Page 1

Le jeudi 26 septembre Au Casino Barrière de Bordeaux

Dossier de presse


L’élection de  Miss  Bordeaux 3L*VTP[tVMÄJPLS4PZZ)VYKLH\_tSPYHZH9LPULKL)LH\[tle jeudi 26 septembre 2013 au Casino Barrière de Bordeaux,UJVSSHIVYH[PVUH]LJSHKtStNH[PVUYtNPVUHSLKL4PZZ(X\P[HPUL JL[[LtSLJ[PVULZ[S»VJJHZPVUKLZ»PU]LZ[PYKHUZSLK`UHTPZTLKLSH]PSSLKL)VYKLH\_ZV\Z\U JYtULH\KPMMtYLU[!JLS\PKLSHILH\[t,StNHU[LYHMÄUtLL[HTIHZZHKYPJLKL)VYKLH\_SHM\[\YL 4PZZ)VYKLH\_Z»PTWSPX\LYHKHUZSLZHJ[P]P[tZJ\S[\YLSSLZL[HY[PZ[PX\LZKLSH]PSSL 3LZWS\ZQVSPLZQL\ULZMLTTLZKL)VYKLH\_L[KLSH*<)ZLKVUULYVU[YLUKLa]V\ZH\*HZPUV )HYYPuYLKL)VYKLH\_WV\Y\ULJVTWt[P[PVUWSHJtLZV\ZSLZPNULKLS»tStNHUJL 4PZZ)VYKLH\_L[ZHKH\WOPULZLYVU[X\HSPÄtLZWV\YS»tSLJ[PVUKL4PZZ(X\P[HPULSLVJ[VIYL WYVJOHPU3HNHNUHU[LKL4PZZ(X\P[HPULWHY[PJPWLYHnS»tSLJ[PVUKL4PZZ-YHUJLSLKtJLTIYL n+PQVULUKPYLJ[KL]HU[SLZJHTtYHZKL;-

3»LSLJ[PVUKL4PZZ)VYKLH\_H\YHSPL\SL]LUKYLKPZLW[LTIYLnWHY[PYKLOH\*HZPUV)HYYPuYL

Qui sommes-nous 3L*VTP[t6MÄJPLS4PZZ)VYKLH\_LZ[\ULHZZVJPH[PVUSVP JYttLWHY(UUL3PUL)HYVULU Z\P[LH\YHJOH[K\[P[YLKL4PZZ)VYKLH\_n4VUZPL\Y7H[YPJR)HJOL`0SLZ[JVTWVZt K»(UUL3PUL)HYVU7YtZPKLU[LK\*VTP[tL[KL:[tWOHUPL/LPUZ*OHYNtLKL*VTT\UPJH[PVU 3L*VTP[t6MÄJPLS4PZZ)VYKLH\_[YH]HPSSLLUJVSSHIVYH[PVUH]LJSHKtStNH[PVUYtNPVUHSLKL4PZZ (X\P[HPULZV\ZS»tNPKLKLSHZVJPt[t4PZZ-YHUJL:V\ZS»PTW\SZPVUKLZHWYtZPKLU[LHJ[\LSSL (UUL3PUL)HYVUS»HZZVJPH[PVUK\*VTP[t6MÄJPLS4PZZ)VYKLH\_HWV\Y]VJH[PVUKLYLJY\[LY L[K»tSPYLSHQL\ULMLTTLX\PYLWYtZLU[LYHH]LJtStNHUJL)VYKLH\_SVYZKLS»tSLJ[PVUKL4PZZ (X\P[HPUL (UUL3PUL )HYVU LZ[ tNHSLTLU[ KPYLJ[YPJL K»(30: ,]LU[ HNLUJL K»t]tULTLU[PLS IVYKLSHPZL JYttLLUZWtJPHSPZtLKHUZS»\UP]LYZKLSH4VKLL[KLSH)LH\[t


Un événement  d’exception  pour  un  public  d’exception   6\]LY[LH\NYHUKW\ISPJJL[[LtSLJ[PVUHWV\YHTIP[PVUKLKVUULYnSH]PSSLKL)VYKLH\_[V\[L S»H[[LU[PVUX\»LSSLTtYP[L +LZWYVMLZZPVUULSZK\TVUKLKLSHTVKLKLSHJ\S[\YLL[KLZ(Y[ZZLYVU[tNHSLTLU[JVU]PtZ SLZLW[LTIYL -VY[KLZVUZ\JJuZS»tSLJ[PVU4PZZ)VYKLH\_LU[YLYHKHUZSHSPZ[LKLZt]tULTLU[ZWOHYLZKL SH]PSSLJOHX\LHUUtL

3H M\[\YL HTIHZZHKYPJL KL ILH\[t KL )VYKLH\_ WHY[PJPWLYH H\_ THUPMLZ[H[PVUZ J\S[\YLSSLZ L[ HY[PZ[PX\LZ KL SH ]PSSL (]LJ \UL MVY[L PTWSPJH[PVU KHUZ SH ]PL SVJHSL JL[[L YLWYtZLU[HU[L KL SH ]PSSLKL)VYKLH\_WVZZuKLYHKLZJVUUHPZZHUJLZZVSPKLZZ\YSLTVUKLK\]PUHPUZPX\LZ\YSL WH[YPTVPULOPZ[VYPX\LKL)VYKLH\_<UIVUUP]LH\KLJ\S[\YLNtUtYHSLL[\ULIVUULtSVJ\[PVU ZLYVU[L_PNtZKLSHWHY[KLZWYt[LUKHU[LZ (S»PTHNLKLZWYtJtKLU[LZ4PZZ)VYKLH\_SHNHNUHU[LKL]YHPUJHYULYSLZH]VPY]P]YLL[ S»tStNHUJLnSHIVYKLSHPZL0SU»LZ[WHZZL\SLTLU[KLTHUKtn4PZZ)VYKLH\_K»v[YLQVSPLTHPZ Z\Y[V\[KLWVZZtKLYKLZX\HSP[tZ[LSSLZX\LS»HS[Y\PZTLSHJ\YPVZP[tSHNtUtYVZP[tS»tJV\[LL[SH [VStYHUJL 3LZJYP[uYLZKLZtSLJ[PVUTPZLUWSHJLWHYSH:VJPt[t4PZZ-YHUJLZLYVU[HWWSPX\tZnSHSL[[YLWHY SL*VTP[t6MÄJPLS4PZZ)VYKLH\_(\J\ULKtYVNH[PVUULZLYHWVZZPISL 3HKPZWVUPIPSP[tLZ[tNHSLTLU[KLTPZLJHY4PZZ)VYKLH\_ZLYHHTLUtLnWHY[PJPWLYH\_NYHUKZ t]tULTLU[ZIVYKLSHPZH\_J[tZKLZYLWYtZLU[HU[ZKLSH]PSSL 3LZWYt[LUKHU[LZH\[P[YLKL4PZZ)VYKLH\_YLJL]YVU[\ULMVYTH[PVUJVTWSu[L +LZYtWt[P[PVUZJVTWYLUHU[!KtÄStZWVZLZTHPU[PLUH[[P[\KLZZJtUPX\LZZLYVU[VYNHUPZtLZ H]LJSHKtStNH[PVUYtNPVUHSLKL4PZZ(X\P[HPULHÄUX\LSLZJHUKPKH[LZZVPLU[WYv[LZWV\YSL NYHUKQV\Y


Présentation de  la  soirée 3»tSLJ[PVU4PZZ)VYKLH\_ZLKtYV\SLYHLU[YVPZWHY[PLZZ\Y\ULK\YtLKL[YVPZOL\YLZ 3»V\]LY[\YLKLZWVY[LZH\YHSPL\nWHY[PYKLOL[SHZVPYtLJVTTLUJLYHnOWYtJPZLZ 3HWYLTPuYLWHY[PLZLYHJVUZHJYtLnS»tSLJ[PVUKL4PZZ)VYKLH\_ +\YHU[OSLZ7Yt[LUKHU[LZH\[P[YLKL4PZZ)VYKLH\_KtÄSLYVU[KHUZ[YVPZ[LU\LZ KPMMtYLU[LZ!YVILKLJVJR[HPS[LU\LKLIHPUL[YVILKLZVPYtL;OPLYY`*OHSSPLYHUPTH[L\YKLSH ZVPYtLWYtZLU[LYHtNHSLTLU[JOHX\LJHUKPKH[LPUKP]PK\LSSLTLU[ <ULU[YHJ[LK»\ULKLTPOL\YLLZ[WYt]\Z\P[LnJLZ[YVPZKtÄStZ 7V\Y SH KL\_PuTL WHY[PL KL SH ZVPYtL JL ZVU[ SLZ HY[PZ[LZ KL S»(UNL )SL\ X\P TVU[LYVU[ Z\Y ZJuUL9LJVUU\JVTTLS»\UKLZWS\ZNYHUKZJHIHYL[ZKL-YHUJLJLWHY[LUHPYLWYP]PStNPtK\ JVTP[t4PZZ)VYKLH\_VMMYPYHH\W\ISPJ\ULWYLZ[H[PVUOH\[LLUJV\SL\YZ

,U[YVPZPuTLWHY[PLKLZVPYtLSLZWHY[LUHPYLZZLYVU[nS»OVUUL\Y!JLZVU[L\_X\PYLTL[[YVU[SLZ KPMMtYLU[ZWYP_H\_4PZZL[JV\YVUULYVU[4PZZ)VYKLH\_L[ZLZKH\WOPULZ <UNYHUKtJYHUH]LJSLSVNVKLZWHY[LUHPYLZKL4PZZ)VYKLH\_ZLYHtNHSLTLU[PUZ[HSSt KHUZSHZHSSLK\*HZPUVHÄUX\»PSZW\PZZLU[v[YL]PZPISLZ[V\[H\SVUNKLSHZVPYtL 7\PZSL*VTP[t-tTPUPU.PYVUKLWHY[LUHPYLKL4PZZ)VYKLH\_WYLUKYHSHWHYVSLHÄUKL JVTT\UPX\LYZ\YS»PTWVY[HUJLKLSHWYt]LU[PVUL[K\KtWPZ[HNLKLZ*HUJLYZ ,UÄUKLZVPYtLSLZWHY[LUHPYLZZLYVU[JVU]PtZn\UJVJR[HPSKLYLTLYJPLTLU[WV\YSL\Y PTWSPJH[PVUKHUZS»t]tULTLU[H\*HZPUV)HYYPuYL


Une élection  solidaire 3»tSLJ[PVUKL4PZZ)VYKLH\_U»LZ[WHZZL\SLTLU[S»VJJHZPVUKLYtJVTWLUZLYSHILH\[tL[ S»tStNHUJL*»LZ[H\ZZPS»VWWVY[\UP[tKLWHYSLYKLJH\ZLZPTWVY[HU[LZ*»LZ[WV\YJL[[LYHPZVU X\LSL*VTP[t-tTPUPU.PYVUKLZLYHSLWHY[LUHPYLWYP]PStNPtKLJL[[LtSLJ[PVU <UKVUZLYHYL]LYZtnJL[[LHZZVJPH[PVUX\PHNP[WV\YSHWYt]LU[PVUL[SLKtWPZ[HNLKLZ*HUJLYZ 7V\YJOHX\LIPSSL[]LUK\ÁZLYHYL]LYZtH\*VTP[t-tTPUPU.PYVUKL

En savoir  plus  sur  le  Comité  Féminin  Gironde 3L *VTP[t -tTPUPU .PYVUKL LZ[ \UL HZZVJPH[PVU 3VP   JYttL LU  HKOtYLU[L KL SH -tKtYH[PVU5H[PVUHSLKLZ*VTP[tZ-tTPUPUZKVU[SLZPuNLZVJPHSLZ[n7HYPZ0SHWV\Y]VJH[PVUSH WYVTV[PVUSHWYt]LU[PVUL[SLKtWPZ[HNLKLZJHUJLYZLU.PYVUKLLULUJV\YHNLHU[SHYLZWVU ZHIPSP[tPUKP]PK\LSSLL[SHZVSPKHYP[tJVSSLJ[P]L 7YtZPKLU[L!+VTPUPX\L9V\ZZLH\3LIV\YN :P[L0U[LYUL[!JVTP[LMLTPUPUNPYVUKLJVT ;tStWOVUL! ,THPS!JMNJZ'`HOVVMY


Infos pratiques  concernant  le  casting 3LJHZ[PUNLZ[V\]LY[Q\ZX\»H\ZHTLKPZLW[LTIYL 7V\YWHY[PJPWLYSLZJHUKPKH[LZKVP]LU[JVTWSt[LY\UKVZZPLYKLJHUKPKH[\YLL[ZPNULYSHJOHY[L KtVU[VSVNPX\LKPZWVUPISLZZ\YTPZZIVYKLH\_MYL[S»LU]V`LYnS»HKYLZZLZ\P]HU[L! iSLJ[PVU4PZZ)VYKLH\_ *VTP[t6MÄJPLS4PZZ)VYKLH\_ -\TLIHZ +VTHPULKL4HQHJ 4HYJPSSHJ

4HYPUL3VYWOLSPU4PZZ-YHUJL

Les critères  de  sélection ,[YLKLUH[PVUHSP[tMYHUsHPZLKLUHPZZHUJLV\UH[\YHSPZtL ,[YLUtLKLZL_LMtTPUPU (]VPYLU[YLL[HUZH\TVTLU[KLS»tSLJ[PVU 4LZ\YLYTPUPT\TTZHUZ[HSVUZ ,[YLJtSPIH[HPYLZHUZLUMHU[ZUPKP]VYJtLUP]L\]LUPWHJZtL ,[YLKVTPJPSPtLn)VYKLH\_V\*<) 5LWHZH]VPYWHY[PJPWtnKLZZtHUJLZWOV[VZV\JHW[H[PVUZH\KPV]PZ\LSSLZ Vƒ]V\ZHWWHYHPZZLaWHY[PLSSLTLU[V\[V[HSLTLU[KtU\KtL


Le jury 7V\Yv[YLtS\L4PZZ)VYKLH\_KL]YHJVU]HPUJYL\UQ\Y`JVTWVZtKL TLTIYLZ7HYTPL\_ KLZYLWYtZLU[HU[ZKLSHKtStNH[PVUYtNPVUHSL4PZZ(X\P[HPULKLZWLYZVUUHSP[tZKLSH]PSSLKL )VYKLH\_L[KLZWYVMLZZPVUULSZK\TVUKLKLZ(Y[Z

Les partenaires  de  Miss  Bordeaux +LZWYVMLZZPVUULSZKLSHYtNPVUUV\ZVU[MHP[JVUÄHUJLL[Z»HZZVJPLU[nJL[[LtKP[PVUKLS»tSLJ [PVUKL4PZZ)VYKLH\_*OHJ\UHWWVY[HU[ZH[V\JOLWLYZVUULSSLWV\YX\LJL[[LtSLJ[PVUZVP[ \ULYt\ZZP[L


Quelques chiffres 3L*HZPUV)HYYPuYLKL)VYKLH\_H\ULJHWHJP[tK»HJJ\LPSKLWSHJLZKVU[WSHJLZ KLZ[PUtLZH\_WLYZVUULZnTVIPSP[tYtK\P[L JHUKPKH[LZWYtZtSLJ[PVUUtLZKH\WOPULZTHPZZL\SLtS\L ÁLU[YtLHK\S[LJVTWYLUHU[SLWYVNYHTTLKLSHZVPYtLH]LJSLZÄJOLZZPNUHSt[PX\LZKLZ WYt[LUKHU[LZH\[P[YL Á[HYPMt[\KPHU[ ÁWHYIPSSL[]LUK\ZLYHYL]LYZtnS»HZZVJPH[PVUK\*VTP[t-tTPUPU.PYVUKL

(TtSPL9PNVKHUaV4PZZ(X\P[HPUL

*VTP[t6MÄJPLS4PZZ)VYKLH\_ ^^^TPZZIVYKLH\_MY +tStNH[PVUYtNPVUHSLKL4PZZ(X\P[HPUL ^^^TPZZHX\P[HPULMY

Contact Presse

:[tWOHUPL/LPUZ JOHYNtLKLJVTT\UPJH[PVU ZOLPUZ'TPZZIVYKLH\_MY 

Dossier de presse miss bordeaux 2013  
Dossier de presse miss bordeaux 2013  
Advertisement