Page 1

13 de gener de 2017

290 La informació al dia a <independentbarbera.cat>

4i5

PLE MUNICIPAL Aprovats definitivament Ordenances fiscals i pressupostos

10

ENTREVISTA José Nuñez Sevilla president de la UE Barberà de bàsquet

14

CULTURA La nova programació de gener a maig inclou oferta per a tothom

21

OCUPACIÓ Dos plans d’ocupació per aturats i autònoms molt engrescadors

ISSN - 1695-4793


l’independent

13 de gener de 2017

de Barberà

Paraula no dita la millor de totes Ja som a l’any 2017 i a més hi em entrat, al menys a Barberà del Vallès, amb els pressupostos i les ordenances fiscals aprovades i en ple funcionament. Les dues coses varen passar d’urgència en el Ple del 21 de desembre i així varem poder marxar de vacances amb la feina feta. Com que no hi havia massa públic, estem convençuts que aquest és el motiu, el Ple va tornar a ser d’aquells que dona gust i que el periodista es pot permetre el luxe d’analitzar i criticar o lloar les coses del Ple i no les postes en escena que, val a dir, alguna n’hi va haver. El que si va ser és sorprenent el debat i l’exposició i presa de decisions del govern respecte les reclamacions o al.legacions presentades pels grups de l’oposició. Del grup de Recuperem que de manera habitual, al menys pel que fa al diàleg verbal i public, sembla que les coses en comú o semblants són moltes, només en va acceptar una part d’una de les reclamacions i en canvi del grup socialista, que queda clar l’enfrontament és constant les varen acceptar totes menys una, per cert va faltar generositat a l’hora de votar per part del PSC, i va semblar que l’harmonia i el bon rotllo eren preludi d’unes festes de Nadal estupendes. Un miratge, ja es varen cuidar la senyora Carmina i el senyor Pubill de posar les coses al seu lloc parlant de Can Planas i les herències. Tot i així no va anar més allà d’una pinzellada. Amb tot això i la tossuderia del senyor Rivera en saber quan costa de fer el pessebre, quasi millor no li diguin doncs l’any que no pugui fer la pregunta ja no semblarà Nadal. I finalment agafant una intervenció de la senyora Carmina Pérez en resposta a un comentari del debat sobre Cultura valdria la pena fer una reflexió al respecte. Segons la regidora el senyor regidor de Cultura tenia l’encàrrec de cercar una programació més adient a les demandes de Barberà i una altra proposta cultural i diferent a la que hi havia fins ara i per tant amb un menor cost. Tot per explicar que el pressupost era inferior. Ja la tenim la proposta de temporada i val molt la pena, es agosarada i de qualitat, però no ens atrevim a dir que sigui adient per Barberà. El temps ens ho dirà i ja diem ara que no mesurarem ni valorarem aquesta proposta pel nombre d’espectadors, com va insinuar la senyora Pérez. Sabem qui treballa per tenir aquesta programació i els esforços que hi posa i el molt que pateix. No es pot justificar les accions amb criteris no mesurables doncs es pot patir l’efecte bumerang. Entrem en la recta final del segon any de legislatura i sabem que hi haurà canvis. Potser alguns d’aquests canvis que s’especulen ja porten amb ells el bumerang que deiem. Feliç 2017 per a tothom. Molt bon any.

l’Independent 291 sortirà al carrer el 10 de febrer de 2017

2.

cartes al director

Ja fa uns quants mesos que a Barberà del Vallès s’ha incrementat de manera significativa el nombre de persones que es queixen de rebre trucades poc habituals i que els demanen coses que no encaixen gaire. Per exemple una trucada des del CAP per oferir-te algun producte sanitari o per fer-te una enquesta a casa. No cal recordar les visites dels venedors agressius que et menteixen per intentar obtenir les teves dades i fer-te una proposta millor. Per aquest motiu us envio les recomanacions que fan els Mossos d’Esquadra per tractar aquests temes: Si us telefonen anunciant-vos que us ha tocat un viatge i que per obtenir-lo s’ha de trucar a un número de telèfon (generalment un 806 o 807), segur que és una estafa, que acabareu notant a la factura telefònica. Quan us facin una enquesta telefònica, no faciliteu les vostres dades personals a l’interlocutor.

Alerta amb les trucades de telèfon

editorial

Adreceu les vostres cartes, amb un màxim de 15 línies, indicant el vostre nom, adreça, telèfon i DNI a: L’Independent Av. Generalitat, 53 àtic 2ª 08210 Barberà del Vallès o independentbarbera@ceres.cat

No lliureu documentació amb dades de caràcter personal. Amb l’excusa de conèixer el vostre consum d’aigua, llum o gas o de comprovar si les vostres dades són correctes, potser us demanaran un document o una factura: no lliureu aquesta documentació ja que les vostres dades poden ser utilitzades per a altres finalitats no desitjables. Desconfieu de persones desconegudes que us diuen que són amics d’algun familiar vostre o d’algun veí i que us demanen diners per a alguna emergència.

Judit González

la vinyeta


l’independent de Barberà

Medi Ambient

13 de gener de 2017

La lluita contra la contaminació automobilística prioritat dels governs Des del passat mes de juliol de 2016, la DGT, està enviant a cada propietari de vehicle una etiqueta que indica quant contaminem Les mesures preses per l’Alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena, respecte la contaminació de l’aire són una mesura més de les moltes que s’han estudiat per combatre la situació de la mala qualitat de l’aire, sobretot a zones metropolitanes. La DGT ha classificat el parc automobilístic en funció del seu impacte contaminant. El resultat de la classificació, que s’ha publicat al BOE, reconeix un total de 16 milions de vehicles com a nets. Els titulars d’aquests rebran en els propers dies una etiqueta per engan-

L’AMB estudia prohibir la circulació del vehicles dièsel anteriors a l’any 1996 a partir de 2018 en la primera corona de municipis entre Castelldefels, Castellbisbal i Tiana

Europa

Per a les grans ciutats europees no es cap novetat doncs ja fa dies que tenen algun tipus de control o restricció. Actualment, més de 220 ciutats europees han delimitat zones de baixa emissió on l’accés dels no residents està prohibit o només s’hi permet circular els vehicles amb menys emissions de partícules contaminants, com succeeix a Atenes, París, Oslo, Estocolm, Hèlsinki, Londres, Viena, Budapest, Lisboa, Bucarest o Dublín, entre altres capitals. En alguns casos s’han establert peatges per circular pel casc urbà. Per regla general, ni els autobusos ni els camions de més de 3,5 tones hi poden entrar.

de més de 8 places i els de transport de mercaderies, tant de gasolina com dièsel, matriculats a partir de 2014. xar a l’automòbil que l’identificarà Per últim, l’etiqueta B la duran els com a tal. Zero emissions, ECO, C turismes i furgonetes lleugeres de gai B són les quatre modalitats amb les solina matriculades a partir del gener del 200 i dièsel a partir de genere de quals s’han classificat. 2006, així com els vehicles de mñes de 8 places i els de transport de merLa classificació caderies matriculats a partir de 2005. Els vehicles Zero emissions són ciclomotors, tricicles, quadricicles; Beneficiar qui menys turismes; furgonetes lleugeres, vecontamina hicles de més de 8 places i vehicles de transport de mercaderies classi- La classificació del parc té com a obficats en el registre de la DGT com jectiu discriminar positivament els vehicles elèctrics de bateria, vehicles vehicles més respectuosos amb el meelèctrics d’autonomia estesa, vehicles di ambient i ser un instrument eficaç elèctric híbrids endollables amb una en polítiques municipals, siguin resautonomia mínima de 40 quilòme- trictives de trànsit en episodis d’alta tres o vehicles de pila de combusti- contaminació, com de promoció de ble. Són ECO tots aquells turismes, noves tecnologies mitjançant benefifurgonetes lleugeres, vehicles de més cis fiscals o relatius a la mobilitat i de 8 places i vehicles de transport de el medi ambient. La categorització mercaderies classificats en el registre s’ha originat en el Pla Nacional de la com a vehicles híbrids endollables Qualitat de l’Aire i Protecció de l’Atamb una autonomia menor als 40 mosfera 2013-2016 (Pla Aire), en el quilòmetres, vehicles híbrids no en- qual s’afirma que tant les partícules dollables, vehicles propulsats per gas com el diòxid de nitrogen tenen en el natural o per gas liquat del petroli. trànsit rodat la principal font d’emisPortaran l’etiqueta C els turismes i sió a les grans ciutats. Per aquest furgonetes lleugeres de gasolina ma- motius, el pla proposa la classificació triculades a partir de 2006 i dièsel a dels vehicles en funció dels nivells de partir de 2014, així com, els vehicles contaminació que emeten. 3.


Ple Municipal

l’independent de Barberà

13 de gener de 2017

Manca de generositat del PSC en la vo de les ordenances fiscals de l’a El darrer Ple de l’any, celebrat el 21 de desembre, va aprovar de manera definitiva les ordenances fiscals i els pressupostos municipals. Ambdues qüestions es varen tractar en l’apartat d’urgència, deixant la resta pel Ple normal i que es va passar amb la unanimitat de tots els grups. REDACCIÓ

De nou amb retard i, en aquesta ocasió fins i tot comentat pel portaveu de Recuperem en l’apartat de precs i preguntes, va començar la sessió plenària número 11 del Ple municipal. Per no malmetre les possibles vacances de ningú, s’havia aprovat celebrar el Ple una setmana abans de la data fixada a principis d’any i bàsicament amb un ordre del dia que només portava com a tema a debatre l’aprovació de les ordenances fiscals. Tot just aprovada l’acta de la sessió anterior sense cap incidència es va traslladar el tema d’ordenances a l’apartat dels temes d’urgència, per tant a la primera part es varen debatre la resta de temes del Ple i a urgències la part més important. Unanimitat

D’aquesta manera va passar la primera part del Ple, unanimitat de tots els grups en tots els temes que es varen tractar i aprovar. En primer lloc es va acordar iniciar l’expedient per a la contractació mitjançant pro-

4.

cediment obert, del Servei d’Atenció Domiciliaria del municipi de Barberà del Vallès, amb un import màxim de licitació de 1.898.800,08 euros corresponents als dos anys de durada del contracte, prorrogables a quatre i amb previsió d’inici l’1 de maig de 2017. El senyor Clarà va informar que aquest és un servei difícil de remunicipalitzar. A continuació, la senyora Carmina Pérez, va explicar les bases reguladores de concessió d’ajuts econòmics i d’infraestructura a les associacions de mares i pares d’alumnes dels centres educatius que es presentaven per ser aprovades i sense cap intervenció as va passar a la votació unànime de tots els grups que ja havien tractat el tema a portaveus. Un altre tema que va passar molt ràpidament va ser l’aprovació inicial del reglament municipal sobre l’ús de la xarxa de clavegueram que va ser l’únic d’aquest apartat que no va tenir unanimitat, doncs PP i PSC varen abstenir-se per decidir el seu vot en l’aprovació definitiva. Unanimitat total per declarar les obres de l’edifici de Nodus Barberà d’interès o utilitat municipal i poder tenir els màxims beneficis fiscals. I també unanimitat en el projecte de mesures de protecció i recuperació del Torrent de Can Llobateres. El senyor Fabià Díaz va explicar abastament el projecte i l’influencia i afectació d’aquest amb altres poblacions de l’entorn.

retardar el debat sobre Ordenances Fiscals i posteriorment Pressupostos. Va ser la senyora Carmina Pérez qui va presentar el tema i explicar les reclamacions que s’havien rebut i quines s’havien acceptat o no i va explicar els motius del si i del no. El PSC va presentar un total de 6 reclamacions o al·legacions de les que 5 varen ser aprovades, nomes la que feia referencia a l’increment de la taxa de l’ICIOS no es va acceptar. Per part de Recuperem es van presentar un total de 8 reclamacions Urgència de les que només es va acceptar una Només la petició d’explicacions res- part d’una d’elles sobre el vehicles pecte d’alguns decrets d’Alcaldia va històrics i la seva consideració. Un

cop escoltats els arguments de la portaveu del govern sobre les reclamacions acceptades i les no acceptades José Luis Rivera, portaveu de Recuperem Barberà va manifestar que tot i considerar que cada cop s’estava més aprop del consens encara hi havia diferències sobretot de model, doncs no es tracta d’un cas concret sinó d’elaborar uns tributs progressius en la seva totalitat, una reivindicació presentada des de fa molts anys pel grup de Recuperem. Per aquest motiu votaran en contra de les ordenances i seguiran treballant per arribar acords en posteriors exercicis. A continuació l’in-


Ple Municipal

l’independent de Barberà

13 de gener de 2017

otació definitiva any 2017 les Ordenances Fiscals de Barberà del Vallès per l’any 2017 es varen aprovar definitivament amb el vot favorable de PCPB, JXB i ERC, l’abstenció de PSC i PP i el vot en contra de RB. Pressupostos

tervenció del senyor Fernández del PP per reafirmar el seu vot d’abstenció i mostrar el seu desacord amb la taxa per tenir un habitatge en propietat buit. Els senyors Pubill d’ERC i Clarà de Junts per Barberà, a més de manifestar el seu acord amb les ordenances que es presentaven a aprovació varen explicar com aquestes ordenances estaven pensades per gravar als que més poden i afavorir als que estan passant dificultats. En el seu torn, el senyor Garcés, del PSC, va agrair l’acceptació de les al·legacions presentades però va lamentar no s’acceptés la de l’ICIO, va explicar i respondre al senyor Rivera de Recuperem una de les taxes però no va fer cap comentari no va donar cap explicació sobre el sentit del vot socialista que finalment va ser d’abstenció. Pels ciutadans i ciutadanes seria bo saber si l’acceptació de les al·legacions presentades només permet arribar a l’abstenció en la votació i que un vot afirmatiu, essent oposició és molt difícil. La manca d’explicació permet fer múltiples interpretacions del tema. Tot i així és una manca de generositat semblant a les que en el seu moment va tenir el grup de govern amb algunes mocions presentades pel grup socialista. D’aquesta manera

Abans de passar a l’aprovació definitiva dels pressupostos municipals es va aprovar provisionalment una ordenança fiscal en forma de taxa d’atorgament de llicencies urbanístiques o per la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme que no va tenir debat doncs va quedar que hi havia trenta dies per presentar reclamacions i en cas que no calgués ja quedaria aprovada amb els vots del govern. Així es varen abstenir PP, RB i PSC. La senyora Carmina Pérez va entrar de ple en pressupostos donant publicitat a qui havia presentat reclamacions. En primer lloc Recuperem Barberà, la senyora Maria Trinidad Martos López en nom de la Plataforma per una secundària de qualitat a Barberà del Vallès i el Partit del Socialistes de Catalunya. Tal i com va fer amb les ordenances ha fet amb els pressupostos i ha anat explicant totes i cadascuna de les reclamacions. Per part dels reclamants es presenten propostes d’inversions bàsicament entre les que destaca una per fer la remodelació de l’IES Can Planas que han presentat la senyora Martos i el PSC. La resposta de l’equip de govern ha estat la no acceptació de cap de les propostes doncs han reclamat la seva capacitat com a govern de marcar els tempos i les pautes per fer les inversions de cada pressupost. Que moltes de les propostes de l’oposició estan sobre la taula però l’ordre de prioritats d’aquest govern és unes altre. En el torn de resposta, el senyor Rivera de Recuperem, entén que quan es facin modificacions de crèdit es tindran en compte les propostes doncs s’han dit que es veuen amb bons ulls i ha manifestat que com a oposició té la facultat i el dret de presentar propostes d’inversions. Finalment va manifestar la intenció del vot en contra als pressupostos. El senyor Pere Pubill ha manifestat

el seu suport total al pressupost i ha demanat paciència a la resta de grups, a més d’explicar algun punt dels temes de la seva responsabilitat. El senyor Clarà, va agrair les aportacions i va respondre a alguna intenció sobre els projectes presentats. El senyor Garcés incideix en el tema de les modificacions de crèdit i recorda que el 2016 ja n’havien fet 13 i per tant creu que en alguna propera s’inclogui alguna de les propostes, igual com va manifestar Rivera de Recuperem. Aprofita la seva intervenció, Garcés, per fer un repàs a diferents aspectes del pressupost i aportar intencionalitat de les propostes socialistes. Finalment ha recordat que el PSC no votarà a favor del pressupost de la Generalitat on hi ha dos municipis del Vallès que no tenen ni un euro assignat com a inversió i un d’ells és Barberà, potser des d’ERC ens podrien ampliar aquesta informació, com a membres del govern de la Generalitat. Finalment es van aprovar els pressupostos municipals per 41.049.796,24 euros el de l’Ajuntament, 776.460,44 euros el de AISA i 4.813.921,98 euros el de SABEMSA. amb els vots a favor de PCPB, JXB i ERC, l’abstenció del PP i el vot en contra de RB i PSC.

Precs i preguntes

Només va intervenir el senyor José Luis Rivera de Recuperem qui va precs i preguntes. Primer tres precs. La carta rebuda per totes les famílies de Barberà sobre el tema de la subvenció del material escolar quin costa ha tingut, el segon prec ha estat respecte la puntualitat en l’inici de les sessions i en tercer lloc que quan l’Alcaldessa felicita a la població ho ha de fer en nom del consistori i no només de l’equip de govern. Després tres preguntes. La primera un clàssic, el cost de la confecció del pessebre de la plaça de la Vila, en segon lloc ha preguntat per la no presència de la figura de l’Handala i finalment la presència de galls d’indis tancats en gàbies en el pessebre. La senyora Fuster ha manifestat que pren nota dels precs i el senyor Díaz ha donat resposta sobre el pessebre. Abans de tancar la sessió plenària hi havia una paraula demanada per part d’un ciutadà, José Luis Flores Calvache, que explica s’ha presentat a unes proves de selecció per ocupar un lloc de treball que segons ell ja fa 7 anys que fa la feina i en canvi li diuen no té capacitat pel lloc de treball. 5.


Serveis

l’independent de Barberà

Farmàcies de guàrdia Palomeras -Via Sant Oleguer, 2 dia 13 de gener Palomeras -Via Sant Oleguer, 2 dia 14 de gener Blanca - Suades -Av. Tibidabo, dia 15 de gener Perelló -Anselm Clavé, 8 dia 16 de gener Budallés -Av. Burgos, 42 BADIA dia 17 de gener A. Galceran- Pg. Dr. Moragas, 184 dia 18 de gener Ferrer - Av. Burgos, 4 BADIA dia 19 de gener Pagés - Av Generalitat, 92 dia 20 gener Sisquella-Roig - Av. Costa Brava, 19 BADIA dia 21 de gener Palomeras -Via Sant Oleguer, 2 dia 22 de gener Bertran - CC Baricentro porta 5 local 151 dia 23 de gener S.Galceran - Av. Generalitat, 41 dia 24 de gener Losa- Av. Mediterrani, 26 BADIA dia 25 de gener Palomeras -Via Sant Oleguer, 2 dia 26 de gener Ruzafa - Doctor Moragas, 249 dia 27 de gener Blanca - Suades -Av. Tibidabo, dia 28 de gener Palomeras -Via Sant Oleguer, 2 dia 29 de gener Budallés -Av. Burgos, 42 BADIA dia 30 de gener A. Galceran- Pg. Dr. Moragas, 184 dia 31 de gener

Ferrer - Av. Burgos, 4 BADIA dia 1 de febrer Pagés - Av Generalitat, 92 dia 2 de febrer Sisquella-Roig - Av. Costa Brava, 19 BADIA dia 3 de febrer Granero -Algarve, 2 BADIA dia 4 de febrer Bertran - CC Baricentro porta 5 local 151 dia 5 de febrer S.Gakceran - Av. Generalitat, 41 dia 6 de febrer Losa- Av. Mediterrani, 26 BADIA dia 7 de febrer Palomeras -Via Sant Oleguer, 2 dia 8 de febrer Ruzafa - Doctor Moragas, 249 dia 9 de febrer Blanca - Suades -Av. Tibidabo, dia 10 de febrer Palomeras -Via Sant Oleguer, 2 dia 11 de febrer Budallés -Av. Burgos, 42 BADIA dia 12 de febrer A. Galceran- Pg. Dr. Moragas, 184 dia 13 de febrer Ferrer - Av. Burgos, 4 BADIA dia 14 de febrer Pagés - Av Generalitat, 92 dia 15 de febrer Sisquella-Roig - Av. Costa Brava, 19 BADIA dia 16 de febrer Granero -Algarve, 2 BADIA dia 17 de febrer López - Del Boscc, 105 dia 18 de febrer Palomeras -Via Sant Oleguer, 2 dia 19 de febrer

Telèfons d’interès Ajuntament 93 729 71 71 CAP Barberà 93 719 25 40 CAP Rosa dels Vents 93 719 42 81 CAP Badia del Vallès 93 719 26 01 Ambulàncies 24 hores 904 106 106 Creu Roja 93 726 66 66 Bombers 93 726 00 80 Ràdio Barberà 93 729 44 71 Fundació Barberà Promoció 93 719 28 37 Esports 93 729 19 27 Tanatori 93 719 27 78 - 93 580 97 10

6.

AA.VV. Can Gorgs 93 718 03 31 AA.VV. Can Gorcs II 93 719 28 37 ext. 1204 AA.VV. Eixample-Can Llobet 93 729 37 39 AA.VV. la Romànica 93 729 17 39 AA.VV. Parc Central 633 906 230 Federació AA.VV. Barberà 93 719 28 37 Radio Taxi Barberà 93 729 07 07 Policia Local 93 719 00 90 Guardia Civil 93 719 36 10 Policia Nacional 93 724 75 00 Mossos d’Esquadra 112 - 93 734 61 00

Oficina Treball Generalitat 93 718 85 11 Aigua - SABEMSA 93 729 46 02- 93 729 55 00 (avaries) Gas Natural 900 100 251 Fecsa-Endesa 800 750 333 Jutjat de Pau 93 729 20 35 Correus 93 718 52 79 BCU (Ass. Comerciants) 93 729 08 91 Parc Taulí 93 723 10 10 Recollida estris vells 93 279 35 35 Oficina Municipal Habitatge 93 719 41 20 NODUS Barberà 93 729 72 72

13 de gener de 2017

ull de dona

Núria Riu

Seguim treballant

Espanta i emprenya que aparegui una notícia que doni la xifra de 3.600 denúncies per violència masclista només en els darrers tres. És molt greu, però no és més que un petit percentatge (entorn al 30%, alerten les enquestes) de la violència extrema que pateixen les dones en l’àmbit de la parella o l’exparella. I només és la peça més visible i reconeguda d’un engranatge de violències contra les dones àmpliament invisibilitzat -negat, fins i tot- i, en bona part, donat per descomptat en el funcionament de les relacions socials. Segons l’estudi ¿Fuerte como papá? ¿Sensible como mamá? Identidades de género en la adolescencia, elaborat pel Centre Reina Sofia, només un 12% dels joves diuen no haver conegut cap acte de violència exercit per un noi cap a una noia. D’altra banda, el mateix estudi indica que un 38% dels joves diuen haver vist o sentit insultar la parella i el 31% coneixen casos en que el noi envia missatges per espantar la noia. Sembla, doncs, que la freqüència d’actituds masclistes i comportaments violents en el jovent és prou significativa, però, tot i així, ells i elles no solen sentir-se identificats quan es parla de violències masclistes. Què ens cal fer diferent per aconseguir que les noves generacions facin un pas en l’eliminació de les violències masclistes i la desigualtat estructural que les sustenta? Segurament, d’entrada, recordar-nos que les violències masclistes tenen la base i en la desigualtat entre homes i dones i que aquesta és, a hores d’ara, encara molt vigent. El fet que hàgim incorporat lleis contra la violència masclista i d’igualtat, que estigui present en discursos polítics i, fins i tot -amb molta sort o amb una data commemorativa prop-, de vegades es facin tallers de prevenció de la violència en alguns instituts, no suposa que hàgim arribat a viure una igualtat real.


Opinió

l’independent de Barberà

13 de gener de 2017

Enrique Rodríguez - Secretari general - CCOO del Vallès Occidental

Hi ha sortides, tenim propostes, falten voluntats Hi ha qui s’entossudeix a situar un debat fictici i interessat sobre la insostenibilitat del nostre sistema de pensions. Un model que és de repartiment, solidari, intergeneracional i que es nodreix econòmicament i bàsicament amb les cotitzacions a la Seguretat Social d’empresaris i empresàries i de treballadors i treballadores en actiu per sufragar les pensions de les persones treballadores que han cotitzat al sistema i que estan inactives. Deia que el sistema es finança bàsicament amb cotitzacions, i és així, però no ha de ser l’única font d’ingrés. El nostre actual sistema ho permet. És més: són necessàries altres fonts de finançament. Encara que també és cert que els ingressos per mitjà de les cotitzacions a la Seguretat Social encara tenen un recorregut important. La situació actual d’esgotament dels fons de reserva —i no guardiola— té a veure amb la crisi i la situació de recessió econòmica que patim. Però no hem d’oblidar que les polítiques desplegades pel Govern del PP, per exemple, amb la reforma laboral del 2012, han contribuït de manera notable a la situació actual de manca d’ingressos. A més, aquest ha pres altres decisions regressives que han provocat la reducció d’ingressos a la Seguretat Social, com “la tarifa plana”. Totes aquestes polítiques, amb una clara base ideològica, han minvat la capacitat d’ingressos fins al punt de no poder recaptar prou per fer front al pagament de les pensions actuals i haver de fer front a la retribució utilitzant els fons de reserva. Hi ha qui diu que són per a això i que es van crear per a això. Però és rotundament fals: es van crear per fer front a una situació conjuntural que es pogués donar, en concret, per l’increment futur de persones que accediran al sistema públic de pensions, el qual s’incrementarà de manera important. Havien de servir per fer front a la despesa mentre es buscaven sortides per incrementar els ingressos i acomodar el sistema a la nova realitat, però es parlava de l’any 2050. Aquest Govern ha sufragat des del 2012 les seves polítiques de retallada i de tarifes planes amb la capacitat d’estalvi del sistema de pensions, modificant la llei que regulava el límit de despesa i L’Independent

destinant 60.000 milions a fer front al pagament del deute i a subvencionar empreses per contractar personal. Per cert, els fons de reserva es creen el 1996 gràcies a la concertació social (Pactes de Toledo), però fins en aquesta data els excedents que es generaven en el sistema, els utilitzaven els governs de torn per subvencionar altres menesters que no tenien res a veure amb el sistema de pensions. Si els excedents del sistema s’haguessin quedat en el mateix sistema, avui els fons de reserva gaudirien d’una bona i important salut econòmica. Dit això, cal recordar per què és important tenir-ho en compte, ja que la situació de l’ocupació, la contractació precària, la devaluació soferta en els salaris aquests últims anys, etc., han tingut molt a veure amb la disminució dels ingressos. Així que podem concloure que la reforma laboral del 2012, imposada pel PP i aclamada per CiU en el seu dia, ha tingut efectes molt negatius per al sistema. Avui la despesa en pensions a Espanya suposa una mica més de l’11% del PIB i pot arribar al 15%. CCOO ha presentat una proposta per augmentar l’ingrés a 71.000 milions d’euros. És possible fer-ho i ens situaríem a nivells com els d’Itàlia (15,7%), França (14,9%), Finlàndia (14,2%) o Àustria (13,9%), per posar alguns exemples del nostre entorn. La nostra proposta és pública i coneguda, i el nostre secretari general l’ha presentada a la Comissió Parlamentària dels Pactes de Toledo. Algunes mesures han de ser d’aplicació immediata, perquè així ho requereix la situació, com ara augmentar i no limitar les bases màximes de cotització, o incrementar la base mínima de cotització i posar fi a la política nefasta de tarifa plana imposada pel PP. També és necessari, i és factible a curt termini, que l’Estat assumeixi la despesa de gestió de la Seguretat Social, ja que és l’única despesa de l’Administració que no se sufraga amb la imposició general. Això significaria alliberar gairebé 4.000 milions d’euros per destinar-los al sistema de pensions. També és cert que elevar els tipus de cotitzacions és una mesura que contribuiria a incrementar l’ingrés, i més si tenim en compte que l’any 1982 els ingressos a càrrec dels empresaris i empresàries eren de l’ordre del 27,28% i els dels treballadors i treballadores, del 4,82%, amb un total del 32,10%. Des

de l’any 1995 fins avui els empresaris i empresàries aporten un 23,60% i els treballadores i treballadors, un 4,70%, amb un total del 28,30%. Hi ha recorregut per fer propostes. I CCOO les està fent: equiparar les bases del règim general (RG) i del règim especial dels autònoms i autònomes (RETA); alimentar l’ingrés via impostos; finançar les pensions de mort i de supervivència (més conegudes com viduïtat i orfandat) amb impostos, però sense canviar el seu règim jurídic i que segueixin sent part del sistema de la Seguretat Social; apostar fermament per un altre model productiu de més valor afegit, amb un fort protagonisme de la tecnologia en els processos i amb una forta presència de R+D+I que permeti posar fi a la precarietat, tenir salaris dignes i eradicar la pobresa laboral, i fer un primer pas vital: derogar les dues últimes reformes laborals, la del 2010 i la del 2012. Per abordar una situació com l’actual, ja tenim l’eina adequada, gràcies al diàleg i a la concertació social. Són els Pactes de Toledo, i és aquí on ha de donar-se el diàleg, la negociació i l’acord. I no amb la imposició del PP de l’any 2013, que ens ha portat, entre altres coses, a devaluar les pensions actuals. Fa poques setmanes es va presentar una proposició de llei per augmentar el salari mínim interprofessional (SMI) a 800 euros per al 2017, a més d’articular mecanismes perquè, de forma “automàtica”, l’SMI arribi, durant la legislatura, a 1.030 euros, que és el 60% del salari mitjà a Espanya, com així estableix la Carta social europea. Hi va haver una majoria de partits polítics de l’arc parlamentari que van donar suport a la proposició presentada a instàncies de CCOO i UGT. Com era esperable, però, els senyors i senyores del PP no hi van estar d’acord. La sorpresa va ser que el PSOE, en un atac de protagonisme electoralista i d’intent de guanyar legitimació pública (és una opinió personal), va pactar amb el PP augmentar l’SMI a uns escassos 700 euros per a l’any 2017, cosa que suposa una punyalada al diàleg social, però també una retallada en l’expectativa d’ingrés a la Seguretat Social i, a més, no es garanteix l’evolució i els increments futurs durant la legislatura. En definitiva, el nostre model de Seguretat Social té sortida, però cal prendre decisions per afrontar els reptes i per

no es fa responsable ni té per què compartir les opinions expressades a la secció d’opinió d'aquesta publicació

tribuna

donar solucions a curt, a mitjà i a llarg termini. Nosaltres, CCOO, tenim propostes per garantir el sistema públic de pensions, i ho volem fer en el marc de la negociació i el diàleg social. I si cal recórrer a la mobilització, també. I per reclamar la recuperació d’aquests drets socials i laborals que s’han anat perdent els darrers anys, el proper 15 de desembre s’han convocat concentracions per defensar l’ocupació, els salaris i les pensions. Al matí són descentralitzades a la província de Barcelona; a la tarda, a les 17 hores, hi ha una assemblea a la seu de CCOO, a Via Laietana, 16, i a les 18 hores es duu a terme una manifestació fins a la seu de Foment del Treball. I és que la majoria dels treballadors i les treballadores reclamem solucions urgents als nostres problemes. Ja no podem esperar més! .

Amb

el suport de:

núm.

290

Edicions Ceres SCP J66273954 Doctor Moragas, 232 SA1ª 08210 Barberà del Vallès Tel.- 651 831 282

Editor: Francina Ricart Consell directiu: Manoly Arriaga, Francina Ricart, Efrem Utrera, Rosina Bertran, Carles Ortiz Directora: Manoly Arriaga Redactors: Francina Ricart,David Martín, Judith González, Efrem Utrera Maquetació: Maria Vilarnau Fotografia: David Martín, Imanol Ortíz P ublicitat :

Manoly Arriaga

651 831 282 Imprimeix: Bibi Digital Dipòsit legal: B-52445-04

7.


l’independent de Barberà

Entreteniments

13 de gener de 2017

la recepta

Fernando Martínez

http://espiralesdetinta.blogspot.com

microrelats

El favorito Te quiere, mamá no deja de repetírtelo. Sabes que papá no se ha cansado de ti porque continúa visitándote cada noche, mientras todos en casa hacen como si durmieran. Es verdad que desde que no lloras parece haber perdido el interés, pero no tiene nada que ver contigo porque sigues dándole todo lo que pide. No debes tener celos del niño nuevo, aunque se encierre a jugar con él en tu habitación. Tarde o temprano se cansará, lo arrinconará igual que a los otros. Si mamá dice que papá te quiere, es que te quiere. Ella lo sabe todo.

8.


Mascotes

l’independent de Barberà

13 de gener de 2017

Una mascota no es un bien inmueble El Código Civil español cataloga los animales de compañía como bienes y pueden ser embargados, mientras que en Catalunya está prohibido Más de 137.000 perros y gatos recogidos en España durante 2015 han perdido y que llevan microchip y pueden ser identificados y devueltos a sus propietarios. Los datos de 2015 reflejan que el 31% de los perros recogidos estaban correctamente identificados; una cifra en claro contraste con el caso de los gatos, en el que solo alcanza el 3%.

El pasado año, un total de 104.501 perros y 33.330 gatos fueron recogidos por las sociedades protectoras en nuestro país, según el “Estudio Fundación Affinity sobre el abandono y la adopción 2016”. A pesar de la tendencia a la baja de la cifra de animales de compañía que llegan a entidades protectoras a lo largo de los últimos años, el descenso es modesto y la cifra sigue siendo muy elevada. “Es preocupante que sigan dándose tantos abandonos de animales. Es un problema estructural, que demanda una mayor intervención y cooperación de todos los agentes implicados en su prevención, tanto públicos como privados. Desde Fundación Affinity promovemos la adopción responsable y creemos que la reflexión previa a la acogida de un animal de compañía en casa es clave para anclar un compromiso a largo plazo, y contribuir a reducir los casos de abandono”, señala Isabel Buil, directora de Fundación Affinity.

¿Por qué y cuándo se abandona?

Aunque existe una creencia de que el mayor número de abandonos se da en el periodo estival, el estudio de Fundación Affinity refleja, un año más, que la recogida de perros se mantiene estable a lo largo del año en el caso de los perros (1r cuatrimestre 32%, 2o cuatrimestre 35%, 3r cuatrimestre 33%) y es en el caso de los gatos donde encontramos un pico de recogidas durante el segundo cuatrimestre (1r cuatrimestre 27%, 2o cuatrimestre 42%, 3r cuatrimestre 31%) que se debe al ciclo natural de reproducción de los felinos, muy estacional durante este periodo. En cuanto a las razones declaradas por los propietarios que entregan a su animal de compañía a un refugio, según el estudio, el principal motivo es el comportamiento del animal (15%), seguido por las camadas no deseadas (14%) y los factores econó-

Destino de los animales

Del total de animales de compañía recogidos por las protectoras en 2015, menos de la mitad fueron adoptados (44%), un 19% se devolvieron a su propietario gracias a estar identificados con microchip, un 14% sigue viviendo en la protectora y un 10% fueron sacrificados. La tendencia en la tasa de adopción de perros se ha estabilizado durante los últimos tres años. En 2013 un 47% de los perros recogidos fueron adoptados, esta cifra bajó hasta el 45% en 2014 y subió un punto el año pasado hasta el 46% de los perros. En lo que se refiere a gatos, si bien la cifra es menor, sí se aprecia un incremento de las adopciones en los

micos (12%), que había sido la razón más importante en los últimos años. El fin de la temporada de caza (10%) y el cambio de domicilio (9%), completan el listado de los cinco motivos más declarados. ¿Qué tipo de animal es abandonado?

El 80% de los perros y el 89% de los gatos abandonados son mestizos y la mayoría de ellos llegan al refugio en la edad adulta, aunque también son recogidos animales sénior de edad avanzada y cachorros, especialmente en el caso de los gatos como consecuencia de las camadas no deseadas. Más del 66% de los animales que ingresan en un centro de acogida han sido encontrados en la calle. El 34% restante fueron llevados directamente a las entidades de acogida, y de estos tan solo un 30% son entregados por la persona que abandona. El tiempo de permanencia en el refugio de los cachorros es mucho menor, unos tres meses, que el de los perros y gatos de mayor edad, que pasan un tiempo medio de estancia de siete meses. El menor tiempo de permanencia de los cachorros en el refugio puede explicarse por el atractivo que posee un animal joven para muchos adoptantes.

últimos tres años. En 2013, el 37% de los gatos recogidos por las protectoras fueron adoptados. Esta cifra ha ido creciendo hasta alcanzar un 40% en 2014 y un 41% en 2015. Durante los últimos años también va en aumento el porcentaje de animales de compañía recogidos que se 9.


l’independent de Barberà

Entrevista

13 de gener de 2017

José Núñez Sevilla presidente de la Unió Espòrtiva Barberà de básquet José Núñez, más conocido per la mayoría de ciudadanas y ciudadanos de Barberà del Vallès, como Pepe el del básquet, preside la entidad fundada el año 1968, desde hace más de veinte años. Jugador de balonmano en su juventud y amante del deporte en general, no rehuyó la responsabilidad de tomar las riendas del club y además de hacerlo crecer consolidarlo como club deportivo federado y como entidad social de la ciudad. Con el primer equipo el Liga EBA y más de 250 jugadores y jugadoras de todas las edades practicando básquet, van a presentar en sociedad, el próximo mes de mayo, un nuevo proyecto que define la filosofía del club dirigido por José Núñez y muestra de manera clara como entiende la forma de convivencia social de una entidad deportiva. Barberà Team Building Values es el proyecto que la UE Barberà pondrá sobre la mesa en mayo para que el trabajo de las entidades deportivas con los jóvenes no sean solo las de la practica de un deporte y los resultados que con ello se consigan.

REDACCIÓ

Entre chicos, chicas y de todas las edades. ¿ Cuanta gente mueve el ¿Cual es la radiografía del basquet club? en Barberà actualmente? Aproximadamente unos 250 actualNos encontramos en una situación mente entre todas las edades de estabilidad deportiva y social en la entidad, manteniendo un creci- ¿Como se mantiene todo esto? miento sostenible y alcanzando los Con las cuotas de los deportistas, objetivos marcados dado el volu- la búsqueda de colaboradores, pamen actual de deportistas. Sin em- trocinadores, sorteos, actividades y bargo debemos ser mas ambiciosos subvenciones publicas. en el trabajo técnico y en crear una base aun más amplia de Escoles de Tenemos al primer equipo en liBasquet en la ciudad. ga EBA y parace que consolidado

10 .

deportivamente ¿también en las demás cosas? El equipo está haciendo una gran temporada y tiene un gran compromiso con todo lo que estamos haciendo. Respecto a las demás cosas, estamos en ello. Es una de las razones por las que nace Barberà Team Building Values.

gestión deportiva y servicio social innovador en el ámbito del deporte amateur con el desarrollo de una serie de programas de ámbito formativo, de transmisión de valores, de inclusión social, de solidaridad…

¿Cuanto de la vida personal se sacrifica por hacer lo que usted hace? Si haces algo que te gusta, no lo ¿Barberà debería aspirar a más? Aspiramos a mejorar y mejorar, a considero sacrificio. La clave es ir desarrollar un nuevo proyecto que de la mano de personas que les apanos lleve a consolidar un modelo de sione tu actividad


l’independent de Barberà

¿Compensa? Compensa si se alcanzan los objetivos, e incluso si has dado todo por conseguirlos. El balance general es muy satisfactorio. ¿Porqué aparece este proyecto? Nace de la inquietud de un equipo humano, de su trabajo en equipo, apasionados por la gestión deportiva, la formación, la transmisión de valores y creación de programa que quiere mostrar la capacidad que el deporte nos da para enseñar y difundir valores de vida a través de un grupo de deportistas excepcionales en su formación humana. Queremos unir el máximo de sinergias posible. ¿Como lo explicaría a la ciudad si tuviese oportunidad? Les diría que Barberà Team Building Values es un proyecto apasionante que espera aportar mucho valor a la sociedad, que busca unir sinergias y experiencias, desarrollar programas sociales, formativos, para la juventud. Iremos con nuestros jugadores a las escuelas de la ciudad a inculcar valores, realizaremos diversos actos de inclusión social donde deportistas discapacitados nos transmitirán todos sus valores y destrezas e interactuaran con los asistentes, desarrollaremos nuestras propias redes sociales para mostrar valores y contravalores y un punto de reflexión diferente, e intentaremos transmitir nuestros valores como equipo en todo lo que hagamos. Tenemos el reto de consolidar un modelo de referencia social a través de un equipo de deportistas amateur que se ponen al servicio de la sociedad para transmitir los valores aprendidos tras años de formación y competición compaginando con estudios y/o trabajo y un equipo gestor con dilatada experiencia en el ámbito de gestión deportiva.

Entrevista

Una vez presentado. ¿Cuales son los siguientes pasos a dar? Tenemos previsto presentar el proyecto en sociedad el próximo mes de mayo. Hasta esa fecha, tenemos muchas cosas que hacer, entre ellas, una visita a un colegio público de primaria de Barberà del Vallés para hacer una 1ª acción de nuestro programa FEM VALORS y un 1er acto de nuestro programa PODEM I VOLEM de inclusión social. La intervención de las administraciones públicas serían positivas o mejor que ayuden desde fuera? Su colaboración la consideramos esencial, ya que nuestro idea se basa en un proyecto de ciudad que ofrece una serie de programas transversales dirigidos a diferentes ámbitos sociales, educativos, de juventud, deporte,…….. En este sentido, ya hemos presentado el proyecto al Ayuntamiento, mantenido varias reuniones y estamos a la espera de poder cerrar un convenio de colaboración.

13 de gener de 2017

Filosofia de la U.E.Barberà en la Escuela de Básquet 1-Nuestro máximo objetivo como Escuela de Básquet es conseguir que los niños y niñas jueguen aprendiendo un deporte, y que lleguen a las categorias superiores de la UE Barberá, llenos de ilusión. 2-Primero de todo nos interesan las personas, despues los jugadores. 3-La buena planificación como medio para conseguir un trabajo bien hecho. 4-La Escuela es de todos: niños y niñas, entrenadores, padres..... 5-Queremos tener una personalidad y forma própia de trabajar con los niños y niñas. 6-Así son nuestras Escuelas de Básquet, creciendo cada dia con la ilusión de todos los que la formamos.

¿Espera que algún deporte más se sume al proyecto? Nosotros estamos abiertos a cualquier colaboración, idea, sinergia o acuerdo que nos ayude a mejorar y crecer. Para acabar ¿explíqueme el timing que seguirá el proyecto a partir de ahora? Como ya he comentado anteriormente, tenemos previsto presentar Barberà Time Building Values el próximo mes de mayo. Ahora, nos queda por delante un arduo y duro trabajo hasta ese día con las 2 acciones previas, desarrollar el programa, conseguir la colaboración de empresas que crean en nuestro proyecto social, solidario, deportivo y de ciudad y poder cerrar un convenio de colaboración con el ayuntamiento de la ciudad. 11.


l’independent de Barberà

13 de gener de 2017

Barberà viu amb intensitat i molta que conformen el

Des de fa molts anys el període de temps que de desembre fins el sis de gener, o dit d’una Nadal fins la Cavalcada de Reis, li hem dona regidoria de Cultura, i les entitats de la ciuta joria al carrer, per tal de gaudir dels dies de fe ça de la Vila, confeccionat per la brigada d’o enllà del religiós per transformar-se en una del Vallès, el brou, el tió, les paradetes, els c i la Cavalcada de Reis, sense oblidar-nos de Profecia de l’Estel, els pastorets de Barberà, tembre. Totes aquestes són activitats que els que es fa a la nostra ciutat per Nadal i que s tornar a parlar del cost del pessebre i des de de repensar. En altres poblacions s’ha intent cions amb la bona intenció de mostrar la ca reclama i han fet canvis que la ciutadania n enguany, han tornat al de sempre. No pode que ja només és tradició. No volem destacar res en especial de tot el q que la gran participació a tot arreu, sense in acompanyat l’agraïment del Mercat hi pos activitats.

12 .


l’independent de Barberà

13 de gener de 2017

a participació totes les activitats l cicle de Nadal

e va, des de la setmana dels ponts de principis a altra manera, des de l’encesa de les llums de at el nom de “Cicle de Nadal”. L’Ajuntament, at, organitzen tot un seguit d’activitats, la maesta i tradició. La tradició del pessebre a la plaobres del consistori i que te un significat més imatge tradicional i característica de Barberà caga tió dels barris i les entitats, el Barbamec e la campanya de Nadal dels comerciants, la , i totes les activitats del Mercat Onze de sebarberencs diem de memòria quan expliquen són patrimoni ciutadà. En el darrer Ple, es va el govern es va dir que pel proper any s’hauria tat modernitzar o fer canvis en aquestes tradiara més laica de l’administració, tal i com se’ls no ha acceptat gens bé, el cert és que algunes, em caure en l’error de definir com religió allò

que ha passat durant aquests dies, segurament ncidents, és la millor noticia i em pensat que sem un recull de fotografies de les diferents

13.


Cultura

l’independent de Barberà

13 de gener de 2017

Una bona proposta cultural preveu omplir el TMC de gener a maig El proper 27 de gener el TMC obrirà les portes a la nova temporada de teatre, música i dansa de gener a maig 2017. Una proposta semblant a altres temporades amb propostes més alternatives i títols engrescadors per els amants de les arts escèniques. Especial atenció a la proposta familiar amb la ja tradicional de nadons.

Mostra Teatre Amateur

REDACCIÓ

Amb una de les obres més sorprenents de la cartellera catalana, el TMC, obre la temporada de gener a maig 2017. La Fortuna de Sílvia de Josep M. de Segarra ocuparà l’escenari del Cooperativa el proper 27 de gener. L’evolució d’Europa i els trasbalsos de la Segona Guerra Mundial a través dels ulls d’una dona capaç de preservar la seva fortuna privilegiada, malgrat els cops que li esperen del destí i les humiliacions amb què es veurà castigada per la pobresa. L’evolució d’Europa i els trasbalsos de la Segona Guerra Mundial a través dels ulls d’una dona capaç de preservar la seva fortuna privilegiada, malgrat els cops que li esperen del destí i les humiliacions amb què es veurà castigada per la pobresa. Teatre

L’oferta de teatre de la temporada inclou quasi bé tots els estils, si a la d’estrena de temporada la qualifiquem com de teatre pur la següent és de teatre còmic. Una aposta de la com-

14 .

el seu Robot, d’aquí al mes d’abril on La Roda Produccions ens portarà l’atractiva proposta de Aladdin The Pop Musical, una referència als concursos musicals amb l’historia de l’Aladdin que és un dels components del grup musical Top Flash. Es presenten al concurs televisiu Star Band, on els vencedors reben com a premi una gira i l’enregistrament del seu primer disc. I finalment l’espectacle Troc Troc de Mou-lo Projectes. Troc Troc és un espectacle interactiu on els infants entren a l’escenari i descobreixen un espai que canvia i es transforma.

panyia Illana, pel 18 de febrer amb el llaminer tìtol de Far West. Tot un clàssic del gènere amb bandits, indis i herois. El 4 de març visitarà Barberà una de les actrius completes de l’escena catalana, Rosa Galindo, que fa tot el que i cal i molt ben fet. Text i música a La Maternitat d’Elna. I tot just a la setmana següent l’escenari dxel TMC barberenc s’omplirà de dones, les de la Kompanyia Lliure que ens oferiran Revolta de Bruixes, i sense deixar el mes de març, pel que es veu gran mes de teatre a la nostra ciutat, un dels grans del teatre català a escena, Lluís Soler, que ens porta El Bon Pare de Vania Productcons, això ho podrem gaudir el 25 de març. El 8 d’abril una proposta musical molt atractiva i especial on, Judit Neddermann, la jove de Vilassar de Mar, ens presentarà el seu segon treball discogràfic en solitari. Amb tota seguretat estem davant d’un dels talents artístics actuals i que ben aviat no caldrà presentar-la. Un dels espectacles de

la nova temporada que no ens hem de perdre. Encara ens queden dues propostes de les anomenades teatrals, en primer lloc el monòleg, el 13 de maig el televisiu català Peyu i el seu Planeta i Neptú i per acabar el 27 de maig la companyia Les Impuxibles presentarà Limbo. Què passa quan t’identifiques amb un gènere que no és el que el teu cos determina? Limbo és la història d’un trànsit. Les vivències i l’imaginari de l’Albert, que abans era la Berta. Familiar

Analitzem a banda les propostes del teatre i els espectacles per al públic més menut. Així comencem amb una proposta que s’escau molt divertida i interessant la de Samfaina de Colors, Els Tres Porquets es caguen de por. Està programa pel diumenge 29 de gener. El mes de març la història d’una nena, filla d’inventors que s’avorreix i passen coses, La Berta i

A més de totes les propostes comentades la IV Mostra de Teatre Amateur, que va començar el passat mes de novembre seguirà amb la resta de companyies participants i el proper dissabte 14 de gener es representarà La Dona de l’encarregat per la Companyia 8 i així tota la resta d’obres que encara queden pendents: Pronostico Reservado(11 de febrer), Diner Negre(18 de març), Los fantasmas del teatro (1 d’abril) Conte contat, conte girat (8 de maig) i Gusano o Elecciones primarias (20 de maig). La reserva d’entrades i les condicions especials per a grups o abonaments, com sempre als Punts de Venda: A internet: www.tmcbarbera. cat Taquilla del teatre: de dimarts a divendres no festius de 17.30 a 20.30 h i dies de l’espectacle dues hores abans (pagament targeta i efectiu), Telèfon 937 479 493. Casal de Cultura: de dilluns a divendres no festius de 9 a 13 h i de 16 a 21 h (pagament només amb targeta).


Cultura La Diputació de Barcelona acull Andrea Motis, Roger Mas i l’exposició “Salveu-me la mirada” Elena Gadel a la CavaUrpí l’independent

13 de gener de 2017

de Barberà

REDACCIÓ

La Diputació de Barcelona, propietària del llegat íntegre de Miquel Martí i Pol, acull fins el 4 de març l’exposició Salveu-me la mirada, que es podrà visitar al vestíbul de l’edifici de Can Serra. Mercè Conesa ha recordat com la Diputació de Barcelona vetlla pels 311 municipis de la demarcació: «cadascun dels municipis en té una personalitat pròpia, una identitat i la seva importància tal i com en té, precisament, Roda de Ter pel seu llegat cultural». L’exposició està centrada en la creació pictòrica que Joan Pere

Viladecans ha fet per al llibre de bibliòfil Salveu-me la mirada, editat per Enciclopèdia Catalana i basat en una antologia de poemes de Miquel Martí i Pol a càrrec del crític literari Àlex Broch. Amb aquesta exposició, la Diputació de Barcelona contribueix a difondre l’obra del poeta, tot consolidant el seu llegat cultural, educatiu i social de l’artista. Tot i estar basada en el llibre, l’exposició presenta el seu propi discurs per mostrar el vincle que Joan Pere Viladecans estableix amb l’obra de Miquel Martí i Pol, en una original proposta expositiva on poesia i pintura s’entrellacen.

Andrea Motis, Frank Diago, Peyu, Marcos Franz, Sax Gordon i Lluís Coloma, Roger Mas o Elena Gadel són alguns dels noms que passaran en els propers mesos per la CavaUrpí, l’espai de Sabadell destinat als espectacles de proximitat i gestionat per la promotora sabadellenca UiU. La programació d’hivern i primavera 2017 d’UiU Promotors inclou un total de disset espectacles de música, teatre i paraula. D’aquests, quinze es presentaran a la CavaUrpí mentre que els dos restant ho faran en d’altres espais de Sabadell. És el cas del musical infantil Aventura Canina, que es representarà a La Faràndula (26 de març, 18h) i del concert de

presentació del nou CD del grup Blaumut, programat a l’Espai Cultura Sabadell (19 de maig, 22h). Les localitats per a bona part d’aquests espectacles ja es poden adquirir online a la web d’UiU. Les entrades per Aventura Canina, d’altra banda, es poden trobar a través de la plataforma de venda de l’Ajuntament de Sabadell, mentre que els tickets per al concert de Blaumut es posaran a disposició dels espectadors properament a través de Codetickets. Dels primers dies de venda se’n desprèn la gran expectació que han despertat alguns dels espectacles, per als quals s’ha superat el 50 per cent de l’aforament en només tres dies.

15.


Comarca

l’independent de Barberà

13 de gener de 2017

Les urgències del Taulí, en estat crític REDACCIÓ

El servei d’Urgències de l’Hospital de Sabadell es troba en estat crític. Segons denuncia el Comitè d’Empresa i el grup socialista a l’Ajuntament de Sabadell. La situació de col·lapse ja endèmica s’ha agreujat aquests dies per l’augment de pacients amb patologies que empitjoren arran del fred; un fet habitual en aquestes dates. Els sanitaris denuncien que la falta de llits i de personal els porta a viure situacions de màxima tensió cada dia i a “improvisar” solucions per la trentena de pacients de mitjana pendents d’ingrés. Arran d’aquesta situació, la direcció ha decidit obrir els 14 llits d’urgències

que s’havien de posar a disposició del servei a partir del 9 de gener, dins del Pla Integral de les Urgències de Catalunya (PIUC), amb l’objectiu de donar resposta al repunt d’activitat registrat aquests dies. En tot cas, aquest migdia hi havia una cinquantena de pacients esperant llit, una vintena dels quals fa més de 24 hores que estan pendents de pujar a planta. La unitat mèdica d’atenció a les persones en estat crític o que necessiten de forma urgent un ingrés té capacitat per a 35 persones, però cada dia atén entre 60 i 70 pacients. El col·lapse porta el personal mèdic a duplicar els boxs i a habilitar zones d’atenció fora del servei d’urgències. La solució a la situació de les

Eines pels alumnes de secundaria a l’hora de triar el futur REDACCIÓ

Una de les activitats educatives que realitza el Consell Comarcal als instituts de la comarca és “L’aventura del món laboral”. A través d’aquesta activitat s’orienta els i les joves en el seu itinerari formatiu per accedir al mercat de treball i se’ls dóna eines per a la seva formació i per la recerca de feina. Un altre dels objectius de la sessió és presentar els requisits del món laboral envers les persones treballadores. També es donen a conèixer els recursos per a l’ocupació i la formació professional i s’identifiquen els punts d’informació i orientació existents i el seu funcionament. Durant el mes de desembre, l’activitat s’ha por-

16 .

tat a terme a Rubí i a Castellar del Vallès. Aquesta proposta s’inclou a la Guia d’activitats educatives del curs 2016-2017 que edita el Consell Comarcal dirigida a les escoles i instituts de la comarca. En aquest cas es tracta d’una activitat dirigida als cursos d’ESO, Batxillerat, Cicles formatius, PQPI, Formació ocupacional i Escoles d’adults. Les sessions són gratuïtes i tenen una durada d’entre dues i tres hores. Per poder-hi accedir cal emplenar un formulari a través de la pàgina web del Consell Comarcal del Vallès Occidental. També es pot accedir a més informació a través del telèfon 93 727 35 34 o al correu electrònic activitatseducatives@ccvoc.cat.

urgències del Taulí passa per múltiples accions. Segons el comitè d’empresa, el primer pas seria el de disposar de més llits d’hospitalització, però creu que la nova planta pendent de construcció no serà suficient: “Urgències s’ha anat ampliant i sempre s’acaben acumulant pacients. Necessitem un centenar de llits més com a mínim”. A tot això cal

sumar també una falta de personal, ja que en moments de màxim col•lapse no es reforcen tots els serveis. “Si es duplica el nombre de pacients també s’hauria de reforçar el personal de metges, de neteja i d’administratius. És una situació estrambòtica que es viu durant tot l’any i que aquests mesos es fa insostenible”.


l’independent de Barberà

Comarca

13 de gener de 2017

Aprovat el Pla de Gestió de l’aigua 2016-202, amb una inversió global superior als 973 MEUR El Govern ha aprovat el Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya (PGDCFC) per al període 2016-2021, així com el Programa de Mesures que l’acompanya i que preveu una inversió superior als 973 milions d’euros, dels quals, 503 milions seran a càrrec del pressupost de l’Agència catalana de l’Aigua (ACA). REDACCIÓ

L’àmbit territorial del pla aprovat avui pel Govern està constituït per les conques hidrogràfiques internes de Catalunya i per les aigües subterrànies i costaneres associades. El districte de conca fluvial de Catalunya té una extensió de 16.438 km2, del total de 32.108 km2 de Catalunya. La planificació hidrològica del districte de conca fluvial de Catalunya (DCFC) està integrada pels

següents instruments: • El Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya. • El Programa de Mesures. • Els programes de control i seguiment. • Els plans i programes específics. Garantir l’aigua i el bon estat dels ecosistemes hídrics

Els plans de gestió o plans hidrològics són l’eina que programa les accions i les mesures necessàries per a desenvolupar els objectius de la planificació hidrològica en les demarcacions hidrogràfiques corresponents. Aquests plans es revisen cada sis anys d’acord amb la Directiva marc de l’aigua (DMA) europea. El Programa de Mesures preveu l’aplicació de 443 mesures per al període 20162021, agrupades en cinc blocs diferents: millora de la qualitat física i biològica del medi; gestió de la demanda i dels recursos hídrics; millora de la qualitat de les aigües; mesures de prevenció i de-

fensa contra les inundacions; i mesures per a la recerca, innovació i desenvolupament. En relació amb la millora de la qualitat de l’aigua, en aquest apartat s’inclouen les mesures que tenen per objectiu mantenir una bona qualitat fisicoquímica de l’aigua, mitjançant els tractaments de sanejament i la gestió de la contaminació difusa. La inversió prevista en aquest grup de mesures és de 438,5 M€. Dins d’aquest apartat cal destacar la inversió de 226 milions d’euros per a millores del sanejament

en sistemes ja existents i que requereixen millores i modernitzacions (ampliacions de les depuradores de Calafell, Vilafranca del Penedès i Montcada, remodelacions de les depuradores de Palamós i millores en la planta de Rubí, entre moltes altres) i 89 milions es destinaran a construir nous sistemes de sanejament, podent així incrementar el percentatge de població sanejada a Catalunya. El Programa s’acompanya d’un Pla econòmic-financer i de l’estudi ambiental estratègic corresponent.

17.


l’independent de Barberà

Esports

13 de gener de 2017

Els equips nacionals allarguen les vacances Els dos equips nacionals de la nostra ciutat, el Barberà Tema Values de la lliga EBA de bàsquet i el Club Voleibol Barberà de la 1ª Nacional Masculina, no estrenen l’any fins el cap de setmana del 14 i 15 de gener. REDACCIÓ

Tots dos van acabar el 2016 en una bona posició tot i que en el cas del bàsquet van tancar l’any amb una derrota (61-72) davant un dels líders, el Pardinyes de Lleida. Però el triomf previ davant dos dels cuers (Andorra i Igualada) va permetre a l’equip de David Lizano anar-se’n de vacances en la quarta posició del grup C-B amb 7 victòries en onze partits disputats, a dues victòries dels líders i de les dues places que permeten disputar les eliminatòries d’ascens. El que és

18 .

més important són les sensacions que continua deixant l’equip que permet pensar en una part final de temporada il·lusionant. Contra el Sitges a Can Serra i el desplaçament a Palma de Mallorca tancaran la primera volta de la lliga regular durant el mes de gener que s’acabarà amb la visita a El Masnou, primera jornada de la segona volta. Per la seva banda el filial del Barberà Team Values va acabar l’any líder del grup 2 de la Segona Catalana gràcies a la gran ratxa de set victòries en vuit partits, la darrera contra l’anterior líder, el Caldes. Amb aquests resultats els barberencs se situen en 7ª posició del grup B superant a cinc equips, amb els quals, Voleibol lògicament, s’haurà d’enfrontar a la I pel que fa a la 1ª Nacional de vo- segona volta. Abans, però, caldrà acaleibol, el CV Barberà va acabar el bar la primera volta i serà davant un 2016 de manera brillant guanyant altre rival directe, el Balàfia de Lleida dos partits cabdals en la lluita per la que està empatat amb els barberencs permanència: 1-3 a la pista del Sant amb dotze punts. En les categories Martí i 3-1 davant el FC Barcelona. territorials, el filial masculí manté opcions de disputar la lligueta pel títol de Primera Catalana. A dues jornades per acabar la fase regular necessiten, almenys, una victòria i esperar alguna combinació favorable de resul-

tats. En les competicions femenines el primer equip del CV Barberà ha donat un pas important per accedir a la lluita pel títol de lliga de Segona i l’ascens a Primera en derrotar clarament a l’Escola Pia Granollers (3-0) en el primer partit del 2017. Les barberenques s’han col·locat en la quarta posició (la que permet lluitar pel títol) a dues jornades pel final de la fase regular. I el filial de Tercera Catalana ja s’ha quedat, virtualment, sense opcions de poder accedir a la quarta posició i per tant haurà de lluitar per la permanència.


Esports

l’independent de Barberà

13 de gener de 2017

L’Escola de Futbol reacciona; La Romànica s’estanca El primer equip de l’Escola de Futbol Barberà Andalucia ha començat el 2017 amb molt bon peu. Els barberencs van guanyar per la mínima (1 a 0) al Tibidabo de Sabadell aconseguint ampliar la bona ratxa de resultats a cinc jornades consecutives sense perdre: 4 victòries i un empat. Sembla, doncs, que en el traspàs d’any, els de l’Escola han pogut canviar la dinàmica i el que fa uns mesos eren angoixes ara son calmes i tranquil·litats. Durant el mes de setembre, amb només dues jornades disputades, l’EFBA ‘A’ va empatar a 1 a l’Antoni Serra i Pujol contra un dels cuers, el Pajaril de Ripollet, i va guanyar, 1 a 2, al camp del Sant Andreu de la Barca. Aquesta bona ratxa de les darreres setmanes permet als barberencs pujar llocs a la classifica-

ció i es col•loquen en la onzena posició amb 19 punts, set per sobre de la 16ª posició que quasi segur porta al descens. No és que sigui una situació per llançar coets però el més positiu és que les sensacions ha canviat radicalment i això permet afrontar els partits d’una altra manera. La Planada, Can Deu i Avià seran els propers rivals de l’Escola de Futbol just abans del derby contra La Romànica a l’Antoni Serra i Pujol. Romànica

Filial i futbol sala

En el mateix grup 6 de la Tercera Catalana, La Romànica, en canvi, ha encadenat quatre jornades sense guanyar. L’any nou l’ha començat amb una derrota contra el Pajaril de Ripollet per 1 a 2 que se suma a la derrota de l’últim partit del 2016 (en un espectacular du-

L’hoquei patins masculí es postula per l’ascens Excel·lent ratxa de l’equip masculí de la Unió Esportiva Hoquei Barberà en la lliga del grup D de Segona Catalana. Els barberencs, amb el triomf per 4 a 8 a la pista del Laietà en el primer partit del 2017 (i últim partit de la primera volta de la lliga regular), han encadenat vuit jornades sense perdre amb set victòries i un empat. Això ha permès a la UEH Barberà afiançar-se en la quarta posició del grup amb 31 punts a no-

el al camp del Masquefa, el llavors cuer, que va acabar 6 a 5 pels de la comarca de l’Anoia) i a l’empat a 3 a casa davant el Júnior de Sant Cugat. Amb tota aquesta combinació de resultats, La Romànica passa a ocupar la 14ª posició del grup amb 15 punts només tres punts per sobre de la perillosa 16ª posició. I abans del derby al Serra i Pujol els barberencs hauran de jugar contra el Sant Andreu de la Barca, el Tibidabo de Sabadell i La Planada.

més dos punts de la segona posició però, això sí, lluny del invicte líder, el FC Barcelona que ha guanyat els catorze partits disputats fins al moment. Cal tenir en compte que els campions de cada grup de competició (5) pujaran de manera directa mentre que els segons i tercers classificats hauran de disputaran eliminatòries per determinar altres possibles ascensos en funció de les categories superiors.

I el filial de l’Escola de Futbol, en el grup 9 de Tercera Catalana, ha començat l’any trencant una ratxa de quatre derrotes seguides. Els barberencs van guanyar al camp del Lourdes de Mollet per 1 a 3 i es mantenen en la 14ª poFemení

En la Primera Catalana femenina l’equip de la UEH Barberà acumula quatre derrotes seguides, la darrera en la primera jornada del nou any a la pista de l’Arenys de Mar per 3 a 1, i es queda en la novena posició del grup únic de la categoria amb 10 punts després de deu jornades disputades a dues jornades per aca-

sició del grup amb 16 punts, només tres punts per sobre de la 16ª posició. Canovelles, CF Ametlla del Vallès i Santa Perpètua seran els propers rival. I pel que fa al futbol sala, l’equip de l’EFBA encara no ha estrenat el nou any. Va acabar el 2016 en la penúltima posició del grup 3 de Segona Catalana amb només 4 punts després de deu jornades disputades. Un pobre bagatge que caldrà veure si es pot canviar ràpidament per no veure’s en una situació encara més delicada. bar la primera volta. En aquest cas, en el pitjor dels supòsits, seran tres els equips que baixaran de categoria i de moment només hi ha un marge de dos punts respecte aquesta tercera posició de descens. Mentrestant, el filial femení continua amb resultats més discrets i en el tram final de la primera volta només suma vuit punts després d’onze jornades disputades.

19.


l’independent de Barberà

Esports

Petanca El mes de gener és el mes quan tradicionalment acaben les lligues territorials de petanca. Dos dels tres equips del Club Petanca Barberà ja han fet la feina assolint la permanència mentre que un altre, el B, encara se l’ha d’assegurar. A falta de computar els tres darrers partits de la lliga regular, el primer equip del CP Barberà té una mínima opció d’arribar a la segona posició del grup 1 de la Tercera Divisió i que permet disputar les eliminatòries d’ascens: necessita guanyar les tres partides i que el Parets, l’actual segon, perdi els seus tres compromisos. I amés, en el duel directe, el Barberà hauria de millorar el 6-10 que va aconseguir el Parets a la primera volta. Sigui com sigui es pot lluitar per la tercera posició, que no està gens malament. Per la seva banda, l’equip B es juga la permanència en el grup 4 de Quarta Divisió i a falta de tres jornades manté tres punts d’avantatge davant el penúltim classificat i, per tant, ara evitaria disputar les eliminatòries de permanència. I l’equip C del grup 5 de Quarta Divisió ja té garantida la continuïtat a la categoria en situar-se en la sisena posició amb el suficient avantatge respecte els equips de la zona baixa.

Atletisme I el mes de gener és el mes quan tradicionalment comencen altres esports amb fort arrelament a la nostra ciutat. Ja han començat les competicions en la pista coberta d’atletisme de Sabadell. EL primer gran campionat ha estat el de Catalunya de Clubs ‘B’ on l’equip masculí de la Unió Atlètica Barberà ha assolit la sisena posició. És la primera prova important d’un atapeït calendari que farà que cada cap de setmana durant els propers dos mesos hi hagi competicions de totes les categories tant a nivell individual com de clubs. Tot amb l’objectiu d’intentar assolir les marques mínimes pels Campionats d’Espanya.

Fútbol americà El cap de setmana del 15 de gener es posen en marxa les dues lligues nacionals de futbol americà. En les dues (masculina i femenina) hi estarà present Barberà Rookies. En la sèrie A masculina, la màxima categoria, els Rookies intentaran repetir, com a mínim, el bon paper de la temporada passada quan van arribar a les semifinals. L’equip s’ha reforçat per intentar-ho en una lliga que començaran rebent als Dracs de Badalona i que també compta amb els Imperials de Reus, els Firebats de València, els Giants de València i els Cobras de Múrcia. Per la seva banda, l’equip femení de Rookies buscarà repetir triomf a la seva Lliga Nacional enguany amb només rivals catalans. L’absència de l’equip de les Black Demons de Las Rozas de Madrid és el fet més destacat d’una competició que també comença el cap de setmana del 15 de gener. Rookies debuta a Can Llobet contra les Dracs de Badalona. Les Rookies arribaran a l’inici de la Lliga Nacional amb la moral pels núvols després que al passat mes de desembre es proclamessin, de nou, campiones de la Copa d’Espanya. Sense donar cap opció, les barberenqus van esborrar del joc i del partit a les Búfals de Barcelona a qui van guanyar per un contundent 48 a 0 en una final disputada a l’estadi Can Llobet de la nostra ciutat. Una clara demostració que el futbol americà femení té en Barberà Rookies el seu far de guia.

Escacs I el mes de gener també comença la Lliga Catalana d’Escacs. I en la seva màxima categoria, la Divisió d’Honor, tornarà a estar present el primer equip del Club Escacs Barberà. Cerdanyola, Sant Josep, Terrassa, Banyoles, Escola d’Escacs Barcelona, Colón Sabadell i Foment són els rivals en el grup 2 d’una primera part de competició molt ràpida ja que es juga a una única volta (set jornades) després de la qual els quatre millors passaran a disputar el títol de lliga contra els quatre primers de l’altre grup. 20 .

13 de gener de 2017

L’Handbol Barberà es manté en la lluita per l’ascens Tot i perdre just abans del Nadal el partit que tenia ajornat davant el Palautordera (26-30), l’Handbol Barberà pot posar bona nota al tram final de l’any i viure amb optimisme l’inici del 2017. Els barberencs van acabar l’any en la cinquena posició del grup B de la Segona Catalana, posició que permetria disputar les eliminatòries d’ascens a Primera Catalana. I tot perquè enguany està fent el que s’ha de fer quan es volen assolir fites importants: guanyar allà on i a qui s’ha de fer. Va ser el cas dels triomfs davant els dos cuers: Tortosa (38-30) i Escola Pia Granollers (17-26) just després d’empatar a 25 a la pista del líder, l’Aula de Barcelona. És una dinàmica molt positiva que cal mantenir en les dues darreres jornades de la primera volta que portarà als barberencs a enfrontar-se, primer, a un rival directe com és el Cerdanyola (un nouvingut a la categoria però que s’ha adaptat molt bé i ocupa la tercera posició amb un

punt més que el Barberà) i, després, visitar al Vilamajor B, penúltim classificat amb només tres punts sumats. A partir de llavors tota la segona volta d’una lliga regular molt ajustada que pot deixar qualsevol combinació possible.


l’independent de Barberà

Economia Cultura i Comerç

L’Ajuntament subvencionarà la contractació d’aturats i l’autoocupació L’Ajuntament de Barberà, a través de Barberà Empresa i Societat i amb el suport de l’Àrea Metropolitana de Barcelona dos plans d’actuació diferenciats però amb el mateix objectiu de facilitar el retorn al món laboral de persones sense feina. REDACCIÓ

El primer Pla va destinat a la contractació de persones desocupades del municipi. El projecte calcula subvencionar un 50% del salari brut i el principal objectiu és fomentar la contractació de barberencs i barberenques en situació d’atur, subvencionant 6 dels 12 mesos de les despeses salarials i de Seguretat Social. A través de la Fundació Barberà Promoció i amb el suport econòmic del Pla Metropolità de Suport a les Polítiques Socials Municipals 20162019 de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, vol establir una línia de subvencions públiques a empreses i autònoms per al foment de l’ocupació efectiva mitjançant la contractació de persones desocupades de Barberà del Vallès. Es tracta d’una iniciativa que té com a objectiu subvencionar a totes aquelles empreses i/o autònoms que compleixin els requisits per a la contractació de persones desocupades com a mínim durant 12 mesos, essent subvencionables les despeses salarials i de Seguretat Social dels 6 primers mesos. El consistori subvencionarà el 50% del salari brut de les persones que es contractin per 12 mesos. El barem a seguir serà el següent: Màxim de

1.200 euros/mes en el cas del grup de cotització 11. Màxim de 1.300 euros/mes en el cas del grup de cotització 10. Màxim de 1.400 euros/ mes en el cas del grup de cotització 05-09. Màxim de 1.600 euros/ mes en el cas del grup de cotització 01-04. Les entitats interessades es podran beneficiar d’un màxim de 50.000 euros per sol·licitud. Les sol·licituds es poden presentar a les Oficines d’Atenció a la Ciutadania fins al 21 d’abril de 2017 o fins esgotar pressupost.

dor/es Autònoms/es), estiguessin en situació d’atur de com a mínim fa 3 mesos, inscrites com a demandants de feina als serveis públics d’ocupació i empadronades a Barberà del Vallès des de fa 6 mesos. Les noves societats civils professionals, cooperatives o d’altres former jurídiques de col·laboració poden estar domiciliades a Barberà del Vallès o a qualsevol altre municipi de l’Àrea

13 de gener de 2017

Metropolitana de Barcelona. Despeses subvencionables

El consistori barberenc aportarà a la persona o entitat un màxim de 4000 euros per a les despeses directament relacionades amb la nova activitat empresarial. Se subvencionarà: La quota de cotització al RETA (Règim Especial de Treballadors/es Autònoms/es) dels 6 primers mesos. L’’import de les taxes municipals per la llicència d’obres per inici d’activitat, per obertura de l’establiment i pels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat de la ciutadania i les empreses. Un màxim de 1000 euros tant pel cost de l’informe tècnic expedit per l’arquitecte/a o enginyer/a com per les despeses notarials de l’escriptura pública. Fins a 500 euros es podran destinar a les despeses de gestoria pels tràmits d’alta com a autònom/a o empresa. El termini de presentació de la sol·licitud i de la documentació és fins al 21 de novembre de 2017 o esgotar pressupost i, un cop presentada, s’atorgarà un període de 10 dies hàbils per a esmenar la documentació requerida o aportar els documents preceptius.

Autoocupació

L’Ajuntament de Barberà del Vallès, amb el suport tècnic i econòmic del Pla Metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2016-2019 de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, ha establert una subvenció per al foment de l’autoocupació de les persones desocupades del municipi de Barberà del Vallès. D’aquests ajuts econòmics es podran beneficiar les persones que, prèviament a l’inici del RETA (Règim Especial de Treballa-

21.


l’independent de Barberà

Economia i Comerç

L’Administració de loteria nº 2 reparteix més de 2 milions d’euros aquest Nadal L’administració de loteria de Barberà del Vallès ubicada a l’Avinguda Generalitat 41-43 de la nostra ciutat, va repartir prop de 2 milions d’euros amb els números 7.211 i 60.272, un 4t i 5è premis de la loteria de Nadal celebrada el passat 22 de desembre de 2016. Del 4t premi en va vendre una serie directament i del 5è varen ser 30 series una part important a través de paperetes del Forn de Barberà de la plaça de la Vila.

dècims, i a més de la pròpia administració els ha repartit en participacions de 5 euros, el Forn de BarSegons ens informava l’amic Emi- berà de la plaça de la Vila i també lio, aquesta era la primera vegada l’empresa de la Ronda Santa Maria, que tocava un dels prem is majors Hermanos H. Martín. de la Loteria de Nadal, en altres jornades ja havia aconseguit primers Forn de Barberà premis, i per aquest motiu la satisfacció i poder-ho compartir amb La pastisseria de la plaça de la Vila veïns i clients era total. Del 7.211, va repartir en paperetes de 5 euros Barberà, va rebre una sèrie, deu dè- de participació una gran quantitat cims, del número que es van vendre de de milers d’euros entre clients i directament a l’administració i es amics, per tant podem manifestar creu que a un sol comprador, si fos que aquest premi ha estat molt reaixí el premi obtingut per aquesta partit i ha arribat a moltes llars de persona seria de 200.000 euros. Pel Barberà del Vallès. Així mateix, el que fa al 60.272, el 5è premi, s’han Forn també va jugar a la Grossa de venut un total de 30 series, 300 Nadal de les loteries catalanes i senREDACCIÓ

22 .

13 de gener de 2017

estat una de les poques poblacions catalanes que han repartit premis aquesta any amb la loteria de Nadal, doncs Catalunya ha estat poc afortunada en els premis. La Grossa de Nadal

gons sembla també ha aconseguit un pessic d’algun premi però que no podem confirmar ni les quantitats ni si ha estat repartit ho ha quedat a casa. Barberà del Vallès ha

La Grossa del 2016 ha escollit un barri popular de Madrid, el d’Acacias, per deixar-hi una pluja de milions. I a més ho ha fet escollint un número, el 66.513, que ha posat fi a la maledicció del 13, una terminació que no havia format part mai del primer premi. Des del 1812 la grossa del Sorteig Extraordinari de Nadal ha repartit riquesa a Catalunya en 64 ocasions. Els últims dos anys, el primer premi va passar de llarg malgrat que el 2015 un segon, el 12.775, va repartir un bon pessic a Santa Perpètua de la Mogoda (Vallès Occidental) i a Roda de Berà (Tarragonès). L’administració de Sort a pessigat una mica del tercer.


l’independent de Barberà

Economia i Comerç

13 de gener de 2017

BCU farà el sorteig del Descens de l’atur durant creuer de la campanya el 14 aquest mes de desembre de gener amb un gran festa En aquesta campanya de Nadal 2016-2017, que s’ha organitzat des de Barberà Comerç Urbà amb l’eslògan “Busca el rei i guanya un creuer”, els consumidors que han efectuat les seves compres de Nadal als establiments associats i al Mercat 11 de setembre, veuran premiada la seva confiança amb el sorteig d’un creuer per a dues persones pel Mediterrani. El sorteig es celebrarà el proper 14 de gener a les 18,30h a la Plaça de la Vila i serà presencial.

cordem que enguany la aposta de BCU ha estat de fer el sorteig una setmana després d’haver finalitzat totes les festes nadalenques i no durant la cavalcada de Reis com es feia abans. Des de molts àmbits ciutadans es valora molt positivament aquest decisió. També s’ha valorat molt positivament la dinamització de la campanya durant els caps de setmana amb les activitats infantils a la plaça de la Vila.

El mes de desembre del 2016 tanca amb 330.7251 demandants d’ocupació considerats desocupats inscrits a les oficines del Servei Públic d’Ocupació a la província de Barcelona. Aquesta xifra és un 2,1% inferior (-6.992) a la de demandants del mes anterior, i 12,5% inferior (47.172) a la de demandants del mateix mes de l’any anterior. Descens mensual de l’atur registrat on destaquen les dones (-4.780), els menors de 25

anys (3.358), i el sector serveis (-3.530). Per comarques, Vallès Oriental, Baix Llobregat, Maresme, i Berguedà obtenen les baixades percentuals de l’atur mensual més importants. La variació al llarg del 2016 reflexa els descens més important dels darrers anys (12,5%), seient la província on més cau l’atur en nombres absoluts el 2016, i percentualment també la primera d’entre les que tenen més de mig milió d’habitants.

La campanya

Recordem la dinàmica de la campanya que ha estat vigent fins el 5 de gener del 2017: al realitzar qualsevol compra als nostres comerços associats demaneu el carnet. Es necessari complimentar el carnet amb tres segells de comerços diferents. Cada carnet porta un núm. de referència únic. Guarda’l fins el dia del sorteig. Pots aconseguir més carnets amb mes compres. Encara no s’ha fet la valoració global de la campanya però en principi els comerciants estan molt satisfets de l’acollida que ha tingut la proposta del creuer entre els clients del comerç de Barberà del Vallès. Re-

23.


l’independent de Barberà

Productes Ecològics

13 de gener de 2017

Les accions preventives i els productes ecològics la millor medicina contra els refredats i la grip La grip és una malaltia respiratòria vírica que s’encomana fàcilment d’una persona a una altra. A Catalunya arriba amb l’hivern, la majoria de les vegades a partir de la segona quinzena de desembre, i s’incrementa habitualment durant les primeres setmanes de gener. Produeix febre elevada, tos, mal de cap i malestar general. En la majoria de casos, les persones es recuperen en una o dues setmanes sense necessitat de rebre tractament amb fàrmacs específics. Els antibiòtics no curen la grip. És important seguir unes bones pràctiques d’higiene. En els infants molt petits, la gent gran, les persones amb malalties greus i les persones amb diverses malalties cròniques pot provocar complicacions greus que requereixen actuacions específiques.

disminuir la transmissió del virus i és l’acció més efectiva per protegir-se i protegir els altres. Però també es pot protegir amb un bon ús de productes naturals

Prevenció

Vitamina C de fonts naturals amb bioflavonoides: ajuda a prevenir els refredats i grips i afavoreix la curació, si ja estan instaurats. Ajuda a obtenir unes bones defenses, sobretot glòbuls blancs, els encarregats d’identificar i eliminar els microorganismes patògens. A més, presenta una potent acció antioxidant que millora la salut de les mucoses. És important recordar que l’estrès és el factor extern que consumeix més vitamina C. Pròpolis: actua com un potent

La millor prevenció és estar sa, amb les defenses ben efectives, i disposar d’un bon terreny. Per això, la dieta, la complementació natural, la pràctica d’exercici físic i una correcta respiració i activitat mental i emocional, així com un bon descans, són la clau per aconseguir-ho. També és recomanable protegir-se i evitar la propagació de la grip amb la vacunació i seguir unes bones pràctiques d’higiene. Això ajuda a

24 .

Refredat o grip

Quan l’organisme cau malalt, ens avisa que està començant el procés de curació. És una manera d’activar les defenses i d’eliminar els tòxics acumulats. Podem ajudar-lo en aquest procés no només amb una bona alimentació, sinó també amb una complementació nutricional correcta. Vegem alguns complements als quals podem recórrer, això sí, sempre amb l’assessorament d’un professional. Productes naturals

antibiòtic natural. S’utilitza per tractar infeccions de les vies respiratòries altes, grip, otitis, laringitis… Equinàcia: planta reconeguda per la seva acció estimuladora del sistema immunitari. Es recomana en cas de refredats i grips. Llavors d’aranja: la seva riquesa en vitamina C i en bioflavonoides ajuda a prevenir i a tractar nombroses malalties de tracte respiratori, alhora que reforça les defenses. Xiitake: bolet cultivat des de fa segles a les regions muntanyoses d’Àsia molt valorant pel seu sabor i per les seves propietats medicinals. Ajuda a millorar la resistència de l’organisme davant agressions externes. Gelea reial: és una substància natural nutritiva provinent de les abelles que, gràcies a la seva riquesa en nutrients essencials, ajuda a mantenir les defenses en estat òptim i potencia la vitalitat de l’organisme. Destaca per la quantitat de vitamines del grup B, aminoàcids i àcids grassos essencials, sobretot DHA, àcid gras necessari pel desenvolupament intel·lectual correcte. Probiòtics: són microorganismes que formen part de l’equilibri correcte de la flora intestinal, alhora

que eviten el creixement de microorganismes patògens. Milloren la funció intestinal i afavoreixen el sistema immunitari. Astràgal: planta que ajuda a reduir la incidència i durada del refredat comú, a més d’afavorir una bona resposta immunològica. També augmenta la tolerància a l’estrès – coneguda com una planta amb propietats adaptògenes. All: se’n coneixen els beneficis des de l’antiguitat. Els seus compostos sulfurats inhibeixen l’acció de compostos inflamatoris i li confereixen propietats expectorants que afavoreixen la reducció de la congestió de les mucoses. De tots aquest productes naturals a L’Eco Tendeta de Barberà en trobaràs un ampli ventall i molts més preparats que actuen eficaçment en la protecció i el creixement de les defenses del cos. De tota manerala millor prevenció per atothom és estar sa, amb les defenses ben efectives, i disposar d’un bon terreny. Per això, la dieta, la complementació natural, la pràctica d’exercici físic i una correcta respiració i activitat mental i emocional, així com un bon descans, són la clau per aconseguir-ho.

Independent 290  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you