Page 1


S U M ARI

S u m a ri E d i tori a l N oti ci a ri Sabi es q u e. . . S orti d e s T h a t' s e n g l i s h E s col a ve rd a P a rl e m a m b e l s n ou s p rofe s s ors E n tre vi s te m a . . . P a rl e m d ' i n te rn e t P a rl e m d e m od a D e i xa ' t a co n s e l l a r P a rl e m d e ci n e m a P a rl e m d e vi d e oj ocs E l s e s p orts Ap rè n a cu i n a r H oròs cop s L a s e cci ó d ' e n J u a n S á n ch e z J a és n ad al

2 3 4 10 11 18 19 20 22 23 24 26 27 28 30 33 34 36 37

I E S E l Ti l · l e r, Carretera de Ribes, 46. Correu electònic: a8065391 @xtec.cat R E D AC C I Ó Coordinació: Departament d'Àmbit de Llengües (Mireia Clares) Redactors i reporters: Marina Àlvarez, Mireia Ballesteros, Ona Comino, Johann Delgado, Èric Fonoyet, Mireia Gonzàlez, Manel López, Carles Martínez, Ariadna Prieto, Juan Sánchez, Rocío Saperas, Aaron Zafra, Marina Gómez, Daniel López, Alba Mariño, Begoña Muñoz, Ariadna Navarrete, Laia Palacín, Pau Cassà, Alex Garner, Ariadna Llorente, Gabriela Paillacho, Adrià Rivera, Guillem Rodríguez, Joel Torres, Alba Milan Fotògrafs: els redactors Disseny gràfic: Èric Fonoyet, Judit Manuel, Aaron Zafra Maquetació: redactors i coordinadora Portada: Èric Fonoyet, Aaron Zafra Contraportada: Nadales del TEI de 3r d'ESO Ag ra ïm e n t e s p e ci a l p e r a tota l a g e n t q u e h a p os a t e l s e u g ra d e s orra p e rq u è a q u e s ta re vi s ta s i g u i ta l com é s . 2


L' E D I TO RI AL E D I TO RI AL E n a q u e s ta re vi s ta e l s a l u m n e s d e 3 r i n form e m d e l e s cos e s q u e p a s s e n a l ce n tre , b u s q u e m l e s n otíci e s i p u b l i q u e m l e s q u e p e n s e m q u e s ón i n te re s s a n ts p e l s j ove s . E n tre e l q u e s a b e n e l s u n s i e l s a l tre s , l a i n form a ci ó q u e trob e m p e r I n te rn e t, e l s l l i b re s , l e s e n tre vi s te s , e tc. e n fe m a rti cl e s p e r ta l q u e p u g u i s e r tra n s m e s a a q u e s ta i n form a ci ó m i tj a n ça n t a q u e s ta re vi s ta i q u e l a i n form a ci ó s e s à p i g a e n tre tots e l s a l u m n e s d e l ce n tre , l e s s e ve s fa m íl i e s i l e s p e rs on e s i n te re s s a d e s e n l l e g i r-l a . A l a re vi s ta , p od re u trob a r m ol ta d i ve rs i ta t d e te m e s , e n e l q u e u s p rop orci on e m n otíci e s q u e p ot s e r d e l vos tre i n te rè s com l e s a cti vi ta ts q u e s ' h a n fe t a q u e s t tri m e s tre a l ce n tre , l e s d i fe re n ts s orti d e s , e n tre vi s te s a l s n ou s p rofe s s ors i m ol t m é s ! Ta m b é p od e u trob a r a l tre s n otíci e s a l d i a ri d i g i ta l d e l ce n tre , e l D i a ri J ove , on j a n o n om é s i n form e m a l s d e l ce n tre s i n ó q u e i n form e m a toth om q u i h i e n tri . D e s d e l a re d a cci ó u s d e s i tg e m m ol t b on n a d a l i fe l i ç a n y n ou 2 0 1 4 . E q u i p d e re d a ctors d e " La ve u d e l Ti l · l e r"

3


P RO J E C TE T. E . I .

Per Marina Gómez, Begoña Muñoz i Ariadna Navarrete El projecte T.E.I (Tutoria Entre Iguals) s’acaba d’introduir al nostre institut per tal de millorar l’adaptació als nous alumnes que comencen a primer i treballar per una cultura de la no exclusió i la no violència.

al tutoritzat, no utilitzar la violència per resoldre els possibles problemes o conflictes que tenen els nostres tutoritzats i ensenyarlos la cultura del centre. Ens agrada participar en aquest projecte perquè a nosaltres ens hagués agradat arribar al centre i trobar-hi suport.

Durant les primeres setmanes, als alumnes de 3r d'ESO ens han donat una mica d’informació amb l’ajuda d’un fulletó informatiu. Més endavant ens han assignat al nostre tutoritzat i ens hem presentat. Les nostres funcions com a tutors són oferir suport, companyia i amistat, donar exemple de comportament, escoltar atentament

B ATXI LLE RAT A L ' I N S TI TU T?

L’institut El Til·ler vol aconseguir el batxillerat. Per això s’ha agafat l’opinió dels alumnes 3r i 4t p e r s a b e r s i s ’ h a u ri a d e fe r b a txi l l e ra t a l ’ i n s ti tu t. A p a rti r d ’ a q u e s te s d a d e s s ’ h a n e xtre t a q u e s ts re s u l ta ts :

51 alumnes de 4t diuen que s’ha de fer batxillerat a l’institut, però en canvi 1 3 diuen que no. D’aquests alumnes de 4t, 43 creuen que hi hauria futur, 11 creuen que no n’hi hauria i 1 0 no ho saben. 25 alumnes de 4t volen quedar-se a l’institut, 35 volen anar a u n a l tre ce n tre , i 4 n o s a b e n s i fe r b a txi l l e ra t, q u e d a r-s e a q u i o a n a r a u n a l tre i n s ti tu t.

D e l s 6 9 a l u m n e s d e 3 r, 4 9 d i u e n q u e s ’ h a d e fe r b a txi l l e ra t a l ’ i n s ti tu t, p e rò e n ca n vi 1 6 d i u e n q u e n o, p e rò h i h a u n s 4 o 5 q u e n o s a b e n s i s ’ h a u ri a d e fe r o n o. D ’ a q u e s ts m a te i xos a l u m n e s , 3 9 cre u e n q u e h i h a u ri a fu tu r, 2 0 q u e n o i 1 0 n o h o s a b e n . 3 0 d ’ a q u e s ts a l u m n e s e l vol e n fe r a l ’ i n s ti tu t, 2 6 , e n ca n vi , e l vol e n fe r e n u n a a l tre ce n tre (G ra n ol l e rs , l a G a rri g a a ), p e rò 1 3 d ’ a q u e s ts a l u m n e s n o s a b e n s e g u r s i fa ra n b a txi l l e ra t, s i e s q u e d a ra n o s i e l fa ra n a u n a l tre ce n tre .

E l s a l u m n e s d e 3 r i 4 t h a n trob a t a va n ta tg e s i i n con ve n i e n ts p e r fe r b a txi l l e ra t a l ’ I n s ti tu t. Aq u í te n i u e l s a va n ta tg e s m é s d e s ta ca ts , m é s re p e ti ts i e l s q u e e n s h a n i n te re s s a t m é s : é s a p rop d e ca s a , e l p rofe s s ora t e s tà m ol t q u a l i fi ca t, con e i xe n e l ce n tre , n o h a u ra n d e com e n ça r d e n ou a m b e l s com p a n ys , h i h a b on e s i n s ta l · l a ci on s . Aq u í te n i u e l s i n con ve n i e n ts m é s d e s ta ca ts : s e ri a e l p ri m e r a n y q u e e s fa ri a a l ’ i n s ti tu t, h i h a fa l ta m a te ri a l i h i h a p oc e s p a i .

Per Pau Cassà, Carles Martínez i Joel Torres

4

E n con cl u s i ó, l a m a j ori a d ’ a l u m n e s e l s a g ra d a ri a q u e e s fe s b a txi l l e ra t a l ’ i n s ti tu t.


N O TI C I ARI TRÀF I C D E P E RS O N E S Per Guillem Rodríguez El dimecres dia vint-i-dos d’octubre (el segon dia de vaga d'educació) es va fer una xerrada sobre el tràfic de persones i explotació sexual. El conferenciant era el missioner Don Brewster que va parla sobre el turisme sexual i l’explotació sexual a Tailàndia i Cambodja i la tasca que està fent el missioner per combatre-la. Es va emfasitzar el tràfic de persones, com tractar-lo i com, en un futur, arribar a eradicar-lo. Un fragment del que va explicar va ser aquest: "Un anuncio oficial del Gobierno Tailandés usa como reclamo el eslogan de que el fruto más delicioso de su país son sus chicas jóvenes. Por su parte en Camboya hay padres que literalmente venden a sus hijas para que tengan sexo con turistas y de esa manera poder permitirse una vida con más lujos. Para muchos camboyanos tener una hija equivale literalmente a que les haya tocado la lotería, porque si hace falta la pueden vender". La xerrada era pels alumnes de quart d’ESO, tots mostraren un cert interès ja que era un tema que havien treballat a classe. La xerrada es va fer dins de la biblioteca del centre i va durar una hora i quart. Quan va acabar la xerrada se’ls va preguntar tant a professors com a alumnes sobre què els havia semblat la xerrada en general i tant alumnes com professors van valorar de molt bona la xerrada, així que tothom la va trobar interessant.

XE RRAD A D E L C 1 7 ALS ALU M N E S D E 3 R D ' E S O Marina, Ariadna Begoña, Alba

El dimarts 1 9 de novembre la Carla, l’encarregada c1 7 de Les Franqueses del Vallès, ens va fer una xerrada informativa sobre les drogues i les seves repercussions. Ens va parlar de les tres drogues més consumides pels adolescents de la nostra edat. Aquestes tres drogues són el tabac, l’alcohol i el cànnabis. Entre tots els alumnes de la classe vam dir els pros i contres de cada una d’elles, i perquè pensàvem que la gent les consumia. Va ser una xerrada molt instructiva i interessant per a nosaltres, ja que aquests temes ens afecten molt, són molt quotidians i les drogues són molt destructives. 5


TO M A C AS TAN YE S !

Per Dani Pópez i Adrià Rivera

El dimecres dia 30 d’octubre, els alumnes de 4t van celebrar la castanyada venent castanyes a tots els alumnes del centre per un euro, i amb els diners que guanyessin estalviar per fer el viatge de fi de curs a Londres. Anaven unes vuit castanyes i estaven ben fetes i molt bones. Les castanyes les feien al pati de l’escola i feien molt bona olor. Molta gent en va comprar i la majoria deien que estaven molt bones. Opinions:“estaven molt bones i eren molt fàcils de pelar”, “alguna tenia cucs, però això és normal, “estaven tant bones que vaig repetir 2 cops”. Malauradament, feia molta calor, per ser castanyada, esperem que l'any que ve faci més fred.

C O N C U RS M ATE M ÀTI C Per Juan Sánchez

Un dissabte del mes de març, alguns alumnes de l'Institut El Til.ler aniran al concurs de matemàtiques a nivell de Catalunya. Hi participen estudiants de tots els llocs de Catalunya, és a dir, que hi haurà molta gent participant-hi. La prova durarà una hora i mitja no té recompensa. Hi aniran només per passar una bona estona fent mates. 6


N O TI C I ARI 1 ) Aq u e s t é s s e r vi u va vi u re a l a te rra fa m ol ts m i l l on s d ’ a n ys . S a b ri e s d i r e l Per Gabriela Paillacho s e u n om ? Es tracta d'un ammonit 2 ) Aq u e s te s fu l l e s p e rta n ye n a u n E l d i l l u n s 1 8 d e n ove m b re fi n s e l a rb re m ol t com ú a l s n os tre s b os cos . d i ve n d re s 2 2 e s va ce l · l e b ra r l a s e tm a n a Qu i n é s e l s e u n om ci e n tífi c? Quercus i n te rn a ci on a l d e l a ci è n ci a . P e r robur o Quercus petraea. com m e m ora r a q u e s t d i a , e s va fe r u n a 3 ) Qu è re p re s e n ta a q u e s ta i m a tg e ? Un a cti vi ta t vol u n tà ri a q u e tra cta va d e àtom con te s ta r d e u p re g u n te s s ob re l a 4 ) C om e s d i u a q u e s ta n a tu ra l i s ta ci è n ci a . C a d a d i a l e s p rofe s s ore s d e a n g l e s a q u e é s co n e g u d a p e l s s e u s c i è n c i e s , P i e t a t i N a ís , p o s a v e n d u e s e s tu d i s d e s o c i a l i tz a c i ó d e xi m p a n z é ? p re g u n te s a l ’ e n tra d a d e l ’ i n s ti tu t. E l Jane Goodall d i ve n d re s 2 2 d e n ove m b re s ' h a vi e n d e 5 ) É s com e s ti b l e a q u e s t b ol e t? E s cri u p os a r l e s d e u re s p os te s a l a b ú s ti a d e e l s e u n om ci e n ti ífi c. Amanita muscaria l ’ e n tra d a d e l ’ i n s ti tu t. 6 ) Qu i va e n u n ci a r l a te ori a d e l a re l a ti vi ta t, u n a d e l e s te ori e s m é s Le s p re g u n te s e re n l e s s e g ü e n ts : i m p orta n ts d e l a h i s tòri a ? A a q u e s t ci e n tífi c s e ’ l con s i d e ra u n d e l s responsables d’una de les armes més devastadores, quina és? Albert Einstein. Bomba atòmica. 7 ) Qu i n a ci e n tífi ca va g u a n ya r e l p re m i N ob e l d e fís i ca d e l 1 9 0 3 i e l p re m i N ob e l d e q u ím i ca d e l 1 9 1 1 ? Marie Curie. 8 ) Aq u e s t s ím b ol corre s p on a u n e l e m e n t q u ím i c, q u i n é s e l n om d ’ a q u e s t e l e m e n t? Calci. 9 ) Qu i n ci e n tífi c va e s cri u re l a l l e i d e l a g ra vi ta ci ó u n i ve rs a l i l e s tre s l l e i s d e l m ovi m e n t e n tre a l tre s m ol te s cos e s ? Newton. 1 0 ) Qu i n n om té a q u e s t com p os t q u ím i c? É s u n g a s q u e p rovoca l ’ e fe cte h i ve rn a cl e . Diòxid de Carboni.

S E TM AN A C I E N TÍF I C A

QU È E N S AB E M D E LS RATP E N ATS ? El Dimarts 1 9 de novembre, els P e r P a u C a s s à , C a rl e s M a rtín e z i J oe l Torre s alumnes de segon de l'institut El Til·ler els van fer una xerrada sobre els ratpenats. Les conclusions que van treure sobre aquesta xerrada van ser que els ratpenats viuen 40 anys, que existeixen des de fa 70 millons d'anys, a Catalunya hi ha 30 espècies diferents de ratpenats, fan servir ultrasons per caçar, poden tenir un fill l'any i no poden volar durant el dia. A dues classes ha interessat, en canvi, les altres dues classes diuen que com que no estan estudiant el tema dels ratpenats aquest tema no els ha acabat d'agradar. 7


E N TRE G A D E C ARN E TS TE I

Per Ona Comino, Mireia González, Laia Palacín i Ariadna Prieto

El dia 1 2 de novembre, els alumnes de 1 r i 3r es van reunir al gimnàs de l’institut per dur a terme l’entrega de carnets TEI (Tutoria Entre Iguals). Primer l’Eduard, el director, va fer una petita introducció i reflexió sobre el projecte TEI, el TEI és un projecte que consisteix en què els alumnes de 3r són tutors d’un alumne de 1 r per tal d’ajudarlo a integrar-se i per evitar problemes que puguin sorgir al llarg de l’any. Després van dur a terme l’entrega dels carnets. Els tutors de 3r van anar cridant els tutoritzats i els seus tutors i, seguidament, els van entregar els seus corresponents carnets. Els van explicar que amb aquests carnets podran dur a terme determinades activitats. Finalment l’Eduard va fer un breu discurs de clausura d’aquest acte. Van celebrar l’entrega de carnets del projecte TEI ja que és el primer cop que es duu a terme en aquest institut i volen que quedi constància d’aquest esdeveniment.

Dibuix fet per en Juan Sánchez

8


N O TI C I ARI XE RRAD A D ' ARC AD I O LI VE RAS Per Aaron Zafra Arcadi Oliveres i Boadella és un economista català, professor de la Universitat de Barcelona i un reconegut activista per la justícia social i la pau. El dimarts dia 3 de desembre l’Arcadi Oliveres va anar a l’institut el Til·lerArcadi Oliveres a fer una xerrada sobre la crisi, l’economia i l’educació. Va explicar coses molt interessants com que els catalans gastem uns 200 litres d’aigua diaris (dutxa, regar les plantes, aigua que consumim...) en canvi, a l'”Àfrica negre” (la zona on estan els països més pobres d’Àfrica) només gasten 8 litres. Va explicar que el 30% dels aliments fabricats es llencen. I una altre cosa molt impactant va ser que el principal accionista de la catàstrofe del “prestige“ va ser el president de Rússia Vladímir Vladímirovitx Putin.

M ALALTI E S N E U RO D E G E N E RATI VE S A LA M ARATÓ D E TV3 Manel López Martin i Alba Milan Fernandez

Enguany la marató de TV3 tracta sobre les malalties neurodegeneratives. Una pediatra de l'Hospital de Granollers va anar a l'Institut el Til·ler per explicar als alumnes del centre totes les malalties neurodegeneratives com ara l'Alzheimer, el Parkinson, Esclerosi Múltiple, ELA (Esclerosi Lateral Amiotròica). També va projectar un vídeo on els protagonistes explicaven la seva vida amb aquestes malalties.Aquest vídeo en mostra com qualsevol persona amb aquesta malaltia pot viure com una persona normal.Portaven una vida completament normal. Sabem que aquestes malalties no són hereditàries ni es contagien La Marató es celebrarà el 1 5 de desembre. 9


S AB I E S QU E . . . LA RE VI S TA G ARB U I X FA 2 5 AN YS

El dia 4 de desembre va venir una senyora que participa a la revista Garbuix, una revista que es publica a les Franqueses. Els diferents articles de la revista estan publicats per diferents persones que viuen a Les Franqueses del Vallès. Va venir a explicar que havíem de participar en un concurs, que hauríem de fer un article per publicar-ho a la revista Garbuix. La data límit és el 20 de març, el tema serà lliure, i podem fer: entrevistes, articles i fins i tot donar idees per fer la portada. Aquesta revista fa una caminada per la nit cada any que es fa la segona setmana de juliol i quan acaben fan un sorteig, es sortegen molts regals com viatges, material escolar, material esportiu...

VO L H E SI CE LSS P U B RI T TE ULI CA S ? S RLA E D S R COENVICSUTA R ARB U I X G

C O M S O B RE VI U RE U N C AP D E S E TM AN A A LE S F RAN QU E S E S En aquest article us ensenyarem a com poder estar un cap de setmana sense poder sortir de Les Franqueses. Quan esteu avorrits podeu trucar o enviar un whatsapp as amics dient-los si volen sortir. Quan feu això, us trobeu, aneu amb scooter, i aneu a la botiga de dolços més propera, compartiu els dolços i tardeu una hora en menjarles per passa l’estona. Despres, aneu a passejar per tot el poble parlant sobre coses de l'institut, amoroses etc. I finalment us doneu els petons de comiat i torneu tard a casa. 10


E x p l i q u e m q u è é s l a b u l ím i a

La bulímia consisteix en una falta de control sobre el menjar, amb una ingesta de grans quantitats d’aliments en un curt període de temps, acompanyada per vòmits. El malalt manté aquestes conductes en secret, pel que de vegades és difícil que les persones del seu entorn detectin el problema. Afecta a més d’un 2% d’adolescents de 1 4 i 1 8 anys. Les causes normalment és, per exemple, una baixa autoestima que pot conduir a una excessiva preocupació per l'aspecte físic. El pacient té sentiments de culpabilitat a conseqüència de l'afartament, i la seva preocupació per engreixar-se genera altres conductes com el vòmit i l'abús de laxants. El tractament normalment inclou psiquiàtrica, psicològica i nutricional per restablir una bona relació amb els aliments.

13


S orti d a d e tu tori a d e 1 r a l ri u C on g os t

El dia 8 d'octubre, els alumnes de 1 r van anar al Riu Congost a fer una sortida de tutoria i pensen que va estar bé ja que van jugar i van perdre hores de classe. Ho recomanen perquè va ser divertit no fer res. El que van fer és jugar al mocador i esmorzar a allà. En definitiva, va ser la primera sortida de l'ESO per a ells, però creuen que aquest cop el lloc no ha sigut molt encertat.

14


S O M U N A C LAS S E , S O M U N E QU I P S orti d a d e tu tori a d e 2 n d ' E S O

El dilluns 7 d’Octubre, els alumnes de segon van anar d’excursió a Santa Maria de Palautordera en tren. Van anar al centre "La Granja" (http://www.lagranja.cat/ca/). Hi van anar en tren perquè som Escola Verda i aquest és el mitjà de transport més sostenible per arribar a Santa Maria. El seu objectiu era aprendre a col•laborar en grup i ajudar-se entre ells, amb activitats de construir i activitats en grup. Van fer les següents activitats: missió possible, junts arribarem més lluny i parlem en positiu. El lema de la sortida era "SÍ, PUC!". Hi ha moltes opinions de la sortida, tant de bones com de dolentes, a molts els va agradar i a d'altres no. El març tornaran a anar a "La Granja" a fer una activitat que es diu ‘’L’aventura de la tele’’. Ells recomanarien l’excursió pels de primer perquè aprenguin a estar en grup i a treballar junts.

15


S O RTI D A D E TU TO RI A D E T E RC E R D ' E S O

Per Alba Milán i Gabriela Paillacho

El 8 de Novembre els alumnes de 3r d'ESO van fer una sortida a Granollers en tren. En aquesta sortida havien de trobar els principals edificis històrics de Granollers, com ara la Porxada, el campanar de l'església, les antigues muralles i altres llocs. Els alumnes es van dividir per fer la ruta. L'excursió va durar aproximadament una hora. L'opinió dels alumnes és bona, comenten que és educativa i molt interessant; la recomanarien pels alumnes de segon. Els alumnes es van quedar sorpresos perquè es van adonar que des de petits han caminat sobre unes muralles que tenien més anys que ells!

S orti d a d e tu tori a d e 4 t a Ll e ron a Els alumnes de quart d’ESO de l’Institut El Til·ler van fer una sortida l’anterior 1 0 d’octubre. Aquesta sortida consistia en millorar la convivència i la relació amb els companys d’altres tutories. La sortida va començar amb una caminada per l’entorn fins arribar a Llerona guiats per l’Èlia. Una vegada a Llerona van fer un esmorzar col·lectiu i així agafar forces per emprendre la tornada cap a l’institut seguint la ruta del colesterol. A m ol ts a l u m n e s n o e l s va a ca b a r d ’ a g ra d a r a q u e s ta s orti d a p e l fe t q u e va n h a ve r d e ca m i n a r m ol t. A a l tre s e l s va a g ra d a r p e rq u è va n a p rofi ta r m ol t b é e l m a tí i e l m i g d i a.

16


S O RTI D E S

S orti d a d e s e g on a M a ra ta E l s a l u m n e s d e s e g on va n fe r u n a s orti d a d e l a m a tè ri a d e s oci a l s , a l ’ e s g l é s i a d e M a ra ta . L’ e xcu rs i ó va d u ra r tot e l m a tí. Va n h a ve r d e fe r a m b u n l l i s ta t d ’ a n ota ci on s m e n tre d u e s p e rs on e s e l s e xp l i ca ve n l ’ a rt rom à n i c i l a vi d a d e l ’ e d a t m i tj a n a . E l s va n fe r u n a xe rra d a i va n e n tra r a l ’ esg l ési a. E n J a u m e , p rofe s s or d e s oci a l s , e l s va p a rl a r d e l a fi n a l i ta t d ’ a q u e s ta e xcu rs i ó: tre b a l l a r l ’ a rt rom à n i c, a cos tu m a r-s e a a n a l i tza r e l q u e ob s e rve n i a m i l l ora r l a coop e ra ci ó e n tre e l s a l u m n e s . L’ ob j e cti u d e l a s orti d a e ra fe r u n tre b a l l i a m p l i a r e l s con e i xe m e n ts p e r l ’ e xa m e n d e s oci a l s . E l s a l u m n e s va n p a s s a r M O LT fre d i d i u e n q u e va s e r a vorri t, j a q u e e s p e ra ve n q u e fos m é s e n tre ti n g u t i e s va n ca n s a r m ol t p e rq u è va n a n a r ca m i n a n t fi n s a l l l oc. Va n a n a r a l ’ e s g l é s i a d e M a ra ta j a q u e é s p rop e ra a l n os tre i n s ti tu t.

17


TH AT' S E N G LI S H E N G LI S H E D U C ATI O N I N O U R S CH OOL In our school, we have got an English class three times a week, we have a voluntary activity, it’s a corner and we talk only English all the time, the guys and girls come from United States of America or United Kingdom to learn our language. In this corner we talk only English all the leisure time, we are in there ten girls and boys. In 4th ESO, the English teacher is Ivonne, in 3rd ESO we’ve got teacher Hector, in 2nd ESO are Hector

VI ATG E A LO N D RE S

Per Alba, Marina, Ariadna i Begoña Al nostre institut, els alumnes de quart quan acabin el curs aniran a Londres, i per això han de recaptar diners perquè el viatge surti més econòmic. Vam anar a preguntar a l'alumnat de quart sobre les activitats que tenien planejades per fer durant el curs. A sant Jordi d'aquest any van vendre roses. Per la castanyada van vendre castanyes a l'alumnat de l'institut i al professorat. Ara, per nadal estan venent bombons i "polvorons". A l'abril faran una gala. En aquesta gala l'alumnat que vulgui pot participar cantant, ballant o fent alguna cosa que se'ls doni bé, llavors altres alumnes i els pares que volen poden comprar les entrades per la gala

and Silvia and in 1 st ESO is Silvia. The aptitude is essential to pass, we make three writings, three dialogues, in pairs, and three exams for a quarter. Usually, all the students pass this subject. In the classes, we study vocabulary, grammar, reading and listening, it's not fun but it's easy to learn English. Alex Garner Guillem Rodríguez

contribueixen en la recaptació del viatge de fi de curs. També, cada dimecres hi ha una venda de pastissos al pati, on tant alumnes com professors poden comprar-ne. El viatge té un cost de 560€ (viatge i estança) més uns 200€ per poder menjar i comprar-ne algun record.

18


E S C O L A VE R D A

E LS ALU M N E S D E P RI M E R VI S I TE N E L CON G OS T El dilluns 1 4 d’octubre els alumnes de primer van fer una sortida al riu Congost amb una finalitat didàctica: aspectes de biologia al riu; matemàtica: recollida de dades i servei a la comunitat. Van triar aquesta ubicació perquè és proper a l’escola i el tram del riu Congost és assignat a nosaltres. Fan la sortida dues vegades l’any. Es van dedicar a fer moltes activitats diverses com recollida de dades del riu com el cabal, la contaminació i també van estudiar la biologia del riu. Els professors opinen que és una bona excursió perquè és un servei a la comunitat, pràctic i que els alumnes s’ho passen bé. No costa organitzar-les perquè ja ve tot molt determinat, amb pautes que els donen als alumnes. La sortida està relacionada amb el nostre institut: som E S C O LA VE RD A i gràcies a la nostra feina voluntària es pot saber l’evolució i estats dels rius.

19


E L S N O S T RE S P RO F E S S O RS N O U S

D u ra n t a q u e s ts tre s m e s os e n ca ra n o con e i xe m e l s p rofe s s ors n ou s , tot i q u e d e s p ré s d ’ a q u e s ta e n tre vi s ta s a b re m m é s cos e s d e l a s e va vi d a p ri va d a i d e l s s e u s p e n s a m e n ts . E l s a l u m n e s , a l g u n s cop s ve i e m q u e e l s p rofe s s ors s ón rob ots , e n a q u e s ta e n tre vi s ta h e m a rri b a t a l a con cl u s i ó q u e s ón p e rs on e s i fi n s i tot p od e n te n i r l e s m a te i xe s m a n e re s d e p e n s a r q u e n os a l tre s . H e m e n tre vi s ta t a l a C a rm e C a p e l (p rofe s s ora d e ca s te l l à ), l a I s a b e l Ll ore n te (p rofe s s ora d e ca s te l l à ), e l M i q u e l S a l ce d o (p rofe s s or d e te cn ol og i a ), l a P a u l a (p rofe s s ora d e fra n cè s ), e l J os e p P e ri q u e s (p rofe s s or d e m a te m à ti q u e s ) i fi n a l m e n t l ’ Am p a r Lóp e z (p rofe s s ora d e m a te m à ti q u e s ).

F a s a cti vi ta ts fora d e l ’ e s col a ? Qu i n e s ? Carme: Sí, natació i estudio anglès. Isabel: Sí, spinning i senderisme. Miquel: Sí, bicicleta. Paula: No. Josep: Feia, però ara no puc ja que els nens em truen tot el temps. Ampar: Faig natació, senderisme i vaig a un taller de dibuix i pintura. Te n s p a re l l a ? Carme: Sí. Isabel: Sí. Miquel: Sí. Paula: Sí. Josep: Sí. Ampar: Prefereixo no contestar. Te n s fi l l s ? Carme: No. Isabel: Sí, dos. Miquel: Sí, dos. Paula: Sí, dos. Josep: Sí, dos. Ampar: Prefereixo no contestar. Te n s a l g u n a m a s cota ? Qu i n e s ? Carme: No. Isabel: No. Miquel: Sí, un gos. Paula: Sí, gossos i gallines. Josep: Sí, dos peixos i un conill. Ampar: Sí, un Diamante Mandarín i una Isabelita del Japón. Tenia un Agapornis, però es va escapar fa poc. 20


PARLE M AM B E LS N O U S P RO F E S S O RS Qu i n e s e xp e cta ti ve s te n s s ob re a q u e s t i n s ti tu t? Carme: Bones. Isabel: Espero aprendre molt i que vosaltres aprengueu. Miquel: Bones, que els alumnes aprovin. Paula: Molt bé. Josep: Al ser nou, amb moltes noves coses per aprendre a digerir. Ampar: Tinc curiositat per la forma de treballar en aquest centre, que és molt diferent de molts altres. C om cre u s q u e s e ’ t p re s e n ta a q u e s t n ou cu rs e n a q u e s t ce n tre ? Carme: Amb molta feina. Isabel: Estic molt contenta, tot el que espero trobar ho estic trobant, amb un bon ambient de treball. Miquel: De moment bé. Paula: Molt bé. Josep: Al ser nou amb moltes coses noves per aprendre a digerir. Ampar: Amb molta feina. C om d e fi n i ri e s l a p a ra u l a ALU M N E ? Carme: Persona jove a qui em fa molta il·lusió acompanyar mentre creix. Isabel: Acompanyant en el procés de créixer i aprendre. Miquel: Jove que vol aprendre per tenir uns estudis pel dia de demà. Paula: Una esponja, que absorbeix conceptes. Josep: Persones en formació. Ampar: Tot un món per descobrir. Tota una relació per establir. C om d e fi n i ri e s l a p a ra u l a P RO F E S S O R? Carme: Persona que també està en un procés d’aprenentatge i en el mateix vaixell que jo. Crec que entre l’alumne i el professor no hi ha gaires diferències. Isabel: Acompanyant en el procés de créixer i aprendre. Miquel: Educador. Paula: Ajuda. Josep: Guia dels alumnes. Ampar: No tinc resposta. A q u è e t vol i e s d e d i ca r q u a n e re s p e ti t/a ? Carme: Ser mestre. Isabel: Periodista. Miquel: Al món de l’electrònica o de la informàtica. Paula: Professora. Josep: Científic. Ampar: Escriptora.

21


E N T R E VI S T E M A . . . M ARC N I E TO , a ctor d e l Tú n e l d e l Te rror Hem entrevistat a un dels protagonistes del túnel del terror, estudiant del Ti·ler, es diu Marc Nieto. D e s d e q u a n fa n e l tú n e l d e l te rror? Des de el 20o8. T' a g ra d a p a rti ci p a r-h i ? Sí, m'encanta perquè m'agrada el terror i actuar és el meu somni. Qu i n s p e rs on a tg e s h a s i n te rp re ta t? He interpretat la nena de l'exorcista, la nena del pou i de zombie. Al g ú p e rs on a m é s d e l a te va fa m íl i a h o fa ? Sí, la meva mare. Qu i n p a p e r h a s i n te rp re ta t a q u e s t a n y? Aquest any he interpretat un noi bruixot que està cremat i deformat. Qu è s e n ts q u a n e s p a n te s l a g e n t? La primera cosa que sento és molta adrenalina, eufòria. E t fa n g rà ci a l e s ca re s d e p or d e l a g e n t? Molta, ells mai s'ho esperen.

PAU LA B E RTO S , fu tu ra ca n ta n t La Paula Bertos alumna del Til·ler, com que canta bé i pensem que tindrà futur i li hem fet una entrevista. D e s d e q u a n ca n te s ? Jo canto des de fa molt de temps. T’ a g ra d a ca n ta r e n p ú b l i c? Sí que m’agrada, però que la gent em miri tan atentament em posa molt nerviosa. A p a rt d e ca n ta r, te n s a l g u n a a l tra a fi ci ó? Sí, practico handbol a les Franqueses del Vallès. Qu i n ti p u s d e m ú s i ca ca n te s ? Canto una mica de tot excepte heavy, rock, ópera, etc... C om va s d e s cob ri r q u e ca n ta ve s b é ? La meva germana, em deia sovint que cantava bé i a partir d’aquell moment tothom m’ho deia. H a s a n a t a a l g u n a e s c o l a d e c a n t? No, mai hi he anat. 22


PARLE M D ' I N TE RN E T Adrià i Dani

YO U TU B E RS FAM O S O S You tu b e rs F a m os os E s p a ñ ol s

E l Ru b i u s O M G Ruben Doblas Gundersen àlies ElRubius és el youtuber amb més subscriptors d’Espanya, ja supera els 4 milions. La seva especialitat és pujar vídeos fent tonteries i jugant a jocs de terror, rol, etc. Ve g e tta 7 7 7 Samuel àlies Vegetta777 és el segon youtuber amb més subscriptors. És un youtuber conegut a tots als països de parla hispana. Puja vídeos de tots els jocs, és el que puja els vídeos més llargs. Th e Wi l l yre x Guillermo Diaz àlies TheWillyrex és el tercer youtuber amb més subscriptors. Supera els 2 milions. Té dos canals: TheWillyrex i Willyrex. En un puja vídeos de Call Of Duty un joc d’acció bèl•lic, i a l’altre puja vídeos de minecraft, un joc sandbox, és a dir, que pots fer el que vulguis. Al e xB y1 1 Àlex àlies AlexBy11 és un youtuber que puja vídeos jugant a molts jocs, i quasi sempre juga amb Willyrex a Minecraft. El caracteritza la seva veu i per les seves tonteries. s Ta Xx Fran àlies sTaXx és un youtuber especialitzat en jocs d’acció, i juga molt amb Willyrex Vegetta i Alexby. L u zu G a m e s Luzu és un youtuber amb 3 canals, un de jocs, un que penja blocs i a l’altre puja vídeos amb la seva nòvia. Juga molt amb Willyrex, StaXx, Alexby11 i Vegetta. Al e xe l ca p o Alejandro àlies alexelcapo és un youtuber especialitzat en els jocs de tots tipus, acció rol, lliure i sol jugar amb Tonacho ( Minecraft Zaragoza) i SrChincheto77 etc. 23


PARLE M D E M O D A Segons la teva forma de cara et recomanem quines ulleres et queden millor. C om p ots s a b e r q u i n a form a é s ? Posa’t davant d’un mirall, a una distància que pugis arribar a tocar el mirall i amb un pintallavis, retolador o algun utensili que sigui possible esborrar o netejar, dibuixa la teva silueta facial. Qu i n e s form e s h i h a ?

Rod on a : Si tens una cara rodona, les galtes són la part més àmplia i la teva mandíbula és contornada.

O va l a d a : Si tens forma ovalada, tens la front mes ampla que la teva barbeta, pensa amb la forma d’un ou girat al revés.

C or: una persona amb cara de forma de cor té una llarga i accentuada mandíbula amb la barbeta petita. Imagina't un triangle girat al revés

Qu a d ra d a : Si la teva cara es quadrada, els costats de la teva cara són rectes i la teva cara es quasi tan ample com allargada. Tens una mandíbula definida, mínimament corbada.

D i a m a n t: Si tens la cara amb forma de diamant, la teva barbeta serà estreta i accentuada, i les teves galtes seran les part més destacada de la teva cara.

24

Al l a rg a d a : Les cares allargades o rectangulars, són similars als rostres ovalats i de forma quadrada. L’única diferència és, la cara és més llarga i més ampla. El teu front, les galtes i la mandíbula tot és més o menys la mateixa amplada.


LA M O D A AC TU AL

Per Mireia, Ariadna i Rocío La roba que es porta pel carrer, sol ser roba elegant però còmoda. La roba d’institut és roba còmoda però a la vegada elegant i queda bé. La roba de festa és elegant. Les noies amb talons molt alts i els nois de marca. Tendes de moda - Bershka - Pull & bear - Hollister - Shana - G-star Actualment, es vesteix més amb roba ampla perquè és la moda. Nosaltres personalment pensem que cada un té la seva pròpia personalitat, és a dir, que cada un té la seva pròpia manera de vestir i d’expressar-se, i hem de respectar a tothom tal i com es. A nosaltres ens agrada portar roba ajustada i ampla perquè ens agrada tot. El 201 2 la llista dels deu millors models masculins de Forbees resulta curiós perquè inclou estereotips molt diferents. Sean O’pry Sean O’pry va néixer a Kennesaw, Geòrgia el 1 989, va ser descobert a través de myspace i el 2009 encapçalava la llista; aquesta temporada el podem veure a les companyies de Lacoste, Joop y H&M. Adriana Lima Adriana Francesca Lima va néixer el 1 2 de Juny de 1 981 a Salvador de Bahia, Brasil; és filla de Nelson Torres i Maria de Graça Lima. Va ser descoberta quan tenia 1 3 anys mentre comprava en un centre comercial. Quan tenia 1 5 anys, va participar i va quedar primera al “Brazil’s Ford Supermodel of the World Search”.


D E I XA' T AC O N S E LLAR

C O L O RS S E G O N S L A TE M P O RAD A TARD O R: en aquesta època es distingeixen els colors càlids i sobris. Són molt comuns els tons cafè, taronges, terra, liles, verds olives i xocolates. H I VE RN : és una temporada freda però plena d’alegria per el nadal que resulta un contrast de colors freds i calents. Predominen els blancs, grisos, blaus, ocres, vermells, verds i daurats. P RI M AVE RA: és una temporada de tons sutils i delicats, és quan la natura comença a florir. Els colors pàl•lids, neutrals i frescos es distingeixen com per exemple cremes, beix, rosats, peach, liles, verds i blaus. E S TI U : és l’època associada amb el sol, la llum i la claredat, els tons brillants, alegres i dinàmics. Utilitza colors amb energia i personalitat com el groc, vermells, corals, blaus, turqueses i fúcsies. 26


PARLE M D E C I N E M A Marina Àlvarez

E l C i n e m a d ' Au tor

El cinema d'autor és quan el director té un paper principal en el qual es basa en el seu propi guió, i realitzar el treball amb un pressupost bastant limitat. L'autor es reconeix per uns trets característics. No el trobem a la cartellera, ni per la televisió; on el podem trobar? Mai es sap, potser el trobem al cinema del poble o al centre cultural. El que es sap és que és el millor cinema de realitat. En la nostra opinió, aquest tipus de cinema et fa posar en la pell del personatge; cada director quan crea una pel•lícula d’aquesta categoria significa que s’ha d’inventar tot l’argument per no repetir com fan les pel•lícules d’avui en dia. Alguns exemples serien Les 400 coups i Amelie.

E s tre n e s 2 0 1 4 El 201 4 és molt esperat per certes estrenes com per exemple la continuació de la saga dels Jocs de la Fam. Ens espera un any ple de pel·lícules amb poc argument però per entremig ens han avançat pel·lícules interessants. Per la part de les produccions de Marvel ja tenen pel·lícules com Guardians del la Galaxia, i noves versions de pel·lícules com Oldboy i la continuació de El Hobbit: Sortida i Tornada. Però no oblidem que segurament serà l'any d'estrena de 50 Ombres de Grey. Però jo en destaco una en especial que es diu The Lobster. És una història d'amor sobre un futur proper que acabara amb la gent soltera. Tot aquell que sigui solter és arrestat i portat a un hotel en el qual tenen 45 dies per trobar l'amor de la seva vida. Si no ho compleixen són transformats en l'animal que volguessin i són lliurats al bosc. En el cinema hi han coses de tots els extrems però serà una de les millors pel·lícules del 201 4. Així que si aneu a veure una pel·lícula de terror o com una simple comèdia sempre tindrà una història darrere. 27


PARLE M D E VI D E O J O C S

Daniel López, Laia Palacín i Adrià Rivera

AN ÀLI S I M I N E C RAF T

Hola amics, avui us explicarem com és el joc Minecraft. Minecraft és un joc de blocs en 3D de supervivència. Quan parlem de blocs, diem que els seus gràfics són fets amb blocs, és a dir, fets amb figures tridimensionals. Ets l’únic supervivent del món i has de aconseguir recursos, anar a altres dimensions, per aconseguir ser el rei del món. Aquest joc és creatiu perquè pots fer el que sempre has somiat: fer-te cases al teu gust, matar a monstres, etc. També aquest joc té el mode multijugador on pots connectar-te amb els teus amics i passar una bona estona. El preu estimat d’aquest joc són uns 20 euros, tot i que el pots aconseguir pirata. A més, aquest joc està disponible en altres plataformes com PC, XBOX360, TABLETS i electrònica Apple.

C ALL O F D U TY G H O S T

És un joc d’acció i de guerra que es podrà jugar mode campanya i mode multi jugador, és a dir, podràs jugar amb els teus amics. Hi haurà edicions per col•leccionistes . Si reserves el joc, et regalaran alguna cosa, encara que no se sap què serà. Sortirà al mercat el 5 de novembre de 201 3 i es preveu que serà un gran èxit. Es podrà jugar per Playstation 3, Xbox 360, Playstation 4, Xbox One, PC i per Wii U. El joc és per a majors de 1 8 anys.

G RAN D TH E F T AU TO 5

És un joc d’acció, shooter i aventura, basat en Los Angeles, on has de robar cotxes, aconseguir diners robant i escapar-te de la policia. Has de fer missions per aconseguir diners i desbloquejar més coses. Si vols, també pots comprar locals. Es va estrenar el 1 7 de setembre de 201 3 i l’online s’ha estrenat el dia 1 d’octubre. Com que hi ha tanta gent intentant jugar, els servidors no van gaire bé. Es podrà jugar per a Playstation 3 i Xbox 360. El joc és per a majors de 1 8 anys.

28


B ATTLE F I E LD 4

És un joc d’acció basat en el futur i d’estratègia. Es podrà jugar mode multi jugador; en una partida hi podran haver fins a 64 jugadors. El joc és un dels més realistes perquè hauràs de calcular fins i tot la caiguda de la bala! El joc s’estrenarà el dia 31 d’octubre de 201 3 i es preveu que serà un gran èxit. Es podrà jugar per a Playstation 3, Xbox 360, Playstation 4, Xbox One i PC. El joc és per a majors de 1 8 anys. El creador del joc és DICE I EA.

F I FA 1 4

És un joc de futbol de la temporada 201 3/201 4, podràs jugar mode multi jugador, contra el joc, amb els amics i podràs crear el teu propi equip, el Ultimate Team. Es va estrenar el 26 de setembre de 201 3. Es podrà jugar per a Playstation 3, Xbox 360, PC, Xbox One, Playstation 4, Wii, 3DS, Psp, Vita, Ps2, IPhone, Ipad i Android. És un joc que es pot jugar a partir de tres anys. El creador del joc és EA Sports.

WH ATC H D O G S És un joc d’acció, shooter i aventura, basat en el futur en el que el jugador té en el seu poder infinitat de gadgets amb els que provoca el caos al seu voltant i té missions per complir. El joc s’estrenarà el 21 de novembre de 201 3. Es podrà jugar per a PC, Xbox One, Xbox 360, Playstation 3, Playstation 4 i Wii U. És un joc que es podrà jugar a partir de 1 8 anys. El creador del joc és Ubisoft.

TH E LAS T O F U S

És un joc d’acció i d’aventura on una ciutat ha estat infectada per zombies. Els supervivents s’estan matant entre ells per aconseguir menjar i armes. El Joel i l’Ellie, els protagonistes, hauran de col·laborar per a la seva supervivència en un perillós viatge per als Estats Units. El joc es va estrenar el 1 4 de juny de 201 3. Es podrà jugar per a Playstation 3. És un joc que es pot jugar a partir de 1 8 anys. El creador del joc és Naughty Dog. 29


A M O U RE ' S !

Per Daniel López i Adrià Rivera En en nostre institut, les classes d’educació física de 4t es pot triar fer-les en anglès o en català, però els continguts són els mateixos.. Això proporciona millorar l’idioma estranger. A tercer, hi ha temes que es fan en anglès, tot i que si hi ha una cosa que no la entenem ens la diu en català; i hi ha temes més complicats que els fem en català. Però si a quart tries fer Educació Física en anglès, tot és en anglès. A tercer, mig any farem una hora de classe al pavelló municipal amb la Neus la professora d’educació física i l’altre hora a la piscina. I l’altre mig any farem classe al patí de l’escola o al gimnàs amb el Dani, l’altre professor d’educació física. La classe de 3rC és la primera que va a la piscina, estarà del mes de d’octubre fins el mes de febrer, 4 mesos de piscina. Les classes de 3rA i 3rD faran piscina de febrer a juny.

Les activitats que fem és aeròbic & let’s play rugbi, posa’t en forma, let’s play cricket & Basket, fem futbol, fem esports amb xarxa i raqueta i fem natació. Crítiques per millorar les classes: la majoria de la gent diu estan bé però estaria millor si ens deixessin triar els temes que vulguem fer. La piscina està bé però ens haurien de deixar més temps lliure i més temps per a la dutxa.

LLI G A B B VA Aquest any, la lliga BBVA (la lliga espanyola) està molt disputada, el FCBarcelona, que ha guanyat tots els partits i segueix invicte en totes les competicions, el Atletico de Madrid que segueix a l’estela del Barça amb els mateixos punts i demostra un bon joc i el tercer el Reial Madrid, a cinc punts del Barcelona i del Atlètico de Madrid. Tots tres van al capdavant de la classificació. Gareth Bale, (actual jugador del Reial Madrid) el fitxatge més car de tota la història del futbol, només ha jugat un partit i després d’acabar el partit es va lesionar i no ha tornat a jugar, fins i tot es rumoreja i segurament sigui el més possible que pugui tenir una lesió crònica. Per l’altra banda, Neymar, el fitxatge estrella del FCBarcelona, rendeix molt millor i ara assumeix el paper de líder al FCBarcelona després de la lesió de Messi al bíceps femoral de la cama dreta i estarà unes tres setmanes de baixa. 30


E S P O RTS

Champions league La Champions League és el torneig internacional europeu més important a nivell de clubs organitzat per la Unió d'Associacions de Futbol Europees (UEFA) Els equips candidats per guanyar la Champions són: el vigent campió, el Bayern de Munich, el F.C. Barcelona, l’Arsenal, l’Atletic de Madrid i el Reial Madrid. Els que tenen més possibilitats per ser els màxims golejadors són: Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic, Van Persie, Robert Lewandoski, Gonzalo Higuain, Mario Mandzukich i Diego Costa.

Aaron Zafra

Els grups de la Champions són així:

Fitxatges Més Cars de l'estiu del 201 3 I aquí tenim el top 1 0 dels fitxatges més cars de l'estiu del 201 3: 1 .- Gareth Bale.................91 M € 2.- Edinson Cavani...........64'5 M € 3.- Radamel Falcao......... 60 M € 4.- Neymar Jr....................57 M € 5.- Mesut Özil..................45 M € 6.- James Rodrígez...........45 M € 7.- Fernandinho................40 M € 8.- Willian........................38 M € 9.- Mario Götze................37 M € 1 0.- Gonzalo Higuaín.......37 M €

Eric Fonoyet i Manel López 31


E S P O RTS

LI G U E 1

clu b s is r a n io il m E ls P S G s ótsn i C F o c a n ò M ca n d id a la ls a ip c in r p ls e g u a n ya r per com p e ti cdióo.rs q u e te n e n E ls ju g an ts p e r s e r e ls m é s p uis ” d e la ll ig a “ p ich ich ta n Ib ra im ob ic, s ón Zla l F a lca o i Ra d a m e C a va n i. E d in s on

BU N DESL I GA Els D ortm h i stò M u n i u n d ri cs g u a n ch són i B B oru E l s ya r l a B e l s f a ye rn ssi a poss j u g a d u n d e sa vori ts d e trofe ui b i l i ta ts ors a l i g a . pe r la al m per g m b L e wa l l i g a i l l o r g o u a n ya m é s M an d n d osk són l ej ad o r el r de P i e rr zu ki ch i , R o e , b Th o m - E m e M a e a s M ri k Au rco RM a ri ort ü l l e r. b a m e e u s, ya n g i

E XTRATE RRE S TRE S O AN U N C I P U B LI C I TARI

Per Èric Fonoyet i Aaron Zafra Fa unes setmanes, Franz Beckenbauer, l'exjugador del Bayern de Munic, afirmava uns aliens volien jugar un parit de futbol amb els millors jugadors de la Terra; la condició era que si guanyàvem ens deixarien en pau, però si perdíem destruirien la Terra. Per aquest motiu van aparèixer uns misteriosos homes encaputxats que representen l’equip alienígena. Aquests homes han aparegut en diversos escenaris com: Allianz Arena (Bayer de Munic), Stamford Bridge (Chelsea) i Juventus Stadium (Juventus). Però això no és tot, a Río de Janeiro (Brasil) a la muntanya on hi ha la estàtua de Jesucrist, va aparèixer el símbol d’aquests misteriosos homes, també va aparèixer a les grans pantalles de Times Square i per últim a un camp de futbol de Londres. Molta gent pensa que tot això es mentida i que és un anunci publicitari, segurament tindran raó però, estem en perill?

32


AP RÈ N A C U I N AR Ona Comino

Les creps són un menjar típic de França , de la Bretanya . A finals del segle XIX van aparèixer iu actualment s'han convertit en deliciosos esmorzars, aperitius tentadors, magnífics plats que poden ser tant dolços com salats.

CRÊPES (6 persones)

I n g re d i e n ts :

3 ous 250 g de llet 1 25 g de farina Olí d’oliva Un pessic de sal Xocolata Mermelada de préssec

M a te ri a l d e cu i n a : Cullera Batedora elèctrica Bol Balança Pot Fogó de cuina Ganivet

P roce d i m e n ts : 1 . Posar la farina en un recipient, ous en el centre de la mateixa. Afegir una cullera d’oli un polsim de sal i la llet. 2. . Barrejar la pasta amb la batedora elèctrica. 3. Deixar reposar durant 1 5 min 4. Untar amb oli una paella. Quan estigui calenta, posar dues cullerades de pasta removent la paella perquè quedi coberta per igual. 5. Donar la volta amb l’ajuda d’una espàtula, quan la “crêpe” estigui dorada i es desenganxi de la paella coure per l’altre costat. N O TA: les “crêpes” es poden servir plens de melmelada, de xocolata, llet condensada...

33


ARI E S (2 1 -3 /2 0 -4 ) Amor: ** Salut***** Notes:**** Aquest mes seràs molt afortunat perquè tindràs molt bones notes estudiaràs força i et sortiran bé els exàmens , la salut t’anirà molt bé no et posaràs malalt però en el amor seguiràs sense sort, i probablement la persona a la que estimis es cabrejarà amb tu. TAU RO ( 2 1 -4 /2 0 -5 ) Amor: * Salut:***** Notes:**** En el amor no podràs anar pitjor faràs alguna cosa que cabregi molt a la persona que estimes, tingues compte!, al menys la teva salut estarà estable. I a les notes serà el teu mes de sort quasi no hi hauran deures. G E M M I N I S (2 1 -5 /2 0 -6 ) Amor:**** Salut** Notes:***** Potser trobes l’amor, però depèn de tu, tu sabràs el que has de fer, recorda d'abrigar-te o es bastant probable que et posis malalt, amb una mica d’esforç trauràs bones notes.

CANCER (21­6/20­7 Amor** Salut** Notes*** No serà un bon mes, excepte en el amor perquè tindràs vergonya de dir el que sents, la salut t’empitjorarà ja que penses que ha arribat el bon temps.

LEO(21­7/21­8) Amor***** Salud**** Notes*** Serà un gran mes per a tu, et sortirà be quasi tot, a l’amor tindràs molt bona sort si li dius a la noia/noi que t’agrada el que sents per ell, però has de tenir en compte les teves notes.

VIRGO(22­8/22­9) Amor** Salud**** Notes**** L’amor no t’anirà massa be perquè tindràs por de que la noia o el noi que t’agradi et digui que no, la salut t ’anirà be si prens precaucions, i a les notes tindràs sort i no tindràs exàmens ,i els pocs exàmens tindràs bones notes

34


L ' H O RÒ S C O P CAPRICORNIO (21­11/ 19­12) Amor**** Salut** Notes***

LIBRA(23­9/22­10) Amor**** Salud*** Notes** T’anirà be en el amor, tindràs les coses clares, només et farà falta dir­ s’ho. A les notes afluixaràs, estaràs pensant en altres coses i estaràs distant, estaràs estable en el tema de la salud perquè com farà fred doncs

ESCORPIO(23­10/22­11) Amor*** Salud**** Notes*** En aquest mes no tindràs gaire sort en el amor, seguiràs tal i com estàs , en la salud et recuperaràs del refredat o del mal de cap, i en les notes no t’esforçaràs gaire i alguna cosa suspendràs.

SAGUITARIO Amor:*** Salud :**** Notes:*

Et donaràs compte de que t’has enamorat i tens les coses clares, deixaràs de banda els estudis però tindràs sort i els exàmens seran fàcils. Però tindrà i et refredaràs.

AQUARIO(20­1/18­20) Amor**** Salud*** Notes*** El nen/nena que t’agrada per fi et parlarà i quedareu, en la salut seguiràs igual de be, i les notes t’oblidaràs de fer els deures però per preparar­te els exàmens millor i treuràs .

PISCIS(19­2/20­3) Amor** Salud*** Notes**** Les notes aniran be, amb una mica d’esforç trauràs bones notes, però no et confiïs gaire! Tot pot passar. En el amor, faràs alguna tonteria i el noi/a que t’agrada es cabrejarà amb tu. En la salud no passarà res interessant seguiràs tal i com estàs.

No t’apuntaràs els exàmens a la agenda i no podràs aprovar, en el tema de l’amor no passarà res important, continuaràs amb la teva situació sentimental, l’únic bo que trauràs es que estaràs en bona salut

35


S E C C I Ó D ' E N J U AN S ÁN C H E Z

36


J A É S N AD AL! !

Ariadna LLorente, Mireia Ballesteros, Rocío Saperas

El nadal és una època per celebrar amb la família i els nens i nenes de tot el món esperen amb il•lusió aquestes dates. En aquesta època hi ha tres celebracions principals: el nadal, el cap de any i els reis mags. El Nadal: durant aquest dia és habitual fer un sopar familiar i picar el tió perquè cagui regals o el pare Noël que quan vas a dormir, a l’endemà quan et despertes trobes els regals que se suposa que has demanat. El cap d’any: quedes amb la família i amb els amics i acomiades l’any passat i esperes l’any vinent. Hi ha gent que escriuen els seus desitjos i es cremen perquè es realitzin l’any següent. Els reis mags: aquest dia el que passa és similar al pare Noël però en comptes d’un són tres i els has de deixar menjar per la nit. D e s i tg e m q u e toth om ti n g u i u n b on n a d a l p l e d e fe l i ci ta t i a l e g ri a !

37


Ins el tiller 1314  
Ins el tiller 1314  

Publicació desembre 2013

Advertisement