Page 1

www.mariaschoolharelbeke.be

SCHOOLBROCHURE 2012 - 2013


INHOUD INHOUD................................................................................................................. 2 0. VISIE............................................................................................................... 3 1. CONTACT ......................................................................................................... 4 2. ORGANISATIE VAN DE SCHOOL .......................................................................... 4 3. SAMENWERKING ............................................................................................... 8 4. INSCHRIJVEN VAN LEERLINGEN........................................................................ 10 5. ORGANISATIE VAN LEERLINGENGROEPEN ......................................................... 11 6. AFWEZIGHEDEN ............................................................................................. 11 7. SCHOOLUITSTAPPEN (EXTRA-MUROS ACTIVITEITEN) .......................................... 12 8. GETUIGSCHRIFT BASISONDERWIJS .................................................................. 12 9. ONDERWIJS AAN HUIS .................................................................................... 13 10. BIJDRAGEREGELING ...................................................................................... 13 11. GELDELIJKE EN NIET-GELDELIJKE ONDERSTEUNING ......................................... 14 12. VRIJWILLIGERS ............................................................................................ 14 13. WELZIJNSBELEID .......................................................................................... 14 14. LEEFREGELS ................................................................................................. 16 15. ORDE- EN TUCHTMAATREGELEN ..................................................................... 19 16. ECHTSCHEIDING ........................................................................................... 20 17. REVALIDATIE / LOGOPEDIE ............................................................................ 20 18. PRIVACY ...................................................................................................... 21 19. ENGAGEMENTSVERKLARING ........................................................................... 21 20. INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING ..................................................... 23

2


Beste ouders, U koos voor onze school. Wij zijn heel blij uw kind(eren) te mogen verwelkomen op onze school. Wij danken u voor uw vertrouwen. De directie en de leerkrachten willen zich ten volle inzetten voor een christelijk geïnspireerde, eigentijdse opvoeding en een degelijk onderwijs voor uw kind. Een goede samenwerking vinden wij belangrijk. Bij vragen en problemen staan wij klaar om samen naar een oplossing te zoeken. Wij vertrouwen er op dat u uw kind aanmoedigt om de doelstellingen van onze school na te streven en de afspraken na te leven. Deze schoolbrochure is tot stand gekomen in overleg met alle katholieke scholen in Harelbeke. Hieronder kunt u de visietekst van onze scholengemeenschap van het katholiek basisonderwijs lezen. Bij de schoolbrochure hoort een instemmingsformulier. Wij vragen u een formulier “voor akkoord” te ondertekenen en terug te bezorgen voor 10 september. Van harte, De directie en de leerkrachten, Ruben Seynhaeve Directeur

0. VISIE Onze school maakt deel uit van de scholengemeenschap Katholiek Basisonderwijs Harelbeke. Met deze gemeenschappelijke visie willen we samen zorgen voor kwaliteitsvol onderwijs. In het geheel van onze werking eerbiedigen wij de internationaal rechtelijke en grondwettelijke beginselen inzake de rechten van de mens en in het bijzonder de rechten van het kind. Vanuit onze inspiratiebron Jezus Christus willen we uw kind de christelijke waarden meegeven in ons denken en doen. De school is er in de eerste plaats om te leren. We streven daarom naar een totale vorming voor ieder kind: een harmonische ontwikkeling van de complete persoon. Om dit doel te bereiken, volgen wij de leerplannen van het katholiek basisonderwijs. Op basis van deze leerplannen bereiden we de kinderen voor op een betere toekomst via doelbewust gekozen leer-en werkvormen met eigentijdse attitudes en vaardigheden. Wij willen ervoor zorgen dat uw kind zich goed voelt bij ons. Daarom houden we maximaal rekening met de mogelijkheden en de beperkingen van uw kind zonder daarbij de draagkracht van de school zelf uit het oog te verliezen. We delen de zorg voor kwaliteitsvol onderwijs met de ouders - als eerste verantwoordelijken voor de opvoeding van het kind - en externen. Wij streven naar een cultuur van veiligheid en gezondheid door de wettelijke taken uit te voeren betreffende preventie, bescherming en welzijn op de school.

3


1. CONTACT 1.1 De school Schoolstraat 70, 8530 Harelbeke tel.:056/71 46 42 – fax: 056/71 47 79 info@mariaschoolharelbeke.be www.mariaschoolharelbeke.be

Contactgegevens

Ruben Seynhaeve tel.:056/71 46 42 – 0486/21 33 85 directeur@mariaschoolharelbeke.be

Directie Schoolteam

Zie www.mariaschoolharelbeke.be

2. ORGANISATIE VAN DE SCHOOL 2.1 Schooluren 8.35u – 11.40u 13.15u – 16.00u vrijdagnamiddag: 13.15u – 15.00u 10.15u – 10.30u Speeltijden 14.55u – 15.10u Voor en na de lessen is er telkens een kwartier gratis toezicht. Kom op tijd naar school. De lessen beginnen stipt.

Bij afwezigheid van uw kind, verwittig het secretariaat voor 9.00u. Laatkomers melden zich aan bij het secretariaat of de directeur. Ouders worden gecontacteerd indien de afwezigheid niet gewettigd is of wanneer men frequent te laat komt.

2.2 Opvang voor, ‘s middags en na de school

Tijdstippen

Voorschools: 7.10u – 8.20u Middagopvang: 11.40u – 13.00u Naschools: 16.00u – 18.00u Vrijdagnamiddag tot 17.00u Woensdag: 11.40u – 18.00u

Vergoeding

€0,70 per begonnen halfuur

Voor en na de lessen is er telkens een kwartier gratis toezicht. U krijgt jaarlijks een fiscaal attest.

4


2.3 Middagpauze Tijdstippen

11.40u – 13.15u

Warme maaltijd van school €2,20 (+ €1,40 opvangvergoeding) Boterhammen van thuis €0,50 (+ €1,40 opvangvergoeding) Drankjes van thuis worden niet toegelaten. De betaling gebeurt maandelijks via de schoolrekening. U krijgt voor de opvangvergoeding jaarlijks een fiscaal attest.

2.4 Tussendoortjes Melk, fruitsap, water

Elke voormiddag

Fruit

Fruitproject ‘Tutti Frutti’ op woensdag

De kinderen brengen hun eigen tussendoortje mee. Enkel een droge koek of een stuk fruit is toegelaten. We dulden geen kauwgom, snoep, chocolade of frisdrank. Er is steeds water ter beschikking voor de kinderen aan de drankfonteintjes of in de klas. Tijdens de speeltijden en de middagpauze worden meegebrachte drankjes niet toegelaten.

2.5 Thuisrijen 

Rij 1: via de Schoolstraat tot aan de Tientjesstraat. De kinderen gaan links van de weg. Er wordt overgestoken aan het kruispunt met de Wijdhagestraat, aan het kruispunt met de Vrijheidstraat en aan café De Tientjes. Daar eindigt de rij ’s middags (behalve de woensdagmiddag). Om 16.00u gaat die rij verder via de Kouterstraat tot aan het kruispunt De Mol, waar de kinderen overgestoken worden. Daar eindigt de rij.  Rij 2: via de Gaversstraat en Bleekput. Er wordt overgestoken voor de Bleekput, aan het paadje naar de Arendswijk en aan de Veldstraat. Daar eindigt de rij.  Fietsers: oversteken aan de Mariaschool in de Schoolstraat en in de Gaversstraat. Onmiddellijk na de lesuren worden er thuisrijen voorzien. Wie naar huis gaat en niet afgehaald wordt, volgt die rij. Uitzonderingen worden schriftelijk aangevraagd. Kinderen die ver van school wonen, kunnen per fiets komen. Ze moeten wel vertrekken met de rij van de fietsers, tenzij ze vrijstelling bekomen na schriftelijke aanvraag. Om veiligheidsredenen mag er op de speelplaats niet gefietst worden. De rij staat onder de verantwoordelijkheid van een leerkracht. Die verantwoordelijkheid eindigt bij het eindpunt van de thuisrij.

5


2.6 Vakanties en vrije dagen - vrijdag 22 maart 2013

(onder voorbehoud,

voor het geval de wielerwedstrijd E3-prijs op een andere weekdag zou vallen)

Lokale vrije dagen

Pedagogische studiedagen

Schoolvakanties 2011 - 2012

-

dinsdag 21 mei 2013 woensdag 3 oktober 2012 woensdag 27 februari 2013 woensdag 8 mei 2013 Herfstvakantie: 29/10/’12 – 4/11/’12 Kerstvakantie: 24/12/’12 – 6/1/’13 Krokusvakantie: 11/2/’13 – 17/2/’13 Paasvakantie: 1/4/’13 – 14/4/’13 Hemelvaart: 9/5/’13 – 10/5/’13

2.7 Huiswerk Inoefenen van basisleerstof, maar kan ook bestaan uit de afwerking van taken, de herhaling van lessen, Wat? de voorbereiding van toetsen, opzoekwerk … In heel wat klassen worden weekopdrachten gegeven via “contractwerk”. De kinderen stimuleren tot zelfstandig werken. Dit Doel moet allereerst in de klas zelf gebeuren, maar het kan ook via korte geschreven avondtaken. Een handtekening in de schoolagenda is voor de leerkracht een bevestiging van uw aandacht voor het huiswerk. De leerlingen zijn verplicht de huistaken te maken en de lessen te leren. Steun en stimuleer uw kind om zijn lessen en taken rustig en goed aan te pakken, vooral die waar uw kind het moeilijk mee heeft. Bij problemen vragen we om die te melden aan de klasleerkracht. Voor de kinderen van het 4de, 5de en 6de leerjaar is er in principe op maandag, dinsdag en donderdag “stille” opvang (studie) tot 17.00u. Betaling gebeurt volgens het principe van de opvang (zie eerder). 2.8 Agenda, heen- en weerschrift Het heen- en weerschrift is een uitstekend middel om informatie tussen klas en thuis door te spelen. kleuter Wij vragen de ouders dagelijks het schriftje te controleren. Zo blijft u op de hoogte van nieuwtjes of zaken die uw kleuter moet meebrengen naar school. Elke dag wordt de schoolagenda van de leerlingen ingevuld. Zeker van het 1ste tot en met het 3de lager leerjaar vragen we de agenda dagelijks te handtekenen. Van het 4de tot 6de leerjaar kan dit wekelijks. Zo goed als om de twee weken is er een schoolinfo met belangrijke info omtrent het schoolgebeuren. Het is sterk aan te raden om deze schoolinfo goed door te nemen. Zo blijft u op de hoogte van het reilen en zeilen binnen onze school. 6


2.9 Evaluatie (kleuter) / rapport (lager) Twee keer per jaar evaluatie voor het 2de en 3de kleuter. Dit zijn de data van de evaluaties: o woensdag 19 december 2012 o donderdag 27 juni 2013 Wanneer - Drie keer per jaar rapport voor het lager. Dit zijn de data van het oudercontact: o woensdag 19 december 2012 o donderdag 28 maart 2013 o donderdag 27 juni 2013 Aan de evaluaties en rapporten worden telkens oudercontacten gekoppeld. Het evaluatieverslag en rapport brengt niet alleen verslag uit over schoolse prestaties en vorderingen, maar evenzeer over de leer- en leefhouding op school. Wij vragen aan de ouders om in te gaan op de schriftelijke uitnodiging om het rapport persoonlijk af te halen. Wanneer beide ouders naar het oudercontact komen, verwachten wij dat zij op hetzelfde moment deelnemen aan het gesprek met de leerkracht. Ouders horen op die manier hetzelfde verhaal en zo vermijden wij misverstanden achteraf. -

2.10 Sport op school Lichamelijke opvoeding

2 lestijden (kleuter + lager) Vanaf lagere afdeling: turnpantoffels, grijze T-shirt met logo school en groen broekje van school. - €7,50 voor het T-shirt - €7,50 voor het broekje

Kledij Vergoeding

Om de drie weken, op vrijdagvoormiddag hebben de leerlingen Zwemmen een zwembeurt in het Zenbad (Harelbeke) Een zwembroek of zwempak met Kledij handdoek. Zwemshorts zijn niet toegelaten. - 1ste tot en met 5de leerjaar: €2,00 Vergoeding - 6de leerjaar: gratis De lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen maken integraal deel uit van ons aanbod. Alleen om medische redenen kan een leerling vrijgesteld worden van gym- of zwemles. Na de schooluren op woensdagnamiddag nemen wij ook deel aan heel wat sportactiviteiten, zoals bijvoorbeeld voetbaltornooien, veldlopen, trefbaltornooien, estafettelopen,… 7


3. SAMENWERKING 3.1 Met ouders Kleuter: 2 keer per jaar een geplande evaluatie Oudercontacten Lager: 3 keer per jaar een geplande rapportbespreking Open klas: donderdag 30 augustus 2012 Infomomenten Info klaswerking: donderdag 20 september 2012 Open deur (tijdens schoolfeest): 1 juni 2013 De ouders kunnen de directeur bereiken in het directielokaal. Liefst na telefonische afspraak. De ouders kunnen de leerkrachten spreken vóór de klasuren. Het kan ook na de klas of tijdens de gymles, maar dan eveneens na afspraak. Tijdens klasuren of toezicht zijn de leerkrachten niet beschikbaar voor een gesprek omdat zij dan verantwoordelijk zijn voor de kinderen.

Oudercomité

Voorzitter: Jeroen Desplenter Samenstelling: zie schoolsite en afzonderlijke circulaire van het oudercomité

Het oudercomité informeert ouders en biedt vormingskansen aan. Zij vertegenwoordigt de ouders als groep bij de directie en de leerkrachten. Zij bespreekt en lost algemene bekommernissen en vragen op. Het comité zet projecten op. Er is een maandelijkse vergadering. Ook niet-leden van het oudercomité kunnen een suggestie doen om een agendapunt voor te leggen op de volgende bijeenkomst, waar ze eventueel ook kunnen aanwezig zijn. Het oudercomité heeft voor onze school vooral een ondersteunende functie.

Samenstelling: zie www.kbhonline.be Vertegenwoordigers van de Mariaschool: - leerkrachten: Hilde Desmet Schoolraad - ouders: Evelyne Defoort - lokale gemeenschap: Lydie Holvoet - directeur Ruben Seynhaeve Deze raad is een overlegorgaan bestaande uit telkens 2 vertegenwoordigers van de ouders, het personeel en de lokale gemeenschap. De schoolraad heeft een adviserende bevoegdheid naar het schoolbestuur toe en komt drie maal per schooljaar samen.

8


3.2 Met leerlingen Komt ongeveer één keer per maand samen. Uit elke klas van het lager twee leerlingen.

Leerlingenraad Vertegenwoordigers Verantwoordelijke

Juf Veerle Vleirick

In het begin van het schooljaar worden er verkiezingen gehouden. Elke leerling kan zich kandidaat stellen. Alle leerlingen van de school kiezen twee leerlingen per klas die in de leerlingenraad mogen zetelen. Eénmaal per maand vergadert de leerlingenraad met de verantwoordelijke. De leerlingen kunnen hun ideeën en suggesties kenbaar maken. Wat haalbaar is, wordt gerealiseerd. De leerlingen worden zo sterk betrokken bij het schoolbeleid en leren zo wat verantwoordelijkheid is. 3.3 Met externen Schoolbegeleider: Nele Lust Arts: Ingrid Deckx CLB (Centrum Verpleegster: Claire Van Bruaene Leerlingbegeleiding) Maatschappelijk werker: Angelique Demyttenaere Deerlijksestraat 133 Contact 8550 Zwevegem  056/24 97 00 De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. Er is een verplichte medewerking van de ouders bij spijbelen en medische onderzoeken. Wat het CLB doet, kunt u vinden in de infobrochure onderwijsregelgeving op onze schoolsite en op www.kbhonline.be . Vicariaat voor het onderwijs H. Geeststraat 4 8000 Brugge

Beroepscommissie

Bij orde- en tuchtmaatregelen. Commissie inzake leerlingenrechten

Koning Albert-II laan 15 1210 Brussel

Wanneer een school uw kind weigert in te schrijven. Koning Albert II-laan 15 1210 Brussel De wettelijke principes waaraan een school zich moet houden vindt u terug op www.ond.vlaanderen.be/zorgvuldigbestuur . Commissie Zorgvuldig Bestuur

9


3.4 Schoolbestuur Voorzitter

E.H. Wilfried Aneca

vzw Katholiek Basisonderwijs Harelbeke Contact Tuinstraat 20 8530 Harelbeke Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator en de eindverantwoordelijke voor het onderwijs in onze scholen. De samenstelling ervan vindt u op www.kbhonline.be . 3.5 Scholengemeenschap Coördinerend directeur

V.B.S. V.B.S. V.B.S. V.B.S. V.B.S. V.B.S. V.B.S.

Heilig Hart Mariaschool St.-Augustinus Sint-Rita De Wingerd O.L.V. Vreugde De Vleugel

Johan Coopman

Tuinstraat 20 Contact 8530 Harelbeke  056/29 57 27 info@kbhonline.be Tuinstraat 21 8530 Harelbeke Schoolstraat 70 8530 Harelbeke Stasegemdorp 32 8530 Harelbeke Zandbergstraat 24 8530 Harelbeke Bruyelstraat 8 8531 Bavikhove Vlietestraat 127 8531 Hulste Kon. Leopold III-plein 69 8530 Harelbeke

4. INSCHRIJVEN VAN LEERLINGEN 4.1 Inschrijvingsperioden Alle leerlingen kunnen inschrijven vanaf de eerste schooldag van september van het voorgaande schooljaar. 4.2 Instapdata kleuters  de eerste schooldag na de zomervakantie;  de eerste schooldag na de herfstvakantie ;  de eerste schooldag na de kerstvakantie ;  de eerste schooldag van februari ;  de eerste schooldag na de krokusvakantie ;  de eerste schooldag na de paasvakantie.  de eerste schooldag na hemelvaartsdag; De inschrijvingsvoorwaarden om toegelaten te worden tot het lager onderwijs vindt u terug in de infobundel onderwijsregelgeving op www.kbhonline.be . In uitzonderlijke gevallen kan een school uw kind weigeren in te schrijven. Voor meer info verwijzen we eveneens naar de bovenstaande link.

10


5. ORGANISATIE VAN LEERLINGENGROEPEN De klassenraad beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt, of een leerling kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. Het is de klassenraad die beslist in welke leerlingengroep een leerling, die in de loop van zijn schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt. Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom. (Bijvoorbeeld in de kleuterschool na een instapdatum)

6. AFWEZIGHEDEN 6.1 Wegens ziekte 

Is een kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is een medisch attest verplicht.

Is het kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van de ouders voldoende. Zo’n briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar.

Is het kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school en het CLB.

Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaats vinden.

De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk en bezorgen het ziektebriefje aan de klastitularis. De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest. 6.2 Andere afwezigheden Soms moet een kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit op voorhand met de directie. 6.3 Problematische afwezigheden De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde afwezigheid. Na meer dan 10 halve dagen problematische afwezigheden stelt de school samen met het CLB een begeleidingsdossier op. De ouders worden uitgenodigd voor een gesprek. Na 30 halve dagen problematische afwezigheden verwittigt de school het Agentschap voor Onderwijsdiensten. Vroeger op vakantie vertrekken of later terugkomen is geen gewettigde afwezigheid, maar wel ‘luxeverzuim’, een vorm van ongewettigde afwezigheid. Om die reden plegen ouders die hun kinderen vroegtijdig mee op reis nemen of te laat laten terugkeren een inbreuk op de wet op de leerplicht (29 juni 1983). Meer info hierover vindt u terug in de infobundel onderwijsregelgeving op www.kbhonline.be .

11


7. SCHOOLUITSTAPPEN (EXTRA-MUROS ACTIVITEITEN) Kleuterschool Schoolreis

Datum wordt later meegedeeld.

Eerste leerjaar Zeeklassen

19 tot en met 21 april 2013

Tweede tot en met vijfde leerjaar Schoolreis

Datum wordt later meegedeeld.

Zesde leerjaar Bosklassen Durbuy

21 tot en met 24 juni 2013

Voor de zee- en bosklassen wordt telkens een infoavond georganiseerd. Tijdens het schooljaar worden de ouders hierover telkens duidelijk per brief geïnformeerd.

8. GETUIGSCHRIFT BASISONDERWIJS De school stelt tegen 20 juni een lijst op van de leerlingen die op 30 juni het lager onderwijs zullen voltooien. De klassenraad beslist welke leerlingen het getuigschrift behalen en welke niet. De leerlingen die geen getuigschrift behalen, krijgen een attest met de vermelding dat ze het laatste jaar de lessen regelmatig hebben gevolgd. In dit attest geeft de klassenraad de motivatie waarom geen getuigschrift wordt toegekend. De klassenraad baseert zich daarvoor op volgende criteria: • de inschrijving als regelmatige leerling • de leerling volgde het 6de leerjaar • de rapportering van het 6de leerjaar waarbij de leerling gemiddeld 50% behaalt op de leergebieden wiskunde, Nederlands, wereldoriëntatie en Frans • de attitudes naar leerhouding, motivatie en sociale competentie • leerlingen met een aparte leerlijn (curriculumdifferentiatie) kunnen het getuigschrift behalen als ze slagen in een genormeerde eindtoets

12


9. ONDERWIJS AAN HUIS Als een kind meer dan 21 dagen ononderbroken afwezig is wegens ziekte kunnen de ouders een schriftelijke aanvraag indienen voor onderwijs aan huis. De directeur zal dan op zoek gaan naar een leerkracht om dit kind 4 lestijden per week onderwijs aan huis te geven. De school maakt afspraken met deze leerkracht om de lessen af te stemmen op de klas van het kind. Eventueel neemt de school in overleg met de ouders contact op met de vzw Bednet. De school en de ouders maken concrete afspraken over opvolging en evaluatie. Ook ouders van chronisch zieke kinderen kunnen deze aanvraag indienen.

10. BIJDRAGEREGELING Niet-verplicht aanbod max. 150 middagen per jaar eigen lunchpakket Maaltijden warme maaltijd

Opvang en studie (fiscaal attest)

Drank

max. 182 dagen in een jaar ’s morgens ’s avonds woensdagnamiddag Melk1 fruitsap water

€ 0,50 per middag (+€1,40 opvang) € 2,20 per middagmaal (+€1,40 opvang) € 0,70 per begonnen half uur € 1,40 voor een uur max € 0,35/ drankje max € 0,45/ drankje max € 0,25/ drankje

Fruit op school

Tutti Frutti

max € 6,00

Tijdschriften

folders met aanbod worden met het kind meegegeven

aanbevolen verkoopprijs vanwege de uitgever

Gelegenheidsuitgaven

klasfoto en individuele foto

aanbevolen verkoopprijs

Lees- of leerbevordering

folders met aanbod worden met het kind meegegeven

aanbevolen verkoopprijs vanwege de uitgever

Verplichte activiteiten Zwemmen

Verplaatsingen en inkomgelden bij activiteiten

max. 20 beurten 6de leerjaar gratis 1ste t.e.m. 5de leerjaar: € 2,00 één dag of een halve dag: - allerlei sportactiviteiten - culturele en didactische activiteiten - schoolreis lager (één dag) - schoolreis kleuter (één dag)

maximumfactuur: - 2-3 jaar: max. 25 euro / schooljaar - 4 jaar: max. 35 euro / schooljaar - 5 jaar: max. 40 euro / schooljaar - Lager: max. 70 euro / schooljaar

Verplicht aanbod buiten de maximumfactuur (na goedkeuring schoolraad)

1

Verkeersopvoeding

veiligheidshesje

€ 4,00

Gymkledij

sportbroekje sporttrui

€ 7,50 € 7,50

Het gesubsidieerde deel van de Vlaamse Overheid is hierin verrekend.

13


Meerdaagse uitstappen Zeeklas

1ste leerjaar

Bosklas

6de leerjaar

Uitgebreide maximumfactuur: - Max. 400 euro voor volledige duur lager onderwijs

11. GELDELIJKE EN NIET-GELDELIJKE ONDERSTEUNING Zie infobrochure onderwijsregelgevinging op www.kbhonline.be .

12. VRIJWILLIGERS Onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. De vrijwilligerswet verplicht de scholen om de vrijwilligers over een aantal punten te informeren. De school doet dit via de infobrochure onderwijsregelgeving te vinden op www.kbhonline.be .

13. WELZIJNSBELEID 13.1 Preventie De school streeft ernaar in samenwerking met alle betrokkenen van de schoolwerking een zo veilig mogelijke schoolomgeving te creëren. Het preventiebeleid wordt geïntegreerd in diverse activiteiten en opdrachten om de probleemaspecten van de veiligheid en de risico’s te kunnen inschatten, elimineren of beperken. Van alle betrokkenen wordt verwacht dat ze zich aan de gemaakte schoolafspraken houden.

13.2 Verkeersveiligheid  Verwachtingen naar de ouders  

Verwachtingen naar de kinderen

14

Erop toezien dat de kinderen hun uniforme veiligheidshesje van de school dragen. Parkeren op de voorziene parkeerstroken. De lagere schoolkinderen dragen steeds het uniforme veiligheidshesje van de school (verplicht bij schooluitstappen). Op uitstap houden de kinderen zich strikt aan de gemaakte afspraken met de leerkrachten en de begeleiders.


13.3 Medicatie In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan een kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat. Wanneer een leerling ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie toedienen. Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden en zal hen gevraagd worden de leerling op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken. 13.4 Stappenplan bij ongeval of ziekte EERSTE HULP

Wie

Hoe

Personeelslid van toezicht Personeelsleden met brevet EHBO • Hilde Desmet • Natia Mortier • Janneke Dusselier • Betrokken personeelslid verwittigt secretariaat • Ouders worden gecontacteerd (bij afwezigheid worden de opgegeven noodnummers gebruikt) • (Huis)dokter / ambulance wordt gecontacteerd • Naar (huis)dokter of spoedafdeling

Ziekenhuis

Spoedafdeling Groeninge Kortrijk

Dokter

Huisdokter van het kind Dokterskabinet Torbeyns VERZEKERINGSPAPIEREN

Contactpersoon

Carine Coucke • •

• Procedure • • •

Betrokken personeelslid meldt het ongeval op het secretariaat. Secretariaat doet elektronische ongevallenverklaring bij de verzekeringsmaatschappij. Verklaring dokter wordt meegegeven naar dokterskabinet of ziekenhuis. Onkostenverklaring wordt afgegeven aan de ouders. De ouders bezorgen alle documenten na herstel terug op het secretariaat. Secretariaatsmedewerker stuurt alle documenten naar verzekeringsmaatschappij.

13.5 Rookverbod Er geldt een algemeen rookverbod voor iedereen in alle gesloten ruimten op school. In open plaatsen geldt dit verbod op weekdagen tussen 6.30u ’s morgens en 18.30u ‘s avonds. Tijdens extra-murosactiviteiten is het elke dag verboden te roken tussen 6.30u ’s morgens en 18.30u ‘s avonds. 15


14. LEEFREGELS 14.1 Gedragsregels • • • • • • • • • •

• • • • • Speelplaats •

• • • •

• • • • •

We komen overeen met iedereen. We zijn lief tegen elkaar en doen elkaar geen pijn. We eten geen snoep of kauwgom. We laten elkaar met rust in de rij. We luisteren naar de leerkracht die toezicht houdt. We verzorgen onze taal. We hebben respect voor gerief en kledij. We gaan naar de rij als de eerste bel gaat, bij de tweede bel zwijgen we. We ruilen geen enkel speelgoed of kaartjes. Speelgoed laten we thuis, tenzij er uitzonderlijk toelating gegeven werd door de leerkracht. Banken zijn om te zitten, op de muren van de zandbak zitten is verboden. Afval doen we in de vuilbak, fruitafval in de juiste emmer. Enkel bij droog weer mag de aangeduide klas op het speelplein. De leerkracht van toezicht beslist of je op het speelplein mag spelen. Alleen het eerste en tweede leerjaar mogen op de glijbaan en op het huisje bovenaan spelen. Enkel de klassen die aan de beurt zijn volgens het rooster dat uithangt, mogen voetballen of keeperen. Als deze klassen niet willen voetballen, voetbalt er geen enkele andere klas. Balspelen zijn voor iedereen toegelaten, behalve op vrijdag. Op woensdag voetbalt niemand, andere balspelen zijn voor iedereen toegelaten. Tijdens elke middagbewaking (tot 12.15u) mag iedereen voetballen. Na het eten, voetbalt de aangeduide klas. Indien de bal over de haag of afsluiting viel, duidt de leerkracht van toezicht iemand aan die de bal neemt. Als de bal op straat ligt, neemt de leerkracht de bal. Alle lederen ballen zijn verboden. Enkel de klas die aan beurt is, mag spelen met het gerief uit de speelgoedkoffer. We dragen zorg voor het speelgoed. Bij de eerste bel brengt iedereen het speelgoed naar de koffer. De aangeduide kinderen van het derde en vijfde leerjaar bergen al het speelgoed netjes in de koffer, als de eerste bel is gegaan. 16


Gangen

Toiletbezoek

• • • • • • • •

Klas

• • Turnzaal

• •

Bij uitstappen

• • • • •

• • Bij vieringen

• • • Verjaardagen

Er wordt niet gelopen in de gang. We gaan rustig van de speelplaats naar de klas. We starten de speeltijd met een toiletbezoek. We spelen niet in de toiletten. We spoelen steeds door. We wassen onze handen voor het buitengaan. Afval hoort in de vuilnisbak, zeker niet in het toilet. In de loop van de voormiddag krijgen de kinderen die dit aangevraagd hebben hun drankje. De kinderen kunnen echter ook van het kraantje in de klas drinken. Eigen dranken worden op school tijdens de schooluren niet toegestaan. Elke klas heeft eigen klasafspraken. Als het regent, wordt er in de turnzaal gespeeld. Ballen worden voor de veiligheid dan niet toegestaan. De leerkracht bewegingsopvoeding maakt duidelijke afspraken met de kinderen. Turnkledij van school is verplicht tijdens de turnlessen. We zijn steeds beleefd. We luisteren onmiddellijk naar de leerkracht. Het fluojasje wordt steeds gedragen. Als we langs de straat stappen, zijn we extra aandachtig. We wachten op elke hoek van een straat tot de leerkracht het sein geeft om over te steken. We spelen nooit op het voetpad. We hebben respect tijdens de vieringen, ook al zijn we zelf niet gelovig. Iedereen gaat mee naar de kerk, maar niemand wordt verplicht om naar de communie te gaan. Elke verjaardag wordt gevierd in klas. De directeur geeft aan elk kind een verjaardagskaartje. De jarige brengt niets mee voor de klasgenootjes. We vragen ook om de uitnodigingen voor privé-verjaardagsfeestjes niet op school uit te delen. Zo voorkomen we problemen bij kinderen die niet uitgenodigd worden of zelf geen feestje geven. Dank voor uw medewerking!

14.2 Kleding Wij verwachten dat alle leerlingen zich netjes en fatsoenlijk kleden. Op school wordt geen strandkledij (slippers, korte topjes, topjes met spaghettibandjes,…) gedragen. Buitensporigheden kunnen door de directie en leerkrachten verboden worden. In de klas- en andere schoollokalen worden geen hoofddeksels gedragen. 17


14.3 Persoonlijke bezittingen VERBODEN VOOR KINDEREN TIJDENS DE SCHOOLUREN In het gebouw  Het gebruik van GSM.  Het gebruik van multimedia-apparatuur zonder toestemming. Op de speelplaats en in het gebouw  Multimedia-apparatuur  Wapens en voorwerpen die als wapen kunnen gebruikt worden.  Juwelen  Het ruilen van materiaal onder elke vorm wordt niet toegestaan. De school is niet verantwoordelijk voor diefstal of het verlies van persoonlijk materiaal. Het is interessant om de naam en familienaam op enkele zaken zoals bijvoorbeeld turnkledij, brooddozen, tassen,… te schrijven. Indien een kind toch iets verloren heeft, kunnen de ouders steeds terecht bij een personeelslid om na te gaan of het materiaal zich bij de verloren voorwerpen bevindt. 14.4 Milieubeleid Samenwerking met gemeente

Schoolacties

Verwachtingen naar kinderen

Verwachtingen naar ouders

Wij volgen de initiatieven van Stad Harelbeke op en gaan in op uitnodigingen tot overleg met de stad. Soms organiseren wij acties zoals bijvoorbeeld een zwerfvuilactie, een afvalarme maaltijd, een lessenreeks over milieu of afvalpreventie,… Onze school behaalde reeds twee MOS-logo’s. De kinderen werken actief mee aan de milieuzorg op school. We doen onder andere aan afvalpreventie, sorteren, energiebesparing,… In dat kader opteren we voor brooddozen in plaats van zilverpapier/plastiekzakjes en afvalarme tussendoortjes, bijvoorbeeld geen apart verpakte koekjes. We zouden het ten zeerste op prijs stellen, indien iedereen (ook binnen het gezin) daaraan meewerkt.

14.5 Eerbied voor materiaal De kinderen mogen alle leerboeken, schriften en andere materialen gratis gebruiken, zowel op school als thuis. Zowel ouders als kinderen engageren zich om zorgzaam om te gaan met het schoolmateriaal. Stelt de school vast dat het materiaal opzettelijk wordt beschadigd of veelvuldig verloren gaat, dan kan de school de gemaakte kosten voor aankoop van nieuw materiaal aanrekenen aan de ouders.

18


15. ORDE- EN TUCHTMAATREGELEN Elke klastitularis stelt samen met zijn leerlingen een gedragscode op. Wanneer een leerling de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan door elk personeelslid van de school een ordemaatregel genomen worden. Mogelijke ordemaatregelen zijn:  een verwittiging in de agenda; 

een strafwerk;

een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie.

Voor kinderen waar ordemaatregelen geregeld voorkomen, wordt in overleg met ouders en CLB een begeleidingsplan opgemaakt. Wanneer het gedrag van de leerling, ook met een begeleidingsplan, een probleem wordt voor het verstrekken van onderwijs of om het opvoedingsproject te realiseren, kan er een tuchtmaatregel genomen worden. Mogelijke tuchtmaatregelen zijn:  een schorsing van één dag; 

een schorsing van meerdere dagen;

een uitsluiting.

Bij het nemen van een beslissing tot schorsing van meer dan één dag of tot uitsluiting wordt de volgende procedure gevolgd: 1. De directeur wint het advies van de klassenraad in en stelt een tuchtdossier samen. 2. De leerling, zijn ouders en eventueel een raadsman worden

uitgenodigd voor een gesprek met het schoolbestuur/de directeur. De uitnodiging moet minstens vijf dagen vooraf bezorgd worden aan de ouders. 3. Intussen hebben de ouders en hun raadsman inzage in het

tuchtdossier.

4. Na het gesprek neemt het schoolbestuur/de directeur een

beslissing. Deze beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd en binnen een termijn van vijf werkdagen aangetekend aan de ouders van de betrokken leerling bezorgd.

Beroepsprocedure: 1. Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot uitsluiting kunnen ouders schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van de beroepscommissie (zie punt 3 samenwerking). 2. De beroepscommissie komt samen vijf werkdagen na

ontvangst van het beroep. De leerling en de ouders worden opgeroepen om te verschijnen voor deze beroepscommissie.

3. Intussen hebben de ouders inzage in het dossier.

19


4. De beroepscommissie brengt de ouders binnen vijf werkdagen

per aangetekende brief op de hoogte van haar gemotiveerde beslissing. Deze beslissing is bindend voor alle partijen. Als ouders geen inspanning doen om hun kind in een andere school in te schrijven, krijgt de uitsluiting effectief uitwerking na één maand (vakantiedagen niet meegerekend). Is het kind één maand na de schriftelijke kennisgeving nog niet in een andere school ingeschreven, dan is de oude school niet langer verantwoordelijk voor de opvang van de uitgesloten leerling. Het zijn de ouders die erop moeten toezien dat hun kind aan de leerplicht voldoet. Het CLB kan mee zoeken naar een oplossing. Ten gevolge van een definitieve uitsluiting het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar kan het schoolbestuur de betrokken leerling weigeren terug in te schrijven.

16. ECHTSCHEIDING Zorg en aandacht voor het kind Scheiden is een emotioneel proces. Voor kinderen die deze ‘verliessituatie’ moeten verwerken, wil de school een luisterend oor, openheid , begrip en wat extra aandacht bieden. Neutrale houding tegenover de ouders De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen, binnen de grenzen die gebeurlijk door een rechter bepaald zijn met betrekking tot het ouderlijk gezag. Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken over de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden genomen. We verwachten dat beide ouders steeds samen deelnemen aan oudercontacten en zorgoverleg. Ouders engageren zich hierbij om zich vrij te maken op hetzelfde ogenblik. Afspraken Wanneer beide ouders naar het oudercontact komen, verwachten wij dat zij op hetzelfde moment deelnemen aan het gesprek met de leerkracht. Ouders horen op die manier hetzelfde verhaal en zo vermijden wij misverstanden achteraf. Knutselwerkjes voor moeder- of vaderdag worden niet in het dubbel gemaakt op school.

17. REVALIDATIE / LOGOPEDIE Revalidatie op initiatief van de ouders kan enkel tijdens de schooluren als er een gemotiveerd verslag is. De toestemming van de directie is verplicht. Breng hoe dan ook de klastitularis op de hoogte van elke therapie die gevolgd of afgesloten wordt. 20


18. PRIVACY 18.1 Verwerking persoonsgegevens De school verwerkt persoonsgegevens van alle ingeschreven leerlingen met behulp van de computer. Dat is nodig om de leerlingenadministratie en de leerlingenbegeleiding efficiënt te organiseren. Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, verwerkt de school ook gegevens betreffende de gezondheidstoestand van sommige leerlingen, maar dat gebeurt enkel met de schriftelijke toestemming van de leerlingen of hun ouders. De privacywet geeft je het recht te weten welke gegevens de school verwerkt en het recht deze gegevens te laten verbeteren als ze fout zijn of ze te laten verwijderen als ze niet ter zake dienend zijn. 18.2 Publiceren van foto’s De school publiceert geregeld foto’s van leerlingen op haar website, in de schoolkrant,… Voor de publicatie van foto’s vraagt de school bij het begin van het schooljaar een expliciete schriftelijke toestemming, overeenkomstig de privacywet.

19. ENGAGEMENTSVERKLARING Intense samenwerking met de ouders ENGAGEMENT SCHOOL Klaswerking

Informeren

Evolutie van uw kind

ouderavond

september

heen-en-weerschrift schoolagenda op geregelde tijdstippen rapport (nieuws)brieven/schoolinfo Kerstverlof, paasverlof, oudercontacten eind juni

ENGAGEMENT OUDERS 

U werkt nauw samen met de school rond de opvoeding van uw kind en gaat steeds in op de uitnodigingen tot oudercontact (of u stelt een alternatief overlegmoment voor). U neemt contact met ons op bij vragen of zorgen t.a.v. uw kind.

Aanwezig zijn op school en op tijd komen ENGAGEMENT OVERHEID Bij regelmatige aanwezigheid:  verkrijgt en/of behoudt u de schooltoelage.  wordt uw kind toegelaten tot het eerste leerjaar. Meer info zie onderwijsregelgeving via www.kbhonline.be . 21


ENGAGEMENT OUDERS  

Uw kind is dagelijks en op tijd op school. U verwittigt ons voor 9.00u bij afwezigheid van uw kind.

Individuele leerlingenbegeleiding ENGAGEMENT SCHOOL   

We volgen gericht de evolutie van uw kind. We geven gerichte individuele begeleiding aan kinderen die er nood aan hebben. We informeren u hoe deze begeleiding zal georganiseerd worden en wat de verwachtingen zijn.

ENGAGEMENT OUDERS  

U gaat in op de vraag tot overleg. U volgt de afspraken die we samen maakten op en leeft ze na.

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal ENGAGEMENT SCHOOL 

We begeleiden uw kind zo goed mogelijk bij hun taalontwikkeling.

ENGAGEMENT OUDERS • •

U stimuleert uw kind bij het leren van het Nederlands. Dit doet u bijvoorbeeld door: • • •

• • • • • • • • • • • • • •

Zelf Nederlandse lessen te volgen. Uw kind naschools extra Nederlandse lessen te laten volgen. Te zorgen voor een Nederlandstalige begeleiding van uw kind bij het maken van zijn huistaak, bij het leren van zijn lessen, … (bv. kind in de studie laten blijven, een Nederlandstalige huiswerkbegeleidingsdienst zoeken, …) Bij elk contact met de school zelf Nederlands te praten of er voor te zorgen dat er een tolk is. (volgens de gemeentelijke regels). Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige jeugdbeweging. Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige sportclub. Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige cultuurgroep. Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige academie (muziek, woord, plastische kunsten, …) Uw kind dagelijks naar Nederlandstalige tv-programma’s te laten kijken en er samen met hem/haar over te praten. Uw kind dagelijks naar Nederlandstalige radioprogramma’s te laten luisteren. Uw kind met Nederlandstalige computerspelletjes te laten spelen. Elke avond voor te lezen uit een Nederlandstalig jeugdboek. Geregeld Nederlandstalige boeken uit te lenen in de bibliotheek en er uit voor te lezen of ze uw kind zelf te laten lezen. Binnen de school en bij elke schoolactiviteit enkel Nederlands te praten met uw kind, met andere kinderen, met het schoolpersoneel en met andere ouders Uw kind, in zijn vrije tijd, geregeld te laten spelen met zijn Nederlandstalige vriendjes. Uw kind in te schrijven voor Nederlandstalige vakantieactiviteiten. Uw kind in te schrijven voor Nederlandstalige taalkampen

22


20. INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING De school stelt de ouders bij inschrijving in kennis van de ‘infobrochure onderwijsregelgeving’. Dat document biedt een overzicht van de relevante regelgeving met betrekking tot de items die opgenomen zijn in dit schoolreglement. Een actuele digitale versie van het document is beschikbaar op de website van de school www.kbhonline.be . De inhoud van de infobundel kan te allen tijde gewijzigd worden zonder de instemming van de ouders. Bij elke wijziging van de inhoud van de bundel, verwittigt de school de ouders via de (digitale) nieuwsbrief. Op hun verzoek ontvangen de ouders een papieren versie van het document.

23


24

Schoolreglement  
Schoolreglement  

schoolreglement Mariaschool

Advertisement