Page 1

Proposta d'activitat JCLIC Activitat: Capitals de les comarques de Catalunya Autor: Joan Antón López Àrea: Ciències socials: Geografia Nivell:Secundària


Proposta d'activitat JCLIC Descripci贸 de l'activitat: Conjunt d'activitats (mots encreuats, columnes per relacionar, mapes de localitzaci贸 de les comarques i sopes de lletres ) on es treballen les comarques i les seves capitals. Inclou un document

en

format

Word

encreuats llestos per a imprimir.

amb

els

mots


Proposta d'activitat JCLIC Aportacions de la activitat a les competències bàsiques : 1. Tractament de la informació i competència digital: Com tota activitat TIC, l'alumne ha de saber localitzar i gestionar d'una forma autònoma l'aplicació que genera l'activitat, ha de ser capaç de localitzar-lo , ja sigui en una adreça d'Internet o a l'aula Moodle, i executar-lo correctament..


Proposta d'activitat JCLIC Aportacions de la activitat a les competències bàsiques : 2. Aprendre a aprendre : Un part important

per desenvolupar aquesta

competència és que l'alumne sigui conscient del que se sap i del que li resta per aprendre. Activitats d'aquest tipus fomenten l'autovaloració.


Proposta d'activitat JCLIC Aportacions de la activitat a les competències bàsiques : 3.Competència en l'autonomia i iniciativa personal. Al desenvolupar part de l'activitat de forma col·lectiva i el fet que sigui necessària la col·laboració del tots el membres de l'equip fomenta una actitud responsable i critic a l'hora de desenvolupar projectes individuals o col·lectius.


Proposta d'activitat JCLIC Estratègies metodològiques: Proposo una estratègia mixta: Amb una primera part de la activitat, on a partir de la còpia impresa cada alumne resolt de forma individual un mot encreuat de cada bloc. Desprès, amb les respostes dels mots encreuats i en grups de 4 alumnes i a l'ordenador es resolent de forma col·lectiva la resta d'activitats:


Proposta d'activitat JCLIC Criteris d'avaluació: L'activitat es avaluarà bàsicament

a partir dels

resultats obtinguts a l'activitat, tenint en compte les variables, de intents, encerts i temps, però sense oblidar que també s'ha de valorar i observar si saben realitzar activitats en grup i participar amb l’actitud correcta.

Capital de comarques  
Capital de comarques  

Activitat jClic

Advertisement