Page 1

MARI AETAJOSE

0Zenbak i a


Hol aat odos / as , Fi nal i z andoelc ur s o20122013nosdi r i gi mos av os ot r osc onunanov edad,nues t r ar ev i s t adi gi t al .Losnuev ost i emposnosof r ec enynosdemandannuev asf or masdec omuni c ac i óny ,s i gui endoc onnues t r af i l os of í adet r abaj omar c adahas t aahor a enelc ent r o,nopodemosquedar osat r ásenl apues t aenmar c hayut i l i z ac i ón dees t asnuev ast ec nol ogí as . Si endoMar i aet aJ os ei kas t ex ea,unaes c uel a s os t eni bl e yc ompr omet i da c on elent or no dent r odel pr oy ec t o“ Agenda21” ,c ons i der amos muy i mpor t ant e pos i bi l i t ar una r ev i s t as i n papel , par a hac er os l l egar de una f or ma c ómodayr ápi dat odal ai nf or mac i ónynov edadesdelc ent r o. At r av ésdees t et r i mes t r alosdar emosac onoc ert odosl ospr oy ec t os ,ac t i v i dadesynot i c i as i nt er es ant es delc ent r o.As ími s mot endr éi sl a opor t uni dad de hac er un s egui mi ent o del c ent r odes deFac ebookyT wi t t er . Es per andoqueelnúmer o0denues t r ar ev i s t a s eadev ues t r oagr ado,osdes eamosunf el i z v er ano. Uns al udo,LaDi r ec c i ón.


Agurguz t i oi , 20122013 i kas t ur t ear iamai er a emat en ar i gar enhonet an,ber r i k unt z abat eki nhur bi l t z en gar az uengana, hauda,gur eal di z kar idi gi t al a. Gar aiber r i ek,k omuni kat z ek of or maber r i akes kai nt z en et a es kat z en di t uz t e et a Mar i a et a J os eI kas t et x eangur el anegi t ek of i l os of i ar iet a i l doar ij ar r ai t uz ,ez i nat z eanger at uber r i k unt z a t eknol ogi k o hauek abi an j ar r iet a er abi l t z er ak oan. Mar i aet aJ os eI kas t et x ea,es k ol aj as angar r i a i z ani ket aes k ol aagenda21pr oi ekt uar enbar ne i ngur ugi r oar eki n dugun k onpr omi s oaer ek ont uanhar t uz ,paper i kgabek oal di z kar ibatbi der at z ea os o gar r ant z i t s ua i r udi t z en z ai gu et a bai t a,hel ar az t ek omoduer os oet aaz kar r aer e z uenganaI kas t et x ek ober r i aket aal bi s t eak Hi r uhi l abet ekar ihonenbi dez ,I kas t et x eandi t ugun pr oi ekt u,eki nt z a edo al bi s t ei nt er es agar r i enber r iemangodi z uegu.Al di z kar idi gi t alhoneki nbat er aer e,f ac ebooket at wi t t erpl at af or met aner egur eber r ii z at ek oauk er ai z angoduz uel aadi er az t endi z uegu. Gur eal di z kar i k o0.z enbaki agus t uk oai z ango duz uel ak oan,udaonapas at z eaopadi z uegu. Adei t as unez ,Zuz endar i t z a.


Albistekaria