Page 1

2014 Kursuskatalog


2014 Kursuskatalog


Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Telefon 7010 3322 post@domstolsstyrelsen.dk www.domstol.dk Grafisk design og produktion: GP-Tryk Fotograf: Ulrik Tofte Oplag: 1.500 stk.


Indhold 7

Forord

31

Midtvejsseminar for 2. års elever

32

2. års elevseminar

Grunduddannelse for kontorpersonale Efteruddannelse for kontorpersonale

Civil- og straffeuddannelse for kontorpersonale Elevuddannelse

36

Videnshop

10

Introduktionskursus for kontorpersonale

37

Fogedret for kontorpersonale - opfølgning

11

Fogedret for kontorpersonale

38

Tvangsauktion for kontorpersonale - opfølgning

12

Tvangsauktion for kontorpersonale

39

Dødsbo- og ægtefælleskifte for kontorpersonale - opfølgning

13

Insolvensskifteret for kontorpersonale

40

Insolvensskifteret for kontorpersonale - opfølgning

14

Dødsboskifteret for kontorpersonale

41

Tinglysningsseminar

15

Notarialforretninger for kontorpersonale

42 Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration (tidligere statonom)

16

Civil- og straffeuddannelsen

18

Civilret grund for kontorpersonale

19

Strafferet grund for kontorpersonale

46

Grunduddannelse for jurister

20

Civil forberedelse for kontorpersonale

47

Introduktionskursus for dommerfuldmægtige

21

Udeblivelsesdomme og civilproces

48

Insolvensskifteret for dommerfuldmægtige

22

Fri proces og retsafgifter

49

Tvangsauktion for dommerfuldmægtige

23

Grundlovsforhør

50

Dødsboskifteret for dommerfuldmægtige

24

Selvstændig protokollering

52

Fogedret for dommerfuldmægtige

25

Foranstaltninger under efterforskning

54

Skriftlig kommunikation for dommerfuldmægtige

26

Småsager for kontorpersonale

56

Fængsels- og landsretsbesøg

27

Forældreansvar og ægteskabssager

57

Mundtlig prøve for dommerfuldmægtige

28

Faderskabssager

Grunduddannelse for jurister

Efteruddannelse for jurister Elevuddannelse

60

Domstolsakademiet

29

61

Justitias Camp

1. års elevseminar

3


62

EU’s straffeprocessuelle retskilder

92

Når lederen leder

63

Nyheder i civilprocessen

95

Ledervandring

64

Nyheder i strafferetsplejen

96

Effektfuld kommunikation i den daglige ledelse

65

Anbringelse af børn og unge

66

Kursmanipulation og insiderhandel – markedsmisbrug

99

Bliv en bedre leder - uddan dig efter behov med DOL

68

Rådgiveransvar

100 Forberedelse til DOL – et praksisnært lederudviklingsforløb

69

Skatte- og afgiftsstrafferet

102 Coaching

70

Menneskerettigheder i et strafferetligt perspektiv

104 KREB – Kvalitet, resultat og effekt for brugere og borgere

71

Selskabsret

72

Byretskonstitutioner

73

Insolvensrettens dag 2014

74

Retsmægling efteruddannelse – refleksion og fornyelse

75

Medietræning

Uddannelse for vagter, servicepersonale og

76

Advokatuddannelsen

retsbude

77

Dommer i bevægelse

78

International uddannelse

Uddannelse for alle medarbejdere

79

European Judicial Training Network

It-kurser 

79

Europäische Rechtsakademie

81

European Institute of Public Administration

114 E-læringskurser

81

SEND

116 Betalingspåkrav – ERFA-seminar

Administration 108 Administrationsdagene

111 Seminar for vagter, servicepersonale og retsbude

Arbejdsmiljøkurser

117 Land Art

4Ledelsesudvikling

119 Skriv og bliv forstået – grammatik og kommatering

84

Det praksisnære lederafklaringsmodul

120 Håndtering af psykisk syge

86

Førlederforløb

122 Livskvalitet i den 3. alder

89

Efterårstræf for afdelingsledelserne

123 AMU-kurser

90

Strategisk Kompetenceudvikling

124 Kollegafeedback


125 Kommunikation og konflikthåndtering

148 Kursussteder og hotelfaciliteter

126 Personlig udvikling I 127 Personlig udvikling II

149 Tilmeldingsprocedure

128 Projektledelse

150 Afbud til kurser

130 Kompetencefonden 151 Hvem er vi i Uddannelsen? 132 It-kontaktperson seminar 133 Arbejdsmiljøuddannelsen Uddannelse for undervisere, oplæringsog uddannelsesansvarlige 136 Underviserkursus 137 Oplæringsansvarligkursus 139 Elevuddannelsesansvarligseminar 140 Underviserseminar 142 Efteruddannelse efter behov – beskrivelse af forskellige uddannelsesniveauer5


Forord Danmarks Domstole har en række mål og indsatsområder frem mod 2018. En måde, vi kan understøtte vores rejse frem mod målene på, er ved at kompetenceudvikle medarbejdere og ledere ved domstolene. Mere ensartethed i opgaveløsningen og korte sagsbehandlingstider kan blandt andet nås ved, at vi oplyses, vidensudveksler, deler erfaringer og inspirerer hinanden på vores kurser og seminarer og på den måde bliver enige om bedste praksis på området. Ønsket om at kompetenceudvikle sig er stort blandt retternes personale, og vi gennemfører derfor også rigtig mange kurser. Men lærer vi nok, og får vi det optimale ud af de ressourcer, vi bruger på kompetenceudvikling? Dét har vi spurgt os selv om i Uddannelsen. Adskillige undersøgelser peger på, at læringen og anvendelsen af det lærte kan øges væsentligt, hvis vi sætter fokus på aktiviteter før, under og efter et kursus. Derfor har vi i Uddannelsen igangsat et projekt om “Effektfuld Læring”. Formålet med projektet er at udvikle og optimere læringsmiljøet ved Danmarks Domstole og sikre størst mulig effekt på de udbudte kurser. Mange af deltagerne på Domstolsstyrelsens kurser i 2014, vil derfor stifte bekendtskab med projektet – og forhåbentlig opleve, at de får et større udbytte, end de ellers ville have fået og i højere grad anvender det lærte i det daglige arbejde.

I dette kursuskatalog for 2014 introducerer vi den nye Civil- og straffeuddannelse for kontorpersonale. Uddannelsen træder i stedet for Retssekretæruddannelsen. Formålet er at udbyde en mere målrettet og tidssvarende uddannelse, hvor kvaliteten af uddannelsen og læringsniveauet er højnet. Derudover har vi lyttet til ønskerne om at genoptage opfølgningskurserne for kontorpersonale indenfor foged- og skifteretsområdet, hvorfor vi udbyder flere endags kurser både i øst og vest. Vi har i 2014 fortsat stor fokus på ledelsesudvikling og tilbyder en bred vifte af muligheder for både den nye leder, den mere erfarne leder og for ledelsesgrupper. Indholdet af kursuskataloget er primært blevet til efter ønsker og forslag fra retterne – så vi håber, at I finder lige dét, som I søger – men måske også inspireres undervejs i kataloget. God fornøjelse! Merethe Eckhardt Udviklingschef7


Grunduddannelse for kontorpersonale Civil- og straffeuddannelse for kontorpersonale Elevuddannelse


Grunduddannelse for kontorpersonale

Introduktionskursus for kontorpersonale Velkommen til domstolene – en intro om baggrunden for dit arbejde Målgruppe Nyt kontorpersonale, retsbetjente, vagter, servicemedarbejdere m.fl. Tidligere kontorelever er velkomne, hvis de har været væk fra domstolene i en længere årrække.

Mål Deltagerne opnår kendskab til kollegaernes arbejdsopgaver samt hvem, der er rettens primære brugere. Deltagerne får på de 2 dage mulighed for at lære kollegaer fra andre retter at kende, så de kan danne netværk.

deser og udvikler den nye medarbejder til fremtidens opgaver ved Danmarks Domstole. Det er også arbejdsgruppens overvejelse at sætte større fokus på ensartetheden i den nye medarbejders generelle introduktion til Danmarks Domstole, som foregår ved den enkelte ret. På den måde kan vi finde frem til bedste praksis på området. Arbejdsgruppens tanker og anbefalinger vil blive drøftet med Kompetenceudvalget og udmønte sig i en rapport, der senere vil blive offentliggjort på Intranettet.

Indhold Deltagerne bliver introduceret til arbejdet i rettens forskellige afdelinger. Deltagerne får en bred orientering om domstolenes organisation og arbejdsopgaver. Undervisningen foregår primært som klasseundervisning med gruppearbejde.

10

Tid & sted  25. – 26. marts 2014 Hotel Park Inn by Radisson Copenhagen Airport.

Andre oplysninger

Underviser / instruktør

Et fælles introduktionsforløb for nye medarbejdere ved Danmarks Domstole er i øjeblikket ved at blive udviklet af en arbejdsgruppe. Introduktion for kontorpersonale bliver en del af dette forløb. Tanken er at klarlægge, hvilke kompetenceudviklingstiltag der er relevante for alle kontormedarbejdere, herunder for eksempel kurser i konflikthåndtering, grammatik og tegnsætning, Word og Outlook. Ud fra dette vil der blive tilrettelagt et forløb, der tilgo-

∏∏ Retsassessor Jeanette Melchior, jeanettemelchior@shret.dk ∏∏ Bedste praksiskonsulent Lene Rosengaard Poulsen, lep@domstol.dk

Grunduddannelse for kontorpersonale

Praktiske spørgsmål - kontakt Anja Bergstrøm Christensen, abc@domstolsstyrelsen.dk, tlf. 99 68 42 76.


Fogedret for kontorpersonale Målgruppe Kontorpersonale der ikke tidligere eller kun i begrænset omfang har arbejdet med fogedret. Kurset anbefales, inden § 19, stk. 3 – bemyndigelse tildeles. Det forudsættes, at deltagerne har eller skal arbejde med fogedret.

Tid & sted Modul 1: 3. – 5. september 2014 Modul 2: 7. – 9. oktober 2014 Modul 3: 1. – 3. december 2014  Hotel Opus Horsens.

Formål Deltagerne får en grundlæggende viden om de regler, der skal anvendes for at kunne bruge § 19, stk. 3 – bemyndigelse i fogedsager, så de gennem sammenhængen i kurset og den mellemliggende oplæring på kontoret opnår en sådan sikkerhed, at de kan yde en effektiv sagsbehandling, en god vejledning og den bedst mulige service i fogedsager.

Læringsmål

Underviser / instruktør ∏∏ Dommer Kim Rasmussen, Retten i Næstved, kimr@domstol.dk ∏∏ Afdelingsleder Daniel Smidt Laursen, Fogedretten i Århus, dsl@domstol.dk

Praktiske spørgsmål - kontakt Pernille Gaarre Andersen, pga@domstolsstyrelsen.dk, tlf. 99 68 43 09.

Efter kurset skal deltagerne kunne forstå og anvende de gennemgåede emner.

Indhold Relevante love og regler belyses ved eksempler, opgaver og rollespil, som deltagerne forventes at deltage aktivt i. Fogedrettens it-system vil blive inddraget i undervisningen.

Grunduddannelse for kontorpersonale

11


Tvangsauktion for kontorpersonale Målgruppe Kontorpersonale som i kortere tid eller i begrænset omfang har arbejdet med tvangsauktionssager.

Tid & sted  29. – 31. oktober 2014 Hotel Opus Horsens.

Formål Deltagerne skal efter kurset selv kunne klare de mest almindelige standardsagsskridt i en tvangsauktionssag.

Underviser / instruktør ∏∏ Retsassessor Peter Toftager, pett@domstol.dk ∏∏ Afdelingsleder Lene Tatt Jacobsen, ltj@domstol.dk

Indhold Hovedvægten er lagt på tvangsauktioner over fast ejendom, men reglerne om løsøre og andelsboliger behandles også. Der tages udgangspunkt i nogle konkrete, dagligt forekomne sagsskridt, som deltagerne selv skal arbejde med som opgaver. Vi taler om, hvad der er vigtigt og mindre vigtigt ved hver opgave. Vi gennemgår de vigtigste regler for tvangsauktioner for at give dig overblik og mulighed for at videreudvikle dine kompetencer efter kurset.

12

Grunduddannelse for kontorpersonale

Praktiske spørgsmål - kontakt Pernille Gaarre Andersen, pga@domstolsstyrelsen.dk, tlf. 99 68 43 09.


Insolvensskifteret for kontorpersonale Forstå den juridiske baggrund for dit arbejde i skifteretten Målgruppe Kurset henvender sig til kontormedarbejdere, som har arbejdet med insolvens-fagområdet i kortere tid.

Tid & sted  9. – 11. september 2014 Hotel Opus Horsens.

Mål Målet med kurset er at give deltagerne et større kendskab til juraen og arbejdsgangene i insolvensskifteretten og dermed en bedre forståelse for baggrunden for forløbet af en skiftesag og for de beslutninger, som juristen træffer under sagens gang. Det overordnede mål er at give bedre forståelse og dermed større arbejdsglæde.

Underviser / instruktør ∏∏ Retsassessor Mette Skov Larsen, metteskovlarsen@shret.dk ∏∏ Retsassessor Jeanette Melchior, jeanettemelchior@shret.dk

Praktiske spørgsmål - kontakt Tina Brandi, tibra@domstolsstyrelsen.dk, tlf. 99 68 42 95.

Indhold På kurset vil vi ved gennemgang af sagsgangene i de enkelte sagstyper og de tilknyttede bestemmelser i konkursloven forklare, hvorfor vi gør med sagerne, som vi gør. Der vil i den forbindelse blive taget udgangspunkt i konkrete eksempler på konkursbegæringer, begæringer om rekonstruktionsbehandling, anmodninger om tvangsopløsning og gældssaneringsansøgninger. Der vil også indgå gruppeopgaver med mulighed for erfaringsudveksling.

Grunduddannelse for kontorpersonale

13


Dødsboskifteret for kontorpersonale Kurset, der kvalificerer dig til selvstændigt at behandle dødsboer i skifteretten Målgruppe Kontorpersonale med en kortere ansættelse i en skifteret, hvis den pågældende fremtidigt skal beskæftige sig med selvstændig behandling af dødsboer.

Mål Kurset, der strækker sig over 3 moduler, tilstræber at give deltagerne en teoretisk viden og praktisk kunnen, så deltagerne efter kurset selvstændigt kan udføre den del af dødsbobehandlingen, der varetages af kontorpersonale.

Modul 1: 15. – 17. september 2014 Modul 2: 12. – 14. november 2014 Modul 3: 15. – 17. december 2014  Hotel Opus Horsens.

Underviser / instruktør ∏∏ Retsassessor Flemming Sorth, fls@domstol.dk ∏∏ Kontorfuldmægtig Marit Paldan, mps@domstol.dk

Indhold

Praktiske spørgsmål - kontakt

Modul 1: Introduktion og arveret Modul 2: De summariske skifter (boudlæg, ægtefælleudlæg, uskiftet bo) Modul 3: De skiftede boer (privat skifte, bobestyrerboer). Skatter og afgifter (boafgift, retsafgift, dødsboskat).

Anja Bergstrøm Christensen, abc@domstolsstyrelsen.dk, tlf. 99 68 42 76.

Undervisningen vil veksle mellem teori og praktiske øvelser både i grupper og plenum.

14

Tid & sted

Grunduddannelse for kontorpersonale


Notarialforretninger for kontorpersonale Bliv Notarius Publicus! Målgruppe Kurset henvender sig til kontormedarbejdere ved domstolene, som ikke tidligere har fungeret som notarer og til notarer, der ikke tidligere har været på kursus.

Tid & sted

Mål

Underviser / instruktør

Målet er, at du efter endt kursus kan behandle alle slags notarialforretninger, hvor der ikke er tvist.

∏∏ Skifteretschef Claes Dall Hersland, clh@domstol.dk ∏∏ Afdelingsleder Tove Møller Christensen, tomc@domstol.dk

Indhold

Praktiske spørgsmål - kontakt

Kurset, der varer to dage, er opbygget sådan, at der begge formiddage er undervisning i grundlæggende begreber og regler. Om eftermiddagene skal du fortrinsvis arbejde med cases og it, herunder i grupper.

Anja Bergstrøm Christensen, abc@domstolsstyrelsen.dk, tlf. 99 68 42 76.

 27. – 28. oktober 2014 Hotel Opus Horsens.

Det kan være en udfordring at forstå, hvad der undervises i, hvis du slet ikke har kendskab til notarialforretninger. Det er derfor en forudsætning for din deltagelse, at du forinden kurset har overværet et antal notarialforretninger vedrørende både testamenter og andre dokumenter. Forud for kurset vil du blive bedt om at medvirke i en såkaldt før-test. Det er en forudsætning for deltagelsen, at du besvarer testen inden for den angivne frist. Det er vigtigt, at du besvarer testen på baggrund af din paratviden, da kurset i nogen grad tilrettelægges efter niveauet i besvarelserne.

Grunduddannelse for kontorpersonale

15


Civil- og straffeuddannelsen I dette kursuskatalog for 2014 introducerer vi Civil- og straffeuddannelse for kontorpersonale. Uddannelsen træder i stedet for Retssekretæruddannelsen. Formålet er at udbyde en mere målrettet og tidssvarende uddannelse, hvor kvaliteten af uddannelsen og læringsniveauet er højnet.

Retssekretærbeviset

Baggrunden for Civil- og straffeuddannelsen er Visionsudvalgets anbefalinger om en revidering af grunduddannelsen for kontorpersonalet ved Danmarks Domstole.

Effektfuld læring

Mange gode kræfter har været indblandet i processen for at skabe Civil- og straffeuddannelsen. Der har været nedsat fokusgrupper bestående af alle involverede personalegrupper og interessenter ved retterne. Kompetenceudvalget har vedtaget, i hvilken retning uddannelsen skulle pege. Senest har en gruppe undervisere sammen med Uddannelsen sammensat det overordnede indhold på kurser og moduler.

Formålet med projektet er at udvikle og optimere læringsmiljøet ved Danmarks Domstole og sikre størst mulig effekt på de udbudte kurser.

Uddannelsen er sammensat af to grundkurser (civil og straffe) og 8 overbygningsmoduler. Det er tanken, at man kun skal vælge de overbygningsmoduler, der er relevante for ens dagligdag og afdelingens samlede viden- og kompetenceudviklingsbehov.

Prøver

Vi håber, at I vil tage godt imod de nye kurser og moduler og finde dem relevante for de opgaver og udfordringer, I oplever i hverdagens arbejde.

16

Civil- og straffeuddannelse for kontorpersonale

Kompetenceudvalget har besluttet, at den nye uddannelsessammensætning betyder, at det tidligere retssekretærbevis udgår. Det er derfor ikke muligt at erhverve sig et bevis, heller ikke, hvis man kun mangler et enkelt modul.

Alle kurser og moduler på Civil- og straffeuddannelsen er en del af Uddannelsens projekt om Effektfuld læring.

I vil som deltagere forhåbentlig opleve, at I får et større udbytte, end I ellers ville have fået og i højere grad anvender det lærte i det daglige arbejde.

Kompetenceudvalget har besluttet, at der efter hvert kursus/overbygningsmodul skal være en opfølgende prøve. Dette skal sikre, at den enkelte deltager får papir på sine færdigheder og på den måde højner sin værdi på arbejdsmarkedet.


Civilret grund for kontorpersonale Målgruppe Kontorpersonale fra byretterne og landsretterne som i begrænset omfang har arbejdet med civile sager, men som fremadrettet skal beskæftige sig med civil sagsbehandling.

Tid & sted

Kursisterne skal, inden kursets start, have oprettet enkelte civile sager og vide, at der er forskellige sagstyper. Kursisterne skal endvidere kende til grundtrækkene i den civile sagsbehandling.

Opfølgning

Mål

Underviser / instruktør

På kurset skal kursisterne få en forståelse af den almindelige civile sagsbehandling og kunne behandle de enkle almindelige civile sager, samt få kendskab til de mere komplicerede civile sager.

∏∏ Dommer Elisabet Michelsen, elm@domstol.dk ∏∏ Afdelingsleder Vinni Hvas, vhv@domstol.dk ∏∏ Kontorfuldmægtig Charlotte Koch, charlottekoch@vestrelandsret.dk ∏∏ Souschef Susanne Korsgaard, susannekorsgaard@oestrelandsret.dk

Indhold Vi vil gennemgå de mest almindelige sagsgange fra sagens modtagelse til sagens afslutning. Kursisterne vil arbejde med oprettelse og indkaldelse til forberedende møde og hovedforhandling. De vil få kendskab til retsmægling, forståelse for anke og kære, forståelse for den almindelige postbehandling samt kendskab til de forskellige civile sagstyper og til, hvad der foregår under hovedforhandlingen. Undervisningen veksler mellem undervisning i plenum og gruppearbejde.

18

Civil- og straffeuddannelse for kontorpersonale

 1. – 3. oktober 2014 Hotel Opus Horsens.

Omkring 4 måneder efter kurset, skal kursisterne til en skriftlig prøve.

Praktiske spørgsmål - kontakt Tina Brandi, tibra@domstolsstyrelsen.dk, tlf. 99 68 42 95.


Strafferet grund for kontorpersonale Målgruppe Kurset henvender sig til kontormedarbejdere både i landsret og byret, der har arbejdet med strafferet i maksimum 1-2 år. Du skal inden kursets start kunne oprette en sag og have overværet en behandling af mindst en domsmandssag, en færdselssag, en bødesag og en tilståelsessag.

Tid & sted  12. – 14. november 2014 Hotel Opus Horsens.

opfølgning Deltagerne skal efter kurset gennemføre en skriftlig prøve. Dato og form er endnu ikke fastlagt.

Formål Formålet er at opnå en grundlæggende viden om, og forståelse af de almindeligt anvendte regler i straffesager.

Underviser / instruktør ∏∏ Dommer Anni Brix Olsen, anbo@domstol.dk ∏∏ Kontorfuldmægtig Tanja Elisabeth Madsen, tem@domstol.dk

Overordnede læringsmål Efter kurset skal deltagerne blandt andet kunne: ∏∏ Forstå grundprincipperne i en straffesag. ∏∏ Have forståelse for straffesagers forløb – også efter dom. ∏∏ Kvalitetssikre domme inden udsendelse. ∏∏ Kunne skelne mellem straffesagstyper og kunne behandle dem. ∏∏ Kunne udarbejde fuldstændige og relevante domsudkast.

Praktiske spørgsmål - kontakt Tina Brandi, tibra@domstolsstyrelsen.dk, tlf. 99 68 42 95.

Civil- og straffeuddannelse for kontorpersonale

19


Civil forberedelse for kontorpersonale Målgruppe Kurset henvender sig til kontormedarbejdere, som beskæftiger sig med civile sager og tidligere har deltaget i civilret – grund.

Tid & sted  20. – 21. oktober 2014 Hotel Park Inn by Radisson Copenhagen Airport.

Temaer Adcitation, biintervention, boligret, retsmægling, syn og skøn og Retslægerådet.

Opfølgning Deltagerne skal efter kurset gennemføre en skriftlig prøve. Dato og form er endnu ikke fastlagt.

Overordnede læringsmål ∏∏ Forstå baggrunden for retsmægling. ∏∏ Mestre udfærdigelse af retsbøger. ∏∏ Kunne lave udkast til breve/henvendelser/retsbøger i syn og skøn og Retslægerådet. ∏∏ Forstå og kunne behandle spørgsmål om adcitation, biintervention og procestilvarsling. ∏∏ Mestre sagsbehandling af boligretssager.

20

Civil- og straffeuddannelse for kontorpersonale

Underviser / instruktør ∏∏ Undervisere kendes endnu ikke.

Praktiske spørgsmål - kontakt Pernille Gaarre Andersen, pga@domstolsstyrelsen.dk, tlf. 99 68 43 09.


Udeblivelsesdomme og civilproces Målgruppe Kurset henvender sig til kontormedarbejdere, som beskæftiger sig med udeblivelsesdomme og civilproces og tidligere har deltaget i civilret – grund.

Tid & sted

Overordnede læringsmål

opfølgning

∏∏ Mestre udkast til udeblivelsesdomme/afvisningsdomme (landsretten). ∏∏ Kunne lave udkast til oprejsningsbevilling (landsretten). ∏∏ Kunne forstå og finde vejledningerne/fristerne for anke/kære i retsplejeloven og behandle sagerne derudfra. ∏∏ Forstå og have grundlæggende viden om prøvesager, proceduretilladelser, retssagsprøve og møderegler. ∏∏ Kendskab til gruppesøgsmål.

Deltagerne skal efter kurset gennemføre en skriftlig prøve. Dato og form er endnu ikke fastlagt.

 22. oktober 2014 Hotel Park Inn by Radisson Copenhagen Airport.

Underviser / instruktør ∏∏ Undervisere kendes endnu ikke.

Praktiske spørgsmål - kontakt Pernille Gaarre Andersen, pga@domstolsstyrelsen.dk, tlf. 99 68 43 09.

Civil- og straffeuddannelse for kontorpersonale

21


Fri proces og retsafgifter Målgruppe Kurset henvender sig til kontormedarbejdere, som beskæftiger sig med emnerne og tidligere har deltaget i civilret – grund.

Tid & sted  5. – 6. maj 2014 Hotel Park Inn by Radisson Copenhagen Airport.

Overordnede læringsmål Efter kurset kan deltagerne: ∏∏ Fastsætte sagsværdi. ∏∏ Beregne retsafgift, herunder fortegnelse for retsafgift. ∏∏ Forstå principperne bag fri proces af beskikkelsesregler.

opfølgning Deltagerne skal efter kurset gennemføre en skriftlig prøve. Dato og form er endnu ikke fastlagt.

Underviser / instruktør Indhold ∏∏ Gennemgang og fri træning af regler og principper i retsafgiftsloven, herunder ved modtagelse af berammelse, kære/anke (retshjælp). ∏∏ Gennemgang af principperne af retsplejeloven om fri proces med mere. ∏∏ Gennemgang af hovedreglen vedrørende sagsomkostninger. ∏∏ Skriftlige opgaver vedrørende beregning af sagsværdi og retsafgift. ∏∏ Udkast til retsbøger vedrørende fri proces og sagsomkostninger.

22

Civil- og straffeuddannelse for kontorpersonale

∏∏ Sekretariatschef Anja Olsen, olsen@domstol.dk ∏∏ Dommerfuldmægtig Anne-Marie Boysen, anne@domstol.dk ∏∏ Kst. landsdommer Ann-Britt del Corral Belisario. ∏∏ Underviser kendes endnu ikke.

Praktiske spørgsmål - kontakt Anja Bergstrøm Christensen, abc@domstolsstyrelsen.dk, tlf. 99 68 42 76.


Grundlovsforhør Målgruppe Kurset henvender sig til kontormedarbejdere, som beskæftiger sig med emnet og tidligere har deltaget i strafferet – grund.

Tid & sted  11. juni 2014 Hotel Opus Horsens.

Overordnede læringsmål ∏∏ Kende til video 3 retsmøder ∏∏ Skal kunne forberede og beramme retsmøder. ∏∏ Kende til navigation/det tekniske. ∏∏ Oprette rigtig retsbog, --herunder sager med udlændinge og straksloven. ∏∏ Forstå opbygningen af Retsplejeloven. ∏∏ Forstå forskelle mellem fængselsgrunde, --heraf udlede retsvirkninger. ∏∏ Forstå regler omkring dørlukning, navneforbud mv.

opfølgning Deltagerne skal efter kurset gennemføre en skriftlig prøve. Dato og form er endnu ikke fastlagt.

Underviser / instruktør ∏∏ Afdelingsleder Susanne Holmstrøm Mogensen, shm@domstol.dk ∏∏ Underviser kendes endnu ikke.

Praktiske spørgsmål - kontakt Tina Brandi, tibra@domstolsstyrelsen.dk, tlf. 99 68 42 95.

Civil- og straffeuddannelse for kontorpersonale

23


Selvstændig protokollering Målgruppe Kurset henvender sig til kontormedarbejdere, som selvstændigt protokollerer i retten.

Overordnede læringsmål Deltageren vil efter kurset være i stand til selvstændigt at protokollere i retten.

Tid & sted  12. juni 2014 Hotel Opus Horsens.

opfølgning Deltagerne skal efter kurset gennemføre en skriftlig prøve. Dato og form er endnu ikke fastlagt.

Underviser / instruktør ∏∏ Afdelingsleder Susanne Holmstrøm Mogensen, shm@domstol.dk ∏∏ Underviser kendes endnu ikke.

Praktiske spørgsmål - kontakt Tina Brandi, tibra@domstolsstyrelsen.dk, tlf. 99 68 42 95.

24

Civil- og straffeuddannelse for kontorpersonale


Foranstaltninger under efterforskning Målgruppe Kurset henvender sig til kontormedarbejdere, som beskæftiger sig med foranstaltninger under efterforskning og tidligere har deltaget i strafferet – grund.

Tid & sted

Overordnede læringsmål

opfølgning

∏∏ Finde/kende rigtige §´er i Retsplejeloven. ∏∏ Udarbejde forslag til forløb. ∏∏ Udarbejde udkast til retsbog. ∏∏ Anvende rigtigt koncept. ∏∏ Forstå baggrund og videre forløb for anmeldelse om foranstaltninger (forstå processen), hvorfor og hvordan.

Deltagerne skal efter kurset gennemføre en skriftlig prøve. Dato og form er endnu ikke fastlagt.

 28. august 2014 Hotel Opus Horsens.

Underviser / instruktør ∏∏ Afdelingsleder Conny Olesen, coo@domstol.dk ∏∏ Underviser kendes endnu ikke.

Praktiske spørgsmål - kontakt Tina Brandi, tibra@domstolsstyrelsen.dk, tlf. 99 68 42 95.

Civil- og straffeuddannelse for kontorpersonale

25


Småsager for kontorpersonale Målgruppe Kurset henvender sig til kontormedarbejdere, som beskæftiger sig med småsager og tidligere har deltaget i civilret – grund.

Tid & sted  10. – 12. december 2014 Hotel Opus Horsens.

Overordnede læringsmål Efter kurset kan deltagerne: ∏∏ Vejlede brugerne. ∏∏ Udarbejde selvstændige retsbøger og dombøger. ∏∏ Udarbejde rettens fortegnelse. ∏∏ Udtage/indkalde sagkyndige. ∏∏ Finde/kende rigtige §´er i Retsplejeloven.

opfølgning Deltagerne skal efter kurset gennemføre en skriftlig prøve. Dato og form er endnu ikke fastlagt.

Underviser / instruktør ∏∏ Retsassessor Lotte Virkelyst Johansen, loj@domstol.dk ∏∏ Kontorfuldmægtig Louise Mogensen, lom@domstol.dk ∏∏ Souschef Susanne Korsgaard, susannekorsgaard@oestrelandsret.dk

Praktiske spørgsmål - kontakt Anja Bergstrøm Christensen, abc@domstolsstyrelsen.dk, tlf. 99 68 42 76.

26

Civil- og straffeuddannelse for kontorpersonale


Forældreansvar og ægteskabssager Målgruppe Kurset henvender sig til kontormedarbejdere, som arbejder med forældreansvar- og ægteskabssager og tidligere har deltaget i civilret – grund.

Tid & sted

Overordnede læringsmål

opfølgning

∏∏ Tage stilling til beskikkelse og fri proces, --herunder indtægtsgrænser. ∏∏ Oprette udkast til retsbøger. ∏∏ Kendskab til forældreansvar, --herunder midlertidig afgørelse. ∏∏ Tilkende salær. ∏∏ Kendskab til procedure vedrørende børnesagkyndige.

Deltagerne skal efter kurset gennemføre en skriftlig prøve. Dato og form er endnu ikke fastlagt.

 6. november 2014 Hotel Opus Horsens.

Underviser / instruktør ∏∏ Undervisere kendes endnu ikke.

Praktiske spørgsmål - kontakt Tina Brandi, tibra@domstolsstyrelsen.dk, tlf. 99 68 42 95.

Civil- og straffeuddannelse for kontorpersonale

27


Faderskabssager Målgruppe Kurset henvender sig til kontormedarbejdere, som beskæftiger sig med faderskabssager.

Tid & sted  25. – 26. marts 2014 Hotel Opus Horsens.

Overordnede læringsmål ∏∏ Mestre sagsbehandlingen – indkaldelse og koncept til retsbøger. ∏∏ Skal kunne udfylde og ekspedere blanket A+B. ∏∏ Mestre afslutning af sag. ∏∏ Mestre facilitering af møder i faderskabssager.

opfølgning På andendagen af kurset vil der være en prøve, som alle deltagerne skal igennem. Formen er endnu ikke endeligt fastlagt.

Underviser / instruktør ∏∏ Afdelingsleder Conny Olesen, coo@domstol.dk ∏∏ Underviser kendes endnu ikke.

Praktiske spørgsmål - kontakt Pernille Gaarre Andersen, pga@domstolsstyrelsen.dk tlf. 99 68 43 09.

28

Civil- og straffeuddannelse for kontorpersonale


1. års elevseminar Kom og mød andre elever ved Danmarks Domstole Målgruppe 1. års elever.

Mål Seminaret vil give deltagerne indblik i hverdagen ved Danmarks Domstole, både i forhold til arbejdsopgaver og kultur. Desuden får deltagerne rig mulighed for at skabe gode relationer.

Tid & sted  7. – 9. oktober 2014 Hotel Opus Horsens.  21. – 23. oktober 2014 Hotel Opus Horsens.

Underviser / instruktør Indhold Seminaret vil tage udgangspunkt i opbygningen af Danmarks Domstole, herunder regler og normer som ansat. Der vil være en kort gennemgang af arbejdet i de forskellige afdelinger samt fokus på samarbejde og læringsstile. Undervisningen vil foregå med forskellige oplæg, opgaver og gruppearbejde.

∏∏ Afdelingsleder Helle Rabøl, helra@domstol.dk ∏∏ Uddannelseskonsulent Lars F. Hansen, lfh@domstolsstyrelsen.dk

Praktiske spørgsmål - kontakt Anja Bergstrøm Christensen, abc@domstolsstyrelsen.dk, tlf. 99 68 42 76.

Elevuddannelse

29


 "

Det var helt kanon! Udover alle forventninger. (Tidligere kursusdeltager om 1. ĂĽrs elevseminar)


Midtvejsseminar for 2. års elever Målgruppe Elever, der netop er færdige med deres første år.

Formål

Tid & sted  9. september 2014 Park Inn by Radisson Copenhagen Airport.  10. september 2014 Hotel Opus Horsens.

Vi har fokus på, hvordan det første år som elev ved Danmarks Domstole er gået, og hvad der skal ske det sidste år som elev. Vi har samtidig fokus på fagprøven og de udfordringer, der følger med.

Underviser / instruktør

Overordnede læringsmål

∏∏ Kontorfuldmægtig Helle Rabøl, helra@domstol.dk ∏∏ Kontorfuldmægtig Lars F. Hansen, lfh@domstolsstyrelsen.dk

∏∏ At deltagerne føler sig trygge ved den fagprøve, der venter forude. ∏∏ At deltagerne får erfaringsudvekslet. ∏∏ At deltagerne får mulighed for at få svar på de spørgsmål, de går med i dagligdagen.

Praktiske spørgsmål - kontakt Anja Bergstrøm Christensen, abc@domstolsstyrelsen.dk, tlf. 99 68 42 76.

Elevuddannelse

31


2. års elevseminar Så er jeg snart uddannet som kontorassistent ved Danmarks Domstole! Hvordan har forløbet været? Hvad skal jeg nu? Målgruppe 2. års elever.

Indhold Seminaret vil tage udgangspunkt i, hvordan uddannelsen er forløbet. Hvad har været godt, og hvad kan gøres bedre? Der vil blive drøftet hvilke muligheder, der er som færdiguddannet kontorassistent ved Danmarks Domstole herunder hvilke muligheder, der byder sig for videreuddannelse både indenfor og udenfor Danmarks Domstole. En dag, hvor uddannelsen drøftes/debatteres, og hvor der vil være masser af deltager-input.

Tid & sted  2. juni 2014 Hotel Park Inn by Radisson Copenhagen Airport.  19. juni 2014 Hotel Opus Horsens.

Underviser / instruktør ∏∏ Afdelingsleder Helle Rabøl, helra@domstol.dk ∏∏ Kontorfuldmægtig Lars F. Hansen, lfh@domstolsstyrelsen.dk

Praktiske spørgsmål - kontakt Der vil være undervisning i plenum og gruppearbejde.

32

Elevuddannelse

Anja Bergstrøm Christensen, abc@domstolsstyrelsen.dk, tlf. 99 68 42 76.


Det var særlig godt, at man får set de andre elever igen. At man får mulighed for at komme med forslag til ændringer. At man kan få besvaret diverse spørgsmål. At man får afsluttet uddannelsen på en god måde. (Tidligere deltager om kurset 2. års elevseminar)


Efteruddannelse for kontorpersonale


Videnshop Kom til Videnshop og få et videns-hop! Målgruppe Kontorpersonale ved alle retter, Landsrettens kontorpersonale dog kun i marts 2014 og Tinglysningspersonalet dog kun i september 2014.

∏∏ Orientering om JFS. ∏∏ Orientering om Video 3. I god tid inden seminaret, vil deltagerne få tilsendt et program med beskrivelse af de enkelte spor.

Indhold Videnshop fortsætter i 2014. Nu som et tre-dages seminar/kursus indeholdende 24 forskellige spor. På Videnshop har de enkelte deltagere mulighed for at vælge 6 emner, som de ønsker at deltage i, ligesom der vil være rig mulighed for at netværke og møde sine kollegaer fra hele landet.

Indholdet på de to forløb vil i det væsentlige være ens, men der vil også være spor, som er målrettet de specifikke målgrupper. Deltagerne vil også blive spurgt om arbejdsområder, så Videnshop kan blive så målrettet og relevant for deltagerne som muligt.

Tid & sted Programmet er endnu ikke endeligt fastlagt, men emnerne kan for eksempel være: ∏∏ Word og Outlook - tips og tricks. ∏∏ Fogedret – et aktuelt emne. ∏∏ Skifteret – et aktuelt emne. ∏∏ Civil- og strafferet – et aktuelt emne. ∏∏ Personlig workflow. ∏∏ Projektdeltagelse. ∏∏ Tinglysning – aktuelle emner. ∏∏ Mindfulness. ∏∏ HR-emner. ∏∏ Konflikthåndtering.

36

Efteruddannelse for kontorpersonale

 3. – 5. marts 2014 Hotel Opus Horsens.  24. – 26. september 2014 Hotel Opus Horsens.

Praktiske spørgsmål - kontakt Anja Bergstrøm Christensen, abc@domstolsstyrelsen.dk, tlf. 99 68 42 76.


Fogedret for kontorpersonale - opfølgning Der har i en længere periode ikke været gennemført opfølgningskurser i fogedret for kontorpersonale. Erfarne fogeder har hermed mulighed for at blive gjort bekendt med nyeste praksis og de seneste regelændringer samt få fjernet tillærte uvaner .

Kursusdeltagerne opfordres til at deltage i drøftelsen af emnerne med henblik på erfaringsudveksling.

Målgruppe

Læringsmål

Kurset henvender sig både til fogeder, der er meget erfarne, men også til dem, der alene har siddet nogle år i fogedretten. Kurset henvender sig ikke til de fogeder, der netop eller for få år siden har gennemført grundkurset i fogedret for kontorpersonalet.

Efter gennemført kursus skal deltagerne kunne forstå og mestre de gennemgåede emner.

På kurset uddeles kursusmateriale i de gennemgåede emner.

Tid & sted Formål Formålet med kurset er overordnet at sikre en ensartet behandling af fogedsagerne, i det omfang det kan lade sig gøre og lader sig praktisere.

 16. juni 2014 Hotel Park Inn by Radisson Copenhagen Airport.  17. juni 2014 Hotel Opus Horsens.

Indhold

UNDERVISER / INSTRUKTØR

På kurset gennemgås: ∏∏ Nyeste retspraksis og seneste regelændringer. ∏∏ Opdatering af reglerne om udenretlige inkassoomkostninger. ∏∏ Genopfriskning af glemt gammelt stof, f.eks. om fri proces, frivillige forlig, og hvornår der skal gives 2. påtegning. ∏∏ Gennemgang af reglerne i forældelsesloven. ∏∏ Gennemgang af kreditaftaleloven. ∏∏ Gennemgang af reglerne for udsættelse af lejere på grund af manglende betaling af husleje.

∏∏ Dommer Kim Rasmussen, kimr@domstol.dk ∏∏ Afdelingsleder Daniel Smidt Laursen, dsl@domstol.dk

Praktiske spørgsmål - kontakt Pernille Gaarre Andersen, pga@domstolsstyrelsen.dk, tlf. 99 68 43 09.

Efteruddannelse for kontorpersonale

37


Tvangsauktion for kontorpersonale opfølgning Målgruppe Kontorpersonale, som har arbejdet med tvangsauktioner i nogen tid, og som kan de mest almindelige sagsskridt.

Mål

 10. marts 2014 Hotel Opus Horsens.  11. marts 2014 Hotel Opus Horsens.

Målet med kurset er, at deltagerne selvstændigt skal kunne arbejde med auktionssager, herunder kunne vejlede brugerne, gennemføre besigtelser, lave udkast til skøder, fordelingsudkast mv.

UNDERVISER / INSTRUKTØR

Indhold

∏∏ Retsassessor Peter Toftager, pett@domstol.dk ∏∏ Afdelingsleder Lene Tatt Jacobsen, ltj@domstol.dk

For at gøre kurset så relevant som muligt, vil deltagerne i god tid før kursusstart blive opfordret til at komme med forslag til emner og problemstillinger, som kan tages op på kurset. Det forventes, at du deltager aktivt i kurset, og at en stor del af kursets indhold vil bestå i erfaringsudveksling.

38

Tid & sted

Efteruddannelse for kontorpersonale

Praktiske spørgsmål - kontakt Pernille Gaarre Andersen, pga@domstolsstyrelsen.dk, tlf. 99 68 43 09.


Dødsbo- og ægtefælleskifte for kontorpersonale - opfølgning Bliv opdateret på skifteret! Målgruppe Kurset henvender sig til kontormedarbejdere i skifteretten, der sagsbehandler dødsboer og beskæftiger sig med ægtefælleskifter.

Formål Formålet er at bringe deltagernes viden ajour med den seneste udvikling på områderne.

Tid & sted  12. november 2014 Hotel Park Inn by Radisson Copenhagen Airport.  24. november 2014 Hotel Opus Horsens.

UNDERVISER / INSTRUKTØR Overordnede læringsmål Det er hensigten, at deltagerne efter kurset vil kunne integrere den erhvervede viden i sagsbehandlingen.

∏∏ Dommerfuldmægtig, ph.d. Julie Skat Rørdam, jsr@domstol.dk ∏∏ Skifteretschef Claes Dall Hersland, clh@domstol.dk

Praktiske spørgsmål - kontakt Andre oplysninger Undervisningen vil bestå af gennemgang af centrale regler og vil i vidt omfang være baseret på cases og retspraksis. Deltagerne forventes at deltage aktivt.

Pernille Gaarre Andersen, pga@domstolsstyrelsen.dk, tlf. 99 68 43 09.

Efteruddannelse for kontorpersonale

39


Insolvensskifteret for kontorpersonale opfølgning Få viden om nyeste lovgivning, et brush-up på den gamle og få udvekslet erfaringer med kollegaerne Målgruppe Mest for jer, som sidder med insolvensskifteret til daglig – og ikke lige har været på grundkursus. Og ikke et ord om ægtefælleskifter.

Formål

 12. maj 2014 Hotel Opus Horsens.  13. maj 2014 Hotel Park Inn by Radisson Copenhagen Airport.

At få opdateret din viden og give dig en forståelse af baggrunden for jeres arbejde.

UNDERVISER / INSTRUKTØR

Overordnede læringsmål

∏∏ Retsassessor Mette Skov Larsen, Metteskovlarsen@shret.dk ∏∏ Retsassessor Jeanette Melchior, Jeanettemelchior@shret.dk

I får indsigt i dele af konkurslovgivning og baggrunden for den. I kommer til at forstå, hvorfor juristerne gør, som de gør, og I kommer (måske) til at være mere sikre på jeres del af processen.

40

Tid & sted

Efteruddannelse for kontorpersonale

Praktiske spørgsmål - kontakt Tina Brandi, tibra@domstolsstyrelsen.dk, tlf. 99 68 42 95.


Tinglysningsseminar Seminar i udvalgte områder af digital tinglysning Målgruppe Kontorpersonale, der har arbejdet med tinglysningsopgaver i Tinglysningsretten i få eller flere år.

Formål Erfaringsudveksling og dialog om regler og praksis indenfor udvalgte områder af tinglysning samt om sagsbehandlingen i Tinglysningsretten.

Overordnede læringsmål Bredere kendskab og forståelse samt større sikkerhed i regler og praksis i digital tinglysning.

Tid & sted  Modul 1: 3. – 4. februar 2014  Modul 1: 9. – 10. april 2014  Modul 1: 1. – 2. oktober 2014 Hotel Opus Horsens.  Modul 2: 24. februar 2014  Modul 2: 1. maj 2014  Modul 2: 20. oktober 2014 Tinglysningsretten.

UNDERVISER / INSTRUKTØR Andre oplysninger I god tid inden kursusstart vil deltagerne blive bedt om at fremsende forslag til emner, der ønskes behandlet. På den måde vil det blive forsøgt at målrette programmet og indholdet efter deltagernes ønsker.

∏∏ Sekreteriatschef Brian Pedersen, brpe@domstol.dk ∏∏ Afdelingsleder Jeannette Sørensen, jems@domstol.dk

Praktiske spørgsmål - kontakt Tina Brandi, tibra@domstolsstyrelsen.dk, tlf. 99 68 42 95.

Efteruddannelse for kontorpersonale

41


Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration (tidligere statonom) Målgruppe Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration er for administrative medarbejdere i offentlige forvaltninger og institutioner.

Tid & sted

Mål

Professionshøjskolen Metropol, København, Odense, Fredericia, Århus og Aalborg.

Målet med uddannelsen er at give deltageren et fagligt og metodisk grundlag for at analysere og vurdere problemstillinger indenfor den statslige sektor, og til at kunne varetage funktioner på specialist- og mellemlederniveau samt at udvikle deltagernes evner for selvstændighed, samarbejdsevne og evnen til at skabe fornyelse.

Indhold ∏∏ Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration udvikler dine evner til at analysere problemer og finde løsninger. ∏∏ Du får udviklet dine samarbejdsevner og din evne til at skabe fornyelse. ∏∏ Du lærer metoder til at arbejde med undersøgelser og projekter. ∏∏ Du lærer, hvad der kræves for at foretage selvstændig sagsbehandling på et fagligt og retligt korrekt grundlag. ∏∏ Du får adgang til videreuddannelser på diplomniveau. Akademiuddannelsen kan gennemføres på 3 år med én undervisningsdag om ugen og omfatter 6 forskellige moduler. Oversigt over uddannelsen kan du se på www.phmetropol.dk

42

Efteruddannelse for kontorpersonale

Der starter nye hold i efteråret 2014. Bemærk tilmeldingsfrist i det tidlige forår 2014.

Praktiske spørgsmål - kontakt Tina Brandi, tibra@domstolsstyrelsen.dk, tlf. 99 68 42 95.

Bemærk Ansøgningsfrist vil fremgå af intranettet i marts 2014. Ansøgningen skal være underskrevet af præsidenten for din ret. Der gives kun tjenestefrihed til deltagelse, hvis Domstolsstyrelsen har godkendt denne. Der ydes ikke vikardækning eller lignende.


Grunduddannelse for jurister


Grunduddannelse for jurister Grunduddannelsen for dommerfuldmægtige – obligatoriske kurser og mundtlig prøve Målgruppe Den primære målgruppe er dommerfuldmægtige under grunduddannelse. Andre domstolsjurister kan efter aftale med underviserne deltage helt eller delvist efter behov, hvis de skal til at arbejde med et område efter en længere pause eller bare har brug for et brush up.

Deltagelse i kurserne er obligatorisk for dommerfuldmægtige under grunduddannelse med undtagelse af regnskabskurset, hvor det er muligt at få merit. Deltagelse i den mundtlige prøve er obligatorisk for dommerfuldmægtige under grunduddannelse. Du kan læse mere om den mundtlige prøve i info af 1. maj 2013.

Overordnet mål

46

Grunduddannelsen skal være af høj kvalitet, ligesom det skal sikres, at dommerfuldmægtigen løbende udfordres fagligt for at udvikle sig. Derved sikres, at Danmarks Domstole kan uddanne fagligt dygtige og selvstændige dommerfuldmægtige med henblik på en effektiv og kvalitetsfyldt sagsbehandling.

Bemærk

Formålet med kurserne på grunduddannelsen er at sikre, at nyansatte dommerfuldmægtige får de nødvendige teoretiske færdigheder til at varetage stillingen som dommerfuldmægtig. Den praktiske uddannelse finder sted ved de enkelte retter. Målene er forskellige for hvert enkelt kursus. Grundlæggende skal kurserne udfylde den teoretiske del som supplement og understøttelse af den praktiske uddannelse.

Deltagelse i et kursus under grunduddannelsen bør finde sted på et tidspunkt, hvor den enkelte arbejder med det pågældende område i praksis. Da Danmarks Domstole for tiden ikke ansætter ret mange nye dommerfuldmægtige under grunduddannelse, er det desværre ikke muligt at udbyde kurserne så ofte som tidligere. Der henvises i stedet til introduktionsmateriale indenfor alle fagområder, som ligger på intranettet.

Der er fastsat læringsmål for grunduddannelsen.

Kurserne Retssagsbehandling, Administration og ledelse samt Regnskab for dommerfuldmægtige afholdes ikke i 2014.

Grunduddannelse for jurister

For dommerfuldmægtige under grunduddannelse skal tilmelding og eventuelle ændringer i tidligere tilmeldinger foretages af rettens uddannelsesansvarlige og ikke af den enkelte dommerfuldmægtig.


Introduktionskursus for dommerfuldmægtige Målgruppe Det allerførste kursus en nyansat dommerfuldmægtig skal deltage i under sin grunduddannelse. Kurset er obligatorisk for alle nyansatte dommerfuldmægtige og bør gennemføres indenfor det første år efter ansættelsen.

Vi vil også vise, hvordan en domstolsjurist kan bruge pc og Ipad som hjælp i det daglige arbejde.

Tid & sted  17. – 19. marts 2014 Sted endnu ikke afklaret.

Andre nyansatte domstolsjurister vil også kunne have glæde af kurset og kan deltage helt eller delvist efter aftale med underviserne.

Underviser / instruktør

Mål

∏∏ Dommer Anni Højmark, annih@domstol.dk ∏∏ Bedste Praksis konsulent Merete Schlüter, mesc@domstol.dk

Kurset skal ruste den nyansatte til at arbejde selvstændigt som dommerfuldmægtig. Samtidig lægger vi stor vægt på, at gruppen danner netværk med hinanden og lærer af hinandens erfaringer.

Praktiske spørgsmål - kontakt Pernille Gaarre Andersen, pga@domstolsstyrelsen.dk, tlf. 99 68 43 09.

Indhold Vi gennemgår hele forløbet af en sag ved domstolene og tager fat i mange af de juridiske og praktiske problemer, der kan opstå undervejs, men hele tiden med en praktisk vinkel på tingene. Vi benytter forskellige læringsmetoder, som alle har til formål at fremme dialogen og inddrage deltagernes erfaringer og synspunkter, såsom dilemma-spil, gruppedrøftelser, rollespil med efterfølgende gruppearbejde med skrivning af en retsbog og kendelse, hvor vi også har fokus på læsevenlig og forståelig kommunikation. Der vil desuden være mulighed for at få feedback på en selvvalgt egen kendelse eller retsbog.

bemærk Der kan ske ændringer i forhold til struktur af kurset, da der for tiden ansættes få dommerfuldmægtige. Hvis dette sker vil kursisterne og rettens uddannelsesansvarlige for dommerfuldmægtige blive kontaktet. Det er altid vigtigt med hurtigst mulig tilmelding til kurser under grunduddannelsen af hensyn til planlægningen af disse.

Grunduddannelse for jurister

47


Insolvensskifteret for dommerfuldmægtige Målgruppe Kurset henvender sig navnlig til dommerfuldmægtige, der er under grunduddannelse og som har et par måneders praktisk erfaring med behandling af skiftesager. Andre domstolsjurister som efter en pause skal til at beskæftige sig med området igen eller bare har brug for et brush up kan helt eller delvist deltage i kurset efter behov og efter aftale med underviserne.

Tid & sted  15. – 17. september 2014 Sted endnu ikke afklaret.

Underviser / instruktør

Mål

∏∏ Dommer Torben Kuld Hansen, torbenkuldhansen@shret.dk ∏∏ Advokat Lars Lindencrone Petersen, llp@bechbruun.com ∏∏ Advokat Ole Larsen, ol@lllaw.dk

Kurset giver en introduktion og samlet overblik over de relevante regler på området.

Praktiske spørgsmål - kontakt Tina Brandi, tibra@domstolsstyrelsen.dk, tlf. 99 68 42 95.

Indhold Kurset indeholder en gennemgang af de retsregler og praksis i insolvenslovgivningen, der har betydning for dommerfuldmægtige. Der er tale om dialog mellem holdet og underviserne og disse indbyrdes kombineret med opgavegennemgang. Der kan ske ændringer i forhold til struktur af kurset, da der for tiden ansættes få dommerfuldmægtige. Hvis dette sker vil kursisterne og rettens uddannelsesansvarlige for dommerfuldmægtige blive kontaktet. Det er altid vigtigt med hurtigst mulig tilmelding til kurser under grunduddannelsen af hensyn til planlægningen af disse.

48

Grunduddannelse for jurister


Tvangsauktion for dommerfuldmægtige Hvorfor krævede du sikkerhed allerede, da han bød? Skal kreditforeningens krav opgøres i kolonne 4, når man ikke kan være sikker på at få gældsovertagelse? Målgruppe Den primære målgruppe er dommerfuldmægtige under grunduddannelse. Andre domstolsjurister kan imidlertid efter aftale med underviserne deltage helt eller delvist afhængigt af behov, hvis man skal til at arbejde med et område efter en længere pause eller bare har brug for et brush up.

Tid & sted  5. – 7. maj 2014 Sted endnu ikke afklaret.

Underviser / instruktør

Formål

∏∏ Funktionschef Hans Engberg, hbe@domstol.dk ∏∏ Specialkonsulent Inge Hansen, inha@domstol.dk

Formålet med kurset er at sætte kursisterne i stand til at afholde auktioner med almindeligt forekommende problemer.

Praktiske spørgsmål – kontakt

Overordnede læringsmål

Pernille Gaarre Andersen, pga@domstolsstyrelsen.dk, tlf. 99 68 43 09.

Kursisterne skal efter kurset på egen hånd kunne gennemføre almindelige auktioner, ligesom de skal kunne se, hvornår en sag rummer særlige problemer, som skal drøftes med funktionschef eller anden erfaren kollega.

Andre oplysninger Der vil blive lavet et rollespil for at se et grundforløb. Der vil ske gruppedrøftelser af nogle spørgsmål. Det vil være muligt at komme med ønsker til særlige emner på forhånd.

Bemærk Der kan ske ændringer i forhold til struktur af kurset, da der for tiden ansættes få dommerfuldmægtige. Hvis dette sker vil kursisterne og rettens uddannelsesansvarlige for dommerfuldmægtige blive kontaktet. Det er altid vigtigt med hurtigst mulig tilmelding til kurser under grunduddannelsen af hensyn til planlægningen af disse.

Grunduddannelse for jurister

49


Dødsboskifteret for dommerfuldmægtige Et hurtigt indblik i behandling af alle typer af dødsboer og ægtefælleskifter, som gerne skal hjælpe dommerfuldmægtigen med at blive i stand til at behandle sagerne selvstændigt. Målgruppe

Indhold

Den primære målgruppe er dommerfuldmægtige under grunduddannelse. Andre domstolsjurister kan imidlertid efter aftale med underviserne deltage helt eller delvist afhængigt af behov, hvis man skal til at arbejde med et område efter en længere pause eller bare har brug for et brush up.

I kurset gennemgås alle skifteformer, med særligt fokus på de dele af sagsbehandlingen, som det er sædvanligt, at en jurist foretager. Behandlingen af bobestyrerboer tillægges ekstra vægt, da disse sager erfaringsmæssigt udgør en væsentlig del af arbejdet i en skifteret. Derudover gennemgås de ændringer i arveretten som arvelovsreformen har givet anledning til, ligesom de nye regler om ægtefælleskifte gennemgås. De tidligere regler for ægtefælleskifter berøres kun overfladisk.

Niveauet tilpasses den gruppe fuldmægtige, der møder frem, men det vil være en fordel af have arbejdet mindst 2-3 måneder med skifteret inden kurset. Er dette ikke muligt, anbefales det, at fuldmægtigen tager en uges “praktik” i skifteretten, så man som minimum er bekendt med hvilke type sager, der behandles, og har kendskab til de mest grundlæggende begreber.

50

Undervisningen gennemføres som en blanding af gruppearbejde, casebaseret opgaveløsning og egentlig klasseundervisning.

Mål

Tid & sted

Sammen med den praktiske uddannelse ved embedet skal kurset sikre, at dommerfuldmægtigen opfylder læringsmålene for oplæring i modul skifteret. Dommerfuldmægtigen skal kunne vejlede og selvstændigt sagsbehandle i alle typer dødsboer, herunder kunne behandle mindre tvister. Derudover skal dommerfuldmægtigen kunne behandle ægtefælleskifter.

Modul A: 12. – 14. maj 2014 Modul B: 11. – 12. juni 2014  Hotel Opus Horsens.

Grunduddannelse for jurister

Underviser / instruktør ∏∏ Retsassessor Flemming Sorth, fls@domstol.dk ∏∏ Funktionschef Bente Højmose Thrane, bht@domstol.dk


Praktiske spørgsmål - kontakt Pernille Gaarre Andersen, pga@domstolsstyrelsen.dk, tlf. 99 68 43 09.

bemærk Der kan ske ændringer i forhold til struktur af kurset, da der for tiden ansættes få dommerfuldmægtige. Hvis dette sker, vil kursisterne og rettens uddannelsesansvarlige for dommerfuldmægtige blive kontaktet. Det er altid vigtigt med hurtigst mulig tilmelding til kurser under grunduddannelsen af hensyn til planlægningen af disse.

 “

Man kunne høre, at det var erfarne folk, der vidste, hvad de snakkede om. (Tidligere deltager om kurset Tvangsauktion for dommerfuldmægtige)

Grunduddannelse for jurister

51


Fogedret for dommerfuldmægtige Fogedretten rummer en stor variation af brugere (og misbrugere). Der er alt fra dårlige betalere over utilfredse samværsforældre til skarpe advokater. Det giver i hvert fald alsidighed i arbejdet. Målgruppe

Det er normalt en forudsætning for deltagelse, og i hvert fald en klar fordel, at du har beskæftiget dig med fogedret i en periode.

∏∏ forstår principperne i kreditaftaleloven i det omfang, de er relevante for fogedsager, ∏∏ kender til de grundlæggende principper for behandlingen af børnesager, ∏∏ kender til de almindelige typer af umiddelbare fogedforretninger og den normale sagsbehandling, ∏∏ forstår fogedrettens rolle og kompetencer i lejefogedsager, ∏∏ kender til principperne for behandlingen af arrest- og bevissikringssager.

Formål

Andre oplysninger

Kurset skal medvirke til at sikre kvalitet og ensartethed i behandlingen af fogedsager ved Danmarks Domstole. Målet med kurset er at klæde deltagerne på til at kunne begå sig i en fogedret og til selvstændigt at varetage de opgaver, som arbejdet i fogedretten byder på. Kurset har først og fremmest sigte på den praktiske del af arbejdet i fogedretten.

Kurset veksler mellem oplæg, opgaver, diskussion og rollespil. Deltagerne vil også møde eksterne oplægsholdere. Der vil blive lagt op til en høj grad af involvering og erfaringsudveksling mellem deltagerne.

Den primære målgruppe er dommerfuldmægtige under grunduddannelse. Andre domstolsjurister kan imidlertid efter aftale med underviserne deltage helt eller delvist afhængigt af behov, hvis man skal til at arbejde med et område efter en længere pause eller bare har brug for et brush up.

Overordnede læringsmål Efter deltagelse på kurset forventes det, at deltagerne: ∏∏ kan træffe relevante afgørelser i udlægssager og sager med betalingspåkrav,

52

Grunduddannelse for jurister


Tid & sted  Modul 1: 22. –  24. september 2014  Modul 2: 27. – 29. oktober 2014 Hotel Opus Horsens.

Underviser / instruktør ∏∏ Dommer Kim Rasmussen, kimr@domstol.dk ∏∏ Retsassessor Henrik Barfoed, heb@domstol.dk

Praktiske spørgsmål - kontakt Pernille Gaarre Andersen, pga@domstolsstyrelsen.dk, tlf. 99 68 43 09.

bemærk Der kan ske ændringer i forhold til struktur af kurset, da der for tiden ansættes få dommerfuldmægtige. Hvis dette sker, vil kursisterne og rettens uddannelsesansvarlige for dommerfuldmægtige blive kontaktet. Det er altid vigtigt med hurtigst mulig tilmelding til kurser under grunduddannelsen af hensyn til planlægningen af disse.

Grunduddannelse for jurister

53


Skriftlig kommunikation for dommerfuldmægtige Om at skrive retsbøger og gode domme i straffesager og civile sager. Deltagerne får eksempler og diverse hjælperedskaber. Målgruppe Den primære målgruppe er dommerfuldmægtige under grunduddannelse. Andre domstolsjurister, som trænger til et brush up, vil kunne deltage efter aftale med underviserne. Det vil være en fordel, at deltagerne inden kurset har skrevet enkelte domme i både straffesager og i civile sager. Det forventes, at deltagerne på forhånd kender til domstolenes sprogpolitik.

Formål Kurset er med til at sikre, at skriftlig kommunikation fra Danmarks Domstole fortsat er af høj faglig kvalitet og samtidig bliver tidssvarende og forståelig og opnår et ensartet udtryk.

Overordnede læringsmål Deltagerne skal efter kurset kunne anvende domstolenes standardkoncepter som grundlag for at skrive enkle retsbøger, domme i mindre straffesager og i civile sager, herunder kunne den traditionelle opbygning af domme med de overskrifter, som karakteriserer de enkelte elementer i dommene. Deltagerne skal desuden kunne forstå forskellen på tekst i retsbøger og tekst i domme, herunder kende til forskellen på retsbogskendelser og dombogskendelser.

54

Grunduddannelse for jurister

De enkelte elementer i såvel straffedomme som civile domme bliver gennemgået, og deltagerne får selv mulighed for at skrive domme, med henblik på at deltagerne forstår, hvilke oplysninger der skal med i dommen og i hvilken form. Deltagerne undervises i at skrive fuldstændige civile domme, men orienteres også om, hvordan domme kan skrives i kort form. Deltagerne skal herunder forstå principperne for skrivning af sagsfremstilling og de forskellige måder at gengive parternes anbringender. Der er ved den individuelle feedback fokus på deltagernes sproglige kompetencer, så deltagerne opnår forståelse for, på hvilke områder de hver især skal arbejde for at opnå en forbedring. Der er udover den enkeltes anvendelse af sprogpolitikken også fokus på retstavning og kommatering.

Andre oplysninger Kurset veksler mellem gennemgang i plenum og opgaver, som løses individuelt. Deltagerne får lejlighed til at skrive både retsbog og domme. Deltagerne får individuel feedback på domme, som er sendt til underviserne forud for kurset, og på det arbejde, som leveres under kurset. Deltagerne må være forberedt på, at nogle af opgaverne skal laves under et vist tidspres.


Der kan ske ændringer i forhold til struktur af kurset, da der for tiden ansættes få dommerfuldmægtige. Hvis dette sker vil kursisterne og rettens uddannelsesansvarlige for dommerfuldmægtige blive kontaktet. Det er altid vigtigt med hurtigst mulig tilmelding til kurser under grunduddannelsen af hensyn til planlægningen af disse.

Tid & sted  Den 27. – 29. januar 2014 Hotel Opus Horsens.

Underviser / instruktør ∏∏ Dommer Christina Breinstrup, chbr@domstol.dk ∏∏ Dommer Henrik Johnsen, hj@domstol.dk

Praktiske spørgsmål - kontakt Tina Brandi, tibra@domstolsstyrelsen.dk, tlf. 99 68 42 95.

Grunduddannelse for jurister

55


Fængsels- og landsretsbesøg Målgruppe Den primære målgruppe er dommerfuldmægtige under grunduddannelse.

 29. oktober 2014 Statsfængslet i Vridsløselille og Østre Landsret.

Andre akademikere, herunder jurister ved Danmarks Domstole, kan også deltage, hvis de ikke tidligere har været på fængselsbesøg eller været konstitueret i en landsret.

Underviser / instruktør

Mål

Praktiske spørgsmål - kontakt

Målet for dagen er at få indblik i dagligdagen i et fængsel, samt at høre om medarbejdernes udfordringer i jobbet. Målet er også at få indsigt i landsretternes arbejde.

Pernille Gaarre Andersen, pga@domstolsstyrelsen.dk, tlf. 99 68 43 09.

Indhold Både i statsfængslet i Vridsløselille og i Østre Landsret vil der være oplæg og rundvisning samt mulighed for at stille spørgsmål.

Bemærk Besøg udbydes hvert år på skift i de to landsretskredse. I lige år i Østre Landsret kombineret med et besøg i et Storkøbenhavnsk fængsel og i ulige år i Vestre Landsret kombineret med et besøg i et jysk fængsel.

56

Tid & sted

Grunduddannelse for jurister

Ansatte ved statsfængslet i Vridsløselille og ved Østre Landsret.


Mundtlig prøve for dommerfuldmægtige Målgruppe Dommerfuldmægtige under grunduddannelse.

Resultatet af prøven vil blive meddelt dommerfuldmægtigen efter prøvens afslutning. Herudover vil den uddannelsesansvarlige ved retten få meddelelse om prøvens resultat.

Indhold og form Omkring en måned før prøvens afholdelse vil dommerfuldmægtigen blive indkaldt til prøven af Domstolsstyrelsen. Dommerfuldmægtigen er allerede forinden blevet orienteret om datoen for prøvens afholdelse. Der er afsat 20 minutter til forberedelse og ca. 30 minutter til hver eksamination inklusiv den tid, der medgår til eksaminator og censors votering. Prøven indledes med, at dommerfuldmægtigen får udleveret en skriftlig case, som dommerfuldmægtigen kan forberede sig på i 20 minutter inden prøven. Casen vil omhandle en dagligdagssituation ved en ret.

Tid & Sted  2. maj Domstolsstyrelsen, St. Kongensgade 1 – 3, 1264 København K.  4. december Domstolsstyrelsen, St. Kongensgade 1 – 3, 1264 København K.

Underviser / instruktør ∏∏ Censor Bjarne Bjørnskov Jensen, bbj@domstol.dk ∏∏ Censor Ingrid Thorsboe, tiv@domstol.dk ∏∏ Eksaminator Henrik Barfoed, heb@domstol.dk ∏∏ Eksaminator Dorete Bager, udb@domstol.dk

Praktiske spørgsmål - kontakt Opgaveteksten vil berøre et eller flere af følgende hovedemner: Fogedret, Skifteret, Civilret og Strafferet. Herudover kan opgaveteksten eksempelvis berøre følgende emner: En intern abejdssituation ved embedet, et administrativt/ledelsesmæssigt forhold eller etisk problemstilling.

Tina Brandi, tibra@domstolsstyrelsen.dk, tlf. 99 68 42 95.

Ved prøven kan opnås resultatet tilfredsstillende eller mindre tilfredsstillende

Grunduddannelse for jurister

57


Efteruddannelse for jurister


Efteruddannelse for jurister

Domstolsakademiet Målgruppe Udnævnte og konstituerede dommere.

Indhold På Domstolsakademiet er der mulighed for at blive opdateret fagligt, netværke og mødes med kolleger fra hele landet. Programmet sammensættes, så det favner bredt både på de stringent juridisk faglige områder og i øvrigt. I løbet af de tre dage, som Domstolsakademiet strækker sig over, gennemføres 18 spor á 3 timers varighed. Den enkelte deltager vælger på forhånd, hvilke 6 spor vedkommende ønsker at deltage på. Emnerne for 2014 er endnu ikke fastlagt. I god tid inden afholdelse af akademiet vil deltagerne få tilsendt et program med beskrivelse af de enkelte spor.

60

Efteruddannelse for jurister

Tid & sted  28. – 30. april 2014 Hotel Opus Horsens.  3. – 5. november 2014 Hotel Opus Horsens.

Praktiske spørgsmål - kontakt Anja Bergstrøm Christensen, abc@domstolsstyrelsen.dk, tlf. 99 68 42 76.

Du kan her via din smartphone se en lille video om Domstolsakademiet.


Justitias Camp Stedet man mødes! Målgruppe Retsassessorer og dommerfuldmægtige som har afsluttet grunduddannelsen.

I god tid inden seminaret vil deltagerne få tilsendt et program med beskrivelse af de 18 forskellige spor.

Indhold

Tid & sted

På Justitias Camp har de enkelte deltagere mulighed for at vælge 6 spor á tre timers varighed, som de ønsker at fordybe sig i, lige som der vil være rig mulighed for at mødes med kolleger fra hele landet og netværke og udveksle erfaringer.

 2. – 4. juni 2014 Hotel Opus Horsens.  25. – 27. november 2014 Hotel Opus Horsens.

Programmet er endnu ikke endelig fastlagt, men vil favne bredt både på de juridiske og de mere personligt udviklende spor. Programmet fastlægges i samarbejde med Dommerfuldmægtigforeningens fagudvalg.

Praktiske spørgsmål - kontakt Tina Brandi, tibra@domstolsstyrelsen.dk, tlf. 99 68 42 95.

Efteruddannelse for jurister

61


EU’s straffeprocessuelle retskilder Målgruppe Kurset henvender sig til dommere, retsassessorer og dommerfuldmægtige.

∏∏ Danmarks stilling. Undervisningen vil primært være baseret på forelæsning, men der vil blive lagt vægt på indgående dialog mellem underviser og kursister. Der stilles enkelte, små opgaver undervejs.

Mål Kurset skal give deltageren et overblik over de mange EU-retskilder, som har straffeprocessuel relevans vedrørende tvangsindgreb og udlevering m.v. Deltageren skal i forbindelse med konkrete sager vedrørende straffeprocessuelle spørgsmål kunne identificere og anvende grundlæggende EU-retlige krav.

Kurset omhandler den straffeprocessuelle EU-strafferet, herunder især arrestordren, men derimod som udgangspunkt ikke den materielle strafferet (som for eksempel de mange rammeafgørelser og direktiver om menneskehandel, seksuel udnyttelse af børn og miljøbeskyttelse m.v.).

Indhold På kurset gives deltagerne et overblik over såvel de primærretlige EU-regler, det vil sige reglerne i EU-traktaterne og Chartret, som over de sekundærretlige regler, det vil sige blandt andet arrestordren, bevissikringskendelsen og en række andre retsakter om gensidig anerkendelse inden for straffeprocessen. Relevante domme fra EU-domstolen inddrages. Også EMRK-perspektivet inddrages, og EU-reglerne problematiseres i et vist omfang i lyset heraf. Med udgangspunkt i arrestordren, som udgør hovedvægten af kurset, gives deltageren en forståelse for, hvordan EU-retlige krav og retskilder anvendes. Med udgangspunkt i arrestordren behandles en række grundlæggende EU-retlige emner blandt andet: ∏∏ EU-rettens krav om gensidig anerkendelse, ∏∏ rækkevidden af de nationale domstoles prøvelse, ∏∏ udtrykkelige og implicitte afslagsgrunde, herunder menneskerettighedsperspektivet og

62

Efteruddannelse for jurister

Tid & sted  8. december 2014 Park Inn by Radisson Copenhagen.  9. december 2014 Hotel Opus Horsens.

UNDERVISER / INSTRUKTØR ∏∏ Professor, ph.d., cand. jur. Thomas Elholm, Juridisk Institut, Syddansk Universitet, tel@sam.sdu.dk ∏∏ Kontorchef Rasmus Kieffer-Christensen, Justitsministeriet, jkk@jm.dk

Praktiske spørgsmål - kontakt Anja Bergstrøm Christensen, abc@domstolsstyrelsen.dk, tlf. 99 68 42 76.


Nyheder i civilprocessen Brush-up kursus i civilproces Målgruppe Dommere og erfarne jurister, der jævnligt beskæftiger sig med procedure og derfor har behov for at holde sig orienteret om nyheder i civilprocessen. Det forudsættes, at man ikke har deltaget i kurset de seneste to år.

∏∏ Det offentlige som procespart. ∏∏ Overblik over øvrig ny retspraksis. ∏∏ Kort om nye interessante afgørelser.

Tid & sted Mål Målet med kurset er at give et overblik over nyere lovgivning på civilprocessens område og over trykt og utrykt retspraksis. Der vil blive gået i dybden med udvalgt udvikling som er særligt relevant.

 4. marts 2014 Scandic Bygholm Park i Horsens.  8. april 2014 Hotel Park Inn by Radisson Copenhagen Airport.

Deltagerne får en faglig opdatering på praktisk proces.

UNDERVISER / INSTRUKTØR

Overordnede læringsmål

∏∏ Professor ph.d. Lasse Højlund Christensen, Aarhus Universitet, lhc@jura.au.dk ∏∏ Advokat René Offersen, LETT, rof@lett.dk

Kurset vil belyse nyere praksis siden domstolsreformen under blandt andet følgende overskrifter: ∏∏ Nyheder i retsplejen og andre regler. ∏∏ Henvisning til kollegial behandling. ∏∏ Afgrænsning voldgift/domstolene. ∏∏ Sagkyndige erklæringer. ∏∏ Vidner. ∏∏ Bevisførelsen i øvrigt. ∏∏ Sagsomkostninger.

Praktiske spørgsmål - kontakt Pernille Gaarre Andersen, pga@domstolsstyrelsen.dk, tlf. 99 68 43 09. Kurset udbydes i fællesskab med Danske Advokater.

Efteruddannelse for jurister

63


Nyheder i strafferetsplejen Målgruppe Kurset henvender sig til dommere og advokater, der i det daglige beskæftiger sig med straffesager.

Mål Målet er at opdatere deltagerne med den nyeste viden indenfor strafferetsplejen.

Tid & Sted  15. september 2014 Horsens.  16. september 2014 Hotel Park Inn by Radisson Copenhagen Airport.

UNDERVISER / INSTRUKTØR Indhold Indholdet på kurset vil være de seneste nyheder inden for strafferetsplejen, herunder de vedtagne nye og forventede regler om behandlingen af straffesager. Det nærmere indhold vil blive fastlagt 2 – 3 måneder før kurset. På det tidspunkt vil der være klarhed over hvilke love, der er vedtaget eller forventes vedtaget på området.

∏∏ Højesteretsdommer Thomas Rørdam, ThomasPeterRoerdam@hoejesteret.dk ∏∏ Tidligere ombudsmand, professor, dr. jur. Hans Gammeltoft Hansen.

Praktiske spørgsmål - kontakt Anja Bergstrøm Christensen, abc@domstolsstyrelsen.dk, tlf. 99 68 42 76. Kurset udbydes i fællesskab med Danske Advokater.

64

Efteruddannelse for jurister


Anbringelse af børn og unge Målgruppe Kurset henvender sig til dommere, der beskæftiger sig med børnesager.

Indhold ∏∏ Der tages forskellige problemstillinger op i relation til arbejdet i børn og unge-udvalget. ∏∏ Formiddagen vil blive anvendt til erfaringsudveksling samt indlæg med fokus på sagernes behandling i børn og unge-udvalget og advokatens rolle i forbindelse hermed samt børnesamtaler. ∏∏ Om eftermiddagen vil Ankestyrelsens praksis blive gennemgået. ∏∏ Kurset vil være baseret på dialog, cases og aktiv deltagelse. ∏∏ Arbejdsformen er dels diskussion i hele gruppen, dels i mindre grupper.

Tid & sted  1. september 2014 Park Inn by Radisson Copenhagen Airport.  2. september 2014 Hotel Opus Horsens.

UNDERVISER / INSTRUKTØR ∏∏ Dommer Sanne Bager, Københavns byret, saba@domstol.dk ∏∏ Advokat Jacob Steen Andersen, Homann Advokater, jsa@homannlaw.dk ∏∏ En oplægsholder fra Ankestyrelsen.

Praktiske spørgsmål - kontakt Anja Bergstrøm Christensen, abc@domstolsstyrelsen.dk, tlf. 99 68 42 76.

Et mere detaljeret program for kurset vil blive udarbejdet senere.

Efteruddannelse for jurister

65


Kursmanipulation og insiderhandel – markedsmisbrug Regler og grundbegreber, transaktionerne og deres kompleksitet, aktørerne, anmelde og efterforskning, insider, manipulation, det lovlige – og det ulovlige samt den foreløbige retspraksis. Målgruppe og forudsætning Kurset henvender sig til dommere, advokater, medarbejdere ved politi og anklagemyndighed samt medarbejdere i den finansielle sektor.

Indhold Kriminalitet med relation til børsmarkedet har i de senere år tiltrukket sig betydelig fokus og politisk bevågenhed. En række større, komplicerede sager om kriminalitet på dette område har været i politikernes og pressens søgelys, og der er indledt efterforskning af en meget lang række sager på området. Der har således i pressen været omtalt en lang række sager om insiderhandel, kursmanipulation og andre sager vedrørende børskriminalitet, ikke mindst som følge af det øgede fokus på bankerne og andre aktører i det finansielle marked i kølvandet af finanskrisen. Der er allerede afsagt en del domme på området, og det må forventes, at der i de kommende år i det danske retssystem vil blive behandlet et meget stort antal sager om kursmanipulation, insiderhandel og andre overtrædelser af den finansielle lovgivning.

66

Efteruddannelse for jurister

Kurset vil behandle følgende emner: ∏∏ Historie og hensyn bag reglerne om markedsmisbrug. ∏∏ Grundlæggende begreber. ∏∏ Overblik over regelværket (herunder omtale af EU-retten og dansk ret). ∏∏ Aktørerne – ansvarsfordeling, markedspladser og myndigheder. ∏∏ Anmeldelse og efterforskning af sager om insiderhandel og kursmanipulation. ∏∏ Intern viden og insidere. ∏∏ Forbuddet mod insiderhandel og videregivelse af intern viden. ∏∏ Forbuddet mod kursmanipulation. ∏∏ Anvendelsesområde. ∏∏ Kursmanipulationsformer. ∏∏ Indikationer på kursmanipulation. ∏∏ Accepteret markedspraksis. ∏∏ Køb af egne aktier. ∏∏ Undtagelser fra forbuddet. ∏∏ Hvem er ansvarlig for overtrædelserne. ∏∏ Sanktioner. ∏∏ Praksis.


Tid & sted  17. januar 2014, kl. 10.00 – 17.00 Comwell Kongebrogaarden, Middelfart.  4. februar 2014, kl. 10.00 – 17.00 Danske Advokater, ValenciaHallen, København.

UNDERVISER / INSTRUKTØR ∏∏ Vicestatsadvokat Hans Fogtdal, vicestatsadvokat hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet. Hans Fogtdal arbejder indgående med de problemstillinger, som kurset berører. ∏∏ Professor Nis Jul Clausen, lic. Jur. LLM, Syddansk Universitet. Nis Jul Clausen har i en lang årrække beskæftiget sig med børsretlige emner og har blandt andet sammen med Paul Krüger Andersen udgivet Børsretten I – regulering, markedsaktører og tilsyn. Han har ofte undervist advokater. Begge undervisere har gennem årene beskæftiget sig med en lang række sager om markedsmisbrug.

Praktiske spørgsmål - kontakt Anja Bergstrøm Christensen, abc@domstolsstyrelsen.dk, tlf. 99 68 42 76. Kurset udbydes i fællesskab med Danske Advokater.

Efteruddannelse for jurister

67


Rådgiveransvar Grund- og brush-up kursus Målgruppe Kurset henvender sig til dommere og advokater.

Indhold Rådgivningsbranchen omsætter årligt for milliardbeløb og er et væsentligt aktiv i samfundsøkonomien. Videnssamfundet fordrer udveksling og formidling af viden. Kurset stiller skarpt på: ∏∏ Det ansvar, som er forbundet med den professionelle rådgivning. ∏∏ De almindelige betingelser for at ifalde erstatningsansvar genopfriskes i lyset af ny praksis. ∏∏ Er ansvarsnormen skærpet? ∏∏ Er skadelidtes bevisbyrde lempet? ∏∏ Gives der erstatning for flere tabstyper? ∏∏ Udmåler domstole og voldgiftsretter erstatning mere/mindre rundhåndet? ∏∏ Er det blevet sværere for rådgiveren at begrænse sit ansvar? Der fokuseres på udvalgte rådgivningsbrancher, der traditionelt mødes med krav om ansvar. Der ses blandt andet på rådgiveransvaret for advokater og revisorer samt ejendomsmæglere, pengeinstitutter og tekniske rådgivere som ingeniører og arkitekter. Det disciplinære ansvar inddrages. Endvidere omtales prospektansvaret. Endelig inddrages ansvarsforsikring for rådgivere.

68

Efteruddannelse for jurister

Der tilstræbes en case-baseret kursusform med tyngden på de spørgsmål, som i praksis melder sig i arbejdet med disse retsområder, herunder koblingen mellem erstatningsreglerne og de processuelle forhold. Der lægges vægt på at anskue problemstillingerne, som de typisk præsenterer sig for rådgiversiden, fra skadelidtes vinkel og fra dommersædet.

Tid & sted  16. juni 2014 Danske Advokater, ValenciaHallen, København.  2. september 2014 Radisson BLU, Aarhus.

UNDERVISER / INSTRUKTØR ∏∏ Advokat Oluf Engell, Bruun & Hjejle. ∏∏ Advokat Christian Johansen, Bruun & Hjejle. ∏∏ Advokat Jakob Lentz, Bruun & Hjejle. ∏∏ Advokat Torben Byskov Petersen, Bruun & Hjejle. ∏∏ Advokat Jeppe Skadhauge, Bruun & Hjejle.

Praktiske spørgsmål - kontakt Anja Bergstrøm Christensen, abc@domstolsstyrelsen.dk, tlf. 99 68 42 76. Kurset udbydes i fællesskab med Danske Advokater.


Skatte- og afgiftsstrafferet Målgruppe Kurset henvender sig til dommere, anklagere og advokater.

Indhold Straffesager om overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen har stigende aktualitet og involverer en række vanskelige skatte- og strafferetlige problemstillinger.

Tid & sted  12. maj 2014 Danske Advokater, ValenciaHallen, København.  12. juni 2014 Radisson BLU, Aarhus.

UNDERVISER / INSTRUKTØR På kurset gives en oversigt over lovgrundlaget og dets anvendelse i det praktiske retsliv. En række problemområder belyses særskilt herunder: ∏∏ Skattekontrollovens, kildeskattelovens og momslovens straffebestemmelser. ∏∏ Punktafgiftslovenes straffebestemmelser. ∏∏ Skatte- og afgiftssvig af særlig grov karakter, straffelovens §289. ∏∏ Skatte- og afgiftsstrafferetten og den almindelige strafferet ∏∏ Skatteunddragelse og skattesvig. ∏∏ Sagstyper i praksis. ∏∏ International skatteunddragelse. ∏∏ Sagsgangen hos skatte- og afgiftsmyndigheder – fastlæggelse af skatte- og afgiftskravet. ∏∏ Sagens afgørelse/sanktionspraksis. ∏∏ Rådgiveransvar.

∏∏ Advokat Michael Amstrup, Rønne & Lundgren. ∏∏ Professor, dr. jur. Jan Pedersen, Juridisk Institut, Aarhus Universitet.

Praktiske spørgsmål - kontakt Anja Bergstrøm Christensen, abc@domstolsstyrelsen.dk, tlf. 99 68 42 76. Kurset udbydes i samarbejde med Danske Advokater, DJØF Efteruddannelse og Rigsadvokaten.

Efteruddannelse for jurister

69


Menneskerettigheder i et strafferetligt perspektiv Målgruppe Dommere, retsassessorer og dommerfuldmægtige. Herudover vil også anklagere og advokater deltage.

Mål Dommere og anklagere bliver i stigende omfang mødt med spørgsmål, der relaterer sig til overholdelsen af menneskerettighederne i forbindelse med retsprocessen. Vi ønsker at styrke dommeres og anklageres kendskab til menneskerettighederne og menneskerettighedsdomstolens dynamiske retsanvendelse. Herudover kan dommere og anklagere lære af hinandens praktiske erfaringer og udveksle synspunkter om, hvordan vi bedst muligt håndterer menneskeretlige problemstillinger i det praktiske arbejde med straffesagerne. Kurset vil give kendskab til indholdet af dele af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, der i særlig grad relaterer sig til straffeprocessen. Det søges at gøre deltagerne på kurset mere bevidste om menneskerettighedernes indhold og anvendelsesområde og dermed bedre til at håndtere menneskeretlige problemstillinger i det praktiske arbejde med straffesagerne.

Indhold Undervisningen veksler mellem plenumundervisning og drøftelser af konkrete problemstillinger i mindre grupper. Herudover vil der om aftenen på kursets første dag blive afholdt en paneldebat om en aktuel menneskeretlig problemstilling med deltagelse af menneskeretlige eksperter og debattører.

70

Efteruddannelse for jurister

Tid & sted  20. – 21. marts 2014 Hotel Park Inn by Radisson Copenhagen Airport. Ændring af sted kan forekomme. Tjek derfor Campus ved endelig tilmelding.  5. – 6. maj 2014 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens. Ændring af sted kan forekomme. Tjek derfor Campus ved endelig tilmelding.

UNDERVISER / INSTRUKTØR ∏∏ Adjunkt, ph.d. Trine Baumbach, Københavns Universitet – Det Juridiske Fakultet, trine.baumbach@jur-ku.dk ∏∏ Højesteretsdommer Thomas Rørdam, thomaspeterroerdam@hoejesteret.dk ∏∏ Højesteretsdommer Hanne Schmidt, hanneschmidt@hoejesteret.dk

Praktiske spørgsmål - kontakt Tina Brandi, tibra@domstolsstyrelsen.dk, tlf. 99 68 42 95. Kurset udbydes i samarbejde med Danske Advokater og Rigsadvokaten


Selskabsret Målgruppe Kurset henvender sig til dommere, advokater og anklagere samt jurister i øvrigt, der ønsker en grundlæggende gennemgang af reglerne for kapitalselskaber. Kurset forudsætter ikke i særlig grad forudgående kendskab til selskabsret.

Tid & sted  21. august 2014 Radisson BLU, Aarhus.  28. august 2014 Danske Advokater, ValenciaHallen, København.

Undervisere/instruktører Indhold Grundlæggende selskabsret med fokus på de rådgivningsmæssige dispositioner som også kan blive et domstolsanliggende - stiftelse, kapitaltilførsel/afgang, aktionærlån, finansiering, ledelsesmodeller m.v. Kurset er en gennemgang af de grundlæggende selskabsretlige regler for aktie- og anpartsselskaber (kapitalselskaber), som de ser ud efter de seneste års ændringer og samlingen af reglerne i en ny selskabslov. Kursets hovedpunkter er: ∏∏ Stiftelse og kapitalandele. ∏∏ Kapitaltilførsel. ∏∏ Kapitalafgang, herunder udbytte og egne kapitalandele. ∏∏ Aktionærlån og selvfinansiering. ∏∏ Ledelsesmodeller. ∏∏ Generalforsamlinger. ∏∏ Ejeraftaler. ∏∏ Fusion og spaltning.

∏∏ Advokat Anders Ørjan Jensen, Gorrissen Federspiel. ∏∏ Advokat Niels Bang, Gorrissen Federspiel.

Praktiske spørgsmål - kontakt Anja Bergstrøm Christensen, abc@domstolsstyrelsen.dk, tlf. 99 68 42 76. Kurset udbydes i samarbejde med Danske Advokater, DJØF Efteruddannelse og Rigsadvokaten

Efteruddannelse for jurister

71


Byretskonstitutioner Målgruppe De syv konstituerede i byretskonstitution ved retterne i Ålborg, Viborg, Kolding, Odense, Frederiksberg og Hillerød samt Københavns byret. Bemærk kurset er obligatorisk at deltage i for konstituerede ved byretterne, og Uddannelsen sørger for tilmelding i Campus.

Tid & sted  5. – 7. marts 2014 Hotel Park Inn by Radisson Copenhagen Airport.  3. – 5. september 2014 Hotel Park Inn by Radisson Copenhagen Airport.

UNDERVISER / INSTRUKTØR Mål Målet er, at deltagerne bliver introduceret til arbejdet som byretsdommer samt opnår et fælles netværk, som de kan bruge under konstitutionsperioden.

Indhold Kurset tager udgangspunkt i en dialogbaseret undervisning og veksler mellem opgaver og undervisningsmetoder. Der er fastlagt et kursusprogram med punkterne: ∏∏ Introduktion til Danmarks Domstole, dommerrollen og byretskonstitution. ∏∏ Skriftlig kommunikation. ∏∏ Civile sager. ∏∏ Straffesager.

72

Efteruddannelse for jurister

∏∏ Byretspræsident Bjarne Bjørnskov Jensen, bbj@domstol.dk ∏∏ Dommer Christina Breinstrup, chbr@domstol.dk ∏∏ Dommer Lis Hævdholm, lisha@domstol.dk (5. – 7. marts). ∏∏ Dommer Jette Skole, jfs@domstol.dk (3. – 5. september). ∏∏ Dommer Anni Højmark, annih@domstol.dk ∏∏ Dommer Torben Hvid, toh@domstol.dk ∏∏ Dommer Linda Lauritsen, linla@domstol.dk

Praktiske spørgsmål - kontakt Tina Brandi, tibra@domstolsstyrelsen.dk, tlf. 99 68 42 95.


Insolvensrettens dag 2014 Målgruppe Domstolsjurister, advokater, revisorer, repræsentanter for den finansielle sektor, universitetsverdenen, offentlige myndigheder og andre dele af erhvervslivet, der på professionel basis arbejder med insolvens og rekonstruktion.

Formål Deltagerne kan forvente faglig ajourføring, debat og erfaringsudveksling. Insolvensrettens Dag er blevet afholdt siden 2011 med over 250 deltagere hver gang. Formålet med dagen er, at alle, der på professionel basis arbejder med insolvens og rekonstruktion, kan få lejlighed til én gang om året at samles til en konference med spændende aktuelle indlæg fra ind- og udland og samtidig få lejlighed til faglig debat i workshops.

Indhold Oplæg om aktuelle emner, debat og workshops om insolvensfaglige emner.

Tid & sted  27. marts 2014 København.

Praktiske spørgsmål - kontakt Pernille Gaarre Andersen, pga@domstolsstyrelsen.dk, tlf. 99 68 43 09.

Efteruddannelse for jurister

73


Retsmægling efteruddannelse – refleksion og fornyelse Tilbring en formiddag sammen med retsmæglerkolleger med masser af mulighed for erfaringsudveksling og input til håndtering af konkrete problemstillinger i retsmægling. Målgruppe Dommerretsmæglere og advokatretsmæglere.

Mål Refleksion og supervision er efteruddannelse for retsmæglere med henblik på at sikre et højt etisk og fagligt niveau for mægling ved domstolene.

Tid & sted  25. februar 2014, kl. 10.00 – 13.00 Domstolsstyrelsen.  7. november 2014, kl. 10.00 – 13.00 Domstolsstyrelsen.

UNDERVISER / INSTRUKTØR Indhold Underviserne tager aktuelle problemstillinger op, og deltagerne bidrager med ønsker til problemstillinger, som de ønsker at behandle. Arbejdsformen er dels diskussion i hele gruppen, dels i mindre grupper. Vekslen mellem opgaver og plenum. Nærmere program for efteruddannelsen vil blive udarbejdet senere. Det er muligt, at der vil medvirke skuespillere i undervisningen.

74

Efteruddannelse for jurister

∏∏ Adjunkt og mægler Lin Adrian, lin.adrian@jur.ku.dk ∏∏ Dommerretsmægler Sanne Bager, saba@domstol.dk ∏∏ Dommerretsmægler Tuk Bagger, tukbagger@oestrelandsret.dk ∏∏ Eventuelt ekstern oplægsholder.

Praktiske spørgsmål - kontakt Tina Brandi, tibra@domstolsstyrelsen.dk, tlf. 99 68 42 95.


Medietræning Målgruppe Pressekontaktdommere, retspræsidenter og andre pressetalspersoner.

Tid & sted  16. januar 2014 Hotel Park Inn by Radisson Copenhagen Airport.

Mål Kurset skal gennem oplæg og praktiske øvelser klæde deltagerne på til at håndtere både konkrete interviewsituationer og det daglige samarbejde med pressen.

Praktiske spørgsmål – kontakt Pernille Gaarre Andersen, pga@domstolsstyrelsen.dk, tlf. 99 68 43 09.

Indhold Deltagerne vil på baggrund af relevante og konkrete cases gennemgå interviewøvelser både med og uden tv-optagelse. Efter hver øvelse gives feedback. Foruden de praktiske øvelser vil der være oplæg om domstolenes situation i det aktuelle mediebillede og gode råd om pressehåndtering, ligesom en journalist fra pressen indbydes til diskussion af relevante temaer. Deltagerne får indblik i: ∏∏ pressens arbejdsmetoder- og vilkår, ∏∏ praktisk håndtering af pressekontakten, ∏∏ det typiske forløb af kritiske sager. Deltagerne får individuel træning i: ∏∏ konkret pressehåndtering, ∏∏ at formidle domstolenes budskaber til medierne.

Efteruddannelse for jurister

75


Advokatuddannelsen Domstolsstyrelsen tilbyder et mindre antal dommerfuldmægtige at gennemføre advokatuddannelsen. Målgruppe Dommerfuldmægtige, der har afsluttet grunduddannelsen.

Tid & sted

Mål

Ansøgning om deltagelse skal indsendes til Domstolsstyrelsen via rettens præsident senest den 1. oktober eller 1. marts med henblik på optagelse det kommende semester.

Formålet med at tilbyde advokatuddannelsen til dommerfuldmægtige er dels at styrke den faglige profil hos dommerfuldmægtigene, dels at gøre stillingerne ved domstolene mere attraktive i rekrutteringsøjemed, herunder at forbedre dommerfuldmægtiges værdi på arbejdsmarkedet.

Ansøgningen skal være begrundet, og præsidenten skal desuden tiltræde og anbefale, at den pågældende fuldmægtig gennemfører advokatuddannelsen, jf. nærmere særskilt info herom på intranettet.

Indhold Jurister, der er dimitteret efter 1. januar 1997, skal gennemføre en særlig uddannelse for at blive advokat. Uddannelsen udbydes via Advokatsamfundet og består af et kursusforløb af samlet 20 dages varighed fordelt på 8 kurser samt en teoretisk eksamen og en praktisk prøve i form af en retssagsprøve. Uddannelsen er nærmere beskrevet på advokatsamfundets hjemmeside www. advokatsamfundet.dk

Det bemærkes, at gennemførelse af uddannelsen forudsætter, at Justitsministeriets Kursusudvalg tillader, at den praktiske retssagsprøve gennemføres på baggrund af en fiktiv sag. Dommerfuldmægtige, der har fået tilsagn fra Domstolsstyrelsen om at gennemføre advokatuddannelsen skal selv rette henvendelse til kursusudvalget herom. Det bemærkes videre, at antallet af pladser er stærkt begrænset.

Praktiske spørgsmål - kontakt Tina Brandi, tibra@domstolsstyrelsen.dk, tlf. 99 68 42 95.

76

Efteruddannelse for jurister


Dommer i bevægelse Målgruppe Udnævnte dommere.

Mål En vandring for dommere vil fokusere på at: ∏∏ Realisere personlige potentialer. ∏∏ Forny fokus på faglige og kollegiale kompetencer. ∏∏ Skabe personligt sammenhæng mellem udviklingspunkter og det endelige mål. ∏∏ Målrette samspillet i organisationen. ∏∏ Formulere personlige strategier til håndtering af arbejdspres og trivsel. ∏∏ Skabe en ny og vedvarende inspirationskilde hos dommeren.

Indhold Som dommer er man ansvarlig for at løse sine opgaver rettidigt og med bedst mulig kvalitet. Det stiller store krav til dommerens tilstedeværelse og planlægning. Dog har det den konsekvens, at dagligdagen er komprimeret, og at det til tider er vanskeligt at få plads til eftertanke.

Både individuelt og gennem samtaler får deltagerne inspiration, vejledning og struktur til at sætte handling på ønskede udviklingstiltag. De enkelte vandringer foregår udendørs med overnatning i det fri. Det danner rammen for et afklarende forløb, hvor den enkelte går på opdagelse i sin faglige og personlige motivationskilder.

Antal deltagere 5-8 deltagere.

Tid & sted  6. – 7. maj 2014  16. – 17. juni 2014  20. – 21. august 2014 Eller tilmelding som gruppe, hvor dato er efter aftale. Sted fastlægges af underviser/aftales nærmere.

UNDERVISER / INSTRUKTØR Birthe Hyldborg Jensen, Art of Balance.

En vandring er en mulighed for få et personligt kompetenceløft og se sig selv og samspillet med organisationen efter i sømmene. Den enkelte vandring specialdesignes, så deltageren gennem dialog og individuelle øvelser får input til at genopdage sit virke i organisationen.

Praktiske spørgsmål - kontakt Pernille Gaarre Andersen, pga@domstolsstyrelsen.dk, tlf. 99 68 43 09.

Efteruddannelse for jurister

77


International uddannelse Deltag på kurser i Europa og mød dine europæiske kolleger. En enestående mulighed for at skabe internationale netværk. Målgruppe Dommere, retsassessorer og dommerfuldmægtige. Domstolsstyrelsen har øremærket midler på uddannelsesbudgettet til brug for domstolsjuristers efteruddannelse i EU-ret. Der vil på intranettet blive orienteret om, hvordan disse midler udmøntes. Ønsker man at deltage på EU-retlige aktiviteter, som styrelsen ikke betaler, skal den enkelte ret selv afholde udgifterne forbundet med deltagelse (blandt andet transport, kost og logi).

78

Efteruddannelse for jurister


European Judicial Training Network EJTN (The European Judicial Training Network) blev oprettet af de uddannelsessteder og institutioner, der specielt er ansvarlige for uddannelsen af dommere og anklagere i samtlige EU-medlemslande. EJTNs sekretariat er beliggende i Bruxelles og ledes af en generalsekretær, som vælges for en 4-årig periode af generalforsamlingen.

Aktiviteter EJTN udarbejder hvert år et omfattende kursuskatalog bestående af kurser og seminarer inden for mange forskellige discipliner. Kurserne udbydes af uddannelsesinstitutionerne i medlemsstaterne i Europa. EJTNs kursuskatalog udkommer kun i elektronisk form og kan findes på EJTNs hjemmeside www.ejtn.eu, hvor der også kan læses mere om netværket. EJTNs udvekslingsprogram for dommere, retsassessorer og dommerfuldmægtige er et led i EJTNs arbejde for at fremme et tættere

samarbejde på uddannelsesområdet for dommere og anklagere i EU. Et udvekslingsbesøg varer 10 arbejdsdage (short term exchange) og foregår ved en domstol i et EU-land. EJTN har desuden indgået en aftale med Den Europæiske Menneskeretsdomstol (EMD) i Strasbourg om mulighed for at besøge domstolen i en uge (5 arbejdsdage) sammen med andre europæiske domstolsjurister. Der arrangeres typisk 2 besøgsophold om året med hver sit arbejdssprog – engelsk eller fransk. EJTN har endvidere indgået aftale med EU-Domstolen i Luxembourg om mulighed for at besøge Domstolen i 2 dage sammen med andre europæiske domstolsjurister. Der arrangeres typisk 2 – 4 besøgsophold om året med hvert sit arbejdssprog – engelsk eller fransk.

Europäische Rechtsakademie Europäische Rechtsakademie (ERA) blev oprettet i 1992 på baggrund af en anbefaling fra Europaparlamentet til EU-Kommissionen om, at der var behov for fortsat uddannelse af europæiske jurister i EU-ret, og at der derfor skulle investeres i et center, som kunne forestå en sådan uddannelse. ERA er beliggende i Trier, Tyskland,

og ERA arrangerer hvert år et stort antal kurser og seminarer i EU-retlige emner. Nogle kurser finansieres helt eller delvist af EU-kommissionen, mens andre har deltagergebyr. Der kan læses mere om ERA på hjemmesiden www.era.int, hvor det omfattende kursuskatalog også kan findes.

Efteruddannelse for jurister

79


Særlige kurser via ERA i 2014 af interesse for danske domstolsjurister

80

EU anti-discrimination law (series of the seminars for the judiciary):

EU gender equality law (series of seminars for the judiciary):

17. – 18. februar 2014, Trier (2 pladser til danske domstolsjurister). Seminaret foregår på engelsk og tysk.

Maj 2014, Bukarest (2 pladser til danske domstolsjurister). Seminaret foregår på engelsk og rumænsk.

19. – 20. maj 2014, Trier (2 pladser til danske domstolsjurister). Seminaret foregår på engelsk og polsk.

September 2014, Barcelona (2 pladser til danske domstolsjurister). Seminaret foregår på engelsk og spansk.

8. – 9. december 2014, Trier (2 pladser til danske domstolsjurister). Seminaret foregår på engelsk og italiensk.

24. – 25. november 2014, Trier (2 pladser til danske domstolsjurister). Seminaret foregår på engelsk og tysk.

Mere information om seminaret kan findes på www.era.int/antidiscrimination. Deltagelse er gratis. Rejseudgifter op til 450 ¤ refunderes af ERA, som også betaler forplejning og 2 hotelovernatninger.

Mere information om seminaret findes på www.era.int/gender. Deltagelse er gratis. Rejseudgifter op til 450 ¤ refunderes af ERA, som også betaler forplejning og 2 hotelovernatninger. ERA udbyder seminarer løbende, og disse vil blive annonceret via særskilte infoer på intranettet.

Efteruddannelse for jurister


European Institute of Public Administration European Institute of Public Administration (EIPA) er et uafhængigt institut oprettet i 1981. EIPAs formål er at støtte udviklingen i EU ved blandt andet at tilbyde uddannelse i EU-ret og EU-relaterede områder og emner. Nogle kurser finansieres helt eller delvis

af EIPA og EU-kommissionen, mens andre har deltagergebyr. Der kan læses mere om EIPA på hjemmesiden www.eipa.eu, hvor kursuskataloget også kan findes.

SEND Samarbejdsorganet for Efteruddannelse af Nordens Dommere (SEND) har siden 1989 arrangeret seminarer for dommere i de nordiske lande. Gennem fællesnordisk kompetenceudvikling og dialog medvirker SEND til udviklingen af den nordiske retskultur og retstradition og medvirker til at styrke dommernes kompetenceudvikling såvel fagligt som personligt. SEND tilstræber hvert år at afholde to seminarer på nær de år, hvor der afholdes Nordisk Juristmøde. Afholdelse af seminarerne går på skift i de nordiske lande, og 8-10 dommere fra hvert nordisk land kan normalt deltage.

Yderligere information om seminarerne sker på intranettet eller ved særskilt e-mail til dommerne.

Praktiske spørgsmål og tilmelding - kontakt Er du interesseret i at deltage i kurser udbudt af EJTN, EIPA eller ERA, skal du kontakte Maria Agervig Tarp. Tilmelding til studiebesøg og udvekslingsophold finder sted en gang årligt – typisk sidst på året – og vil blive annonceret på intranettet. Maria Agervig Tarp, mata@domstolsstyrelsen.dk, tlf. 99 68 42 93.

I 2014 afholdes Nordisk Juristmøde den 21. – 23. august i Oslo. Der afholdes derfor kun et SEND seminar i 2014, den 12. – 14. maj i Norge. Indholdet og målgruppen er endnu ikke afklaret.

Efteruddannelse for jurister

81


Ledelsesudvikling


Det praksisnære lederafklaringsmodul En dygtig leder er bevidst om sin egen ledelsesstil og fortrolig med relevante ledelsesformer. Med det praksisnære lederafklaringsmodul får du afklaret, om en fremtid som leder er noget for dig. Målgruppe Forløbet er målrettet dig, som ikke er leder i dag – men du overvejer, om det er vejen for dig.

Formål Du får indsigt i ledelsesmæssige opgaver i praksis, så du bliver klædt på til en fremtidig karriere som leder. Du får værktøjer til at arbejde med din personlige ledelsesstil, og du får et skarpt blik for dine samarbejdspartneres, kollegers og kommende medarbejderes kompetencer og udviklingspotentialer. Du får indblik i relevante ledelsesteorier og overblik over dine personlige kompetencer, herunder dine styrker og svagheder som leder. Vi arbejder med ledelsessimulering, hvor du afprøver dig selv i forskellige ledelsessituationer. Vi har særligt fokus på de krav, der stilles til ledelsesfunktionen ved retterne, og vi arbejder med forskellige konkrete cases fra hverdagen i retterne.

Overordnede læringsmål Forløbet er for dig, der vil:

84

Ledelsesudvikling

∏∏ have viden om forskellige ledelsesformers effektivitet i konkrete situationer, ∏∏ have overblik over dine egne ledelsesmæssige styrker og svagheder, så du kan arbejde målrettet med din personlige ledelsesstil, ∏∏ forstå de krav, der stilles til ledelsesfunktionen ved retterne, ∏∏ kunne anvende dialogen som et ledelsesværktøj og forstå den konkrete situations betydning for din gennemslagskraft, ∏∏ tilegne sig forskellige relevante værktøjer til personlig planlægning, præsentation af budskaber og fremlæggelse af problemstillinger.

Andre oplysninger Det praksisnære lederafklaringsforløb er baseret på faget “ledelse i praksis” fra akademiuddannelsen i ledelse. Faget giver 10 ECTSpoint og afsluttes med en mundtlig eksamen kombineret med en konkret case fra din egen dagligdag. Kurset kan med fordel tages inden “førleder-forløbet”, som du skal udvælges specielt til af rettens ledelse. Læs mere om akademiuddannelser på side 142 – 144.


Tid & sted  Foråret 2014 i København 14. januar, 28. januar, 4. februar, 25. februar, 4. marts, 17. marts og 1. april. Eksamen den 28. eller 29. april. Der er 7 dage med undervisning (kl. 9 – 16) i løbet af et semester. Desuden skal du afsætte en dag til eksamen.

Overnatning Da der ikke er tale om et internatkursus tilbydes der overnatning til de deltagere, der opfylder betingelserne herfor. Se i PAV kap. 13.3.3 om du opfylder betingelserne for overnatning i forbindelse med tjenesterejse.

UNDERVISER / INSTRUKTØR Chefkonsulent Lasse Karlberg, laka@eaaa.dk

Praktiske spørgsmål - kontakt Tina Brandi, tibra@domstolsstyrelsen.dk, tlf. 99 68 42 95.

Ledelsesudvikling

85


Førlederforløb Bliv afklaret om din eventuelle fremtidige lederrolle Målgruppe Kurset er målrettet medarbejdere ved domstolene, som er indstillet af præsidenten til at deltage i forløbet. Kurset retter sig således både mod kontorpersonale og jurister ved domstolene.

Mål Formålet er at introducere medarbejdere ved domstolene til de opgaver og udfordringer, som typisk ligger i lederrollen. Samtidig har forløbet fokus på at give deltagerne indblik i egne præferencer og arbejde med konkrete problemstillinger. Formålet er således at introducere til rollen som leder, herunder opgaver og værktøjer, frem for en træning i brugen af de enkelte ledelsesværktøjer.

derens ledelsespotentiale samt medarbejderens egen motivation, ambition og interesse for ledelse. Det vil først være muligt at tilmelde sig disse kurser i 2014. Vi udsender særskilt information om tilmeldingsprocedure primo marts 2014. Deltagerne vil i forbindelse med forløbet blive personlighedstestet (MBTI), så en del af forløbet vil også omhandle tilbagemelding og opfølgning på testens resultater. Afklaringsprocessen kan være kompliceret og kræver en personlig investering fra deltagerne både før, under og efter forløbet. Derfor vil forløbet også få karakter af et meget intenst forløb.

Indhold Forløbet varer fire dage, hvoraf tre af dagene er internat. Der afholdes to forløb årligt med ca. 18 deltagere på hvert hold, hvilket svarer til én deltager fra hver ret, dog to deltagere fra Østre Landsret, Københavns Byret og Glostrup på grund af retternes størrelse. Præsidenten og administrationschefen udvælger i samarbejde med rettens funktionschefer og afdelingsledere deltagerne til førlederforløbet. I denne proces foretages en vurdering af medarbej-

86

Ledelsesudvikling

Deltagerantallet muliggør, at der er en høj grad af synlighed i forløbet, og der vil være god plads til at tage fat i den enkeltes oplevelse, erfaring og refleksioner, såvel individuelt, i små teams og i plenum. Baggrunden for, at en stor del af forløbet foregår på internat, er, at deltagerne skal have mulighed for at fortsætte forløbet op mod middagen samt for at muliggøre eventuelt individuel reflektionstid og kollegial netværksdannelse.


Tid & sted  Hold 1 Modul 1: 8. – 10. oktober 2014 Scandic Silkeborg. Modul 2: 6. november 2014 Sted endnu ikke fastlagt.  Hold 2 Modul 1: 10. – 12. november 201 Scandic Silkeborg. Modul 2: 15. december 2014 Sted endnu ikke fastlagt.

 “

Meget professionelt kursus!

UNDERVISER / INSTRUKTØR

(Tidligere kursusdeltager om kurset

Konsulenterne Steen Georg Jensen og Tim Bak Madsen, Team Consult Development.

Førlederforløb)

Praktiske spørgsmål - kontakt Anja Bergstrøm Christensen, abc@domstolsstyrelsen.dk, tlf. 99 68 42 76.

Ledelsesudvikling

87


Det er godt, at vi mødes og drøfter aktuelle emner og ikke mindst aftaler praktiske fremgangsmåder. Det styrker netværket blandt afdelingsledelserne, og vi løser opgaverne mere ensartet på tværs af retterne. (Tidligere deltager om kurset Efterårstræf for afdelingsledelserne)


Efterårstræf for afdelingsledelserne To dage med inspiration og erfaringsudveksling for afdelingsledere og funktionschefer Målgruppe Funktionschefer og afdelingsledere.

Mål og indhold Efterårstræf er et væsentligt bidrag til at sikre, at Danmarks Domstole kommer nærmere målene om ensartethed i opgaveløsningen og korte sagsbehandlingstider. Hvert år mødes afdelingsledelserne fra de enkelte afdelinger med kollegerne fra hele landet. Emnerne på efterårstræf er aktuelle emner og emner, som deltagerne har ønsket at tage op med kollegerne. Efterårstræf tilrettelægges ud fra de ønsker og behov, som afdelingsledelserne har. Forud for efterårstræf opfordres målgruppen til både at foreslå emner og selv bidrage med oplæg og erfaringer.

Tid & sted  Afdelingsledelserne i administrationen 1. – 2. september 2014  Afdelingsledelserne i fogedretten 8. – 9. september 2014  Afdelingsledelserne i retssekretariaterne 22. – 23. september 2014  Afdelingsledelserne i skifteretten 29. – 30. september 2014  Sekretariatschefer/juridiske sekretærer 6. – 7. oktober 2014  Afdelingsledelserne i fællessekretariatet og tinglysningsrettens afdelingsledere 7. – 8. oktober 2014 Hotel Opus Horsens.

Efterårstræf omhandler både ledelsesmæssige temaer og emner, som er relevante for den konkrete faggruppe. De temaer, der drejer sig om ledelse, vil som udgangspunkt være på programmet på alle efterårstræf, så der på tværs af afdelingerne i den enkelte ret kan skabes et fælles fundament og en mulighed for i den enkelte ret at arbejde videre ud fra samme grundlag.

UNDERVISER / INSTRUKTØR Tovholder på alle seminarer: Bedste Praksis konsulent Merete Schlüter, mesc@domstol.dk

Praktiske spørgsmål - kontakt Tina Brandi, tibra@domstolsstyrelsen.dk, tlf. 99 68 42 95.

Erfaringsudveksling er en vigtig brik i udviklingen af retterne. På efterårstræf sammensættes programmet, så der er tid til både formel og uformel erfaringsudveksling.

Ledelsesudvikling

89


Strategisk Kompetenceudvikling Hvordan finder du ud af, hvilke kurser og anden kompetenceudvikling du og dine medarbejdere skal have? Lær at analysere dig frem til en strategisk forankret kompetenceudviklingsplan for dig og dit team. Målgruppe Ledere, der har ansvar for kompetenceudvikling. Deltagerne skal medbringe rettens handlingsplan vedrørende kompetenceudvikling. Deltagerne skal gerne kende deres medarbejderes kompetenceniveau.

∏∏ Kunne matche udviklingsbehov med passende kompetenceudviklingsaktiviteter. ∏∏ Kende og kunne gengive aktiviteter, der kan øge effekten af kompetenceudvikling. ∏∏ Forstå barrierer for implementering af strategisk kompetenceudvikling i egen organisation.

Formål Dette kursus skal bidrage til, at vi ved Danmarks Domstole effektivt får dækket de kompetenceudviklingsmæssige behov. Desuden skal kurset sikre, at de kompetenceudviklings-ansvarlige er klædt på til at tage strategisk forankrede beslutninger om, hvilke kompetenceudviklingsaktiviteter, der bør prioriteres. Dette leder forhåbentlig også til, at deltagerne på kurserne vil være mere målrettede og bevidste om, hvad de skal bruge det lærte til efterfølgende og dermed sikre større udbytte af kurserne.

90

Undervisningen vil være meget interaktiv og case-baseret.

Tid & sted  26. marts 2014 Hotel Opus Horsens.  27. marts 2014 Hotel Park Inn by Radisson Copenhagen Airport.

Overordnede læringsmål

UNDERVISER / INSTRUKTØR

Overordnet skal deltagerne efter kurset: ∏∏ Kunne nedbryde strategien til konkrete aktiviteter og heraf udlede, hvilke kompetencer der er nødvendige for at gennemføre disse. ∏∏ Kunne foretage en analyse af egne og medarbejderes nuværende kompetenceniveau.

Konsulent Jesper Mathisen (IPMA, Prince 2, PMI), mail@jespermathisen.dk

Ledelsesudvikling

Praktiske spørgsmål - kontakt Anja Bergstrøm Christensen, abc@domstolsstyrelsen.dk, tlf. 99 68 42 76.


Når lederen leder Teamledelse og medarbejderledelse i praksis med efterfølgende individuel coaching Målgruppe Udnævnte ledere.

Formål og indhold Lederens opgave bliver mere og mere mangfoldig og kompleks. Det er et fag i sig selv at være leder. Lederen skal sørge for, at teamet performer optimalt samt aktivt bruger hinandens ressourcer og kompetencer for at sikre høj faglighed og effektivitet. Den gode stemning og den positive trivsel er også lederens ansvar. Med andre ord skal lederen sætte sit eget potentiale i spil på to niveauer – ledelsesmagt og ledelseskraft. Seminarets formål er at inspirere og kvalificere den enkelte leder i forhold til eget lederskab. Hvordan arbejder man som leder mere målrettet med at øge trivslen og engagementet hos den enkelte medarbejder og i de grupper/teams, der arbejdes med? Det handler om at skabe øget vækst og kvalitet i samarbejdet og opgaveløsningen. Formålet er endvidere at øge ledernes kompetencer i forhold til at lede i små og store forandringer. I de senere år er der forsket intensivt i ledelse. Der peges på helt nye vinkler med hensyn til at forstå, hvilken rolle ledelse indtager, samt hvad og hvordan ledelse påvirker grupper eller organisationer. Den nye forskning understreger vigtigheden af egen lederstil (i forhold til de resultater, der ønskes opnået) og i forlængelse af det, tilbydes helt nye ledelsesværktøjer med en

92

Ledelsesudvikling

særdeles positiv effekt. For at forstå eget og andres typiske fokus og bidrag til samarbejdet, er Jungs typologi inddraget via MBTI. MBTI teorien giver samtidig et godt overblik over, hvordan man typisk skal lede teams, så deres indbyrdes samarbejde bliver værdifuldt og konstruktivt. Dagene vil indholdsmæssigt balancere mellem klassiske ledelsesværktøjer og helt nye ledelsesteorier og metoder med fokus på, hvorledes disse kan bruges i praksis.

Mål De overordnede mål for dagene: ∏∏ At deltageren opnår ny viden om sig selv som leder, samt øget indsigt i egne ressourcer og udviklingsområder. ∏∏ At deltagerne via “Den nye psykologi” får indsigt og redskaber til effektiv ledelse af team. ∏∏ At deltagerne bliver præsenteret for Jungs typologi (MBTI) og selv får valgt deres type. ∏∏ At deltagerne får grundig indsigt i MBTI-teorien som afsæt for konstruktiv teamledelse. ∏∏ At deltageren definerer “den vanskelige/besværlige medarbejder”, og inspireres til nye tilgange for ledelsesmæssig håndtering. ∏∏ At lederen “for alvor” får sat sig selv i spil i forhold til at sikre retning, perspektiv, visioner og værdier for teamet/afdelingen. ∏∏ At den enkelte leder får indsigt og redskaber til at udvikle


og motivere medarbejderne i en aktiv proces, der skaber en endnu mere attraktiv arbejdsplads.

Form Der veksles mellem teoretiske oplæg, individuelle- og grupperefleksioner, arbejde i mindre grupper med fremlæggelser og træning i brugen af de nye metoder og værktøjer.

Tid & sted  9. – 11. april 2014 Hotel Opus Horsens.

 “

Det bedste kursus jeg har deltaget på!

UNDERVISER / INSTRUKTØR Steen Georg Jensen og Tim Bak Madsen fra Team Consult Development.

(Tidligere kursusdeltager om Når lederen leder)

Praktiske spørgsmål - kontakt Anja Bergstrøm Christensen, abc@domstolsstyrelsen.dk, tlf. 99 68 42 76.

Ledelsesudvikling

93


Ledervandring Målgruppe Ledere og ledergrupper.

Med fokus på teambuilding, faglighed og naturlige inspirationskilder vil lederen fordybe sig i øjeblikket og derved genfinde den ro, der er eksistentiel for ethvert lederskab.

Mål En ledervandring vil fokusere på at: ∏∏ Realisere lederens glemte/ukendte potentiale. ∏∏ Forny lederens fokus gennem kunst og faglighed. ∏∏ Sætte ord og muligheder på udviklingsvisioner og strategier i organisationen. ∏∏ Skabe personligt sammenhæng mellem udviklingspunkter og det endelige mål. ∏∏ Målrette lederens individuelle strategiske ledelse. ∏∏ Skabe en ny og vedvarende inspirationskilde hos lederen.

Antal deltagere 5 – 8 deltagere.

Tilmelding En medarbejdergruppe eller en ret kan rette henvendelse til Uddannelsen, hvis I ønsker et forløb. Uddannelsen vil i det omfang det er muligt afholde ledervandringen.

Sted Indhold Som leder er inspiration og refleksion vigtige redskaber i dagligdagen, men begge redskaber har brug for at blive kultiveret og udfordret ofte for at skabe det bedste resultat. De specialdesignede ledervandringer er et dialogbaseret og fagligt målrettet input med individuelle øvelser til at udvikle lederens potentiale. Ved dialog og refleksion over de aktuelle udfordringer i ledernes egen hverdag, vil gruppen arbejde sig frem til nye fremtidssikrede løsninger med inspiration, vejledning og struktur fra konsulenten. De enkelte kurser vil finde sted i inspirerende udendørs omgivelser, som danner rammen for et forløb, hvor den enkelte leder kan genopdage sin faglige motivationskilde.

Aftales med Birthe Hyldborg.

UNDERVISER / INSTRUKTØR Birthe Hyldborg, Art of Balance, birthe@artofbalance.dk

Praktiske spørgsmål - kontakt Pernille Gaarre Andersen, pga@domstolsstyrelsen.dk, tlf. 99 68 43 09.

Ledelsesudvikling

95


Effektfuld kommunikation i den daglige ledelse Hvordan skaber lederen en effektfuld balance mellem trivsel og produktivitet? For at skabe udvikling i organisationen er der behov for at have en ledelsesmæssig bevidsthed om kommunikationen. På dette forløb får I, som ledergruppe, mulighed for at arbejde med dialog og refleksion som det ledelsesmæssige afsæt.

Mål

Målgruppe

Indhold

Kursusforløbet henvender sig til lokale ledelsesgrupper, der ønsker at styrke de fælles dialogiske og refleksive kompetencer for at sikre effektfulde resultater i organisationen.

Forløbet er opbygget over 3 workshops af 4 timer, som tilrettelægges med 3 ugers mellemrum. Inden selve forløbet vil ledergruppen formulere specifikke læringsmål. Forløbet vil være en vekselvirkning mellem undervisning af teoretiske måder at forholde sig på og brug af forskellige dialogiske metoder. Mellem modulerne vil der være både fælles og individuelle opgaver. Desuden vil der være udvalgte artikler som forberedelse. Afslutningsvis evalueres ledergruppens læring med henblik på fremtidig fokus.

Relevante kommunikationstemaer: ∏∏ Hvordan går vi som ledergruppe foran som et led i den strategiske kommunikation? ∏∏ Hvordan skaber lederen fælles mening i en organisation af højt kvalificerede og selvledende medarbejdere? ∏∏ Hvordan skabes en øget refleksion og læring i en produktionsorienteret og koncentreret arbejdsdag? ∏∏ Hvordan kan anerkendelse og værdier bruges til ledelsesmæssig styring? ∏∏ Hvordan skabes en kultur, hvor respekt for forskellighed er en produktiv ressource?

96

Ledelsesudvikling

Målet med dette udviklings- og læringsforløb er at give ledergruppen et fælles afsæt for styring af resultater og trivsel gennem det individuelle og fælles kommunikative lederskab.

Workshop 1: Organisationer som systemer af kommunikation Workshop 2: Lederens kommunikative værktøjskasse Workshop 3: Lederens strategiske kommunikation


Tid & sted  Afholdes i rettens egne lokaler. Tidspunktet fastsættes i samarbejde med underviseren.

Tilmelding En ledergruppe eller en ret kan rette henvendelse til Uddannelsen, hvis I ønsker et forløb. Uddannelsen vil i det omfang det er muligt afholde workshoppen.

UNDERVISER / INSTRUKTØR Birthe Hyldborg, Art of Balance, birthe@artofbalance.dk

Praktiske spørgsmål - kontakt Pernille Gaarre Andersen, pga@domstolsstyrelsen.dk, tlf. 99 68 43 09.

Ledelsesudvikling

97


Bliv en bedre leder - uddan dig efter behov med DOL De offentlige arbejdsgivere har som led i Kvalitetsreformen skabt et fleksibelt og kvalitetssikret uddannelsestilbud målrettet ledere i den offentlige sektor – Den Offentlige Lederuddannelse (DOL).

point. Hvis man ønsker den fulde uddannelse, skal man have 60 ECTS-point, det vil sige grundforløbet på 30 ECTS-point, 3 valgfrie moduler à 5 ECTS-point og specialemodulet på 15 ECTS-point.

Lederuddannelsen er anerkendt i forhold til andre uddannelser på diplomniveau og giver efterfølgende adgang til relevante master- og kandidatuddannelser.

I 2014 udbyder vi to standardmoduler til lederne ved Danmarks Domstole: Coaching og Kvalitet, resultat og effekt til brugere og borgere (KREB). Modulerne kan suppleres med andre moduler, så den enkelte over nogen tid kan gennemføre hele uddannelsen.

Modulerne i DOL er certificeret. Modulernes omfang er opgjort i ECTS-point og er på diplomniveau. De kan tages enkeltvis eller stykkes sammen til en hel uddannelse på diplomniveau i offentlig ledelse. På denne måde kan du skabe en fleksibel uddannelse, som matcher dine behov som leder. Modulerne kan tages i den rækkefølge, som man ønsker. DOL er bygget op af standardmoduler, valgmoduler og et specialemodul. Grundforløbet svarer til de 6 standardmoduler à 5 ECTS-

Det må påregnes, at der er en vis mængde læsestof på DOL modulerne. Uddannelsen er praksisnær men teoretisk funderet. Da det for mange ledere er en del år siden, de sidst har siddet på skolebænken, tilbyder vi i år et forløb på akademiniveau: Forberedelse til DOL – et praksisnært lederudviklingsforløb, som kan være en smagsprøve og en træning i at studere igen. Se mere på www.offentliglederuddannelsen.dk

Ledelsesudvikling

99


Forberedelse til DOL – et praksisnært lederudviklingsforløb Med forskellige ledelsesteorier, konkrete værktøjer og praksisnære ledelsesopgaver bliver du klædt på til at gennemføre Den Offentlige Lederuddannelse (DOL). Målgruppe

Overordnede læringsmål

Uddannelsen er målrettet afdelingsledere og funktionschefer. Uddannelsen er også for dig, som arbejder i en koordinerende funktion som for eksempel projekt- eller teamleder. Medarbejdere, som overvejer at blive leder, kan også deltage.

Uddannelsen er for dig, der vil: ∏∏ have viden om forskellige ledelsesformers effektivitet i konkrete situationer, ∏∏ forstå forskellige konfliktsituationer og kunne vælge den rette løsningsmodel, ∏∏ kunne analysere organisatoriske og arbejdspsykologiske problemstillinger ved retterne, herunder samspillet mellem struktur, proces og kultur, og med hjælp fra ledelses- og motivationsteori kunne vurdere udviklingspotentialet og behovet for ændringer, ∏∏ kunne lede både individuelle medarbejdere, teams og projektgrupper.

Formål Forberedelse til DOL er for dig, som ønsker en praktisk lederuddannelse, hvor du udvikler din personlige ledelsesstil og lærer at varetage daglige ledelsesmæssige opgaver. Der er fokus på både dine personlige styrker og svagheder som leder og på de organisatoriske rammer og problemstillinger, der har indflydelse på lederskabet. På uddannelsen får du desuden øvelser og praktiske tips til, hvordan du læser og forstår pensum, udformer en case og går til eksamen. Når du har taget uddannelsen, er du rustet til at tage en beslutning om, hvorvidt du vil fortsætte på DOL.

100

Ledelsesudvikling

Andre oplysninger Forberedelse til DOL indeholder to fag – “ledelse i praksis” og “organisation og arbejdspsykologi” – fra akademiuddannelsen i ledelse. Hvert fag giver 10 ECTS-point og afsluttes med en mundtlig eksamen kombineret med en konkret case fra din egen dagligdag.


Uddannelsen er ikke direkte adgangsgivende til DOL, men du kan på baggrund af de to fag få en realkompetencevurdering, som giver adgang til DOL.

Overnatning Da der ikke er tale om et internatkursus tilbydes der overnatning til de deltagere, der opfylder betingelserne herfor. Se i PAV kap. 13.3.3 om du opfylder betingelserne for overnatning i forbindelse med tjenesterejse.

Tid & sted  Foråret 2014, København. Der er 14 dage med undervisning (kl. 9-16) i løbet af et semester. Desuden skal du afsætte to dage til eksamen.

UNDERVISER / INSTRUKTØR Chefkonsulent Lasse Karlberg, laka@eaaa.dk

Praktiske spørgsmål - kontakt Modul 1: 22. januar, 5. februar, 26. februar, 12. marts, 26. marts, 9. april og 23. april. Eksamen den 5. eller 6. maj. Modul 2: 10. september, 24. september, 8. oktober, 22. oktober, 5. november, 19. november og 3. december. Eksamen den 15. eller 16. december.

Tina Brandi, tibra@domstolsstyrelsen.dk, tlf. 99 68 42 95.

Ledelsesudvikling

101


Coaching Kurset lærer dig at føre konstruktive og effektive samtaler med både en og flere – og at anvende coachende teknikker som en vigtig del af din ledelse. Målgruppe Kurset henvender sig til udnævnte ledere. Du skal være villig til at tilegne dig teori samt være aktiv med at føre en hel del samtaler mellem modulerne i uddannelsen med kolleger, medarbejdere eller andre, som vil stille sig til rådighed for, at du kan træne de teknikker og metoder, der gennemgås på uddannelsen og dermed hjælpe dig med at få praktisk erfaring, som vi kan reflektere over i fællesskab.

Formål Formålet er at gøre dig til en bedre leder, der tydeligt er i stand til at skabe rammer for gode samtaler med en eller flere, og være tydelig om forventninger og rammer for samtalerne. Du lærer at anvende coachende teknikker som leder, og gøre dig etiske overvejelser over, hvornår og hvordan du som leder vil anvende coachende teknikker og hvornår ikke. Med hovedvægt på et systemteoretisk og anerkendende grundlag inddrages forskellige tænkninger og teorier om coaching, så deltagerne kan opnå viden om, forstå og vurdere dilemmaer, udfordringer og muligheder både videnskabsteoretisk, organisatorisk og praktisk. Ideer, om hvordan netop lederen kan arbejde med coachende tilgange,

102

Ledelsesudvikling

bringes refleksivt i spil med ledelsesbaseret coaching som omdrejningspunkt.

Overordnede læringsmål Der trænes i systematisk at kunne indsamle, vurdere og omsætte både teori om og erfaringer med coaching til en effektfuld samtaleform passende til egen organisation og ledelsespraksis. Deltagerne opnår færdigheder i at begrunde hvorfor, hvornår og hvordan en coachende tilgang kan være den bedste vej i lederskabet til ønskede mål i den organisatoriske hverdag. Der arbejdes med praktisk anvendelse af spørgeteknikker, hypoteser, flow i samtale mv. samt færdigheder i at iagttage og reflektere over magtforhold og betydninger heraf i leder/medarbejderrelationen. På kurset lærer deltagerne: ∏∏ at kunne stille forskellige typer spørgsmål, der afføder forskellige typer svar, ∏∏ at mestre lytning, både “kvantitativt” og “kvalitativt”, det vil sige at lytte mere og at lytte efter den andens intentioner, ∏∏ kendskab til forskellige tilgange til coaching og til forskellige teorier og filosofier bag coaching,


∏∏ at bevæge sig mellem definerende ledelse og faciliterende ledelse med brug af forskellige samtaleteknikker og man lærer at være transparent om forskellen, ∏∏ at styre samtaleprocessen uden nødvendigvis at styre indholdet i samtalen.

Andre oplysninger Der vil på modulerne være samtaletræning, og du bedes derfor overveje emner, som det kan give mening at tage op i en sådan samtale. Det kan handle om alt muligt og tjener blot som et emne, der gør det muligt at træne. Emnets størrelse eller beskaffenhed er helt ligegyldig – problemstillingerne skal blot være relevante for dig selv og af aktuel karakter.

Rambøll Management Consulting/Attractor Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S

Overnatning Da der ikke er tale om et internatkursus tilbydes der overnatning til de deltagere, der opfylder betingelserne herfor. Se i PAV kap. 13.3.3 om du opfylder betingelserne for overnatning i forbindelse med tjenesterejse.

UNDERVISER / INSTRUKTØR ∏∏ Katrine Raae Søndergaard, Rambøll/Attractor, kres@ramboll.com ∏∏ Hanne Moltke, Rambøll/Attractor, hvm@ramboll.com

Tid & sted

Praktiske spørgsmål - kontakt

Modul 1: 10. – 11. marts 2014 Modul 2: 1. – 2. april 2014 Modul 3: 1. maj 2014 Vejledning: 14. maj 2014 Eksamen: 2. og 3. juni 2014

Pernille Gaarre Andersen, pga@domstolsstyrelsen.dk, tlf. 99 68 43 09. Deltagelse og gennemførelse af kurset, som er et standardmodul på DOL, er meritgivende (5 ECTS-point)

Ledelsesudvikling

103


KREB – Kvalitet, resultat og effekt for brugere og borgere Moderniseringen af den offentlige sektor stiller nye krav til ledelsen med øgede krav om dokumentation og styring af kvalitet. Med dette modul opnår lederne viden om og forståelse for den bagvedliggende udvikling. Og ikke mindst opnår de evnen til at reflektere over og navigere inden for rammerne af forskellige styringsmodeller.

Målgruppe Den udnævnte leder, der udover vilje til at læse teorien, svarende til pensum i modulet, ønsker at tilegne sig stoffet og indgå i debat og refleksion over emnerne.

og redskaber til deres egne, samt at evne at oversætte mellem de forskellige niveauer i organisationen.

Overordnede læringsmål ∏∏ Forståelse for og viden om relevante styringsmodeller, deres baggrund, fordele og ulemper og anvendelighed under hensyntagen til interessenter og kontekst. ∏∏ Evne til at navigere og skabe mening inden for centrale styringsmodeller. ∏∏ Kompetence til at undersøge og gå i dialog med egen ledelse, medarbejdere, samarbejdspartnere og borgere om forståelsen af kvalitet, resultater og effekter.

Formål Fokus for modulet er at udvikle deltagernes perspektiver på og viden om samspillet mellem kvalitet, resultater og effekt i forhold til brugere og borgere og forskellige interessenter, der er involveret i det pågældende områdes opgaveløsning. Lederne oplever i dag typisk, at deres område er underlagt et antal styringsmodeller og dokumentationstiltag. Med dette modul opnår de viden om og forståelse for den bagvedliggende udvikling. Og ikke mindst opnår de evnen til at reflektere over og navigere inden for rammerne af de mange forskellige styringsværktøjer, der er udviklet og implementeret som følge af moderniseringen af den offentlige sektor. Det vil sige at kunne identificere og håndtere de krav, som opstår i forhold til fortsat at praktisere god offentlig ledelse og ikke mindst at gøre modeller

104

Ledelsesudvikling

Beskrivelse og praktiske oplysninger Modulet er opbygget omkring følgende temaer: ∏∏ Kvalitet, resultater og effekt i den offentlige sektor med et ledelsesmæssigt perspektiv. ∏∏ Modernisering af den offentlige sektor. ∏∏ Konkrete redskaber til udvikling af kvalitet, resultater og effekt. ∏∏ Undersøgelse af kvalitet, resultater og effekter i forhold til organisationens interessenter. Der præsenteres metoder til måling, opfølgning, dokumentation, styring, evaluering og udvikling, og der fokuseres på, hvordan den indsamlede viden kan anvendes til at kvalificere ledelsesmæssige beslutninger og prioriteringer.


Lederen beskæftiger sig også med udvikling af kompetencer i organisationen for at understøtte arbejdet med kvalitet, resultater og effekt i et borgerorienteret perspektiv.

Dag 1 –– Introduktion til overordnede styringsmodeller. –– Etablering af begrebsmæssig ramme for forståelse af styring. –– Definition og dekonstruktion af kvalitetsbegreb i forhold til forskellige kvalitetsbegreber samt drøftelse af interessentperspektivet. –– Etablering af undersøgelsesspørgsmål, som er gennemgående.

Tid & sted Modul 1: 3. – 4. september 2014 Modul 2: 1. – 2. oktober 2014 Modul 3: 31. oktober 2014 Vejledning: 21. november 2014 Eksamen: 17. og 18. december 2014 Rambøll Management Consulting/Attractor Olof Palmes Allé 20 8200 Aarhus N

Dag 2

Overnatning

–– Drøftelse af new public management og resultatstyring som begrebsmæssig ramme. –– Gennemgang af styringsmodeller og drøftelse af konsekvenser af anvendelse. –– Praksisnær operationalisering af specifikke metoder.

Da der ikke er tale om et internatkursus tilbydes der overnatning til de deltagere, der opfylder betingelserne herfor. Se i PAV kap. 13.3.3 om du opfylder betingelserne for overnatning i forbindelse med tjenesterejse.

UNDERVISER / INSTRUKTØR Dag 3+4 –– Casebaseret arbejde med udvalgte teknologier, for eksempel resultatbaseret styring. –– Undersøgelsesmetoder i forhold til definition af kvalitet, resultater og effekter. –– Organisatoriske og ledelsesmæssige perspektiver på arbejdet med styring, kvalitet og resultater/effekter.

∏∏ Heidi Graff, hdg@ramboll.com ∏∏ Jeppe Ostersen, jepo@r-m.com

Praktiske spørgsmål - kontakt Pernille Gaarre Andersen, pga@domstolsstyrelsen.dk, tlf. 99 68 43 09. Deltagelse og gennemførelse af kurset, som er et standardmodul på DOL, er meritgivende (5 ECTS-point)

Ledelsesudvikling

105


Administration Uddannelse for vagter, servicepersonale og retsbude


Administrationsdagene Målgruppe Alle, der arbejder med administrative opgaver indenfor løn, kasse og personaleadministration.

Mål Målet med kurset er at give en årlig opdatering af nyheder på løn– og kasseområdet samt generelt at øge kompetencer og viden indenfor de administrative områder.

Indhold Programmet sammensættes, så det favner bredt på løn, personale, kasse og regnskabsområdet. Kurset vil køre som en række spor, som ikke er endeligt fastsat på nuværende tidspunkt. Når programmet foreligger endeligt vil de enkelte deltagere på forhånd skulle vælge, hvilke spor de ønsker at følge, alt efter kompetencer og behov. Kurset vil blive tilrettelagt, så nogle spor

kører flere gange, således at alle får mulighed for at deltage i de mest nødvendige og populære emner. Eksempler på mulige spor: ∏∏ Institutionsinstruks og kontoplan siden sidst. ∏∏ Aktuelle emner vedrørende kasse. ∏∏ Aktuelle emner vedrørende lønadministration. ∏∏ Aktuelle emner vedrørende personaleadministration. ∏∏ Regler for rejseafregning. ∏∏ Excel.

Tid & sted  26. – 27. maj 2014 Hotel Opus Horsens.

Praktiske spørgsmål - kontakt Tina Brandi, tibra@domstolsstyrelsen.dk, tlf. 99 68 42 95.

108

Administration


Så godt at få nye input og ikke mindst kontakt med andre retskredse om, hvad der rør sig og hvordan de tackler givne situationer - meget motiverende! (Tidligere deltager om kurset Seminar for vagter, servicepersonale og retsbude)


Seminar for vagter, servicepersonale og retsbude Kom og mød dine kolleger og få gode fif og ideer med hjem til at tackle en travl hverdag med mange forskellige opgaver. Målgruppe Seminaret henvender sig til alle med service og vagtfunktioner ved Danmarks Domstole, også selv om I tidligere har været på seminar, da indholdet ikke er ens fra år til år. Det er en forudsætning for et godt og levende seminar, at I som deltagere er spørgelystne, engagerede, og motiverede. Det er en forudsætning, at I er godt forberedte hjemmefra.

Tid & sted  Den 12. – 13. november 2014 Hotel Opus Horsens.

UNDERVISER / INSTRUKTØR ∏∏ Bedste Praksis konsulent Birthe Dinesen, bid@domstol.dk ∏∏ Vagt Daniel Jensen, daj@domstol.dk

Formål At erfaringsudveksle på kryds og tværs, bidrage med gode idéer til ensartethed og god service og dermed komme hjem med ny læring, så du er bedre rustet til dine opgaver i hverdagen.

Praktiske spørgsmål - kontakt Tina Brandi, tibra@domstolsstyrelsen.dk, tlf. 99 68 42 95.

Uddannelse for vagter, servicepersonale og retsbude

111


Uddannelse for alle medarbejdere It-kurser Arbejdsmiljøkurser


E-læringskurser Kompetenceudvikling “just in time” Målgruppe Alle medarbejdere.

Indhold I Campus finder du en række e-læringsaktiviteter, som Moderniseringsstyrelsen har udviklet, og som er gratis at benytte, herunder: ∏∏ Arbejdstidsregler. ∏∏ Campus e-guide. ∏∏ Folketingets arbejde. ∏∏ Generel sagsbehandling. ∏∏ God adfærd i det offentlige. ∏∏ Grundlæggende e-læringsmoduler i Outlook, Word, Excel og Powerpoint. ∏∏ Lederens lønsamtaler. ∏∏ Medarbejderudvikling. ∏∏ Mødet med borgere og virksomheder. ∏∏ Overenskomst-aftalesystem. ∏∏ Professionel telefonservice. ∏∏ Rekruttering. ∏∏ Skab gode samarbejdsrelationer. ∏∏ Skriv klart og effektivt. Herudover udbydes der mange andre e-læringskurser. Søg på Campus under e-læring for at se hele udbuddet. Du kan også se

114

Uddannelse for alle medarbejdere

en oversigt på www.info-campus.dk under e-læring og kursustitler. Der vil løbende blive udviklet nye e-læringskurser. EJTN udbyder nu også en række e-læringsmoduler i EU-ret, som er frit tilgængelige for alle. E-læringsmodulerne findes på EJTNs hjemmeside www.ejtn.eu For at deltage i en e-læringsaktivitet skal du bruge en pc med internetadgang. Da e-læringsaktiviteterne ofte vil indeholde lydsekvenser, er det vigtigt, at du har høretelefoner, du kan tilslutte din pc. E-læringskurser sidestilles med almindelige kurser. Som udgangspunkt skal du derfor have godkendelse fra rettens ledelse, før du kan gennemføre et e-læringskursus. Deltagelse på e-læringskurserne er gratis. Godkendt e-læring Et godkendt e-læringskursus foregår i den almindelige arbejdstid og registreres i TimeSag under “kompetenceudvikling”. På beskrivelsen af e-læringskurset i Campus kan du se, hvor lang tid kurset forventes at vare. Ikke-godkendt e-læring Campus indeholder mange spændende e-læringskurser, som for


nogle medarbejdere ikke er relevante i arbejdsfunktionen, men som kan bidrage med en viden, der er spændende at have. Hvis du ønsker at tilegne dig sådan viden, har du mulighed for dette uden for arbejdstiden, altså i din fritid. Det vil sige, at du har mulighed for at gennemføre et e-læringskursus uden godkendelse fra ledelsen og du kan tilgå e-læringskurserne fra din egen private computer. I så fald må den tid, du bruger på e-læring, ikke registreres i TimeSag.

Tid & sted Når du har tid, lyst og behov. E-læringen kan foregå forskellige steder: ∏∏ På din arbejdsplads. ∏∏ I et mødelokale, hvor du tager din bærbare pc med og kobler dig på internettet. ∏∏ Hjemme, hvis du har internetadgang. Tilgangen kræver ikke en opkobling til intranettet.

Praktiske spørgsmål - kontakt Uddannelsen.

Uddannelse for alle medarbejdere

115


Betalingspåkrav – ERFA-seminar Brush up baseret på deltagernes ønsker og emner. Målgruppe Kontormedarbejdere og jurister, der arbejder med og selvstændigt kan behandle betalingspåkrav.

Tid & sted  17. november 2014 Park Inn by Radisson Copenhagen Airport.

Formål At sikre en ensartet behandling af betalingspåkrav ved retterne.

UNDERVISER / INSTRUKTØR

Mål

∏∏ Dommerfuldmægtig Teresa Tøgern, tlt@domstol.dk ∏∏ Kontorfuldmægtig Trine Toftlund, trt@domstol.dk

At give deltagerne en opdateret viden på området både fagligt og praktisk samt at udveksle erfaringer.

Praktiske spørgsmål - kontakt Tina Brandi, tibra @domstolsstyrelsen.dk, tlf. 99 68 42 95.

116

Uddannelse for alle medarbejdere


Land Art Læring i naturen Målgruppe Medarbejder- og ledergrupper.

Mål ∏∏ Skabe fælles fokus på de interne relationer og samarbejde. ∏∏ Opnå en fælles vision gennem kreativ selviagttagelse og indbyrdes refleksioner. ∏∏ Opbygge et stærkere praksisfællesskab og styrke personalegruppen indefra. ∏∏ Finde inspirationskilder til faglige udfordringer.

naturens materialer. Det bygges og efterlades i naturen. Det er noget af det, der er sjovt ved Land Art, fordi det giver dig mulighed for at gøre noget, som du måske ellers ikke ville gøre. Derfor oplever I også en hel anden måde at arbejde med hinanden på og danner ideer, I ellers ikke ville have fået. I får støtte og vejledning gennem hele dagen. I undervises i, hvad Land Art er, lige som I får koblet jeres nye erfaringer til en reel organisatorisk hverdag. Undervejs tager I billeder af jeres arbejde til inspirationskilde til senere tider hjemme i organisationen.

Indhold Forudsætningen, for at kunne arbejde med det konstante krav om effektivitet er, at man som kollega og leder er i stand til at kunne træffe udviklende beslutninger, skabe gode refleksioner og være i dialog med hinanden. Somme tider er det nødvendigt at få nye erfaringer fra andre kilder for at forbedre arbejdstilgangen og i sidste ende resultaterne.

Tilmelding, deltagere & sted

I fastsætter individuelt og i fællesskab hvilke læringsmål, I gerne vil arbejde med. Det kan være det fælles samarbejde, styrkelse af den indbyrdes kommunikation eller refleksion over forandringsog udviklingsbehov.

UNDERVISER / INSTRUKTØR

I tilbringer en dag i det fri, hvor I arbejder med jeres temaer gennem kreative processer. Land Art er en form for kunst, der bruger

En medarbejdergruppe eller en ret kan rette henvendelse til Uddannelsen, hvis I ønsker et forløb. Uddannelsen vil, i det omfang det er muligt, afholde workshoppen. 5 – 20 deltagere. Sted aftales med Birthe Hyldborg.

Birthe Hyldborg, Art of Balance, birthe@artofbalance.dk

Praktiske spørgsmål - kontakt Pernille Gaarre Andersen, pga@domstolsstyrelsen.dk, tlf. 99 68 43 09.

Uddannelse for alle medarbejdere

117


Kurset afvikledes i en munter og meget pædagogisk form, som tryllebandt deltagerne, hele dagen. Det var virkelig en fornøjelse og meget udbytterigt at deltage. (Tidligere deltager om kurset Skriv og bliv forstået - grammatik og kommatering)


Skriv og bliv forstået – grammatik og kommatering Kom og bliv opdateret på den danske grammatik og tegnsætning. Sproget er i evig forandring. Målgruppe

Andre oplysninger

Alle, der til daglig skriver tekster, og som ønsker at få ny inspiration. Kurset henvender sig både til jurister og til kontormedarbejdere.

Kursusformen er en blanding af små oplæg, diskussion og tankevækkende øvelser.

Formål

Tid & sted

Formålet med kurset er at få genopfrisket, hvad du lærte i skolen, og desuden bliver du opdateret på nyheder fra Retskrivningsordbogen. Alle ansatte inden for det offentlige skal ifølge loven følge anvisningerne i den nyeste Retskrivningsordbog (2012).

 8. maj 2014 Hotel Opus Horsens.  9. maj 2014 Hotel Park Inn by Radisson Copenhagen Airport.

Efter kurset vil dit antal af kommafejl blive reduceret, og du vil være bevidst om udviklingen i den danske grammatik.

UNDERVISER / INSTRUKTØR Sprogkonsulenterne Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, se mere på www.sprogkontoret.dk

Overordnede læringsmål Læringsmål for deltagerne er: ∏∏ at kende til og forstå de danske kommaregler, ∏∏ at kunne sætte kommaet korrekt, ∏∏ at kende til ændringerne i Retskrivningsordbogen fra 2012, ∏∏ at kende til de værste faldgruber i den danske grammatik, ∏∏ at kunne mestre de grammatiske regler for dansk grammatik, som de ser ud i dag.

Praktiske spørgsmål - kontakt Tina Brandi, tibra@domstolsstyrelsen.dk, tlf. 99 68 42 95.

Uddannelse for alle medarbejdere

119


Håndtering af psykisk syge Velkommen til en dag med fokus på, hvordan man agerer i forhold til mennesker, der har en psykisk lidelse. Målgruppe Alle ansatte ved Danmarks Domstole.

Mål og indhold Som ansat ved retterne vil det være en reel mulighed at møde psykisk syge borgere. Psykisk syge kan reagere både uventet og meget anderledes, end man almindeligvis oplever med andre borgere. Det kan skabe usikkerhed hos begge parter og måske være uhensigtsmæssigt i forhold til det ærinde, der nu er i den konkrete sag. Dagens formål er at inspirere og kvalificere deltagerne, i forhold til hvordan man kan forstå psykisk sygdom og ikke mindst, hvordan man kan agere på en god og konstruktiv måde i forhold til mennesker med psykiske sygdomme. En psykisk sygdom kan betyde forstyrrelser af den impulskontrol, de fleste mennesker har. Det kan betyde uventede kraftige reaktioner både af vrede og sorg. Den almindelige evne til at være empatisk kan ligeledes være forstyrret. Nogle psykiske syge kan blive psykotiske og ikke vide, hvad der er virkelighed eller fantasi. Endelig er der nogle former for psykiske sygdom

120

Uddannelse for alle medarbejdere

me, hvor den ramte hører indre stemmer, og hvor disse stemmer i nogle tilfælde kan være styrende for personens adfærd. Dagen vil indholdsmæssigt balancere mellem, at deltagerne får konkret viden om de mest almindelige psykiske sygdomme, hvilken adfærd man kan forvente og ikke mindst konkrete værktøjer i forhold til, hvordan man takler psykisk syge. De overordnede mål for dagen: ∏∏ At deltagerne får viden om psykiske sygdomme. ∏∏ At deltagerne får indsigt i typiske symptomer på psykiske sygdomme samt får trænet deres evne til at spotte psykiske sygdomme. ∏∏ At deltagerne får indsigt i og trænet, hvordan det er hensigtsmæssigt at agere i forhold til psykisk syge. ∏∏ At deltagerne får resumeret dagens læring og lavet plan for, hvad og hvordan et måske kommende møde med en psykisk syg kan håndteres.

Form Der veksles mellem korte teoretiske oplæg, individuelle refleksioner og grupperefleksioner, arbejde i mindre grupper og træning i brugen af de nye metoder og værktøjer.


Tid & sted  31. marts 2014 Hotel Park Inn by Radisson Copenhagen Airport.  3. april 2014 Hotel Opus Horsens.

UNDERVISER / INSTRUKTØR Steen Georg Jensen og Tim Bak Madsen fra Team Consult Development.

Praktiske spørgsmål - kontakt Pernille Gaarre Andersen, pga@domstolsstyrelsen.dk, tlf. 99 68 43 09.

Uddannelse for alle medarbejdere

121


Livskvalitet i den 3. alder Målgruppe Alle over 55 år, som ikke tidligere har deltaget på kurset.

Mål Hensigten er at få øje på, hvad der kan være en god idé at sætte i værk, før den arbejdsfrie del af tilværelsen.

Metoder: ∏∏ Individuelt arbejde. ∏∏ Gruppearbejde. ∏∏ Film. ∏∏ Forskellige øvelser. ∏∏ Løbende dialoger.

Indhold Indholdet består af oplæg af relevante temaer: ∏∏ En samspilsøvelse. ∏∏ Om stress. ∏∏ Om omsorg, kriser og sorg. ∏∏ Om egen personlighedstype, og omsorg for denne i den 3. alder. ∏∏ Om livskvalitet ud fra de fire dimensioner: fysisk, psykisk, socialt og åndeligt. ∏∏ Om efterløn og pension. ∏∏ Visioner om den 3. alder. ∏∏ Hvordan skaber jeg de bedste rammer for min 3. alder?

122

Uddannelse for alle medarbejdere

Tid & sted  17. – 19. november 2014 Hotel Opus Horsens.

UNDERVISER / INSTRUKTØR Hanne Bræmer.

Kontaktperson Anja Bergstrøm Christensen, abc@domstolsstyrelsen.dk, tlf. 99 68 42 76.


AMU-kurser I 2012 valgte vi at samle alle vores AMU-kurser hos et AMUcenter. Det betyder, at kursets indhold og underviser er identisk, uanset om man deltager i København eller i Horsens. Dette har vi lagt stor vægt på, da vi på den måde sikrer, at der sker samme kompetenceudvikling for alle medarbejdere, der deltager på disse kurser, uanset hvor i landet man deltager. Vores samarbejdspartner bliver også i 2014 AMU-centret Learnmark Horsens. Kurserne afholdes dog både i Jylland og på Sjælland. Som I allerede oplevede i 2013, skal alle tilmeldinger, ud over den normale tilmeldingsprocedure i Campus, registreres på www. efteruddannelse.dk Dette vil retterne dog få særskilt besked om, når kursusstart nærmer sig. Den enkelte ret vil stadig modtage al refusion i forbindelse med VEU-godtgørelse og eventuelt transport, kost og logi. Ansøgningen

om VEU-godtgørelse skal ligeledes foregå på www.efteruddannelse.dk Vi vil også i 2014 kun i meget lille omfang fungere som mellemled. I stedet skal den primære kommunikation foregå direkte mellem retten og AMU-centret samt retten og konferencestedet i forbindelse med eventuel overnatning på hotel i forbindelse med kurserne. Da der ikke er tale om et internatkursus skal retten selv vurdere behovet for overnatning. Retten skal ligeledes afholde eventuelle udgifter i forbindelse med overnatning samt sørge for at booke et eventuelt værelse. Vi henviser til PAV kap. 13.3.3, her er reglerne omkring overnatning i forbindelse med tjenesterejse nærmere beskrevet. Hold øje med yderligere info om AMU-kurserne.

Uddannelse for alle medarbejdere

123


Kollegafeedback Giv og modtag konstruktiv feedback Målgruppe Alle, der ønsker at kunne give og modtage feedback i forhold til opgavens løsning.

Undervisningen vil veksle mellem teorier og øvelser/gruppearbejde. Deltagernes oplevelser og eksempler fra hverdagen vil i vid udstrækning blive inddraget i kurset, ligesom der er mulighed for diskussioner og erfaringsudveksling.

Mål Deltageren kan ved afslutning af opgaver bidrage til at skabe en virksomhedskultur, hvor det er naturligt at give og modtage kollegial feedback i forhold til opgavens løsning og udvist adfærd, herunder yde støtte i vanskelige situationer. Deltageren kan ud fra en viden om forskellige feedback metoder anvende disse til at fremme læring om jobbets udførelse i overensstemmelse med relevant lovgivning, procedurer og faglig etik indenfor området.

tid & sted  11. – 12. september 2014 Hotel Park Inn by Radisson Copenhagen Airport.  16. – 17. september 2014 Business Center Learnmark, Horsens.

UNDERVISER / INSTRUKTØR Indhold Positiv feedback adfærd på tværs af kollegaer og afdelinger: ∏∏ Feedback som kommunikationsform. ∏∏ Feedback som udviklings- og læringsværktøj. ∏∏ Feedback til fremmelse af kvalitet i opgaveløsningen. Feedback metoder tilpasset situationer og modtager: ∏∏ Forskellige feedback metoder, modeller og værktøjer. ∏∏ Modtage og afsende konstruktiv feedback. ∏∏ Feedback i forhold til opgaveløsning. ∏∏ Feedback i forhold til vanskelige situationer og udfordrende personer. ∏∏ Tilpasning af feedback i forhold til modtageren.

124

Uddannelse for alle medarbejdere

Underviser fra Business Center Learnmark, Horsens.

Praktiske spørgsmål - kontakt Pernille Gaarre Andersen, pga@domsstolsstyrelsen, tlf. 99 68 43 09. AMU -kursus


Kommunikation og konflikthåndtering Løs konflikterne og spil sammen Målgruppe Alle, der ønsker at blive bedre til at kommunikere samt håndtere en konflikt på den bedste måde.

Mål Målet med kurset er at styrke deltagernes kommunikative evner, for derved at kunne forebygge og afværge konflikter. Desuden vil en forståelse af egne og andres adfærdsmønstre medvirke til at sikre et bedre arbejdsmiljø og forebygge stress.

∏∏ Stress --Service og samarbejde --udfordring og ressourcer, --roller og ansvar, --netværk. ∏∏ Forandringsprocesser --forståelse af egen rolle i forandringsprocesser, --aktiv ændring af organisering af arbejdsgange , --dynamiske processer.

Indhold Undervisningen vil veksle mellem teori og øvelser/gruppearbejde. Deltagernes oplevelser og eksempler fra hverdagen vil i vid udstrækning blive inddraget i kurset, ligesom der er mulighed for diskussioner og erfaringsudveksling. Indhold i kurset: ∏∏ Kommunikation --effektiv og tydelig kommunikation, --analyse af kommunikationsmønstre, --verbal- og nonverbal kommunikation. ∏∏ Konflikter --konfliktens udvikling, --konflikttyper, --redskaber til konfliktafværgelse.

Tid & sted  8. – 12. september 2014 Business Center Learnmark, Horsens.  20. – 24. oktober 2014 Hotel Park Inn by Radisson Copenhagen Airport.

Praktiske spørgsmål - kontakt Anja Bergstrøm Christensen, abc@domstolsstyrelsen.dk, tlf. 99 68 42 76. AMU -kursus

Uddannelse for alle medarbejdere

125


Personlig udvikling I Få forståelse for personlige adfærdsmønstre Målgruppe Kurset henvender sig til alle, men især til personer, som står i en omstillingsproces.

Mål Målet er at opnå en forståelse af personlige adfærdsmønstre, for derigennem at kunne blive motiveret til yderligere udvikling – såvel fagligt som personligt. Formålet med kurset er at styrke deltagernes interesse for at tilegne sig ny viden og motivere til yderligere udvikling og uddannelse – fagligt såvel som personligt – med henblik på at matche omskiftelige behov og krav i hverdagen.

Indhold På kurset vil der blandt andet blive arbejdet med: ∏∏ Personlighedsprofil. --Hvor er mine styrker og udfordringer? --Grundholdninger og personlige værdier. --Motivation. ∏∏ Kommunikation. --Effektiv og tydelig kommunikation. --Analyse af kommunikationsmønstre. --Verbal- og nonverbal kommunikation. ∏∏ Ønsker og mål. --Analyse af handle- og reaktionsmuligheder.

126

Uddannelse for alle medarbejdere

--Medarbejderudviklingssamtale. --Egne ressourcer og handlemuligheder. På kurset tages der udgangspunkt i deltagernes oplevelser i hverdagen, og det vil i høj grad være deltagernes erfaringer, der danner grundlag for diskussioner og analyser for derigennem at se og styrke forståelse og udvikling.

Tid & sted  17. – 21. november 2014 Business Center Learnmark, Horsens.  24. – 28. november 2014 Hotel Park Inn by Radisson Copenhagen Airport.

UNDERVISER / INSTRUKTØR Underviser fra Business Center Learnmark, Horsens.

Praktiske spørgsmål - kontakt Pernille Gaarre Andersen, pga@domstolsstyrelsen.dk, tlf. 99 68 43 09. AMU -kursus


Personlig udvikling II Hvordan skaber du arbejdsglæde for dig selv og andre. Du bliver bevidst om, hvordan du kan påvirke din dag i en positiv retning. Målgruppe Kurset henvender sig til alle, der har lyst til at skabe motivation, engagement og glæde for sig selv og andre i hverdagen, på arbejdet eller det personlige plan. Kurset tager afsæt i “Personlig udvikling 1”, som blev udbudt i kursuskataloget for 2011, 2012 og 2013. Det er ikke en forudsætning for deltagelse på Personlig udvikling 2, at man har deltaget i Personlig udvikling 1.

Tid & sted  27. – 28. marts 2014 Businesscenter Learnmark, Horsens.  1. – 2. april 2014 Hotel Park Inn by Radisson Copenhagen Airport.

UNDERVISER / INSTRUKTØR Indhold

Underviser fra Business Center Learnmark, Horsens.

Positiv psykologi er en videnskab om, hvad du kan gøre for at fremme trivsel og præstationer. På dette kursus får du redskaber og viden til selv at arbejde videre med den positive psykologi.

Praktiske spørgsmål - kontakt

På kurset arbejdes der med: ∏∏ arbejdsglæde, ∏∏ motivation og trivsel, ∏∏ team; det effektive team, teamroller og samspil, ∏∏ spilleregler; moral og etik.

Tina Brandi, tibra@domstolsstyrelsen, tlf. 99 68 42 95. AMU -kursus

Uddannelse for alle medarbejdere

127


Projektledelse Målgruppe Kurset henvender sig til projektledere, projektmederarbejdere og ledere med projektansvar. Deltagere på kurset bør have arbejdet med eller skulle arbejde med projekter i et vist omfang.

--Gruppers udvikling. --Mødefacilitering. --Motivation. ∏∏ Forstår vigtigheden og anvendelsesmulighederne af følgende værktøjer: --Statusopdateringer. --Ændringsstyring. --Projektafslutning.

Formål Helt overordnet er formålet med denne uddannelse: ∏∏ At bidrage til, at projekter ved Danmarks Domstole gennemføres til rette tid, kvalitet og indenfor budget. ∏∏ At projektarbejdsformen bliver en anerkendt og effektiv arbejdsform i Danmark Domstole. ∏∏ At øge samarbejdet på tværs af domstolene.

Forløb

Overordnede læringsmål

∏∏ At forstå forløbet, herunder formål med opgaver og tests, og hvordan systemerne virker. ∏∏ At lære deltagerne og underviser at kende, og danne grupper til gruppeopgaverne. ∏∏ Introduktion til projektarbejdsformen ved Danmarks Domstole.

Når du har gennemført denne uddannelse, er det målet, at du: ∏∏ Kan skelne mellem projekter og driftsopgaver, herunder identificere, hvor projektarbejdsformen er hensigtsmæssig. ∏∏ Kan anvende følgende projektstyringsværktøjer: --Målformulering. --Planlægning. --Organisering. --Interessentanalyse. --Risikoanalyse. ∏∏ Kan anvende følgende ledelsesværktøjer i projekter: --Feedback.

128

Uddannelse for alle medarbejdere

Uddannelsen består af flere elementer strukket over 3-4 måneder med flere forskellige læringsaktiviteter, for at sikre så stor læring som muligt.

Kick off - 1/2 dag Mål og indhold

Effektmåling Undervejs vil du få 3 tests, der måler din viden, holdning og adfærd. Formålet med testene er at sikre, at du har fået den nødvendige læring og hjælpe Uddannelsen og underviseren med at evaluere forløbet.


E-learning/læsning, gruppeopgaver, virtuel coaching og feedback

Opfølgningsdag Mål og indhold

Efter kick off vil du og din gruppe få 3 på hinanden følgende case-opgaver. For at løse opgaven skal man gennemføre e-learning eller læse artikler. Underviseren kan kontaktes undervejs for virtuel coaching; max 1 time pr. gruppe pr. opgave. Hver gruppe får skriftlig feedback på sin opgave. Alle opgaver og feedback deles til alle.

∏∏ At sikre anvendelse af projektarbejdsformen ved at drøfte dilemmaer og udfordringer og adressere barriere for anvendelsen. ∏∏ At repetere viden og værktøjer med henblik på at klæde deltagerne på til at tage en IPMA niveau D certificering prøve (er ikke en del af uddannelsen – se www.danskprojektledelse.dk).

Hver opgave er estimeret til 4 timer – det vil sige ca. 12 timer for alle 3 opgaver.

Tid & sted

Internat - 3 dage Mål Opnåelse af læringsmålene gennem repetition fra e-learning, dialog, oplæg, caseøvelser.

Indhold ∏∏ Opsamling af læring fra forberedelsen – lukke huller og afklare usikkerheder. ∏∏ Oplæg med øvelser om feedback, facilitering, motivation og gruppers udvikling. ∏∏ Introduktion til case, inddeling i 5-6 mands grupper, og forberedelse af case-arbejdet, succesfuld opstart af projekt. ∏∏ 6 workshops, hvor deltagerne på skift faciliterer et projektmøde i samme case-projekt med fokus på hvert sit værktøj. Workshop 1: Målformulering. Workshop 2: Interessentanalyse etc. ∏∏ Deltagerne får struktureret feedback, efter de har “været på”.

 Kick Off 4. april 2014, Virtuel.  Internat 16. – 18. juni 2014 Hotel Park Inn by Radisson Copenhagen Airport.  Individuel prøve 25. juni 2014, Virtuel.  Opfølgningsdag 28. august 2014 Hotel Park Inn by Radisson Copenhagen Airport.

UNDERVISER / INSTRUKTØR Konsulent Jesper Mathisen (IPMA, Prince 2, PMI), mail@jespermathisen.dk

Uddannelse for alle medarbejdere

129


Kompetencefonden En mulighed for at søge om midler til individuel kompetenceudvikling Kompetencefondens formål er at støtte individuelle uddannelsesaktiviteter. Fondens midler fordeles til de enkelte ministerområder, og midlerne kan anvendes i forbindelse med kompetenceudviklingsforløb, der er aftalt som led i en individuel udviklingsplan for medarbejderen. Der bevilges midler til dækning af kursusudgifter, men ikke lønrefusion, vikardækning eller transport. Kompetenceudvalget, der er et udvalg under DHA, indkalder ansøgninger en-to gange om året, typisk om foråret. Den ønskede uddannelse skal være i overensstemmelse med Kompetenceudviklingspolitikken for Danmarks Domstole og en eventuel lokal uddannelsespolitik. Kompetenceudvalget beslutter hvert år, hvilket fokusområde, der skal satses på det pågældende år.

130

Uddannelse for alle medarbejdere

Når næste ansøgningsrunde nærmer sig, vil der blive orienteret herom på intranettet, herunder om fokusområde og ansøgningsfrist. Der skal indsendes elektronisk ansøgning og anvendes et særligt oplysningsskema, der ligeledes vil være tilgængeligt på intranettet, ligesom der skal vedlægges en personlig udviklingsplan for ansøgeren.

Kontaktperson Tina Brandi, tibra@domstolsstyrelsen.dk, tlf. 99 68 42 95.


It-kontaktperson seminar Mål Deltagerne opnår bedre kendskab til samarbejdet med Domstolsstyrelsen it-Drift. Deltagerne får på denne dag mulighed for at møde andre it- kollegaer fra andre retter, så der opretholdes netværk og erfaringsudveksles på tværs af retterne og Domstolsstyrelsen.

Formål Seminaret vil tage udgangspunkt i de opgaver som, it-kontaktpersonerne har som kerneydelse. Der vil være gennemgang af forskellige områder, som kan styrke it-kontaktpersonens hverdag i retten. Der vil være fokus på nye it-funktioner, Manager Helpdesk, brug af iPads og servicekataloget, men dagen byder også på små tips og tricks, som kan gøre hverdagen lettere.

132

It-kurser

Tid & sted  17. marts 2014 Hotel Opus Horsens.

UNDERVISER / INSTRUKTØR ∏∏ Karina Jensen, kaj@domstolsstyrelsen.dk ∏∏ Eva Højbjerg Andersen, eha@domstolsstyrelsen.dk ∏∏ Irene Crone-Langkjær, irc@domstolsstyrelsen.dk

Praktiske spørgsmål - kontakt Tina Brandi, tibra@domstolsstyrelsen.dk, tlf. 99 68 42 95.


Arbejdsmiljøuddannelsen Målgruppe Alle ansatte ved Danmarks Domstole, der er arbejdsmiljørepræsentanter på arbejdspladsen eller som er medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen.

Baggrund og indhold Arbejdsmiljøuddannelsen er med til at sikre, at arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen får en grundlæggende viden om arbejdsmiljø for på den måde at styrke og effektivisere arbejdsmiljøarbejdet på arbejdspladsen. Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse har en varighed på 3 dage (22 timer) og skal være gennemført senest 3 måneder efter valg/udpegning som arbejdsmiljørepræsentant/arbejdsleder. Det bemærkes, at kursusudbydere af den obligatoriske uddannelse skal være godkendt af Arbejdstilsynet efter indstilling fra Danmarks Evalueringsinstitut.

ikke pligt til at deltage på den supplerende uddannelse, men arbejdsgiveren har pligt til at tilbyde uddannelsen. Der er ikke nærmere krav til, hvad den supplerende uddannelse skal indeholde, men den skal være relevant i forhold til de opgaver og funktioner, der er på den konkrete arbejdsplads – det vil sige, at man skal lade den konkrete rets arbejdsmiljøproblemer være udgangspunkt for den supplerende uddannelse. Arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere, der ønsker supplerende uddannelse skal selv tage kontakt til en ekstern kursusudbyder (se kontaktinfo nedenfor), der tilbyder supplerende arbejdsmiljøuddannelse. Alternativt kan den lokale arbejdsmiljøorganisation vælge at afholde den supplerende uddannelse for alle medlemmer lokalt for at sikre, at indsatsen målrettes den enkelte rets udfordringer på arbejdsmiljøområdet.

Nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter ved domstolene skal selv kontakte en kursusudbyder, som er godkendt til at udbyde den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse (se kontaktinfo nedenfor). Har man gennemført arbejdsmiljøuddannelsen i perioden 1/4 1991 - 1/10 2010 behøver man IKKE at gennemføre den nye uddannelse.

Tilmelding

Denne supplerende del af arbejdsmiljøuddannelsen har som formål at give medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen en løbende og målrettet opdatering på arbejdsmiljøområdet. Den supplerende uddannelse er ikke obligatorisk, og der er således

Praktiske spørgsmål - kontakt

Liste over godkendte kursusudbydere af den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse kan findes på www.arbejdstilsynet.dk. Disse kursusudbydere tilbyder også den supplerende arbejdsmiljøuddannelse.

Tina Brandi, tibra@domstolsstyrelsen.dk, tlf. 99 68 42 95.

Arbejdsmiljøkurser

133


Uddannelse for undervisere, oplĂŚringsog uddannelsesansvarlige


Underviserkursus Hvordan forbereder og gennemfører du et undervisningsforløb, som både sikrer det faglige niveau og udbytte og dit personlige nærvær i et uhøjtideligt læringsmiljø? Målgruppe

Andre oplysninger

Kurset henvender sig til dig, der er ny i underviserrollen eller for dig, der har lyst til at blive klogere på din undervisningspraksis.

Formål

Du modtager på forhånd et fyldestgørende kompendium, som danner det teoretiske grundlag. På selve kurset bruges der derfor mindre tid på teorigennemgang og mere tid på øvelser og sammenhængende opgaver.

Kurset skal tilgodese Danmarks Domstoles behov for løbende at udvikle og fastholde undervisere, som både fagligt, pædagogisk og personligt kan stå i spidsen for effektive læreprocesser.

Tid & sted

Overordnede læringsmål

 3. – 5. september 2014 Hotel Opus Horsens.

Efter endt uddannelse kan du forberede og gennemføre et sammenhængende undervisningsforløb med variation (metodeskift) og engagement (nærvær og inddragelse). Den pædagogiske form, det faglige indhold og den personlige undervisningsstil tillægges lige stor betydning. Succeskriterier for dig i øvrigt er, at du ∏∏ kan målformulere din egen undervisningspraksis, ∏∏ kan forstå og anvende forskellige undervisningsmetoder, ∏∏ er opmærksom på dine pædagogiske styrker og udviklingsmuligheder, ∏∏ værdsætter de faktorer, der skaber et positivt og dynamisk læringsmiljø, ∏∏ kan evaluere såvel egen som andres undervisningspraksis.

136

Uddannelse for undervisere, oplærings- og uddannelsesansvarlige

UNDERVISER / INSTRUKTØR Mogens Thomsen, kmt@kmt.dk

Praktiske spørgsmål - kontakt Tina Brandi, tibra@domstolsstyrelsen.dk, tlf. 99 68 42 95.


Oplæringsansvarligkursus En dag i selskab med Svend Erik Schmidt, foredragsholder, konsulent og forfatter og manden bag TV2-programmerne: “Plan b”, “Skolen – verdensklasse på 100 dage”. Målgruppe Kurset henvender sig til kontorfunktionærer, der har med oplæring og uddannelse at gøre.

Mål ∏∏ Du bliver klogere på din egen læringsstil og dennes betydning for din formidlings- og kommunikationsstil. ∏∏ Du lærer metoder til at aflæse eller kortlægge andres læringsstile. ∏∏ Du får praktiske ideer og tips til kommunikation i par og over for grupper. ∏∏ Du får mulighed for at drøfte læringsstilenes anvendelighed med kollegaer.

Tid & Sted  6. februar 2014 Fladbro Kro, Randers.  24. februar 2014 Hotel Park Inn by Radisson Copenhagen Airport.  27. marts 2014 Hotel Park Inn by Radisson Copenhagen Airport.  7. april 2014 Kolding.

UNDERVISER / INSTRUKTØR Svend Erik Schmidt, foredragsholder, konsulent og forfatter, sets@mail.dk

Indhold og form Med teorien om læringsstile som teoretisk udgangspunkt handler dette kursus om, hvordan du kommunikerer endnu mere effektivt med respekt for din målgruppes foretrukne måder at lære på (læringsstile), så oplæringen bliver både sjovere og mere lærerig for begge parter.

Praktiske spørgsmål - kontakt Anja Bergstrøm Christensen, abc@domstolsstyrelsen.dk, tlf. 99 68 42 76.

Dagen veksler imellem oplæg, øvelser, refleksion og debat.

Uddannelse for undervisere, oplærings- og uddannelsesansvarlige

137


Jeg er stadig helt “høj” efter kurset. Underviseren formåede at opretholde alles opmærksomhed gennem hele dagen. (Tidligere deltager om kurset Oplæringsansvarlig)


Elevuddannelsesansvarligseminar Få mere ud af dine elever Målgruppe Seminaret henvender sig til elevuddannelsesansvarlige.

Tid & sted

Mål

 14. – 15. januar 2014 Hotel Opus Horsens.

Målet med seminaret er at udvikle og ensrette elevuddannelserne.

UNDERVISER / INSTRUKTØR Uddannelseskonsulent Lars F. Hansen, lfh@domstolsstyrelsen.dk

Indhold I god tid inden seminaret vil deltagerne blive bedt om at fremsende forslag til emner, der ønskes behandlet. På den måde vil det blive forsøgt at målrette programmet efter deltagernes ønsker. Emner kunne for eksempel være: PIU, oplæringsansvarlige og sygefravær. Der vil blive rig mulighed for at videndele samt at drøfte nye regler og tiltag.

Praktiske spørgsmål - kontakt Anja Bergstrøm Christensen, abc@domstolsstyrelsen.dk, tlf. 99 68 42 76.

Der vil være undervisning både i plenum, men også gruppearbejde vil indgå.

Uddannelse for undervisere, oplærings- og uddannelsesansvarlige

139


Underviserseminar Nyere forskning viser at meget lidt af, hvad deltagere lærer på de fleste kurser, bliver anvendt, når de kommer tilbage på arbejdspladsen. På årets underviserseminar stiller vi skarpt på resultaterne af projektet Effektfuld Læring - og på hvad der skaber effekt i undervisningen.

Målgruppe Alle undervisere ved Danmarks Domstole bør deltage i seminaret.

Overordnede læringsmål ∏∏ Forstår resultaterne af projekt “Effektfuld Læring” og har reflekteret over, hvordan disse kan anvendes i din undervisning. ∏∏ Kan løfte energien og motivationen i de grupper du underviser i. Omdanne kynisme til spænding, kedsomhed til nysgerrighed, eller lav energi til høj energi. ∏∏ Forstår hvordan du kan sikre, at dine deltagere overfører og anvender læring tilbage på arbejdspladsen. ∏∏ Forstår, hvordan du kan tage hensyn til individuelle læringsstile og præferencer i den måde, du designer og leverer din undervisning, herunder skabe et læringsmiljø, der stimulerer alle sanser og understøtter optimal læring. ∏∏ Kender til den nyeste forskning inden for neuropsykologi i læring, og har reflekteret over, hvordan den kan anvendes i din undervisning. ∏∏ Føler dig inspireret og motiveret til at re-vitalisere din undervisning!

140

Uddannelse for undervisere, oplærings- og uddannelsesansvarlige

Indhold Projekt Effektfuld Læring ∏∏ Erfaringer og anbefalinger fra projektet “Effektfuld Læring”. ∏∏ Oplæg fra deltagere og konsulenter om erfaringer med at implementere effektmåling, udvikle klare læringsmål, analysere effektmålingsrapporter mv. Den digitale værktøjskasse Har du værktøjet i orden – få highlights af de muligheder den digitale værktøjskasse giver dig. “Effekt-fabrikken” Workshop: Re-design af din undervisning. Kom ind i “Effekt-fabrikken”, og få tilført effektskabende aktiviteter og måske et nyt design på dit program og drejebog for din undervisning.  ∏∏ Bliv skarp på målformuleringen af de overordnede mål til brug for kursuskataloget, ∏∏ få inspiration til “Før” aktiviteter, ∏∏ få nye øvelser til din værktøjskasse, ∏∏ få inspiration og sparring på at gøre tørt stof tæskespændende, ∏∏ få inspiration til opfølgningsaktiviteter.


Hjerne-venlig læring Oplev og afprøv simple og effektive metoder og tilgange til læring, der sikrer større effekt af din undervisning. På denne workshop vil du opleve en sjov og engagerende tilgang til hjerne-venlig læring. Vi ser på, hvordan mennesker lærer bedst – deriblandt forskning som udfordrer nogle af de centrale forudsætninger for traditionel uddannelse. Vi vil udforske de mange intelligenser, og hvordan man kan designe læring, der engagerer deltagere på alle niveauer. Du vil lære at designe læringsaktiviteter på måder, der indlejrer læring og holder energien og fokus højt. Du lærer, hvordan du skaber et optimalt læringsmiljø – og du vil mærke, hvordan din egen begejstring for undervisning bliver vækket.

Tid & sted  26. – 27. februar 2014 Hotel Opus Horsens.

UNDERVISER / INSTRUKTØR ∏∏ Konsulent Jesper Mathisen, mail@jespermathisen.dk ∏∏ Konsulent Natasha Swerdloff, nswerdloff@gmail.dk ∏∏ Bedste Praksis konsulent Merete Schlüter, mesc@domstol.dk ∏∏ Uddannelsen

Praktiske spørgsmål - kontakt Anja B. Christensen, abc@domstolsstyrelsen.dk, tlf. 99 68 42 76.

Nyt fra uddannelsen m.v. Få de seneste nyheder og praktiske oplysninger fra Uddannelsen.

Uddannelse for undervisere, oplærings- og uddannelsesansvarlige

141


Efteruddannelse efter behov

Efteruddannelse efter behov – beskrivelse af forskellige uddannelsesniveauer Der findes mange muligheder for voksenefteruddannelser på forskellige niveauer, og mange af disse uddannelsesmuligheder vil være meritgivende i form af et bestemt antal ECTS-point.

Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU) Arbejdsmarkedsuddannelser er primært rettet mod ufaglærte og faglærte. Undervisningen er både praktisk og teoretisk og kan være tilrettelagt på fuld tid eller på deltid. AMU består af korterevarende kursusforløb, som man kan tage enkeltvis eller stykkes sammen efter behov. På den måde kan de passes ind i et arbejdsforløb. Alle kurserne er kompetencegivende, og nogle af dem giver merit til erhvervsuddannelserne. Der er mulighed for at søge voksenefteruddannelsesstøtte (VEUgodtgørelse), hvis man opfylder de gældende betingelser.

Akademiuddannelse (AU)/ Videregående voksenuddannelse (VVU) Akademiuddannelser henvender sig til voksne, der har en erhvervsuddannelse inden for et relevant fagområde eller en gymnasial uddannelse. I alle tilfælde skal man også have erhvervserfaring. Akademiuddannelsen er en kort videregående erhvervsrettet efteruddannelse for voksne og uddannelsen kan tages både som et enkelt akademifag eller som en hel akademiuddannelse, som kan tages på et år (fuld tid) eller som kan tages på deltid over op til tre år.

142

Efteruddannelse efter behov

En gennemført akademiuddannelse giver 60 ECTS-point, men der gives faktisk 120 point, idet den praktiske erfaring tæller 60 ECTS-point. Uddannelsen er derfor adgangsgivende til deltagelse på en diplomuddannelse – og i sidste ende en masteruddannelse. Det vil sige, at en kontoruddannet – som faktisk ikke oprindeligt er kvalificeret til at tage en master – i sidste ende vil kunne gøre dette. Herudover skal det bemærkes, at deltagere på akademiuddannelse som udgangspunkt har mulighed for at søge om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU). De nærmere krav hertil afhænger af modulernes sammensætning, antal af ECTS-point og hvordan disse fordeles på modulet. I samarbejde med Ledelsesakademiet, Erhvervsakademi Aarhus, udbyder vi i 2014 to forskellige ledelsesmoduler på akademiniveau. Læs mere herom side 84 – 85.

Diplomuddannelse Diplomuddannelser henvender sig til voksne med en kort eller mellemlang videregående uddannelse, og er uddannelse på bachelorniveau. De er opbygget som deltidsuddannelser over to til tre år, og der opkræves deltagerbetaling. Nogle diplomuddannelser kan også tages på fuld tid over et år. Der findes diplomuddannelser inden for en lang række fagområder. Uddannelsernes opbygning varierer, men består typisk af et antal moduler samt et afgangsprojekt. Uddannelsen er interna-


tionalt anerkendt og kompetencegivende til videreuddannelse på Masterniveau. Herudover skal det bemærkes, at deltagere som udgangspunkt har mulighed for at søge om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU). De nærmere krav hertil afhænger af modulernes sammensætning, antal af ECTS-point og hvordan disse fordeles på modulet. DOL (Den offentlige lederuddannelse) og DIL (Diplom i ledelse) er særlige diplomuddannelser med fokus på ledelse.

Den offentlige lederuddannelse er en uddannelse på diplomniveau og består af 6 grundmoduler (hvert modul giver 5 ECTSpoint), 3 valgfrie moduler (hvert modul giver 5 ECTS-point) og et specialemodul (15 ECTS-point). Uddannelsen kan kombineres med moduler fra diplom i ledelse, og der gives merit mellem de to uddannelser. Man kan tage en hel lederuddannelse eller vælge de fag, man har brug for. Gennemføres hele DOL får man 60 ECTS-point. Vi udbyder i 2014 2 moduler på DOL: Coaching og Kvalitet, resultat og effekt for brugere og borgere.

DOL Den Offentlige Lederuddannelse (DOL) er skræddersyet til at imødekomme behov hos ledere i den offentlige administration og andre offentlige virksomheder. Uddannelsen er målrettet den praktiske hverdag i den offentlige administration og belyser de problemstillinger, du møder som leder i en politisk styret organisation.

Der kan søges om midler til gennemførelse af andre DOL-moduler via Kompetencefonden. Læs mere om DOL på www.offentliglederuddannelsen.dk

DIL Uddannelsen er især henvendt til institutions- og afdelingsledere i det offentlige. For at blive optaget skal man mindst have en erhvervsakademiuddannelse samt mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Opfylder man ikke adgangsbetingelserne, kan man eventuelt blive optaget via en realkompetencevurdering.

Diplom i Ledelse (DIL) henvender sig til nuværende og kommende ledere i den offentlige og private sektor. Uddannelsen er erhvervsrettet, og deltagerne får med udgangspunkt i tidligere job- og uddannelseserfaring nye redskaber og perspektiver til arbejdet som leder.

Varigheden af DOL er 3-3 ∞ på deltid.

Uddannelsen består af obligatoriske moduler, valgfrie moduler og et afgangsprojekt. Diplomuddannelsen kan enten vælges med en af tre uddannelsesretninger eller uden retning.

Uddannelsen udbydes af ca. 40 offentlige og private udbydere landet over, som alle er certificerede udbydere.

Efteruddannelse efter behov

143


De tre uddannelsesretninger er henholdsvis: ∏∏ Ledelse af velfærdsteknologi. ∏∏ Skoleledelse. ∏∏ Sundhedsledelse. Man skal have mindst 2 års erhvervserfaring og mindst en videregående uddannelse for at kunne gennemføre DIL, som tager op til 3 år på deltid at gennemføre (svarende til 1 års fuldtidsstudier). Gennemføres hele DIL får man 60 ECTS-point. Der kan søges om midler til DIL-moduler via Kompetencefonden.

Master Voksne, der har en videregående uddannelse i forvejen og har lyst til at læse videre, kan tage en masteruddannelse. Masteruddannelser er opbygget som deltidsuddannelser over to år (enkelte over tre år), og de udbydes af universiteter og handelshøjskoler. Undervisningen er tilrettelagt, så det er muligt at passe et arbejde samtidig med uddannelsen. Herudover skal det bemærkes, at deltagere som udgangspunkt har mulighed for at søge om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU). De nærmere krav hertil afhænger af modulernes sammensætning, antal af ECTS-point og hvordan disse fordeles på modulet.

der sammensættes en anderledes masteruddannelse sammenstykket af masterfag eller kandidatfag. Der er udviklet en særlig fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse (MPG), der kan følges fleksibelt og parallelt med et lederjob. Masteruddannelsen er målrettet offentlige lederes udfordringer, forankret i deltagernes praksis og erfaringer og tager udgangspunkt i egne erfaringer og udfordringer som leder. Dette sker ved at kombinere ledelsesfaglig viden på højt niveau med udviklingen af eget personlige lederskab. Den fulde uddannelse er normeret til minimum to års deltidsstudier, men er tilrettelagt sådan, at modulerne kan fordeles fleksibelt over op til seks år. Adgangskravene til uddannelsen er mindst en relevant uddannelse på diplom-, bachelor- eller kandidatniveau. Ansøgere kan også optages, hvis de ud fra en konkret vurdering har uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed. Herudover skal man have mindst to års relevant erhvervserfaring, herunder erfaring med ledelsesopgaver og ledelsesansvar. Der lægges vægt på, om ansøgerens erhvervserfaring som helhed er relevant for uddannelsen. Det er ikke længere muligt at få refunderet udgifter til ansattes deltagelse på de godkendte fleksible masteruddannelser i offentlig ledelse.

Fleksibel master Med den fleksible master har man mulighed for at sammensætte sin egen masteruddannelse. I samarbejde med et universitet kan

144

Efteruddannelse efter behov

Der kan søges om midler til den fleksible master via Kompetencefonden.


Kursussteder og hotelfaciliteter Timeldingsprocedure Hvem er vi?


Kursussteder og hotelfaciliteter Domstolsstyrelsen gennemførte i foråret 2012 et udbud af itkursussted for Danmarks Domstole. Valget faldt på Hotel Opus Horsens, der afgav det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Hotel Opus kræver ingen større præsentation, da vi siden december 2007 har afholdt langt de fleste af vores kurser og seminarer netop der. Vi glæder os til at fortsætte det gode samarbejde, vi har med alle medarbejdere på Hotel Opus. Du kan læse mere om Hotel Opus Horsens på www.hotelopushorsens.dk.

kursussteder end Hotel Opus Horsens er der alene mulighed for almindelig internet forbindelse.

Kurser, som kræver adgang til domstolssystemerne, vil blive afholdt på Hotel Opus Horsens. På kurser afholdt på andre

Domstolsstyrelsen vil udover det faste samarbejde med Hotel Opus Horsens og Park Inn, afholde kurser på andre konferencesteder i 2014. Stedet vil fremgå af Campus.

I Københavnsområdet, vil Domstolsstyrelsens kurser primært blive afholdt på Park Inn by Radisson Copenhagen Airport. Du kan læse mere om Park Inn på www.parkinn.com/hotel-copenhagen. Park Inn ligger tæt ved Femøren Metrostation (M2), men der er også gratis p-pladser.

Hotel Opus Horsens Egebjergvej 1 8700 Horsens Tlf. 76 25 72 00

148

Kursussteder og hotelfaciliteter


Tilmeldingsprocedure Velkommen til Campus Når du har aftalt med rettens ledelse eller rettens uddannelsesansvarlige, at du kan melde dig til et kursus, skal du tilmelde dig via Campus, som er den statslige udviklingsportal.

Rettens Campus-administrator kan også hjælpe dig med tilmelding, hvis du får behov.

Tidsplan Du kan finde Campus på forsiden af intranettet, hvor der er et link eller du kan gå ind via www.info-campus.dk eller www.statcampus.dk

Hjælp til selvhjælp På intranettet under “Campus” kan du finde hjælp og blandt andet se en introduktionsfilm om login i Campus under “Oftest stillede spørgsmål”. Der er også vejledninger til, hvordan du: ∏∏ Tilmelder dig et kursus. ∏∏ Udskriver en deltagerliste. ∏∏ Finder rettens Campus-administrator.

Frist for tilmelding til kurserne er den 27. september 2013. Herefter vil det i en periode ikke være muligt at tilmelde sig kurser, da vi i Uddannelsen skal gøre status på tilmeldingerne. Den 4. oktober 2013 vil alle medarbejdere kunne se, hvilke kurser de er optagede på, med mindre kurset er overtegnet. I så fald vil vi bede retternes ledelse om at prioritere tilmeldingerne. Herefter fordeler vi så pladserne. Den 8. november 2013 vil alle kunne se samtlige kurser, de er tilmeldt. Efter den 8. november 2013 vil de kurser, hvor der fortsat er ledige pladser blive åbnet for tilmelding på ny.

27. september 2013

4. oktober 2013

8. november 2013

Frist for tilmelding.

Du kan se, hvilket kursus du er optaget på, Du kan nu se samtlige kurser, du er medmindre kurset er overtegnet. tilmeldt. Herefter vil der blive åbnet for tilmelding til kurser, der endnu har ledige pladser.

tilmeldingsprocedure

149


Afbud til kurser Vær i så god tid, så andre kan få glæde af din plads

150

Vores uddannelsesbudget er begrænset, og vi skal bruge vores midler bedst muligt. Det er derfor ærgerligt og spild af vores midler, hvis der er ledige pladser på vores kurser. Vi ved godt, at du formentlig har tilmeldt dig et kursus meget længe, før det afvikles, og at det derfor måske ikke er aktuelt, når det nærmer sig. Men for at en anden ansat kan nyde godt af pladsen på kurset, skal vi bede dig om, at afmelde dig i Campus så hurtigt så muligt, hvis du alligevel bliver forhindret i at deltage på et kursus. På denne måde har vi en chance for at finde en anden deltager.

Hvis du melder afbud senere end tre uger før kursets afholdelse, og afbuddet ikke skyldes sygdom, er der nu indført en kursusafgift, som retten opkræves. Derfor skal du ved afbud senere end tre uger før kursusstart sende en mail med oplysning om årsagen til afbuddet til Uddannelsen med din administrationschef som cc.

Du kan som deltager selv melde afbud i Campus. En vejledning ligger under “Oftest stillede spørgsmål.”

Hvis du står på venteliste og ikke længere ønsker at blive tilbudt pladsen, skal vi bede dig framelde dig i Campus.

afbud til kurser

I tilfælde af afbud på selve kursusdagen skal du kontakte Uddannelsen på tlf. 99 68 43 20 eller pr. mail: campus@domstolsstyrelsen.dk. Vi vil så tage hånd om dit afbud og give underviser og konferencested besked.


Hvem er vi i Uddannelsen? Vi er 6 personer, som administrerer og udvikler de centralt afholdte kurser, seminarer og konferencer ved Danmarks Domstole. Det fremgår af beskrivelsen af kurserne, hvem af os der er kontaktperson for det enkelte kursus. Vi vil altid meget gerne svare på spørgsmål og hjælpe, men du er naturligvis også velkommen til at kontakte underviserne direkte, hvis du har spørgsmål til for eksempel kursets indhold eller afvikling. Vi modtager også meget gerne forslag til nye kurser, forbedringsforslag eller bare stiller os til rådighed for en drøftelse af diverse spørgsmål i forbindelse med kompetenceudvikling. Hvis du vil i kontakt med os, kan du maile eller ringe på uddannelsestelefonen 99 68 43 20.

Vi er Kontorfuldmægtig Anja Bergstrøm Christensen, abc@domstolsstyrelsen.dk, tlf. 99 68 42 76. Uddannelseskonsulent Lars F. Hansen, lfh@domstolsstyrelsen.dk, tlf. 99 68 42 89. Kontorfuldmægtig Pernille Gaarre Andersen, pga@domstolsstyrelsen.dk, tlf. 99 68 43 09. Kontorfuldmægtig Tina Brandi, tibra@domstolsstyrelsen.dk, tlf. 99 68 42 95. Studentermedhjælper Christina Milter Stenholm Larsen, cmsl@domstolsstyrelsen.dk, tlf. 99 68 42 83.

Hvem er vi i uddannelsen

151


Fra venstre: Pernille Gaarre Andersen, Christina Milter Stenholm Larsen, Lars F. Hansen, Anja Bergstrøm Christensen og Tina Brandi


Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Telefon 70 10 33 22 post@domstolsstyrelsen.dk

Kursuskatalog 2014  

Domstolsstyrelsen

Advertisement