Page 1

QUAGMIRES AND THE KNOWN KNOWNS: political speeches and government documents surrounding 9/11/01 and the Iraq War I. The Valley of the Shadow of Death 1. George W. Bush on September 11, 2001 – tenor 2. Psalm no. 23 – tenor George W. Bush 3. Retrospective: We Are Not to Expect – bass from Thomas Jefferson's letter to Marquis de Lafayette upon acceptance of his post as Secretary of State 4. I Don't Do Quagmires – tenor Donald Rumsfeld 5. The Spreading of Paranoia: A Hoax – mezzo soprano & bass an Internet hoax said to be from the Qur'an

II. Bush Lies, Saddam Dies 1. Seventeen Days – mezzo soprano & bass from Saddam Hussein: crimes and human rights abuses, by the Foreign & Commonwealth Office 2. Bushism: the Definition of – tenor George W. Bush 3. Professional Rapist – mezzo soprano from Saddam Hussein: crimes and human rights abuses, by the Foreign & Commonwealth Office 4. Bushism: I'm the Commander – tenor George W. Bush 5. I Offer Myself in Sacrifice – tenor from Saddam Hussein's final letter to the people of Iraq 6. To the Hell that is Iraq – mezzo soprano, tenor & bass from the transcript of Saddam Hussein's execution

III. Speak Out 1. Bushism: C Means Competent – tenor George W. Bush 2. Retrospective: Winter Soldier Investigation – bass from John Kerry's speech at the Vietnam Veterans Against the War media event, 1971 3. Bushism: Fool Me Once – tenor George W. Bush 4. The People Want to Bring Down the Regime – mezzo soprano an Arab Spring slogan 5. We Had a Spring, Too – mezzo soprano an Arab Spring slogan 6. The Announcement of Osama Bin Laden's Death – bass 7. Yes We Can! – bass Barack Obama


from Quagmires and the Known Knowns, commissioned by Brooklyn Art Song Society

George W. Bush 9/11/01 Address q =110, with frantic urgency ∑ & "

Tenor

Piano

! 4

T.

Pno.

!

3 j ‰ œ bœ œ #œ œ nœ #œ œ Œ

ff

Œ

& "

To - day our fel - low cit - i - zens

>œ. # œœ & #n#œœœ ?

Œ

Ó

#œ Œ n## œœœœœ >.

Ó

& Π"

!

&

Pno.

>œ. 3 #œ>œœ. 3 5 5 3 # #nn#œœœœœ ‰ & ‰##œœœ ‰ ‰ œœœœœœ œ# œbœœ œ #œ œ œbœ œœœ œ œ œ œbœ œ œ œ nœ œ ff ? ‰ #œ ‰ Ó ∑ Ó Œ ## œœœœœ ###œœœœœœ >. >.

6

T.

3

our

way

of

œ

life

>œ. # 3 ‰n##œœœœœ ‰ J nœ œ bœ œ œ œ #œ œ œ # œ ‰ n#œœœj Œ Ó # # œœœ >.

j bœ #œ3 œ #œ n3œ œ œ #œ œ bœ œ J 3

our ver - y 5

free

-

-

Ó

dom 5

nœnœ œ œ œ œ œ œ œ nœ # ˙ œ œ œ#œ#œ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ j ? bœ #œ œ œ #œ Ÿ ‰ n œ bœ œ# ˙ ˙ n œ nn œœ 5 nœ bœ#œ œ œ#œnœ


2

3 j & ‰ œ œ #œ œ œ " came un - der at - tack

8

T.

!

Œ

10

T.

Pno.

Pno.

a

5

œ J

and

œ#œ œ œ œ#œ 5

dead

-

nœ ly

5

43

& 44 "

!

3

A great peo- ple

has

˙

œ œ œœ œ

44

Œ

ter - ror - ist at - tacks

>œ. # œ 43 ##œœœœJ

#œ ‰ J œ œ œ ‰ #œJ

de -

œœ œœ bbœœ œœ œœ œœ ##œœ œœ œœ œ #œ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

œbœœ œbœœœbœnœ % # œ œ œ œ œ œ œ œ#œ œ œ

3

se - ries of

3

‰ & n œ œ œ œ # œ nœ nœnœbœ nœ œ œ #œœ # œ œ œnœ 3 #Ÿ$~~~~~~~~~~~~~ j ‰ œ œ #œ œ œ œ ? 3 nœ œ 4 ##œœœœ œ #œ œ # œœ. 5 >

12

T.

>œ. # ## œœœ # œ ##œœ

5

5

& œœœ‰ " lib - er-ate

!

œœ œJ

3

? œœ œ œ #œ

nœ #œ 3œ œ J ‰ nœJ

in

n œœ œœ # œ œ œ n œ œ ## œœ œœ œœ #œ J ##œœ & ‰ J

Pno.

>œ. >œ. # n œ œ ‰# n#œœœœ ‰ œœœœ 44 J J j ‰ ##œœœœ ‰ n # œœ >.

œ 3 ‰ J #œ œ œ œ been moved to de- fend

>œ. >œ. >œ. >œ. >œ. >œ. >œ. # # # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & 44 ‰ ##œœœJ Œ œœœJ ‰ ‰ œœœJ ‰##œœœJ Œ œœœJ ‰ ‰ œœœJ n##œœœœJ ‰ ? 44 #œœ Œ œœj ‰ ‰ œœj ‰ #œœj Œ œœj ‰ ‰ œœj #œj ‰ œœœœ ## œœœœ œœœœ œœœœ #n œœœœ #n# œœœœ œœœœ # œœ >. >. >. >. >. >. #>œ. #œ

j œœœœ 44 œœ >. ‰ œJ

>œ. >œ. # œ œ œ œ ‰ #n#œœœ ‰ œœœ Œ J J j j ‰ #œœœ ‰ œœœ Œ n## œœœ œœœ >. >.

a


œ œ œ b œ & " great na - tion >œ. # œœ & ‰ ##œœœJ Œ

15

T.

Pno.

!

? ‰ #œœj Œ ## œœœœ >.

Ó >œ. œœœœœ ‰ J j œœœœ ‰ œœ >.

Œ

Ter - ro - rist

>œ. # œ ‰ #n#œœœœ Œ J

>œ. # ‰n##œœœœœ J

nœ œ œ nœ #>œ # œ ‰ ‰J Œ & J " can shake the found-a - tion

œ#œ œ œ

Pno.

!

>œ. # œ & ‰n##œœœœJ Œ

T.

Pno.

##$œ œ #œ

& " -

!

œ #œ 3œ #œ nœ nœ

not touch the found - a - tion of

n œœ œœ ## œœ œœ œœ œ œ # œ œ œ #œ J ##œœ & ‰ J

A

œœ œJ

at - tacks

>œ. œœœœœ ‰ J

big - gest build- ings

>œ. œ ‰ œœœœ J

j œœœœ œœ >.

œ œ ‰ œJ but they

>œ. # ‰#n#œœœœœ Œ J ‰ #œœœj Œ n## œœœ >.

#œ #3œ œ Œ -

‰ nœJ œJ ‰

œ #œ #œ

>œ. >. >. >. >. œœœœœ ‰ ‰#nn#œœœœœ ‰ ##œœœœœ Œ œœœœœ ‰ ‰œœœœœ Œ # œJ # œJ œJ œJ J j œœœœ‰ ‰ n#œœœj # œ n#œœœ Œ œœœj ‰ ‰ œœœj Œ œœ #n # œœœ n œ # # œœœ œœœ œœœ .> >. # œ >. >. >.

? ‰ #œj Œ #n# œœœœœ >.

20

of our

3

j œœœœ ‰ œœ >.

j ‰ n#œœœ #nn##œœœœœœ Œ # # œœœ >. # œœ >. #œ

17

T.

#œ œ œ 3

can

>œ. œœœœœ ‰ J j œœœœ‰ œœ >.

Ó

mer - i - ca

>œ. # ## œœœ # œ ##œœ

3

œœ œœ bbœœ œœ œœ œœ ##œœ œœ œœ œ #œ 5 5 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 5 Ÿ ? œnœ œ œ œbœœ œbœœ œbœnœ % #œ # œ œ ˙ œ œ œ œnœ œ#œ œ œ 3


4 22

T.

Pno.

& Π"

!

Ter- ro- rist

Pno.

Pno.

can

#œ #œ œ & " gest build-ings

œ œ ‰ œ œ J

!

>œ. # ‰#n#œœœœœ Œ J

& Œ

‰ #œœœj Œ n## œœœ >.

? Œ

& "

!

but they

œ #3œ

œ

Œ

can -

>œ. œœœœœ ‰ J j œœœœ ‰ œœ >.

œ #œ

n œœ œ ‰ J

5

the found - a - tion of

Œ

j ‰ œœœ œœœ >.

œœ œJ

3

œ nœ œ #œ œ

>œ. œœœœœ ‰ J

A -

œœ ## œœ œœ œœ œ # œ œ œ #œ J ##œœ

5

œ bœ œ # œ œ œ œ œnœ œ#œ œ œ 5

3 # œ œ œ #œ ‰ J nœ œ

We were

? œ bœ œ œ bœ # œ #nn#œœœœœ Œ œ # œ #>œ.

big -

œ #œ 3œ #œ nœ

not touch

Ó

>œ. ‰ ##nœœœœœ Œ J

of our

>œ. >. >. >. >. œœœœœ ‰ ‰#nn#œœœœœ ‰ ##œœœœœ Œ œœœœœ ‰ ‰œœœœœ # œJ # œJ œJ œJ J j œœœœ‰ ‰ n#œœœj # œ n#œœœ Œ œœœj ‰ ‰ œœœj œœ #n # œœœ n œ # # œœœ œœœ œœœ .> >. # œ >. >. >.

mer - i - ca

>œ. # ## œœœ # œ & ##œœ

œ#œ œ œ

Œ

shake the found-a - tion

>œ. >œ. >œ. # œ œ œœœœ ‰ ‰œœœœ ‰n# œœœœ Œ # œJ J J j j œœœœ‰ ‰ œœœœ ‰ n#œœœj Œ œœ œœ # # œœœ .> >. >.

27

T.

at-tacks

>œ. # n n# n#œœœœœ Œ ‰ & J ? #n##œœœœœœŒ # œœ >. #œ

25

T.

nœ œ œ nœ #>œ ‰ ‰J

#œ 3œ œ œ œ #œ ‰J J‰ J

>œ. # ‰ ##œœœœœ Œ J

Œ # œœ #n#œœœœœ # œ #>œ.

tar

-

>œ. œœœœœ ‰ Œ J j ‰ Œ œœœ œœœ >.

get - ed


29

T.

Pno.

& "

!

>œ. # œ & ##œœœœ J

Pno.

œ J

be - case we're the bright

Œ

? #œj ‰ ## œœœœœ >.

Œ

& 44 Ó "

!

Pno.

-

>œ. œ ‰ œœœœ J

est

Œ

Œ # œœ n œœœœœ # œ >œ. ‰

œ J

œ

To

night

34 nœ 3œ œ #œ nœ

44

Œ

beac - on for free - dom

>œ. # œ 43 #n#œœœœJ

34 #œj ‰ n## œœœœœ >. œ

Œ Œ

œ

œ

I

ask

>œ. # #nn#œœœœœ ‰ J j # œ #nn# œœœœœ ‰ >. 3

44 44

œ œ œ œ

for you to pray

>œ. # 5 œœ ‰ 3 4 n œ # ‰ œ & 4 # œJ nœ œ bœ œ œ œ #œ œ œ # œ # œ bœ œ œ#œnœ nœ % ˙ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ? 44 ‰ #œj Œ # œ bœ œ œ #œ bœ œ% ˙ Ó œ n œ # # œœœ 5 >.

33

T.

œ

3 œ œ #œ #œ

31

T.

5

œ œ œ œ ˙ & " for those who grieve

!

&

∑ 5

n œœ œœ ## œœ œœ œœ n œ œ # œ œ œ #œ ‰ J J ##œœ

œœ œJ

nœnœ œ œ œ œ œ œ œ 3 œ œ œ#œ#œ 5 5 j ?#Ÿ$~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ‰ nœ œbœ œ œ œ œ#œ œ ˙ n œ nn œœ # œ œ œ œ œ œ œ#œ œ œ nœ


6 35

T.

Pno.

& "

!

I

>œ. # & ‰ n##œœœœœ J ?

# œœ #nn##œœœœœœ # œ >.

37

T.

Pno.

& 44 Π"

!

34 #>œ

>œ. œœœœœ J

Œ

j œœœ œœœ >.

Œ

nœ J

>œ. œœœœœ J

j œœœ œœœ >.

43

#>œ

ask

you

43

∑ U 24 ˙

rit, haltingly

˙

pray

24 U œœ œœ bbœœ œœ œœ œœ ##œœ œœ œœ # œœ n œ œ œ ˙˙ #œ œ œ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~2 U ?4 4 œ œ# 4˙ ˙ œ & 44 ‰

3

3

44 44 44


from Quagmires and the Known Knowns, commissioned by Brooklyn Art Song Society

I Offer Myself in Sacrifice #œ œ #œ œ œ œ ‰ œJ

q =ca. 84, freely, plainchant

Tenor

Piano

Œ

& 44

46

? 44

46

!

œ I

of

-

Pno.

& 46 ∑ "

!

& 46

If

# ˙˙˙ ###

?6 4 ˙˙ ## ˙#

Pno.

!

# ˙˙˙ ### ? ˙˙ ## ˙#

sac - ri - fice

God

al - migh - ty wish- es it

∑ ∑

3 3 #œ ‰ œ #œj #œ œ œ œ œ œ œ#œ œ œ #œ œ œ ˙

& ∑ " &

in

˙˙ ## ˙# ˙˙ ## ˙#

6

T.

fer my self

46

Œ

#œ œ b œ œ œ œ œ 3œ œ œ œ # œ # œ Œ œ

4

T.

œ #œ œ 3œ œ œ

& 44 Ó "

My

˙˙ ## ˙# ˙˙ ## ˙#

soul will face God

Œ Œ #œ nœ #œ 3

in ser - en- i - ty

∑ ∑

#˙˙˙ ### ˙˙ ## ˙#

Oh great

˙˙ ## ˙# ˙˙ ## ˙#


2 9

T.

Pno.

& "

!

3

peo -

Pno.

3

ple

I

?

Pno.

not

#˙˙˙ ### ˙˙ ## ˙#

to

hate

˙˙ ## ˙# ˙˙ ## ˙#

3 œ œ#œ œ œ nœ bœ œ œ œ œ #œ œ#œ œ œ œ 3œ nœ # œ # œ # œ œ œ Œ œ ‰J & Œœ " be-cause hate leaves no space for a per - son to be fair and clo - ses all

!

& ?

3

#œ 3œ œ œ Ó# & " doors of think-ing

14

T.

call on you

&

11

T.

3 # œ œ œ b œ nœ œ bœ œ œ œ œ #œ œ œ #œ œ Œ

œ #œ œ œ

!

& Ó# ? Ó#

# ˙˙ ### ˙ ˙˙ ## ˙#

Ó#

3 œ œ Œ œ #œ œ œ #œ œ #œ œ ‰ #œJ œ œ #œ

I al - so

# ˙˙ ### ˙ ˙˙ ## ˙#

#˙˙˙ ### ˙˙ ## ˙#

call on you not to hate

#˙˙˙ ### ˙˙ ## ˙#

the peo

Ó# Ó#

-


3

#œ Œ 3œ œ #œ œ œ #œ œ œ nœ nœ Œ œ bœ œ œ & " -ple of the o ther count - ries that at - tacked us

17

T.

Pno.

!

?

20

T.

Pno.

& "

!

T.

& "

!

#˙˙˙ ### ˙˙ ## ˙#

#˙˙˙ ### ˙˙ ## ˙#

˙

˙ 3 #œ #œ œ œ œ #œ #œ #œ Œ Œ Œ œ œ

#œ #œ œ œ œ nœ

I

bid you fare- well

goes to

#˙ #

#˙˙˙ ### &

Pno.

#˙˙˙ ### ˙˙ ## ˙#

Ó#

#˙˙˙ ### & ˙˙ ## ? ˙#

23

Ó#

&

˙˙ ## ? ˙#

Ó#

Ó#

Ó#

Ó#

as my soul

Ó#

# #˙˙˙ ## ˙˙ ## ˙#

œ #œ nœ #œ #˙ Œ Œ Long live I - raq

Ó#

Ó#

Ó#

Ó#

# ˙˙˙ ### ˙˙ ## ˙#

God

# ˙˙˙ ### ˙˙ ## ˙#

#˙˙˙ ### ˙˙ ## ˙#

# #˙˙˙ ## ˙˙ ## ˙# ˙

˙ is

# ˙˙˙ ###

great!

˙˙ ## ˙#

God

w # ˙˙˙ ### ˙˙ ## ˙#

Œ Œ Ó# Ó#


from Quagmires and the Known Knowns, commissioned by Brooklyn Art Song Society

To the Hell That is Iraq Marie Incontrera

! 4 Mezzo-soprano & 4 Tenor

Bass

Piano

"

4 &4 Ó $

3 3 U j bU j j j j œ œ œ #œ ‰ œ ‰ œ bœ œ œ ‰ #œ œ bœ œ #œJ bœ %

I

tes - ti - fy

that

Mo- ham - med is

? 44

4 &4

#

? 44

Ó

the mes - sen - ger of God

‰ j œ bœ œ#œ 3

‰ œ% œ% ‰ j

3

‰ œ% œ%

j # œ #œ œ bœ œ bœ %


! M-S. & 2

4

T.

B.

Pno.

"

& $ ?

#

42

42

42

œ% œ% ‰ & œ% ‰ œ% ?

œ% ‰ œ%

œ% ‰ œ%

œ% œ%

42

2 ‰ j ‰ j 4 #œn œ #œ œ bœ œbœ% œ œ # œ b œ b œ œ nœ œ#œ #œ œ œ œ #œ œ

3

! 2 j 44 Œ M-S. & 4 j œ #œ œ œ 7

I

œ% ‰ œ%

Ó

tes - ti - fy

3

42 œj # œ œj

3 j bœ j 4 j 2 j &4 œ œ 4 #œ ‰ œ ‰ œ bœ œ œ ‰ #œj œ bœ œ #œJ bœ % 42 $ I tes - ti - fy that Mo-ham-med is the mes-sen-ger of God

I

3

T.

B.

Pno.

"

? 42

#

2 &4 ? 42

44

tes - ti -

3 2 ‰ j j 4 #œ œ œ œ œ œ% ˙

the mes - sen - ger of God

∑ ∑

44

44 Ó

∑ ‰ j œ bœ œ#œ 3

‰ œ% œ% ‰ j

‰ œ % 42 œ% 3 j 42 #œ #œ œ bœ œ bœ %

∑ ∑


! 4 M-S. & 4 œ 11

4 &4 $

T.

fy

‰ j j ‰ œj œ œ #œ œ #œ œ œ 3

that

#

! 4 M-S. & 4 œ 14

Pno.

"

j œ

j 42 œ bœ

j œ

U j % œ œ #œ

42 œj #œ

j œ

U ‰ œ% œ% U j œ#œ bœ %

42

U œ%

God

j #œ œ œ

3

‰ œ% ‰ œ% œ% œ% 3 3 ‰ j ‰ j œ bœ œ#œ #œ œ bœ ‰

fy

B.

42 œj # œ

the mes - sen - ger of God

& 44 ‰ œ % œ% ? 44 Ó

T.

œ

Oh

jU œ #œ œ%

the mes - sen - ger of God

‰ #œ

?4 B. " 4

Pno.

Mo- ham - med is

3

3 3 j ‰ j ‰ j j œ œ œ œ # œ œ œ œ #œ #œ

that

Mo - ham - med is

the mes - sen - ger of

3 3 j b œ œ nœ 4 j & 4 #œ œbœ#œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ ‰ #œ nœ J $ fy that Mo - ham - med is the mes - sen - ger of

? 44

#

œ

fy

4 &4 ‰ ? 44 ‰

œ% œ%

3 3 ‰ #œj ‰ j œ ‰ j j # œ #œ œ œ # œ œ œ œ

that

Mo - ham - med is

œ% œ%

j œbœ œbœ % #œ œbœ œ œ

the mes - sen - ger of

œ% œ%

3

I

tes - ti -

I

tes - ti -

I

42

tes - ti -

∑ ∑

œ%

43

bœ %

43

God

God

œ%

God

œ% œ%

43 43

3 3 3 ‰ j 4 #œ #œ œ #œ œ b œ #œ nœ œ œ nœ œ#œ


! 3 M-S. & 4 4

16

T.

B.

Pno.

"

? 43

#

Pno.

& $ ?

#

& ?

46 ˙ % œ Œ >

Sal

# œ œœœ ##œœœ bbb œœœœ œ 46 ∑

˙%

Œ

n˙ % ˙% p

p

œ

Sal

3 bœ œ #œj ‰ #œ œ bœ #œ œ œ œ J

˙

May God's

bles - sings

be

u - pon Mo - ham - med

œ œ ∑

˙ n˙

œ œ

-

n ww w > nnœœœ # w Œ #œ #œ>œœ # # Œ œ n nw w w #w

3

œ œ

Œ

Œ

œ> Œ

Œ

vat

f

3 3

-

#œœ œ n#œœ #œ 6∑ # œ b œ 4 œ œ n œœ n œ # œœ #œ œ œ #œn œœ œœ œœ n# œœ œ œ bœ nœ œ #œ

! M-S. & Œ

"

46

œœœ bn bœœœœ œ

f

19

B.

Œ

Sal - vat

## œœœ #œ 3 ‰ J &4

T.

˙%

Sal - vat

& 43 $

? 43

f > 64 ˙% œ Œ

˙% ˙%

vat

nœ>œœ Œ #œ #œ>œœ # # Œ œ

œ œ œ œ and his house hold

œ œ ∑


! ΠM-S. &

5

21

T.

mp

œ

May

& Ó $

Pno.

#

God's mp

May

˙% ˙%

T.

& ‰ $

? B. " ‰

Pno.

#

œ & œ ? ‰

tes

-

ti

˙

3 j bœ œ œ

Mo

u - pon

œ œ

j œ bœ œ

Mo

-

-

sings

3

be

Œ

ham

-

med

the

mes - sen - ger

#œ œ œ œ ham

˙% ˙% ‰

-

œ

œ

and

his

of

God

œ

œ

j nœ b3œ œ nœ bœ % œ J

3

-

j #œ

œ

3

is

œ

j bœ

that

j œ #œ

#œ ‰

Mo - ham - med

fy

#œ œ œ œ

u - pon

be

˙ ˙

j œ bœ

œ

-

bles

œ œ

22

sings

j œ #œ œ œ #œ œ œ œ

God's

? Ó

-

j #œ

œ

cresc poco a poco

cresc poco a poco

mp cresc poco a poco

! M-S. & ‰

bles

j œ bœ

mp

œ

bœ J

˙

I

? ΠB. " &

cresc poco a poco

med

and

his

œ

house hold

œ

j œ

j # œ bœ% œ œ œ

œ

house hold

œ œ 3

œ


! ˙% M-S. & 6

23

Sal

T.

B.

Pno.

"

-

-

-

& Ó $

#

œ

j œ

Mo

? ‰ B. "

#

tes

j œ

-

ti

-

#œ u

-

œœ & œ 3

#œ n œ

3

œ

#œ # œ

#˙ %

vat

Sal

bœ œ

3

ham - med

œ

pon

Mo

œœ œ nœ œ

#œ ‰ is

-

-

-

#œ œ œ #œ œ œ œ

-

fy

j bœ

that

j #œ

œ

bles - sings

œ

-

j œ

the

-

œ œ

mes - sen - ger

ham - med

˙˙ %% ˙%

j œ #œ

-

-

3 nœ bœ œ nœ bœ % J

#œ œ œ œ

j œ

œ

3

-

be

˙˙ ˙

j bœ œ bœ% #œ œ bœ œ œ nœ

& ‰ $

?

Sal

œœ œ

24

Pno.

- vat

God's

! &#'œ M-S. & T.

˙

May

˙˙ %% ˙%

? ‰

j œ bœ I

? Œ

&

-

œ

œ œ

of

God

œ

œ

and

vat

œ

œ

his house hold

œ% œ%

œœ œ


f ! ˙% M-S. & Sal

T.

B.

Pno.

"

-

#

&

Pno.

j œ bœ

˙%

Sal

-

˙˙ %% ˙%

#

-

-

-

ti

-

-

-

j œ

-

-

3

Œ

vat

>œ #>œ 3 # œ b œ j bœ œ #œ ‰ œ nœ

ham - med is

-

3

œœ nœ

-

the mes - sen - ger of God

n ˙˙ %% ˙%

that

Œ

Œ

œœ œ

nœ>œœ #œ #œ>œœ # # j nœ œ œ

œ ‰ œ

3

Mo

Sal

-

fy

vat

>œ -

Œ

j œ #œ œ œ #œ œ œ œ

j bœ # œ n œ bbœœ œ œ nnœœ b œ œœ bbœœ %% œ œ #œ nœ

˙%

œœ & nœ

vat

œœ œ

& ‰ $ ?

tes

f

Sal

"

-

I

26 ! ˙% M-S. &

B.

-

Œ

f

? ‰

T.

-

& Ó $ ?

7

25

vat

? #œ œ #œ #œ ‰ j #œn œ nœ #œ# œ n œ œ # œ # œ œ nœ nœ œ #œ #œ œ

Œ

Π44

Π44

Œ 44 #˙

To

nœ>œœ #œ #œ>œœ # ‰ j œ œ œ

44

˙

3

˙

hell

-

fire!

‰ j œ œ œ œ œ œ œ #œ œ 44 ###œœœj ‰ ‰ œœœj Œ œœœj‰ nœ. œ œ > >. >.


! M-S. & 8

28

T.

B.

Pno.

"

To the hell

? Œ bœ n˙3

#

œ J œ%

To hell - fire!

3

˙

To

hell

œ% #œ œ% nœ #œ 6 n œ # œ ‰ 4

I- raq!

To the hell that is

Œ

˙ -

fire!

#œœ %% œ nœœœ %%%#œœ n#œœ œ % nœœ œ #œ

Sal mf

-

œ

vat

Œ Œ b˙ %

& 46 ˙ œ œ ˙ $ I bear wit-ness

? 46 ˙ % B. "

#

6 &4 ? 46

-

vat

-

vat

Sal

-

œ

To

Œ Œ

vat

j % 46 œ bœ

hell -

fire!

46

Ó

‰ œj œ œ 46 œ œœ

#˙ % Sal

-

œ

Œ Œ

vat

Œ œ œ bœ œ œ #œ œ Œ Œ œ bœ œ œ#œ Œ Œ œ #œ 3

that there is no god but God

œ Œ Œ b˙ %

p

Sal

Sal

œ Œ Œ ˙%

I - raq!

3

Œ Œ & œ œbœn œ ‰ j œ #œœ œ œ 3 ? ‰###œœœj Œ œj ‰ ‰ œœœj œ œ œ œ œ œ ‰ œj #œ nœ œ œ bœ nœ œ. #n#œœœ nœ. > >. > œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ bœ nœ 3

31

Pno.

that is

46

œ% œ œ % # œ ‰œ œ œ

& $

! 6p M-S. & 4 ˙% T.

Sal

and I

œ Œ Œ ˙%

-

vat

Sal

-

tes - ti - fy

œ Œ Œ #˙ %

vat

Sal

that Mo

œ Œ Œ -

vat


! M-S. & ˙%

9

35

Sal

T.

B.

Pno.

-

œ

Œ

Œ

vat

b˙ % Sal

œ Œ Œ

-

vat

#

œ Œ

Sal

-

Œ

vat

& ?

b˙ %

-

Sal

T.

Œ

vat cresc. poco a poco

cresc. poco a poco ? b ˙% œ Œ Œ B. "

Pno.

Sal

-

Œ Œ

vat

#

-

vat

Œ ˙ & Œ # ˙˙ ˙˙˙ ˙ cresc. poco a poco ? ∑

˙%

œ Œ Œ

Sal

Œ

-

˙

vat

Œ ∑

p

#˙ % Sal

& Œ œ œ bœ œ œ #œ œ Œ Œ œ bœ $ that there is no god but God and I Sal

bear wit - ness

œ

œ Œ Œ -

vat

Œ

˙

œ

-

# ˙˙

Œ Œ

vat

œ œ #œ Œ Œ œ #œ 3

tes - ti - fy

#˙ % Sal

# ˙˙

vat

I

˙%

Œ Œ

œ œ ˙

Sal

38

-

˙%

œ Œ Œ

œ

˙

vat

! cresc. poco a poco Œ Œ M-S. & b˙ % œ

Sal

Sal

Œ Ó%

œ b3œ nœ Œ œ œ œ œ #œ ˙ & $ ham-med is the mes - sen - ger of God

? ˙% "

˙%

Œ

that Mo -

œ Œ Œ -

# ˙˙˙

vat

Œ ∑

˙˙˙˙


! M-S. & ˙% 10

41

Sal

T.

B.

Pno.

"

œ

-

Œ

vat

Sal

œ b3œ nœ Œ œ œ œ œ #œ ˙ & $ ham-med is the mes - sen - ger of God ? ˙%

#

œ Œ

Sal

& Π?

-

Sal

Œ

Œ

˙

# ˙˙

44

Sal

vat cresc. poco a poco

Sal

vat Sal vat

Œ Ó%

-

#

&

Sal

? Œ

-

vat

Sal

∑ cresc. poco a poco

œ œ bœ œ œ #œ œ œ œ bœ œ œ #œ œ

I

bear wit - ness

˙%

œ Œ Œ -

f

#˙ %

˙ ˙

œ œ ˙ œ œ ˙ œ Œ Œ

Sal

-

vat

œ œ #œ Œ Œ œ #œ 3

tes - ti - fy

#˙ %

that Mo -

œ Œ Œ

Sal

-

∑ Œ Œ

vat

˙˙˙˙

vat

vat

œ œ ˙

Sal

œ Œ Œ

-

-

˙

vat Sal vat

vat

˙%

Sal

œ œ #œ

œ Œ Œ

f

œ Œ Œ -

˙%

mf

Œ

# ˙˙˙

˙%

œ nœ œ

& Œ œ œ bœ œ œ #œ œ Œ Œ œ bœ $ that there is no god but God and I

cresc. poco a poco ? b˙ % œ Œ Œ B. "

Pno.

-

b˙ %

Œ

vat

poco a poco ! bcresc. ˙% œ Œ Œ M-S. &

T.

b˙ %

Œ

mf

vat

∑ 3

œ bœ œ bœ

œ œ #œ œ œ #œ

Œ Œ

œ #œ œ #œ


! ˙% M-S. & 47

œ

Sal

? ˙% "

#

Sal

œ the

œ

-

?

3

œ bœ nœ œ bœ nœ

vat!

B.

Pno.

"

& 44 $

-

mes-sen - ger of

Œ

Œ

43 b˙ % Sal

-

-

œ #œ J

The

vat!

% œ # œœ %% & 44 ‰ ?4 ‰ j 4 #œ #œ

The

œ

3

44

-

œœœ ## œ#œœœ bbbœœœ 4 œ 4 œ

3

3

œ

œ bœ bœ

has

ff

‰ œ œ

Œ

col - lapsed!

To the

∑ 3

ty - rant

44

#œ 43 œ bœœ #œœ n#œœ nœœ œœ n##œœœn#œœ œ œ # œ 44 œ n œœ œœ n# œœ œ œ œ # œ n œœ b œ # œ œ n œ œ œ œ #œ

ty - rant

‰ bœj œ

-

-

b œ 34 ‰ ##œœœ œœœœ nœbœœ #œJ f

œ œ

44

3

Œ

-

? 44 b>œ

#

-

œ œ œ #œ 43

49 ! 4 b>œ M-S. & 4

T.

Sal

vat

&

Pno.

b˙ % 43

Œ

vat

œ b3œ nœ Œ & $ ham med is

T.

B.

-

Œ

11

œœ %% œ%

bœ œ bœ œ œnœœ b œ œœ bœ % bœ% œbœ œ œ

œ œ œ

has

ff # ‰ œ œ

Œ

col - lapsed!

% œ # œœ %%

To the

œœ %% œ% 3

3

#œ nœ #œ œ ‰ j # œ œ # œ œ bœ #œ œ #œ n œ œ # œ œ #œ œ bœ #œ nœ œ œ nœ œ #œ


51 ! #œ % #œ %nœ œ ‰ œ œ 3 œ % #œ #œ %#œ œ ‰ 6 ˙% M-S. & 4 #œ J 4

12

hell that is

T.

I - raq!

To the

43

& $

hell that is

I - raq!

Sal - vat

46

#œ % #œ# œ % œ œ ‰ #œ œ 3 œ % #œ# œ %#œ #œ ‰ 6 ? B. 4 J 4 n˙ % "

Pno.

#

& ?

hell that is

I - raq!

∑ ∑

To the

hell that is

43 43

∑ ∑

I - raq!

>œ ∑

ff

w 46 nw w #w

Sal - vat

44

44 Œ Œ ˙% >œ

Sal - vat

w 64 nw#w w

˙% Œ Œ 44

Sal - vat

n ww w # w 4 Œ nœœ 4 #>œœ Œ###œœœ 44 n nw w w >œ # w

Quagmires and the known knowns (excerpts)  

excerpts from songbook work using political speeches and government documents surrounding 9/11 and the Iraq War

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you