Page 1

MARIA PORTELLI

“Il-vuċi żgħażugħa għat-tisħiħ ta' Beltna”

Kandidata għall-Elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali 2013 għall-Belt Victoria f'isem il-Partit Nazzjonalista


"Żagħżugħa determinata, ħabrieka u pro-attiva. Nemmen illi Maria tista' tkun waħda mill-persuni illi tagħti kontribut siewi biex il-Belt Victoria tkompli timxi 'l quddiem." Dr. Marthese Portelli


Determinata – Ambizz juża – Ħabrieka 3 prinċipji li għenuni nikseb is-suċċessi f’ħajti. Tfuliti u żgħożiti għexthom ġo din il-belt fejn ħdimt f’diversi ambiti tal-volontarjat fosthom fix-xandir tar-radju tal-komunità, attivitajiet fi ħdan iċ-Ċentru Parrokkjali, fil-kor speċjalment fil-festival Mediterranea fl-opri li jittellgħu kull sena, ma’ gruppi folkloristiċi, u wkoll fi ħdan ilKażin La Stella f’attivitajiet drammatiċi. Il-Belt għandha ħafna biex tistagħna u jixirqilha l-ġieħ mistħoqq! Jaqbel li nibqgħu nżommuha ħajja s-sena kollha. Għalhekk inħoss li kelli nkun ċittadina li permezz tal-vuċi żgħażugħa nista’ nagħti rwol pro-attiv għal Belt twelidi – ir-Rabat! Minn dejjem emmint li Belti jixirqilha l-aħjar. Trabbejt fil-Belt Victoria u minnha ddakkart passjoni għal iktar apprezzament lejn art twelidi. Din hija l-ewwel opportunità tiegħi li nkun waħda fost il-kunsilliera tal-Kunsill Lokali tal-Belt Victoria u nixtieq li nifforma parti minn dan il-Kunsill għaliex nemmen li għandu jkun hemm tisħiħ qawwi għall-ġid ta’ Beltna li tant tilqa’ nies fi ħdanha u li nkomplu nsaħħu fuq ix-xogħol tal-Kunsilli preċedenti li lkoll ħadmu għall-aħjar tar-Rabat. It-twemmin fil-prinċipji sodi tal-Partit Nazzjonalista huma xempju ta’ valuri li ngħożż u li għandi identità ħajja ma’ dan il-partit. Kien dan il-partit fil-Gvern li lili għinni nifforma f’persuna edukata u nvesta fija biex jien inkun illum il-ġurnata ta’ ġid komuni. Nirringrazzja lil dan il-Gvern għax dejjem emmen b’fiduċja sħiħa fina żżgħażagħ u ra fina viżjoni għall-futur. Min jafni jaf li naħdem bi spirtu ta’ żest u entużjażmu, u nixħet passjoni fuq kull aspett li rrid nwettaq u dan mhux ser jonqos fil-Kunsill. Jiena nemmen li nista’ nkun punt ta’ riferiment tajjeb għalikom ir-Rabtin u b’ħidmieti ngħin l-għaqdiet filantropiċi sabiex kollha jkollhom ugwaljanza f’termini ta’ servizzi li joffru. Inħeġġek biex fid-9 ta’ Marzu taqdi dmirek. Il-vot huwa f’idejk u inti tista’ tiddetermina b’għażla għaqlija l-vot fuq persuna żgħażugħa mimlija inizjattivi filwaqt li nħeġġek li tkompli timxi fuq il-kandidati sħabi tal-partit.

Dejjem tagħkom,

Maria Portelli


KUNTATT SOĊJALI_ 

INFRASTRUTTURA U TRASPORT_

Il-kuntatt għandu jissaħħaħ permezz tan-

Għandha tiġi indirizzata l-problema ta’

newsletter li għandha titwassal bieb bieb

diversi residenti fuq l-istat ħażin ta’ numru

inklużi fis-subborgi tar-Rabat. B'dan il-mod

ta’ toroq fejn b’mod speċjali fix-xitwa

ir-residenti jkunu jnfurmati b’dak li qed isir

jżommu l-ilma. Hemm bżonn li f’ċerti żoni

f’Belthom.

jiġu installati water culverts.

L-interazzjoni bejn ir-resident u l-kunsillier

Tittieħed azzjoni iktar konkreta lejn toroq

għandha tikber ukoll mil-lat tal-kunsillier

imniżżla bħala responsabbilità tal-Gvern

fejn għandhom iseħħu żjarat perjodiċi lir-

Ċentrali.

residenti sabiex tirċievi r-rispons tal-Beltin b’vuċi pro-attiva.

Isir impenn sħiħ sabiex titjieb is-sitwazzjoni tal-parkeġġ f’Beltna.

Il-kunsillier għandu jħoss dmir li jattendi b’impenn xandiriet fuq ir-radjijiet tal-

ta' vetturi kbar mill-qalba tal-Belt.

komunità biex jiddiskuti l-andament fi ħdan il-Kunsill u jilqa’ ilmenti u proposti tarresidenti.

AMBJENT_ 

tar-resident

sabiex

sabiex jinġabar il-ħmieġ tal-klieb.

Iktar involviment tal-Kunsill taż-Żgħażagħ u dak taż-Żgħażagħ rigward attivitajiet

parteċipazzjoni u s-sens ta’ appartenenza 

lejn Beltna. l-attivitajiet

Attivitajiet ta’ ġbir ta’ skart madwar Beltna għal dehra isbaħ, ħajja itjeb u jagħmel ġid

u

lit-turiżmu fil-belt.

kompetizzjonijiet

sportivi u mużikali sabiex filwaqt li ninvolvu liż-żgħażagħ ta’ Beltna, fl-istess ħin inkunu qegħdin nippromwovu kemm ħajja sana u kif ukoll it-talent lokali.

Iktar sorveljanza fit-tindif tat-toroq u ħasil fix-xahar tal-pjazez prinċipali.

proposti u temi oħra sabiex inkabbru l-

Inżidu

konvenjenza

jitnaqqas l-iskart. Jiġu installati bins tal-klieb

billi jsiru laqgħat spissi bejn il-Kunsill Lokali

Żieda fin-numru ta’ dustbins fil-lokalità għal aktar

ŻGĦAŻAGĦ_ 

Isiru pjanijiet sabiex nirrestrinġu t-traffiku

Il-latrini

pubbliċi

għandhom

jinżammu

nodfa u ssirilhom kwalunkwe manutenzjoni neċessarja.


KOMUNIKAZZJONI_ 

ENERĠIJA_

Inwessgħu ż-żoni fil-belt li jkollhom aċċess

għall-konsum tal-enerġija.

sena li għaddiet.

Jissaħħu r-relazzjonijiet internazzjonali li Beltna

mal-bliet

Naraw li nattwaw il-Pjan ta’ Azzjoni għal Enerġija Sostenibbli (SEAP) li ġie iffirmat is-

ġemellati

magħhom filwaqt li noħolqu iktar mawriet bejniet iċ-ċittadini Rabtin u l-ġemellati. Nagħtu spinta ‘l quddiem u l-promozzjoni meħtieġa għall-attivitajiet li jsiru f’Beltna b’mod speċjali l-Karnival bi stedina għallparteċipazzjoni tal-għaqdiet lokali. F’Beltna nsibu diversi gruppi kulturali fosthom żewġ gruppi folkloristiċi li jħaddnu għeruq profondi speċjalment fil-qafas talidentità. Iż-żewġ gruppi jistgħu flimkien itellgħu festival annwali b’involviment ta’ gruppi folkloristiċi internazzjonali.

EDUKAZZJONI_ 

pannelli

tal-Wi-Fi.

għandha

ta’

fotovoltajċi bħala soluzzjoni alternattiva

ATTIVITAJIET KULTURALI_

fil-Kunsill

b’xejn għall-internet bl-użu tat-teknoloġija

Installazzjoni

Jiġu provduti korsijiet fit-teknoloġija talinformatika u oħrajn relatati fuq diversi livelli kemm għat-tfal kif ukoll għall-adulti.


Maria Portelli ‘Ave Maria’, Sta. Domenica Str., Victoria, Gozo, VCT 9030 Tel: 27560203 | Mob: 79000368 Email: maria.portelli2013@gmail.com Facebook: facebook.com/mariaportelli.pn

Programm elettorali 2013  
Programm elettorali 2013  

Il-programm elettorali tiegħi għall-Elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali 2013 li se nikkontesta għar-Rabat (Għawdex) f'isem il-Partit Nazzjonal...