Page 1

ÀREA TIC – DIVERSITAT I NEE Joaquim Fonoll i Carles Pinar

Llistat del programari – màster 393 / USEE_Primària Ressaltat el títol dels programes que ja venen instal·lats al menú COMENCA. Per a instal·lar els altres programes, cal anar a la localització de la unitat D:\. TÍTOL

DESCRIPCIÓ

WEB

LOCALITZACIÓ

D:\material llengua i http://www.xtec.es/sedec/it/mate cohesió social\material didàctic rials.htm

112 Accions

Recull d'imatges posades en documents Word, que permeten dur a terme propostes didàctiques per treballar els verbs. Està estructurat en 3 col·leccions per ordre alfabètic dels verbs. Pot ser amb lletra d'impremta o, lletra lligada.

Adaptacions Word

Plantilles de word que configuren la interfície del Word per evitar massa estímuls i facilitar la feina per a diferents usuaris, per cicles o etapes educatives o per usuaris particulars com els alumnes nouvinguts. També incorpora la plantilla AdaptaMates que són un conjunt d'eines integrades que faciliten a l'alumne la realització d'activitats relacionades amb el càlcul i la resolució de problemes.

http://www.xtec.es/dnee/satieee/ 0304/sessio4/adaptacions_word D:\Prg_educ_instal_20 04 .htm http://www.xtec.es/~jfonoll/adapt acions_word

Agafar

Jocs d'atenció, observació i reflexes on cal senyalar figures de la pantalla. Alguns dels jocs serveixen per iniciar-se en la destresa amb el ratolí, altres treballen més la concentració i el gest.

http://www.xtec.es/cgi/programar D:\prg_educ_instal_dn i_educatiu?TEMATICA=especia ee_2004 l

Clic 3.0

Programa amb el qual s'han realitzat nombroses activitats educatives que es troben recollides a la zona Clic.

http://clic.xtec.net/ca/index.htm

Clic Profe

El Clicprofe és una utilitat que genera automàticament activitats Clic a partir dels noms de les persones, les fotos digitalitzades i arxius de veu. Pot ser de gran ajuda per reconèixer els professors de l'escola i com es diuen.

http://www.xtec.es/dnee/satieee/ D:\Prg_educ_instal_20 2002/sessio2/pla.html#clic_prof 04 http://www.xtec.es/dnee/satieee/ 2001/sati2/clicprofes.htm

Comencem a parlar

Aquest material en arxius pdf, reprodueix situacions de la vida quotidiana, que serveixen de base per llegir-les, repetir-les, practicar-les i escoltar-les. Conté una important carrega d'imatges que fan de suport comunicatiu.

D:\material llengua i http://cultura.gencat.net/llengcat/ cohesió social\material publicacions/comencem/index.ht didàctic m

Comunicació amb famílies i alumnes nouvinguts

Es tracta de fitxers Word on s'utilitza la fotografia com a suport de la D:\material llengua i comunicació escrita, per facilitar la comunicació amb els alumnes i http://www.xtec.es/dnee/satieee/ cohesió social\material les famílies que no comprenen suficientment el català. Aquests de consulta documents es poden obrir des del processador de textos i modificar 2003/sessio1/ivjornada.htm segons la informació que calgui comunicar. S'ocupen de dos àmbits: Les sortides i colònies i, Vida diària de classe.

Confegir TpWin-

Confegir és un material que funciona amb el TpWin pensat per estimular l'exercitació autònoma de l'escriptura de paraules. L'aplicació consta de més de 130 paraules organitzades en 6 làmines.

http://www.xtec.es/cgi/programar i_educatiu?TEMATICA=especial D:\prg_educ_instal_dn http://www.xtec.es/recursos/taul ee_2004 eta/programari/lam/confegir/conf egir.htm

Contes SPC

Es tracta d’una col·lecció de cinc contes que inclouen sistemes de comunicació alternativa. Els contes es presenten com a fitxers Power Point per visualitzar-se a la pantalla o fitxers Word que es poden imprimir per confeccionar un llibre.

D:\prg_educ_instal_dn http://www.xtec.es/cgi/programar ee_2004 i_educatiu?REG=contespc

Control de jocs per escanneig

Es tracta d’un teclat virtual especialitzat en jocs. El programa actua com a joystic programable que pot controlar qualsevol joc mitjançant http://www.xtec.es/~jlagares/ un sistema d’escanneig. Pot ser activat amb el ratolí o la veu. El paquet s’acompanya dels jocs Platets voladors, Tetris, Bonk, Cotxe i Futbol, amb els que també, es pot jugar amb el teclat.

Creda 1000

Imatge del CD-rom del mateix nom, amb una selecció de materials pel treball de llenguatge, presentats de forma estructurada en una base de dades amb un criteri logopèdic. Molts d'aquests materials estan presents en el CD i, es poden utilitzar directament, sense haver d'instal·lar-los.

Diccionari símbols SPC

Editors multilingües

D:\prg_educ_instal_dn ee_2004

http://www.xtec.net/dnee/satieee D:\Prg_educ_CD /2003/sessio1/creda_mil.htm

Els símbols SPC son utilitzats per les persones que tenen una discapacitat motriu greu que els afecte la parla i utilitzen els plafons i D:\prg_educ_instal_dn comunicadors dinàmics com a sistema de comunicació alternativa. http://www.xtec.net/dnee/satieee ee_2004 El vocabulari d'aquest CD-ROM consta de més de 3500 paraules en /2003/sessio3/spc.htm una doble versió en color i blanc i negre. També permet generar ràpidament plafons de diferents mides, tant sols seleccionant les paraules que es necessitin de la llista general. D:\Prg_educ_instal_20 04 Dos editors de caràcters aràbics i urdus respectivament.

1


ÀREA TIC – DIVERSITAT I NEE Joaquim Fonoll i Carles Pinar

El Carter TpWin-

Programa que permet treballar el concepte de comunicació i de correu en l'aprenentatge de la lecto-escriptura dels nens. Es caracteritza per la possibilitat de configurar bústies personalitzades facilitant l'intercanvi (enviar i rebre) de textos i dibuixos

El penjat

El joc del Penjat de sempre, realitzat amb l’ordinador i en el qual el professor pot introduir les paraules i ajudes que desitja.

Exemples de plafons SPC amb Word

Una col·lecció de plafons en format word, útils per estalviar temps quan el seu contingut ens és útil directament o amb alguna modificació.

D:\prg_educ_instal_dn http://www.xtec.es/dnee/jornada/ ee_2004 taller0304_9.htm

Exler

Aquests exercicis són dirigits a recolzar l'aprenentatge i el desenvolupament lexical en nens i/o afavorir la denominació en els casos de trastorns del llenguatge. El programa proposa, al voltant d'unes làmines temàtiques, exercicis de: Explorar el vocabulari, Comprensió oral, Comprensió escrita, Dictat i, Denominació.

http://www.xtec.es/cgi/programar i_educatiu?REG=exler

Explicar contes

Una col·lecció de 5 contes elaborada en un arxiu PowerPoint que, a través de dibuixos de nens i nenes i, amb text i veu, fan possible que l'alumne pugui gaudir de la lectura de contes sense quasi intervenció de l'adult. Està pensat per a infants d'infantil, de primer cicle i, per a altres alumnes que tinguin necessitats educatives especials en el desenvolupament del llenguatge

http://www.xtec.es/dnee/satieee/ D:\prg_educ_instal_dn 0304/sessio4/vols_contes.htm ee_2004 http://www.xtec.es/dnee/satieee/ 0304/sessio4/explicarcontes.exe

Frases

Documents pdf amb un alt contingut d’imatges que representen accions, contraris i; frases en present, passat i, futur.

Gali

Imatge del CD-rom amb el mateix nom que ens permet instal·lar el http://www.xtec.es/sedec/gali/ind programa. El material està pensat per l'autoaprenentatge de la ex.htm llengua, a partir d'activitats Clic estructurades en mòduls relacionats http://clic.xtec.es/gali/index.html amb l'entorn proper.

Globus 3

L'aplicació és un conjunt de programes que detecten la intensitat del só i la mostren gràficament en pantalla mitjançant diferents D:\prg_educ_instal_dn http://www.xtec.es/~jlagares/ visualitzacions i jocs. Quan es parla davant el micròfon, Globus http://www.xtec.es/dnee/satieee/ ee_2004 dibuixa cercles, gràfiques... en funció que el so sigui més fort o més 99/globus.htm fluix. Globus pot ser útil per estimular la parla en nens especialment inhibits o sords.

Infograf

http://www.xtec.es/cgi/programar D:\prg_educ_instal_dn Infograf és un programa que permet crear i visualitzar documentació i_educatiu?REG=infogra ee_2004 gràfica interactiva seguint el model dels llibres d'imatges. http://www.xtec.es/~jfonoll/infogr af/

Itineraris en metro

L'objectiu del material és exercitar aspectes que potenciïn D:\Prg_educ_instal_20 http://www.xtec.es/dnee/jornada/ 04 l'autonomia dels alumnes a l'hora de poder planificar sortides, etc. Els continguts són les línies del metro una a una i els itineraris, amb materials04_2001.htm o sense transbordament.

JClic

Versió en llenguatge Java del conegut programa Clic que, a més de permetre treballar amb les activitats elaborades inicialment pel Clic, http://clic.xtec.net/ca/jclic/index.h afegeix noves prestacions multimedia i, la capacitat de funcionar tm amb qualsevol sistema operatiu.

JoysMouse

Programa que permet controlar el mouse mitjançant un joystick normal.

http://www.xtec.es/~jlagares

D:\prg_educ_instal_dn ee_2004

Kanghooru

Realitza un escanneig automàtic en qualsevol programa que tingui punts o zones de pantalla sensibles. D'aquesta manera pot controlar-se amb un polsador qualsevol programa encara que no estigui dissenyat amb aquest fi.

http://www.xtec.es/~jlagares/

D:\prg_educ_instal_dn ee_2004

Lectura de textos

Lectura de textos és un programa que roman resident a la pantalla amb l'objectiu de llegir el contingut de la finestra d'edició que estigui http://www.xtec.es/~jlagares activa. Llegeix en veu alta qualsevol text o plana web. També llegeix mentre s’escriu.

D:\prg_educ_instal_dn ee_2004

Lectura llibres per invidents

Sistema de lectura de fitxers TEXT, tant en català com en castellà, comandat mitjançant el teclat i la seva interfície. El programa, respon amb missatges parlats.

D:\prg_educ_instal_dn ee_2004

http://www.xtec.es/recursos/taul D:\prg_educ_instal_dn eta/programari/lam/carter/carter. ee_2004 htm D:\Prg_educ_instal_20 04

D:\material llengua i http://www.xtec.es/cgi/mediateca cohesió social\material didàctic _crp?NU=MP010519

http://www.xtec.es/~jlagares/

2


ÀREA TIC – DIVERSITAT I NEE Joaquim Fonoll i Carles Pinar

Les Botigues

Aquest material, tant podem utilitzar-lo amb jocs de comprar i vendre D:\material llengua i com en el repartiment i classificació dels productes, en l'etiquetatge dels preus tot treballant les xifres, etc… Totes les activitats es poder http://www.xtec.es/sedec/it/mate cohesió social\material didàctic rials.htm fer tant en activitats de llengua oral com en activitats de llengua escrita. Per a veure els documents amb la lletra lligada, necessiteu tenir instal·lada la font "Massallera"

Llengua, immigració i, ensenyament

Documents pdf on es realitzen estudis comparatius de la gramàtica de les llengües d’origen de part de l’alumnat nouvingut, amb la llengua catalana.

Llicència d’estudis M.José Monton

Llicència que porta per títol: “Necessitats educatives de l'alumnat d'incorporació tardana a l'educació secundària obligatòria: orientacions i propostes.”

Llicencia d’estudis Pilar Cabré

Llicència que porta per títol: “L’alumnat estranger d’incorporació tardana en els centres de secundària”. L’acompanyen diversos annexes i carpetes amb un recull de materials pràctics alguns d'ells amb suport informàtic

MIC: Magatzem d'Icones Catalanes

Conjunt de dibuixos que representen diferents aspectes de la nostre D:\prg_educ_instal_dn cultura pensats per utilitzar-los en sistemes de comunicació http://www.xtec.es/ed_esp/mic/in ee_2004 alternativa i altres activitats educatives. Els dibuixos es presenten en dex.htm un triple format: BMP, GIF i WMF el que facilita la seva integració en plafons de comunicació, sistema gràfics o documents de text.

Músic

El programa "Músic 4.20" és un editor musical que permet l'escriptura i la modificació de partitures musicals sobre pentagrama. http://www.xtec.es/rtee/eng/musi Mitjançant la incorporació d'una targeta MIDI, permet acoblar-se a c/index.htm dispositius musicals externs i escriure les partitures de peces musicals generades amb aquests dispositius.

Oscil·loscopi

És un programa didàctic que actua com un oscil·loscopi per veure senyals de so, en particular pot ser útil per estudiar la veu, ja que visualitza de múltiples maneres l'onda sonora..

Parlador

Processador de text adaptat per a persones que necessitin un reforç D:\prg_educ_instal_dn auditiu del que escriuen. Utilitza la síntesi de veu UpcTV i permet el http://www.xtec.net/cgi/programa ee_2004 lletreig o la lectura de paraules i frases. Especialment indicat per ri_educatiu?REG=parlador l'alumnat que no ha assolit suficientment el llenguatge oral i la segmentació de paraules i lletres.

Passa Planes per escanneig

Passa Planes és un programa adreçat a persones amb discapacitats motores. Permet la lectura i/o visualització de llibres o imatges, a http://www.xtec.es/~jlagares través d'un teclat que funciona per escanneig automàtic. Utilitza la síntesi de veu UPCTV per a llegir automàticament el text.

Plaphoons

Plaphoons és un programa de comunicació pensat per a persones amb discapacitat motriu que no es poden comunicar mitjançant la parla, que pot substituir i millorar les funcions dels llibres de plafons. Permet crear plafons i amb ells, elaborar missatges a la pantalla i, escoltar-los i/o imprimir-los.

Platets voladors

Un típic joc de "marcianitos" fet que es controla amb un programa que actua com a joystic programable que pot controlar qualsevol joc http://www.xtec.es/~jlagares/ mitjançant un sistema d’escanneig. Pot ser activat amb el ratolí o la veu. Amb el mateix paquet s'instal.len Tetris, Bonk, Cotxe i Futbol.

Profematic

Profematic és un generador de problemes que ofereix diverses col·leccions i que, de manera automàtica, produeix documents de Word plens de problemes, activitats Clic i impressions directes, personalitzats per cada alumne o grup de treball.

Quan em rento

Quan em rento és un conte interactiu en llenguatge bimodal elaborat a partir d'un conte de l'Editorial Parramón. El seu objectiu és facilitar http://www.xtec.es/ed_esp/satie l'aprenentatge de l'estructura de la parla per nens o nenes sords o, ee/9697/quan.htm amb greus mancances de llenguatge.

Quídam

El Quídam té com a objectiu facilitar l’estructuració de la frase en etapes inicials de l’adquisició del llenguatge. Utilitza un diccionari d'accions en imatges i la síntesi de veu UPCTV. Qualsevol alumne en pot treure profit, si el què li cal, és afermar les estructures orals, els temps verbals o aprendre a escriure correctament.

D:\material llengua i cohesió social\material de consulta D:\material llengua i http://www.xtec.es/sgfp/llicencie cohesió social\material s/200102/resums/mmonton.html de consulta D:\material llengua i http://www.xtec.es/sgfp/llicencie cohesió social\material s/200203/resums/pcabre.html## de consulta

http://www.xtec.es/~jlagares

D:\prg_educ_instal_dn ee_2004

D:\prg_educ_instal_dn ee_2004

http://www.xtec.es/~jlagares/edu D:\prg_educ_instal_dn espe.htm ee_2004 http://www.xtec.es/~jlagares/do wnload/plaphoons.zip D:\prg_educ_instal_dn ee_2004

http://www.xtec.es/dnee/satieee/ D:\Prg_educ_instal_20 0304/sessio3/profematic.htm 04 http://www.xtec.es/dnee/profema tic/ D:\prg_educ_instal_dn ee_2004

http://www.xtec.es/~mfortun4/Qu D:\Prg_educ_instal_20 idam.html 04 http://www.xtec.es/dnee/satieee/ 2003/sessio4/quidam.htm

3


ÀREA TIC – DIVERSITAT I NEE Joaquim Fonoll i Carles Pinar

Rata Plaphoons

La intenció d'aquest programa és facilitar el control del ratolí per a persones amb discapacitat motora que no puguin disposar de control de la veu. Funciona per escanneig d'un teclat virtual que emula les opcions del ratolí.

Recerca de feina i TIC

Suport de les TIC al coneixement de la recerca de feina o del món laboral en general a través de més de 20 documents Word que introdueixen els elements bàsics que cal treballar en les tasques d'orientació laboral.

Reconeixement de fonemes

La intenció d'aquest programa és facilitar la discriminació del fonemes a persones amb deficiències auditives o amb dificultats a la parla. El programa funciona comparant patrons de veu que el mateix http://www.xtec.es/~jlagares/ programa permet crear. Incorpora 5 tipus d’exercici i es pot enllaçar amb d’altres jocs externs.

Reconeixement de veu

Sistema de reconeixement de veu que permet controlar els moviments del ratolí mitjançant sons vocàlics o les ordres esquerra, dreta, puja, baixa, clic. Està pensat per a persones discapacitades que no poden controlar el mouse de forma convencional i disposin de control de la veu.

Sanduk

D:\material llengua i El "Sanduk", la Guia per a la formació dels educadors i les educadores en interculturalitat i immigració, és una eina didàctica en http://www.entrecultures.org/04_ cohesió social\material de consulta format d'arxius pdf, amb recursos pedagògics per treballar amb els calidos/calidoscopi.htm infants i els adolescents d'origen immigrant.

Screen Scanner

Es tracta d'una aplicació d'escanneig automàtic que permet substituir la funció del ratolí i, per tant, el control de bona part de l'ordinador, per la pulsació d'un sol botó.

http://www.xtec.es/~jlagares/f2k D:\prg_educ_instal_dn esp.htm ee_2004 http://www.xtec.es/~jlagares/do wnload/screenscanner.zip

Signe 2

Editor de llenguatge signat que permet crear textos en llenguatge escrit i traduir-lo a llenguatge gràfic o de signes amb dibuixos i vídeos.

http://www.xtec.es/cgi/programar D:\prg_educ_instal_dn i_educatiu?REG=signe ee_2004 http://www.xtec.es/dnee/satieee/ 99/signe.htm

Sinera

El darrer CD-rom Sinera el qual conté nombrosos programes i utilitats en relació a l'aprenentatge en general i, en concret referents http://www.xtec.net/dnee/satieee a l'alumnat amb NEE. És una imatge que podem fer servir com el /2000/sati3/sinera2000.htm propi CD fent la instal·lació prèvia.

Síntesi de veu UpcTV

Es tracta d'un conjunt de llibreries que suporten una síntesi de veu en llengua catalana amb dos locutors, un masculí i un de femení. El sistema llegeix qualsevol text escrit i el converteix en un missatge oral que s'escolta a traves de la tarja de so i l'altaveu de l'ordinador.

D:\prg_educ_instal_dn http://www.xtec.es/cgi/programar ee_2004 i_educatiu?REG=sintveu

Teclat Sil·làbic (Teclat Màgic)

Teclat sil·làbic és un programa que pretén facilitar l'escriptura a persones que no poden accedir al teclat normal utilitzant un polsador. Parteix d'un nou concepte en el seu disseny que fa que la definició del teclat sigui molt fàcilment configurable.

http://www.xtec.es/~jlagares

Teclat virtual TotiPM

TotiPm és un simulador de teclat, que permet disposar d'un teclat en pantalla per quan, per la raó que sigui, no podem disposar del teclat http://www.xtec.es/~jlagares/do normal de l'ordinador, bé sigui perquè l'ordinador no disposa d'ell o wnload/teclat.zip l'usuari té una discapacitat que l’impossibilita utilitzar el teclat normal.

Teclats Pilot

Conjunt de 3 teclats virtuals (1 ordinari i dos de sil·làbics, català i castellà) dissenyats per a facilitar l’escriptura a persones amb accessibilitat reduïda. Té previst l’accés amb el ratolí, l’escanneig automàtic i el ratolí.

D:\prg_educ_instal_dn http://www.xtec.es/cgi/programar ee_2004 i_educatiu?REG=teclat

TocaToca

Programa d'acció - reacció que respon espectacularment a petites accions de l'usuari. Es pot configurar tant l'estímul d'entrada com la resposta del programa.

http://www.xtec.es/~jfonoll/ http://www.xtec.es/dnee/satieee/ D:\prg_educ_instal_dn ee_2004 2000/sati2/toca.htm http://www.xtec.es/dnee/satieee/ 2002/sessio2/toca32.html

Tpwin -32 bits-

Sistema per la creació i edició de teclats virtuals que es poden utilitzar amb el ratolí o pel sistema d'escanneig. Cada teclat es pot configurar en mida i funcions i cada zona pot contenir les icones o imatges que es desitgin.

D:\prg_educ_instal_dn http://www.xtec.es/~jfonoll/tpwin ee_2004

TSWIN 32 bits Controlador de la TAULETA-

Tswin és un administrador de la tauleta sensible per l'entorn Windows que assumeix la doble funció d'editar i interpretar els fitxers que configuren la tauleta. La funció fonamental del programa Tswin és la de crear i gestionar fitxers de configuració de la tauleta.

http://www.xtec.es/recursos/taul D:\prg_educ_instal_dn eta/programari/actualitza.htm ee_2004 http://www.xtec.es/recursos/taul eta/

http://www.xtec.es/~jlagares/

D:\prg_educ_instal_dn ee_2004

D:\material llengua i http://www.xtec.es/dnee/satieee/ cohesió social\material de consulta 0304/sessio4/tic_feina.htm

http://www.xtec.es/~jlagares/

D:\prg_educ_instal_dn ee_2004

D:\prg_educ_instal_dn ee_2004

D:\prg_educ_instal_dn ee_2004

D:\prg_educ_instal_dn ee_2004

4


ÀREA TIC – DIVERSITAT I NEE Joaquim Fonoll i Carles Pinar

Ull de color

Programa que a través d’una càmara web permet controlar l’ordinador mitjançant la presència o absència d’un determinat color que podem seleccionar segons el nostre interès. De fet pot convertir-se en una eina alternativa als polsadors, la tauleta sensible, etc.

Vincles -Material de català per nouvinguts-

Vincles és un material didàctic elaborat a partir de la programació de llengua catalana per a l'alumnat d'incorporació tardana. Mitjançant diferents propostes s'exerciten les quatre habilitats pròpies de tota competència comunicativa (escoltar, parlar, llegir i escriure).Vincles es compon de material escrit que es pot imprimir a partir de fitxers pdf i exercicis interactius que es treballen en connexió a Internet.

http://www.edu365.com/eso/mu ds/catala/vincles/ (exercicis en D:\material llengua i línea) cohesió social\material http://www.xtec.es/sedec/vincles didàctic /vincles.htm (docs per imprimir) http://www.xtec.es/dnee/satieee/ 2003/sessio4/vincles.htm

Visita virtual al centre

Conèixer les instal·lacions de l'edifici escolar és un dels aprenentatges bàsics que ha de fer l'alumnat per a realitzar amb autonomia els desplaçaments quotidians dins el centre. Inclou la plantilla i una demo.

D:\Prg_educ_instal_20 http://www.xtec.es/ed_esp/index 04 .htm

Vocabulari en imatges

Aquest material en arxius pdf, reprodueix en imatges diverses D:\material llengua i àmbits de l’entorn social i natural proper de manera que poden servir http://cultura.gencat.net/llengcat/ cohesió social\material de base per les etapes inicials de treball amb l’alumnat nouvingut. didàctic tuhiguanyes/viure.htm Conté una important carrega d’imatges que fan de suport comunicatiu. Molt lligat a Comencem a Parlar

WebFàcil

WebFácil és un programa assistent que pas a pas, facilita la creació de pàgines web sense que calgui cap coneixement previ de com ferho. El programa us guia pas a pas a través de 11 pantalles amb instruccions i formularis que us facilitaran la creació d’una pàgina web sense requerir coneixements tècnics especials.

http://www.xtec.es/dnee/satieee/ D:\Prg_educ_instal_20 0304/sessio2/webfacil.htm 04 http://www.webfacil.com/webfaci l.htm

Win ABC

WIN-ABC és un programa educatiu compost per un gran nombre d'activitats per treballar les tècniques instrumentals de lectoescriptura i matemàtiques. A més, hi podem trobar altres activitats més lúdiques, encara que igualment educatives, que es poden intercalar entre les instrumentals.

http://www.xtec.es/dnee/satieee/ D:\Prg_educ_instal_20 0405/sessio4/WinABC.htm 04 http://www.sapiens.ya.com/mate uad/tallercat.html

Wingeo

Es tracta d'un entorn de treball per a la realització d'activitats d'ensenyament i aprenentatge de geografia. Està format per taules estadístiques i operacions per a l'anàlisi de les taules.

http://www.xtec.es/cgi/programar i_educatiu?REG=wingeo

Xarranca

Xerraire

El material és una col·lecció de documents en pdf, amb l'objectiu de D:\material llengua i reforçar el procés d'aprenentatge oral de la llengua catalana, http://www.entrecultures.org/04_ cohesió social\material sobretot pel que fa als infants nouvinguts. El seu contingut són les didàctic calidos/04_xerranca.htm estructures lingüístiques de la vida quotidiana. La seva particularitat és que està basat en el principi d’aprendre a través del joc. D:\prg_educ_instal_dn Editor de textos amb veu i diverses maneres d’escriure. Molt ee_2004 http://www.xtec.es/~jlagares semblant al Parlador amb petites diferències.

5

llista  
llista  

llista programa

Advertisement