Page 1

���������� ��������� ���������� ������� ����� �������� �������������������� ����� ���������������������������� ����� �������������������������������� ���������

����� ������� ������� ����!"� #����� ����!"� $�����%&�'������ ��(�!" )�������*��������������� ���(�+���,�� ���!" #����'�������-������������������ �'�����������.���������������

Inngang fra bakgården

����������������������

�����������������������

Norsk Døvemuseum  

Denne plakaten inneholder praktisk informasjon om Døvemuseet