Page 1

AnzEI CHEN L AOT RACARADEL AHI S T ORI A

GUERRA FRÍ A:

Trascendi endo una barrera i deolÓgi ca

No.01


s umar i o

DESPUÉSDELREI CH:Eli ni c i odel ague r r af r í a

2

OTTO HANS:Losr e t osdel ac i e nc i ae ne lc a osdel a gue r r a

3

KONRAD ADENAUER:Unde móc r a t apr a gmá t i c oe i nc a ns a bl euni f i c a dor

6

HEI NRI CH BÖLL:" I nv ol uc r a r s ee sl aúni c af or made s e gui rs i e ndor e a l i s t a s "

9

BERTOLTBRECHT:ElDr a ma t ur gi s t a

12


Edi t or i a l

DES PUÉSDELREI CH:

ELI NI CI O DEL AGUERRAF RÍ A Todae x pe r i e nc i abé l i c av i e nea c ompa ña da deuni mpa c t odea l t oa l c a nc ee nt odosl os á mbi t osdel av i dapúbl i c a :c ons e c ue nc i a ss oc i a l e s ,c ul t ur a l e s ,pol í t i c a s ,e c onómi c a s ,y ha s t ai nt e l e c t ua l e s ,a r t í s t i c a symor a l e s .La s c ons e c ue nc i a sdel aSe g undaGue r r aMundi a ls er e g i s t r a r one nmúl t i pl e sá mbi t osy de s dedi f e r e nt e se nf oque sdea c ue r doal os pa í s e sa f e c t a dosys oc i e da de se ng e ne r a l . Re s ul t ai nt e r e s a nt ee la ná l i s i sde lc ont e x t o hi s t ór i c odeAl e ma ni ae nl adé c a dade1 9 5 0 . Unpe r i ododepos g ue r r ae ne lc ua ls ede s a r r ol l a r onhe c hosye v e nt os-l ai nv a s i onde Al e ma ni aporl a sc ua t r opot e nc i a sFr e nc i a , I ng l a t e r r a ,E. E. U. U.yLaUni ónSov i é t i c a ,y s upos t e r i ordi v i s i on-quema r c a r ont r a s c e nde nc i ae ne lt r a ns c ur s odel aGue r r aFr í a ha s t al ac a í dade lMur odeBe r l í n.Pa r ae l a ná l i s i sde lc ont e x t ohi s t ór i c os et oma r one n c ue nt al oss uc e s osques ede s e nc a de na r on de s de1 9 4 5c onl ac onf e r e nc i adePos t da m de “ LosTr e sGr a nde s ” ,l as i t ua c i ónc ul t ur a lyl a c r i s i si nt e l e c t ua ldel aRe públ i c aOc c i de nt a l

yOr i e nt a ldeAl e ma ni a ,l osc a mbi ose c onómi c os ,a v a nc e sc i e nt í f i c osye lde s a r r ol l odel a pol í t i c ae x t e r i or .Todoe s t ode s del ai nf l ue nc i a dec ua t r ope r s ona l i da de sde s t a c a da sdel a dé c a daquede j a r onhue l l ae nl as oc i e da da l e ma naye ne lmundoi nt e r na c i ona l ,c a dauno de s des usr e s pe c t i v osá mbi t osquede s e m pe ña r on. Elc a nc i l l e rKonr a dAde na ue r ,e le s c r i t or He i nr i c hBöl l ,e lc i e nt í f i c oOt t oHa nsye ldi r e c t orydr a ma t ur gi s t aBe r t ol tBr e c htpa r t i c i pa r on e nl aAl e ma ni adepos gue r r ade s deunav i s i ón r e a l i s t ayc r í t i c a .Ca daunodee s t ospe r s ona j e s a s umi ól ar e s pons a bi l i da dde lpa s a dohi s t ór i c oy del a sc ons e c ue nc i a sdel ague r r ac ons e ns i bi l i da dyé t i c a ,c onmi r a sha c i aunf ut ur odema y or c onc i e nc i ac r í t i c ayr e c onoc i mi e nt o.Sibi e ne s c i e r t oquec a daunodee l l osga na r oni nf l ue nc i a e ndi f e r e nt e sá mbi t os ,e la ná l i s i sdes usobr a s of r e c eunaa pe r t ur aa lc ont e x t ohi s t ór i c oe ne l c ua ls ede s e nv ol v i e r onype r mi t ede t e r mi na re l a por t edec a daunoe nl aAl e ma ni adepos gue r r a e npa r t i c ul a ryani v e li nt e r na c i ona le nge ne r a l . 2


Per s ona l i da desCI ENCI A

L OSRET OSDEL ACI ENCI AEN ELCAOSDEL AGUERRA:

OT T O HANS

Els i gl oXX pue dede f i ni r s ec omounodel os t i e mposmásv i ol e nt osques er e gi s t r ae nl ahi s t or i a.Dosgue r r asmundi al e sac abar on c onl av i da demi l l one sdepe r s onas ,e s os i nc ont arc onl os c onf l i c t osar madosques ede s ar r ol l ar onpar c i al me nt ee nc adapaí s ;gue r r ae s pañol a,Cor e a,Vi e t nam,Camboy a.Y,aúnas í ,e se ls i gl odel os gr ande si nv e nt ost e c nol ógi c os ,e lde s ar r ol l odel a c i e nc i as e r át r as c e nde nt al ,l ospr e mi osNobe l v al dr ác omoungal ar dóndegr anpr e s t i gi o.El mundoe s t ác ambi andoi nc e s ant e me nt ee ne lc aos del ague r r a.

Ent r ec i e nc i aygue r r a

Uni v e r s i da ddeMa r bur goe nl ac a r r e r ade quí mi c a .En1901obt uv oe ldoc t or a do,t i e mpo As íl or e pr e s e nt al av i dadeOt t oHa hn de s pué s ,c ons i gui óe le mpl e odea s i s t e nt edes u “ Na c i óe l8dema r z ode1 8 7 9e nFr a nc f or tde l pr of e s orpr i nc i pa lThe odorZi nc ke . Ma i nymur i óe l2 8dej ul i ode1 9 6 8e nGot i ng a , Cua ndor e a l i z óunv i a j eaI ngl a t e r r ae f e c t uó Al e ma ni a .O s e aquee ns uj uv e nt uddi s f r ut ól a v a r i a si nv e s t i ga c i one ss obr el ar a di a c t i v i da d.I npr os pe r i da da l e ma nadel apos g ue r r ade lc on- me di a t a me nt es i gui óc ont r i buy e ndoc oni nt e r e f l i c t of r a nc opr us i a no,pe r oal os3 5a ñost uv o s a nt e se s t udi os ,c omol of uel ade s i nt e gr a c i ón quee nf r e nt a r s ec onl apr i me r aGue r r aMundi a lr a di a c t i v a ,l at r a s mut a c i ón;quec ons i s t í ae nl a s yal oss e s e nt ac onl as e g unda . ”* t r a ns f or ma c i one squí mi c a s ,a ña di é ndol e sl a s ma s a syl a sc a r ga se l é c t r i c a s ,t a mbi é nc ont a ba c onunac ol e c c i ónc ompl e t ader a di oe l e me nt os . Mot i v a c i ónporl os a be r e s As ími s mol onombr a r onj e f ede lde pa r t a me nt o Dur a nt ee s t epe r í odol osa v a nc e sques e der a di a c i óne ne lI ns t i t utf ürChe mi e ,e nl a pr oduj e r one ne lc a mpodel af í s i c aydel a c i uda ddeBe r l í ne n1912,a l l íl ogr a r oni nv e s t i ga r quí mi c a ,e s t a r á ní nt i ma me nt er e l a c i ona dosc on l oques ede nomi nómé t ododee s t r onc i o,pa r a e lc ont e x t os oc i a lypol í t i c odel aé poc a .Dee s t a de t e r mi na rl ae da dge ol ógi c a . ma ne r aHa hn,s ei nt e r e s a r í aat e mpr a nae da d e ne lá r e ac i e nt í f i c a ,a s i s t i e ndoac onf e r e nc i a sy mos t r a ndounag r a nmot i v a c i ónporl oss a be r e s .Añosmá st a r de sde c i di ói ng r e s a ral a Bos c h,Pedr o.“ V.Lav i s i ónnuc l ea r :Ot t oHa hnyl aes c uel aa l ema na ”( Enl í nea ) .Ma r z o2002,( 30dema r z ode2014)Di s poni bl e enl aweb:ht t p: / / bi bl i ot ec a di gi t a l . i l c e. edu. mx / s i t es / c i enc i a / v ol umen3/ c i enc i a 3/ 120/ ht m/ s ec _8. ht m

3


Per s ona l i da desCI ENCI A Ambi c i one sdel aPr i me r aGue r r aMundi al Hahnpar t i c i póe nl aPr i me r aGue r r aMundi ale n 1 9 1 5 ,s ur o lc o moquí mi c ol epe r mi t i ói nt e r v e ni rac t i v ame nt ee nl ague r r aquí mi c a,baj ol at ut e l adeFr i t z Habe r .Co momi e mbr odeunr e gi mi e nt odei nf ant e r í a r e al i z ógas e sv e ne no s o s ,e lus o sdet ó xi c o sdur ant el a gue r r af uel oques ede no mi nóc o moe li ni c i ode“ La gue r r aquí mi c ac i e nt í f i c ame nt eo r gani z ada”,s i ne mbar go ,l amue r t eyl ade s t r uc c i ó nat e nt abanc o nt r ae l c ar ác t e rmo r aldeHahn:“ Co mor e s ul t adodet r abaj ar c o ns us t anc i ast ant ó xi c asnue s t r asme nt e ss enubl ar o n t ant oquepe r di mo st o doe s c r úpul o .Enc ual qui e r f o r ma,par ae nt o nc e snue s t r o se ne mi go shabí anc o pi adonue s t r o smé t o do sy ,c o mos epe r f e c c i o nar o n r ápi dame nt ee ne s t et i podegue r r a,no sc o nv e r t i mo s paul at i name nt ee nr e c e pt o r e sde lat aqueyf ui mo sde j andodes e rl o sagr e s o r e s . ”1 c i one se s t uv i e r oní nt i ma me nt er e l a c i ona da sc on e lc ont e x t obé l i c o,e s t ec i e nt í f i c ot r a t odema nUngr anhal l az go t e ne rl aé t i c ae nc a daunades use s t udi osypa s oa s e runaf i gur at r a s c e nde nt a le nl ahi s t or i apor En1938c onune qui podei nv e s t i ga dor e syc on f i r ma rl aDe c l a r a c i óndeMa i na ue n1955,e n a l gunose s t udi os ,Ha hnl ogr óde t e r mi na rl af i s i ón dondepr e domi nós ua r gume nt os obr ee lpe l i gr o de lá t omodeur a ni o,e s t ede s c ubr i mi e nt os e r í aun ques i gni f i c a bae lma lus odel ae ne r gí aa t ómi c a . a r madedobl ef i l opa r al ac i e nc i a ,pue se lha l l a z go Ha hnt a mbi é npa r t i c i póe nl aDe c l a r a c i ónde podí as e rut i l i z a doc omopunt oe s t r a t é gi c odel a Göt t i nge ne l12dea br i lde1957.De s pué sde lde Se gundaGue r r aMundi a l ,a unquee lgr upode s a s t r ede s a t a doporl abombadeHi r os hi mae n Ha hnde s e a bama nt e ne r s ea lma r ge ndel ague r r a 1945.Ungr upode18c i e nt í f i c osde c i di e r on a l e ma na ,s ec onf or móune qui podec i e nt í f i c os t oma runapos t ur ade f i ni t i v af r e nt eae s t os quei nf l uy e r ondi r e c t a me nt ee ne lc ur s odel a he c hos ,r e c ha z a ndoc ua l qui e ri nt e nt odea me na z a gue r r a ,dee s t ama ne r as ec r e óe lPr oy e c t ode c onl aut i l i z a c i óndequí mi c os .Dur a nt eunar ue da Ur a ni oc uy ai nt e nc i óne r ai nv e s t i ga rl a spos i bi l i depr e ns al osc i e nt í f i c ose x pr e s a r onl o da de sdee mpl e a rl ar e a c c i óne nc a de nadeuna s i gui e nt e : " La sa r ma st á c t i c a ss ól os on' pe que ña s ' f i s i ónnuc l e a r ,e na r ma se x pl os i v a s ,e s t osf ue r on e nc ompa r a c i ónc onl a sbomba s' e s t r a t é gi c a s ' , l ospr i me r osi ndi c i osder e a l i z a rbomba snuc l e pr i nc i pa l me nt el abombadehi dr óge no.Unas ol a a r e s . bombat á c t i c at i e nee lmi s mopode rdede s t r uc c i ónquel apr i me r abombaa t ómi c a ,quea r r a s ó Alf i na l i z a rl ague r r ar e c i bi óe lpr e mi oNobe lde Hi 3 r os hi ma " Quí mi c ae n1944pe r onopudor e c i bi r l o,pue s Ene lt e x t oque f or ma l i z a ba ne x pr e s a ba ns u e s t a baba j ov i gi l a nc i adel osbr i t á ni c os ,qui e ne s de s c ont e nt ot r a sl oshe c hosoc ur r i dos ,e ldi s e nt i r bus c a ba ni nf or ma c i ónt r a se le s f ue r z of a l l i dode dee s t egr upodec i e nt í f i c osquea nt e r i or me nt e l osa l e ma ne spa r ade s a r r ol l a rl abombaa t ómi c a . ha bí a ns i doc e ns ur a dosba j oc us t odi ade le j é r c i t o a l e má n.Göt t i nge nga nól aba t a l l a ,e lmov i mi e nt o a nt i a t ómi c os epr opa gór á pi da me nt ec onl aa c e pAc t i v i s t ac ont r al ae ne r gí aat ómi c a t a c i óndel aopi ni ónpúbl i c a .“ Ele s pí r i t udeGö t t i nge nac o mpañóal aspr o t e s t asc o nt r ae lar mame nt onuOt t os ec onv i r t i óe nuna c t i v i s t ac ont r ae lde c l e ardel o ss i gui e nt e saño s ,nos ó l oe nAl e mani a.En s a r r ol l oyl a spr ue ba spa r al ae l a bor a c i ónde e s e1 9 5 7s ef undabae nGr anBr e t añal ao r gani z ac i ó n bomba snuc l e a r e s ,ape s a rdeques usi nv e s t i ga CND,l aCampañapo re lDe s ar meNuc l e ar ,po rs us 1, 2-Bos c h,Pedr o.“ V.Lav i s i ónnuc l ea r :Ot t oHa hnyl aes c uel aa l ema na ”( Enl í nea ) .Ma r z o2002,( 30dema r z ode2014)Di s poni bl eenl aweb: ht t p: / / bi bl i ot ec a di gi t a l . i l c e. edu. mx / s i t es / c i enc i a / v ol umen3/ c i enc i a 3/ 120/ ht m/ s ec _8. ht m 3-Bol í v a r ,Luna“ LaDec l a r a c i óndeGot t i ngen:c ua ndol osc i ent í f i c osdi j er onno”( Enl í nea ) .Abr i l2007( 31dema r z o2014)Di s poni bl eenl aweb: ht t p: / / www. dw. de/ l a dec l a r a c i %C3%B3ndeg%C3%B6t t i ngenc ua ndol os c i ent %C3%ADf i c os di j er onno/ a 2440429

4


Per s ona l i da desCI ENCI A s i gl ase ni ngl é s .Enl o s7 0yl o s8 0 ,nume r o s o sc i e nt í f i c o sc o me nz ar o napo s i c i o nar s e ant el o sdi l e masmo r al e sques usi nv e s t i gac i o ne sde s pe r t abane nl as o c i e dad. ”5 Ét i c ac i e nt í f i c a Elc ont e x t os oc i a lypol í t i c oe ne lque s ede s a r r ol l ól ama y or í adel a si nv e s t i ga c i one sdeOt t oHa hn,t uv i e r onc omo pr i nc i pa le s c e na r i ol ague r r a .Losha l l a z gosr e a l i z a dosporl ame nt edee s t ebr i l l a nt ec i e nt í f i c oc onf i gur óe lc a mpodel a quí mi c ayr e i nv e nt ol a se s t r a t e gi a spa r a l aba t a l l a ,e spore l l o,quemuc hosdes u e s t udi ose s t uv i e r onr e s pa l da dospa r ade s a r r ol l a rme j or e st á c t i c a se ne lc omba t e , s i ne mba r go,t r a t odema nt e ne re nl a me di dadel opos i bl es ué t i c al a bor a l .Es pore s o,ques usde c i s i one smá st r a s c e nde nt a l e soc ur r i e r onde s pué sdec ul mi na r l ague r r a ,a s umi e ndol apos i c i óndeno a por t a r ,nide s a r r ol l a rni ngunai nv e s t i ga c i ónpa r al ar e a l i z a c i óndea r ma snuc l e a r e se nAl e ma ni a ,l amor a ldel aé l i t e c i e nt í f i c ape r mi t i r í ac ons e r v a rl apa z mundi a l . “ Ot t oHahnde s c ubr i ól af i s i ó nnuc l e ar po r que ,ade másdes upr o pi ot al e nt o ,di s po ní ade ll abo r at o r i oade c uado ,po r que e s t abar o de adodec i e nt í f i c o sbr i l l ant e sy po r quepo dí ac o muni c ar s eydi s c ut i rs usr e s ul t ado sc o nl o si nv e s t i gado r e sde lmundo 6P e nt e r o . ” e r oa únmá si mpor t a nt eque l a sl uc e squea por t óe s t ec i e nt í f i c o,s u pos t ur aé t i c aymor a la nt es i t ua c i one s r e a l me nt ei ns os t e ni bl e s ,l oha c e ns e r unaf i gur ar e pr e s e nt a t i v aye j e mpl a re n e lc a mpodel ac i e nc i a .

5‘Bol í v a r ,Luna“ LaDec l a r a c i óndeGot t i ngen:c ua ndol osc i ent í f i c osdi j er onno”( Enl í nea ) .Abr i l2007( 31dema r z o2014)Di s poni bl eenl aweb: ht t p: / / www. dw. de/ l a dec l a r a c i %C3%B3ndeg%C3%B6t t i ngenc ua ndol os c i ent %C3%ADf i c os di j er onno/ a 2440429 6-Bos c h,Pedr o.“ V.Lav i s i ónnuc l ea r :Ot t oHa hnyl aes c uel aa l ema na ”( Enl í nea ) .Ma r z o2002,( 30dema r z ode2014)Di s poni bl eenl aweb: ht t p: / / bi bl i ot ec a di gi t a l . i l c e. edu. mx / s i t es / c i enc i a / v ol umen3/ c i enc i a 3/ 120/ ht m/ s ec _8. ht m

5


Per s ona l i da desPENSAMI ENTO

UNDEMÓCRAT APRAGMÁT I CO EI NCANS ABL EUNI F I CADOR:

KONRADADENAUER Di v i s i óndeAl e mani a

deEE. UU,e ne lc ua lpr ome t i óa y uda raa que l l os bl osques uf r í a npr e s i óni nt e r i orye x t e r i orpor En1945,dur a nt el ac onf e r e nc i adePos t da me n pue nor í a sa r ma da s ,ye nma r c óe s t apr ome s ae nuna e lquepa r t i c i pa r onl aUni ónSov i é t i c a ,e lRe i no mi í t i c adec ont e nc i óna nt ee lpe l i gr oc omuni s t a .2 Uni doyEs t a dosUni dosc omol osmá spode r os os pol del osa l i a dos ,s ede c i di ós obr el aa dmi ni s t r a c i ón deAl e ma ni ays udi v i s i óne nc ua t r oz ona s :l az ona Ay udae c onómi c a e s t eque dóe nma nosdel oss ov i é t i c osyl az ona Oe s t eque dór e pa r t i dae nt r el osnor t e a me r i c a nos , En1948l osAl i a dospus i e r one nma r c haun l osi ngl e s e syl osf r a nc e s e s .Cone lt i e mpo,l a s pa que t edea y uda se c onómi c a s ,e lPl a nMa r s ha l l , r e l a c i one se nt r el oss ov i é t i c osyoc c i de nt a l e sf ue c one lques e nt a r onl a sba s e sde l“ mi l a gr o e mpe or a ndo. 3. e c onómi c o”del aAl e ma ni aoc c i de nt a l De bi doa l ac r i s i se c onómi c adeEur opa ,e lSe c r e t a r i oGe ne r a ldeEs t a donor t e a me r i c a noGe or geMa r s ha l l 1947:De c l ar ac i óndel aGue r r aFr í a e l a bor óunpl a ndea y udae c onómi c a ,unosc r é di t osque Losr e gi s t r osye s t udi osdehe c hoshi s t ór i c ose n r e l a c i ónal as e gundapos gue r r amundi a lc oi nc i de ne nquee n1947f uee la ñodel ade c l a r a c i ón del aGue r r aFr í a .Elhi s t or i a dorEr ne s tHobs ba wm e s c r i bi óquee la ño1947f uee lmome nt o del ar upt ur adel a sgr a nde spot e nc i a s :l osgobi e r nosc omuni s t a sf ue r onr e c ha z a dosporpa r t ede l osgobi e r nosdec oa l i c i óne nOc c i de nt eyl ospa r t i dosnoc omuni s t a sf ue r onpr ohi bi dose nl os pa í s e sdeEur opaOr i e nt a l( Hobs ba wm,c i t a doe n 1. Dí a z ,169) Si ne mba r go,s epodr í as i t ua re nc onc r e t oe li ni c i odel aGue r r aFr í ae l12dema r z ode 1947,c one ldi s c ur s ode lpr e s i de nt eTr uma nde

1-Dí a zHer ná ndez ,Onés i mo.( 2008) .Hi s t or i adeEur opaenels i gl oXX.Eur opaenl ospr i mer osa ñosdel aGuer r aFr í a( 19451957) .Es pa ña :Edi c i onesUni v er s i da ddeNa v a r r a ,S. A.( EUNSA) .p,283 2-I bi d. ,p170 3-Hi s t or i adeAl ema ni a .Ci t a doenLonel yPl a net .( Onl i ne)ht t p: / / www. l onel y pl a net . es / des t i noeur opa a l ema ni a 8hi s t or i a . ht ml #24.

6


Per s ona l i da desPENSAMI ENTO t osquef ue r ondi r i gi dos ,e nuni ni c i o,a t o d o s l o s pe a í s e sd s i n d i s c r i mi nu a c i ó n d e t o s q u e f u r o n r i g i d o s , e n n i n i c i o,at odosl os n i n g ú ns t po . E s t e hn e c h o f u e e li d e t ona n t e p a í s e s i n d i s c r i mi a c i ón d e n n g ú t i p o.Es t e d e l c o nf l i c t o i o l óg i c o d e p o d e r , l a h e c h o u e e l de t o n a n t ey de l c o n f l i c t o i de ol ógi c oy U R S r c h a z óR l a r e f o r ma y n 1 9 4 8 d eS p od e r , l a U S S r e c ha z óe l ar e f o r maye n1948 Mo s c ú p r o b ó n l o q u e o n a z o n a Oc Mo s c úa a p r o b óu u nb b l o q u e oe e nl l a z o n a Oc c i de nt a l c i d e nl t a lde A l e ma n i a , qu e s e ma n t u v o d e A e ma ni a , q ue s e ma n t u v o r o d e a d ademi l i r o d a d a d e mi l i t a r e s r u s o s . L a r e s p u e s t a t a r e s r us o s . La r e s p u e s t a o c c i d e n t a l c o ns i s t i óe n o c c i d n t a l c on s i s t i ó e n e l a a s t e c i mi e nv t o e l a be a s t e c i mi e n t o de l a p o bl a c i ó n po r í aa é r e a d e l a pt o bu l a c i ó n p o v í a a é r e a d ur a n t e u n 4. d u r a n e n a ñ o ( Kr a p p l e r , A . , & G r e v e l ,A;1995) 4. a ño ( K a p p l e r , . , & r e v e l , A ; 1 9 95 ) Dí a s d e s p uA é s d eG l a f i n a l i z a c i ó n d e lbl oque o,e n Dí a s d e s pu é s l a f i n l i z a c i ó nf d e l l a s e l e c c i o n e s dd ee a g os t oa d e 1 9 4 9 u e e l e gi doc a nb l o q u e o , e n l a s l c c i o n e s e a g o s t o d e c i l l e r K o n r a d Ae d e n a u e r ( 1d 87 6 1 9 6 7 ) , c ons i de r a do 1 9 4 9f u e e l e g i d os c a na c i l l e r on a d Aa d e c o mo u n o d e l “ p d r sK de Er u r op ” . na ue r( 18761967) ,c ons i de r a doc omo unodel os“ pa dr e sdeEur opa ” .

Eli nc ans abl euni f i c ador “ Habí ae s t udi adoDe r e c hoe nl asUni v e r s i dade sde Fr i bur goyMuni c h;f uepr e s i de nt ede lCo ns e j ode Es t adodePr us i ayal c al dedeCo l o ni a.Es t uv oe nl a c ár c e lc o nde nadopo re lgo bi e r nonac i o nal s o c i al i s t ay de s pué sdeunc ampodec o nc e nt r ac i ó ndur ant el a gue r r a.Fundóypr e s i di ól aCDU,unpar t i doc r i s t i ano ,c o ns e r v ado rypat r i ó t i c o .LaCDUdo mi nól a po l í t i c adel o saño sc i nc ue nt ac o nunme ns aj e 5 o pt i mi s t a. ” Ade na ue rde j óhue l l ae nl apol í t i c ae x t e r i ore i nt e r i ordel aAl e ma ni aOc c i de nt a lgr a c i a sas u pr i nc i pa lobj e t i v opol í t i c o:l ar e uni f i c a c i ónde t odaAl e ma ni a .Es t a bac onv e nc i do,c omomuc hos del ospol í t i c osdes uge ne r a c i ón,e nquel aúni c a f or madel ogr a rl apa zdur a de r ae r aga r a nt i z a ndo

l auni da de nEur opa .Sue x pe r i e nc i adur a nt ee l “ Te r c e rRe i c h”l epe r mi t i óune nf oquer e a l i s t ade s upol í t i c a .Logr óunas e r i edeobj e t i v osquel e pe r mi t i e r onaAl e ma ni aunv í nc ul oaf ut ur oyuna a l i a nz aoc c i de nt a l :e li ngr e s oe ne lCons e j ode Eur opa( 1951) ,l af unda c i óndel aComuni da dEur ope ade lCa r bónyde lAc e r o( 1952)yl ae nt r a da deAl e ma ni ae nl aOTAN( 1955) . Enunapubl i c a c i óndel aComi s i ónEur ope a t i t ul a da“ Konr a dAde na ue r :unde móc r a t apr a g6, má t i c oei nc a ns a bl euni f i c a dor ” s ec e r t i f i c aque s uv i s i ónde lpa pe ldeAl e ma ni ae nEur opae s t a ba pr of unda me nt ei nf l ui daporl a sdosGue r r a sMundi a l e syl ae ne mi s t a ds e c ul a re nt r eAl e ma ni ay Fr a nc i a .Porc ons i gui e nt e ,s ec e nt r óe ne lf ome nt o del ai de adec oope r a c i ónyt r a ba j ópa r al ogr a rl a r e c onc i l i a c i óne nt r eAl e ma ni ays usa nt i guose ne mi gos ,e s pe c i a l me nt eFr a nc i a .Comopa r t ede l de s a r r ol l odeunaEur opauni da ,Ade na ue ra c ogi ó e lpr oy e c t o“ Pl a nShuma n”e nc onj unt oc onl ade f e ns adel ac r e a c i óndel aComuni da dEur ope ade l Ca r bónyde lAc e r o( CECA) ,pr opue s t ae l9de ma y ode1950e ne ldi s c ur s opr onunc i a dopore l Mi ni s t r odeAs unt osEx t e r i or e sf r a nc é sRobe r t Sc huma n.Lae s e nc i ade lpl a ne c onómi c os eba s ó e npot e nc i a rl apr oduc c i óndea c e r oyc a r bónde l osdospa í s e sme di a nt eunor ga ni s moe nc omún 7 ( Dí a z ;2008)

4-Ka ppl er ,A. ,& Gr ev el ,A.( 1995) .Laa c t ua l i da ddeAl ema ni a .Hi s t or i a .Al ema ni a :Soc i et ä t s–Ver l a g.p,598 5-Í bi dem. ,Dí a zHer ná ndez ,Onés i mo.( 2008) . 6-Comi s i ónEur opea .Konr a dAdena uer :undemóc r a t apr a gmá t i c oei nc a ns a bl euni f i c a dor .Cons ul t a doenht t p: / / eur opa . eu/ a bout eu/ euhi s t or y / f oundi ngf a t her s / pdf / konr a d_a dena uer _es . pdf 7-Í bi dem. , P. 202.Dí a s( 2008) .Hi s t or i adeEur opaenels i gl oXX.

7


Per s ona l i da desPENSAMI ENTO

Porot r ol a do,e r ac ons c i e nt ede lhe c hodeque s i nMos c únoha br í ani ngúna v a nc ee nl ac ue s t i ón a l e ma na ,pore s opa r aé le r ar e c ome nda bl ee le s t a bl e c i mi e nt oder e l a c i one sdi pl omá t i c a sc onl a Uni ónSov i é t i c a .Ens uv i s i t aaMos c úe n1955 l ogr ól apue s t ae nl i be r t a ddel osúl t i mos10. 000 pr i s i one r osdegue r r aa l e ma ne sydea pr ox i ma da me nt e20. 000c i v i l e s . En1963Konr a dAde na ue ra ba ndonól ac a nc i l l e r í a ,quel ue gof ueoc upa daporEr ha r d.Esuna del a sf i gur a smá snot a bl e sdel ahi s t or i ae ur ope a . LaComi s i ónEur ope ar e s e ñas uc ont r i buc i óne n l ai nt e gr a c i óne ur ope adee s t ama ne r a : “ Pa r aé l ,l auni da de ur ope anos ol os i gni f i c a bal a pa z ,s i not a mbi é ne lmododer e i nt e gr a rl aAl e ma ni adepos gue r r ae nl av i dai nt e r na c i ona l .Al e ma ni anos e r í ac omol aa c t ua ls i nl ac onf i a nz aque l ogr óge ne r a re not r osEs t a dose ur ope osme di a nt e 8. l ac ohe r e nc i ades upol í t i c ae x t e r i or ”

8-Í bi dem.Comi s i ónEur opea .Konr a dAdena uer :undemóc r a t apr a gmá t i c oei nc a ns a bl euni f i c a dor

8


Per s ona l i da desLI TERATURA

" I NVOL UCRARS EESL AÚNI CAF ORMADES EGUI RS I ENDO REAL I S T AS "

HEI NRI CHBÖL L

Lai mage nde lmundoe nr ui nas ,c o moungr anc e me nt e r i o– mi l l o ne sdev í c t i masyuno sc uant o ss upe r v i v i e nt e se nbus c ade ls e nt i doal av i da,pe r dur óe nl a me mo r i ac o l e c t i v amásal l ádel o sme s e sdel ai nme di at apo s t gue r r a.1

Ent é r mi nosgl oba l e s ,e x i s t í aunc l i madec onf us i ónydea ngus t i apa r al osi nt e l e c t ua l e syl as oc i e da de ur ope ae nge ne r a l .Elc l i mac ul t ur a lde pos t gue r r as ee nc ont r a bae nunpr oc e s oc a r a c t e r i z a doporl apé r di dade lpe s oc ul t ur a lypol í t i c ode Eur opayl anor t e a me r i c a ni z a c i óndeEur opaOc c i 2.LaAl de nt a l .( Dí a z ,2008) e ma ni ade1950a1960 Di v i s i ónyant agoni s moc ul t ur al e sune j e mpl odee l l o.Enl aRe públ i c aFe de r a lde Al e ma ni a( RFA)pr e domi nól ai nf l ue nc i anor t e a mDur a nt el aGue r r aFr í a ,unpe r i ododee nf r e n- e r i c a nae ne lá mbi t oc ul t ur a l ,ye nl aRe públ i c a t a mi e nt ospol í t i c osei de ol ógi c osde s de1945ha s t a De moc r á t i c adeAl e ma ni a( RDA)l ac ul t ur ayl a 1989,Eur opaye lr e s t ode lmundos ee nc ont r a ba ne duc a c i óns es ome t i e r onal a sdi r e c t r i c e sde lc odi v i di dose ndosbl oque sa nt a góni c os .Lat r a duc - muni s mo. c i ónc ul t ur a ldee s t adi v i s i óne ne lVi e j oCont i Ape s a rdel ac r i s i si de ol ógi c adel aé poc a ,v a r i os ne nt es ee x pr e s óe ne la ugede le x i s t e nc i a l i s moe n i nt e l e c t ua l e sya ut or e spr oc e de nt e sdea mbos l az onaoc c i de nt a l ,gobe r na daporl oss i s t e ma s bl oque sa l e ma ne sde nunc i a ba nyc r i t i c a ba nl os de moc r á t i c osyc one ll i de r a z gopol í t i c o,e c onómi -r e gí me ne st ot a l i t a r i osde lf a s c i s mo.Enl al i t e r a c oyc ul t ur a ldeEs t a dosUni dos .Yporot r ol a do, t ur aa l e ma na ,pore j e mpl o,pr e domi na bal a e nEur opaCe nt r a lyOr i e nt a ls ei ns t a ur óe lma r x - bús que dadeunl e ngua j e“ de s na z i f i c a do”yuna i s moba j or e públ i c a sc omuni s t a s . c r í t i c aal osa t r ope l l osei nj us t i c i a sdel ague r r a ,a s í 1-Dí a zHer ná ndez ,Onés i mo.( 2008) .Hi s t or i adeEur opaenels i gl oXX.Eur opaenl ospr i mer osa ñosdel aGuer r aFr í a( 19451957) .Es pa ña :Edi c i onesUni v er s i da ddeNa v a r r a ,S. A.( EUNSA) .p,283 2-I bi d. ,p.207

9


Per s ona l i da desLI TERATURA c omot a mbi é na le s t i l odev i dapr opi odel as oc i e da dr e i na nt eyl aa ngus t i aye lmi e dode li ndi v i duodel aé poc a ,c l a r oe s t á ,de s dedi f e r e nt e s t r a t a mi e nt osys e gúnl a sdi r e c t r i c e sc ul t ur a l e sde a mba sr e públ i c a s .Al gunosdel ose s c r i t or e sdel a Al e ma ni aOr i e nt a la poy a ba nl ai de adel ac ons t r uc c i ónde lpa í sde s dee lc omuni s mo,s i e mpr e ba j ounac onc i e nc i ac ol e c t i v a .Ye ne lc a s odel os a ut or e sdel aRFA,s egui a ba npore lc ons e r v a dur i s moc omoba s edel ade moc r a c i a ,c omoe l c a s ode le s c r i t ora l e má n La“ l i t e r at ur adee s c ombr os ” He i nr i c hBöl l ,qui e nf ueunodel osr e pr e s e nt a nt e sdel oques ede nomi nó“ ge ne r a c i óne s c é pt i c a ”e nl adé c a dadel os50’ s ,ungr upoc onf or ma doporl a spr i nc i pa l e sf i gur a sdel i t e r a t ur adel a pos gue r r ayquec r i t i c a ba nunaAl e ma ni ade s pr e oc upa da ,unas oc i e da dqueha bí aol v i da dol os ma l e sdes upa s a dohi s t ór i c o.La“ l i t e r a t ur adee s c ombr os ”r e f l e j a bal as e ns a c i óndea ngus t i aode a bs ur do,l ar e f l e x i óns obr ee lpa s a doyl ar e s pons a bi l i da di ndi v i dua loc ol e c t i v aa nt eé lyl ami s ma s e ns a c i óndei ns a t i s f a c c i óna nt el as oc i e da de nl a 3 ques ev i v í a . En1972aBöl ll ef uec onc e di doe lPr e mi o Nobe ldeLi t e r a t ur a ,gr a c i a sas uv i s i óna mpl i ay s e ns i bl ea nt el as i t ua c i óns oc i a ldes ué poc a .

c ómpl i c ede lna z i s moques eoc ul t av e r gonz os a me nt et r a sa pa r a t os a sma ni f e s t a c i one sdec i v i s mo. Unmundoobs e s i ona dopore lpode r ,l ae f i c a c i ao e ldi ne r o,queol v i dal osa s pe c t osv e r da de r a me nt e 5.Él e s e nc i a l e sde ls e rhuma no” mi s mode s c r i bes u pr i me r ae t a pac r e a t i v ac omouna" l i t e r a t ur ade gue r r a ,r ui na syr e t or noal apa t r i a ,yy ae ns u pr i me rr e l a t ot i t ul a doElt r e nl l e gópunt ua l( 1949) de s c r i bel a se x pe r i e nc i a sbé l i c a sye ldol ordel a s pos t gue r r a s . Enl anov e l aCas as i namo( 1954)de s c r i bel a sc i r c uns t a nc i a sdeunni ñodeonc ea ñoshué r f a node pa dr e ,l ospr obl e ma sdel av i daf a mi l i a rde pos gue r r aye lmundodel osa dul t osde s dee l punt odev i s t ade lni ño,yl oha c eat r a v é sdel a c r í t i c as oc i a lyt a mbi é ne mpl e a ndoe l e me nt os gr ot e s c osys a t í r i c os

He i nr i c hBö l lnac i óe nCo l o ni a( Re nani ade lNo r t e We s t f al i a) ,pe r t e ne c i e nt eal aRFA,e l2 1dedi c i e mbr e de1 9 1 7 .Supr i me rc o nt ac t oc o nl al i t e r at ur al ot i e ne e n1 9 3 7 ,t r abaj andoe nunat i e ndadel i br o s .Ene l v e r anode1 9 3 9e nt r óe ne le j é r c i t ohas t ae lf i naldel a gue r r aye s t uv opr i s i o ne r oe nunc ampoe s t ado uni de ns e e ne le s t edeFr anc i a.En1 9 4 5c o mi e nz adenue v oae s c r i bi rye n1 9 4 9publ i c as upr i me rl i br o ,“ Elt r e nl l e gó punt ual ”4 Lae s c r i t ur adeBöl le s t uv oma r c a dapors ue x pe r i e nc i ac omos ol da doy ,de s pué s ,porl ar e c ons t r uc c i óndeAl e ma ni ae ne lc ons t a nt ee nf r e nt a mi e nt oe nt r eEs t e Oe s t eye lpr e domi ni oc ons e r v a dor .Ca t ól i c opr of undoymi l i t a nt e , c r i t i c ó c ondur e z aal a si ns t i t uc i one s ,muye s pe c i a l me nt e al a se c l e s i á s t i c a s ,s i e mpr ee nde f e ns adel a smi nor í a sydel osv a l or e shuma nos .“ Lade nunc i a quepl a nt e aa l c a nz at a mbi é nat odaunas oc i e da d 3-Ar t eHi s t or i a .Lac ul t ur adel apos guer r a .( Onl i ne)Cons ul t a doenht t p: / / www. a r t ehi s t or i a . j c y l . es / v 2/ c ont ex t os / 3215. ht m 4-Hei nr i c hBöl l .Bi ogr a f í a syv i da s .( Onl i ne)Cons ul t a doenht t p: / / www. bi ogr a f i a s y v i da s . c om/ bi ogr a f i a / b/ bol l . ht m 5-I bi d.

10


Personalidades LITERATURA En la novela Casa sin amo (1954) describe las circunstancias de un niño de once años huérfano de padre, los problemas de la vida familiar de posguerra y el mundo de los adultos desde el punto de vista del niño, y lo hace a través de la crítica social y también empleando elementos grotescos y satíricos. El relato El pan de los años jóvenes, por su parte, cuenta la liberación del narnar rador con respecto al materialismo de la época. Billar a las nueve y media (1959), otro de sus títulos más significativos, intenta representar el destino histórico de Alemania en la primera mitad del siglo XX. El escritor expresó a lo largo de toda su obra narrativa el desasosiego que le produce una sociedad marcada por la incomprensión y fanatizada por el peso de las ideologías y los presupuestos morales. Böll aboga por la solidaridad entre los seres humanos, por la autenticidad de las relaciones más allá de toda norma positiva. Gana renombre con Opiniones de un payaso (1963), una novela en el que retrata los acontec imientos importantes y tiempos difíciles de Alemania durante la postguerra recurriendo a la ironía.

"Involucrarse es la única forma de seguir siendo realistas". Cabe destacar que Heinrich Böll participó en el “Grupo 47”, un grupo de intelectuales alemanes que se reunían dos veces al año para analizar y criticar la situación de Alemania y compartir y discutir piezas literarias, en la búsqueda constante de un lenguaje estético e ideológico.7 Su obra tuvo una importante influencia sobre la cultura política alemana, sobre todo en los derechos humanos y en los movimientos pacifistas de la década de los 80´s. Actualmente existe una fundación alemana que lleva su nombre. La Fundación Heinrich Böll participa activamente en la ecología, la democracia y los derechos humanos en todo el mundo. Según indica la organización8, Böll personifica sus valores: coraje para sostener las propias creencias, participar en asuntos públicos y mantener un activismo incondicional para apoyar la dignidad y los derechos humanos. El escritor fue autor y promotor de la celebrada frase "Involucrarse es la única forma de seguir siendo realistas".

6 - Ìbidem. Heinrich Böll. Biografías y vidas. (Online) 7 - Blas Matamoro (6 de julio del 2010). El Grupo del 47. (Online) Consultado en http://www.thecult.es/Cronicas/el-grupo-del-47.html 8 - The Heinrich Böll Foundation. (Online) Consultado en http://www.boell.org/

11


Per s ona l i da desARTES

BERT OL TBRECHTELDRAMATURGISTA Be r t ol tBr e c htf ueun dr a ma t ur go,c r i t i c o, 1. t e ór i c o,di r e c t orydr a ma t ur gi s t a Esc ons i de r a do unadel a sf i gur a smá sr e s pe t a da sde lt e a t r oyde l osl i t e r a r i osdel e nguaa l e ma nac ont e nde nc i a 2 ma r x i s t amá sc onoc i dosydema y ori nf l ue nc i a . Na c i óe l10def e br e r ol ac i uda ddeAugs bur go ( Al e ma ni a )e n1898,al os19a ñosi ni c i ós use s t udi osdet e a t r oe nl ac i uda ddeMúni c h.Suspr i me r ospa s ose ne lmundoa r t í s t i c oc oi nc i di e r onc on l aIGue r r aMundi a l ,e nl aquee lj ov e nBe r t ol t e mpe z a r í aae s c r i bi rypubl i c a rs uspr i me r a s obr a s . EnMúni c ht r a ba j oc omodr a ma t ur goydi r e c t or dee s c e na ,l ogr a ndome z c l a r s ee ne lmundoa r t í s t i c odel aé poc ayf or ma ndor e l a c i one squedur a r í a nport odas uv i dac onpe r s ona j e sc omoFr a nk We de ki nd,pr e c ur s orde le x pr e s i oni s mo( que ma r c a r i as uspr i me r a sobr a s )yKa r lVa l e nt i n.

En1924s et r a s l a doal ac i uda ddeBe r l í nys ec onv i r t i óe na ut ort e a t r a le ne lDe ut s c he sThe a t e r , ba j ol a sor de ne sdeMa xRe i nha r dt .Re a l i z oc ol a bor a c i one sl i t e r a r i a sc onf i gur a sc omoEl i s a be t h Ha upt ma nn,Er wi nPi s c a t or ,Kur tWe i l l ,Ha ns Ei s l e rySl a t a nDudow. Lai nc l i na c i óna lma r x i s moys ua bi e r t aa c t ua c i ón a nt i f a s c i s t a ,s e r i a nl osr a s gosquema r c a r í a nl av i da yobr adeBr e c ht . Dur a nt es uj uv e nt ude s t udi ói nt e ns a me nt ee l ma r x i s moypa r t i c i pódef or maa c t i v a .Tuv oc ont a c t oc one lPa r t i doComuni s t aAl e má n,ye s t a bl e c i óe s t r e c ha sr e l a c i one sc one lt e ór i c oma r x i s t a Ka r lKor s c hye lWa l t e rBe nj a me n,f i l ós of oy c r í t i c oquei nf l uy óe ne lma r x i s mooc c i de nt a l .En 1928s ec a s oc onl aa c t r i zHe l e neWe i ge l . .

1-LUCKHURST,Ma r y .Lapa l a br aqueempi ez aporD.Edi t or i a lFunda ment os ,Ma dr i d,Es pa ña 2008.Pa g.103 2-BRECHT,Ber t ol t .Ga l i l eoGa l i l ei( t .o. :LebendesGa l i l ei ) .Tr a d.Os wa l dBa y er .Edi c i onesNuev aVi s i ón,BuenosAi r es ,Ar gent i na1972.Pa g.1

12


Per s ona l i da desARTES 3 Ha s t al al l e ga dadeHi t l e ra lpode r ,s ede di c oa c l a s e st r a ba j a dor a s . e s c r i bi rv a r i osdr a ma sdi dá c t i c osmus i c a l e sc omo Br e c hc ons i de r a baquel aRDAe r ae l Dr e i gr os c he nope r( Ope r adec ua t r oc ua r t os ,1928) “ na c i mi e nt odeunnue v opa í sc onunav i s i ónc oyl aópe r aAs c e ns i ónyc a í dadel ac i uda ddeMa muni s t a ”ypos t ul a baa lBe r l i ne rEns e mbl ec omo ha gonny( 1929)quee r aunac r í t i c aa lc a pi t a l i s mo. i ns t r ume nt oi mpr e s c i ndi bl epa r ac ua l qui e rr e ge nEn1933,c omomuc hosa l e ma ne s ,s ev i oobl i e r a c i ónt e a t r a le nl aAl e ma ni ade lEs t e ,s uobj e t i v o ga doama r c ha rdeAl e ma ni a ,a s ís e r ác omoe mp- e r ade s pe r t a re lde s a r r ol l odel af a c ul t a dc r í t i c as oi e z as ue x i l i oe nDi na ma r c a .Br e c htt a mbi é nv i a j óa c i opol í t i c ade le s pe c t a dorat r a v é sdes ut e a t r o 4 l a sc i uda de sdeMos c ú,Nue v aYor kyPa r í s .Dudi a l e c t i c o. r a nt es ue x i l i oBe r t ol tBr e c hte s c r i bi ól a sobr a sque ElPa r t i dodeUni da dSoc i a l i s t a( SED) ,quec onl oc onv e r t i r í a ne nunadel a sf i gur a smá sr e l e v a nt e ss i de r a bae lt e a t r oc omol apunt adel al a nz apa r a de lt e a t r o,yunaobl i ga t or i ae nl ahi s t or i ade lt e a t r o l l e v a rac a bol ai mpl a nt a c i ónde lc omuni s moe nl a a l e má n:Lav i dadeGa l i l e oGa l i l e i( 19381939) , Al e ma ni aor i e nt a l ,ha bí ade s t i na do1. 465. 500 Ma dr eCor a j eys ushi j os( 1941) ,yElc í r c ul odet i z a ma r c ospa r ae lBe r l i ne rEns e mbl e ,s eha bí ac onf i r c a uc a s i a no( 19441945) . ma doof i c i a l me nt ec omoi ns t r ume nt ode pe ndi e nt e De s pué sdel as e gundague r r amundi a lyl a de lde pa r t a me nt oAl e má ndee duc a c i ón5.Pe r o mue r t edeHi t l e r ,Be r t ol tr e gr e s óaAl e ma ni ae n c omoe x pl i c a baMa r yLuc khur s t : 1948,e s t a bl e c i é ndos ee nBe r l í nde le s t e .Sur e gr e s oc oi nc i di óc onl aGue r r af r í ayl adi v i s i ónde “ Elpo s i c i o nami e nt odel ac o mpañí adet e at r ode Al e ma ni a :porunl a dol aRe publ i c aFe de r a lde Br e c htbaj ounr e mi t ee duc at i v os i gni f i c abaquel af unAl e ma ni a( RFA) ,oc upa bagr a npa r t ede lt e r r i t or i o c i ó npr i nc i paldeBr e c htc o mopr o f e s i o nalde lt e at r oe r a e ne loc c i de nt e ,yporot r ol aRe publ i c aDe moc r á t i -l adel ai ns t r uc c i ó ns i s t e mát i c a,yBr e c ht ,quehabí ar e c adeAl e ma ni a( RDA) .See s t a bl e c i óe nl apa r t ede c haz adol ado c t r i nao f i c i alde lRe al i s moSo c i al i s t a, Be r l í npe r t e ne c i e nt eal aRDAe l22deoc t ubr ede t uv oquei nv e nt ar ,av e c e s ,e s t r at e gi asi magi nat i v asc o n 1948,e ndondef undós upr opi ac ompa ñí at e a t r a l , l asqueo po ne r s eal asaut o r i dade se ns ul uc hapo r e lBe r l i ne rEns e mbl ee n1948.Ela r t ee nge ne r a l mant e ne runar e l ac i ó ndi námi c ae nt r el apr o duc c i ó n e nAl e ma ni ae s t a bae ne la ugedel ade c a de nc i a :El t e at r alyl ai de o l o gí aae xpe ns asde ldo gmade lpar na c i ona l i s moha bí aa r r ui na doe s pi r i t ua lyt é c ni c a t i do ” me nt ee lt e a t r oa l e má n. Pa r apode re nt e nde re ll e ga dodeBr e c he nl a Al e ma ni adel aGue r r af r í aha yquepr of undi z a re n s upe r s ona l i da dype ns a mi e nt os ,yl af unc i ónque t e ní ae lt e a t r opa r aé l . Al ol a r godes uv i daBe r t ol tBr e c hts ev i oi nf l ue nc i a doport oda sl a spe r s ona sc onl a squet r a ba j o yc ompa r t i ó,e lBe r l i ne rEns e mbl er e pr e s e nt a r í a t odos ua pr e ndi z a j epue s t oe npr á c t i c a .Susobr a s e s t a ba ni nf l ue nc i a da spore lt e a t r or e v ol uc i ona r i o s ov i é t i c o( Me y e r hol dyVa j t a ngov ) ,l ae s c e nogr a f í a s e r i al apa r t ef unda me nt a l :s i nt é t i c a ,f unc i ona l ( na dae r af i j o) ,s i gni f i c a t i v a ,ut i l i z a bal a sma s c a r a s pa r apode rs e pa r a ra la c t orde lpe r s ona j e ,yl a mús i c at e ndr í aunpa pe ls i gni f i c a t i v oe nl apue s t a e ne s c e na .Sut e a t r or ompe r í ae le s que mac l á s i c o pa r as e rdi a l é c t i c o:e lt e a t r oé pi c o,quebus c a ba na r r a r ,e r ae lt e a t r or e v ol uc i ona r i opor quec a mbi a baa le s pe c t a dor ;t e a t r oma t e r i a l i s t a ,pue sl a sc on di c i one sr e a l e sc ondi c i ona ba ne lpe ns a mi e nt ode l s e r .Ha bí auni nt e r é se ne lc ont e x t o,bus c a bar e pr e s e nt a re lmundor e a lc onl a sdi f i c ul t a de sdel a s 3-SI MON,Pa bl oI gl es i a s 4-Í bi dem. ,LUCKHURST,Ma r y .Lapa l a br aqueempi ez aporD.Edi t or i a lFunda ment os ,Ma dr i d,Es pa ña 2008.Pa g.109 5-Í dem. , p102 6-Í dem. , p110

13


Per s ona l i da desARTES Fuee s t ac a pa c i da ddebur l a rya lmi s mot i e mpo c ont e nt a ral a sa ut or i da de squehi z odeBr e c huno del osdr a ma t ur gosma spopul a r e sdea mba sa l e ma na s .ElBe r l i ne rEms e mbl ef uel ae s c ue l ade muc hosdel ospos t e r i or e sa r t i s t a sdr a ma t ur gos , e nt r ee l l osHe i ne rMul l e r . Elt e a t r odeBr e c hBus c a badi v e r t i r ,e x t r a ña r , s or pr e nde r ,de s pe r t a runaa c t i t udc r í t i c ae ne le s pe c t a doryf or mul a rpr e gunt a s ,ye lBe r l i ne rEns e mbl ee r ac ons i de r a dounc e nt r odei nv e s t i ga c i ón yde s a r r ol l o,yunr e ha bi l i t a dorde lt e a t r oa l e má n. Be r t ol tBr e c htmur i ódeuna t a quec a r di a c oe l14 dea gos t ode1956,e nl ac i uda ddeBe r l í nde lEs t e .

14


f ue nt e s Li br os Bl a sMa t a mor o( 6dej ul i odel2010) .ElGr upodel47.( Onl i ne)Cons ul t a doen ht t p: / / www. t hec ul t . es / Cr oni c a s / el gr upodel 47. ht ml BRECHT,Ber t ol t .Ga l i l eoGa l i l ei( t .o. :LebendesGa l i l ei ) .Tr a d.Os wa l dBa y er .Edi c i onesNuev aVi s i ón,BuenosAi r es ,Ar gent i na1972. Dí a zHer ná ndez ,Onés i mo.( 2008) .Hi s t or i adeEur opaenels i gl oXX.Eur opaenl os pr i mer osa ñosdel aGuer r aFr í a( 19451957) .Es pa ña :Edi c i onesUni v er s i da ddeNa v a r r a ,S. A.( EUNSA) .p,283 LUCKHURST,Ma r y .Lapa l a br aqueempi ez aporD.Edi t or i a lFunda ment os , Ma dr i d,Es pa ña 2008.Pa g.103 Ka ppl er ,A. ,& Gr ev el ,A.( 1995) .Laa c t ua l i da ddeAl ema ni a .Hi s t or i a .Al ema ni a : Soc i et ä t s –Ver l a g.p,598 SANCHEZ,J os éA.“ Br ec htyelex pr es i oni s mo:r ec ons t r uc c i óndeundi á l ogor ev ol uc i ona r i o” .Edi t or i a lUni v er s i da ddeCa s t i l l aLaMa nc ha .Ma dr i d,Es pa ña .1992 Ar t í c ul oswebypr es ent ac i ones Bol í v a r ,Luna“ LaDec l a r a c i óndeGot t i ngen:c ua ndol osc i ent í f i c osdi j er onno” ( Onl i ne) .Abr i l2007( 31dema r z o2014)Cons ul t a doen:ht t p: / / www. dw. de/ l a dec l a r a c i %C3%B3ndeg%C3%B6t t i ngenc ua ndol os c i ent %C3%ADf i c os di j er onno/ a 2440429 Bos c h,Pedr o.“ V.Lav i s i ónnuc l ea r :Ot t oHa hnyl aes c uel aa l ema na ”( Onl i ne) . Ma r z o2002,( 30dema r z ode2014)Cons ul t a doen: ht t p: / / bi bl i ot ec a di gi t a l . i l c e. edu. mx / s i t es / c i enc i a / v ol umen3/ c i enc i a 3/ 120/ ht m/ s ec _8. ht m Comi s i ónEur opea .Konr a dAdena uer :undemóc r a t apr a gmá t i c oei nc a ns a bl euni f i c a dor .Cons ul t a doenht t p: / / eur opa . eu/ a bout eu/ euhi s t or y / f oundi ngf a t her s / pdf / konr a d_a dena uer _es . pdf Hi s t or i adeAl ema ni a .Ci t a doenLonel yPl a net .( Onl i ne) ht t p: / / www. l onel y pl a net . es / des t i noeur opa a l ema ni a 8hi s t or i a . ht ml #24. Hei nr i c hBöl l .Bi ogr a f í a syv i da s .( Onl i ne)Cons ul t a doen ht t p: / / www. bi ogr a f i a s y v i da s . c om/ bi ogr a f i a / b/ bol l . ht m TheHei nr i c hBöl lFounda t i on.( Onl i ne)Cons ul t a doenht t p: / / www. boel l . or g/ J ef t a nov i c ,Andr ea“ La“ Cos t ur adr a má t i c a ”deSol eda dLa gosys ut r a ba j opi oner o c omodr a ma t ur gi s t aenl aes c enat ea t r a lc hi l enadehoy ” .Thea t erderZei t , ,Ber l í n, 2008 Si món,Pa bl oI gl es i a s .TEMA15:Bel t ol tBr ec ht ,t eor í aypr á c t i c at ea t r a l .( Onl i ne) Cons ul t a doen:ht t p: / / a l umnos . pa bl oi gl es i a s s i mon. c om/ l ec c i ones / hi s t or i a t ema 18. ht ml

15

Revista de Historia  

Alemania dividida