Page 1

STAKING -

standpunt personeel Mariaschool

Beste ouders,

Via de media hebt u vast vernomen dat heel wat vakbonden van de openbare sector, waaronder de onderwijsvakbonden, beslist hebben om op 30 januari 2012 in staking te gaan. Concrete uitleg vind je terug op de ommezijde van deze brief. Als school kunnen we ons achter deze argumenten scharen. Een deel van de leerkrachten heeft dan ook beslist om deel te nemen aan deze stakingsactie en op 30 januari niet aanwezig te zijn op school. Bijgevolg kunnen wij als school de volledig normale gang van zaken niet garanderen. Toch is er de hele dag opvang voor alle kinderen verzekerd.

Aan jullie vragen we begrip en steun voor deze actie. Tevreden en gewaardeerd onderwijspersoneel komt ook uw kinderen ten goede. In de toekomst worden mogelijks nog acties gepland. Vanzelfsprekend zullen we ook dan ons standpunt tijdig meedelen.

Vriendelijke groeten

Het personeel en directeur van de Mariaschool


Dit schrijven de 3 grote vakbonden ACV, ABVV en het ACLVB:

Waarom hebben de vakbonden tot deze actie besloten?

Het overleg over het onevenwichtig regeerakkoord komt slechts zeer traag op gang en lijkt weinig resultaat te zullen opleveren. Bovendien vreest het gemeenschappelijk vakbondsfront dat, omwille van het Europese besparingsbeleid en de tegenvallende economische groei, nieuwe bezuinigingsmaatregelen op rekening van de werknemers en de sociaal gerechtigden zullen genomen worden. Dit bovenop de sanering die de regering al beslist heeft.

Ook in het onderwijs van uw kinderen en de arbeidsvoorwaarden van hun leerkrachten wordt ‘blind’ gesaneerd! Voor de kwaliteit van ons onderwijs willen wij blijvend werkbaar werk.

Een algemene stakingsdag op 30 januari aanstaande is nodig om de regering en de werkgevers ervan te overtuigen dat dit voor werknemers en sociaal gerechtigden echt niet meer kan. Tegelijk wenst het gemeenschappelijk vakbondsfront, zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, het overleg dat op zijn verzoek werd ingezet, voort te zetten.

staking 30 januari 2012  
staking 30 januari 2012  

staking uitleg leerkrachten

Advertisement