Page 1

# 1-9 orig_Layout 1 15.12.10 15.21 Side 1

fag- og lærebøker

2011


# 1-9 orig_Layout 1 15.12.10 15.21 Side 2


# 1-9 orig_Layout 1 15.12.10 15.21 Side 3

Innhold 5

Med boka i en digital verden

6

Ansatte

8

Manuskonkurranse

9

Helse- og sosialfag

23

Humanistiske fag

39

Idrett og friluftsliv

45

Medie- og kommunikasjonsfag

51

Journalistikk/IJ-forlaget

69

Pedagogikk

87

Realfag

93

Samfunnsvitenskap

103

Juridiske fag

106

Tittelregister

109

Forfatterregister


# 1-9 orig_Layout 1 15.12.10 15.21 Side 4


# 1-9 orig_Layout 1 15.12.10 15.21 Side 5

Med boka i en digital verden

I 20 år har Høyskoleforlaget gitt ut fag- og lærebøker for høyere utdanning. Mye har skjedd med skolestruktur, læreplaner og lesevaner hos studenter og menigmann. Mange har spådd at bøkene i utdanningssektoren vil bli erstattet av digitale læremidler, og at papirbøkene i stor grad vil forsvinne. Uavhengig av publiseringsform er vår erfaring at det er det gode samarbeidet med de faglitterære forfatterne som er bærebjelken i vårt forleggeri. Det er det gode innholdet som er kjernen i bokutgivelsene. Det tror vi også vil gjelde i fremtiden, enten bøkene vil komme i papirformat eller i digital versjon. I Høyskoleforlaget tror vi på den gode fag- og læreboka. Vi opplever at mange studenter og andre lesende fortsatt ønsker bøker i papirformat og verdsetter den fysiske boka med de kvaliteter den har. Samtidig ser vi muligheter til å nå større målgrupper og tilfredsstille andre behov i en digital bokverden. Derfor tilrettelegger vi våre utgivelser slik at de lett kan gjøres tilgjengelige i nye formater. Vi vil gjerne takke alle våre forfattere, konsulenter, språkeksperter, og andre samarbeidspartnere, for et godt og inspirerende samarbeid! Uten dere hadde vi aldri kunnet presentere en så innholdsrik jubileumskatalog. Vi er også svært glade for det nære samarbeidet vi har med Institutt for Journalistikk i Fredrikstad. Resultatet av dette sees i katalogen i form av de utgivelsene som kommer under vignetten IJ-forlaget. Vi ønsker dere alle et godt bokår i 2011, og velkommen til videre samarbeid med oss i Høyskoleforlaget!!

½ Med fjærlett penn

norunn tveiten benestad Forlagssjef /adm.dir.


# 1-9 orig_Layout 1 15.12.10 15.21 Side 6

6

Hovedkontor Kristiansand

NORUNN TVEITEN BENESTAD Adm.dir./forlagssjef Tlf. (+47) 40 40 82 74 nt.benestad@hoyskoleforlaget.no

MARY-ANN HJEMDAHL

INGEBORG EIDSVÅG FREDWALL

Forlagsredaktør pedagogikk og førskolelærerutdanning

Forlagsredaktør humaniora

Tlf. (+47) 40 42 82 81 ma.hjemdahl@hoyskoleforlaget.no

Tlf. (+ 47) 99 01 33 76 ie.fredwall@hoyskoleforlaget.no

BJØRN OLAV AAS HANSEN

MARIA ROSTED BRAADLAND

Forlagsredaktør allmennlærerutdanning og grunnskole

Manusredaktør Tlf. (+47) 93 84 37 31 m.braadland@hoyskoleforlaget.no

Tlf. (+47) 48 10 14 53 b.hansen@hoyskoleforlaget.no

MORTEN YNGVAR OLSEN

BJØRG TORHILD JOHNSEN

Forlagsredaktør helse- og sosialfag

Produksjonskoordinator

Tlf. (+47) 40 42 82 80 m.olsen@hoyskoleforlaget.no

Tlf. (+47) 90 55 76 70 bt.johnsen@hoyskoleforlaget.no

HOVEDKONTOR I KRISTIANSAND: HØYSKOLEFORLAGET Sørlandet kunnskapspark Gimlemoen 19 4630 Kristiansand


# 1-9 orig_Layout 1 15.12.10 15.21 Side 7

7

Administrasjon/marked

MARI ELDOR

KJERSTI BJERKÅS

Salgs- og markedssjef

Markedskonsulent

Tlf. (+47) 90 11 13 50 m.eldor@hoyskoleforlaget.no

Tlf. (+47) 91 62 78 18 k.bjerkaas@hoyskoleforlaget.no

WENCHE I. NILSEN

TOM ANDERS SKAIÅ

IT- og webkoordinator

Økonomisjef

Tlf. (+47) 97 95 80 27 w.nilsen@hoyskoleforlaget.no

Tlf. (+47) 40 40 82 72 ta.skaiaa@hoyskoleforlaget.no

Oslo-kontor

RAGNHILD HJORTH

KNUT VEGARD BERGEM

Forlagsredaktør journalistikk/ IJ-forlaget og mediefag

Forlagsredaktør samfunnsfag og humaniora

Tlf. (+47) 91 32 56 11 r.hjorth@hoyskoleforlaget.no r.hjorth@ij-forlaget.no

Tlf. (+47) 41 60 10 66 kv.bergem@hoyskoleforlaget.no

OSLO-KONTORET: HØYSKOLEFORLAGET Besøksadresse: Kristian Augusts gate 14 Postadresse: PB 6737 St. Olavs plass 0130 Oslo


# 1-9 orig_Layout 1 15.12.10 15.21 Side 8

Høyskoleforlaget fyller 20 år i 2011 og markerer jubileet med en manuskonkurranse om beste fag- eller lærebokmanuskript. Høyskoleforlaget er blant de sentrale fag- og lærebokforlagene i Norge, og utgir pedagogisk tilrettelagte fagbøker innenfor de fleste fagfelt både i trykt og digital form. Vi inviterer nå nye og etablerte fagbokforfattere til å bidra med sitt manuskript.

• • • •

Vi ønsker primært manuskripter for bachelornivå Manus skal være skrevet på norsk, og målgruppen skal spesifiseres Søknaden må inneholde prosjektbeskrivelse og to kapitler Manus kan ikke tilbys andre forlag i konkurranseperioden, siden alle manus vil bli vurdert for utgivelse.

Vinnerbidraget honoreres med kr 125 000 og utgivelse på Høyskoleforlaget. Det vil også bli utdelt inntil tre arbeidsstipend à kr 25  000 innen samfunnsfag/ humaniora, økonomisk/administrative fag og juss. Disse forfatterne vil få intensjonsavtale med forlaget og redaksjonell oppfølging med sikte på senere utgivelse. Juryen vil bestå av forlagssjef Norunn Tveiten Benestad, HFs forlagsredaktør innen fagområdet samt to eksterne representanter.

Innsendingsfrist er 15. august 2011, og manus sendes på e-post til: nt.benestad@hoyskoleforlaget.no eller på papir til: Høyskoleforlaget v/forlagssjef Norunn Tveiten Benestad, Gimlemoen 19, 4630 Kristiansand. Vinneren/vinnerne offentliggjøres medio oktober 2011. For mer informasjon, se www.hoyskoleforlaget.no


# 1-9 orig_Layout 1 15.12.10 15.21 Side 9


#10-23 orig_Layout 1 15.12.10 15.24 Side 10

1

2

4

3

5

NOEN AV ÅRETS FORFATTERE

1 ELLING BERE Førsteamanuensis, Universitetet i Agder 2 NINA C. ØVERBY Førsteamanuensis, Universitetet i Agder 3 HANNE TUNTLAND Førstelektor, Høgskolen i Bergen 4 LEIF A. HELGESEN Høgskolelektor, Universitetet i Stavanger 5 DAG INGVAR JACOBSEN Professor, Universitetet i Agder 6 HILDE LOHNE SEILER Høgskolelektor, Universitetet i Agder 7 BIRGITTA LANGHAMMER Førsteamanuensis, Høgskolen i Oslo 8 HILDE THYGESEN Førsteamanuensis, Diakonhjemmets høgskole

6

7

8


#10-23 orig_Layout 1 15.12.10 15.24 Side 11

helse- og sosialfag

NY UTG.

NY UTG.

LeIF a. heLGeseN

arNe JohaN NorheIm

DaG INGvar JacobseN

menneskets dimensjoner

Komplementær og alternativ medisin

Forståelse, beskrivelse og forklaring

2. UTGave

En innføring for helsepersonell

Innføring i metode for helse- og sosialfagene

Menneskets dimensjoner er en innføringsbok som gir en framstilling av de mest sentrale emnene i psykologien. Denne andre utgaven er en grundig revidering av denne populære boken. Den grunnleggende strukturen, det pedagogiske grepet og den bakenforliggende filosofien fra første utgave er intakt. I denne nye utgaven behandles følgende emner: • tanker og følelser • motivasjon • læring • individuelle forskjeller • utvikling gjennom livet • stress og kriser • klinisk psykologi og psykisk helse • sosial påvirkning og sosial tenkning • det gode og det onde mennesket • kommunikasjon og makt Kapitlene er godt illustrert med eksempler som vil lette forståelsen og vise den praktiske relevansen av stoffet. Boken er spesielt tilpasset studenter innen helseog sosialfag på høgskoler og universiteter. Det er utviklet en nettressurs til boken: www.hoyskoleforlaget.no/psykologi

Boken gir et innblikk i ulike sider ved komplementær og alternativ medisin (KAM), og leseren får en oversikt over fagfeltet. Boken er ingen lærebok for å kunne utøve alternativ behandling, men den vil gi helsepersonell kunnskap, råd og tips som vil være til hjelp i møte med pasienten. Boken omhandler: • alternative behandlingsformer med særlig fokus på akupunktur og homøopati • lovverket og alternativ medisin • effekt av KAM • bivirkninger og skader ved bruk av KAM • alternativ medisinsk forskning i Norge og internasjonalt • ernæring og kosttilskudd • KAM og kreft Boken støtter seg på vitenskap, har en omfattende referanseliste og har også henvisninger til nettsteder for den som vil innhente ytterligere kunnskaper. Boken retter seg primært mot studenter innen helsefag og medisin, men vil også være aktuell for alle som ønsker en kort innføring i KAM.

Pris ikke fastsatt • 2011

kr 319,- • 2009 • 208 • 978-82-7634-589-6

Lærebok i psykologi

2. UTGave

Denne boken gir en innføring i metode. Den viser hvordan kvalitative og kvantitative undersøkelser gjennomføres, og redegjør for fasene i en undersøkelsesprosess. Hovedfokus er lagt på de praktiske problemene studenter står overfor når de skal gjennomføre undersøkelser, og hvordan resultater fra undersøkelser kan presenteres i form av en rapport eller oppgave. I tillegg drøftes etiske problemstillinger relevante for helse- og sosialfaglige undersøkelser. Målet med boken er å sette leseren i stand til selv å kunne gjennomføre enkle empiriske undersøkelser, og stimulere leseren til å oppsøke og anvende forskningsbasert kunnskap i sin yrkesutøvelse. Boken retter seg særlig mot studenter innen helse- og sosialfagene, men egner seg også for alle som vil ha en grunnleggende innføring i en empirisk undersøkelsesprosess.

kr 399,- • 2010 • 294 s. • 978-82-7634-857-6

11


#10-23 orig_Layout 1 15.12.10 15.24 Side 12

12

helse- og sosialfag

NY UTG.

GreTe vabo • eLse saNDvaND

Dokumentasjon i sykepleien En basisbok i faglig og juridisk forsvarlig dokumentasjon

Boken samler fagstoff som er sentralt for å kunne gjøre en faglig og juridisk forsvarlig dokumentasjon i helsetjenesten, blant annet: • sentrale lover og forskrifter • teori om hvorfor og hvordan dokumentere • hvordan sykepleieprosessen bidrar til forsvarlig dokumentasjon • presentasjon av elektroniske journalsystemer, Dips, Profil Unique og Gerica, og registreringssystemet IPLOS • presentasjon av ulike klassifikasjonssystemer Boken gir også praktiske eksempler på hvordan helsepersonell bør dokumentere. Målgruppen for boken er spesielt sykepleiestudenter og sykepleiere, men også andre studenter og helsepersonell som autoriseres etter § 48 i helsepersonelloven.

kr 330,- • 2007 • 248 s. • 978-82-7634-729-6

chrIsTIaN a. DrevoN • rUNe bLomhoFF

haNNe TUNTLaND

• GUNN-eLIN aa. bJørNeboe (reD.)

en innføring i aDL

mat og medisin

2. UTGave

Nordisk lærebok i generell og klinisk ernæring 5. UTGave

Dette er en lærebok i generell og klinisk ernæring. Den er skrevet for studenter innen ernæring, medisin, tannmedisin, sykepleie, fysioterapi og idrett. Boken er også velegnet til bruk for ferdig utdannede leger, tannleger, ernæringsfysiologer, sykepleiere, fysioterapeuter og andre som er interessert i temaet. Målet med boken er å gi leseren oppdatert kunnskap om kostholdets betydning for helsen og en forståelse for at maten har en sentral plass i forebygging og behandling av sykdommer.

kr 669,- • 2007 • 712 s. • 978-82-7634-736-4

Mennesker med funksjonsnedsettelse har ofte behov for profesjonell innsats for å mestre dagliglivets utfordringer. Å bistå personer som har behov for hjelp innen dette området, forutsetter at fagutøveren har kompetanse innen ADL (aktiviteter i dagliglivet). Denne boken gir en samlet framstilling av ADL som kunnskapsfelt og beskriver vesentlige kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er nødvendige for å kunne arbeide innen dette feltet. Boken har både et teoretisk og et praktisk innhold. Boken var den første læreboken om ADL i Norge da den utkom i 2006. Andre utgave av boken er supplert med nyere faglitteratur og forskning, samt aktuelle temaer som er kommet i fokus i helse- og sosialtjenesten de siste årene. Boken henvender seg primært til ergoterapeut- og vernepleierstudenter, men vil også være relevant for andre som tar helsefaglig grunnutdanning eller videreutdanning på høgskolenivå. Boken er i tillegg aktuell for alle som arbeider innen rehabiliteringsfeltet.

Pris ikke fastsatt • 2011


#10-23 orig_Layout 1 15.12.10 15.24 Side 13

helse- og sosialfag

LIsbeTh IreNe bUberG • eLIsabeTh hessevaaGbaKKe

røde tråder i praktiske studier Et pedagogisk verktøy for sykepleierstudenter og deres veiledere

Boken er tenkt som en ledetråd for sykepleierstudenter som skal ut i praktiske studier, og den følger studentene i læreprosessen gjennom praksisperioden. Praksisperioden beskrives gjennom følgende faser: planleggings-, bli-kjent – bli-trygg-, arbeids- og avslutningsfasen samt ettertanke og bearbeiding av erfart praksis. Fasene skal være en hjelp til å strukturere studentens læreprosess i praksisstudiet. Hver enkelt fase gjennomgås med tilhørende teori og eksempler. Boken er illustrert med eksempler og tegninger. Røde tråder i praktiske studier kan studeres i sin helhet, men kan også brukes som et oppslagsverk underveis i en praksisperiode. I siste del av boken foreslås aktuelle studieformer som både studenter og veiledere kan ha nytte av. Boken gir også et innblikk i veiledernes rolle og ansvar.

kr 319,- • 2004 • 159 s. • 978-82-7634-622-0

raGNhILD NILseN (reD.)

reNaTe GrøNvoLD bUGGe

samhandling i helsefaglig arbeid

Når krisen rammer barn og unge

Studentopplevelser fra praksisfeltet

Dette er en essaysamling skrevet av helsefagstudenter. Studenter fra ulike profesjonsutdanninger beskriver og reflekterer over en samhandlingssituasjon fra praksis. Boken viser utfordringer knyttet til samhandling i helsefaglig arbeid, sett med studentenes øyne. Essayene preges av studentenes følelsesmessige engasjement og beskriver avmakt og frustrasjoner, men også stunder av jublende glede. Målgruppen er helsefagstudenter som har vært eller skal ut i praksis. I tillegg vil den også være aktuell for veiledere i praksisfeltet og lærere på alle helsefagutdanninger. Bokens redaktør har kategorisert essayene basert på tematikk og knytter disse sammen i lys av studentenes refleksjoner og teorier. Slik blir opplevelser som er felles for alle helsefagstudentene, løftet fram og belyst. Boken viser studenten som en ressurs for praksisfeltet i forhold til å se ting med «nye øyne». I tillegg viser den studenten som en viktig bidragsyter i helsefaglig forsknings- og utviklingsarbeid.

kr 169,- • 2010 • 102 s. • 978-82-7634-847-7

Dette er en fagbok for mennesker som i kraft av sin profesjon, rolle og stilling møter barn og unge og deres familier som opplever kriser og ulykker. Viktige temaer som tas opp, er: • barn og unges vanlige reaksjoner ved alvorlige hendelser • organisering av støttearbeidet når katastrofer, storulykker og dagliglivets ulykker rammer barn og unge • oppfølging av barn og unge i tiden etter krisen • samspillet mellom ulike aktører når alvorlige hendelser rammer barn og unge • lover, regelverk og rammer som regulerer ansvar og forpliktelser i forbindelse med større kriser og dagliglivets ulykker • aktuelle kompetansehevingstiltak for personell som kan forventes å møte barn og unge i krisesituasjoner Målgruppen for boken er studenter innen helse- og sosialfag, lærerutdanninger på høgskoler og universiteter, yrkesgrupper innen helse- og sosialfagene, pedagogisk personell i barnehage, grunnskole og videregående skole, polititjenestemenn, medarbeidere i kirke og diakoni, fritidsledere og foreldre.

kr 269,- • 2008 • 160 s. • 978-82-7634-634-3

13


#10-23 orig_Layout 1 15.12.10 15.24 Side 14

14

helse- og sosialfag

haLDor øvreeIDe

LoveLeeN rIheL breNNa

raGNhILD IhLe

samtaler med barn

marasim

søkelys

Metodiske samtaler med barn i vanskelige livssituasjoner

Barn som møter særlige utfordringer i livet, trenger faglig bistand – og fagfolk trenger redskaper for å hjelpe barn. Det viktigste redskapet er samtalen. Denne boken er skrevet for å stimulere til flere samtaler med barn som har det vanskelig. Øvreeide bruker et kommunikasjonsteoretisk perspektiv på barns opplevelse, selvforståelse og utvikling. Videoopptak av barnesamtaler fra Norge, Sverige og Danmark danner en viktig erfaringsbase. Forfatterens egne klienter – barna og foreldrene deres – gir ny og fordypet innsikt. Samtaler med barn er praktisk og løsningsorientert med mange eksempler fra samtalesituasjoner.

«Marasim» betyr relasjon og er en metafor for det viktige samspillet mellom helsearbeider og pasient/pårørende. Boken setter fokus på hvordan universelle mellommenneskelige fellestrekk bygger usynlige broer/relasjoner mellom mennesker, og hvordan disse broene hjelper oss til å håndtere annerledeshet. Dette er en praktisk bok, en veileder med konkrete tips og råd, spørsmål og svar, som vil gi større trygghet i møte med pasienter og pårørende fra etniske minoriteter. Temaer som tas opp, er graviditet, fødsel, barseltid, helsestasjon, kosthold, omskjæring, sykdomsforståelse og behandlingsmetoder sett i et kulturelt perspektiv. Marasim er en fagbok for alle, men er særlig aktuell for studenter innen helsefagene og for alle helseprofesjoner som har kontakt med pasienter med en annen kulturell bakgrunn.

kr 369,- • 2009 • 306 s. • 978-82-7634-583-4

kr 339,- • 2007 • 192 s. • 978-82-7634-630-5

3. UTGave

Perspektiver på arbeid med etniske minoriteter i velferdstjenestene

Denne boken setter søkelys på velferdstjenestene som arena for samhandling og på møtet mellom den som oftest etnisk norske tjenesteutøveren og brukeren med etnisk minoritetsbakgrunn. Den har særlig søkelys på hvordan tjenesteyterens og majoritetskulturens rammer påvirker denne samhandlingen, men viser også alternative måter å belyse betydningen av kultur, ideologi og strukturelle rammebetingelser på. Dette innebærer at det settes spørsmålstegn ved det som oppleves selvsagt og naturlig i etablerte referanserammer for profesjonell handling. Ideer, verdier og forestillinger ses på som flytende, skiftende og konstruerte, noe som krever en aktiv fortolkningskompetanse i konkrete situasjoner. Denne fortolkningskompetansen innebærer noe annet enn bare å forstå motpartens kultur. Boken henvender seg til studenter innen utdanninger som rekrutterer yrkesgrupper til velferdstjenestene, og fagpersoner i praksisfeltet.

kr 329,- • 2008 • 208 s. • 978-82-7634-775-3


#10-23 orig_Layout 1 15.12.10 15.24 Side 15

helse- og sosialfag

TerJe meseL

Peer h. sTaFF

JohN GUNNar mæLaND

Legers profesjonsetikk

Når plager blir sykdom

Refleksjon og mestring i en sykehuskultur

Kognitiv behandling ved sammensatte lidelser

helhetlig hjerterehabilitering

Hva tenker leger om profesjonsetikk? Er etikk noe de har med seg i bagasjen hjemmefra, eller er det noe de har lært seg på doktorskolen eller i legepraksisen? Kjenner de til og bruker de profesjonsetikk aktivt i sin kliniske praksis? Og hvordan lærer og mestrer legene det å være moralske subjekter i en hverdag som kan være preget av sterke inntrykk, vanskelige avgjørelser og trange tidsrammer? Ved siden av å sette søkelys på legenes refleksjon om egen profesjonsetikk, setter boken også søkelys på de strukturelle rammene som synes å hemme eller fremme legenes etiske refleksjon. Boken bygger på dybdeintervjuer med 21 sykehusleger fra ulike spesialiteter innenfor somatisk medisin og er en tilrettelagt utgave av en doktoravhandling fra medisinsk fakultet, UiO. Målgruppen er primært leger, legestudenter, profesjonsutdannere og ledere i helsetjenestene.

Helseplager som muskel-skjelettsmerter, mage-tarmplager, tretthet, nedsatt stemningsleie og engstelse er utbredt i befolkningen, og er de vanligste årsakene til sykemelding og uførhet i Norge i dag. I denne boken settes slike helseplager i perspektiv. Hvordan kan plagene forstås? Hva er den enkeltes holdning til plagene og problemene de medfører? Hva kan helsevesenet bidra med? I boken legges en kognitiv atferdsrettet behandling (CBT) til grunn for hvordan pasienten kan forholde seg til sine helseplager og de problemer plagene medfører. Grunntrekkene i CBT gjennomgås systematisk og danner et godt grunnlag for videre læring gjennom kursing og veiledet praksis. Målgruppen er studenter og praktikere innen medisin, fysioterapi, ergoterapi, idrettsfag og sykepleie. Den er også aktuell for andre grupper, som ansatte og ledere i NAV og forsikringsbransjen.

kr 439,- • 2009 • 310 s. • 978-82-7634-823-1

kr 219,- • 2009 • 124 s. • 978-82-7634-785-2

2. UTGave

Boken tar for seg begrunnelsen for og prinsippene ved hjerterehabilitering. Hjertesykdommer rammer hele personen, ikke bare hjertet. Rehabiliteringen av hjertepasienter må derfor ha et helhetlig perspektiv. Rehabiliteringen dreier seg om å hjelpe hjertepasienter til selv å gjøre en innsats for økt funksjonsevne, redusert risiko og et bedre liv. Virkemidlene er medisinsk oppfølging, fysisk opptrening, atferdsendring, psykologisk rådgivning og yrkesmessig veiledning. Denne innføringsboken er skrevet med dette helhetssynet for øyet. Boken er skrevet for leger, fysioterapeuter, sykepleiere og andre som tar seg av hjertepasienter under og etter sykehusopphold. Denne andre reviderte utgaven er oppdatert med nyere forskning på dette tverrfaglige området.

kr 338,- • 2006 • 158 s. • 978-82-7634-715-9

15


#10-23 orig_Layout 1 15.12.10 15.24 Side 16

16

helse- og sosialfag

UNNIe bJørKLUND • Per GUNNar

oLaUG s. LIaN

IDar KJøLsvIK • JosTeIN hoLmeN (reD.)

Når helse blir en vare

helse–Frelse

Medikalisering og markedsorientering i helsetjenesten

Samfunnsmedisin og livssyn – et møte

2. UTGave

Hvilken sammenheng er det mellom livssyn og helse? Helseundersøkelsen i NordTrøndelag (HUNT) gir svar på dette. En hel befolkning er blitt spurt om livssynstilhørighet, -aktivitet og bønn. Dette er enestående også internasjonalt og åpner et helt nytt forskningsfelt. Denne boken gir innblikk i hva forskerne så langt vet. Den har fire hovedbolker: Medisin og samfunn, Forskningsfronten 2008, Livssyn og samfunn og Livssyn og sykepleie. Boken har en bredt sammensatt gruppe forfattere og er redigert av teologen Idar Kjølsvik og medisineren Jostein Holmen. Den henvender seg til alle med interesse for forholdet mellom livssyn og helse, og særlig til forskere og studenter innen medisin, religion og teologi, samfunnsfag og sykepleie.

bJørhoLT • aNDers GoGsTaD • heLGe moI • Peer h. sTaFF (reD.)

er du halt, kan du ride Fysikalsk medisin og rehabilitering – et fag tar form

Få spesialiteter er så gjennomgripende i et menneskets liv som fysikalsk medisin og rehabilitering. Denne spesialiteten har sin historie – sin tilblivelse og sin utvikling. Historien har vært styrt av samfunnets utvikling, etterspørsel, vitenskapelige nyvinninger eller rett og slett tilfeldigheter basert på enkeltpersoners interessefelt. Vi vil i denne boken føre dere gjennom en spennende utvikling i utformingen av en spesialitet hvor hovedfokus er menneskets egne ressurser og muligheter. Mange profesjoner arbeider sammen med pasienten/brukeren for å nå de mål som til enhver tid settes. Tverrfaglig samarbeid og samarbeid mellom ulike etater og nivåer i helsetjenesten er nødvendig for å nå målene, og legens, fysioterapeutens, ergoterapeutens og sykepleierens rolle i dette samarbeidet omtales.

Hvordan kan det ha seg at dess flinkere vi blir til å helbrede sykdommer, og dess flere helsearbeidere vi får per innbygger, dess sykere blir befolkningen som helhet? Medisinens ansvarsområde utvides, det skapes et økende gap mellom tilbud og etterspørsel etter helsetjenester. For å minke dette gapet skal sykehus og andre helseinstitusjoner omgjøres til helsefabrikker som produserer og selger sine varer i konkurranse med andre. Er markedet løsningen på prioriteringsproblemene? Boken er skrevet for studenter innen medisin og helsefag. Den vil også egne seg for studenter i sosiologi og statsvitenskap og andre som har interesse for helsevesenet, helsepolitikken eller omstillinger i offentlig sektor mer generelt.

kr 359,- • 2008 • 182 s. • 978-82-7634-752-4

kr 379,- • 2007 • 266 s. • 978-82-7634-751-7

kr 389,- • 2008 • 296 s. • 978-82-7634-199-7


#10-23 orig_Layout 1 15.12.10 15.24 Side 17

helse- og sosialfag

GITLe KIrKesoLa • aLF sIGUrD soLberG

Klinisk undersøkelse av ryggen 2. UTGave

Boken gir en oversikt over standardiserte tester til bruk ved undersøkelser av rygg, bekken og hofte. Denne reviderte utgaven er i tillegg utvidet med kapitler om undersøkelser av kne og ankel/fot. Aktuelle tester er beskrevet i detalj, kliniske funn blir tolket og drøftet, og en rekke tester har fotoillustrasjoner. Boken retter seg mot studenter innen medisin og fysioterapi og egner seg også som oppslagsverk for helsepersonell som undersøker pasienter med belastningslidelser i rygg, bekken og underekstremiteter.

kr 538,- • 2007 • 280 s. • 978-82-7634-735-7

aLF sIGUrD soLberG

Klinisk undersøkelse av nakke-skulder Boken tar for seg prosedyrene ved undersøkelse av nakke-skulderpasienter. Tester som anvendes, er beskrevet og illustrert. Det er søkt forskningsbasert viten om validitet og reliabilitet av testene, og ut fra klinisk erfaring har forfatteren drøftet funn og feilkilder. Boken er delt inn i hovedkapitler som tar for seg undersøkelse av nakke, skulder, thorax, kjeve og nevrologisk orienterende prøver. I appendiks er det beskrevet et forslag til hvordan en undersøkelse kan utføres. Målgruppen for boken er studenter i fysioterapi og medisin, fysioterapeuter, manuellterapeuter, kiropraktorer, naprapater og leger.

kr 563,- • 2002 • 265 s. • 978-82-7634-357-1

Tore aUNe

Næringsmiddeltoksikologi Tilsetningsstoffer, miljøgifter og naturlige toksiner 2. UTGave

Boken omhandler helsemessige aspekter vedrørende fremmedstoffer i næringsmidler. Med fremmedstoffer menes både tilsetningsstoffer og forurensinger i matvarer. I boken blir det gjort rede for hvorfor man trenger tilsetningsstoffer, hvordan de reguleres, og, ikke minst, hvilke av dem som kan representere en helserisiko i for høye doser Målet med boken er å gi leserne bedre grunnlag for å vurdere sammenhengen mellom fremmedstoffer i maten og helserisiko. Boken er skrevet for studenter og fagfolk innen næringsmiddelfag, for folk som arbeider med media, men også for forbrukergrupper som er opptatt av å tilegne seg bedre forståelse for det komplekse samspillet mellom kosthold, miljøforurensninger og helse.

kr 469,- • 2007 • 362 s. • 978-82-7634-664-0

17


#10-23 orig_Layout 1 15.12.10 15.24 Side 18


#10-23 orig_Layout 1 15.12.10 15.24 Side 19

helse- og sosialfag

Per eINar GraNUm (reD.)

matforgiftning Næringsmiddelbårne infeksjoner og intoksikasjoner 3. UTGave

Boken gir en oversikt over alle næringsmiddelassosierte sykdommer forårsaket av mikroorganismer, og hvordan smittekilder kan identifiseres. Den gir en oversikt over alle de agens som kan medføre slike sykdommer, og forklarer smitteveier og hvordan sykdommene kan forebygges. Boken passer for veterinærer og veterinærstudenter, studenter innen næringsmiddelfag, helsepersonell og ansatte i næringsmiddelindustrien og forbrukere som er interessert i å behandle matvarer hygienisk forsvarlig. Den kan også fungere som håndbok for mennesker som blir rammet av slike sykdommer.

kr 489,- • 2006 • 406 s. • 978-82-7634-625-1

KarI KrüGer Grasaas • marIT sJUrseN • JørN sTorDaLeN

helsefagskolen

LeIF a. heLGeseN

helsefagskolen Sosiologi og psykologi

Etikk og kommunikasjon Boken er skrevet for studenter som tar fagskoleutdanningen innen helse- og sosialfag. Den bygger på læreplanmålene i utdanningens fellesmodul og behandler grunnelementer i helse- og sosialfagarbeidet. Blant temaene som behandles, er: • helse- og sosialfagenes og velferdsstatens historie og utvikling • teorier og begreper innen helse- og sosialfagene • yrkesetikk • sentrale lover • forholdet mellom juss, etikk og skjønn • kjennetegn ved et etisk dilemma • presentasjon av hjelperedskaper for å løse etiske dilemmaer • kommunikasjonsteknikker • tverrkulturell kommunikasjon og bruk av tolk • kommunikasjon i arbeidsfellesskapet • konflikthåndtering Alle kapitlene har praktiske eksempler, oppgaver og øvelser. Disse er hentet fra den arbeidsvirkeligheten studentene kommer fra eller skal ut i, eksempelvis sykehuset, kommunehelsetjenesten, skolen/SFO eller sosialtjenesten.

Boken er skrevet for studenter som tar fagskoleutdanningen innen helse- og sosialfag. Den bygger på læreplanmålene i utdanningens fellesmodul og behandler grunnelementer i helse- og sosialfagarbeidet. Blant temaene som behandles, er: • familien som sosial og kulturell institusjon • normalitet og avvik • makt og avmakt • utviklingsteorier – livsløpet • emosjoner, behov og motivasjon • holdninger • forsvarsmekanismer og kriseteori • gruppepsykologi og nettverksteorier Alle kapitlene har praktiske eksempler, oppgaver og øvelser. Disse er hentet fra den arbeidsvirkeligheten studentene kommer fra eller skal ut i, eksempelvis sykehuset, kommunehelsetjenesten, skolen/ SFO eller sosialtjenesten.

kr 400,- • 2009 • 238 s. • 978-82-7634-726-5

kr 400,- • 2010 • 256 s. • 978-82-7634-725-8

19


#10-23 orig_Layout 1 15.12.10 15.24 Side 20

20

helse- og sosialfag

JaN beNGTssoN (reD.)

oDD LINGJærDe

raIJa DahLø • INGebJørG Laache

Å forske i sykdomsog pleieerfaringer

Psykofarmaka

Gravide, fødende og barselkvinner med overgrepserfaringer

Livsverdensfenomenologiske bidrag

Medikamentell behandling av psykiske lidelser

En veileder for helsepersonell 5. UTGave

Livsverdensbegrepet har inspirert forskning og teoridanning innen flere ulike vitenskapsområder. Denne boken har til hensikten å introdusere en systematisk og integrert forståelse og bruk av livsverdensteorien i helsevitenskapelig forskning. I sentrum for denne forskningstilnærmingen står sykdom og pleie slik de framtrer for de syke og pleietrengende. Boken består av to hoveddeler. I det innledende kapittelet gjøres det greie for livsverdenstilnærmingens teoretiske utgangspunkt og metodologiske konsekvenser. I de følgende kapitlene anvendes livsverdensteorien i en forståelse av syke og pleietrengendes egne erfaringer med å være syke og bli pleid.

Boken er beregnet for undervisning på universiteter og høgskoler, men henvender seg til alle som arbeider med forskningsmetodologiske spørsmål og er interessert i kvalitativ forskning, spesielt ut fra en livsverdenstilnærming.

kr 339,- • 2006 • 194 s. • 978-82-7634-728-9

Boken er lagt opp i tre hoveddeler: (1) Grunnleggende bakgrunnsstoff, som søker å gi et best mulig grunnlag for forståelse av medikamentenes virkemåte på det individuelle og generelle farmakologiske plan. (2) Medikamentdelen, der medikamentene blir nærmere karakterisert med hensyn til virkningsmekanisme, farmakokinetikk, kliniske egenskaper og indikasjoner, dosering og bivirkninger. (3) Behandlingsdelen, som tar for seg behandling av de enkelte lidelsene, fra schizofreni til personlighetsforstyrrelser. Boken er forsynt med stikkordliste og en omfattende litteraturliste. Psykofarmaka henvender seg først og fremst til psykiatere, allmennleger og andre leger som ofte står overfor personer med psykiske lidelser, men vil også kunne leses med utbytte av andre yrkesgrupper med helsefaglig bakgrunn, som psykologer og sykepleiere.

kr 689,- • 2006 • 556 s. • 978-82-7634-727-2

Hensikten med denne veilederen er å gi hjelp og støtte og utvikle kompetansen til dem som i sitt profesjonelle virke ivaretar gravide, fødende og barselkvinner med overgrepserfaringer. Målet er at svangerskap, fødsel og barseltid forløper så komplikasjonsfritt som mulig og fører til styrket mestringsfølelse hos kvinnen. Individuell tilrettelegging er viktig når man støtter og hjelper kvinner med overgrepserfaringer og deres familier i denne fasen av livet. Et lydhørt og empatisk helsepersonell har store muligheter til å bidra til å gjøre opplevelsen håndterbar og begripelig. Målgruppen for veilederen er alle profesjoner i perinatalomsorgen, bl.a. jordmødre, helsesøstre og leger samt studenter innen disse profesjonene.

kr 189,- • 2010 • 94 s. • 978-82-7634-852-1


#10-23 orig_Layout 1 15.12.10 15.24 Side 21

helse- og sosialfag

NY boK!

NY boK!

NY boK!

hILDe ThYGeseN

hILDe LohNe seILer

NINa øverbY • moNIKa KLUNGLaND

• bIrGITTa LaNGhammer

TorsTveIT • rUNe høIGaarD (reD.)

Fysisk aktivitet og fysisk trening for eldre

Folkehelsearbeid

Betydningen for fysisk kapasitet og funksjon

Folkehelsearbeid er et relativt nytt fagfelt i Norge. Store endringer har skjedd i befolkningens helse de siste tiårene, og forebygging og helsefremming er blitt mer sentralt i arbeidet for å bedre folkets helse. I dette fagområdet blir folkehelsearbeideren sentral. For mange er det uklart hva folkehelsearbeid er, og hva en folkehelsearbeider gjør. Formålet med denne boken er å presentere kunnskap om folkehelsefaget og skissere utfordringer og muligheter innen folkehelsearbeidet. Boken er organisert i fem hoveddeler: • Hva er folkehelsearbeid? • Sentrale folkehelseutfordringer. • Ernæring i et folkehelseperspektiv. • Fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv. • Hvordan endre helsevaner. Hoveddelene presenteres gjennom 19 artikler skrevet av ledende fagpersoner innen sine felt. Målgruppen er fagpersoner som jobber med folkehelsearbeid på ulike nivåer, og i tillegg vil studenter i utdanninger med fokus på folkehelsearbeid kunne ha nytte av boken.

Hvilken rolle har teknologi i omsorg? Og hvordan bidrar teknologi til god omsorg? Dette er to spørsmål denne boken søker å gi svar på. I de siste 10–15 årene har ulike typer former for teknologi i økende grad blitt tatt i bruk i pleie- og omsorgsektoren, både i Norge og i andre europeiske land og teknologiske løsninger forventes å få en stadig viktigere rolle innen denne sektoren. Men hva er teknologi? Et av bokens hovedargumenter er at helsepersonell trenger en bevissthet rundt teknologi; hva teknologi er, og hvordan den inngår i de daglige omsorgspraksisene. Poenget er at teknologien legger premissene for hva slags omsorg som blir gjort mulig. Utgangspunktet for boken er nyere forskning med eksempler hentet fra pleie- og omsorgsektoren. Boken er en innføringsbok som er tilpasset studenter innen helseog omsorgsfag.

Pris ikke fastsatt • 2011 • 978-82-7634-893-4

Pris ikke fastsatt • 2011 • 978-82-7634-908-5

Boken gir en grundig innføring i fysisk aktivitet og fysisk trening for eldre og presentere nyere kunnskap om hvilken betydning dette har for eldres selvstendighet i aktiviteter og deltakelse i samfunnet. Boken har et praktisk fokus og presenterer blant annet tester av eldres fysiske form og funksjon samt treningsprogrammer med konkrete øvelser tilrettelagt spesielt for denne aldersgruppen med tanke på å vedlikeholde og forbedre fysisk form og funksjon. Det er utviklet en nettside til boken hvor tester og fysiske aktivitetsprogrammer beskrives grundig. Denne boken er primært skrevet for studenter innen fysioterapi, ergoterapi, sykepleie og idrettsfag, samt for fagpersoner som til daglig jobber med eldre.

Pris ikke fastsatt • 2011 • 978-82-7634-598-8

Teknologi og god omsorg Mot framtidens eldreomsorg

21


#10-23 orig_Layout 1 15.12.10 15.24 Side 22

22

helse- og sosialfag

TIDLIGere UTGIveLser

Tom TILLer • marY PaULINe breKKe

aNNe marIe verPe • hILDe eNGJa

aNNe marIe sTøKKeN • børre NYLehN

samklang

barn på venting

et velferdsmarked i vekst

Nye læringsutfordringer i helsefaglig utdanning og yrke

Institusjonsarbeid med barn under offentlig omsorg

Privat barnevern i det offentlige

kr 338,- • 2007 • 246 s. • 978-82-7634-765-4

kr 269,- • 2004 • 132 s. • 978-82-7634-646-6

mereTe JaNseN • sveIN arThUr

morTeN sKJørshammer

oLseN • GørIL ThomasseN

KaLLevIK

bedre planlegging i helsesektoren

Kvalitet i samspill

adopsjonsboken

I et systemisk perspektiv

Veien til en familie

kr 406,- • 2004 • 170 s. • 978-82-7634-631-2

Innføring i kommunikasjon og kulturell forståelse for helsepersonell

kr 319,- • 2003 • 217 s. • 978-82-7634-476-9 hILDFrID v. braTaas • Tove sTeeN-

kr 289,- • 2006 • 166 s. • 978-82-7634-712-8

kr 282,- • 2003 • 152 s. • 978-82-7634-415-8 oDD LINGJærDe

TorIL raNNesTaD

Depresjon og angst

KarI moxNes

Uten livmor – livet etter operasjon

Hvor mye hjelper medisiner?

skånsomme skilsmisser – med barnet i fokus

kr 309,- • 2004 • 150 s. • 978-82-7634-623-7

kr 189,- • 2006 • 80 s. • 978-82-7634-633-6

kr 282,- • 2003 • 166 s. • 978-82-7634-471-4 beNTe LINDbæK

ÅshILD sLeTTebø

etiske utfordringer og kvalifikasjonskrav i helsetjenesten

Kommunikasjonsverksted i sosialt arbeid

ove saNDeLL

Den varme kunnskapen

kr 376,- • 2004 • 204 s. • 978-82-7634-644-2

kr 511,- • 2002 • 422 s. • 978-82-7634-439-4

Hva innebærer det å være profesjonell utøver i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten

vIGDIs LYsNe

haLDor øvreeIDe • eLIsabeTh bacKe-

Likeverd i praksis

haNseN

kr 309,- • 2005 • 178 s. • 978-82-7634-637-4

Mellom fagkunnskap og innleving

Fagetikk i psykologisk arbeid

kr 301,- • 2004 • 193 s. • 978-82-7634-636-7

kr 417,- • 2002 • 272 s. • 978-82-7634-410-3

sTorDaLeN • oLav JohaNNes hovLaND

Tore ThorvIK • eva UNDaLL

Lars smITh

Grunnleggende behov

• sveIN søYLaND

Tilknytning og barns utvikling

kr 250,- • 2005 • 128 s. • 978-82-7634-627-5

riktig medisin i riktig dose

kr 402,- • 2002 • 252 s. • 978-82-7634-425-7

eIvIND meroK • oLaUG s. LIaN

Legemiddelhåndtering og medikamentregning for helsepersonell

mellom nostalgi og avantgarde

kr 355,- • 2004 • 210 s. • 978-82-7634-628-2

KarI KrüGer Grasaas • JørN

Distriktsmedisin i moderne tid kr 353,- • 2005 • 180 s. • 978-82-7634-652-7

ÅshILD sLeTTebø

strebing mot pasientens beste Lars smITh

barn med atferdsvansker En utviklingspsykopatologisk tilnærmingsmåte kr 409,- • 2004 • 270 s. • 978-82-7634-472-1

kr 355,- • 2004 • 217 s. • 978-82-7634-638-1


#10-23 orig_Layout 1 15.12.10 15.24 Side 23


#24-39 orig_Layout 1 15.12.10 15.32 Side 24

1

2

3

NOEN AV ÅRETS FORFATTERE 4

5 1 MARTIN ENGEBRETSEN Professor, Universitetet i Agder 2 WILLY AAGRE Professor, Høgskolen i Vestfold

6

3 BENTE AAMOTSBAKKEN Professor, Høgskolen i Vestfold

7

4 SVEIN SLETTAN Førsteamanuensis, Universitetet i Agder 5 SUSANNE V. KNUDSEN Professor, Høgskolen i Vestfold 6 BERIT EIDE JOHNSEN Professor i historie, Universitetet i Agder

8

7 BENEDICTE BULL Førsteamanuensis, Senter for utvikling og miljø (SUM), Universitet i Oslo

9

8 HILDE HENRIKSEN WAAGE Professor i histore, Universitetet i Oslo

10

9 GUNNAR EKELØVE-SLYDAL Assisterende generalsekretær, Den norske helsingsforskomiteen 10 STEN INGE JØRGENSEN Utenriksjournalist, Morgenbladet. 11

12

11 RAGNHILD LOUISE MURIAAS Post doktor, Institutt for sammenlignende politikk, Universitet i Bergen 12 INGVAR MÆHLE Førsteamanuensis, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, Universitetet i Bergen

13 13 ÅRSTEIN JUSTNES Førsteamanuensis, Universitetet i Agder


#24-39 orig_Layout 1 15.12.10 15.32 Side 25

humanistiske fag

NY BOK!

HistOrie • aNtiKK HistOrie

språK Og KOmmuNiKasjON

HistOrie • NOrsK HistOrie

iNgvar mæHle

WillY aagre

jaN vea

politiske systemer i antikkens verden

Hurra for deg, margrethe munthe

to kulturer

Sanger, liv og samtid De selvstendige bystatene som omkranset middelhavsområdet og svartehavsområdet i perioden fra ca. 800 f.Kr. til 500 e.Kr., utgjorde til sammen et unikt politisk laboratorium. Ulike styreformer ble etablert, utprøvd og forkastet, ofte i løpet av et par generasjoner. Maktkampene mellom masse og elite i de greske, etruskiske, latinske og fønikiske bystatene skapte på denne måten et mangfold av politiske systemer og en referanseramme for all senere politisk tenkning. Politiske systemer i antikkens verden gir en grunnleggende innføring i de ulike variantene av enevelde (monarki, tyranni, keiserdømme), fåmannsvelde (aristokrati, oligarki, plutokrati) og folkestyre (demokrati, republikk). Boken beskriver den politiske utviklingen i bystater som Aten, Sparta og Roma, og tilbyr i tillegg sammenligninger av de forskjellige politiske styringsformene, på tvers av tid og rom.

Margrethe Munthe ble et begrep mens hun levde. Hun synges fremdeles i barnehager og i skoler over hele landet. Til tross for hvor kjent hun er, vet vi forholdsvis lite om hva slags liv hun levde, hvordan hun var som lærer, eller hva som var drivkraften bak de sangene hun lagde. I Hurra for deg, Margrethe Munthe nærmer forfatteren seg Margrethe Munthes liv ved å tegne et bilde av hvordan datidens skoleliv og oppvekst var i Kristiania. Munthes gjennombrudd bør ses i lys av kvinnenes frammarsj på nye samfunnsområder og på bakgrunn av de ideene om nasjonalitet og norskhet som bredte seg i befolkningen omkring forrige hundreårsskifte. Boken gir også en oversikt over sangene Margrethe Munthe skrev, hvilke sanger som er mest brukt, og hvor melodiene stammer fra.

pris ikke fastsatt • 2011 • 978-82-7634-615-2

kr 279,- • 2010 • 176 s. • 978-82-7634-862-0

En sammenlignende undersøkelse av det vestnorske og det nordnorske kystsamfunnet. Med hovedvekt på det 19. og det 20. århundret

To kulturer er et unikt praktverk som sammenligner sildefiskekulturen på Vestlandet med torskefiskekulturen i Nord-Norge. Ifølge forfatteren har de to kulturene forskjellige syn på penger, politikk, religion og på hvordan naturressursene best skal utnyttes. Dette har i sin tur gitt store ringvirkninger av både sosial, økonomisk og politisk art. Boken konfronterer folkelige forestillinger og stereotypier med historiske fakta og viser hva som ligger til grunn for mentalitetsforskjellene mellom nordlendinger og vestlendinger, hvordan disse forskjellene kommer til uttrykk, og hvilke samfunnsmessige konsekvenser de har fått.

kr 598,- • 2009 • 480 s. • 978-82-7634-829-3

25


#24-39 orig_Layout 1 15.12.10 15.32 Side 26

26

NY BOK!

serie:

utfOrdriNger I serien UTFORDRINGER gir noen av landets fremste eksperter innsiktsfulle og oppdaterte fremstillinger av regioner og stormakter som vil sette sitt preg på verdenssamfunnet framover. Serien retter seg særlig mot studenter og forskere på område- og utviklingsstudier i tillegg til fag som geografi, historie og statsvitenskap.

HistOrie • iNterNasjONal samtidsHistOrie

BeNedicte Bull

latinamerikanske utfordringer Latinamerikanske utfordringer gir en grundig innføring i Latin-Amerikas nyere historie. Boken viser hvordan markante lederskikkelser, folkelige massebevegelser og politiske reformer har skapt ny optimisme og gjort Latin-Amerika til en stadig viktigere aktør i internasjonal politikk. Samtidig står regionen overfor store utfordringer av sosial og økonomisk art; politisk turbulens, fattigdom, vold og kriminalitet preger fremdeles hverdagen i mange land. Boken gir den nødvendige bakgrunnskunnskapen for å forstå de mange utfordringene Latin-Amerika står overfor, og viser både mulighetene og begrensningene i de sosiale, politiske og kulturelle endringsprosessene som preger regionen. Benedicte Bull (f. 1969) er statsviter, førsteamanuensis ved Senter for utvikling og miljø, UiO og leder for Norsk nettverk for Latin-Amerika-forskning.

kr 329,- • 2010 • 203 s. • 978-82-7634-614-5


#24-39 orig_Layout 1 15.12.10 15.32 Side 27

humanistiske fag

NY BOK!

NY BOK!

NY BOK!

HistOrie • iNterNasjONal samtidsHistOrie

HistOrie • iNterNasjONal samtidsHistOrie

HistOrie • iNterNasjONal samtidsHistOrie

steN iNge jørgeNseN

guNNar m. eKeløve slYdal

ragNHild muriaas

globale utfordringer

øst- og sentraleuropeiske utfordringer

afrikanske utfordringer

Globale utfordringer viser hvordan nye aktører og institusjoner i økende grad setter sitt preg på verdenssamfunnet og utfordrer etablerte maktstrukturer, og drøfter blant annet følgende spørsmål: Hvilket internasjonalt system vil erstatte det systemet som ble skapt etter den andre verdenskrig? Hvordan håndteres globale utfordringer knyttet til klima, økonomi, miljø, migrasjon og matvaresikkerhet i den nye verdensorden? Hva ønsker nye stormakter som Kina, India og Brasil å bruke makten sin til? Globale utfordringer lanserer ikke bastante svar, men formidler og systematiserer sentrale innsikter fra ledende eksperter innenfor internasjonal politikk og samfunnsutvikling. Boken henvender seg til studenter på internasjonalt orienterte fag og alle andre som ønsker oppdatert informasjon om hvor verdenssamfunnet er på vei.

kr 329,- • 2010 • 219 s. • 978-82-7634-860-6

Fra slutten av 1980-tallet har Øst- og Sentral-Europa gjennomgått omfattende endringer av politisk, økonomisk og sosial art. Landene har forkastet den kommunistiske samfunnsmodellen til fordel for en kapitalistisk økonomi og demokratiske reformer. Hva er resultatet av denne omveltningen? Hvor demokratiske er landene egentlig blitt? Respekterer myndighetene medienes frihet og domstolenes uavhengighet? Hva betyr medlemskapet i organisasjoner som Europarådet og EU for de tidligere østblokklandene? Øst- og sentraleuropeiske utfordringer gir en kritisk og nyansert beskrivelse av en region som har opplevd store forandringer i løpet av kort tid, og henvender seg til alle som studerer eller er opptatt av utviklingen i Øst- og Sentral-Europa.

pris ikke fastsatt • 2011 • 978-82-7634-620-6

Afrikanske utfordringer gir et grundig innblikk i de viktigste politiske utfordringene landene i Afrika sør for Sahara står overfor. Boken tar utgangspunkt i problemet med å etablere bærekraftige stater på kontinentet og drøfter dagsaktuelle problemstillinger knyttet til demokratiutvikling, borgerkriger, valgavvikling, velferdspolitikk, korrupsjon, matvaresikkerhet og statskollapser. Boken viser variasjonene mellom ulike stater, stiller spørsmål ved vestlige framstillinger av det afrikanske kontinentet og peker på alternative forståelser av de afrikanske statsdannelsene.

pris ikke fastsatt • 2011 • 978-82-7634-802-6

27


#24-39 orig_Layout 1 15.12.10 15.32 Side 28

28

humanistiske fag

NY BOK!

NY BOK!

HistOrie • NOrsK HistOrie

HistOrie • NOrsK HistOrie

HistOrie • iNterNasjONal samtidsHistOrie

Berit eide jOHNseN (red.)

Bjørg selaNd (red.)

Hilde HeNriKseN Waage

sørlandsk kultur

regionen

Mangfoldet og motsetningene

– historiske perspektiver, aktuelle utfordringer

Konflikt og stormaktspolitikk i midtøsten

Sørlandsk kultur. Mangfoldet og motsetningene setter et kritisk søkelys på forestillinger om Sørlandets kultur og identitet. Et grunnleggende spørsmål er om Sørlandet rent geografisk lar seg avgrense. Er det snakk om en region med unike kulturelle, sosiale og politiske særtrekk? Eller bør det vi kaller «sørlandsk» heller forstås som et «forestilt fellesskap»? Med utgangspunkt i disse spørsmålene drøfter artikkelforfatterne alt fra skjønnlitterære stereotypier om sørlendingen til regionale særegenheter og variasjoner knyttet til likestilling, byggeskikk, dialekter, politisk velgeradferd og religiøst liv. Alle artiklene har et utpreget historisk perspektiv og bidrar til å kaste nytt lys over landsdelen både i fortid og nåtid. Sørlandsk kultur. Mangfoldet og motsetningene vil være av interesse for alle som er opptatt av Sørlandets historie. Boken henvender seg både til forskere, studenter og et allment historieinteressert publikum. Berit Eide Johnsen er professor i historie og dekan ved Fakultet for humaniora og pedagogikk ved Universitetet i Agder.

kr 298,- • 2010 • 230 s. • 978-82-7634-899-6

Hvordan skapes regional identitet? Hvilke geografiske, administrative og økonomiske vilkår må være til stede for å skape regioner? Regionen – historiske perspektiver, aktuelle utfordringer gir en grundig innføring i regionsbegrepet og drøfter konkrete eksempler på regionsbygging i norsk og europeisk sammenheng. Forfatterne er særlig opptatt av skiftende politiske, sosiale og økonomiske motiver for regionalt samarbeid på nasjonalt og overnasjonalt nivå. Boken setter et særlig søkelys på Agderregionen, med artikler som diskuterer sørlandsfylkene i et historisk perspektiv, og med henblikk på næringsutvikling og politiske utfordringer i tiden som kommer. Boken samler noen av landets fremste regionsforskere og vil være av stor interesse for historikere, geografer, statsvitere og økonomer, i tillegg til allment samfunnsinteresserte lesere.

kr 269,- • 2009 • 166 s. • 978-82-7634-836-1

Boken gir en grundig oversikt over og drøfting av de historiske hendelsene som leder fram til dagens konflikter i Midtøsten. Forfatteren beskriver både internasjonale og nasjonale maktstrukturer og konfliktlinjer, og hun legger særlig vekt på stormaktenes rolle i regionen. Boken formidler forfatterens egen forskning på temaet, samtidig som den sammenfatter den rikholdige internasjonale forskningslitteraturen om Midtøsten. I så måte er boken uomgjengelig lesning for så vel historiestudenter som journalister, forskere, politikere og andre som befatter seg med den konfliktfylte Midtøsten-regionen.

pris ikke fastsatt • 2011/2012


#24-39 orig_Layout 1 15.12.10 15.32 Side 29

humanistiske fag

NY BOK!

HistOrie • metOde

filOsOfi • eKsisteNsialisme

filOsOfi • eKsisteNsialisme

jaN BjarNe Bøe

BjørN HOlgerNes

HaNs HerlOf grellaNd

å lese fortiden

dømt til frihet

tausheten og øyeblikket

Historiebruk og historiedidaktikk

De menneskelige villkår i Jean-Paul Sartes Væren og intet

Kierkegaard, Ibsen og Munch

Hvordan bruker vi fortiden? Fortiden finnes overalt i hverdagen; den tolkes og løftes fram for å fremme ideologiske, kulturelle og politiske formål. Historien brukes i reklame og underholdning, i politisk argumentasjon og som identitetsskaper hos gamle og unge. Historiebruk utvider den historiedidaktiske forståelsen, og emnet har blitt stadig viktigere i historiefaget. Å lese fortiden passer for alle som er interessert i historiefaget, og er spesielt tilrettelagt for studenter som studerer historiedidaktikk på universiteter og høgskoler. Jan Bjarne Bøe er professor ved Universitetet i Stavanger. Forfatteren har sine forskningsområder innen historiedidaktikk og moderne historie. Han har lang undervisningserfaring fra både grunnskole og høyere utdanning. Bøe har gitt ut flere bøker, bl.a. Bildene av fortiden. Historiedidaktikk og historiebevissthet på samme forlag.

kr 429,- • 2006 • 304 s. • 978-82-7634-653-4

Jean-Paul Sartres hovedverk Væren og intet fra 1943 regnes som en bærebjelke innenfor den filosofiske eksistensialismen og har vært en viktig inspirasjonskilde for flere generasjoner av filosofer, teologer, litteraturforskere, kunstteoretikere og psykologer. Dømt til frihet tar for seg de viktigste filosofiske innsiktene i Sartres berømte bok og fungerer både som en veiledning til og en fordypning i de mest sentrale aspektene ved Sartres argumentasjon. Boken gir i tillegg en utfyllende presentasjon av eksistensialismen som tankeretning, med utgangspunkt i Sartres nå klassiske hovedverk. Bjørn Holgernes er professor i filosofi ved Universitet i Bergen.

kr 349,- • 2010 • 224 s. • 978-82-7634-900-9

Tausheten og øyeblikket handler om Søren Kierkegaard, Henrik Ibsen og Edvard Munch, tre nordiske navn som har sin plass i verdens filosofi- og kunsthistorie. Både Ibsen og Munch leste Kierkegaard og arbeidet med kierkegaardske temaer. Boken består av tre deler som hver er delt opp i flere kapitler. Første del gir en introduksjon til Søren Kierkegaards filosofi, med spesiell vekt på temaene tausheten, øyeblikket, angsten og problemet om å være eller ikke ville være seg selv. Disse temaene hører sammen og definerer en linje i Kierkegaards forfatterskap, og de gir en passende bakgrunn for å forstå Ibsens og Munchs lesning av ham. Annen del omhandler Henrik Ibsens forhold til Kierkegaard og kierkegaardske temaers rolle i Ibsens diktning. Tredje del tar opp Edvard Munchs forhold til Kierkegaard og hans behandling av kierkegaardske temaer i bilder og i tekster.

kr 369,- • 2007 • 236 s. • 978-82-7634-739-5

29

Test  

Katalog njipoqwrh

Test  

Katalog njipoqwrh

Advertisement