Page 1

ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

ΛΑΠΘΑ ΕΔΠΒΑΙΖ

ΞΛΘΚΞΡ ΔΖΛΘΞΣΠΓΘΙΖΡ ΓΠΑΤΖΡ

ΟΠΞ΢ΣΟΞ ΟΔΘΠΑΛΑ΢ΘΙΞ ΔΖΛΞ΢ΘΙΞ ΡΥΞΚΔΘΞ ΡΔΠΠΩΜ ΡΥΞΚΘΙΞ Δ΢ΞΡ 2013-14 1


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

Βθδόηεο: Πξόηππν Πεηξακαηηθό Γεκνηηθό ΢ρνιείν ΢εξξώλ «Κσλ. Καξακαλιήο» ISBN 978-618-81359-0-1 ΢έξξεο, Ηνύληνο 2014

2


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

΢ξ γράυιμξ είμαι μαγεία, όπφο ρξ μερό ρηο ζφήο και όπφο κάθε άλλη δημιξςργική ρέτμη. ΢ξ μερό είμαι ρζάμπα. Γι’ αςρό πιεο. Οιεο γεμίζξμραο μέτρι επάμφ. Stephen King, 1947-, Αμερικαμόο πςγγρασέαο μςπρηρίξς & ρρόμξς

Ξι εικόμεο ρξς ενώσςλλξς δημιξςργήθηκαμ υησιακά από ρξςο μαθηρέο ρξς ξμίλξς με ρξ πρόγραμμα Tagxedo. http://www.tagxedo.com/

3


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

ΠΒΡΕΒΥΟΜΒΝΏ Δηζαγσγή…………………………………………………………………………….5-6 1. Καιιηέξγεηα απνθιίλνπζαο ζθέςεο (Σεζη G.Guilford) …………………........ 7-13 2. Ηζηνξίεο ζηε γξακκή………………………………………………………..... 14-29 3. Καιιηέξγεηα δεκηνπξγηθήο ζθέςεο (Σεζη Δ. Torrance) ……………………. 30-35 4. ΢πλέρηζε ηζηνξίαο («Ο Φεγγαξνζθεπαζηήο») ………………………………. 36-43 - Πνηήκαηα, παξνηκίεο, αηλίγκαηα, καληηλάδεο, γξίθνη – ινγνγνπαίγληα.............44-72 5. Φσηντζηνξία – «Ιαηξηθέο ππνζέζεηο» …………………………………….......73-77 6. Ζ πέηξα ζηε ιίκλε ………………………………………………………….....78-95 7. Παξακπζνηξάπνπια ……………………...…………………………………..96-105 8. Ο δηάινγνο ηεο αιθαβήηαο ………………………………………………....106-113 9. Σν γπάιηλν αλζξσπάθη …………………………………………….………..114-119 10. Παηρλίδη εξσηήζεσλ θαη απαληήζεσλ ……………..……………………...120-125 11 Γεμηόηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ (ΓΔΠ)…………………………...…....126-130 12. Γειηίν θαηξνύ ………………………………………………………...……131-137 13.Eπαγγεικαηηθέο ηζηνξίεο………………………………………………...….138-140 14. «5+5 = 10»…………………………………………………………………141-143 15. Μπζν…καλία ………………………………………………………...……144-154 16. Λεξνινγήκαηα (ιίκεξηθ)……………………………………..……………155-161 17. Υατθνύ ……………………………………………………………………..162-169 18. Αθίζεο νκίινπ………………………………………………………….…. 170-172 Βηβιηνγξαθία……………………………………………………………………..…173 Οη καζεηέο ηνπ νκίινπ …………………………………………………………….174 Δπραξηζηίεο ……………………………………………………...…………………175

4


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

ΒΕ΢ΏΓΧΓΔ Ση είλαη δεκηνπξγηθόηεηα; Μηα πξώηε πξνζπάζεηα νξηζκνύ ηεο έλλνηαο “δεκηνπξγηθόηεηα»” έθαλε ν Guilford, ζύκθσλα κε ηελ νπνία «ε δεκηνπξγηθόηεηα θαιύπηεη ηηο πην ραξαθηεξηζηηθέο ηθαλόηεηεο ησλ δεκηνπξγηθώλ αηόκσλ πνπ θαζνξίδνπλ ηελ πηζαλόηεηα γηα έλα άηνκν λα εθθξάζεη κηα δεκηνπξγηθή ζπκπεξηθνξά, ε νπνία λα εθδειώλεηαη κε εθεπξεηηθόηεηα, ζύλζεζε θαη ζρεδηαζκό» (Jaoui H., 1975) Ο Piaget (1960) νξίδεη ηε δεκηνπξγηθόηεηα ζαλ “κηα δηαδηθαζία επίιπζεο πξνβιεκάησλ, εύξεζεο πξνβιεκάησλ, εμεξεύλεζεο, πεηξακαηηζκνύ, κηα πλεπκαηηθή ελέξγεηα πνπ ζπλεπάγεηαη ζεβαζκό θαη κειεηεκέλε ιήςε απνθάζεσλ”. Ο Bruner (1962) πξνζδηνξίδεη ηε δεκηνπξγηθόηεηα σο “κηα ελέξγεηα από ηελ νπνία πξνθύπηεη κηα απνηειεζκαηηθή θαη πξσηόηππε έθπιεμε (effective surprise)”. O Torrance (1966) ηαπηίδεη ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε κε «ηελ ηθαλόηεηα πνπ δηαζέηεη ην άηνκν λα αληηκεησπίδεη ηα δηάθνξα πξνβιήκαηα, κε επαηζζεζία θαη πξσηνηππία αιιά θαη κε κεζνδηθόηεηα θαη εξεκία». ΢ύκθσλα κε ηνλ Παξαζθεπόπνπιν(2004) “δεκηνπξγηθή ζθέςε είλαη ε ηθαλόηεηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ λα αλαδεηεί θαη λα βξίζθεη πνιιέο πξσηόηππεο – θαηλνηόκεο ελαιιαθηηθέο, γηα ηελ επίιπζε ησλ δηαθόξσλ πξνβιεκάησλ, ηδέεο – ιύζεηο». Οξηζκέλνη ςπρνιόγνη δηαθξίλνπλ σο πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο: ● ηελ επθακςία ηεο ζθέςεο ● ηελ πξσηνηππία ηεο ηδέαο ● ηελ ηθαλόηεηα λα ζθέθηεηαη θάπνηνο δηαθνξεηηθά ● ηνλ ηξόπν επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ Γεληθόηεξα, θαηά ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε ή αιιηώο απνθιίλνπζα ζθέςε, ην άηνκν απνκαθξύλεη ηε ζθέςε από ηηο γλσζηέο θαη ζπλεζηζκέλεο απαληήζεηο. Οη απαληήζεηο απηέο δηαθξίλνληαη από ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: ● πνιιέο ζε αξηζκό απαληήζεηο - ιύζεηο ● κεγάιε επξεκαηηθόηεηα ζηηο απαληήζεηο ● κεγάιν βαζκό δεκηνπξγηθόηεηαο1 ΣΒΥΝΕΚΒ΢ ΏΝΏΠΣΤΞΔ΢ ΣΔ΢ ΑΔΜΕΟΤΡΓΕΚΔ΢ ΢ΚΒΦΔ΢ 1. Φπρνινγηθέο δνθηκαζίεο – Σεζη δεκηνπξγηθήο – Σεζη απνθιίλνπζαο ζθέςεο 2. Καηαηγηζκόο Ηδεώλ / Ηδενζύειια/ Καηηδεαζκόο (Brainstorming) 3. Δξσηήζεηο Scamper 4. Σα ζθεπηόκελα θαπέια ηνπ De Bono 5. Άγξηα Ηδέα 6. Κόκηθο (ζηακπσηή ινγνηερλία) 7. Γεκηνπξγηθή Γξαθή 8. ΢ρεκαηνπνηήκαηα2 9. Γεκηνπξγηθή επίιπζε πξνβιεκάησλ 10. Καηάινγνο ραξαθηεξηζηηθώλ 11. Πξνθξνύζηεηνη ζπλδπαζκνί

1

Γεκηνπξγηθή ζθέςε – παξαγσγή θαηλνηόκσλ θαη πξσηόηππσλ ηδεώλ, ζει. 9-10, Γεληθή Γξακκαηεία Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, Ηλζηηηνύην Γηαξθνύο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, ΤΠΔΠΘ 2

΢ύγρξνλεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθήο – θξηηηθήο ζθέςεο γηα ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε , ζει.109 - 116, ΤΠΔΠΘ, 2007 5


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

Υαξαθηεξηζηηθά ησλ δεκηνπξγηθώλ αηόκσλ

Σα ζηάδηα ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο

Μackinnon (Μαγλήζαιεο, 1990, ζει.. 146)

6


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

1. ΙΑΚΚΘΔΠΓΔΘΑ ΑΟΞΙΚΘΜΞΣΡΑΡ ΡΙΔΦΖΡ (G.Guilford) 1) Ρτεδίαπε πάμφ πρημ εςθεία διάσξρα αμρικείμεμα ή πύμβξλα (γράμμαρα, αριθμξύο κ.ά.) όπφο πρξ παράδειγμα 1. Ρκέυξς ρι αμριπρξπφπεύει η γραμμή για κάθε πτέδιξ, ώπρε μα απξρελεί αμαπόππαπρξ μέρξο ρξς πτεδίξς:

2) Ρςμπλήρφπε ρα πτέδια πρξ αριπρερό πλαίπιξ ώπρε μα πρξκύυξςμ μέα πτήμαρα, όπφο σαίμεραι πρξ δενί πλαίπιξ:

΢επρ πςμπλήρφπηο πτεδίφμ

7


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ ΣΒ΢Σ ΢ΤΜΠΛΔΡΧ΢Δ΢ ΢ΥΒΑΕΧΝ

1.

Α.Υ., Ρρ΄ ράνη 2.

Δ.Ι., Γ΄ ράνη

3.

Θ.Ι., Γ΄ ράνη 8


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

4.

Υ.Ο., Ρρ΄ ράνη 5.

Θ.Ι., Ρρ΄ ράνη 6.

Μ.Υ., Δ΄ ράνη 9


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

7.

Ι.Δ., Δ΄ ράνη

8.

Δ.Ο., Ρρ΄ ράνη 9.

Κ.Α., Ρρ΄ ράνη 10


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

10.

Δ.Υ., Γ΄ ράνη 11.

Λ.΢., Γ΄ ράνη 12.

Α.Ι.-Β. Γ΄ ράνη

11


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

13.

Α.Λ., Γ΄ ράνη 14.

Ο. Μι., Γ΄ ράνη 15.

Ο. Μρ., Γ΄ ράνη

12


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

16.

Δ.Ι., Γ΄ ράνη 17.

Ο.Α., Γ΄ ράνη

13


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

2. ΘΡ΢ΞΠΘΔΡ Ρ΢Ζ ΓΠΑΛΛΖ

1) Τριάνε μια πύμρξμη ιπρξρία με ρα πτέδια πξς έτειο βάλει πάμφ πρη γραμμή. Οαράδειγμα: ΢ξ παράπξμξ ρξς Οέρρξς

Ο θύξηνο Πέηξνο μεθίλεζε γηα ηε δνπιεηά ηνπ κε ην πνδήιαηό ηνπ. Έπεηηα από κηα θνπξαζηηθή εκέξα γύξηζε ην βξαδάθη ζην ζπίηη ηνπ. Μπήθε κέζα, άλαςε ην θσο θαη ραηξέηεζε ηνλ παπαγάιν ηνπ, ν νπνίνο ηνπ είπε έλα μεξό «θαιεζπέξα» θαη ηνπ γύξηζε ηελ πιάηε. Δθείλνο δελ έδσζε ζεκαζία, θαηέβεθε ζην θειάξη θαη πήξε έλα κπνπθάιη θξαζί. Έβγαιε από ην ληνπιάπη δπν πνηήξηα, ηα αθνύκπεζε πξνζεθηηθά πάλσ ζην ηξαπέδη θαη θάζηζε ζηελ αλαπαπηηθή ηνπ θαξέθια λα ην απνιαύζεη. Κεξλνύζε ηνλ εαπηό ηνπ θαη γέκηδε θαη ην δεύηεξν πνηήξη γηα λα ληώζεη όηη έρεη παξέα. Άπισζε ην ρέξη ηνπ θαη πήξε έλα όκνξθν ινπινύδη από ην αλζνδνρείν. Σν κύξηζε θαη είπε: «Ση όκνξθα πνπ ζα ήηαλ αλ είρα κηα αγαπεκέλε λα ηεο ην ραξίζσ. Πόζν ζα ήζεια λα ήηαλ ε θαξδηά κνπ ιαβσκέλε από ηα βέιε ηνπ θηεξσηνύ ζενύ…». Μ’ απηέο ηηο ζθέςεηο έγεηξε πάλσ ζην ηξαπέδη θαη απνθνηκήζεθε.

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Δώπε έμα ρίρλξ πρημ ιπρξρία πξς: …………………………………………………………………………………………

14


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

2) Ρκέυξς ρι αμριπρξπφπεύει η γραμμή για ρα αμρικείμεμα πξς πτεδίαπεο πάμφ π’ αςρήμ. ΢ι θα γιμόραμ αμ ενασαμιζόραμ η γραμμή;

Παξάδεηγκα: Εζηνξία από ηελ αλάπνδε Σν πνδήιαηό ηνπ ζα έπεθηε θάησ, ζα έζπαγε ην ηηκόλη θαη ζα έπξεπε λα πάεη ζηε δνπιεηά κε ηα πόδηα. Θα έπεθηε ην παληειόλη ηνπ θαη ζα ξεδηιεπόηαλ. Ζ ζθεπή ηνπ ζπηηηνύ ζα είρε πέζεη θαη ην ζπίηη ηνπ ζα ήηαλ πνιύ θξύν ηώξα. Γε ζα είρε θσο ζην ζπίηη ηνπ ν θύξηνο Πέηξνο. Θα ζθόληαθηε κόιηο πξνρσξνύζε ιίγν. Ο παπαγάινο δε ζα είρε πνπ λα ζηαζεί θαη ζα γηλόηαλ αθόκα πην κνπξηδνύθιεο θαη γθξηληάξεο. Σν κπνπθάιη κε ην θξαζί ζα έπεθηε θάησ θαη ζα έζπαγε. Σν θξαζί ζα ιέξσλε ην ραιί ηνπ. Σα πνηήξηα ζα γίλνληαλ ρίιηα θνκκάηηα. Σν ηξαπέδη θαη ε θαξέθια δε ζα είραλ ηζνξξνπία. Γε ζα είρε ν θύξηνο Πέηξνο πνπ λα θάηζεη θαη πνύ λα αθνπκπήζεη. Σν αλζνδνρείν κε ηα ινπινύδηα ζα είρε πέζεη θάησ θαη ζα ηζαιαπαηνύζε ηα ινπινύδηα κέζα ζην ζθνηάδη. Σα βέιε ηνπ θηεξσηνύ ζενύ δε ζα ηνλ ρηππνύζαλ ηειηθά πνηέ.

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

15


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ Ε΢ΣΟΡΕΒ΢ ΢ΣΔ ΓΡΏΜΜΔ

1.

Δ Ναηάζα θαηαζθελώλεη ζην βνπλό Έλα θνξηηζάθη, ε Ναηάζα, πήγε ζην βνπλό γηα θαηαζθήλσζε. Πήξε καδί ηεο θαγεηά, κηα πίηζα, έλα κπνπθάιη ρπκό, δπν πνηήξηα πιαζηηθά θαη ηέζζεξηο θξεκάζηξεο. ΢ην δξόκν γηα ην βνπλό είδε πνιιά δέληξα. Όηαλ έθηαζε επηηέινπο ζην βνπλό έζηεζε ηε ζθελή ηεο θαη θνηκήζεθε. Σν άιιν πξσί πήγε κηα βόιηα ζην δάζνο θαη ζπλάληεζε δσάθηα.

΢θέςνπ ηη αληηπξνζσπεύεη ε γξακκή γηα ηα αληηθείκελα πνπ ζρεδίαζεο πάλσ ζ’ απηήλ. Ση ζα γηλόηαλ αλ εμαθαληδόηαλ ε γξακκή; Σν δέληξν δε ζηεξηδόηαλ πηα. Ζ θνύζηα ηεο Ναηάζαο έπεζε, Σν βνπλό άξρηζε λα θαηαξξέεη. Οη θξεκάζηξεο έπεζαλ θαη ηα ξνύρα ηζαιαθώζεθαλ. Ζ πίηζα ήηαλ θνκκέλε 2 θνκκάηηα.

Αζαλαζία Μ., Γ΄ ηάμε

16


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ Ε΢ΣΟΡΕΒ΢ ΢ΣΔ ΓΡΏΜΜΔ

2.

Δ ηάμε Ο θύξηνο Απόζηνινο έθπγε από ην ζπίηη ηνπ θαη πήγε ζην ζρνιείν λα θάλεη κάζεκα. Ξαθληθά κέζα ζηελ ηάμε κπήθε έλα πνπιί. Ζ ηάμε έγηλε άλσ θάησ. Σόηε ν ζεόο έξσηαο έξημε έλα βέινο θαη εζύραζαλ όινη. Σν πην θαιό παηδί ηελ ηάμε ζεθώζεθε ζηνλ πίλαθα. Σν κεζεκέξη ν θύξηνο Απόζηνινο γύξηζε ζην ζπίηη κε ην απηνθίλεηό ηνπ θαη πέξαζε όια ηα θαλάξηα κε θόθθηλν. Όηαλ έθηαζε ζην ζπίηη είδε πάλσ ζηε ζθεπή ην ίδην πνπιί.

΢θέςνπ ηη αληηπξνζσπεύεη ε γξακκή γηα ηα αληηθείκελα πνπ ζρεδίαζεο πάλσ ζ’ απηήλ. Ση ζα γηλόηαλ αλ εμαθαληδόηαλ ε γξακκή; Ο θύξηνο Απόζηνινο πήγε από ην ζπίηη ηνπ ζην ζρνιείν ηνπ κε ηα πόδηα. Έπεζε ην θαλάξη ζην θεθάιη ηνπ, έθαλε έλα θαξνύκπαιν θαη ζηελ ηάμε ηνλ θνξόηδεπαλ όινη, εθηόο από έλα καζεηή πνπ ηνλ έιεγαλ Κάξιν Κνιόληη. ΢ηελ ηάμε έπεζε ν κηζόο πίλαθαο. Μόιηο έθηαζε ζην ζπίηη ηνπ είδε πσο ε ζθεπή είρε πέζεη.

Απόζηνινο Κ-Β., Γ΄ ηάμε

17


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ Ε΢ΣΟΡΕΒ΢ ΢ΣΔ ΓΡΏΜΜΔ

3.

Δ Πόιπ θαη ην θαηλνύξην ηεο ζπίηη Ζ 18ρξνλε Πόιπ κε ηε γάηα ηεο ηελ Ξεζθνλίζηξα έςαρλαλ λα λνηθηάζνπλ έλα ζπίηη. Σειηθά βξήθαλ έλα δηώξνθν ζπίηη ζηελ νδό Αγίνπ Μνδέζηνπ. Σειεθώλεζαλ ζηνλ θύξην Μαλόιε, ηνλ ηδηνθηήηε θαη ην έθιεηζαλ. Πήγαλ ζην θαηάζηεκα ΗΚΔΑ θαη αγόξαζαλ έλα ςπγείν, κηα ειεθηξηθή θνπδίλα, έλα θαζξέθηε ζε ζρήκα ξόκβνπ θαη έθπγαλ. Μεηά πήγε ζην κίλη-κάξθεη θαη αγόξαζε αλαλάδεο, έλα κπνπθάιη θξαζί γηα ηε ζπιινγή ηεο, ηξνθή γηα ηελ Ξεζθνλίζηξα, κπαιόληα γηα λα θάλεη πάξηη κε ηηο θίιεο ηεο θαη κηα θνξδέια πνπ έγξαθε «HAPPY BIRTHDAY». Ζ ππάιιεινο ηνπ καγαδηνύ έβγαιε ην θνκπηνπηεξάθη γηα λα θάλεη ηνπο ππνινγηζκνύο θαη πιήξσζε 20 επξώ. Μόιηο γύξηζε ζην ζπίηη ηα ηαθηνπνίεζε όια θαη ήξζαλ νη θίιεο ηεο γηα ην πάξηη.

΢θέςνπ ηη αληηπξνζσπεύεη ε γξακκή γηα ηα αληηθείκελα πνπ ζρεδίαζεο πάλσ ζ’ απηήλ. Ση ζα γηλόηαλ αλ εμαθαληδόηαλ ε γξακκή; Ζ Πόιπ δε βξήθε ζπίηη γηα λα λνηθηάζεη. Ο θαζξέθηεο έζπαζε θη έγηλε γπαιηά θαξθηά θαη δελ κπνξνύζε λα θνηηαρηεί. Γελ ππήξρε ην καραίξη θαη δε κπόξεζε λα θάεη αλαλά. Έζπαζε ν θαηαςύθηεο θη έηξεραλ λεξά. Έζπαζε ην κπαιόλη πνπ ήηαλ δίπια ζην θσηηζηηθό θη έπεζε ην θσηηζηηθό. Αλαηηλάρηεθε μαθληθά ην αθξώδεο θξαζί θαη ιέξσζε ηα ξνύρα ηεο. Υάιαζε ην θνκπηνπηεξάθη θαη ε πσιήηξηα δε κπνξνύζε λα θάλεη ινγαξηαζκό.

Μαξία – Αζελά Τ., Γ΄ ηάμε

18


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ Ε΢ΣΟΡΕΒ΢ ΢ΣΔ ΓΡΏΜΜΔ

4.

Μηα παξάμελε ζπγθαηνίθεζε Μηα θνξά θη έλα θαηξό ήηαλ ε Θάιεηα πνπ είρε έλα γατδνύξη. ΢ην δξόκν γηα ην ζπίηη έηξσγε κηα πίηζα θαη πέηαμε ην θνπηί ζην ζθνππηδνηελεθέ. Όηαλ έθηαζε ζπίηη άλνημε ην ςπγείν γηα λα δώζεη ζην γάηδαξν λα θάεη.Από ηε βηαζύλε ηεο μέραζε λα βγάιεη ην κπνπθάλ ηεο θαη λα ην αθήζεη ζηελ θξεκάζηξα. Μεηά έθαλε κπάλην ην γατδνύξη κε έλα πξάζηλν ζθνπγγάξη. Ύζηεξα από κηα ηέηνηα θνπξαζηηθή κέξα μάπισζε λα θνηκεζεί.

΢θέςνπ ηη αληηπξνζσπεύεη ε γξακκή γηα ηα αληηθείκελα πνπ ζρεδίαζεο πάλσ ζ’ απηήλ. Ση ζα γηλόηαλ αλ εμαθαληδόηαλ ε γξακκή;

Σ ε Θάιεηα δε ζα ηε ιέγαλε Θάιεηα, ζα ηε ιέγαλε Οάιεηα. Σν γατδνύξη δε ζα είρε απηηά, πνπ έπξεπε λα έρεη. Σν ραξηί από ηελ πίηζα ην πέηαμαλ ζε θάδν ρσξίο θαπάθη. Σν ςπγείν δελ είρε θαηάςπμε. Ζ θξεκάζηξα έπεζε θαη δε κπνξνύζε λα θξεκάζεη ην κπνπθάλ ηεο. Ζ βάζε γηα ην ζθνπγγάξη έπεζε θαη δε κπνξνύζε λα ην βξεν όηαλ έθαλε κπάλην ην γάηδαξν.

Ισάλλα Κ. , Γ΄ηάμε

19


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ Ε΢ΣΟΡΕΒ΢ ΢ΣΔ ΓΡΏΜΜΔ

5.

Σν πάξηη ηεο θπξίαο Θάιεηαο Ζ θπξία Θάιεηα θνηκόηαλε. Σν πξσί ρηύπεζε ε θακπάλα θαη πεηάρηεθε από ην θξεβάηη. Πξνηνύ θάεη ην πξσηλό ηεο έθαλε ην ζηαπξό ηεο θαη κεηά έθαγε έλα κπνι κε ζνύπα. Ζ θπξία Θάιεηα ήζειε λα νξγαλώζεη έλα πάξηη. Θα θαινύζε κηα θίιε ηεο πνπ έκελε πνιύ καθξηά θαη ηελ έιεγαλ Υαξά. Έγξαςε έλα γξάκκα γηα λα ηελ θαιέζεη θαη πήγε ζην ηαρπδξνκείν λα ην ζηείιεη. Όηαλ γύξηζε έβαιε πιπληήξην θαη αξγόηεξα άπισζε ηα ξνύρα ζηελ απιώζηξα. Μεηά ζηόιηζε ην ζπίηη κε κπαιόληα θαη θνξδέιεο. Μόιηο ήξζαλ νη θίιεο ηεο ράξεθε πνιύ.΢ην ηέινο ε Υαξά έδσζε ην δώξν ηεο ζηε Θάιεηα, έλα 5επξσ.Έθαγαλ ηα πάληα θαη αξγά ηε λύρηα πήγαλ όινη ζηα ζπίηηα ηνπο θαη θνηκήζεθαλ.

΢θέςνπ ηη αληηπξνζσπεύεη ε γξακκή γηα ηα αληηθείκελα πνπ ζρεδίαζεο πάλσ ζ’ απηήλ. Ση ζα γηλόηαλ αλ εμαθαληδόηαλ ε γξακκή;

Ζ θπξία Οάιεηα θνηκόηαλε θαη πεξίκελε λα ρηππήζεη ε θακπάλα, αιιά δε ρηππνύζε γηαηί ην θνπδνπλάθη ηεο είρε παιηώζεη θαη έπεζε. Σν κπαιόλη δελ ην είρε δέζεη θαη μεθνύζθσζε. Σν κπνι έπεζε θαη ε ζνύπα ρύζεθε. Ζ θνξδέια έπεζε θάησ θαη δελ ηελ έβξηζθε. Σα ξνύρα έπεζαλ καδί κε ηελ απιώζηξα θαη ιεξώζεθαλ. Σν ραξηνλόκηζκα ησλ 5 επξώ είρε πέζεη από ην πνξηνθόιη ηεο. Κάπνηνο είρε αλνίμεη ην γξάκκα θαη δελ έθηαζε πνηέ ζηνλ πξννξηζκό ηνπ. Δθείλε ε κέξα ήηαλ αλάπνδε θαη όια πήγαλ ζηξαβά.

Παλαγηώηα Ν. , Γ΄ ηάμε

20


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ Ε΢ΣΟΡΕΒ΢ ΢ΣΔ ΓΡΏΜΜΔ

6.

Έλαο πεξίεξγνο εθηάιηεο Ο θύξηνο Πεπίην όπσο θάζε πξσί, άλνημε ην παξάζπξν, ηάηζε ηνλ θαξραξία θαη έβαιε ηα κπηκπειό - ππξακίδεο ζην ηξαπέδη. Σόηε ν Πεπίην πήξε ην δξεπάλη θαη ην έβαιε ζηε ζπιινγή ηνπ. Όηαλ ήξζε ην απόγεπκα όπσο θάζε θνξά πήγε ζηε ζρνιή ησλ μηθνκάρσλ θαη πήξε καδί θαη ην ζπαζί ηνπ. Όηαλ γύξηζε είδε ην ελπδξείν ζπαζκέλν, ηνλ θαξραξία ζηνλ θαλαπέ λα δηαβάδεη θαη έλα ζεζαπξό ζηε κέζε ηνπ παξαζύξνπ. Σόηε έλα δεθαλίθη ηνπ έπεζε ζην θεθάιη. Δπηπρώο όια απηά ήηαλ απιά έλαο εθηάιηεο.

΢θέςνπ ηη αληηπξνζσπεύεη ε γξακκή γηα ηα αληηθείκελα πνπ ζρεδίαζεο πάλσ ζ’ απηήλ. Ση ζα γηλόηαλ αλ εμαθαληδόηαλ ε γξακκή;

Ο Πεπίην δε ζα κπνξνύζε λα αλνίμεη ην παξάζπξν θαη δεζηαηλόηαλ πνιύ. Γε ζα έβιεπε ηνλ θαξραξία λα δηαβάδεη. Ο ζεζαπξόο ζα είρε πέζεη από ην παξάζπξν. Σν ζπαζί δελ είρε ιεπίδα θαη δε ζα κπνξνύζε λα παίμεη μηθνκαρία. Σν δξεπάλη έπεζε θη έγηλε ρίιηα θνκκάηηα. Σν δεθαλίθη έζπαζε θαη ηνλ ηξύπεζε. Σν κπηκπειό ππξακίδα έπεζε από ην ηξαπέδη θαη δηαιύζεθε.

Γεκήηξεο K., Γ΄ ηάμε

21


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ Ε΢ΣΟΡΕΒ΢ ΢ΣΔ ΓΡΏΜΜΔ

7.

Μηα άπιεζηε νηθνγέλεηα ζηελ αγνξά Κάπνηε ππήξρε κηα νηθνγέλεηα πνπ θαη ηα ηξία κέιε ηεο ήηαλ άπιεζηα. Ο κπακπάο δεηνύζε έλα θηλεηό Smarfog, ε κακά δεηνύζε 15 πνξηνθάιηα θαη ην παηδί δεηνύζε έλα κπαιόλη. Μηα κέξα πνπ πήγαλ ζηελ αγνξά ην παηδί είρε δεη έλα γιεηθηηδνύξη θαη θώλαδε κε ραξά: - Μακά, κακά, ζέισ εθείλν ην γιεηθηηδνύξη! είπε ην παηδί. - Όρη, παηδί κνπ, εζύ ήζειεο λα πάξεηο κπαιόλη. Θα ζνπ πάξσ ην γιεηθηηδνύξη θαη όρη ην κπαιόλη. Μεηά ε κακά είρε δεη 15 πνξηνθάιηα. Εήηεζε από ηνλ άληξα ηεο λα ηα πιεξώζεη. Δθείλνο δέρηεθε θαη ηεο ηα αγόξαζε θαη αγόξαζε θη έλα κπαιόλη γηα ην παηδί ηνπ. - ΢’ επραξηζηώ, κπακπά! είπε ην παηδί. Ζ κακά λεπξίαζε θαη ηνπ έδσζε κηα ζθαιηάξα κε ηελ παιάκε ηεο θαη εξέκεζε. Ύζηεξα γύξηζαλ ζην ζπίηη θαη θνηκήζεθαλ. ΢θέςνπ ηη αληηπξνζσπεύεη ε γξακκή γηα ηα αληηθείκελα πνπ ζρεδίαζεο πάλσ ζ’ απηήλ. Ση ζα γηλόηαλ αλ εμαθαληδόηαλ ε γξακκή; Κάπνηε ππήξρε κηα νηθνγέλεηα πνπ θαη ηα ηξία κέιε ηεο ήηαλ άπιεζηα. Ο κπακπάο δεηνύζε έλα θηλεηό Smarfog, αιιά δελ είρε ρξήκαηα γηα λα ην αγνξάζεη. Ζ κακά ήζειε 15 πνξηνθάιηα αιιά δελ είρε ρώξν ζην ςπγείν γηα λα ηα βνιέςεη. Σν παηδί είρε έλα κπαιόλη πνπ ην είρε ζθάζεη κε έλα θαξθί, γη’ απηό δεηνύζε έλα γιεηθηηδνύξη. Μόιηο ην έπηαζε ζηα ρέξηα ηνπ άξρηζε λα ην γιείθεη αιιά ηνπ έπεζε θάησ θαη έγηλε ρίιηα θνκκάηηα. Ζ κακά ηνπ ην κάισζε, όκσο θαζώο ην κάισλε πξόζεμε κεξηθά σξαηόηαηα πνξηνθάιηα. Εήηεζε από ηνλ άληξα ηεο λα ηα πιεξώζεη. Όηαλ ηα έπηαζε εθείλνο θαηά ιάζνο ηνπ έπεζαλ από ηα ρέξηα θαη δηαιύζεθαλ, Σόηε ε κακά ηνπ έδσζε κηα ζθαιηάξα, αιιά έβαιε ηόζε δύλακε πνπ ην ρέξη ηεο έζπαζε θαη πήγε ζην λνζνθνκείν. Όηαλ έγηλε θαιά ν κπακπάο αγόξαζε κεξηθά πνξηνθάιηα, ηα έθαγαλ θαη απνθνηκήζεθαλ. Δηξήλε X., Γ΄ ηάμε

22


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ Ε΢ΣΟΡΕΒ΢ ΢ΣΔ ΓΡΏΜΜΔ

8.

Ο Υάξεο θαη ν Κάξινο Μηα θνξά ήηαλ ν Υάξεο πνπ πήγαηλε ζηελ παηδηθή ραξά γηα λα θάλεη ηξακπάια. Μεηά πήγε ζην ζπίηη ηνπ θη άλαςε ηε ιάκπα. Έμπλε ηα καιιηά ηνπ θαη ζθεθηόηαλ ηη ζα δσγξαθίζεη ζηνλ πίλαθα δσγξαθηθήο κε ηα πηλέια θαη ηελ παιέηα ηνπ. Ύζηεξα πήγε ζην θίιν ηνπ θαη ρηύπεζε ην θνπδνύλη, ην νπνίν είρε ήρν θακπάλαο. Ο Κάξινο ζεθώζεθε, αλαξσηήζεθε «πνηνο είλαη ηέηνηα ώξα;» θαη άλνημε ηελ πόξηα. Δίπε ζην Υάξε λα πεξάζεη θαη ηνπ δήηεζε ην κπνπθάλ ηνπ λα ην θξεκάζεη ζηελ θξεκάζηξα. Έηζη θνηκήζεθε εθεί όιν ην βξάδπ πάλσ ζε έλα ζηνιίδη πνπ ηνλ ελνρινύζε. Παλαγηώηεο Ν., Γ΄ ηάμε

23


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ Ε΢ΣΟΡΕΒ΢ ΢ΣΔ ΓΡΏΜΜΔ

9.

Έλα παξάμελν όλεηξν Κάπνηε ζ’ έλα ηξνπηθό δάζνο δνύζε κηα θακεινπάξδαιε. Έλα βξάδπ πνπ έπεζε λα θνηκεζεί είδε ζη’ όλεηξό ηεο έλα πξόζσπν πνπ έηξσγε έλα ράκπνπξγθεξ. Σεο έιεγε λα βγάιεη θηεξά θαη λα πεηάμεη καθξηά γηαηί ζε δπν κέξεο ζα εξρόηαλ θάπνηνη άλζξσπνη θαη ζα έθνβαλ ηα δέληξα ηνπ δάζνπο. Ζ θακεινπάξδαιε ζεθώζεθε παληθόβιεηε από ηνλ ύπλν ηεο. Έπξεπε λα θάλεη θάηη. Γηα λα εξεκήζεη ήπηε ιίγν γάια. Μάδεςε ηα πξάγκαηά ηεο θη άξρηζε λα πεξπαηάεη γηα λα θύγεη από ην δάζνο. Μεηά από ιίγε ώξα είδε κπξνζηά ηεο έλα ιηνληάξη λα παίδεη αξκόλην. -Γηαηί παίδεηο αξκόλην; ξώηεζε. -Δίδα ζη’ όλεηξό κνπ θάπνηνλ πνπ κνπ έιεγε λα θύγσ από ην δάζνο. Παληθνβιήζεθα θη άξρηζα λα παίδσ αξκόλην γηα λα εξεκήζσ. -Σν ίδην όλεηξν είδα θη εγώ. Θέιεηο λα έξζεηο καδί κνπ; πξόηεηλε ε θακεινπάξδαιε. -Ναη, απάληεζε ην ιηνληάξη. Έηζη άξρηζαλ λα πξνρσξάλε καδί. Κάπνηα ζηηγκή θνπξάζηεθαλ θαη θάζηζαλ θάησ από έλα δέληξν λα θνηκεζνύλ ιίγν. ΢ηνλ ύπλν ηεο ε θακεινπάξδαιε είδε έλα παξάμελν όλεηξν: κηα κπαγθέηα από κεηαιιόθσλν ρηππνύζε έλα θνπδνπλάθη θαη κηα πεξίεξγε θσλή ηεο έιεγε όηη έπξεπε λα βηαζηεί. Πεηάρηεθε πάλσ ακέζσο θαη μύπλεζε θαη ην ιηνληάξη. ΢πλέρηζαλ πάιη ην δξόκν ηνπο. Πιεζίαδε ην κεζεκέξη θαη έπξεπε άκεζα λα βγνπλ από ην δάζνο. Σόηε ε θακεινπάξδαιε είδε μαθληθά κπξνζηά ηεο κηα κνιπβνζήθε. Πάλσ ζηε κνιπβνζήθε έγξαθε όηη έπξεπε λα βηαζηνύλ. Σα δπν δώα πιεζίαδαλ ζηελ άθξε ηνπ δάζνπο θαη αλαξσηηόληνπζαλ πνην λα ήηαλ εθείλν ην πξόζσπν πνπ ζπλερώο έβιεπαλ κπξνζηά ηνπο θαη ηνπο έδεηρλε ην δξόκν. Σειηθά θαηάθεξαλ λα βγνπλ από ην δάζνο, αιιά δελ θαηάθεξαλ λα βξνπλ πνην ήηαλ απηό ην πξόζσπν.

Δβειίλα Π., Ση΄ ηάμε

24


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ Ε΢ΣΟΡΕΒ΢ ΢ΣΔ ΓΡΏΜΜΔ

10.

Πέθηεη πνιιή δάιε Ο θύξηνο Αληώλεο, πνπ ήηαλ αθξνβάηεο, γύξηζε κεηά από κηα θνπξαζηηθή κέξα ζην ζπίηη ηνπ. Όηαλ κπήθε κέζα ραηξέηεζε κε ραξά ηε λ6πρηεξίδα ηνπ, αιιά εθείλε ηνπ πέηαμε ζην θεθάιη κηα πδξόγεην ζθαίξα πνπ βξήθε δίπια ηεο. Δπεηδή όκσο ν θύξηνο Αληώλεο ήζειε λα ηνλ ζπκπαζήζεη, ηεο είπε κηα ηζηνξία απ’ όηαλ ήηαλ κηθξόο. «Λνηπόλ, όηαλ ήκνπλ 6 ρξνλώλ πήγα ζηελ Αίγππην θη αλέβεθα ζε κηα ππξακίδα. ΢ηελ θνξπθή ηεο ππήξρε έλα δέληξν θη εθεί πάλσ βξήθα εζέλα. Ακέζσο ζθέθηεθα λα ζε πάξσ καδί κνπ θη από ηόηε είκαζηε καδί». Αθνύ ηέιεησζε ηελ ηζηνξία ηνπ, ε λπρηεξίδα ηνλ αγθάιηαζε θη απ’ ηελ πνιιή ραξά ηεο θνηκήζεθε αλάπνδα ζηελ θξεκάζηξα κε ηα ξνύρα. Αγάπηνο Φ., Ση΄ ηάμε

25


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ Ε΢ΣΟΡΕΒ΢ ΢ΣΔ ΓΡΏΜΜΔ

11.

Δ κνλαμηά δηνξζώλεηαη Ο θύξηνο Παληειήο ήηαλ έλαο λένο άληξαο πνπ είρε ράζεη ηε γπλαίθα ηνπ θαη είρε πέζεη ζε θαηάζιηςε. Όια ζην ζπίηη ηνπ ηελ ζύκηδαλ. Σν αξκόλην πνπ έπαηδε κνπζηθή ήηαλ αθόκα εθεί πνπ ην είρε αθήζεη. Έλα πξσί εηνηκάζηεθε γηα ηε δνπιεηά ηνπ, πήξε ηελ ηζάληα ηνπ θη έθπγε. Όηαλ επέζηξεθε, είδε έλα ζθύιν παγηδεπκέλν ζ’ έλα δνξπθνξηθό πηάην θαη θξεκόηαλ αλάπνδα. Σνλ ειεπζέξσζε θαη ηνλ πήξε καδί ηνπ. Όηαλ έθηαζε ζην ζπίηη ηνπ, άλνημε ηελ πόξηα θη έθαηζε ζηνλ θαλαπέ. Ήηαλ επηπρηζκέλνο θαη δελ έλησζε πηα κόλνο. Όηαλ ν Παληειήο θαζόηαλ ζηνλ ππνινγηζηή λα δνπιέςεη, ν ζθύινο μάπισλε δίπια ζην πιεθηξνιόγην. Ο Παληειήο θαη ν ζθύινο έδεζαλ καδί επηπρηζκέλνη γηα πνιιά ρξόληα. Φξήζηνο Π., Ση΄ ηάμε

26


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ Ε΢ΣΟΡΕΒ΢ ΢ΣΔ ΓΡΏΜΜΔ

12.

Δ απόδξαζε Κάπνηε ζηα βάζε ηεο Κίλαο δνύζε ζ’ έλα θηλέδηθν λαό έλαο Έιιελαο κε δύν Κηλέδνπο κνλαρνύο. Ο έλαο κνλαρόο νλνκαδόηαλ Lee θαη θέξδηδε ζπλέρεηα θύπειια ζην πηλθ - πνλθ. Ο άιινο νλνκαδόηαλ Sanion Lee θαη ήηαλ έλαο ραξνύκελνο κάγεηξαο. Ο Έιιελαο ήηαλ ζθιάβνο ησλ Κηλέδσλ θαη δεηνύζε ειεπζεξία. Πνιιέο θνξέο πξνζπάζεζε λα ην ζθάζεη κα δελ ηα θαηάθεξε. Όκσο ήηαλ πεηζκαηάξεο, έμππλνο θαη δπλαηόο θαη δελ ην έβαιε θάησ. Μηα κέξα πνπ νη δύν κνλαρνί πήγαλ γηα θπλήγη, ν Αρηιιέαο – ν Έιιελαο – άλνημε ην παξάζπξν θαη πξνζπάζεζε λα θαηέβεη κ’ έλα ζρνηλί. Οη δύν θξνπξνί ηνλ αληηιήθζεθαλ θη άξρηζαλ λα ηνπ πεηάλε πέηξεο γηα λα ηνλ αλαγθάζνπλ λα επηζηξέςεη ζην δσκάηηό ηνπ. Ο έλαο από ηνπο δύν θξνπξνύο πήγε γξήγνξα ζην δσκάηην ηνπ Αρηιιέα, έβγαιε ηε κπινύδα ηνπ θαη θόξεζε ηνλ αηζάιηλν ζώξαθά ηνπ. Ο θξνπξόο είρε όπιν ελώ ν Αρηιιέαο ήηαλ άνπινο. Σόηε είδε δίπια ηνπ κηα βαξηά θαηζαξόια κε θαγεηό, πνπ ηνπ ηελ είρε θέξεη ν Lee γηα λα θάεη, ηελ άξπαμε θαη κε κηα μαθληθή θίλεζε ηνπ ηελ πέηαμε ζην θεθάιη. Ο κνλαρόο δαιίζηεθε θαη ηνπ έπεζε από ηε δώλε ην όπιν ηνπ. Ο Αρηιιέαο πξόιαβε λα ην πάξεη. Υσξίο λα ην πνιπζθεθηεί Ο θξνπξόο πήξε από ην ξάθη πνπ βξηζθόηαλ πίζσ ηνπ έλα κπνπθάιη θξαζί γηα λα ηνπ ην πεηάμεη ζην θεθάιη. Όκσο γηα θαθή ηνπ ηύρε, ν Αρηιιέαο είρε πξνιάβεη ήδε λα ην ζθάζεη από ην παξάζπξν κε ην όπιν ηνπ κνλαρνύ. Λάδαξνο Α., Ση΄ ηάμε

27


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ Ε΢ΣΟΡΕΒ΢ ΢ΣΔ ΓΡΏΜΜΔ

13.

Οη δπν θίινη Ο θύξηνο Κώζηαο πνπ ήηαλ κπακπάο ηνπ Λάδαξνπ πήγε λα ηνπ αγνξάζεη έλα δώξν γηα ηα γελέζιηά ηνπ. Ο Λάδαξνο ήζειε λα ηνπ θέξεη δώξν έλα ζπαζί Μπξνπο Λη θαη κηα ζηνιή ηνπ Κνπλγθ Φνπ. Μόιηο είδε ηελ επόκελε εκέξα ηνλ κπακπά ηνπ λα θξαηάεη ην ηπιηγκέλν δώξν, ελζνπζηάζηεθε. Όινο αγσλία ην μεηύιημε γξήγνξα, αιιά απνγνεηεύηεθε όηαλ είδε όηη ην παθέην είρε κέζα αζιεηηθά ξνύρα θαη πνδνζθαηξηθά παπνύηζηα. Δπηπρώο ν κπακπάο ηνπ ηνύ εμήγεζε όηη κπέξδεςε ην δώξν ηνπ κε ηνπ αδειθνύ ηνπ, ηνπ Υξήζηνπ. Ο Υξήζηνο έβαδε πνιιά γθνι ζην πνδόζθαηξν κε ηα θαηλνύξηα ηνπ παπνύηζηα θαη ν Λάδαξνο θέξδηζε πνιιά κεηάιιηα ζην Κνπλγθ Φνπ. ΢ηνλ ηειεπηαίν αγώλα πνπ θέξδηζε ηνπ πήξαλ δώξν έλα ζθέηηκπνξλη. Σελ επόκελε κέξα ηα δνθίκαζε θαη πήγε βόιηα ζην πάξθν. Γελ πξόζεμε όκσο θη έπεζε πάλσ ζ’ έλα δέληξν. Κσλζηαληίλνο .Θ., Ση΄ ηάμε

28


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ Ε΢ΣΟΡΕΒ΢ ΢ΣΔ ΓΡΏΜΜΔ

14.

Δ θαθή κέξα από ην πξσί θαίλεηαη Μηα κέξα ν θύξηνο Γηάλλεο, πνπ ήηαλ ηξνρνλόκνο, αθνύ μύπλεζε, έθαγε πξσηλό, πιύζεθε θαη ληύζεθε κπήθε ζην αζαλζέξ. Μόιηο άξρηζε λα θαηεβαίλεη, μαθληθά ζηακάηεζε. Έλησζε όηη ηνπ ηειεηώλεη ν αέξαο. Σόηε ζθέθηεθε λα παηήζεη ην θνπκπί θηλδύλνπ. Γηα θαιή ηνπ ηύρε ην αζαλζέξ μεθίλεζε πάιη. Καζώο έβγαηλε από ηελ πνιπθαηνηθία ηνπ έλα άγξην ζθπιί ηνπ επηηέζεθε θαη ηνλ δάγθσζε. Καη ζα λα κελ έθηαλε απηό, θαζώο πεξίκελε ην ιεσθνξείν ζηε ζηάζε έλα πνπιί ηνπ θνπηζνύιεζε ηε θξεζθνπιπκέλε ζηνιή ηνπ. Όηαλ επηηέινπο έπηαζε δνπιεηά, έλαο απξόζεθηνο νδεγόο παξαιίγν λα πέζεη επάλσ ηνπ θαη λα ηνλ παηήζεη. Παξαθαινύζε απηή ε κέξα λα ηειεηώζεη γξήγνξα πξηλ ηνπ ζπκβνύλ θη άιιεο αλαπνδηέο. Ινξδάλεο Κ., Ση΄ ηάμε

29


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

3. ΙΑΚΚΘΔΠΓΔΘΑ ΔΖΛΘΞΣΠΓΘΙΖΡ ΡΙΔΦΖΡ E. Torrance Υρηπιμξπξίηπε ρη σαμραπία πξς και σριάνε πτέδια πρξςο κύκλξςο όπφο πρξ παράδειγμα. Ιαρξμόμαπε ρα πτέδια πξς έσριανεο.

΢επρ δημιξςργικόρηραο αμξικρήο απάμρηπηο3

3

΢ύγρξνλεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθήο – θξηηηθήο ζθέςεο γηα ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζει.109 - 116, ΤΠΔΠΘ, 2007

30


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ ΢επρ δημιξςργικόρηραο αμξικρήο απάμρηπηο 1.

Ο.Α., Γ΄ ράνη 2.

Δ.Υ., Γ΄ ράνη 3.

Λ.΢., Γ΄ ράνη 31


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

4.

Κ.Α., Ρρ΄ ράνη 5.

Ι.Δ., Ρρ΄ ράνη 6.

Α.Υ., Ρρ΄ ράνη

32


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

7.

Δ.Ο., Ρρ΄ ράνη 8.

. Μ.Υ, Δ΄ ράνη 9.

Α.Λ., Γ΄ ράνη

33


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

10.

Θ.Ι. Ρρ΄ ράνη 11.

Θ.Ι., Γ΄ ράνη 12.

Ο. Μρ., Γ΄ ράνη 34


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

13.

Δ.Ι., Γ΄ ράνη 14.

Α.Ι-Β., Γ, ράνη 15.

Ο. Μι., Γ΄ ράνη 35


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

4. ΡΣΜΔΥΘΡΖ ΘΡ΢ΞΠΘΑΡ «Ξ ΤΔΓΓΑΠΞΡΙΔΟΑΡ΢ΖΡ»4 (Eric Puybaret)

Πεξηγξαθή δξαζηεξηόηεηαο: ΢ε πξώηε θάζε παξνπζηάζακε ηελ ηζηνξία σο ην ζεκείν πνπ ν ήξσαο ράλεη ηε καγηθή θαξακέια ε νπνία ζα ηνλ αλέβαδε ζην θεγγάξη (πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε). ΢ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο ρσξίζηεθαλ ζε 3 νκάδεο θαη θάζε νκάδα δηάιεμε κεξηθά βνεζεηηθά («καγηθά») αληηθείκελα από έλα ζαθνύιη, πνπ ζα ηνπο έδηλαλ έκπλεπζε λα ζπλερίζνπλ ηελ ηζηνξία. Αθνύ έγξαςαλ ηε ιύζε ζην πξόβιεκα ηνπ ήξσα, ηελ εηθνλνγξάθεζαλ δεκηνπξγώληαο ηε δηθή ηνπο αθίζα. ΢ην ηέινο παξνπζίαζαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο ηνπο ζηελ νινκέιεηα. Αθνινύζεζαλ γισζζηθέο δξαζηεξηόηεηεο κε ζέκα ην θεγγάξη (ζπκπιήξσζε πνηήκαηνο, καληηλάδσλ, αηληγκάησλ, παξνηκηώλ, αλαγξακκαηηζκνί, γξίθνη, ινγνπαίγληα). Ξ μικρόο Τιμξλέφμ είμαι ξ καιμξύριξο Φεγγαρξπκεπαπρήο. Λόλιο πήρε ρξ πρςτίξ ρξς από ρη Λεγάλη ρξς Ιόπμξς Στξλή και είμαι παμέρξιμξο μα πιάπει δξςλειά πρξ σεγγάρι. Απόυε κιόλαο. Λόμξ πξς μια αμαπξδιά θα ρα ταλάπει όλα. Ξ Τιμξλέφμ πρέπει φο ρξ τάραμα μα σράπει πρξ σεγγάρι. Ηα ρα καρασέρει;

4

Δric Puybaret, O Φεγγαξνζθεπαζηήο, εθδ. Αίζσπνο, Αζήλα, 2003 36


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

Ξ Τεγγαρξπκεπαπρήο

Ρςμέτιπη ρηο ιπρξρίαο.5

● Λε πξιξ ρρόπξ θα καρασέρει ξ ήρφαο μα σράπει ρελικά πρξ σεγγάρι; Ρημειώπρε ρα αμρικείμεμα πξς διαλέναρε για μα ρξμ βξηθήπερε μα περύτει ρξ πκξπό ρξς - πρόπφπα πξς ρξμ βξήθηπαμ: α) ……………………………………………….. β) ………………………………………………. γ) ………………………………………………. δ) ………………………………………………..

● Γράυρε ρη πςμέτεια ρηο ιπρξρίαο: ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________

5

Αλησλίνπ Α., Θενθηιίδνπ Δ., Σνθαηιή Δ., Υαξαιακπίδνπ Υ., Παξαγσγή Γεκηνπξγηθνύ πξνθνξηθνύ ιόγνπ - Πνζνηηθά θαη πνηνηηθά επξήκαηα γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ δεκηνπξγηθνύ πξνθνξηθνύ ιόγνπ ζηα εγρεηξίδηα ηεο ΢Σ΄ ηάμεο, Αιεμαλδξνύπνιε, 2010 37


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ «Ο ΦΒΓΓΏΡΟ΢ΚΒΠΏ΢ΣΔ΢»

1. Αμρικείμεμα πξς διαλέναρε για μα ρξμ βξηθήπερε μα περύτει ρξ πκξπό ρξς/ πρόπφπα πξς ρξμ βξήθηπαμ:

Ρςμέτεια ρηο ιπρξρίαο:

Ο Σηκνιέσλ πξνζπαζνύζε λα ιύζεη ηνλ θύβν ηνπ Ρνύκπληθ, πεξλνύζε από κπξνζηά ηνπ κηα θακεινπάξδαιε θαη ηόηε ηνπ ήξζε κηα ηδέα: λα αλέβεη πάλσ ζην ιαηκό ηεο γηα λα πεδήμεη θαη λα ηνλ ζηείιεη ζην θεγγάξη. Μάηαηα όκσο! Σνλ ηίλαμε θη εθείλνο πξνζγεηώζεθε ζε κηα ιαθθνύβα. Σόηε αθνύζηεθε κηα θσλή: ήηαλ έλα μσηηθό. Γάλεηζε ζηνλ Σηκνιέσλ ηε καγηθή ηνπ πάπηα, πνπ όηαλ πεδνύζε ζε ηίλαδε ςειά κέρξη ην θεγγάξη. Ο Σηκνιέσλ αλέβεθε ζηε ξάρε ηεο θαη εθείλε ηνλ ηίλαμε σο ην θεγγάξη. Όινη ήηαλ ραξνύκελνη πηα γηα ηνλ θαηλνύξην Φεγγαξνζθεπαζηή. Π.Α., Μ.Τ., Π.Ν., Φ.Β., Γ ΄ ηάμε

38


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

«Ο ΦΒΓΓΏΡΟ΢ΚΒΠΏ΢ΣΔ΢» - ΑΔΜΕΟΤΡΓΕΏ ΏΦΕ΢Ώ΢ (1)

ΠΏΡΟΤ΢ΕΏ΢Δ ΢ΣΔΝ ΟΛΟΜΒΛΒΕΏ

39


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ «Ο ΦΒΓΓΏΡΟ΢ΚΒΠΏ΢ΣΔ΢»

2. Αμρικείμεμα πξς διαλέναρε για μα ρξμ βξηθήπερε μα περύτει ρξ πκξπό ρξς/ πρόπφπα πξς ρξμ βξήθηπαμ:

Ρςμέτεια ρηο ιπρξρίαο:

Ο Σηκνιέσλ ζθύξημε θαη ήξζε ν θίινο ηνπ ν Σηηάλαο. Ο Σηκνιέσλ ηνπ δήηεζε κηα ράξε: λα ζθαξθαιώζεη ζε έλα δέληξν ηνπ δάζνπο. Καηά ιάζνο έζπαζε έλα κεγάιν θνύηζνπξν. Ο Σηκνιέσλ πήγε ζην ζπίηη Σνπ Σηηάλα πνπ ήηαλ θηηαγκέλν από ζπλδεηήξεο. Σνπ ήξζε ηόηε κηα ηδέα: Να θηηάμεη κε ην θνύηζνπξν κηα ζθεληόλα θαη λα εθζθελδνλίζεη ηνλ Σηκνιέσλ ζην θεγγάξη. Έπηαζε ε ηδέα ηνπ θαη έηζη ν Σηκνιέσλ θαηάθεξε λα θηάζεη ζην θεγγάξη. Ο Ναπνιέσλ ηνπ ράξηζε έλα θνιηέ γηα λα ηνλ πξνζηαηεύεη. Ι.Κ., Μ.Μ., Ν.Μ., Γ.Κ. Α.Κ-Β., Γ ΄ηάμε 40


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

«Ο ΦΒΓΓΏΡΟ΢ΚΒΠΏ΢ΣΔ΢» - ΑΔΜΕΟΤΡΓΕΏ ΏΦΕ΢Ώ΢ (2)

ΠΏΡΟΤ΢ΕΏ΢Δ ΢ΣΔΝ ΟΛΟΜΒΛΒΕΏ

41


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

ΑΒΕΓΜΏΣΏ… ΓΡΏΦΔ΢ «Ο ΦΒΓΓΏΡΟ΢ΚΒΠΏ΢ΣΔ΢» 3. Αμρικείμεμα πξς διαλέναρε για μα ρξμ βξηθήπερε μα περύτει ρξ πκξπό ρξς/ πρόπφπα πξς ρξμ βξήθηπαμ:

Ρςμέτεια ρηο ιπρξρίαο:

Ο Σηκνιέσλ ζπλάληεζε ην θίιν ηνπ ην Λέαλδξν. Σνπ είπε λα πάεη ζην δάζνο λα ζπλαληήζεη ην ιαγό. Δθείλνο ηνπ είπε όηη πξέπεη λα αλέβεη ζην πην ςειό βνπλό. Σνπ έδσζε κεξηθά από ηα παηρλίδηα ηνπ θαη θάπνηα ειαηήξηα γηα λα πεξάζεη πξώηα πάλσ από ηε ιίκλε. ΢ε ιίγν βξέζεθε θάησ από ην βνπλό. Φόξεζε ηα ειαηήξηα ζηα πόδηα ηνπ, πέηαμε ην ζπάγθν γηα λα ζθαιώζεη ζην βνπλό, πήξε θόξα θη άξρηζε λα αλεβαίλεη. Σειηθά ηα θαηάθεξε θαη έθηαζε ζην θεγγάξη. Π.Νη., Α.Μ., Δ.Φ., Α.Φ., Γ΄ ηάμε

42


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

«Ο ΦΒΓΓΏΡΟ΢ΚΒΠΏ΢ΣΔ΢» - ΑΔΜΕΟΤΡΓΕΏ ΏΦΕ΢Ώ΢ (3)

ΠΏΡΟΤ΢ΕΏ΢Δ ΢ΣΔΝ ΟΛΟΜΒΛΒΕΏ

43


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

Ξ ΤΔΓΓΑΠΞΡΙΔΟΑΡ΢ΖΡ Δραπρηριόρηρα 1: Σςμπλήρφπη πρίτφμ πξιήμαρξο Ασήπρε ρη σαμραπία παο ελεύθερη και πςμπληρώπρε ρξςο πρίτξςο ρφμ πξιημάρφμ: ♣ Γιάμμηο Πίρπξο - Όμειρξ καλξκαιριμξύ μεπημεριξύ (απόππαπμα)

Λεγάλξ πξύπξςρξ έγιμε πρα σύλλα. Τρέναμε ρα παιδιά, πήραμ πρα πατξςλά ρξςο τέρια ρξ σεγγάρι κι όλη ρη μύτρα ………………… πρξμ κάμπξ. Τώρα ρα τέρια ρξςο είμαι τρςπά, ρα πόδια ρξςο τρςπά, κι όπξς παρξύμ ασήμξςμε κάρι μικρά σεγγάρια πρξ ……………………. τώμα. Λα, εςρςτώο, ξι μεγάλξι πξς νέρξςμ πξλλά, δεμ καλξβλέπξςμ. Λξμάτα ξι ………………….. κάρι ςπξυιάπρηκαμ. Γι᾿ αςρό ρα παιδιά κρύβξςμε ρα τρςπφμέμα τέρια ρξςο πριο άδειεο ……………., μημ ρα μαλώπει η μάμα ρξςο πξς όλη ρη μύτρα παίζαμε κρςσά με ρξ σεγγάρι.

♣ ΢ηο Ρπάρρηο ξι πξρρξκαλιέο... Μικησόρξο Βρερράκξο Τηο Σπάρρηο ξι πξρρξκαλιέο, τιόμι, ………………….. ρξς έρφρα, άππριπαμ απ᾿ ρα λόγια πξς, γείραμε ρα κλαδιά ρξςο γιόμιπα ρξ ……………. μξς κόρσξ, πήγα και πρη μάμα μξς. Ιάθξμραμ κάρφ απ᾿ ρξ σεγγάρι και με ………………………, κάθξμραμ κάρφ απ᾿ ρξ σεγγάρι και με μάλφμε: Χρεο π᾿ έλξςπα, τρεο π᾿ ……………., πξύ γύριζεο πξιξο γιόμιπε ρα ρξύτα πξς δάκρςα και μεραμρζάμθια;

ΞΛΑΔΑ: ____________________________________________________________________

44


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ Ξ Τεγγαρξπκεπαπρήο Δραπρηριόρηρα 1: Σςμπλήρφπη πρίτφμ πξιήμαρξο 1. Γηάλλεο Ρίηζνο - ΋λεηξν θαινθαηξηλνύ κεζεκεξηνύ (απόζπαζκα) Μεγάιν ζνύζνπξν έγηλε ζηα θύιια. Σξέμαλε ηα παηδηά, πήξαλ ζηα παρνπιά ηνπο ρέξηα ην θεγγάξη θη όιε ηε λύρηα έπαηδαλ ζηνλ θάκπν. Σώξα ηα ρέξηα ηνπο είλαη ρξπζά, ηα πόδηα ηνπο ρξπζά, θη όπνπ παηνύλ αθήλνπλε θάηη κηθξά θεγγάξηα ζην βξεγκέλν. ρώκα. Μα, επηπρώο, νη κεγάινη πνπ μέξνπλ πνιιά, δελ θαινβιέπνπλ. Μνλάρα νη γείηνλεο θάηη ππνςηάζηεθαλ. Γη᾿ απηό ηα παηδηά θξύβνπλε ηα ρξπζσκέλα ρέξηα ηνπο ζηηο άδεηεο ηζέπεο ηνπο, κελ ηα καιώζεη ε κάλα ηνπο πνπ όιε ηε λύρηα παίδαλε θξπθά κε ην θεγγάξη.

Σεο ΢πάξηεο νη πνξηνθαιηέο... Νηθεθόξνο Βξεηηάθνο Σεο ΢πάξηεο νη πνξηνθαιηέο, ρηόλη, ηξηαληάθπιια ηνπ έξσηα, άζπξηζαλ απ᾿ ηα ιόγηα ζνπ, γείξαλε ηα θιαδηά ηνπο γηόκηζα ηνλ θαζαξό κνπ θόξθν, πήγα θαη ζηε κάλα κνπ. Κάζνληαλ θάησ απ᾿ ην θεγγάξη θαη κε πεξίκελε, θάζνληαλ θάησ απ᾿ ην θεγγάξη θαη κε κάισλε: Υηεο ζ᾿ έινπζα, ρηεο ζ᾿ έπιπλα, πνύ γύξηδεο πνηνο γηόκηζε ηα ξνύρα ζνπ δάθξπα θαη λεξαληδάλζηα;

Π.Α., Π.Ν., Γ.Κ., Γ΄ ηάμε

45


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ Ξ Τεγγαρξπκεπαπρήο Δραπρηριόρηρα 1: Σςμπλήρφπη πρίτφμ πξιήμαρξο 2. Γηάλλεο Ρίηζνο - ΋λεηξν θαινθαηξηλνύ κεζεκεξηνύ (απόζπαζκα) Μεγάιν ζνύζνπξν έγηλε ζηα θύιια. Σξέμαλε ηα παηδηά, πήξαλ ζηα παρνπιά ηνπο ρέξηα ην θεγγάξη θη όιε ηε λύρηα ηξέραλε ζηνλ θάκπν. Σώξα ηα ρέξηα ηνπο είλαη ρξπζά, ηα πόδηα ηνπο ρξπζά, θη όπνπ παηνύλ αθήλνπλε θάηη κηθξά θεγγάξηα ζην καιαθό ην ρώκα. Μα, επηπρώο, νη κεγάινη πνπ μέξνπλ πνιιά, δελ θαινβιέπνπλ. Μνλάρα νη νπξαλνμύζηεο θάηη ππνςηάζηεθαλ. Γη᾿ απηό ηα παηδηά θξύβνπλε ηα ρξπζσκέλα ρέξηα ηνπο ζηηο άδεηεο ηζέπεο, κελ ηα καιώζεη ε κάλα ηνπο πνπ όιε ηε λύρηα παίδαλε θξπθά κε ην θεγγάξη.

Σεο ΢πάξηεο νη πνξηνθαιηέο... Νηθεθόξνο Βξεηηάθνο Σεο ΢πάξηεο νη πνξηνθαιηέο, ρηόλη, θσο ηνπ έξσηα, άζπξηζαλ απ᾿ ηα ιόγηα ζνπ, γείξαλε ηα θιαδηά ηνπο γηόκηζα ην δεζηό κνπ θόξθν, πήγα θαη ζηε κάλα κνπ. Κάζνληαλ θάησ απ᾿ ην θεγγάξη θαη κε βάξαγε, θάζνληαλ θάησ απ᾿ ην θεγγάξη θαη κε κάισλε: Υηεο ζ᾿ έινπζα, ρηεο ζ᾿ έληπζα, πνύ γύξηδεο πνηνο γηόκηζε ηα ξνύρα ζνπ δάθξπα θαη λεξαληδάλζηα; Μ.Τ., Α.Μ., Γ΄ ηάμε

46


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ Ξ Τεγγαρξπκεπαπρήο Δραπρηριόρηρα 1: Σςμπλήρφπη πρίτφμ πξιήμαρξο 3. Γηάλλεο Ρίηζνο - ΋λεηξν θαινθαηξηλνύ κεζεκεξηνύ (απόζπαζκα) Μεγάιν ζνύζνπξν έγηλε ζηα θύιια. Σξέμαλε ηα παηδηά, πήξαλ ζηα παρνπιά ηνπο ρέξηα ην θεγγάξη θη όιε ηε λύρηα ηξέραλε ζηνλ θάκπν. Σώξα ηα ρέξηα ηνπο είλαη ρξπζά, ηα πόδηα ηνπο ρξπζά, θη όπνπ παηνύλ αθήλνπλε θάηη κηθξά θεγγάξηα ζην πγξό ρώκα. Μα, επηπρώο, νη κεγάινη πνπ μέξνπλ πνιιά, δελ θαινβιέπνπλ. Μνλάρα νη αζηξνλαύηεο θάηη ππνςηάζηεθαλ. Γη᾿ απηό ηα παηδηά θξύβνπλε ηα ρξπζσκέλα ρέξηα ηνπο ζηηο άδεηεο ηζέπεο, κελ ηα καιώζεη ε κάλα ηνπο πνπ όιε ηε λύρηα παίδαλε θξπθά κε ην θεγγάξη.

Σεο ΢πάξηεο νη πνξηνθαιηέο... Νηθεθόξνο Βξεηηάθνο Σεο ΢πάξηεο νη πνξηνθαιηέο, ρηόλη, θαξδηέο ηνπ έξσηα, άζπξηζαλ απ᾿ ηα ιόγηα ζνπ, γείξαλε ηα θιαδηά ηνπο γηόκηζα ηνλ απαιό κνπ θόξθν, πήγα θαη ζηε κάλα κνπ. Κάζνληαλ θάησ απ᾿ ην θεγγάξη θαη κε ρηύπαγε, θάζνληαλ θάησ απ᾿ ην θεγγάξη θαη κε κάισλε: Υηεο ζ᾿ έινπζα, ρηεο ζε θαζάξηζα, πνύ γύξηδεο πνηνο γηόκηζε ηα ξνύρα ζνπ δάθξπα θαη λεξαληδάλζηα;

Φ.Β., Ι.Κ., Π.Ν., Γ΄ ηάμε

47


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ Ξ Τεγγαρξπκεπαπρήο Δραπρηριόρηρα 1: Σςμπλήρφπη πρίτφμ πξιήμαρξο

4. Γηάλλεο Ρίηζνο - ΋λεηξν θαινθαηξηλνύ κεζεκεξηνύ (απόζπαζκα) Μεγάιν ζνύζνπξν έγηλε ζηα θύιια. Σξέμαλε ηα παηδηά, πήξαλ ζηα παρνπιά ηνπο ρέξηα ην θεγγάξη θη όιε ηε λύρηα παίδαλε ζηνλ θάκπν. Σώξα ηα ρέξηα ηνπο είλαη ρξπζά, ηα πόδηα ηνπο ρξπζά, θη όπνπ παηνύλ αθήλνπλε θάηη κηθξά θεγγάξηα ζην λπρηηάηηθν ρώκα. Μα, επηπρώο, νη κεγάινη πνπ μέξνπλ πνιιά, δελ θαινβιέπνπλ. Μνλάρα νη κηθξνί θάηη ππνςηάζηεθαλ. Γη᾿ απηό ηα παηδηά θξύβνπλε ηα ρξπζσκέλα ρέξηα ηνπο ζηηο άδεηεο ηξύπεο, κελ ηα καιώζεη ε κάλα ηνπο πνπ όιε ηε λύρηα παίδαλε θξπθά κε ην θεγγάξη.

Σεο ΢πάξηεο νη πνξηνθαιηέο... Νηθεθόξνο Βξεηηάθνο Σεο ΢πάξηεο νη πνξηνθαιηέο, ρηόλη, ινπινύδηα ηνπ έξσηα, άζπξηζαλ απ᾿ ηα ιόγηα ζνπ, γείξαλε ηα θιαδηά ηνπο γηόκηζα ηνλ ηδξσκέλν κνπ θόξθν, πήγα θαη ζηε κάλα κνπ. Κάζνληαλ θάησ απ᾿ ην θεγγάξη θαη κε ζπκβνύιεπε, θάζνληαλ θάησ απ᾿ ην θεγγάξη θαη κε κάισλε: Υηεο ζ᾿ έινπζα, ρηεο ζ᾿ ερηέληζα, πνύ γύξηδεο πνηνο γηόκηζε ηα ξνύρα ζνπ δάθξπα θαη λεξαληδάλζηα; Μ.Μ., Δ.Φ., Α.Φ., Γ΄ ηάμε

48


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ ΋λεηξν θαινθαηξηλνύ κεζεκεξηνύ (απόζπαζκα) Γηάλλεο Ρίηζνο Μεγάιν ζνύζνπξν έγηλε ζηα θύιια. Σξέμαλε ηα παηδηά, πήξαλ ζηα παρνπιά ηνπο ρέξηα ην θεγγάξη θη όιε ηε λύρηα παίδαλε ζηνλ θάκπν. Σώξα ηα ρέξηα ηνπο είλαη ρξπζά, ηα πόδηα ηνπο ρξπζά, θη όπνπ παηνύλ αθήλνπλε θάηη κηθξὰ θεγγάξηα ζην λνηηζκέλν ρώκα. Μα, επηπρώο, νη κεγάινη πνπ μέξνπλ πνιιά, δελ θαινβιέπνπλ. Μνλάρα νη κάλεο θάηη ππνςηάζηεθαλ. Γη᾿ απηὸ ηα παηδηὰ θξύβνπλε ηα ρξπζσκέλα ρέξηα ηνπο ζηηο άδεηεο ηζέπεο, κελ ηα καιώζεη ε κάλα ηνπο πνπ όιε ηε λύρηα παίδαλε θξπθὰ κε ην θεγγάξη.

Σεο ΢πάξηεο νη πνξηνθαιηέο... Νηθεθόξνο Βξεηηάθνο

Σεο ΢πάξηεο νη πνξηνθαιηέο, ρηόλη, ινπινύδηα ηνπ έξσηα, άζπξηζαλ απ᾿ ηα ιόγηα ζνπ, γείξαλε ηα θιαδηά ηνπο γηόκηζα ην κηθξό κνπ θόξθν, πήγα θαη ζηε κάλα κνπ. Κάζνληαλ θάησ απ᾿ ην θεγγάξη θαη κε λνηάδνληαλ, θάζνληαλ θάησ απ᾿ ην θεγγάξη θαη κε κάισλε: Υηεο ζ᾿ έινπζα, ρηεο ζ᾿ άιιαμα, πνύ γύξηδεο πνηνο γηόκηζε ηα ξνύρα ζνπ δάθξπα θαη λεξαληδάλζηα;

49


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

Ξ ΤΔΓΓΑΠΞΡΙΔΟΑΡ΢ΖΡ Δραπρηριόρηρα 2: Λαμριμάδεο για ρξ σεγγάρι ♣

Ασήπρε

ρη

σαμραπία

παο

ελεύθερη

και

ξλξκληρώπρε

ριο

μαμριμάδεο:

Δεμ ρξ μπξρείο ρξς σεγγαριξύ μα βρειο έμα υεγάδι, …………………………… …………………………

Τξ σεγγαράκι ρξ λαμπρό ρπη μύτραο ρξ καμάρι ………………………… ………………………....

Φεγγάρι αςγξςπριάρικξ πιξ όμξρσξ από ρ’ άλλα …………………………… ……………………………..

Νέπλςμε σεγγαράκι μξς ρξ πέπλξ πξς πρημ βρύπη ……………………………… ………………………………

50


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ Ξ Τεγγαρξπκεπαπρήο Δραπρηριόρηρα 2: Λαμριμάδεο για ρξ σεγγάρι

Γελ ην κπνξείο ηνπ θεγγαξηνύ λα βξεηο έλα ςεγάδη, αθόκε θη αλ μεγπκλσζεί ζα ιάκπεη κεο ζην βξάδπ. Γελ ην κπνξείο ηνπ θεγγαξηνύ λα βξεηο έλα ςεγάδη, ηελ νκνξθηά ηνπ δε ζα βξεηο θη αλ ςάρλεηο θάζε βξάδπ. Σν θεγγαξάθη ην ιακπξό ηζε λύρηαο ην θακάξη ηελ νκνξθηά ηνπ δε κπνξεί θαλείο λα ηνπ ηελ πάξεη. Σν θεγγαξάθη ην ιακπξό ηζε λύρηαο ην θακάξη θέγγεη ςειά ζηνλ νπξαλό ζα ιακπεξό θαλάξη. Φεγγάξη απγνπζηηάηηθν πην όκνξθν από η’ άιια πσο ζα ΄ζεια λ’ αλέβαηλα κε κηα κεγάιε ζθάια. Φεγγάξη απγνπζηηάηηθν πην όκνξθν από η’ άιια πνπ κνηάδεηο κε ηεξάζηηα θαη ζηνιηζκέλε κπάια. Φεγγάξη απγνπζηηάηηθν πην όκνξθν από η’ άιια ν βαζηιηάο ζην ζξόλν ηνπ ςειά πάλσ ζε ζθάια. Φεγγάξη απγνπζηηάηηθν πην όκνξθν από η’ άιια πνπ ζηάδεη από ηνλ θόξθν ζνπ ην πην γιπθό ην γάια. Ξέπιπλε θεγγαξάθη κνπ ην πέπιν ζνπ ζηελ βξύζε θη άζε όιε ηε ιάκςε ζνπ ηνλ θόζκν λα θσηίζεη. Οκαδηθή

51


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ Μαληηλάδεο γηα ην θεγγάξη Γελ ην κπνξείο ηνπ θεγγαξηνύ λα βξεηο έλα ςεγάδη, γηαηί ζθνξπά ηελ νκνξθηά ζηελ πιάζε θάζε βξάδπ.

Σν θεγγαξάθη ην ιακπξό ηζε λύρηαο ην θακάξη πάεη δεξβά, πάεη δεμά, ην δξόκν δελ ηνλ ράλεη.

Φεγγάξη απγνπζηηάηηθν πην όκνξθν από η’ άιια ζηα όλεηξα ηα ζθνηεηλά, θέμε θαη εζύ κηα ζηάια.

Ξέπιπλε θεγγαξάθη κνπ ην πέπιν ζνπ ζηελ βξύζε κε κνπ ρισκηάζεη η' όλεηξν ηώξα πνπ πάεη λ' αλζίζεη.

52


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

Ο ΦΒΓΓΏΡΟ΢ΚΒΠΏ΢ΣΔ΢ Δραπρηριόρηρα 3: Σςμπλήρφπη αιμιγμάρφμ για ρξ σεγγάρι ♣ Ασήπρε ρη σαμραπία παο ελεύθερη και πςμπληρώπρε ρα αιμίγμαρα:

1.

Σαμ κξιμάπαι αςρό νςπμά και ρη μύτρα ρριγςρμά ………………………………….…………… δεμ ρξ βλέπειο πξςθεμά.

2.

Οάμφ από ρη πρέγη μαο μιπό πεπόμι κρέμεραι κι άλλξρε ξλόκληρξ ……………………………….

3.

Τόπι σφρειμό ………………………… πρξ πκξράδι πα …………………………σέγγει μόμξ ρξς ρξ .....................................

4.

Δατρςλίδι …………………... πύριμξ ρριπύριμξ, από ..................................... γκρεμίζεραι κι όμφο δε ραγίζεραι.

5.

.................................... είμαι παμ ρςρί μα ρςρί δεμ είμαι. Σρα ................................ ……………………………… κι όμφο αρμί δεμ είμαι.

΢ι είμαι;

53


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ Ξ Τεγγαρξπκεπαπρήο Δραπρηριόρηρα 3: Σςμπλήρφπη αιμιγμάρφμ για ρξ σεγγάρι

1.

1.

΢αλ θνηκάζαη απηό μππλά θαη ηε λύρηα ηξηγπξλά κεο ζηε κέξα όκσο πηα δελ ην βιέπεηο πνπζελά.

2.

Πάλσ από ηε ζηέγε καο κηζό πεπόλη θξέκεηαη θη άιινηε νιόθιεξν ζαλ ζθαίξα θξέκεηαη.

3.

Σόπη θσηεηλό αζηέξη ζην ζθνηάδη ζα θσηάθη θέγγεη κόλν ηνπ ην βξάδπ.

4.

Γαρηπιίδη ιακπεξό πύξηλν ηξηπύξηλν, από βνπλό γθξεκίδεηαη θη όκσο δε ξαγίδεηαη.

5.

Άζπξν είλαη ζαλ ηπξί κα ηπξί δελ είλαη. ΢ηα ρνξηάξηα ηξηγπξλά θη όκσο αξλί δελ είλαη. Ση είλαη; Μ. Μ, Ν.Μ., Γ΄ ηάμε

54


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ Ξ Τεγγαρξπκεπαπρήο Δραπρηριόρηρα 3: Σςμπλήρφπη αιμιγμάρφμ για ρξ σεγγάρι

2.

1.

΢αλ θνηκάζαη απηό μππλά θαη ηε λύρηα ηξηγπξλά κα ηε κέξα όηαλ μππλάο δελ ην βιέπεηο πνπζελά.

2.

Πάλσ από ηε ζηέγε καο κηζό πεπόλη θξέκεηαη θη άιινηε νιόθιεξν ζαλ έλα ηόπη θαίλεηαη.

3.

Σόπη θσηεηλό ιάκπεη ζην ζθνηάδη ζαλ θαληήιη θέγγεη κόλν ηνπ ην βξάδπ.

4.

Γαρηπιίδη ζθαιηζηό πύξηλν ηξηπύξηλν, απ΄ ηα ζθαιηά γθξεκίδεηαη θη όκσο δε ξαγίδεηαη.

5.

Άζπξν είλαη ζαλ ηπξί κα ηπξί δελ είλαη. ΢ηα θνπάδηα ηξηγπξλά θη όκσο αξλί δελ είλαη. Ση είλαη; Π.Ν., Μ.Τ., Γ΄ ηάμε

55


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ Ξ Τεγγαρξπκεπαπρήο Δραπρηριόρηρα 3: Σςμπλήρφπη αιμιγμάρφμ για ρξ σεγγάρι

3.

1.

΢αλ θνηκάζαη απηό μππλά θαη ηε λύρηα ηξηγπξλά αιιά ηε κέξα πνπ μππλάο δελ ην βιέπεηο πνπζελά.

2.

Πάλσ από ηε ζηέγε καο κηζό πεπόλη θξέκεηαη θη άιινηε νιόθιεξν ζα κηα κπάια θαίλεηαη.

3.

Σόπη θσηεηλό θέγγεη ζην ζθνηάδη ζαλ θεξάθη θέγγεη κόλν ηνπ ην βξάδπ.

4.

Γαρηπιίδη ιακπεξό πύξηλν ηξηπύξηλν, απ΄ ηε ζθεπή γθξεκίδεηαη θη όκσο δε ξαγίδεηαη.

5.

΢ηξόγγπιν είλαη ζαλ ηπξί κα ηπξί δελ είλαη. ΢ηα βνπλά ζθνξπίδεηαη θη όκσο αξλί δελ είλαη. Ση είλαη; Γ.Κ., Γ΄ ηάμε

56


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ Ξ Τεγγαρξπκεπαπρήο Δραπρηριόρηρα 3: Ρςμπλήρφπη αιμιγμάρφμ για ρξ σεγγάρι

4.

1.

΢αλ θνηκάζαη απηό μππλά θαη ηε λύρηα ηξηγπξλά ζαλ μππλάσ απηό θνηκάηαη δελ ην βιέπεηο πνπζελά.

2.

Πάλσ από ηε ζηέγε καο κηζό πεπόλη θξέκεηαη θη άιινηε νιόθιεξν ζαλ πιαλήηεο θαίλεηαη.

3.

Σόπη θσηεηλό ιάκπεη ζην ζθνηάδη ζαλ θαλάξη θέγγεη κόλν ηνπ ην βξάδπ.

4.

Γαρηπιίδη πέηξηλν πύξηλν ηξηπύξηλν, από βνπλό γθξεκίδεηαη θη όκσο δε ξαγίδεηαη.

5.

΢ηξόγγπιν είλαη ζαλ ηπξί κα ηπξί δελ είλαη. ΢ηα ιηβάδηα πεξπαηά θη όκσο αξλί δελ είλαη. Ση είλαη; Π.Ν., Α.Φ., Α.Κ-Β., Γ΄ ηάμε

57


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ Ξ Τεγγαρξπκεπαπρήο Δραπρηριόρηρα 3: Σςμπλήρφπη αιμιγμάρφμ για ρξ σεγγάρι

5.

1.

΢αλ θνηκάζαη απηό μππλά θαη ηε λύρηα ηξηγπξλά κα ηε κέξα ηε ιακπξή δελ ην βιέπεηο πνπζελά.

2.

Πάλσ από ηε ζηέγε καο κηζό πεπόλη θξέκεηαη θη άιινηε νιόθιεξν ζαλ ηνλ ήιην θαίλεηαη.

3.

Σόπη θσηεηλό είλαη ζην ζθνηάδη ζαλ καξγαξηηάξη θέγγεη κόλν ηνπ ην βξάδπ.

4.

Γαρηπιίδη όκνξθν πύξηλν ηξηπύξηλν, από παληνύ γθξεκίδεηαη θη όκσο δε ξαγίδεηαη.

5.

Κίηξηλν είλαη ζαλ ηπξί κα ηπξί δελ είλαη. ΢ηα θνπάδηα ηξηγπξλά θη όκσο αξλί δελ είλαη. Ση είλαη; Δ.Φ., Ι.Κ., Γ΄ ηάμε

58


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ Ξ Τεγγαρξπκεπαπρήο Δραπρηριόρηρα 3: Σςμπλήρφπη αιμιγμάρφμ για ρξ σεγγάρι

6.

1.

΢αλ θνηκάζαη απηό μππλά θαη ηε λύρηα ηξηγπξλά ην πξσί δελ ηξηγπξλά, δελ ην βιέπεηο πνπζελά.

2.

Πάλσ από ηε ζηέγε καο κηζό πεπόλη θξέκεηαη θη άιινηε νιόθιεξν ζαλ θαξπνύδη θαίλεηαη.

3.

Σόπη θσηεηλό γπξίδεη ζην ζθνηάδη ζαλ αζηέξη θέγγεη κόλν ηνπ ην βξάδπ.

4.

5.

Γαρηπιίδη όκνξθν πύξηλν ηξηπύξηλν, από γθξεκό γθξεκίδεηαη θη όκσο δε ξαγίδεηαη.

Άζπξν είλαη ζαλ ηπξί κα ηπξί δελ είλαη. ΢ηα θνπάδηα ράλεηαη θη όκσο αξλί δελ είλαη. Ση είλαη; Α.Μ., Φ.Β., Γ΄ ηάμε

59


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ Ώηλίγκαηα γηα ην θεγγάξη ΢αλ θνηκάζαη απηό μππλά θαη ηε λύρηα ηξηγπξλά κα όηαλ μεκεξώζεη πηα δελ ην βιέπεηο πνπζελά.

Πάλσ από ηε ζηέγε καο κηζό πεπόλη θξέκεηαη θη άιινηε νιόθιεξν ζηα θεξακίδηα θαίλεηαη.

Σόπη θσηεηλό πιέεη ζην ζθνηάδη ζα θαλάξη θέγγεη κόλν ηνπ ην βξάδπ.

Γαρηπιίδη πύξηλν πύξηλν ηξηπύξηλν, από γθξεκνύο γθξεκίδεηαη θη όκσο δε ξαγίδεηαη.

Άζπξν είλαη ζαλ ηπξί κα ηπξί δελ είλαη. ΢ηα ιηβάδηα πεξπαηεί θη όκσο αξλί δελ είλαη.

Ση είλαη; 60


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

Ξ ΤΔΓΓΑΠΞΡΙΔΟΑΡ΢ΖΡ Δραπρηριόρηρα 4: Οαρξιμίεο για ρξ σεγγάρι ♣ Ασήπρε ρη σαμραπία παο ελεύθερη και πςμπληρώπρε ριο παρξιμίεο:

Τξς Γεμάρη ρξ σεγγάρι, μξιάζει πα ……....……………………….!

Ιόυε νύλξ ρξ Γεμάρη και μημ ………….…………….. σεγγάρι!

Τ’ Αςγξύπρξς και ρξς Γεμαριξύ ρα δςξ ………….…………. σεγγάρια.

Γεμάρη μήμα κλάδεςε, σεγγάρι μημ …………….……………. .

……………………… ξ ήλιξο ρξς Λαγιξύ, ρ’ Αςγξύπρξς ρξ σεγγάρι.

Γεμαριάρικξ σεγγάρι με ρ' Άη Γιαμμιξύ ρη ………..…………. .

Γεμαριάρικξ σεγγάρι, ……………….………….. ημέραο μξιάζει. ΞΛΑΔΑ: ______________________________________________________________________________________

61


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ Ξ Τεγγαρξπκεπαπρήο Δραπρηριόρηρα 4: Οαρξιμίεο για ρξ σεγγάρι

1.

Σνπ Γελάξε ην θεγγάξη, κνηάδεη ζα καξγαξηηάξη!

Κόςε μύιν ην Γελάξε θαη κε ράζεηο ην θεγγάξη!

Σ’ Απγνύζηνπ θαη ηνπ Γελαξηνύ ηα ρξπζά θεγγάξηα.

Γελάξε κήλα θιάδεπε, θεγγάξη κε ιππάζαη.

Καιόο ν ήιηνο ηνπ Μαγηνύ, η’ Απγνύζηνπ ην θεγγάξη.

Γελαξηάηηθν θεγγάξη κε η' Άε Γηαλληνύ ηε ράξε.

Γελαξηάηηθν θεγγάξη, ήιηνπ εκέξαο κνηάδεη. Α.Κ-Β., Α.Φ., Γ΄ ηάμε

62


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ Ξ Τεγγαρξπκεπαπρήο Δραπρηριόρηρα 4: Οαρξιμίεο για ρξ σεγγάρι

2. Σνπ Γελάξε ην θεγγάξη, κνηάδεη ζαλ ην καληηάξη! Κόςε μύιν ην Γελάξε θαη κε ιππεζείο θεγγάξη! Σ’ Απγνύζηνπ θαη ηνπ Γελαξηνύ ηα δπν ιακπξά θεγγάξηα. Γελάξε κήλα θιάδεπε, θεγγάξη κε θνβάζαη.

Λακπξόο ν ήιηνο ηνπ Μαγηνύ, η’ Απγνύζηνπ ην θεγγάξη.

Γελαξηάηηθν θεγγάξη κε η' Άε Γηαλληνύ ηε ράξε.

Γελαξηάηηθν θεγγάξη, σξαίαο κέξαο κνηάδεη. Ι.Κ., Δ.Φ., Γ΄ ηάμε

63


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ Ξ Τεγγαρξπκεπαπρήο Δραπρηριόρηρα 4: Οαρξιμίεο για ρξ σεγγάρι

3. Σνπ Γελάξε ην θεγγάξη, κνηάδεη ζα καξγαξηηάξη! Κόςε μύιν ην Γελάξε θαη λα κε ράζεηο ην θεγγάξη! Σ’ Απγνύζηνπ θαη ηνπ Γελαξηνύ δπν θσηεηλά θεγγάξηα. Γελάξε κήλα θιάδεπε, θεγγάξη κε καδεύεηο.

Μνηάδεη ν ήιηνο ηνπ Μαγηνύ, η’ Απγνύζηνπ ην θεγγάξη. Γελαξηάηηθν θεγγάξη κε η' Άε Γηαλληνύ ηε ράξε.

Γελαξηάηηθν θεγγάξη, όκνξθεο κέξαο κνηάδεη.

Μ.Μ., Ν.Μ., Γ΄ηάμε

64


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ Ξ Τεγγαρξπκεπαπρήο Δραπρηριόρηρα 4: Οαρξιμίεο για ρξ σεγγάρι

4. Σνπ Γελάξε ην θεγγάξη, κνηάδεη ζα καξγαξηηάξη! Κόςε μύιν ην Γελάξε θαη κελ θξύςεηο ην θεγγάξη! Σ’ Απγνύζηνπ θαη ηνπ Γελαξηνύ ηα δπν ρξπζά θεγγάξηα. Γελάξε κήλα θιάδεπε, θεγγάξη κε θνβάζαη.

Λακπξόο ν ήιηνο ηνπ Μαγηνύ, η’ Απγνύζηνπ ην θεγγάξη.

Γελαξηάηηθν θεγγάξη κε η' Άε Γηαλληνύ ηε ράξε.

Γελαξηάηηθν θεγγάξη, ρξπζαθηάο εκέξαο κνηάδεη. Γ.Κ., Γ΄ ηάμε

65


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ Ξ Τεγγαρξπκεπαπρήο Δραπρηριόρηρα 4: Οαρξιμίεο για ρξ σεγγάρι

5. Σνπ Γελάξε ην θεγγάξη, κνηάδεη ζα καξγαξηηάξη! Κόςε μύιν ην Γελάξε θαη κελ ην θξύςεηο ζην θεγγάξη! Σ’ Απγνύζηνπ θαη ηνπ Γελαξηνύ ηα δπν όκνξθα θεγγάξηα. Γελάξε κήλα θιάδεπε, θεγγάξη κε θνβάζαη.

΋κνξθνο ν ήιηνο ηνπ Μαγηνύ, η’ Απγνύζηνπ ην θεγγάξη.

Γελαξηάηηθν θεγγάξη κε η' Άε Γηαλληνύ ηε ράξε.

Γελαξηάηηθν θεγγάξη, ήιηνπ εκέξαο κνηάδεη. Α.Μ., Φ.Β., Γ΄ ηάμε

66


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ Ξ Τεγγαρξπκεπαπρήο Δραπρηριόρηρα 4: Οαρξιμίεο για ρξ σεγγάρι

6. Σνπ Γελάξε ην θεγγάξη, κνηάδεη ζα καξγαξηηάξη! Κόςε μύιν ην Γελάξε θαη κε θηάζεηο ζην θεγγάξη! Σ’ Απγνύζηνπ θαη ηνπ Γελαξηνύ ηα δπν όκνξθα θεγγάξηα. Γελάξε κήλα θιάδεπε, θεγγάξη κε ιππάζαη.

Φσηεηλόο ν ήιηνο ηνπ Μαγηνύ, η’ Απγνύζηνπ ην θεγγάξη.

Γελαξηάηηθν θεγγάξη κε η' Άε Γηαλληνύ ηε ράξε.

Γελαξηάηηθν θεγγάξη, ήιηνπ εκέξαο κνηάδεη.

Π.Ν., Μ.Τ., Γ΄ ηάμε

67


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ Παξνηκίεο γηα ην θεγγάξη

Σνπ Γελάξε ην θεγγάξη, κνηάδεη ζα καξγαξηηάξη!

Κόςε μύιν ην Γελάξε θαη κελ θαξηεξείο θεγγάξη! Σ’ Απγνύζηνπ θαη ηνπ Γελαξηνύ ηα δπν ρξπζά θεγγάξηα.

Γελάξε κήλα θιάδεπε, θεγγάξη κελ θνηηάδεηο .

Καιόο ν ήιηνο ηνπ Μαγηνύ, η’ Απγνύζηνπ ην θεγγάξη.

Γελαξηάηηθν θεγγάξη κε η' Άε- Γηαλληνύ ηε ράξε .

Γελαξηάηηθν θεγγάξη, ήιηνο εκέξαο κνηάδεη.

68


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

Ξ ΤΔΓΓΑΠΞΡΙΔΟΑΡ΢ΖΡ Δραπρηριόρηρα 5: Αμαγραμμαριπμξί πτερικά με ρξ σεγγάρι / πελήμη

♣ Βάλρε πρη πφπρή πειρά ρα γράμμαρα για μα πτημαρίπερε λένειο:

ο

ι

η

π

λ

ξ

κ

ε

μ

α

…………………………………………..

α σ

γ

ε

γ

ρ

π

ξ

ρ ε α

ρ

………………………………………….. ♠

π

η

λ

ι

ο

ξ

μ

ε

η

μ

………………………………………….. ♠

ρ

α

κ

ο

ρ

η

ε

ρ

………………………………………….. ♠

φ ο

σ

γ

ε

ρ

ξ

γ

α

σ

…………………………………………..

ΞΛΑΔΑ: _______________________________________________________

69


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

ΏΝΏΓΡΏΜΜΏΣΕ΢ΜΟΕ Ώπαληήζεηο

ο η

ε ζ ι ν θ ε λ α ζειεληαθόο

α θ γ ε γ ξ π ν η α ξ ε θεγγαξόπεηξα

ζ ε ι η ο ν κ ε ε λ εκηζέιελνο

η α θ ο ξ ε ε ξ θξαηήξεο

σ ο θ γ ε ξ ν γ α θ θεγγαξόθσο

70


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

Ξ ΤΔΓΓΑΠΞΡΙΔΟΑΡ΢ΖΡ

Δραπρηριόρηρα 6: Γρίσξι – λξγξπαίγμια για ρξ σεγγάρι/πελήμη

♣ Τι κάμει έμα γαχδξύρι κάρφ απ’ ρξ σφο ρξς σεγγαριξύ; ……………………………

♣ Οώο λέγεραι ρξ τξρραρικό πξς βγαίμει με ξλόγιξμξ σεγγάρι; ……………………………

♣ Οώο λέγξμραι ρα πςρξρετμήμαρα πξς ρίτμξςμ ξι απρρξμαύρεο από ρξ σεγγάρι; ……………………………

♣ Τι βάζξςμ πρα τέρια ρξςο ξι απρρξμαύρεο πρη Ρελήμη όραμ πκάμε από ρξ κρύξ; ……………………………

Οώο θα λέγξμραι ρα παιδιά ρφμ Δλλήμφμ όραμ θα πάμε

ρανίδι πρη Ρελήμη; ……………………………

71


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

ΓΡΕΦΟΕ – ΛΟΓΟΠΏΕΓΝΕΏ Ώπαληήζεηο

Ση θάλεη έλα γατδνύξη θάησ απ’ ην θσο ηνπ θεγγαξηνύ;

θεγθαξίδεη

♣ Πώο ιέγεηαη ην ρνξηαξηθό πνπ βγαίλεη κε νιόγηνκν θεγγάξη;

παλζέιηλν

♣ Πώο ιέγνληαη ηα ππξνηερλήκαηα πνπ ξίρλνπλ νη αζηξνλαύηεο από ηε ΢ειήλε;

θεγγαιηθά

♣ Ση βάδνπλ ζηα ρέξηα ηνπο νη αζηξνλαύηεο ζηε ΢ειήλε όηαλ ζθάλε από ην θξύν;

βαζειίλε

♣ Πώο ζα ιέγνληαη ηα παηδηά ησλ Διιήλσλ όηαλ ζα πάλε ηαμίδη ζηε ΢ειήλε;

΢ειιελόπνπια

72


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

5. ΤΩ΢ΞΧΡ΢ΞΠΘΑ - "ΘΑ΢ΠΘΙΔΡ ΣΟΞΗΔΡΔΘΡ" Οαραρήρηπε ριο παρακάρφ σφρξγρασίεο 6. Γράυε ρι πξς θςμίζξςμ, βάλε ριο πε μια πειρά και σριάνε έπειρα μία σφρξχπρξρία.

1. __________________________________________________________________ 2. __________________________________________________________________ 3. __________________________________________________________________ 4. __________________________________________________________________ 5. __________________________________________________________________ 6. __________________________________________________________________ 7. __________________________________________________________________ 8. __________________________________________________________________ 9. __________________________________________________________________ 10. __________________________________________________________________ 6

73Άλκηςτισ, Το βιβλίο τησ δραματοποίηςησ,ςελ.144-145, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 1998 73


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

ΤΩ΢ΞΧΡ΢ΞΠΘΑ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Όμξμα/Ξμόμαρα ξμάδαο:

……………………………………………………………………………………………………

74


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ ΕΏΣΡΕΚΒ΢ ΤΠΟΘΒ΢ΒΕ΢

1.

1. Αξθνύδα πνπ ηελ ηξαβνύλ θσηνγξαθία ηα θαληάζκαηα 2. ΢θύινο πνπ βιέπεη έλα θάληαζκα 3. Κνξκόο δέληξνπ 4. Φπιαθή 5. ΢θάια γηα λα βγεη ε αξθνύδα από ηε θπιαθή 6. Κιαδί πνπ πηάζηεθε ε αξθνύδα 7. Αγθάζηα πνπ πάηεζε ε αξθνύδα 8. Απνηύπσκα ελόο θαληάζκαηνο 9. Ξύιν κε ην νπνίν ρηύπεζε ηελ αξθνύδα 10. Ζ αξθνύδα ζην λνζνθνκείν γηα εμεηάζεηο 11. ΦΧΣΟΨ΢ΣΟΡΕΏ Πξηλ από ρξόληα έλαο ζθύινο έςαρλε γηα θαγεηό. Ξαθληθά είδε θάπνηα θαληάζκαηα. Έπξεπε λα εηδνπνηήζεη ηε θίιε ηνπ, ηελ αξθνύδα, αιιά απηό ήηαλ κάηαην. Σα θαληάζκαηα ηελ ηξαβνύζαλ θσηνγξαθία γηα λα ηε ζακπώζνπλ κε ην θιαο θαη έηζη θαηάθεξαλ λα ηελ πηάζνπλ θαη λα ηελ θιείζνπλ θπιαθή. Ζ αξθνύδα βξήθε κηα ζθάια, αλέβεθε θαη πηάζηεθε από έλα θιαδί. Όκσο, ην θιαδί έζπαζε θαη ε αξθνύδα έπεζε ζηα αγθάζηα. Σόηε ηα θαληάζκαηα ηελ αηρκαιώηηζαλ θαη ηελ μπινθόπεζαλ. ΢ην ηέινο ε αξθνύδα πήγε ζην λνζνθνκείν γηα εμεηάζεηο. Μαξία, Παλαγηώηεο, Φαξνύια, Πεηξνύια, Γ΄ ηάμε

75


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ ΕΏΣΡΕΚΒ΢ ΤΠΟΘΒ΢ΒΕ΢

2.

1. Κνκκέλν θεθάιη ζθύινπ – Υάξνο 2. Κνκκέλν θεθάιη ζθύινπ 3. Νεθξνηαθείν 4. Ζ ζπειηά ηνπ Υάξνπ 5. Κηλνύκελνη ζθειεηνί 6. Λάβα ηνπ Υάξνπ 7. Κνηιάδα ησλ ζθειεηώλ 8. Σέινο Εσήο 9. Γάζνο ζθειεηώλ – θπλήγη Υάξνπ-ζθύινπ 10. Απεηιεηηθό γξάκκα Υάξνπ ΦΧΣΟΨ΢ΣΟΡΕΏ Μηα ζθνηεηλή κέξα έλαο ζθύινο βξήθε ζην παξάζπξό ηνπ έλα απεηιεηηθό γξάκκα. Σν είρε ζηείιεη ν Υάξνο. Σν άλνημε ζηγά - ζηγά θη είδε λα γξάθεη κε αίκα: «Αύξην ηα κεζάλπρηα ζα έξζεη ην ηέινο ζνπ». Μέζα ζην γξάκκα είρε θη έλα ράξηε, ηνλ νπνίν έπξεπε λα αθνινπζήζεη γηα λα πάεη ζηε ζπειηά ηνπ Υάξνπ. Σν επόκελν βξάδπ, θαζώο πιεζίαδε ζηε ζπειηά, είδε λα βγαίλεη από κέζα ε ιάβα ηνπ Υάξνπ θαη θηλνύκελνη ζθειεηνί. Άθνπζε βήκαηα. Ξαθληθά, κηα ιεπίδα ηνπ έθνςε ην θεθάιη. Ο Υάξνο πήξε ην θνκκέλν θεθάιη ηνπ ζθύινπ θαη ην πήγε ζην ηέινο ηεο δσήο, ζην λεθξνηαθείν. Ισάλλα, Μπξηώ, Γεκήηξεο, Απόζηνινο, Γ΄ ηάμε 76


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ ΕΏΣΡΕΚΒ΢ ΤΠΟΘΒ΢ΒΕ΢

3.

1. Κνκκέλν θεθάιη ζθύινπ 2. Φάληαζκα 3. Νεθξνηαθείν 4. Κάζηξν θαληαζκάησλ 5. ΢θειεηνί 6. Γάζνο ηνπ Υάξνπ 7. Βνεζνί - ηέξαηα ηνπ Υάξνπ 8. Παηεκαζηέο Υάξνπ ζηε ιάζπε 9. Φπιαθέο ηνπ Υάξνπ ζην ππόγεην ηνπ θάζηξνπ 10. Απιάθη κε αίκαηα ΦΧΣΟΨ΢ΣΟΡΕΏ Πξηλ από εθαηό ρξόληα αθξηβώο ν θαθόο Υάξνο άξρηζε λα παίξλεη ηνπο αλζξώπνπο θαη λα ηνπο πεγαίλεη ζηα ππόγεηα ηνπ παιαηηνύ ηνπ, πνπ βξίζθεηαη ζην δάζνο ηνπ Υάξνπ. Σα θαληάζκαηα, πνπ ήηαλ θίινη κε ηνπο αλζξώπνπο θαη δνύζαλ όια καδί ζην Κάζηξν ησλ θαληαζκάησλ, πήγαλ ζην Υάξν ηάρα γηα λα γίλνπλ βνεζνί ηνπ. Δθείλνο, ηνπο εκπηζηεύηεθε, ηνπο έδεημε ηηο θπιαθέο θαη ηνπο έδσζε όια ηα θιεηδηά. Έηζη, κηα λύρηα ηα θαληάζκαηα αθνινύζεζαλ ηηο παηεκαζηέο ηνπ Υάξνπ ζηε ιάζπε θαη απηέο ηνπο νδήγεζαλ ζε έλα θξπθό πέξαζκα γηα λα κπνπλ ζηηο θπιαθέο ρσξίο λα ηνπο πάξνπλ ρακπάξη νη βνεζνί - ηέξαηα ηνπ Υάξνπ. Μπξνζηά ζηελ κπζηηθή είζνδν ηεο θπιαθήο ππήξρε έλα απιάθη κε αίκαηα, έλα θνκκέλν θεθάιη ζθύινπ θαη έλαο ζσξόο από ζθειεηνύο. Υσξίο λα ράζνπλ ην ζάξξνο ηνπο, ηα θαληάζκαηα άλνημαλ θξπθά όιεο ηηο πόξηεο ηεο θπιαθήο θαη ειεπζέξσζαλ όινπο ηνπο αλζξώπνπο. Σνπο έθαλαλ αόξαηνπο θη έθπγαλ. Όηαλ ην έκαζε ν Υάξνο έγηλε έμσ θξελώλ θαη εμόξηζε ηνπο βνεζνύο ηνπ ζην λεθξνηαθείν, πνιιά ρηιηόκεηξα καθξηά από ην δάζνο ηνπ Υάξνπ. Δηξήλε, Αζαλαζία Φ., Παλαγηώηα, Αζαλαζία Μ., Νηθόι, Γ΄ ηάμε 77


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

6. «Ζ ΟΔ΢ΠΑ Ρ΢Ζ ΚΘΛΜΖ»

«Λια πέρρα πξς ρη ρίτμειο πρη λίμμη πρξκαλεί ξμόκεμρρξςο κύκλξςο, ξι ξπξίξι πςμετώο μεγαλώμξςμ πρημ επισάμειά ρηο, εμπλέκξμραο πρημ κίμηπή ρξςο, πε διασξρερικέο απξπράπειο, με διασξρερικά απξρελέπμαρα, ρξ μξύσαρξ, ρημ καλαμιά, ρη τάρριμη βαρκξύλα και ρξ σελλό ρξς υαρά… Ύπρερα, λεο και ρα καλξύμ πρη ζφή, … αμαγκάζξμραι μα αμριδράπξςμ, μα έρθξςμ πε πτέπη μερανύ ρξςο. Λε ρξμ ίδιξ ρρόπξ μια λένη πξς ρη ρίτμειο ρςταία πρξ μςαλό, παράγει κύκλξςο πρημ επισάμεια και πρξ βςθό, πρξκαλεί μια αρέλειφρη πειρά αλςπιδφρώμ αμριδράπεφμ…»7

ΔΠΑΡ΢ΖΠΘΞ΢Ζ΢ΔΡ 1. Γράυρε μία λένη πξς παο έρτεραι ρςταία πρξ μςαλό. _______________________________________ ● Σκεσρείρε

λένειο πξς αρτίζξςμ με ρξ πρώρξ γράμμα ρηο αρτικήο λένηο,

αλλά δε πςμετίζξςμ με ρξ δεύρερξ. ____________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ● Σημειώπρε λένειο πξς αρτίζξςμ με ρημ πρώρη πςλλαβή ρηο αρτικήο λένηο. ____________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ● Βρείρε λένειο πξς ξμξιξκαραληκρξύμ με ρημ αρτική λένη. ____________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ● Γράυρε όπεο λένειο μπξρείρε μα πκεσρείρε πξς έτξςμ παρόμξια πημαπία με αςρήμ (πςμώμςμεο). ____________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ 7

Σδάλη Ρνληάξη, Γξακκαηηθή ηεο θαληαζίαο, ζει. 18-24, Αζήλα, 2004 78


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

2. Γράυρε ρημ ακρξπριτίδα ρηο αρτικήο λένηο.

● Δίπλα πε κάθε αρτικό γράμμα γράυρε ρημ πρώρη λένη πξς παο έρτεραι πρξ μςαλό.

● Δξκιμάπρε διάσξρξςο πςμδςαπμξύο μέτρι μα σράπερε πε έμα ικαμξπξιηρικό απξρέλεπμα ρξ ξπξίξ θα παο δώπει έμα πκελερό ασήγηπηο. Δμπμεςπρείρε από αςρό ρξ πκελερό για μα γράυερε μια μικρή ιπρξρία. ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ Όμξμα/ -αρα: ……………………………………………………………………………………………………….. 79


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ Δ ΠΒΣΡΏ ΢ΣΔ ΛΕΜΝΔ

Α. 1. Γράυρε μία λένη πξς παο έρτεραι ρςταία πρξ μςαλό.

ζαΎλη ● Ρκεσρείρε

λένειο πξς αρτίζξςμ με ρξ πρώρξ γράμμα ρηο αρτικήο λένηο,

αλλά δε πςμετίζξςμ με ρξ δεύρερξ.

ζύλλεθν, ζηέκκα, ζθνπιήθη, ζνπζνπξάδα, ζπίηη

● Ρημειώπρε λένειο πξς αρτίζξςμ με ρημ πρώρη πςλλαβή ρηο αρτικήο λένηο.

ζαιηγθάξη, ζαύξα, ζαθνύια, ΢αληνξίλε, ζαξδέια

● Βρείρε λένειο πξς ξμξιξκαραληκρξύμ με ρημ αρτική λένη.

θαλαξίλη, αζπηξίλε, καξγαξίλε, παγσηίλη, παηίλη

● Γράυρε όπεο λένειο μπξρείρε μα πκεσρείρε πξς έτξςμ παρόμξια πημαπία με αςρήμ (πςμώμςμεο).

έμππλνο, αζηέξη, μεθηέξη, επθπήο, πνιπκήραλνο 2. Γράυρε ρημ ακρξπριτίδα ρηο αρτικήο λένηο.

΢ Ώ Ε Ν Ε

80


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

Μ.Μ., Α.Φ., Ι.Κ., Γ΄ ηάμε

81


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

Β. 1. Γράυρε μία λένη πξς παο έρτεραι ρςταία πρξ μςαλό.

μελνδνρείν

● Ρκεσρείρε

λένειο πξς αρτίζξςμ με ρξ πρώρξ γράμμα ρηο αρτικήο λένηο,

αλλά δε πςμετίζξςμ με ρξ δεύρερξ.

μηλόο, μόξθη, μπξάθη, μίθνο, μηθίαο, μαζηεξηά

● Ρημειώπρε λένειο πξς αρτίζξςμ με ρημ πρώρη πςλλαβή ρηο αρτικήο λένηο.

μέλνο, μερσξηζηόο, μεπιέλσ, μεθνπξάδνκαη, μεδηπιώλσ

● Βρείρε λένειο πξς ξμξιξκαραληκρξύμ με ρημ αρτική λένη.

ιαρείν, δνρείν, ζηνηρείν, λνζνθνκείν, θπιηθείν

● Γράυρε όπεο λένειο μπξρείρε μα πκεσρείρε πξς έτξςμ παρόμξια πημαπία με αςρήμ (πςμώμςμεο).

μελώλαο, κνηέι, ράλη, παλζηόλ, παλδνρείν

2. Γράυρε ρημ ακρξπριτίδα ρηο αρτικήο λένηο.

Ξ Β Ν Ο Α Ο Υ Β Ε Ο

82


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

Μ.Τ., Κ.Φ., Α-Κ.Β., Γ΄ ηάμε

83


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

Γ.

1. Γράυρε μία λένη πξς παο έρτεραι ρςταία πρξ μςαλό.

θεξί

● Ρκεσρείρε

λένειο πξς αρτίζξςμ με ρξ πρώρξ γράμμα ρηο αρτικήο λένηο,

αλλά δε πςμετίζξςμ με ρξ δεύρερξ.

θαξέθια, θαξπνύδη, θάξβνπλν, θαξόην, θαξόηζη ● Ρημειώπρε λένειο πξς αρτίζξςμ με ρημ πρώρη πςλλαβή ρηο αρτικήο λένηο.

θέιπθνο, θεθάιη, θεξακίδηα, θέληεκα, θεξάζη

● Βρείρε λένειο πξς ξμξιξκαραληκρξύμ με ρημ αρτική λένη.

ινπξί, κπνξεί, ζππξί, ηπξί, μεξή

● Γράυρε όπεο λένειο μπξρείρε μα πκεσρείρε πξς έτξςμ παρόμξια πημαπία με αςρήμ (πςμώμςμεο).

ιακπάδα, θαληήιη, ιπρλάξη, ιάκπα, θαλάξη

2. Γράυρε ρημ ακρξπριτίδα ρηο αρτικήο λένηο.

Κ Β Ρ Ε

84


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

Δ.Φ., Ν.Μ., Γ΄ ηάμε

85


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

Δ. 1. Γράυρε μία λένη πξς παο έρτεραι ρςταία πρξ μςαλό.

ραξηί

● Ρκεσρείρε

λένειο πξς αρτίζξςμ με ρξ πρώρξ γράμμα ρηο αρτικήο λένηο,

αλλά δε πςμετίζξςμ με ρξ δεύρερξ.

ρειηδόλη, ρισξίλε, ραληάθη, ρνιέξα, ρσξηό

● Ρημειώπρε λένειο πξς αρτίζξςμ με ρημ πρώρη πςλλαβή ρηο αρτικήο λένηο.

ράξαθαο, ραξηόλη, ράξηεο, ραξηνθόπηεο, ραξά

● Βρείρε λένειο πξς ξμξιξκαραληκρξύμ με ρημ αρτική λένη.

γαηί, πιαηύ, γηαηί, απηί, ιεπηή

● Γράυρε όπεο λένειο μπξρείρε μα πκεσρείρε πξς έτξςμ παρόμξια πημαπία με αςρήμ (πςμώμςμεο).

πάππξνο, πεξγακελή, ηεηξάδην, ραξηνπεηζέηα, αθίζα

2. Γράυρε ρημ ακρξπριτίδα ρηο αρτικήο λένηο.

Υ Ώ Ρ Σ Ε

86


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

● Γίπια ζε θάζε αξρηθό γξάκκα γξάςηε ηελ πξώηε ιέμε πνπ ζαο έξρεηαη ζην κπαιό.

Π.Α., Π.Ν., Γ΄ ηάμε

87


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

Δ. 1. Γράυρε μία λένη πξς παο έρτεραι ρςταία πρξ μςαλό.

πεηαινύδα

● Ρκεσρείρε

λένειο πξς αρτίζξςμ με ρξ πρώρξ γράμμα ρηο αρτικήο λένηο,

αλλά δε πςμετίζξςμ με ρξ δεύρερξ.

παπνύηζηα, πόδηα, παλεπηζηήκην, παπί, πίηζα ● Ρημειώπρε λένειο πξς αρτίζξςμ με ρημ πρώρη πςλλαβή ρηο αρτικήο λένηο.

πέξαζε, πεηάεη, πέηξα, πεξγακελή, πεηηκέδη

● Βρείρε λένειο πξς ξμξιξκαραληκρξύμ με ρημ αρτική λένη.

ιηρνύδα, αξθνύδα, θινύδα, πιεμνύδα, Ενύδα ● Γράυρε όπεο λένειο μπξρείρε μα πκεσρείρε πξς έτξςμ παρόμξια πημαπία με αςρήμ (πςμώμςμεο).

έληνκν, θάκπηα, ιηβεινύια, θνπθνύιη 2. Γράυρε ρημ ακρξπριτίδα ρηο αρτικήο λένηο.

Π Β Σ Ώ Λ Ο Τ Α Ώ

88


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

Ο.Μ., Υ,Β., Γ΄ ράνη

89


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

Ρ΢. 1. Γράυρε μία λένη πξς παο έρτεραι ρςταία πρξ μςαλό.

ζπίηη

● Ρκεσρείρε

λένειο πξς αρτίζξςμ με ρξ πρώρξ γράμμα ρηο αρτικήο λένηο,

αλλά δε πςμετίζξςμ με ρξ δεύρερξ.

ζπξηάξη, ζηάβινο, ζηηάξη, ζαύξα, ζέια

● Ρημειώπρε λένειο πξς αρτίζξςμ με ρημ πρώρη πςλλαβή ρηο αρτικήο λένηο.

ζπίξην, ζπηηηθόο, ζπηζακή, ζπηξνύληα, ζπίζα

● Βρείρε λένειο πξς ξμξιξκαραληκρξύμ με ρημ αρτική λένη.

καγλήηεο, ζπνπξγίηη, κύηε, θνκήηε, Ώθξνδίηε

● Γράυρε όπεο λένειο μπξρείρε μα πκεσρείρε πξς έτξςμ παρόμξια πημαπία με αςρήμ (πςμώμςμεο).

θαηνηθία, κνλνθαηνηθία, νπξαλνμύζηεο, θαιύβα, πνιπθαηνηθία 2. Γράυρε ρημ ακρξπριτίδα ρηο αρτικήο λένηο.

΢ Π Ε Σ Ε

90


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

Α.Μ., Γ.Κ., Γ΄ ηάμε

91


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

Ε. 1. Γράυρε μία λένη πξς παο έρτεραι ρςταία πρξ μςαλό.

αγάπε

● Ρκεσρείρε

λένειο πξς αρτίζξςμ με ρξ πρώρξ γράμμα ρηο αρτικήο λένηο,

αλλά δε πςμετίζξςμ με ρξ δεύρερξ.

αιάηη, αεξνπιάλν, αξάρλε, αέξαο, Ώιβαλόο

● Ρημειώπρε λένειο πξς αρτίζξςμ με ρημ πρώρη πςλλαβή ρηο αρτικήο λένηο.

αξρή, αεηζαιέο, άλεκνο, ακθίβηα, αρηλόο ● Βρείρε λένειο πξς ξμξιξκαραληκρξύμ με ρημ αρτική λένη.

αξάπε, ράπη, ιάζε, ειάθη, πηιάθη

● Γράυρε όπεο λένειο μπξρείρε μα πκεσρείρε πξς έτξςμ παρόμξια πημαπία με αςρήμ (πςμώμςμεο).

έξσηαο, αιιειεγγύε, ζηνξγή, λνηάμηκν, ζπκπόληα

2. Γράυρε ρημ ακρξπριτίδα ρηο αρτικήο λένηο.

Ώ Γ Ώ Π Δ

92


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

Δ.Π., Φ.Π., Ση΄ ηάμε

93


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

Ζ. 1. Γράυρε μία λένη πξς παο έρτεραι ρςταία πρξ μςαλό.

πεηζέηα ● Ρκεσρείρε

λένειο πξς αρτίζξςμ με ρξ πρώρξ γράμμα ρηο αρτικήο λένηο,

αλλά δε πςμετίζξςμ με ρξ δεύρερξ.

πίηα, παπάο, πινίν, πνύξν, πνηάκη

● Ρημειώπρε λένειο πξς αρτίζξςμ με ρημ πρώρη πςλλαβή ρηο αρτικήο λένηο.

πειαξγόο, πεηξαηήο, πεξνύθα, πεξηζηέξη, πέηξα

● Βρείρε λένειο πξς ξμξιξκαραληκρξύμ με ρημ αρτική λένη.

κπαζθέηα, παιέηα, νκειέηα, Νηθνιέηα, κπαιέηα

● Γράυρε όπεο λένειο μπξρείρε μα πκεσρείρε πξς έτξςμ παρόμξια πημαπία με αςρήμ (πςμώμςμεο).

κπνπξλνύδη, ραξηνπεηζέηα, ραξηί, ραξηνκάληηιν, καληίιη 2. Γράυρε ρημ ακρξπριτίδα ρηο αρτικήο λένηο.

Π Β Σ ΢ Β Σ Ώ

94


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

Α.Φ., Π.Φ., Ση΄ ηάμε

95


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

7. “ΟΑΠΑΛΣΗΞ΢ΠΑΟΞΣΚΑ”

Πεξηγξαθή δξαζηεξηόηεηαο: ΢ύκθσλα κε ηνλ Πξνπ ην παξακύζη απνηειείηαη από 31 βαζηθέο ιεηηνπξγίεο. 8 Δκείο ηηο πεξηνξίζακε ζε 10 βαζηθέο ράξηλ νηθνλνκίαο. ΢ηε ζπλέρεηα πξνκεζεπηήθακε 10 ιεπθά δειηία (θαξηέιεο), ζε δηαζηάζεηο πεξίπνπ ηξαπνπιόραξησλ, ηα νπνία ρσξίζακε ζε 10 νκάδεο. Γειαδή: 3 γηα ηα βαζηθά πξόζσπα (ήξσαο-Αληαγσληζηήο-Μαγηθόο Βνεζόο), 1 γηα ηελ Αξρηθή Καηάζηαζε, 1 γηα ηε ΢πκθνξά (΢ηέξεζε) 2 γηα ην Μαγηθό Μέζν (1 γηα ην είδνο θαη 1 γηα ηνλ ηξόπν απόθηεζήο ηνπ) 1 γηα ηνλ ηξόπν Αλακέηξεζεο κε Αληαγσληζηή 1 γηα ηνλ ηξόπν Δπηζηξνθήο 1 γηα ηνλ ηξόπν Αληακνηβήο ΢ε θάζε νκάδα δειηίσλ γξάςακε κηα ιίζηα ζηνηρείσλ.

ΑΠΥΘΙΖ ΙΑ΢ΑΡ΢ΑΡΖ

ΖΠΩΑΡ

Σπιράκι

Βαπιλόπξςλξ

Αρτξμρικό

Οαλικάρι

Οαλάρι

Βαπιλξπξύλα

Χφριό

Όμξρση, σρφτή

Χώρα

κξπέλα

………………..

………………..

………………..

………………..

……………….. ………………..

………………..

ΑΜ΢ΑΓΩΜΘΡ΢ΖΡ

ΛΑΓΘΙΞΡ ΒΞΖΗΞΡ

Λάγιππα με ρημ

Γριά

κόρη ρηο

Ιαλή Λάγιππα

Δράκξο

Σξσόο Γέρξο

Ιακιά μεράιδα

Άμθρφπξο

Τέραο

Λεραμξρσφμέμξο

Εώξ

πε ζώξ

Σρρίγγλα

Εώξ πξς μιλάει

Κάμια 8

Ιαλή μεράιδα

Σδάλη Ρνληάξη , Γξακκαηηθή ηεο θαληαζίαο, ζει. 91-96, Αζήλα, 2001 96


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΡΣΛΤΞΠΑ/Ρ΢ΔΠΖΡΖ

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

ΛΑΓΘΙΞ ΛΔΡΞ

Απαγφγή-ενασάμιπη

Λαγικό καπέλξ

αγαπημέμξς πρξπώπξς

Λαγική Σσαίρα

Γεφργική καραπρρξσή

Λαγικό Δατρςλίδι,

Αρρώπρια (επιδημία)

Λαγικό Φαπόλι

Λεραμόρσφπη αμθρώπξς

Λαγικά Κόγια

Οαράσξρξο έρφραο

Λαγικό Μρξςσέκι

Ιλξπή-ενασάμιπη

Λαγικό Σκξςσάκι

πξλύριμξς αμρικειμέμξς

…………………..

………………….. …………………..

΢ΠΞΟΞΡ ΑΟΞΙ΢ΖΡΖΡ

…………………..

΢ΠΞΟΞΡ ΑΜΑΛΔ΢ΠΖΡΖΡ

ΛΑΓΘΙΞΣ ΛΔΡΞΣ

ΛΔ ΢ΞΜ ΑΜ΢ΑΓΩΜΘΡ΢Ζ

Λε κλξπή

Λαμρεία

Λε ταρίρι

Αίμιγμα

Λε δξκιμαπία ηθικήο πξιόρηραο

Δνήγηπη ξμείρξς Οάλη

Λε άθλξ

Λξμξματία

Λε ρςταία εύρεπη

Τρένιμξ

Λε κξπιαπρική εργαπία Λε βξήθεια πρξ μαγικό Βξηθό

΢ΠΞΟΞΡ ΔΟΘΡ΢ΠΞΤΖΡ Φςπιξλξγική Λαγική Ήρεμη Λε καραδίφνη αμραγφμιπρή

………………….. ………………….. …………………..

΢ΠΞΟΞΡ ΑΜ΢ΑΛΞΘΒΖΡ Γάμξο Ηρόμξο Ανιώμαρα Χρήμαρα

…………………..

Θδιξκρηπίεο

…………………..

…………………..

…………………..

………………….. ………………….. 97


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

“ΟΑΠΑΛΣΗΞ΢ΠΑΟΞΣΚΑ” Ιαραγράυρε ρα 10 πρξιτεία πξς επιλέναρε από ρημ “παραμςθξρράπξςλα” και σριάνρε ρξ δικό παο παραμύθι: 1. Αρτική καράπραπη: ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ 2. Ήρφαο/ηρφίδα: ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ 3. Αμραγφμιπρήο: ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ 4. Σςμσξρά/πρέρηπη: ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ 5. Λαγικόο βξηθόο: ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ 6. Λαγικό μέπξ: ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ -Βξήθεια πξς πρξπσέρει: ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ 7. Τρόπξο απόκρηπηο μαγικξύ μέπξς: ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ 8. Τρόπξο αμαμέρρηπηο με ρξμ αμραγφμιπρή: ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ 9. Τρόπξο επιπρρξσήο: ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ 10. Αμραμξιβή ήρφα: ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________

98


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

΢Ξ ΔΘΙΞ ΛΑΡ ΟΑΠΑΛΣΗΘ ΢ίρλξο: ___________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________

Όμξμα/ξμόμαρα: ……………………………………………………………………….. 99


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ «ΠΏΡΏΜΤΘΟΣΡΏΠΟΤΛΏ»

1. 1. Ώξρηθή θαηάζηαζε: παιάηη από ρξπζάθη 2. Ήξσαο: παιηθάξη 3. Ώληαγσληζηήο: δξάθνο 4. ΢πκθνξά/ζηέξεζε: ζάλαηνο ππεθόσλ από ην δξάθν 5. Μαγηθόο βνεζόο: ζνθόο γέξνο 6. Μαγηθό κέζν: καγηθή ζθαίξα -ΐνήζεηα πνπ πξνζθέξεη: καληεύεη ηηο θηλήζεηο ηνπ ερζξνύ – ζε θάλεη αόξαην 7. Σξόπνο απόθηεζεο καγηθνύ κέζνπ: κε δνθηκαζία - άζιν 8. Σξόπνο αλακέηξεζεο κε ηνλ αληαγσληζηή: κάρε ζώκα κε ζώκα 9. Σξόπνο επηζηξνθήο: θπζηνινγηθή 10. Ώληακνηβή ήξσα: άλνδνο ζην ζξόλν

΢Ξ ΔΘΙΞ ΛΑΡ ΟΑΠΑΛΣΗΘ Έλα γελλαίν παιηθάξη Παξακύζη κύζαξνο θη ε θνηιηά ζνπ πύζαξνο, παξακύζη κπζαξάθη θη ε θνηιηά ζνπ πηζαξάθη… Μηα θνξά θη έλαλ θαηξό δνύζε έλα παιηθάξη ζε έλα παιάηη θηηαγκέλν από ρξπζό. Όκσο επεηδή ήηαλ κόλνο ε κακά ηνπ ηνύ αγόξαζε έλα άινγν, πνπ ην θώλαδε Βνπθεθάια. Με ηνλ θαηξό έγηλε αρώξηζηνο θίινο ηνπ. ΢’ απηό ην βαζίιεην όκσο ππήξρε έλαο απαίζηνο δξάθνο πνπ έβγαδε θιόγεο από ην ζηόκα ηνπ. Ήηαλ ν θόβνο θαη ν ηξόκνο όισλ ησλ ππεθόσλ. Με θάπνην ηξόπν έπξεπε λα ηνλ εμνληώζνπλ. Μάηαηα είραλ πξνζπαζήζεη ηα πην δπλαηά παιηθάξηα ηνπ βαζηιείνπ. Καλείο δε βγήθε δσληαλόο απ’ απηή ηε κάρε. Έηζη, ήξζε θαη ε ζεηξά ηνπ βαζηιόπνπινπ λα δνθηκάζεη. Μέξεο πνιιέο ζθεθηόηαλ κε πνην ηξόπν ζα ηνλ έβγαδε από ηε κέζε. Γηα θαιή ηνπ ηύρε παξνπζηάζηεθε κηα κέξα ζην παιάηη έλαο ζνθόο γέξνο πνπ δηαβεβαίσζε ην βαζηιόπνπιν όηη κπνξνύζε λα ηνλ βνεζήζεη λα εμνληώζεη ην δξάθνληα. Απηόο, ινηπόλ, ηνπ απνθάιπςε όηη είρε κηα καγηθή ζθαίξα κέζα πνπ αλ ηελ άγγηδεο κπνξνύζε λα ζνπ δείμεη πνπ θξπβόηαλ ν ερζξόο θαη ηαπηόρξνλα ζε έθαλε αόξαην. Υσξίο λα ράζεη ρξόλν ην βαζηιόπνπιν πήξε ηε ζθαίξα ζηα ρέξηα ηνπ. Σελ έηξηςε κε απαιέο θηλήζεηο θαη είδε ην δξάθν λα θνηκάηαη ζηε ζπειηά ηνπ Σξόκνπ. «Σώξα είλαη ε θαηάιιειε επθαηξία», ζθέθηεθε θαη κε έλα ζθύξηγκα θάιεζε ην άινγό ηνπ. Σν θαβάιεζε θαη θίλεζε λα παιέςεη κε ην δξάθν. Μόιηο έθηαζε έμσ από ηε ζπειηά μεπέδεςε θαη έζηεζε απηί. Ο δξάθνο θνηκόηαλ ηνπ θαινύ θαηξνύ. Σν βαζύ ξνραιεηό ηνπ ηξάληαδε νιόθιεξε ηε ζπειηά. Σν παιιεθάξη δελ έραζε ην ζάξξνο ηνπ. Έβγαιε ηε καγηθή ζθαίξα από ην ζαθνύιη ηνπ, ηελ έηξηςε θαη κεκηάο έγηλε αόξαηνο. Σξάβεμε ην ζπαζί από ην ζεθάξη ηνπ θαη εηνηκάζηεθε λα παιέςεη καδί ηνπ ζε κηα κάρε ζώκα κε ζώκα. Πιεζίαζε ην δξάθν θαη ηελ ώξα πνπ ήηαλ έηνηκνο λα ηνλ θαξθώζεη κε ην ζπαζί ηνπ εθείλνο άξρηζε λα μππλάεη. Γηα κηα ζηηγκή έλησζε ηα πόδηα ηνπ λα ηξέκνπλ από ην θόβν, αιιά κεηά ζθέθηεθε όηη ν δξάθνο δε κπνξνύζε λα ηνλ δεη. Ξαθληθά αθνύεη ην δξάθν λα ιέεη: «Αλζξσπίια κνπ κπξίδεη. Κη έρσ κηα πείλα…». Γίρσο λα ράζεη θαηξό ην βαζηιόπνπιν ζεθώλεη ην βαξύ θαη θνθηεξό ηνπ ζπαζί θαη απνθεθαιίδεη ην δξάθν. 100


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

Σα λέα δηαδόζεθαλ γξήγνξα ζην βαζίιεην θαη όινη νη ππήθννη ππνδέρηεθαλ ελζνπζηαζκέλνη ην γελλαίν βαζηιόπνπιν. Δίρε απνδείμεη ζε όινπο όηη ήηαλ άμηνο λα γίλεη βαζηιηάο ηνπο. ΢αλ ακνηβή γηα ηε γελλαία πξάμε ηνπ ν παηέξαο ηνπ, πνπ είρε θνπξαζηεί λα βαζηιεύεη ηόζα ρξόληα, ηνπ έδσζε ην ζηέκκα θαη ηνλ αλαθήξπμε βαζηιηά. Κη έγηλαλ γιέληηα θαη ραξέο θαη μεθάλησζεο πνιιέο. Ήκνπλα θη εγώ εθεί θαη έθαγα θαη ρόξεςα θαη γιέληεζα πνιύ… Αγάπηνο Φ., Παζράιεο Φ., Ση΄ ηάμε Νίθνο Φ., Νηθόδεκνο Κ., Δ΄ ηάμε Κίκσλ Γ., Γ΄ ηάμε

101


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ «ΠΏΡΏΜΤΘΟΣΡΏΠΟΤΛΏ»

2.

1. Ώξρηθή θαηάζηαζε: βαζίιεην 2. Ήξσαο: βαζηιόπνπιν 3. Ώληαγσληζηήο: βξηθόιαθαο 4. ΢πκθνξά/ζηέξεζε: πξόθιεζε ηξέιαο από δάγθσκα βξηθόιαθα ζε λέα παιηθάξηα 5. Μαγηθόο βνεζόο: ιηνληάξη 6. Μαγηθό κέζν: κεληαγηόλ -ΐνήζεηα πνπ πξνζθέξεη: ζε θάλεη αζάλαην 7.Σξόπνο απόθηεζεο καγηθνύ κέζνπ: κε δνθηκαζία - άζιν 8. Σξόπνο αλακέηξεζεο κε ηνλ αληαγσληζηή: κάρε κε ζπαζί 9. Σξόπνο επηζηξνθήο: ήξεκε 10. Ώληακνηβή ήξσα: δόμα

΢Ξ ΔΘΙΞ ΛΑΡ ΟΑΠΑΛΣΗΘ Ο θαηαξακέλνο βξηθόιαθαο Θα ζαο πσ έλα παξακύζη καθξνπινννννννό ζαλ θνινθύζη, ζα ζαο πσ έλα παξακύζη ζηξνγγπιό ζαλ ην ξεβίζη… Μηα θνξά θη έλαλ θαηξό έλα καθξηλό βαζίιεην καζηηδόηαλ από κηα θξηθηή θαηάξα: έλαο βξηθόιαθαο έβγαηλε ηα βξάδηα θαη δάγθσλε όια ηα λεαξά παιηθάξηα ηνπ βαζηιείνπ. Μόιηο ηνπο δάγθσλε, εθείλνη άξρηδαλ ακέζσο λα ηξειαίλνληαη. Σε θνβεξή απηή θαηάξα ηελ είρε ζηείιεη κηα απαίζηα κάγηζζα όηαλ ν βαζηιηάο δε δέρηεθε λα παληξέςεη ην βαζηιόπνπιν κε ηελ θαθάζρεκε θαη κνρζεξή θόξε ηεο. Σα ηειεπηαία ρξόληα είραλ ραζεί πνιιά παιηθάξηα πνπ είραλ πξνζπαζήζεη λα ζθνηώζνπλ ην ύπνπιν ηέξαο, αιιά κάηαηα. Έηζη, ήξζε θαη ε ζεηξά ηνπ βαζηιόπνπινπ λα δνθηκάζεη ηελ ηύρε ηνπ. Απνθάζηζε ινηπόλ λα ςάμεη λα βξεη ην βξηθόιαθα θαη λα ηνλ ζθνηώζεη γηα λα ζώζεη ην βαζίιεηό ηνπ. Μ’ έλα ζπαζί ζην ρέξη θίλεζε λα ηνλ ζπλαληήζεη. ΢ην δξόκν ηνπ ζπλάληεζε έλα ιηνληάξη πνπ κηινύζε. «Πνύ παο παιηθάξη κνπ;» ηνλ ξώηεζε ην ιηνληάξη. «Πάσ λα ’βξσ ην θνβεξό βξηθόιαθα πνπ βγαίλεη ηε λύρηα θαη δαγθώλεη ηνπο ππεθόνπο κνπ. Μήπσο κπνξεί λα κε βνεζήζεηο;» «Άθνπ κε πξνζνρή απηά πνπ ζα ζνπ πσ: ζα παο βαζηά ζην δάζνο θαη ζα ζπλαληήζεηο ηε γξηά-Βάβσ πνπ κέλεη ζε κηα θαιύβα θηηαγκέλε από θόθαια δώσλ. Απηή ζα ζνπ δώζεη έλα καγηθό κεληαγηόλ πνπ αλ ην θνξέζεηο ζε θάλεη αζάλαην. Φόξα ην θαη κε θνβάζαη ηίπνηα!». Σν βαζηιόπνπιν επραξίζηεζε ην ιηνληάξη θαη ηξάβεμε θαηά ην δάζνο. Γξόκν παίξλεη, δξόκν αθήλεη, θαηά ην βξαδάθη θηάλεη πηα έμσ από ηελ θαιύβα ηεο γξηάο. Υηύπεζε ηελ πόξηα θαη ηνπ άλνημε κηα γξηνύια κε καιιηά θόθθηλα, ζην ρξώκα ηεο θσηηάο. Σεο εμήγεζε γηα πνην ιόγν βξηζθόηαλ εθεί θη εθείλε δέρηεθε λα ηνπ δώζεη ην κεληαγηόλ, αιιά κε έλα όξν: έπξεπε λα εθηειέζεη πξώηα έλα άζιν γηα λα ην θεξδίζεη. 102


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

Έπξεπε λα ζθνηώζεη ην δξάθν πνπ ραινύζε ηε ζνδεηά ηεο θαη λα ηεο θέξεη ην ηνκάξη ηνπ. Σν βαζηιόπνπιν ηα θαηάθεξε πεξίθεκα θαη θέξδηζε επάμηα ην κεληαγηόλ. Σα ραξάκαηα ηεο επόκελεο κέξαο μεθίλεζε γηα ην ζηνηρεησκέλν θάζηξν. Μόιηο έθηαζε, κπήθε θξπθά κέζα ζην θάζηξν, θξύθηεθε ζε κηα γσληά θαη πεξίκελε ην βξηθόιαθα. Γελ πέξαζε πνιιή ώξα θαη ην ηέξαο εκθαλίζηεθε. Σν βαζηιόπνπιν θόξεζε ην καγηθό κεληαγηόλ θαη κε κηα γξήγνξε θίλεζε ηνπ επηηέζεθε κε ην θνθηεξό ζπαζί ηνπ. Ο βξηθόιαθαο πξνζπάζεζε λα ηνλ δαγθώζεη ,αιιά ην βαζηιόπνπιν θαηάθεξε λα μεθύγεη. Σειηθά, κε έλα δπλαηό ρηύπεκα ζηελ πιάηε ην ηέξαο έζθαζε θαη έγηλε έλα ζσξόο από ζθόλε. Σν βαζίιεην είρε επηηέινπο απαιιαγεί από ηε θξηρηή θαηάξα θη όινη νη ππήθννη ππνδέρηεθαλ ην λεαξό βαζηιόπνπιν δεησθξαπγάδνληαο θαη δνμάδνληάο ηνλ πνπ ηνπο έζσζε κηα γηα πάληα. Γηα γιεληήζνπλ ην ραξκόζπλν γεγνλόο, ν βαζηιηάο δηνξγάλσζε έλα κεγάιν ηξαπέδη όπνπ ήηαλ θαιεζκέλνη όινη νη ππήθννη ηνπ βαζηιείνπ. Σν γιέληη θξάηεζε ηξεηο νιάθεξεο κέξεο κε αηειείσην θαγνπόηη, ηξαγνύδη θαη ρνξό. Ήκνπλα θη εγώ εθεί κε παπνύηζηα από ραξηί πνπ ιηώζαλε θαη πάλε θαη ηώξα ηα πόδηα κνπ μππόιεηα γπξλάλε… Λάδαξνο Α., Κσλζηαληίλνο Θ. Ινξδάλεο Κ., Δβειίλα Π., Φξήζηνο Π., Ση΄ ηάμε

* Οη καζεηέο ηνπ νκίινπ (Γ΄- Δ΄- ΢Σ΄ ηάμε) ζπκκεηείραλ κε ηελ παξνύζα εξγαζία ζην 6ν καζεηηθό ΢πλέδξην Πιεξνθνξηθήο Κ. Μαθεδνλίαο εηθνλνγξαθώληαο ςεθηαθά ηα παξακύζηα κε ην πξόγξακκα δσγξαθηθήο Revelation Natural Art κε ηειηθό πξντόλ ηελ εμαγσγή θηλνύκελεο εηθόλαο- gif. (Γείηε ζρεηηθά: http://peirserron.gr/index.php/programmata/ekpaideytikoi-omiloi/317-6omathitiko-sinedrio-pliroforikis)

103


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

΢ΣΕΓΜΕΟΣΤΠΏ ΏΠΟ ΣΔΝ ΦΔΦΕΏΚΔ ΒΕΚΟΝΟΓΡΏΦΔ΢Δ ΣΟΤ ΠΏΡΏΜΤΘΕΟΤ

1. «Έλα γελλαίν παιηθάξη»

* Γείηε νινθιεξσκέλε ηελ εηθνλνγξάθεζε ηνπ παξακπζηνύ ζε κνξθή εηθόλαο gif ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ καο (http://peirserron.gr/index.php/programmata/ekpaideytikoi-omiloi/317-6o-mathitikosinedrio-pliroforikis) 104


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

΢ΣΕΓΜΕΟΣΤΠΏ ΏΠΟ ΣΔΝ ΦΔΦΕΏΚΔ ΒΕΚΟΝΟΓΡΏΦΔ΢Δ ΣΟΤ ΠΏΡΏΜΤΘΕΟΤ

2. «O θαηαξακέλνο βξηθόιαθαο»

* Γείηε νινθιεξσκέλε ηελ εηθνλνγξάθεζε ηνπ παξακπζηνύ ζε κνξθή εηθόλαο gif ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ καο (http://peirserron.gr/index.php/programmata/ekpaideytikoi-omiloi/317-6o-mathitikosinedrio-pliroforikis)

105


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

8.Μ ΔΖΑΘΜΓΜΟ ΠΕΟ ΑΘΦΑΒΕΠΑΟ

Δηάιελε έκα ζεργάοι λένεωμ θαη θηηάλε έκα δηάιμγμ, όπμο θάζε εοώηηζη ή απάμηηζη ημο δηαιόγμο λεθηκά με δηαθμνεηηθό γνάμμα ηεξ αιθαβήηαξ(Από ημ Α ςξ ημ Ω). ΓΝΔΓΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Τμ μηθνόβημ θαη μ άννςζημξ Ο Πμζεηδώκαξ θαη ε Άνηεμηξ Ο ήιημξ θαη ε γε Η πανά θαη ε γθνίκηα Ο ρύιιμξ θαη ε βμύνηζα Τμ ζέις θαη ημ δε ζέις Ο ελςγήηκμξ θαη μ γήηκμξ Ο θαηαθενηδήξ θαη μ ηίμημξ Τμ θάνδμξ θαη ημ ύρμξ Τμ κέθμξ θαη μ θαζανόξ αέναξ Τμ πηεξ θαη ημ αύνημ Η δςγναθηθή θαη ε γιοπηηθή Η μμπνέια θαη ημ ηνηακηάθοιιμ Η θάιηζα θαη ημ παπμύηζη Η πόνηα θαη ημ πανάζονμ Η αιαηηένα θαη ε πηπενηένα

9

Μηα μειηηδάκα θαη μηα κηαμηηδάκα Μηα πενηθεθαιαία θη έκα ζπαζί Έκαξ ειέθακηαξ θη έκαξ ζοκδεηήναξ Τμ μονάκημ ηόλμ θαη μ ιαγόξ Η αννώζηηα θαη μ άννςζημξ Ο βμνηάξ θαη μ κμηηάξ Ο ζόνοβμξ θαη ε μμοζηθή Η μάζθα θαη ημ πνόζςπμ Τμ θέκηνμ θαη μ θύθιμξ Η αγάπε θαη ε ρεοηηά Τμ μονμήγθη θαη ημ ηδηηδίθη Ο θιόμοκ θη εγώ Η μένα θαη ε κύπηα Ο δάζθαιμξ θαη μ μαζεηήξ Η γε θαη μ μονακόξ Τμ πάκς θαη ημ θάης 9

Άιθεζηηο, Σν βηβιίν ηεο δξακαηνπνίεζεο, ζει.106-109, Αζήλα, εθδ. Διιεληθά Γξάκκαηα, 1998 106


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

Μδηγίεπ: ♣ Μπμνείηε κα δμοιέρεηε ζε δεογάνηα ή μμαδηθά. ♣ Μπμνείηε κα γνάρεηε έκα ζρμεςόμεμξ διάλξγξ με ενςηήζεηξ θαη απακηήζεηξ ή κα γνάρεη ε μία πιεονά ζηα ηρθλά ηηξ ενςηήζεηξ θαη ε άιιε ηηξ απακηήζεηξ θαη μεηά κα ηηξ ζοκδοάζεηε γηα κα θηηάλεηε έκα αζηείμ δηάιμγμ. Δεργάοι λένεωμ: ________________________________ -

Α……………………………………………………………………………………………………………………. Β……………………………………………………………………………………………………………………. Γ……………………………………………………………………………………………………………………. Δ ……………………………………………………………………………………………………………………. Γ……………………………………………………………………………………………………………………. Δ……………………………………………………………………………………………………………………. Ε……………………………………………………………………………………………………………………. Θ ……………………………………………………………………………………………………………………. Ζ……………………………………………………………………………………………………………………. Η……………………………………………………………………………………………………………………. Θ……………………………………………………………………………………………………………………. Ι……………………………………………………………………………………………………………………. Κ……………………………………………………………………………………………………………………. Λ ……………………………………………………………………………………………………………………. Μ……………………………………………………………………………………………………………………. Ν……………………………………………………………………………………………………………………. Ξ……………………………………………………………………………………………………………………. Ο……………………………………………………………………………………………………………………. Π……………………………………………………………………………………………………………………. Ρ ……………………………………………………………………………………………………………………. Φ……………………………………………………………………………………………………………………. ΢……………………………………………………………………………………………………………………. Σ……………………………………………………………………………………………………………………. Ω…………………………………………………………………………………………………………………….

Δώζηε έκα ηίηιμ ζημ δηάιμγμ: ______________________________________________________ Μπμνείηε θαη κα ημκ δοαμαηξπξιήζεηε ή κα ημκ εικξμξγοαθήζεηε (ςξ θόμηθξ) Μμόμαηα: ______________________________________________________ 107


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ Ο ΑΕΏΛΟΓΟ΢ ΣΔ΢ ΏΛΦΏΐΔΣΏ΢

1. Γεπγάξη ιέμεσλ: Ο ήιηνο θαη ε γε -

Ώααα! ΢ηακάηα λα θαηο ηνπο γύξσ ζνπ! ΐξε, δε καο παξαηάο! Γεινίε! Γε ληξέπεζαη λα κηιάο έηζη ζηε γε; Αεο ηνλ εαπηό ζνπ θαη κεηά κίια! Βεε! ΢ηακάηα λα αληηκηιάο! Γεηο γηα λα θνξντδεύεηο! Δζπρία! Θύκσζα πνιύ γη’ απηό. Εηηηη! Θα θάλσ εκεηό κ’ απηά πνπ ιεο. Κάηη αθνύσ. Ση; Μύγα είλαη; Λα ια ια! Γελ αθνύσ! Μα αθνύ είζαη θνπθόο! Ναη, λαη. Δζύ είζαη! Ξύπλα κσξέ! Οννν! Έξρεηαη έλαο κεηεσξίηεο επάλσ καο! Πξόζερε! Ρίμε θσηηά γηα λα ιηώζεη! ΢σζηά. Ση θάλεηο; Τπνκνλή ζε ιίγν ζα ιηώζεη! Φηνπ! Σε γιηηώζακε. Υα ρα ρα! Σελ πάηεζεο! Πιάθα ζνπ έθαλα. Φεύηε! Δγώ ζε πίζηεςα! Χσσσ. Γε ζα ζηακαηήζσ λα γειώ!!!

Αώζηε έλα ηίηιν ζην δηάινγν: «Ο ήιηνο θαη ε γε» Κ.Θ., Ση΄ ηάμε

108


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

2. Γεπγάξη ιέμεσλ: Μηα πεξηθεθαιαία θαη έλα ζπαζί -

Ώααα! Με ηζάθηζεο ερηέο! Βξε, ηη λα ζε θάλνπκε! Γξήγνξα ζα θάλσ έλα ζπηηάθη γηα λα θξύβνκαη. Αελ ζα πεηύρεη! Έηζη λνκίδεηο. Γαιίδεζαη κε βιαθείεο. Δ απάληεζή ζνπ είλαη γεκάηε ζηέξεζε. Θα ζε πλίμσ ζαλ γαηί. Εηηηη! Φνβήζεθα ηώξα! Καη άκα ζε πλίμσ ζα εζπράζσ επηηέινπο. Λάζνο! Μα… εζύ θάλεηο ιάζνο. Ναη, όκσο άκα κε πλίμεηο ζα παο θπιαθή. Ξαλαιέσ όηη ζα ζε ζθνηώζσ θαη δε κε λνηάδεη. Ονννν, σξαία απάληεζε! Πξηηο, κσξέ. Ραθί ζα πίλσ. ΢ζζζζο, ράιηα είλαη. Ση ιεο; Τπνζηεξίδσ θξαζί. Φσηηά ζθέηε είλαη. Γειαδή είλαη ράιηα. Υάιηα είλαη ην θξαζί. Φόθηε! Χσσσ, ηη είπεο ηώξα, θνξόηδν;

Αώζηε έλα ηίηιν ζην δηάινγν: «Σν θξαζί καιώλεη κε ην ξαθί» Κ. Γ., Γ΄ ηάμε

109


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

3. Γεπγάξη ιέμεσλ: Γάζθαινο θαη καζεηήο -

Ώκάλ, Σνηέ, ηη γξάκκαηα είλαη απηά; Βη-βιί-ν. Οξίζηε, θύξηε, ηη είπαηε; Γεξκαληθά κηιάσ, αγόξη κνπ; Αέ-ζπνη-λα. Γελ άθνπζα. Έια ηώξα, κελ θνηκάζαη. Γαξ-θά-δη. Γηα πείηε ην μαλά! Ήκαξηνλ, Θενύιε κνπ! Θα κνπ εμεγήζεηε ηη ζπκβαίλεη, θύξηε; Ίζσο λα κελ είζαη ραδό παηδί, αιιά παλειίζην. Καιά, θύξηε, δε ληξέπεζαη; Λνηπόλ, ηώξα ήξζε ε ώξα λα ιάβσ απζηεξά κέηξα. Με κνπ ην θάλεηε απηό, θύξηε! Να πάξεη ε επρή! Με κηιάο! Ξαλαπέζηε ην, θύξηε! ΋πσο ζέιεηο. Πέζηε ην θύξηε, ζαο παξαθαιώ! Ρε, ηνπίλο, πόζν ηνπίλο κπνξείο λα είζαη; ΢ην θαιό! Πάιη δελ ηα θαηάθεξα λα ηνλ πείζσ… Ση πξάγκαηα είλαη απηά πνπ ιεο; Τπνκνλή, ππνκνλή, κε λνηάδεζαη. Πίζσ είλαη αθόκα ηα ζεξηζηηθά! Φσ…θσ…θσ… θσηηά ζηα κπαηδάθηα ζνπ! Υα ρα ρα! Δκέλα δε κε γειάο! Φσλάξα! Ση ήζεια λα πσ; ΍ξα Διιάδνο κεδέλ!

Αώζηε έλα ηίηιν ζην δηάινγν: «Ο δάζθαινο θαη ν καζεηήο»

Α.Φ., ΣΤ΄ηάμε

110


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

4. Γεπγάξη ιέμεσλ: Σν λέθνο θαη ν θαζαξόο αέξαο -

Ώρ, λέθνο, ηη είλαη απηά πνπ έθαλεο ζηελ πόιε κνπ; ΐξε, ηη είπεο; Γάηδαξε ηεο Ακνξγόο. Αε ζέισ λα ζε μαλαδώ κπξνζηά κνπ! Β! Αλ ην μαλαπείο απηό ζα ζε πξνθαιέζσ ζε κνλνκαρία. Γπγόο αξηζκόο καθξηά δε θζάλεη. Ήιηνο ζε πξνζηαηεύεη. Θα ζε ζπλαληήζσ ζηηο 6 ην πξσί. Ίζσο λα ζε ληθήζσ. Καθό πνπ κε βξήθε! Ληώκα ζα γίλσ… Μηθξόο κηθξόο θαιόγεξνο κα θόθαια δελ έρεη. Ναη, ζα ηνλ αληηκεησπίζσ. Ξέξσ ηη ζα θάλσ. Ονννν, ζα ηνλ βξσ θαη ζα ηνπ ζηήζσ κηα παγίδα. Παλάζεκά ηνλ! Ρε, ηη ζα γίλεη; Θα ζε πεξηκέλσ πνιιή ώξα; ΢θάζε, ζα ζνπ θάλσ κηα έθπιεμε. Σξέρα λα κε πηάζεηο. Τπάξρεη άιινο έλαο δξόκνο. Φά’ ηελα. Υακέλε! Φαξνύθια! ΍ξα Διιάδνο κεδέλ!

Αώζηε έλα ηίηιν ζην δηάινγν: «Νέθνο ελαληίνλ θαζαξνύ αέξα» Ν.Φ., Δ΄ ηάμε

111


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

5. Γεπγάξη ιέμεσλ: Ο ρηνλάλζξσπνο θαη ν ήιηνο -

Άληε, βξε ήιηε! Θα βγεηο επηηέινπο; ΐξε ρηνλάλζξσπε, γηαηί ζέιεηο λα βγσ αθνύ ζα ιηώζεηο; Γηαηί δελ ην ζθέθηεθα απηό; Αειαδή εζύ ζέιεηο λα βγσ ή όρη; Β, βέβαηα, ζέισ λα βγεηο. Γειεύεηο λνκίδσ, επεηδή εγώ ιάκπσ θαη είκαη δεζηόο ελώ εζύ είζαη θξύνο. Ήιηε, δε ζε δειεύσ, απιώο ζέισ λα δήζσ ιίγν αθόκα. Θαύκα! Σν βξήθα! Δζύ ζα αλνίμεηο κηα νκπξέια θη έηζη δε ζα ιηώζεηο. Ίζσο λα κπνξώ λα ην θάλσ. Καιά πνπ ζνπ ην είπα. Λεο λα κπνξώ λα πεξπαηήζσ; Μα, είζαη ρηνλάλζξσπνο. Ναη, αιιά ζα πξνζπαζήζσ. Ξέξεηο, όκσο, όηη κπνξείο λα πεηο ζηα παηδηά λα ζε κεηαθηλήζνπλ; Ορ, αξρίδσ λα ιηώλσ… Πώο; Αθνύ αθόκα δε βγήθα. Ρώηα ηηο αθηίλεο ζνπ πνπ αξρίδνπλ λα βγαίλνπλ. ΢ηακάηα λα θσλάδεηο! Ση ζέιεηο λα θάλσ; Τπόζρνκαη λα κε ζε μεράζσ πνηέ! Φίιε κνπ, ήιηε, βνήζα κε, ζε παξαθαιώ! Υαίξε, θίιε κνπ ρηνλάλζξσπε! Φεηόο έγηλα… Χρ, ζπγγλώκε…

Αώζηε έλα ηίηιν ζην δηάινγν: «Η θηιία πνπ έιησζε» Δ.Π., , ΣΤ΄ ηάμε

112


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

6. Γεπγάξη ιέμεσλ: Άγρνο θαη νξγαλσηηθόηεηα -

Άγρνο, είζαη πνιύ αλνξγάλσην! ΐαξηέκαη λα ηα βάδσ όια ζε κηα ζεηξά. Γήπεδν είλαη εδώ; Μίια πην ζηγά! Αε καο παξαηάο! Β, άγρνο! Σν παξάθαλεο! Γειεύεηο ην όηη ν θόζκνο πξνηηκά ην άγρνο από ηελ νξγάλσζε. Ήιηνο εζύ, θεγγάξη εγώ… είκαζηε πνιύ δηαθνξεηηθνί… Θα δεηο όηη είκαη πην δπλαηόο από ζέλα. Εηηη! Παλαγία κνπ, κε έρεηο ηξειάλεη! Καιά, θαιά, ιέγε εζύ! Λνηπόλ, κε κε θνξηώλεηο! Με λνκίδεηο όηη ζα ζε θνβεζώ! Ναη, κσξέ, ζηγά λα κελ ζε θνβεζώ! Ξεξόια, λνκίδεηο όηη είζαη είζαη θάπνηνο. ΋ρη, δε κπνξώ άιιν, ζηακάηα ηώξα! Πξηηο! Ρώηα ηνλ θόζκν λα δεηο πνπ πξνηηκά ηελ νξγάλσζε. ΢ηγά, κσξέ, κεγάιε ηδέα έρεηο γηα ηνλ εαπηό ζνπ! Σώξα ζηακάηα! Ήξζε ε ώξα λα ζπκθηιησζνύκε! Όζηεξα από όια απηά, ζπκθσλώ θη εγώ. Φίινη; Υάξε ζ’ απηό ην κάισκα γίλακε θίινη. Φώλην! ΍πα! Δίπεο ηίπνηα;

Αώζηε έλα ηίηιν ζην δηάινγν: «Σν κάισκα δε ζηακαηάεη πνηέ» Λ.Α., Ι.Κ., Ση΄ ηάμε * Ο ζπγθεθξηκέλνο δηάινγνο δξακαηνπνηήζεθε από ηνπο παξαπάλσ καζεηέο.

113


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

9. ΢Ξ ΓΣΑΚΘΜΞ ΑΜΗΠΩΟΑΙΘ

Έπρφ όρι ςπάρτει ρξ γςάλιμξ αμθρφπάκι. Ξι περιπέρειέο ρξς θα μπξρξύπαμ μα πρξκύυξςμ από ρα ταρακρηριπρικά ρξς. Ορέπει μα δράπει, μα κιμηθεί, μα πάθει αρςτήμαρα, μα πρξκαλέπει γεγξμόρα ςπακξύξμραο πρη σύπη ρηο ύληο από ρημ ξπξία σαμραζόμαπρε όρι είμαι σριαγμέμξ. Ζ αμάλςπη ρφμ ταρακρηριπρικώμ ρξς ςλικξύ από ρξ ξπξίξ είμαι σριαγμέμξ θα μαο βξηθήπει μα πλάπξςμε ρξμ καμόμα ρξς.10 Οαράδειγμα: ΢ξ γςαλί 1. Δίμαι εύθραςπρξ. Τξ ππίρι όπξς μέμει είμαι όλξ πκεπαπμέμξ με ασρξλέν. Τα πεζξδρόμια είμαι καλςμμέμα με πρρώμαρα. Απαγξρεύεραι μα πσίγγξςμ ρα τέρια. Απαγξρεύξμραι ξι βαριέο εργαπίεο. Ξ πραγμαρικόο γιαρρόο ρηο τώραο είμαι ξ ρζαμάο… 2. Δίμαι διάσαμξ. Τξ γςάλιμξ αμθρφπάκι είμαι διάσαμξ. Τξς διαβάζειο ριο πκέυειο πρξ κεσάλι. Δε τρειάζεραι μα μιλήπει για μα επικξιμφμήπει. Δε μπξρεί μα πει υέμαρα γιαρί θα σαιμόραμ αμέπφο, εκρόο κι αμ σξράει καπέλξ… 3. Λπξρεί μα τρφμαριπρεί, μα πλςθεί κ.ρ.λ. ΔΠΑΡ΢ΖΠΘΞ΢Ζ΢Α Ορξππαθείρε μα σαμραπρείρε ρξ δικό παο αμθρφπάκι.

-

Από ρι ςλικό θα ήραμ σριαγμέμξ;

-

Τι ταρακρηριπρικά έτει ρξ ςλικό καραπκεςήο ρξς;

-

Τι δςπκξλίεο ή ιδιαίρερεο ικαμόρηρεο θα πρξέκςπραμ λόγφ ρξς ςλικξύ καραπκεςήο ρξς;

-

Οώο θα ήραμ ξι πτέπειο με ρξςο γύρφ ρξς; Λερικά εμδεικρικά ςλικά: Οαμί, μαλλί, ρπιγαρόταρρξ, ταρρί, πίδερξ, πξκξλάρα, αμςγδαλόυιτα, μάρμαρξ, άτςρξ, καπμόο, πλαπρικό, νύλξ, αλξςμιμόταρρξ, πηλόο κ.ρ.λ.

10

Σδάλη Ρνληάξη, Γξακκαηηθή ηεο θαληαζίαο, ζει. 111-112, Αζήλα, 2001 114


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

΢ξ δικό μξς αμθρφπάκι: ________________________________

Πώο είλαη; Σν δσγξαθίδσ:

Γξάςε κεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιηθνύ από ην νπνίν είλαη θηηαγκέλν θαη αλάιπζέ ηα όπσο ζην παξάδεηγκα κε ην γπάιηλν αλζξσπάθη:

1. _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 2. _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 3. _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

115


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ ΣΟ ΓΤΏΛΕΝΟ ΏΝΘΡΧΠΏΚΕ

1. Σν δηθό καο αλζξσπάθη: Tν πύξηλν αλζξσπάθη

Πώο είλαη; Σν δσγξαθίδσ:

Γξάςε κεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιηθνύ από ην νπνίν είλαη θηηαγκέλν θαη αλάιπζέ ηα όπσο ζην παξάδεηγκα κε ην γπάιηλν αλζξσπάθη: 1. Δίλαη θαπηό. Πξέπεη λα ηξώεη θάξβνπλν. Σν ζπίηη ηνπ είλαη έλα ηδάθη. Απαγνξεύεηαη λα ην αθνπκπάλε γηαηί ζα ηνπο θάςεη. Σα θόπξαλά ηνπ είλαη ζηάρηε. Ο γηαηξόο ηνπ είλαη ηα πξνζαλάκκαηα. Πξέπεη λα πίλεη πεηξέιαην γηα λα ζπληεξείηαη. Πξέπεη λα θνξάεη κεηαιιηθά γάληηα γηα λα πηάζεη θάηη.

2. ΢βήλεη εύθνια. Γελ πξέπεη λα πίλεη πγξά, εθηόο από πεηξέιαην. Άκα πηεη λεξό, ζα πεζάλεη. Πξέπεη λα κέλεη καθξηά από ειέθαληεο θαη ππξνζβεζηήξεο. Θα ρξεηαζηεί λα απνθεύγεη ηα πγξά ρόξηα. Γελ επηηξέπεηαη λα παίδεη κπνπγέιν θαη λα θάλεη ηακαηηθά ινπηξά. 3. Φνπληώλεη κε ην νηλόπλεπκα. Σν νηλόπλεπκα ην δπλακώλεη γηαηί είλαη εύθιεθην. Σν βξίζθεη εύθνια ζην λνζνθνκείν, ζην θαξκαθείν θαη ζηηο ηνπαιέηεο. Οη θαιύηεξνη θίινη ηνπ είλαη ην πεηξέιαην θαη ην νηλόπλεπκα. Κίκσλαο, Αγάπηνο Ση΄ ηάμε

116


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ ΣΟ ΓΤΏΛΕΝΟ ΏΝΘΡΧΠΏΚΕ

2. Σν δηθό καο αλζξσπάθη: Τν θέξηλν αλζξσπάθη

Πώο είλαη; Σν δσγξαθίδσ:

Γξάςε κεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιηθνύ από ην νπνίν είλαη θηηαγκέλν θαη αλάιπζέ ηα όπσο ζην παξάδεηγκα κε ην γπάιηλν αλζξσπάθη: 1. Ληώλεη εύθνια. Γελ πξέπεη λα βγαίλεη ζηνλ ήιην. Πξέπεη λα θνξάεη πάληα αλνηρηόρξσκα θαη δξνζεξά ξνύρα. Πξέπεη λα ηξώεη πάληα ην θαγεηό ηνπ θξύν. Σν θαινθαίξη πξέπεη λα κεηαθνκίδεη ζε θξύνπο ηόπνπο. Σν ρεηκώλα δε κπνξεί λα αλάβεη ην θαινξηθέξ. Γελ κπνξεί λα πάεη ζηελ εθθιεζία γηαηί ζα ιηώζεη από ηε θιόγα ησλ άιισλ θεξηώλ ή ζα ην πεξάζνπλ γηα θεξί θαη ζα ην βάινπλ ζην καλνπάιη. Γελ πξέπεη λα πιεζηάδεη πνιύ άιια θεξηά γηα λα κελ θνιιήζεη πάλσ ηνπο. 2. Βίλαη εύπιαζην. Μπνξεί λα πάξεη δηάθνξα ζρήκαηα. Μπνξεί λα ρσζεί όπνπ ζέιεη. Μπνξεί λα ρσξίζεη ην ζώκα ηνπ ζε δηάθνξα κέξε. Αλ ηξαπκαηηζηεί ή θνπεί ην ζώκα ηνπ, κπνξεί λα μαλαθηηαρηεί. Μπνξεί λα πάξεη νπνηαδήπνηε κνξθή θη έηζη λα θάλεη αηειείσηεο θάξζεο.

Δβειίλα, Φξήζηνο Ση΄ ηάμε

117


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ ΣΟ ΓΤΏΛΕΝΟ ΏΝΘΡΧΠΏΚΕ

3. Σν δηθό καο αλζξσπάθη: Τν ζνθνιαηέλην αλζξσπάθη

Πώο είλαη; Σν δσγξαθίδσ:

Γξάςε κεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιηθνύ από ην νπνίν είλαη θηηαγκέλν θαη αλάιπζέ ηα όπσο ζην παξάδεηγκα κε ην γπάιηλν αλζξσπάθη: 1. Βίλαη λόζηηκν θαη βγαίλεη ζε πνιιέο γεύζεηο. Δίλαη γιπθό όκσο θαη θάλεη θαθό ζηνλ νξγαληζκό. Πνιινί άλζξσπνη ην ιαηξεύνπλ ελώ κεξηθνί ην κηζνύλ γηαηί ηνπο παραίλεη. Οη θαιύηεξνη θίινη ηεο είλαη ηα ιηπαξά θαη ε άζπξε δάραξε. Δρζξνί ηεο είλαη ε ζηέβηα θαη ε μαδέξθε ηεο, ε ιεπθή ζνθνιάηα πνπ ηε δειεύεη επεηδή νη άλζξσπνη ηελ αγνξάδνπλ πην πνιύ. 2. Ληώλεη εύθνια. Σν θαινθαίξη πξέπεη λα κέλεη ζην ςπγείν θαη λα απνθεύγεη εληειώο ηνλ ήιην. Πάεη δηαθνπέο κόλν ζε ςπρξά κέξε. Πξέπεη επίζεο λα απνθεύγεη ηνπο αλζξώπνπο, γηαηί ζέινπλ λα ηε θάλε. Σν ζπίηη ηεο είλαη ην ςπγείν.

Κσλζηαληίλνο, Λάδαξνο, Ινξδάλεο Ση΄ ηάμε

118


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ ΣΟ ΓΤΏΛΕΝΟ ΏΝΘΡΧΠΏΚΕ

4. Σν δηθό κνπ αλζξσπάθη: Τν αρπξέλην αλζξσπάθη

Πώο είλαη; Σν δσγξαθίδσ:

Γξάςε κεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιηθνύ από ην νπνίν είλαη θηηαγκέλν θαη αλάιπζέ ηα όπσο ζην παξάδεηγκα κε ην γπάιηλν αλζξσπάθη: 1. Βίλαη ειαθξύ. Πξέπεη λα απνθεύγεη ηηο εμαηκίζεηο ησλ απηνθηλήησλ. Γε κπνξεί λα βγαίλεη έμσ όηαλ έρεη πνιύ αέξα. 2. Βίλαη εύθιεθην. Γε κπνξεί λα θάζεηαη θνληά ζην ηδάθη. Υεηξόηεξνη ερζξνί ηνπ είλαη ηα ζπίξηα, νη αλαπηήξεο θαη απνθεύγεη ηα κέξε πνπ ζπρλάδνπλ θαπληζηέο. 3. Σξώγεηαη από κεξηθά δώα. Γελ επηηξέπεηαη λα παίδεη κε άινγα, γατδνύξηα θαη κνπιάξηα. Οη θαιύηεξνί ηεο θίινη είλαη ην θέξηλν θαη ην ζνθνιαηέλην αλζξσπάθη, ελώ δε ζπκπαζεί θαζόινπ ην πύξηλν αλζξσπάθη.

Νηθόδεκνο, Νίθνο, Ση΄ ηάμε

119


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

10. ΟΑΘΥΜΘΔΘ ΔΠΩ΢ΖΡΔΩΜ ΙΑΘ ΑΟΑΜ΢ΖΡΔΩΜ

Νεκιμάμε από μια πειρά ερφρήπεφμ πξς ήδη πτημαρίζξςμ μια ασήγηπη. Ιάθε μαθηρήο απαμρά πε μια ερώρηπη τφρίο μα βλέπει ρημ απάμρηπη ρξς πρξηγξύμεμξς. Σρξ ρέλξο διαβάζξςμε ριο απαμρήπειο και αμαλύξςμε ρημ καράπραπη πξς έτει διαμξρσφθεί για μα σριάνξςμε μια ιπρξρία.11

Οξιξο ήραμ; _____________________________________________________________________ Οξύ βριπκόραμ; _____________________________________________________________________ ΢ι έκαμε; _____________________________________________________________________ ΢ι είπε; _____________________________________________________________________ ΢ι είπε ξ κόπμξο; _____________________________________________________________________ Οώο ρελείφπε; _____________________________________________________________________

Οαράδειγμα: Έμαο μερξβξύβαλξο πρημ πλαρεία Ξμξμξίαο έπλεμε ρα δόμρια ρξς είπε: έμα κι έμα κάμει δύξ ξ κόπμξο τειρξκρξρξύπε ρελείφπε ιπξπαλία.

11

Σδάλη Ρνληάξη, Γξακκαηηθή ηεο θαληαζίαο, ζει.54-55, Αζήλα, 2004 120


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

Λε βάπη ριο απαμρήπειο πξς δώπαρε μα πςμθέπερε μια ιπρξρία. Δώπρε έμα ρίρλξ.

________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Ξμόμαρα: ……………………………………………………………………………………………...

121


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ ΠΏΕΥΝΕΑΕ ΒΡΧΣΔ΢ΒΧΝ ΚΏΕ ΏΠΏΝΣΔ΢ΒΧΝ

1.

Πνηνο ήηαλ; Μηα κατκνύ Πνύ βξηζθόηαλ; ζην ζπίηη ηνπ Ση έθαλε; έπαηξλε ηειέθσλν Ση είπε; είπε: «βαξηέκαη ηόζν πνιύ» Ση είπε ν θόζκνο; ν θόζκνο είπε: «κπξάβν, ζπγραξεηήξηα» Πώο ηειείσζε; θαη ηελ ακόιεζε.

Δ κατκνύ θαη ην T.V. θνπίδ Μηα κατκνύ πήγε ζην ζπίηη ηνπ μαδέξθνπ ηεο. Δθείλνο είρε αλνηρηή ηελ ηειεόξαζε θη έπαηδε έλα TV θνπίδ. Σεο ήξζε ε ηδέα λα πάξεη ηειέθσλν. Μεηά από ιίγα δεπηεξόιεπηα ηελ παίξλνπλ ηειέθσλν θαη ηεο είπαλ όηη πξέπεη λα βγεη ζηνλ αέξα. «ΐαξηέκαη ηόζν πνιύ λα βγσ ζηνλ αέξα», είπε ε κατκνύ». «Πξέπεη λα βγεηο ηώξα, αιιηώο ζα ράζεηο 5.000 επξώ», ηεο είπαλ νη ππεύζπλνη. «Δληάμεη, ζα βγσ», απάληεζε ε κατκνύ. «Μπξάβν, ζπγραξεηήξηα, κατκνύ», θώλαδε ην θνηλό. « Πξέπεη λα βγάιεηο ιόγν!». Μόιηο πήγε ε κατκνύ λα βγάιεη ηελ πξώηε ηεο ιέμε, μαθληθά… ηελ ακόιεζε. Ισάλλα, Πεηξνύια, Αζαλαζία Μπ. , Γ΄ηάμε

122


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ ΠΏΕΥΝΕΑΕ ΒΡΧΣΔ΢ΒΧΝ ΚΏΕ ΏΠΏΝΣΔ΢ΒΧΝ

2.

Πνηνο ήηαλ; Μηα πέξδηθα Πνύ βξηζθόηαλ; ζηελ ηνπαιέηα Ση έθαλε; έβαιε θσηηά Ση είπε; είπε: «ηξεηο- κία πάκε ζηε Γαιιία» Ση είπε ν θόζκνο; ν θόζκνο είπε: «ραίξσ πνιύ» Πώο ηειείσζε; ηέινο πήγε εθδξνκή.

Ώπό ηε κηα ρώξα ζηελ άιιε Μηα πέξδηθα δνύζε ζε έλα Pet Shop θαη κηζνύζε ην καγαδί θαη ην αθεληηθό ηεο, γηαηί δελ ηελ έβγαδαλ πνηέ από ην θινπβί. Μηα κέξα όκσο, ην αθεληηθό μέραζε λα θιεηδώζεη ην θινπβί θη έηζη ε πέξδηθα βγήθε θαη πήγε λα θξπθηεί ζηελ ηνπαιέηα. Δθεί βξήθε έλαλ αλαπηήξα θαη νηλόπλεπκα θαη ακέζσο έβαιε θσηηά. Δθείλε πξόιαβε λα βγεη κε ηηο βαιίηζεο ηεο θαη εμαθαλίζηεθε. ΢θέθηεθε λα πάξεη ην αεξνπιάλν θαη λα θύγεη ζην εμσηεξηθό γηα λα κελ ηελ ζπιιάβνπλ. . Αλέβεθε ζην αεξνπιάλν, απείιεζε κε έλα όπιν ηνλ πηιόην θαη ηνπ δηέηαμε : «Σξεηο κία πάκε ζηε Γαιιία!». Μεηά από ηξεηο ώξεο ηαμίδη έθηαζε ζηνλ πξννξηζκό ηεο. Όηαλ θαηέβεθε από ην αεξνπιάλν απνθάζηζε λα πάεη ηνλ πύξγν ηνπ Άηθει. Αλέβεθε πάλσ θαη ηξαγνπδνύζε έλα παξαδνζηαθό ηξαγνύδη: « … δύν πέξδηθεο ζη’ αιώλη, έλα είλαη η’ αεδόλη θη απηό γιπθά ιαιεί…». Ακέζσο ηελ πιεζίαζε έλαο δεκνζηνγξάθνο θαη ηεο είπε: «ραίξσ πνιύ, κε ιέλε Αληώλε». Έβγαιε θαη ηεο έδσζε κεξηθά ρξήκαηα γηαηί ηνπ άξεζε ην ηξαγνύδη ηεο. Σέινο, ε πέξδηθα κε ηα ιεθηά πνπ έβγαιε πήγε εθδξνκή ζηε Νηίζλεπιαλη. Παλαγηώηεο, Νηθόι, Απόζηνινο, Παλαγηώηα, Γ΄ ηάμε

123


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ ΠΏΕΥΝΕΑΕ ΒΡΧΣΔ΢ΒΧΝ ΚΏΕ ΏΠΏΝΣΔ΢ΒΧΝ

3.

Πνηνο ήηαλ; Έλαο εμσγήηλνο Πνύ βξηζθόηαλ; ζε έλα λεξατδέλην θάζηξν Ση έθαλε; γιίζηξεζε από ην νπξάλην ηόμν Ση είπε; είπε: «κνπ αξέζνπλ νη θξέπεο» Ση είπε ν θόζκνο; ν θόζκνο είπε: «θνπ - πε -πε» Πώο ηειείσζε; θαη όινη κεηακνξθώζεθαλ ζε ηέξαηα. Έλαο εμσγήηλνο ζε αζηείεο πεξηπέηεηεο Μηα θνξά θη έλαλ θαηξό ήηαλ έλαο εμσγήηλνο πνπ πήγε λα θάλεη κηα βόιηα κε ην δηαζηεκόπινην θαη ηνπ ηέιεησζαλ ηα θαύζηκα κπξνζηά από έλα λεξατδέλην θάζηξν ζηελ Παξακπζνρώξα , πνπ βξηζθόηαλ ζε έλα κεγάιν ζύλλεθν. Μεηά γιίζηξεζε από έλα νπξάλην ηόμν θη έπεζε ζε έλα καγαδί πνπ πνπινύζε θξέπεο. Δπεηδή, ηνπ άξεζε ε κπξσδηά ξώηεζε: « Ση είλαη απηό;». Έλαο ππάιιεινο ηνπ απάληεζε όηη είλαη θξέπα, ηνπ έθεξε λα δνθηκάζεη θη εθείλνο είπε: «Μνπ αξέζνπλ νη θξέπεο». Μεηά βγήθε έμσ ζηνλ δξόκν θη επεηδή ν θόζκνο ηνλ πέξαζε γηα κσξό, ηνπ είπε: «θνπ- πε- πε» . Σόηε έγηλε έμαιινο γηαηί λόκηδε πσο ηνλ θνξόηδεπαλ θαη ηνπο κεηακόξθσζε ζε ηέξαηα. Αζαλαζία Φ., Δηξήλε, Γεκήηξεο, Μπξηώ, Γ΄ ηάμε

124


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ ΠΏΕΥΝΕΑΕ ΒΡΧΣΔ΢ΒΧΝ ΚΏΕ ΏΠΏΝΣΔ΢ΒΧΝ

4. Πνηνο ήηαλ; Έλαο γηαηξόο Πνύ βξηζθόηαλ; ζηελ πηηζαξία Ση έθαλε; ρηέληδε ηα καιιηά ηνπ Ση είπε; είπε: «ηη σξαία πνπ είλαη εδώ» Ση είπε ν θόζκνο; ν θόζκνο είπε: «α, έλα κπαιόλη» Πώο ηειείσζε; έβγαιε ηε γιώζζα.

Δ αμέραζηε κέξα ηνπ γηαηξνύ Έλαο γηαηξόο θαξδηνρεηξνπξγόο, έμππλνο θαη πνιύ ζνθόο, πήγε γηα θατ ζηελ πηηζαξία παξέα κε κηα Μαξία. Μόιηο έθαγε ην πξώην πηάην θνίηαμε έλα θαζξέπηε πνπ βξηζθόηαλ δίπια ηνπ. Σόηε είδε όηη ηα καιιηά ηνπ πεηνύζαλ. Ακέζσο έβγαιε ηελ θνθάιηλε, ρξσκαηηζηή ρηέλα ηνπ. Καζώο ρηέληδε ηα καιιηά ηνπ, είδε έλα παηδάθη απ’ έμσ λα ηνπ έρεη μεθύγεη ην κπαιόλη ηνπ πνπ είρε πάλσ ηε θσηνγξαθία ηνπ Μάηθι Σδάθζνλ. Όηαλ ην είδε ν θόζκνο, είπε: « Ώ, έλα κπαιόλη κε ηνλ Μάηθι Σδάθζνλ. Όκσο ηνπ γηαηξνύ δελ ηνπ άξεζε θαζόινπ ν Μάηθι Σδάθζνλ θη έθπγε έμσ καληαζκέλνο. Σόηε είπε εηξσληθά: «Ση σξαία πνπ είλαη εδώ! Μνπ έρεη θνπεί ε όξεμε , βξε Μαξία. Πάκε λα πάξνπκε έλα παγσηό λα γιπθαζνύκε!». Μόιηο αγόξαζαλ πν παγσηό, έβγαιε ηε γιώζζα ξνπ γηα λα ην γιείςεη θαη … ην παγσηό έπεζε θάησ. Ακέζσο πήγε απνγνεηεπκέλνο ζην ζπίηη ηνπ καδί κε ηε Μαξία. Μόιηο κπήθε, ηνλ πεξίκελε ε πεζεξά ηνπ κε κηα ππξακίδα παγσηώλ ζην ηξαπέδη. Δίρε λα ηξώεη παγσηά γηα κηα εβδνκάδα! Φαξνύια, Κσλζηαληίλα, Μαξία, Γ΄ ηάμε

125


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

11. ΔΔΝΘΞ΢Ζ΢ΔΡ ΔΟΘΚΣΡΖΡ ΟΠΞΒΚΖΛΑ΢ΩΜ (ΔΔΟ)

Ξι μαθηρέο τφρίζξμραι πε ζεςγάρια. Ξ/η εκπαιδεςρικόο ρξςο ζηρεί μα σαμραπρξύμ ρημ ενήο καράπραπη και μα πρξππαθήπξςμ μα βρξςμ λύπη: «Ξ Γιάμμηο ζηράει όλξ και περιππόρερα τρήμαρα για μα σάει κάρι πρξ διάλειμμα. Όραμ όμφο γςρίζει ππίρι είμαι πάμρα πειμαπμέμξο και δείτμει μα έτει τάπει βάρξο. Ξ Γιάμμηο είμαι θύμα πτξλικξύ εκσξβιπμξύ από μεγαλύρερα παιδιά πξς ρξμ απειλξύπαμ μα ρξμ τρςπήπξςμ αμ δεμ ρξςο έδιμε ρα τρήμαρα ρξς». Ακξλξςθήπρε ρα πράδια επίλςπηο πρξβλήμαρξο:12 ♠ Ρςλλξγή ρφμ δεδξμέμφμ ρξς πρξβλήμαρξο (Οξιξο, Οξύ, Οόρε, Οώο, ΢ι, Γιαρί) ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ ♠ Διαρύπφπη πρξβλήμαρξο ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ ♠ Οαραγφγή ιδεώμ – λύπεφμ (με ιδεξκαραιγιπμό) ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ ♠ Ανιξλόγηπη ρφμ πρξρειμόμεμφμ λύπεφμ με ρημ ρετμική ρφμ καπέλφμ ρηο πκέυηο ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ 12

Ησαλλίδνπ Αζεκίλα, Ζ δεκηνπξγηθή γξαθή ζε καζεηέο δεκνηηθνύ, 2012 126


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

TEXNIKH: 6 ΡΙΔΟ΢ΞΛΔΜΑ ΙΑΟΔΚΑ (DE BONO)

ΚΔΣΙΞ ΙΑΟΔΚΞ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

ΛΑΣΠΞ ΙΑΟΔΚΞ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

ΟΠΑΡΘΜΞ ΙΑΟΔΚΞ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

ΙΞΙΙΘΜΞ ΙΑΟΔΚΞ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

ΙΘ΢ΠΘΜΞ ΙΑΟΔΚΞ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

ΛΟΚΔ ΙΑΟΔΚΞ ♠ Δπηινγή - Τινπνίεζε ιύζεσλ (ζρέδην δξάζεο) _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

127


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

Ασξύ ξλξκληρφθεί η δραμαρξπξίηπη, ξι μαθηρέο μπαίμξςμ πε ξμάδεο και πςζηρξύμ ριο λύπειο πξς έδφπαμ. Ακξλξςθεί πςζήρηπη πρημ ξλξμέλεια:

-Ήραμ εύκξλξ μα απξσαπίπερε; -Υπήρναμ πςγκρξύπειο;

ΡΣΛΟΔΠΑΡΛΑ΢Α- ΑΟΞΚΞΓΘΡΛΞΡ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

128


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

ΏΠΟΣΒΛΒ΢ΜΏΣΏ ΢ΤΓΔΣΔ΢Δ΢ 6 ΢ΚΒΠΣΟΜΒΝΏ ΚΏΠΒΛΏ

ΚΔΣΙΞ ΙΑΟΔΚΞ Ο Γηάλλεο αληί λα αγνξάζεη θαγεηό κε ηα ρξήκαηα πνπ ηνπ δίλνπλ νη γνλείο ηνπ, ηα δίλεη ζε κεγαιύηεξα παηδηά πνπ ηνλ εθθνβίδνπλ θαη ηνλ απεηινύλ όηη ζα ηνλ ρηππήζνπλ. ΛΑΣΠΞ ΙΑΟΔΚΞ ● Μέλεη λεζηηθόο θαη ζα αδπλαηίζεη. ● Υάλεη ηα ρξήκαηά ηνπ άδηθα.

ΟΠΑΡΘΜΞ ΙΑΟΔΚΞ ● Να ζηακαηήζεη λα θνβάηαη θαη λα θξύβεηαη, λα κελ ηνπο δίλεη πηα ρξήκαηα θαη λα ζπλερίζεη θαλνληθά ηε δσή ηνπ. ● Να πεη ζηνπο γνλείο ηνπ ηη ηνπ ζπκβαίλεη θάζε κέξα ζην ζρνιείν. ● Να κηιήζεη ζηνπο δαζθάινπο ηνπ.

ΙΞΙΙΘΜΞ ΙΑΟΔΚΞ ● Έρεη θαθή ςπρνινγία. ● Φνβάηαη όηη νη γνλείο ηνπ κπνξεί λα ηνλ καιώζνπλ επεηδή ράλεη ηα ρξήκαηά ηνπ. ● Μπνξεί λα ληώζεη ελνρή γηα απηή ηελ θαηάζηαζε.

ΙΘ΢ΠΘΜΞ ΙΑΟΔΚΞ ● Μέζα από απηή ηελ θαηάζηαζε ν Γηάλλεο κπνξεί λα ζθιεξαγσγεζεί θαη λα κπνξέζεη λα ρεηξίδεηαη δύζθνιεο θαηαζηάζεηο ζην κέιινλ.

ΛΟΚΔ ΙΑΟΔΚΞ ♠ Βπηινγή - Τινπνίεζε ιύζεσλ (ζρέδην δξάζεο) Να πάςεη λα θνβάηαη θαη λα κηιήζεη άκεζα ζηνπο γνλείο ηνπ θαη ζην δάζθαιό ηνπ. * ΢ηε δξαζηεξηόηεηα απηή ρξεζηκνπνηήζεθε voice recorder, όπνπ θαηαγξάθεθε όιε ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ καζεηώλ.

129


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

Ασξύ ξλξκληρώθηκε η δραμαρξπξίηπη, ξι μαθηρέο μπήκαμ πε ξμάδεο και πςζηρξύμ ριο λύπειο πξς έδφπαμ. Ακξλξςθεί πςζήρηπη πρημ ξλξμέλεια:

-Ήραμ εύκξλξ μα απξσαπίπερε; -Υπήρναμ πςγκρξύπειο;

΢ΤΜΠΒΡΏ΢ΜΏΣΏ- ΏΠΟΛΟΓΕ΢ΜΟ΢ - Ήηαλ εύθνιν λα απνθαζίζνπκε γηαηί όινη μέξνπκε όηη δελ πξέπεη λα δείμνπκε όηη θνβόκαζηε απηνύο πνπ καο εθθνβίδνπλ θη όηη ε θαιύηεξε ιύζε είλαη λα κηιήζνπκε ζε θάπνηνλ ελήιηθα, ν νπνίνο ζα καο βνεζήζεη λα βξνύκε ιύζε ζην πξόβιεκα. - Γελ ππήξμαλ ζπγθξνύζεηο γηαηί όινη είκαζηε ελεκεξσκέλνη γηα ην πώο πξέπεη λα αληηκεησπίδνπκε ηα πεξηζηαηηθά βίαο θαη όινη έρνπκε βξεζεί ιίγν – πνιύ ζε παξόκνηα ζέζε κε απηή ηνπ Γηάλλε.

130


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

12. ΔΔΚ΢ΘΞ ΙΑΘΠΞΣ

Τξ δελρίξ καιρξύ είμαι από ρα πιξ πρερεόρςπα κξμμάρια ρξς δελρίξς ειδήπεφμ. Λε ρξ άκξςπμα μόμξ μιαο λένηο όλξι γμφρίζξςμε ρί θα επακξλξςθήπει:

13

ακραία .............................................................................. (καιρικά σαιμόμεμα) θςελλώδειο ....................................................................................... (άμεμξι) η θερμξκραπία θα ........................................................................... (κςμαμθεί) ξι άμεμξι θα ..................................................................................... (πμέξςμ) Οαράδειγμα 1: 1. Αμαμέμξμραι βρξτέο πρα παράλια και δςμαρξί βξρειξαμαρξλικξί άμεμξι πξς θα πςμξδεύξμραι από ταλάζι. Τα έμρξμα καιρικά σαιμόμεμα θα εναπθεμήπξςμ ριο επόμεμεο ημέρεο. Ναμαγράυαμε ρξ δελρίξ καιρξύ με πρφρόρςπξ ρρόπξ.

Δςρςτώο θα βρένει και θα πλςθξύμ ρα αμάνια μαο πξς έτξςμ γίμει αγμώριπρα από ρη πκόμη. Δςπρςτώο όμφο θα ρίνει και ταλάζι, εμώ θα σςπά έμρξμα, έρπι όπξι έτερε πρξγραμμαρίπει εκδρξμέο για πξύβλα, καλύρερα μα ρξ ναμαπκεσρείρε μέτρι ριο επόμεμεο μέρεο πξς, όπφο σαίμεραι, θα βελριφθξύμ ξι καιρικέο πςμθήκεο Τ΢ΘΑΥΜΞΣΛΔ ΢Ξ ΔΘΙΞ ΛΑΡ ΟΠΩ΢Ξ΢ΣΟΞ ΔΔΚ΢ΘΞ ΙΑΘΠΞΣ: Οαράδειγμα 2: ● Έρτεραι ρξ ρριήμερξ ρηο Ιαθαρήο Δεςρέραο! Λε ρημ εςκαιρία αςρή πςμηθίζξςμε μα κάμξςμε εκδρξμέο πρη σύπη και μα περάμε ταρραερό. Δπείο ζείρε πρημ περιξτή ρηο Ηεππαλξμίκηο και απξσαπίπαρε μα πάρε εκδρξμή με αςρξκίμηρξ πρημ περιξτή ρξς Βόλξς. Ηα θέλαρε βέβαια ξ καιρόο μα είμαι καλόο, μα μη βρένει και μα έτει ελασρύ αεράκι για μα πηκφθεί υηλά ξ ταρραερόο παο. Ζ μηρέρα επιπκέσθηκε ρξ δικρςακό ρόπξ ρξς Δθμικξύ Απρερξπκξπείξς Αθημώμ και πςμβξςλεύρηκε ρξ παρακάρφ δελρίξς καιρξύ.

13

(http://geogr.eduportal.gr/senaria/weather/weather2.htm)

131


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

«Λε καλό καιρό θα νεκιμήπει ρξ ρριήμερξ ρηο καθαρήο Δεςρέραο. Τξ Ράββαρξ ξι άμεμξι θα πρρασξύμ πε μόριξςο-μξριξδςρικξύο μέρριξςο και ρξπικά ιπτςρξύο, η θερμξκραπία θα πημειώπει άμξδξ εμώ θα έτξςμε λίγεο απθεμείο βρξτέο πρα δςρικά. Τημ Ιςριακή θα πημειφθξύμ και πάλι λίγεο ρξπικέο βρξτέο πρα δςρικά, ξι άμεμξι θα πςμετίπξςμ μα πμέξςμ από μόριεο διεςθύμπειο, εμώ η θερμξκραπία θα πημειώπει περαιρέρφ άμξδξ. Τημ Ιαθαρή Δεςρέρα ξ καιρόο θα πημειώπει επιδείμφπη. Βαρξμερρικό ταμηλό από ρα δςρικά θα πρξκαλέπει ιπτςρέο βρξτξπρώπειο καραρτάο πρη Δςρική Δλλάδα και πρη πςμέτεια πε ξλόκληρη πτεδόμ ρη τώρα, με καρά ρόπξςο έμρξμα σαιμόμεμα. Ξι μόριξι άμεμξι θα εμιπτςθξύμ πημαμρικά ρόπξ πρξ Θόμιξ και μέπα πρημ ημέρα πρξ Αιγαίξ, σράμξμραο ρα 8 Λπξσόρ, με αςνημέμη πιθαμόρηρα μα έτξςμε πρξβλήμαρα πριο ακρξπλξχκέο πςγκξιμφμίεο.»

Γράυρε ρώρα ρξ δικό παο δελρίξ καιρξύ με πρφρόρςπξ ρρόπξ. Λπξρείρε μα τρηπιμξπξιήπερε και κάπξια από ρα εικξμίδια καιρξύ για μα ρα ρξπξθερήπερε πρξ τάρρη πρόγμφπηο. Για μα εμπμεςπρείρε θα παο βξηθήπξςμ ξι παρακάρφ ερφρήπειο: α. Ηα είμαι καράλληλεο ξι καιρικέο πςμθήκεο για ρημ εκδρξμή και ριο 3 ημέρεο; β. Οξιεο ημέρεο θα επικραρξύμ ξι καραλληλόρερεο καιρικέο πςμθήκεο; γ. Τι είδξςο ρξύτα θα πρέπει μα πάρερε μαζί παο; Αιριξλξγήπρε ριο επιλξγέο παο. δ. Τι άλλα αμρικείμεμα είμαι πιθαμόμ μα παο τρειαπρξύμ; (αμρηλιακό, γςαλιά ηλίξς, αδιάβρξτξ, ξμπρέλεο κλπ). Αιριξλξγήπρε ριο επιλξγέο παο. δ. Ηα μπξρέπερε μα περάνερε ρξμ ταρραερό; Γιαρί; ε. Οξια τρξμική πριγμή θα είμαι η καραλληλόρερη για μα πάρερε ρξ δρόμξ ρηο επιπρρξσήο; Γιαρί; ____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________

132


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

ΥΑΠ΢ΖΡ ΟΠΞΓΜΩΡΖΡ ΙΑΘΠΞΣ

ΡΑΒΒΑ΢Ξ

ΙΣΠΘΑΙΖ

Ι. ΔΔΣ΢ΔΠΑ

133


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

ΔΘΙΞΜΘΔΘΑ ΙΑΘΠΞΣ

= Αίθριξο = Στεδόμ αίθριξο = Κίγεο μεσώπειο = Κίγεο μεσώπειο

με απθεμή βρξτόπρφπη

= Κίγεο μεσώπειο με απθεμή τιξμόπρφπη = Κίγεο μεσώπειο με μπόρεο = Κίγεο μεσώπειο με πιθαμέο καραιγίδεο = Λερικώο μεσελώδηο = Λερικώο μεσελώδηο με απθεμή βρξτόπρφπη = Λερικώο μεσελώδηο με μπόρεο = Λερικώο μεσελώδηο με καραιγίδεο = Μεσελώδηο = Μεσελώδηο με απθεμή βρξτόπρφπη = Μεσελώδηο με μπόρεο = Μεσελώδηο με βρξτόπρφπη = Μεσελώδηο με καραιγίδεο (http://www.okairos.gr/faq.html)

134


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ ΑΒΛΣΕΟ ΚΏΕΡΟΤ

1. Όπσο θαίλεηαη, ην ηξηήκεξν ηεο Καζαξάο Γεπηέξαο ζα μεθηλήζεη κε θαιό θαηξό, απηό είλαη όκσο κεηνλέθηεκα θαζώο νη θαθέδεο ζα ππεξζεξκαλζνύλ. Σν ΢άββαην νη άλεκνη ζα ζηξαθνύλ ζε λόηηνπο – λνηηνδπηηθνύο κέηξηνπο, γη’ απηό όζνη θνξνύλ ςεύηηθεο γελεηάδεο λα πξνθπιαρζνύλ. Σν κόλν θαιό είλαη όηη ζα έρνπκε άλνδν ηεο ζεξκνθξαζίαο, γη’ απηό θνξέζηε αληειηαθό. Σελ Κπξηαθή ζα ζεκεησζνύλ θαη πάιη ιίγεο ηνπηθέο βξνρέο ζηα δπηηθά γηαηί πήξε ξεπό ν ήιηνο θαη ηε ζέζε ηνπ ζα πάξνπλ νη ζπειιώδεηο άλεκνη πνπ ζα πλένπλ από λόηηεο δηεπζύλζεηο. Μελ επεξεαζηείηε από ηελ ζεξκνθξαζία πνπ ζα ζεκεηώζεη άλνδν γηαηί είλαη θακνπθιάδ. Σελ Καζαξά Γεπηέξα ν θαηξόο ζα παξνπζηάζεη επηδείλσζε, άξα ζα είλαη θαθόο – ην ιέκε θη έηζη. ΢ηα δπηηθά ζα ξίμεη θαξεθινπόδαξα, όπσο θαη ζε όιε ηε ρώξα γη’ απηό πάξηε νκπξειίηζα, ζα ρξεηαζηεί. Οη άλεκνη ζα εληζρπζνύλ αξθεηά. Φαξάδεο βγάιηε ηα ςάξηα θη εηνηκαζηείηε γηα κεγάιν θαγνπόηη. Άξα, όπσο θαηαιάβαηε, βξείηε άιιε κέξα γηα λα πεηάμεηε ραξηαεηό. Γεηα ζαο θαη λα έρεηε έλα θαιό ηξηήκεξν. Π.Φ. , Α.Φ. (Ση΄ηάμε), Ν.Φ.(Δ΄ ηάμε)

135


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ ΑΒΛΣΕΟ ΚΏΕΡΟΤ

2. Με ηξειό θαηξό ζα μεθηλήζεη ην ηξηήκεξν ηεο Καζαξάο Γεπηέξαο. Σν ΢άββαην νη άλεκνη ζα ζαο πάξνπλ ηα θαπέια, νπόηε θαιαθξνί θπιαρηείηε. Ζ ζεξκνθξαζία κε ηέηνηα άλνδν πνπ ζα ζεκεηώζεη ζα ζαο θάλεη ςεηά θνηόπνπια κε παηάηεο. Δπίζεο, παξά ηελ άλνδν ηεο ζεξκνθξαζίαο, ζα θάλεηε θη έλα ληνπδάθη κε λεξό ηεο βξνρήο. Σελ Κπξηαθή δε ζα είλαη κέξα γηα θξαπέδεο, αιιά γηα έλα αθόκε θξύν ληνπο. Σελ Καζαξά ή κάιινλ… ηε βξώκηθε Γεπηέξα θαιύηεξα λα κείλεηε ζηα ζπίηηα ζαο, αιιηώο ζα ππνζηείηε ηηο ζπλέπεηεο: θαηαξξαθηώδεο βξνρή ζα πέζεη ζην θεθάιη ζαο. Καιό ηξηήκεξν θη ν Θεόο λα βάιεη ην ρέξη ηνπ!

Θ.Ι., Κ.Α., Ρρ΄ ράνη

3. Με θαιό θαηξό ζα μεθηλήζεη ην ηξηήκεξν ηεο Καζαξάο Γεπηέξαο. Σν ΢άββαην νη άλεκνη ζα γπξίζνπλ ζε λόηηνπο – λνηηνδπηηθνύο κέηξηνπο, γη’ απηό πάξηε θαη θαλέλα κπνπθαλάθη. Σελ Κπξηαθή ζα πέζνπλ κεξηθέο βξνρέο πξνο ηελ Ήπεηξν, νπόηε πάξηε θακηά νκπξειίηζα καδί ζαο. Σελ Καζαξά Γεπηέξα ζα έρεη παιηόθαηξν. Θα ξίρλεη θαξεθινπόδαξα, αξρηθά ζηελ αλαηνιηθή Διιάδα θη αξγόηεξα ζε νιόθιεξε ηελ ρώξα. Μέζα ζηε κέξα νη άλεκνη ζα θηάζνπλ ηα 8 κπνθόξ νπόηε ζα ππάξρνπλ πξνβιήκαηα ζηα ηαμίδηα κε ηα πινία.

Ι.Δ., Δ΄ ράνη

136


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

ΥΑΠ΢ΖΡ ΟΠΞΓΜΩΡΖΡ ΙΑΘΠΞΣ

137


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

13. ΔΟΑΓΓΔΚΛΑ΢ΘΙΔΡ … ΘΡ΢ΞΠΘΔΡ

1) Αμασέρερε μερικά επαγγέλμαρα. Ιαθέμαο μαθηρήο επιλέγει έμα από αςρά και γράσει πρξ ταρράκι ρξς ρρία ρξςλάτιπρξμ γμφρίπμαρα ρξς πςγκεκριμέμξς επαγγελμαρία (π.τ. δικαπρήο: μαύρξ κξπρξύμι, γέρξο, με γςαλιά). …………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………….. 2) Σρημ πςμέτεια σαμραπρείρε ρξμ επαγγελμαρία πάμφ πρημ σξύρια

ρηο δξςλειάο ρξς και γράυρε μια ταρακρηριπρική σάπη ρηο (π.τ. «ξ δικαπρήο: κρύβει

πίπφ

από

έγγρασα ρξ

πρόπφπό

ρξς για μα

πςμεμμξηθεί με ρξςο δύξ άλλξςο»).

………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… 3) Τέλξο, σαμραπρείρε

μια πκημή με ρξμ επαγγελμαρία πε ώρα

ταλάρφπηο. Σημειώπρε πρότειρα μερικέο λένειο πξς θα παο βξηθήπξςμ μα πείρε πρξσξρικά αςρό πξς έτερε πκεσρεί.14

………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… 14

Γεκηνπξγηθή Γξαθή, Οδεγίεο Πιεύζεσο, ζει. 20-21, Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ Κύπξνπ, Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 138


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

ΒΠΏΓΓΒΛΜΏΣΕΚΒ΢ … Ε΢ΣΟΡΕΒ΢ ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢

1)

Αμασέρερε

μερικά

επαγγέλμαρα.

΢α

αμαγράσξςμε

πρξμ

πίμακα.

Ιαθέμαο μαθηρήο επιλέγει έμα από αςρά και γράσει πρξ ταρράκι ρξς ρρία ρξςλάτιπρξμ γμφρίπμαρα ρξς πςγκεκριμέμξς επαγγελμαρία (π.τ. δικαπρήο: μαύρξ κξπρξύμι, γέρξο, με γςαλιά).

α) θαξδηνρεηξνπξγόο: θνξάεη άζπξε πνδηά, θξαηάεη λπζηέξη, ρεηξνπξγεί ην ιηγόηεξν δύν ώξεο, παζαίλεη θιεβίηηδα β) κεραληθόο ξνκπνηηθήο: θνξάεη εηδηθή κπινύδα, εξγαιεία πξνρσξεκέλα, θάζεηαη ζε κηα θαξέθια, θνξάεη γπαιηά ειίνπ θη όηαλ είλαη ζηα θαιά ηνπ πνπθάκηζν θαη σξαία παπνύηζηα. γ) ςπρνιόγνο: ζεκεησκαηάξην, γπαιηά, πνιπζξόλα δ) δηθεγόξνο: θόθθηλν θαπέιν, θαθέ θνζηνύκη, κπιε θηόγθν, άζπξε γξαβάηα ε) ρεηξνπξγόο: θνξάεη άζπξε πνδηά, είλαη αεδηαζηηθά ιεξσκέλνο κε αίκαηα

ζη) κπαζθεηκπνιίζηαο: κπξαηζαξάο, δίκεηξνο, παλέμππλνο δ) πνδνζθαηξηζηήο: γπκλαζκέλνο, θνιιεκέλνο κε ηε κπάια, θόξκεο θαη αζιεηηθά παπνύηζηα, γξήγνξνο 2) Ρρημ πςμέτεια σαμραπρείρε ρξμ επαγγελμαρία πάμφ πρημ σξύρια ρηο

δξςλειάο ρξς και γράυρε μια ταρακρηριπρική σάπη ρηο (π.τ. «ξ δικαπρήο: κρύβει πίπφ από έγγρασα ρξ πρόπφπό ρξς για μα πςμεμμξηθεί με ρξςο δύξ άλλξςο»).

α) Λεξσκέλνο κε πνιιά αίκαηα, άγρνο όηαλ αξρίδεη ην κεράλεκα λα κεηξάεη αληίζηξνθα από ηελ ώξα ηεο λάξθσζεο ή ζε πεξίπησζε αηκνξξαγίαο κεγάιν άγρνο λα ζώζε ηνλ αζζελή. β) Σελ ώξα εθείλε ζηξώλεη ην κπαιό ηνπ, θάζεηαη ζε κηα θαξέθια θαη πξνζπαζεί λα θαη πξνζπαζεί λα ζπλδέζεη ηα θαιώδηα θαη ηα κεηαιιηθά κέξε ηνπ ξνκπόη πνπ πξέπεη λα θηηάμεη. γ) Ο ςπρνιόγνο πξέπεη λα είλαη ζπγθεληξσκέλνο γηα λα ζεκεηώλεη ζσζηά απηά πνπ αθνύεη, βιέπεη ζπλέρεηα ηα γξαπηά ηνπ γηα λα βγάιεη ην ζσζηό ζπκπέξαζκα. Αλαζεθώλεη θάζε ιίγν ηα γπαιηά ηνπ κε κηα ζπγθεθξηκέλε θίλεζε. Όηαλ αλαθνηλώλεη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ ζηνλ αζζελή παίξλεη ηελ αλάινγε έθθξαζε. δ) Αζρνιείηαη κε δεκόζηεο ππνζέζεηο θαη θξνληίδεη γηα ηα πάληα ε) Δίλαη δνξηζκέλνο, θόθθηλνο, ζθεπηηθόο ζη) Γελ αθνύεη ηηο απνδνθηκαζίεο ησλ νπαδώλ θη έρεη ην κπαιό ηνπ ζην παηρλίδη δ) Όηαλ ηνπ θάλνπλ ηάθιηλ θσλάδεη: ααααααα! Πνλάααααααααααααααααααασ! Όηαλ βάδεη γθνι παλεγπξίδεη: γθνννννννννννννννννννννννννννννννννννννννι! 139


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

3) ΢έλξο, σαμραπρείρε μια πκημή με ρξμ επαγγελμαρία πε ώρα ταλάρφπηο. Ρημειώπρε πρότειρα μερικέο λένειο πξς θα παο βξηθήπξςμ μα πείρε πρξσξρικά αςρό πξς έτερε πκεσρεί.

α) Πεγαίλεη ζην ζπίηη ηνπ, θάλεη έλα κπάλην θαη βγαίλεη κε ηνπο θίινπο ηνπ γηα θαθέ. β) Μεηά ηε δνπιεηά θάζεηαη ζηελ μαπιώζηξα δίπια ζηελ πηζίλα θαη πίλεη ιεκνλάδα καδί κε ηε γπλαίθα ηνπ θαη ηα παηδηά ηνπ. Έπεηηα βνπηάεη ζηελ πηζίλα, κεηά βγαίλεη θαη πάεη λα ξίμεη έλα ππλάθν. γ) Όηαλ ηειεηώζεη ηε δνπιεηά ηνπ πεγαίλεη ζην ζπίηη ηνπ, πεηάεη ηα πξάγκαηά ηνπ όπνπ βξεη, βάδεη ηηο πηηδάκεο ηνπ, αλνίγεη ηελ ηειεόξαζε, βάδεη λα θάεη θάηη, μαπιώλεη ύζηεξα ζηνλ θαλαπέ θη απιώλεη ηα πόδηα ηνπ. δ) Ξαπιώλεη ζηνλ θαλαπέ ηνπ θαη δελ αζρνιείηαη κε ηίπνηα άιιν ε) Πάεη λα θάλεη κπάλην ζε κηα πηζίλα κε ζρήκα αζηεξία ζη) Σνλ θεξλάλε πίηζα αθνύ έρεη θεξδίζεη ηνλ αγώλα δ) Δίλαη ζην ζπηηάθη ηνπ. Ξεθπζάεη από ηελ θνύξαζε θαη έρεη άγρνο γηα ηνπο επόκελνπο αγώλεο

140


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

14. “5+5 = 10”

Οαραλλάππξμραο ρξμ Gianni Rodari (σαμραπρικό διώμςμξ) Ορξρείμερε από μια λένη ξ καθέμαο. Λερά από πςζήρηπη υησίζξςμε για ριο πέμρε πρξριμόρερεο. Α) Διαλέγξςμε πρώρα πέμρε λένειο πτερικέο μερανύ ρξςο(π.τ. πξρήρι, τςμόο, ρραπέζι, παρέα, γάρα)·

………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….. Β) Λερά διαλέγξςμε ριο πέμρε πιξ άπτερεο (π.τ. πξρήρι, αλενίπρφρξ, καρταρίαο, εγκςκλξπαίδεια, πημαία).15

………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………..

Γ) Λε αςρέο πρήμξςμε πρότειρα μια ιπρξρία.

………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….. 15

Γεκηνπξγηθή Γξαθή, Οδεγίεο Πιεύζεσο, Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ Κύπξνπ, Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην, ζει. 21 141


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ 5+5 = 10

1. Ορξρείμερε από μια λένη ξ καθέμαο. Λερά από πςζήρηπη υησίζξςμε για ριο πέμρε πρξριμόρερεο.16 Α) Διαλέγξςμε πρώρα πέμρε λένειο πτερικέο μερανύ ρξςο(π.τ. πξρήρι, τςμόο, ρραπέζι, παρέα, γάρα)·

θνπκπί αζαλζέξ, ειεθηξηθό ξεύκα, θσηεηλό βειάθη, όξνθνο, μελνδνρείν Β) Λερά διαλέγξςμε ριο πέμρε πιξ άπτερεο (π.τ. πξρήρι, αλενίπρφρξ, καρταρίαο, εγκςκλξπαίδεια, πημαία).

Κηλέδνο, κπαλάλα, παξαδνζηαθή ζηνιή, κεραλάξα, πνδνζθαηξηζηήο Καθά

Γ) Λε αςρέο πρήμξςμε πρότειρα μια ιπρξρία.

1. Πξηλ δπν ρξόληα ν πνδνζθαηξηζηήο Καθά ήξζε ζηελ πόιε κνπ. Ήηαλ πνιύ παξάμελνο εθείλε ηε κέξα. Δίρε έξζεη κε κηα κεραλάξα θαη θνξνύζε κηα ειιεληθή παξαδνζηαθή ζηνιή. Όηαλ κπήθε ζην μελνδνρείν πνπ έκελε, ηνλ εμππεξέηεζε έλαο Κηλέδνο γθξνπκ θαη ηνπ είπε όηη ην δσκάηηό ηνπ βξηζθόηαλ ζηνλ 6ν όξνθν. Ο Καθά παηώληαο ην θνπκπί ηνπ αζαλζέξ πνπ είρε έλα θσηεηλό βειάθη, αλέβαηλε πξνο ηα πάλσ. Όκσο ζηε δηάξθεηα ηεο αλόδνπ ην αζαλζέξ έγηλε δηαθνπή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο. Πξνζπαζώληαο λα βξεη ην θνπκπί ηνπ θηλδύλνπ, ν Καθά αληηιήθζεθε όηη πάλσ ζηα θνπκπηά ηνπ αζαλζέξ ππήξρε αλάγιπθε γξαθή Μπξάηγ γηα ηνπο ηπθινύο. Ο Καθά πήξε ηέηνηα ηξνκάξα πνπ όηαλ βγήθε από ην αζαλζέξ άξρηζε λα ηξέρεη ρνξεύνληαο ειιεληθνύο παξαδνζηαθνύο ρνξνύο ηξώγνληαο κία κπαλάλα. Ι.Η., Δ.Ο., Ρρ΄ ΢άνη 16

Γεκηνπξγηθή Γξαθή, Οδεγίεο Πιεύζεσο,, ζει. 21, Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ Κύπξνπ, Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 142


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ 5+5 = 10

2. Ήηαλ έλαο Κηλέδνο πνπ θαβαινύζε κία κεραλάξα. ΢ην δξόκν ζπλάληεζε ηνλ πνδνζθαηξηζηή Καθά. Ο Κηλέδνο θαηέβεθε από ηε κεραλή θη άξρηζε λα ηνλ βξίδεη ρσξίο ιόγν. Σόηε ν Καθά έβγαιε από ηελ ηζέπε ηνπ κία κπαλάλα, ηελ μεθινύδηζε θαη ηνπ πέηαμε ηε κπαλαλόθινπδα γηα λα γιηζηξήζεη. Ο Αζηάηεο ηνλ έπηαζε από ην γηαθά, ηνλ έζπξε σο ηελ είζνδν ηεο δηπιαλήο νηθνδνκήο θαη ηνλ πέηαμε κέζα ζην ζάιακν ηνπ αζαλζέξ. Ο Καθά ηνλ πξνθάιεζε θαη κπήθε θη απηόο ζην αζαλζέξ. Σνπ έδσζε κηα κπνπληά θαη ην θεθάιη ηνπ Κηλέδνπ πάηεζε ην θνπκπί ηνπ πέκπηνπ νξόθνπ. Όηαλ άλνημε ε πόξηα βξέζεθαλ ζην ρώξν πνπ δηδάζθνληαλ παξαδνζηαθνί ρνξνί. Ο Καθά θόξεζε κηα παξαδνζηαθή ζηνιή γηα λα κεηακθηεζηεί, ν Κηλέδνο δελ ηνλ αλαγλώξηζε θη έηζη έθπγε. Ο Καθά θάιεζε ην αζαλζέξ θαη είδε κέζα έλα γέξν λα πξνζπαζεί λα δηαβάζεη ηε γξαθή Μπξάηγ ζηα θνπκπηά ηνπ αζαλζέξ. Πάηεζε ην θνπκπί ηνπ ηζνγείνπ θαη ην θσηεηλό βειάθη άξρηζε λα δείρλεη όηη ην αζαλζέξ θαηεβαίλεη. Μόιηο ζηακάηεζε ην αζαλζέξ θαη άλνημε ε πόξηα, έγηλε δηαθνπή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο. «Δπηπρώο πνπ δελ έγηλε λσξίηεξα», ζθέθηεθαλ θαη νη δύν ηαπηόρξνλα θαη βγήθαλ από ην μελνδνρείν. Κ.Α., Υ.Ο., Θ.Ι., Ρρ΄ ράνη

143


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

15. ΛΣΗΞ…ΛΑΜΘΑ Βπεμεξγαζία κύζσλ Δ λπρηεξίδα θαη νη δπν λπθίηζεο Λα Φνληαίλ Μηα λπρηεξίδα θαηά ιάζνο κπήθε ζε κηαο λπθίηζαο ηε θσιηά. Δθείλε, πνπ ηνπο πνληηθνύο κε πάζνο κηζνύζε από παιηά είλ’ έηνηκε λα ηεο ρηκήμεη. «Πώο» ιέεη, «ηνικάο ζην ζπίηη κνπ λα κπεηο ρσξίο θαζόινπ λα ληξαπείο, ύζηεξα απ’ όζα απ’ ηνπο δηθνύο ζνπ έρσ ηξαβήμεη; Γελ είζαη πνληηθίλα; Μίια γηαηί άζρεκε ζα πάζεηο λίια». «Ζ επγέλεηά ζνπ λα κε ζπγρσξέζεη, κα κε ηνπο πνληηθνύο θακηά δελ έρσ ζρέζε», ιέεη ε λπρηεξίδα δσεξά. «Γε βιέπεηο πσο ν Γίαο κνπ ’δσζε θηεξά;» Σν επηρείξεκα ζηελ άιιε αξέζεη Καη ηελ αθήλεη ειεύζεξε. Μ’ αθεξεκέλε κεηά από ιίγεο κέξεο κπαίλεη ζ’ άιιεο λπθίηζαο ηε θσιηά πνπ κίζνο έρεη άζβεζην γηα ηα πνπιηά θαη ηελ αγξηνθνηηά, ε θαθηά, έηνηκε λα ηελ θάλεη κηα κπνπθηά. Ζ λπρηεξίδα, πνπ έπαζε ιαρηάξα θαη πάεη λα πεζάλεη από ηελ ηξνκάξα, «Πνπιί εγώ;» θσλάδεη. «Ζ ζεία δίθε λα κε θάςεη, αλ δελ είκαη πνληίθη. Σνπ Γία λα πέζεη ζηα πνπιηά ε θαηάξα!» Μ’ απηή ηελ έμππλε απάληεζή ηεο γηα δεύηεξε θνξά ζώδεη ηε δσή ηεο. Δπηκύζην: Πνιινί είλαη απηνί πνπ κε παξόκνηεο πνλεξηέο γιηηώλνπλ από ηηο θαθνηνπηέο.17

17

Jean La Fontain, Μύζνη, ζει.46, Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα, 1998 144


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

«Ζ μςτρερίδα και ξι δςξ μςσίρπεο» Δραπρηριόρηρεο

1. Λεραρρέυρε ρξμ έμμερρξ λόγξ πε πεζό. Λια σξρά κι έμαμ καιρό ήραμ μια μςτρερίδα πξς καρά λάθξο…………………………

………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………

Δπιμύθιξ:

………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………

145


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

«Ζ μςτρερίδα και ξι δςξ μςσίρπεο» Δημιξςργήπρε έμα κόμικο με ρξςο ταρακρήρεο ρξς μύθξς. α)

146


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

«Ζ μςτρερίδα και ξι δςξ μςσίρπεο»

β)

147


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

Μςτρερίδα και γάρεο18

Αίπφπξο Λια μςτρερίδα έπεπε πρη γη και ρημ έπιαπε μια γάρα. Δμώ επρόκειρξ μα πεθάμει παρακαλξύπε για ρη ζφή ρηο. Ζ γάρα όμφο ρηο απάμρηπε πφο δεμ μπξρεί μα ρημ ασήπει ελεύθερη γιαρί από ρη σύπη ρηο βρίπκεραι πε διαμάτη με όλα ρα πξςλιά. Ζ μςτρερίδα ςπξπρήριζε πφο δεμ είμαι πξςλί αλλά πξμρίκι. Όμφο έπεπε για δεύρερη σξρά πρα μύτια μιαο γάραο, ρημ ξπξία επίπηο παρακαλξύπε μα μημ ρημ σάει. Όραμ η γάρα ρηο είπε όρι απετθάμεραι όλα ρα πξμρίκια, εκείμη ρηο είπε πφο δεμ είμαι πξμρίκι αλλά μςτρερίδα και γλίρφπε για δεύρερη σξρά. Λε αςρόμ ρξμ ρρόπξ αςρό αλλάζξμραο δςξ σξρέο ρξ όμξμά ρηο καράσερε μα πφθεί.

Τξ δίδαγμα ρξς μύθξς είμαι πφο πρέπει κι εμείο μα μημ επιμέμξςμε πάμρα πρα ίδια πράγμαρα, αμαλξγιζόμεμξι πφο αςρξί πξς αλλάζξςμ αμάλξγα με ριο περιπράπειο πώζξμραι.

Δραπρηριόρηρα 1: Λεραρρέυρε ρξμ πεζό λόγξ πε πξιηρικό.

…………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 18

Αίζσπνο, Αηζώπνπ κύζνη, β΄ ηόκνο, εθδ. Βηβιηνβάξδηα, ζει.70, Αζήλα, 2004 148


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

Μςτρερίδα και γάρεο Δραπρηριόρηρα 2: Δημιξςργήπρε έμα κόμικο με ρξςο ταρακρήρεο ρξς μύθξς.

149


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

ΑΒΕΓΜΏΣΏ …ΓΡΏΦΔ΢ Δ λπρηεξίδα θαη νη δπν λπθίηζεο

1. Μεηαηξέςηε ηνλ έκκεηξν ιόγν ζε πεδό. Μηα θνξά θη έλαλ θαηξό ήηαλ κηα λπρηεξίδα πνπ θαηά ιάζνο κπήθε ζηε θσιηά κηαο λπθίηζαο. Δθείλε όκσο, επεηδή κηζνύζε ζαλάζηκα ηνπο πνληηθνύο από παιηά είλαη έηνηκε λα ηεο νξκήζεη. Ζ λπθίηζα ηεο είπε όηη έρεη ζξάζνο πνπ κπήθε ζηε θσιηά ηεο γηαηί είρε ηξαβήμεη πνιιά από ηνπο πξνγόλνπο ηεο. Σόηε ε λπθίηζα ηελ απείιεζε λα παξαδερηεί όηη είλαη πνληηθίλα αιιηώο ζα ηε θάεη. Όκσο ε λπρηεξίδα ηεο εμήγεζε πσο δελ είλαη πνληίθη αιιά πνπιί, αθνύ έρεη θηεξά. Ζ λπρηεξίδα έπεηζε ηε λπθίηζα όηη είλαη πνπιί θη έηζη ηελ άθεζε ειεύζεξε. Μα ζαλ πέξαζαλ κεξηθέο κέξεο ε λπρηεξίδα αθεξεκέλε κπήθε ζηε θσιηά κηαο άιιεο λπθίηζαο ε νπνία κηζνύο ηα πνπιηά. Ζ λπρηεξίδα κε θόβν ηεο είπε πσο δελ είλαη πνπιί παξά κόλν έλα πνληίθη. Έηζη ινηπόλ ε λπρηεξίδα ζώδεη ηε δσή ηεο γηα δεύηεξε θνξά κε πνλεξηά. Βπηκύζην: Πνιινί είλαη απηνί πνπ κε ηελ πνλεξηά ζώδνληαη ζε δύζθνιεο θαηαζηάζεηο.

Α.Φ., Φ,Β., Π.Ν., Γ.Κ., Π.Α., Γ΄ ηάμε

150


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

ΑΒΕΓΜΏΣΏ …ΓΡΏΦΔ΢ Δ λπρηεξίδα θαη νη δπν λπθίηζεο (α) {Κόκηθο}

151


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

ΑΒΕΓΜΏΣΏ …ΓΡΏΦΔ΢ Δ λπρηεξίδα θαη νη δπν λπθίηζεο (β) {Κόκηθο}

152


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

ΑΒΕΓΜΏΣΏ… ΓΡΏΦΔ΢ Νπρηεξίδα θαη γάηεο

Μηα λπρηεξίδα έπεζε ζηε γε θαη ηελ έπηαζε κηα γάηα. Δλώ επξόθεηην λα πεζάλεη παξαθαινύζε γηα ηε δσή ηεο. Ζ γάηα όκσο ηεο απάληεζε πσο δελ κπνξεί λα ηελ αθήζεη ειεύζεξε γηαηί από ηε θύζε ηεο βξίζθεηαη ζε δηακάρε κε όια ηα πνπιηά. Ζ λπρηεξίδα ππνζηήξηδε πσο δελ είλαη πνπιί αιιά πνληίθη. Όκσο έπεζε γηα δεύηεξε θνξά ζηα λύρηα κηαο γάηαο, ηελ νπνία επίζεο παξαθαινύζε λα κελ ηελ θάεη. Όηαλ ε γάηα ηεο είπε όηη απερζάλεηαη όια ηα πνληίθηα, εθείλε ηεο είπε πσο δελ είλαη πνληίθη αιιά λπρηεξίδα θαη γιίησζε γηα δεύηεξε θνξά. Με απηόλ ηνλ ηξόπν απηό αιιάδνληαο δπν θνξέο ην όλνκά ηεο θαηάθεξε λα ζσζεί. Σν δίδαγκα ηνπ κύζνπ είλαη πσο πξέπεη θη εκείο λα κελ επηκέλνπκε πάληα ζηα ίδηα πξάγκαηα, αλαινγηδόκελνη πσο απηνί πνπ αιιάδνπλ αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο ζώδνληαη.

Αξαζηεξηόηεηα 1: Μεηαηξέςηε ηνλ πεδό ιόγν ζε πνηεηηθό. Μηα λπρηεξίδα κεο ηεο λύρηαο ην βάζνο έθαλε κεγάιν ιάζνο, έπεζε ζε κηαο γάηαο ηελ αγθαιηά θη απηή ηεο είπε πσο δελ ηα πάεη θαιά κε ηα πνπιηά γη’ απηό ειεύζεξε δελ κπνξεί λα ηελ αθήζεη. Ζ λπρηεξίδα άδηθα πξνζπαζνύζε λα ηελ πείζεη: «Γελ είκαη πνπιί, είκαη πνληηθόο κεγάινο θαη ζνθόο». Μ΄ απηή ηελ έμππλε απάληεζή ηεο ε λπρηεξίδα ζώδεη ηε δσή ηεο. Μ’ αθεξεκέλε πέθηεη ζε ιίγεο κέξεο ζε άιιεο γάηαο ηηο θνβέξεο. ΢αλ πξνζπαζνύζε λα ηε θάεη επεηδή ηνπο πνληηθνύο δε ζπκπαζάεη εθείλε ηελ παξαθαιά λα ηελ αθήζεη θη ακέζσο βξίζθεη ιύζε: «Πνληηθόο εγώ;» θσλάδεη «ε ζεία δίθε λα κε θάςεη αλ είκαη πνληίθη». Ο Γίαο κνπ ’δσζε θηεξά γηα λα πεηάσ κε ραξά. Μ’ απηή ηελ πνλεξή απάληεζή ηεο γηα δεύηεξε θνξά ζώδεη ηε δσή ηεο. Βπηκύζην: Πνιινί είλαη απηνί πνπ κε παξόκνηεο πνλεξηέο γιηηώλνπλ ηηο θαθνηνπηέο. Δ.Φ., Α. Μ., Π.Ν., Μ.Τ., Κ.Φ., Γ΄ ηάμε 153


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

ΑΒΕΓΜΏΣΏ …ΓΡΏΦΔ΢ Νπρηεξίδα θαη γάηεο {Κόκηθο}

154


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

16. «ΚΖΠΞΚΞΓΖΛΑ΢Α / ΚΘΛΔΠΘΙ - («Nonsense») Σα ιίκεξηθ (limerick) είλαη πνηήκαηα ζύληνκα, ζαηηξηθά ή απιώο θσκηθά, "δίρσο λόεκα". Ξαθνπζηά είλαη εθείλα ηνπ Έληνπαξλη Ληξ (Edward Lear), πνπ ην 1864 δεκνζίεπζε κηα πνηεηηθή ζπιινγή κε ιίκεξηθ, κε ηνλ ηίηιν The book of nonsense.

Υπήξρε έλαο γέξνο ζην έινο από ηε θύζε ηνπ ήηαλ αζήκαληνο θη αλέκεινο θαζηζκέλνο ζ’ έλα πεηξαδάθη ηξαγνπδνύζε δεκνηηθά ζ’ έλα βαηξαράθη απηόο ν δηδαθηηθόο γέξνο ζην έινο. Edward Lear ΢ηελ Διιάδα, πξώηνο πνπ απνπεηξάζεθε λα γξάςεη ιίκεξηθ είλαη ν Γηώξγνο ΢εθέξεο. Μάιηζηα, πήγε λα απνδώζεη ηνλ όξν ζηα ειιεληθά κε ηε ιέμε “ιεξνιόγεκα”, ζπλδπάδνληαο ην όλνκα ηνπ Ληξ κε ηε ιέμε “ιήξνο”, πνπ ζεκαίλεη ηξειή θνπβέληα, αζπλάξηεηα ιόγηα. Σν 1975 εμέδσζε κηα ζπιινγή από ιίκεξηθ, κε ηνλ ηίηιν “Πνηήκαηα κε δσγξαθηέο ζε κηθξά παηδηά”.

Ήηαλ κηα θνπέια από ηε Σάκν πνπ έρσζε ην δεμί ηεο ζηελ άκκν θαη κε η’ άιιν ρέξη εθξαηνύζε έλα αζηέξη εηνύηε ε θνπέια απ’ ηε Σάκν. Γ. Σεθέξεο, 1975

Πεγή: http://pappanna.wordpress.com/ 155


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

«ΚΖΠΞΚΞΓΖΛΑ΢Α» Ήηαλ ……..(θάπνηνο- παξνπζίαζε ηνπ πξσηαγσληζηή) πνπ …….(θάηη ηνπ ζπλέβαηλε ή απνθαιύπηεηαη ε ηδηόηεηά ηνπ) Πεγή: http://16oclass.blogspot.gr/2012/12/blog-post_4.html όκσο…….(θάηη έθαλε) θαη………. (θάηη είπε), ……………..(βξεο έλα πεξίεξγν επίζεην γη απηόλ)

Σηα ιίμενηθ παναηενεί θακείξ ξμξιξκαηαληνία ζημκ 1μ , 2μ ,5μ ζηίπμ μεηαλύ ημοξ θαη ζημκ 3μ - 4μ Πνηνο:

Ήηαλ έλαο………………… από ηε Υαβάε

Τη έθαλε:

πνπ θώλαδε ηε γάηα ηνπ ………………….

Τη έπαζε:

Μα ζαλ ηελ ………………… ηε γάηα

(Καη:)

έπηαζε θηιίεο κε ……………………….

Δπαλάιεςε:

απηόο ν …………………………….. κε ηε γάηα απ’ ηε Υαβάε.

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ Πνηνο:

'Ζηαλε κηα …………… από η…. ………………

Τη έθαλε:

πνπ …………. όιε ηεο ηελ πεξηνπζία.

Τη έπαζε:

Κη όηαλ ηε …………………. όιε

(Καη:)

……………… θαη θίιεζε ……………………….

Δπαλάιεςε:

ε …………… κε ηελ πεξηνπζία από η….. ………………..

Ήηαλ …………………………………………………….. πνπ …………………………………………………….... όκσο ………………………………………………………. θαη …………………………………………………………. ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ ……………………………………………………………… ΛΔΡΟΛΟΓΔΜΏΣΏ 156


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ ΛΔΡΟΛΟΓΔΜΏΣΏ

Ήηαλ έλα γνπξνπλάθη ληξνπαιό πνπ θπιηόηαλε ζηε ιάζπε λεζηηθό όκσο γιίζηξεζε κηα κέξα βξνρεξή θαη έζπαζε ηε κνύξε ηνπ ηε ρνληξή αρ, απηό ην γνπξνπλάθη ην ληξνπαιό. Φαξνύια Β., Γ΄ ηάμε

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ Ήηαλε έλαο γέξνο από ηε Υαβάε πνπ είρε έλα εη θαη έλα βάεη κα ζαλ ηνπ πήξαλε ην βάεη έκεηλε κόλν κε ην εη αρ, απηόο ν ηξειόο γέξνο από ηε Υαβάε. Γεκήηξεο Κ., Γ΄ ηάμε

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ Ήηαλε κηα θπξία από ηε Γαιιία πνπ έθαλε βόιηεο κε ηελ Παζραιία όκσο έγηλε ζεηζκόο θαη ηελ πηάλεη παληθόο απηή ε θνβεηζηάξα θπξία από ηε Γαιιία. Παλαγηώηεο Ν., Γ΄ ηάμε

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ Ήηαλε κηα θπξία από ηε Γαιιία πνπ θώλαδε ηε γάηα ηεο Αδία κα ζαλ ηεο έθπγε ε γάηα έπηαζε θηιίεο κε κηα ζαιάηα απηή ε παιαβή θπξία από ηε Γαιιία. Αζαλαζία Μ., Γ΄ ηάμε

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ Ήηαλε κηα θπξία από ηελ Σνπξθία πνπ έθαλε κεγάιε αηαμία θαη κόιηο ζπκκνξθώζεθε ε θπξία έπηαζε θηιίεο κε ηε Ναηαιία απηή ε δαβνιηάξα θπξία από ηελ Σνπξθία. Μαξία Τ., Γ΄ ηάμε 157


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ ΛΔΡΟΛΟΓΔΜΏΣΏ

Ήηαλ έλαο κάγεηξαο από ηε Υαβάε πνπ θώλαδε ηε γάηα ηνπ Ααλάε Μα ζαλ ηελ έδησμε ηε γάηα έπηαζε θηιίεο κε ληνκάηα απηόο ν ρνληξόο κάγεηξαο κε ηε γάηα απ’ ηε Υαβάε. Παλαγηώηα Ν. – Μπξηώ Μ., Γ΄ ηάμε

Ήηαλ έλαο κάληεο από ηε Υαβάε πνπ θώλαδε ηε γάηα ηνπ Νηνπκπάη Μα ζαλ ηελ θιέςαλε ηε γάηα έπηαζε θηιίεο κε ηε ληνπιάπα απηόο ν ηξειόο κάληεο κε ηε γάηα απ’ ηε Υαβάε. Μαξία Τ. – Φαξνύια Β., Γ΄ ηάμε

'Ζηαλε κηα γηαγηά από ηε Ααλία πνπ βξήθε όιε ηεο ηελ πεξηνπζία. Κη όηαλ ηελ έραζε όιε έπεζε θαη θίιεζε ην Μαλόιε ε πινύζηα γηαγηά κε ηελ πεξηνπζία από ηε Ααλία. Ήηαλ έλαο γέξνο από ηε Υαβάε πνπ θώλαδε ηε γάηα ηνπ ΐνκβάε Μα ζαλ ηελ έραζε ηε γάηα έπηαζε θηιίεο κε ηε κπάληα απηόο ν παξάμελνο γέξνο κε ηε γάηα απ’ ηε Υαβάε. Αζαλαζία Φ. – Αζαλαζία Μ., Γ΄ ηάμε 158


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ ΛΔΡΟΛΟΓΔΜΏΣΏ

Ήηαλ έλαο γέξνο από ηε Υαβάε πνπ θώλαδε ηε γάηα ηνπ Πξαιάε Μα ζαλ ηελ πήξαλε ηε γάηα έπηαζε θηιίεο κε ηε ληνπιάπα απηόο ν ηξειόο γέξνο κε ηε γάηα απ’ ηε Υαβάε. 'Ζηαλε κηα θνπέια από ηελ Ώζία πνπ πήξε όιε ηεο ηελ πεξηνπζία. Κη όηαλ ηελ μόδεςε όιε έθιαςε θαη θίιεζε ηελ Πξόιε ε θνπέια κε ηελ πεξηνπζία από ηε Ώζία. Γεκήηξεο Κ. – Απόζηνινο Κ.-Β., Γ΄ ηάμε

'Ζηαλε κηα θαζεγήηξηα από ηελ Ώζία πνπ ηεο πήξαλε όιε ηεο ηελ πεξηνπζία. Κη όηαλ ηελ έραζε όιε αγθάιηαζε θαη θίιεζε θαηά ιάζνο ην Μαλόιε ε αθεξεκέλε θαζεγήηξηα κε ηελ πεξηνπζία από ηελ Ώζία. Ήηαλ έλαο θύξηνο από ηε Υαβάε πνπ θώλαδε ηε γάηα ηνπ Νoληβάε Μα ζαλ ηελ άθεζε ηε γάηα έπηαζε θηιίεο κε ηε Μάηα απηόο ν απίζαλνο θύξηνο κε ηε γάηα απ’ ηε Υαβάε. Δηξήλε Φ. – Πεηξνύια Α., Γ΄ ηάμε

159


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ ΛΔΡΟΛΟΓΔΜΏΣΏ

1.

Ήηαλε κηα Ώλαζηαζία από ηελ Εζπαλία πνπ θύιαγε όιε ηεο ηελ πεξηνπζία. Κη όηαλ ηελ θιεξνλνκήζαλε όιε ζθόληαςε θαη θίιεζε ηελ Ηόιε ε Αλαζηαζία κε ηελ πεξηνπζία από ηελ Εζπαλία. Μαξία Τ. – Φαξνύια Β.

'Ζηαλε κηα θπξία από ηε Ααλία πνπ έδσζε όιε ηεο ηελ πεξηνπζία. Κη όηαλ ηε ράξηζε όιε ζθόληαςε θαη θίιεζε ηελ Πόιπ ε όκνξθε θπξία κε ηελ πεξηνπζία από ηελ Ααλία. Παλαγηώηα Ν. – Νηθόι Μ.

'Ζηαλε κηα θόξε από ηε Πνξηνγαιία πνπ έραζε όιε ηεο ηελ πεξηνπζία. Κη όηαλ ηελ έθιεςαλ όιε ζθόληαςε θαη θίιεζε ηελ Ώιθπόλε ε κηθξή θόξε κε ηελ πεξηνπζία από ηελ Πνξηνγαιία. Κσλζηαληίλα Φ. – Νηθόι Μ. 160


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ ΛΔΡΟΛΟΓΔΜΏΣΏ

2. Ήηαλ έλαο θηελίαηξνο από ηε Υαβάε πνπ θώλαδε ηε γάηα ηνπ Μπαλαλάε Μα ζαλ ηελ ρηύπεζαλ ηε γάηα έπηαζε θηιίεο κε ηελ Ώκάληα απηόο ν θηελίαηξνο κε ηε γάηα απ’ ηε Υαβάε. 'Ζηαλε κηα θνπέια από ηε Γαιιία πνπ ηεο πήξαλε όιε ηεο ηελ πεξηνπζία. Κη όηαλ ηεο ηελ πήξαλε όιε γιίζηξεζε θαη θίιεζε ηελ ΋ιη ε σξαία θνπέια κε ηελ πεξηνπζία από ηε Γαιιία. Ισάλλα K. – Παλαγηώηεο N.

Ήηαλ έλαο κάγνο από ηε Υαβάε πνπ θώλαδε ηε γάηα ηνπ Γιάε Μα ζαλ ηελ έθιεςαλ ηε γάηα έπηαζε θηιίεο κε ηε ιάκπα απηόο ν ςειόο κάληεο κε ηε γάηα απ’ ηε Υαβάε. Κσλζηαληίλα Φ. – Νηθόι Μ.

* Σα “Concrete poems” έγηλαλ ζηνλ Ζ/Τ από ηνπο καζεηέο κε ην πξόγξακκα Tagxedo. http://www.tagxedo.com/app.html

Πεγή: http://ux1.eiu.edu/~madwiggins/concrete_poetry.htm 161


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

17. ΥΑΧΙΞΣ

Πνξηξαίην ηνπ Μαηζνύν Μπαζό ( Σν ρατθνύ ηνπ βαηξάρνπ)

Σα ρατθνύ είλαη είδνο πνίεζεο πνπ πξσηνεκθαλίζηεθε ζηελ Ιαπσλία ην δέθαην έθην αηώλα θαη πηνζεηήζεθε ζηελ Δπξώπε ζηηο αξρέο ηνπ εηθνζηνύ. Από εθεί πέξαζαλ ηνλ Αηιαληηθό θαη έθηαζαλ λα γίλνπλ πνιύ δεκνθηιή ζε όιν ην Γπηηθό θόζκν. ΢ηελ απζεληηθή ζηηρνπξγηθή κνξθή ηνπο, ηα ρατθνύ είλαη κηθξά πνηήκαηα από 17 ζπιιαβέο ζε έλα εληαίν ζηίρν. Σα ρατθνύ ζπκππθλώλνπλ επθπΐα θαη ζνθία, πνπ εθθξάδνληαη κε ιπξηθή, ή άιινηε, ρηνπκνξηζηηθή δηάζεζε, ελώ ζπρλά ππάξρεη ην ζηνηρείν ηεο έθπιεμεο. ΢ηα ρατθνύ ζεκαληηθή ζέζε έρνπλ ε θύζε, νη επνρέο θαη ηα ρξώκαηα , ε νκνξθηά ησλ ιέμεσλ θαη ησλ αληηζέζεσλ, ελώ ην λόεκα θάπνηεο θνξέο απνθηά δεπηεξεύνπζα ζεκαζία . Σα ρατθνύ ζηελ Εαπ σλία. Ο γλσζηόηεξνο Ηάπσλαο πνηεηήο ησλ ρατθνύ ήηαλ ν Μαηζνύν Μπαζό (Mats uo Basho , 1644 -1694). Σν πην θεκηζκέλν από όια ηα ραίθνύ, «ην ρατθνύ ηνπ βαηξάρνπ» είλαη δηθό ηνπ:

Παιηά ιηκλνύια Έλαο βάηξαρνο βνπηά Ήρνο ηνπ λεξνύ Σα ρατθνύ ζηελ Βπξώπε. ΢ηελ Δπξσπατθή εθδνρή ηνπο ζπλήζσο ππνδηαηξνύληαη ζε 3 ζηίρνπο από 5, 7 θαη 5 ζπιιαβέο, ζηνπο νπνίνπο ε νκνηνθαηαιεμία απνθεύγεηαη. Ο Γηώξγνο ΢εθέξεο άξρηζε λα γξάθεη ηα δηθά ηνπ ρατθνύ ζε λεαξή ειηθία, ην 1929.

Σηνλ θήπν ηνπ κνπζείνπ Άδεηεο θαξέθιεο η' αγάικαηα γύξηζαλ ζη' άιιν κνπζείν. ΢ηνλ θάκπν νύη' έλα ηεηξάθπιιν ηξηθύιιη. Πνηνο θηαίεη απ' ηνπο ηξεηο; Γ.΢εθέξεο http://el.wikipedia.org 162


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

Δμπμεύπξς από ριο παρακάρφ εικόμεο για μα πςμθέπειο ρξ δικό πξς ταχκξύ:

1

2

3

4

6

5

7

………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………..……………… …………………………………………………………..

163


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ ΥΏΨΚΟΤ – «΢ρεκαηνπνηήκαηα»

Αθνύ ζπλέζεζαλ νη καζεηέο ηεο Γ΄ ηάμεο ηα δηθά ηνπο ρατθνύ, δεκηνύξγεζαλ ζρεκαηνπνηήκαηα κε νξηζκέλα από ηα ρατθνύ ρξεζηκνπνηώληαο ην on line πξόγξακκα tagxedo. ΢ύκθσλα κε ηνλ νξηζκό πνπ δίλεηαη ζην Λεμηθό Λνγνηερληθώλ Όξσλ ηνπ ΤΠΔΠΘ, «ζρεκαηηθά ή ζρεκαηνγξαθηθά ή θαιιηγξαθήκαηα (ζρεκαηνπνηήκαηα) είλαη ηα πνηήκαηα πνπ είλαη γξακκέλα κε ηέηνην ηξόπν, ώζηε νη ζηίρνη λα ζρεκαηίδνπλ κηα γξαθηθή παξάζηαζε, κηα ζπγθεθξηκέλε εηθόλα». ΢ε όηη αθνξά ζηελ ειιεληθή ινγνηερλία θαιιηγξαθήκαηα έρεη γξάςεη ν Γ. ΢εθέξεο. ΢πγθεθξηκέλα, ζηελ πνηεηηθή ηνπ ζπιινγή «Δκεξνιόγην Καηαζηξώκαηνο ΐ΄» ππάξρεη ην πνίεκα πνπ ηηηινθνξείηαη «Καιιηγξάθεκα», ηνπ νπνίνπ νη ζηίρνη ζρεκαηίδνπλ ηηο ζηινπέηεο ηξηώλ ηζηηνθόξσλ ηνπ Νείινπ.

164


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ ΥΏΨΚΟΤ – «΢ρεκαηνπνηήκαηα»

1.

Σν θζηλόπσξν θηηξηλίδνπλ ηα θύιια πέθηνπλ απαιά. Κσλζηαληίλα Φ., Γ΄ ηάμε

Σν θζηλόπσξν ηα όλεηξά κνπ πεηάλ θαη ζπγθινλίδνπλ. Βπζίδνκαη ζηνλ παξάδεηζν κε ην θσο ηνπ αγγέινπ κνπ. Ισάλλα. Κ., Γ΄ ηάμε

165


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ ΥΏΨΚΟΤ – «΢ρεκαηνπνηήκαηα»

2. Ο παξάδεηζνο πεξβόιη ηνπ έξσηα, είλαη αγάπε…

Ράγηζ’ ε θαξδηά, ράζεθε ν έξσηαο, πάλε νη άγγεινη… Δξεκνλήζη από ιάβα πλίγεηαη. Υάζεθε μεξό. Μαξία.Τ., Γ΄ ηάμε

Σν θζηλόπσξν ε θαξδηά κε ηε ραξά, ζαλ γέιην κσξνύ. Παλαγηώηα Ν., Γ΄ ηάμε

166


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ ΥΏΨΚΟΤ – «΢ρεκαηνπνηήκαηα»

3. Ράγηζ’ ε θαξδηά θαη ηα θύιια έπεζαλ. ΢πάζαλε όια. Άλνημε ήξζε θαη ινπινύδηα αλζίδνπλ. Δίλαη όκνξθα… Αζαλαζία Φ. – Αζαλαζία Μ., Γ΄ ηάμε

Σν θζηλόπσξν ξάγηζε ηελ θαξδηά κνπ. Φύιιν ράζεθε. Γεκήηξεο Κ., Γ΄ ηάμε

167


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ ΥΏΨΚΟΤ – «΢ρεκαηνπνηήκαηα»

4. Σν θζηλόπσξν βόιηα ζηνλ παξάδεηζν. Φαληαζία κνπ. Απόζηνινο Κ.-Β., Γ΄ ηάμε

Άλνημε ήξζε ινπινύδηα αλζίδνπλε παληνύ ζηελ θαξδηά. Σα πνπιηά πεηνύλ ινπινύδηα αλζίδνπλε ε θύζε γειά. Φαξνύια Β., Γ΄ ηάμε

168


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ ΥΏΨΚΟΤ – «΢ρεκαηνπνηήκαηα»

5. Σν θζηλόπσξν μέθπγε ε δσή κνπ ήξζε ε ραξά. Παλαγηώηεο Ν., Γ΄ ηάμε

Όια άλζηζαλ κόιηο άλνημα θάηη, έλα βηβιίν. Φύιιν ζθίζηεθε θη άλνημε κηα θαξδηά, σξαία θαξδηά. Δηξήλε Φ., Γ΄ ηάμε

169


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

18.ΑΤΘΡΔΡ ΞΛΘΚΞΣ

΢ηόρνο: ζύλζεζε πξσηόηππεο αθίζαο κε κηθηή ηερληθή. Πεξηγξαθή: Με ηελ ηερληθή ηεο «ηδενθαηαηγίδαο» νη καζεηέο εκπλεύζηεθαλ νκάδεο ιέμεσλ από ηνλ ηίηιν ηνπ νκίινπ «Δξγαζηήξη Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο» γηα θαζεκηά από ηηο ηξεηο αξρηθέο ιέμεηο. ΢ηε ζπλέρεηα δεκηνύξγεζαλ ζηνλ Ζ/Τ ζρεκαηνπνηήκαηα κε ην πξόγξακκα tagxedo. Υσξίζηεθαλ ζε νκάδεο ησλ δύν θαη ηξηώλ αηόκσλ, δηάιεμαλ θάπνηεο από ηηο εηθόλεο πνπ δεκηνύξγεζαλ ςεθηαθά θαη ζπλέζεζαλ ηε δηθή ηνπο πξσηόηππε αθίζα ρξεζηκνπνηώληαο θαη πιηθά δσγξαθηθήο (καξθαδόξνπο, μπινκπνγηέο, ρξσκαηηζηά ζηπιό).

170


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

ΑΤΘΡΔΡ 1. «Βόλρα πρημ ενξτή»

Α.Υ., Μ..Υ., Ρρ΄ ράνη 2. «Λια ππξςδαία πςμαςλία»

Θ.Ι., Κ.Α., Ρρ΄ ράνη 171


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

3. «Διρήμη και πόλεμξο»

Δ.Ο., Ι.Η., Υ.Ο., Ρρ΄ ράνη

172


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

ΐΕΐΛΕΟΓΡΏΦΕΏ ■ Αίζσπνο. Αηζώπνπ κύζνη, β΄ ηόκνο ,εθδ. Βηβιηνβάξδηα, Αζήλα, 2004

■ Άιθεζηηο, Σν βηβιίν ηεο δξακαηνπνίεζεο, εθδ. Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα, 1998 ■ Γεκηνπξγηθή Γξαθή, Οδεγίεο πιεύζεσο (Βηβιίν εθπαηδεπηηθνύ), Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ (Κύπξνπ), Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην, Κύπξνο, 2012 ■ Ησαλλίδνπ Αζεκίλα, Η δεκηνπξγηθή γξαθή ζε καζεηέο δεκνηηθνύ (Γηπισκαηηθή εξγαζία), Αζήλα, 2012 ■ Jean La Fontain, Μύζνη, εθδ. Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα, 1998 ■ Μαγλήζαιεο Κώζηαο , Γεκηνπξγηθή ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, Αζήλα, Δθδ. Interbooks, 1987 ■ Puybaret Eric, Ο θεγγαξνζθεπαζηήο, κηθξ. Αγγειίδνπ Μαξία, εθδ, Αίζσπνο, Αζήλα, 2003 ■ Rodari Gianni, Η γξακκαηηθή ηεο θαληαζίαο, εθδ. Μεηαίρκην, Αζήλα, 2004 ■ ΢ύγρξνλεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθήο – θξηηηθήο ζθέςεο γηα ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε , ΤΠΔΠΘ, 2007 ■ Αλησλίνπ Α., Θενθηιίδνπ Δ., Σνθαηιή Δ., Υαξαιακπίδνπ Υξπζή, Παξαγσγή Γεκηνπξγηθνύ πξνθνξηθνύ ιόγνπ- Πνζνηηθά θαη πνηνηηθά επξήκαηα γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ δεκηνπξγηθνύ πξνθνξηθνύ ιόγνπ ζηα εγρεηξίδηα ηεο ΢Σ΄ ηάμεο, Αιεμαλδξνύπνιε,2010

173


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

ΟΕ ΜΏΘΔΣΒ΢ ΣΟΤ ΟΜΕΛΟΤ Γ΄ηάμε: 1. Πεηξνύια Αλαζηαζηάδνπ (Πεηξακαηηθό ζρνιείν ΢εξξώλ) 2. Υαξνύια Βήηνπ (Πεηξακαηηθό ζρνιείν ΢εξξώλ) 3. Ησάλλα Κακπνύξε (Πεηξακαηηθό ζρνιείν ΢εξξώλ) 4. Απόζηνινο Κώζηα – Βιάρνπ (Πεηξακαηηθό ζρνιείν ΢εξξώλ) 5. Γεκήηξεο Κνπθλάθνο (Πεηξακαηηθό ζρνιείν ΢εξξώλ) 6. Παλαγηώηεο Νηθήηαο (Πεηξακαηηθό ζρνιείν ΢εξξώλ) 7. Παλαγηώηα Νηάια (Πεηξακαηηθό ζρνιείν ΢εξξώλ) 8. Μπξηώ Μαξθνπνύινπ (Πεηξακαηηθό ζρνιείν ΢εξξώλ) 9. Νηθόι Μαξθνπνύινπ (Πεηξακαηηθό ζρνιείν ΢εξξώλ) 10. Αζαλαζία Μπαηζνύια (Πεηξακαηηθό ζρνιείν ΢εξξώλ) 11. Μαξία – Αζελά Σζνπξιηάλε (Πεηξακαηηθό ζρνιείν ΢εξξώλ) 12.Αζαλαζία Φνύξιηνπ (Πεηξακαηηθό ζρνιείν ΢εξξώλ) 13. Κσλζηαληίλα Φηιέληα (Πεηξακαηηθό ζρνιείν ΢εξξώλ) 14. Δηξήλε Υαηδεκάξθνπ (Πεηξακαηηθό ζρνιείν ΢εξξώλ) Α΄ηάμε 15. Κίκσλ Γάξαηδεο (Πεηξακαηηθό ζρνιείν ΢εξξώλ) Β΄ηάμε 16. Νηθόδεκνο Καηηξηδόγινπ (20ν δεκνηηθό ζρνιείν ΢εξξώλ) 17. Νίθνο Υνξηαξάο (10ν δεκνηηθό ζρνιείν ΢εξξώλ) ΢η΄ηάμε 18.Λάδαξνο Αλαζηαζηάδεο (Πεηξακαηηθό ζρνιείν ΢εξξώλ) 19. Κσλζηαληίλνο Θενδσξίδεο (Πεηξακαηηθό ζρνιείν ΢εξξώλ) 20. Ηνξδάλεο Κνπξνπδίδεο (Πεηξακαηηθό ζρνιείν ΢εξξώλ) 21. Δβειίλα Παπαδαληήι (Πεηξακαηηθό ζρνιείν ΢εξξώλ) 22. Υξήζηνο Παπαδαληήι (Πεηξακαηηθό ζρνιείν ΢εξξώλ) 23. Παζράιεο Φηιέληαο (24ν δεκνηηθό ζρνιείν ΢εξξώλ) 24. Αγάπηνο Υνξηαξάο (10ν δεκνηηθό ζρνιείν ΢εξξώλ)

174


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

ΒΤΥΏΡΕ΢ΣΕΒ΢ Δπραξηζηνύκε ηδηαίηεξα ην ζρνιηθό ζύκβνπιν ηεο 2εο εθπαηδεπηηθήο πεξηθέξεηαο ΢εξξώλ, θύξην Υξήζην Πξάκα γηα ηελ ππνζηήξημή ηνπ ζηελ εηζήγεζε ησλ καζεηώλ ηνπ νκίινπ ζην 6ν Μαζεηηθό ΢πλέδξην Πιεξνθνξηθήο Κ. Μαθεδνλίαο.

175


ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢

ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ

ISBN 978-618-81359-0-1 176

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ / CREATIVE THINKING  

Παραγωγή γραπτού λόγου με πρωτότυπες τεχνικές.