Page 1

INFORMATIE OVER DE BRUGKLAS

schooljaar 2014-2015

voor ouders van leerlingen uit groep 8


Kom samen met uw kind(eren) naar de

OPEN DAG zaterdag 8 februari 2013 10.00 uur - 13.00 uur

Op woensdagmiddag 12 februari zijn er extra

kennismakingslessen.

Voor meer informatie of aanmelden zie onze website www.ichthuslyceum.nl

Wolff en Dekenlaan 1 1985 HP Driehuis Tel. 0255 546400 www.ichthuslyceum.nl


WOORD VOORAF Met heel wat scholen voor voortgezet onderwijs om uit te kiezen in onze regio, is het een aardige opgave om samen met uw zoon of dochter te bepalen wat na de basisschool de beste keuze zal zijn. Natuurlijk is er tot op zekere hoogte verschil in onderwijsaanbod en profileren scholen zich daarmee. Een vanzelfsprekende basisvoorwaarde is dat het onderwijs een goede kwaliteit heeft. Echter, ook moet de “klik” met de school er zijn. Uw zoon of dochter moet zich thuis voelen op zijn of haar school en u moet uw kind met een goed gevoel aan de school toevertrouwen. Met trots stel ik daarom het Ichthus Lyceum aan u voor. In deze gids leggen we uit hoe onze school is georganiseerd en geven wij u inzicht in de wijze waarop ons onderwijs is ingericht, welke faciliteiten wij onze leerlingen bieden en hoe wij samen met leerlingen en ouders borg willen staan voor een veilig en plezierig schoolklimaat. Het Ichthus Lyceum is een zelfstandige school voor gymnasium, atheneum en havo onder het bestuur van de Dunamare Onderwijsgroep. Het Ichthus Lyceum beschikt over een fraai, modern en ruim gebouw en is gelegen in een veilige buurt. Onze school met ongeveer 1100 leerlingen blijft qua omvang overzichtelijk. We streven naar kleinschaligheid, maar zijn door ons Lyceumaanbod (gymnasium, atheneum en havo) groot genoeg om de voordelen en faciliteiten van grotere scholen aan te kunnen bieden. Het gecertificeerde Technasium en de talentstromen in de tweede en derde klas zijn een voorbeeld van de wijze waarop onze school inspeelt op nieuwe ontwikkelingen. Onlangs is onze school officieel erkend als “European Ambassador School”. Slechts vijftien scholen in Nederland mogen deze titel voeren en we zijn er natuurlijk heel trots op om bij die selecte groep te mogen horen. Met ons onderwijsaanbod (waaronder de talentstromen Internationalisering en Kunst en Cultuur) en het Technasium in het bijzonder hebben we een unieke positie in de regio. Wanneer u al een zoon of dochter op onze school hebt, kent u de praktijk uit eigen ervaring. We zijn als school voortdurend in ontwikkeling en dat betekent dat er jaarlijks zaken veranderen. Ouders en leerlingen die dit jaar voor het eerst met het Ichthus Lyceum kennismaken willen we met deze digitale gids een indruk geven van onze school. Natuurlijk beveel ik ook onze Open Dag en de speciale kennismakingslessen (inschrijving via onze website) van harte bij u aan. Niets is ten slotte belangrijker dan zelf te ervaren hoe de school er uit ziet en tijdens een gewone lesdag te ervaren hoe het op het Ichthus eraan toe gaat. Voor actuele informatie over onze school verwijs ik u graag naar onze website www.ichthuslyceum.nl. Neemt u gerust contact met ons op als u naar aanleiding van de informatie in deze gids of website opmerkingen of vragen heeft. ir. D.A. Volmer rector

2


INHOUDSOPGAVE

PAGINA

Woord vooraf

2

1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

WAT IS HET ICHTHUS LYCEUM VOOR EEN SCHOOL? Visie van het Ichthus Lyceum De identiteit Maatschappelijke positie Kwaliteit Veiligheid Communicatie

6 6 7 7 8 9 10

2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

ONDERWIJSAANBOD Doorstroommogelijkheden De brugklas: gymnasium, atheneum of havo De tweede klas en derde klas De derde klas: voorbereiding op de bovenbouw Bovenbouw gymnasium, atheneum en havo (tweede fase) Mediatheek en bibliotheek

12 12 13 14 15 16 16

3. 3.1 3.2 3.3

AANDACHT VOOR DE INDIVIDUELE LEERLING De basisbegeleiding De breedtebegeleiding De dieptebegeleiding

18 18 18 20

4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7

OUDERS EN SCHOOL Contact De website en Magister Webportal Ouderavonden Rapporten Medezeggenschapsraad Klankbordgroepen De ouderbijdrage

22 22 22 22 22 22 23 23

3


PAGINA

5. 5.1 5.2 5.3 5.4

DE SCHOOLORGANISATIE Lestijden Regels van absentie of verzuim Andere invulling van reguliere lessen en lesuitval De lessentabellen

26 26 26 26 27

6. 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8

VAN EN VOOR LEERLINGEN Leerlingenstatuut en schoolreglement Leerlingenraad Schoolkrant Kantine Lichamelijke opvoeding en andere sportactiviteiten Podiumkunsten Werkweken Overige activiteiten

30 30 30 30 30 31 31 32 32

7. 7.1 7.2

AANMELDING EN TOELATING Toelating tot de brugklas Toelating van leerlingen met een handicap en/of een REC indicatie Aanmeldings- en toelatingsprocedure

35 35 36

7.3

4

36


1. WAT IS HET ICHTHUS LYCEUM VOOR EEN SCHOOL? 1.1

Visie van het Ichthus Lyceum

gangsvormen, strategieĂŤn om problemen op te lossen, goed burgerschap, het omgaan met emoties en reflectie op eigen en andermans handelen zijn binnen ons onderwijs belangrijke aspecten in de lessen. We geven vanuit onze professionaliteit als onderwijsgevenden telkens het goede voorbeeld, waarbij christelijke waarden en normen onze inspiratiebron zijn. Het is van essentieel belang dat de opvoeding op school en die van thuis op elkaar aansluiten en omgekeerd. Daarom hechten wij er veel belang aan dat ouders betrokken zijn bij de school. Door ons onderwijs systematisch te evalueren, erop te reflecteren en waar nodig bij te stellen willen we onze kwaliteit bewaken. Dat zijn voor ons vanzelfsprekende voorwaarden om ons onderwijs te kunnen blijven ontwikkelen en verbeteren.

Het Ichthus Lyceum wil leerlingen zo goed mogelijk opleiden voor hun toekomstige taken en verantwoordelijkheden in de maatschappij. De school biedt leerlingen daarom onderwijs van hoge kwaliteit dat aansluit bij de ontwikkeling van de individuele leerling, zijn behoefte tot leren en ontplooiing, tot het verkrijgen van verantwoordelijkheid en maken van keuzes. We stellen leerlingen in staat het maximale in henzelf naar boven te halen. We bieden onze leerlingen daartoe een veilige, warme en stimulerende leeromgeving waarin het leveren van prestaties vanzelfsprekend is. Vanuit een professionele en positieve beroepshouding, onze algemeen christelijke achtergrond en door een kritisch voorbeeld voor elkaar te zijn, leveren we een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van onze leerlingen. In ons onderwijs vinden we het van belang dat onze leerlingen goede resultaten behalen en wij zullen hen daartoe ook voortdurend uitdagen en aanzetten. Tegelijkertijd vinden we dat zij zich vaardigheden en attitudes eigen maken moeten waarmee zij in het vervolgonderwijs en de samenleving succesvol zullen zijn. Daarbij spreken wij de leerlingen ieder op hun eigen niveau aan en houden we rekening met verschillen. De begeleiding bij het leerproces is erop gericht om door een stimulerende benadering de leerlingen positieve ervaringen op te laten doen en hen zo bewust te maken van het feit dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun succes. Tegelijkertijd benadrukken we dat het nemen van verantwoordelijkheid niet vrijblijvend is en het volgen van onderwijs op onze school verplichtingen met zich meebrengt. De school biedt binnen haar mogelijkheden aanvullende zorg voor leerlingen die behoefte hebben aan sociaal-emotionele ondersteuning of aan leerlingen die kampen met specifieke leerproblemen. Bij de invulling van haar taak richt de school zich op de vorming van de leerling als mens. Het behalen van een diploma is het hoofddoel waar we in deze context naartoe werken. Ook het aanleren van zelfredzaamheid, goede om-

6


1.2

De identiteit

naar een zo open mogelijke communicatie met de ouders en willen er graag samen met hen voor zorgen dat hun kinderen en onze leerlingen optimaal worden voorbereid op een rol in de maatschappij. Vanzelfsprekend vraagt de maatschappij verantwoording van de school voor haar opleidingsaanbod en de kwaliteit daarvan. Door het vrijwillig onderschrijven en handelen naar landelijke richtlijnen (bijvoorbeeld de gedragscode schoolkosten) en het afleggen van verantwoording via “Vensters” van de VO-raad (zie www.schoolvo.nl en www.venstersvoorverantwoording.nl) geeft het Ichthus Lyceum op transparante wijze inzicht in zijn resultaten en beleidsvoering.

Het Ichthus Lyceum is een school op algemeen christelijke grondslag. Het onderwijs op onze school is dan ook gebaseerd op normen en waarden waar wij vanuit onze achtergrond aan hechten. Wij vinden dat de antwoorden op vragen van levensbeschouwelijke aard een belangrijk onderdeel zijn bij de ontwikkeling van onze leerlingen. Zo leren we onze leerlingen kritisch naar zichzelf en anderen te kijken vanuit het besef dat ieder mens uniek is en dat die uniciteit alleen maar in relatie tot anderen tot haar recht kan komen. We spelen in op actuele gebeurtenissen en leren onze leerlingen om een eigen oordeel te vormen of een standpunt in te nemen. In de dagelijkse praktijk van ons onderwijs is er ruimte en aandacht voor symboliek en spiritualiteit. Met een opleiding aan het Ichthus Lyceum willen we leerlingen niet alleen toerusten met kennis voor een vervolgopleiding, maar hen ook begeleiden in hun ontwikkeling tot zelfbewuste en verantwoordelijke jongvolwassenen. Een goede sfeer en een veilige leeromgeving zien we als essentiële randvoorwaarden. Het onderhouden van persoonlijk contact met onze leerlingen en weten wat hen bezighoudt is vanzelfsprekend op het Ichthus Lyceum.

1.3 Maatschappelijke positie

De maatschappij verwacht terecht van de school dat ze inspeelt op de behoefte van leerlingen, ouders en omgeving. We zien onze school dan ook als medeverantwoordelijk voor het overbrengen van normen en waarden en we willen een bijdrage leveren aan de vorming van respect, rechtvaardigheid, verantwoordelijkheidsbesef, gemeenschapszin en tolerantie. Ook vinden we dat we als school een belangrijke taak hebben als het gaat om een bijdrage aan de oplossing van maatschappelijke problemen als agressie en criminaliteit, vrede en veiligheid, natuur en milieu, armoede, drugs en alcohol. Deze thema’s komen daarom geregeld in ons onderwijs aan de orde. Een maatschappelijke stage is niet voor niets onderdeel van ons curriculum. De relatie met de ouders is in dit samenspel van groot belang. We streven

7


1.4

Kwaliteit

Het is onze plicht goed onderwijs te geven. Onze leerlingen moeten immers voorbereid worden op het behalen van een diploma. Ze moeten vanzelfsprekend beschikken over kennis en vaardigheden, zoals die zijn vastgelegd in examenprogramma’s en beschrijvingen van vakken. Onze onderwijsprogramma’s zijn daar dus op gericht. Kwaliteit betekent voor ons ook werken aan persoonlijke ontwikkeling. Leerlingen hebben capaciteiten en talenten meegekregen. We zien het als onze taak hen te helpen goed zicht te krijgen op hun eigen, unieke mogelijkheden en deze verder uit te bouwen. Bovendien vinden we het van groot belang dat leerlingen verantwoordelijkheidsbesef ontwikkelen, zowel voor zichzelf als voor anderen. Het leveren van kwaliteit door de school begint uiteraard met het kritisch beoordelen van onze eigen prestaties en werkwijze. Onze school hanteert intern het kwaliteitsmodel van het INK. Door systematisch meten, evalueren en bijstellen van beleid en werkwijze borgen en verbeteren we telkens de kwaliteit van ons onderwijs en onze organisatie. Een professionele cultuur, waarin medewerkers elkaar kunnen aanspreken op gedrag en een voorbeeld voor elkaar kunnen zijn is daarbij een vanzelfsprekende voorwaarde. Via “Vensters” (zie 1.3) legt de school hierover brede verantwoording af. In onderstaande tabel treft u de eindexamenresultaten van de afgelopen zes jaar:

8

JAAR

HAVO HAVO VWO VWO AANTAL SLAGINGS% AANTAL SLAGINGS% KANDIDATEN KANDIDATEN

2007 - 2008

127

86%

47

94%

2008 - 2009

121

80%

73

92%

2009 - 2010

121

85%

56

84%

2010 - 2011

129

85%

59

88%

2011 - 2012

115

94%

42

93%

2012 - 2013

127

85%

41

93%


Kwaliteitskaart 2013 Onderwijskwaliteit is veel meer dan alleen het behalen van goede, in cijfers en percentages uitgedrukte, eindexamenresultaten. Zorg voor onze leerlingen, sfeer en veiligheid zijn moeilijk in getallen weer te geven. De Onderwijsinspectie heeft het Ichthus Lyceum in maart 2013 bezocht in het kader van een kwaliteitsonderzoek. Daarbij is vastgesteld dat het Ichthus Lyceum aan alle wettelijke vereisten (o.a. leerlingbegeleiding, lesuitval, het aanbieden van voldoende onderwijstijd, examenprogramma’s) voldoet. De onderwijsresultaten van de school zijn (ruim) voldoende beoordeeld op alle afdelingen. De Onderwijs Inspectie schrijft onder andere in haar rapport: “Het onderwijsproces speelt zich af in een veilige omgeving en het schoolklimaat is goed. Uit gesprekken met leerlingen en de enquête van Vensters voor Verantwoording blijkt dat mentoren hun leerlingen goed kennen en acties ondernemen als dat nodig is. Sturing is gericht op kwaliteit en resultaat. De Inspectie heeft geconstateerd dat niet alleen de “papieren” kwaliteitszorg op orde is, maar daar ook naar gehandeld wordt”. Het Ichthus Lyceum valt voor de onderwijsinspectie daardoor in de laagste toezichtsklasse (basisarrangement).

met elkaar om: binnen de lessen, bij bijzondere activiteiten, in de pauzes, in de gangen en op het schoolplein. We vinden dat we veiligheid in een schoolgemeenschap als de onze niet moeten realiseren met camera’s en detectiepoortjes. Veiligheid betekent voor ons dat leerlingen én medewerkers met respect en zorg met elkaar omgaan. Respect bepaalt de manier waarop leerlingen met elkaar omgaan, volwassenen met leerlingen omgaan en omgekeerd. Dat geldt net zo voor de wijze waarop volwassenen met elkaar omgaan. Natuurlijk gaat in deze omgang met elkaar zo nu en dan iets fout. Respect blijft echter altijd de basis van waaruit we oplossingen trachten te vinden. Het is onze taak alert te zijn en zaken als pesten te onderkennen. We zullen dit altijd krachtig bestrijden, zodat er een prettig klimaat is voor iedereen binnen de school. Acceptatie van hulp is bij ons op school vanzelfsprekend en we erkennen met elkaar de regels en leven deze na. Kortom, een klimaat waarin het prettig leven en leren is.

Via www.venstersvoorverantwoording.nl en www.schoolkompas.nl worden de resultaatgegevens van alle VO scholen van Nederland openbaar gemaakt. Landelijke scholenonderzoeken zoals het scholenonderzoek van Prof.Dronkers (Volkskrant) baseren zich ook op informatie van de Onderwijsinspectie maar gaan uit van gegevens van vóór 2012.

1.5 Veiligheid

We vinden het natuurlijk belangrijk dat de school voor iedereen een veilige en leefbare omgeving is om in te werken, te leren en het naar de zin te hebben. Met elkaar werken we aan een leerklimaat waarin we streven naar zorgzaamheid voor elkaar, duidelijkheid, discipline en verantwoordelijkheid voor iedereen. In de school gaan leerlingen en volwassenen de hele dag

9


1.6

Communicatie

Leerlingen brengen een groot deel van hun tijd op school door. We vinden het daarom vanzelfsprekend dat ouders of verzorgers weten hoe het met hun kinderen gaat. De afstand tussen ouders en een school voor voortgezet onderwijs is nu eenmaal veel groter dan bij de basisschool. De letterlijke afstand is vaak groter, maar ook de verantwoordelijkheid van de kinderen groeit en bovendien stellen leerlingen in deze leeftijd het vaak niet meer op prijs dat ouders hen naar school brengen of veel contacten met docenten onderhouden. We vinden het belangrijk dat u als ouder de school kent, het gevoel heeft er welkom te zijn en er terecht kunt. Communicatie is wederzijds, dus verwachten wij van u belangstelling voor de vorderingen van uw kind en dat u de school laat weten als er omstandigheden zijn die het goed functioneren van uw kind kunnen be誰nvloeden. Omgekeerd mag u van ons verwachten dat wij contact met u opnemen als we zaken signaleren die het functioneren van uw kind belemmeren. Veel actuele informatie is te vinden op onze website. Persoonlijke informatie over uw zoon of dochter (roostergegevens, cijfers, absenties) is via de beveiligde Magister webportal bereikbaar. Meer informatie hierover is te vinden in hoofdstuk 4 van deze gids.

10


2. ONDERWIJSAANBOD Op het Ichthus Lyceum is het mogelijk om een gymnasium-, atheneum- of havodiploma te behalen, met of zonder technasium. Onze school wil leerlingen opleiden voor een zo hoog mogelijk diploma, maar houdt bij plaatsing van nieuwe leerlingen natuurlijk wel rekening met de capaciteiten van de leerling. Nadat een leerling op gymnasium, atheneum of havo is gestart, moet in de praktijk blijken of deze opleiding daadwerkelijk het meest geschikt is.

2.1

Doorstroommogelijkheden

Afhankelijk van de opleiding die uw zoon of dochter volgt zit er duidelijk verschil in het niveau dat wordt aangeboden. Een leerling wordt op grond van het advies van de basisschool en gemaakte testresultaten geplaatst op het gymnasium, atheneum of havo. Als na het eerste leerjaar blijkt dat hij of zij niet op het juiste niveau zit, dan kan er van opleiding veranderd worden. Na het tweede leerjaar bestaat deze mogelijkheid ook nog, maar we streven er naar dat de leerling vanaf de derde klas op het niveau zit waar hij of zij ook examen zal doen. Het overzicht hiernaast geeft een beeld van de opleidings- en doorstroommogelijkheden op het Ichthus Lyceum en eventuele aansluiting op het vmbo-t (niet op het Ichthus Lyceum).

12


2.2

De brugklas: gymnasium, atheneum of havo

ken de resultaten bij een aantal leerlingen toch van de verwachting af te wijken. De uiteindelijke beslissing over het onderwijstype (de determinatie) vindt dan ook voor een belangrijk deel aan het einde van het eerste leerjaar plaats. Deze determinatie komt niet uit de lucht vallen. De lessen en de toetsing in de brugklas zijn gericht op het verzamelen van informatie voor de determinatie: hiervoor kijken we naar het inzicht, naar de vaardigheden en naar de houding en de inzet van de leerling. Als aan het einde van dat jaar blijkt dat een leerling niet op het juiste niveau zit, dan moet hij of zij van onderwijstype veranderen. In het tweede jaar is het bovengenoemde determinatieproces nog niet afgerond, want ook in dit jaar kijken we opnieuw of de leerling op het juiste niveau zit. Zo niet, dan zal de leerling aan het einde van dit jaar van onderwijstype moeten veranderen. We gaan er vervolgens van uit dat de leerling in de derde klas op het juiste niveau zit: havo, atheneum of gymnasium. Dit is het niveau waarop hij of zij ook eindexamen zal doen.

In de brugklas volgen de leerlingen een vast programma waarin gewerkt wordt aan kerndoelen van de onderbouw. Bovenop het vaste programma is voor iedere leerling ruimte voor verdere ontwikkeling en ontplooiing. Enerzijds zal iedere leerling zich via het Technasium (met het vak Onderzoek & Ontwerpen) oriënteren op de toegepaste (bèta)wetenschappen. Anderzijds is er ruimte voor het expressieve en creatieve talent bij de vakken drama, muziek en beeldende vorming. Alle leerlingen in de brugklas volgen het vak Algemene Vaardigheden. In de eerste periode besteedt de mentor in een dubbel lesuur aandacht aan studievaardigheden als plannen, organiseren, samenwerken, woordjes leren en toetsen maken. Ook toetsen als de Saqi, die een duidelijk beeld geeft van het sociaal-emotioneel welbevinden, en de Cito-VAS-toetsen, die de prestaties van de leerlingen meten op de kernvaardigheden, worden in een dergelijk uur afgenomen. In de tweede periode is voor de Algemene Vaardigheidsles een enkel lesuur ingepland. Tijdens de derde of vierde periode krijgen de leerlingen extra reken- of taalles, indien zij daarin een achterstand hebben. Het doel is om leerlingen in deze belangrijke disciplines een goede basis mee te geven en het taal- en rekenniveau te verhogen. Het gaat daarbij om algemene taalvaardigheden als tekstbegrip, en spelling en algemene rekenvaardigheden. Een leerling wordt op grond van het advies van de basisschool en de uitslag van de Cito- en/of Nio-toets geplaatst in de brugklas van het havo, atheneum of gymnasium. De lessen op het havo en op het vwo (atheneum en gymnasium) worden op verschillende niveaus aangeboden. We verwachten van leerlingen op het vwo meer diepgang door het accent te leggen op inzicht en brede toepasbaarheid van de lesstof. Op het havo ligt de nadruk in verhouding meer op reproductie en op toepasbaarheid in een herkenbare context. Hoewel het advies van de basisschool bij het overgrote deel van de leerlingen blijkt aan te sluiten bij het gekozen niveau in de brugklas, blij-

Tweede instroom gymnasium Het Ichthus Lyceum biedt atheneumleerlingen van de brugklas de unieke mogelijkheid om halverwege het schooljaar alsnog bij het gymnasium in te stromen. Dit wordt de ‘tweede instroom’ genoemd. Veel leerlingen twijfelen over het gymnasium, en willen dan ‘veilig’ beginnen. Soms blijkt dan na een paar maanden dat die leerlingen het gymnasiumniveau gemakkelijk aankunnen en helemaal gewend zijn aan de nieuwe school. Die leerlingen willen we dan extra uitdagen. Zij kunnen daarom starten in de atheneumbrugklas en halverwege het jaar lessen Latijn erbij gaan volgen. Op die manier kunnen ze alsnog in de tweede klas van het gymnasium instromen. Naar aanleiding van het eerste rapport kijkt de mentor welke leerlingen voor een overstap in aanmerking komen. In principe hanteert de school een gemiddeld cijfer voor de vakken Nederlands, Frans, Engels en wiskunde van 7,5 of meer. Daarnaast speelt de werkhouding en leermotivatie een belangrijke rol. Een leerling die heel graag wil en ook een goede werkhouding heeft

13


laten zien, maar net niet aan het cijfergemiddelde voldoet, kan ook in aanmerking komen voor deze tweede instroom. Die leerlingen en hun ouders krijgen een uitnodiging voor een informatieavond. Hierna kunnen zij zich opgeven voor een serie proeflessen. Latijn is dan een extra vak, waarvoor ze ook toetsen krijgen. De proeflessen eindigen aan het einde van periode 1b. Hierna kiezen de leerlingen of ze stoppen of doorgaan. Doorgaan betekent doorgaan tot het einde van de brugklas, waarna ze opnieuw worden beoordeeld voor de overstap naar 2 gymnasium. Mocht een leerling aan het einde van het schooljaar toch onvoldoende staan voor Latijn, dan kan dat vak, conform de overgangsnormen, worden weggelaten bij de bevordering naar 2 atheneum.

2.3

De talentstroom Kunst&Cultuur In deze talentstroom staat het creatief denken centraal: de leerling leert om steeds uit te gaan van meerdere mogelijkheden en hierin keuzes te maken. Vervolgens moet deze keuze verder ontwikkeld en uitgevoerd worden. In alle opdrachten zit vaktheorie verweven, zoals kunstgeschiedenis, beeld- en theatertaal en beeldende begrippen. Zodoende leren leerlingen die in de praktijk te herkennen en toe te passen. Tegelijk worden de vaardigheden voor het gebruik van materialen en technieken geoefend. De talentstroom Kunst&Cultuur bestaat uit verschillende disciplines: beeldende vorming (2- en 3-dimensionaal werk), nieuwe media en de podiumkunsten (drama, muziek en dans). De talentstroom Internationalisering In deze talentstroom draait het om ‘wereldburgerschap’. Uitgangspunt is dat onze wereld al lang niet meer ophoudt bij de grens met Duitsland en België, maar dat Nederland deel uitmaakt van Europa en van de wereld. Aandachtsgebieden bij dit wereldburgerschap zijn land- en cultuurkunde, communicatie, wereldpolitiek, macro-economie, bedrijfskunde en marketing. Ook vaardigheden als debatteren, organiseren en ondernemen komen aan bod. Binnen de talentstroom internationalisering wordt 2 uur per week versterkt Engels gegeven.

De tweede klas en derde klas

2.3.1 Algemene vaardigheden en reken- en taallessen in de tweede klas IIn de tweede klas en derde klas zijn er de zogenoemde talentstromen. Dit betekent dat een leerling in de tweede klas en derde klas voor 5 lesuren per week een keuze maakt uit één van de drie talentstromen: Internationalisering, Kunst&Cultuur of Technasium. Het doel van het volgen van een talentstroom is dat de leerling ervaart waar hij of zij goed in is, dat hij of zij zich bezighoudt met lesstof die hem/haar extra interesseert en dat hij nieuwe talenten bij zichzelf ontdekt en verder ontwikkelt. Aan het einde van de brugklas wordt de leerling begeleid in het maken van een keuze voor een talentstroom in de tweede klas en derde klas. Het leren kennen van de eigen interesses en talenten staat daarbij centraal. Bij het maken van een keuze uit de talentstromen kan de leerling zijn of haar eigen talent of interesse volgen; deze keuze heeft geen gevolgen voor de profielkeuze in de bovenbouw. Oftewel: ongeacht de gevolgde talentstroom in de tweede en derde klas kunnen in de bovenbouw nog steeds alle profielen worden gekozen. In onze speciale talentstromenfolder is meer informatie te vinden over de drie talentstromen.

De talentstroom Technasium Het Ichthus Lyceum beschikt sinds 2010 over een officieel erkend Technasium. Onder supervisie van de Stichting Technasium, die landelijk ongeveer 80 gecertificeerde Technasia onder haar hoede heeft, biedt het Ichthus Lyceum het vak Onderzoek en Ontwerpen (O&O) aan. Onze school is daarmee uniek in de regio Kennemerland. Het Ichthus Lyceum heeft op de bovenste etage van de school twee zeer fraaie les -en onderzoeksruimten gerealiseerd. Deze Technasiumwerkplaatsen bieden optimale mogelijkheden om projectmatig te werken.

14


2.3.3

Het Technasium

Technasium in de bovenbouw Vanaf de vierde klas wordt O&O een keuzevak. Het verschil met de lagere klassen is dat leerlingen nu in een team kunnen werken aan een zelfgekozen project. Daarmee wordt het leerlingen mogelijk gemaakt bepaalde beroepsinteresses verder uit te diepen. Het vak O&O is door de overheid erkend als officieel examenvak en wordt afgesloten met de meesterproef in het examenjaar, waarvoor de leerlingen samenwerken met een expert uit het HBO of WO. Leerlingen die O&O in de eindexamenklas succesvol hebben afgerond, ontvangen naast hun gymnasium-, atheneum- of havodiploma ook een officieel Technasiumcertificaat. Door het Technasium te volgen zijn leerlingen optimaal toegerust om na hun eindexamen te starten met een bètatechnische vervolgopleiding.

In de brugklas maakt iedere leerling -zowel op het havo, het atheneum als op het gymnasium- door middel van het vak O&O kennis met het Technasium. In de praktijk volgen de brugklassers het vak O&O vijf uur per week gedurende een half jaar. In het andere half jaar volgen de brugklassers een aantal andere vakken (zie de lessentabel in paragraaf 5.3). Na de brugklas kunnen leerlingen besluiten of zij verder willen met het vak O&O. In dat geval kiezen zij bij de talentstromen in de tweede en derde klas voor het Technasium. Wat houdt Technasium precies in? Het vak O&O lijkt niet op de traditionele vakken die onze leerlingen volgen. Leerlingen werken veelal in teamverband en werken samen met bedrijven en instellingen aan echte vraagstukken. In de brugklas werken ze aan twee projecten. Elk project duurt ongeveer zeven weken en stelt een bètatechnisch beroep centraal met een bijpassend vraagstuk. De hele klas werkt in teams aan dezelfde opdracht. Als het mogelijk is, gaan leerlingen een kijkje nemen in het bedrijf van de opdrachtgever. Diezelfde opdrachtgever is ook betrokken bij de beoordeling van de werkstukken die leerlingen maken. Soms wordt er samengewerkt met een hogeschool of universiteit. Voorbeelden van projecten zijn het bedenken van een klantvriendelijke (technische) reclamefolder voor een auto, het ontwerpen van een olifantenverblijf voor Artis, een rugzak die geschikt is voor een stedenreis of een onderzoek naar de veiligheid van schepen. Technasiumonderwijs is niet alleen bedoeld voor leerlingen die belangstelling hebben voor typische ingenieurswetenschappen. Bij O&O leren leerlingen samenwerken, plannen, doorzetten, kennis toepassen en omgaan met verschillende belangen. Er wordt een beroep gedaan op creativiteit en organisatievermogen van de leerlingen, daardoor is Technasiumonderwijs uitdagend en realistisch Op de website www.technasium.nl of in onze speciale Technasiumfolder is meer informatie over het Technasium te vinden.

2.4 De derde klas: voorbereiding op de bovenbouw Het derde leerjaar is voor iedere leerling een belangrijk jaar. De onderbouw wordt hier immers afgesloten en de leerlingen moeten zich voorbereiden op de bovenbouw (vanaf klas 4), of de Tweede Fase. Dit betekent dat de leerlingen zich in dit leerjaar voorbereiden op deze tweede fase. Dat doen zij door te wennen aan een andere manier van werken: de hoeveelheid stof voor een proefwerk wordt groter en zij moeten meer zelfstandig werken en plannen. Daarnaast moeten zij ook keuzes maken voor de bovenbouw: er moet een profiel worden gekozen waarin zij straks eindexamen zullen doen. Het te kiezen profiel is van veel factoren afhankelijk. Aanleg, toekomstwensen en interesse voor bepaalde vakgebieden zijn vaak bepalend voor de keuze van de leerling. In de derde klas zullen de mentor en de decaan een belangrijke rol spelen in het begeleiden van dat keuzeproces.

2.5

Bovenbouw gymnasium, atheneum en havo

In de bovenbouw maakt een leerling een keuze uit vier profielen. Deze zijn zodanig ingericht dat de aansluiting met het hoger onderwijs of de univer-

15


siteit zo soepel mogelijk verloopt. De vier profielen zijn: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid, Natuur en Techniek. Alle leerlingen volgen vakken uit het algemene deel. Daarnaast kiezen zij een profiel en tenminste één vak in de vrije ruimte. De school legt wel een aantal beperkingen op aan de keuzevrijheid. We bieden zoveel mogelijk extra keuzemogelijkheden aan, zodat onze leerlingen zich optimaal kunnen voorbereiden op hun toekomstige studie.

2.6

Mediatheek en bibliotheek

In de mediatheek staat een groot aantal computers, die door alle leerlingen gebruikt mogen worden. Aan het begin van het schooljaar krijgt iedere leerling een persoonlijk account waarop hij kan inloggen. Voor zwart/wit- en kleurenprintjes, de aanschaf van snelhechters, showtassen, schriften e.d. vraagt de school een kleine bijdrage. Naast het computergedeelte in de mediatheek is er een grote ruimte waar de leerlingen de gehele dag kunnen werken. Deze ruimte is tevens een ruimte om te overleggen en samen te werken. In de naast gelegen bibliotheek is een stilteruimte ingericht, waar in absolute stilte gewerkt kan worden. In de bibliotheek is een uitgebreide collectie Nederlandse, Franse, Duitse en Engelse literatuur te vinden. Tevens beschikt de school over naslagwerken op allerlei gebied. Abonnementen op wetenschappelijke tijdschriften en opiniebladen zorgen voor een welkome aanvulling op de bestaande collectie. Iedere leerling kan op vertoon van zijn of haar schoolpas gratis boeken lenen. De mediatheek en bibliotheek zijn dagelijks van 8.15 – 16.00 uur geopend.

16


3. AANDACHT VOOR DE INDIVIDUELE LEERLING Het Ichthus Lyceum wil leerlingen opleiden voor hun toekomstige taken en verantwoordelijkheden in de maatschappij. Om dat te bereiken willen we dat leerlingen, individueel en in groepsverband, optimaal gebruik kunnen maken van het aanbod van de school en het beste uit zichzelf kunnen halen. Dat lukt alleen als zij het Ichthus ervaren als een veilige, warme en stimulerende leeromgeving. Onze leerlingbegeleiding is erop gericht de condities hiervoor te scheppen en te bewaken.

contact op te nemen met de mentor, de schoolleiding of andere begeleiders, als hij dat in het belang van de leerling vindt. De mentor zal de vakdocenten op de hoogte stellen van zaken die de individuele leerling betreffen. De mentor Op het Ichthus Lyceum is de mentor (klassenleraar, klassendocent) de eerstverantwoordelijke in de leerlingbegeleiding. De mentor beschikt over de noodzakelijke gegevens van de leerlingen uit zijn klas, is het eerste aanspreekpunt voor de leerling en zijn/haar ouders, volgt de leerlingen qua prestaties, cijfers, inzet en gedrag. In alle klassen bestaat er een speciaal ingeroosterd mentoruur, waarin de mentor aandacht besteedt aan het groepsproces en aan zaken die de leerlingen collectief en individueel aangaan. In de brugklas verzorgt de mentor ook lessen Algemene Vaardigheden. In de derde klas heeft de mentor een belangrijke rol bij de profielkeuze van leerlingen met het oog op de tweede fase. Ook de leerlingen van klas 4 en 5 havo en 4 tot en met 6 vwo hebben uren waarin de leerlingenbegeleiding en studieplanning centraal staan.

We streven naar een model van geïntegreerde leerlingbegeleiding. Dit wil zeggen dat de begeleiding niet wordt gezien als een apart, geïsoleerd systeem binnen de school, maar als een geïntegreerd onderdeel van de schoolorganisatie. De verschillende begeleiders opereren niet onafhankelijk van elkaar, maar in hun begeleiding werken zij samen en zij stemmen de begeleiding af met elkaar. Kortom, de basis van de leerlingbegeleiding wordt als een taak van de hele school gezien en richt zich ook op alle leerlingen. Het betekent ook dat de leerling zelf en de ouders of verzorgers een integraal onderdeel van de begeleiding vormen: zo ontstaat de driehoek leerling-schoolouders.

3.2

We onderscheiden drie inhouden waarop de leerlingbegeleiding zich kan richten: het leerproces, het studie- en beroepskeuzeproces en het sociaalemotionele proces. Omdat de begeleiding zich richt op de totale persoonlijkheid, zullen in de praktijk de drie inhouden niet altijd te scheiden zijn. Per inhoud wordt een onderscheid gemaakt in de basisbegeleiding (de begeleiding die aan iedere leerling wordt gegeven), de breedtebegeleiding (daar waar alleen de basisbegeleiding niet voldoende is) en de dieptebegeleiding.

3.1

De breedtebegeleiding

Het zorgteam De breedtebegeleiding op sociaal-emotioneel gebied is in handen van het zorgteam. Dit zorgteam bestaat uit de zorgcoördinator en twee zorgcoaches. Het zorgteam bespreekt leerlingen voor wie de basisbegeleiding niet voldoende is. Uiteraard wordt hun problematiek vertrouwelijk behandeld. De zorgcoördinator en de zorgcoaches zijn docenten die voor een deel van de lesgevende taak zijn vrijgesteld. Het zorgteam zal nooit zonder medeweten van de leerling vertrouwelijke informatie aan anderen (ook niet aan de ouders!) doorspelen. De zorgcoaches zullen een leerling in een – over het algemeen – kort traject zelf begeleiden of zij zullen de leerling doorverwijzen en/ of begeleiden naar hulpinstanties buiten de school.

De basisbegeleiding

De vakdocent Elke docent is verantwoordelijk voor de begeleiding van zijn leerlingen en niet alleen voor het onderwijs op zijn vakgebied. Hij zal dan ook niet aarzelen

18


Keuzebegeleiding De decaan is een docent die mentoren en leerlingen in de derde klassen ondersteunt en adviseert bij de profielkeuze voor de bovenbouw havo en vwo. Tevens geeft hij hun en de betreffende ouders voorlichting over de profielen en de studiemogelijkheden die daarbij passen en heeft de eindverantwoordelijkheid in het keuzebegeleidingproces. De decaan kan precies vertellen welke opleidingsmogelijkheden er zijn voor een bepaald beroep en welk profiel de beste aansluiting geeft voor een bepaalde studierichting. Ook bij een eventuele overstap naar het mbo of een ander schooltype kunnen leerling en ouders zich voor uitvoerige informatie wenden tot de decaan. In de bovenbouw is de decaan degene die de mentoren ondersteunt bij de keuzebegeleiding van hun leerlingen. Ook is de decaan de vraagbaak voor alle mogelijke vervolgopleidingen en financieringsregelingen voor scholieren en studenten. Hij weet welke eisen bij bepaalde opleidingen worden gesteld en denkt mee over het vervolgtraject van leerlingen die onverhoopt het diploma niet hebben behaald. Bovendien kan ook de leerling die in het buitenland wil studeren bij hem terecht.

Trajectgroep Met het oog op de wet Passend Onderwijs is het Ichthus Lyceum in het schooljaar 2012-2013 gestart met een zogenaamde trajectgroep. Het doel van deze trajectgroep is het bieden van ondersteuning op school aan zorgleerlingen. Zo willen wij er voor zorgen dat ook leerlingen die extra zorg en begeleiding nodig hebben, op het Ichthus Lyceum goed kunnen functioneren. Het doel is tweeledig: enerzijds ter ondersteuning van de leerling, anderzijds ter ondersteuning van het klimaat in de klas. In eerste instantie zullen de leerlingen met een REC-indicatie begeleid worden in de trajectgroep. In de vervolgfase zullen ook andere zorgleerlingen voor een beperkte periode ondersteund kunnen worden in de trajectgroep. Het is de bedoeling dat zorgleerlingen zoveel mogelijk de reguliere lessen volgen, maar een beroep kunnen doen op de trajectgroep wanneer dat nodig is. Zo kan de trajectgroep gebruikt worden als time-outruimte en voor structurele ondersteuning. De trajectbegeleider coacht en ondersteunt vakdocenten zodat zij handelingsbekwamer worden. Zodoende zal de trajectleerling profiteren van de ondersteuning in de klas en kunnen functioneren in een reguliere setting.

Studiebegeleiding ‘Slimmer leren’ In de reguliere mentorlessen wordt aandacht besteed aan het leren plannen, studievaardigheden en leerstrategieën. Leerlingen die desondanks moeite blijven houden met het organiseren van hun studieactiviteiten kunnen vanaf klas 2 door de mentor worden doorverwezen naar de cursus ‘Slimmer Leren’. Tijdens deze cursus van ongeveer 8 weken (1 maal per week) wordt op individueel niveau ondersteuning geboden bij het aanleren van studie- en leerstrategieën. Na het volgen van de leergang Slimmer Leren zijn leerlingen beter in staat en gemotiveerd om te plannen, te organiseren, en zich leerstof eigen te maken. Slimmer Leren wordt aangeboden in het tweede en derde leerjaar. Omdat dit valt onder de breedtebegeleiding en een extra vorm van ondersteuning is, wordt voor het volgen van deze cursus een eigen bijdrage van de ouders gevraagd.

Dyslexie Alle brugklasleerlingen worden op het Ichthus Lyceum gescreend op dyslexie. We maken daarvoor gebruik van de software van Muiswerk Educatief om een gedetailleerde diagnose met kwantitatieve en kwalitatieve gegevens te kunnen stellen. Met deze software kunnen leerachterstanden en leerproblemen gesignaleerd worden, onder andere op het gebied van spelling, technisch en begrijpend lezen. Ook leerlingen die al een officiële dyslexieverklaring hebben, maken deze toetsen. Er zijn voor u als ouder geen kosten verbonden aan de klassikale- en eerste individuele vervolgscreening. Een uitgebreider dyslexieonderzoek onder supervisie van de orthopedagoog komt wel voor rekening van de ouders. Een leerling die in het bezit is van een officiële dyslexieverklaring, krijgt een speciale dyslexiekaart waarop de faciliteiten waarvan hij gebruik mag ma-

19


ken, staan aangegeven. Daarnaast zijn er op het Ichthus Lyceum speciale dyslexiecoaches aangesteld. Deze coaches vormen samen met de dyslexiecoรถrdinator het dyslexieteam. De coaches hebben elk een aantal leerlingen met dyslexie onder hun hoede met wie zij meteen in de eerste weken in de brugklas kennismaken. Zij lichten in die bijeenkomst de faciliteitenkaart toe. De mentor is de spil in de begeleiding van de leerling, ook bij dyslexie, maar indien gewenst kan de mentor de dyslexiecoach raadplegen. Uiteraard kan de leerling zelf ook contact opnemen met de dyslexiecoach. Het snelst werkt dan vaak een afspraak maken via de e-mail.

3.3

De dieptebegeleiding

Het zorgteam voert eenmaal per zes weken een zogenoemd ZAT-overleg: het zorgadviesteamoverleg. In dit overleg participeren naast de zorgcoรถrdinator, de zorgcoaches en de trajectcoach ook externe deskundigen als de schoolarts, de leerplichtambtenaar, de wijkagent en vertegenwoordigers van Jeugdzorg. Een leerling kan worden doorverwezen of begeleid worden naar externe instanties.

20


19


4. OUDERS EN SCHOOL 4.1

Contact

jaarlaag en de teamleider zullen een beeld schetsen van de loop van het schooljaar. Gedurende het schooljaar bestaat er voor ouders de mogelijkheid de mentor en docenten te spreken. De eerste resultaten bespreken we met u in een gesprek tussen mentor, ouders/verzorgers en leerling (zogenaamde MOL-gesprek). Deze gesprekken vinden in de namiddag en avond plaats in de maand november. Met leerlingen die tot dan toe onvoldoende resultaten hebben behaald zullen we een reflectie- en ontwikkelplan opstellen. Hiermee hopen we dat de leerling in de erop volgende periode betere resultaten zal bereiken. Het bespreken van de voortgang en het komen tot eventuele aanpassingen kan met de mentor besproken worden op de ‘traditionele’ tienminutenouderavond in februari. U kunt dan ook andere docenten van uw zoon/dochter spreken. In april zullen wederom gesprekken tussen mentor, ouders en leerling plaatsvinden indien nodig, wederom aan het eind van de middag en het begin van de avond.

Op het Ichthus Lyceum heeft iedere leerling een mentor. Deze is precies op de hoogte van het wel en wee van een leerling. De mentor is dan ook veelal het eerste aanspreekpunt voor de ouders als er vragen zijn op het gebied van studieresultaten of sociaal welbevinden. Omgekeerd zal de mentor contact met de ouders opnemen als hij/zij daar aanleiding voor ziet. De schoolleiding – en in het bijzonder de teamleider – houdt de ouders per e-mail op de hoogte van algemene ontwikkelingen die uw kind aangaan. Meestal gaat het dan om informatie met betrekking tot excursies, de ouderavond enzovoorts. Daarnaast zijn er enkele voorlichtings- en contactavonden waarop u mentoren, docenten, decanen of leden van de schoolleiding kunt spreken.

4.2

De website en Magister Webportal

4.4

Via de website www.ichthuslyceum.nl is actuele informatie te vinden over onze school. Ontwikkelingen, projecten, roosterinformatie of andere wetenswaardigheden worden dagelijks op de website bijgehouden. Foto’s die bij verschillende activiteiten worden gemaakt zijn op de website te vinden en te downloaden. Daarnaast bieden veel vakken de mogelijkheid om extra informatie, oefentoetsen en planners via de website terug te vinden.

In Magister kunt u op elk gewenst moment inzicht krijgen in de tot dan behaalde resultaten van uw zoon/dochter. In november en april kunt u, op uitnodiging, met de mentor de tot dan toe behaalde resultaten van uw kind bespreken. Een officieel geprint rapport zult u ontvangen in februari en aan het eind van het schooljaar.

Zowel ouders en leerlingen krijgen een wachtwoord om in te loggen op de beveiligde omgeving van de website. Via dit zogenaamde Magister Webportal kunnen ouders en leerlingen ook de persoonlijke cijferadministratie raadplegen en absentiegegevens opvragen. Zo hebben ouders en leerlingen 24 uur per dag online toegang tot de meest recente studiegegevens.

4.3

Rapporten

4.5

Medezeggenschapsraad

Het Ichthus Lyceum heeft een actieve Medenzeggenschapsraad (MR) die regelmatig met de directie overlegt over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, besteding van geld en onderdelen van het personeelsbeleid. Op onze school hebben in de Medezeggenschapsraad in totaal zes ouders en/of leerlingen en zes personeelsleden zitting. De MR heeft recht op alle informatie die voor het uitoefenen van zijn taken nodig is. Voor heel veel besluiten op schoolniveau heeft de directie advies of zelfs instem-

Ouderavonden

Aan het begin van het schooljaar organiseren wij voor elke klassenlaag afzonderlijk een algemene informatieavond. Mentoren van de betreffende

22


ming van de MR nodig. Instemmingsrecht is nodig als het gaat om het voorgenomen beleid of wijziging van beleid. In dat geval moet gedacht worden aan verandering van onderwijskundige doelstellingen, schoolplan, zorgplan, leerplan, toetsreglementen, schoolreglement, gedragsregels, de schoolgids, het arbobeleid of afwijking van de WMO en wijziging van het MR-reglement. In een aantal andere gevallen heeft de MR adviesrecht. Dit betreft zaken als het splitsen of fuseren van scholen, de jaarlijkse begroting, samenwerking met andere scholen en instellingen en het stage beleid.

Voor dit cursusjaar is de ouderbijdrage vastgesteld op â‚Ź 65,- per leerling. Het vrijwillige karakter van de ouderbijdrage betekent weliswaar dat u niet verplicht bent deze daadwerkelijk te betalen om uw kind onderwijs te laten volgen op het Ichthus Lyceum, maar het is dan niet vanzelfsprekend dat uw kind in dat geval zonder meer aanspraak kan maken op de extra activiteiten die het Ichthus Lyceum uit de ouderbijdrage bekostigt. Bij inschrijving van uw zoon/dochter ontvangt u van ons een gespecificeerd overzicht van de schoolkosten voor uw kind voor het betreffende leerjaar. De ouderbijdrage

4.6 De klankbordgroepen Hoewel een goed oordeel van de Inspectie belangrijk is, vinden we het even zo belangrijk te weten hoe leerlingen en ouders de kwaliteit van de school beleven en beoordelen. Niet alleen leren en presteren, maar ook het welzijn van onze leerlingen, de begeleiding, buitenschoolse activiteiten, vorming op ethisch vlak en zelfstandigheid, zijn onderwerpen waarover we graag met onze leerlingen en ouders in gesprek gaan. In het schooljaar 2012-2013 zijn we daarom gestart met zogenaamde klankbordgroepen. Deze groepen (voor ouders en leerlingen apart) zijn georganiseerd per leerjaar en per afdeling. De klankbordgroep is niet bedoeld om individuele problemen aan de orde te stellen. Daarvoor hebben we de reguliere ouderavonden en de mentorgesprekken. Een klankbordgroep komt 3 keer per jaar bijeen onder leiding van de teamleider. Vooraf worden de gespreksonderwerpen (in overleg) bepaald en vervolgens bespreekt de klankbordgroep de gang van zaken en het beleid in de betreffende klassenlaag en geeft hierover feedback aan de schoolleiding.

4.7

De ouderbijdrage

De ouderbijdrage is een, voor onze school, noodzakelijke inkomstenbron ter bestrijding van kosten die niet voor rijkssubsidie in aanmerking komen. De schoolleiding stelt de hoogte van deze vrijwillige bijdrage elk jaar vast.

23


maakt hier deel van uit. Via een machtigingsformulier kunt u de school toestemming geven de verschuldigde bedragen in één of meerdere termijnen te incasseren. Jaarlijks legt de school in het Informatiebulletin aan de ouders verantwoording af van de besteding van de ouderbijdrage. De medezeggenschapsraad heeft een belangrijke taak om de verwerving en de besteding van de ouderbijdragen te controleren. Naast de ouderbijdrage brengt de school nog andere kosten in rekening. Eind september gaan onze nieuwe brugklassers op kamp, enkele dagen naar Valkenswaard. Door sport en spel willen we graag dat de leerlingen elkaar beter leren kennen en er zo een stabiele en goede basis wordt gelegd voor de klas als groep. De kosten voor de Valkenswaardexcursie bedragen €155,-. De kosten voor de eindexcursie en het bezoek aan Nemo bedragen €35.- Voor overige (dag)excursies, Technasium-, sport- en culturele activiteiten wordt een bedrag van in totaal €50,- berekend. Voor gymnasiumleerlingen wordt een extra bijdrage van €40,- in rekening gebracht voor de excursie naar het Archeon. Voor de print-/kluispas wordt €10,- gevraagd. De totale kosten voor het brugjaar, exclusief Bosatlas, gymkleding en schrijfmateriaal, maar inclusief alle excursies en de ouderbijdrage, komen uit op €315,- per leerling. Voor gymnasiumleerlingen €355,- De huur van een kluisje is optioneel en bedraagt €15,-.

24


23


5. DE SCHOOLORGANISATIE 5.1

Lestijden

1e lesuur 2e lesuur Pauze 3e lesuur 4e lesuur Pauze 5e lesuur 6e lesuur Pauze 7e lesuur 8e lesuur 9e lesuur

5.2

de schoolgids en worden aan het begin van het schooljaar door alle mentoren met hun leerlingen besproken.

8.15 – 9.05 uur 9.05 – 9.55 uur 9.55 – 10.15 uur 10.15 – 11.05 uur 11.05 – 11.55 uur 11.55 – 12.25 uur 12.25 – 13.15 uur 13.15 – 14.05 uur 14.05 – 14.20 uur 14.20 – 15.10 uur 15.10 – 16.00 uur 16.00 – 16.50 uur (niet in onderbouw)

5.3

Andere invulling van reguliere lessen en lesuitval

In het jaarrooster zijn activiteiten opgenomen die in de plaats komen van de reguliere lessen. Hierbij kunt u denken aan excursies, sporttoernooien e.d. Daarnaast is er een aantal (mid)dagen gepland waarop de docententeams vergaderen of scholing volgen. In het jaarprogramma is met deze zaken rekening gehouden en het onderwijsprogramma komt hierdoor vanzelfsprekend niet in de knel. We proberen deze (voorzienbare) activiteiten zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen en te concentreren in duidelijk herkenbare periodes. Een ander aspect betreft de onvoorziene lesuitval door bijvoorbeeld ziekte van een docent. In de bovenbouw zijn leerlingen verplicht in de studiezaal of mediatheek zelf verder te werken aan hun opdrachten. Dit wordt door de school geregistreerd. Voor de onderbouw zullen we de klas opvangen en zal deze onder toezicht van een onderwijsassistent werken aan het betreffende vak. Uren die uitvallen aan het begin of einde van de dag worden uitgeroosterd, zodat het in dergelijke gevallen kan voorkomen dat uw kind iets later begint of eerder vrij is. U kunt dit altijd controleren op onze website Als er lessen uitvallen, kunt u precies zien of deze worden vervangen en zo ja door welke docent. Wij streven er naar om lesuitval zoveel mogelijk te voorkomen en te garanderen dat de school de wettelijk verplichte onderwijstijd realiseert, door meer lessen in te plannen dan nodig. Onze lessentabellen en jaarrooster zijn hier op ingericht. Voor vragen en opmerkingen omtrent lesuitval kunt u zich natuurlijk altijd richten tot de schoolleiding.

Regels van absentie of verzuim

De school beschouwt het toezicht op de aanwezigheid van de leerlingen als onderdeel van de leerlingenzorg. Als uw kind door ziekte niet in staat is de lessen bij te wonen, willen wij dat graag dat u dat diezelfde dag en zo mogelijk tussen 8.00 en 8.30 uur telefonisch aan de school meldt. Zodra uw kind weer beter is ontvangen wij van u een ondertekend briefje bij de administratie. Als uw kind tijdens schooltijd ziek naar huis gaat, nemen wij vanzelfsprekend eerst contact met de ouders op, alvorens wij een leerling naar huis laten gaan. We nemen als school telefonisch contact met u op zodra wij constateren dat uw kind niet in de les is verschenen als de reden daartoe bij ons niet bekend is. Ook in het geval wij géén schriftelijke bevestiging van een ziekmelding van u hebben ontvangen, is dat voor ons aanleiding contact met u op te nemen. Voor de huisregels van de school verwijzen wij naar het schoolreglement. De huisregels staan in

26


5.4

De lessentabellen

De lessentabel voor de brugklas ziet er als volgt uit: Nederlands

havo 1

atheneum 1

gymnasium 1

4

4

3

Latijn

3

Frans

3

3

2

Engels

3

3

3

geschiedenis

2

2

2

aardrijkskunde

2

2

2

levensbeschouwing

1

1

1

biologie

2

2

2

wiskunde

4

4

3

onderzoek en ontwerpen

2,5

2,5

2,5

muziek

1

1

1

beeldende vorming

2

2

2

lichamelijke opvoeding

3

3

3

drama

1

1

1

algemene vaardigheden

0,75

0,75

0,75

mentorles

1

1

1

taal of rekenvaardigheden *

0,25

0,25

0,25

Totaal

32,5

32,5

32,5

* Indien nodig: de leerling volgt op basis van zijn of haar vorderingen het taal- of rekenvaardigheden uur NB: De lessentabel geeft het gemiddelde aantal lesuren per jaar aan. Het vak Onderzoeken en Ontwerpen wordt bijvoorbeeld 5 uur per week gegeven gedurende een half jaar.

27


26


27


6. VAN EN VOOR LEERLINGEN 6.1

Leerlingenstatuut en schoolreglement

6.3

Schoolkrant

Het Ichthus Lyceum kent een leerlingenstatuut. Hierin zijn de rechten en plichten van onze leerlingen omschreven. Elke nieuwe leerling ontvangt dit statuut aan het begin van het schooljaar en elke leerling ontvangt een exemplaar als er wijzigingen in het reglement zijn aangebracht. In het schoolreglement zijn regels opgenomen over de wijze waarop we omgaan met het schoolgebouw, met elkaars spullen en welke omgangsregels op het Ichthus Lyceum gebruikelijk zijn.

De schoolkrantredactie bestaat uit een aantal leerlingen uit verschillende leerjaren. In het begin van het nieuwe schooljaar is er een wervingstraject waarbij naar nieuwe medewerkers wordt gezocht. De redactie streeft ernaar vier keer per jaar een magazine uit te brengen. Sinds schooljaar 2011-2012 verschijnt dit in digitale vorm. Een docent begeleidt de redactie.

6.2

De commissie “gezonde school� overlegt regelmatig met mevrouw Sylvia Tombrock van de schoolkantine. Daarin wordt gekeken op welke wijze een verantwoord aanbod aan voeding en drinken op school kan worden gerealiseerd. Leerlingen op een middelbare school zijn namelijk in een leeftijdsfase waarin ze een sterke groei doormaken en dat kost hen veel energie. Als we leerlingen uit onder- en bovenbouw willen leren zelf een gezond voedingsen leefpatroon te ontwikkelen, dan moeten we hen ook een leeromgeving bieden waarin gezond eten en drinken worden gestimuleerd. Vaak zien we dat kinderen zodra ze op de middelbare school komen andere dingen gaan eten. Dit komt onder meer door andere schooltijden, invloed van de klas, toename van zakgeld mede verkregen door inkomsten uit baantjes en toenemende zelfstandigheid. Op het Ichthus Lyceum werkt de kantine dan ook hard aan het realiseren van een gezond eetpatroon. Zo zijn er steeds meer meergranen broodjes (gezond) in plaats van witte broodjes te verkrijgen. Ook het assortiment koolzuurhoudende dranken is onder de loep genomen. Steeds meer lightproducten zijn inmiddels aan het assortiment toegevoegd. Ook zuivelproducten worden tegenwoordig aangeboden via de automaat, zodat leerlingen ook buiten de openingstijden van de kantine verantwoorde drankjes kunnen verkrijgen. De gehele dag zijn er gezonde producten te verkrijgen. Warme snacks (uit de oven) zijn beperkt verkrijgbaar, en dan wel vanaf 11.30 uur. Tevens is er snoep verkrijgbaar uit de automaat.

6.4

Leerlingenraad

Al jaar en dag bestaat de leerlingenraad van het Ichthus Lyceum uit een groep enthousiaste leerlingen dat er plezier aan beleeft van alles en nog wat voor hun medeleerlingen te organiseren. Zo storten zij zich elk jaar vol overgave op het organiseren van een aantal spectaculaire schoolfeesten als het schoolfeest voor de klassen 1 en 2, het kerstbal en de muziekavond. Daarnaast zorgen zij ervoor dat de liefde een kans krijgt om te bloeien door leerlingen op Valentijnsdag de mogelijkheid te geven om hun (geheime) liefde een roos te sturen. Ook de serieuzere zaken komen bij de leerlingenraad aan bod. Een lid kan zitting nemen in de Medezeggenschapsraad om zo de belangen van leerlingen te behartigen. Een inmiddels terugkerend evenement is de voorronde van het Vistival. In de voorronde op school laten leerlingen uit alle klassenlagen zien wat ze op theatergebied in hun mars hebben. Met behulp van professionele geluidsapparatuur en lichteffecten laten ze zien dat er onder jongeren op hoog niveau gezongen en gedanst wordt. Een jury beoordeelt de diverse presentaties. De winnaars nemen het in januari in het Witte Theater op tegen een van de andere middelbare scholen in de gemeente Velsen. De leerlingenraad wordt begeleid door een docent. Ieder jaar is er een sollicitatieprocedure waarvoor elke leerling zich vanaf het tweede leerjaar als kandidaat kan opgeven.

30

Kantine


In de snoepautomaten proberen we steeds meer verantwoorde producten te stoppen, zoals diverse soorten crackers. Energiedrankjes (boosters) zoals Red Bull worden op school niet verkocht en mogen ook niet meegenomen worden. Met een goede begeleiding leren leerlingen zelf bewust keuzes te maken.

6.5

verschillen die er kunnen zijn in de diverse takken van sport als er gekeken wordt naar aantal trainingen, fysieke belasting en het niveau waarop de desbetreffende leerling sport, wordt er door de docent LO aan het begin van het schooljaar een regeling getroffen met deze leerling. De leerling weet dan precies wat hij moet doen om aan het vak lichamelijke opvoeding te voldoen.

Lichamelijke opvoeding en andere sportactiviteiten

Aan het begin van het schooljaar vindt er een gesprek plaats tussen ouders, topsporter, LO-docent en de betrokken teamleider. Alle maatwerkafspraken die voortvloeien uit dit gesprek komen op papier te staan. De afspraken worden stilzwijgend het gehele schooljaar gehandhaafd, tenzij de cijfers en/of het gedrag van de topsporter aanleiding geven erop terug te komen.

De lessen lichamelijke opvoeding (LO) worden gedurende het schooljaar verdeeld over twee binnenperiodes en twee buitenperiodes. Voor de lessen buiten zijn schoenen met (kleine) noppen verplicht. Daarnaast is een trainingspak aan te raden omdat we tot de herfstvakantie buiten sporten. Voor de lessen in de zaal zijn binnenschoenen verplicht. We hebben geen verplicht sporttenue voor de lessen LO, maar willen wel dat er gesport wordt in een T-shirt plus een lange of korte broek. In geval van blessures of andere redenen van niet sporten verzoeken wij de leerling voor het begin van de les lo een briefje van thuis te laten inleveren bij de docent lichamelijke opvoeding. Deze leerling moet bij de les aanwezig te zijn.

6.6

Podiumkunsten

Muziektheater Ter gelegenheid van het tweede lustrum van de school, in 1991, werd De Engel van Amsterdam als eerste grote musical opgevoerd in de Stadsschouwburg van Velsen. Gedurende twintig jaar heeft die musicaltraditie bijgedragen aan de vorming van onze leerlingen op het gebied van zang, dans en drama. Ook kregen leerlingen hierdoor meer zelfvertrouwen en gevoel voor eigenwaarde. Voor die leerlingen die extra getalenteerd bleken, was het theater een prima opstap voor een mogelijke vervolgstudie in deze richting. De school heeft mede daardoor diverse leerlingen aan de verschillende theaterscholen en conservatoria mogen afleveren en staat bekend om het hoge niveau dat deze leerlingen tijdens hun middelbare schoolopleiding hebben bereikt. Nu zijn we een nieuwe weg ingeslagen met ons Muziektheater op Locatie. Dat betekent dat er jaarlijks een productie wordt uitgebracht, waarbij de locatie het uitgangspunt is van de voorstelling. Vorig jaar werd als locatie onze eigen school gekozen. De voorstelling Bucket List vertelde over dat wat je nog wil doen in het leven. Het bijzondere aan deze voorstelling was dat het publiek rondliep door de school; het verhaal werd op deze manier een echte belevenis. De voorstelling bevatte naast toneel, ook zang en, dans!

Sporttoernooien Jaarlijks organiseert de sectie LO verschillende sporttoernooien voor alle klassen: veldvoetbal klas 1, basketbal klas 1, schaatsen klas 1 en 2, volleybal klas 2 t/m 6, tennis klas 4 en 5, softbal klas 2 t/m 5 en de sportoriĂŤntatiedag voor klas 4 en 5. Daarnaast zijn er de nationale schoolkampioenschappen en Mission Olympic. Afgelopen jaar hebben we met verschillende selectieteams deelgenomen aan voetbal, badminton, basketbal en hockey. Via regionale voorrondes hebben wij ons met een aantal teams kunnen kwalificeren voor de landelijke finales in Amsterdam. Topsport en sporten op hoog niveau De sectie LO biedt maatwerk. Wij hebben veel ervaring met jongens en meiden die op het hoogste niveau een sport beoefenen. Vanwege de enorme

31


Toneelgroep Ichthus Sinds drie jaar bestaat er op het Ichthus Lyceum een toneelgroep. Het is een initiatief dat ontstond in de zogenaamde colloquia van de vwo-bovenbouwafdeling, maar dat al snel uitgroeide tot een schoolbreed fenomeen. Een productie wordt voorbereid en opgevoerd voor leerlingen, ouders en belangstellenden. In 2010 speelden leerlingen Antigone van Sofokles. In 2011 werd de klassieker Hamlet van Shakespeare opgevoerd. De oorspronkelijke tekst werd aangepast aan deze tijd, zo maak je van ‘oud’ toneel modern toneel. In het schooljaar 2013-2014 wordt Macbeth opgevoerd.

brengen leerlingen een meerdaags bezoek aan Rome. In de lessen kcv en Latijn vindt de voorbereiding daarop plaats. De leerlingen uit 5 havo en 5 vwo maken een stedenreis naar het buitenland. Deelname aan bovengenoemde activiteiten is verplicht.

6.8

Een schooljaar op het Ichthus Lyceum kent in het jaarrooster twee soorten weken: weken waarin geen activiteiten georganiseerd worden en weken waarin alléén lessen zijn gepland. Het doel hiervan is de reguliere lessen zo veel mogelijk voortgang te laten vinden en rust in de school te creëren. Activiteiten zoals hier onder beschreven komen in de plaats van de reguliere lessen. Het is dus niet juist in dit geval van ‘lesuitval’ te spreken, omdat de reguliere lessen door de verschillende vakken op een andere wijze worden ingevuld.

Toneelspelen is een manier om met beroemde verhalen en toneelstukken kennis te maken, om iets te leren over onze cultuur en over ons zelf. Maar het is natuurlijk nog veel meer: toneelspelen is jezelf leren kennen, in een schijnwerper durven staan. Het is leren vertrouwen op de groep waarmee je speelt. Het is kritiek leren geven en ontvangen in een aangename sfeer. Het is je bewust worden van lichaamstaal, van je houding, je ademhaling en je stem, je ook zonder microfoon verstaanbaar leren maken in een grote ruimte. Het is natuurlijk vooral een artistiek proces: je maakt met elkaar een prachtige voorstelling. Inmiddels beschikt het Ichthus Lyceum over een zeer fraaie en professionele theaterzaal, voorzien van de nieuwste technieken en faciliteiten die in een schouwburg niet zouden misstaan.

6.7

Overige activiteiten

Eind maart, begin april vindt een projectweek, de AnderOnderwijsweek, plaats. In deze week worden voor de niet-eindexamenklassen de reguliere lessen vervangen door andere activiteiten. Dit verschilt per leerjaar. Zo nemen de 4 havo leerlingen deel aan de zogenaamde Dreamstormweek, waarbij ze vier dagen lang in teamverband aan de slag gaan dromen van mensen en organisaties te realiseren. Leerlingen uit 5 vwo zijn deze week op stedenreis. Eerste, tweede en derde klassen hebben in deze week allerlei vak gerelateerde projecten. De havo- en vwo-leerlingen uit de eerste klas bezoeken deze week Nemo in Amsterdam. Later, in april, gaan de brugklasgymnasiasten ook naar het Archeon.

Werkweken

Aan het begin van het schooljaar organiseert de school een aantal activiteiten met als doel dat leerlingen zich snel thuis voelen in de klas en op school. Zo gaan de brugklassen als introductieactiviteit naar een jeugdherberg in Valkenswaard. In het kader van een vakoverstijgend project over de Eerste Wereldoorlog brengen leerlingen uit 4 vwo in september een driedaags bezoek aan Com Blain au Pont (België). De leerlingen uit 4 havo gaan drie dagen naar Stadskanaal waar ze een programma volgen dat hen helpt elkaar en de docenten beter te leren kennen. In de bovenbouw van het gymnasium

Derdeklassers doen in april mee met Rondje Cultuur als voorbereiding op het vak CKV. Verder organiseren diverse secties vakexcursies, zoals een bezoek aan de rechtbank in Haarlem voor vierdeklassers. Verder bezoeken de leerlingen theatervoorstellingen of musea in het kader van het vak CKV, kunst algemeen, geschiedenis, maatschappijleer, O&O of biologie. In de

32


onderbouw van het gymnasium wordt naast het bezoek aan het Archeon een aantal excursies georganiseerd in het kader van de klassieke talen. In de bovenbouw van het vwo neemt de groep Duits traditiegetrouw deel aan een uitwisselingsprogramma met het Dietrich Bonhoeffergymnasium uit de Velsense partnerstad Bergisch Gladbach. De landelijk verplichte maatschappelijke stage wordt in 5 vwo voorafgegaan door een studie- en beroepstweedaagse. De proefwerk-PTA-week wordt besloten door een excursiedag waarop leerlingen uit de derde klas die het vak Frans in hun profiel hebben gekozen Brussel bezoeken. De leerlingen met Duits in het profiel bezoeken Oberhausen. Alle leerlingen zijn verplicht deel te nemen aan activiteiten die door de school worden georganiseerd.

33


32


7. AANMELDING EN TOELATING 7.1

Toelating tot de brugklas

worden geplaatst volgens de richtlijnen in navolgende tabel. In het geval de toetsgegevens het basisschooladvies tegenspreken, wordt pas tot plaatsing overgegaan nadat overleg is gevoerd met de basisschool.

Algemeen In de regio Haarlem (inclusief de gemeente Velsen) hebben scholen voor voortgezet onderwijs afspraken gemaakt over de aanmelding en plaatsing van leerlingen in de brugklas. Vanaf het komende schooljaar is er ook een specifieke toelatingsprocedure voor de Velsense scholen. Deze procedure wijkt op kleine punten af van de Haarlemse procedure. In tegenstelling tot de Haarlemse scholen, kennen de scholen in Velsen e.o. geen loting. Het aanmeldingsbeleid van het Ichthus Lyceum valt binnen de kaders van die regeling. De uitgebreide tekst van de aanmeldings- en plaatsingsregeling is terug te vinden in het Brugboek en op de website. Het Ichthus Lyceum hanteert geen ‘postcodebeleid’ en verwacht in schooljaar 2014-2015 voldoende capaciteit te hebben voor alle leerlingen die toelaatbaar zijn.

Welke brugklassen kent het Ichthus Lyceum? Het Ichthus Lyceum heeft brugklassen gymnasium, brugklassen atheneum en brugklassen havo. Er zijn geen gemengde brugklassen (bijvoorbeeld havo/ vwo). Een leerling met een havo/vwo advies heeft op het Ichthus Lyceum de keuze. Hij of zij gaat of naar de havobrugklas, of naar de atheneumbrugklas, afhankelijk van de wens van de ouders en de leerling. In het geval voor de havobrugklas wordt gekozen, volgt de leerling onderwijs op havoniveau. Bij uitzonderlijk goede resultaten bestaat de mogelijkheid aan het eind van klas 1 havo over te stappen naar 2 atheneum. In het geval de leerling kiest voor de atheneumbrugklas en het blijkt dat dit toch te hoog gegrepen is, dan kan

Welke leerlingen kunnen zich op het Ichthus Lyceum aanmelden? Leerlingen die een gymnasium-, atheneum-, vwo-, havo/vwo-, of havoadvies van hun basisschool hebben gekregen, kunnen zich op het Ichthus Lyceum aanmelden. Leerlingen met een vmbo-t/havo advies of lager kunnen niet op het Ichthus Lyceum worden aangemeld. Het advies van de basisschool moet ondersteund worden door een Nio- of Cito-toetsuitslag op minimaal havoniveau (zie tabel verderop), willen we de leerlingen die zich aanmelden ook daadwerkelijk kunnen plaatsen. Wat is de rol van het basisschooladvies en de toetsuitslag? In eerste instantie bepaalt het advies van de basisschool of een leerling op het Ichthus Lyceum kan worden aangemeld (minimaal havo). Het basisschooladvies bepaalt eveneens in welk type brugklas de leerling wordt geplaatst. In alle gevallen moet een basisschooladvies worden onderbouwd door een onderwijskundig rapport en dienen aanvullende toetsgegevens te worden overlegd (Nio, Cito, Cito-entree en Cito-volgsysteem). In het geval het basisschooladvies en de toetsgegevens elkaar aanvullen, zal de leerling

35


de leerling aan het eind van het eerste leerjaar overstappen van 1 atheneum naar 2 havo.

7.2

Alles op een rijtje in tabelvorm Leerlingen worden normaal gesproken geplaatst volgens onderstaand schema. In gevallen die niet in de tabel voorkomen is altijd overleg met de basisschool noodzakelijk om tot plaatsing te komen. Leerlingen met een vmbo-t/ havo advies of lager van de basisschool kunnen niet op het Ichthus Lyceum worden geplaatst.

Geïndiceerde rugzakleerlingen moeten tussen 1 januari 2014 en 1 maart 2014 aangemeld worden. Zij zullen na een zorgvuldige procedure ingeschreven worden. De leerlingen die wij aannemen moeten in ieder geval voldoen aan de volgende criteria:

Advies basisschool

Plaatsing in brugklas

vwo

Toetsuitslag (Nio/Cito) vwo

vwo

havo

gymnasium of atheneum (keuze leerling/ouders)

havo/vwo

vwo

gymnasium of atheneum (keuze leerling/ouders)

havo/vwo

havo

atheneum of havo (keuze leerling/ouders)

havo havo

vwo havo

havo havo

Toelating van leerlingen met een handicap en/of een REC indicatie

• De leerling moet voldoen aan de algemene toelatingscriteria (zie de tabel) • De leerling is in staat lessen in groepsverband te volgen • De leerling kan voldoen aan de lichamelijke eisen van de opleiding • De leerling kan zich binnen de school verplaatsen om de lessen bij te wonen • Er is geen sprake van gestapelde problematiek

gymnasium of atheneum (keuze leerling/ouders)

Over het algemeen verwachten we van onze leerlingen een leergerichte instelling. De leerling moet intrinsiek gemotiveerd zijn. Daarnaast moet hij goed begeleidbaar zijn: zowel leerling als ouders open moeten staan voor begeleiding van de school. Voor leerlingen met een REC-indicatie gelden aanvullende criteria. Deze zijn beschreven in ons zorgplan. U kunt hiervoor contact opnemen met de schoolleiding. Uiteindelijk beslist de rector of de school in staat is te voldoen aan de zorgbehoefte van uw zoon of dochter. U kunt als ouder geen beroep doen op niet in de school aanwezige of niet aan de school verbonden deskundigheid.

7.3

Aanmeldings- en toelatingsprocedure

Het Ichthus Lyceum volgt de afspraken die in regionaal verband zijn gemaakt en die is terug te vinden in het Brugboek 2014-2015. Wij hebben geen loting. De aanmeldingsperiode loopt van 17 februari 2014 t/m 17 maart 2014. Op onderstaande dagen en tijden kunnen ouders van nieuwe brugklassers en hun zoon/dochter zonder afspraak terecht voor inschrijving.

36


woensdag 12 maart

van 14.00 – 17.00 uur

donderdag 13 maart

van 16.00 – 18.00 uur

zaterdag 15 maart

van 9.30 – 12.00 uur

maandag 17 maart

van 19.00-21.00 uur Voor aanmelding is het noodzakelijk dat de ouders een: • ingevuld aanmeldingsformulier kunnen overleggen (te downloaden van onze website) • kopie van een bewijs waarop het BSN nummer van de leerling staat • een onderwijskundig rapport, toets uitslagen van de basisschool (NIO, Cito e.d.), resultaten van het Cito LVS • dyslexieverklaring (indien van toepassing) Het onderwijskundig rapport en de toetsuitslagen krijgt u van de leerkracht van groep 8. Eind maart buigt de toelatingscommissie van het Ichthus Lyceum zich over de aanmeldingen, bestudeert deze de basisschooladviezen en testrapporten en neemt zo nodig contact met de basisschool op voor nader overleg. De toelatingscommissie beslist vervolgens of de leerling toelaatbaar is en op welke afdeling van de school hij/zij kan worden geplaatst. Ouders ontvangen hierover uiterlijk eind maart, begin april schriftelijk bericht. Op woensdagmiddag 11 juni 2014 worden alle nieuwe brugklassers op het Ichthus Lyceum uitgenodigd voor een eerste kennismaking met hun klas en de mentor. Ook is er op dinsdag 10 juni 2014 een eerste ouderavond, waarbij de ouders uitleg krijgen over onze school en kennismaken met de teamleider brugklassen en de mentor van hun kind.

37


Colofon Fotografie&vormgeving : Marielle Lageveen-Coster Heldere Blik Communicatie


Wolff en Dekenlaan 1 1985 HP Driehuis Tel. 0255 54 6400 www.ichthuslyceum.nl info@ichthuslycceum.nl

Informatie over de brugklas  

Ichthus Lyceum in Driehuis, informatie over de brugklas. Schooljaar 2014-2015, voor ouders van leerlingen uit groep 8.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you