overhoring wordt afgenomen. Buitengewoon verlof Vakantieverlof opnemen buiten de schoolvakanties is niet toegestaan. Wij hanteren hiervoor de regels die door de wetgever zijn opgesteld. Dit houdt in, dat buitengewoon verlof alleen in uitzonderlijke gevallen wordt verleend. Te denken valt daarbij aan trouwerijen en begrafenissen van naaste familieleden of goede bekenden en algemeen erkende religieuze feestdagen. Buitengewoon verlof dient in zo’n geval altijd –indien mogelijk– minstens zes weken van tevoren schriftelijk te worden aangevraagd bij de afdelingsleider van de leerling. Lessen Lichamelijke Opvoeding Gymlessen vormen een onderdeel van de lessentabel en zijn dus verplicht voor alle leerlingen. Zwemlessen kunnen deel uitmaken van het lesprogramma. Het is ook verplicht hier actief aan deel te nemen. Gedetailleerde afspraken voor de lessen LO staan in het afsprakenboekje. Convenant Veilig in School De scholen en instellingen in Amsterdam-Noord en omgeving die door leerlingen van 12 jaar en ouder worden bezocht hebben een overeenkomst ‘Veilig in school in Amsterdam-Noord’ getekend. De scholen hebben daarbij samen en met politie, justitie en het stadsdeel afspraken gemaakt hoe de school veilig kan blijven. Leerlingen, personeelsleden en anderen in de school moeten zich veilig kunnen blijven voelen. De overeenkomst betekent dat een aantal afspraken is gemaakt: - Elke school hanteert dezelfde strenge regels rond veiligheid, agressie en geweld. - Vandalisme, (seksuele) intimidatie, discriminatie, bedreiging en crimineel gedrag zijn verboden. - Wapens, messen, stokken, laserpennen en scherpe voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt en dergelijke zijn verboden. - Verbale dreigingen en scheldpartijen worden niet getolereerd. Ze verzieken de sfeer en roepen bij anderen onprettige gevoelens op. In voorkomende gevallen zal de directie van de school na overleg met de politie maatregelen treffen. Het maken van foto’s en geluidsopnamen in en om de school is verboden. -Pesten via de computer, het plaatsen van foto’s op internet en andere vormen van cyberpesten worden onmiddellijk bij de politie gemeld. - De directie van de school mag kluisjes openen en de inhoud controleren. -De politie controleert steekproefsgewijs tassen, kluisjes en buddyseats van scooters. -Bij overtreding van de genoemde regels wordt de politie ingeschakeld. -Bij overtreding van regels van openbare orde in en rond de school wordt de politie ingeschakeld. -Straffen worden snel opgelegd. Door de gezamenlijke afspraken hopen de scholen dat problemen worden voorkomen en dat snel kan worden opgetreden bij overtredingen.


Klachtenregeling Leerlingen en/of ouders binnen een school van ZAAM kunnen te maken krijgen met gedragingen of beslissingen die naar hun mening onterecht zijn. Er zijn bepaalde personen binnen de school bij wie men dan terecht kan om hierover te praten en om hulp te krijgen bij het oplossen van problemen. Dat zijn de mentor, de afdelingsleider en de rector. Het uitgangspunt is, dat de klager zich in eerste instantie wendt tot degene over wie de klacht gaat en probeert tot een oplossing te komen. Mocht dit niet leiden tot het gewenste resultaat, dan kan men allereerst een klacht indienen bij de mentor; deze kan de zaak doorverwijzen naar de afdelingsleider of naar de rector van de school. Een klacht heeft betrekking op de persoonlijke situatie van een leerling in verband met het volgen van onderwijs en de omstandigheden binnen of op het terrein van de school. Als de klager het niet eens is met de klachtenafhandeling van de rector kan hij een klacht indienen bij de Klachtencommissie van de ZAAM Onderwijsgroep. Als de klacht is gericht tegen de rector van de school dan kan direct een klacht bij de klachtencommissie worden ingediend. De klachtencommissie onderzoekt de klacht en oordeelt of de klacht gegrond is. Het bevoegd gezag neemt vervolgens, met inachtneming van dit oordeel, een beslissing. Hoe de klacht ingediend moet worden, binnen welke termijn, bij wie precies etc. is terug te vinden in de verschillende klachtenregelingen die zijn opgesteld op grond van het type klacht. De volledige klachtenregeling staat op de website van de school en op die van ZAAM.   Leerlingenstatuut Het leerlingenstatuut regelt de rechten en plichten van de leerling. Er zijn gedragsregels vastgesteld om leven en werken in een aangenaam klimaat mogelijk te maken. Het leerlingenstatuut is te vinden op de website van de school. Kluisjes Alle leerlingen van het Damstede Lyceum huren een kluisje. De kluisjes zijn te openen met een pasje (of met een sleutel op het Hisgenpad). Het doorgeven en onderling wisselen van pasjes en/ of sleutels is niet toegestaan. De directie en de schoolleiding zijn niet aansprakelijk voor vermissingen uit de kluisjes. Met de politie is afgesproken dat de kluisjes steekproefsgewijs gecontroleerd mogen worden. Schoolkosten De kosten van een goede schoolopleiding neemt de overheid grotendeels voor haar rekening. Het gaat hier om personele kosten en materiële kosten zoals de schoolboeken, gebouwen, apparatuur en schoonmaak. Op verschillende gebieden (o.a. de schoolboeken) is deze bijdrage niet kostendekkend. Bovendien worden niet alle materiële kosten vergoed. Om deze reden vragen wij u dan ook een ouderbijdrage voor de overige schoolkosten. Wettelijk gezien is deze vrijwillig. Wij zijn echter van mening dat deze ouderbijdrage, die we zo laag mogelijk willen houden, noodzakelijk is voor een goede schoolorganisatie. De hoogte van deze bijdrage is vastgesteld in overleg met de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad. De hoogte van de bijdrage is voor leerjaar 1 en 2 € 200,- en voor leerjaar 3 t/m 6 € 150,-. Met uw bijdrage betalen we de volgende materiële kosten: • huur van een kluisje en ontvangst van een schoolpasje (€ 30,-) •bijdrage in leer- en hulpmiddelen (€ 65,-) : materiaal bij tekenen, handvaardigheid, science, techniek, natuurkunde, scheikunde, biologie en gymnastiek. Software en kopieerkosten •bijdrage in leer- en hulpmiddelen (€ 50,-): materiaal en kosten voor buitenschoolse activi teiten en lessen voor de modules in leerjaar 1 en de gekozen stroom in leerjaar 2. •algemene schoolkosten: mentor/klassenactiviteiten (€ 25,-).


• kleine excursies (lesuur/dagdeel) (€ 10,-) • kosten voor de mediatheek (€10,-). • de cultuurkaart wordt niet meer door de overheid bekostigd. Dit kost € 10,- per leerling per kaart voor één jaar.

In oktober ontvangen alle ouders een brief waarin een overzicht per leerjaar staat vermeld. In oktober gaan de leerlingen van leerjaar 2 met kamp. Kosten hiervan zijn € 100,-. In de maand oktober gaan de leerlingen van 4 havo en 5 vwo op internationale werkweek. De kosten daarvan bedragen, afhankelijk van de gekozen bestemming € 420,- tot € 750,- en €150,- voor de bestemming Amsterdam. Deze excursies/reizen zijn een integraal onderdeel van ons lesprogramma. Kosten voor excursies en reizen worden apart gefactureerd. Naast deze schoolkosten wordt leerlingen soms gevraagd een OV-chipkaart mee te nemen voor excursies. Tegemoetkoming in lesgeld/cursusgeld/overige studiekosten Vanaf het moment dat een leerling naar de brugklas van het voortgezet onderwijs gaat, kan bij DUO een tegemoetkoming in de schoolkosten worden aangevraagd. Deze tegemoetkoming is afhankelijk van de leeftijd van het kind, het soort onderwijs, de klas en het inkomen van de ouders(s)/verzorger(s). Voor Amsterdamse leerlingen tot 18 jaar met ouder(s)/verzorger(s) met een inkomen op of rond bijstandsniveau heeft de gemeente Amsterdam (Dienst Werk en Inkomen) de Scholierenvergoeding. Meer informatie hierover is te vinden op www.dwi.amsterdam.nl of via 020-3463684. Schade/vermissing Alle schade die door een leerling wordt toegebracht aan gebouw, meubilair, leermiddelen enz. moet door de leerling of de ouders worden vergoed. De school is niet aansprakelijk voor vermissing van fietsen, brommers, kledingstukken en andere eigendommen van de leerling. Bij vermissing kan soms een beroep worden gedaan op de eigen inboedelverzekering.   Verzekeringen Alle leerlingen, ook als zij stage lopen of deelnemen aan de arbeidsoriëntatie-activiteiten, zijn tegen ongevallen verzekerd gedurende de schooltijd en één uur voor en na de schooltijd. Het betreft een aanvullende verzekering op de eigen ziektekostenverzekering. De verzekering geldt niet voor materiële schade, dus niet voor beschadigingen aan brillen, kleding en andere eigendommen. Indien de leerling deelneemt aan een excursie of werkweek is een eigen ziektekostenverzekering en een W.A.-verzekering verplicht. De school kent onderstaande verzekeringen: W.A.-verzekering Het Damstede Lyceum is krachtens het bepaalde in de wet alleen aansprakelijk voor schade die leerlingen tijdens de schooluren veroorzaken of oplopen: • indien de schade is ontstaan door een onrechtmatige daad van één der personeelsleden • indien de schade is ontstaan door schuld van één der leerlingen, terwijl redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de toezichthoudende leerkracht het ongeval had kunnen voorko men. Collectieve Ongevallenverzekering Deze verzekering dekt het ongevallenrisico voor de verzekerden: • gedurende het verblijf in het schoolgebouw of op de daarbij behorende terreinen tijdens de officiële schooluren, alsmede tijdens het gaan van huis naar school en omgekeerd ten hoogste gedurende één uur voor en één uur na de schooltijd


• tijdens verblijf op sportvelden, in gymnastieklokalen, zwembaden e.d., mits in klassikaal of schoolverband en onder toezicht • tijdens (buitenlandse) schoolreizen, kampen, excursies in schoolverband, tijdens deelne ming aan schoolsportwedstrijden e.d., mits en zolang de leerlingen onder toezicht staan. Altijd geldt dat alleen uitkering plaatsvindt voor zover geen andere (eigen) verzekering uit- keert of vergoedt. Deze onderdelen betreffen dus een aanvullende verzekering.

Reisverzekering Bij reizen vanwege werkweken (ook naar het buitenland) e.d. zijn de volgende risico’s (tot zekere maxima) verzekerd: onvoorziene noodzakelijke uitgaven, medische kosten volgens Nederlands tarief, tandheelkundige hulp na ongeval, verlies of beschadiging van bagage, overlijden door ongeval, blijvende invaliditeit door ongeval. Voor medische kosten geldt: voor zover geen andere verzekering uitkeert of vergoedt. Bij het opzettelijk toebrengen van schade en/of letsel is de veroorzaker altijd zelf aansprakelijk. Resultaten Meerjarenopbrengsten


Vroegtijdig schoolverlaters (VSV) in percentages 2013-2014

0%

2014-2015

2,1 %

2015-2016 0%


Personeelsleden Mw. Drs. A. Aguirre Fernández, Spaans Dhr. Drs. B. Amenchar, afdelingsleider, economie Mw. H. Anches, verzuimcoördinator Mw. C.T.M. Andela, Frans Mw. P. Appelman, tekenen en KUBV Dhr. D. Bachir, ondersteuning ICT Mw. M.T. Bakker, Nederlands Mw. Drs. S.F. Balk ,Engels Dhr. G. Barendse, wiskunde Dhr. B. Barić ,systeembeheerder Mw. T. Bazzini, mediathecaris Dhr. W. Beets, onderhoudsmedewerker Mw. M.M. Bless, Nederlands Dhr. W. Bouwmeester, lichamelijke oefening Mw. Drs. A.J. de Bree, Duits Dhr. J. Brink, lichamelijke oefening Dhr. R. Coerse, TOA natuurkunde Mw. S.D. Cooper, Engels Mw. M. Daerden, lichamelijke opvoeding Mw. M. Deijns, Duits Dhr. Drs. L. van Diermen, aardrijkskunde Mw. H.A. Dijkstra, administratief medewerkster Mw. N. Dirks, tekenen, KUBV Mw. Drs. C. van Dorp, geschiedenis, staatsinrichting Mw. Drs. D. Ferkenius, Engels, zorgcoördinator Dhr. J.A. Gelderloos, MSc. wiskunde, techniek Mw. K.A. de Gooijer-Van Essen, lichamelijke oefening, leerjaarcoördinator Mw. J. Grosz, Nederlands Mw. Drs. K. Gumbmann, afdelingsleider, Duits Mw. T. Hak, scheikunde Mw. Drs. F. van Harskamp, Engels Mw. P. Hartlova, Engels Mw. Drs. M. van Heerden, conrector, Nederlands Dhr. H.A. van Heerwaarden, BEd.science, natuurkunde Mw. J.N. van der Heijden, BEd.Nederlands Mw. A. Hemelaar, medewerker receptie Mw. J. Hemelaar, medewerker receptie Dhr. D. Hettinga, biologie Mw. Drs. J.L.M. op ’t Hof, Duits Dhr. Drs. T. Holland, Latijn, Grieks Mw. Drs. M. Honingh, Nederlands, decaan vwo Mw. Dr. M. Honsbeek, wiskunde Dhr. Drs. A.M. Hoonhout, economie, M & O Mw. Drs. C.E. van Huijstee, administratief medewerkster Mw. M. Ibrahim, O&O Dhr. Ir. W. van Ingen, wiskunde Mw. Drs. S. Kamlag TOA biologie, TOA NLT Dhr. R. Keijzer, BEd.wiskunde Mw. Drs. J. Keijzer-Plotnikova, Engels Dhr. Dr. M. van Kempen, Nederlands Dhr. E. Keurentjes, MEd.geschiedenis


Mw. L.J. van Klaveren, scheikunde Dhr. W. Koedijk, TOA scheikunde Dhr. R. van der Kooi, handvaardigheid, kunst Dhr. A.J. Kooistra, TOA natuurkunde, TOA scheikunde Mw. M. Koolen, Engels Dhr. Mr. Drs. H. Korenhof, Latijn, Grieks, KCV Mw. Drs. M. de Kort, Frans Mw. Drs. Y. el Kouazi, economie, M & O Mw. A. Kraaijeveld, BEd.tekenen, kunst, CKV Dhr. Drs. R. Lede, maatschappijleer, economie Dhr. Chr. de Leeuw, science, technisch ontwerpen, O & O Dhr. Drs. R.J.G. Leijtens, informatica, ICT-coördinator Dhr. Drs. G.J.H. van der Linden, economie Mw. Drs. S. van der Linden, Spaans Dhr. A. Linnenbank, natuurkunde Mw. R.W.M. Lokhoff, administratief medewerkster Mw. S. Massee, Engels Mw. Drs. J.W. Mastenbroek, NLT, scheikunde, O&O, technator Dhr. H. Metz, natuurkunde / scheikunde Mw. C.C.M. Molenaar, MEd.Nederlands Dhr. Drs. M. Nazih, wiskunde, natuurkunde Mw. S. Nolte, levensbeschouwelijke vorming Mw. Drs. E. van Noort, Engels Mw. C. van de Noort-van Vulpen, wiskunde Mw. J. Nuij, lichamelijke oefening, MRT Dhr. R.H. Nijhuis, economie Dhr. S.J. Overwater, biologie, NLT Dhr. Drs. D. Peters, Nederlands Mw. J. Peterse, Frans Mw. S. Pieterse-Gudde, medewerker receptie Dhr. F. van der Poel, conciërge Dhr. L. Porsius, facilitair coördinator Dhr. Drs. J. Portz, Nederlands, ICT Mw. W. Posch, MEd. wiskunde Dhr. R. Post, BA. geschiedenis Dhr. Drs. A.P.F.M. Reckman, natuurkunde, NLT Dhr. O. van der Reyden, biologie, vertrouwensdocent Dhr. D. Roele, geschiedenis Dhr. J. Rom, BEd. aardrijkskunde Dhr. R.E. Roos, informatica Mw. C. Schirtzinger, Frans, leerjaarcoördinator Dhr. Drs. F. Schoute, geschiedenis Dhr. S.E. Sheer, economie Mw. M. Smit, biologie Dhr. Drs. E.C. Snabilié, afdelingsleider, aardrijkskunde, NLT Mw. Drs. M.H. van Soest, Nederlands, CKV, vertrouwensdocent Mw. N.N.N. Sproet, conciërge Mw. Drs. M.L. Sta, Frans Dhr. P.J.M. Staats, muziek Dhr. A.D. Stork, medewerker opvanglokaal Mw. T. de Swart, Nederlands Mw. A.M. Swirkowsky, Duits Mw. N. Varchenko, Duits


Personeelsleden (vervolg) Mw. A. Verel, aardrijkskunde Mw. A. Verhoeven, Frans, Engels Dhr. Drs. R. Verwer, lichamelijke oefening Dhr. P. Visser, roostermaker Mw. E. Vonk, Nederlands Mw. U. Vrede, Engels Mw. Drs. J. de Vries, biologie Dhr. Drs. H. Vijlbrief, wiskunde, natuurkunde Dhr. Drs. F.C.A. Wanders, wiskunde, aardrijkskunde Dhr. Drs. T. Waverijn, Duits Mw. J. van der Werff, Engels, vertrouwensdocent Mw. L.W. van Wijnen, BEd. tekenen, KUBV, CKV Mw. A.J. van Willigen, BEd. wiskunde Mw. D. Yilmaz, wiskunde Mw. H. Zanting, Nederlands Mw. J. Zutphen, administratief medewerkster, decaan havo  


Zakelijke gegevens Adres Het Damstede Lyceum school voor gymnasium, atheneum en havo Rode Kruisstraat 83 1025 KM Amsterdam Telefoon: 020 635 23 60 Fax: 020 634 34 41 E-mail: damstede@damstede.net Site: www.damstedelyceum.nl Schoolleiding Rector a.i. Dhr. M.C.J. Visser Conrector Mw. Drs. M. van Heerden Afdelingsleiders onderbouw Mw. Drs. K. Gumbmann middenbouw Dhr. Drs. B. Amenchar bovenbouw Dhr. Drs. E. SnabiliĂŠ ZAAM College van Bestuur Mw. J. Steenvoorden, Dhr. Drs. R. Kuiken Inspectie Het adres van de onderwijsinspectie waaronder de school ressorteert, is: Inspectie van het Onderwijs Kantoor Utrecht Park Voorn 4 3544 AC Utrecht Telefoon: 030-6690600 Vertrouwensinspecteur Het centraal telefoonnummer voor de vertrouwensinspecteurs van de inspectie is: 0900 111 3 111

Schoolgids schooljaar 2016-2017  

Damstede Lyceum Amsterdam

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you