Page 1


Μια απίστευτη νύχτα... με μια πολύ σοβαρή συνέπεια! Δ Κάξα Νηηιέηλη δελ μαθληάζηεθε θαζφινπ φηαλ ν Σδνπδέπε Μαζηξάληδειν -πεξηβφεηνο πιετκπφη— εμαθαλίζηεθε κεηά ηελ αμέραζηε βξαδηά πνπ κνηξάζηεθαλ, αθήλνληαο πίζσ ηνπ κνλάρα θξχα ζεληφληα θαη αηζζεζηαθέο αλακλήζεηο... Ώιιά ηέζζεξηο κήλεο αξγφηεξα, ε Κάξα δελ έρεη λα ζθεθηεί πιένλ κφλν ηνλ εαπηφ ηεο θαη αλαγθάδεηαη λα έξζεη θαη πάιη αληηκέησπε κε ηνλ ζέμη ΢ηθειφ. ΋ηαλ ε ζπλαξπαζηηθή θνθθηλνκάιια πνπ κνλνπσιεί ηε ζθέςε ηνπ εδψ θαη ηφζνλ θαηξφ εκθαλίδεηαη κπξνζηά ηνπ, ηζρπξηδφκελε φηη ζα γελλήζεη ην παηδί ηνπ, ν Σδνπδέπε αλαιακβάλεη έλα ξφιν πνπ δελ πεξίκελε, νχηε ήζειε. Αελ κπνξεί λα μέξεη αλ ε Κάξα ιέεη ηελ αιήζεηα, αιιά έρεη πέληε κήλεο ζηε δηάζεζή ηνπ γηα λα κάζεη ηα πάληα γηα θείλε -θαη μέξεη αθξηβψο πψο λα ην πεηχρεη! - ΟΕ ΏΚΏΣΏΜΏΥΔΣΟΕ ΢ΕΚΒΛΟΕ Καλείο δελ ηνικά λα ηνπο πξνθαιέζεη -εθηφο απφ ηηο γπλαίθεο ηνπο!


Michelle Smart TO ΚΑΘΗΚΟΝ TOY ΤΖΟΥΖΕΠΕ Μεηάθξαζε: Μάγηα Νηθνιάνπ ΥΏΡΛΒΝΕΚ ΒΛΛΏ΢ ΒΚΑΟΣΕΚΔ A. ΐ. Β. Β. Φεηδίνπ 18,106 78 Ώζήλα Σει.: 210 3609 438,210 3629 Σίηινο πξσηνηχπνπ: The Sicilian's Unexpected Duty © 2014 Michelle Smart © 2015 ΥΏΡΛΒΝΕΚ ΒΛΛΏ΢ ΒΚΑΟΣΕΚΔ ABEE γηα ηελ ειιεληθή γιψζζα, θαηφπηλ ζπκθσλίαο κε ηε HARLEQUIN BOOKS S.A. All rights reserved. To ινγφηππν ΏΡΛΒΚΕΝ θαη ην ζρέδην ηνπ Ρφκβνπ είλαη εκπνξηθά ζήκαηα ηδηνθηεζίαο ηεο Harlequin Enterprises Limited ή ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ηεο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη απφ άιινπο θαηφπηλ αδείαο. Δ εηθφλα εμσθχιινπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηφπηλ ζπκθσλίαο κε ηε Harlequin Books S.A. All rights reserved. Μεηάθξαζε: Μάγηα Νηθνιάνπ Βπηκέιεηα: Θάιεηα Βπζπκίνπ Αηφξζσζε: ΢ηεθαλία Εσάλλνπ Σν βηβιίν απηφ είλαη έξγν κπζνπιαζίαο. Σα νλφκαηα, νη ραξαθηήξεο, νη ηνπνζεζίεο θαη ηα πεξηζηαηηθά είηε είλαη πξντφλ ηεο θαληαζίαο ηνπ ζπγγξαθέα είηε ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηξφπν κπζηζηνξεκαηηθφ. Οπνηαδήπνηε νκνηφηεηα κε πξαγκαηηθά πξφζσπα, ελ δσή ή φρη, γεγνλφηα, ηνπνζεζίεο ηδξχκαηα ή επηρεηξήζεηο είλαη εληειψο ζπκπησκαηηθή. Ώπαγνξεχνληαη ε αλαδεκνζίεπζε θαη αλαπαξαγσγή -νιηθή, κεξηθή ή πεξηιεπηηθή-, ε θαηά παξάθξαζε ή δηαζθεπή απφδνζε ηνπ θεηκέλνπ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν -κεραληθφ, ειεθηξνληθφ, θσηνηππηθφ, ερνγξάθεζεο ή άιινλ- ρσξίο πξνεγνχκελε γξαπηή άδεηα ηνπ εθδφηε, ζχκθσλα κε ην Νφκν 2121/1993 θαη ηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. ISSN 1105-8226 ΥΡΤ΢Ώ ΏΡΛΒΚΕΝ - ΣΒΤΥΟ΢ 1701 Σππψζεθε θαη βηβιηνδεηήζεθε ζηελ Βιιάδα Made and printed in Greece


MICHELLE SMART

ΚΕΦΑΛΑΘΟ 1

Ο Σδνπδέπε Μαζηξάληδειν πήξε έλα αθφκε πνηήξη θφθθηλν θξαζί θαη ίν ήπηε κνλνξνχθη. Δ ζεία Καξιφηα, πνπ είρε ζεσξήζεη ρξένο ηεο λα γίλεη ε ζθηά ηνπ απφ ηελ ψξα πνπ γχξηζαλ ζπίηη, θιπαξνχζε αζηακάηεηα ζη’ απηί ηνπ. Βπαλαιακβάλνληαο ην αγαπεκέλν ηεο ζέκα: Πφηε ζα αθνινπζνχζε ην παξάδεηγκα ηνπ κεγάινπ ηνπ αδειθνχ θαη ζα λνηθνθπξεπφηαλ; Με ιίγα ιφγηα, πφηε ζθφπεπε λα παληξεπηεί θαη λα θάλεη παηδηά; Καη δελ ήηαλ κφλν ε ζεία Καξιφηα. Οιφθιεξε ε νηθνγέλεηα Μαζηξάληδειν, καδί κε ηνπο Λνκπάξληη απ’ ηελ πιεπξά ηεο κεηέξαο ηνπ, ζεσξνχζαλ φηη ε πξνζσπηθή ηνπ δσή ήηαλ ζέκα δεκφζηαο θαηαλάισζεο. ΢πλήζσο δελ ηνλ πείξαδε ε αδηαθξηζία ηνπο, ην θαιφ ηνπ ήζειαλ. Ώπέθεπγε ηηο εξσηήζεηο ηνπο κε έλα πνλεξφ ρακφγειν, έλα θιείζηκν ηνπ καηηνχ θαη κε ην παξάπνλν φηη ππήξραλ ηφζεο πνιιέο φκνξθεο γπλαίθεο ζηνλ θφζκν πνπ δελ κπνξνχζε λα δηαιέμεη. Ή θάηη άιιν ζρεηηθφ. Με ηίπνηα δε ζα παξαδερφηαλ φηη ζα πξνηηκνχζε λα θνιπκπήζεη ζε κηα πηζίλα κε ειεθηξνθφξα ρέιηα απ’ ην λα παληξεπηεί. Ο γάκνο ήηαλ γηα νζηνκάξηπξεο θαη αλφεηνπο. Κη εθείλνο δελ ήηαλ ηίπνηα απ’ ηα δχν. Κάπνηε ιίγν είρε ιείςεη λα παληξεπηεί, ηφηε πνπ ήηαλ λένο θαη αθειήο. Σελ πξψηε ηνπ αγάπε. Σε γπλαίθα πνπ ηνπ είρε μεξηδψζεη ηελ θαξδηά θαη ηελ είρε θάλεη θνκκάηηα. Σψξα πίζηεπε φηη ηελ είρε γιηηψζεη θηελά. ΋πνηνο θαεί ζην ρπιφ, θπζάεη θαη ην γηανχξηη. Μφλν νη ειίζηνη επηρεηξνχλ λα βηψζνπλ κία αθφκε νδχλε, ελψ κπνξνχλ λα ην απνθχγνπλ. 5


ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΤΖΟΥΖΕΠΕ

΋ρη φηη είρε πνηέ κνηξαζηεί κε θάπνηνλ ηε ζπγθεθξηκέλε πιεξνθνξία. Θεφο θπιάμνη. Πηζαλφηαηα ζα πξνζπαζνχζαλ λα ηνλ πείζνπλ λα θάλεη θάηη γεινίν, φπσο ςπρνζεξαπεία. ΢ήκεξα, σζηφζν, ε γλσζηή επζηξνθία ηνπ ηνλ είρε εγθαηαιείςεη. Ώπφ ηελ άιιε, ζπλήζσο δελ απέθξνπε απηέο ηηο εξσηήζεηο έρνληαο έλα δεπγάξη πξάζηλα κάηηα λα παξαθνινπζνχλ ηελ θάζε ηνπ θίλεζε. Καη ηα πξάγκαηα ήηαλ αθφκα ρεηξφηεξα, γηαηί ηα ζπγθεθξηκέλα κάηηα ηνλ θνίηαδαλ κε κίζνο. Δ Κάξα Νηειέηλη. Δ Κάξα θη εθείλνο ήηαλ λνλνί ηεο αληςηάο ηνπ. Βίρε αλαγθαζηεί λα θαζίζεη δίπια ηεο ζηελ εθθιεζία θαη λα ζηαζεί δίπια ηεο ζηελ θνιπκπήζξα. Βίρε μεράζεη πφζν φκνξθε ήηαλ -κε ηα ηεξάζηηα κάηηα, ηε κηθξνζθνπηθή κχηε θαη ηα κηθξά ζε ζρήκα θαξδηάο ρείιε, έκνηαδε ζαλ θνθθηλνκάιια γθέηζα. Ώλ θαη ην θνθθηλνκάιια δελ ήηαλ αθξηβήο πεξηγξαθή ησλ θινγεξψλ καιιηψλ πνπ έθηαλαλ ζηε κέζε ηεο. ΢ήκεξα, κε έλα θφθθηλν βεινχδηλν θφξεκα πνπ ηφληδε ην θαιιίγξακκν ζψκα ηεο, αλ θαη δελ άθελε εθαηνζηφ ζάξθαο αθάιππην, ήηαλ παξαπάλσ απφ φκνξθε. Φαηλφηαλ απίζηεπηα ζέμη. Κάησ απφ θαλνληθέο ζπλζήθεο, δε ζα δίζηαδε λα πεξάζεη ηε κέξα καδί ηεο, λα ηε θιεξηάξεη, λα ηελ πνηίζεη αιθνφι, βνιηδνζθνπψληαο ηελ πηζαλφηεηα επαλάιεςεο ηεο παξάζηαζεο. Αελ είρε πξφβιεκα λα ζπλαληηέηαη κε πξψελ εξσκέλεο ηνπ, εηδηθά αθνχ ν αληρλεπηήο ηνπ ησλ «ζπλαηζζεκαηηθά ζηεξεκέλσλ» ήηαλ ηφζν αθξηβήο. Μπνξνχζε λα δηαθξίλεη απφ καθξηά αλ κηα γπλαίθα ζθεθηφηαλ «γάκν θαη κσξά» θαη λα ηελ απνθχγεη πάζε ζπζία. Οπφηε ην λα ζπλαληεζεί κε κηα πξψελ ηνπ ζπλήζσο δελ ήηαλ θάηη ζπνπδαίν. Δ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ήηαλ δηαθνξεηηθή. Καλνληθά δελ έθεπγε ζηα θιεθηά απφ ηε ζνπίηα ηνπ μελνδνρείνπ, αθήλνληάο ηηο λα θνηκνχληαη ζην θξεβάηη πνπ είραλ κφιηο θάλεη έξσηα. 6


MICHELLE SMART

Οχηε ηνπο έθιεβε ην θηλεηφ ηνπο. Με ην πνπ θαλνλίζηεθε ε εκεξνκελία ηεο βάθηηζεο πξηλ απφ έλα κήλα, ήμεξε φηη ζα έπξεπε λα ζπλαληήζεη θαη πάιη ηελ Κάξα. Ήηαλ αδηαλφεην λα κελ είλαη θη εθείλε παξνχζα. Ήηαλ ε θαιχηεξε θίιε ηεο λχθεο ηνπ. Πεξίκελε ην κίζνο πνπ ζα εθηφμεπε ελαληίνλ ηνπ. Αελ ηελ θαηεγνξνχζε. Ώπηφ πνπ δελ πεξίκελε ήηαλ φηη ζα έλησζε ηφζν... Αελ ηνπ εξρφηαλ ε ιέμε πνπ ζα εμεγνχζε εθείλν ην παξάμελν ζθίμηκν ζην ζηνκάρη ηνπ. ΋πνηα θη αλ ήηαλ ε ιέμε, απηφ δελ ηνπ άξεζε θαζφινπ. Μηα γξήγνξε καηηά ζην ξνιφη επηβεβαίσζε φηη ζα έπξεπε λα ππνζηεί απηή ηε δηαπεξαζηηθή καηηά γηα ηνπιάρηζηνλ κία ψξα αθφκε, κέρξη λα θχγεη γηα ην αεξνδξφκην. Σελ επφκελε κέξα ζα έβιεπε έλαλ ακπειψλα ζηελ θνηιάδα ηνπ Λίγεξα, γηα ηνλ νπνίν νη θήκεο έιεγαλ φηη ήηαλ πξνο πψιεζε. Ήζειε λα πάεη εθεί θαη, αλ ήηαλ δπλαηφ, λα θάλεη κηα πξνζθνξά πξνηνχ ην αληηιεθζνχλ νη αληαγσληζηέο. «Βίπα, δεν είλαη φκνξθε;» Δ θσλή ηεο ζείαο Καξιφηα είρε πάξεη ςπρξφ ηφλν. Κάπνπ κέζα ζηελ αηειείσηε θιπαξία ηεο, θαη ρσξίο εθείλνο λα ην πξνζέμεη, είρε πάξεη ζηελ αγθαιηά ηεο ηε Λίιη. Σνπ έδεημε ην κσξφ. Βίδε ην ζηξνπκπνπιφ πξνζσπάθη κε ηα ζθνχξα κάηηα λα ηνλ θνηηάδεη θαη ην κφλν πνπ ζθέθηεθε ήηαλ φηη έκνηαδε κε γνπξνπλάθη. «Ναη, πνιχ φκνξθε», είπε ςέκαηα, πηέδνληαο ηνλ εαπηφ ηνπ λα ρακνγειάζεη πιαηηά. ΢νβαξά ηψξα, πψο έβιεπαλ θάπνηνη ηα κσξά φκνξθα; Υαξηησκέλα ίζσο, αιιά φκνξθα; Καη γηαηί έθαλαλ ζαλ ηξεινί, δελ ην θαηαιάβαηλε. Ήηαλ ηα πην πιεθηηθά πιάζκαηα. Χζηφζν, ηνπ άξεζαλ ηα λήπηα. Βηδηθά φηαλ έθαλαλ θάπνηα ζθαλδαιηά. ΢ψζεθε απ’ ηελ ππνρξέσζε λα θάλεη ηνλ ελζνπζηαζκέλν, απφ κηα άιιε ζεία, πνπ ηνλ παξακέξηζε γηα λα ζαπκάζεη θη εθείλε ην 7


ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΤΖΟΥΖΕΠΕ

δχζηπρν παηδί. Βθκεηαιιεπφκελνο ηε ζηηγκηαία απφζπαζε ηεο πξνζνρήο ηεο ζείαο Καξιφηα, θαηάθεξε λα μεγιηζηξήζεη. Έηζη έθαλαλ φινη ζηηο βαθηίζεηο; Ώπφ ηνλ ηξφπν πνπ ζπκπεξηθέξνληαλ νη ζπγγελείο ηνπ, ζα έιεγε θαλείο φηη ε Λίιη ήηαλ απνηέιεζκα άκσκνπ ζχιιεςεο. Μηα θαη είρε λα παξαβξεζεί ζε βάθηηζε πάλσ απφ δεθαπέληε ρξφληα, δελ ήμεξε. Κη αλ είρε ηε δπλαηφηεηα, ζα είρε απνθχγεη θαη ηε ζπγθεθξηκέλε. Ώιιά ήηαλ ν λνλφο. Ο Λνχθα, ν αδειθφο ηνπ, ζα ηνλ θξέκαγε αλ πξνζπαζνχζε λα ηελ απνθχγεη. Ώλαξσηήζεθε πφζν θαηξφ ζα έπαηξλε ζηνλ Λνχθα θαη ηελ Γθξέηο λα πάλε γηα δεχηεξν. ΢ίγνπξα ζα ζπλέρηδαλ ηηο πξνζπάζεηεο κέρξη λα γελλεζεί αγφξη. Οη δηθνί ηνπ γνλείο είραλ ρηππήζεη θιέβα ρξπζνχ απφ ηελ αξρή, αθνχ κε ηε γέλλεζε ηνπ Λνχθα, ν θιεξνλφκνο είρε εμαζθαιηζηεί. Ο εξρνκφο ηνπ Σδνπδέπε ήηαλ πεξηζζφηεξν γηα λα έρεη ν Λνχθα έλα ζχληξνθν ζηα παηρλίδηα. Μήπσο ήηαλ άδηθνο κε ηνπο γνλείο ηνπ; Αελ ήμεξε νχηε ηνλ έλνηαδε. Αελ ήηαλ πνιχ ζηα θαιά ηνπ ζήκεξα θαη ην λα έρεη επηπιένλ ηελ θνθθηλνκάιια γθέηζα λα ηνλ θνηηάδεη ζαλ λα ήηαλ ν Ώληίρξηζηνο δε βειηίσλε ηε δηάζεζή ηνπ. Ξέρλα ην, ζπιινγίζηεθε, παίξλνληαο έλα αθφκε πνηήξη θφθθηλν θξαζί. Καλείο δε ζα ην πξφζερε αλ έθεπγε ιίγν λσξίηεξα απ’ ην επηηξεπηφ... «Αείρλεηο λεπξηθφο, Σδνπδέπε...» Μνπξκνχξηζε κηα βξηζηά κέζα απ’ ηα δφληηα ηνπ. Θα έπξεπε λα ην πεξηκέλεη φηη δε ζα μέθεπγε ρσξίο λα ηνλ πηάζεη ζηα ρέξηα ηεο. Τπήξρε κηα έληνλε απνθαζηζηηθφηεηα ζην χθνο ηεο. Φνξψληαο έλα αθφκε ςεχηηθν ρακφγειν, γχξηζε θαη ηελ θνίηαμε. 8


MICHELLE SMART

«Κάξα!» αλαθψλεζε ραξνχκελα, θαη ήηαλ ηφζν ςεχηηθν πνπ αθφκε θαη ε Λίιη ζα κπνξνχζε λα ην θαηαιάβεη. Πηάλνληάο ηελ απφ ηνλ ψκν, ηελ ηξάβεμε θαη ηε θίιεζε ζηα κάγνπια. Ήηαλ ηφζν θνληή, πνπ θφληεςε λα δηπισζεί ζηα δχν. «Πψο είζαη; Ώπνιακβάλεηο ην πάξηη;» Σα ζθνχξα θξχδηα ηεο έζκημαλ αγξηεκέλα. «Ώ, λαη. Πεξλάσ ππέξνρα». Κάλνληαο φηη δελ πξφζεμε ηελ νινθάλεξε νξγή ζηε θσλή ηεο, θνχλεζε ην θεθάιη ηνπ ρακνγειψληαο πην πιαηηά. «Τπέξνρα. Καη ηψξα κε ζπγρσξείο, έρσ...» «Πάιη ην βάδεηο ζηα πφδηα;» Δ ηξιαλδέδηθε πξνθνξά ηεο είρε γίλεη πην έληνλε απφ ηελ ηειεπηαία θνξά. ΋ηαλ είραλ γλσξηζηεί εδψ ζηε ΢ηθειία πξηλ απφ ηξία ρξφληα, ε πξνθνξά ηεο ήηαλ αλεπαίζζεηε. Βίρε θχγεη απφ ηελ Εξιαλδία γηα λα πάεη ζηελ Ώγγιία φηαλ ήηαλ έθεβε. ΋ηαλ είρε θνηκεζεί ζην Ανπβιίλν καδί ηεο πξηλ απφ ηέζζεξηο κήλεο, είρε πξνζέμεη φηη ε πξνθνξά ηεο ήηαλ πην έληνλε. Καη ηψξα δελ ππήξρε θακία ακθηβνιία γηα ηελ θαηαγσγή ηεο. «Πξέπεη λα πάσ θάπνπ». «΢νβαξά;» Ώλ ν ηφλνο κπνξνχζε λα ιηψζεη ζίδεξα, απηή ε κνλνιεθηηθή εξψηεζε ζα ηα είρε θαηαθέξεη. Έθαλε έλα λεχκα κε ην θεθάιη ηεο πξνο ηελ Γθξέηο. «Βμαηηίαο ηεο κνπ έθιεςεο ην θηλεηφ, έηζη δελ είλαη;» Αελ ήηαλ εξψηεζε. Πήξε κηα αλάζα θη χζηεξα ζπλάληεζε ην αγξηεκέλν βιέκκα ηεο. Σελ ηειεπηαία θνξά πνπ είρε βξεζεί καδί ηεο, απηά ηα κάηηα μερείιηδαλ απφ πφζν. «Ναη, απηή ήηαλ ν ιφγνο». Σα ρείιε ηεο Κάξα ηξαβνχζαλ ηελ πξνζνρή -ην θάησ ήηαλ φκνξθν θαη ζαξθψδεο, ζαλ λα ην είρε ηζηκπήζεη κέιηζζα. Καη ηψξα ην είρε αλάκεζα ζηα δφληηα ηεο θαη ην δάγθσλε. ΋ηαλ ην άθεζε, ήηαλ πην ζθνχξν θφθθηλν θαη ζέμη. Σα κάηηα ηεο ηνλ θνίηαδαλ κε ζαλάζηκν κίζνο. 9


ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΤΖΟΥΖΕΠΕ

«Καη ην θηλεηφ κνπ βνήζεζε λα ηελ εληνπίζεηε;» Αελ είρε λφεκα λα ηεο πεη ςέκαηα. Δ Κάξα ήμεξε ήδε ηηο απαληήζεηο. Θα ήηαλ ππνηηκεηηθφ θαη γηα ηνπο δχν. «΢η». «Καη ήξζεο κέρξη ην Ανπβιίλν, ζηνλ νίθν δεκνπξαζηψλ φπνπ εξγάδνκαη, μφδεςεο πάλσ απφ δχν εθαηνκκχξηα επξψ γηα έλαλ πίλαθα, κφλν θαη κφλν γηα λα απνθηήζεηο ην θηλεηφ κνπ;» «΢η». Κνχλεζε ην θεθάιη ηεο θαη νη θφθθηλεο κπνχθιεο ηεο αλέκηζαλ ζηνπο ψκνπο ηεο. «Να ππνζέζσ φηη εθείλν ην ―Πάληα ήζεια λα επηζθεθηψ ην Ανπβιίλν, ζε παξαθαιψ μελάγεζέ κε‖ ήηαλ επίζεο ζην ζρέδην;» «Ναη». Κνίηαμε ην ςπρξφ βιέκκα ηεο θαη ν ηφλνο ηνπ καιάθσζε αλεπαίζζεηα. «Πέξαζα πξαγκαηηθά έλα ππέξνρν ΢αββαηνθχξηαθν -είζαη εμαηξεηηθή μελαγφο». «Κη εζχ κεγάινο...» Έπλημε ηε βξηζηά κε κηα βαζηά αλάζα. «Ώιιά απηφ είλαη άζρεην. Κνηκήζεθεο καδί κνπ έρνληαο έλαλ θαη κφλν ζθνπφ -λα κνπ θιέςεηο ην θηλεηφ κφιηο κε έπαηξλε ν χπλνο». «Ο θχξηνο ιφγνο ήηαλ απηφο», ζπκθψλεζε εθείλνο, ληψζνληαο έλα παξάμελν ζθίμηκν ζην ζηήζνο. «Ώιιά ζε δηαβεβαηψλσ φηη απφιαπζα ην θάζε δεπηεξφιεπην. Καη μέξσ φηη ην απφιαπζεο θη εζχ». Δ Κάξα είρε πέζεη πξφζπκα ζηελ αγθαιηά ηνπ. Ήηαλ κηα εκπεηξία πνπ παξέκελε αθφκε ζηηο αηζζήζεηο ηνπ, αιιά θαη κηα πνπ είρε πιένλ βγάιεη απ’ ην κπαιφ ηνπ. Σν κφλν πνπ ήζειε ήηαλ λα θχγεη απφ θνληά ηεο, λα εμαθαληζηεί απ’ απηφ ην θιεηζηνθνβηθφ πάξηη κε ηηο ζπδεηήζεηο γηα κσξά θαη γφκνπο θαη λα απνιαχζεη κεξηθέο ψξεο εξεκίαο. Σα κάγνπιά ηεο θνθθίληζαλ αιιά ην ζαγφλη ηεο ζθίρηεθε. «Ση ζρέζε έρεη ε απφιαπζε κε φιν απηφ; Μνπ είπεο ςέκαηα. Πέξαζεο νιφθιεξν ΢αββαηνθχξηαθν ιέγνληάο κνπ ςέκαηα, 10


MICHELLE SMART

πξνζπνηνχκελνο φηη απνιάκβαλεο ηε ζπληξνθηά κνπ...» Σεο ράξηζε ην πην γνεηεπηηθφ ηνπ ρακφγειν. «Ώπφιαπζα πνιχ ηε ζπληξνθηά ζνπ». Σν ζίγνπξν ήηαλ φηη δελ ηελ απνιάκβαλε ηψξα. Δ ζπδήηεζε ήηαλ ρεηξφηεξε θη απφ ηηο ζπρλέο επηζθέςεηο ηνπ ζην δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ. Σν φηη ηνπ άμηδε ε επίπιεμε δε ζήκαηλε φηη ηε ραηξφηαλ θηφιαο. «΢νπ θαίλνκαη λα γελλήζεθα ρζεο;», ηνπ πέηαμε. «Ο κφλνο ιφγνο πνπ θνηκήζεθεο καδί κνπ ήηαλ επεηδή ν αδειθφο ζνπ έςαρλε απειπηζκέλα ηελ Γθξέηο». «Ο αδειθφο κνπ είρε ην δηθαίσκα λα γλσξίδεη πνχ είρε πάεη ε γπλαίθα ηνπ». «΋ρη, δελ ην είρε. Αελ είλαη ηδηνθηεζία ηνπ». «΢ε δηαβεβαηψλσ φηη απηφ ην κάζεκα ην έκαζα. Κνίηαμέ ηνπο». Έθαλε έλα λεχκα πξνο ηνλ Λνχθα πνπ αγθάιηαδε ηε γπλαίθα ηνπ απ’ ηε κέζε. Ώλφεηνη θη νη δπν ηνπο. «Βίλαη επηπρηζκέλνη πνπ έζκημαλ πάιη. ΋ια πήγαλ θαιά». «Ήκνπλ παξζέλα». Βθείλνο κφξθαζε. Ώπηή ηε κηθξή ιεπηνκέξεηα αγσληδφηαλ λα ηελ μεράζεη. «Ώλ επηδηψθεηο κηα ζπγλψκε, ηελ έρεηο, αιιά, φπσο ζνπ εμήγεζα θαη ηφηε, δελ ην ήμεξα». «΢νπ ην είπα...» «Μνπ είπεο φηη δελ είρεο θάλεη πνηέ ζνβαξή ζρέζε». «Ώθξηβψο!» «Καη φπσο ζνπ είπα, ην λα κελ έρεηο ζνβαξή ζρέζε δε ζπλεπάγεηαη φηη είζαη παξζέλα». «΢πλεπάγεηαη, ηνπιάρηζηνλ γηα κέλα». «Καη πψο κπνξνχζα λα ην μέξσ; Βίζαη είθνζη έμη ρξνλψλ». Πίζηεπε φηη νη παξζέλεο ζ’ απηή ηελ ειηθία ήηαλ είδνο πξνο εμαθάληζε. Δ επηδεξκίδα ηεο Κάξα είρε πάξεη ην ρξψκα ησλ καιιηψλ ηεο. 11


ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΤΖΟΥΖΕΠΕ

Αελ ηνπ άξεζε ηδηαίηεξα ε ηδέα λα δερηεί κηα κπνπληά ζην πξφζσπν κπξνζηά ζε φιε ηνπ ηελ νηθνγέλεηα, έζησ θη αλ ε Κάξα ρξεηαδφηαλ ζθάια γηα λα ηνλ θηάζεη. Έκνηαδε ζαλ αγξηεκέλν Σδαθ Ράζει εθείλε ηε ζηηγκή. «Με ρξεζηκνπνίεζεο», ηνπ είπε. «Με άθεζεο λα πηζηέςσ φηη είρακε θάηη ζνβαξφ θαη φηη ζα μαλαβιεπφκαζηαλ». «Πφηε; Πεο κνπ, πφηε είπα φηη ζα μαλαβξεζνχκε;» «Βίπεο φηη ήζειεο λα έξζσ ζην θαηλνχξην ζνπ ζπίηη ζην Παξίζη, γηα λα ζε ζπκβνπιέςσ πνχ λα ηνπνζεηήζεηο ηνλ πίλαθα ηνπ Καλαιέην πνπ είρεο αγνξάζεη ζηε δεκνπξαζία». Ώλαζήθσζε ηνπο ψκνπο ηνπ. «Ώπηφ ήηαλ επαγγεικαηηθφ ζέκα. Γλσξίδεηο απφ ηέρλε θαη ήζεια ηε γλψκε ελφο εηδηθνχ». Ώθφκε ηελ ήζειε. Βίρε αγνξάζεη ην ζπίηη ζην Παξίζη γηα λα αλαδείμεη ηε ζπιινγή ηνπ, αιιά φια ήηαλ αθφκε παθεηαξηζκέλα». «Σν είπεο ηε ζηηγκή πνπ βνπηνχζεο ην δάρηπιφ ζνπ ζηε ζακπάληα θαη ην έβαδεο ζην ζηφκα κνπ γηα λα ην πηπηιήζσ». Έλα θχκα έμαςεο ηνλ πιεκκχξηζε. Δ ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή ήηαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ γεχκαηνο πνπ είραλ πάξεη καδί, ιίγν πξηλ ε Κάξα ζπκθσλήζεη λα ηνλ αθνινπζήζεη ζην δσκάηην ηνπ μελνδνρείνπ ηνπ θαη λα πεξάζεη ηε λχρηα καδί ηνπ. Έθνςε ηε ξνή ησλ ζθέςεψλ ηνπ. Σν ηειεπηαίν πνπ ρξεηαδφηαλ ήηαλ λα ζπκάηαη θη άιια απφ εθείλν ην βξάδπ. Βίρε αξρίζεη ήδε λα ληψζεη άβνια κέζα ζην εζψξνπρφ ηνπ. «Γηαηί δε κνπ έθιεςεο απφ ηελ αξρή ην θηλεηφ; Γηαηί κε θνξφηδεπεο νιφθιεξν ΢αββαηνθχξηαθν;» Σν βιέκκα ηεο δελ ήηαλ πηα ερζξηθφ. Σν κφλν πνπ έβιεπε ζ’ απηφ ήηαλ ζχγρπζε. Ήηαλ πην εχθνιν λα αληηκεησπίδεη ηε θιπαξία ηεο ζείαο Καξιφηα απ’ απηφ. Βληάμεη, είρε θαηαιάβεη φηη ε Κάξα έλησζε ηαπεηλσκέλε -θη εθείλνο δε ζα έιεγε φηη ζπκφηαλ κε πεξεθάληα ηηο πξάμεηο ηνπ εθείλν ην ΢αββαηνθχξηαθν, αιιά δελ ήηαλ θαηξφο πηα λα ην μεπεξάζεη θη εθείλε; 12


MICHELLE SMART

«Αελ κπνξνχζα λα ζνπ ην θιέςσ, επεηδή έρεηο κνλίκσο ηελ ηζάληα θνιιεκέλε πάλσ ζνπ θαη ήμεξα φηη ζα ήηαλ αδχλαην λα ην θάλσ». Ώθφκα θαη ηψξα, είρε πεξαζκέλν ην καθξχ ινπξί δηαγψληα ζην ζηήζνο ηεο, ελψ ην ρέξη ηεο ήηαλ θνιιεκέλν πάλσ ζηελ ηζάληα. «Μνπ θάλεη εληχπσζε πνπ δελ έβαιεο θάπνηνλ λα κνπ ηελ θιέςεη. Βίκαη ζίγνπξε, κε ηε δνπιεηά πνπ θάλεηε εζχ θη ν αδειθφο ζνπ, φηη φιν θαη θάπνηνλ ζα έβξηζθεο απ’ ηνλ ππφθνζκν λα ην θάλεη. Έηζη δε ζα έραλεο ηνλ πνιχηηκν ρξφλν ζνπ νιφθιεξν ΢αββαηνθχξηαθν». «Ναη, αιιά κπνξεί λα πάζαηλεο θάηη», ηεο είπε ςπρξά. Έλησζε έλα παξάμελν ξίγνο ζηελ θνηιηά ηνπ κε ηε ζθέςε, έλα ζπλαίζζεκα πνπ βηάζηεθε λα δηψμεη πξνηνχ ην αθνκνηψζεη θαλνληθά. Ώξθεηά. Βίρε θεξζεί θξηθηά, αιιά ήηαλ αλαγθαίν. Αε ζθφπεπε λα πεξάζεη ην ππφινηπν ηεο βξαδηάο απνινγνχκελνο γη’ απηφ. ΢ηελ νπζία, δελ ηεο είρε πεη θαλέλα ςέκα -δελ έθηαηγε εθείλνο γηα ην πψο είρε εξκελεχζεη ε Κάξα ηα ιφγηα ηνπ. «Μέλεηο ζε έλα ζπίηη κε άιιεο ηξεηο θνπέιεο, πνπ ζεκαίλεη φηη κηα δηάξξεμε ήηαλ ηδηαίηεξα ξηςνθίλδπλε, θαη ζηε δνπιεηά έρεηο κνλίκσο ην θηλεηφ πάλσ ζνπ. Ώλ είρεο αθήζεη έζησ θαη κηα ζηηγκή κφλε ηελ ηζάληα ζνπ, ζα ην είρα πάξεη. ΋κσο δελ ην έθαλεο -δελ ην άθελεο απ’ ηα κάηηα ζνπ». «Αειαδή, ην ιάζνο είλαη δηθφ κνπ!» ηνλ ξψηεζε. Δ Κάξα ζα πξέπεη λα ήηαλ ην πην κηθξνθακσκέλν άηνκν πνπ είρε δεη, ζπλαγσληδφηαλ ζε χςνο ηε ζεία Μαγθληαιέλα. Σνπο ηέζζεξηο κήλεο πνπ είρε λα ηελ δεη, είρε ράζεη βάξνο, κε απνηέιεζκα λα κνηάδεη αθφκε πην θνπθιίζηηθε. Χζηφζν, είηε ιφγσ ησλ πχξηλσλ καιιηψλ ηεο είηε ιφγσ ηνπ άγξηνπ βιέκκαηφο ηεο, ζηεθφηαλ αγέξσρε θαη ακείιηθηε κπξνζηά ηνπ, ιεο θαη νχηε έλα άξκα κάρεο δε ζα θαηάθεξλε λα ηε κεηαθηλήζεη. 13


ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΤΖΟΥΖΕΠΕ

«΋,ηη έγηλε, έγηλε. ΢νπ δήηεζα ζπγλψκε θαη απφ ηε κεξηά κνπ ην ζέκα έρεη ιήμεη. Έρνπλ πεξάζεη ηέζζεξηο κήλεο. ΢νπ πξνηείλσ λα ην μεράζεηο θαη λα ζπλερίζεηο ηελ δσή ζνπ». Καη κ’ απηά ηα ιφγηα έθαλε κεηαβνιή θαη πήγε πξνο ηνλ Λνχθα θαη ηελ Γθξέηο γηα λα ηνπο πεη φηη έθεπγε. «΢ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ην ζέκα δελ έρεη ιήμεη». Κάηη ζηνλ ηφλν ηεο ηνλ έθαλε λα ζηακαηήζεη. «Καη κνπ είλαη αδχλαην λα ―ην μεράζσ θαη λα ζπλερίζσ ηε δσή κνπ‖». Έλα ξίγνο ηξφκνπ δηαπέξαζε ηε ξαρνθνθαιηά ηνπ... *** Δ Κάξα είδε ηελ πιάηε ηνπ Σδνπδέπε λα ηεληψλεηαη θαη ηνπο κπο ηνπ λα ζπζπψληαη. Μφλν απηφο ζα είρε ην ζξάζνο λα θνξέζεη ζηα βαθηίζηα ηεο αληςηφο ηνπ ξνδ πνπθάκηζν μεθνχκπσην ζην ιαηκφ θαη κπιε παληειφλη. Σν πνπθάκηζν δελ ήηαλ θαλ κέζα ζην παληειφλη! Παξ’ φια απηά, μερείιηδε απφ αξξελσπφηεηα. Ώλ κπνξνχζε, ζα ηνπ έβγαδε φιε ηελ ηεζηνζηεξφλε -θαη ζίγνπξα δηέζεηε ηφλνπο απ’ απηήλ- θαη ζα ηελ πεηνχζε ζηε ιεθάλε ηεο ηνπαιέηαο. Σελ ψξα πνπ ζηεθφηαλ δίπια ηνπ ζηελ εθθιεζία, έλησζε φηη ην ληχζηκφ ηεο ήηαλ ππεξβνιηθά θαιφ ζε ζχγθξηζε κε ην δηθφ ηνπ θαη είρε γίλεη έμαιιε κε ην πφζν άδηθν ήηαλ απηφ - εθείλνο ήηαλ ππεξβνιηθά πξφρεηξα ληπκέλνο γηα ηελ πεξίζηαζε. Με ηελ θιαζηθή ηνπ κχηε, ηα έληνλα δπγσκαηηθά, ην πεξηπνηεκέλν ηξηψλ εκεξψλ γελάθη ζην πηγνχλη θαη ηα εβέληλα καιιηά ηνπ, ν Σδνπδέπε έκνηαδε ζαλ λα είρε θαηέβεη απφ ηελ παζαξέια. Βίρε πηζηέςεη πξαγκαηηθά φηη ήηαλ πξνεηνηκαζκέλε. ΢ην κπαιφ ηεο είρε ζρεδηάζεη ηα πάληα. Θα ήηαλ ήξεκε. Θα ηνπ δεηνχζε 14


MICHELLE SMART

λα ηεο δηαζέζεη πέληε ιεπηά απ’ ην ρξφλν ηνπ, ζα ηνπ εμεγνχζε ηελ θαηάζηαζε θαη ζα ηνπ έιεγε απηφ πνπ ήζειε. Πάλσ απ’ φια, ζα ήηαλ ήξεκε. ΢ε θακία πεξίπησζε δε ζα ηνλ άθελε λα θαηαιάβεη ηελ απφγλσζε πνπ είρε ληψζεη φηαλ είρε μππλήζεη νινκφλαρε ζηε ζνπίηα ηνπ ή ηε θξίθε ηεο φηαλ είδε ην ηεζη ζην ρέξη ηεο λα βγαίλεη ζεηηθφ. Θα ήηαλ ήξεκε. ΋ιεο νη θαιέο πξνζέζεηο ηεο είραλ θάλεη θηεξά κφιηο είδε ην φκνξθν πξφζσπφ ηνπ θαη ήζειε λα ζπάζεη κε κηα κπνπληά ηα ηέιεηα θαηάιεπθα δφληηα ηνπ. ΋ζε ψξα ζηεθφηαλ δίπια ηνπ ζηε βάθηηζε, αθφκε θαη ηε ζηηγκή πνπ έδηλαλ ηηο αληίζηνηρεο ππνζρέζεηο ζαλ λνλνί ηεο Λίιη, ην κφλν πνπ ζθεθηφηαλ ήηαλ πφζν θαθφ ήζειε λα ηνπ πξνμελήζεη ζσκαηηθά. Παξαηεξνχζε κέρξη θαη ηελ νπιή ζην κάγνπιφ ηνπ θαη επρφηαλ λα βξεη ηνλ έλνρν γηα λα ηνπ ή ηεο δψζεη ζπγραξεηήξηα. Σνλ είρε ξσηήζεη γη’ απηή θαηά ηε δηάξθεηα εθείλνπ ην ΢αββαηνθχξηαθνπ, αιιά είρε απνθχγεη λα ηεο απαληήζεη. Αελ ηνλ είρε πηέζεη, αιιά ηελ έηξσγε ε πεξηέξγεηα. Σν κφλν πνπ ήζειε ήηαλ λα ηε ρατδέςεη κε ην δάρηπιφ ηεο θαη λα ηελ εμαθαλίζεη. Πνηνο κπνξεί λα ηνλ κηζνχζε ηφζν πνιχ γηα λα ηνπ θάλεη θάηη ηέηνην; Ο Σδνπδέπε ήηαλ ε πξνζσπνπνίεζε ηεο γνεηείαο. ΋ινη ηνλ ιάηξεπαλ. Ή έηζη ηνπιάρηζηνλ λφκηδε. Σψξα δε ζα ηελ μάθληαδε θαζφινπ αλ αλαθάιππηε κηα ζηξαηηά αηφκσλ πνπ ζα ήζειαλ ην θαθφ ηνπ. Δ βηαηφηεηα ησλ ζθέςεσλ θαη ησλ αηζζεκάησλ ηεο ηελ ζφθαξε. Ήηαλ εηξεληθφο ηχπνο. ΢ε ηφζεο αληηπνιεκηθέο δηαδειψζεηο είρε πάεη! Σέζζεξηο κήλεο ηψξα επέθξηλε ηνλ εαπηφ ηεο πνπ είρε θάλεη ηελ αλνεζία λα αθήζεη ηνλ Σδνπδέπε Μαζηξάληδειν λα ηελ μεινγηάζεη. Θα έπξεπε λα είρε θαηαιάβεη φηη δελ ήηαλ εθείλε απηφ πνπ ηνλ ελδηέθεξε. ΢ην θάησ-θάησ, πνηέ δελ είρε 15


ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΤΖΟΥΖΕΠΕ

εθδειψζεη ην παξακηθξφ ελδηαθέξνλ. Οχηε κία θνξά. ΢ηηο ζπρλέο επηζθέςεηο ηεο ζηελ Γθξέηο ζηε ΢ηθειία, έβγαηλαλ αξθεηά νη ηέζζεξηο ηνπο. Ο Λνχθα ηελ ηξφκαδε απφ ηελ πξψηε ζηηγκή πνπ ηνλ είρε γλσξίζεη. Ώληίζεηα, ν Σδνπδέπε ήηαλ δηαζθεδαζηηθφο θαη γνεηεπηηθφο. Φειφο θαη απίζηεπηα φκνξθνο, ήηαλ ην είδνο ηνπ άλδξα πνπ νη γπλαίθεο φισλ ησλ ειηθηψλ ζηακαηνχζαλ γηα λα ηνλ θνηηάμνπλ. ΋ζν πνιχ θη αλ ηεο άξεζε ε ζπληξνθηά ηνπ, ήμεξε θαιά φηη έβγαηλε έμσ καδί ηνπο γηα λα θάλεη ην ραηίξη ηεο λχθεο ηνπ. Φιεξηάξηδε ηελ Κάξα φπσο ζα έθαλε κε νπνηαδήπνηε άιιε γπλαίθα. Κάξθσλε ηα ζθνχξα κπιε κάηηα ηνπ πάλσ ηεο θαη ηελ έθαλε λα ληψζεη ζαλ λα ήηαλ ε κνλαδηθή γπλαίθα ζηνλ θφζκν κέρξη λα ηα θαξθψζεη ζε θάπνηα άιιε θαη λα ηελ θάλεη λα ληψζεη ην ίδην αθξηβψο. Δ απζάδεηά ηνπ ηελ έθαλε λα γειάεη θαη καδί λα ληψζεη αζθαιήο. Αελ ήηαλ άλδξαο πνπ ζα έπξεπε λα ηνλ πάξεη ζηα ζνβαξά κηα ινγηθή γπλαίθα. γη' απηφ θαη ήηαλ αθφκε κεγαιχηεξε ε αλνεζία ηεο λα παξαζπξζεί. Πνηέ δε ζα έθαλε μαλά ην ίδην ιάζνο, είηε κε εθείλνλ είηε κε νπνηνλδήπνηε άιιν. Πάληα δελ πίζηεπε φηη ην ζεμ δελ ήηαλ ηίπνηα πεξηζζφηεξν απφ έλα φπιν; Αελ είρε δεη κε ηα κάηηα ηεο ηηο επηπηψζεηο φηαλ νη άλδξεο θαη νη γπλαίθεο άθελαλ ηηο νξκφλεο ηνπο λα θαζνξίδνπλ ηηο πξάμεηο ηνπο; Αηέιπε δσέο θαη νηθνγέλεηεο. Ο Σδνπδέπε απνιάκβαλε λα αθήλεη ηηο νξκφλεο ηνπ λα ηνλ θαζνδεγνχλ. Γηα εθείλνλ ε Κάξα δελ ήηαλ παξά έλα κέζν λα πεηχρεη ην ζθνπφ ηνπ, ην ζεμ αλάκεζά ηνπο ήηαλ κηα επράξηζηε λφηα ζηελ απνζηνιή ηνπ. Ο αδειθφο ηνπ ήζειε πίζσ ηε γπλαίθα ηνπ θαη ην ηειέθσλν ηεο Κάξα πεξηείρε ζηνηρεία γηα ηνλ εληνπηζκφ ηεο. Σν γεγνλφο φηη ήηαλ έλα αλζξψπηλν πιάζκα κε αηζζήκαηα δε ζήκαηλε ηίπνηα. ΋ηαλ επξφθεηην γηα ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, ν Σδνπδέπε δε γλψξηδε φξηα. Καη απηή ε έιιεηςε νξίσλ είρε ην ηίκεκά ηεο. 16


MICHELLE SMART

«Αελ κπνξψ λα ην ―μεράζσ θαη λα ζπλερίζσ ηε δσή κνπ‖, αλεχζπλε πιετκπφη, επεηδή είκαη έγθπνο».

17


ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΤΖΟΥΖΕΠΕ

ΚΕΦΑΛΑΘΟ 2

Δ Κάξα δελ ήμεξε πψο αθξηβψο ζα αληηδξνχζε ν Σδνπδέπε ζηε δήισζή ηεο, αιιά φηαλ γχξηζε θαη ηελ θνίηαμε ην πιαηχ ρακφγειφ ηνπ ήηαλ αθφκε ζηε ζέζε ηνπ. «Σν ζεσξείο αζηείν απηφ;» «΋ρη. Βίκαη δεθαέμη εβδνκάδσλ έγθπνο. ΢πγραξεηήξηα. Θα γίλεηο κπακπάο». Σα κάηηα ηνπ θαξθψζεθαλ ζηα δηθά ηεο, αιιά ην ρακφγειφ ηνπ δελ έζβεζε. Οιφγπξά ηνπο ήηαλ καδεκέλε ε νηθνγέλεηά ηνπ. Έλησζε ηα γεκάηα πεξηέξγεηα βιέκκαηά ηνπο πάλσ ηνπο. Πάλσ ζε εθείλε. Ήηαλ πνιχ αξγά γηα λα εχρεηαη ε Κάξα λα κπνξνχζε λα θξπθηεί πίζσ απφ ηελ Γθξέηο, φπσο είρε θάλεη ηφζεο θνξέο απφ ηα εθεβηθά ηνπο ρξφληα. ΋πνηε αληηκεηψπηδε θάπνηα δπζθνιία, άθελε ηελ Γθξέηο λα ρεηξίδεηαη ηελ θαηάζηαζε κέρξη λα ραιαξψζνπλ ηα λεχξα ηεο θαη λα ληψζεη ηθαλή λα κηιήζεη ρσξίο λα θαηαπηεί ηε γιψζζα ηεο. Δ Γθξέηο θαηαιάβαηλε. Σελ πξνζηάηεπε. Ώιιά ε Γθξέηο είρε παληξεπηεί θαη είρε πάεη ζε άιιε ρψξα. Βίρε εμαθαληζηεί ζσεδόν ένα ρξφλν, αλαγθάδνληαο ηελ Κάξα λα βάιεη ζε ηάμε ηε δσή ηεο. Αε γηλφηαλ λα δεη κέζσ ηεο θαιχηεξήο ηεο θίιεο. Έπξεπε λα απνθηήζεη δηθή ηεο δσή. Καη θφληεπε λα ηα θαηαθέξεη. Βίρε γπξίζεη ζηελ Εξιαλδία, είρε βξεη κηα δνπιεηά πνπ ιάηξεπε, αλ θαη βξηζθφηαλ ζην 18


MICHELLE SMART

ρακειφηεξν ζθαιί ηεο ηεξαξρίαο, αιιά ήηαλ κηα αξρή θαη είρε απνθηήζεη θαηλνχξηεο θίιεο. Βίρε πηζηέςεη πξαγκαηηθά φηη είρε βξεη ην δξφκν γηα λα απνθηήζεη κηα νινθιεξσκέλε δσή. Ο Σδνπδέπε δελ ηεο είρε απιψο θφςεη απηφ ην δξφκν, είρε νξκήζεη ζαλ κπνπιληφδα θαη ηνλ είρε δηαιχζεη. Σελ είρε αθήζεη κφλε, θνβηζκέλε θαη έγθπν, κε ην κέιινλ ηεο λα νξζψλεηαη κπξνζηά ηεο δνθεξφ. Σειηθά ν Σδνπδέπε έγεηξε ην θεθάιη ηνπ θαη έγλεςε πξνο ηελ πφξηα. «Έια καδί κνπ». Ώλαθνπθηζκέλε πνπ απνκαθξπλφηαλ απφ ηα αδηάθξηηα βιέκκαηα, πνπ είρε ιίγν ρξφλν γηα λα ζπλεθέξεη ηνλ εαπηφ ηεο, ηνλ αθνινχζεζε έμσ ζην δηάδξνκν. Ο Σδνπδέπε έγεηξε πάλσ ζηνλ πέηξηλν ηνίρν θαη πέξαζε ην ρέξη ηνπ ζηα ππθλά καιιηά ηνπ. Βκθαλίζηεθε κηα ππεξέηξηα θξαηψληαο έλα δίζθν κε θαλαπεδάθηα, ηνλ νπνίν κεηέθεξε ζην ζαιφλη. Μφιηο έθπγε ε θνπέια, έλα δεπγάξη ειηθησκέλσλ ζείσλ βγήθε απφ ηελ ίδηα πφξηα γειψληαο. ΋ηαλ είδαλ ηνλ Σδνπδέπε, ηνλ αγθάιηαζαλ θαη άξρηζαλ λα ηνπ εθηνμεχνπλ έλα ζσξφ εξσηήζεηο, ηηο νπνίεο εθείλνο απάληεζε κε ρακφγεια, ζαλ λα κελ είρε θακία έγλνηα ζηε δσή ηνπ. Μφιηο βξέζεθαλ φκσο κφλνη, ην ρακφγειν εμαθαλίζηεθε. «Πάκε λα θχγνπκε απφ δσ, πξνηνχ κε πηάζνπλ θη άιινη ζπγγελείο». Καηεπζχλζεθε ζε έλα ηκήκα ηνπ κνλαζηεξηνχ πνπ είρε κεηαηξαπεί ζε θαηνηθία, ην νπνίν ε Κάξα δελ είρε μαλαδεί. «Πνχ πάκε;» «΢ηε δηθή κνπ πηέξπγα». Αε θάλεθε λα ηνλ ελδηαθέξεη πνπ ηα δηθά ηεο πφδηα είραλ ην κηζφ κήθνο ησλ δηθψλ ηνπ θαη έπξεπε λα ηξέρεη γηα λα ηνλ πξνιάβεη. «Γηαηί;» Σεο έξημε κηα καηηά πάλσ απφ ηνλ ψκν ηνπ, ρσξίο λα κεηψζεη ην 19


ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΤΖΟΥΖΕΠΕ

ξπζκφ ηνπ. «Θέιεηο πξαγκαηηθά λα θάλνπκε απηή ηελ θνπβέληα κπξνζηά ζε πελήληα Μαζηξάληδειν θαη Λνκπάξληη;» «΋ρη βέβαηα, αιιά νχηε θαη ζηνλ πξνζσπηθφ ζνπ ρψξν. Αελ κπνξνχκε λα πάκε ζε θάπνην νπδέηεξν κέξνο;» «΋ρη». ΢ηακάηεζε κπξνζηά ζε κηα πφξηα, ηελ μεθιείδσζε θαη ηελ άλνημε. Άπισζε ην ρέξη ηνπ. «΢ε δχν ψξεο πξέπεη λα πεηάμσ γηα ην Παξίζη. Ώπηή είλαη ε κφλε ζνπ επθαηξία λα κε πείζεηο φηη ζε άθεζα έγθπν». Σνλ θνίηαμε. Αελ κπνξνχζε λα εξκελεχζεη ην χθνο ηνπ. Ώλ κε ηη άιιν, έδεηρλε λα πιήηηεη. «Ννκίδεηο φηη ζνπ ιέσ ςέκαηα;» «Αε ζα ήζνπλ ε πξψηε γπλαίθα πνπ ιέεη ςέκαηα γηα ηελ εγθπκνζχλε ηεο». Ρίρλνληάο ηνπ κηα πεξηθξνλεηηθή καηηά, ε Κάξα ηνλ πξνζπέξαζε θαη κπήθε ζην θαηαθχγηφ ηνπ. Βπηπρψο πνπ δελ έηξεθε ειπίδεο γηα θάπνην κέιινλ κεηαμχ ηνπο. Ο Σδνπδέπε ήηαλ ειεεηλφ ππνθείκελν. Δ πηέξπγα ηνπ Σδνπδέπε, αλ θαη ηε ρξεζηκνπνηνχζε ζπαλίσο, δεδνκέλνπ φηη δηέζεηε ηνπιάρηζηνλ ηξεηο άιιεο θαηνηθίεο, ήηαλ φπσο αθξηβψο ηε θαληαδφηαλ. ΢ε αληίζεζε κε ην ππφινηπν ζπίηη, ην νπνίν δηαηεξνχζε απφιπηα ηελ απζεληηθή αξρηηεθηνληθή, απηφ εδψ ήηαλ έλα ηππηθφ εξγέληθν δηακέξηζκα. Βίρε έλα επξχρσξν ζαιφλη κε κηα ηεξάζηηα ηειεφξαζε θαη ήηαλ γεκάην ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο, πνπ ε Κάξα δελ ήμεξε θαλ φηη ππήξραλ. Ώκθέβαιιε αλ ζα θαηάθεξλε λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο κηζέο απ’ απηέο. ΢ηάζεθε εθεί, αλάκεζα ζε φιε απηή ηελ πςειήο ηερλνινγίαο πνιπηέιεηα, θαη μαθληθά άξρηζε λα ακθηβάιιεη αλ ήηαλ ζσζηφ απηφ πνπ έθαλε. «Να ζνπ θέξσ έλα πνηφ;» «΋ρη. Ώο ηειεηψλνπκε». Φπζηθά θαη ήηαλ ζωζηό, κάισζε ηνλ εαπηφ ηεο. Σν αγέλλεην κσξφ ηεο ην δηθαηνχληαλ. 20


MICHELLE SMART

«Βγψ φκσο ρξεηάδνκαη έλα». Έπηαζε έλα θνληξφι απφ ην ηξαπέδη ζην θέληξν ηνπ ζαινληνχ θαη πάηεζε έλα θνπκπί. Έθπιεθηε, ε Κάξα είδε ηε δξχηλε επέλδπζε ηνπ ηνίρνπ πίζσ ηνπ λα ρσξίδεη θαη λα εκθαλίδεηαη έλα πιήξσο εμνπιηζκέλν κπαξ. Ο Σδνπδέπε έθηηαμε έλα θνθηέηι. «Βίζαη ζίγνπξε φηη δε ζέιεηο θάηη;» «Ναη». Ήπηε κηα γνπιηά θη χζηεξα ηελ θάξθσζε κε ηα ζθνχξα γαιάδηα κάηηα ηνπ. «Βκπξφο, ινηπφλ. Πείζε κε». Γαξψλνληαο ηα ρείιε ηεο, θνχλεζε κε αεδία ην θεθάιη ηεο. «Βίκαη έγθπνο». «Ώπηφ κνπ ην είπεο ήδε». «Βπεηδή είκαη». «Πφζα;» «Πφζα, ηη;» «Υξήκαηα. Πφζα ρξήκαηα ζα πξνζπαζήζεηο λα κνπ απνζπάζεηο;» Σνλ θνίηαμε αγξηεκέλε. «Αελ πξνζπαζψ λα απνζπάζσ ηίπνηα απφ ζέλα». «Αειαδή, δε ζέιεηο ηα ιεθηά κνπ;» ηεο είπε θνξντδεπηηθά. «Φπζηθά θαη ηα ζέισ». Έλησζε κεγάιε ηθαλνπνίεζε βιέπνληαο ηα ζθνχξα θξχδηα ηνπ λα ηηλάδνληαη πάλσ. «Έρεηο πνιιά ιεθηά. Βγψ δελ έρσ ηίπνηα. Ώπέληαξε. Πάκθησρε. ΋πσο πξνηηκάο λα ην πεηο. Βίκαη παλί κε παλί. Βίκαη επίζεο έγθπνο θαη ν παηέξαο ηνπ παηδηνχ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πιεξψζεη ηελ θνχληα θαη ηα ξνχρα ηνπ θαη έλα αμηνπξεπέο κέξνο γηα λα δεη». Βθείλνο πήξε κηα αλάζα. «Οπφηε πξνζπαζείο λα κνπ απνζπάζεηο ρξήκαηα». «΋ρη!» ΢θίγγνληαο ηα ρείιε ηεο, άλνημε ηελ ηζάληα ηεο θαη έβγαιε έλαλ θαθέ θάθειν, απ’ ηνλ νπνίν πήξε έλα ηεηξάγσλν 21


ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΤΖΟΥΖΕΠΕ

ραξηί. Σνπ ην έδσζε. «Οξίζηε», ηνπ είπε ζθηγκέλα. «Να ε απφδεημε. Αελ πξνζπαζψ λα απνζπάζσ ηίπνηα απφ ζέλα. Βίκαη δεθαέμη εβδνκάδσλ. Θα γίλεηο παηέξαο». Πξνο ζηηγκήλ, ν Σδνπδέπε θνβήζεθε φηη ζα έθαλε εκεηφ. Σν ζηνκάρη ηνπ αλαθαηεχηεθε. Καη ε επηδεξκίδα ηνπ... είρε παγψζεη θαη ηδξψζεη. Οη ρηχπνη ηεο θαξδηάο ηνπ είραλ ηξηπιαζηαζηεί. Καη δελ ήηαλ παξάμελν. Ώλ απηφ ήηαλ ςεχηηθν, ε Κάξα είρε θάλεη εθπιεθηηθή δνπιεηά. Σν ηεηξάγσλν ραξηί έδεηρλε θαζαξά θάηη ζε ζρήκα θαζνιηνχ. Ή κήπσο ήηαλ εθείλν ην εμσγήηλν πξάγκα πνπ είρε δεη ζαλ παηδί. Ο ΒΣ; Οχησο ή άιισο, απηφ ήηαλ θαζαξά έλα έκβξπν. Σν θνίηαμε κε πξνζνρή. Τπήξρε ην φλνκα ηνπ λνζνθνκείνπ ζην Ανπβιίλν, ην φλνκά ηεο, Κάξα Μέξη Νηειέηλη, ε εκεξνκελία γέλλεζήο ηεο θαη ε αλακελφκελε εκεξνκελία γέλλεζεο ηνπ εκβξχνπ. Έθαλε ηνπο ππνινγηζκνχο. Πξάγκαηη. Ήηαλ δεθαέμη εβδνκάδσλ έγθπνο. Καη είραλ πεξάζεη δεθαέμη εβδνκάδεο απφ ηφηε πνπ ήηαλ ζην Ανπβιίλν... «Αε δείρλεηο έγθπνο». Πνηέ δελ ηελ είρε δεη ηφζν αδχλαηε. Αελ ήηαλ εχζσκε πξηλ, απιψο είρε θακπχιεο. Ώλ θαη δελ είρε γίλεη πεηζί θαη θφθαιν, είρε ράζεη κέξνο, πψο λα ην πεξηγξάθεη, απ’ ηα πηαζίκαηά ηεο. «Πέξαζα κηα πεξίνδν κεγάινπ άγρνπο» Υακνγέιαζε βεβηαζκέλα. «΢πκβαίλεη απηφ ζε κηα απξφζκελε εγθπκνζχλε. Ώιιά ην κσξφ είλαη κηα ραξά θαη ζε ιίγν ζα αξρίζεη λα θαίλεηαη». Ο Σδνπδέπε θνίηαμε πάιη ην ππεξερνγξάθεκα. Δ Κάξα ήηαλ έμππλε θνπέια, αιιά αθφκε θη εθείλε δε ζα κπνξνχζε λα θάλεη κηα ηφζν άςνγε πιαζηνγξαθία. Δ αλάιπζε απηήο ηεο θσηνγξαθίαο ήηαλ πην θαιή απφ εθείλε πνπ είρε ζηα ρέξηα ηνπ θαη παξαηεξνχζε επί ψξεο πξηλ απφ κηα δεθαεηία, αιιά φια ηα 22


MICHELLE SMART

ππφινηπα ήηαλ ηα ίδηα. Δ Κάξα ήηαλ έγθπνο. Σελ θνίηαμε πάιη θαη γηα πξψηε θνξά αληηιήθζεθε φηη έηξεκε. Βπηζηξάηεπζε φιε ηε δχλακε ηεο ζέιεζήο ηνπ γηα λα θξαηήζεη ην ζψκα ηνπ αθίλεην. Παίξλνληαο κηα αλάζα, άξρηζε λα ζθέθηεηαη ηελ θαηάζηαζε φζν πην απνζηαζηνπνηεκέλα κπνξνχζε, πξάγκα πνιχ δχζθνιν. Έλησζε ην κπαιφ ηνπ ζαλ λα ηνπ είραλ ξίμεη αλαςπθηηθφ. «΢πγραξεηήξηα. Θα γίλεηο κεηέξα. Πεο κνπ, ηψξα, πψο είζαη ηφζν ζίγνπξε φηη είκαη ν παηέξαο;» Άλνημε ην ζηφκα ηεο, ην έθιεηζε θη χζηεξα ην άλνημε πάιη. «Ση ειίζηα εξψηεζε είλαη απηή; Φπζηθά θαη είζαη ν παηέξαο. Βίζαη ν κφλνο άλδξαο κε ηνλ νπνίν έθαλα ηε βιαθεία λα θάλσ ζεμ». «Καη ππνηίζεηαη φηη εγψ πξέπεη λα αξθεζηψ ζην ιφγν ζνπ;» «Ξέξεηο πνιχ θαιά φηη ήκνπλ παξζέλα». «Αελ ακθηζβεηψ φηη ήζνπλ παξζέλα. Ώπηφ πνπ ακθηζβεηψ είλαη ην αλ είκαη εγψ ν παηέξαο. Αελ κπνξψ λα μέξσ ηη έθαλεο αθφηνπ έθπγα. Πψο κπνξψ λα είκαη ζίγνπξνο φηη, αθνχ αλαθάιπςεο ηη έραλεο ηφζα ρξφληα, δελ ην έξημεο ζην ζεμ...;» Σν ρέξη ηεο πεηάρηεθε απ’ ην πνπζελά. Σζαθ. Σνλ πέηπρε θαηεπζείαλ ζην κάγνπιν θαη απφ ηε δχλακε ην θεθάιη ηνπ ηηλάρηεθε ζην πιάη. «Μελ ηνικήζεηο λα κε ξίμεηο ζην αμηνζξήλεηα ρακειφ επίπεδφ ζνπ», ηνπ πέηαμε κε πξφζσπν θφθθηλν απφ νξγή. Σν κάγνπιφ ηνπ έηζνπδε εθεί φπνπ ηνλ είρε ρηππήζεη ην ρέξη ηεο. Μπνξεί λα ήηαλ κηθξνθακσκέλε, αιιά ην ρηχπεκά ηεο ήηαλ δπλαηφ. Έλησζε ην απνηχπσκα ζηελ επηδεξκίδα ηνπ. Ώθνχκπεζε ην ρέξη πάλσ ηνπ. Σα ζεκάδηα ησλ δαρηχισλ ηεο ήηαλ πάλσ ζηελ νπιή πνπ ηνπ είραλ θάλεη φηαλ ήηαλ δεθανθηψ ρξνλψλ. Τπήξραλ αθφκα ζηηγκέο πνπ έλησζε ηε ιάκα ηνπ καραηξηνχ λα ηνπ θαίεη 23


ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΤΖΟΥΖΕΠΕ

ηελ επηδεξκίδα. «Θα ην αθήζσ λα πεξάζεη απηή ηε θνξά», ηεο είπε κηιψληαο αξγά, ειέγρνληαο ηνλ ηφλν ηνπ. «Ώιιά αλ μαλαζεθψζεηο πνηέ ρέξη πάλσ κνπ, δελ πξφθεηηαη λα μαλαδείο νχηε εκέλα νχηε ηα ιεθηά κνπ». Δ αλάζα ηεο έβγαηλε θνθηή. «΢νπ άμηδε». «Γηαηί; Βπεηδή ζνπ επηζήκαλα φηη πεξηκέλεηο απφ κέλα λα αξθεζηψ ζην ιφγν ζνπ; Πίζηεςέ κε, δελ αξθνχκαη ζε θαλελφο ην ιφγν, εηδηθά κηαο γπλαίθαο πνπ εκθαλίδεηαη έγθπνο ζην παηδί κνπ». «Βίκαη έγθπνο ζην παηδί ζνπ». «΋ρη -είζαη απιψο έγθπνο. Μέρξη λα γελλεζεί ην παηδί θαη λα θάλνπκε ηεζη παηξφηεηαο, δε ζέισ λα αθνχσ θακία αλαθνξά φηη είλαη δηθφ κνπ». Μεηά απ’ απηφ πνπ ηνπ είρε θάλεη ε Λνπίδα, πνηέ δε ζα αλαιάκβαλε μαλά ηελ επζχλε κηαο παηξφηεηαο θαιφπηζηα. Πνηέ. Μφλν νη αλφεηνη ηελ παηάλε δεχηεξε θνξά. *** Δ Κάξα ήζειε πνιχ λα ηνλ ραζηνπθίζεη μαλά, ηφζν πνπ έκπεμε ηα λχρηα ζηηο παιάκεο ηεο γηα λα ζπγθξαηεζεί. Ώλ κπνξνχζε, ζα έθεπγε. Ώιιά δελ κπνξνχζε. Αελ ππεξέβαιιε ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε. Σν εηζηηήξην ηεο επηζηξνθή απφ ηε ΢ηθειία ηελ είρε αθήζεη κε ζαξάληα νθηψ επξψ ζην ινγαξηαζκφ ηεο, κε ηα νπνία ζα έπξεπε λα πεξάζεη κέρξη λα πιεξσζεί, δειαδή κεηά απφ δεθαπέληε κέξεο. Αελ είρε πξφβιεκα λα δεη κε θαζφιηα φηαλ είρε λα ζξέςεη κφλν ηνλ εαπηφ ηεο, αιιά πνιχ ζχληνκα ζα είρε λα ζξέςεη θαη λα ζπληεξήζεη έλα ζηνκαηάθη. Καη έπξεπε λα βξεη άιιν ζπίηη, φπνπ ζα επηηξέπνληαλ ηα παηδηά. 24


MICHELLE SMART

΋ηαλ είρε αλαθαιχςεη φηη ήηαλ έγθπνο, ν θφβνο ηεο ήηαλ απίζηεπηνο, κηα θξχα, ηξνκαρηηθή ζπλεηδεηνπνίεζε φηη κέζα ηεο κεγάισλε κηα δσή, έλα κσξφ. Έλα κσξφ, Αε ζπκφηαλ λα είρε θαλ αγγίμεη θάπνην. Ο πξαγκαηηθφο ηξφκνο εκθαλίζηεθε φηαλ ε παγσκάξα ζην κπαιφ ηεο ππνρψξεζε θαη ζπλεηδεηνπνίεζε ηη αθξηβψο ζήκαηλε λα θάλεη έλα παηδί. Σν παηδί ζα εμαξηηφηαλ απφ εθείλε γηα ηα πάληα. Σελ αγάπε. Σε ζηαζεξφηεηα. Σε ζπληήξεζε. Ώπ’ απηά ηα ηξία, ήμεξε φηη κπνξνχζε λα πξνζθέξεη κφλν ην πξψην. Καη απφ εθείλε αθξηβψο ηε ζηηγκή, ε δσή ηεο είρε αιιάμεη ακεηάθιεηα. Ση ζηαζεξφηεηα κπνξνχζε λα πξνζθέξεη, φηαλ κνηξαδφηαλ κε άιινπο έλα δηακέξηζκα ζην νπνίν απαγνξεχνληαλ ηα παηδηά; Ση ζπληήξεζε κπνξνχζε λα παξέρεη, φηαλ κ’ αζηφ πνπ έβγαδε κεηά βίαο ζπληεξνχζε ηνλ εαπηφ ηεο; Οη πάλεο κφλν θφζηηδαλ κηα πεξηνπζία. Ώλ απηφ ζπλέβαηλε ιίγα ρξφληα αξγφηεξα, φηαλ ζα είρε αλέβεη κεξηθά ζθαιηά ζηελ ηεξαξρία θαη ζα έβγαδε πεξηζζφηεξα, ίζσο ηα πξάγκαηα λα ήηαλ πην θαιά. Ώιιά δε ζπλέβε. Καη πξνο ην παξφλ δελ είρε ηίπνηα. «Οπφηε, απηφ ήηαλ;» ηνλ ξψηεζε, παζρίδνληαο λα δηαηεξήζεη ηνλ ηφλν ηεο ήξεκν, λα ζπγθξνηήζεη ηελ πζηεξία πνπ απεηινχζε λα μεζπάζεη. «Ση ζέιεηο, ινηπφλ, λα θάλσ; Να ζνπ πσ ζε πέληε κήλεο αλ είλαη αγφξη ή θνξίηζη;» Βθείλνο ηελ θνίηαμε. «Σίπνηα ηέηνην, θνχηζνια κία». Κνχηζνια κία. Σν γιπθφινγν κε ην νπνίν ηελ απνθαινχζε εθείλν ην ΢αββαηνθχξηαθν. Δ πεξηέξγεηα ηελ είρε νδεγήζεη λα ην κεηαθξάζεη ρξεζηκνπνηψληαο εθείλν ην θηλεηφ πνπ ηεο είρε θιέςεη. Βίρε ζηελνρσξεζεί φηαλ έκαζε φηη ζήκαηλε θνπηαβάθη κνπ. Ο ηξφπνο πνπ ην έιεγε, σζηφζν... κε ηελ έληνλε ζηθειηθή πξνθνξά ηνπ, αθνπγφηαλ εμαηξεηηθά ζέμη. Βπεηδή είρε απνζπάζεη πξνο ζηηγκήλ ηελ πξνζνρή ηεο απηφ ην γιπθφινγν, δελ αληηιήθζεθε ακέζσο φηη ν Σδνπδέπε κειεηνχζε 25


ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΤΖΟΥΖΕΠΕ

ην ππεξερνγξάθεκα. «ΐιέπσ φηη έγηλε πξηλ απφ έλα κήλα», ηεο είπε. «Καη;» «΢νπ πήξε αξθεηφ ρξφλν λα κνπ ην πεηο. Γηαηί;» Πφζν κηζνχζε ηνλ εηξσληθφ ζθεπηηθηζκφ ηνπ, ιεο θαη έςαρλε γηα θάπνηα ζπλσκνζία ζηα πάληα. «Αε ζνπ ην είπα λσξίηεξα επεηδή δε ζε εκπηζηεχνκαη θαζφινπ ήζεια λα βεβαησζψ φηη ε εγθπκνζχλε είρε πξνρσξήζεη, ψζηε λα κελ κπνξείο λα κε αλαγθάζεηο λα θάλσ έθηξσζε». Σα αηζζεζηαθά ρείιε ηνπ ζθίρηεθαλ θαη ηα κάηηα ηνπ ζηέλεςαλ, ζην κέησπφ ηνπ εκθαλίζηεθαλ ξπηίδεο. Μεηά απφ αξθεηά δεπηεξφιεπηα, είπε: «Γηαηί ην ζθέθηεθεο απηφ;» Δ Κάξα παξαιίγν λα βάιεη ηα γέιηα. «Έρεηο αγαπήζεη θαη παξαηήζεη ηφζεο πνιιέο γπλαίθεο, πνπ έρεη γίλεη δεχηεξε δνπιεηά ζνπ. Ση λα ην θάλεηο εζχ, ν Πιετκπφη ηεο Υξνληάο, έλα παηδί;» Γηα έλα θιάζκα ηνπ δεπηεξνιέπηνπ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζθνηείληαζαλ. Ώκέζσο, φκσο, επαλήιζε ην αρλφ ρακφγειν ηνπ. «Μπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε έλα σξαίν κέζν γηα λα πξνζειθχσ πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο». Θα κπνξνχζε λα πηζηέςεη φηη ζνβαξνινγνχζε, αιιά ηα κάηηα ηνπ έιεγαλ άιια. Άζειά ηεο ξίγεζε. «Ννκίδεηο φηη μέραζα ηα ππνηηκεηηθά ζρφιηα πνπ έθαλεο γηα ηα κσξά;» ηνλ ξψηεζε. «Πηζηεχεηο φηη δελ πξφζερα ηελ απφγλσζε ζην βιέκκα ζνπ θάζε θνξά πνπ ε Γθξέηο θαη ν Λνχθα ζπδεηνχζαλ λα απνθηήζνπλ παηδηά;» «Οπφηε, απηφ απνδεηθλχεη φηη ζα απαηηνχζα λα θάλεηο έθηξσζε;» «Έρεηο μεθαζαξίζεη απφιπηα φηη ηα παηδηά δελ πεξηιακβάλνληαη νχηε ζα πεξηιεθζνχλ πνηέ ζηα ζρέδηά ζνπ». Έλαο κπο ζπζπάζηεθε ζην ζαγφλη ηνπ. Μεηά απφ κηα βαζηά 26


MICHELLE SMART

ζησπή, ηεο είπε: «Ώο πνχκε φηη ην ηεζη παηξφηεηαο απνδεηθλχεη φηη είλαη δηθφ κνπ. Ση πεξηκέλεηο απφ κέλα; Γάκν;» «΋ρη!» ΢ρεδφλ ην θψλαμε. «΋ρη. Αε ζέισ λα ζε παληξεπηψ. Αε ζέισ λα παληξεπηψ θαλέλαλ». «Ώπηφ είλαη αλαθνπθηζηηθφ», είπε αξγφζπξηα, πεγαίλνληαο ζην κπαξ γηα λα ζεξβηξηζηεί έλα αθφκε πνηφ. «Ώιιά ζε πεξίπησζε πνπ ην ιεο επεηδή πηζηεχεηο φηη απηφ ζέισ λα αθνχζσ, λα μέξεηο φηη πνηέ δε ζα ππάξμεη γάκνο, φπνην θη αλ είλαη ην απνηέιεζκα ηνπ ηεζη». Μήπσο ηελ είρε λαξθψζεη; Πξνο ζηηγκήλ ζθέθηεθε απηή ηελ πηζαλφηεηα. Αελ κπνξνχζε λα θαηαλνήζεη πψο ηνλ είρε αθήζεη λα ηε ζαγελέςεη ζε ηέηνην βαζκφ. Έθεξε ζην κπαιφ ηεο εθείλν ην ΢αββαηνθχξηαθν. Ήηαλ ζαλ λα βξηζθφηαλ ππφ ηελ επήξεηα θάπνηνπ λαξθσηηθνχ πνπ άθεζε ηηο νξκφλεο πνπ επεξέαδαλ φιν ηνλ ππφινηπν θφζκν λα επεξεάζνπλ θη εθείλε. Γηα πξψηε θνξά ζηε δσή ηεο είρε βηψζεη ηνλ πφζν. 'Δηαλ ην πην κεζπζηηθφ ζπλαίζζεκα. Ήζειε λα πηζηέςεη φηη ηελ έβιεπε ζνβαξά. Ήζειε λα πηζηέςεη φηη ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ έλα θνηλφ κέιινλ. ΢ην λνπ ηεο ήξζε ε εηθφλα ησλ γνληψλ ηεο. Έηζη ήηαλ θαη κ’ απηνχο; Βηδηθά γηα ηνλ παηέξα ηεο, πνπ ζρεδφλ θάζε βδνκάδα πήγαηλε κε άιιε γπλαίθα; Παξά ηηο εμσζπδπγηθέο ηνπ ζρέζεηο θαη ηνπο θαβγάδεο ηνπο πνπ ηνπο αθνινπζνχζε ε ζπκθηιίσζε, βίσλαλ θη εθείλνη ηελ ίδηα κέζε; Ώπηφ ήηαλ πνπ είρε πξνθαιέζεη ηνλ ηεξαηψδε εγσηζκφ ηνπο; Έδησμε ηελ εηθφλα. Αε ζα γηλφηαλ ζαλ ηε κεηέξα ηεο, λα λνηάδεηαη κφλν γηα ηηο πξνζσπηθέο ηεο αλάγθεο. Πξνηεξαηφηεηα ζα είραλ πάληα νη αλάγθεο ηνπ αγέλλεηνπ κσξνχ ηεο, φπνηεο θη αλ ήηαλ νη πξνζσπηθέο ζπζίεο. «Υαίξνκαη πνπ ζθέθηεζαη έηζη, γηαηί, πίζηεςέ κε, δε ζθνπεχσ λα ζε παληξεπηψ». Θα πξνηηκνχζε λα παληξεπηεί 27


ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΤΖΟΥΖΕΠΕ

νπξαγθνηάγθν. «Χξαία. Ώπηνί πνπ παληξεχνληαη γηα ράξε ελφο παηδηνχ είλαη αλφεηνη. Κη εγψ δελ είκαη». Σνλ αγξηνθνίηαμε. «Μπνξψ λα ζθεθηψ πνιιέο ιέμεηο λα ζε πεξηγξάθσ, αιιά αλφεηνο δελ είλαη κηα απ’ απηέο». «Σφηε θαηαιαβαηλφκαζηε», είπε εθείλνο εηξσληθά. «΢ε φ,ηη αθνξά ην γάκν, λαη. Ώιιά, ρξεηάδνκαη βνήζεηα, Σδνπδέπε. Οηθνλνκηθά δελ είκαη ζε ζέζε λα κεγαιψζσ έλα παηδί». «Οπφηε ζθέθηεθεο λα έξζεηο ζε κέλα». Ήπηε ην πνηφ ηνπ κνλνξνχθη. «Ώλ λνκίδεηο φηη κνπ αξέζεη ε ηδέα λα δεηηαλεχσ ρξήκαηα απφ ζέλα, ηφηε έρεηο κηα δηεζηξακκέλε άπνςε γηα ην άηνκφ κνπ. Ήξζα ζε ζέλα γηα βνήζεηα, επεηδή είλαη δηθή ζνπ επζχλε...» «Θα ξίμεηο ζε κέλα ην θηαίμηκν γη’ απηφ;» «Αελ είκαη εγψ απηή πνπ έραζε ηνλ έιεγρν», ηνπ επηζήκαλε. Μηα δεζηαζηά απιψζεθε κέζα ηεο θαζψο ζπκφηαλ ηνλ εαπηφ ηεο μαπισκέλν ζηελ αγθαιηά ηνπ αθνχ είραλ θάλεη έξσηα γηα πξψηε θνξά. Δ ζπλεζηζκέλε αλεκειηά ηνπ Σδνπδέπε είρε εμαθαληζηεί. Μηα πην ζνβαξή, ζπλεζηαικέλε πιεπξά ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ είρε θάλεη ηελ εκθάληζή ηεο, ηελ νπνία δελ είρε μαλαδεί. Καζψο θνπβέληηαδαλ θαη ην πξφζσπφ ηνπ είρε πιεζηάζεη ην δηθφ ηεο, βξέζεθε λα θνηηάδεη ηα ρείιε ηνπ. Κη εθείλνο ηα δηθά ηεο. Καη παξφιν πνπ κφιηο είραλ θάλεη έξσηα, ν πφζνο μχπλεζε μαλά. Έγεηξε πάλσ ηεο θαη ηε θίιεζε -ηελ θαηαβξφρζηζε- θαη πξνηνχ ην θαηαιάβνπλ βξηζθφηαλ κέζα ηεο. Ώλ ε πξψηε ηεο θνξά ήηαλ μερσξηζηή... απηή ήηαλ απεξίγξαπηε. Γηα θάκπνζε ψξα, πνπ έκνηαδε κε αηψλα, είραλ κείλεη έηζη, θνηηάδνληαο ν έλαο ηνλ άιινλ, θη χζηεξα εθείλνο είρε απνκαθξπλζεί απξφζπκα γηα λα πάξεη έλα πξνθπιαθηηθφ. 28


MICHELLE SMART

Καη αζηφ ήηαλ αξθεηφ γηα λα δεκηνπξγεζεί κηα λέα δσή. «Αε λνκίδσ φηη αζηφ ήηαλ αξθεηφ γηα λα κείλεηο έγθπνο», είπε ν Σδνπδέπε κε χθνο βινζπξφ. «Να πνπ ήηαλ. Με ρξεζηκνπνίεζεο. Βίηε ζνπ αξέζεη είηε φρη, είζαη ππεχζπλνο». Σνπ πξνθαινχζε λαπηία ε επίγλσζε φηη ίζσο είρε δίθην. Βίζαη ππεχζπλνο. Παξά ηελ εηθφλα ηνπ πιετκπφη πνπ θαιιηεξγνχζε -κηα εηθφλα πνπ ρεηξηδφηαλ αξηζηνηερληθά-, δε ζπκφηαλ πφηε ήηαλ ε ηειεπηαία θνξά πνπ είρε θεξζεί ηφζν απεξίζθεπηα. ΢ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ζπκφηαλ. Σελ ηειεπηαία θνξά πνπ είρε θάλεη έξσηα κε γπλαίθα ρσξίο πξνθπιαθηηθφ ήηαλ δεθανθηψ ρξνλψλ. Ήηαλ λένο θαη λφκηδε φηη ήηαλ εξσηεπκέλνο. Έλαο ζαλάζηκνο ζπλδπαζκφο. Αελ ήηαλ ζπλεηδεηή ε απφθαζή ηνπ λα ζκίμεη κε ηελ Κάξα ρσξίο πξνθπιαθηηθφ. Βθείλε ηε ζηηγκή ηνχ είρε θαλεί ην πην θπζηνινγηθφ πξάγκα ζηνλ θφζκν. ΋ρη φηη ζθεθηφηαλ ινγηθά. Βίρε ελζνπζηαζηεί πνπ είρε αλαθαιχςεη φηη ήηαλ παξζέλα. Βπίζεο, πάζρηδε λα θαηαλνήζεη φζα ζπλέβαηλαλ κέζα ηνπ. ΢πλήζσο, φηαλ έθαλε έξσηα κε κηα γπλαίθα, μάπισλε πάιη ζην θξεβάηη, έθαλε κηα επράξηζηε ζπδήηεζε καδί ηεο, έπηλαλ έλα πνηήξη θξαζί ή θάηη αλάινγν, κεξηθέο θνξέο έθαλαλ πάιη έξσηα, θη χζηεξα έθεπγε ρσξίο δεχηεξε ζθέςε. Πνηέ δε γπξλνχζε ζην θξεβάηη κε ην ζηνκάρη θαη ην ζηήζνο ζθηγκέλν. Σν κφλν πνπ κπνξνχζε λα ππνζέζεη ήηαλ φηη έλησζε ηχςεηο. Αελ ήμεξε αλ ήηαλ ηχςεηο γηα ηελ παξζεληά ηεο ή γη’ απηφ πνπ ζθφπεπε λα θάλεη. Βίηε απφ ελνρέο είηε γηα άιιν ιφγν, πνηέ δε γπξλνχζε ζην θξεβάηη ζε κηα γπλαίθα ληψζνληαο ηελ αλάγθε λα ηεο θάλεη πάιη έξσηα. ΋ρη ακέζσο. Παξά ηε θήκε ηνπ, ν Σδνπδέπε ζθεθηφηαλ κε ην κπαιφ, φρη κε ην φξγαλν αλάκεζα ζηα πφδηα ηνπ. 29


ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΤΖΟΥΖΕΠΕ

Σνπιάρηζηνλ κέρξη εθείλε ηε βξαδηά κε ηελ Κάξα. Χζηφζν, δελ είρε κείλεη κέζα ηεο αξθεηά γηα λα ηελ αθήζεη έγθπν. Σν πνιχ λα ήηαλ έλα ιεπηφ. Κάξν Νηίν, είρε πηέζεη ηνλ εαπηφ ηνπ λα ζεθσζεί θαη λα πάξεη εθείλν ην πξνθπιαθηηθφ. Σν λα βξίζθεηαη κέζα ηεο ρσξίο εκπφδην... Δ θνηιηά ηνπ ζπζπάζηεθε θαζψο ηνλ πιεκκχξηζαλ πεξηζζφηεξεο γιπθέο αλακλήζεηο. Βθείλν ην κνλαδηθφ ιεπηφ κέζα ηεο ηνλ είρε θπξηέςεη κηα αίζζεζε δένπο θαη φηη αλήθε θάπνπ... «Υξεηάδνκαη έλαλ θαθέ», κνπξκνχξηζε. Ήζειε θη άιιν πνηφ -έλα πνιχ δπλαηφ-, αιιά ήμεξε φηη έπξεπε λα ζηακαηήζεη. ΢ην κπαιφ ηνπ ζρεκαηηδφηαλ έλα ζρέδην θαη ρξεηαδφηαλ θαζαξφ κπαιφ. «Θέιεηο λα ζνπ θέξσ θάηη;» Βθείλε έγλεςε αξλεηηθά. Βίρε γείξεη ζηνλ ηνίρν κε ηα ρέξηα ζηαπξσκέλα, ην πηγνχλη αλαζεθσκέλν, έηνηκε γηα θαβγά. Μέρξη λα ηειεηψζεη ην ηειεθψλεκα ζηελ θνπδίλα, ην ζρέδην είρε νινθιεξσζεί. Καη ε Κάξα ζα ην δερφηαλ, ζέινληαο θαη κε. Ώλ ήζειε κάρε, έπξεπε λα κάζεη φηη απηή ηε ζπγθεθξηκέλε δελ επξφθεηην λα ηελ θεξδίζεη.

30


MICHELLE SMART

ΚΕΦΑΛΑΘΟ 3

«Κάηζε θάησ». Ήηαλ μεθάζαξε εληνιή. Δ Κάξα έζθημε θη άιιν ηα ρέξηα ζην ζηήζνο ηεο θαη θφιιεζε πεξηζζφηεξν ζηνλ ηνίρν, πνπ ήηαλ ην κφλν πνπ ηελ θξαηνχζε φξζηα -ηα πφδηα ηεο είραλ ιπγίζεη. ΋ρη φηη εκπηζηεπφηαλ θαη ηνλ ηνίρν. Θα κπνξνχζε θάιιηζηα πίζσ ηνπ λα ππήξρε θάπνην θξπθφ κπάλην. Σν κφλν πνπ ηελ έζσδε ήηαλ ην καθξχ ηεο θφξεκα πνπ έθξπβε ηα ηξεκάκελα γφλαηά ηεο. Ώιιά αθφκε θη αλ εκπηζηεπφηαλ ηα πφδηα ηεο, δελ ππήξρε πεξίπησζε λα ππαθνχζεη. ΋ζν πινχζηνο θαη ηζρπξφο θη αλ ήηαλ ν Σδνπδέπε, δελ επξφθεηην λα ηνλ αθήζεη λα αζθήζεη εμνπζία πάλσ ηεο. ΋ρη ακαρεηί, ηνπιάρηζηνλ. «΋πσο ζέιεηο». Βθείλνο θάζηζε ζε έλαλ ζνθνιαηί δεξκάηηλν θαλαπέ, ηέλησζε ηα καθξηά ηνπ πφδηα, έβγαιε ηα παπνχηζηα ηνπ θαη ηεο ρακνγέιαζε. Σα γφλαηά ηεο άξρηζαλ λα ηξέκνπλ πην πνιχ. Πφζν κηζνχζε απηφ ην αλαζεκαηηζκέλν ρακφγειν. Ήηαλ ηφζν... ςεχηηθν. Καη θαηά έλαλ γεινίν ηξφπν, έθαλε ηελ θαξδηά ηεο λα ζθπξνθνπάεη, ηφζν πνιχ πνπ δε ζα μαθληαδφηαλ αλ ηεο ηξππνχζε ην ζηέξλν. «Καηαιαβαίλσ φηη βξίζθεζαη ζε δχζθνιε ζέζε», ηεο είπε πεξλψληαο ην ρέξη ζηα καιιηά ηνπ. Βθείλε πήξε κηα αλάζα, ξνπθψληαο φζν πεξηζζφηεξν νμπγφλν 31


ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΤΖΟΥΖΕΠΕ

κπνξνχζε. «Μπνξείο λα ην πεξηγξάθεηο θη έηζη». «Έρσ κηα ιχζε πνπ ζα βνιέςεη θαη ηνπο δπν καο». Σα κάηηα ηεο κηζφθιεηζαλ. «Θα πξέπεη λα θάλνπκε θη νη δχν θάπνηεο ζπζίεο». Σεο έξημε κηα πξνεηδνπνηεηηθή καηηά. «Ώιιά ζε δηαβεβαηψλσ πσο, αλ είκαη ν παηέξαο ηνπ παηδηνχ φπσο ιεο, ζα αμίδεη ε ζπζία». Ση ζην δηάνιν ήμεξε ν Σδνπδέπε Μαζηξάληδειν απφ ζπζίεο; ΋ιε ηνπ ε δσή πεξηζηξεθφηαλ γχξσ απφ ηε δηαζθέδαζή ηνπ. Κνχλεζε ην θεθάιη ηεο. «΢πλέρηζε». «Μέρξη λα γελλεζεί ην παηδί, ζα κείλεηο καδί κνπ. Μεηά ζα θάλνπκε ηεζη παηξφηεηαο. Ώλ βγεη ζεηηθφ, φπσο ιεο, ηφηε ζα ζνπ αγνξάζσ έλα ζπίηη ηεο αξεζθείαο ζνπ. Καη, θπζηθά, ζα ζαο ζπληεξψ νηθνλνκηθά». «Θέιεηο λα κείλσ καδί ζνπ κέρξη λα γελλεζεί ην κσξφ;» ηνλ ξψηεζε, ζίγνπξε φηη είρε παξαθνχζεη. «΢η». «Γηαηί;» Σεο ήηαλ αδχλαην λα ζθεθηεί έλα ιφγν. «Σν κφλν πνπ ζέισ απφ ζέλα απηή ηε ζηηγκή είλαη θάπνηα ρξήκαηα γηα λα λνηθηάζσ έλα αμηνπξεπέο δηακέξηζκα ζε κηα θαιή πεξηνρή θαη λα αγνξάζσ ηα απαξαίηεηα γηα ην κσξφ. Βλλνείηαη φηη ζα πιεξψλεηο θάπνηα δηαηξνθή φηαλ γελλεζεί». «Μφλν αλ απνδεηρηεί φηη είλαη δηθφ κνπ. Ώλ δελ είλαη, δε ζα ζνπ δψζσ δεθάξα». Δ Κάξα κίιεζε κε ζθηγκέλα δφληηα. «Σν κσξφ είλαη δηθφ ζνπ. Ώιιά κηα θαη ζε βιέπσ ηφζν δχζπηζην, επραξίζησο λα ζνπ ππνγξάςσ έλα ζπκθσλεηηθφ πνπ λα ιέεη φηη ζα ζνπ εμνθιήζσ ηα ρξήκαηα, αλ ην ηεζη απνδείμεη φηη παηέξαο είλαη ν Ώφξαηνο Άλζξσπνο». Βθείλνο θνχλεζε ην θεθάιη ηνπ θαη νη άθξεο ησλ ρεηιηψλ ηνπ θακπχισζαλ απνδνθηκαζηηθά πξνο ηα θάησ. «Μαθάξη λα ήηαλ ηφζν απιφ. Σν πξφβιεκα γηα κέλα είλαη φηη ππάξρεη πηζαλφηεηα ην παηδί κέζα ζνπ λα είλαη δηθφ κνπ. Αελ κπνξψ λα πάξσ ην 32


MICHELLE SMART

ξίζθν λα ηνπ ζπκβεί θάηη». «΢νπ είπα, θαζπζηέξεζα λα ζνπ κηιήζσ γηα ην κσξφ γηα λα κελ κπνξείο λα κε πηέζεηο λα θάλσ έθηξσζε. Γηα ηε ΢ηθειία είλαη πνιχ αξγά θαη ζηελ Εξιαλδία είλαη εληειψο παξάλνκν». Ώλνηγφθιεηζε γξήγνξα ηα κάηηα ηεο γηα λα κελ μεζπάζεη ζε θιάκαηα νξγήο. Αε ζα ηνπ έδηλε ηελ ηθαλνπνίεζε λα ηε δεη λα θιαίεη. Αε ζα ηνπ έδηλε ηε δχλακε πνπ είρε δψζεη ε κεηέξα ηεο ζηνλ παηέξα ηεο. Μπνξεί λα κελ είρε άιιε επηινγή απ’ ην λα ξίμεη ηελ πεξεθάληα ηεο ζηα πφδηα ηνπ, αιιά ζα δηαηεξνχζε θάπνηα αμηνπξέπεηα. «Αε κίιεζα πνηέ γηα έθηξσζε», ηεο επεζήκαλε. «Ώπηφ πνπ κε αλεζπρεί είλαη ε πγεία ζνπ. Βίλαη ζαθέο φηη δε θξνληίδεηο ηνλ εαπηφ ζνπ, αλ θξίλσ απφ ηε κείσζε ηνπ βάξνπο ζνπ, θαη κφλε ζνπ παξαδέρζεθεο φηη δελ έρεηο ηα κέζα λα ζπληεξήζεηο έλα παηδί. Ή, ηνπιάρηζηνλ, απηφ ηζρπξίδεζαη. Αελ μέξσ αλ εθκεηαιιεχεζαη ηελ εγθπκνζχλε ζνπ γηα λα βάιεηο ρέξη ζηνλ ηξαπεδηθφ κνπ ινγαξηαζκφ». Ήηαλ ε ζεηξά ηεο Κάξα λα βξίζεη κέζα απφ ηα δφληηα ηεο. «Έρεηο ηδέα πφζν πξνζβιεηηθφο είζαη;» Ώλαζήθσζε αδηάθνξα ηνπο ψκνπο ηνπ. Ήηαλ νινθάλεξν φηη δελ έδηλε δεθάξα. «Πέξα απφ ην νηθνλνκηθφ, αλ είλαη φλησο δηθφ κνπ παηδί, ζέισ λα είκαη απφιπηα ζίγνπξνο φηη ζα ην θξνληίδεηο φπσο πξέπεη». «Φξνληίδσ ηνλ εαπηφ κνπ φζν θαιχηεξα κπνξψ θάησ απ’ απηέο ηηο ζπλζήθεο, αιιά κπνξψ λα ζνπ ππνζρεζψ φηη ην θαιφ ηνπ παηδηνχ καο είλαη ην παλ γηα κέλα». Σν αγέλλεην κσξφ ηεο ζήκαηλε ηα πάληα γηα εθείλε. Ο κφλνο ιφγνο πνπ βξηζθφηαλ εθεί ήηαλ ην θαιφ ηνπ. Πίζηεπε ν Σδνπδέπε φηη ήζειε λα βξίζθεηαη ζην έιενο ηνπ; Κνχλεζε ην θεθάιη ηνπ απνδνθηκαζηηθά θαη ηέλησζε ηα ρέξηα ηνπ. «Οη φξνη κνπ είλαη αδηαπξαγκάηεπηνη. Ώλ ζέιεηο λα ζε ζπληεξψ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππφινηπεο εγθπκνζχλεο ζνπ, ζα 33


ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΤΖΟΥΖΕΠΕ

ην θάλσ. Ώιιά δελ πξφθεηηαη λα ζνπ δψζσ κεηξεηά. Σν κφλν πνπ πξέπεη λα θάλεηο είλαη λα κείλεηο καδί κνπ, λα ηαμηδεχεηο καδί κνπ, θη εγψ ζα ζε ηξέθσ θαη ζα ζε ληχλσ θαη ζα ζνπ αγνξάδσ νηηδήπνηε άιιν κπνξεί λα ρξεηάδεζαη. Ώλ απνδεηρηεί ε παηξφηεηα, ηφηε ζα αγνξάζσ έλα ζπίηη ζην φλνκά ζνπ φπνπ εζχ επηιέμεηο θαη ζα ζνπ δψζσ κηα κεγάιε δηαηξνθή πνπ ζα ζε εμαζθαιίζεη δηά βίνπ». Σν έθαλε λα θαίλεηαη ηφζν ινγηθφ. Να θαίλεηαη ηφζν απιφ, ψζηε λα κε ρξεηάδεηαη θαλ λα ην ζθεθηεί. Κη εθείλε θνβφηαλ κήλεο ηψξα λα ηνπ κηιήζεη, επεηδή είρε πείζεη ηνλ εαπηφ ηεο φηη ζα απαηηνχζε λα θάλεη έθηξσζε. «ΐιέπεηο, θνχηζνια κία, δελ είκαη ην ηέξαο ησλ εθηξψζεσλ πνπ λφκηδεο φηη είκαη», ηεο είπε, καληεχνληαο ηηο ζθέςεηο ηεο. Έλα δπλαηφ ρηχπεκα ζηελ θεληξηθή πφξηα ηεο πηέξπγαο πξφζθεξε κηα ζηηγκηαία αλαθνχθηζε ζην κπεξδεκέλν κπαιφ ηεο. ΢ην δσκάηην κπήθε κηα ππεξέηξηα θξαηψληαο έλα δίζθν κε θαθέ, κηα ηζαγέξα θαιπκκέλε κε πεηζεηάθη θαη δχν θιηηδάληα. «Βίλαη ληεθαθέίλέ», ηεο εμήγεζε φηαλ έθπγε ε ππεξέηξηα, αθνχ είρε αθνπκπήζεη ην δίζθν ζην θξπζηάιιηλν ηξαπέδη. «΢νπ είπα φηη δε ζέισ ηίπνηα». «Πξέπεη λα παίξλεηο πγξά». «Ώ, ηψξα έγηλεο θαη γηαηξφο; Ή κήπσο έρεηο κηα ζηξαηηά απφ λφζα δηάζπαξηα αλά ηελ πθήιην πνπ ζε θάλνπλ εηδηθφ ζηηο εγθπκνζχλεο;» Σεο έξημε έλα βιέκκα πξνεηδνπνηεηηθφ. Δ Κάξα αξλήζεθε λα ππνθχςεη. «΢πγλψκε. Πεξηκέλεηο λα πηζηέςσ φηη είλαη ε πξψηε θνξά πνπ ζνπ ηίζεηαη ζέκα παηξφηεηαο;» Σν βιέκκα ηνπ ήηαλ αλεμηρλίαζην. «Υξεζηκνπνηψ πάληα πξνθχιαμε». 34


MICHELLE SMART

«Καη πεξηκέλεηο λα αξθεζηψ ζην ιφγν ζνπ πάλσ ζ’ απηφ;» Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζθνηείληαζαλ θη χζηεξα ηα ρείιε ηνπ ζπ- ζπάζηεθαλ. «Αίθαηε αληαπφδνζε». Ήηαλ πξάγκαηη απαξάδεθηα φκνξθνο. Δ Κάξα κάισζε ηνλ εαπηφ ηεο. ΢ε φ,ηη ηελ αθνξνχζε, ε εκθάληζε θαη ε αξξελσπφηεηα ηνπ Σδνπδέπε ήηαλ άλεπ ζεκαζίαο. Αε ζα επέηξεπε ζηηο νξκφλεο ηεο λα πξνθαιέζνπλ πεξηζζφηεξνπο κπειάδεο. Ήηαλ άδηθν πνπ, ελψ εθείλε ζηεθφηαλ φξζηα, έλησζε φηη ν Σδνπδέπε, αξαγκέλνο άλεηνο θαη ραιαξφο ζηνλ θαλαπέ, είρε ην πιενλέθηεκα. Ώξαηέο ζθνχξεο ηξίρεο θαίλνληαλ ζην πάλσ κέξνο ηνπ πνπθακίζνπ ηνπ. Θπκήζεθε ηηο ίδηεο ηξίρεο λα θαιχπηνπλ ην ζηέξλν ηνπ, λα ππθλψλνπλ ζηνπο γξακκσκέλνπο θνηιηαθνχο θνληά ζηνλ αθαιφ θη χζηεξα πην θάησ... Πάληα ςπέθεηε όηι νη ηξίρεο ζην ζηέξλν ηνπ ζα ήηαλ άγξηεο θαη είρε ελζνπζηαζηεί κε ην πφζν απαιέο ζαλ κεηάμη ήηαλ. Ήηαλ ην κφλν καιαθφ πάλσ ηνπ. ΋ια ηα ππφινηπα ήηαλ ζθιεξά... Ξεξνθαηάπηε θαη θφιιεζε ηνπο κεξνχο ηεο κεηαμχ ηνπο γηα λα πλίμεη ηελ έμαςε πνπ θνχλησλε κέζα ηεο. Ο ιαηκφο ηεο μεξάζεθε. Ώλάζεκά ηνλ, ρξεηαδφηαλ έλα πνηφ. Με ζθηγκέλα ηα ρείιε, απνκαθξχλζεθε απφ ηνλ ηνίρν, γέκηζε έλα θιηηδάλη αρληζηφ θαθέ θη χζηεξα θάζηζε ζηνλ θαλαπέ απέλαληη ηνπ. ΢θφπεπε λα θαζίζεη ζηελ άθξε ηνπ, αιιά ήηαλ ηφζν καιαθφο πνπ θφληεςε λα ηελ θαηαπηεί νιφθιεξε. ΐπζίζηεθε κέζα ηνπ, ηα πφδηα ηεο ηηλάρηεθαλ θαη φινο ν θαθέο ρχζεθε πάλσ ηεο. Οχξιηαδε θαη θιφηζεζε ηα πφδηα ηεο, ιεο θη έηζη ζα εκπφδηδε ην θαπηφ πγξφ λα πνηίζεη ην θφξεκά ηεο. Ώκέζσο ν Σδνπδέπε πεηάρηεθε φξζηνο θαη, πεγαίλνληαο θνληά 35


ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΤΖΟΥΖΕΠΕ

ηεο, άξπαμε ην θιηηδάλη απφ ην ρέξη ηεο. «Βίζαη θαιά;» Ώλήκπνξε απφ ηνλ πφλν λα βγάιεη θάηη άιιν εθηφο απφ έλα ιπγκφ, ζήθσζε ηνλ πνδφγπξν ηνπ θνξέκαηνο κέρξη ηνπο κεξνχο ηεο θαη ηνλ αλέκηζε γηα λα δξνζίζεη ηελ ηζνπξνπθιηζκέλε επηδεξκίδα ηεο. Φξνληίδνληαο λα θξαηάεη ην θφξεκα ζε απφζηαζε απφ ην έγθαπκα, θαηέβαζε ηηο καχξεο θάιηζεο ηεο. «Βίζαη θαιά;» επαλέιαβε εθείλνο. Γηα έλαλ αλφεην ιφγν, ε αλεζπρία ζηε θσλή ηνπ ηελ ελφριεζε πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ην έγθαπκα. Δ θαηάιεπθε επηδεξκίδα ηνπ αξηζηεξνχ κεξνχ ηεο είρε γίλεη θαηαθφθθηλε, ην ίδην θαη θάπνηα ζεκεία ζηνλ δεμηφ. Πήξε κηα βαζηά αλάζα. «Πνλάεη». «Σν θαληάδνκαη. Μπνξείο λα πεξπαηήζεηο;» «Γηαηί;» «Βπεηδή πξέπεη λα ξίμνπκε πάλσ ηνπ θξχν λεξφ». Οη κεξνί ηεο -εηδηθά ν αξηζηεξφο- έηζνπδαλ ηφζν πνιχ, πνπ δε ζθέθηεθε θαλ λα δηαθσλήζεη καδί ηνπ. «Έια, ζα ην βάινπκε θάησ απφ ην ληνπο». Μνξθάδνληαο, ηνλ άθεζε λα ηε βνεζήζεη λα ζεθσζεί. Σα πφδηα ηεο έηξεκαλ ηφζν πνιχ πνπ θφληεςε λα πέζεη πίζσ ζηνλ θαλαπέ, αιιά ην ρέξη ηνπ ηελ θξάηεζε φξζηα. Ο Σδνπδέπε ζπλνθξπψζεθε θνπλψληαο ην θεθάιη ηνπ θαη κεηά, πξνηνχ εθείλε ζπλεηδεηνπνηήζεη ηη έθαλε, ηε ζήθσζε ζηα ρέξηα ηνπ, πξνζέρνληαο λα κελ αγγίμεη ηνπο κεξνχο ηεο. «Ώπηφ είλαη πεξηηηφ», δηακαξηπξήζεθε. Μπνξεί λα πνλνχζε, αιιά δε ρξεηαδφηαλ αζηφ. Βμάιινπ, ήηαλ αξθεηά θηιάξεζθε γηα λα μέξεη πφζν γεινίν ζέακα παξνπζίαδε κε ην θφξεκά ηεο καδεκέλν ςειά ζηνπο κεξνχο, απνθαιχπηνληαο ηα πάληα. Οη ειίζηεο θάιηζεο ηεο είραλ πέζεη ζηα γφλαηα ζαλ λα ήηαλ καζεηξηνχια. 36


MICHELLE SMART

«Μάιινλ», ζπκθψλεζε εθείλνο θαζψο δηέζρηδε ην ζαιφλη θαη έκπαηλε ζ’ έλα ζηελφ δηάδξνκν, θξαηψληαο ηε ιεο θαη δχγηδε θάηη παξαπάλσ απφ έλα παηδί. «Ώιιά είλαη πην γξήγνξν θαη πην αζθαιέο απ’ ην λα πξνζπαζήζεηο λα πεξπαηήζεηο». Έηζη φπσο ηελ θξαηνχζε, ην πξφζσπφ ηεο ήηαλ αθξηβψο ζηελ θακπχιε ηνπ κπξνχληδηλνπ ιαηκνχ ηνπ. Σελ θαηέθιπζε κηα έληνλε παξφξκεζε λα θνιιήζεη ην πξφζσπφ ηεο πάλσ ηνπ. Βπηπρψο, ζπγθξαηήζεθε. Ώιιά είρε μεράζεη πφζν φκνξθα κχξηδε, ζαλ ψξηκν θξνχην. ΢ηε ζέζε πνπ βξηζθφηαλ, ε κπξσδηά πιεκκχξηδε ηηο αηζζήζεηο ηεο θαη επηζηξάηεπζε φιε ηε δχλακε ηεο ζέιεζήο ηεο λα κελ ηνλ γιείςεη. Σν κπάλην ηνπ Σδνπδέπε ήηαλ δηπιάζην ζε κέγεζνο απ’ ην ππλνδσκάηηφ ηεο θαη έκνηαδε κε κηληαηνχξα ελφο καχξνπ, άζπξνπ θαη ρξπζάθη παιαηηνχ. Αελ πξφιαβε λα ζαπκάζεη ην κεγαιείν ηνπ. «Θα πξέπεη λα βγάιεηο ην θφξεκά ζνπ», ηεο είπε θαηεβαίλνληαο κεξηθά καξκάξηλα ζθαιηά θαη αθήλνληάο ηε κε πξνζνρή ζηελ άθξε κηαο κπαληέξαο. «Ώπνθιείεηαη». «Θα βξαρεί». «Βίλαη ήδε βξεγκέλν». «΋πσο λνκίδεηο». Γνλάηηζε κπξνζηά ηεο θαη αθνχκπεζε ην ρέξη ηνπ ζην γφλαηφ ηεο. Πξνζπάζεζε λα κελ ηηλαρηεί. «Ση θάλεηο;» «΢νπ βγάδσ ηηο θάιηζεο». Καηέβαζε ηελ πξψηε κέρξη ηνλ αζηξάγαιν. Ώλ θαη εθλεπξίζηεθε κε ηνλ εαπηφ ηεο γηα ηε καηαηνδνμία, έλησζε αλαθνχθηζε πνπ είρε ζπκεζεί λα θάλεη απνηξίρσζε πξηλ απφ ιίγεο κέξεο. «Βίλαη κε θαιηζνδέηεο», ηνπ είπε βαξηαλαζαίλνληαο. Σα άγγηγκα ησλ δαρηχισλ ηνπ ζηελ επηδεξκίδα ηεο έθαηγε ζρεδφλ φζν θαη ν θαθέο. 37


ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΤΖΟΥΖΕΠΕ

«Βίλαη πνιχ ζέμη». «Ώπηφ είλαη απξεπέο». Σα ρείιε ηνπ ζπζπάζηεθαλ. «΢πγλψκε». «Φεχηε». Με ηηο θάιηζεο λα έρνπλ βγεη θαη πεηαρηεί ζην δάπεδν, ν Σδνπδέπε ηε βνήζεζε λα κπεη κέζα ζηελ άδεηα κπαληέξα θαη κεηά έπηαζε ην ληνπο. Σν θξάηεζε θη χζηεξα ην άλνημε. Σν λεξφ πεηάρηεθε κε δχλακε, θαηαβξέρνληαο θαη ηνπο δχν. Ρπζκίδνληαο ηε ξνή, ρακνγέιαζε απηάξεζθα. «΢πλερίδεηο λα ραίξεζαη πνπ δελ έβγαιεο ην θφξεκά ζνπ;» «Ναη». Θα πξνηηκνχζε λα πάζεη ηξίηνπ βαζκνχ εγθαχκαηα, παξά λα κείλεη κπξνζηά ηνπ κε ηα εζψξνπρα. «΢ε έρσ μαλαδεί γπκλή», ηεο ππελζχκηζε πνλεξά, ζηξέθνληαο ην ληνπο ζηνπο κεξνχο ηεο. «΋ρη κε άπιεην θσο». Σν θξχν λεξφ ήηαλ ε κεγαιχηεξε αλαθνχθηζε ηνπ θφζκνπ. Έθιεηζε ηα κάηηα ηεο, έγεηξε ην θεθάιη ηεο πίζσ θαη απφιαπζε ηελ αίζζεζε, αδηαθνξψληαο αλ ην θξχν λεξφ ζπγθεληξσλφηαλ ζηε βάζε ηεο κπαληέξαο, αλεβαίλνληαο κέρξη ηνπο γινπηνχο ηεο. Άμηδε ηνλ θφπν. ΢ηγά ζηγά, ε εξεζηζκέλε επηδεξκίδα ηεο κνχδηαζε. Μφλν φηαλ άλνημε ηα κάηηα ηεο ιίγν αξγφηεξα ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ην θφξεκά ηεο είρε αλέβεη πην ςειά, απνθαιχπηνληαο ην καχξν θηινηάθη ηεο. ΐιέπνληαο ηε ιάκςε ζηα κάηηα ηνπ Σδνπδέπε, θαηάιαβε φηη ην είρε πξνζέμεη. «Ννκίδσ φηη είλαη εληάμεη ηψξα», είπε ζθχβνληαο κπξνζηά θαη θαηεβάδνληαο ην θφξεκα. Βθείλνο έθιεηζε ζθηρηά ηα κάηηα ηνπ γηα λα δηψμεη ηελ εηθφλα. Αελ πέηπρε. Δ ζέα ηνπ βξεγκέλνπ εζσξνχρνπ ηεο θαη ε 38


MICHELLE SMART

αλάκλεζε ηνπ ηη έθξπβε δεκηνχξγεζαλ κέζα ηνπ ηελ ίδηα έμαςε πνπ έβιεπε ζηα μαλακκέλα κάγνπιά ηεο. Έλησζε ην παληειφλη ηνπ ηφζν ζηελφ θαη άβνιν πνπ δελ κπνξνχζε λα αλαζάλεη. Έηξημε ηα δφληηα ηνπ θαη πξφζηαμε ηε δηέγεξζή ηνπ λα ππνρσξήζεη. Έθιεηζε ηε βξχζε, έβαιε ην ληνπο ζηε ζέζε ηνπ θαη έζθπςε πάιη δίπια ηεο, θξνληίδνληαο λα θνηηάδεη κφλν ην πξφζσπφ ηεο. «Οη κεξνί ζνπ πξέπεη λα είλαη εληάμεη -κάιινλ δε ζα βγάινπλ θνπζθάιεο-, αιιά γηα λα είκαζηε ζίγνπξνη, έρσ κηα αινηθή ζην ληνπιάπη ηνπ θαξκαθείνπ γηα λα ηνπο βάιεηο. Θα ζνπ ηε θέξσ θη χζηεξα κπνξείο λα αιιάμεηο. Πνχ έρεηο ηα ξνχρα ζνπ;» «Αελ έθεξα άιια». «Γηαηί φρη;». 'Οπφηε εξρφηαλ ε Κάξα ζηε ΢ηθειία, έκελε ηνπιάρηζηνλ κία εβδνκάδα. «Ήξζα κφλν γηα κία εκέξα». «Ώιήζεηα;» Βθείλνο είρε έξζεη απφ ην Παξίζη κφιηο είθνζη λεπηά πξηλ απφ ηε βάθηηζε, πξνζπαζψληαο λα θαζπζηεξήζεη φζν κπνξνχζε ην αλαπφθεπθην. Αελ είρε θαληαζηεί φηη ζα έθαλε ην ίδην θαη ε Κάξα. «Αελ ήζεια λα ξηζθάξσ λα πσ ηα λέα ζηελ Γθξέηο πξνηνχ πξνιάβσ λα κηιήζσ καδί ζνπ». «Πνιχ επγεληθφ εθ κέξνπο ζνπ». «΋ρη ηδηαίηεξα». Σν πξφζσπφ ηεο ζθίρηεθε. «Ώλεζπρνχζα κήπσο δελ θξαηεζεί θαη ην πεη ζηνλ Λνχθα. Κη εθείλνο κε ηε ζεηξά ηνπ ζα ην έιεγε ζε ζέλα». Σψξα πνπ ην ζθεθηφηαλ, ήηαλ ζίγνπξνο φηη, αλ ην γλψξηδε ε λχθε ηνπ, ζα ηνλ είρε βξεη κε ηελ πξψηε επθαηξία θαη ζα ηνπ ηα είρε ςάιεη. «Θα δεηήζσ απφ ηελ Γθξέηο λα ζνπ δαλείζεη θάπνην ξνχρν...» «Οχηε λα ην δηαλνεζείο». Σνλ θνίηαμε αγξηεκέλε. 39


ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΤΖΟΥΖΕΠΕ

«Έρεηο δίθην. Πνιχ θαθή ηδέα». Ώλ πήγαηλε ζηελ Γθξέηο, ζα έπξεπε λα ηεο εμεγήζεη γηα πνην ιφγν ε θαιχηεξή ηεο θίιε βξηζθφηαλ ζηελ κπαληέξα ηνπ κε εγθαχκαηα ζηνπο κεξνχο, θαη ηφηε ζα κάζαηλαλ φινη γηα ηελ εγθπκνζχλε... «Έρεηο κηιήζεη ζε θάπνηνλ γηα ην κσξφ;» «Μφλν ζηε κεηέξα κνπ, αιιά απηή δε κεηξάεη». «Χξαία», ηεο είπε, αγνοώνηαρ ηο ζθίμηκν ησλ ρεηιηψλ ηεο θαζψο αλέθεξε ηε κεηέξα ηεο. Ώξθεηά είρε λα ζθεθηεί. «Γηαηί ξσηάο; Φνβάζαη κήπσο νη ιαηξεκέλνη ζείνη θαη ζείεο Μαζηξάληδειν πξνζπαζήζνπλ λα καο παληξέςνπλ;» «Μπνξνχλ λα πξνζπαζήζνπλ φζν ζέινπλ», ηεο απάληεζε αδηάθνξα. Ώλ ηνπο δηλφηαλ ε επθαηξία, ζα ηνπο νδεγνχζαλ ζηελ εθθιεζία γξεγνξφηεξα απ’ φ,ηη ηελ είρε αθήζεη έγθπν. Ώλ ηελ είρε αθήζεη εθείλνο έγθπν, δειαδή. Αελ ηνλ έλνηαδε πνπ ήηαλ παξζέλα, δελ ηνλ έλνηαδε πνπ ηαίξηαδαλ νη εκεξνκελίεο -κέρξη λα δεη ηελ αηξάληαρηε απφδεημε φηη αζηφο ήηαλ ν παηέξαο, δε ζα πίζηεπε θαλέλαλ θαη ηίπνηα. «Αελ ππνθχπησ ζε θαλέλαλ». «Οχηε εγψ. Δ πξφηαζή ζνπ λα κείλσ καδί ζνπ είλαη γεινία. Πψο ζηελ επρή ζα πεγαηλνέξρνκαη ζηε δνπιεηά, αλ πξέπεη λα ηαμηδεχσ παληνχ καδί ζνπ; Έρεηο δνπιεηέο ζε φιε ηελ Βπξψπε». «Καη ζηε Νφηηα Ώκεξηθή», επηζήκαλε εθείλνο. «Θα πξέπεη λα παξαηηεζείο απ’ ηε δνπιεηά ζνπ». Πξφζεμε ην ξίγνο ηεο θαη ζπκήζεθε φηη βξηζθφηαλ θάησ απ’ ην παγσκέλν ληνπο επί δέθα ιεπηά. «Έια λα ζε βνεζήζσ λα βγεηο απ’ ηελ κπαληέξα. Θα ζπλερίζνπκε ηνλ θαβγά φηαλ ζα είζαη ζηεγλή θαη δεζηή». «Αελ πξφθεηηαη λα παξαηηεζψ απ’ ηε δνπιεηά κνπ νχηε λα έξζσ λα κείλσ καδί ζνπ». «Βίπα φηη ζα κηιήζνπκε φηαλ ζηεγλψζεηο». 40


MICHELLE SMART

Ο Σδνπδέπε θαηαιάβαηλε πφζν ηελ ελνρινχζε πνπ ήηαλ αλαγθαζκέλε λα ζηεξηρηεί πάλσ ηνπ. Υσξίο λα ηνλ θνηηάδεη, ηνλ άθεζε λα ηε ζεθψζεη φξζηα. Σελ θξάηεζε απφ ηα ρέξηα θαη ηε βνήζεζε λα βγεη απφ ηελ κπαληέξα. Έκνηαδε ζαλ βξεγκέλε γάηα. Ώθφκε θαη ην πξφζσπφ ηεο είρε κνπζθέςεη. ΢πλεηδεηνπνίεζε θαζπζηεξεκέλα φηη ήηαλ δάθξπα πνπ θπινχζαλ ζηα κάγνπιά ηεο. «Κιαηο;» «Κιαίσ επεηδή είκαη ζπκσκέλε. Μνπ θαηέζηξεςεο ηε δσή θαη ηψξα ζέιεηο λα κνπ θαηαζηξέςεηο θαη ην κέιινλ. ΢ε κηζψ». Βθείλνο πήξε κηα κεγάιε πεηζέηα απφ ηελ θξεκάζηξα θαη ηελ ηχιημε γχξσ απ’ ην ηξεκάκελν ζψκα ηεο. «Ώλ κνπ ιεο ηελ αιήζεηα, ηφηε ην κέιινλ ζνπ είλαη εμαζθαιηζκέλν. Θα δψζσ ζε ζέλα θαη ζην κσξφ πεξηζζφηεξα ρξήκαηα απ’ φζα κπνξείηε λα μνδέςεηε». «Αε ζέισ λα γίλσ γπλαίθα πνπ ηε ζπληεξνχλ. Θέισ απιψο απηά πνπ δηθαηνχηαη ην παηδί καο». «Αελ είλαη αλάγθε λα γίλεηο ηέηνηα γπλαίθα. Ώπιψο ζα έρεηο απηή ηελ επηινγή. Ώλ ηο παηδί είλαη δηθφ κνπ, ζα έρεηο ρξήκαηα λα θάλεηο φ,ηη ζέιεηο. Μπνξείο λα πξνζιάβεηο κηα ληαληά -δηάνιε, νιφθιεξε ζηξαηηά απφ ληαληάδεο- θαη λα γπξίζεηο ζηε δνπιεηά ζνπ». Δ Κάξα έηξημε ηα δφληηα ηεο. «Μφλν πνπ δε ζα έρσ δνπιεηά γηα λα γπξίζσ». «Τπάξρνπλ θη άιιεο δνπιεηέο». «΋ρη ζαλ απηή. Έρεηο ηδέα πφζν δχζθνιν είλαη λα κπεηο ζηνλ θφζκν ηεο ηέρλεο ρσξίο δηαζπλδέζεηο;» «Τπάξρνπλ θη άιιεο δνπιεηέο», επαλέιαβε εθείλνο. ΐαζηά κέζα ηνπ έλα θνκκάηη ηνπ είρε γίλεη θφκπνο, αιιά ην αγλφεζε. Έπξεπε λα ην θάλεη. Αε ζα άθελε ηνλ εαπηφ ηνπ λα καιαθψζεη απέλαληη ηεο, φζν επάισηε θη αλ έδεηρλε εθείλε ηε ζηηγκή. 41


ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΤΖΟΥΖΕΠΕ

Δ Λνπίδα είρε δείμεη άπεηξεο θνξέο επάισηε. Καη φια ήηαλ έλα κεγάιν ςέκα θη εθείλνο ήηαλ ην θνξφηδν πνπ ηελ είρε παηήζεη. Κάζε κέξα θνηηαδφηαλ ζηνλ θαζξέθηε θαη έβιεπε ην απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ησλ ςεκάησλ ηεο. Θα κπνξνχζε λα θάλεη πιαζηηθή θαη λα αθαηξέζεη ηελ νπιή. Ώλη’ απηνχ, είρε επηιέμεη λα ηελ αθήζεη γηα λα ηνπ ζπκίδεη λα κελ εκπηζηεχεηαη θαη, θπξίσο, λα κελ αγαπήζεη. «Αελ είζαη αλαγθαζκέλε λα έξζεηο λα κείλεηο καδί κνπ», ηεο είπε. Σεο έζθημε ηελ πεηζέηα γηα λα ηελ θαιχπηεη νιφθιεξε θαη πίεζε ηνλ εαπηφ ηνπ λα κελ θνηηάμεη ηα πγξά κάηηα ηεο. Ώξληφηαλ λα επεξεαζηεί απφ ηε δπζηπρία ζην βιέκκα ηεο. «Μπνξείο λα γπξίζεηο ζηελ Εξιαλδία θαη λα ζπλερίζεηο ηνλ αγψλα ζνπ γηα λα δήζεηο. Ή κπνξείο λα κείλεηο. Ώλ ην θάλεηο, ζα ζε θξνληίζσ. Καη κφιηο γελλεζεί ην παηδί, ζα θάλνπκε ην ηεζη. Ώιιά αλ θχγεηο ηψξα, δε ζα πάξεηο δεθάξα απφ κέλα κέρξη λα απνδεηρηεί φηη είκαη -ή δελ είκαη- ν παηέξαο. Κη αλ επηιέμεηο λα θχγεηο, ζα πξέπεη λα δεηήζεηο δηθαζηηθψο δείγκα DNA απφ κέλα. Με ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα κε βξεηο. ΋πσο μέξεηο, έρσ θαηνηθίεο ζε ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο ρψξεο. Μπνξψ λα ζε δπζθνιέςσ πάξα πνιχ γηα λα κνπ πάξεηο δείγκα». Ήμεξε πφζν παξάινγνο αθνπγφηαλ, αιιά δελ ηνλ έλνηαδε. Αελ είρε ηελ πνιπηέιεηα λα ηνλ λνηάδεη. Ώλ φλησο θπνθνξνχζε ε Κάξα ην παηδί ηνπ, έπξεπε λα θάλεη ηα πάληα γηα λα ην πξνζηαηέςεη, θαη ν κφλνο ηξφπνο γηα λα ην θαηαθέξεη ήηαλ λα ηε ζηξηκψμεη γηα λα δερηεί ηνπο φξνπο ηνπ. Βθηφο απφ ην λα ηε δέζεη θαη λα ηελ θιεηδψζεη ζ’ έλα δσκάηην ρσξίο παξάζπξα, αζηφο ήηαλ ν θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα ηελ έρεη δίπια ηνπ κέρξη ηνλ ηνθεηφ. Αε ζα ξηζθάξηδε λα ράζεη άιιν έλα παηδί.

42


MICHELLE SMART

ΚΕΦΑΛΑΘΟ 4

Δ Κάξα δε ζπκφηαλ λα έρεη ληψζεη πνηέ ηφζν άζρεκα φζν εθείλε ηε ζηηγκή, θαη ήηαλ πολλέρ νη θνξέο πνπ είρε αηζζαλζεί ακεραλία θαη αλαζθάιεηα. Σν γαιάδην πνπθάκηζν ηνπ Σδνπδέπε ηεο έθηαλε σο ηα γφλαηα θαη είρε γπξίζεη ην παληειφλη ηφζεο θνξέο, πνπ ήηαλ ζαλ λα είρε ζηνπο αζηξαγάινπο δπν εμνγθψκαηα. Με έλα δεπγάξη ηεξάζηηα παπνχηζηα ζα γηλφηαλ ηέιεηνο θιφνπλ. Ώθνινπζψληαο ηνλ ζηα κεηαιιηθά ζθαιηά ηνπ ηδεη ηνπ, πίεζε ηνλ εαπηφ ηεο λα αληαπνδψζεη ην ρακφγειν θαη ηνλ θηιηθφ ραηξεηηζκφ ηνπ πιεξψκαηνο. Καλείο δελ έδεημε λα απνξεί κε ηελ παξνπζία ηεο. Πηζαλφηαηα επεηδή ήηαλ ζπλεζηζκέλν λα ζπλνδεχνπλ ηνλ Σδνπδέπε ζηα ηαμίδηα ηνπ άγλσζηεο γπλαίθεο, ζπιινγίζηεθε κε θαθία. Σν ηδεη ήηαλ έλα ηπηάκελν ζπίηη εξγέλε, επελδπκέλν κε ζθνχξν μχιν θαη δέξκα. Έλαο θξνληηζηήο ηε ζπλφδεςε ζηε ζέζε ηεο. Ώπφξεζε φηαλ Σδνπδέπε θάζηζε δίπια ηεο. «Έρεηο λα επηιέμεηο δέθα θαζίζκαηα», ηνπ είπε αγξηεκέλε. «Σν ίδην θη εζχ», αληηγχξηζε εθείλνο, θνπκπψλνληαο ηε δψλε θαη ηεληψλνληαο ηα πφδηα ηνπ. Κνίηαμε ην θηελφ θηλεηφ πνπ θξαηνχζε ζην ρέξη ηεο. «΢ε πνηνλ ζηέιλεηο κήλπκα;» «΢ηελ Γθξέηο». «Ση ζα ηεο πεηο;» «΋ηη ν θνπληάδνο ηεο είλαη ιερξίηεο ρσξίο εζηθέο αξρέο». Ώλαζήθσζε ην θξχδη ηνπ. 43


ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΤΖΟΥΖΕΠΕ

Βθείλε αλαζηέλαμε. «Ώπηφ ήζεια λα γξάςσ, αιιά κέρξη λα μεθαζαξίζνπκε ην νηθνλνκηθφ δελ κπνξψ λα ξηζθάξσ λα ζε πηάζεη θαη λα ζε πλίμεη». «Πνιχ επγεληθφ εθ κέξνπο ζνπ». Σνπ έξημε κηα θαξκαθεξή καηηά θαη έζηεηιε ην κήλπκα. «Σεο δεηάσ ζπγλψκε πνπ έθπγα ρσξίο λα ηελ απνραηξεηήζσ. Σεο ιέσ επίζεο φηη έθπγα καδί ζνπ γηα ην αεξνδξφκην. Κάπνηνο ζα καο είδε λα θεχγνπκε καδί». «΢ε λνηάδεη ηη ζα πεη ν θφζκνο;» Αελ αθνπγφηαλ αλήζπρνο, κάιινλ ζαλ λα έπιεηηε. «΋ρη». Ώο πίζηεπαλ φ,ηη ήζειαλ. Δ αιήζεηα ζα έβγαηλε ζηε θφξα. Πάληα έβγαηλε. Καη φηαλ γηλφηαλ απηφ, ν θφζκνο ζα θαηαιάβαηλε φηη θάησ απφ ην γνεηεπηηθφ, επγεληθφ πεξίβιεκα, ν Σδνπδέπε Μαζηξάληδειν ήηαλ έλα θξηθηφ άηνκν. «Ώπιψο δελ ήζεια λα αλεζπρήζεη ε Γθξέηο». Σεο πέξαζε απ’ ην κπαιφ, θαη φρη γηα πξψηε θνξά, φηη ζα έπξεπε λα είρε δεηήζεη βνήζεηα απφ ηελ Γθξέηο. Τπφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο, ζηελ Γθξέηο ζα είρε απεπζπλζεί, αιιά φηαλ έκαζε φηη ήηαλ έγθπνο, ε Γθξέηο θξπβφηαλ, έρνληαο ηα πξνζσπηθά ηεο πξνβιήκαηα. Έηζη ην είρε πεη ζηε κεηέξα ηεο, αιιά θη εθείλε είρε λα αληηκεησπίζεη κηα αθφκε απηζηία ηνπ δεχηεξνπ ζπδχγνπ ηεο, νπφηε δελ είρε δείμεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. ΋ρη φηη πεξίκελε νηηδήπνηε άιιν απφ ηε γπλαίθα πνπ ηελ είρε γελλήζεη. Όζηεξα, φκσο, ν Λνχθα είρε εληνπίζεη ηελ Γθξέηο θαη ηψξα ήηαλ πάιη ηξειά εξσηεπκέλνη θαη δνχζαλ κέζα ζ’ έλα ζχλλεθν επηπρίαο. Θα ήηαλ ε ηδαληθή επθαηξία λα δεηήζεη βνήζεηα. Δ Γθξέηο ζα ηεο έδηλε ρξήκαηα θαη νηηδήπνηε άιιν ρξεηαδφηαλ, ρσξίο λα θάλεη εξσηήζεηο. Ώιιά ε Κάξα δε ζα κπνξνχζε λα ην θξαηήζεη κέζα ηεο, ε ζιηβεξή ηζηνξία ζα έβγαηλε ζηε θφξα θαη έλαο Θεφο ήμεξε ηη ζα ζπλέβαηλε. Οχησο ή άιισο, ην παηδί ηεο δελ ήηαλ επζχλε ηεο θίιεο ηεο. 44


MICHELLE SMART

Ήηαλ ηνπ Σδνπδέπε. Καη δελ είρε πξνθαιέζεη ε Γθξέηο απηφ ην ράιη. Ώπηφ ήηαλ θαηφξζσκα ηεο Κάξα. Καη ηνπ αλεχζπλνπ πιετκπφη, θπζηθά. Ήηαλ πνιχ αξγά πηα λα πάεη ζηελ Γθξέηο. Ο Σδνπδέπε ζίγνπξα ζα απεπζπλφηαλ ζηνλ Λνχθα, ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ ζα αζθνχζε πίεζε ζηελ γπλαίθα ηνπ λα κε βνεζήζεη ηελ Κάξα νηθνλνκηθά. Καη ε Γθξέηο ήηαλ ηφζν εξσηεπκέλε, πνπ πηζαλφηαηα ζα ππνρσξνχζε, δηαθνξεηηθά ζα δεκηνπξγνχληαλ θάπνηα δπζαξέζθεηα κεηαμχ ηνπο. Βμαηηίαο ηνπ Σδνπδέπε, δελ κπνξνχζε λα ζηξαθεί ζην κφλν άηνκν πνπ είρε αλάγθε. Ο θξνληηζηήο, πνπ ζπλέρηδε ηνλ έλεγσό ηος θαη έθαλε πσο δελ άθνπγε ηε ζπδήηεζή ηνπο, ηειηθά εμαθαλίζηεθε ζηε δηπιαλή θακπίλα. «Πψο είλαη νη κεξνί ζνπ;» ξψηεζε ν Σδνπδέπε, πνπ δελ έδεηρλε λα ηνλ έρεη ελνριήζεη θάηη. «΋ρη πνιχ άζρεκα». Δ αινηθή πνπ ηεο είρε δψζεη ήηαλ πξαγκαηηθφ βάιζακν. Σεο είρε δψζεη επίζεο κηα κεκβξάλε γηα λα ηε βάιεη απφ πάλσ. Βίρε δείμεη ηφζν... Βλδηαθέξνλ δελ ήηαλ ε ζσζηή ιέμε, αιιά ήηαλ φ,ηη πιεζηέζηεξν ζηνλ ηξφπν πνπ θξφληηζε ηα ηξαχκαηά ηεο. ΋ρη φηη είρε δείμεη θαη ζηε δηθή ηεο θξνληίδα ηελ ίδηα πεξίζθεςε. Πψο ήηαλ δπλαηφ θάπνηνο λα είλαη ηφζν αβξφο θαη ηελ ίδηα ζηηγκή ηφζν αδηάθνξνο; Ώπηφο ήηαλ ελ κέξεη ν ιφγνο πνπ είρε ράζεη ηνλ έιεγρν θαη είρε βάιεη ηα θιάκαηα. «Θα πξέπεη λα βγάιεηο ην παληειφλη. ΢ίγνπξα δελ είλαη θαιφ λα ηξίβεηαη ην χθαζκα πάλσ ζην ηξαχκα». «Μηα ραξά είλαη». Αελ ππήξρε πεξίπησζε λα βγάιεη ηα ξνχρα ηεο, αθφκε θη αλ βξηζθφηαλ δέθα κηιηά καθξηά ηνπ. Σν αεξνπιάλν άξρηζε λα ηξνρνδξνκεί ζην δηάδξνκν. Δ Κάξα θνίηαμε έμσ, ληψζνληαο έλαλ θφκπν ζην ιαηκφ. 45


ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΤΖΟΥΖΕΠΕ

Ήηαλ θαζαξή ηξέια φιν απηφ. «΢ε παξαθαιψ, Σδνπδέπε, άζε κε λα γπξίζσ ζην Ανπβιίλν, γηα δχν κέξεο έζησ, λα βάισ ηα πξάγκαηα ζε ηάμε». Βίραλ ηζαθσζεί γη’ απηφ ην ζέκα ηξεηο θνξέο ηελ ηειεπηαία ψξα. «Ώπνθιείεηαη. Ώχξην ζα έρσ φιε ηελ εκέξα δνπιεηά θαη ην βξάδπ έλα επαγγεικαηηθφ δείπλν». «Ναη, αιιά εγψ δελ έρσ. Τπνηίζεηαη φηη ζα πξέπεη λα είκαη ζηε δνπιεηά!» «Θα έξζεηο καδί κνπ ζηε ζπλάληεζε». Δ Κάξα πήξε κηα βαζηά αλάζα. Δ πίεζή ηεο δε ρξεηαδφηαλ πεξηζζφηεξε επηβάξπλζε. «΋πσο ζνπ εμήγεζα, απηή ε εβδνκάδα είλαη γεκάηε ξαληεβνχ». «Θα πξέπεη λα πεξηκέλσ κέρξη ην ΢αββαηνθχξηαθν γηα λα πάσ ζπίηη κνπ;» ξψηεζε έληξνκε. «Φνβάκαη πσο έλα ηαμίδη ζην Ανπβιίλν δελ είλαη ζην πξφγξακκα γηα ην άκεζν κέιινλ». «Ώζηεηεχεζαη;» «Μπνξείο λα θάλεηο ηηο απαξαίηεηεο ζπλελλνήζεηο κε άιια κέζα». «Αειαδή, λα ππνβάισ ηελ παξαίηεζή κνπ κε e-mail;» Ώλαζήθσζε ηνπο ψκνπο ηνπ. «Ώπφ ζέλα εμαξηάηαη πψο ζα ην ρεηξηζηείο». «Θα ήζεια λα ην ρεηξηζηψ κελ αθήλνληαο ηε δνπιεηά κνπ», ηνπ είπε ζπκσκέλε. «Ώιιά κηα θαη πξέπεη λα παξαηηεζψ, ζα πξνηηκνχζα λα ην πσ ζηνλ εξγνδφηε κνπ πξφζσπν κε πξφζσπν». «Ώληηιακβάλνκαη φηη ζνπ είλαη δπζάξεζην, αιιά αλ, φπσο ιεο, ην κσξφ είλαη δηθφ κνπ, ζα απνδεκησζείο γηα θάζε ηαιαηπσξία». 46


MICHELLE SMART

«Καη νη ζπγθάηνηθνί κνπ; Θα απνδεκησζνχλ θη απηέο;» Σν κέησπφ ηνπ δάξσζε. «Σηο αθήλσ κεηέσξεο. Ώλ δελ πάσ ζην Ανπβιίλν, δελ κπνξψ λα αδεηάζσ ην δσκάηηφ κνπ γηα λα κπνξέζνπλ λα βξνπλ άιιε ζπγθάηνηθν ζηε ζέζε κνπ». «Αελ είλαη πξφβιεκα απηφ. Μπνξψ λα ζηείισ θάπνηνλ εθεί λα αδεηάζεη ην ρψξν». «Αε ζα ην θάλεηο!» Αελ ήζειε ζε θακία πεξίπησζε έλαλ άγλσζην λα ζθαιίδεη ηα ζπξηάξηα κε ηα εζψξνπρά ηεο. Κιείλνληαο ηα κάηηα ηεο, άθεζε αξγά κηα αλάζα. Ήηαλ ηφζν απαζρνιεκέλνη κε ηνλ θαβγά ηνπο, πνπ δελ είρε πξνζέμεη ην ηδεη λα απμάλεη ηαρχηεηα. Ξαθληθά ην ζηνκάρη ηεο αλαθαηεχηεθε θαη έγεηξε πίζσ. Σν αεξνπιάλν απνγεηψζεθε. Πήξε άιιε κηα αλάζα. «Ώλ επηθνηλσλήζσ κε ηηο ζπγθαηνίθνπο κνπ θαη ηνπο δεηήζσ λα καδέςνπλ ηα πξάγκαηά κνπ, κπνξείο λα ζηείιεηο θάπνηνλ λα ηα πάξεη;» «Φπζηθά». «Μπνξνχλ λα κνπ ηα θέξνπλ αχξην ην πξσί;» «Γηαηί ηφζν ζχληνκα;» «Βπεηδή δελ έρσ ηίπνηα καδί κνπ, εθηφο απφ ηελ ηζάληα κνπ θαη κηα κάζθαξα. Υξεηάδνκαη ηα πξάγκαηά κνπ». «Έρσ ήδε θαλνλίζεη λα παξαδνζνχλ θαηλνχξηα ξνχρα γηα ζέλα ζην ζπίηη». Φπζηθά. Γηα έλα άηνκν ηφζν λσρειηθφ, ν Σδνπδέπε απνδεηθλπφηαλ εμαηξεηηθά απνηειεζκαηηθφο. «Θέισ ηα δηθά κνπ πξάγκαηα». «Καη ζα ηα έρεηο. ΢χληνκα». «Πφζν ζχληνκα;» «΢χληνκα. Καη ζα θξνληίζσ νη ζπγθάηνηθνί ζνπ λα απνδεκησζνχλ επαξθψο γηα ηα ρακέλα ελνίθηά ζνπ». «Χξαία». Δε θα έλεγε εςσαπιζηώ. 47


ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΤΖΟΥΖΕΠΕ

Σν ζηνκάρη ηεο αλαθαηεχηεθε πάιη θαη άξρηζε λα παίξλεη βαζηέο αλάζεο απφ ηε κχηε. «Βίζαη θαιά;» Αελ ήζειε λα ηνλ αθνχεη αλήζπρν. «Βίκαη έγθπνο. Ο παηέξαο ηνπ παηδηνχ αξλείηαη λα αλαγλσξίζεη φηη είλαη δηθφ ηνπ ρσξίο ηεζη, θη φκσο ζεσξεί απνδεθηφ λα αθήζσ ηε δνπιεηά κνπ -κηα δνπιεηά πνπ ιαηξεχσ- θαη ηηο ζπγθαηνίθνπο κνπ θαη λα ηξηγπξλάσ αλά ηελ πθήιην καδί ηνπ ζαλ παιιαθίδα ηνπ. Βπηπιένλ, δελ έρσ καδί κνπ νχηε ξνχρα νχηε θαιιπληηθά. Οπφηε, λαη. ΋ια είλαη ηέιεηα». Σα παλέκνξθα γαιάδηα κάηηα ηνπ ζθνχξπλαλ πεξηζζφηεξν θαη δάξσζαλ απφ επζπκία. «Παιιαθίδα κνπ, ε; Ξέξεηο ηη είλαη παιιαθίδα;» Σα κάγνπιά ηεο έγηλαλ θαηαθφθθηλα. «Ήηαλ γηα λα ηνλίζσ ηε δπζηπρία κνπ, φρη ηελ πξαγκαηηθφηεηα». «΢ηελ νπζία, ε παιιαθίδα είλαη ε εξσκέλε ελφο άλδξα». «Σν γλσξίδσ απηφ». «Ο άλδξαο πιεξψλεη φινπο ηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο παιιαθίδαο ηνπ, ηεο αγνξάδεη ζπίηη...» «ΐαζηθά, ε παιιαθίδα αλαιακβάλεη ηε δηαζθέδαζε ελφο άλδξα, φηαλ εθείλνο βαξηέηαη ηε ζπληξνθηά ηεο ζπδχγνπ ηνπ», ηνλ δηέθνςε. «Αεδνκέλνπ, φκσο, φηη εζχ δελ έρεηο ζχδπγν, δελ κπνξψ λα γίλσ παιιαθίδα ζνπ». Μηα ιάκςε θάλεθε ζηα κάηηα ηνπ. «Ώ, αθνχ δελ έρσ ζχδπγν, κήπσο απηφ ζεκαίλεη φηη ζα είζαη ε απνθιεηζηηθή κνπ πεγή δηαζθέδαζεο;» «Καιχηεξα λα θάσ ζθνπιήθηα». «Μπνξψ λα ζθεθηψ θάηη θαιχηεξν λα θ...» «Με ζπλερίζεηο. Ώξθεηή λαπηία ληψζσ ήδε». Βθείλνο γέιαζε. «Βγψ δελ ηα ζπκάκαη έηζη ηα πξάγκαηα». «Πξφζερε, αιιηψο ζα θάλσ εκεηφ». Ώιιά φρη εμαηηίαο ησλ 48


MICHELLE SMART

αλακλήζεσλ απφ ηε λχρηα πνπ είραλ πεξάζεη καδί. Ώπηέο ηελ αλαζηάησλαλ κε εληειψο δηαθνξεηηθφ ηξφπν. ΋ρη, ε αλαθαησζνχξα ζην ζηνκάρη ηεο ήηαλ επεηδή είρε δαιηζηεί. Έθιεηζε ηα κάηηα ηεο θαη πήξε κηα βαζηά αλάζα. Ο Σδνπδέπε γχξηζε θαη ηελ θνίηαμε. Ήηαλ φλησο απίζηεπηα ζέμη, αθφκε θη φηαλ ην πξφζσπφ ηεο κφξθαδε. Ώιιά δε ζα ην μαλάθαλε. Ώλ θιέξηαξε καδί ηεο, ζα πήγαηλε γπξεχνληαο γηα κπειάδεο. Ώξθεηά πξνβιήκαηα είραλ ήδε λα ιχζνπλ. Άλνημε ην έλα ηεο κάηη. «Ση;» «΢πγλψκε;» «Έρεηο ην βιέκκα ζνπ θαξθσκέλν πάλσ κνπ». «Αελ κπνξεί έλαο άλδξαο λα θνηηάδεη κηα φκνξθε γπλαίθα;» Βληάμεη, πήγαηλε γπξεχνληαο, αιιά ε Κάξα ήηαλ φκνξθε φηαλ ζχκσλε, φζν θιηζέ θη αλ αθνπγφηαλ απηφ. «Βίκαη έγθπνο», ηνπ πέηαμε. «Βίζαη επίζεο απίζηεπηα ζέμη. Έλαο άλδξαο ζα πξέπεη λα είλαη αλάπεξνο απφ ηε κέζε θαη θάησ γηα λα κε ζε πνζεί. Ώιιά κε θνβάζαη, δελ πξφθεηηαη λα ζνπ ηελ πέζσ». Παξ’ φια απηά, έλησζε έλα ζθίμηκν ρακειά ζηελ θνηιηά ηνπ θαη θφληεςε λα βνγθήμεη απφ ηνλ παξαινγηζκφ ηεο θαηάζηαζεο Δ Κάξα ηνλ απερζαλφηαλ. ΋ζν πνιχ θη αλ ηελ πνζνχζε αθφκε θαη, ππνςηαδφηαλ, ηνλ πνζνχζε θη εθείλε, πξνηηκνχζε ηηο γπλαίθεο πνπ δε κηζνχζαλ αθφκε θαη ην άθνπζκα ηνπ νλφκαηνο ηνπ. ΋ζν γηα ην ζεμ κεηαμχ ηνπο... ηίπνηα θαιφ δε ζα έβγαηλε. Ήδε ηνλ είρε βάιεη ζε κεγάινπο κπειάδεο, φπσο αθξηβψο πεξίκελε φηη ζα ηνλ έβαδε ην ζεμ κε ηελ Κάξα -απηφο ήηαλ ν ιφγνο πνπ είρε θξαηεζεί ζην παξειζφλ ζεμνπαιηθά ζε απφζηαζε απφ εθείλε. ΢ηνλ δηθφ ηνπ θχθιν, ην ζεμ γηλφηαλ ειεχζεξα θαη ρσξίο λα απαηηεί δεζκεχζεηο. Σνπ άξεζε έηζη. Γιίησλε απφ δπζάξεζηα 49


ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΤΖΟΥΖΕΠΕ

κπιεμίκαηα θαη αθφκε πην δπζάξεζηνπο απνραηξεηηζκνχο. ΋ινη γλψξηδαλ πνχ βάδηδαλ, θαλείο δελ πιεγσλφηαλ θαη φινη ήηαλ επραξηζηεκέλνη. «Υαίξνκαη πνπ ην αθνχσ», ηνπ είπε εηξσληθά. «Άζε κε λα καληέςσ -ηψξα πνπ δε ρξεηάδεζαη ηίπνηα απφ κέλα, δελ είλαη αλάγθε λα πξνζπνηείζαη». «Ση ελλνείο;» «Πνηέ δε κε ήζειεο ζην παξειζφλ, πξνηνχ πξνθχςεη ην ζέκα ηνπ θηλεηνχ κνπ». «Ώληηζέησο, θνχηζνια κία, πάληα ζε έβξηζθα απίζηεπηα ειθπζηηθή». «Βίκαη ζίγνπξε φηη βξίζθεηο θάζε γπλαίθα ειθπζηηθή. Ώπηφ πνπ ιέσ είλαη φηη πνηέ δελ πφζεζεο εκέλα πξνζσπηθά». «΢ε πνζνχζα, αιιά έηξεκα ηε λχθε κνπ. Ώλ ηνικνχζα λα θάλσ θάηη καδί ζνπ, ζα κε έδελε γπκλφ ζε έλα δέληξν». Παξά ηε ζέιεζή ηεο, ε Κάξα ρακνγέιαζε. Ο Σδνπδέπε ήηαλ ε αηηία ηνπ ζηξεο ηεο, αιιά κε θάπνηνλ ηξφπν θαηάθεξλε λα εμαθαλίδεη έλα κεγάιν ηνπ θνκκάηη. Ο θφπαλνο. «Θα ήζεια πνιχ λα ην δσ απηφ». «Μελ αλεζπρείο. Ώλ ηειηθά ην κσξφ είλαη δηθφ κνπ, είκαη ζίγνπξνο φηη, κφιηο ην κάζεη ε Γθξέηο, ζα έρεηο ηελ επθαηξία». «Σν αλ δελ πθίζηαηαη. Σν κσξφ είλαη δηθφ ζνπ». «Ο ρξφλνο ζα ην δείμεη». Ώλαζήθσζε ην θξχδη ηνπ θαη κηα ξπηίδα θάλεθε ζην κέησπφ ηνπ. «Ώλ είλαη φλησο παηδί κνπ, ζα πξέπεη λα αλεζπρψ κήπσο εκθαληζηεί ν ζπκσκέλνο παηέξαο ζνπ ζην θαηψθιη κνπ;» «Αεδνκέλνπ φηη είλαη απψλ, απηφ είλαη ην ηειεπηαίν γηα ην νπνίν ζα πξέπεη λα αλεζπρείο». Βθείλνο αλαθάζηζε θαη ηελ επζπκία ηνπ αληηθαηέζηεζε ε ακεραλία. «Χ, ιππάκαη. Αελ ήμεξα φηη έρεηο ράζεη θη εζχ ηνλ παηέξα ζνπ». 50


MICHELLE SMART

Δ Κάξα ζθέθηεθε φηη ήηαλ ε πξψηε θνξά κέζα ζηε κέξα πνπ ν Σδνπδέπε έδεηρλε εηιηθξηλή κεηακέιεηα. «Ο παηέξαο κνπ δελ έρεη πεζάλεη», ηνπ εμήγεζε, θαζψο ζπκφηαλ φηη ν δηθφο ηνπ είρε πεζάλεη πάλσ απφ δέθα ρξφληα πξηλ. Βθείλνο θάλεθε κπεξδεκέλνο. «Σφηε ζίγνπξα ζα ζέιεη λα κε απνθεθαιίζεη θαη λα παίμεη κε ην θεθάιη κνπ πνδφζθαηξν». Αελ κπφξεζε λα ζπγθξνηήζεη ην πηθξφ ρακφγειν ζηα ρείιε ηεο, παξφιν πνπ βίσλε ην ζπλεζηζκέλν ζθίμηκν ζηελ θνηιηά πνπ έλησζε φπνηε ζθεθηφηαλ ηνλ παηέξα ηεο. «Βίκαη ζίγνπξε φηη ππάξρνπλ πνιινί παηεξάδεο πνπ ζα ήζειαλ φζν ηίπνηα ζηνλ θφζκν λα ζνπ πξνθαιέζνπλ ζσκαηηθή δεκηά, αιιά ζε δηαβεβαηψλσ φηη ν δηθφο κνπ δελ είλαη έλαο απ’ απηνχο». «Γηαηί φρη; Κάζε παηέξαο πξέπεη λα θξνληίδεη ην παηδί ηνπ». «Ο παηέξαο κνπ δελ έθαλε πνηέ ηνλ θφπν λα δηαβάζεη ηηο νδεγίεο». Μφλν ηα ρξφληα δήζελ αδηαθνξίαο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα έπλημαλ ηελ πηθξία απφ ηε θσλή ηεο, σζηφζν ην ζθίμηκν ζην ζηνκάρη ηεο εληάζεθε, θαη ε λαπηία πνπ ήδε έλησζε απφ ην αεξνπιάλν επηδείλσζε ηελ θαηάζηαζε. Πάληα φηαλ ζπδεηνχζε γηα ηνλ παηέξα ηεο έλησζε πνιχ πιεγσκέλε. «Πίζηεςέ κε, αλ ζε ζπλαληνχζε, πηζαλφηαηα ζα ζε ρηππνχζε θηιηθά ζηνλ ψκν θαη ζα επέκελε λα ζε θεξάζεη κηα κπίξα». Παξά ηνλ ηξφπν δσήο ηνπ θαη ηε θήκε ηνπ, ν Σδνπδέπε ήμεξε θαιά πσο, αλ είρε κηα θφξε θαη θάπνηνο άλδξαο ηελ είρε εμαπαηήζεη θαη ηελ είρε αθήζεη έγθπν, ζα ήζειε λα ηνπ πάξεη ην θεθάιη. ΋ρη φηη παξαδερφηαλ πσο είρε αθήζεη έγθπν ηελ Κάξα. ΋ρη αθφκα. ΋ρη κέρξη λα απνδεηρηεί κε ην ηεζη DNA. Καη κέρξη λα απνδεηρηεί, δε ζα άθελε ηνλ εαπηφ ηνπ λα ζθεθηεί απηφ ην παηδί ζαλ θάηη πεξηζζφηεξν απφ έλα έκβξπν. Μεηά απ’ φζα ηνπ είρε θάλεη ε Λνπίδα, απηή ήηαλ κηα απαξαίηεηε πξάμε 51


ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΤΖΟΥΖΕΠΕ

απηνπξνζηαζίαο. Σν κπαιφ ηνπ γχξηζε δέθα ρξφληα πίζσ, ηφηε πνπ θνίηαδε έλα άιιν ππεξερνγξάθεκα πξνζπαζψληαο λα δηαθξίλεη ην θεθάιη θαη κηθξνζθνπηθά άθξα ιίγν κεγαιχηεξα απφ θαζφιη. Σα ζπλαηζζήκαηα πνπ είρε ληψζεη κε ην ππεξερνγξάθεκα ήηαλ ηα πην έληνλα πνπ είρε βηψζεη πνηέ. Ήηαλ ζπγθινληζηηθφ. Βίρε ληψζεη έηνηκνο λα βάιεη ηα θιάκαηα. Φαληαδφηαλ ηελ έληαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ, αλ είρε επηηξαπεί ζ’ απηή ηε κηθξή δσή λα αλαπηπρζεί θαη λα γελλεζεί. Ώιιά δελ είρε επηηξαπεί ζ’ απηή ηε κηθξή δσή λα αλαπηπρζεί θαη λα γελλεζεί, έλα γεγνλφο πνπ είρε εγθαηαζηαζεί κέζα ηνπ ζαλ δειεηήξην... Αελ κπνξνχζε λα δηαλνεζεί λα έρεη έλα παηδί θαη λα είλαη ηφζν απνζηαζηνπνηεκέλνο ψζηε λα κε λνηάδεηαη αλ ην είρε εθκεηαιιεπηεί θαη πιεγψζεη θάπνηνο. Μπνξεί λα ήηαλ ε «ξεδέξβα» ηεο νηθνγέλεηαο, αιιά πνηέ δελ ακθέβαιιε γηα ηελ αγάπε ησλ γνληψλ ηνπ. Ώπηφ πνπ δελ κπφξεζε πνηέ λα θεξδίζεη ήηαλ ν ζεβαζκφο ηνπο. Μπνξνχζε λα θαληαζηεί πψο ζα αληηδξνχζε ν αδειθφο ηνπ αλ θάπνηνο πιήγσλε ηε Λίιη. Πηζαλφηαηα, απηφ ην άηνκν λα κελ πεξπαηνχζε πνηέ μαλά. Δ Κάξα πξέπεη λα θαηάιαβε ηε ξνή ησλ ζθέςεψλ ηνπ, γηαηί ην πξφζσπφ ηεο είρε αιινησζεί απφ έλα κνξθαζκφ. «Ξέξεηο θάηη, ηψξα πνπ ην ζθέθηνκαη, εζχ θαη ν παηέξαο κνπ κνηάδεηε απίζηεπηα. Βίλαη γφεο, αθξηβψο φπσο θη εζχ. Ίζσο ζα έπξεπε λα ζνπ ηνλ ζπζηήζσ -λα αληαιιάμεηε ζπκβνπιέο». Υξεηάζηεθε κεγάιε δχλακε γηα λα δηαηεξήζεη ην ρακφγειφ ηνπ. «Γηαηί έρσ ηελ αίζζεζε φηη κε έρνπλ πξνζβάιεη;» «Βπεηδή δελ είζαη ηφζν αλφεηνο φζν θαίλεζαη, κήπσο;» Πξνηνχ πξνιάβεη λα αληηδξάζεη ζηε δεχηεξε πξνζβνιή, ε Κάξα ζεθψζεθε φξζηα. «Ώλ δε ζε πεηξάδεη, πάσ λα μαπιψζσ ζηνλ θαλαπέ γηα λα θνηκεζψ ιίγν. Να ππνζέζσ φηη ζα κε 52


MICHELLE SMART

μππλήζεη θάπνηνο απφ ηνπο θξνληηζηέο γηα ηελ πξνζγείσζε;» Έδεηρλε φλησο θνπξαζκέλε. Σφζν πνπ ζπγθξφηεζε ηελ απάληεζε θαη νπνηαδήπνηε άιιε εξψηεζε γηα ηνλ παηέξα ηεο. Βίηε ηνπ άξεζε είηε φρη, ήηαλ έγθπνο θαη ηψξα πνπ ηελ είρε βάιεη ζηε δσή ηνπ, ε πγεία ηεο ήηαλ δηθή ηνπ επζχλε. Σν ήδε ρινκφ πξφζσπφ ηεο είρε ράζεη εληειψο ην ρξψκα ηνπ. Έλησζε έλα ζθίμηκν πνπ ζα κπνξνχζε λα εξκελεπηεί ζαλ αλεζπρία. «Ώηζζάλεζαη θαιά; ΢σκαηηθά, ελλνψ», πξφζζεζε, πξνηνχ εθείλε αξρίζεη λα ηνλ βνκβαξδίδεη γηα ην θαθφ πνπ ηεο είρε θάλεη. «Νηψζσ κηα αλαγνχια. Ώιιά κε θνβάζαη, δελ είλαη ηφζν ζνβαξή ψζηε λα αλεζπρείο γηα ηηο ηαπεηζαξίεο ζνπ». Σελ θνίηαδε θαζψο πήγαηλε ζηνλ θαλαπέ, ζηεξηδφκελε ζε θάζεηεο βήκα ζε θάηη ζηαζεξφ. *** Δ Κάξα μχπλεζε απφ έλα ρηχπεκα ζηελ πφξηα. Αελ είρε εθείλε ηελ αίζζεζε απνπξνζαλαηνιηζκνχ πνπ βίσλε ζπρλά φηη θνηκφηαλ ζε μέλν ρψξν. Πξνηνχ θαλ αλνίμεη ηα κάηηα ηεο, ήμεξε πνχ αθξηβψο βξηζθφηαλ. ΢ην ζπίηη ηνπ Σδνπδέπε. Γηα ηελ αθξίβεηα, ζηνλ μελψλα ηνπ ζπηηηνχ ηνπ ζην Παξίζη. ΢ην ππφινηπν ηεο πηήζεο κέρξη ην αεξνδξφκην ΢αξι ληε Γθνι, έθαλε φηη θνηκφηαλ. Ήηαλ ζίγνπξα θαιχηεξν απ’ ην λα θνπβεληηάδεη καδί ηνπ. Σνλ είρε αγλνήζεη θαζψο έθεπγαλ απφ ην αεξνδξφκην, ην ίδην θαη ζηε δηαδξνκή κέρξη ην ζπίηη ηνπ, θαη παξίζηαλε ηελ θνπθή φηαλ έθηαζαλ εθεί, ζηελ πεληαψξνθε κνλνθαηνηθία ζε έλα αθξηβφ πξνάζηην ηνπ Παξηζηνχ. Παξίζηαλε επίζεο ηε κνπγθή. Βίρε ζθίμεη ηφζν πνιχ ηα ρείιε ηεο φηαλ ηεο έδεημαλ ην δσκάηηφ ηεο, πνπ ήηαλ ζαλ λα ηα είρε θνιιήζεη κε θφιια. Ή απηφ ζα 53


ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΤΖΟΥΖΕΠΕ

έθαλε ή ζα ηελ έβιεπε ν Σδνπδέπε λα κέλεη άθσλε απφ ηελ νκνξθηά ηνπ ζπηηηνχ. Γηα ζπίηη πνπ είρε αγνξαζηεί γηα λα εθζέζεη ηε ζπιινγή ηνπ έξγσλ ηέρλεο -θαη ήηαλ φζν εληππσζηαθή ηε θαληαδφηαλ-, αλέδηδε κηα εθπιεθηηθή αίζζεζε ζαιπσξήο. Ώιιά απηφ δε ζα ην έιεγε ζηνλ Σδνπδέπε. Αελ ήζειε λα ζθεθηεί φηη ηεο άξεζε νηηδήπνηε δηθφ ηνπ, νχηε θαλ ην ζπίηη ηνπ. Δ θνπβέληα γηα ηνλ παηέξα ηεο ην είρε πξνθαιέζεη απηφ. Ο παηέξαο ηεο, ν γφεο, ν άλδξαο πνπ κπνξνχζε λα θάλεη φιεο ηηο γπλαίθεο λα ηνλ ζπγρσξνχλ μαλά θαη μαλά, λα πηζηεχνπλ φηη ηα ιάζε ηνπ ήηαλ ζηελ νπζία δηθά ηνπο. Βίρε πάληα ηελ αίζζεζε φηη γνεηεία ηνπ Σδνπδέπε ήηαλ δηαθνξεηηθή απφ ηνπ παηέξα ηεο. Αελ ήηαλ νχηε άζιηνο νχηε αηεκέιεηνο φπσο ν παηέξαο ηεο. Χζηφζν, απηφ πνπ είρε ήηαλ ε ηθαλφηεηα λα ηελ θάλεη λα ζέιεη λα ηνλ πηζηέςεη. Ήζειε λα πηζηέςεη φηη ν Σδνπδέπε ηελ έβιεπε ζαλ θάηη πεξηζζφηεξν απφ ζεμ ηεο κηαο βξαδηάο. ΢ην αεξνπιάλν είρε ληψζεη λα καιαθψλεη απέλαληη ηνπ, ην ππέξνρν, αλέκειν ρακφγειφ ηνπ έιησλε ζηγά ζηγά ηηο άκπλεο ηεο. Καη ην ρεηξφηεξν ήηαλ ηα απξφζκελα βάζε πνπ είρε δεη ζηα κάηηα ηνπ. Γηα ιίγεο ζηηγκέο ζα νξθηδφηαλ φηη είρε δεη πφλν κέζα ηνπο, θάηη ζθνηεηλφ, θάηη πνπ έδεηρλε φηη ππήξραλ πεξηζζφηεξα κέζα ηνπ απ’ φζα θαίλνληαλ ζηελ επηθάλεηα. Βίρε πηζηέςεη φηη είρε δηαθξίλεη πεξηζζφηεξα πάλσ ηνπ εθείλν ην ΢αββαηνθχξηαθν ζην Ανπβιίλν πνπ ηελ είρε μεινγηάζεη. Καη είραλ απνδεηρηεί φια ςέκαηα. ΋πσο ήηαλ ςέκα θαη νηηδήπνηε έβγαηλε απφ ην ζηφκα ηνπ παηέξα ηεο. Ο Σδνπδέπε ήηαλ απ’ ην ίδην θαινχπη. Κάηη πνπ θαιά ζα έθαλε λα ην ζπκάηαη. Ώλαθάζηζε θαη έηξηςε ηα κάηηα ηεο. Ώθνχζηεθε θαη δεχηεξν ρηχπεκα. «Μαληκνπαδέι Νηειέηλη;» είπε πληρηά κηα γπλαηθεία θσλή. «Ξχπληα είκαη», θψλαμε θαζψο ζεθσλφηαλ απ’ ην θξεβάηη. ΋ζν 54


MICHELLE SMART

θη αλ δελ ήζειε λα ην παξαδερηεί, απηφ ην θξεβάηη ήηαλ ην πην αλαπαπηηθφ πνπ είρε θνηκεζεί. Σν πφκνιν γχξηζε θαη κπήθε κέζα κηα γπλαίθα κέζεο ειηθίαο πνπ θξαηνχζε έλα δίζθν κε θαθέ θαη θξνπαζάλ. Δ Κάξα ηε ζπκφηαλ απφ ηελ άθημή ηνπο, ήηαλ ζίγνπξε φηη ν Σδνπδέπε ηεο ηελ είρε ζπζηήζεη ζαλ ηελ νηθνλφκν, ηε Μνλίθ. «Καιεκέξα», είπε ε Μνλίθ θαη, πεγαίλνληαο ζην ζηξνγγπιφ ηξαπεδάθη ζηε γσλία, αθνχκπεζε ην δίζθν πάλσ ηνπ. «Κνηκεζήθαηε θαιά;» «Ναη, επραξηζηψ», ηεο απάληεζε ζηγαλά, πηέδνληαο ηνλ εαπηφ ηεο λα ρακνγειάζεη. Πάληα έλησζε πνιχ... ραδή κε αγλψζηνπο, ζαλ λα ηεο δελφηαλ ε γιψζζα. «Σα ςψληα ζαο έρνπλ έξζεη», είπε ε Μνλίθ ηξαβψληαο ηηο θνπξηίλεο θαη απνθαιχπηνληαο έλα κηθξφ κπαιθφλη. Δ πξσηλή ιηαθάδα έινπζε ην δσκάηην. Δ Κάξα μεξφβεμε. «Πνηα ςψληα;» «Ώπφ ηηο κπνπηίθ. Θα ζαο ηα θέξσ ηψξα. Ο κεζηέ Μαζηξάληδειν δήηεζε λα είζηε έηνηκε γηα αλαρψξεζε ζε κία ψξα». Με ηελ θαξδηά λα βνπιηάδεη, ζπκήζεθε ην ηαμίδη ζηελ θνηιάδα ηνπ Λίγεξα πνπ ήηαλ ζην πξφγξακκά ηνπ. Δ δηάζεζή ηεο έθηηαμε θάπσο φηαλ ε Μνλίθ, κε ηε βνήζεηα κηαο λεαξήο θνπέιαο, ηεο έθεξε ηα θνπηηά κε ηα ξνχρα θαη έλα λεζεζέξ κε θαιιπληηθά. «Ώλ ρξεηαζηείηε νηηδήπνηε άιιν, παξαθαιψ λα κνπ ην πείηε», είπε ε Μνλίθ βγαίλνληαο απ’ ην δσκάηην. Ώθήλνληαο ζηελ άθξε ην κηζνθαγσκέλν θξνπαζάλ, ε Κάξα άξρηζε λα αλνίγεη ηα παθέηα θαη ε δηάζεζή ηεο ράιαζε πάιη θαζψο άγγηδε ηα ππέξνρα πθάζκαηα θαη αμεζνπάξ. Γηαηί δελ κπνξνχζε ν Σδνπδέπε λα θξνληίζεη λα ηεο παξαγγείιεη ξνχρα αθαηάιιεια θαη άραξα; Μπξνζηά ηεο είρε 55


ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΤΖΟΥΖΕΠΕ

κηα νιφθιεξε γθαξληαξφκπα θαη δελ ππήξρε νχηε έλα θνκκάηη πνπ δε ζα δηάιεγε θη ε ίδηα, αλ είρε ρξήκαηα. Ώπιά, θνκςά, ζπνξ ξνχρα κε έληνλν ζηηι. Ώθφκε θαη νη λπρηηθηέο ήηαλ φκνξθεο. ΋ηαλ άλνημε ην λεζεζέξ, ηεο ήξζε λα ηζηξίμεη απφ ελζνπζηαζκφ θαη απφγλσζε καδί. Μέζα ππήξρε θάζε ινζηφλ θαη θξέκα πνπ ζα ήζειε κηα γπλαίθα, θαη ηα είδε καθηγηάδ είραλ επηιεγεί εηδηθά γηα ηα ρξψκαηά ηεο. Καη ην ρεηξφηεξν, ήηαλ ε κάξθα πνπ πάληα ιηκπηδφηαλ. ΢ηα πνιπθαηαζηήκαηα πεξλνχζε κπξνζηά απφ ηνπο πάγθνπο ηνπο θαη ράδεπε φια ηα ππέξνρα πξντφληα ηνπο, δίλνληαο ηελ ππφζρεζε ζηνλ εαπηφ ηεο φηη φηαλ ζα απνθηνχζε ρξήκαηα ζα ηα αγφξαδε. Αε ζα έπξεπε λα ραίξεηαη πνπ ηα είρε απνθηήζεη πεξίπνπ πέληε ρξφληα λσξίηεξα; Ίζσο ζα έπξεπε, αιιά δελ κπνξνχζε λα ληψζεη ηα αλάινγα ζπλαηζζήκαηα. Αελ ήζειε λα αηζζάλεηαη επγλσκνζχλε γηα ηνλ Σδνπδέπε. Κάπσο έηζη δελ άξρηδε ην ΢χλδξνκν ηεο ΢ηνθρφικεο; ΋ρη φηη ηελ είρε απαγάγεη, φρη κε ηελ παξαδνζηαθή έλλνηα ηεο ιέμεο. Ώιιά κε ηελ έλλνηα φηη δελ ηεο είρε αθήζεη άιιε επηινγή, ηελ είρε απαγάγεη. Πήξε φια ηα θαιιπληηθά θαη ηα κεηέθεξε ζην κπάλην. Πξνηνχ κπεη ζην ληνπο, θνίηαμε ηνπο κεξνχο ηεο. Δ αινηθή ηνπ Σδνπδέπε είρε θάλεη ζαχκαηα. Σν κφλν πνπ είρε απνκείλεη ήηαλ έλα απαιφ ξνδ ζεκάδη. Καη θαζφινπ πφλνο. Σν ληνπο ηελ αλαδσνγφλεζε. Σν ζαπνχλη κχξηδε εθπιεθηηθά θαη ε πίεζε ηνπ δεζηνχ λεξνχ ήηαλ ηφζν ππέξνρε, πνπ πιχζεθε δχν θνξέο. ΢ίγνπξα ήηαλ θαιχηεξν απ’ ην άζιην δείγκα κπάληνπ πνπ είρε ζην Ανπβιίλν. Σπιίγνληαο κηα ιεπθή αθξάηε πεηζέηα γχξσ ηεο, γχξηζε ζην δσκάηην. Ήζειε λα δηαιέμεη θάηη λα θνξέζεη, πνπ ινγηθά δε ζα έπξεπε λα είλαη πξφβιεκα, αιιά φηαλ έρεηο κπξνζηά ζνπ ηφζα φκνξθα ξνχρα, γίλεηαη. Γηα πξψηε θνξά ζηε δσή ηεο δελ ήμεξε ηη λα θνξέζεη. 56


MICHELLE SMART

Σε ζηηγκή πνπ είρε απνθαζίζεη λα βάιεη έλα ηδηλ θαη έλα κπνξληφ πνπιφβεξ, ρηχπεζε πάιη ε πφξηα. «Πεξάζηε», θψλαμε, λνκίδνληαο φηη ήηαλ ε Μνλίθ. Σν ρακφγειφ ηεο κεηαηξάπεθε ζε θαηζνχθηαζκα κφιηο είδε ηνλ Σδνπδέπε.

57


ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΤΖΟΥΖΕΠΕ

ΚΕΦΑΛΑΘΟ 5

«Ση ζέιεηο;» «Καιεκέξα θαη ζε ζέλα, θνχηζνια κία», ηεο απάληεζε κε έλα πιαηχ ρακφγειν. Φνξνχζε γθξίδν θνζηνχκη κε ιεπθφ πνπθάκηζν θαη καχξε γξαβάηα. Ναη. Γξαβάηα. Ο Σδνπδέπε θνξνχζε γξαβάηα θαη ζα έπξεπε λα δείρλεη γεινίνο, αληί γη’ απηφ φκσο... Έδεηρλε ππεξβνιηθά φκνξθνο. «Πξέπεη λα θχγνπκε ζε ιίγν». Δ Κάξα αλαζήθσζε ηνπο ψκνπο ηεο. «Ώλ ζέιεηο λα έξζσ καδί ζνπ, ηφηε ζα πξέπεη λα πεξηκέλεηο. Αελ είκαη έηνηκε». «Δ Μνλίθ ζνχ είπε λα είζαη έηνηκε ζε κία ψξα. Ώπηφ έγηλε πξηλ απφ κία ψξα». «Αελ έρσ ξνιφη θαη ην θηλεηφ κνπ έρεη κείλεη απφ κπαηαξία, νπφηε δελ κπνξνχζα λα μέξσ ηη ψξα είλαη. Θα θφξηηδα ην θηλεηφ, αιιά ν θνξηηζηήο είλαη ζην Ανπβιίλν», πξφζζεζε κε λφεκα. «Αελ ππάξρεη πξφβιεκα», ηεο είπε θαη πξνζπεξλψληαο ηελ θάζηζε ζην θξεβάηη. «΋πσο είπεο, ζα ζε πεξηκέλσ». «΋ρη εδψ, βέβαηα». «Καη πψο ζα κε εκπνδίζεηο;» ηε ξψηεζε κε χθνο απζηεξφ. Δ Κάξα ηνλ θάξθσζε κε ην πην άγξην βιέκκα ηεο. Βθείλνο γέιαζε απαιά, πξάγκα πνπ ηελ έθαλε λα ζθπζξσπηάζεη πεξηζζφηεξν. Γειψληαο αθφκε, έςαμε ζηηο θνχηεο θαη ηεο έδσζε έλα 58


MICHELLE SMART

πξνθιεηηθφ καχξν δαληειέλην θηινηάθη. «Ώπηφ ζα θνξέζεηο;» Βθείλε ην άξπαμε μέξνληαο φηη ηα κάγνπιά ηεο είραλ γίλεη αζνξηί κε ηα καιιηά ηεο. «ΐγεο έμσ θαη άζε κε λα ληπζψ». «Θα ην έθαλα, αιιά έρσ ηελ εληχπσζε φηη ζα θάλεηο πην γξήγνξα αλ είκαη θη εγψ εδψ». ΐξίδνληαο ηνλ κέζα απ’ ηα δφληηα ηεο, αιιά αξθεηά δπλαηά ψζηε λα ηελ αθνχζεη, πήξε ηα ξνχρα πνπ είρε δηαιέμεη θαη πήγε πάιη ζην κπάλην, θιείλνληαο ηελ πφξηα κε πάηαγν. Πξνο ζηηγκήλ δελ ήζειε λα βγάιεη ηελ πεηζέηα. Αε θνβφηαλ φηη ν Σδνπδέπε ζα έκπαηλε κέζα -απφ πνχ πήγαδε απηή ε βεβαηφηεηα, δελ ήμεξε-, αιιά δε ζα ηεο έθαλε εληχπσζε αλ κάζαηλε φηη ηα κάηηα ηνπ είραλ αθηίλεο X. Δ ζθέςε ηελ έθαλε λα ληψζεη παξάμελα κε έλαλ ηξφπν εληειψο αλάξκνζην. Δ ηδέα ηνπ Σδνπδέπε λα θνηηάδεη ελ αγλνία ηεο ην γπκλφ θνξκί ηεο δε ζα έπξεπε λα εξεζίδεη ην ζηήζνο ηεο... Ξεξνθαηαπίλνληαο, θφξεζε ην θηινηάθη ηεο, ζπλεηδεηνπνηψληαο θαζπζηεξεκέλα φηη ήηαλ απηφ πνπ ηεο είρε δείμεη ν Σδνπδέπε. Έηζη είρε θαηαθέξεη λα ηε ζαγελέςεη κε ηφζε επθνιία. Γηα θάπνην ιφγν, ην θνξκί ηεο πνπ είρε αλνζία ζηελ ηεζηνζηεξφλε, αληηδξνχζε ζηνλ Σδνπδέπε θαη γηλφηαλ άβνπιν θαη αδχλακν κπξνζηά ηνπ. ΢ην ηέινο εθείλνπ ηνπ ΢αββαηνθχξηαθνπ πνπ είραλ πεξάζεη καδί, ήηαλ ζαλ παζηαζκέλε λπκθνκαλήο. Ση ήηαλ απηφ πνπ είρε πάλσ ηνπ; Καη ηη ζπλέβαηλε ζ’ εθείλε θαη ζπλέρηδε λα αληηδξά ζηελ παξνπζία ηνπ, αθφκε θαη κεηά απ’ φζα ηεο είρε θάλεη; Καη ήηαλ επηπιένλ θαη έγθπνο -δελ έπξεπε ε εγθπκνζχλε λα ιεηηνπξγεί σο αληηαθξνδηζηαθφ; Ώλ φρη, ζα έπξεπε. 59


ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΤΖΟΥΖΕΠΕ

Ώμηνζξήλεηε. Ώπηφ ήηαλ. Νηπκέλε πηα, γχξηζε ζην δσκάηην. Ο Σδνπδέπε είρε πάεη ζε κηα πνιπζξφλα ζηε γσλία, είρε ηα καθξηά ηνπ πφδηα ηελησκέλα θαη έθαλε θάηη κε ην θηλεηφ ηνπ. Σα θξχδηα ηνπ αλαζεθψζεθαλ φηαλ ηελ είδε. «Θα αξγήζεηο πνιχ αθφκα;» «Βίκαη έηνηκε». «Σα καιιηά ζνπ είλαη αθφκα βξεγκέλα». «Ώπιψο είλαη ιίγν λσπά». Σα είρε ζθνππίζεη φζν θαιχηεξα κπνξνχζε κε ηελ πεηζέηα. «Κάλεη θξχν έμσ». «Σν πηζηνιάθη κνπ είλαη ζην Ανπβιίλν». Ο Σδνπδέπε είρε αξρίζεη λα αληηιακβάλεηαη ην χθνο ηεο πνπ έιεγε: «Ώλ κε είρεο αθήζεη λα πάξσ ηα πξάγκαηά κνπ, φπσο ζνπ ην δήηεζα επαλεηιεκκέλσο, δε ζα είρα απηφ ην πξφβιεκα, σο εθ ηνχηνπ, ην ιάζνο είλαη δηθφ ζνπ». «΋ηαλ γπξίζνπκε απφ ηνλ ακπειψλα, ζα θξνληίζσ λα έρεηο εδψ έλα πηζηνιάθη». «Βιπίδσ λα έρνπλ ζηεγλψζεη κέρξη ηφηε ηα καιιηά κνπ». «Υκ». Σελ θνίηαμε κε επζπκία. «Νφκηδα φηη δε ζα ζνπ ηαίξηαδε ν ζαξθαζκφο, αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζνπ ηαηξηάδεη». Σνλ θνίηαμε βινζπξά. «Πεξηέξγσο, κφλν φηαλ είκαη δίπια ζνπ εκθαλίδεηαη ην ζαξθαζηηθφ γνλίδηφ κνπ». «Θα πξέπεη λα δνπιέςσ ζθιεξά γηα λα ην εμαιείςσ απηφ». ΢εθψζεθε φξζηνο θαη ηεο ρηππήζεη ρατδεπηηθά ηε κχηε. Ήηαλ πξαγκαηηθά ραξηησκέλε κχηε. «Καη γηα λα εμαθαλίζσ επίζεο απηά ηα βιέκκαηα κίζνπο πνπ κνπ ξίρλεηο ζπλερψο». «Ο κφλνο ηξφπνο γηα λα ζπκβεί απηφ είλαη λα βξεηο ην δηθφ ζνπ γνλίδην ηεο ινγηθήο θαη λα κ’ αθήζεηο λα γπξίζσ ζην Ανπβιίλν». 60


MICHELLE SMART

«Μπνξείο λα γπξίζεηο φπνηε ζέιεηο ζην Ανπβιίλν», ηεο είπε, ρακνγειψληαο γηα λα θξχςεη ηνλ εθλεπξηζκφ ηνπ. «΢νπ μεθαζάξηζα πνηεο ζα είλαη νη ζπλέπεηεο, αλ ην θάλεηο». «΋πσο είπα, πξέπεη λα βξεηο ην γνλίδηφ ζνπ ηεο ινγηθήο. ΐξεο ην θη εγψ ζα εμαθαλίζσ ην γνλίδηφ κνπ ηνπ ζαξθαζκνχ». «Βγψ έρσ ήδε βξεη ην γνλίδηφ κνπ ηεο ινγηθήο. Βίλαη θξίκα πνπ δηαθέξεη απφ ηε δηθή ζνπ άπνςε πεξί ινγηθήο, αιιά ηη λα θάλνπκε, δελ κπνξείο λα επραξηζηείο ηνπο πάληεο». Άπλωζε θνξντδεπηηθά ηα ρέξηα ηνπ. «Καη ηψξα, θινγεξή, κηθξή γθέηζά κνπ, είλαη ψξα λα θεχγνπκε». «Πψο κε απνθάιεζεο;» Σν βιέκκα πνπ ηνπ έξημε δελ ήηαλ απιψο βινζπξφ. Ώλ κπνξνχζε λα ηνλ κεηακνξθψζεη ζε πέηξα, ηψξα ζα ήηαλ θηηαγκέλνο απφ γξαλίηε. «Πφζν κπγηάγγηρηε είζαη». «Ώπνθαιψληαο κε γθέηζα είλαη ζαλ λα κε απνθαιείο παιιαθίδα». «Καζφινπ -ε παιιαθίδα έρεη κφληκε παξνπζία ζηε δσή ελφο άλδξα, είλαη εθεί γηα λα ραξίδεη απφιαπζε. Δ γθέηζα είλαη νηθνδέζπνηλα θαη θαιιηηέρληο. ΢παλίσο κηα γθέηζα θάλεη ζεμ κε ηνλ πειάηε ηεο». Αελ έδεηρλε θαζφινπ θαικαξηζκέλε. Ώληίζεηα, ην θαηζνχθηαζκά ηεο έγηλε αθφκε πην έληνλν. «ΐιέπσ φηη έρσ πνιιή δνπιεηά καδί ζνπ», ηεο είπε αλαζηελάδνληαο ζεαηξηλίζηηθα. «Ίζσο είλαη θαιφ πνπ ζα κείλεηο καδί κνπ πέληε κήλεο -θνβάκαη φηη ηφζν ζα κνπ πάξεη γηα λα ζνπ απνζπάζσ έλα ρακφγειν». *** Δ Κάξα θαζφηαλ ζηεηή ζηε δηαδξνκή κέρξη ην ειηθνδξφκην, ή 61


ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΤΖΟΥΖΕΠΕ

φπσο αιιηψο απνθαινχζαλ ηελ έθηαζε φπνπ βξηζθφηαλ έλα κεγάιν ιεπθφ ειηθφπηεξν κε ην θφθθηλν ινγφηππν ησλ Μαζηξάληδειν θαη έλα ηεξάζηην ππφζηεγν πίζσ ηνπ. Σν ζηνκάρη ηεο αλαπνδνγχξηζε ζηε ζέα ηνπ. «΢ε παξαθαιψ, πεο κνπ φηη δε ζα ηαμηδέςνπκε κ’ απηφ ην πξάγκα». «Ή ζα πάκε ζηνλ ακπειψλα νθηψ ψξεο πεγαηλέια κε ην απηνθίλεην ή ζα ην θάλνπκε ζην έλα ηέηαξην ηνπ ρξφλνπ κ’ απηή ηελ θαιινλή». «Φεθίδσ απηνθίλεην». «Λππάκαη, θνχηζνια κία, αιιά εγψ ςεθίδσ ειηθφπηεξν. Μία ψξα πήγαηλε, κία ψξα έια». «Έρνπκε ηζνςεθία». «Καη ν ρξφλνο θαη ηα ρξήκαηα είλαη δηθά κνπ». «Βίλαη αλάγθε λα έξζσ; Αε γίλεηαη λα πεξηκέλσ εδψ;» «Ναη, είλαη αλάγθε». Γηα πξψηε θνξά δηέθξηλε ζπκφ ζηε θσλή ηνπ. «Αε ζα ηζαθσζψ πάιη καδί ζνπ. ΢ε δηαβεβαηψλσ φηη ε πηήζε ζα είλαη απφιπηα αζθαιήο θαη άλεηε». Καη γηα λα απνδείμεη ηα ιεγφκελφ ηνπ, άλνημε ηελ πφξηα θαη βγήθε έμσ. Σνπ έβγαιε ηε γιψζζα θαζψο εθείλνο απνκαθξπλφηαλ θαη ηνλ είδε λα πεγαίλεη ζηνπο ηξεηο άλδξεο πνπ ζηέθνληαλ δίπια ζην ειηθφπηεξν θαη θνξνχζαλ καχξεο θφξκεο. Υπέθεζε όηι θα ήηαλ ην πιήξσκα. Σν εζσηεξηθφ ηνπ ειηθνπηέξνπ κείσζε θάπσο ηε λεπξηθφηεηα ηεο. Ήηαλ πην ζπκπαγέο απ’ φ,ηη θαληαδφηαλ ηα ειηθφπηεξα. Καη πάξα πνιχ άλεην. Μπήθε κέζα θαη θάζηζε ζε έλα θάζηζκα κε ζπαζηή πιάηε απφ ιεπθφ δέξκα. Ο Σδνπδέπε ηεο έδεημε φιεο ηηο πςειήο ηερλνινγίαο παλάθξηβεο ζπζθεπέο πνπ ήηαλ ελζσκαησκέλεο ζην θάζηζκα, αλάκεζα ζηηο νπνίεο θαη έλα ιάπηνπ. «Αε ζα θαζίζεηο δίπια κνπ;» ηνλ ξψηεζε, βιέπνληάο ηνλ κπεξδεκέλε λα εηνηκάδεηαη λα βγεη έμσ. Βθείλνο ρακνγέιαζε. «Κάπνηνο πξέπεη λα ην πηινηάξεη». 62


MICHELLE SMART

Πξνηνχ ε Κάξα πξνιάβεη λα αληηδξάζεη, είρε πεδήμεη έμσ θαη είρε θιείζεη ηελ πφξηα. ΢ε ιηγφηεξν απφ έλα ιεπηφ είρε αλνίμεη ηελ κπξνζηηλή πφξηα θαη αζρνιηφηαλ κε ην ρεηξηζηήξην. «Πνιχ αζηείν, Μαζηξάληδειν», ηνπ είπε πάλσ απφ ην ρακειφ δηαρσξηζηηθφ. Ώλ ήζειε, ζα κπνξνχζε λα ζθχςεη θαη λα ηνλ ζθνπληήζεη. Κάηη πνπ ζθεθηφηαλ ζνβαξά, αλ δε ζηακαηνχζε ηηο αλνεζίεο... «Πνχ είλαη ν πηιφηνο;» ξψηεζε κε απφγλσζε. Βθείλνο δελ θνίηαμε πίζσ, απιψο ζπλέρηζε απηφ πνπ έθαλε κε ηνπο κνρινχο θαη ηα θνπκπηά πνπ είρε κπξνζηά ηνπ. «Κπξίεο θαη θχξηνη, ζαο νκηιεί ν θπβεξλήηεο ζαο», ηεο είπε κε έλαλ ηφλν επζπκίαο ζηε θσλή. «Γηα ηε δηθή ζαο αζθάιεηα, ε Ώηξ Μαζηξάληδειν ζαο δεηά λα έρεηε ηε δψλε αζθαιείαο ζπλερψο δεκέλε θαη λα κελ θαπλίδεηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πηήζεο». «Χξαία δηαζθεδάδεηο». Βθείλνο θφξεζε ηα αθνπζηηθά θαη γχξηζε λα ηελ θνηηάμεη. «ΐάιε ηε δψλε ζνπ, Κάξα. ΢νπ ππφζρνκαη φηη είζαη ζε θαιά ρέξηα». «Καη νη άλδξεο κε ηνπο νπνίνπο κηινχζεο; Αε ζα έξζνπλ λα ην πηινηάξνπλ;» «Ήηαλ ην ζπλεξγείν ζπληήξεζεο». Μφλν φηαλ έβαιε κπξνζηά ηνλ θηλεηήξα, πίζηεςε ε Κάξα φηη ζα ην πηινηάξηδε ν Σδνπδέπε. «΢ε παξαθαιψ», θψλαμε κέζα ζην ζφξπβν πνπ έθαλαλ νη έιηθεο - πνηνο ζα θαληαδφηαλ φηη ήηαλ ηφζν δπλαηφο;-, «πεο κνπ φηη κνπ θάλεηο πιάθα». «Σε δψλε». Άξρηζε λα κηιάεη ζην κηθξφθσλν πνπ είραλ ηα αθνπζηηθά ζε άπηαηζηα γαιιηθά, ζνβαξεχνληαο μαθληθά. «Μπνξείο ζη’ αιήζεηα λα πηινηάξεηο απηφ ην πξάγκα;» ηνλ ξψηεζε φηαλ εθείλνο ζηακάηεζε λα κηιάεη θαη παηνχζε θάπνηα θνπκπηά ζην ηακπιφ -ην έιεγαλ φλησο ηακπιφ; 63


ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΤΖΟΥΖΕΠΕ

«Μπνξψ». «Έρεηο θαλνληθή άδεηα;» «Έρσ. Έδεζεο ηε δψλε ζνπ;» «Ναη». «Σφηε κπνξνχκε λα θχγνπκε». Καη έηζη απιά, βξέζεθαλ ζηνλ αέξα. Καη έηζη απιά, ην ζηνκάρη ηεο αλαθαηεχηεθε. Έλησζε ζη’ αιήζεηα ην κηζφ θξνπαζάλ θαη ηνλ θαθέ λα θηλνχληαη κέζα ηεο. Σν ειηθφπηεξν πςσλφηαλ αξγά. Σνπιάρηζηνλ έηζη ηεο θαηλφηαλ θαζψο αλέβαηλαλ ζηαδηαθά πάλσ απφ ην ειηθνδξφκην. Σίπνηα δε γηλφηαλ βηαζηηθά. ΢ην πηινηήξην επηθξαηνχζε εξεκία. Καη θαζψο ηνλ παξαθνινπζνχζε ζπγθεληξσκέλν λα πηινηάξεη απηφ ην ηέξαο ζην νπνίν βξίζθνληαλ, νη θφβνη θαη ε λεπξηθφηεηά ηεο ππνρψξεζαλ. Βίρε ηαμηδέςεη πνιιέο θνξέο κε αεξνπιάλν, είρε ζπλεζίζεη ηνλ απαιφ, ζρεδφλ ππλσηηζηηθφ βφκβν ησλ θηλεηήξσλ. Ώπηφ ήηαλ δηαθνξεηηθφ απφ πνιιέο απφςεηο. Ήηαλ πάξα πολλά απηά πνπ ήζειε λα ηνλ ξσηήζεη, κεηαμχ ησλ νπνίσλ πψο ν δηάζεκνο πιετκπφη Σδνπδέπε Μαζηξάληδειν είρε ηελ πεηζαξρία λα απνθηήζεη δίπισκα πηιφηνπ. Δ επθπΎα ηνπ ήηαλ αλακθηζβήηεηε, αιιά ήηαλ έλαο άλδξαο κε ηε δπλαηφηεηα εζηίαζεο ηεο πξνζνρήο ελφο ρξπζφςαξνπ -ηνπιάρηζηνλ ζε φ,ηη αθνξνχζε ηηο γπλαίθεο. Μπνξεί ε Κάξα λα κελ ήμεξε ηίπνηα απφ πηινηάξηζκα ειηθνπηέξνπ, αιιά ήηαλ ζίγνπξε φηη ήηαλ πνιχ πην πεξίπινθν απφ ην λα κάζεηο λα νδεγείο απηνθίλεην. Αε ζα έπξεπε λα πεξεθαλεχεηαη γη’ απηφ ζηνπο άιινπο; Παξαβιέπνληαο ηηο θνξέο πνπ είραλ βγεη νη ηέζζεξηο ηνπο κε ηνλ Λνχθα θαη ηελ Γθξέηο, είραλ πεξάζεη νιφθιεξν ΢αββαηνθχξηαθν καδί. Βίραλ κηιήζεη γηα ηνπο ακπειψλεο πνπ είρε κε ηνλ αδειθφ ηνπ, γηα ηα ηαμίδηα πνπ έθαλε απφ ηνλ έλαλ ακπειψλα ζηνλ άιινλ, αθνχ ν αδειθφο ηνπ πξνηηκνχζε λα κέλεη ζηα νηθνγελεηαθά θηήκαηα ζηε ΢ηθειία, θαη νχηε κηα θνξά δελ είρε αλαθέξεη φηη πηινηάξηδε ην δηθφ ηνπ ειηθφπηεξν. 64


MICHELLE SMART

Αελ είρε θάλεη θαλ έλαλ ππαηληγκφ. Καζψο ηνλ θνίηαδε ηψξα, ραιαξφ αιιά ζε επηθπιαθή, ζαθέζηαηα ζην ζηνηρείν ηνπ... έκνηαδε ζαλ λα ήηαλ γελλεκέλνο πηιφηνο. Ήζειε λα ηνλ βνκβαξδίζεη κε εξσηήζεηο, αιιά παξά ηελ απξφζκελε νκαιφηεηα ηεο πηήζεο -ε νπνία ήμεξε ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα ηεο ην πνπλ φηη νθεηιφηαλ ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ πηιφηνπ- ε αλαθαησζνχξα ζην ζηνκάρη γηλφηαλ πην έληνλε, ζε ζεκείν πνπ φιε ηεο ε πξνζνρή ήηαλ ζηξακκέλε ζην λα αλαπλέεη θαη λα θαηαπίλεη ην ζάιην πνπ καδεπφηαλ ζην ζηφκα ηεο. «΋ια θαιά εθεί πίζσ;» ηεο θψλαμε. «Μηα ραξά. ΢’ επραξηζηψ». Πήξε κηα βαζηά εηζπλνή θαη έθιεηζε ηα κάηηα ηεο. «Τπάξρνπλ εηδηθέο ζαθνχιεο γηα ηνλ εκεηφ ζην πιάη ηνπ θαζίζκαηνο ζνπ», ηεο είπε κεηά απφ ιίγν. Σν κφλν πνπ θαηάθεξε λα μεζηνκίζεη εθείλε ήηαλ έλα γξχιηζκα. *** Ήηαλ ην ζ' επραξηζηψ ηεο Κάξα απηφ πνπ ηνλ έθαλε λα θαηαιάβεη φηη θάηη δελ πήγαηλε θαιά. Σν είρε πξνζέμεη θαη ζηελ πηήζε απφ ηε ΢ηθειία ζην Παξίζη φηη δαιηδφηαλ, ηελ είρε ζπλερψο ζην λνπ ηνπ ηελ ψξα πνπ θνηκφηαλ κήπσο μππλήζεη θαη ρξεηαζηεί βνήζεηα, αιιά δελ είρε ζπκβεί ηίπνηα. Βίρε πεηάμεη κε πνιιά άηνκα ηελ ηειεπηαία δεθαεηία γηα λα αλαγλσξίδεη πφηε θάπνηνο δαιηδφηαλ. Καη ηψξα, αθνχγνληαο ηηο βαζηέο εηζπλνέο ηεο, θαηαιάβαηλε φηη ήηαλ απφ ηνπο άηπρνπο. ΢ε θακία πεξίπησζε δελ πεξίκελε λα απεπζπλζεί ζε εθείλνλ κε 65


ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΤΖΟΥΖΕΠΕ

επγέλεηα. «΢ηελ πιατλή ζήθε ππάξρεη επίζεο έλα καμηιάξη γηα ην ιαηκφ», ηεο θψλαμε πάλσ απ’ ηνλ ψκν ηνπ, αλνίγνληαο ηνλ θιηκαηηζκφ. «Ώλ ην θνξέζεηο, ζα ζε βνεζήζεη λα θξαηηέηαη ην θεθάιη ζνπ αθίλεην. ΐξεο έλα ζηαζεξφ ζεκείν ζηνλ νξίδνληα θαη εζηίαζε ην βιέκκα ζνπ ζ’ απηφ. ΢νπ ππφζρνκαη λα πεηάμσ φζν πην νκαιά κπνξψ. Οη θαηξηθέο ζπλζήθεο είλαη θαιέο». Βηζέπξαμε έλα αθφκε γξχιηζκα ζαλ απάληεζε. Ώπηφ πνπ είρε κάζεη ήηαλ φηη φζνη ππέθεξαλ απφ λαπηία ζηηο πηήζεηο δελ είραλ δηάζεζε γηα θνπβέληεο. Σν κφλν πνπ κπνξνχζε λα θάλεη γηα λα βνεζήζεη ήηαλ λα επηθεληξσζεί ζηε δνπιεηά ηνπ θαη λα πξνζπαζεί φζν κπνξνχζε λα θξαηάεη ην ζθάθνο ζηαζεξφ. Μεηάλησλε πνπ δελ είρε επηιέμεη πηήζε κε αλνηρηέο πφξηεο, αιιά είρε ζθεθηεί φηη απηφ κπνξεί λα ηελ ηξφκαδε, κηα θαη θαζφηαλ κφλε πίζσ. Κάζε ηφζν ηε ξσηνχζε αλ ήηαλ θαιά θη εθείλε απαληνχζε κε ην γλσζηφ γξχιηζκα. Αελ ηελ άθνπζε λα αλαγνπιηάδεη ή λα θάλεη εκεηφ, νπφηε αζηφ ήηαλ ζεηηθφ. ΋ηαλ πηα πξνζγεηψζεθαλ ζην ειηθνδξφκην ιίγα ρηιηφκεηξα καθξηά απφ ηνλ ακπειψλα πνπ ζθεθηφηαλ λα αγνξάζεη, επηθξαηνχζε απφιπηε ζησπή. ΋ηαλ πέξαζε πάλσ απφ ην ρψξηζκα γηα λα ηε βνεζήζεη λα βγεη, δελ πίζηεπε ζηα κάηηα ηνπ. Αελ είρε δεη πνηέ πξηλ θάπνηνλ λα πξαζηλίδεη έηζη. Βθηφο ίζσο απ’ ηνλ Ώπίζαλν Υαιθ. Βίρε αθνινπζήζεη ηε ζπκβνπιή ηνπ γηα ην καμηιάξη, αιιά πέξα απ’ απηφ είρε αληηκεησπίζεη ηε λαπηία κε ηνλ δηθφ ηεο ηξφπν, γέξλνληαο ην θάζηζκα φζν πην πίζσ πήγαηλε θαη θιείλνληαο ηα κάηηα ηεο. ΢ηα ρέξηα ηεο έζθηγγε έλα ζαθνπιάθη γηα ηνλ εκεηφ ηφζν δπλαηά πνπ είραλ αζπξίζεη νη αξζξψζεηο ηεο. Άλνημε ηελ πφξηα γηα λα κπεη θαζαξφο αέξαο θη χζηεξα ζηξάθεθε πάιη ζε θείλε. Έζθπςε θαη αθνχκπεζε απαιά ην ρέξη ηνπ ζηνλ ψκν ηεο. «Φηάζακε». 66


MICHELLE SMART

Άλνημε ην έλα κάηη ηεο θαη ηνλ θνίηαμε. Ή κήπσο ηνλ αγξηνθνίηαμε; Αελ ήηαλ ζίγνπξνο. «Σν μέξσ. Έρνπκε πάςεη λα θνπληφκαζηε». «Μπνξείο λα ζηαζείο φξζηα;» «Θα δνθηκάζσ ζε έλα ιεπηφ». Έθιεηζε πάιη ην κάηη θη χζηεξα πήξε κηα βαζηά αλάζα. «Παξεκπηπηφλησο, αλ κε κεηαθέξεηο έμσ ζηα ρέξηα, ζα θαο γξνζηά» «΢πλέρηζε λα παίξλεηο αλάζεο». Γέκηζε ηα πλεπκφληα ηεο. «Ώπηφ είλαη. Να εηζπλέεηο απφ ηε κχηε θαη λα εθπλέεηο απφ ην ζηφκα». «Ξέξσ πψο λα αλαπλέσ. Σν θάλσ φιε κνπ ηε δσή». Δ απφηνκε απάληεζή ηεο εηπψζεθε κε ζθηγκέλα δφληηα. «Πνιχ θαιφ πξνζφλ», ηεο είπε ζνβαξά. ΋θεηιε λα παξαδερηεί φηη, παξά ηελ πξαζηλσπή απφρξσζε, ππήξρε θάηη απίζηεπηα ζέμη ζηνλ ηξφπν πνπ ινγνκαρνχζε καδί ηνπ. «Θα ζνπ δψζσ πέληε ιεπηά λα ζπλέιζεηο, θη αλ ζπλερίζεηο λα κελ κπνξείο λα πεξπαηήζεηο, ζα ζε κεηαθέξσ ζηα ρέξηα κέρξη ην απηνθίλεην». Δ απεηιή ηνπ πέηπρε, αθνχ φηαλ επέζηξεςε πέληε ιεπηά αξγφηεξα ε Κάξα θαζφηαλ ζηεηή κε ηα κάηηα αλνηρηά. Σνλ θνίηαμε. «Ννκίδσ φηη ζα ρξεηαζηεί λα κε βνεζήζεηο γηα λα ζηαζψ ζηα πφδηα κνπ». «Θα πξέπεη λα είζαη ράιηα». Ώθφκε θη αλ δελ ην είρε δεη κε ηα κάηηα ηνπ πφζν άζρεκα ήηαλ, ε ηδξσκέλε επηδεξκίδα ηεο ζα ηελ είρε πξνδψζεη. Σνλ έπηαζε απφ ηνπο θαξπνχο ηφζν ζθηρηά, πνπ ηα θνληά λχρηα ηεο ρψζεθαλ ζηε ζάξθα ηνπ. Έγεηξε πάλσ ηνπ, αθήλνληάο ηνλ λα ηελ ηξαβήμεη έμσ. «Θα ζνπ είλαη πην εχθνιν λα βγεηο αλ θαζίζεηο -έρεη έλα κεγάιν θελφ». Υσξίο λα πεξηκέλεη δηακαξηπξία, ηε βνήζεζε λα θαζίζεη ζην δάπεδν θαη λα θξεκάζεη ηα πφδηα ηεο έμσ. 67


ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΤΖΟΥΖΕΠΕ

Όζηεξα πήδεμε θάησ. «Μπνξείο λα θαηέβεηο ή λα ζε βνεζήζσ;» Ώλ ήηαλ θάπνηα άιιε, ζα ηελ έπαηξλε θαη ζα πεδνχζαλ καδί. Σα πξάζηλα κάηηα ηεο ηνλ θνίηαμαλ δηαπεξαζηηθά. Ο Σδνπδέπε θαηάιαβε πφζν πνιχ ηελ ελνρινχζε πνπ αλαγθάζηεθε λα ηνπ πεη: «Θέισ λα κε βνεζήζεηο». Έβαιε ηα ρέξηα ηνπ ζηε κέζε ηεο. «ΐάιε ηα κπξάηζα ζνπ γχξσ κνπ». «Βίλαη αλάγθε;» «΋ρη. Ώιιά ζα είλαη πην αζθαιέο». Ώπηή ηε θνξά έηξημε γηα ηα θαιά ηα δφληηα ηεο. Γέξλνληαο ην θεθάιη ηεο ζην πιάη θαη απνθεχγνληαο ην βιέκκα ηνπ, ηχιημε ηα κπξάηζα ηεο ζην ιαηκφ ηνπ, θξνληίδνληαο λα ηνλ θξαηάεη φζν πην ραιαξά κπνξνχζε. Βθείλνο ηελ έθεξε επίηεδεο πην θνληά ηνπ, έλησζε ην πινχζην ζηήζνο ηεο λα θνιιάεη ζην ζηέξλν ηνπ. Γηα κηα αθφκε θνξά κέζα ζηε κέξα, έλησζε κηα ζπίζα έμαςεο λα αλάβεη κέζα ηνπ. Υάξεθε πνπ δελ ήηαλ λεθξφο απφ ηε κέζε θαη θάησ, φπσο θνβφηαλ ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο. Μηα θαη ηα πφδηα ηεο απείραλ ειάρηζηα απφ ην έδαθνο -θαη αλ ήηαλ κεξηθνχο πφληνπο ςειφηεξε ζα ην είραλ θηάζεη απφ εθεί φπνπ θαζφηαλ- ήηαλ απιφ λα ηελ αθήζεη θάησ. Βθείλε ιηθλίζηεθε πάλσ ηνπ, ην κάγνπιφ ηεο αθνχκπεζε ζην ζηέξλν ηνπ, ηα κπξάηζα ηεο γιίζηξεζαλ αδχλακα απ’ ην ιαηκφ ηνπ. «Λππάκαη», κνπξκνχξηζε. «Βγψ φρη». Γιίζηξεζε ηα ρέξηα ηνπ ζηε κέζε ηεο γηα λα ηε ζηεξίμεη θαη απφιαπζε ηελ αίζζεζε ησλ απαιψλ θακππιψλ ηεο πάλσ ζην ζθιεξφ θνξκί ηνπ. Ήηαλ πξαγκαηηθά απίζηεπηα ζειθηηθή. Καη επίζεο νινθάλεξα αδηάζεηε. «Μπνξείο λα πεξπαηήζεηο;» «Ναη». Τπήξρε κηα ζαθήο λφηα πείζκαηνο ζηε θσλή ηεο, πνπ είρε πεξηζζφηεξν ζηφρν ηα πφδηα ηεο παξά εθείλνλ. «Με κε 68


MICHELLE SMART

ζεθψζεηο ζηα ρέξηα». «Έια. Σν απηνθίλεην καο πεξηκέλεη». Σξαβψληαο ηε ζρεδφλ, ν Σδνπδέπε θαηάθεξε λα ηε βνεζήζεη λα δηαλχζεη ηα δέθα κέηξα κέρξη ην Λαλη Ρφβεξ. Ο Κξηζηφθ Μπνθέ, ν ηδηνθηήηεο ηνπ ακπειψλα, ήηαλ πίζσ απ’ ην ηηκφλη θαη ηνπο πεξίκελε. Αελ έθαλε ηνλ θφπν λα βγεη γηα λα ηνπο θαισζνξίζεη, πέηαμε απιψο έλα γξχιηζκα φηαλ ν Σδνπδέπε βνήζεζε ηελ Κάξα λα θαζίζεη κπξνζηά. Έζθπςε θαη ηεο έβαιε ηε δψλε, πξνζπαζψληαο γηα άιιε κηα θνξά λα αγλνήζεη ην ππέξνρν άξσκά ηεο. Σελ άθνπζε λα μεξνθαηαπίλεη νξγηζκέλα, ήμεξε φηη αγσληδφηαλ λα ζπγθξνηήζεη φζα ήζειαλ λα βγνπλ απφ κέζα ηεο. ΢ην ρέξη ηεο θξαηνχζε αθφκε ην ζαθνπιάθη γηα ηνλ εκεηφ. «Πξέπεη λα θνηηάδεη κπξνζηά ηεο», εμήγεζε πξνηνχ πεδήμεη ζην πίζσ θάζηζκα ηνπ ηεηξαθίλεηνπ. Ο Κξηζηφθ δελ πξνζπάζεζε θαλ λα θξχςεη ηελ αεδία ηνπ. «΋ιε απηή ε ηζηνξία γηα κηα ηφζν ζχληνκε πηήζε;» Οη ηξίρεο ζηα κπξάηζα ηνπ Σδνπδέπε ζεθψζεθαλ. Σνπ πήξε ιίγε ψξα γηα λα ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη έθηαηγε ε νξγή ηνπ. «Βίλαη έγθπνο», είπε θνθηά, γέξλνληαο πίζσ ζηε ζέζε ηνπ θαη ζθίγγνληαο ηα ρείιε ηνπ. Αελ ηνπ άξεζε ν ηφλνο ηνπ Γάιινπ. Αελ ηνπ άξεζε θαζφινπ.

69


ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΤΖΟΥΖΕΠΕ

ΚΕΦΑΛΑΘΟ 6

'Οηαλ μχπλεζε ε Κάξα είρε ζνπξνππψζεη. ΢ε αληίζεζε κε ην πξσί, δελ είρε ηελ παξακηθξή ηδέα πνχ βξηζθφηαλ. Σν ηειεπηαίν πνπ ζπκφηαλ ήηαλ λα παξθάξνπλ κπξνζηά ζε κηα φκνξθε αγξνηθία. Ώ, ζπκφηαλ θαη ηνλ Σδνπδέπε λα ηεο αλνίγεη γξήγνξα ηελ πφξηα γηα λα κπνξέζεη λα θάλεη εκεηφ. Σν πψο ήμεξε φηη πεξίκελε κέρξη λα ζηακαηήζεη ην απηνθίλεην γηα λα ηνλ θάλεη δελ είρε ηδέα. Ώιιά ην ήμεξε. Καη θαζψο έθαλε εκεηφ έμσ απ’ ην απηνθίλεην θαη κέζα ζην ζαθνπιάθη, εθείλνο ήηαλ δίπια ηεο, ηεο έηξηβε ηελ πιάηε θαη θξαηνχζε ηα καιιηά ηεο καθξηά απφ ηελ επηθίλδπλε πεξηνρή. Ήηαλ κηα βνήζεηα πνπ δελ πεξίκελε απφ εθείλνλ θαη ηψξα πνπ ηε ζπκφηαλ ε θνηιηά ηεο ξηγνχζε παξάμελα. Παζπάηεςε ην ζψκα ηεο θαη έλησζε αλαθνχθηζε δηαπηζηψλνληαο φηη ήηαλ ληπκέλε. Έλησζε θαιχηεξα. Λίγν δαβιαθσκέλε, αιιά ζε γεληθέο γξακκέο πνιχ θαιχηεξα. 'Οηαλ αλαθάζηζε, είδε ηα παπνχηζηα ηεο, έλα ππέξνρν δεπγάξη ελφο ζρεδηαζηή πνπ ρξφληα ιηκπηδφηαλ, ηαθηνπνηεκέλα δίπια ζην δηπιφ θξεβάηη πνπ ηελ είραλ μαπιψζεη. Τπέζεζε φηη ζα έπξεπε λα ζεθσζεί θαη λα βξεη ηνλ Σδνπδέπε. Κάπνπ εδψ γχξσ ζα ήηαλ, ζ’ απηφ ην παλέκνξθν ζπίηη. Αελ άξγεζε λα ηνλ βξεη. ΐγήθε απ’ ην δσκάηην θαη έθηαζε ζε κηα ζθάια. Ώπφ θάησ άθνπγε θσλέο. Πεξπαηψληαο κε πξνζνρή, θαηέβεθε ηε ζθάια θαη αθνινχζεζε ηηο νκηιίεο κέρξη ηε κεγάιε θνπδίλα. Καζηζκέλνη γχξσ απφ έλα καζίθ δξχηλν ηξαπέδη ήηαλ ν 70


MICHELLE SMART

Σδνπδέπε, ν άλδξαο πνπ ηνλ έιεγαλ Κξηζηφθ θαη κηα γπλαίθα κηθξνζθνπηθή ζαλ πνπιάθη. Σφζν κηθξνθακσκέλε, πνπ ήηαλ πην θνληή θη απφ ηελ Κάξα. Ήηαλ ζαλ λα είρε δσληαλέςεη ε Σνζνδνχια. Δ θπξία Σνζνδνχια ηελ είδε πξψηε θαη πεηάρηεθε φξζηα. Έπηαζε ηελ Κάξα απφ ην κπξάηζν θαη ηελ νδήγεζε θνληά ηνπο κηιψληαο αθαηάπαπζηα ζηα γαιιηθά. Ο Σδνπδέπε ζεθψζεθε απφ ηελ θαξέθια ηνπ. «Κάξα», ηεο είπε αγθαιηάδνληάο ηελ θαη θηιψληαο ηε ζηα κάγνπια. «Πψο ληψζεηο;» «Πνιχ θαιχηεξα», κνπξκνχξηζε εθείλε. «Χξαία». Έθαλε έλα βήκα πίζσ θαη ηελ πεξηεξγάζηεθε. Μπξνζηά ηνπ είρε έλα πνηήξη θξαζί. «Βίζαη αθφκε ιίγν ρινκή, αιιά δε κνηάδεηο πηα κε ηνλ Ώπίζαλν Υαιθ». «Τπέξνρα». Κάζηζε ζηελ θαξέθια πνπ ηεο είρε ηξαβήμεη δίπια ζηε δηθή ηνπ. Μφιηο θάζηζε, ε θπξία Σνζνδνχια έθεξε κπξνζηά ηεο έλα αρληζηφ κπνι κε θάηη πνπ έκνηαδε κε δσκφ θαη καδί έλα θαιαζάθη κε κπαγθέηεο. «Μαλδέ», ηεο είπε, θέξλνληαο ην ρέξη ηεο ζην ζηφκα κηκνχκελε φηη ηξψεη. «Κάξα, απφ δσ ε ΢ηκφλ, ε γπλαίθα ηνπ Κξηζηφθ», είπε ν Σδνπδέπε θάλνληαο ηηο ζπζηάζεηο. «Αε κηιάεη αγγιηθά, αιιά θάλεη εμαηξεηηθφ θνλζνκέ». Δ Κάξα ρακνγέιαζε ζηε ΢ηκφλ. «΢αο επραξηζηψ -κεξζί». Σν θνλζνκέ κχξηδε ππέξνρα. Σα πεηλαζκέλν ζηνκάρη ηεο γνπξγνχξηζε. Απλαηά. «Μαλδέ», επαλέιαβε ε ΢ηκφλ. «΢ε πεξίκελε λα μππλήζεηο», είπε ν Σδνπδέπε. «Καη ράξε ζ’ εθείλε ε γηαηξφο έθηαζε πνιχ γξήγνξα». Θπκφηαλ ζνιά κηα γπλαίθα κε έληνλν άξσκα λα θάζεηαη δίπια ηεο ζην θξεβάηη θαη λα αζρνιείηαη καδί ηεο. «Νφκηδα φηη ην 71


ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΤΖΟΥΖΕΠΕ

νλεηξεχηεθα απηφ». Βθείλνο γέιαζε ζηγαλά. «Βίζαη ηεζζάξσλ κελψλ έγθπνο. Μνπ θάλεθε ζσζηφ λα ζε δεη έλαο γηαηξφο, γηα ηελ πεξίπησζε πνπ είρεο θάηη πην ζνβαξφ απφ ηε λαπηία εμαηηίαο ηεο πηήζεο». Παξά ην αλέκειν χθνο ηνπ, ε Κάξα ήμεξε φηη δελ είρε νλεηξεπηεί ηελ αλεζπρία ηνπ. Μηα παξάμελε δεζηαζηά απιψζεθε κέζα ηεο, πξν-θαιψληαο κηα έμαςε ζην αίκα θαη ηελ επηδεξκίδα ηεο. Έζηξεςε ην πξφζσπφ ηεο αιινχ. «Παζαίλσ λαπηίεο ζηηο πηήζεηο απφ παηδί. Δ εγθπκνζχλε απιψο ηηο επηδεηλψλεη». «Παξ’ φια απηά, θαλφληζα λα έξζεη αχξην ζην Παξίζη ν νηθνγελεηαθφο καο γηαηξφο γηα λα ζε εμεηάζεη. Δ γηαηξφο πνπ ζε είδε αλεζχρεζε ιίγν επεηδή ε πίεζή ζνπ ήηαλ πνιχ ρακειή». «Πάληα είρα ππφηαζε», είπε εθείλε αδηάθνξα. «Καιχηεξα λα είκαζηε ζίγνπξνη. Έρεηο έλα παηδί κέζα ζνπ, ηνπ νπνίνπ ε επηβίσζε εμαξηάηαη απφ ηελ θαιή ζνπ πγεία. Οχησο ή άιισο, ζθφπεπα λα ζε δεη ν γηαηξφο κνπ, απιψο ην πξάγκα επηζπεχζζεθε κεξηθέο κέξεο». «Πξφζερε, Σδνπδέπε. Ώθνχγεζαη ζαλ αλήζπρνο παηέξαο». Σα κάηηα ηνπ ηξεκφπαημαλ, αιιά ην ρακφγειν δελ έθπγε απφ ην πξφζσπφ ηνπ. Βπηπρψο, νπνηαδήπνηε ακεραλία δηαθφπεθε απφ ηε ΢ηκφλ, ε νπνία έθεξε κηα θαλάηα κε παγσκέλν λεξφ θαη γέκηζε ην πνηήξη ηεο Κάξα. «Γηαηί κε θνηηάδεη ζπλερψο;» κνπξκνχξηζε ιίγν κεηά ε Κάξα κέζα απ’ ηα δφληηα ηεο γηα λα ηελ αθνχζεη κφλν ν Σδνπδέπε. Δ ΢ηκφλ θνπλνχζε δηαξθψο ην θεθάιη ηεο θαηαθαηηθά θαη ηεο ρακνγεινχζε, ζε αληίζεζε κε ηνλ θαηζνχθε άλδξα ηεο πνπ ην κφλν πνπ έθαλε ήηαλ λα θξαηάεη ην πνηήξη ηνπ κε ην θξαζί. Δ Γαιιίδα κπνξεί λα κε κηινχζε αγγιηθά, αιιά ε Κάξα ήηαλ ζίγνπξε φηη κηινχζε ν Κξηζηφθ. 72


MICHELLE SMART

«Βπεηδή είζαη έγθπνο, ζέιεη λα είλαη ζίγνπξε φηη ζα ηξαθείο φπσο πξέπεη. Βίλαη απαξαίηεην λα ηξσο θαιά». «Πψο λα θάσ, φηαλ φινη κε θνηηάδνπλ;» Πξνο ζηηγκήλ λφκηζε φηη ν Σδνπδέπε ζα έιεγε θακηά εμππλάδα. Ώληί γη’ απηφ, άξρηζε λα θνπβεληηάδεη κε ηε ΢ηκφλ θαη ηνλ Κξηζηφθ, θαη θαζψο ε ζπδήηεζε έδεηρλε ζνβαξή, θαηάθεξε λα ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή ηνπο καθξηά απφ εθείλε. Ο Σδνπδέπε είρε δίθην γηα ην θνλζνκέ. Ήηαλ θαηαπιεθηηθφ. Καη καδί κε ηηο δεζηέο αθφκα κπαγθέηεο, γέκηζε αξθεηά ην ζηνκάρη ηεο. Σελ ψξα πνπ άθελε ην θνπηάιη ηεο ζην άδεην πηάην, ν Κξηζηφθ γέλαζε κε θάηη πνπ είπε ν Σδνπδέπε, ήπηε ην θξαζί ηνπ κνλνξνχθη θαη άπισζε ην παρνπιφ ρέξη ηνπ. Ο Σδνπδέπε ζεθψζεθε θαη ην πήξε ζθχβνληαο πάλσ απ’ ην ηξαπέδη. Οη δπν ηνπο αληάιιαμαλ ζεξκή ρεηξαςία, κε ηνλ Κξηζηφθ λα ζθίγγεη ηνπο δηθεθάινπο ηνπ Σδνπδέπε. «Βίλαη έλαο άιινο ηξφπνο εθδήισζεο θηιίαο κεηαμχ αλδξψλ;» ηνλ ξψηεζε ε Κάξα. Πξνο κεγάιε ηεο έθπιεμε, ήηαλ ν Κξηζηφθ απηφο πνπ απάληεζε. «Βίλαη πάληα θαιφ λα επηζεκνπνηείο κηα ζπκθσλία δίλνληαο ηα ρέξηα». «Θα αγνξάζεηο ηνλ ακπειψλα;» ξψηεζε ε Κάξα ηνλ Σδνπδέπε. «Θα έιεγα κάιινλ φηη ν Κξηζηφθ ζπκθψλεζε λα κνπ πνπιήζεη ηνλ ακπειψλα». Ο Σδνπδέπε χςσζε ην πνηήξη ηνπ ζηνλ Γ άιιν. «Κάλεηο ζθιεξφ παδάξη, θίιε κνπ». «Μεξηθά παδάξηα αμίδνπλ λα είλαη ζθιεξά». Ο Κξηζηφθ πήξε ην κπνπθάιη θαη εηνηκάζηεθε λα μαλαγεκίζεη ην πνηήξη ηνπ Σδνπδέπε. Βθείλνο ζήθσζε ην ρέξη. «΋ρη άιιν γηα κέλα. ΢ε ιίγν ζα νδεγήζσ γηα λα επηζηξέθνπκε ζην Παξίζη». «Να νδεγήζεηο;» ηνλ ξψηεζε κε πξνζκνλή ε Κάξα. 73


ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΤΖΟΥΖΕΠΕ

«΢η. Καλφληζα λα καο θέξνπλ ην απηνθίλεην». «Πνχ είλαη;» «Έθπγαλ κε ην ειηθφπηεξν. Μελ αλεζπρείο, έθεξα πιήξσκα γηα ηελ πηήζε. Έθπγαλ πξηλ απφ κηζή ψξα πεξίπνπ». Γηα ιίγν ηνλ θνίηαδε εκβξφληεηε. «΢νβαξνινγείο; Τπνρξέσζεο ηνπο πηιφηνπο ζνπ λα θάλνπλ ηφζν δξφκν γηα λα αθήζνπλ έλα ακάμη θη χζηεξα λα γπξίζνπλ κε ην ειηθφπηεξν;» Πφζεο ψξεο θνηκφηαλ; Πέληε; Ο Σδνπδέπε ζα πξέπεη λα ην είρε θαλνλίζεη κφιηο έθιεηζε ηα κάηηα ηεο. Βθείλνο αλαζήθσζε αδηάθνξα ηνπο ψκνπο ηνπ. «Αελ ήηαλ απαζρνιεκέλνη. Ήηαλ επθαηξία λα θάλνπλ κηα εθδξνκή». «Σν έθαλεο φιν απηφ... γηα κέλα;» «Άιιαμα πξφζθαηα ηηο ηαπεηζαξίεο ζην ειηθφπηεξν. Αελ ήζεια λα ξηζθάξσ λα ηηο θάλεηο ράιηα κε εκεηνχο». Γηα θάπνην ιφγν, ήηαλ ζίγνπξε φηη ν Σδνπδέπε δελ έδηλε δεθάξα γηα ηηο ηαπεηζαξίεο. «Αελ ήηαλ λα πάκε ζε έλα επαγγεικαηηθφ δείπλν;» «Βίκαη βέβαηνο φηη ζα επηβηψζνπλ κηα βξαδηά ρσξίο ηε ζπληξνθηά καο», ηεο είπε μεξά. «Αελ είκαη ηφζν άθαξδνο ψζηε λα ζε αλαγθάζσ λα πεξάζεηο άιιε κία ψξα ζ’ έλα αεξνζθάθνο πνπ ζε αξξσζηαίλεη ηφζν άζρεκα γηα λα πάκε ζε έλα δείπλν κε ηα πην πιεθηηθά άηνκα ζην Παξίζη». Μηα παξφξκεζε, κηα παξάμελε επηζπκία γαξγάιηζε ηα δάρηπιά ηεο λα πιέμνπλ κε ηα δηθά ηνπ. Ώκέζσο έζθημε ηηο γξνζηέο ηεο. Ση θη αλ έδεηρλε κηα ζηάια αλζξσπηά; Ώπηφ δε ζήκαηλε φηη ζα έπξεπε λα ηνπ πηάζεη ην ρέξη. Ώπηφ δελ άιιαδε ηίπνηα. *** ΋ηαλ έθπγαλ απφ ηνλ ακπειψλα, ν ήιηνο είρε δχζεη θαη ζηελ 74


MICHELLE SMART

θνηιάδα ηνπ Λίγεξα είρε πέζεη ην ζθνηάδη. Οη δξφκνη ήηαλ αλνηρηνί, ε νδήγεζε νκαιή, παξ’ φια απηά ν Σδνπδέπε αληηιήθζεθε φηη ε Κάξα βαξηαλάζαηλε. «Νηψζεηο θαιά;» ηε ξψηεζε, δπλακψλνληαο ιίγν ηνλ θιηκαηηζκφ. «Ννκίδσ». Σν θεθάιη ηεο ήηαλ αθνπκπηζκέλν πίζσ, ηα κάηηα ηεο θιεηζηά. «Άλνημε ην παξάζπξν, αλ ζε βνεζάεη». Ήηαλ πνιχ ζθνηεηλά γηα λα δεη ην ρξψκα ηεο, αιιά ζα έβαδε ζηνίρεκα φηη είρε μαλαπάξεη ηελ πξαζηλσπή απφρξσζε. Ο παγσκέλνο άλεκνο πέξαζε απφ ηε ραξακάδα πνπ είρε αλνίμεη θαη γχξηζε ην θεθάιη ηεο πξνο ηα εθεί, εηζπλένληαο ηνλ θαζαξφ αέξα. «Βίπεο φηη πάληα πάζαηλεο λαπηία», ηεο είπε ιίγα ιεπηά αξγφηεξα, φηαλ ζηγνπξεχηεθε φηη δε ζα έθαλε εκεηφ. «Ώπφ ηφηε πνπ ζπκάκαη ηνλ εαπηφ κνπ. Σν ρεηξφηεξν είλαη ζηα πινία». «Έρεηο κπεη πνιιέο θνξέο ζε πινία;» «Αχν θνξέο ζην θεξηκπφη απφ ηελ Ώγγιία ζηελ Εξιαλδία φηαλ ήκνπλ έθεβε. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ηαμηδηνχ ην πέξαζα αγθαιηά κε ηελ ηνπαιέηα». « Αηαζθεδαζηηθφ αθνχγεηαη». «Ήηαλ -είρα ηξειαζεί ζηε δηαζθέδαζε». Γέιαζε απαιά. Έλα πξάγκα πνπ ηνπ άξεζε ζηελ Κάξα ήηαλ φηη είρε αίζζεζε ηνπ ρηνχκνξ. Μείσζε ειαθξά ηελ ηαρχηεηα, πξνζέρνληαο ηηο ιαθθνχβεο θαη πηζαλνχο θηλδχλνπο. Σν ηειεπηαίν πνπ ήζειε ήηαλ λα ηεο επηδεηλψζεη ηε λαπηία. «Πφζα ρξφληα πηινηάξεηο ειηθφπηεξα;» «Πήξα ην δίπισκά κνπ πξηλ απφ δέθα ρξφληα». 75


ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΤΖΟΥΖΕΠΕ

«Αελ είρα ηδέα». «Αελ είλαη ηίπνηα ζπνπδαίν», ηεο είπε αδηάθνξα. «Φπζηθά θαη είλαη. Να ππνζέζσ φηη είλαη πην πεξίπινθν απ’ ην λα πάξεηο δίπισκα νδήγεζεο;» «Κάπσο», παξαδέρηεθε εθείλνο, θέξλνληαο ζην λνπ ηνπ ηηο εθαηνληάδεο ψξεο πηήζεο θαη ηηο αηέιεησηεο εμεηάζεηο. Βίρε απνιαχζεη ην θάζε ιεπηφ. Καη φθεηιε λα νκνινγήζεη φηη ηελ πεξεθάληα ηεο κεηέξαο φηαλ πήξε ην δίπισκα ηε θχιαγε ζαλ ζεζαπξφ. ΢πλήζσο έλησζε πεξήθαλε γηα ηνλ Λνχθα. «Θα κε αλαγθάζεηο λα μαλαπεηάμσ κε ειηθφπηεξν;» «΋ρη». Ήμεξε φηη αλ επέκελε, ε Κάξα ζα έθεξλε αληηξξήζεηο αιιά ζα ππάθνπε. ΋πσο είρε αξρίζεη λα θαηαιαβαίλεη, ην λα έρεη ηελ Κάξα Νηειέηλη ζπλερψο δίπια ηνπ απνδεηθλπφηαλ πην δχζθνιν απ’ φζν λφκηδε. «Σειηθά ζα αγνξάζεηο ηνλ ακπειψλα;» ηνλ ξψηεζε αιιάδνληαο ζέκα. «Ναη. Βίλαη κηα θαιά ζηεκέλε επηρείξεζε θαη ην έδαθνο είλαη εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο». «Πψο θαηάθεξεο λα πείζεηο ηνλ Κξηζηφθ λα ζνπ ηνλ πνπιήζεη; ΋ηαλ θηάζακε εθεί έδεηρλε φηη ζα πξνηηκνχζε λα παιέςεη κε αξθνχδεο παξά λα θάλεη κηα ζπκθσλία καδί ζνπ». «Ννκίδσ φηη είλαη δχζηξνπνο απφ γελλεζηκηνχ ηνπ. Βίλαη απφ εθείλνπο ηνπο άλδξεο πνπ ληψζνπλ φηη πξέπεη λα απνδείμνπλ ηνλ αλδξηζκφ ηνπο θνπζθψλνληαο ην ζηήζνο θαη ρηππψληαο πάλσ ηνπ ηηο γξνζηέο ηνπο». Σελ άθνπζε λα ραραλίδεη. Ήηαλ ζηελ άθξε ηεο γιψζζαο ηνπ λα ηεο εμνκνινγεζεί φηη ήηαλ έηνηκνο λα πεη ζηνλ Γ άιιν λα μεράζεη ηε ζπκθσλία, ηφζν νξγηζκέλνο ήηαλ κε ηε ζηάζε ηνπ Κξηζηφθ απέλαληη ζηελ αδηαζεζία ηεο Κάξα. Ώλ ε ΢ηκφλ δελ ήηαλ ηφζν θηιφμελε, θαηαιαγηάδνληαο ηελ νξγή ηνπ Σδνπδέπε θαη εμαθαλίδνληαο ηε ζηξπθλή ζπκπεξηθνξά ηνπ άλδξα ηεο, ζα αξληφηαλ λα θάλεη αθφκα θαη ηελ πεξηήγεζε. 76


MICHELLE SMART

Αελ ηνπ ήηαλ ηίπνηα θαηλνχξην νη ζπλαιιαγέο κε παιηθαξάδεο ζην θάησ θάησ, ήηαλ ΢ηθειφο. Οη πεξηζζφηεξνη άλδξεο εθεί έπηλαλ ηεζηνζηεξφλε γηα πξσηλφ. ΢ήκεξα, γηα πξψηε θνξά, δελ ήζειε λα επηδείμεη ην αληξηιίθη πνπ απαηηνχζαλ απηνχ ηνπ είδνπο νη άλδξεο. Πνηέ δελ ηνπ πξφζθεξε θάπνηα επραξίζηεζε. 'Δηαλ ζίγνπξνο γηα ηε δχλακή ηνπ. Αε ρξεηαδφηαλ λα ρηππάεη ην ζηήζνο ηνπ νχηε λα παίδεη ην παηρλίδη «ην δηθφ κνπ είλαη κεγαιχηεξν απ’ ην δηθφ ζνπ». Υσξίο λα είλαη αιαδφλαο, ήμεξε φηη απηφ ήηαλ δεδνκέλν -ζε φιεο ηηο πεξηζηάζεηο. Ώιιά άλδξεο ζαλ ηνλ Κξηζηφθ επηδεηνχζαλ απηά ηα παηρλίδηα. Καη ζήκεξα ν Σδνπδέπε είρε αξλεζεί λα ηα παίμεη. Ήζειε λα θξνληίζεη ηελ Κάξα. Σα δάρηπιά ηνπ ζθίρηεθαλ ζην ηηκφλη θαζψο ζπκφηαλ πφζν είρε αλαζηαησζεί βιέπνληάο ηελ ηφζν άζρεκα. Ήηαλ έλα πνιχ πεξίεξγν ζπλαίζζεκα. Γεληθά, δελ ηνλ ελνρινχζαλ νη αδηαζεζίεο. Ο θφζκνο αξξψζηαηλε θη χζηεξα αλάξξσλε. Ήηαλ έλα δεδνκέλν ηεο δσήο. Καη ε εγθπκνζχλε ήηαλ επίζεο έλα δεδνκέλν ηεο δσήο. Καη νη λαπηίεο. Σν πξφβιεκα ηεο Κάξα δε ζα έπξεπε λα ηνλ απαζρνιεί πέξα απφ ην πιαίζην ηεο ζηνηρεηψδνπο αλζξσπηάο. Κη φκσο, ηνλ απαζρνινχζε. Βίρε επηζηξαηέςεη φιε ηελ απηνζπγθξάηεζή ηνπ γηα λα κελ αθνπκπήζεη παξεγνξεηηθά ην ρέξη ηνπ ζην κεξφ ηεο. Λέγνληαο ζηνλ εαπηφ ηνπ φηη, αλ αθνπκπνχζε ην ρέξη ηνπ εθεί, είηε παξεγνξεηηθά είηε δηαθνξεηηθά, πηζαλφηαηα ζα ηνλ ραζηνχθηδε. «Θα ζπδεηήζεηο πξψηα κε ηνλ Λνχθα γηα ηε ζπκθσλία;» Δ απαιή ηξιαλδέδηθε πξνθνξά ηεο δηέθνςε ηηο ζθέςεηο ηνπ. «΋ρη». Μίιεζε πην απφηνκα απ’ φζν ήζειε. «΋ρη», επαλέιαβε πην καιαθά. «Ώπηφο είλαη δηθφο κνπ ηνκέαο. Βγψ δηεπζχλσ ηηο επηρεηξήζεηο καο εθηφο ΢ηθειίαο». «Νφκηδα φηη ππεχζπλνο ήηαλ ν Λνχθα». «Πψο ην ζθέθηεθεο απηφ; Βπεηδή είλαη ν κεγαιχηεξνο 77


ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΤΖΟΥΖΕΠΕ

αδειθφο;» «΋ρη. Βπεηδή είλαη ν πην ζηαζεξφο θαη αμηφπηζηνο αδειθφο». Ώθφκε θαη κέζα ζην ζθνηάδη, ήμεξε φηη νη αξζξψζεηο ηνπ είραλ αζπξίζεη. «Ο αδειθφο ζνπ κπνξεί λα είλαη ηξνκαθηηθφο ζαλ κπακπνχιαο, αιιά ηνπιάρηζηνλ θέξεηαη κε κηα ζρεηηθή εππξέπεηα θαη δε ζθέθηεηαη κε ην πένο ηνπ». Λίγν αθφκα θαη νη αξζξψζεηο ηνπ ζα έζθηδαλ ην δέξκα. «Πξνζπαζείο ζθφπηκα λα μεθηλήζεηο θαβγά καδί κνπ;» «Ναη». «Γηαηί;» «Βπεηδή δε κνπ αξέζεη φηαλ είζαη θαιφο καδί κνπ». «Σν γεγνλφο φηη γπξλάκε ζπίηη κε ην απηνθίλεην κε θαζηζηά θαιφ;» «΢ε αληηδηαζηνιή κε ην λα κε γπξίζεηο κε εθείλν ην θνλζεξβνθνχηη, λαη, ζε θαζηζηά. Καη παξεκπηπηφλησο, δε κε γπξλάο ζπίηη. Με πεγαίλεηο ζην ζπίηη ζνπ». «Μέρξη λα γελλεζεί ην παηδί, ην ζπίηη κνπ είλαη θαη δηθφ ζνπ». Ώλ θαη εθείλε ηε ζηηγκή ζα ραηξφηαλ πνιχ λα ζηακαηήζεη ην απηνθίλεην, λα ηελ πεηάμεη έμσ θαη λα ηεο πεη λα γπξίζεη κε ηα πφδηα ζην Παξίζη. Ώπίζηεπηε, αράξηζηε γπλαίθα. Ώπίζηεπηε, ζέμη γπλαίθα. Αελ ππήξρε ακθηβνιία. Δ Κάξα Νηειέηλη ήηαλ ζέμη ζαλ ακαξηία, θαη φζν θη αλ πάζρηδε λα επηθεληξψζεη ηηο δηάζπαξηεο ζθέςεηο ηνπ ζην παξφλ, εθείλεο γπξλνχζαλ δεθαέμη εβδνκάδεο πίζσ, ζην θαιχηεξν ΢αββαηνθχξηαθν ηεο δσήο ηνπ. «Θα ην πξνηηκνχζεο αλ ηνπο επφκελνπο πέληε κήλεο ζνχ θεξφκνπλ απαίζηα θαη αδηαθνξνχζα γηα ηηο αλάγθεο ζνπ;» «Ναη». Ώλαζήθσζε ην θξχδη ηνπ. «΢νβαξά;» «Δ κφλε θαινζχλε πνπ ζέισ απφ ζέλα είλαη ε ειεπζεξία κνπ». 78


MICHELLE SMART

«Σελ έρεηο. ΐξίζθεζαη εδψ κε ηε ζέιεζή ζνπ. Μπνξείο λα θχγεηο νπνηαδήπνηε ζηηγκή ζέιεηο». «Ώλ θχγσ, φκσο, ην παηδί καο ζα δήζεη κέζα ζηε θηψρεηα. Σνπιάρηζηνλ ζηελ αξρή ηεο δσήο ηνπ, εθηφο αλ θάλεηο απηφ πνπ πξέπεη θαη κνπ δψζεηο ρξήκαηα γηα λα ην ζπληεξψ». «Θα ζνπ δψζσ ρξήκαηα γηα ην παηδί καο φηαλ ζα έρσ νξηζηηθή απφδεημε φηη είλαη παηδί καο. Αε ζα πηαζηψ θνξφηδν». Σελ άθνπζε λα παίξλεη κηα βαζηά αλάζα. «Πξαγκαηηθά, δελ ην θαηαιαβαίλσ». «Ση δελ θαηαιαβαίλεηο;» «Σνλ θπληζκφ ζνπ». «Αελ είκαη θπληθφο». «Άθεζεο έγθπν κηα παξζέλα, θη φκσο αξλείζαη λα πηζηέςεηο φηη είζαη ν παηέξαο ρσξίο απφδεημε. Ώλ απηφ δελ είλαη θπληζκφο, ηφηε δελ μέξσ ηη είλαη. Καη δελ θαηαιαβαίλσ γηαηί είζαη έηζη». «Αελ ππάξρεη θάηη λα θαηαιάβεηο. Αε δέρνκαη ηίπνηα ρσξίο απνδείμεηο. Ώπηφ είλαη θαιφ επηρεηξεκαηηθφ πλεχκα, φρη θπληζκφο». ΋ζν θη αλ πξνζπαζνχζε λα ην θξχςεη, ε θσλή ηνπ έδεηρλε εθλεπξηζκφ. Νφκηδε φηη ζα ηνπ ήηαλ επγλψκσλ πνπ είρε αιιάμεη ην πξφγξακκά ηνπ θαη είρε θαλνλίζεη λα επηζηξέθνπλ νδηθψο ζην Παξίζη. Βίρε ζεσξήζεη φηη ιίγε επγλσκνζχλε ζα έθαλε ηε ζηάζε ηεο απέλαληη ηνπ πην ήπηα. Ώιιά φρη. ΢ε αληίζεζε κε ηελ απαιφηεηα ησλ θακπχισλ θαη ηνπ θάησ ρείινπο ηεο, ε Κάξα Νηειέηλη ήηαλ ζθιεξή ζαλ αηζάιη. Με ηελ άθξε ηνπ καηηνχ ηνπ ηελ είδε λα νξζψλεη ην θνξκί ηεο. «Δ Γθξέηο θη εγψ θνπβεληηάδακε γηα ζέλα», ηνπ είπε. «Γηαηί απηφ δε κε μαθληάδεη;» «Ώλαξσηηφκαζηαλ γηαηί είζαη έηζη». «Αελ έρσ ηελ παξακηθξή ηδέα ζε ηη αλαθέξεζαη». «Πξνέξρεζαη απφ κηα αγαπεκέλε νηθνγέλεηα. Βίρεο δχν γνλείο πνπ ζε αγαπνχζαλ, ζε ζηήξηδαλ θαη ζε ελζάξξπλαλ...» «Ώπηά ιέγαηε γηα κέλα;» ηε δηέθνςε μεζπψληαο ζε γέιηα. 79


ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΤΖΟΥΖΕΠΕ

«Δ κεηέξα ζνπ ζε ιαηξεχεη», ηνπ είπε ςπρξά. «΋πσο ιέλε φινη, θαη ν παηέξαο ζνπ ζε ιάηξεπε. Με ηνλ αδειθφ ζνπ έρεηο κηα ζηελή ζρέζε πνπ ζα δήιεπαλ ηα πεξηζζφηεξα αδέιθηα. Ώπηφ ελλνψ φηαλ κηιάσ γηα αγαπεκέλε νηθνγέλεηα». «΢η», ζπκθψλεζε εθείλνο. «Οη γνλείο κνπ κε αγαπνχζαλ. Ο Λνχθα θη εγψ είκαζηε δεκέλνη. Βίλαη θπζηνινγηθφ». «Έρσ δχν εηεξνζαιείο αδειθέο πνπ κε κηζνχλ θάπσο ιηγφηεξν απ’ φ,ηη κηζνχλ ε κία ηελ άιιε. Έρσ έλα κάηζν εηεξνζαιή αδέιθηα δηάζπαξηα ζην Ανπβιίλν, ηα νπνία δελ έρσ γλσξίζεη πνηέ. Έρσ κηα κεηέξα πνπ δε δίλεη δεθάξα αλ είκαη έγθπνο. Έρσ έλαλ παηέξα πνπ αγλνεί φηη ζα γίλεη παππνχο, αιιά απηφ ζπκβαίλεη επεηδή πάλσ απφ δέθα ρξφληα ηψξα δελ αζρνιείηαη καδί κνπ». Πξνο ζηηγκήλ ν Σδνπδέπε δελ ήμεξε ηη λα πεη ζ’ απηφ ην απξφζκελν μέζπαζκα νχηε πψο λα αληηδξάζεη ζην ζπλαίζζεκα πνπ ππήξρε πίζσ απ’ απηφ. «Έρεηο λα δεηο ηνλ παηέξα ζνπ δέθα ρξφληα;» «Αεθαηξία. Οη γνλείο κνπ ρψξηζαλ φηη ήκνπλ έληεθα ρξνλψλ. Δ κακά θη εγψ κεηαθνκίζακε ζηελ Ώγγιία φηαλ ήκνπλ δεθαηξηψλ θαη έθηνηε δελ ηνλ μαλαείδα». «Ο παηέξαο κνπ πέζαλε πξηλ απφ δεθαηξία ρξφληα». Κάηη κέζα ηνπ έζπαζε θαζψο ζθεθηφηαλ ηελ Κάξα λα βηψλεη ην πξνζσπηθφ ηεο δξάκα ηελ ίδηα επνρή πνπ ε δηθή ηνπ δσή γηλφηαλ ζπληξίκκηα. Ώξρηθά κε ην ζάλαην ηνπ παηέξα ηνπ θη χζηεξα κε ηηο απνηξφπαηεο πξάμεηο ηεο Λνπίδα. «Λππάκαη». Δ θσλή ηεο καιάθσζε. «Έρσ δεη θσηνγξαθίεο ηνπ παηέξα ζνπ -ηνπ κνηάδεηο πνιχ». «΢η. Ήηαλ πνιχ φκνξθνο άλδξαο». Ώπηή ηε θνξά ε Κάξα γέιαζε θαλνληθά. απνξξνθεκέλνο είζαη κε ηνλ εαπηφ ζνπ». «Ώλ ζέιεηο, κπνξείο λα κε απνξξνθήζεηο εζχ». «Πξνζπαζείο λα κνπ πξνθαιέζεη πάιη εκεηφ;» 80

«Πφζν


MICHELLE SMART

Βθείλνο γέιαζε θαη ηεο έξημε κηα καηηά, ζίγνπξνο φηη ζηα ρείιε ηεο είρε ραξαρηεί κηα ππνςία ρακφγεινπ. Μελ πεγαίλεη ν λνπο ζνπ ζην πνλεξφ, κάισζε ηνλ εαπηφ ηνπ. Έπξεπε πάζε ζπζία λα έρεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζην δξφκν, φρη ζηηο αλακλήζεηο ησλ ζηηγκψλ πνπ ήηαλ κέζα ζηε ζθηρηή γιχθα ηεο. Πήξε κηα θνθηή αλάζα, ειπίδνληαο λα ραιαξψζεη ην ζθίμηκν ρακειά ζηελ θνηιηά ηνπ. «Δ κεηέξα ζνπ ζε εκπφδηζε λα βιέπεηο ηνλ παηέξα ζνπ αθφηνπ ρψξηζαλ;» «΋ρη. Σν ζηακάηεζε ν ίδηνο. Ήηαλ κεγάινο κπειάο γηα εθείλνλ λα πεξλάεη ην ζηελφ ηεο Εξιαλδίαο γηα λα δεη ην κεγαιχηεξν παηδί ηνπ. Ώληαιιάζζακε ρξηζηνπγελληάηηθεο θάξηεο θη απηφ ήηαλ». Πξνο ζηηγκήλ ηνπ θάλεθε φηη ζα έιεγε θαη θάηη αθφκα, αιιά φηαλ ηελ θνίηαμε, είρε ηα κάηηα θιεηζηά θαη έηξηβε ην κέησπφ ηεο. Παξά ην πηθξφρνιν χθνο ηεο, φηαλ κηινχζε γηα ηνπο γνλείο ηεο είρε θάηη επάισην. «΢νπ έιεηπε;» «Ο παηέξαο κνπ;» «Ναη. Θα πξέπεη λα ήηαλ δχζθνιν γηα ζέλα». Βθείλε γέιαζε, έλαο ήρνο πνπ αθνχζηεθε ζαλ λα ξνπθνχζε ιεκφλη. «Ώλ κε ηη άιιν, ήηαλ αλαθνχθηζε. Ο παηέξαο κνπ ήηαλ αδηφξζσηνο γπλαηθάο. Βίρε απαηήζεη ηφζεο πνιιέο θνξέο ηε κακά κνπ, πνπ λνκίδσ φηη είρε ράζεη θη εθείλνο ην ινγαξηαζκφ». «Σν ήμεξεο θη εζχ;» ΢ίγνπξα ν παηέξαο ηεο ζα ήηαλ δηαθξηηηθφο. «Σν ήμεξα πάληα, αθφκε θη φηαλ ήκνπλ πνιχ κηθξή γηα λα ην θαηαιάβσ. Αελ έθαλαλ πνηέ ηνλ θφπν λα ην θξαηήζνπλ θξπθφ απφ κέλα. Σνλ είρα πηάζεη δχν θνξέο -ηε κία φηαλ πήγαηλα ζην πάξθν κε ηηο θίιεο κνπ θαη πέξαζα κπξνζηά απφ ηελ πακπ ηεο γεηηνληάο, φπνπ ηνλ είδα αγθαιηαζκέλν κε κηα γπλαίθα». 81


ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΤΖΟΥΖΕΠΕ

«Βίρε βγεη κε άιιε γπλαίθα ζηελ πακπ ηεο γεηηνληάο ζαο;» Ώθφκα θη ν Σδνπδέπε, πνπ δε ζνθαξηδφηαλ εχθνια, είρε κείλεη άλαπδνο. «Σν λνκίδεηο απηφ άζρεκν;» Ο ηφλνο ηεο πςψζεθε. «Σε δεχηεξε θνξά πνπ ηνλ έπηαζα, πεξίπνπ έμη κήλεο αξγφηεξα, ήηαλ ζην θξεβάηη κε κηα άιιε γπλαίθα -φρη ηελ ίδηα κε ηελ νπνία ήηαλ ζηελ πακπ». «Σνλ έπηαζεο επ’ απηνθψξσ;» «΋ρη, επηπρψο. Ήηαλ μαπισκέλνη ζην θξεβάηη. Ο παηέξαο κνπ θάπληδε έλα ηζηγάξν. Αελ μέξσ ηη κε ζνθάξηζε πεξηζζφηεξν -δελ είρα ηδέα φηη ήηαλ θαπληζηήο». Καη, επίζεο, δελ είρε ηδέα γηαηί εθκπζηεξεπφηαλ φια απηά ζηνλ Σδνπδέπε. Σν ίδην είρε ζπκβεί θη εθείλν ην ΢αββαηνθχξηαθν. Ήηαλ ηφζν θαιφο αθξναηήο θαη ηφζν αμηνζεκείσηα ηθαλφο λα θάλεη απηφλ πνπ ηνπ κηινχζε -ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηελ ίδηα- λα πηζηεχεη φηη θάζε ιέμε πνπ μεζηφκηδε άμηδε λα ηελ αθνχζεη, πνπ ζα κπνξνχζεο λα ηνπ εμνκνινγεζείο ηα εζψςπρά ζνπ ρσξίο λα ην θαηαιάβεηο. Σν είρε θάλεη θαη ηφηε, ηελ άθνπγε επί ψξεο λα κηιάεη γηα ηελ αγάπε ηεο ζηε δνπιεηά ηεο, γηα ηηο ειπίδεο ηεο γηα ην κέιινλ. Καλείο δελ ηελ είρε θάλεη πνηέ λα ληψζεη έηζη. Να πηζηέςεη φηη ήηαλ μερσξηζηή. Καη ζα ήηαλ πνιχ εχθνιν λα ην πηζηέςεη πάιη. Άλνημε ην παξάζπξν ιίγν παξαπάλσ θαη έβγαιε ηε κχηε ηεο έμσ, εηζπλένληαο ηνλ παγσκέλν αέξα. Ώπηφ θαηαιάγηαζε ην ζπκφ θαη ηνλ πφλν φισλ απηψλ ησλ θξηθηψλ αλακλήζεσλ, θάλνληάο ηα πην ππνθεξηά. ΢ησπή απιψζεθε αλάκεζά ηνπο, κηα ζησπή πνπ άγγηδε ηα φξηα ηεο ακεραλίαο, φηαλ ν Σδνπδέπε ηε ξψηεζε: «Ση έθαλεο; Σν είπεο ζηε κεηέξα ζνπ;» Πήξε κηα εηζπλνή πξνηνχ απαληήζεη. «Ναη, ην είπα. Βθείλνο δελ έθαλε θαλ ηνλ θφπν λα ην αξλεζεί. Σνλ πέηαμε έμσ γηα δχν 82


MICHELLE SMART

κέξεο θαη κεηά ηνλ δέρηεθε πάιη πίζσ. Πάληα ηνλ δερφηαλ». Σν ζηνκάρη ηεο ζθίρηεθε θη άιιν θαζψο ζπκφηαλ λα ηνπο αθνχεη λα ηα «θηηάρλνπλ». Αε λνηάδνληαλ πνπ ε δεθάρξνλε θφξε ηνπο ήηαλ ζην ζπίηη. Πνηέ δε λνηάδνληαλ. ΋ια ηα παηδηθά ηεο ρξφληα πεξηζηξέθνληαλ γχξσ απφ ηηο απηζηίεο ηνπ παηέξα ηεο θαη ηηο αληηδξάζεηο ηεο κεηέξαο ηεο ζ’ απηέο. Ώπηέο νη αληηδξάζεηο δελ αθνξνχζαλ πνηέ ηελ Κάξα. Δ θφξε ηνπο ήηαλ πάληα ζε δεχηεξε κνίξα ζηνλ αξξσζηεκέλν γάκν ηνπο, φπνπ ην ζεμ ήηαλ ην φπιν πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα λα πιεγψλνπλ ν έλαο ηνλ άιινλ κε ηνλ ρεηξφηεξν ηξφπν. «Πάληα νξθηδφκνπλ λα κελ κπιερηψ πνηέ κε έλαλ άλδξα πνπ ζα ήηαλ ζαλ ηνλ παηέξα κνπ, νπφηε ήηαλ αθφκε πην αλφεην εθ κέξνπο κνπ». «Ση ελλνείο κ’ απηφ;» «Βζέλα», ηνπ πέηαμε. «Πψο λνκίδεηο φηη θαηάθεξλε ν παηέξαο κνπ λα έρεη ηφζεο πνιιέο γπλαίθεο θαη λα ηηο εθκεηαιιεχεηαη ηφζν άζρεκα; Βίλαη γφεο, αθξηβψο φπσο θη εζχ». «Αελ έρσ θακία ζρέζε κε ηνλ παηέξα ζνπ». Δ Κάξα πνηέ δελ ηνλ είρε αθνχζεη λα κηιάεη ζε ηφζν άγξην ηφλν. «Υξεζηκνπνηείο ηηο γπλαίθεο γηα ηελ πξνζσπηθή ζνπ απφιαπζε, ρσξίο λα ηηο ζθέθηεζαη ζαλ αιεζηλνχο αλζξψπνπο». «Ώπηέο είλαη ραδνκάξεο. Αελ έρσ απαηήζεη θακία. Πνηέ». Βίρε έλαλ ηφλν αεδίαο. «΢ηραίλνκαη ηηο απηζηίεο». «Παξ’ φια απηά, ρξεζηκνπνηείο ηηο γπλαίθεο». «Αελ ηηο ρξεζηκνπνηψ. Πάληα είκαη εηιηθξηλήο κε ηηο εξσκέλεο κνπ. Μελ ηξέθεηο απηαπάηεο πηζηεχνληαο φηη έξρνληαη καδί κνπ κε ςεχηηθα πξνζρήκαηα». «Έκελα κε ρξεζηκνπνίεζεο. Νφκηδα φηη κε ήζειεο ζην θξεβάηη ζνπ επεηδή ήζειεο εκέλα. Αελ είρα ηδέα φηη ήζειεο λα βάιεηο ρέξη ζην ειίζην θηλεηφ κνπ θαη φρη ζην θνξκί κνπ». 83


ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΤΖΟΥΖΕΠΕ

Ήηαλ ζεηξά ηνπ Σδνπδέπε λα πάξεη κηα βαζηά αλάζα. «Παξαδέρνκαη φηη ζε ρξεζηκνπνίεζα, Κάξα. Αελ είκαη πεξήθαλνο γη’ αζηφ, αιιά έπξεπε λα γίλεη. Ο αδειθφο κνπ ήηαλ έηνηκνο λα θαηαξξεχζεη. Ώπηφ δελ αιιάδεη ην γεγνλφο φηη ζε έβξηζθα δηανιεκέλα ζέμη. Κη αθφκα ζε βξίζθσ. Ήζεια λα ζνπ θάλσ έξσηα, αλεμάξηεηα απφ ηηο πεξηζηάζεηο». «Με ρξεζηκνπνίεζεο φκσο. Μπνξείο λα ρηππηέζαη φηη δελ έρεηο ηίπνηα θνηλφ κε ηνλ παηέξα κνπ, αιιά εγψ ην βιέπσ. Βίζηε ίδηνη. Κάλεηε έξσηα κε ηηο γπλαίθεο θη χζηεξα ηηο παξαηάηε θαη ηηο αθήλεηε λα αληηκεησπίζνπλ ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο επηπηψζεηο. Καη ηηο αλεπηζχκεηεο ζπλέπεηεο, φπσο ηα κσξά», δελ άληεμε λα κελ πξνζζέζεη. Σα θξέλα ηζίξημαλ θαη νη ξφδεο γιίζηξεζαλ θαζψο ζηακαηνχζε ηε Μεξζέληεο ζηελ άθξε ηνπ δξφκνπ. Έζβεζε ηε κεραλή, ε αλάζα ηνπ έβγαηλε θνθηή. Δ Κάξα έλησζε κηα κηθξή ηθαλνπνίεζε πνπ είρε επηηέινπο ηξππήζεη ηε γνεηεπηηθή παλνπιία ηνπ. Γηα θάκπνζα ιεπηά ην κφλν πνπ αθνπγφηαλ ήηαλ νη αλάζεο ηνπο. «΢ε ιίγν ζα βάισ πάιη κπξνζηά», ηεο είπε βινζπξά. «Ώλ δε ζέιεηο λα ζε αθήζσ λα γπξίζεηο κφλε ζνπ ζην Παξίζη, ζα ζνπ πξφηεηλα λα κε κνπ μαλακηιήζεηο, παξά κφλν γηα λα κνπ πεηο φηη ζέιεηο εκεηφ». Ώπφ ηνλ ηφλν ηνπ, ε Κάξα θαηάιαβε φηη ελλννχζε ηελ θάζε ηνπ ιέμε.

84


MICHELLE SMART

ΚΕΦΑΛΑΘΟ 7

Αελ είρε λφεκα. Ο χπλνο δελ είρε ζθνπφ λα έξζεη. ΋ζα πξφβαηα θη αλ κεηξνχζε, ήηαλ εληειψο κάηαην. Δ Κάξα ζεθψζεθε απφ ην θξεβάηη θαη έπηαζε ηελ θαηλνχξηα ηεο ξφκπα, πνπ νπζηαζηηθά ήηαλ θηκνλφ. ΋ζν θη αλ έιεγε ζηνλ εαπηφ ηεο φηη ιαρηαξνχζε ηε θζαξκέλε θαλειέληα ξφκπα ηεο, δελ κπνξνχζε λα παξαβιέςεη ην γεγνλφο φηη απηφ ην θφθθηλν κεηαμσηφ θηκνλφ ήηαλ παλέκνξθν θαη ην έλησζε ζαλ θάηη ξεπζηφ πάλσ ζηελ επηδεξκίδα ηεο. ΐξηζθφηαλ ηξεηο κέξεο ζην παξηδηάληθν ζπίηη ηνπ Σδνπδέπε θαη αθφκε δελ είρε εμνηθεησζεί κε ην ρψξν φπσο ζα έπξεπε, αιιά ηνπιάρηζηνλ ήμεξε πψο λα πάεη ζηελ θνπδίλα. Αελ ηνλ είρε δεη πνιχ απφ ηφηε πνπ επέζηξεςαλ απφ ηελ θνηιάδα ηνπ Λίγεξα. Ώληί λα ηελ θξαηάεη δεκέλε δίπια ηνπ, είρε αιιάμεη γλψκε θαη ηψξα ήηαλ θνιιεκέλε ζηε Μνλίθ, ηελ νηθνλφκν. Βληάμεη, ίζσο ππεξέβαιιε ιηγάθη. Ώπηφ πνπ ηεο είρε πεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα φηαλ έθηαζαλ ζπίηη κεηά απφ κηα ηξίσξε παγσληά αλάκεζά ηνπο, ήηαλ φηη φιεο ηνπ νη ζπζθέςεηο κέρξη ην ηέινο ηεο εβδνκάδαο ήηαλ ζην Παξίζη, νπφηε κπνξνχζε, αλ ην πξνηηκνχζε, λα κέλεη ζπίηη. Καη εθεί πνπ ζθεθηφηαλ φηη είρε αξρίζεη λα γίλεηαη πην ινγηθφο, ηεο είπε: «Δ Μνλίθ είλαη πάληα ζπίηη. Ώλ ζειήζεηο λα παο θάπνπ, κπνξεί λα ζε ζπλνδέςεη». «Να πάσ πνχ;» είρε πεηάμεη. «Αε κηιάσ ηε γιψζζα θαη δελ έρσ θαζφινπ ιεθηά. Οη ηηκέο εδψ είλαη γεινία ςειέο». Βθείλνο είρε αλαζεθψζεη ηνπο ψκνπο ηνπ θνηηάδνληάο ηελ. 85


ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΤΖΟΥΖΕΠΕ

«Έρσ πηζίλα θαη ζπα, είζαη ειεχζεξε λα ηα ρξεζηκνπνηήζεηο φπνηε ζέιεηο. Βμάιινπ, αλ ην ηεζη παηξφηεηαο απνδείμεη φηη ην παηδί είλαη δηθφ κνπ, ζα έρεηο ηφζα ρξήκαηα πνπ δε ζα μέξεηο πψο λα ηα μνδέςεηο». Βθείλε ηνπ είρε απαληήζεη κε κηα βξηζηά πνπ ζα έθαλε ηηο θαιφγξηεο ηνπ ζρνιείνπ ζην νπνίν πήγαηλε πξνηνχ κεηαθνκίζεη ζηελ Ώγγιία λα θνθθηλίζνπλ. Σελ επφκελε κέξα ν Σδνπδέπε είρε ρεηξνηεξέςεη ηελ θαηάζηαζε, θαλνλίδνληαο λα ηεο θέξνπλ ζην ζπίηη έλα παλάθξηβν ιάπηνπ, έλα smartphone θαη έλα ηάκπιεη αλάγλσζεο. ΢ην ηειεπηαίν, απ’ φ,ηη είρε δεη, ήηαλ εγθαηεζηεκέλε απεξηφξηζηε πίζησζε. Βίρε ληψζεη κηα δηεζηξακκέλε ηθαλνπνίεζε θαηεβάδνληαο φζν πεξηζζφηεξα βηβιία κπνξνχζε, φια κε ήξσεο ηνπο πην ζξαζχδεηινπο κηζνγχλεδεο πνπ κπνξνχζε λα βξεη. Καιψο ερφλησλ ησλ πξαγκάησλ, ν Σδνπδέπε ζα ιάκβαλε έλαλ ιεπηνκεξή ινγαξηαζκφ κε φινπο ηνπο ηίηινπο. Βθλεπξηδφηαλ φηαλ ν Σδνπδέπε έθαλε θάηη επγεληθφ. ΋πσο ην φηη είρε θαλνλίζεη λα γπξίζνπλ νδηθψο, αληί λα ηελ αλαγθάζεη λα πεηάμεη κε ην ειηθφπηεξν. Αελ ήζειε λα είλαη θαιφο. Αελ επξφθεηην λα γίλεη ζαλ ηε κεηέξα ηεο θαη λα ζπγρσξεί αηζρξέο ζπκπεξηθνξέο εμαηηίαο ελφο ειίζηνπ δψξνπ. Καηεβαίλνληαο ηε ζθάια, θαηεπζχλζεθε πξνο ηελ θνπδίλα. ΢ην ζπίηη επηθξαηνχζε ζθνηάδη, αιιά είραλ ηνπνζεηεζεί ζε θαίξηα ζεκεία θψηα λπθηφο. Άλαςε ην θσο ηεο θνπδίλαο, αλνηγνθιείλνληαο πνιιέο θνξέο ηα κάηηα ηεο θαζψο πξνζαξκφδνληαλ ζηε θσηεηλφηεηα. Σεο θαηλφηαλ παξάμελν πνπ ήηαλ εθεί, ζε κηα θνπδίλα ηφζν κεγάιε φζν ην ζπίηη φπνπ είρε κεγαιψζεη, ληψζνληαο ζαλ εηζβνιέαο. Αελ είρε ηδέα πνχ βξηζθφηαλ ην θαζεηί, αιιά βξήθε εχθνια ην ςπγείν - έλα ακεξηθάληθνπ ηχπνπ ςπγείν, ηφζν κεγάιν, πνπ ζα ήηαλ δχζθνιν λα ζνπ μεθχγεη. 86


MICHELLE SMART

Ώπηφ πνπ ήζειε ήηαλ έλα δεζηφ γάια. Δ Μπίιη, ε κεηέξα ηεο Γθξέηο, ηνπο έθηηαρλε πάληα ζηηο ζπρλέο δηαλπθηεξεχζεηο ηεο ζπίηη ηνπο. Ήηαλ ραιαξσηηθφ. Σψξα επρφηαλ λα ήμεξε απφ πνχ λα μεθηλήζεη ηελ αλαδήηεζή ηεο γηα θαηζαξφια... Έλησζε κηα θίλεζε θαη πάγσζε ζηε ζέζε ηεο. Σα ρέξηα ηεο άξπαμαλ ην θνπηί ηνπ γάιαηνο. «Ξελπρηάο, θνχηζνια κία», είπε κηα αξγφζπξηε βαζηά θσλή πίζσ ηεο. Γχξηζε απφηνκα θαη είδε ηνλ Σδνπδέπε λα έξρεηαη πξνο ην κέξνο ηεο. «Μνπ έθνςεο ηε ρνιή», ηνπ είπε απφηνκα. Ο θφβνο ηεο είρε θφςεη ηελ αλάζα. Βπίζεο, ε ζέα ηνχ πάλσ απφ έλα θη νγδφληα πέληε εκίγπκλνπ Σδνπδέπε επεξέαζε ηελ ηαρχηεηα ησλ ζθπγκψλ ηεο. Ήηαλ κπψδεο θαη παλέκνξθνο, ληπκέλνο κφλν κε έλα ρακεινθάβαιν ηδηλ πνπ ηφληδε ηέιεηα ηνπο ζηελνχο ηνπ γνθνχο θαη άθελε αθάιππην ην ζθηρηφ ζηέξλν ηνπ κε ηε ζηαξέληα επηδεξκίδα. Οη κεηαμέληεο ηξίρεο πάλσ ζην ζηήζνο ηνπ θαηεθφξηδαλ ζην επίπεδν ζηνκάρη ηνπ θαη πχθλσλαλ ζην ζεκείν πνπ ηα θνπκπηά ηνπ ηδηλ ήηαλ μεθνχκπσηα... Σα καιιηά ηνπ ήηαλ μερηέληζηα, καχξα γέληα θάιππηαλ ην πεξίγξακκα ηνπ ζαγνληνχ, ζρεδφλ ην ίδην ππθλά κε ην πεξηπνηεκέλν γελάθη ηνπ. Ώκαξηία. Έηζη έκνηαδε. Μηα θηλνχκελε, νκηινχζα δηαθήκηζε ακαξηίαο. Καη πεηξαζκνχ. «Αελ ήζεια λα ζε ηξνκάμσ», ηεο είπε, ρσξίο ίρλνο κεηακέιεηαο. «Άθνπζα ζφξπβν θαη ήξζα λα ειέγμσ». «Αελ κπνξνχζα λα θνηκεζψ». Σα ζθνχξα γαιάδηα κάηηα ηνπ θαξθψζεθαλ κε λφεκα ζηα δηθά ηεο. «Οχηε εγψ». Ώπέζηξεςε πξψηε ην βιέκκα ηεο, ληψζνληαο ηελ έμαςε λα απιψλεηαη απφ ην πξφζσπν ζε φιν ην θνξκί ηεο. «Ση ζε έβγαιε απ’ ηελ θξπςψλα ζνπ;» ηε ξψηεζε, 87


ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΤΖΟΥΖΕΠΕ

πιεζηάδνληαο ηε ιίγν παξαπάλσ απ’ φζν ζα ηεο άξεζε. Βθείλε έθαλε έλα βήκα πίζσ. «Αελ θξπβφκνπλ». «Σξεηο κέξεο έρεηο λα βγεηο απ’ ην δσκάηηφ ζνπ. Δ Μνλίθ ιέεη φηη δελ πήγεο καθξχηεξα απφ ηελ ηξαπεδαξία». «Ώπηφ δελ είλαη ην ζπίηη κνπ. Αε ληψζσ άλεηα λα ηξηγπξλάσ ζαλ λα είλαη δηθφ κνπ». Σψξα αηζζαλφηαλ ηδηαίηεξα άβνια, αιιά κε εληειψο δηαθνξεηηθφ ηξφπν, ηνπ ηχπνπ «Έρσ κπξνζηά κνπ έλαλ ζέμη, εκίγπκλν άλδξα». Μάιινλ παξαιεξνχζε. Σν έθαλε απηφ ε έιιεηςε χπλνπ. «Βίλαη δηθφ ζνπ. ΋ζν κέλεηο θάησ απφ ηε ζηέγε κνπ, απηφ είλαη ην ζπίηη ζνπ. Βίζαη ειεχζεξε λα θάλεηο φ,ηη ζέιεηο». «Βθηφο απφ ην λα θχγσ». «Βίζαη πάληα ειεχζεξε λα θχγεηο». Δ Κάξα έπλημε ην ζρφιην πνπ ήζειε λα μεζηνκίζεη. Ση λφεκα ζα είρε; Θα ήηαλ κηα αθφκε επαλάιεςε ησλ θαβγάδσλ ηνπο ζρεηηθά κε ηελ ειεπζεξία ηεο. «Ήζεια έλα δεζηφ γάια», κνπξκνχξηζε. «΢θέθηεθα φηη ζα κε βνεζνχζε λα θνηκεζψ». «Μνπ θάλεθε φηη ζε άθνπζα λα ζηξηθνγπξίδεηο ζην θξεβάηη ζνπ». ΢ην απνξεκέλν βιέκκα ηεο, πξφζζεζε: «Σν δσκάηηφ κνπ είλαη δίπια ζην δηθφ ζνπ». «Ώ». «Αελ ην ήμεξεο;» Υακνγέιαζε εηξσληθά. «΋ρη». Αελ έπξεπε λα ηε λνηάδεη πνχ θνηκφηαλ ν Σδνπδέπε. Ώο ήηαλ θαη ζηελ απνζήθε. Ώιιά ζην δηπιαλφ δσκάηην...; Γηαηί ε ζθέςε έβαιε θσηηά ζηηο θιέβεο ηεο, δελ είρε ηδέα. Δ παηρληδηάξηθε, αηζζεζηαθή έθθξαζε ζηα κάηηα ηνπ καιάθσζε ιίγν. «Θα θηηάμσ κηα δεζηή ζνθνιάηα». Σεο πήξε έλα ιεπηφ γηα λα θαηαιάβεη φηη ηεο πξφηεηλε λα 88


MICHELLE SMART

θηηάμεη θαη γηα θείλε. «΢’ επραξηζηψ». Άξρηζε λα αλνίγεη ληνπιάπηα θαη λα ςάρλεη ζε ζπξηάξηα. Δ Κάξα έπλημε έλα εηξσληθφ γειάθη θαη θάζηζε πάλσ ζην ηξαπέδη. «Αε γλσξίδεηο ηα θαηαηφπηα ζηελ θνπδίλα ζνπ πεξηζζφηεξν απ’ φ,ηη εγψ». «Αειψλσ έλνρνο». Γνλάηηζε θαη έζθπςε ζ’ έλα ληνπιάπη, πξνζθέξνληάο ηεο κηα εμαηξεηηθή άπνςε ησλ ζθηρηψλ γινπηψλ ηνπ πνπ πηέδνληαλ κέζα ζην ηδηλ. «Πξνζιακβάλσ νηθνλφκνπο γηα λα κε ρξεηάδεηαη λα κάζσ ηα θαηαηφπηα ζηηο θνπδίλεο κνπ. ΋ηαλ είκαη κφλνο ζην ζπίηη, ν θαιχηεξφο κνπ θίινο είλαη ην θαγεηφ απέμσ». Με πφζν κπιαδέ χθνο είπε ην θνπδίλεο! Έθεξε ζην κπαιφ ηεο ηε κηθξνζθνπηθή θνπδίλα πνπ κνηξαδφηαλ κε ηξεηο αθφκα θνπέιεο. Θα ρσξνχζε νιφθιεξε ζην ςπγείν ηνπ. ΋ηαλ ζεθψζεθε, θξαηνχζε ζην ρέξη ηνπ έλα θαηζαξνιάθη. «Θα γίλεη πην γξήγνξα ζηα κηθξνθχκαηα, αιιά ε κεηέξα κνπ κε έκαζε φηη είλαη ηεξνζπιία λα θηηάρλεηο δεζηή ζνθνιάηα έηζη». «Νφκηδα φηη είραηε κηα ζηξαηηά πξνζσπηθφ φηαλ ήζαζηαλ παηδηά». «Βίρακε. Ώιιά ε βξαδηλή δεζηή ζνθνιάηα ήηαλ κηα δνπιεηά πνπ άξεζε πνιχ ζηε κεηέξα κνπ λα ηελ θάλεη ε ίδηα. ΢πλήζηδε λα θαζίδεη ηνλ Ανχθα θη εκέλα ζην ηξαπέδη -έηζη φπσο θάζεζαη εζχ ηψξαφζε ψξα ηελ εηνίκαδε». «Ώθνχγεηαη ππέξνρν», ηνπ είπε κε αξθεηή δήιηα. Σα βξάδηα ζην ζπηηηθφ ησλ Νηειέηλη πεξλνχζαλ ζπλήζσο κε ηελ αλεζπρία ηεο κεηέξαο ηεο γηα ην πνχ βξηζθφηαλ ν παηέξαο ηεο. Βθείλνο έγεηξε ην θεθάιη ηνπ ζην πιάη θαζψο ην ζθεθηφηαλ. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έιακςαλ απφ έθπιεμε. «Ναη, ήηαλ». Πξφζζεζε ηε ζνθνιάηα ζην γάια πνπ δεζηαηλφηαλ θη χζηεξα 89


ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΤΖΟΥΖΕΠΕ

έβαιε δάραξε θη άξρηζε λα ην αλαθαηεχεη. , Κνηηάδνληαο ηα παηδηθά ηνπ ρξφληα κε ηα κάηηα ηεο Κάξα, έβιεπε φηη ήηαλ εηδπιιηαθά. Δ αίζζεζε φηη απνηεινχζε ηε ξεδέξβα ηνπ Λνχθα ήηαλ θάηη πνπ αλαπηχρζεθε ζηελ εθεβεία ηνπ, αιιά ν Λνχθα ήηαλ πάληα ην θαιφ παηδί, ελψ εθείλνο ήηαλ ην άηαθην. Σψξα πνπ ην μαλαζθεθηφηαλ, ήηαλ ιεο θαη νη πξνζδνθίεο ησλ γνληψλ ηνπ γηα εθείλνλ ήηαλ εμαξρήο ιηγφηεξεο. Ή κήπσο νη πξνζδνθίεο γηα ηνλ Λνχθα ήηαλ ππεξβνιηθά κεγάιεο; Σνλ είραλ κεγαιψζεη γηα λα αλαιάβεη ηελ νηθνγελεηαθή επηρείξεζε. Σνπ είραλ επηβάιεη επζχλεο απφ ηα γελλνθάζθηα ηνπ. Δ κφλν επζχλε πνπ είρε ν Σδνπδέπε -ηελ νπνία είρε επηβάιεη ν ίδηνο ζηνλ εαπηφ ηνπ- ήηαλ λα θάλεη ηνλ ζνβαξφ αδειθφ ηνπ λα γειάεη. Πήξε ην θαηζαξνιάθη απφ ηε θσηηά ιίγν πξηλ αξρίζεη λα βξάδεη θαη ζέξβηξε ηε ζνθνιάηα ζε δχν θνχπεο. ΋ηαλ γχξηζε γηα λα δψζεη ζηελ Κάξα ην ξφθεκά ηεο, ην ζηήζνο ηνπ ζθίρηεθε. Σα θνληά πφδηα ηεο θξέκνληαλ απφ ην ηξαπέδη, κφιηο κεξηθά εθαηνζηά απφ ην πάησκα, θαη δάγθσλε ην θάησ ρείιη ηεο. Ώλαξσηήζεθε αλ είρε αληηιεθζεί φηη ην πάλσ κέξνο ηεο ξφκπαο ηεο είρε αλνίμεη, πξνζθέξνληάο ηνπ κηα δειεαζηηθή ζέα ηνπ εθπιεθηηθνχ κπνχζηνπ πνπ ηφζν θαιά ζπκφληαλ νη αηζζήζεηο ηνπ. Σελ πξψηε θνξά πνπ είρε βπζηζηεί ζ’ απηφ ην ππέξνρν ζηήζνο, είρε ζθεθηεί φηη είρε πεζάλεη θαη βξηζθφηαλ ζηνλ παξάδεηζν. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ κελψλ, ε απφιαπζε εθείλεο ηεο λχρηαο ήηαλ θάηη πνπ πάζρηδε λα πλίμεη κε κηα καλία πνπ δελ είρε πνηέ αλαγθαζηεί λα επηζηξαηεχζεη. Ώιιά ήηαλ πάληα εθεί, ηξηγχξηδε ζηελ πεξίκεηξν ησλ αλακλήζεσλ ηνπ, βαζαλίδνληάο ηνλ, δειεάδνληάο ηνλ. ΢πρλά ηνλ θαηαιάκβαλε 90


MICHELLE SMART

εμαπίλεο, κηα λνεξή εηθφλα ή έλα γλψξηκν άξσκα είραλ πάληα ην ίδην απνηέιεζκα, κηα έθξεμε πφζνπ πνπ ηνλ ρηππνχζε θαηεπζείαλ ζην βνπβψλα θαη έλα ζθίμηκν ζην ζηήζνο. Δ ίδηα έθξεμε πφζνπ πνπ βίσλε εθείλε ηε ζηηγκή. Ο ίδηνο πφζνο πνπ είρε κεηαηξαπεί ζε ζρεδφλ κφληκν πφλν απφ ηε ζηηγκή πνπ είρε ζηαζεί δίπια ζηελ Κάξα ζηα βαθηίζηα ηεο Λίιη. Τπφ θαλνληθέο ζπλζήθεο, ε ζρέζε ηνπο δε ζα είρε ηειεηψζεη εθείλε ηε λχρηα. Θα είρε γπξίζεη θνληά ηεο. Αηάνιε, κπνξεί θαη λα ηελ είρε θέξεη ζην Παξίζη, φπσο είρε ππαηληρζεί, αιιά φρη γηα ηε ζπιινγή ησλ έξγσλ ηέρλεο πνπ είρε. ΋ρη, ζα ηελ έθεξλε γηα λα θαηαβξνρζίζεη ην ππέξνρν θνξκί ηεο μαλά θαη μαλά, κέρξη λα εμαληιήζεη ηα πάληα, λα κελ έρεη απνκείλεη ηίπνηα άιιν λα αλαθαιχςεη θαη λα απνιαχζεη. Καζψο άπισλε ην ρέξη ηεο γηα λα πάξεη ηελ θνχπα, ην θηκνλφ θφιιεζε πάλσ ζην ζηήζνο ηεο, δηαγξάθνληαο ην γηα ην ιαίκαξγν βιέκκα ηνπ, θαη ν πφζνο ζην βνπβψλα ηνπ έγηλε πην έληνλνο, πηέζηεθε κέζα ζην ηδηλ πνπ θνξνχζε. Σν ζηξίθσκα ηνπ θηκνλφ κφιηο πνπ θάιππηε ηα γφλαηά ηεο. Φνξνχζε θάηη απφ κέζα; «Ση θάλεηο;» ε θσλή ηεο ήηαλ έλαο βξαρλφο ςίζπξνο. Υσξίο λα ην ζπλεηδεηνπνηήζεη, είρε θαιχςεη ηελ απφζηαζε αλάκεζά ηνπο. Έλα αθφκε βήκα θαη ζα κπνξνχζε λα ρσξίζεη ηνπο κεξνχο ηεο θαη λ α γιηζηξήζεη αλ άκεζά ηνπο... Δ θαξδηά ηεο ρηππνχζε ηφζν δπλαηά, πνπ ηελ άθνπγε. «Σε ξψηεζα ηη θάλεηο;» Πψο θαηάθεξε λα μεζηνκίζεη ηηο ιέμεηο, δελ είρε ηδέα. Ο Σδνπδέπε βξηζθφηαλ ηφζν θνληά πνπ ηεο είρε θφςεη ηελ αλάζα. Σν δεζηφ ρέξη ηνπ έπηαζε ην δηθφ ηεο θαη, παίξλνληαο ηελ θνχπα, ηελ αθνχκπεζε ζην ηξαπέδη καθξηά ηεο. Κη χζηεξα έθιεηζε ην πξφζσπφ ηεο ζηηο παιάκεο ηνπ, αλαγθάδνληάο ηε λα ηνλ θνηηάμεη. «Θα ζε θηιήζσ». «΋ρη!» Ήηαλ πεξηζζφηεξν ιπγκφο παξά άξλεζε. Πξνζπάζεζε 91


ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΤΖΟΥΖΕΠΕ

λα ειεπζεξψζεη ην πξφζσπφ ηεο, αιιά εθείλνο ηελ θξαηνχζε δπλαηά. Καη ζπγρξφλσο ηφζν ηξπθεξά. «΢η». Υάηδεςε κε ηνλ αληίρεηξά ηνπ ην θάησ ρείιη ηεο. «Ναη, θνχηζνια κία. Θα ζε θηιήζσ». Δ Κάξα δελ ήζειε λα αληαπνθξηζεί. Έλαο Θεφο ήμεξε πφζν δελ ην ήζειε. Κη φκσο, φηαλ ηα ρείιε ηνπ βξήθαλ ηα δηθά ηεο θαη έκεηλαλ θάκπνζε ψξα θνιιεκέλα εθεί, πξνηνχ πηέζεη ην ζηφκα ηεο λα αλνίμεη, φηαλ ε γιψζζα ηνπ γιίζηξεζε λα βξεη ηε δηθή ηεο, ε κφλε ιέμε πνπ ζηξηθνγχξηζε ζην κπαιφ ηεο ήηαλ λαη. Δ κφλε απάληεζε πνπ έδσζε ην θνξκί ηεο ήηαλ λαη. Οη γξνζηέο ηεο πνπ πξνζπάζεζε λα ζθίμεη αληέδξαζαλ, ηα ρέξηα ηεο αλεθφξηζαλ ζηα γπκλά κπξάηζα ηνπ θαη αξπάρηεθαλ απφ ηνπο ψκνπο ηνπ, ηα λχρηα ηεο κπήρηεθαλ ζηε καιαθή ζάξθα. Καη πάιη πξνζπάζεζε λα αληηδξάζεη. Πάιεςε απειπηζκέλα ελάληηα ζην νινέλα απμαλφκελν θχκα πφζνπ πνπ παιιφηαλ ζην αίκα ηεο, ελάληηα ζηελ πγξαζία πνπ θφριαδε ζην πην απφθξπθν ζεκείν ηνπ θνξκηνχ ηεο. Κπξίσο, φκσο, πάιεςε λα βξεη ηα ινγηθά ηεο, κηα κάρε πνπ απείρε πνιχ απφ ην λα ηελ θεξδίζεη... Σα ρέξηα ηνπ θάιπςαλ ην ζηήζνο ηεο. Πφηε είρε ζπκβεί αζηφ...; Ήηαλ ηφζν... φκνξθν. Τπέξνρν. Σν άγγηγκά ηνπ... Ώιιά δελ ήηαλ αξθεηφ. Σν κεηαμσηφ θηκνλφ ηελ πεξηφξηδε ππεξβνιηθά. Ο Σδνπδέπε ζα πξέπεη λα δηάβαζε ην κπαιφ ηεο, γηαηί ην ρέξη ηνπ γιίζηξεζε θάησ απφ ην ιεπηφ χθαζκα θαη απιψζεθε πάλσ ζε έλα ζηήζνο ηφζν επαίζζεην, ψζηε ε αλαθνχθηζε πνπ επηηέινπο ην άγγηδε -ηελ άγγηδε- ηελ έθαλε λα βνγθήμεη κέζα ζην ζηφκα ηνπ. Κη χζηεξα αληαπέδσζε ην θηιί ηνπ, ηα ρείιε ηεο θηλήζεθαλ πάλσ ζηα δηθά ηνπ, ην θνξκί ηεο δσληάλεςε κε ην άγγηγκά ηνπ, 92


MICHELLE SMART

κε ηε δέζηε ηνπ ζηφκαηφο ηνπ θαη ηε γεχζε ηνπ. Ο Σδνπδέπε παξακέξηζε άγξηα ην θηκνλφ ηεο, απνθαιχπηνληαο ηε γπκλή ζάξθα ηεο. Γιίζηξεζε ην ρέξη ηνπ γχξσ απφ ηε κέζε ηεο θαη ηελ θφιιεζε πάλσ ηνπ, ζπλζιίβνληαο ηα ζηήζε ηεο πάλσ ζην ζηέξλν ηνπ, ζπλζιίβνληαο ην ζηφκα ηεο κε έλα αθφκα πην παζηαζκέλν θηιί. Σν άιιν ηνπ ρέξη αλεθφξηζε ζηελ πιάηε ηεο κέρξη ηνλ απρέλα θαη, πηάλνληαο ηα καιιηά ηεο, ηα ηξάβεμε απαιά, πξνηνχ θαηεθνξίζεη πάιη, πηάζεη ην ρέξη ηεο θαη ην αθνπκπήζεη ζην κπξνζηηλφ κέξνο ηνπ ηδηλ ηνπ. Ώθφκε θαη κέζα απ’ ην ζθιεξφ χθαζκα, ε Κάξα έλησζε ην κέγεζνο ηεο δηέγεξζήο ηνπ. Έλησζε ηε θιφγα πνπ εμέπεκπε ην θνξκί ηνπ. Μηα θιφγα πνπ ιαρηαξνχζε ην δηθφ ηεο πεηλαζκέλν θνξκί. Γηαηί ήηαλ πεηλαζκέλν. Πεηλνχζε γηα εθείλνλ. Σελ είρε δσληαλέςεη, ηεο είρε μππλήζεη επηζπκίεο πνπ δελ ήμεξε φηη είρε θη χζηεξα ηελ είρε παξαηήζεη. Μφλε. Καη έγθπν. «ΐιέπεηο, θνχηζνια κία», ηεο είπε, απνκαθξχλνληαο ην ζηφκα ηνπ θαη ζπλερίδνληαο ην θηιί ζην κάγνπιν θαη θαηεθνξίδνληαο ζην ιαηκφ ηεο. «Σφζν πνιχ ζε ζέισ. Σφζν πνπ λνκίδσ φηη ζα εθξαγψ αλ δε ζε θάλσ δηθή κνπ». Σα ιφγηα ηνπ, ν ήρνο ηεο θσλήο ηνπ ηελ έβγαιαλ απφ ηνλ εξσηηθφ ιήζαξγν ζηνλ νπνίν είρε πέζεη. Καηάθεξε κε θάπνηνλ ηξφπν λα γιηζηξήζεη ηα ρέξηα ηεο αλάκεζά ηνπο -Θεέ κνπ, ην θνξκί ηεο δελ ην ήζειε κε ηίπνηα απηφ, ηα ρείιε ηεο θιέγνληαλ γηα έλα αθφκα θηιί, ε ζειπθφηεηά ηεο ηελ ηθέηεπε λα ηνλ αθήζεη λα ζπλερίζεη- θαη, επηζηξαηεχνληαο φιε ηε δχλακε ηεο ζέιεζήο ηεο, ηνλ έζπξσμε. «Βίπα φρη». Βθείλνο θφληεςε λα πέζεη πίζσ. Σν ζηήζνο ηνπ αλεβνθαηέβαηλε θαζψο ην δηαπεξαζηηθφ βιέκκα ηνπ έθηαλε ζρεδφλ ζηα βάζε ηνπ κπαινχ ηεο. «Σν ζηφκα ζνπ είπε φρη. Σν ππφινηπν θνξκί ζνπ είπε λαη». 93


ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΤΖΟΥΖΕΠΕ

Ώλ θαη έιεγε ηελ αιήζεηα, ε Κάξα έγλεςε αξλεηηθά, ηα ηξεκάκελα ρέξηα ηεο έθιεηζαλ ην θηκνλφ, δέλνληάο ην φζν πην ζθηρηά κπνξνχζε. «΋ηαλ κηα γπλαίθα ιέεη φρη, ελλνεί φρη. ΋ρη, φρη, φρη. Αελ έρεηο θαλέλα δηθαίσκα λα νξκάο πάλσ κνπ». Ο Σδνπδέπε έθαλε έλα βήκα πίζσ. «Μελ ηνικήζεηο λα ππαηληρζείο φηη είκαη θάπνηνπ είδνπο βηαζηήο. Με ήζειεο φζν θη εγψ. Ώληαπέδσζεο ην θηιί κνπ. Ώπφιαπζεο ηελ θάζε ζηηγκή». Δ αγξηφηεηα ησλ ιφγσλ ηνπ ηελ έθαλε λα κνξθάζεη. Έλησζε δάθξπα λα ηζνχδνπλ ηα κάηηα ηεο. «Αε κ’ ελδηαθέξεη πφζν πνιχ ην απφιαπζα», ηνπ είπε, πηέδνληαο ηηο ιέμεηο λα βγνπλ απφ κέζα ηεο. «Ώπηφ δελ πξφθεηηαη λα ζπκβεί. ΢ε αληίζεζε κε ζέλα, ηνλ έιεγρν ησλ πξάμεψλ κνπ ηνλ έρεη ην κπαιφ κνπ». ΢ηα ρείιε ηνπ ραξάρηεθε θάηη πνπ έκνηαδε κε ρακφγειν. «Έηζη λνκίδεηο; Β, ινηπφλ, θνχηζνια κία, ν απηνέιεγρφο κνπ είλαη απαξάκηιινο. Μελ αλεζπρείο, δελ πξφθεηηαη λα ζε μαλαγγίμσ. ΋ρη ρσξίο λα ππνγξάςεηο φηη ην ζέιεηο». Καη κ’ απηφ ην ηειεπηαίν, έθπγε απφ ηελ θνπδίλα αθήλνληαο ηελ άλαπδε πάλσ ζην ηξαπέδη φπνπ θαζφηαλ.

94


MICHELLE SMART

ΚΕΦΑΛΑΘΟ 8

Ο Σδνπδέπε γξχιηζε ζηελ νζφλε κπξνζηά ηνπ. Οη ιέμεηο ηνπ ζπκβνιαίνπ ζα κπνξνχζαλ λα είλαη θαη κπνχξδεο. Αελ είρε λφεκα λα θνξντδεχεη ηνλ εαπηφ ηνπ. Ήηαλ ζπκσκέλνο. Θπκσκέλνο κε ηελ Κάξα. Με ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία είραλ βξεζεί. Με ηνλ εαπηφ ηνπ. Κπξίσο φκσο κε ηελ Κάξα. Αελ είρε πάξεη πνηέ ζηε δσή ηνπ κηα γπλαίθα δηά ηεο βίαο. Πνηέ. Μηζνχζε ηνπο άλδξεο πνπ έθαλαλ ηέηνηνπο είδνπο πξάγκαηα, ζεσξνχζε ηνλ επλνπρηζκφ πνιχ ήπηα ηηκσξία. Βίρε φλησο παξεξκελεχζεη ηφζν ηελ θαηάζηαζε; ΋ρη. Με ηίπνηα. Δ Κάξα είρε ην πην εθθξαζηηθφ πξφζσπν πνπ είρε δεη ζε γπλαίθα. Λέλε φηη ηα κάηηα είλαη ν θαζξέθηεο ηεο ςπρήο. ΢ηελ πεξίπησζε ηεο Κάξα, ηα κάηηα ηεο ήηαλ ν θαζξέθηεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηεο. Ώλ ήηαλ ζπκσκέλε, ραξνχκελε, θνπξαζκέλε ή άξξσζηε, ηα κάηηα ηεο ηνπ ην έδεηρλαλ θαζαξά. Πψο είρε γίλεη μαθληθά εηδήκσλ ζηα ζπλαηζζήκαηα ηεο; Κνχλεζε ην θεθάιη ηνπ θαη έηξηςε ηα κάηηα ηνπ. Ίζσο λα κελ έλησζε ηφζν ράιηα, αλ είρε θαηαθέξεη λα θνηκεζεί. Ώιιά πψο κπνξνχζε λα θνηκεζεί, φηαλ φιν ηνπ ην θνξκί έβξαδε απφ αλεθπιήξσην πφζν; Χζηφζν, έλα πξάγκα δε ζπλέβαηλε: δελ αηζζαλφηαλ πιεγσκέλνο. Μπνξεί λα είρε ζηξαπαηζαξηζηεί ειαθξά ην εγψ 95


ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΤΖΟΥΖΕΠΕ

ηνπ, αιιά ζε πξνζσπηθφ επίπεδν δελ ηνλ έλνηαδε αλ ε Κάξα ήζειε λα θνηκεζεί καδί ηνπ ή φρη. Τπήξραλ κπφιηθεο γπλαίθεο εθεί έμσ πνπ ην ήζειαλ. Καη ζηελ νπζία, κάιινλ ήηαλ θαιχηεξα πνπ δελ είραλ θάλεη ζεμ, εηδηθά αθνχ ε Κάξα είρε εληειψο δηαθνξεηηθή λννηξνπία απφ ηηο ζπλεζηζκέλεο εξσκέλεο ηνπ. Ήηαλ ζίγνπξνο φηη πνηέ δε ζα ηε ζπλαληνχζε ηπραία ζε θάπνην πάξηη, φπνπ ζα κπνξνχζε λα ηελ πιεζηάζεη, λα ηεο ηζηκπήζεη ίζσο ηα νπίζζηα πνλεξά θη χζηεξα λα πηάζνπλ θνπβέληα γηα ηα παιηά. Δ ερζξφηεηα ζα ήηαλ πάληα εθεί. Χζηφζν, αλ ην κσξφ ήηαλ δηθφ ηνπ, ηφηε ζα έπξεπε λα απνδερηεί φηη ε Κάξα ζα απνηεινχζε ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο δσήο ηνπ - δειαδή, φιεο ηεο ππφινηπεο δσήο ηνπ. Ώλ ην παηδί ήηαλ δηθφ ηνπ, ζα ήηαλ γηα πάληα ελσκέλνη, έζησ θαη κε ηξφπν απφιπηα ηππηθφ. ΢ην κπαιφ ηνπ εκθαλίζηεθε ε εηθφλα ελφο κηθξνζθνπηθνχ κσξνχ κε θαηαθφθθηλα καιιηά, κηα εηθφλα πνπ έδησμε ακέζσο καδί κε ηελ ελνριεηηθή θσλή κέζα ηνπ πνπ ηνλ ξσηνχζε αλ ήζειε πξαγκαηηθά λα είλαη παηέξαο εμ απνζηάζεσο. Έζθημε ηηο γξνζηέο ηνπ. Αελ ήζειε λα ζθέθηεηαη ην απψηεξν κέιινλ. Αελ ήζειε λα θαληάδεηαη πψο ζα έλησζε αλ ε Κάξα ήηαλ φλησο έγθπνο ζην παηδί ηνπ. Κάπνηε, πξηλ απφ πνιιά ρξφληα, είρε εκπιαθεί ζηε καγεία ηεο εγθπκνζχλεο, ηεο απεξίγξαπηεο ραξάο θαη ηεο απνξίαο, ζηελ επίγλσζε φηη είρε βνεζήζεη ζηε δεκηνπξγία κηαο δσήο θαη φηη ζα γηλφηαλ παηέξαο. Σν κσξφ ήηαλ αθφκα έκβξπν θαη ην είρε ήδε αγαπήζεη, ζθεθηφηαλ ην κέιινλ πνπ ζα είρε καδί κε εθείλνλ θαη ηε Λνπίδα θαη ηελ νηθνγέλεηα πνπ ζα έθηηαρλαλ. Σν δηθφ ηνπ παηδί δε ζα εξρφηαλ πνηέ δεχηεξν. 96


MICHELLE SMART

΢ην δηθφ ηνπ παηδί δε δφζεθε πνηέ ε επθαηξία λα ληψζεη νηηδήπνηε, πφζν κάιινλ αλ εξρφηαλ δεχηεξν. Δ Λνπίδα ηνχ είρε ζηεξήζεη απηή ηελ επθαηξία. Δ Κάξα δελ έκνηαδε κε ηε Λνπίδα. Δ Κάξα δελ έκνηαδε κε θακηά απ’ φζεο γλψξηδε. Ώιιά ηη ήμεξε πξαγκαηηθά γηα εθείλε; Σε Λνπίδα ηε γλψξηδε φιε ηνπ ηε δσή, αιιά δελ είρε θαληαζηεί φηη ζα ηνπ έθαλε ηελ θαξδηά ζπληξίκκηα θαη ζα ηελ ηζαιαπαηνχζε. Αε ζα εκπηζηεπφηαλ πνηέ μαλά γπλαίθα. Αελ κπνξνχζε. Τπήξραλ φξηα ζηνλ πφλν πνπ κπνξνχζε λα αληέμεη έλαο άλδξαο, θαη εθείλνο ηα είρε μεπεξάζεη πξηλ βγεη απφ ηελ εθεβεία. Μφλν αθνχ γελληφηαλ ην κσξφ θαη ην ηεζη απεδείθλπε φηη ήηαλ παηέξαο ζα άθελε ηνλ εαπηφ ηνπ λα ζθεθηεί ην κέιινλ. Μφλν ηφηε ζα άθελε ηνλ εαπηφ ηνπ λα ζθεθηεί ηη ζήκαηλε πξαγκαηηθά λα έρεηο έλα παηδί. Μέρξη ηφηε, ζα ζπλέρηδε ηε δσή ηνπ φπσο ήηαλ. Μφλν πνπ ζα είρε κηα θηινμελνχκελε. Μηα άγξηα, ζέμη θηινμελνχκελε. Πλίγνληαο έλα ραζκνπξεηφ, θνίηαμε ην ξνιφη ηνπ. Ήηαλ ψξα λα θχγεη απ’ ηε δνπιεηά. Βίρε λα πάεη ζε έλα πάξηη -έλα πάξηη πνπ κέρξη πξηλ απφ πέληε κέξεο ην πεξίκελε κε αλππνκνλεζία. Έλαο ζηελφο θίινο ηνπ ζα γηφξηαδε ηελ πξψηε επέηεην ηνπ γάκνπ ηνπ. Με έρνληαο δηάζεζε λα νδεγήζεη, δήηεζε απφ ηνλ νδεγφ ηνπ λα ηνλ πάεη ζπίηη, παζρίδνληαο λα δηψμεη απφ κέζα ηνπ ηε κειαγρνιία πνπ ηνλ είρε θαηαιάβεη. ΋ηαλ έθηαζε ζπίηη, δελ έλησζε θαιχηεξα, αιιά κε ηελ εμαζθεκέλε ηνπ άλεζε, θφξεζε ην γλσζηφ ηνπ ρακφγειν θαη κπήθε κέζα. «Πνχ είλαη ε Κάξα;» ξψηεζε ηε Μνλίθ πνπ ήξζε λα ηνλ πξνυπαληήζεη. «΢ην δσκάηηφ ηεο». «ΐγήθε θαζφινπ απφ εθεί ζήκεξα;» 97


ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΤΖΟΥΖΕΠΕ

«Μφλν γηα ην κεζεκεξηαλφ θαη θάηη ειαθξχ ην απφγεπκα». «Έθαγε πξσηλφ;» «Έλα θξνπαζάλ θαη έλα κήιν». Πήγε ζην δσκάηηφ ηνπ, αξλνχκελνο λα αλαιχζεη ηελ αλάγθε ηνπ λα παξαθνινπζεί ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηέο ηεο. Ήηαλ έλα απιφ ελδηαθέξνλ γηα κηα έγθπν γπλαίθα, ηίπνηε άιιν. Καζψο πεξλνχζε, ε πφξηα ηεο Κάξα άλνημε. Σα κάηηα ηεο άλνημαλ δηάπιαηα φηαλ ηνλ είδε θαη έθαλε έλα βήκα πίζσ. ΢ίγνπξα ζα ηνπ έθιεηλε ηελ πφξηα θαηάκνπηξα, αλ δελ πξνιάβαηλε λα βάιεη ην πφδη ηνπ ζην άλνηγκα. «Καιεζπέξα, θνχηζνια κία. Πψο ήηαλ ε κέξα ζνπ;» «Ώηέιεησηε θαη πιεθηηθή». «Σφηε ζα πξέπεη λα ζε παξεγνξεί ην γεγνλφο φηη ζα βγνχκε απφςε». Βθείλε κφξθαζε, αιιά άλνημε ηελ πφξηα θαλνληθά θαη έγεηξε ζην πιαίζην. «Βίλαη πεξαζκέλε ε ψξα. Πξέπεη λα έξζσ;» «Ναη». «Αε γίλεηαη λα κείλσ εδψ κε ηε Μνλίθ;» «Δ Μνλίθ πεγαίλεη ζπίηη ηεο ηα ΢αββαηνθχξηαθα. Σπρεξνχια! Θα κε έρεηο φιν δηθφ ζνπ». Σα κάγνπιά ηεο θνθθίληζαλ θαη ζθπζξψπηαζε. «Ση ζπλαξπαζηηθφ. Αελ κπνξείο λα κνπ βξεηο κηα άιιε ληαληά;» «Βίλαη πνιχ αξγά. Βμάιινπ, δε λνκίδσ φηη έρσ ηε δπλαηφηεηα λα πιεξψζσ θάπνηνλ άιιν γηα λα ζε θνξησζεί». «Αε δεκηνπξγψ πξφβιεκα. Μέλσ ζπλέρεηα ζην δσκάηηφ κνπ. Βίλαη ζαλ λα πξνζέρεηο έλα πεληάρξνλν». Οπνηνζδήπνηε ηνπο άθνπγε ζα δηαζθέδαδε κε ηε ζπδήηεζή ηνπο. Ώλ φκσο θνίηαδαλ ιίγν θάησ απφ ηελ επηθάλεηα, ζα έβιεπαλ φηη ηα πξάγκαηα ήηαλ εληειψο δηαθνξεηηθά. Σε ζηηγκή πνπ είρε 98


MICHELLE SMART

αλνίμεη ε πφξηα ηεο, ε θαξδηά ηνπ Σδνπδέπε είρε αξρίζεη λα ζθπξνθνπάεη, ην βάξνο κέζα ηνπ έγηλε θφκπνο. Σν ακπδξφ ρακφγειφ ηνπ ζα κπνξνχζε απιά λα ήηαλ δσγξαθηζκέλν. ΋ζν γηα ηελ Κάξα... ηα φκνξθα ρείιε ηεο ήηαλ ζθηγκέλα, ηα πξάζηλα κάηηα ηεο εθηφμεπαλ θσηηέο ελαληίνλ ηνπ. Ήζειε λα ηελ αγγίμεη. Ήζειε λα ηε ζεθψζεη ζηα ρέξηα ηνπ θαη λα δηαζρίζεη ην δσκάηην, λα ηελ μαπιψζεη ζην θξεβάηη θαη λα θάλεη έξσηα ζε θάζε εθαηνζηφ ηεο. Ώιιά κε ηνλ ηξφπν πνπ είρε αληηδξάζεη εθείλε ηα μεκεξψκαηα ζηελ θνπδίλα, ζα πξνηηκνχζε λα πεξάζεη κηα κέξα ζηελ θφιαζε παξά λα ηελ αγγίμεη μαλά. Θα έπξεπε λα ηνλ ηθεηέςεη γνλαηηζηή πξνηνχ ζθεθηεί θαλ λα ηεο θάλεη έξσηα. Παξ’ φια απηά, δελ κπφξεζε λα ζπγθξαηεζεί θαη λα κε ρηππήζεη ρατδεπηηθά ηε ραξηησκέλε κπηνχια ηεο. «Φεχγνπκε ζε κία ψξα, θνχηζνια κία. Φφξεκα βξαδηλφ. Να είζαη έηνηκε, αιιηψο ζα έξζσ ζην δσκάηηφ ζνπ θαη ζα ζε βνεζήζσ». «Αε ζα ηνικήζεηο». «Βίλαη πξφθιεζε απηφ;» «΋ρη!» «Σφηε λα είζαη εγθαίξσο έηνηκε. Πξέπεη λα θάλσ έλα ληνπο. Σα ιέκε ζε εμήληα ιεπηά».

*** ΢ε κία ψξα αθξηβψο, ν Σδνπδέπε ρηχπεζε ηελ πφξηα ηεο. Βλ κέξεη ήιπηδε λα κελ ήηαλ έηνηκε. Οη ζνθέο ζπκβνπιέο πνπ είρε δψζεη ζηνλ εαπηφ ηνπ λσξίηεξα λα κελ επαλαιάβεη ηε ζεμνπαιηθή ηνπο ζρέζε μεράζηεθαλ. Σξία κφλν ιεπηά έμσ απ’ ην δσκάηηφ ηεο είραλ ζηείιεη ηηο θαιέο πξνζέζεηο ηνπ ζηα ζθνππίδηα. Τπήξρε θάηη αλαζεκαηηζκέλα ζέμη ζηελ θνθθηλνκάιια γθέηζά 99


ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΤΖΟΥΖΕΠΕ

ηνπ. Μαθάξη λα ήηαλ ζη’ αιήζεηα γθέηζα. Ή, αθφκε θαιχηεξα, ε πξνζσπηθή ηνπ παιιαθίδα. Ήηαλ ζίγνπξνο φηη δελ πεξηιακβαλφηαλ ζηα πξνζφληα ηνπο λα θέξνληαη ζαλ ζθχιεο ζηνλ αθέληε ηνπο. Δ κφλε έγλνηα κηαο γθέηζαο ή κηαο παιιαθίδαο ήηαλ ε επραξίζηεζε ηνπ αθέληε ηνπο. Αεδνκέλνπ φηη απηφ πνπ ήζειε απφ ηελ Κάξα ήηαλ επραξίζηεζε ζεμνπαιηθήο θχζεο, κάιινλ ζα επέιεγε ηελ παιιαθίδα. Ήηαλ ζίγνπξνο φηη ηνλ έθαλε ζθφπηκα λα πεξηκέλεη εμήληα νιφθιεξα δεπηεξφιεπηα πξνηνχ αλνίμεη ηελ πφξηα. Καη άμηδε ε αλακνλή. Δ ζπφληα πνπ είρε έηνηκε ζηα ρείιε ηνπ έζβεζε θαη έκεηλε κε ην ζηφκα αλνηρηφ. Ο Σδνπδέπε είρε ζπλεζίζεη λα βγαίλεη κε θαιινλέο. Υξεζηκνπνηνχζε μεδηάληξνπα ηα πινχηε ηνπ, ηε γνεηεία θαη ηελ εκθάληζή ηνπ γηα λα επηιέγεη ηελ αθξφθξεκα. Παξ’ φια απηά, ε Κάξα ηηο επηζθίαδε φιεο. Φνξνχζε έλα ζθνχξν θφθθηλν, κάμη κεηαμσηφ πνπ αλαδείθλπε ηηο θακπχιεο ηεο, κε καλίθηα πνπ αγθάιηαδαλ ηνπο ψκνπο ηεο αθήλνληαο ηα κπξάηζα γπκλά, θαη είρε ηα ππέξνρα καιιηά ηεο πηαζκέλα ζε έλα θνκςφ ζηληφλ. Ήηαλ εθζακβσηηθή. Φνξνχζε έλα δεπγάξη ζθνπιαξίθηα κε θξχζηαιια ζε ζρήκα θαξδηάο πνπ έιακπαλ θάησ απ’ ην θσο θαη νη γφβεο ζηα πφδηα ηεο δεκηνπξγνχζαλ ην ίδην ιακπεξφ εθέ. Σν καθηγηάδ ηεο ήηαλ δηαθξηηηθφ, κε εμαίξεζε ην θξαγηφλ, έλα έληνλν θφθθηλν πνπ ηαίξηαδε κε ην θφξεκα, θάλνληαο ηα ρείιε ηεο γηα θίιεκα. «Μίν Νηίν», είπε γεκάηνο ζαπκαζκφ. «Βίζαη παλέκνξθε». «Βίλαη εθπιεθηηθφ ηη κπνξεί λα θάλεη ην ρξήκα», ηνπ είπε μεξά, αλ θαη ηα κάγνπιά ηεο έγηλαλ αζνξηί κε ηα καιιηά ηεο, ην θφξεκα, ηα ρείιε ηεο... «Βίλαη ζαλ λα δσληάλεςε ε Βζηία», είπε μέπλνα. 100


MICHELLE SMART

«Ώπηφ ηαηξηάδεη, δεδνκέλνπ φηη νη Βζηηάδεο Παξζέλεο έρνπλ πάξεη ην φλνκά ηνπο απφ ηελ αληίζηνηρε ζεά ησλ Ρσκαίσλ». Έλα ρακφγειν θάλεθε ζηα ρείιε ηνπ. «Βίλαη επίζεο ε ξσκατθή ζεά ηεο νηθνγελεηαθήο εζηίαο -ηεο θσηηάο». «Καη βάδσ ζηνίρεκα φηη εζχ βιέπεηο ηνλ εαπηφ ζνπ ζαλ ηνλ Έξσηα -δε ζα ήζειεο δηαθαψο λα πηάζεηο ζηα ρέξηα ζνπ ηηο Βζηηάδεο;» Σν ρακφγειφ ηνπ ζθίρηεθε. «΢ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φρη. ΐξίζθσ ηηο παξζέλεο πνιχ απαηηεηηθέο γηα ηα γνχζηα κνπ». Ήηαλ έλα χπνπιν ρηχπεκα θαη επρήζεθε λα κπνξνχζε λα ην πάξεη πίζσ. Κάηη ζηελ ηζνπρηεξή γιψζζα ηεο ηνλ έθαλε λα αληηδξά. Σα θαξθηά ηεο ηνλ δηαπεξλνχζαλ φζν θαλελφο άιινπ. Σα κάηηα ηεο κηζφθιεηζαλ, αιιά αλαζήθσζε ην πηγνχλη ηεο θαη έθιεηζε ηελ πφξηα πίζσ ηεο, ειεπζεξψλνληαο κε ηηο θηλήζεηο κηα πλνή απ’ ην άξσκά ηεο. «Σφηε ηαηξηάδνπκε πεξηζζφηεξν απ’ φ,ηη λφκηδα. Πάληα έβξηζθα ηνπο ιάγλνπο άλδξεο πνιχ αλψξηκνπο γηα ηα δηθά κνπ γνχζηα». *** «Πψο ζα κε ζπζηήζεηο ζηνπο θίινπο ζνπ;» ξψηεζε ε Κάξα θαζψο θάζνληαλ ζην πίζσ θάζηζκα ηεο Μεξζέληεο θαη δηέζρηδαλ ηνπο δξφκνπο ηνπ Παξηζηνχ. Δ πφιε ιακπχξηδε απφ εθαηνκκχξηα θψηα, δίλνληάο ηεο κηα καγεπηηθή εηθφλα πνπ είρε γνεηεχζεη ηελ Κάξα. «Χο ζπλνδφ κνπ». «Έηζη ζπζηήλεηο ηηο εξσκέλεο ζνπ;» «Αελ είρα αληηιεθζεί φηη ήζνπλ εξσκέλε κνπ», ηεο απάληεζε, κε ηελ ςπρξφηεηα πνπ έδεηρλε απφ ηε ζηηγκή πνπ ηνλ είρε 101


ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΤΖΟΥΖΕΠΕ

θαηεγνξήζεη φηη ήηαλ αλψξηκνο λα έρεη εληαζεί. Σνλ πξνηηκνχζε ςπρξφ. Σεο ήηαλ πνιχ πην εχθνιν λα ηνλ κηζεί. «Ννκίδσ φηη ζα κπνξνχζεο λα κε ζπζηήζεηο σο ηελ έγθπν εξσκέλε ηεο κηαο βξαδηάο, ηελ νπνία πεξηκέλεηο λα γελλήζεη γηα λα θάλεηο ην ηεζη DNA πνπ ζα απνδείμεη φηη είζαη ν κπακπάο». Σνλ έλησζε λα ζθίγγεηαη, θαηάιαβε φηη θάησ απφ ην ζκφθηλ ηνπ ήηαλ ηζηησκέλνο. «Γηαηί θνξάο επραξίζησο θνζηνχκη ζηε δνπιεηά θαη ζκφθηλ ζε έλα πάξηη, αιιά αξλήζεθεο λα θάλεηο ηνλ θφπν ζηε βάθηηζε ηεο αληςηφο ζνπ;» ηνλ ξψηεζε, μεζηνκίδνληαο κηα απφ ηηο εξσηήζεηο πνπ ηξηγπξλνχζαλ ζην κπαιφ ηεο. «Αελ είρα αληηιεθζεί φηη δελ έθαλα ηνλ θφπν», ηεο απάληεζε ςπρξά. Δ Κάξα αλαζήθσζε ηνπο ψκνπο ηεο. Οη ελδπκαηνινγηθέο επηινγέο ηνπ Σδνπδέπε δελ ηελ αθνξνχζαλ. «Λνηπφλ, πνχ είλαη ην πάξηη;» « ΢ηε Μνλ Μάξηε». Σελ ίδηα ζηηγκή, ηα θψηα ηνπ ιφθνπ ηεο Μνλ Μάξηεο έιακςαλ κπξνζηά ηνπο, κε ην ιεπθφ λαφ ΢αθξέ-Κεξ ζηελ θνξπθή λα κνηάδεη ζαλ λα επηβιέπεη ηα πάληα απφ θάησ. Καζψο έκπαηλαλ ζηε γεκάηε δσληάληα πεξηνρή, θφιιεζε ην πξφζσπφ ηεο ζην παξάζπξν γηα λα απνιαχζεη ηελ φκνξθε αξρηηεθηνληθή, ηνπο ηνπξίζηεο πνπ πεξπαηνχζαλ θαη ηνπο αηάξαρνπο ληφπηνπο. «Πψο ληψζεηο;» ξψηεζε ν Σδνπδέπε. «Μήπσο δαιίζηεθεο;» «΋ια θαιά κέρξη ζηηγκήο». «Χξαία». Παξαμελεκέλε απφ ηνλ αλέκειν ηφλν ηνπ, ηνλ θνίηαμε θαη είδε φηη θξαηνχζε κηα ράξηηλε ζαθνχια. Σεο έθιεηζε ην κάηη. «Γηα θάζε ελδερφκελν». Παξφηη δελ ην ήζειε, έβαιε ηα γέιηα θαη απηφ ραιάξσζε θάπσο ην ζθίμηκν ζην ζηήζνο ηεο. 102


MICHELLE SMART

Έγεηξε πξνο ην κέξνο ηεο θαη ηεο έδεημε έμσ. «΢’ απηνχο ηνπο θήπνπο βξίζθεηαη ην Μνπζείν ηεο Μνλ Μάξηεο. Λέγεηαη φηη είλαη ην παιηφηεξν ζπίηη ηεο πεξηνρήο». «΢’ απηφ δελ έκελε ν Ρελνπάξ;» ηνλ ξψηεζε, ληψζνληαο πνιχ έληνλα ην κεξφ ηνπ λα πηέδεηαη ζηνλ δηθφ ηεο. «΋ρη αθξηβψο. Τπάξρεη κηα έπαπιε πίζσ ηνπ ζηελ νπνία έκεηλε γηα ιίγν. ΢’ απηφ έκεηλε ν Μνξίο Οπηξηγηφ». Καζψο δηέζρηδαλ ηα θαιληεξίκηα, ηεο έδεημε θη άιια αμηνζέαηα, δίλνληαο κε ηα ιφγηα ηνπ δσή ζηα παιηά θηίξηα, εηδηθά ζε εθείλα ηεο πεξηφδνπ ηνπ ηκπξεζηνληζκνχ. Ήμεξε ηφζν πνιιά γηα ηελ πεξηνρή, νη πεξηγξαθέο ηνπ ήηαλ ηφζν δσληαλέο, ε βαξηά ζηθειηθή πξνθνξά ηνπ ηφζν κεισδηθή, πνπ ήηαλ απφιαπζε λα ηνλ αθνχο. Δ Κάξα έθξπςε ηελ απνγνήηεπζή ηεο φηαλ ν νδεγφο ζηακάηεζε ζε έλα ζηελφ, κπξνζηά ζε κηα ζεηξά απφ θαηάιεπθεο πεληαψξνθεο θαηνηθίεο, θαθεηέξηεο θαη θαηαζηήκαηα. Θα πξνηηκνχζε λα ζπλερίζνπλ ηε βφιηα ηνπο. Πξνο κεγάιε ηεο έθπιεμε, κπήθαλ ζ’ έλα θαηάκεζην κπηζηξφ πνπ κχξηδε έληνλα θαθέ, ηδξψηα θαη ηζηγάξν. Ο Σδνπδέπε ραηξέηεζε ην πξνζσπηθφ κε ηνλ ζπλεζηζκέλν ελζνπζηαζκφ ηνπ, ζθίγγνληαο ρέξηα θαη θηιψληαο κάγνπια, πξηλ ηελ νδεγήζεη ζην πίζσ κέξνο θαη απφ εθεί ζε κηα απιή. «Πξνεγνχληαη νη θπξίεο», ηεο είπε, δείρλνληαο ηεο κηα ζηδεξέληα ζθάια πνπ έκνηαδε εηνηκφξξνπε θαη θαηέιεγε ζηνλ ηειεπηαίν φξνθν. «Μελ αλεζπρείο», πξφζζεζε, δηαβάδνληαο ηηο ζθέςεηο ηεο. «΢ε δηαβεβαηψλσ φηη είλαη απφιπηα αζθαιήο». «Αελ ππάξρεη εζσηεξηθή ζθάια;» Αελ ηε είρε θαζεζπράζεη θαζφινπ ε δηαβεβαίσζή ηνπ. «Τπάξρεη, αιιά, φπσο είδεο, ην κπηζηξφ είλαη γεκάην θφζκν, θη αλ ηε ρξεζηκνπνηήζνπλ φινη νη απνςηλνί θαιεζκέλνη, ζα ελνριήζνπκε ην πξνζσπηθφ». 103


ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΤΖΟΥΖΕΠΕ

«Γηαηί ηφηε κπήθακε απφ ηελ κπξνζηηλή είζνδν; Γηαηί δελ είπεο ζηνλ νδεγφ ζνπ λα καο αθήζεη ζην πίζσ κέξνο;» «Βπεηδή ην πξνζσπηθφ ζα ζηελνρσξηφηαλ αλ κάζαηλαλ φηη ήξζα εδψ θαη δελ πέξαζα λα ηνπο πσ έλα γεηα». «Μεγάιε ηδέα έρεηο γηα ηνλ εαπηφ ζνπ», κνπξκνχξηζε. Σν ρακφγειφ ηνπ πήγε λα ζβήζεη αιιά έιακςε πάιη. «΢πγρψξεζε ηε κεηξηνθξνζχλε κνπ, αιιά είκαη θαιφο εξγνδφηεο». Σα θξχδηα ηεο δάξσζαλ. «Σν θηίξην είλαη δηθφ κνπ», ηεο εμήγεζε. «Νφκηδα φηη είρεο ακπειψλεο». «Έρσ. Αελ μέξεηο φηη ε πνηθηιία είλαη ε λνζηηκηά ηεο δσήο;» Βθείλε ξνπζνχληζε κε λφεκα θαη έζθημε ην ζάιη γχξσ ηεο, επρφκελε λα είρε θνξέζεη ην ρνληξφ παιηφ πνπ ηεο είρε αγνξάζεη ν Σδνπδέπε. «Μνπ θάλεη εληχπσζε πνπ δελ ην κεηέηξεςεο ζε ππεξκνληέξλν μελνδνρείν». Ο Σδνπδέπε κφξθαζε. «Καη λα θαηαζηξέςσ ηε γνεηεία ηνπ; Ώπηφο ν δξφκνο βξίζθεηαη ζηελ παιηά Μνλ Μάξηε, αλαιινίσηνο θαη ειάρηζηα γλσζηφο ζηνπο ηνπξίζηεο πνπ έρνπλ κνιχλεη ην κεγαιχηεξν θνκκάηη απηνχ ηνπ ππέξνρνπ κέξνπο. ΢θνπεχσ λα ην αθήζσ φπσο είλαη. «΢νπ αλήθεη φινο ν δξφκνο;» Βθείλνο έγλεςε θαηαθαηηθά θη χζηεξα θνίηαμε ηε ζηδεξέληα ζθάια. «Πάκε;» «Αελ μέξσ...» «Παζαίλεηο ίιηγγν;» «΋ρη». «Σφηε πνχ είλαη ε ηάζε ζνπ γηα πεξηπέηεηεο;» «Αελ είρα πνηέ». «Φεχηξα. Πέξαζεο έλαλ νιφθιεξν ρξφλν γπξίδνληαο ηελ Βπξψπε κε ηελ Γθξέηο, κε κνπ ιεο ινηπφλ φηη δε ζνπ αξέζνπλ νη πεξηπέηεηεο», «Βίκαη έγθπνο». «Καη νη έγθπνη δελ κπνξνχλ λα αλέβνπλ ζθάιεο;» 104


MICHELLE SMART

«Με γίλεζαη αλφεηνο». Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ καιάθσζαλ. «Κάξα, ζνπ νξθίδνκαη φηη δε ζα άθελα πνηέ λα ζπκβεί θάηη θαθφ ζε ζέλα ή ζην κσξφ. Ώπηή ε ζθάια είλαη κφλν δχν ρξφλσλ -επέβιεςα πξνζσπηθά ηελ θαηαζθεπή ηεο. Θα είκαη αθξηβψο πίζσ ζνπ. ΢νπ ππφζρνκαη φηη ζα είζαη αζθαιήο». ΋ζν θη αλ ήμεξε φηη πξέπεη λα ήηαλ ηξειή πνπ ηνλ πίζηεπε, έβαιε ην έλα πφδη ηεο ζην πξψην ζθαιί, πεξηκέλνληαο λα θαηαξξεχζεη νιφθιεξν ην θαηαζθεχαζκα πάλσ ηνπο. Ήηαλ πνιχ πην ζηαζεξφ απ’ φ,ηη πεξίκελε. Καη φθεηιε λα παξαδερηεί φηη ην γεγνλφο φηη ήηαλ πίζσ ηεο θαη ζα ηελ έπηαλε αλ παξαπαηνχζε ήηαλ... θαζεζπραζηηθφ. Δ δχλακε θαη ε ζηγνπξηά ηνπ ήηαλ παξαπάλσ απφ θαζεζπραζηηθέο. «΢ε πνηνλ φξνθν πάκε;» ηνπ είπε γπξλψληαο ην θεθάιη ηεο λα ηνλ θνηηάμεη. Σν πιαηχ ρακφγειφ ηνπ έθαλε ην ζηνκάρη ηεο λα αλαζηαησζεί. «Βζχ θη εγψ, θνχηζνια κία, πάκε σο ην ηέξκα». Με ηα κάγνπιά ηεο λα θιέγνληαη κε ην ππνλννχκελν, αλέβεθε ηε ζθάια, αξγά ζηελ αξρή, κέρξη πνπ αληηιήθζεθε φηη ν Σδνπδέπε πίζσ ηεο είρε πιήξε ζέα ησλ νπίζζησλ ηεο. Ναη, ην γεγνλφο φηη ηνπ πξφζθεξε απηή ηελ εηθφλα ηεο έδσζε ηελ ψζεζε λα θηάζεη ζηελ θνξπθή ζε ρξφλν-κεδέλ. Αελ είρε ηδέα ηη πεξίκελε. Κξίλνληαο απφ ηα ράιηα ηνπ κπηζηξφ θάησ, θαληαδφηαλ φηη ν Σδνπδέπε ηήο είρε δεηήζεη λα ληπζεί θαιά ελείδεη αζηείνπ, αιιά ζίγνπξα δελ πεξίκελε απηφ. Σν πάξηη γηλφηαλ ζε έλα ινθη πνπ είρε κεηαηξαπεί ζε δηακέξηζκα. Μφλν πνπ δελ είρε θακία ζρέζε κε ηα ινθη πνπ βξεζεί. Σεξάζηην θαη επάεξν, ιηηά δηαθνζκεκέλν ζε ζηπι πνπ ζα ην έιεγε θνκςά αηεκέιεην, ζα πξέπεη λα θάιππηε νιφθιεξν ηνλ ηειεπηαίν φξνθν. «Βίλαη θαη ην ινθη δηθφ ζνπ;» Ώλαζήθσζε ην θξχδη ηνπ. 105


ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΤΖΟΥΖΕΠΕ

«Ξέξσ, αλφεηε εξψηεζε. Ώιιά απηφ ην κέξνο...» Δ θσλή ηεο έζβεζε. «Βίλαη θάπσο δηαθνξεηηθφ απφ ην κπηζηξφ θάησ;» «Ναη. Ώθξηβψο». «Σν κπηζηξφ είλαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο Μνλ Μάξηεο. Αελ ήζεια λα θάλσ αιιαγέο, πέξα απφ ηελ εγθαηάζηαζε κηαο θνπδίλαο πνπ δε ζα θηλδχλεπε λα πηάζεη θσηηά αλά πάζα ζηηγκή. Ώπηφ ην ινθη, απφ ηελ άιιε κεξηά, ηθέηεπε λα κεηαηξαπεί ζε έλα ρψξν ζην νπνίν λα εξγάδεζαη θαη λα κέλεηο». «Ώηειηέ είλαη;» Τπήξρε ηφζνο θφζκνο πνπ δελ κπνξνχζε λα δεη αλ ππήξραλ ζχλεξγα δσγξαθηθήο, αιιά αλαγλψξηζε ηε κπξσδηά απφ λέθηη ζην ρψξν -φηαλ ε θαιχηεξή ζνπ θίιε είλαη δσγξάθνο, απηφ είλαη δεδνκέλν. «΢η». Έδεημε έλαλ κηθξφζσκν άλδξα πνπ κηινχζε ζε κηα παξέα. «Ώπηφο είλαη ν ελνηθηαζηήο, ν Γνξδ Ρακίξεο». «Σνλ μέξσ», είπε κε δένο. «Αειαδή, έρσ αθνχζεη γη’ απηφλ. Έρνπκε πνπιήζεη δνπιεηέο ηνπ». «Βίλαη παιηφο κνπ θίινο. Σν ινθη ζρεδηάζηεθε έρνληαο απηφλ θαηά λνπ». Καζψο κηινχζε, ν Γνξδ θνίηαμε πξνο ην κέξνο ηνπο θαη είδε ηνλ Σδνπδέπε. Δ παξέα ηνπ θνίηαμε επίζεο θαη ζηε ζηηγκή είθνζη δεπγάξηα κάηηα άλνημαλ δηάπιαηα θαη είθνζη ζηφκαηα ρακνγέιαζαλ. Μεξηθνί, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Γνξδ θαη ηεο φκνξθεο γπλαίθαο πνπ έζθηγγε ην ρέξη ηνπ, άθεζαλ ηελ παξέα θαη θαηεπζχλζεθαλ πξνο ην κέξνο ηνπο. ΢ε έλα ζηξφβηιν απφ αγγιηθά θαη γαιιηθά, ιίγα ηηαιηθά θαη ηζπαληθά, ν Σδνπδέπε ηελ παξνπζίαζε ζηνπο αλζξψπνπο πνπ ήηαλ θίινη ηνπ, ζπζηήλνληαο ηελ απιά σο Κάξα, ρσξίο πεξαηηέξσ εμεγήζεηο. Σε βνκβάξδηζαλ κε νλφκαηα, αληαιιάρζεθαλ ρεηξαςίεο θαη αγθαιηάζκαηα -δειαδή, ηα αγθαιηάζκαηα αληαιιάρζεθαλ κε ηνλ Σδνπδέπε. Καη φιε ηελ ψξα ζηεθφηαλ εθεί θαη επρφηαλ λα άλνηγε ε γε λα ηελ θαηαπηεί 106


MICHELLE SMART

θαη λα ηελ πάεη ζε έλα ήζπρν θαη γλψξηκν κέξνο. Σα ρέξηα ηεο είραλ ηδξψζεη, ν ζθπγκφο ηεο θάιπαδε. «Πξέπεη λα πάσ ζηελ ηνπαιέηα», ςηζχξηζε ζη’ απηί ηνπ Σδνπδέπε, πξνζπαζψληαο λα θξχςεη ηνλ παληθφ απ’ ηε θσλή ηεο. Βθείλνο ηελ θνίηαμε εξσηεκαηηθά θη χζηεξα θνχλεζε ην θεθάιη ηνπ. «Σν κπάλην είλαη πίζσ απφ εθείλε ηελ πφξηα ζηα αξηζηεξά ηνπ κπαξ», ηεο είπε, δείρλνληαο ηεο ην καθξχ ηξαπέδη ζηνλ απέλαληη ηνίρν, πνπ ήηαλ γεκάην κε φισλ ησλ εηδψλ ηα πνηά. «Μφιηο κπεηο, είλαη ε δεχηεξε πφξηα δεμηά». Δ πφξηα δίπια ζην κπαξ έβγαδε ζ’ έλαλ αθφκα ηεξάζηην, έληνλα θσηηζκέλν ρψξν. Κακβάδεο θαη γιππηά ήηαλ ζηξηκσγκέλα εθεί κέζα, πξνζηαηεπκέλα απφ κηα κεγάιε ηακπέια πνπ έγξαθε: «΋πνην άηνκν ζπιιεθζεί λα αγγίδεη ηα έξγα, ζα επλνπρηζηεί». Σεο μέθπγε έλα απξφζκελν ραραλεηφ. Βπηπρψο ην κπάλην ήηαλ άδεην θαη ηεο έδσζε ρξφλν λα ζπλέιζεη. Ώπερζαλφηαλ ηελ πνιπθνζκία. Ώπερζαλφηαλ ηα κεγάια πάξηη. Βηδηθά εθείλα ζηα νπνία δε γλψξηδε θαλέλαλ. Σελ θπξίεςε μαλά ε αίζζεζε ηεο θαηλνχξηαο θνπέιαο, ηεο επίγλσζεο φηη φινη νη άιινη γλσξίδνληαλ ήδε θαη είραλ ηηο παξέεο ηνπο. Οη μέλνη ζίγνπξα δελ ήηαλ εππξφζδεθηνη. Οη μέλεο γπλαίθεο ζην πιάη ελφο άλδξα πνπ ζίγνπξα ήηαλ ην θπξίαξρν αξζεληθφ ηεο αγέιεο ήηαλ ηφζν εππξφζδεθηεο φζν θαη κηα κνιπζκαηηθή λφζνο. ΋ηαλ ηειηθά άθεζε ην θαηαθχγηφ ηεο, κηα ςειή θαζηαλνκάιια κε εθπιεθηηθά κειηά κάηηα ηεο έθνςε ην δξφκν. «Ώ, ψζηε εζχ είζαη ε αληηθαηαζηάηξηά κνπ», ηεο είπε κε έλα εθζακβσηηθφ ρακφγειν.

107


ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΤΖΟΥΖΕΠΕ

ΚΕΦΑΛΑΘΟ 9

«Οξίζηε;» Δ Κάξα δελ θαηάιαβε ηη ελλννχζε. «Ώξρηθά ζα ήκνπλ εγψ ε ζπλνδφο ηνπ Σδνπδέπε απφςε», είπε ε θαιινλή ρσξίο ίρλνο κλεζηθαθίαο. Δ Κάξα δελ ήμεξε ηη λα πεη, έλησζε λα δαξψλεη. «Αελ ππάξρεη πξφβιεκα», ηελ θαζεζχραζε ε θνπέια. «ΐγαίλακε θάπνηε, αιιά έρεη ηειεηψζεη εδψ θαη πνιχ θαηξφ. ΢ίγνπξα ζα μαλαβξεζνχκε θάπνηα άιιε θνξά, φηαλ θπθινθνξήζεη μαλά θαη ρξεηαζηεί κηα εκη-πιαησληθή ζπλνδφ γηα ην βξάδπ. ΢ην κεηαμχ, απφιαπζέ ηνλ φζν ηνλ έρεηο». Δ Κάξα έςαμε λα δεη ζηελ θνπέια κηα έλδεημε φηη αζηεηεπφηαλ εηο βάξνο ηεο, αιιά δελ είδε παξά κφλν θαζαξά θηιηθή δηάζεζε ζηα κειηά κάηηα ηεο. Πίεζε ηε γιψζζα ηεο λα πάξεη κπξνζηά. «Ση ζεκαίλεη εκη-πιαησληθή;» «Β, μέξεηο -πψο είλαη ε έθθξαζε ζηα αγγιηθά;» Σα κάηηα ηεο δάξσζαλ θαζψο ζθεθηφηαλ θη χζηεξα έλα ρακφγειν έιακςε ζην φκνξθν πξφζσπφ ηεο. «Ξέξσ, ζεκαίλεη ―θίινη κε πξνλφκηα‖!» «Φίινη κε πξνλφκηα», επαλέιαβε ε Κάξα αδχλακα, κε ην ζηνκάρη ηεο λα γίλεηαη θφκπνο ζηελ ηδέα. Δ θηιηθή δηάζεζε κεηαηξάπεθε ζε ηαξαρή. «Μήπσο δελ έπξεπε λα ην πσ απηφ;» «Καζφινπ», είπε ε Κάξα, μέξνληαο φηη ηα ιφγηα ηεο αθνχγνληαλ αμηνζξήλεηα θαη άηνλα. 108


MICHELLE SMART

Δ θνπέια ρηχπεζε κε ηελ παιάκε ηεο ην θνχηειφ ηεο. «Έρσ πνιχ κεγάιν ζηφκα. ΢νπ δεηψ ζπγλψκε, δελ ήζεια λα ζε ζηελνρσξήζσ. Αελ θαηάιαβα φηη έρεηο πάξεη ζηα ζνβαξά ηε ζρέζε ζαο». «Αελ ηελ έρσ πάξεη ζηα ζνβαξά». Δ Κάξα πάζρηζε λα δείμεη αδηάθνξε. ΐιέπνληαο ηε ιχπε ζηα κάηηα ηεο θνπέιαο, θαηάιαβε φηη απέηπρε νηθηξά. «Πξέπεη λα πάσ ζηελ ηνπαιέηα», είπε ε γπλαίθα ζπξψρλνληαο ηελ πφξηα. «΢ε παξαθαιψ, μέρλα απηά πνπ ζνπ είπα. Αελ ήμεξα...» «Αελ ηνλ έρσ πάξεη ζηα ζνβαξά», ηε δηέθνςε ε Κάξα, κε ηε θξίθε γηα ηα φζα ππέζεηε ε θνπέια λα εμαθαλίδνπλ ηελ έκθπηε ζπζηνιή ηεο. «Έρσ απφιπηε επίγλσζε φηη ν Σδνπδέπε δηαζέηεη ηελ αθνζίσζε ελφο ρξπζφςαξνπ». «Ώπηφ είλαη ιίγν άδηθν», είπε ε θνπέια ζκίγνληαο ειαθξά ηα θξχδηα ηεο. «Γηα ην ρξπζφςαξν». Με έλα θιείζηκν ηνπ καηηνχ, κπήθε ζην κπάλην θη έθιεηζε ηελ πφξηα πίζσ ηεο. Παίξλνληαο βαζηέο αλάζεο, ε Κάξα γχξηζε ζην πάξηη, παζρίδνληαο λα ζπγθξνηήζεη ηα λεχξα ηεο πνπ απεηινχζαλ λα μεζπάζνπλ. Καζψο έςαρλε ηνλ Σδνπδέπε, έλησζε ηνλ θφζκν λα ηελ θνηηάδεη, αηζζαλφηαλ ηελ πεξηέξγεηά ηνπο Γί’ απηή ηελ άγλσζηε αλάκεζά ηνπο. Βπεηδή απηή δελ ήηαλ κηα απιή θνηλσληθή εθδήισζε, ήηαλ έλα θαλνληθφ πάξηη γηα θίινπο, γηα λα βξεζνχλ, λα πνπλ ηα λέα ηνπο, λα πηνπλ κπφιηθν αιθνφι, λα θεξζνχλ πην ειεχζεξα. Οχηε θαλ έλα πνηήξη θξαζί δελ κπνξνχζε λα πηεη γηα λα θαικάξεη ηα λεχξα ηεο. Σειηθά ηνλ βξήθε λα θνπβεληηάδεη κε δχν γπλαίθεο, θξαηψληαο ζην ρέξη ηνπ έλα κεγάιν πνηήξη κε κπίξα. Πεγαίλνληαο θνληά ηνπο, θνληνζηάζεθε βιέπνληαο ηε κία απ’ απηέο λα ηνπ πηάλεη ηνπο γινπηνχο θαη λα ηνπο δνπιάεη. Αελ είρε ηδέα πψο ζπλέρηζαλ ηα πφδηα ηεο λα πξνρσξνχλ, αιιά έλησζε ζαλ λα 109


ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΤΖΟΥΖΕΠΕ

ηξππνχζαλ ην δέξκα ηεο εθαηνκκχξηα θαπηέο θαξθίηζεο. Ο Σδνπδέπε γέιαζε θαη άξπαμε ην άηαθην ρέξη. Σν έθεξε ζηα ρείιε ηνπ. ΋,ηη θη αλ ηεο είπε θαζψο ην θηινχζε, έθαλε ηε γπλαίθα λα μεζπάζεη ζε γέιηα. «Κάξα», ηεο θψλαμε βιέπνληαο ηε λα πιεζηάδεη. ΋ηαλ πήγε θνληά ηνπ, πέξαζε ην κπξάηζν ηνπ ζηε κέζε ηεο, πηέδνληαο ην ρέξη ηνπ ζην γνθφ ηεο. Σν ίδην ρέξη πνπ δεπηεξφιεπηα πξηλ θξαηνχζε ην ρέξη κηαο άιιεο γπλαίθαο γηα λα ην θηιήζεη. «Αε λνκίδσ φηη ζαο έρσ ζπζηήζεη -απφ δσ ε Λίλα θαη ε Φξαληζέζθα. Κπξίεο κνπ, απηή είλαη ε Κάξα». Οη δχν γπλαίθεο ηελ θνίηαμαλ κε νινθάλεξν ελδηαθέξνλ. Δ άηαθηε ηεο άπισζε ην ρέξη. ΋ζν θη αλ ήζειε λα αξλεζεί, ε Κάξα πίεζε ηνλ εαπηφ ηεο λα ην ζθίμεη ελψ ζθεθηφηαλ. Ώπηφ ην ρέξη κφιηο δνχιεμε ηα νπίζζηα ηνπ Σδνπδέπε. Ώπηή είλαη κία αθφκε πξψελ εξσκέλε ηνπ. Πφζεο ήηαλ εθεί κέζα; Δ θαπηέο θαξθίηζεο ηξππνχζαλ ηψξα ην κπαιφ ηεο. «Κπξίεο κνπ, θξνληίζηε ηε γηα ιίγν κέρξη λα ηεο θέξσ έλα πνηφ». Καη κ’ απηά ηα ιφγηα, ν Σδνπδέπε εμαθαλίζηεθε κέζα ζην πιήζνο. Δ Φξαληζέζθα -φρη απηή πνπ ηνπ είρε βάιεη ρέξη-, κηα αμηνιάηξεπηε ζηξνπκπνπιή μαλζηά πνπ είρε θαηαθέξεη λα ρσξέζεη ζε έλα καχξν θφξεκα πνπ έθαλε ην κπνχζην ηεο λα κνηάδεη κε δχν καμηιάξηα, ήηαλ ε πξψηε πνπ κίιεζε. «Αε λνκίδσ φηη έρνπκε γλσξηζηεί, λνλ;» Δ Κάξα έγλεςε αξλεηηθά. «Πψο γλψξηζεο ηνλ Σδνπδέπε;» Σνπιάρηζηνλ απηφ κπνξνχζε λα ην απαληήζεη. Παξ’ φια απηά, ρξεηάζηεθε δχν πξνζπάζεηεο γηα λα μεζηνκίζεη ηηο ιέμεηο. «Ο αδειθφο ηνπ έρεη παληξεπηεί ηελ θαιχηεξή κνπ θίιε». Σα κάηηα ηεο Φξαληζέζθα έιακςαλ. «Ώ, ν Λνχθα. Ώπηφο θη αλ 110


MICHELLE SMART

είλαη εθιεθηφ δείγκα αξζεληθνχ», είπε γπξλψληαο ζηε Λίλα. Οη δχν Γαιιίδεο κίιεζαλ ζηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα, πξνηνχ ε Λίλα απεπζπλζεί ζηελ Κάξα. «Γε ξεγθξέη ελ... λνλ αγγιηθά». «Δ Λίλα δε κηιάεη αγγιηθά», είπε ε Φξαληζέζθα απνινγεηηθά. «Σεο κεηαθξάδσ». Ώθφκε θη αλ ε Κάξα πξφζερε ηε δαζθάια ηεο ζην κάζεκα ησλ γαιιηθψλ, δελ ππήξρε πεξίπησζε λα παξαθνινπζήζεη ηηο δχν γπλαίθεο κε ηελ ηαρχηεηα πνπ κηινχζαλ. Καζψο ζηεθφηαλ εθεί ζαλ ξεδέξβα ελψ νη δχν γπλαίθεο θνπβέληηαδαλ κπξνζηά ηεο, ηελ θπξίεςε πάιη εθείλν ην θξηθηφ ζπλαίζζεκα ηνπ παξείζαθηνπ. «Πξέπεη λα βξσ ηνλ Σδνπδέπε», ηνπο ςηζχξηζε, νπηζζνρσξψληαο κε κάγνπια θαηαθφθθηλα. Γιηζηξψληαο αλάκεζα ζην πιήζνο, ηνλ εληφπηζε αξθεηά εχθνια, λα ζηέθεηαη ζην κπαξ θξαηψληαο ζην ρέξη θάηη πνπ έκνηαδε κε πνξηνθαιάδα. Αελ παξαμελεχηεθε πνπ ηνλ βξήθε λα κηιάεη κε κηα γπλαίθα. Ώπηήο ηεο γπλαίθαο ην ρέξη έπαηδε κε ην πέην ηνπ ζκφθηλ ηνπ. Ώλ ην κπαιφ ηεο αλέβαδε πεξηζζφηεξν ζεξκνθξαζία, ζα άξρηδε λα βξάδεη. Έλησζε ηα πάληα κέζα ηεο λα γίλνληαη θφκπνο. Σελ έινπζε ηδξψηαο. «Πνχ παο;» Ο Σδνπδέπε ηελ έπηαζε απφ ηνλ θαξπφ θαζψο ηνλ πξνζπεξλνχζε. Αελ είρε θαλ ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη ηα πφδηα ηεο θηλνχληαλ. «΢ηελ ηνπαιέηα». Βίπε ην πξψην πξάγκα πνπ ηεο ήξζε ζην κπαιφ. «Πάιη;» «Ναη». Σελ θνίηαμε κε κάηηα κηζφθιεηζηα. «Βίζαη πνιχ ρινκή. Ώηζζάλεζαη θαιά;» «Ναη». Σξάβεμε ην ρέξη ηεο. «΢πγλψκε. Βπηζηξέθσ ζε έλα 111


ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΤΖΟΥΖΕΠΕ

ιεπηφ». Δ γπλαίθα πνπ ηνπ ράηδεπε ην πέην ηνπ είπε θάηη ζηα γαιιηθά θνηηάδνληαο ηελ Κάξα. ΢ίγνπξα ξσηνχζε θη εθείλε αλ ε Κάξα ήηαλ ε ηειεπηαία ηνπ εξσκέλε. Δ ηειεπηαία κηαο πνιχ καθξηάο ζεηξάο. Βθκεηαιιεπφκελε ηε ζηηγκηαία απφζπαζε ηεο πξνζνρήο ηνπ, ε Κάξα έθπγε. Ώπηή ηε θνξά ν δηπιαλφο ρψξνο ήηαλ γεκάηνο κε θφζκν πνπ κηινχζε θαη γεινχζε δπλαηά. Έμσ απφ ηελ ηνπαιέηα είρε ζρεκαηηζηεί κηα κηθξή νπξά. Αελ ήζειε λα πάεη ζηελ ηνπαιέηα. Ήζειε λα ην ζθάζεη. Ήζειε λα θχγεη φζν πην καθξηά κπνξνχζε απφ ηνλ Σδνπδέπε θαη φιεο ηηο γπλαίθεο πνπ είραλ κνηξαζηεί ην θξεβάηη ηνπ. Καζψο ζηεθφηαλ εθεί, ληψζνληαο αλήκπνξε, κε μέξνληαο ηη λα θάλεη, παξνπζηάζηεθε ε επθαηξία λα ην ζθάζεη. ΢ηελ απέλαληη γσλία άλνημε κηα πφξηα θαη κπήθε κέζα έλαο θαζπζηεξεκέλνο θαιεζκέλνο θνξψληαο έλα καθξχ παιηφ θαη θξαηψληαο έλα θνπηί κε ζακπάληεο. Πξνθαλψο, ήηαλ θάπνηνο πνπ δελ είρε θάλεη ηνλ θφπν λα αθνινπζήζεη ηελ παξάθιεζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ε εμσηεξηθή είζνδνο. Σνλ λενθεξκέλν ππνδέρηεθαλ θσλέο θαη γέιηα. Δ Κάξα άδξαμε ηελ επθαηξία θαη, παξαθάκπηνληαο ην πιήζνο, έθηαζε ζηελ πφξηα. Μπίγθν. Δ ζθάια ήηαλ θαθνθσηηζκέλε θαη ζηελή, αιιά θαηέβεθε κε επθνιία ηα δπν παηψκαηα θαη βξέζεθε ζηνλ πξψην φξνθν. Βθεί θφιιεζε ζηνλ ηνίρν γηα λα απνθχγεη δχν θνπξηφδεο ζεξβηηφξεο πνπ βγήθαλ απφ ηε δίθπιιε πφξηα ζηα αξηζηεξά ηεο θνπβαιψληαο δίζθνπο κε αρληζηά θαγεηά. ΐεβαηψζεθε φηη δε ζα έβγαηλε άιινο θαη ζπλέρηζε κέρξη ην ηζφγεην, φπνπ βξέζεθε ζηε κέζε ηνπ κπηζηξφ, αθξηβψο δίπια ζην κπαξ. 112


MICHELLE SMART

Σελ είδε έλαο λεαξφο πνπ άδεηαδε έλα κπνπθάιη κπίξα ζε έλα πνηήξη. «Γε εε βνπδ εληέ;» ηεο είπε φιν ζαπκαζκφ. Ώγλνψληαο εληειψο ηη ηελ είρε ξσηήζεη, πξνζπάζεζε λα βξεη ηηο ιέμεηο κηαο γιψζζαο πνπ είρε κηα δεθαεηία λα κηιήζεη. «Βλ ηειεθφλ, ζηι βνπ πιε;» «Βλ ηειεθφλ;» «Οπί. Γε βνπληξέ ελ ηαμί». Αελ κπνξνχζε λα θξχςεη ηελ απφγλσζε ζηε θσλή ηεο. «΢ηι βνπ πιε». Βθείλνο ηελ θνίηαμε ιίγν παξαπάλσ απ’ φζν έπξεπε. «Έλα ιεπηφ», ηεο είπε ζηα γαιιηθά θη χζηεξα έθπγε απφ ην κπαξ θαη πήγε ζ’ έλα ηξαπέδη φπνπ θάζνληαλ ηέζζεξηο κεζήιηθνη άλδξεο θη έπηλαλ θαθέ. Γχξηζαλ φινη θαη ηελ θνίηαμαλ. «Έη, Ώγγιίδα», ηεο θψλαμε ν έλαο. «Εξιαλδέδα», ηνλ δηφξζσζε πιεζηάδνληάο ηνπο. «Θέιεηο ηαμί;» Βθείλε δίζηαζε πξνηνχ γλέςεη θαηαθαηηθά. Μπνξεί λα ήζειε απειπηζκέλα λα θχγεη απ’ απηφ ην κέξνο, αιιά είρε αθνχζεη πνιιέο θξηθηέο ηζηνξίεο γηα κνλαρηθέο γπλαίθεο πνπ ηηο έπαηξλαλ άγλσζηνη άλδξεο ζην απηνθίλεην. Έβγαιε ην πνξηνθφιη απφ ηελ ηζέπε ηνπ θαη ηεο έδεημε ηελ ηαπηφηεηά ηνπ, απνδεηθλχνληάο ηεο φηη δελ ήηαλ έλαο ςπρνπαζήο δνινθφλνο κε ηζεθνχξη. Ήηαλ ηαμηηδήο. «Έρεηο ρξήκαηα;» ηε ξψηεζε, πξνθαλψο επεηδή δελ θξαηνχζε ηζάληα. «Έρσ ζην ζπίηη», ηνπ είπε, θέξλνληαο ζην κπαιφ ηεο ηα πνιχηηκα ζαξάληα νθηψ επξψ ηεο. Σνπ έδσζε ηε δηεχζπλζε ηνπ ζπηηηνχ ηνπ Σδνπδέπε. Σελ θνίηαμε απ’ ηελ θνξπθή κέρξη ηα λχρηα, πξνθαλψο γηα λα εθηηκήζεη ηελ αμία ηνπ θνξέκαηνο ηεο, θη χζηεξα θνχλεζε ην θεθάιη ηνπ θαη ζεθψζεθε. «Πεξίκελε εδψ. Θα θέξσ ην απηνθίλεην». 113


ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΤΖΟΥΖΕΠΕ

Έξημε κηα λεπξηθή καηηά πίζσ ηεο πξνο ηε ζθάια. Αε ζα αξγνχζε ν Σδνπδέπε λα αληηιεθζεί ηελ απνπζία ηεο. Ώλ θαη κε φιεο εθείλεο ηηο γπλαίθεο λα ηνλ ηξηγπξίδνπλ, κάιινλ ζα πεξλνχζαλ ψξεο κέρξη λα ην θαηαιάβεη. Παξ’ φια απηά, δελ ήζειε λα ην ξηζθάξεη. Ώλ ηνλ έβιεπε ηψξα, δελ είρε ηδέα πψο ζα αληηδξνχζε. «Βίλαη εληάμεη λα ζαο πιεξψζσ φηαλ θηάζνπκε;» Βθείλνο θφξεζε ην κπνπθάλ ηνπ θαη αλαζήθσζε ηνπο ψκνπο ηνπ. Βθιακβάλνληαο ηελ θίλεζή ζαλ θαηάθαζε, ηνλ αθνινχζεζε έμσ ζηελ παγσκέλε λχρηα, ζηαπξψλνληαο ηα ρέξηα ζην ζηήζνο ηεο θαη επρφκελε λα είρε κπνξέζεη λα πάξεη ην ζάιη ηεο, πνπ ην είρε αθήζεη φηαλ κπήθαλ ζην ινθη. Σν ηαμί ήηαλ παξθαξηζκέλν ζηε γσλία, αιιά δελ θνίηαμε ηξηγχξσ, γηαηί ην κφλν πνπ ηελ έλνηαδε ήηαλ λα γπξίζεη ζην ζπίηη, λα πάξεη ην δηαβαηήξηφ ηεο θαη λα εμαθαληζηεί απφ εθεί. Δ δηαδξνκή έγηλε κέζα ζε κηα ζνινχξα. Σν κφλν πνπ έβιεπε ζπλερψο ήηαλ ηα ρέξηα εθείλσλ ησλ γπλαηθψλ λα παζπαηεχνπλ ηνλ Σδνπδέπε ζαλ λα ηνπο αλήθε. ΋ηαλ κπήθαλ ζην δξφκν πνπ ήηαλ ην ζπίηη, δήηεζε απφ ηνλ νδεγφ λα κεηψζεη ηαρχηεηα κέρξη λα αλαγλσξίζεη ηε ραξαθηεξηζηηθή θφθθηλε εμψπνξηα. «Πεξηκέλεηε έλα ιεπηφ λα ζαο θέξσ ηα ρξήκαηα», ηνπ είπε αλ ζίγνληαο ηελ πφξηα. Κη χζηεξα έλαο Θεφο ήμεξε ηη ζα έθαλε. Δ δηαδξνκή θφζηηδε ηξηάληα επξψ. Πξνο κεγάιε ηεο αλεζπρία, βγήθε έμσ θαη ν νδεγφο θαη ηελ αθνινχζεζε κέρξη ηα ζθαιηά ηεο εηζφδνπ. Υηχπεζε ην θνπδνχλη. Σν μαλαρηχπεζε. Όζηεξα ην θνπάληζε. Καη ην μαλαρηχπεζε έρνληαο πιήξε επίγλσζε φηη ν νδεγφο ζηεθφηαλ αλππφκνλα πιάη ηεο. Υηχπεζε κηα ηειεπηαία θνξά πξνηνχ ζπκεζεί -ε Μνλίθ δε δνχιεπε ηα ΢αββαηνθχξηαθα. Ο Σδνπδέπε ηεο είρε πεη πξηλ απφ 114


MICHELLE SMART

ιίγεο ψξεο φηη πήγαηλε ζην ζπίηη ηεο. Δ απειπηζία ηελ έθαλε λα ρηππήζεη ην θεθάιη ηεο πάλσ ζηελ θιεηζηή πφξηα. ΢αλ ειίζηα πνπ ήηαλ, ην είρε ζθάζεη γηα λα πάεη ζ’ έλα άδεην ζπίηη ηνπ νπνίνπ δελ είρε ηα θιεηδηά. Καηαπίλνληαο ηνλ θφκπν πνπ είρε θξάμεη ην ιαηκφ ηεο, πξνζπάζεζε λα ζθεθηεί. Κακία ηδέα δελ ηεο ήξζε. ΢ην κπαιφ ηεο επηθξαηνχζε ην απφιπην θελφ. Αελ ήμεξε ηη λα θάλεη. «Αελ κπνξψ λα κπσ ζην ζπίηη». «Θέισ ηα ιεθηά κνπ». Ο ηφλνο ηνπ νδεγνχ ήηαλ ζρεηηθά θηιηθφο, αιιά δηέθξηλε κηα ππνβφζθνπζα απεηιή. «Θα ηα πάξεηε». Έηξηςε ην πξφζσπφ ηεο. «Αψζηε κνπ ηε δηεχζπλζή ζαο. Θα ζαο ηα θέξσ κφιηο επηζηξέθεη ν Σδνπδέπε ζπίηη θαη κπσ κέζα. Θα ζαο ππνγξάςσ φ,ηη ζέιεηε». «Αε ζα πιεξψζεηο;» «Θα πιεξψζσ. Ώιιά ηψξα δελ κπνξψ λα κπσ ζην ζπίηη γηα λα πάξσ ην πνξηνθφιη κνπ». «Αελ πιεξψλεηο, θαιψ αζηπλνκία». «΋ρη, ζαο παξαθαιψ». Δ θσλή ηεο πςψζεθε. «Θα ζαο πιεξψζσ, ην ππφζρνκαη. Αελ είκαη αιήηηζζα». Έλα παρνπιφ ρέξη ηελ άξπαμε απ’ ηνλ ψκν. «Πιεξψλεηο ή παίξλσ αζηπλνκία». Με ην θφβν ηεο λα θνπληψλεη, πξνζπάζεζε λα ειεπζεξσζεί. «Θα πιεξψζσ. ΢αο παξαθαιψ, κελ πάξεηε ηελ αζηπλνκία». Σελ έπηαζε απ’ ην κπξάηζν. «Έια, πάκε αζηπλνκία». «Άθεζέ κε!» θψλαμε. Έηξεκε ζχγθνξκε απφ ηνλ ηξφκν. Αελ άληε- ρε ηε ζθέςε λα ζπξζεί ζ’ έλα αζηπλνκηθφ ηκήκα θαη λα θαηεγνξεζεί γηα θάπνηα εγθιεκαηηθή πξάμε. Ώιιά ν νδεγφο ήηαλ νινθάλεξα έμαιινο θαη δελ έδεηρλε 115


ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΤΖΟΥΖΕΠΕ

δηαηεζεηκέλνο λα ηελ αθήζεη. Κξαηψληαο ηε γεξά, ηελ έζπξσμε λα θαηέβεη ηε ζθάια γηα λα πάλε μαλά ζην ηαμί. Πξνηνχ πξνιάβεη λ’ αλνίμεη ην ζηφκα ηεο γηα λα δεηήζεη βνήζεηα, έλα κεγάιν απηνθίλεην έζηξηςε ζηε γσλία θαη ζηακάηεζε κε ηα θξέλα ηνπ λα ζηξηγγιίδνπλ. Δ κεραλή δελ είρε θαλ ζβήζεη φηαλ ν Σδνπδέπε πεηάρηεθε έμσ απφ ηελ πιεπξά ηνπ ζπλνδεγνχ θαη έηξεμε θνληά ηνπο. «Πάξε ηα ρέξηα ζνπ απφ πάλσ ηεο, ηψξα», γάβγηδε κε νινθάλεξε νξγή. «Αελ πιεξψλεη», είπε ν νδεγφο, αξλνχκελνο λα ηελ αθήζεη, αλ θαη βιέπνληαο ηνλ Σδνπδέπε είρε καδεπηεί. «Βίπα, πάξε ηα ρέξηα ζνπ απφ πάλσ ηεο. Μεληλάλ!» Πξνηνχ θαηαιάβεη ε Κάξα ηη ζπλέβαηλε, ν νδεγφο ηελ άθεζε θαη αλάκεζα ζηνπο δχν άλδξεο μέζπαζε έλαο θαβγάο κε βξηζηέο ζηα γαιιηθά πνπ δελ κπνξνχζε λα παξαθνινπζήζεη, αιιά θαηαιάβαηλε ην λφεκα ζε γεληθέο γξακκέο. Ώλ δελ ην έβιεπε κε ηα ίδηα ηεο ηα κάηηα, δε ζα πίζηεπε φηη ν Σδνπδέπε κπνξνχζε λα γίλεη ηφζν έμαιινο. Δ νξγή μερείιηδε απφ κέζα ηνπ ζε θχκαηα ηεζηνζηεξφλεο, ην πξφζσπφ ηνπ είρε παξακνξθσζεί απφ ην ζπκφ. Ο θαβγάο ηειείσζε, κε ηνλ Σδνπδέπε λα βγάδεη έλα κάηζν ραξηνλνκίζκαηα απφ ηελ ηζέπε ηνπ θαη λα ηα πεηάεη ζηνλ ηαμηηδή καδί κε κηα ζεηξά απφ βξηζηέο. Απν-ηξεηο ηηο αλαγλψξηζε, γηαηί θάπνηε ε Γθξέηο θη εθείλε είραλ βαιζεί λα κάζνπλ φιεο ηηο γαιιηθέο βξηζηέο. Ήηαλ ζίγνπξε φηη ν Σδνπδέπε είρε ρξεζηκνπνηήζεη ηηο πην ρπδαίεο. ΋ηαλ ηειηθά ηελ θνίηαμε, ε νξγή ηνπ δελ είρε ζβήζεη. «Έια ζην ζπίηη», ηεο είπε ζθηγκέλα, αλεβαίλνληαο πξψηνο ηα ζθαιηά θαη μεθιεηδψλνληαο ηελ πφξηα. «Ση δηάνιν παηρλίδηα παίδεηο;» ηεο είπε θιείλνληαο κε πάηαγν ηελ πφξηα πίζσ ηεο. «Βίρα μεράζεη φηη ε Μνλίθ ζα έθεπγε ην βξάδπ. ΢’ επραξηζηψ πνπ ήξζεο λα κε ζψζεηο». Δ αλάζα ηεο ήηαλ βαξηά, νη ιέμεηο 116


MICHELLE SMART

έβγαηλαλ κε ην δφξη. Ήμεξε φηη ζα έπξεπε λα ηνπ εθθξάζεη ηελ επγλσκνζχλε ηεο -αλ ν Σδνπδέπε δελ είρε έξζεη πάλσ ζηελ ψξα, πηζαλφηαηα ζα ήηαλ ζηξηκσγκέλε ζην πίζσ θάζηζκα ηνπ ηαμί κε θαηεχζπλζε ην πιεζηέζηεξν αζηπλνκηθφ ηκήκα. Ώιιά ηψξα βξίζθνληαλ αζθαιείο ζην ζπίηη, ν ηξφκνο ηεο είρε θάπσο ππνρσξήζεη, ην αίκα ηεο φκσο έβξαδε αθφκα απφ ζπκφ. Ξερλψληαο ηνλ ηαμηηδή, ην κφλν πνπ έβιεπε ήηαλ εθείλεο νη άγλσζηεο γπλαίθεο θαη ε επζπκία θαη ε απηαξέζθεηα ηνπ Σδνπδέπε θαζψο δερφηαλ ηελ πξνζνρή ηνπο. «Νφκηδα φηη πξνζπαζνχζε λα ζε βηάζεη». «Αελ πξνζπαζνχζε λα κε βηάζεη». Μεηά βίαο ηνλ άθνπγε. Κιφηζεζε ηα παπνχηζηα ηεο. «Πξνζπαζνχζε λα κε πάεη ζην αζηπλνκηθφ ηκήκα λα κε ζπιιάβνπλ». «Γηαηί ην έζθαζεο; Μνπ είπεο φηη ζα πήγαηλεο ζηελ ηνπαιέηα! Με εμεπηέιηζεο κπξνζηά ζηνπο θίινπο κνπ». «Χ, ηνλ θαεκέλν», ηνπ είπε ρσξίο θακία πξνζπάζεηα λα θξχςεη ην ζαξθαζκφ ηεο. «Αελ άληερα λα κείλσ νχηε ιεπηφ παξαπάλσ ζ’ απηφ ην πάξηη». Κάλνληαο κεηαβνιή, άξρηζε λα αλεβαίλεη ηε ζθάια. «Νηψζεηο λαπηία;» Σελ αθνινχζεζε κε κεγάιε επθνιία. «Ναη. Νηψζσ άξξσζηε. Άξξσζηε, άξξσζηε, άξξσζηε». ΢ρεδφλ έηξερε γηα λα πάεη ζην δσκάηηφ ηεο. «Γηαηί δελ είπεο θάηη, αληί λα ην ζθάζεηο θαη λα κ’ αθήζεηο λα πεξηκέλσ λα γπξίζεηο ζαλ ειίζηνο;» «Βπεηδή εζχ είζαη ε αηηία πνπ ληψζσ άξξσζηε. Καη ηψξα άληε ράζνπ». Μ ’ απηφ, ηνπ έθιεηζε ηελ πφξηα ζηα κνχηξα. Ώκέζσο εθείλνο ηελ άλνημε. «Ση ζην δηάνιν θάλεηο;» «Φεχγσ». Ώδηαθνξψληαο πνπ ζηεθφηαλ κπξνζηά ηεο θαη πνπ ην θφξεκα θφζηηδε ρηιηάδεο επξψ, ην έβγαιε θαη ην πέηαμε ζην πάησκα, ζπλερίδνληαο κε ην ζνπηηέλ θαη ην αζνξηί θηινηάθη. Έλησζε ηα 117


ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΤΖΟΥΖΕΠΕ

ξνχρα βξφκηθα, αγνξαζκέλα γηα λα θαζεζπράζνπλ ηε ζπλείδεζή ηνπ. «Αε ζα ηνικήζεηο». «΢ηγά κε κε εκπνδίζεηο». Οξκψληαο ζηελ ληνπιάπα πνπ ήηαλ γεκάηε κε αθφκα πεξηζζφηεξα ξνχρα αγνξαζκέλα γηα λα θαζεζπράζνπλ ηε ζπλείδεζή ηνπ, άξρηζε λα ςάρλεη κέρξη πνπ βξήθε ην θφξεκα πνπ είρε βάιεη ζηε βάθηηζε. Σν θφξεκά ηεο. Ώγνξαζκέλν κε δηθά ηεο ρξήκαηα. ΢ην βάζνο ηνπ κπαινχ ηεο κηα θσλή ηεο έιεγε λα θνξέζεη φζα πεξηζζφηεξα ζηληέ ξνχρα κπνξνχζε πξνηνχ θχγεη. Θα είρε θάηη λα πνπιήζεη. Σελ αγλφεζε. ΢ην δηάβνιν ε ινγηθή. Ώπηά ηα παλάθξηβα ξνχρα, φζν φκνξθα θη αλ ήηαλ, ηελ έθαλαλ λα ληψζεη θηελή. ΐξήθε ηα δηθά ηεο εζψξνπρα, θξεζθνπιπκέλα, θαη θφξεζε ην θηινηάθη ηεο. «Πνχ ζα παο;» «΢πίηη κνπ». «Πψο ζα θηάζεηο εθεί; Αελ έρεηο ιεθηά». Γχξηζε θαη ηνλ θνίηαμε. «Αελ μέξσ!» ηνπ θψλαμε. «Αελ μέξσ πνχ ζα πάσ νχηε πψο ζα θηάζσ εθεί, αιιά δε κε λνηάδεη, αξθεί λα είκαη καθξηά απφ ζέλα!» «Ώλ θχγεηο, δελ πξφθεηηαη λα μαλαδείο νχηε εκέλα νχηε ηα ιεθηά κνπ. Σν παηδί ζνπ ζα κεγαιψζεη ρσξίο παηέξα. Ώπηφ ζέιεηο;» «Γηαηί λα ζέισ ην παηδί καο λα έρεη εζέλα γηα παηέξα; Θα είζαη θξηθηφο φπσο ήηαλ θη ν δηθφο κνπ. Βγσηζηήο». «Αελ κνηάδσ θαζφινπ κε ηνλ παηέξα ζνπ». «Έηζη ηζρπξίδεζαη, αιιά μέξεηο θάηη, έρεηο δίθην. Ο παηέξαο κνπ κπνξεί λα είλαη θάζαξκα, αιιά αθφκε θη απηφο δε ζα θξαηνχζε ην ίδην ηνπ ην παηδί φκεξν φπσο θάλεηο εζχ». «Αελ θάλσ ηέηνην πξάγκα», ηεο είπε πςψλνληαο θη εθείλνο ηε 118


MICHELLE SMART

θσλή ηνπ. «Κάλσ φ,ηη κπνξψ θάησ απφ δχζθνιεο ζπλζήθεο γηα λα πξνζηαηέςσ ην παηδί καο». «Κξαηψληαο κε θπιαθηζκέλε, κε απηή ηελ αξξσζηεκέλε κέζνδν ηεο ππφζρεζεο ηεο πξφζβαζεο ζηνλ ηξαπεδηθφ ζνπ ινγαξηαζκφ λα θξέκεηαη ζαλ δακφθιεηνο ζπάζε πάλσ απφ ην θεθάιη κνπ; Θα είλαη κηα σξαία ηζηνξία γηα λα ιέκε ζηα εγγφληα». «Θα θάλσ φ,ηη είλαη αλαγθαίν γηα λα εμαζθαιίζσ φηη ην παηδί κνπ ζα έξζεη ζηνλ θφζκν ρσξίο λα πάζεη θάηη θαθφ». «Σν παηδί κνπ; Σν παηδί καο; Αειαδή ηψξα παξαδέρεζαη φηη είζαη ν παηέξαο;» «΋ρη!» Πέηαμε κηα βξηζηά. Σνπιάρηζηνλ, ε Κάξα ππέζεζε φηη ήηαλ βξηζηά, γηαηί ηελ είπε άγξηα ζηα ηηαιηθά. «Ήηαλ έλα νιίζζεκα ηεο γιψζζαο». «Βίζαη πνιχ θαιφο ζ’ απηφ», ηνπ πέηαμε ην ίδην άγξηα. «Ση ελλνείο κ’ απηφ;» «Μφλν φηη ε γιψζζα ζνπ πξέπεη λα γιίζηξεζε πάλσ ζηηο κηζέο ηνπιάρηζηνλ γπλαίθεο πνπ ήηαλ απφςε ζην πάξηη. Πφζεο πξψελ ζνπ ήηαλ εθεί; Κακηά δεθαξηά; Παξαπάλσ;» Σα κάηηα ηνπ άζηξαςαλ απφ νξγή, πξνηνχ ν νινθάλεξνο ζπκφο ηνπ θαηαιαγηάζεη θάπσο. Έγεηξε ζηνλ ηνίρν θαη ηελ θνίηαμε. «Γειεχεηο». Δ απάληεζή ηεο ήηαλ άκεζε θαη έληνλε. «Με ιεο βιαθείεο». «Κη φκσο, δειεχεηο». Σν είπε κε ηφζε ζηγνπξηά, πνπ ε Κάξα έζθημε ην ζνπηηέλ ηεο γηα λα κελ ηνλ ρηππήζεη. «Αε δειεχσ!» Πψο ηνικνχζε λα ιέεη θάηη ηέηνην; Να δειεχεη εθείλνλ, «Έλησζα ηαπεηλσκέλε. ΋ιεο εθείλεο νη γπλαίθεο ζπκπεξηθέξνληαλ ζαλ λα ηνπο αλήθεο θαη ζρεδφλ φιεο έιεγαλ πφζν θαηαπιεθηηθφο είζαη ζην θξεβάηη... Βίλαη παξάμελν πνπ έλησζα αλαγνχια;» 119


ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΤΖΟΥΖΕΠΕ

«ΐιέπεηο;» Έλα ρακφγειν έπαημε ζηα ρείιε ηνπ. «Σν θαηάιαβα φηη δειεχεηο». «Γηα λα δειέςσ ζα έπξεπε λα ηξέθσ θάπνηα ηξπθεξά ζπλαηζζήκαηα γηα ζέλα, θαη ην κφλν πνπ ληψζσ γηα ζέλα είλαη κίζνο. Σν θαηάιαβεο απηφ, Σδνπδέπε; ΢ε απερζάλνκαη». Γπξλψληαο ηνπ ηελ πιάηε ηεο, φξκεζε ζην κπάλην θαη θιείδσζε ηελ πφξηα πίζσ ηεο. ΋ρη, δε δήιεπε. Με ηίπνηα. Γηα πξψηε θνξά ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ηνπ θψλαδε θνξψληαο κφλν ην θηινηάθη ηεο. Πφζν πεξηζζφηεξν κπνξνχζε λα γεινηνπνηεζεί! Πξνζπάζεζε λα θνξέζεη ην ζνπηηέλ ηεο, αιιά ηα ρέξηα ηεο έηξεκα ηφζν πνιχ πνπ δελ κπνξνχζε λα ην θνπκπψζεη. Καη είρε αθήζεη ην ειίζην θφξεκά ηεο ζην δσκάηην. Ο Σδνπδέπε θνπάλεζε ηελ πφξηα. «Φχγε!» ηνπ θψλαμε. «Άζε κε ήζπρε». «Αελ πάσ πνπζελά». «Χξαία, θη εγψ δε βγαίλσ κέρξη λα θχγεηο». «Σφηε ζα κείλεηο πνιιή ψξα εθεί κέζα. Γηα πάληα, αλ ρξεηαζηεί. Γηαηί εγψ δελ πάσ πνπζελά». Σψξα δελ ππήξρε επζπκία ζηε θσλή ηνπ. Μφλν απνθαζηζηηθφηεηα. Άζ’ ηνλ λα πεξηκέλεη. Άζ’ ηνλ λα πεξηκέλεη γηα πάληα. Άζ’ ηνλ... Πξνθαλψο ε ππνκνλή δελ ήηαλ ην θφξηε ηνπ Σδνπδέπε. «Έρεηο δέθα δεπηεξφιεπηα αθξηβψο γηα λα αλνίμεηο ηελ πφξηα, αιιηψο ζα ηε ζπάζσ. Αέθα». Δ δηάζεζή ηεο γηα θαβγά άξρηζε λα ππνρσξεί. Αελ άληερε άιιν. «΢ε παξαθαιψ, Σδνπδέπε, άζε κε ήζπρε». «Οθηψ». ΢νβαξνινγνχζε. 120


MICHELLE SMART

«Βπηά». Σα δάθξπα πνπ πάιεπε εδψ θαη κία ψξα λα ειέγμεη, μαθληθά μερείιηζαλ. Αελ κπνξνχζε λα ηα ζπγθξνηήζεη άιιν, φπσο δελ κπνξνχζε λα ηνλ εκπνδίζεη λα ζπάζεη ηελ πφξηα. «Σέζζεξα». Μεηά δάθξπα λα θπινχλ ζηα κάγνπιά ηεο ζαλ κηθξνί θαηαξξάθηεο θαη κε ηξεκάκελα ρέξηα, μεθιείδσζε ηελ πφξηα θαη ηελ άλνημε.

121


ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΤΖΟΥΖΕΠΕ

ΚΕΦΑΛΑΘΟ 10

΋ιε ε νξγή πνπ είρε θνπληψζεη κέζα ηνπ έζβεζε φηαλ είδε ηελ Κάξα λα ζηέθεηαη εθεί θαη λα θιαίεη, θξαηψληαο αθφκε ην ζνπηηέλ θαη κφλν κε ην θηινηάθη ηεο λα θαιχπηεη ηε γχκληα ηεο. Κάηη θαπηφ θαη θνθηεξφ δηαπέξαζε ην ζηήζνο ηνπ. Σν έλζηηθην θαη θάηη πην βαζχ, θάηη απξνζδηφξηζην, ηνλ έθαλε λα πάεη θνληά ηεο θαη λα ηπιίμεη ηα ρέξηα ηνπ γχξσ ηεο. «΢ζο», ηεο ςηζχξηζε, αθνπκπψληαο ην πηγνχλη ηνπ ζηα καιιηά ηεο θαη αλαζεθψλνληαο ην βιέκκα ηνπ ζην ηαβάλη. «΢ε παξαθαιψ, κελ θιαηο, θνχηζνια κία». Δ Κάξα δελ πξνζπάζεζε θαλ λα ηνλ ζπξψμεη. Κφιιεζε πάλσ ηνπ θαη έθιαςε ζην ζηέξλν ηνπ, κε ηνπο ιπγκνχο λα ηξαληάδνπλ ην θνξκί ηεο. Σν πινχζην ζηήζνο ηεο είρε θνιιήζεη πάλσ ηνπ, αιιά γηα πξψηε θνξά ν Σδνπδέπε δελ αληέδξαζε. Οη ιπγκνί ηεο ηνπ ζπάξαμαλ ηφζν ηελ θαξδηά, ψζηε ην κφλν πνπ ηνλ έλνηαδε ήηαλ λα ηνπο θαηεπλάζεη. Βίρε πεξάζεη ηηο ηειεπηαίεο πέληε κέξεο θάλνληαο φ,ηη κπνξνχζε γηα λα μεράζεη φηη ήηαλ έγθπνο. Ήηαλ ηφζν απνθαζηζκέλνο λα ην βγάιεη απφ ην κπαιφ ηνπ, πνπ απέηπρε παηαγσδψο λα ζθεθηεί ηα δηθά ηεο ζπλαηζζήκαηα. Δ Κάξα ήηαλ ηφζν επέμαπηε, πνπ εχθνια μερλνχζεο πφζν επάισηε ήηαλ. Καη ε εγθπκνζχλε ηελ είρε θάλεη αθφκε πην επάισηε. Θπκήζεθε ηελ πξψηε θνξά πνπ ηε ζπλάληεζε. Σνπ θαηλφηαλ φηη είρε πεξάζεη ηφζνο θαηξφο, πνπ ζα κπνξνχζε λα ήηαλ ζε κηα 122


MICHELLE SMART

άιιε δσή, ελψ είραλ πεξάζεη κφλν ιίγα ρξφληα. Ήηαλ ιίγεο εβδνκάδεο πξηλ παληξεπηεί ν αδειθφο ηνπ ηελ Γθξέηο. Δ Κάξα είρε πάεη λα κείλεη καδί ηνπο γηα λα βνεζήζεη ζηηο εηνηκαζίεο ηνπ γάκνπ θαη ν Ανχθα ηνλ είρε πείζεη λα βγνπλ νη ηέζζεξηο ηνπο, επηζεκαίλνληάο ηνπ φηη δηαθνξεηηθά ε Κάξα ζα έλησζε ζαλ θνιιηηζίδα. Αεδνκέλνπ φηη ήηαλ έλα άηνκν πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηε κέιινπζα γπλαίθα ηνπ, ν Ανχθα ήηαλ απνθαζηζκέλνο λα πξνζθέξεη ζηελ Κάξα ηελ θαιχηεξε θηινμελία. Ο Σδνπδέπε είρε εληππσζηαζηεί. Βίρε ζπλεζίζεη ηηο δπλακηθέο, γεκάηεο απηνπεπνίζεζε γπλαίθεο. Σν κφλν δσεξφ πάλσ ζηελ Κάξα ήηαλ ην ρξψκα ησλ καιιηψλ ηεο. Καηά η’ άιια, ήηαλ θνιιεκέλε δίπια ζηελ Γθξέηο θαη κηινχζε ζε εθείλνλ θαη ηνλ Ανχθα κφλν φηαλ ηεο απεχζπλαλ ην ιφγν θαη πάληα κε κνλνζχιιαβεο απαληήζεηο. Σελ είρε ζεσξήζεη αγελή θαη θαθφηξνπε. Καζψο πιεζίαδε ν γάκνο, είρε δεη λα απνθαιχπηεηαη ζηαδηαθά κηα δηαθνξεηηθή πιεπξά ηεο, κέρξη πνπ ηελ εκέξα ηνπ γάκνπ, φπνπ ήηαλ θαη νη δχν ηνπο θνπκπάξνη, θνπβέληηαδε καδί ηνπ κε ηελ ίδηα άλεζε πνπ είρε κε ηελ Γθξέηο. Ώιιά κε θαλ έλαλ άιινλ. Σειηθά ζπλεηδεηνπνίεζε φηη δελ ήηαλ θαθφηξνπε, απιψο εμαηξεηηθά ζπλεζηαικέλε. Σεο έπαηξλε θάκπνζν δηάζηεκα λα μεπεξάζεη ηελ ακεραλία ηεο κε θάπνηνλ, αιιά φηαλ ην έθαλε, ήηαλ ππέξνρε παξέα, κε έλα νμχ ρηνχκνξ πνπ ηνλ ελζνπζίαδε. ΋κσο... ήηαλ ε θαιχηεξε θίιε ηεο Γθξέηο. Θα απνηεινχζε πάληα κέξνο ηεο δσήο ηεο. Αηέζεηε κηα επαηζζεζία πνπ δελ είρε θακία απφ ηηο εξσκέλεο ηνπ. ΋πνηα έιμε θη αλ έλησζε γηα εθείλε, ηελ έπλημε. Αελ έκπιεθε κε επαίζζεηεο γπλαίθεο, φζν ζέμη θη αλ ήηαλ. Παξ’ φια απηά, απνιάκβαλε ηε ζπληξνθηά ηεο, θαη φπνηε ηε θηινμελνχζαλ ζηε ΢ηθειία πήγαηλε κε κεγάιε επραξίζηεζε θη 123


ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΤΖΟΥΖΕΠΕ

εθείλνο εθεί θαη έβγαηλαλ νη ηέζζεξηο ηνπο. Πάληα πεξλνχζαλ ππέξνρα καδί. Ώπφ ηελ πξψηε ζηηγκή ηεο εμαθάληζεο ηεο Γθξέηο, ήμεξε φηη ε Κάξα ζα ήηαλ ην θιεηδί γηα λα ηε βξνπλ. Ώιιά δελ έθαλε ηίπνηα. Σν αλέβαιιε ζπλερψο, ειπίδνληαο πάληα φηη ε Γθξέηο ζα εκθαληδφηαλ απφ κφλε ηεο ή φηη ν Λνχθα ζα έβξηζθε άιινλ ηξφπν γηα λα ηελ εληνπίζεη. Ώιιά θαζψο νη κήλεο πεξλνχζαλ ρσξίο θαλέλα λέν, ε ζπλείδεζή ηνπ δελ ηνπ επέηξεςε λα κείλεη αδξαλήο ελψ ν αδειθφο ηνπ είρε θαηαληήζεη ζπλαηζζεκαηηθφ ξάθνο. Έηζη πήγε λα βξεη ηελ Κάξα. Σε κφλε γπλαίθα πνπ είρε νξθηζηεί φηη δε ζα μειφγηαδε πνηέ... Βίρε πεξάζεη καδί ηεο ην σξαηφηεξν ΢αββαηνθχξηαθν ηεο δσήο ηνπ. Καη απφ ηφηε ηνλ ζηνίρεησλαλ νη αλακλήζεηο. Σψξα βξηζθφηαλ εθεί, μαλά ζηελ αγθαιηά ηνπ. Με ην γπκλφ ζηήζνο ηεο θνιιεκέλν πάλσ ηνπ. Έλα ζηήζνο πνπ είρε ηε γιχθα ηνπ λέθηαξ... Σν αίκα ηνπ ζθπξνθνπνχζε, θαπηφ θαη περηφ, νη αηζζήζεηο ηνπ αληηδξνχζαλ ζηε κπξσδηά θαη ηελ αίζζεζή ηεο, έλησζε έλαλ πξσηφγνλν πφζν πνπ δσληάλεπε κφλν γηα εθείλε. Αελ ήζειε λα παξαδερηεί εθείλεο ηηο ιίγεο ζηηγκέο παληθνχ φηαλ αληηιήθζεθε φηη είρε θχγεη απφ ην πάξηη. ΋ηη είρε εμαθαληζηεί κέζα ζηε λχρηα. Αελ ήζειε λα ζθεθηεί εθείλε ηελ παγσληά πνπ είρε ζθίμεη ην ζηήζνο ηνπ θαζψο πίεδε ηνλ νδεγφ ηνπ λα παηήζεη ηέξκα ην γθάδη ζηα ζθνηεηλά δξνκάθηα ηεο Μνλ Μάξηεο. Αελ ήζειε λα ζθεθηεί ηελ νξγή ηνπ φηαλ είδε εθείλν ην ηέξαο ηνλ ηαμηηδή λα ηελ ηξαβνινγάεη ηφζν βίαηα. Ο Σδνπδέπε απερζαλφηαλ ηε βία. Βίρε κεγαιψζεη κέζα ζ’ απηήλ φρη ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ, αιιά ηελ έβιεπε ζηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ παηέξα ηνπ, ηνπιάρηζηνλ κέρξηο φηνπ εθείλνο άθεζε ηε ζπλείδεζή ηνπ λα ηνλ νδεγήζεη καθξηά απ’ απηήλ. 124


MICHELLE SMART

΋ηαλ κεγάισζε, νξθίζηεθε λα κελ αθήζεη πνηέ ηηο γξνζηέο ηνπ λα ρεηξηζηνχλ ηα πξνβιήκαηά ηνπ. Αε ζέιεζε λα εθδηθεζεί αθφκε θη φηαλ έλησζε ηελ θαπηή ιάκα ηνπ καραηξηνχ λα ηνχ ζθίδεη ην κάγνπιν. Ήηαλ ηφζν κνπδηαζκέλνο απφ ηα γεγνλφηα πνπ είραλ πξνεγεζεί, ψζηε είρε ληψζεη ζρεδφλ αλαθνχθηζε πνπ κπνξνχζε λα αηζζαλζεί θάηη. Παξ’ φια απηά, κεηά βίαο είρε ζπγθξαηεζεί λα κελ νξκήζεη ζηνλ ηαμηηδή θαη λα ηνλ θάλεη θνκκάηηα. Ώλ ηεο είρε θάλεη θαθφ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ακθέβαιιε αλ ζα είρε θαηαθέξεη λα θξαηεζεί. Δ Κάξα είρε εξεκήζεη. Έλησζε ηελ αλάζα ηεο δεζηή πάλσ ζην πνπθάκηζφ ηνπ λα ηνπ γαξγαιάεη ηελ επηδεξκίδα. «Π...πξέπεη λα ληπζψ», ηνπ είπε, πξνζπαζψληαο λα απνκαθξπλζεί. ΢πλέβαηλε πάιη, απηή ε ζρεδφλ ξεπζηή αίζζεζε ζηα θφθαιά ηεο, ν πφζνο πνπ ηξχπσλε ζε θάζε πφξν ηεο. Πξνζπάζεζε λα ειεπζεξσζεί, αιιά ν Σδνπδέπε ηελ θξαηνχζε ζθηρηά. «Αε ζα παο πνπζελά». Μίζεζε ηνλ ελζνπζηαζκφ πνπ ηελ πιεκκχξηζε κε ηε δηθνξνχκελε δήισζή ηνπ. Σν κφλν πνπ έβιεπε ήηαλ νη γπλαίθεο ηνπ. Σν κπαιφ ηεο είρε γεκίζεη κ’ απηέο, λα ηε ραηξεηάλε θνπλψληαο ραξνχκελα ην ρέξη, επραξηζηεκέλεο -αθφκα θαη πεξήθαλεο- πνπ ηηο είρε ρξεζηκνπνηήζεη θαη, φθεηιε λα νκνινγήζεη, ηνλ είραλ ρξεζηκνπνηήζεη θη εθείλεο κε ηε ζεηξά ηνπο. Αελ ππήξρε έξσηαο. Ο έξσηαο δελ είρε ζέζε ζηηο ζρέζεηο ηνπ Σδνπδέπε. Ήηαλ ηφζν αλφεηε, πνπ θάπνηε έλησζε πεξήθαλε πνπ είρε αλνζία απέλαληη ηνπ. Ήηαλ έλα κεγάιν ςέκα πνπ είρε δεκηνπξγήζεη ε πεξεθάληα ηεο, επεηδή ν Σδνπδέπε δελ ηεο είρε δείμεη πνηέ ην παξακηθξφ ελδηαθέξνλ πέξα απφ ηε θηιία. Φιεξηάξηδε καδί ηεο φπσο έθαλε κε φιεο ηηο γπλαίθεο, αιιά νχηε κηα θνξά δελ είρε πξνρσξήζεη 125


ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΤΖΟΥΖΕΠΕ

παξαπέξα. ΋ρη κέρξη ηε ζηηγκή πνπ είρε ρξεηαζηεί θάηη απφ εθείλε. Καη ήηαλ επραξηζηεκέλε κε ηελ πεπνίζεζε φηη ε ζεμνπαιηθή ηνπ ακθηηαιάληεπζε απέλαληη ηεο ήηαλ ακνηβαία. Έλησζε αζθαιήο. Καη λα ζε ηη κπειάδεο είρε κπεη φηαλ άθεζε ηνλ εαπηφ ηεο λα πηζηέςεη θάηη άιιν. Σψξα δελ έλησζε πιένλ αζθαιήο. ΋ρη έηζη φπσο ήηαλ θνιιεκέλε πάλσ ηνπ, κε ηα κπξάηζα ηνπ ηπιηγκέλα ηφζν πξνζηαηεπηηθά γχξσ ηεο, ην ρέξη ηνπ λα ρατδεχεη ηε γπκλή πιάηε ηεο αθήλνληαο ηα ίρλε ηνπ, ην άξσκά ηνπ λα πιεκκπξίδεη ηηο αηζζήζεηο ηεο... Σα δάθξπα ηελ είραλ απνδπλακψζεη. Ώηζζαλφηαλ εθηεζεηκέλε θαη άδεηα. Μφλν πνπ ην θελφ κέζα ηεο άξρηζε λα γεκίδεη κε θάηη άιιν ην νπνίν πξνζπαζνχζε απεγλσζκέλα λα ζηακαηήζεη. Μηα έμαςε. Μηα γιπθηά έμαςε πνπ έδησμε ηηο βαζαληζηηθέο εηθφλεο θαη ην κφλν πνπ απέκεηλε ζην κπαιφ ηεο ήηαλ εθείλνο. «Βθείλεο νη γπλαίθεο δε ζήκαηλαλ ηίπνηα γηα κέλα». Ο ζνβαξφο ηφλνο ηνπ ράηδεςε ην απηί ηεο, ε θαπηή αλάζα ηνπ εθηφμεπζε βέιε εδνλήο ζηελ επηδεξκίδα ηεο. Σεο θφπεθε ε αλάζα. «Καη ζεκαίλσ εγψ;» Πήξε ην πξφζσπφ ηεο ζηα ρέξηα ηνπ, ηεο αλαζήθσζε ην θεθάιη λα ηνλ θνηηάμεη. Σα κάηηα ηνπ ήηαλ δπν ιίκλεο απφ ιάβα. «Αελ μέξσ ηη ζεκαίλεηο γηα κέλα», ηεο είπε κε εηιηθξίλεηα. Χκή εηιηθξίλεηα. «Βδψ θαη ηέζζεξηο κήλεο δελ κπνξψ λα ζε βγάισ απφ ην κπαιφ κνπ. Ώλ είρα επηινγή, ζα ήζεια πεξηζζφηεξεο απφ κία λχρηα καδί ζνπ. Κη εζχ ζα ην ήζειεο». Πξνηνχ πξνιάβεη λα αξλεζεί κε έλα ςέκα, έγεηξε ην θεθάιη ηνπ θαη ηα ρείιε ηνπ θφιιεζαλ ζηα δηθά ηεο. Δ αληίδξαζή ηεο ήηαλ έληνλε θαη απφιπηα ζνθαξηζηηθή. ΋ιε απηή ε γιπθηά έμαςε κέζα ηεο κεηαηξάπεθε ζε κηα ιίκλε πφζνπ ηφζν ηζρπξνχ πνπ ηελ ηξφκαμε. Βπηζηξάηεπζε φιε ηεο ηε 126


MICHELLE SMART

δχλακε λα κελ αληηδξάζεη, λα κελ θηλήζεη ηα ρείιε ηεο ζηνλ ίδην ξπζκφ κε ηα δηθά ηνπ. Ήζειε λα ηνλ ρηππήζεη, αιιά φηαλ ηα ρέξηα ηεο πήγαλ ζηνπο ψκνπο ηνπ γηα λα ηνλ ζπξψμεη, ηα δάρηπιά ηεο ηνλ άξπαμαλ. Σα ρείιε ηνπ ηελ θαιφπηαλαλ θαη ηε βαζάληδαλ θη εθείλε ζπλέρηζε λα αληηζηέθεηαη, λα παιεχεη κε ηα ηειεπηαία απνκεηλάξηα ηεο ζέιεζήο ηεο, κέρξη πνπ ε γιψζζα ηνπ δηαπέξαζε ηα ρείιε ηεο θαη εηζέβαιε ζηε δεζηαζηά ηνπ ζηφκαηφο ηεο. Κάηη έζπαζε κέζα ηεο. Σα ρέξηα ηεο έζθημαλ πην δπλαηά ηνπο ψκνπο ηνπ θαη αληαπνθξίζεθε εμεξεπλψληαο ην ζηφκα θαη ηα αηζζεζηαθά ρείιε ηνπ, ιεο θαη ηα θηιηά ηνπ ήηαλ έλα ζσζίβην λα θξαηεζεί γηα λα κελ πληγεί. Σα ρέξηα ηνπ απνκαθξχλζεθαλ απφ ηα κάγνπιά ηεο, ην έλα γιίζηξεζε ζηνλ απρέλα ηεο γηα λα καδέςεη ηα καιιηά ηεο θαη λα πιερηεί κέζα ηνπο -δελ είρε ηδέα πφηε ιχζεθε ην ζηληφλ ηεο-, ην άιιν θαηεθφξηζε ζηελ πιάηε κέρξη πνπ έθηαζε ζηα νπίζζηφ ηεο. Σελ έζθημε δπλαηά πάλσ ηνπ, πηέδνληαο ηε ζηχζε ηνπ ζηελ θνηιηά ηεο. Έλα θαπηφ θχκα έμαςεο δηαπέξαζε ηνλ ππξήλα ηεο θαη απ’ ην ιαηκφ ηεο μέθπγε έλαο αλαζηελαγκφο. «Κνχηζνια κία», βφγθεμε ν Σδνπδέπε, θαη ηξαβήρηεθε γηα λα δαγθψζεη απαιά ηνλ ληειηθάην ινβφ ηνπ απηηνχ ηεο. Αελ κπνξνχζε λα ην πηζηέςεη φηη ήηαλ ήδε έηνηκνο λα εθξαγεί. Βπηπρψο πνπ ήηαλ ληπκέλνο. Ώλ ήηαλ γπκλφο, ζα είρε δηεηζδχζεη κέζα ηεο ηε ζηηγκή πνπ ν αλαζηελαγκφο ηεο αληήρεζε ζηηο αηζζήζεηο ηνπ. Σν θεθάιη ηνπ ζθπξνθνπνχζε θαη ε θαξδηά ηνπ ρηππνχζε ζηνλ ίδην ξπζκφ. Σν θξεβάηη βξηζθφηαλ κεξηθά κέηξα καθξηά, αιιά ε απφζηαζε έκνηαδε ηφζν καθξηλή φζν ην θεγγάξη. 127


ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΤΖΟΥΖΕΠΕ

Ώπξφζπκνο λα απνκαθξπλζεί έζησ θαη κηα ζηηγκή απ’ ην ιαρηαξηζηφ θνξκί ηεο, ηελ έζπξε καδί ηνπ κέρξη ην θξεβάηη θη χζηεξα ηελ έζπξσμε απαιά λα θαζίζεη ζηελ άθξε. «Μελ θνπλεζείο», ηεο είπε θνηηάδνληαο ηα μαλακκέλα κάγνπιά ηεο, ην ζαξθψδεο θάησ ρείιη ηεο πνπ εθιηπαξνχζε λα θηιεζεί, ηα πξάζηλα κάηηα ηεο πνπ έιακπαλ κε ηηο θφξεο δηεζηαικέλεο, ην ζηήζνο ηεο βαξχ θαη πξεζκέλν, κε ηηο ξφδηλεο ζειέο ζθιεξέο. «Εέη κπειά», ηεο είπε βξαρλά. Καη ήηαλ. Παλέκνξθε. Θεέ κνπ, ηα ρέξηα ηνπ έηξεκαλ, ηα δάρηπιά ηνπ είραλ απνζπλδεζεί απφ ηνλ εγθέθαιφ ηνπ, αλίθαλα λα μεθνπκπψζνπλ ηα θνπκπηά ηνπ πνπθακίζνπ ηνπ. Βγθαηαιείπνληαο ηελ ηδέα λα γδπζεί, γνλάηηζε κπξνζηά ηεο, ηελ έπηαζε απφ ηνπο γνθνχο ηεο θαη ηελ ηξάβεμε πάλσ ηνπ γηα λα ηνλ θνηηάμεη. Κη εθείλε θαζφηαλ θαη ηνλ θνίηαδε κε βιέθαξα βαξηά απφ ηνλ πφζν, βάδνληαο θσηηά ζην αίκα ηνπ. Σα θινγάηα καιιηά ηεο ήηαλ ιπηά θαη, απιψλνληαο ην ρέξη ηνπ, έπηαζε κηα κπνχθια θαη εηζέπλεπζε ιαίκαξγα ηελ ππέξνρε κπξσδηά ηνπο. ΋ξζσζε ιίγν ην θνξκί ηνπ γηα λα ηε θηιήζεη μαλά θαη ηνλ πιεκκχξηζε απέξαληε ηθαλνπνίεζε φηαλ εθείλε αληαπέδσζε ην θηιί ηνπ, κε ηε γιψζζα ηεο λα παίδεη κε ηε δηθή ηνπ κηκνχκελε ηηο θηλήζεηο ηνπ, ελψ ηα ρέξηα ηεο έπηαλαλ ην θεθάιη ηνπ. Έθιεηζε ζηελ παιάκε ηνπ ην έλα ζηήζνο ηεο θαη ράηδεςε κε ηνλ αληίρεηξά ηνπ ηε ζειή ηεο. Δ Κάξα αληέδξαζε θακππιψλνληαο ηελ πιάηε ηεο θαη έκπεμε ηα λχρηα ηεο ζην θξαλίν ηνπ εληείλνληαο ην θηιί ηνπο. ΋ζν ππέξνρα θαη εξεζηζηηθά θη αλ ήηαλ απηά ηα θηιηά, δελ αξθνχζαλ. Ήζειε λα δεη αλ ε Κάξα ζα αληαπνθξηλφηαλ κε ηελ ίδηα άγξηα εγθαηάιεηςε πνπ ηνλ είρε θάλεη λα ράζεη ην κπαιφ ηνπ πξηλ απφ ηέζζεξηο κήλεο. 128


MICHELLE SMART

Πξψηα φκσο ήζειε λα ηε γεπηεί νιφθιεξε. Υαξάδνληαο έλα κνλνπάηη κε θηιηά ζην ιαηκφ ηεο, έθηαζε ζην ζηήζνο ηεο θαη πήξε ζην ζηφκα ηνπ ηελ εξεζηζκέλε ζειή. Δ Κάξα βφγθεμε θαη έζθημε πεξηζζφηεξν ην θεθάιη ηνπ, πηέδνληάο ηνλ πάλσ ηεο. Πξνζθέξνληαο απιφρεξα ηελ ίδηα εδνλή ζην άιιν ζηήζνο, θαηεθφξηζε ινχδνληαο κε θηιηά ηελ απαιή επηδεξκίδα ηεο ζηξνγγπιεκέλεο θνηιηάο ηεο θαη αθφκε πην ρακειά, ζηε καχξε δαληέια πνπ θάιππηε ηε ζειπθφηεηά ηεο. Πηάλνληαο ηα πιατλά ηνπ εζψξνπρνχ ηεο κε ηα δάρηπιά ηνπ, ην ηξάβεμε θαη, θνηηάδνληάο ηελ, ην θαηέβαζε κέρξη ηνπο αζηξαγάινπο ηεο. Μχξηζε ηε δηέγεξζή ηεο, έλα άξσκα πνπ ηνλ ρηχπεζε ζαλ αθξνδηζηαθφ θχκα. «Άλνημε ηα πφδηα ζνπ». Ήηαλ φλησο δηθή ηνπ απηή ε ηξαρηά θσλή; Σα κάγνπιά ηεο θνθθίληζαλ θαη πξνο ζηηγκήλ, ηνπ θάλεθε φηη ζα αξληφηαλ. «΢ε παξαθαιψ», ηνπ είπε μέπλνα. «΢βήζε ην θσο». Σε θίιεζε. «Θα είλαη σξαίν. ΢νπ ην ππφζρνκαη». Καηαλνψληαο ηε ζπζηνιή ηεο, έθαλε απηφ πνπ ηνπ δήηεζε θαη έζβεζε ην θσο, έηζη πνπ ην δσκάηην θσηηδφηαλ κφλν απφ ην ρνι. Όζηεξα γνλάηηζε πάιη κπξνζηά ηεο. Ώθνχκπεζε ην ρέξη ηνπ ζηνλ ηξεκάκελν κεξφ ηεο. «Ξάπισζε πίζσ», ηεο είπε βξαρλά. Δ Κάξα μεξνθαηάπηε θη χζηεξα έγεηξε πίζσ. Σα κάηηα ηεο δελ άθεζαλ ζηηγκή ην πξφζσπφ ηνπ, κέρξη πνπ εθείλνο έζπξσμε απαιά ην κεξφ ηεο ζην πιάη. Σα κάηηα ηεο έθιεηζαλ θαη ην θεθάιη ηεο έγεηξε πίζσ, ην ζηήζνο ηεο αλεβνθαηέβαηλε. Μεηαθηλψληαο θαη ηνλ άιιν κεξφ, ηελ άθεζε εθηεζεηκέλε ζηα 129


ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΤΖΟΥΖΕΠΕ

ιαίκαξγα κάηηα ηνπ. ΋ηαλ ην ζηφκα ηνπ θάιπςε ηνλ ππξήλα ηεο, έλησζε επγλσκνζχλε πνπ ήηαλ αθφκα ληπκέλνο. Μηα θαη δελ κπνξνχζε λα εθηνλψζεη ηελ έληαζή ηνπ, δε ζα εξρφηαλ ζε δχζθνιε ζέζε ηειεηψλνληαο ππεξβνιηθά λσξίο. Θπκήζεθε ζνιά ην δσκάηην ηνπ μελνδνρείνπ ζην Ανπβιίλν, ηελ άξλεζή ηεο λα ηνλ αθήζεη εθεί θάησ. Σεο είρε δψζεη απιψο έλα θηιί αλάκεζα ζηα πφδηα θη χζηεξα ηνλ είρε ζπξψμεη θιείλνληαο ζθηρηά ηνπο κεξνχο ηεο. Αελ ηελ είρε πηέζεη, είρε ζθεθηεί φηη αλππνκνλνχζε φζν θη εθείλνο λα βξεζεί κέζα ηεο. Αελ είρε ζθεθηεί νχηε γηα κηα ζηηγκή φηη ήηαλ παξζέλα θαη φηη δελ είρε βξεζεί πνηέ γπκλή κπξνζηά ζε έλαλ άλδξα. Σψξα ζπλεηδεηνπνηνχζε φηη ηελ είρε γιηηψζεη θηελά. Ώλ είρε γεπηεί ηε δηέγεξζή ηεο, ακθέβαιιε αλ ζα είρε θνηκεζεί ηνπο ηειεπηαίνπο ηέζζεξηο κήλεο. Σα ζηγαλά βνγθεηά ηεο έγηλαλ πην έληνλα, θη φηαλ ε γιψζζα ηνπ βξήθε ην κπνπκπνχθη ηνπ πφζνπ ηεο, ηηλάρηεθε θαη έβγαιε κηα άλαξζξε θξαπγή πξνζπαζψληαο λα ηνλ απνκαθξχλεη. «Υαιάξσζε», κνπξκνχξηζε εθείλνο, αθνπκπψληαο ην ρέξη ηνπ ζηελ θνηιηά ηεο, ελψ έβαδε αξγά έλα δάρηπιν κέζα ηεο. Ώλ δελ είρε ήδε θαηαιάβεη πφζν δηεγεξκέλε ήηαλ, ηψξα δελ ηνπ έκεηλε θακηά ακθηβνιία. Να ραιαξψζεη; Σν ήζειε απεγλσζκέλα. Δ Κάξα ιαρηαξνχζε λα αθεζεί θαη λα ραζεί ζε φια απηά ηα ζαπκαζηά πξάγκαηα πνπ ηεο έθαλε ν Σδνπδέπε, γηαηί έλησζε ππέξνρα. Ώιιά δελ κπνξνχζε. ΋ζν θη αλ επηθεληξσλφηαλ ζηε καγεία ηεο γιψζζα θαη ησλ δάρηπισλ ηνπ, φζν θη αλ ην θνξκί ηεο ιαρηαξνχζε ηε ιχηξσζε, ν δηαθφπηεο ζην κπαιφ ηεο αξληφηαλ λα θιείζεη. «΢ε παξαθαιψ, Σδνπδέπε», κνπξκνχξηζε φηαλ πηα δελ άληερε άιιν. «Κάλε κνπ έξσηα». Βθείλνο ηελ θνίηαμε κε κηζφθιεηζηα κάηηα θαη κ’ έλα πνλεξφ 130


MICHELLE SMART

ρακφγειν. «Πεο ην πάιη». «Θέισ...». ΢εθψζεθε φξζηνο. Γηα κηα ζηηγκή ε Κάξα θνβήζεθε φηη ζα ηελ άθελε εθεί, εθηεζεηκέλε απφ πάξα πνιιέο απφςεηο. Ώληί γη’ απηφ, εθείλνο μεθνχκπσζε ην πνπθάκηζφ ηνπ κε γξήγνξεο θηλήζεηο. Ώλαζήθσζε ην θξχδη ηνπ. «Θέιεηο...;» Βθείλε μεξνθαηάπηε θνηηάδνληαο δαιηζκέλε ην κεγαινπξεπέο θνξκί ηνπ θαζψο έβγαδε ην πνπθάκηζν θαη ην πεηνχζε. Ώθνινχζεζαλ ην παληειφλη θαη ην εζψξνπρν θαη ην κφλν πνπ κπνξνχζε λα θάλεη ήηαλ λα ηνλ θνηηάδεη κε θνκκέλε ηελ αλάζα. Δ δηέγεξζή ηνπ ήηαλ νινθάλεξε, ε ζηχζε ηνπ παιιφηαλ, κεγάιε θαη πεξήθαλε. «Θέιεηο;» επαλέιαβε, πιεζηάδνληαο αλάκεζα ζηα αλνηρηά πφδηα ηεο. «Θέισ λα ζ’ αθνχζσ λα ην ιεο. Θέισ λα αθνχζσ φηη ην ζέιεηο απ’ ηα ίδηα ζνπ ηα ρείιε». Δ Κάξα θαηάιαβε γηαηί ηεο ην δεηνχζε απηφ θαη απφ κηα άπνςε δελ ηνλ θαηεγνξνχζε. Ώιιά αθφκε θη αλ ηνλ θαηεγνξνχζε, δε ζα άιιαδε ηίπνηα. Ώλ ν Σδνπδέπε έθεπγε εθείλε ηε ζηηγκή, ε βαζηά ιίκλε ζηελ νπνία θνιπκπνχζε ζα κεηακνξθσλφηαλ ζε κηθξνζθνπηθή ιαθθνχβα. «Σν ζέισ. ΢ε ζέισ». Σα κάηηα ηνπ έιακςαλ. «Σφηε ζα κ’ έρεηο». Έγεηξε πάλσ ηεο αθνπκπψληαο ηελ αλεπαίζζεηα, νη ζθνχξεο κεηαμέληεο ηξίρεο ηνπ ζηέξλνπ ηνπ ράηδεςαλ ην επαηζζεηνπνηεκέλν ζηήζνο ηεο, γαξγαιψληαο ηελ. Πηέδνληαο ηνπο γνθνχο ηνπ ζηνπο δηθνχο ηεο, ηε θίιεζε κε ηφζε θηεηηθφηεηα πνπ ηεο έθνςε ηελ αλάζα. Σα ρέξηα ηνπ κεηαθίλεζαλ ηνπο κεξνχο ηεο, θέξλνληάο ηελ εθεί αθξηβψο πνπ ηελ ήζειε. Κη χζηεξα βξέζεθε κέζα ηεο, νινθιεξσηηθά, βαζηά. «Ώρ», βφγθεμε ε Κάξα, ηξαβψληαο φιν ηνπ ην βάξνο πάλσ ηεο, κεηαθηλψληαο ειαθξά ην ζψκα ηεο γηα λα ηνλ δερηεί αθφκα πην 131


ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΤΖΟΥΖΕΠΕ

βαζηά. Σν θνξκί ηεο ζπκφηαλ ηα χςε ζηα νπνία ηελ είρε εθηνμεχζεη ζην παξειζφλ θαη, ζαλ ιαίκαξγν παηδί, ιαρηαξνχζε λα ληψζεη μηλά ηηο ίδηεο αηζζήζεηο, λα βηψζεη ηελ ίδηα ζπγθινληζηηθή εδνλή πνπ ηελ είρε ηξειάλεη. Ο Σδνπδέπε άξρηζε λα θηλείηαη ξπζκηθά, θηιψληαο ηελ, θξαηψληαο ηνπο γνθνχο ηεο, δηαπεξλψληαο ηνλ ππξήλα ηεο, κέρξη πνπ έλησζε ηα πάληα κέζα ηεο λα ζθίγγνληαη. ΢αλ λα δηαηζζαλφηαλ φηη πιεζίαδε ζηελ θνξπθή, ν Σδνπδέπε επηηάρπλε ην ξπζκφ ηνπ δηεηζδχνληαο αθφκε πην βαζηά. Καη ήηαλ αξθεηφ. Ο νξγαζκφο ηε δηαπέξαζε κε θχκαηα ηφζν δπλαηά θαη ηφζν ππέξνρα, πνπ θάζε ινγηθή ζθέςε ηελ εγθαηέιεηςε θαη αθέζεθε λα ηελ παξαζχξνπλ, απνιακβάλνληαο θαη ηνλ ηειεπηαίν ζπαζκφ.

*** Δ Κάξα μχπλεζε κε έλα ηίλαγκα. Έλα κπξάηζν ήηαλ γχξσ απ’ ηελ θνηιηά ηεο. ΢ην καμηιάξη δίπια ηεο αθνπγφηαλ κηα βαζηά, βαξηά αλάζα. Ξεξνθαηαπίλνληαο, άλνημε ηα κάηηα ηεο. Ο Σδνπδέπε ήηαλ δίπια ηεο θαη θνηκφηαλ βαζηά. ΢ην εκίθσο δηέθξίλε ηηο ππθλέο καχξεο βιεθαξίδεο ηνπ, ηα ζθνχξα γέληα ζην πεξίγξακκα ηνπ ζαγνληνχ ηνπ, ην θνληφ γελάθη ηνπ. Δ θαξδηά ηεο ζπζπάζηεθε θη χζηεξα άξρηζε λα ζθπξνθνπάεη. Ξεξνθαηάπηε πάιη. Ώθνχ ηεο είρε θάλεη έξσηα γηα δεχηεξε θνξά, ν Σδνπδέπε ηελ είρε πάξεη ζηελ αγθαιηά ηνπ θαη είρε απνθνηκεζεί κε ην θεθάιη ηεο ζην ζηέξλν ηνπ. Σνλ είρε πάξεη ν χπλνο απφ ηε κηα ζηηγκή ζηελ άιιε. 132


MICHELLE SMART

Ώληίζεηα, εθείλε είρε κείλεη πνιιή ψξα μχπληα. Βίρε γιηζηξήζεη απφ ηελ αγθαιηά ηνπ, μέξνληαο φηη ζα έπξεπε λα ηνλ μππλήζεη θαη λα επηκείλεη λα πάεη ζην δσκάηηφ ηνπ. Ώληί γη’ απηφ, έκεηλε λα ηνλ θνηηάδεη, φπσο αθξηβψο έθαλε θαη ηψξα. Ήηαλ ηφζν φκνξθνο, αθφκε θαη ζηνλ χπλν ηνπ, κε ην ζηφκα ειαθξψο αλνηρηφ, απηφ ην απνθαζηζηηθφ αιιά θαη ηφζν αηζζεζηαθφ ζηφκα πνπ ηεο είρε ραξίζεη ηφζε εδνλή. ΢ην αρλφ θσο ηεο απγήο, δελ έβξηζθε ηε δχλακε λα καιψζεη ηνλ εαπηφ ηεο πνπ είρε θάλεη ηελ αλνεζία λα θνηκεζεί πάιη καδί ηνπ. Οη επηθξίζεηο κπνξνχζαλ λα πεξηκέλνπλ. Σν κφλν πνπ ηελ ελδηέθεξε εθείλε ηε ζηηγκή ήηαλ ην αηζζεζηαθφ ζηφκα ηνπ. Πιεζίαζε αξγά ην πξφζσπφ ηεο ζην δηθφ ηνπ, αξθεηά θνληά γηα λα ληψζεη ηελ αλάζα ηνπ ζηελ επηδεξκίδα ηεο. Κιείλνληαο ηα κάηηα ηεο, έθεξε ηα ρείιε ηεο θνληά ζηα δηθά ηνπ θαη ηνλ εηζέπλεπζε. Άγγημε ην πξφζσπφ ηνπ θαη ράξαμε απαιά κε ηα δάρηπιά ηεο έλα κνλνπάηη ζην κάγνπιν, ζηνλ κπψδε ιαηκφ θαη ζηνπο θαξδηνχο ψκνπο ηνπ. Σελ εληππσζίαδε ην γεγνλφο φηη έλα ηφζν ζθιεξφ θνξκί κπνξνχζε λα θαιχπηεηαη απφ ηφζν απαιή επηδεξκίδα. Άξρηζε λα ηνλ εμεξεπλά, θέξλνληαο ηα δάρηπιά ηεο ζηηο κεηαμέληεο ηξίρεο ηνπ ζηέξλνπ ηνπ, δηαγξάθνληαο θπθιηθά ηηο ζθνχξεο ζειέο ηνπ θη χζηεξα θαηεθνξίδνληαο ζην επίπεδν ζηνκάρη ηνπ. Σν αλνηρηφρξσκν ρέξη ηεο εξρφηαλ ζε έληνλε αληίζεζε κε ηε ζηαξέληα επηδεξκίδα ηνπ. Ήηαλ έλα δεπγάξη γεκάην αληηζέζεηο, ην γηλ ηεο απέλαληη ζην γηαλγθ ηνπ. ΋ρη πσο ήηαλ δεπγάξη, ππελζχκηζε ζηνλ εαπηφ ηεο βηαζηηθά. Ήηαλ απιψο δχν άηνκα πνπ νη ζπλζήθεο, ζε ζπλδπαζκφ κε κηα αδηακθηζβήηεηε ρεκεία, ηνχο είραλ θέξεη θνληά. Ώλ δελ ππήξρε απηή ε δσή κέζα ηεο, ε Κάξα δε ζα βξηζθφηαλ εθεί. Πηζαλφηαηα νχηε ν Σδνπδέπε -ή, αλ βξηζθφηαλ, ζα ήηαλ ζηελ αγθαιηά θάπνηαο άιιεο. 133


ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΤΖΟΥΖΕΠΕ

Σν ζηνκάρη ηεο ζθίρηεθε κ’ απηή ηε ζθέςε θαη έθιεηζε ηα κάηηα ηεο ζθηρηά γηα λα ηε δηψμεη. Ώπηφ έθαλε θαη ε κεηέξα ηεο; Πφζεο θνξέο είρε θιείζεη θη εθείλε ηα κάηηα ηεο γηα λα εμαθαλίζεη ηελ εηθφλα ηνπ άλδξα ηεο κε άιιεο γπλαίθεο; Πξνηνχ νη εηθφλεο ηελ θαηαβάινπλ, ηα κάηηα ηνπ Σδνπδέπε άλνημαλ θαη θαξθψζεθαλ πάλσ ηεο, επαλαθέξνληάο ηε ζην παξφλ. «΢ηακάηεζεο», κνπξκνχξηζε, κε θσλή βαξηά απφ ηνλ χπλν. Αελ είρε αληηιεθζεί φηη ην ρέξη ηεο είρε δηαθφςεη ηελ εμεξεχλεζή ηνπ, κέρξη πνπ εθείλνο ην έθιεηζε ζην δηθφ ηνπ. ΋ιεο νη αλακλήζεηο δηαιχζεθαλ κφιηο ηελ ηξάβεμε θαη ηε θίιεζε βαξηαλαζαίλνληαο. Ώληαπνδίδνληαο ην θηιί ηνπ, έθιεηζε ηα κάηηα ηεο θαη ηνλ άθεζε λα θαζνδεγήζεη ην ρέξη ηεο ρακειά ζηηο ππθλέο ηξίρεο ηνπ βνπβψλα ηνπ θαη ζηε δηέγεξζή ηνπ πνπ είρε μππλήζεη. Σχιημε δηζηαρηηθά ην ρέξη ηεο γχξσ ηνπ θαη έλα θχκα έμαςεο φξκεζε κέζα ηεο φηαλ έλησζε ηνλ κεηαμέλην φγθν λα πάιιεηαη κέζα ζηελ παιάκε ηεο. Έλησζε έλαλ πξσηφγλσξν ελζνπζηαζκφ ζηε ζθέςε φηη αληηδξνχζε έηζη ζ’ εθείλε. Έζησ θαη πξνζσξηλά.

134


MICHELLE SMART

ΚΕΦΑΛΑΘΟ 11

Ο ρεηκσληάηηθνο ήιηνο πέξαζε απφ κηα ραξακάδα ησλ βαξηψλ θνπξηηλψλ, έπεζε θαηεπζείαλ ζηα κάηηα ηεο Κάξα θαη ηελ μχπλεζε. Γχξηζε ην θεθάιη ηεο. Ο Σδνπδέπε είρε θχγεη. Με πφδηα βαξηά, ζεθψζεθε απ’ ην θξεβάηη, πήγε ζην παξάζπξν θαη ηξάβεμε ηηο θνπξηίλεο. Σν δσκάηην είρε κηα γλψξηκε κπξσδηά πνπ ηελ αλαγλψξηζε απφ ηελ εκπεηξία ηεο πξηλ απφ ηέζζεξηο κήλεο. ΢εμ. Σν δηθφ ηνπο ζεμ. Καζαξφ αέξα. Ώπηφ ρξεηαδφηαλ. Καη κάιηζηα κπφιηθν. Φνξψληαο ην θηκνλφ ηεο, άλνημε ηελ κπαιθνλφπνξηα θαη βγήθε ζην κηθξφ κπαιθφλη πνπ έβιεπε ζ’ έλα πάξθν. Σε ρηχπεζε ν παγσκέλνο αέξαο θαη ηνλ δέρηεθε ζηα πλεπκφληα ηεο ζέινληαο λα ζβήζεη ηελ ληξνπή ηεο. Αελ έγηλε ηίπνηα. Ήμεξε φηη δελ ηεο άμηδε λα εμαθαλίζεη ηελ ληξνπή ηεο. Μεηά απ’ φζα είρε πεξάζεη θαη φιεο ηηο ππνζρέζεηο πνπ είρε δψζεη ζην αγέλλεην παηδί ηεο, δελ ήηαλ θαιχηεξε απ’ ηε κεηέξα ηεο. Κάζε θνξά πνπ εξρφηαλ ζην θσο κία απφ ηηο απηζηίεο ηνπ παηέξα ηεο -πξάγκα πνπ ζπλέβαηλε ζπρλά-, ε κεηέξα ηεο νξθηδφηαλ φηη ζα έθεπγε. Καη θάζε θνξά άιιαδε γλψκε, εληειψο θνιιεκέλε ζηα ζθακπαλεβάζκαηα ηνπ γάκνπ ηεο γηα λα ελδηαθεξζεί γηα βαζηθά πξάγκαηα φπσο ν απηνζεβαζκφο. 135


ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΤΖΟΥΖΕΠΕ

Καη ζίγνπξα πνιχ θνιιεκέλε γηα λα ελδηαθεξζεί γηα ηηο επηπηψζεηο ζην κνλαρνπαίδη ηεο. Δ κεηέξα ηεο ήηαλ λαξθνκαλήο. Καη ν ζχδπγφο ηεο ήηαλ ε δφζε ηεο. Καη ηψξα ε Κάξα, πάλσ απφ δέθα ρξφληα κεηά ηε δηάιπζε ηνπ γάκνπ ησλ γνληψλ ηεο, ήμεξε φηη, αλ δελ έθαλε θάηη δξαζηηθφ, ζα θαηέιεγε θη εθείλε λαξθνκαλήο ζαλ ηε κεηέξα ηεο. Μηα θίλεζε πίζσ ηεο ηελ έθαλε λα γπξίζεη. Ο Σδνπδέπε είρε βγεη ζην κπαιθφλη θξαηψληαο δχν αρληζηέο θνχπεο θαη θνξψληαο έλα παιηφ ηδηλ. Δ ζέα ησλ γπκλψλ πνδηψλ ηνπ ηελ επεξέαζε κε εληειψο δηαθνξεηηθφ ηξφπν απ’ ηελ εηθφλα ηνπ γπκλνχ θνξκνχ ηνπ. «Καιεκέξα, θνχηζνια κία», ηεο είπε κε έλα λσρειηθφ ρακφγειν θαη ηεο έδσζε ηελ θνχπα. Ώθνπκπψληαο ηε δηθή ηνπ ζην ηξαπεδάθη, ζηάζεθε πίζσ ηεο θαη ηχιημε ηα κπξάηζα ηνπ ζηε κέζε ηεο, ρατδεχνληαο κε ηε κχηε ηνπ ην ιαηκφ ηεο. «΢ε παξαθαιψ, κελ ην θάλεηο», κνπξκνχξηζε θνπλψληαο ην θεθάιη ηεο. «Έλα αηχρεκα κε θαπηφ θαθέ είλαη αξθεηφ». Βθείλνο γέιαζε. «Σφηε πηεο ην γηα λα κπνξέζνπκε λα γπξίζνπκε ζην θξεβάηη». Πήξε κηα βαζηά αλάζα κε ζθνπφ λα ηνπ πεη φηη δελ ήζειε λα επηζηξέθεη ζην θξεβάηη. Ή. κάιινλ, φηη ην ήζειε. Ώιιά ην ήζειε πνιχ. Ώπηφ ήηαλ ην πξφβιεκα. ΋ηη ην ήζειε πάξα πνιχ. Πξνηνχ πξνιάβεη λα κηιήζεη, ηε θίιεζε ζηελ πιάηε θη χζηεξα ζηάζεθε δίπια ηεο ζην ζηεζαίν. «΢νπ νθείισ κηα ζπγλψκε», ηεο είπε ζνβαξεχνληαο. «Βίρα μεράζεη πφζν ληξνπαιή είζαη κε ηνπο μέλνπο. Αελ έπξεπε λα ζε είρα αθήζεη κφλε ζνπ ρζεο βξάδπ, ηνπιάρηζηνλ φρη κέρξη λα βεβαησζψ φηη ζα έλησζεο άλεηα καδί ηνπο». Δ Κάξα έκεηλε άθσλε. Μηα ζπγλψκε ήηαλ ην ηειεπηαίν πνπ πεξίκελε λα αθνχζεη απφ ηα ρείιε ηνπ Σδνπδέπε. 136


MICHELLE SMART

Ήπηε κηα γνπιηά απφ ηελ θνχπα ηνπ, θνηηάδνληαο απνθαζηζηηθά ην πάξθν, ηνλ θφζκν πνπ έβγαδε βφιηα ηνπο ζθχινπο ηνπ, άιινπο πνπ θξαηνχζαλ ηηο πξσηλέο εθεκεξίδεο, ηε δσή πνπ πξνρσξνχζε αδηαθνξψληαο γηα ην πξνζσπηθφ ηεο καξηχξην. «Βπίζεο, ζα έπξεπε λα ζε είρα πξνεηδνπνηήζεη φηη ζα ήηαλ εθεί θάπνηεο πξψελ κνπ, αιιά, γηα λα είκαη εηιηθξηλήο, δελ ην ζθέθηεθα», ζπλέρηζε. «Αελ είρε ππάξμεη πνηέ πξφβιεκα. Θα έπξεπε λα είρα ιάβεη ππφςε κνπ φηη είζαη απφ εληειψο δηαθνξεηηθφ θαινχπη απφ απηέο». Δ αλαθνξά ζηηο πξψελ ηνπ θαξθψζεθε ζαλ ιφγρε ζηελ επηδεξκίδα ηεο. Πίεζε ηνλ εαπηφ ηεο λα αλαζάλεη εζηηάδνληαο ην βιέκκα ηεο ζην πάξθν θαη ζηξέθνληαο ηελ πξνζνρή ηεο ζε έλα λεαξφ δεπγάξη πνπ έθαλαλ πνδήιαην, κε έλα λήπην πάλσ ζ’ έλα εηδηθφ θάζηζκα ζην πνδήιαην ηνπ παηέξα. Ο Σδνπδέπε δε ζα γηλφηαλ πνηέ παηέξαο κε ηελ παξαδνζηαθή έλλνηα. Ήηαλ ππεξβνιηθά... αλεμάξηεηνο. Δ ζπλάληεζε κε ηνπο θίινπο ηνπ θαη ε αλέκειε, κπνέκηθε ζπκπεξηθνξά ηνπο είρε επηβεβαηψζεη φζα ήδε γλψξηδε. Καη εθείλε, ε Κάξα, ήηαλ απφ δηαθνξεηηθφ θαινχπη. Σελ πνλνχζε πνπ ην παξαδερφηαλ, αιιά είρε δίθην. Αε ζα γηλφηαλ πνηέ ζαλ εθείλεο ηηο γπλαίθεο. Σα ηξαχκαηα ηεο παηδηθήο ηεο ειηθίαο ήηαλ πνιχ βαζηά. Αε ζα κπνξνχζε λα κνηξάδεηαη ηνλ άλδξα πνπ αγαπνχζε. Καη κφλν ζηε ζθέςε ηνπ Σδνπδέπε λα θάλεη έξσηα κε άιιεο γπλαίθεο ηελ έινπδε θξχνο ηδξψηαο θαη ε λαπηία θνχλησλε κέζα ηεο. Καη νχηε θαλ ηνλ αγαπνχζε. Ή κήπσο ηνλ αγαπνχζε; ΋ρη βέβαηα. Μπνξεί ν Σδνπδέπε λα θαηάθεξλε λα ηε κεηαηξέπεη ζε έλα ηξεκάκελν θνπβάξη αηζζήζεσλ, αιιά απηφ δε ζήκαηλε φηη ηνλ είρε εξσηεπηεί. Έηζη δελ ήηαλ; 137


ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΤΖΟΥΖΕΠΕ

«Πξέπεη λα θχγσ», ηνπ είπε μεζηνκίδνληαο ηα ιφγηα. ΋πνηα θη αλ ήηαλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηεο γη’ απηφλ θαη νηηδήπνηε θη αλ ζήκαηλαλ, δελ είρε λφεκα. Ο Σδνπδέπε έκεηλε αθίλεηνο θη χζηεξα ηεο έξημε κηα απξνζδηφξηζηε καηηά πξνηνχ πηάζεη ηελ θνχπα ηνπ. ΋ηαλ μαλαπήγε ζην ζηεζαίν, ζηάζεθε ζε θάπνηα απφζηαζε απφ εθείλε. «Κάλσ έθθιεζε ζηνλ θαιφ ζνπ εαπηφ λα θάλεηο ην ζσζηφ. Να κνπ δψζεηο ηψξα θάπνηα ρξήκαηα λα επηζηξέθσ ζην Ανπβιίλν θαη λα βξσ έλα ζπίηη γηα λα κεγαιψζσ ην παηδί καο». «Καη αλ δελ ην θάλσ;» «Σφηε ππνζέησ φηη δελ έρσ άιιε επηινγή παξά λα κείλσ. Ξέξσ φηη ρζεο ην βξάδπ εηνηκαδφκνπλ λα θχγσ, αιιά ήκνπλ ηφζν» παξαιίγν λα πεη ζπληεηξηκκέλε- «ηαξαγκέλε πνπ δελ ζθεθηφκνπλ ινγηθά. Τπνζέησ φηη έπαημαλ ξφιν θαη νη νξκφλεο κνπ, θάλνληαο ηα πάληα λα θαίλνληαη δέθα θνξέο ρεηξφηεξα». Οη νξκφλεο ηεο δελ είραλ θακία ζρέζε. Δ δήιηα πνπ είρε ληψζεη ζην πάξηη ήηαλ φιε δηθή ηεο. Ώιιά ζα πξνηηκνχζε λα θφςεη ην ρέξη ηεο παξά λα ην νκνινγήζεη. Πήξε κηα βαζηά αλάζα θαη ζπλέρηζε. «Ώθφκε θη αλ είρα θαηαθέξεη λα θχγσ ρζεο ην βξάδπ, πηζαλφηαηα ζα επέζηξεθα κε ηελ νπξά ζηα ζθέιηα. Σίπνηα δελ έρεη αιιάμεη. Βίκαη άθξαγθε. Σν εηζηηήξην επηζηξνθήο απφ ηε ΢ηθειία είλαη άρξεζην εδψ, νπφηε δελ έρσ ηξφπν λα γπξίζσ ζηελ Εξιαλδία κέρξη λα κπεη ν κηζζφο κνπ ζην ινγαξηαζκφ κνπ. Ώιιά δε γίλεηαη λα κείλσ εδψ, εηδηθά ηψξα». Γηα πξψηε θνξά απφ ηε ζηηγκή πνπ είρε βγεη ζην κπαιθφλη, ν Σδνπδέπε έλησζε ηελ παγσληά. Κνίηαμε κπξνζηά ηνπ ηε λεαξή νηθνγέλεηα πνπ απνιάκβαλε ηε βφιηα ηεο κε ηα πνδήιαηα. Οη γνλείο είραλ θαηέβεη ηψξα θαη είραλ αθνπκπήζεη ηα πνδήιαηα πάλσ ζ’ έλα κεγάιν δέληξν, κε ηνλ παηέξα λα ζεθψλεη ην λήπην 138


MICHELLE SMART

απφ ην θάζηζκά ηνπ. Κάπνηε είρε νλεηξεπηεί κηα ηέηνηα νηθνγέλεηα κε ηε Λνπίδα, είρε αθήζεη ηα φλεηξα θαη ηηο ειπίδεο ηνπ λα θνπληψζνπλ. «Γηαηί ζέιεηο ηφζν πνιχ λα θχγεηο καθξηά κνπ;» ηε ξψηεζε. «Αε ζε ηθαλνπνίεζα ρζεο ην βξάδπ;» «Ήηαλ εθπιεθηηθά», ηνπ είπε ζιηκκέλα. «Σφηε γηαηί έρεηο πξφβιεκα λα κείλεηο εδψ θαη λα κνηξάδεζαη ην θξεβάηη κνπ;» «Βπεηδή μέξνπκε θαη νη δχν φηη δε ζα θξαηήζεη. Σν πηζαλφηεξν είλαη λα βξεηο θάπνηα άιιε πξηλ θαλ γελλεζεί ην παηδί καο». Σνπ ήηαλ αδχλαην λα θαληαζηεί θάπνηα άιιε ζην θξεβάηη ηνπ. Σνπ ήηαλ αδχλαην κεηά ην Ανπβιίλν. Μέρξη λα θαηαθέξνπλ ε Κάξα θαη εθείλνο λα μεπεξάζνπλ απηφ ην παξάμελν πάζνο πνπ έθαηγε αλάκεζά ηνπο, είρε ηελ αλεζπρεηηθή αίζζεζε φηη δε ζα κπνξνχζε λα πξνρσξήζεη ζηε δσή ηνπ. «Καη ηη ζα γίλεη κε ζέλα;» ηε ξψηεζε πην ζθιεξά απ’ φζν ήζειε, θαζψο θάηη πνπ έκνηαδε κε παληθφ ηνχ έζθηγγε ην ζηήζνο. «Πψο ζα μέξσ φηη ζα θξνληίδεηο ηνλ εαπηφ ζνπ; Πψο ζα μέξσ φηη ζα θάλεηο ην ζσζηφ θαη ην θαιχηεξν γηα ηε δσή πνπ έρεηο κέζα ζνπ;» Σελ άθνπζε λα παίξλεη κηα θνθηή αλάζα, αιιά φηαλ ηνπ κίιεζε ε θσλή ηεο είρε καιαθψζεη πνιχ πεξηζζφηεξν απ’ φ,ηη πεξίκελε. «Ση ζπλέβε, Σδνπδέπε; Ση έγηλε θαη ζε έθαλε ηφζν θπληθφ ψζηε κε ζεσξείο ηθαλή λα θάλσ θαθφ ζην αλππεξάζπηζην παηδί καο;» «Βπεηδή έρεη ζπκβεί θαη ζην παξειζφλ». Έλησζε ηα κάηηα ηεο πάλσ ηνπ, έλησζε ην ζνθ ηεο. Κξάηεζε ην βιέκκα ηνπ θαξθσκέλν ζηελ νηθνγέλεηα. Αελ είρε πξνζέμεη πφηε βξέζεθαλ νη γνλείο κε κηα κπάια ζηα ρέξηα, αιιά έπαηδαλ έλα παηρλίδη κε ην παηδάθη ηνπο. 139


ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΤΖΟΥΖΕΠΕ

«Αελ ήκνπλ πάληα θπληθφο. Κάπνηε πίζηεπα ζηνλ έξσηα θαη ην γάκν. Θα παληξεπφκνπλ ηελ πξψηε κνπ αγάπε». Αελ αληηιήθζεθε ηνλ πφλν πνπ είρε ραξαρηεί ζην πξφζσπφ ηνπ. «Μία θαη κνλαδηθή θνξά δε ρξεζηκνπνηήζακε πξνθπιαθηηθφ θαη ε Λνπίδα έκεηλε έγθπνο. Βγψ ήκνπλ δεθανθηψ ρξνλψλ θαη εθείλε δεθαεπηά». Ώθφκα έλησζε ην βιέκκα ηεο πάλσ ηνπ θαη ηελ επραξίζηεζε λνεξά πνπ δελ άξρηζε λα ηνλ βνκβαξδίδεη κε εξσηήζεηο. Έλησζε ην ιαηκφ ηνπ ζθηγκέλν. Ώπηφ ήηαλ θάηη πνπ δελ είρε θνπβεληηάζεη πνηέ, νχηε κε ηνλ Λνχθα νχηε κε θαλέλαλ άιιν. Ώιιά φθεηιε ζηελ Κάξα ηελ αιήζεηα, επεηδή θάπνπ βαζηά κέζα ηνπ ήμεξε φηη ην παηδί πνπ θπνθνξνχζε ήηαλ δηθφ ηνπ. Μηα αιήζεηα πνπ δελ ηνικνχζε λα μεζηνκίζεη, απφ θφβν κήπσο, αλ πξφθεξε ηα ιφγηα, θαηέξξεαλ φια. «Ήκνπλ ελζνπζηαζκέλνο κε ηελ πξννπηηθή φηη ζα γηλφκνπλ παηέξαο. Ήκνπλ...» Κνχλεζε ην θεθάιη ηνπ κε ηελ αλάκλεζε. «Βθείλε ηελ επνρή ηα είρα ρακέλα. Ο παηέξαο κνπ είρε κφιηο πεζάλεη απφ θαξδηαθή πξνζβνιή θαη δελ ήμεξα πψο λα ην ρεηξηζηψ. Ώιιά κεηά ε Λνπίδα κνχ είπε φηη ήηαλ έγθπνο θαη μαθληθά είρα κηα απφδεημε φηη ε δσή είρε λφεκα θαη φηη γίλνληαλ ζαχκαηα. Δ Λνπίδα θη εγψ είρακε θνπβεληηάζεη πνιιέο θνξέο γηα γάκν θαη, ηνπιάρηζηνλ γηα κέλα, ήηαλ ινγηθφ λα παληξεπηνχκε. Ήζεια ην παηδί καο λα γελλεζεί Μαζηξάληδειν θαη νη γνλείο ηνπ λα έρνπλ ην ίδην επίζεην». Πξνζπαζψληαο λα ζπγθεληξψζεη ηηο ζθέςεηο ηνπ, απνηειείσζε ην παγσκέλν πηα θαη άλνζην ξφθεκά ηνπ θαη θνίηαμε ηελ Κάξα. ΢ηεθφηαλ κε ηελ πιάηε ηεο ζην ζηεζαίν, ηα ρέξηα ζηαπξσκέλα ζην ζηήζνο ηεο θαη ηνλ θνίηαδε. Δ θαξδηά ηνπ πφλεζε βιέπνληαο ηε ρινκάδα ζηα κάγνπιά ηεο θαη ηελ αλεζπρία ζηα πξάζηλα κάηηα ηεο. «Νφκηδα φηη ζα ήηαλ θαη ε Λνπίδα επηπρηζκέλε, αιιά θαζψο νη βδνκάδεο πεξλνχζαλ γηλφηαλ νινέλα θαη πην απφκαθξε, 140


MICHELLE SMART

αξληφηαλ λα κ’ αθήζεη λα κηιήζσ ζηελ νηθνγέλεηά κνπ ή ηε δηθή ηεο γηα ην κσξφ, κέρξη λα έξζεη ε θαηάιιειε ζηηγκή. Καη ηφηε, ηε κέξα πνπ θάλακε ην πξψην ππεξερνγξάθεκα, ηε κέξα πνπ ζπκθψλεζε λα κνηξαζηνχκε κε ηνπο άιινπο ηε ραξά καο, κνπ εμνκνινγήζεθε φηη είρε πάεη κηα βξαδηά κε θάπνηνλ άιινλ. Βίρε θνηκεζεί κε θάπνηνλ άιινλ ην ΢αββαηνθχξηαθν πνπ είρα πάεη λα δσ ηνλ Λνχθα ζην παλεπηζηήκην». Αελ έθαλε πηα ηνλ θφπν λα θξχςεη ηελ πηθξία ηνπ. «Βθείλε θαη ν εξαζηήο ηεο είραλ μεράζεη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ πξνθπιαθηηθφ. Βίρε ηξνκνθξαηεζεί ηφζν πνιχ κήπσο ην αλαθαιχςσ, πνπ ιίγεο κέξεο αξγφηεξα θαηάθεξε λα μεράζνπκε θη εκείο ην πξνθπιαθηηθφ. Έηζη, αλ έκελε έγθπνο, ζα ηζρπξηδφηαλ φηη ην παηδί ήηαλ δηθφ κνπ». Έλα ζηγαλφ ζθχξηγκα βγήθε απφ ηα ρείιε ηεο Κάξα. Αελ ππήξρε πηα αλεζπρία ζην βιέκκα ηεο. Μφλν ζπκπφληα. Κη απηφ ηνλ έθαλε λα ληψζεη ρεηξφηεξα. «Ο κφλνο ιφγνο πνπ ην νκνιφγεζε ήηαλ επεηδή ηελ έηξσγαλ νη ελνρέο». «Ση έθαλεο;» ηνλ ξψηεζε μέπλνα. Γέιαζε θπληθά θαη θνχλεζε ην θεθάιη ηνπ. «Σεο είπα φηη δε κε έλνηαδε. ΋ηη δελ είρε ζεκαζία. Σεο είπα φηη ηελ αγαπνχζα ηφζν πνιχ πνπ ζα κεγάισλα ην παηδί ζαλ λα ήηαλ δηθφ κνπ, έζησ θη αλ ππήξρε ακθηβνιία. Ώιιά απηφ ήηαλ ςέκα -δε ζα ην έθαλα επεηδή αγαπνχζα εθείλε πάξα πνιχ, αιιά ην αγέλλεην παηδί κνπ. Γηαηί ην κσξφ ήηαλ δηθφ κνπ. Σνπ είρα ήδε ραξίζεη ηελ θαξδηά κνπ. Σν θαληαδφκνπλ ήδε κηθξφ αγφξη ή θνξίηζη, έθεβν ή έθεβε. Φαληαδφκνπλ λα ζπλνδεχσ ηελ θφξε κνπ λχθε ζηελ εθθιεζία θαη ην γην κνπ λα κνπ δεηάεη λα γίλσ θνπκπάξνο ηνπ». ΋ιεο απηέο νη βαζηά ζακκέλεο αλακλήζεηο απεηινχζαλ λα ηνλ πλίμνπλ, αιιά πίεζε ηνλ εαπηφ ηνπ λα νινθιεξψζεη ηε θξηρηή ηζηνξία ηνπ. «΢ηελ αξρή ζπκθψλεζε. Κη έπεηηα, δχν εβδνκάδεο 141


ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΤΖΟΥΖΕΠΕ

αξγφηεξα, φηαλ ήηαλ δεθαπέληε εβδνκάδσλ έγθπνο, έθπγε έλα ΢αββαηνθχξηαθν γηα λα επηζθεθζεί κηα ζεία. Κη απηφ ήηαλ ςέκα. ΢ηελ πξαγκαηηθφηεηα είρε πάεη ζηε Μεγάιε ΐξεηαλία γηα λα θάλεη έθηξσζε. Ο εξαζηήο ηεο -ηνλ νπνίν, φπσο απνδείρηεθε, ζπλέρηζε λα βιέπεη- ηεο είρε δψζεη ρξήκαηα γηα λα ην θάλεη». ΢ησπή έπεζε αλάκεζά ηνπο, ε αηκφζθαηξα ήηαλ βαξηά. «Θεέ κνπ», ςηζχξηζε ε Κάξα. «Λππάκαη πάξα πνιχ». «Λππάζαη γηα πνην πξάγκα;» ηεο πέηαμε, κε ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ λα ειέγμεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ λα απνηπγράλνπλ. «Βπεηδή κε εμαπάηεζε; Βπεηδή ήκνπλ αξθεηά αλφεηνο ψζηε λα κε θεξαηψζεη, θαη κάιηζηα κε ηνλ Φξαληζέζθν Καιβέηη...» «Λπηφο ήηαλ ν εξαζηήο ηεο;» «Σνλ γλσξίδεηο;» Δ Κάξα έγλεςε αξλεηηθά θαη δάξσζε κε αεδία ηα ρείιε ηεο. «Έρσ αθνχζεη γη’ απηφλ». Φπζηθά θαη είρε. Ο Λνχθα είρε ζπλεξγαζηεί κ’ απηφ ην θάζαξκα, έλαο ζπλεηαηξηζκφο πνπ είρε δηαιπζεί πξφζθαηα. Δ Γθξέηο, ε λχθε ηνπ, ηνλ απερζαλφηαλ. «΋ηαλ ήκαζηαλ κηθξνί, νη γνλείο καο καο πίεδαλ λα παίδνπκε καδί. Βθείλνο θαη ν αδειθφο κνπ ήηαλ θάπνηε ζηελνί θίινη». Δ Κάξα αθνχκπεζε δηαηαθηηθά ην ρέξη ηεο ζην κπξάηζν ηνπ. Τπέζεζε φηη ην έθαλε γηα λα ηνλ παξεγνξήζεη, αιιά εθείλε ηε ζηηγκή ήηαλ ην ηειεπηαίν πξάγκα πνπ ήζειε. Έλησζε πνιχ αλαζηαησκέλνο. Σν λα αλνίγεηο γηα πξψηε θνξά ηελ ςπρή ζνπ δελ έθεξλε ηελ θάζαξζε πνπ ηζρπξηδφηαλ ν θφζκνο. Καη, θπξίσο, δελ ήζειε παξεγνξηά απφ εθείλε, ηε γπλαίθα πνπ ηνλ έθαλε λα ληψζεη πεξηζζφηεξν αλαζηαησκέλνο απ’ φζν είρε ληψζεη κέζα ζε δεθαπέληε ρξφληα. Κιείλνληαο ην ρέξη ηεο ζην δηθφ ηνπ, ην έθεξε ζην κάγνπιφ ηνπ θαη ην αθνχκπεζε πάλσ ζηελ νπιή. «Δ Λνπίδα κνχ έθαλε απηή 142


MICHELLE SMART

ηελ νπιή. Ήκνπλ ηφζν έμαιινο γη’ απηφ πνπ είρε θάλεη, πνπ ηελ έινπζα κε ηηο ρεηξφηεξεο βξηζηέο πνπ ήμεξα. Μνπ ην αληαπέδσζε ραξαθψλνληάο κε κε έλα καραίξη απ’ ηελ θνπδίλα ηεο κεηέξαο ηεο. Κξάηεζα ηελ νπιή γηα λα κνπ ππελζπκίδεη λα κελ εκπηζηεχνκαη θαλέλαλ». Σα κάηηα ηεο Κάξα ήηαλ ηεξάζηηα θαη γεκάηα κε θάηη πνπ έκνηαδε κε δάθξπα. Άθεζε ην ρέξη ηεο. «Σψξα ινηπφλ ηα μέξεηο φια. Βιπίδσ λα θαηαιαβαίλεηο πηα γηαηί δελ εκπηζηεχνκαη ηνπο αλζξψπνπο θαη γηαηί δελ κπνξψ λα ζνπ δψζσ ηα ρξήκαηα πνπ ζέιεηο κέρξη λα γελλεζεί ην κσξφ καο. Αελ έρεη λα θάλεη πξνζσπηθά κε ζέλα. ΢ε παξαθαιψ, πίζηεςέ κε». *** Δ Κάξα θφξεζε κεραληθά κηα κπιε θνχζηα, έλα καχξν πνπιφβεξ κε γπξηζηφ γηαθά θαη ρνληξφ καχξν θαιζφλ θαη έπηαζε ηα καιιηά ηεο ζε κηα ραιαξή αινγννπξά. Σα ρέξηα ηεο έηξεκαλ, ζην κπαιφ ηεο ήηαλ κφλν ν Σδνπδέπε. Μεηά ηελ θνπβέληα ηνπο ζην κπαιθφλη, είρε εμαθαληζηεί κνπξκνπξίδνληαο φηη ήζειε λα θνιπκπήζεη. Υσξίο λα πεη ιέμε, ηνλ άθεζε λα θχγεη, ππεξβνιηθά ζνθαξηζκέλε θαη ζηελνρσξεκέλε κε ηελ ηζηνξία ηνπ γηα λα ηνλ εκπνδίζεη. Δ θαξδηά ηεο ζηακάηεζε φηαλ ηνλ βξήθε ζηελ θνπδίλα λα ηξψεη έλα θξνπαζάλ κε ζνθνιάηα. Φνξνχζε καχξν καθφ κπινπδάθη κε ηδηλ παληειφλη, ηα καιιηά ηνπ ήηαλ λσπά θαη είρε μπξηζηεί. ΋ηαλ αλαζήθσζε ην βιέκκα ηνπ θαη ηελ είδε λα ζηέθεηαη δηαηαθηηθά ζηελ πφξηα, ζεθψζεθε φξζηνο. «Έια, ζεξβηξίζνπ», ηεο είπε δείρλνληάο ηεο ην πηάην κε ηα θξνπαζάλ ζην θέληξν ηνπ ηξαπεδηνχ. «΢νπ έθηηαμα ηζάη». Ξέξνληαο φηη είρε θάλεη ηνλ θφπν λα θηηάμεη ηζάη εηδηθά γηα εθείλε, ε θαξδηά ηεο πήξε πάιη κπξνζηά. ΋ηαλ κεηαθηλήζεθε γηα λα ηεο γεκίζεη ην θιηηδάλη θαη πξφζεμε ηα γπκλά πφδηα ηνπ, 143


ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΤΖΟΥΖΕΠΕ

αλνηγφθιεηζε ηα κάηηα ηεο γηα λα δηψμεη ηα θαπηά δάθξπα πνπ ηελ έηζνπδαλ. Πήξε έλα ζθέην θξνπαζάλ θαη ην αθνχκπεζε ζην πηάην πνπ ηεο είρε βάιεη θη χζηεξα θάζηζε δίπια ηνπ. Έθνςε έλα θνκκαηάθη θαη ην έβαιε ζην ζηφκα ηεο, παξαθνινπζψληαο ηνλ λα βάδεη γάια ζην ηζάη ηεο πξνηνχ ην αθνπκπήζεη κπξνζηά ηεο. «΢’ επραξηζηψ», ηνπ ςηζχξηζε, θφβνληαο έλα αθφκε θνκκάηη θξνπαζάλ. Ήζειε λα ηνλ αγγίμεη. Ήζειε λα θιείζεη ηα κάγνπιά ηνπ ζηηο παιάκεο ηεο θαη λα ηνλ θηιήζεη. «Ξέξεηο ηη αγαπψ πεξηζζφηεξν ζηελ Γθξέηο;» ηνλ ξψηεζε φηαλ εθείλνο θάζηζε θάησ. Βθείλνο αλαζήθσζε ην θξχδη ηνπ. «Σίπνηα. Ώγαπψ ηα πάληα ζ’ εθείλε. ΋ηαλ κεηαθφκηζα ζηελ Ώγγιία ζηα δεθαηξία κνπ θαη πήγα ζε θαηλνχξην ζρνιείν, κε έθαλαλ ζρεδφλ φινη πέξα. ΋ινη είραλ ηηο παξέεο ηνπο. Ήκνπλ παξείζαθηε. Ώιιά ε Γθξέηο κε πήξε ππφ ηελ πξνζηαζία ηεο. ΢ηα δηαιείκκαηα κε έζεξλε ζηελ αίζνπζα ηερληθψλ. Με έπαηξλε κε ην δφξη ζηα πάξηη ηα ΢αββαηνθχξηαθα θαη έκελε ζπλερψο ζην πιεπξφ κνπ, θξνληίδνληαο λα κε ζπκπεξηιάβνπλ φινη ζηελ παξέα ηνπο. Μνπ γλψξηζε ηνλ θφζκν ηεο ηέρλεο. Ώθφκε θη φηαλ ήηαλ νινθάλεξν φηη δελ είρα ηαιέλην ζηε δσγξαθηθή, πνηέ δε κε κείσζε. Καηέιεμα λα κεηαθνκίζσ νπζηαζηηθά ζην ζπίηη ηεο. Με ελζάξξπλε λα ζπνπδάζσ Εζηνξία ηεο Σέρλεο ζην παλεπηζηήκην επεηδή είρε θαηαιάβεη πνην ήηαλ ην πάζνο κνπ. Βίρακε δηαθνξεηηθά καζήκαηα, αιιά κέλακε καδί θαη ήκαζηαλ αρψξηζηεο. Θα έδηλα θαη ηε δσή κνπ γηα ηελ Γθξέηο. Αελ ήηαλ απιψο ε θαιχηεξή κνπ θίιε. Ήηαλ ην κφλν άηνκν πνπ πίζηεπε ζε κέλα. Οη γνλείο κνπ ήηαλ εγσθεληξηθνί, δε λνηάδνληαλ γηα κέλα, πέξα απ’ ην λα κε ηαΎδνπλ θαη λα κε ληχλνπλ». Καζψο ηνπ κηινχζε, είρε ην βιέκκα ηεο πάλσ ηνπ. Ώλ κπνξνχζε εθείλνο λα ηεο αλνίμεη ηελ θαξδηά ηνπ, ηφηε 144


MICHELLE SMART

κπνξνχζε θη εθείλε. «Ο παηέξαο κνπ είρε ηφζεο ζρέζεηο πνπ έραζα ην ινγαξηαζκφ. Δ κακά έιεγε θάζε ηφζν φηη ζα ηνλ άθελε, αιιά θάζε θνξά ηνλ ζπγρσξνχζε». Ρίγεζε. «Σνπο άθνπγα λα θάλνπλ ζεμ φηαλ ζπκθηιηψλνληαλ. Ήηαλ ν πην αεδηαζηηθφο ήρνο πνπ έρσ αθνχζεη. Ξέξεηο πνην ήηαλ ην ρεηξφηεξν απ’ φια;» Ο Σδνπδέπε έγλεςε αξλεηηθά. Σν πξφζσπφ ηνπ ήηαλ κηα κάζθα. «Βθείλνο ηελ άθεζε. Μεηά απφ φιεο ηηο απηζηίεο, ηα ςέκαηα θαη ηνλ εμεπηειηζκφ, κηα κέξα έθπγε γηα ηε δνπιεηά θαη δελ μαλαγχξηζε. Βίρε βξεη κηα έθεβε εξσκέλε πνπ ―ηνλ έθαλε λα ληψζεη θαη πάιη λένο‖. Δ κεηέξα κνπ έγηλε ξάθνο. Αε λνκίδσ φηη ζα ηνλ άθελε πνηέ. Πεξίκελε δχν ρξφληα κε ηελ ειπίδα φηη εθείλνο ζα γχξηδε θνληά ηεο, αιιά φηαλ ηεο έζηεηιε ηα ραξηηά ηνπ δηαδπγίνπ, απνδέρηεθε επηηέινπο φηη φια είραλ ηειεηψζεη θαη κεηαθνκίζακε ζηελ Ώγγιία γηα λα θάλνπκε κηα θαηλνχξηα αξρή». Έβαιε ην ππφινηπν θξνπαζάλ ζην ζηφκα ηεο. Ώλήκπνξε λα θξαηεζεί άιιν, ηνπ ράηδεςε ην κάγνπιν ηξίβνληαο ηνλ αληίρεηξά ηεο ζηα αδξά γέληα ζην πηγνχλη ηνπ. Σα ζθνχξα κπιε κάηηα ηνπ, πνπ δελ είραλ αθήζεη ην πξφζσπφ ηεο, δηαζηάιζεθαλ θαη ην ζηέξλν ηνπ αλαζεθψζεθε. «Λίγν κεηά ηελ άθημή καο ζηελ Ώγγιία, ε κεηέξα κνπ έθαλε κηα ζρέζε κε έλαλ άλδξα πνπ ήηαλ ίδηνο κε ηνλ παηέξα κνπ. Έλαο άπηζηνο γφεο. ΋ινη ηνλ αγαπνχζαλ, αιιά δελ κπνξνχζε λα θξαηήζεη ην πνπιί ηνπ ζην παληειφλη ηνπ. Καη αθξηβψο φπσο κε ηνλ παηέξα κνπ, εθείλε πάληα ηνλ ζπγρσξνχζε. ΋ιε κνπ ηε δσή έλησζα φηη νη γνλείο κνπ λνηάδνληαλ πξψηα γηα ηε ιίκπηλην θαη ηηο νξκφλεο ηνπο θαη κεηά γηα κέλα, θαη ηξέκσ κελ θαηαιήμσ ζαλ θη απηνχο. Σν παηδί καο δε ζα ληψζεη πνηέ φηη έξρεηαη δεχηεξν. Πνηέ. Αε ζα ην επηηξέςσ. Σν παηδί καο είλαη αζψν θαη ηνπ αμίδεη φιε ε αγάπε πνπ κπνξψ -θαη ειπίδσ θη εζχλα ηνπ δψζσ». Αάγθσζε ην ρείιη ηεο. «΋κσο, θνβάκαη πνιχ, Σδνπδέπε». 145


ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΤΖΟΥΖΕΠΕ

«Ση θνβάζαη». «Βζέλα», ηνπ είπε. «Μέρξη λα ζε γλσξίζσ, ην ζεμ ήηαλ γηα κέλα θάηη θηελφ θαη ζήκαηλε κφλν ηζρχ θαη εμεπηειηζκφ. Αελ ήζεια θακία ζρέζε κ’ απηφ. Ώιιά ηψξα θαηαιαβαίλσ γηαηί ε κακά κνπ επέηξεπε ζηνλ παηέξα κνπ λα ηεο θέξεηαη ζαλ ζθνππίδη θαη γηαηί επηηξέπεη ζηνλ παηξηφ κνπ λα ηεο θέξεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν, επεηδή ην ληψζσ λα ζπκβαίλεη κέζα κνπ φηαλ είκαη καδί ζνπ. Ξχπλεζα ζήκεξα ην πξσί θαη ήμεξα φηη έπξεπε λα θχγσ, αιιά ήδε ήκνπλ αλίθαλε λα ζνπ αληηζηαζψ. Φνβάκαη φηη, αλ κείλσ πεξηζζφηεξν, δε ζα ζειήζσ πνηέ λα θχγσ».

146


MICHELLE SMART

ΚΕΦΑΛΑΘΟ 12

Ο Σδνπδέπε έπηαζε ην ρέξη ηεο, κε ην βιέκκα ηνπ θαξθσκέλν πάλσ ηεο. «Ννκίδεηο φηη αξρίδεηο λα κε εξσηεχεζαη;» «΋ρη!» Δ άξλεζή ηεο ήηαλ άκεζε. Σξαβψληαο ην ρέξη ηεο, έπιεμε ηα δάρηπιά ηεο θαη έζηξεςε ην πξφζσπφ ηεο αιινχ. «Χξαία». Βθείλε κφξθαζε. Έβαιε ην δάρηπιφ ηνπ θάησ απ’ ην πηγνχλη ηεο θαη ηελ αλάγθαζε λα ηνλ θνηηάμεη. «Βίπα ―σξαία‖, επεηδή ππάξρεη ηξφπνο λα πξνρσξήζνπκε ρσξίο λα ππάξμνπλ επηπηψζεηο γηα θαλέλαλ απ’ ηνπο δπν καο. Καη ρσξίο λα θάλνπκε θαθφ ζην παηδί καο. Αελ έρσ απαηήζεη θακία ζηε δσή κνπ. Μεηά απ’ απηφ πνπ κνπ έθαλε ε Λνπίδα, δε ζα άθελα θακία λα πεξάζεη ηέηνηα δνθηκαζία. Πξνηηκψ νη δεζκνί κνπ λα είλαη ζχληνκνη θαη επράξηζηνη. Οκνινγψ φηη ππήξμαλ θνξέο πνπ θνηκήζεθα κε πξψελ κνπ, αιιά πνηέ φηαλ θάπνηνο απφ ηνπο δπν καο ήηαλ κε θάπνηνλ άιινλ». Ο Σδνπδέπε ηελ είδε λα καζνπιάεη ην θάησ ρείιη ηεο. Μαζαίλνληαο ηελ αιήζεηα γηα ην παξειζφλ ηεο Κάξα, θαηαιάβαηλε πνιιά πξάγκαηα γηα εθείλε. Σα δηθά ηνπ παξάπνλα γηα ηα παηδηθά ηνπ ρξφληα ήηαλ αζηεία ζε ζχγθξηζε. Αελ είρε πνηέ ακθηζβεηήζεη ηελ αγάπε ησλ γνληψλ ηνπ γηα εθείλνλ. «Έρσ κηα πξφηαζε λα ζνπ θάλσ», ηεο είπε ζθεθηφκελνο κεγαιφθσλα. «Θα ηελ αθνχζεηο;» 147


ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΤΖΟΥΖΕΠΕ

Με νινθάλεξε ακεραλία, θνχλεζε ην θεθάιη ηεο. «Ώο δνχκε κήπσο κπνξέζνπκε λα ηα θαηαθέξνπκε. Αελ είκαζηε εξσηεπκέλνη κεηαμχ καο, αιιά έρνπκε κηα ζνβαξή πεξίπησζε πφζνπ. Κάπνηα ζηηγκή ζα μεζπκάλεη». «Έηζη λνκίδεηο;» Ήηαλ ηφζν εκθαλήο ε ειπίδα ηεο, πνπ έλησζε κηα αλεμήγεηε ζνπβιηά ζην ζηήζνο ηνπ. Έγλεςε θαηαθαηηθά. «Γηα φζν δηάζηεκα είκαζηε καδί, ζνπ ππφζρνκαη απνθιεηζηηθφηεηα. Δ κεηέξα ζνπ δνχζε ζε κηα επηθίλδπλε δίλε έληνλσλ ζπλαηζζεκάησλ θαη άξλεζεο, ηα νπνία δελ ππάξρνπλ ζηελ πεξίπησζή καο. Θα πξνρσξήζνπκε βήκα βήκα. ΋ηαλ ν πφζνο ηνπ ελφο γηα ηνλ άιινλ θηάζεη ζην θπζηθφ ηνπ ηέινο, κπνξνχκε λα πάξνπκε ρσξηζηνχο δξφκνπο -θαη ειπίδσ λα ρσξίζνπκε ζαλ θίινη. Θέινπκε θη νη δχν ην θαιχηεξν γηα ην παηδί καο, θαη απηφ ζεκαίλεη λα έρεη δχν γνλείο πνπ ζέβνληαη ν έλαο ηνλ άιινλ θαη ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ επηπρία ηνπ παηδηνχ ηνπο. Σν παηδί καο ζα έρεη δχν γνλείο πνπ ζα είλαη επραξηζηεκέλνη κε ηνλ εαπηφ ηνπο θαη δε ζα έρνπλ αληαγσληζηηθή ζρέζε». «Αειαδή πηζηεχεηο φηη ην κσξφ είλαη δηθφ ζνπ;» Έθιεηζε ηα κάηηα ηνπ θαη έγεηξε ην θεθάιη ηνπ ζην πιάη. «Ναη, θνχηζνια κία. Πηζηεχσ φηη είλαη δηθφ κνπ». Πεξίκελε κηα ζηηγκή, γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ν θφζκνο γηλφηαλ ζπληξίκκηα. «΢πγρψξεζέ κε. Δ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ζηνλ θφζκν είλαη ηφζν βαζηά ξηδσκέλε κέζα κνπ, πνπ φηαλ κνπ είπεο φηη είζαη έγθπνο, πέξαζα θαηεπζείαλ ζηελ άξλεζε. Ννκίδσ φηη ηα έραζα ιίγν». «Μάιινλ πνιχ», ηνπ είπε κε έλα ρακφγειν πνπ θψηηζε ην πξφζσπφ ηεο θαη ηνπ έθηηαμε ηε δηάζεζε. Δ Κάξα δελ ήηαλ ε Λνπίδα. Ώλ ήμεξε έλα πξάγκα γηα ηελ θνθθηλνκάιια εξσκέλε ηνπ, απηφ ήηαλ φηη δελ ήηαλ θαζφινπ εγσίζηξηα. Αελ κπνξνχζε λα ζπλερίζεη λα ηελ αλαγθάδεη λα πιεξψλεη γηα ηηο ακαξηίεο ηεο Λνπίδα. Οχηε λα πιεξψζεη ην 148


MICHELLE SMART

παηδί ηνπ. Σν παηδί ηνπ. Θα γηλφηαλ ζη’ αιήζεηα παηέξαο. Σν ζηήζνο ηνπ θνχζθσζε απφ κηα ζπγθίλεζε ηφζν έληνλε, πνπ ηνπ ζηέξεζε ην νμπγφλν απ’ ηα πλεπκφληα. Σν παηδί ηνπ. Σν παηδί ηνπο. «Ννκίδσ φηη πξέπεη λα δψζνπκε ζ’ απηφλ... ην δηαθαλνληζκφ έλα πεξηζψξην ηνπιάρηζηνλ δχν εβδνκάδσλ γηα λα δνχκε πψο ζα πάεη». «Αε ζα είκαη πηα θπιαθηζκέλε;» «Βίζαη ειεχζεξε λα έξρεζαη θαη λα θεχγεηο φπνηε ζέιεηο. Θα ζνπ δψζσ δηθά ζνπ θιεηδηά. ΐιέπεηο, πξνζπαζψ». «Πνιχ», ζπκθψλεζε εθείλε ζνβαξή. Σεο ρηχπεζε παηρληδηάξηθα ηε κχηε, κε ηε δηάζεζή ηνπ λα βειηηψλεηαη θη άιιν. Μπνξεί θαη λα πεηχραηλε... «Ώλ κνπ δψζεηο ηνλ αξηζκφ ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ζνπ, ζα ζνπ θαηαζέζσ έλα πνζφ, ζαλ απνδεκίσζε γηα ηελ απψιεηα εζφδσλ πνπ ζα έρεηο». «Σν πηζηεχεηο πξαγκαηηθά φηη δελ θπλεγάσ ηα ιεθηά ζνπ;» ηνλ ξψηεζε μαθληθά κε αγσλία. «Σν κφλν πνπ ζέισ είλαη νηθνλνκηθή ζηήξημε γηα ην κσξφ καο». «Καη ζα ηελ έρεηο» .Σψξα πνπ είρε απνδερηεί ηελ παηξφηεηα, έλησζε ζαλ λα είρε θχγεη έλα κεγάιν βάξνο απφ πάλσ ηνπ. ΐαζηά κέζα ηνπ, γλψξηδε απ’ ηελ αξρή ηελ αιήζεηα. Δ Κάξα ήηαλ πνιχ... ληφκπξα γηα λα πεη έζησ θαη ην πην αζψν ςέκα. Βμαηηίαο ηεο δηθήο ηνπ πιεγσκέλεο πεξεθάληαο, αξληφηαλ λα ηελ πηζηέςεη. Έλα ζπλαίζζεκα πνπ έκνηαδε χπνπηα κε ελνρή έζθημε ηα 149


ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΤΖΟΥΖΕΠΕ

ζσζηθά ηνπ. Βίρε θάλεη φ,ηη κπνξνχζε, είπε ζηνλ εαπηφ ηνπ. Οπνηνζδήπνηε ζηε ζέζε ηνπ ζα αληηδξνχζε κε ηνλ ίδην ηξφπν. Παξ’ φια απηά, ήμεξε φηη ζα έπξεπε λα θάλεη πάξα πνιιά γηα λα επαλνξζψζεη. Καη ήμεξε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν γηα λα αξρίζεη. Πηάλνληαο ηνπο γνθνχο ηεο, ηελ ηξάβεμε θαη ηελ θάζηζε θαβαιηθεπηά επάλσ ηνπ. «Ση θάλεηο», ηνλ ξψηεζε μαθληαζκέλε. «Γηνξηάδσ ηε ζπκθσλία καο». Καη κ’ απηφ, έζθπςε ην θεθάιη ηνπ θαη ηε θίιεζε. «΍ζηε έηζη γηνξηάδνπκε;» ηνπ είπε, φηαλ επηηέινπο κπφξεζε λα πάξεη αλάζα. Έηξηςε ηε κχηε ηνπ ζην ιαηκφ ηεο, απνιακβάλνληαο ηελ απαιφηεηά θαη ηε κεζπζηηθή κπξσδηά ηεο. «΢θέθηεζαη θάπνηνλ θαιχηεξν ηξφπν; Έγεηξε πίζσ ην θεθάιη ηεο γηα λα ηνλ δηεπθνιχλεη. «΋ρη. Καλέλαλ θαιχηεξν. Ώπηφο είλαη ηέιεηνο». *** Σν δεθαπελζήκεξα ήξζε θη έθπγε. Οχηε θαλ πέξαζε απ’ ην κπαιφ ηεο Κάξα λα θχγεη. Σψξα πνπ δελ ήηαλ πηα θπιαθηζκέλε, ε δσή γεληθά είρε βειηησζεί ζεκαληηθά. Πεγαηλνεξρφηαλ φπσο θαη φπνηε ηεο άξεζε. Πεξλνχζε ψξεο ζηα δηάζεκα κνπζεία θαη ηηο γθαιεξί ηνπ Παξηζηνχ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ην Λνχβξν επί ηξεηο ζπλερφκελεο κέξεο. Άιιεο θνξέο δελ έθαλε ηίπνηα θαη πεξλνχζε ηελ ψξα ηεο ζε παξηδηάληθα θαθέ πίλνληαο δεζηή ζνθνιάηα. Σα πξάγκαηά ηεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ηα αγαπεκέλα ηεο βηβιία 150


MICHELLE SMART

Εζηνξίαο θαη Σέρλεο, είραλ έξζεη επηηέινπο απφ ην Ανπβιίλν θαη πέξαζε ππέξνρεο ζηηγκέο ειέγρνληαο ηα. Σα πεξηζζφηεξα είραλ κπεη μαλά ζηηο θνχηεο -ππελζχκηδε θαζεκεξηλά ζηνλ εαπηφ ηεο φηη απηή ήηαλ κηα πξνζσξηλή θαηάζηαζε θαη δε ζα έπξεπε λα αξρίζεη λα ηε βιέπεη ζαλ θάηη κφληκν. Παξ’ φια απηά, ε δσή κε ηνλ Σδνπδέπε ήηαλ σξαία. Παξαπάλσ απφ σξαία. Σψξα πνπ ηα είραλ βξεη, φινο ν αληαγσληζκφο είρε εμαθαληζηεί. Ήμεξε πσο, φ,ηη θη αλ ζπλέβαηλε κεηαμχ ηνπο, ην παηδί ηνπο δε ζα ππέθεξε απ’ απηφ. Σεο θεξφηαλ ζαλ λα ήηαλ πξηγθίπηζζα. Βίραλ πάεη καδί γηα ην ππεξερνγξάθεκα ηεο εηθνζηήο εβδνκάδαο θαη ην λα βιέπεη ηε ιαηξεία ζην πξφζσπφ ηνπ ήηαλ ην ίδην ζπλαξπαζηηθή κε ην λα βιέπεη ην κσξφ ηεο. Σα ρξήκαηα πνπ είρε θαηαζέζεη ζην ινγαξηαζκφ ηεο - έλα πνζφ πνπ, αλ ήηαλ ήξσαο θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ, ηα κάηηα ηεο ζα είραλ πεηαρηεί έμσ απφ ηηο θφγρεο- ηα είρε μνδέςεη εθείλν ην πξσί ζε έπηπια γηα ην κσξφ θαη άιια αλαγθαία θαη ήηαλ φια απνζεθεπκέλα ζην ηεξάζηην γθαξάδ ηνπ Σδνπδέπε δίπια ζην ζηφιν ηνπ απφ ζπνξ απηνθίλεηα. Καη ηψξα, πίζσ ζην ζπίηη, θνιπκπνχζαλ καδί ζηελ πνιπηειή πηζίλα ηνπ ζην ππφγεην. Ή, θαιχηεξα, εθείλε ηζαιαβνπηνχζε λσρειηθά ζηα ξερά θαη ηνλ θνίηαδε λα θνιπκπάεη. Έζθηδε ην λεξφ ζαλ δειθίλη, νη απισηέο ηνπ ήηαλ δπλαηέο θαη άςνγεο. Τπήξρε θάηη ππλσηηζηηθφ ζην λα ηνλ παξαθνινπζεί, ζπιινγίζηεθε. Ση λα ην έθαλε ην βηβιίν, φηαλ κπνξνχζε λα ηνλ θνηηάδεη. Μεηά απφ ηνπιάρηζηνλ πελήληα κήθε ηεο πηζίλαο, πήγε θνληά ηεο κε έλα ηεξάζηην ρακφγειν ζην πξφζσπφ ηνπ. «Πξέπεη λα θνιπκπήζεηο, ηεκπέια». «Θαχκαδα ηε ζέα». Σν ρακφγειφ ηνπ έγηλε πην πιαηχ θαη φξκεζε λα ηε θηιήζεη. «Μκκ», αλαζηέλαμε εθείλε, αληαπνδίδνληαο ιαίκαξγα ην θηιί ηνπ. Αελ έπαπε λα ηελ εθπιήζζεη ην πφζν πνιχ ηελ ήζειε. Ή ην 151


ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΤΖΟΥΖΕΠΕ

πφζν πνιχ ηνλ ήζειε. Έλησζε ήδε ηε δηέγεξζή ηνπ λα πάιιεηαη κέζα ζην καγηφ ηνπ, λα ηξίβεηαη πάλσ ζην κεξφ ηεο. «΢θεθηφκνπλ», ηνπ είπε, θαζψο εθείλνο έηξηβε ηε κχηε ηνπ ζην ιαηκφ ηεο, «φηη φηαλ γελλεζεί ην κσξφ ζα πξέπεη λα θξνληίζσ λα πάξσ δίπισκα νδήγεζεο». Σν άγγηγκά ηνπ πάγσζε. «Μπνξψ λα ζνπ δηαζέζσ απηνθίλεην κε νδεγφ». «Βίκαη ζίγνπξε φηη κπνξείο. Ώιιά ζα ήηαλ σξαίν λα έρσ ηελ ειεπζεξία απιά... λα θεχγσ, φπνηε έρσ δηάζεζε». Έπξεπε λα ζθέθηεηαη πξαθηηθά. Έπξεπε. Οη ζρνιαζηηθέο ζθέςεηο γηα ην κέιινλ ην δηθφ ηεο θαη ηνπ κσξνχ θξαηνχζαλ ηα αλφεηα ζπλαηζζήκαηα ππφ έιεγρν. Κη αλ ην ζηνκάρη ηεο ζθηγγφηαλ ζηε ζθέςε ηνπ κέιινληνο ηνπο ρσξίο ηνλ Σδνπδέπε, ηελ έδησρλε. ΢ην θάησ θάησ, ν Σδνπδέπε ζα ήηαλ πάληα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο δσήο ηνπο. Ώπιψο ζα δνχζαλ ζε δηαθνξεηηθά ζπίηηα. Γηα ηελ ψξα, ηα πξάγκαηα αλάκεζά ηνπο ήηαλ καγεπηηθά, αιιά δε ζα άθελε ηνλ εαπηφ ηεο λα πηζηεχεη φηη απηφ ζα θξαηνχζε γηα πάληα. Σν γηα πάληα δελ ηαίξηαδε ζηνλ Σδνπδέπε. «΢θέθηεθεο θαζφινπ πνχ ζα ήζειεο λα κείλεηο κε ην κσξφ;» ηε ξψηεζε δηαβάδνληαο ηηο ζθέςεηο ηεο. «΢θεθηφκνπλ εδψ, ζην Παξίζη», παξαδέρηεθε. Μέζα ζην κήλα πνπ ήηαλ καδί είρε ηαμηδέςεη καδί ηνπ ζηα ζπίηηα ηνπ ζηελ Πνξηνγαιία θαη ηελ Εζπαλία. Ώπ’ φια ηα κέξε πνπ ν Σδνπδέπε απνθαινχζε ζπίηη ηνπ, ην αγαπεκέλν ηεο ήηαλ ην Παξίζη. Τπήξρε θάηη ππέξνρν ζ’ απηή ηελ πφιε, ε δσληάληα, νη θνκςέο γπλαίθεο, ε αξρηηεθηνληθή, ε ηέρλε. ΋ηαλ θπθινθνξνχζε ζηνπο δξφκνπο ηνπ, πάληα θπξηεπφηαλ απφ έλα αίζζεκα ηθαλνπνίεζεο, πνπ ην μεπεξλνχζαλ κφλν νη λχρηεο πνπ ήηαλ μαπισκέλε ζηελ αγθαιηά ηνπ θαη ηελ έπαηξλε ν χπλνο. «΢νβαξά; Ώπηή είλαη ηέιεηα ηδέα». Καη ήηαλ ηέιεηα, είπε ζηνλ εαπηφ ηνπ. Σν ζηνκάρη ηνπ είρε ζθηρηεί ζηε ζθέςε φηη ε Κάξα 152


MICHELLE SMART

θαη ην κσξφ ηνπο ζα δνχζαλ καθξηά ηνπ. «Βίλαη ινγηθφ, εηδηθά αθνχ απηφ ην ζπίηη ζα γίλεη ε θχξηα βάζε ζνπ. Θα είλαη πην εχθνιν γηα ην κσξφ λα δνπλ ν κπακπάο θαη ε κακά ηνπ ζηελ ίδηα πφιε». Πίεζε ηνλ εαπηφ ηνπ λα ρακνγειάζεη. «΢θέθηεθα λα κεηαηξέςσ ην δσκάηηφ ζνπ ζε παηδηθφ». «Βμαηξεηηθή ηδέα. Θα θνηκάζαη αθξηβψο δίπια ηνπ». Σν πξφζσπφ ηεο ζηξάβσζε. «Θα πξέπεη λα κεηαθέξεηο ηηο θνχηεο κνπ ζε άιιν δσκάηην, ηνπιάρηζηνλ κέρξη λα κεηαθνκίζσ». «Αελ ππάξρεη πξφβιεκα». Γηα ιφγνπο πξαθηηθνχο, είραλ κεηαθέξεη ηα ξνχρα ηεο ζην δηθφ ηνπ δσκάηην, αιιά φια ηα ππφινηπα πξάγκαηά ηεο ήηαλ αθφκα ζην παιηφ, κέζα ζηηο θνχηεο ζηηο νπνίεο είραλ έξζεη απ’ ην Ανπβιίλν. Δ Κάξα έιεγε πξάγκαηα πνπ ζα πξέπεη λα ήηαλ βάιζακν ζηα απηηά ηνπ. Αελ είρε αλαπηχμεη αηζζήκαηα γηα εθείλνλ πνπ μεπεξλνχζαλ ην ζεμνπαιηθφ επίπεδν νχηε πεηνχζε ζπφληεο, δηαθξηηηθέο ή φρη, γηα κνληκφηεηα. ΋ια πξνρσξνχζαλ ζχκθσλα κε ην ζρέδην. Ήηαλ ζίγνπξνο φηη ζχληνκα ν πφζνο ηνπ γηα εθείλε ζα άξρηδε λα ππνρσξεί. ΢χληνκα. Σφηε γηαηί ε ηδέα λα δήζεη ε Κάξα ζε άιιν ζπίηη πξνθαινχζε ηέηνην ζθίμηκν ζην ζηήζνο ηνπ; Γηαηί ε ζθέςε λα δήζεη ρσξίο εθείλε ηνλ δπζθφιεπε λα αλαζάλεη; *** Μεηά απφ έλα παξαηεηακέλν ΢αββαηνθχξηαθν ζηε ΢ηθειία κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ Σδνπδέπε, ην νπνίν είρε πεξάζεη παξέα κε ηελ Γθξέηο δηψρλνληαο ηηο αλεζπρίεο ηεο θίιεο ηεο γηα ηε ζρέζε ηεο κε ηνλ Σδνπδέπε, εθείλνο είρε θχγεη γηα έλα εβδνκαδηαίν ηαμίδη ζηε Υηιή. Βίραλ ζπκθσλήζεη φηη ήηαλ πνιχ κεγάιε ε απφζηαζε γηα λα ηνλ ζπλνδέςεη. Μέλνληαο κφλε ζην ζπίηη, ην κπαιφ ηεο γπξλνχζε δηαξθψο 153


ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΤΖΟΥΖΕΠΕ

ζηελ θνπβέληα πνπ είρε κε ηελ Γθξέηο, φηαλ ε θίιε ηεο εμέθξαζε δηαηαθηηθά ηηο αλεζπρίεο ηεο. «Κάξα, μέξεηο φηη ν Σδνπδέπε δελ είλαη άλδξαο γηα καθξνρξφληεο ζρέζεηο; Βίλαη πνπ δελ γίλεηαη θακηά αλαθνξά γηα γάκν ή θάηη ηέηνην...» «Φπζηθά θαη δελ είλαη κφληκν», ηε δηέθνςε ε Κάξα. «Ώπιψο πξνρσξάκε κέξα κε ηε κέξα, κέρξη λα μεζπκάλεη». «Ξέξεηο ηη θάλεηο;» ηε ξψηεζε ε Γθξέηο ζκίγνληαο ηα θξχδηα ηεο. «Καη βέβαηα μέξσ. Θέισ λα γλσξίζσ ηνλ παηέξα ηνπ παηδηνχ κνπ θαλνληθά. Αελ πξφθεηηαη λα θάλνπκε έλαλ ςεχηηθν γάκν γηα ράξε ηνπ κσξνχ, φπνπ ζα θαηαιήμνπκε φινη δπζηπρηζκέλνη. ΋ηαλ ε ζρέζε καο θάλεη ηνλ θχθιν ηεο, ζα παξακείλνπκε θίινη, θη απηφ ζα είλαη θαιφ γηα ην παηδί καο. Αε ζέινπκε λα κεγαιψζεη ζε εκπφιεκε δψλε». Ώγλφεζε ην αλήζπρν πξφζσπν ηεο Γθξέηο, έδησμε ηελ εηθφλα θαη θνίηαμε ηξηγχξσ ηεο ην ηεξάζηην ζαιφλη ηνπ Σδνπδέπε. Πξνηνχ θχγεη γηα ηε Υηιή, ηελ είρε πάεη ζην ηεξάζηην ρξεκαηνθηβψηην, φπνπ θχιαγε ηελ πεξηβφεηε ζπιινγή ηνπ έξγσλ ηέρλεο. «Ώθήλσ ην θξέκαζκα θαη γεληθά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ έξγσλ ζηα ρέξηα ζνπ», ηεο είρε πεη ζνβαξά. Δ Κάξα είρε ζπγθηλεζεί απίζηεπηα. Βίρε αθήζεη ηελ εθαηνληάδσλ εθαηνκκπξίσλ ζπιινγή έξγσλ ηέρλεο ζηα δηθά ηεο ρέξηα, αλαζέηνληάο ηεο ελ ιεπθψ λα ηα θξεκάζεη θαη λα ηα ηνπνζεηήζεη φπνπ λφκηδε φηη ηαίξηαδαλ. Σεο είρε εκπηζηνζχλε. Δ απφθαζε γηα ηε ζέζε ηνπο, ε επίβιεςε ζην θξέκαζκα -ν Σδνπδέπε είρε επηκείλεη λα έξζνπλ επαγγεικαηίεο, επεηδή δελ ήζειε λα αλεβνθαηεβαίλεη ε Κάξα ζθάιεο ζηνλ έθην κήλα ηεο εγθπκνζχλεο ηεο-ηελ είραλ ηθαλνπνηήζεη πεξηζζφηεξν απ’ φζν θαληαδφηαλ. Ήηαλ κηα απνζηνιή πνπ ηελ είρε εθηειέζεη κε φιν ηνλ ηξιαλδέδηθν ελζνπζηαζκφ πνπ έξξεε ζην αίκα ηεο. 154


MICHELLE SMART

Ο Σδνπδέπε είρε εθπιεθηηθά θαιφ κάηη ζε φ,ηη αθνξνχζε ηελ ηέρλε. Ώλάκεζα ζηνπο θιαζηθνχο δεκηνπξγνχο, ππήξραλ έξγα πην κνληέξλα, κεηαμχ απηψλ αξθεηά ηνπ Γνξδ Ρακίξεο, έλα απφ ηα νπνία ήηαλ έλα κπξνχληδηλν γπκλφ, ηνλ θνξκφ ηνπ νπνίνπ ζα αλαγλψξηδε κε θιεηζηά ηα κάηηα, ρξεζηκνπνηψληαο κφλν ηελ αθή. Σν πξφζσπν ήηαλ αζαθέο, αιιά έβαδε ζηνίρεκα φηη ην κνληέιν ήηαλ ν Σδνπδέπε. Σν κφλν έξγν πνπ απερζαλφηαλ ήηαλ ν Καλαιέην. Σεο έθεξλε θαθέο αλακλήζεηο, κηα ππελζχκηζε φηη ν Σδνπδέπε κπνξνχζε λα γίλεη αλειέεηνο πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη απηφ πνπ ήζειε. Σνπνζέηεζε ην ζπγθεθξηκέλν έξγν, κε φια ηνπ ηα δχν εθαηνκκχξηα επξψ, ζε έλαλ κηθξφ μελψλα. «Κάξα;» Δ βαζηά θσλή ηνπ Σδνπδέπε αθνχζηεθε απφ θάησ. ΢πγθξνηψληαο ηελ παξφξκεζε λα πεδήμεη ηα ζθαιηά γηα λα ηνλ θαισζνξίζεη, πίεζε ηα πφδηα ηεο λα θηλεζνχλ πην ήξεκα. «Βδψ είκαη», ηνπ είπε, αλήκπνξε λα θξχςεη ηε ιάκςε πνπ απιψζεθε ζην πξφζσπφ ηεο κφιηο ηνλ είδε. Ήηαλ ην κεγαιχηεξν δηάζηεκα πνπ είραλ πεξάζεη ρσξηζηά θαη, παξφηη είρε αλαιάβεη κηα δνπιεηά, ηεο είρε ιείςεη αθάληαζηα. Βηδηθά ηηο λχρηεο. Έλησζε ην θξεβάηη άδεην ρσξίο εθείλνλ. Αε ζα ην παξαδερφηαλ πνηέ, αιιά ην δεχηεξν βξάδπ είρε ππνρσξήζεη θαη είρε θνηκεζεί κε έλα απ’ ηα πνπθάκηζά ηνπ. Μεηά απφ έλα παξαηεηακέλν θαη ζπγθινληζηηθφ θηιί, ηνλ πήξε απφ ην ρέξη θαη ηνλ μελάγεζε. «Οπάνπ», είπε γεκάηνο ζαπκαζκφ, φηαλ ζηάζεθαλ ζην θεληξηθφ ζαιφλη. «Ξέξεηο πνιχ θαιά ηε δνπιεηά ζνπ». Ο Σδνπδέπε ήηαλ ν πξψηνο πνπ ζα παξαδερφηαλ φηη ν ίδηνο δελ είρε ηδέα απφ ηέρλε. Σα έξγα πνπ αγφξαδε δελ ήηαλ πνηέ επέλδπζε -αλ θαη έπαηδε θη απηφ έλα ξφιν-, αιιά απιψο θνκκάηηα πνπ ηξαβνχζαλ ηελ πξνζνρή ηνπ θαη θάηη ηνπ έιεγαλ. 155


ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΤΖΟΥΖΕΠΕ

Με ην ηαιέλην ηεο ε Κάξα ηα είρε ηνπνζεηήζεη φια εθεί αθξηβψο φπνπ έπξεπε, ηα θνκκάηηα πνπ είρε επηιέμεη γηα θάζε δσκάηην ζπκπιήξσλαλ ηδαληθά ην ρψξν. Υακνγέιαζε φηαλ είδε ην πνξηξαίην πνπ ηνπ είρε θάλεη ε λχθε ηνπ θξεκαζκέλν ζηνλ ηνίρν πάλσ απ’ ην γξαθείν ηνπ. Δ Γθξέηο ηνλ είρε δσγξαθίζεη ζαλ αξραίν Έιιελα ζεφ, αιιά κε κηα αλεπαίζζεηε εηξσλεία ζην χθνο ηνπ. «΢νπ αξέζεη πνπ έβαια απηφ εθεί, φπνπ ζα ην βιέπνπλ φινη;» ξψηεζε ε Κάξα, δείρλνληάο ηνπ ην γιππηφ ηνπ Ρακίξεο, ην νπνίν είρε ηνπνζεηήζεη ζε κηα γσλία ηνπ ζαινληνχ. «Σν αλαγλσξίδεηο;» ηε ξψηεζε πνλεξά. «Φπζηθά θαη ην αλαγλσξίδσ», είπε ζπλνθξπσκέλε. Ξαθληάζηεθε ζπλεηδεηνπνηψληαο φηη ε Κάξα δνχζε καδί ηνπ δχν κήλεο. Σνλ ήμεξε πεξηζζφηεξν απ’ νπνηνλδήπνηε άιινλ άλζξσπν. Πφηε ζα έπαπε λα ηνλ επεξεάδεη ε γνεηεία ηεο; Βίρε ππνζέζεη φηη ζα έκελαλ καδί γηα ιίγεο εβδνκάδεο, ίζσο έλα κήλα, θη χζηεξα ζα ηε βαξηφηαλ. Βίρε πξνηείλεη ην δεθαπελζήκεξν πεξηζζφηεξν γηα λα ηεο πεξάζεη ην κήλπκα φηη ήζειε εηιηθξηλά λα ηα πάλε θαιά κεηαμχ ηνπο παξά επεηδή έηξεθε θάπνηεο ειπίδεο. Βίραλ πεξάζεη δχν κήλεο θαη ήηαλ αθφκα καδί, θαη ηελ ήζειε φπσο ζηελ αξρή. Παξαπάλσ, αλ ήηαλ απηφ δπλαηφ. «΢θέθηεθεο πνηέ λα αζρνιεζείο κ’ απηφ επαγγεικαηηθά;» ηε ξψηεζε. «Ξέξσ πνιινχο αλζξψπνπο πνπ ζα πιήξσλαλ κηα κηθξή πεξηνπζία γηα λα πξνβάινπλ κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηε ζπιινγή ηνπο». «΋ρη ηδηαίηεξα», ηνπ είπε αλαζεθψλνληαο ηνπο ψκνπο ηεο. «Πξνηνχ παληξεπηεί ε Γθξέηο ηνλ Ανχθα, ζπδεηνχζακε φηη ζα καο άξεζε λα αλνίμνπκε κηα δηθή καο γθαιεξί -εθείλε ζα δσγξάθηδε θη εγψ ζα ηε δηεχζπλα. ΋κσο, ε δσή ηα θέξλεη 156


MICHELLE SMART

αιιηψο. Ήκνπλ πνιχ ηθαλνπνηεκέλε ζηνλ νίθν δεκνπξαζηψλ». «Μηα θαη κηιάκε γηα γθαιεξί, έρνπκε ιίγεο ψξεο θελφ πξνηνχ πάκε απφςε ζηελ έθζεζε», ηεο είπε, ελλνψληαο ηα εγθαίληα κε έξγα αλεξρφκελσλ θαιιηηερλψλ, ζηα νπνία είρε ππνζρεζεί φηη ζα πήγαηλαλ. «Πάκε γηα κηα βνπηηά;» Βθείλε κφξθαζε. «Έρσ βδνκάδεο λα θάλσ απνηξίρσζε ζηε γξακκή ηνπ κπηθίλη». «Καη ινηπφλ; Μφλν εγψ ζα ην δσ». Θα έθαλε πνιχ πεξηζζφηεξα απ’ ην λα θνηηάδεη. Καη εθεί φπνπ βξίζθνληαλ ζα ηα έθαλε, αιιά ήηαλ ε Μνλίθ ζηελ θνπδίλα θαη κπνξεί λα εκθαληδφηαλ αλά πάζα ζηηγκή. Μηα νιφθιεξε εβδνκάδα ρσξίο ηελ Κάξα ηνπ είρε θαλεί αηειείσηε. «Καη πάιη ληψζσ άβνια». «Μπνξψ λα ζνπ ην θάλσ εγψ». Δ Κάξα θνίηαμε θαρχπνπηα ηε ιάκςε ζηα κάηηα ηνπ. «Να θάλεηο ηη;» «Ώπνηξίρσζε ζηε γξακκή ηνπ κπηθίλη». «Ώπνθιείεηαη». «Γηαηί φρη;» «Βπεηδή...» Βπεηδή εμαθνινπζνχζε λα κε ληψζεη άλεηα φηαλ ν Σδνπδέπε ήηαλ εθεί θάησ. Ίζσο έθηαηγε ε θαζνιηθή αλαηξνθή ηεο πνπ απφ κφλε ηεο απνηεινχζε εηξσλεία- ή φηη είρε θηάζεη ζηα είθνζη έμη ηεο ρσξίο λα εκθαληζηεί γπκλή κπξνζηά ζε έλαλ άλδξα, αιιά φπνηνο θη αλ ήηαλ ν ιφγνο, είρε έλα ζέκα κε ηα απφθξπθα ζεκεία ηεο. ΋ρη φκσο θαη κε ηνπ Σδνπδέπε. Σα δηθά ηνπ απφθξπθα ζεκεία ηα ιάηξεπε. Ώλαζήθσζε ην θξχδη ηνπ. «Βπεηδή;» Αελ έβξηζθε κηα θαιή απάληεζε. Καη δελ είρε βξεη νχηε δεθαπέληε ιεπηά αξγφηεξα, θαζηζκέλε γπκλή ζε κηα πεηζέηα ζηνλ θαλαπέ ηνπ δσκαηίνπ ηνπ. 157


ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΤΖΟΥΖΕΠΕ

«Υαιάξσζε, θνχηζνια κία», ηεο είπε απαιά, γνλαηηζκέλνο κπξνζηά ηεο θαη έρνληαο ζην πάησκα δίπια ηνπ κηα θαλάηα κε δεζηφ λεξφ. Κξαηνχζε επίζεο δχν μπξαθάθηα θαη κηα θξέκα μπξίζκαηνο. Βίρε βγάιεη θη εθείλνο ην ξνχρα ηνπ γηα λα ηελ θάλεη λα ληψζεη πην άλεηα -έηζη είρε πεη ηνπιάρηζηνλ. «Θέισ λα αλνίμεηο ηα πφδηα ζνπ», ηεο είπε βάδνληαο θξέκα μπξίζκαηνο ζηελ παιάκε ηνπ. Βθείλε έθαλε φ,ηη ηεο είπε μεξνθαηαπίλνληαο. «Πην πνιχ». Πήξε κηα βαζηά αλάζα θαη άθεζε ηνλ εαπηφ ηεο εληειψο εθηεζεηκέλν, γέξλνληαο πίζσ ην θεθάιη ηεο ζε κηα κάηαηε πξνζπάζεηα λα ραιαξψζεη, φπσο ηεο είρε πξνηείλεη. «Αε ζα ζε πνλέζσ», είπε κε εηιηθξίλεηα, πξνηνχ θηιήζεη ην εζσηεξηθφ ηνπ κεξνχ ηεο. «Έρε κνπ εκπηζηνζχλε». Ώλακηγλχνληαο ηελ θξέκα κε ιίγεο ζηαγφλεο λεξφ, έηξηςε ηα ρέξηα ηνπ γηα λα γίλεη αθξφο θη χζηεξα ηνλ άπισζε ζηε γξακκή ηνπ κπηθίλη ηεο, πξνζέρνληαο ηδηαίηεξα γχξσ απ’ ηελ επαίζζεηε πεξηνρή. Έθιεηζε ηα κάηηα ηεο. Βλψ ζηα πφδηα έθαλε απνηξίρσζε κε θεξί, γηα ηελ πεξηνρή ηνπ κπηθίλη πξνηηκνχζε πάληα ην μχξηζκα, επεηδή ήηαλ πην αλψδπλν. Πνηέ δε θαληαδφηαλ φηη ζα άθελε θάπνηνλ άιινλ λα ηεο ην θάλεη απηφ. ΋ηαλ ηειηθά ηφικεζε λα θνηηάμεη, είρε ην θεθάιη ζθπκκέλν, ζπγθεληξσκέλνο ζ’ απηφ πνπ έθαλε. Έρε κνπ εκπηζηνζχλε, ηεο είρε πεη. ΢πλεηδεηνπνίεζε μαθληαζκέλε φηη ηνπ είρε. Σνλ εκπηζηεπφηαλ φζν δελ είρε εκπηζηεπηεί πνηέ θαλέλαλ άιινλ εθηφο ηελ Γθξέηο. Ώιιά απηή ήηαλ κηα δηαθνξεηηθή κνξθή εκπηζηνζχλεο. Ήηαλ 158


MICHELLE SMART

βαζχηεξε, πην ηδησηηθή εκπηζηνζχλε, κηα εκπηζηνζχλε πνπ δελ πεξίκελε λα ληψζεη γηα έλαλ άλδξα. «Βληάμεη;». Σα ζθνχξα γαιάδηα κάηηα ηνπ ηελ θνίηαδαλ. Έγλεςε θαηαθαηηθά θαη ρακνγέιαζε αρλά. Σα πφδηα θαη ν θνξκφο ηεο δελ ήηαλ πηα ζθηγκέλα. Οιφθιεξν ην θνξκί ηεο είρε ραιαξψζεη. «Πψο ζα ζνπ θαηλφηαλ ην ΢άξινη γηα θνξίηζη;» ηνπ είπε. Σελ θνίηαμε κε ηα ρείιε ζνπθξσκέλα, φπσο έθαλε πάληα φηαλ ζθεθηφηαλ θάηη. Βίραλ ήδε ζπκθσλήζεη ζην Πηέηξν αλ ήηαλ αγφξη, πξνο ηηκήλ ηνπ παηέξα ηνπ Σδνπδέπε. Δ επηινγή γηα θνξίηζη είρε απνδεηρηεί πην δχζθνιε. ΢ηελ αξρή είρε πηζηέςεη φηη γηλφηαλ ζθφπηκα παξάμελνο, αθνχ απέξξηπηε φια φζα ηνπ πξφηεηλε... κέρξη πνπ ηειηθά θαηάιαβε φηη, κε ηνλ δηθφ ηνπ δηαθξηηηθφ ηξφπν, πξνζπαζνχζε λα απνθχγεη λα δψζεη ζην παηδί ηνπ φλνκα πξψελ εξσκέλεο ηνπ. Βπηπρψο, φρη φια ηα νλφκαηα. Μεξηθά ηα είρε απνξξίςεη γηα άιινπο ιφγνπο, φπσο, γηα παξάδεηγκα, φηη ηνπ θαηλφηαλ θάπσο «ζαριά». Σψξα πηα ηνπ πεηνχζε έλα φλνκα, ηνλ έβιεπε λα ζνπθξψλεη ηα ρείιε ηνπ θη χζηεξα λα γλέθεη αξλεηηθά, επρφκελε λα κελ είρε πέζεη πάιη ζην φλνκα θάπνηαο απφ ηηο «θίιεο» ηνπ. Ώπηή ηε θνξά δελ έγλεςε αξλεηηθά. Ώληίζεηα, έλα πιαηχ ρακφγειν απιψζεθε ζην πξφζσπφ ηνπ. «Ώπηφ είλαη ηέιεην. ΢άξινη Μαζηξάληδειν Νηειέηλη. ΢η, ηέιεην». ΋ηαλ εζηίαζε πάιη ηελ πξνζνρή ηνπ ζηε δνπιεηά ηνπ, ε Κάξα πξνζπάζεζε λα δηψμεη ηε δήιηα πνπ θνχλησζε κέζα ηεο, μέξνληαο φηη γηλφηαλ παξάινγε. Ση ζεκαζία είρε αλ ν Σδνπδέπε ήηαλ δηαηεζεηκέλνο λα παληξεπηεί ηε Λνπίδα γηα λα έρνπλ καδί κε ην παηδί ηνπο ην ίδην επίζεην. Βθείλε ηελ επνρή ήηαλ θη εθείλνο ιίγν κεγαιχηεξνο απφ παηδί, κε ξνκαληηθά ηδαληθά πνπ δελ είραλ ζέζε ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν. Δ Κάξα θαη ν Σδνπδέπε είραλ θηάζεη ζηνλ ηδαληθφ ζπκβηβαζκφ ζε φ,ηη αθνξνχζε ην φλνκα ηνπ παηδηνχ ηνπο, απνδερφκελνη φηη 159


ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΤΖΟΥΖΕΠΕ

δελ ήηαλ δηθφ ηνπ ή δηθφ ηεο, αιιά δηθφ ηνπο, νπφηε ζα είρε θαη ηα δχν επίζεηα. Σνπιάρηζηνλ ν Σδνπδέπε είρε ηελ ηθαλφηεηα λα ζπκβηβάδεηαη. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο. Παξ’ φια αζηφ, είρε επίζεο ηελ εθλεπξηζηηθή ηθαλφηεηα λα πεξλάεη ην δηθφ ηνπ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο. ΋πσο ηψξα. Μεηά απφ ιίγν, έγεηξε πίζσ θαη ηεο ρακνγέιαζε. «ΐιέπεηο, δελ ήηαλ θαη ηφζν άζρεκα, ήηαλ;» «Ήηαλ κηα ραξά». «Μείλε ζηε ζέζε ζνπ. Πάσ λα θέξσ θαζαξφ λεξφ λα ζε μεπιχλσ». Σνλ παξαθνινχζεζε λα πεγαίλεη ζην κπάλην, αδηαθνξψληαο εληειψο γηα ηε γχκληα ηνπ, ληψζνληαο έλαλ θφκπν ζην ιαηκφ ηεο. Αελ ήηαλ πεξίεξγν πνπ ηφζνη πνιινί θαιιηηέρλεο ήζειαλ λα ηνλ απνζαλαηίζνπλ ζε φ,ηη πιηθφ ρξεζηκνπνηνχζαλ. Ο δπλακηζκφο θαη ν αέξαο ηνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην ππνβφζθνλ ρηνχκνξ ηνπ, ήηαλ φ,ηη ην λέθηαξ γηα ηε κέιηζζα. Βπέζηξεςε κε ην θαζαξφ λεξφ θαη κηα πεηζέηα. «Σν έρεηο θάλεη πνιιέο θνξέο απηφ;» ηνλ ξψηεζε, θη ακέζσο κάισζε ηνλ εαπηφ ηεο. Δ απάληεζή ηνπ ζα κπνξνχζε λα ηε καραηξψζεη. Σα κάηηα ηνπ ζπλάληεζαλ ηα δηθά ηεο, ιάκπνληαο κε έλαλ παξάμελν ηξφπν. «Πνηέ». Δ θαξδηά ηεο ζθίξηεζε. Γηα θάκπνζε ψξα έκεηλαλ αθίλεηνη. Δ Κάξα επρφηαλ λα κπνξνχζε λα εξκελεχζεη ηε ιάκςε ζηα κάηηα ηνπ, αιιά εθείλνο έπαςε λα ηελ θνηηάδεη. ΢θχβνληαο ην θεθάιη ηνπ, έδσζε έλα θηιί ζηελ πεξηνρή πνπ είρε κφιηο μπξίζεη. Όζηεξα έλα αθφκε. Κη άιιν έλα. Οη θηλήζεηο ηνπ ήηαλ ηφζν απαιέο, ηφζν... επιαβηθέο, πνπ έθηαζε ζην θέληξν ηεο ζειπθφηεηάο ηεο θαη ε Κάξα μέραζε λα 160


MICHELLE SMART

ληψζεη ληξνπή θαη, μαπιψλνληαο πίζσ ζηνλ θαλαπέ, άθεζε ηνλ εαπηφ ηεο λα αηζζάλεηαη. Ο Σδνπδέπε ήηαλ εθπιεθηηθφο εξαζηήο, ζπιινγίζηεθε νλεηξνπφια. Σξπθεξφο θαη ηαπηφρξνλα απίζηεπηα θινγεξφο, θαη πάληα ηελ ήζειε. Θπκήζεθε κηα θνξά πνπ είρε γπξίζεη απφ ηε Γεξκαλία, φπνπ είρε κείλεη έλα βξάδπ. Μφιηο κπήθε ζην ζπίηη, ηελ μάπισζε ζην γξαθείν ηνπ. Σνλ ήζειε θη εθείλε ηφζν απειπηζκέλα, πνπ θαηέιεμαλ λα κνηάδνπλ κε δεπγάξη άγξησλ ζεξίσλ. Δ θνχλησζή πνπ πξνθάιεζαλ απηέο νη ππέξνρεο αλακλήζεηο έβαιε θσηηά ζηνλ ππξήλα ηεο αθξηβψο ηε ζηηγκή πνπ ηνλ άγγηδε ν Σδνπδέπε. ΐφγθεμε. Σν κπαιφ ηεο ζηακάηεζε λα ιεηηνπξγεί, ην θνξκί ηεο ράζεθε ζε κηα νκίριε αηζζεζηαζκνχ κε επίθεληξν απηά πνπ ηηο έθαλε απηφο ν ππέξνρνο άλδξαο. Χ, πφζν ηνλ αγαπνχζε. Με θάζε θχηηαξν ηεο χπαξμήο ηεο. Καη θαζψο ηελ πιεκκχξηζε απηή ε ζπλεηδεηνπνίεζε, νη παικνί κέζα ηεο επηηαρχλζεθαλ θαη κε κηα θξαπγή ηνχο έλησζε λα εθξήγλπληαη, ζπγθινλίδνληάο ηε κε έλα παξαηεηακέλν θχκα απφιαπζεο. ΋ηαλ άλνημε ηα κάηηα ηεο, ν Σδνπδέπε ηελ θνίηαδε κε κάηηα κηζφθιεηζηα θαη ιακπεξά. «Ώπηή ε εηθφλα είλαη ε σξαηφηεξε πνπ έρσ δεη ζηε δσή κνπ», ηεο είπε θαη ηε θίιεζε. Παίξλνληάο ηελ ζηελ αγθαιηά ηνπ, ηε ζήθσζε απφ ηνλ θαλαπέ θαη ηελ μάπισζε ζην θξεβάηη. Σα ρείιε ηνπ ζθξάγηζαλ ηα δηθά ηεο, ηα ρέξηα ηνπ θξάηεζαλ ηα δηθά ηεο πάλσ απ’ ην θεθάιη ηεο θαη κπήθε κέζα ηεο. Χζηφζν, παξά ηελ αλππνκνλεζία ηνπ λα βξεζεί κέζα ηεο, δελ ππήξρε θακία βηαζχλε ζην ζκίμηκφ ηνπο. Δ ηξπθεξφηεηά ηνπ μεπεξλνχζε ηα φξηα ηεο θαληαζίαο. Με ην θνξκί ηεο ήδε κνπδηαζκέλν απφ ηνλ πξνεγνχκελν νξγαζκφ, δελ θαληαδφηαλ φηη ζα κπνξνχζε λα θηάζεη μαλά, 161


ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΤΖΟΥΖΕΠΕ

αιιά ν Σδνπδέπε ηελ ήμεξε πνιχ θαιά, ήμεξε πφηε λα απμήζεη ηελ ηξηβή γηα λα ηε θέξεη πάιη ζην φξην. Κνιιεκέλε πάλσ ηνπ, ζαχκαζε ηνλ απαξάκηιιν απηνέιεγρφ ηνπ, ε θαξδηά ηεο ηξαγνπδνχζε ζε ζπγρξνληζκφ κε ην ζψκα ηεο. Μπνξεί ν Σδνπδέπε λα κελ ηελ αγαπνχζε -λα κελ έθηαλε πνηέ λα ηελ αγαπήζεη-, αιιά εθείλε ηε ζηηγκή ηεο έθαλε έξσηα ζαλ λα ήηαλ γηα εθείλνλ θάηη παξαπάλσ απφ κεηέξα ηνπ παηδηνχ ηνπ θαη παξνδηθή εξσκέλε. Σεο έθαλε έξσηα ζαλ λα ήηαλ ην πην πνιχηηκν πιάζκα ζηνλ θφζκν ηνπ. ΋ηαλ ηειηθά έθηαζε ζηελ θνξχθσζε, ηειείσζε θη εθείλνο καδί ηεο. Πξνθέξνληαο αθαηάιεπηα ιφγηα ζηα ηηαιηθά κε ην πξφζσπφ ηνπ ρσκέλν ζηνλ ψκν ηεο, δηείζδπζε κέζα ηεο κε κηα ηειεπηαία ψζεζε. «Κιαηο;» ηε ξψηεζε, αξθεηά ιεπηά αξγφηεξα, φηαλ αλαζήθσζε ην θεθάιη ηνπ απφ ηνλ ψκν ηεο. Αελ είρε θαλ πξνζέμεη ηα δάθξπα πνπ θπινχζαλ ζην πξφζσπφ ηεο. «΢ε πφλεζα;» Δ Κάξα έγλεςε αξλεηηθά. «Οξκφλεο», ήηαλ ην κφλν πνπ κπφξεζε λα μεζηνκίζεη. Πψο κπνξνχζε λα ηνπ πεη φηη έθιαηγε επεηδή είρε θάλεη ην κφλν πνπ είρε νξθηζηεί φηη δε ζα έθαλε πνηέ; Βλψ ζπδνχζαλ ζαλ δεπγάξη ηθαλνπνηψληαο ηνλ ακνηβαίν πφζν ηνπο, ε θαηάζηαζε είρε εμειηρζεί ζε θάηη βαζχηεξν. Σνλ είρε εξσηεπηεί θαη ήμεξε ρσξίο ηελ παξακηθξή ακθηβνιία πσο, φηαλ εξρφηαλ ε κέξα πνπ ν Σδνπδέπε ζα έιεγε λα ρσξίζνπλ, ε θαξδηά ηεο ζα γηλφηαλ θνκκάηηα.

162


MICHELLE SMART

ΚΕΦΑΛΑΘΟ 13

«΢ίγνπξα είζαη θαιά;» ηε ξψηεζε ν Σδνπδέπε γηα ηξίηε θνξά αθφηνπ έθπγαλ απ’ ην ζπίηη. Δ Κάξα ήηαλ πνιχ ρινκή θαη πνιχ ζησπειή. «Τπνζέησ φηη είκαη θάπσο αλήζπρε γηα ηελ έθζεζε». Πηάλνληαο ην ρέξη ηεο, ην αθνχκπεζε ζην κεξφ ηνπ. «Αε ζα ζ’ αθήζσ νχηε δεπηεξφιεπην κφλε, ζνπ ην ππφζρνκαη». Υακνγέιαζε αδχλακα. «Σν μέξσ». «Πψο ηα θαηάθεξλεο φηαλ εξγαδφζνπλ ζηνλ νίθν δεκνπξαζηψλ; Βίρεο επαθή κε αγλψζηνπο ζε θαζεκεξηλή βάζε». «Ήηαλ δηαθνξεηηθφ. Ήηαλ δνπιεηά θαη θεξφκνπλ ζαλ επαγγεικαηίαο». «Ίζσο ζα έπξεπε λα θάλεηο ην ίδην απφςε. Ώλ δεηο φινπο απηνχο ηνπο πινχζηνπο θαιεζκέλνπο ζαλ πηζαλνχο πειάηεο φηαλ μαλαπηάζεηο δνπιεηά -αλ μαλαπηάζεηο δνπιεηά-, κπνξεί λα ην ρεηξηζηείο πην εχθνια». «Ώμίδεη λα θάλσ κηα πξνζπάζεηα», ζπκθψλεζε εθείλε. Ώιιάδνληαο ηαρχηεηα, έζηξηςε ζ’ έλα δξφκν κπαίλνληαο ζηε Μνλ-Μάξηε. Ξέξνληαο πφζν άξεζε ζηελ Κάξα λα αθνχεη γηα ηελ πεξηνρή, άξρηζε λα ηεο δείρλεη δηάθνξα αμηνζέαηα, θξαηψληαο ζην κπαιφ ηνπ κηα ζεκείσζε λα ηε θέξεη λα ηα επηζθεθηεί, αληί λα πεξλνχλ κε ην απηνθίλεην. 163


ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΤΖΟΥΖΕΠΕ

Ήηαλ πνιχ φκνξθε απφςε. Ώπφ ηελ άιιε, ήηαλ πάληα φκνξθε. Ώπφςε είρε αθήζεη ηα καιιηά ηεο ειεχζεξα θαη έπεθηαλ ζαλ θφθθηλε βεληάιηα ζηνπο ψκνπο ηεο. Φνξνχζε έλα απιφ καχξν θφξεκα κε γπξηζηφ γηαθά θαη καθξηά καλίθηα, κε κηα θαξδηά δψλε δεκέλε ραιαξά θάησ απφ ηε θνπζθσκέλε θνηιηά ηεο. Γηα πξψηε θνξά θαηλφηαλ έγθπνο. Πνηέ δελ ηνπ είρε θαλεί ηφζν φκνξθε. «Πνηνο θαιιηηέρλεο εθζέηεη απφςε;» ηνλ ξψηεζε φηαλ πάξθαξε ζην πίζσ κέξνο ηεο γθαιεξί. «Δ ΢ακπίλ Κνιάξ. Σελ έρεηο αθνπζηά;» Κνχλεζε ην θεθάιη ηεο. «΢ακπίλ Κνιάξ», επαλέιαβε. Σνπ άξεζε πνπ πξνζπαζνχζε λα πξνθέξεη ην ξν φπσο νη Γάιινη. Ώθνπγφηαλ ηφζν ραξηησκέλν ζηνλ ηξιαλδέδηθν ηξαγνπδηζηφ ηφλν ηεο. Δ γθαιεξί ήηαλ ήδε γεκάηε θφζκν. Κξαηψληαο ζθηρηά ην ρέξη ηεο, ηελ νδήγεζε αλάκεζα ζην πιήζνο πξνο ηελ πξσηαγσλίζηξηα ηεο βξαδηάο. ΋ηαλ ε ΢ακπίλ, κηα λεαξή θνπέια κε χθνο ζπκσκέλν, είδε ηνλ Σδνπδέπε, ηνλ αγθάιηαζε θαη ηνλ θίιεζε ζην κάγνπιν. «Ώο κηιήζνπκε αγγιηθά», ηεο είπε ν Σδνπδέπε, φηαλ ε ΢ακπίλ άξρηζε ηα γαιιηθά. Αελ ήζειε λα κελ κπνξεί ε Κάξα λα ζπκκεηέρεη ζηε ζπδήηεζε. Δ ΢ακπίλ αλαζήθσζε ηνπο ψκνπο ηεο, «Νη'αθφξ. Υαίξνκαη πνιχ πνπ ζε βιέπσ. Μνπ έιεηςεο ζην αηειηέ». Βίρε πεξάζεη ηφζνο θαηξφο; Ο Σδνπδέπε ζπλεηδεηνπνίεζε φηη είρε λα επηζθεθηεί ην αηειηέ απφ ηφηε πνπ έκελε καδί ηνπ ε Κάξα. «Δ ΢ακπίλ κνηξάδεηαη έλα αηειηέ κε κεξηθνχο άιινπο θαιιηηέρλεο», εμήγεζε ζηελ Κάξα, πνπ ην ζθίμηκφ ηεο ζην ρέξη ηνπ ζρεδφλ ηνλ πνλνχζε. Έηξηςε απαιά ηνλ αληίρεηξά ηνπ ζηνλ θαξπφ ηεο, κηα βνπβή έλδεημε ζηήξημεο. «Πφζν κεηξηφθξσλ!» αλαθψλεζε ε ΢ακπίλ πξνηνχ απεπζπλζεί 164


MICHELLE SMART

ζηελ Κάξα. «Εδηνθηήηεο ηνπ αηειηέ είλαη ν εξαζηήο ζνπ. Βίλαη έλα ηεξάζηην θηίξην πνπ ήηαλ θάπνηε μελνδνρείν. Καη δε δνπλ θαη εξγάδνληαη εθεί ―κεξηθνί‖ θαιιηηέρλεο -είκαζηε δεθαπέληε. ΋ινη δνχκε θαη δνπιεχνπκε ρσξίο ελνίθην, επεηδή ν εξαζηήο ζνπ είλαη έλαο ππνζηεξηθηήο ησλ ηερλψλ κε φιε ηε ζεκαζία ηεο ιέμεο». «Αελ είκαη εληειψο αληδηνηειήο», είπε βηαζηηθά ν Σδνπδέπε βιέπνληαο ηα κάηηα ηεο Κάξα λα αλνίγνπλ δηάπιαηα. «Σνπο αθήλσ λα δνπλ θαη λα δνπιεχνπλ ρσξίο ελνίθην, κε αληάιιαγκα έλα πνζνζηφ απφ ηηο πσιήζεηο ησλ έξγσλ ηνπο». «Πέληε ηνηο εθαηφ», θάγραζε ε ΢ακπίλ. «΢ηγά ην πνζνζηφ, εηδηθά φηαλ νη πεξηζζφηεξνη απφ καο δελ πνπιάκε ηίπνηα». «Μπνξψ πάληα λα ην απμήζσ», ηελ πξνεηδνπνίεζε κε έλα ρακφγειν. Σν χθνο ηεο έγηλε αγγειηθφ. «Ώρ, θνίηα, ν ΢εκπαζηηάλ Λεγθάξλη. Πξέπεη λα θάλσ δεκφζηεο ζρέζεηο». Δ Κάξα παξαθνινχζεζε ηελ θνκςή Γαιιίδα λα πιεζηάδεη κε ράξε έλαλ θνληφρνληξν άλδξα κε γπαιηζηεξή θαιάθξα. Ώθφκε θη αλ είρε γελλεζεί ζηε Γαιιία, δε ζα κπνξνχζε πνηέ λα απνθηήζεη ηνλ αέξα ηεο ΢ακπίλ. «΋ρη». ΢ηξάθεθε ζηνλ Σδνπδέπε. «Ση φρη;» «΋ρη, δελ έρσ θνηκεζεί καδί ηεο». «Αελ είπα θάηη ηέηνην», ηνπ επηζήκαλε. «Σν ζθεθηφζνπλ». Άπισζε ην ρέξη ηνπ θαη ράηδεςε απαιά ην κάγνπιφ ηεο. «Χζηφζν, ππάξρεη πηζαλφηεηα λα είλαη εδψ δπνηξεηο πξψελ κνπ». «Τπάξρεη πάληα πηζαλφηεηα λα πέζνπκε πάλσ ζε πξψελ ζνπ θάζε θνξά πνπ βγαίλνπκε απφ ηελ εμψπνξηα ηνπ ζπηηηνχ», ηνπ είπε πην θαπζηηθά απ’ φζν ζα ήζειε. Αελ είρε δηθαίσκα λα δειεχεη. Ώπφ ηφηε πνπ είραλ ζπκθσλήζεη λα πξνρσξήζνπλ ζ’ απηή ηελ απνκίκεζε δεζκνχ, ν Σδνπδέπε 165


ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΤΖΟΥΖΕΠΕ

ηεο θεξφηαλ κε απφιπην ζεβαζκφ. ΋πνηε έβγαηλαλ έμσ έκελε ζην πιεπξφ ηεο, ε ζησπεξή ππνζηήξημή ηνπ άμηδε φια ηα πινχηε ηνπ θφζκνπ. Αελ είρε θακία ζρέζε κε ηνλ παηέξα ηεο θαη ε Κάξα ήμεξε κε απφιπηε ζηγνπξηά φηη δε ζα ηελ απαηνχζε πνηέ. Παξ’ φια απηά, δελ κπνξνχζε λα ζπγθξνηήζεη ηε λαπηία πνπ θνχλησλε κέζα ηεο θάζε θνξά πνπ γλψξηδε θάπνηα πξψελ ηνπ ή έθαλε ην ιάζνο λα ηηο ζθεθηεί. Τπήξρε ιφγνο πνπ ζπλήζηδαλ λα παξνκνηάδνπλ ηε δήιηα κε ηέξαο κε πξάζηλα κάηηα. ΋ηαλ ηνλ ζθεθηφηαλ κε θάπνηα άιιε, πξαζίληδε νιφθιεξε θαη ην ηέξαο κέζα ηεο ηελ έθαλε λα ζέιεη λα βγάιεη κάηηα. Κάπνηα ζηηγκή ζα έπξεπε λα ην ζπλεζίζεη. Αελ είρε ηδέα πψο ζα ηα θαηάθεξλε. Αε λφκηδε φηη ζα κπνξνχζε πνηέ λα αληηκεησπίζεη αδηάθνξα ηηο θεπγαιέεο καηηέο πνπ ηνπ έξηρλαλ. Πψο κπνξνχζε θάπνηνο λα είλαη ηφζν δπλαηφο ψζηε λα ην αληέμεη απηφ, λα αγαπά θάπνηνλ κε φιε ηνπ ηελ θαξδηά θαη λα μέξεη φηη ν απνδέθηεο ηεο αγάπεο ηνπ δε ζα ηελ αληαπέδηδε πνηέ; Σν κφλν πνπ κπνξνχζε λα θάλεη ήηαλ λα ην ππνκέλεη θαη λα ειπίδεη ζε έλα ζαχκα. Γίλνληαλ ζαχκαηα. Αε γίλνληαλ; Ώιιά αθφκε θη αλ δε γίλνληαλ, απηφ πνπ ήμεξε ήηαλ φηη δε ζα ζπκπεξηθεξφηαλ πνηέ ζαλ ηε κεηέξα ηεο. ΋,ηη θη αλ ζπλέβαηλε, ε Κάξα ήηαλ ζίγνπξε φηη ην παηδί ηεο δε ζα γηλφηαλ πνηέ κάξηπξαο κηαο ηέηνηαο εγσηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Σφζν εθείλε φζν θαη ν Σδνπδέπε ζπκθσλνχζαλ ζ’ απηφ. ΋πνηα ζιίςε θη αλ έλησζε, ζα ηελ θξαηνχζε κέζα ηεο. «Αελ ήμεξα φηη ήζνπλ ηδηνθηήηεο αηειηέ», είπε, απνκαθξχλνληαο ηε ζπδήηεζε απφ θάηη πνπ ζα κπνξνχζε λα 166


MICHELLE SMART

ηεο πξνθαιέζεη εκεηφ. Καζψο κηινχζε, έλησζε κηα έληνλε ζνπβιηά ζην πιάη ηεο θνηιηάο ηεο. «Βίζαη θαιά;» ηε ξψηεζε ν Σδνπδέπε βιέπνληάο ηε λα κνξθάδεη. Παίξλνληαο κηα αλάζα, έγλεςε θαηαθαηηθά. «Βίζαη ζίγνπξε;» «Ναη». Καζψο ηνλ θαζεζχραδε φηη φια ήηαλ εληάμεη, ζπκήζεθε μαθληθά φηη φιε ηε κέξα είρε πφλνπο ζηελ πιάηε. Ήηαλ ηφζν ελζνπζηαζκέλε πνπ ζα επέζηξεθε ν Σδνπδέπε κεηά απφ κηα εβδνκάδα, πνπ δελ είρε δψζεη ηδηαίηεξε ζεκαζία. «Πξηλ απφ κεξηθά ρξφληα, αγφξαζα έλα παιηφ μελνδνρείν», ηεο είπε. «Σν κεηέηξεςα ζε ζπίηη γηα θαιιηηέρλεο, έλα κέξνο λα κέλνπλ θαη λα εξγάδνληαη. ΋πσο ζα μέξεηο θαη απφ ηελ Γθξέηο, νη θαιιηηέρλεο δνπιεχνπλ πεξίεξγεο ψξεο. Δ πιεηνλφηεηα δεη κέζα ζηε θηψρεηα». «Πψο ζνπ ήξζε λα ην θάλεηο;» ηνλ ξψηεζε, ραξνχκελε πνπ απηή ε ζπδήηεζε ζα έδησρλε απ’ ην κπαιφ ηεο ηηο παξάινγεο ζθέςεηο. Βμάιινπ, ηεο άξεζε λα αθνχεη πξάγκαηα πνπ ηε βνεζνχζαλ λα ιχζεη ην κπζηήξην πνπ ιεγφηαλ Σδνπδέπε Μαζηξάληδειν. Σν ζηφκα ηνπ ζθίρηεθε ιίγν πξνηνχ απαληήζεη. «Τπάξρεη θάηη απίζηεπηα ειεχζεξν ζηνλ θφζκν ηεο ηέρλεο πνπ πάληα κε ηξαβνχζε. Μεγαιψλνληαο ζηε ΢ηθειία... ήηαλ ζαλ λα δνχζα θνξψληαο δνπξινκαλδχα. Ώπηφο κάιινλ είλαη θαη ν ιφγνο πνπ απνιακβάλσ ηφζν πνιχ λα πεηάσ -κνπ δίλεη κηα πξαγκαηηθή αίζζεζε ειεπζεξίαο. Πνιινί θαιιηηέρλεο αθνινπζνχλ ην φλεηξφ ηνπο ελάληηα ζηηο επηζπκίεο ησλ γνληψλ ηνπο. Ήζεια λα δεκηνπξγήζσ έλα ρψξν γη’ απηνχο φπνπ ζα κπνξνχζαλ λα θπλεγήζνπλ ην φλεηξφ ηνπο ρσξίο λα αλεζπρνχλ πνχ ζα βξνπλ ηα ρξήκαηα γηα ην ελνίθην. Μφλν νη θαιιηηέρλεο νη νπνίνη δελ έρνπλ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε απφ ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο έρνπλ δηθαίσκα λα κείλνπλ εθεί. Δ κφλε άιιε πξνυπφζεζε είλαη λα έρνπλ έκθπην ηαιέλην». «Ώπηφ πνπ θάλεηο είλαη εθπιεθηηθφ», ηνπ είπε κε εηιηθξηλή 167


ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΤΖΟΥΖΕΠΕ

ζπγθίλεζε. «΋ρη ηδηαίηεξα», ηεο είπε. «Γηα κέλα είλαη κηα επέλδπζε». Ώλαζήθσζε ην θξχδη ηεο. «Πέληε ηνηο εθαηφ;» Ο Σδνπδέπε ρακνγέιαζε. «Ο Γνξδ Ρακίξεο μεθίλεζε απφ εθεί». «΢νβαξά;» «Ήηαλ κφιηο έμη κήλεο εθεί, φηαλ έλαο ηδηνθηήηεο γθαιεξί ζηνλ νπνίν ηνλ ζπλέζηεζα ηνπ έθαλε κηα έθζεζε θαη... ηα ππφινηπα απνηεινχλ ηζηνξία». «Καη ζην ινθη πιεξψλεη ζηηο ηηκέο ηεο αγνξάο;» ηνλ ξψηεζε ληξνπαιά. «΢ρεδφλ», ηεο απάληεζε ρακνγειψληαο. «Αε ζηακαηάο λα κε εθπιήζζεηο. Σξέρεηο απφ ρψξα ζε ρψξα γηα ηηο νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο, θη φκσο επελδχεηο ην ρξφλν θαη ηα ρξήκαηά ζνπ ζηνπο θαιιηηέρλεο». Σνπ έθιεηζε ην κάηη. «΢ε πφζνπο απφ ηνπο θαιιηηέρλεο ζνπ έρεηο γδπζεί ελ νλφκαηη ηεο ηέρλεο;» Σα ρείιε ηνπ ζπζπάζηεθαλ. «΢ε πέληε ή έμη. Ση θηαίσ εγψ αλ είκαη θηηαγκέλνο γηα κνληέιν;» Βθείλε γέιαζε θαη ηνπ έπηαζε ην ρέξη, πιέθνληαο ηα δάρηπιά ηεο κε ηα δηθά ηνπ. «Ξέξεη ε νηθνγέλεηά ζνπ απηφ πνπ θάλεηο γηα ηνλ θφζκν ηεο ηέρλεο;» Γηα θάπνην ιφγν, δελ ην λφκηδε. ΢ίγνπξα ε Γθξέηο ζα ηεο ην είρε αλαθέξεη. Ο Σδνπδέπε θνίηαμε ηξηγχξσ ηνπ. «Αελ λνκίδσ φηη ζα ηνπο ελδηέθεξε. Δ δσή κνπ δελ απνηέιεζε πνηέ αληηθείκελν ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο γη’ απηνχο». Σελ θνίηαμε ρακνγειψληαο. «ΐέβαηα, πάληα έδεηρλαλ ελδηαθέξνλ φηαλ είρα κπιεμίκαηα». «Ήζνπλ άηαθην παηδί;» ηνλ ξψηεζε πηνζεηψληαο ηνλ αλάιαθξν ηφλν ηνπ, αλ θαη είρε δηαθξίλεη κηα ζθηά ζηα κάηηα ηνπ. Μηα ιάκςε θάλεθε ζην βιέκκα ηνπ. «΢η. Ήκνπλ πνιχ άηαθην παηδί». Έζθπςε θαη ηεο ςηζχξηζε ζην απηί. «΋ηαλ γπξίζνπκε ζπίηη, ζα ζνπ δείμσ πφζν άηαθηνο παξακέλσ». 168


MICHELLE SMART

Έλα θχκα έμαςεο απιψζεθε κέζα ηεο. «Σν πεξηκέλσ κε αλππνκνλεζία». Ξαθληθά, θπξηεπκέλε απφ ηελ παξφξκεζε λα πεδήμεη πάλσ ηνπ θαη λα ηνλ θηιήζεη, πξάγκα πνπ, δεδνκέλνπ φηη βξίζθνληαλ κπξνζηά ζε δεθάδεο αλζξψπνπο, ήηαλ εληειψο αλάξκνζην, άιιαμε ζέκα ζπδήηεζεο. «Πψο θαη αζρνιήζεθεο κε ηελ νηθνγελεηαθή επηρείξεζε, αθνχ ε θαξδηά ζνπ είλαη μεθάζαξα δνζκέλε αιινχ;» Ώλαζήθσζε ηνπο ψκνπο ηνπ. «Ο παηέξαο κνπ πέζαλε. Ο Λνχθα πξνεηνηκαδφηαλ απφ ηα γελλνθάζθηα ηνπ λα αλαιάβεη ηα ελία ηεο επηρείξεζεο, αιιά θαλείο καο δελ πεξίκελε λα πεζάλεη ν παηέξαο καο ηφζν λένο. Ο Λνχθα θξάηεζε ην νρπξφ νινκφλαρνο κέρξη λα ηειεηψζσ ην παλεπηζηήκην, αιιά ήμεξα φηη κε ρξεηαδφηαλ. Αελ ήηαλ δίθαην λα επσκηζηεί κφλνο ηνπ φιν ην βάξνο θαη ηελ πίεζε. ΋ιε κνπ ηε δσή έθαλα ην γεισηνπνηφ, ήηαλ θαηξφο λα σξηκάζσ. Βπηπιένλ, ήηαλ κηα επθαηξία λα απνζπάζσ ην κπαιφ κνπ απφ ηελ απψιεηα ηνπ παηέξα κνπ θαη φζα κνπ είρε θάλεη ε Λνπίδα». Δ θνηιηά ηεο Κάξα ζπζπάζηεθε μηλά, αλ θαη δελ ήηαλ ζίγνπξε αλ νθεηιφηαλ ζηελ αλαθνξά ηνπ ζηε Λνπίδα ή ζε θάηη ζσκαηηθφ, αιιά πέξαζε γξήγνξα. «Ννκίδσ φηη ν παηέξαο ζνπ ζα ήηαλ πνιχ πεξήθαλνο αλ κπνξνχζε λα ζε δεη ηψξα, Σδνπδέπε Μαζηξάληδειν». Σελ θνίηαμε ειαθξά έθπιεθηνο θαη είδε ζηα κάηηα ηνπ κηα ιάκςε πνπ δελ κπφξεζε λα εξκελεχζεη. «Βγψ είκαη πεξήθαλε γηα ζέλα. Καη μέξσ φηη ζα είλαη θαη ην παηδί καο». Πξνηνχ πξνιάβεη λα ηεο απαληήζεη, ηνπο πιεζίαζε ν Γνξδ Ρακίξεο καδί κε ηελ φκνξθε γπλαίθα ηνπ, ηελ Μπειίληα. Δ Κάξα έλησζε κηα αθφκε, πην έληνλε ζνπβιηά ζηελ θνηιηά ηεο. Ώγλνψληαο ηα πάληα γχξσ ηεο, άξρηζε λα παίξλεη βαζηέο αλάζεο γηα λα κεηψζεη ηνλ πφλν. Ώπηφ ήηαλ ζίγνπξα ζσκαηηθφ. 169


ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΤΖΟΥΖΕΠΕ

Σελ θπξίεςε παληθφο. «Αελ πίλεηο;» ξψηεζε ν Γνξδ, θνηηάδνληαο κε λφεκα ηελ πνξηνθαιάδα πνπ θξαηνχζε ν Σδνπδέπε. «Έρσ λα νδεγήζσ». Θα κπνξνχζε λα είρε ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ νδεγφ ηνπ, αιιά ηνπ άξεζε λα πεγαίλεη απφ δσ θη απφ θεη ηελ Κάξα ν ίδηνο, εηδηθά ηψξα πνπ είρε πάςεη λα δαιίδεηαη ζη' απηνθίλεην. Πάληα θξφληηδε λα νδεγεί ήξεκα θαη δηαηεξψληαο κηα ζηαζεξή ηαρχηεηα -ηα πνιιά απφηνκα θξελαξίζκαηα ήηαλ φ,ηη ρεηξφηεξν γηα εθείλε. ΋ζν θαιφο θη αλ ήηαλ ν νδεγφο ηνπ, εκπηζηεπφηαλ πεξηζζφηεξν ηηο δηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο γηα λα εκπνδίζεη ηελ λαπηία ηεο. Βθηφο απηνχ, ηνπ θαηλφηαλ άδηθν εθείλνο λα πίλεη ζακπάληα ελψ ε Κάξα ήηαλ θνιιεκέλε ζηα αλαςπθηηθά. Ώθνχ εθείλε κπνξνχζε λα θάλεη ηε ζπζία λα απνθχγεη ην αιθνφι γηα ελλέα κήλεο, ηφηε κπνξνχζε θη εθείλνο. «Χξαία, κπνξείο λα παο εκέλα θαη ηελ Μπειίληα ζην ζπίηη. Μείλεηε γηα κεξηθά πνηά...» Ώιιά ν Σδνπδέπε είρε πάςεη λα ηνλ αθνχεη. Δ Κάξα ήηαλ πεξήθαλε γηα εθείλνλ; Μηα ηφζν απιή ιέμε, αιιά ηθαλή λα πιεκκπξίζεη ην ζηήζνο ηνπ κε θάηη ηφζν αλάιαθξν θαη ππέξνρν, πνπ δελ έβξηζθε ηα ιφγηα λα ην πεξηγξάθεη. Δ ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ε Κάξα είρε ηελ ηθαλφηεηα λα ηνπ πξνζθέξεη πεξηζζφηεξε ραξά απ’ νπνηνλδήπνηε άιιν έπεζε πάλσ ηνπ ζαλ θεξαπλφο. Κξαηψληαο ζθηρηά ην ρέξη ηεο, θνίηαμε ηξηγχξσ ηνπ θάπνηεο απφ ηηο γπλαίθεο πνπ είραλ θάπνηε κνηξαζηεί ην θξεβάηη ηνπ θαη ηηο γπλαίθεο πνπ, αλ ε Κάξα δελ είρε κπεη ζηε δσή ηνπ, ζα ζθεθηφηαλ λα πάεη καδί ηνπο. Αελ ππήξρε ζχγθξηζε θαη δελ είρε θακία ζρέζε κε ηελ εμσηεξηθή εκθάληζε, αλ θαη έπαηδε θη απηφ ηνλ ξφιν ηνπ. Βίρε θνηκεζεί κε φιεο απηέο ηηο γπλαίθεο... 170


MICHELLE SMART

Κξπβφηαλ. Παγηδεπκέλνο απφ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ φηη εξρφηαλ πάληα δεχηεξνο ζε ζχγθξηζε κε ηνλ αδειθφ ηνπ θαη κεηά απ’ φζα είρε πεξάζεη εμαηηίαο ηεο Λνπίδα, είρε νξθηζηεί πνηέ μαλά. Πνηέ μαλά δε ζα εμέζεηε ηνλ εαπηφ ηνπ ζηνλ θίλδπλν λα πιεγσζεί. Βθείλεο νη γπλαίθεο δελ ήηαλ παξά κηα πξφζθαηξε επηβεβαίσζε φηη άμηδε θάηη, κηα δηαζθέδαζε, κηα ηφλσζε ηνπ εγψ ηνπ. Δ Κάξα ηνλ έθαλε λα ληψζεη ζαλ βαζηιηάο, ζαλ λα άμηδαλ θάηη φια φζα έθαλε, έζησ θαη κφλν γηα εθείλε. Ώπφ θάπνην ζεκείν θαη κεηά, είρε πάςεη λα θξχβεη απηφ πνπ ήηαλ απφ εθείλε -δελ ήμεξε πνχ ή πφηε, ήηαλ θάηη πνπ είρε ζπκβεί ζηαδηαθά κέζα απφ ηε ζηελή επαθή ηνπο ησλ ηειεπηαίσλ κελψλ- θαη, αθφκε θη φηαλ είδε ηνλ άλδξα πίζσ απφ ηε κάζθα, ζηεθφηαλ εθεί κπξνζηά ηνπ θαη δήισλε ηελ πεξεθάληα ηεο γηα εθείλνλ. Κη απηφ απφ ηε κφλε γπλαίθα ζηνλ θφζκν πνπ ε γλψκε ηεο κεηξνχζε πξαγκαηηθά. Ώπφ ηε κφλε γπλαίθα πνπ ήηαλ ζεκαληηθή γηα εθείλνλ. Πνιχ πην ζεκαληηθή απ’ φζν θαληαδφηαλ. «Σδνπδέπε;» Παξφιν πνπ είρε πάςεη λα αθνχεη ηνλ Γνξδ, φηαλ ε Κάξα ςηζχξηζε ην φλνκά ηνπ, επαλήιζε απφηνκα ζην παξφλ... θαη ζπλεηδεηνπνίεζε ακέζσο φηη θάηη δελ πήγαηλε θαιά. Σν ρέξη ηεο, αξπαγκέλν απφ ην δηθφ ηνπ ηφζν ζθηρηά πνπ ηνπ έθνβε ηελ θπθινθνξία, είρε ηδξψζεη. Βλ ξηπή νθζαικνχ, απφ ρινκή έραζε ηειείσο ην ρξψκα ηεο. Ώθνχκπεζε ην ρέξη ηνπ ζην κέησπφ ηεο. Ήηαλ θξχν. Καη ηδξσκέλν. «Κάξα;» Εζα πνπ είρε πξνιάβεη λα πξνθέξεη ην φλνκά ηεο, φηαλ εθείλε δηπιψζεθε ζηα δχν κε κηα πνλεκέλε θξαπγή θαη ζσξηάζηεθε 171


ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΤΖΟΥΖΕΠΕ

ζην πάησκα. *** Ο θφβνο αγθάιηαδε ηνλ Σδνπδέπε ζαλ καλδχαο. Γηα πξψηε θνξά ζηε δσή ηνπ έλησζε αλήκπνξνο. Βληειψο αλήκπνξνο. Σν αζζελνθφξν έηξερε ζηνπο δξφκνπο ηεο Μνλ-Μάξηεο θαη ζπγθξφηεζε ηνλ εαπηφ ηνπ λα κελ πξνζηάδεη ηνλ νδεγφ λα πάεη πην γξήγνξα. Δ ζεηξήλα ζθχξηδε εθθσθαληηθά, αιιά αθνπγφηαλ ζαλ έλαο απφκαθξνο ζφξπβνο, πληγκέλνο ζην ζθπξνθφπεκα ηνπ θεθαιηνχ ηνπ. Σα ηεξάζηηα κάηηα ηεο Κάξα, γεκάηα πφλν θαη ηξφκν, δελ άθελαλ ηα δηθά ηνπ. Σεο είραλ βάιεη κάζθα νμπγφλνπ. Ήζειε λα ηεο πηάζεη ην ρέξη, αιιά ε λνζνθφκα ηνπ είρε πεη λα θξαηεζεί ζε απφζηαζε γηα λα θάλεη ηε δνπιεηά ηεο. Νηίν. Βίπε απφ κέζα ηνπ κηα πξνζεπρή. Πξνζεπρήζεθε γηα ην παηδί ηνπο. Κπξίσο, φκσο, πξνζεπρήζεθε γηα ηελ Κάξα. Γηα ηελ πην γιπθηά, ηελ πην φκνξθε γπλαίθα ζηνλ θφζκν, πνπ είρε θέξεη ζηε δσή ηνπ λφεκα θαη επηπρία. Κάξν Νηην, αο ηνπ έδηλε ηελ επθαηξία λα ηεο πεη πφζν ζεκαληηθή ήηαλ γηα εθείλνλ. ΋ηαλ ε Κάξα θαηέξξεπζε, θαηάιαβε ακέζσο φηη θάηη άζρεκν ζπλέβαηλε. Καη ην είρε θαηαιάβεη θη εθείλε. Καζψο πεξίκελαλ λα έξζεη ην αζζελνθφξν, είρε θνιιήζεη πάλσ ηνπ. Αελ είρε αληηιεθζεί φηη είρε θνιιήζεη θη ν ίδηνο πάλσ ηεο, κέρξη πνπ ηνπ ηελ πήξαλ νη ηξαπκαηηνθνξείο. Καη ηψξα ε θαηάζηαζε είρε μεθχγεη απφ ηνλ έιεγρφ ηνπ. Δ ηχρε ηεο Κάξα θαη ηνπ κσξνχ ηνπο βξηζθφηαλ ζηα ρέξηα θάπνηνπ άιινπ. Ώλ ηεο ζπλέβαηλε θάηη... Κάξν Νηίν, αιιά δελ άληερε λα ην ζθέθηεηαη. 172


MICHELLE SMART

*** Δ Κάξα δελ ήζειε λα αλνίμεη ηα κάηηα ηεο. Αελ ήζειε λα αληηκεησπίζεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ ζα αληίθξηδε φηαλ ηα άλνηγε. Ώθνχζηεθαλ γχξσ ηεο απαιέο θσλέο θη χζηεξα κηα πφξηα λα θιείλεη. ΢ησπή. Ήμεξε πνχ βξηζθφηαλ. ΢ην λνζνθνκείν. Δ κπξσδηά ήηαλ πνιχ ραξαθηεξηζηηθή γηα λα είλαη νπνπδήπνηε αιινχ. Ήμεξε επίζεο γηαηί βξηζθφηαλ εθεί. «Κάξα;» Έλα απαιφ δάρηπιν ζθνχπηζε ην δάθξπ πνπ είρε θπιήζεη. Ώπηή ηε θνξά άλνημε ηα κάηηα ηεο θαη είδε ηελ Γθξέηο λα θάζεηαη δίπια ηεο κε ην πξφζσπφ ηεο ηξαβεγκέλν. «Πνχ είλαη ν Σδνπδέπε;». «Μηιάεη κε ην γηαηξφ. Θα γπξίζεη ζχληνκα». «Θέισ ηνλ Σδνπδέπε». Ώθνχζηεθε ζαλ ιπγκφο. Δ Γθξέηο ηηο έζθημε ηα ρέξηα. «Αε ζα αξγήζεη, ζνπ ην ππφζρνκαη». «Θέισ ηνλ Σδνπδέπε». Ώπηή ηε θνξά αθνχζηεθε ζαλ θξαπγή αγσλίαο. Παξφιν πνπ ήηαλ αληίζεην κε ηνπο θαλνληζκνχο, ε Γθξέηο μάπισζε ζην θξεβάηη θαη ηελ έζθημε ζηελ αγθαιηά ηεο, αθήλνληάο ηε λα θιάςεη κέρξη λα ζηεξέςεη απφ δάθξπα. *** Ο Σδνπδέπε πξνρσξνχζε παξαπαίνληαο ζην δηάδξνκν, θξαηψληαο αθφκα ζην ρέξη ηνπ ηνλ θαθέ πνπ ηνπ είρε θέξεη ν Λνχθα πξηλ απφ ψξεο. 173


ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΤΖΟΥΖΕΠΕ

΋ηαλ έθηαζε ζην δσκάηην ηεο Κάξα, ν Λνχθα θαη ε Γθξέηο έβγαηλαλ έμσ. «Βίλαη μχπληα;» «Ήηαλ. Σψξα θνηκάηαη μαλά. Ίζσο είλαη ην θαιχηεξν γηα εθείλε». Κνχλεζε ην θεθάιη ηνπ, ηα ιφγηα ηεο Γθξέηο αθνχζηεθαλ απφκαθξα ζη’ απηηά ηνπ. Μέζα ζηε ζνινχξα ηνπ, αληηιήθζεθε φηη αληάιιαζζαλ βιέκκαηα. Δ Γθξέηο ηνχ πήξε ην ρέξη θαη ην θξάηεζε ζην δηθφ ηεο. ΋ηαλ ηελ θνίηαμε, είδε φηη είρε θιάςεη. «Ο Λνχθα θη εγψ ην θνπβεληηάζακε θαη πηζηεχνπκε φηη ε Κάξα πξέπεη λα έξζεη λα κείλεη καδί καο». «΋ρη». Σξάβεμε ην ρέξη ηνπ. Ώληάιιαμαλ έλα αθφκε βιέκκα κε ζεκαζία. Ο Λνχθα έπηαζε ηνλ αδειθφ ηνπ θαη ηνλ ηξάβεμε παξάκεξα. « Σδνπδέπε, μέξσ πφζν ππνθέξεηο, αιιά ε Κάξα πξέπεη λα είλαη κε θάπνηνλ πνπ ηελ αγαπάεη, θαη απηή είλαη ε Γθξέηο. Βζχ ν ίδηνο κνπ είπεο φηη ήζαζηαλ καδί εμαηηίαο ηνπ κσξνχ». Ο Σδνπδέπε δελ έβξηζθε θαλ ηε δχλακε λα ηνλ ρηππήζεη. Ήζαζηαλ καδί εμαηηίαο ηνπ κσξνχ... Ήηαλ αιήζεηα απηφ; Ήηαλ πνηέ αιήζεηα; Αελ ήμεξε. Πνλνχζε πάξα πνιχ γηα λα ζθεθηεί. Πνλνχζε παληνχ. Βίραλ γίλεη φια ηφζν μαθληθά. Σε κηα ζηηγκή ήηαλ φια θαιά. Καη ηελ επνκέλε... «Άθνπζέ κε», είπε ν Λνχθα κε θσλή πξσηφγλσξα απαιή. «΢ε θάηη ηέηνηεο ζηηγκέο, κηα γπλαίθα έρεη αλάγθε απφ αγάπε θαη ζπκπφληα. Δ δηθή ζαο ζρέζε είρε εκεξνκελία ιήμεο. Δ Κάξα θαη ε Γθξέηο είλαη ζαλ αδειθέο. Δ Γθξέηο ζα ηε θξνληίζεη. ΢νπ ην νξθίδνκαη». «Πξέπεη λα κείλεη ιίγεο κέξεο ζην λνζνθνκείν», είπε 174


MICHELLE SMART

κνπδηαζκέλα ν Σδνπδέπε. «Έθαλε κηα ζνβαξή εγρείξεζε. Αε ζα πξέπεη λα ηαμηδέςεη». Οη καηεπηήξεο είραλ πάξεη ην κσξφ ηνπο κε θαηζαξηθή ηνκή. Σελ είραλ λαξθψζεη. Μαθάξη λα είραλ λαξθψζεη θη εθείλνλ. «Πξέπεη λα θαλνλίζνπκε ηελ θεδεία. Αε ζα ζέιεη λα πάεη πνπζελά κέρξη λα πνχκε ην αληίν». Ο Λνχθα κφξθαζε ζηελ αλαθνξά ηεο θεδείαο. «Ση;» ηνπ πέηαμε ν Σδνπδέπε, δσληαλεχνληαο μαθληθά. «Ννκίδεηο φηη δε ζα απνραηξεηήζσ φπσο πξέπεη ην θνξηηζάθη κνπ επεηδή γελλήζεθε λεθξφ; Πηζηεχεηο φηη ε Κάξα δε ζα ζέιεη λα πεη αληίν ζηε ΢άξινη; Ννκίδεηο φηη ζέινπκε λα μεράζνπκε φηη ππήξμε πνηέ, απηφ είλαη;» «΋ρη...» ΋,ηη θη αλ εηνηκαδφηαλ λα πεη ν Λνχθα, πνπ είρε γίλεη θαηάρινκνο, παξακεξίζηεθε απφ ηελ παξέκβαζε ηεο Γθξέηο. «Σδνπδέπε, ζπγρψξεζέ καο, ζε παξαθαιψ. Σν κφλν πνπ ζέινπκε είλαη ην θαιφ ηεο Κάξα θαη ην δηθφ ζνπ. Σίπνηα άιιν. Καη έρεηο δίθην -δε ζα ζέιεη λα πάεη πνπζελά κέρξη ηελ θεδεία. ΋ηαλ ζα είλαη έηνηκε, κπνξεί λα έξζεη καδί κνπ ζηε Ρψκε. Ο Λνχθα ζα γπξίζεη ζηε ΢ηθειία γηα λα είλαη κε ηε Λίιη». «Βίλαη ην θαιχηεξν γηα ηελ Κάξα», πξφζζεζε ν Λνχθα. Ο Σδνπδέπε ήμεξε φηη ν αδειθφο ηνπ είρε δίθην. ΋ζν θη αλ ηνπ μέζθηδε ηα ζσζηθά, ην ήμεξε. Δ Κάξα ζα ήζειε λα είλαη κε ηελ Γθξέηο. Αε ζα ήζειε λα είλαη καδί ηνπ. Σειηθά έγλεςε θαηαθαηηθά. «Βληάμεη», είπε βαξηά. «Ώιιά κφλν αλ είλαη απηφ πνπ ζέιεη. Ώλ ζειήζεη λα κείλεη καδί κνπ, θαλείο απφ ηνπο δπν ζαο δε ζα πξνζπαζήζεη λα ηεο αιιάμεη γλψκε». Υσξίο λα πεξηκέλεη απάληεζε, κπήθε ζην δσκάηην θαη θάζηζε δίπια ζηελ Κάξα. 175


ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΤΖΟΥΖΕΠΕ

Ήηαλ ηφζν ρινκή, πνπ ραλφηαλ κέζα ζηα ιεπθά ζεληφληα. Υάξεθε πνπ θνηκφηαλ. Σνπιάρηζηνλ έηζη δε ζα ρξεηαδφηαλ λα ζπκάηαη ή, αθφκα ρεηξφηεξα, λα αηζζάλεηαη. Θα έδηλε επραξίζησο φια ηα φξγαλα ηνπ θνξκηνχ ηνπ, αλ απηφ έδησρλε ηνλ πφλν ηεο. *** ΋ηαλ ε Κάξα μχπλεζε πάιη, ν Σδνπδέπε θαζφηαλ ζην παξάζπξν ηνπ δσκαηίνπ θαη θνίηαδε έμσ. «Γεηα ζνπ», ηνπ ςηζχξηζε. Γχξηζε απφηνκα ην θεθάιη ηνπ θαη ζε ρξφλν-κεδέλ βξέζεθε δίπια ηεο. Βίρε ηα ράιηα ηνπ. Φνξνχζε αθφκε ην ζκφθηλ ηνπ. Σν άςνγα ζηδεξσκέλν θνζηνχκη ήηαλ ηψξα ζηξαπαηζαξηζκέλν. Ο ίδηνο έδεηρλε ζηξαπαηζαξηζκέλνο. Αελ είπε ηίπνηα, απιψο θξάηεζε ηα ρέξηα ηεο ζηα δηθά ηνπ θαη ηα θίιεζε. «Λππάκαη πάξα πνιχ», είπε βξαρλά ε Κάξα. Έζκημε ηα θξχδηα ηνπ, αιιά δελ κίιεζε. «΢θέθηνκαη ζπλερψο φηη ζα έπξεπε λα ην είρα θαηαιάβεη πσο θάηη δελ πήγαηλε θαιά...» Σεο έθιεηζε απαιά ηα ρείιε κε έλα δάρηπιν θαη θνχλεζε ην θεθάιη κε πξφζσπν ζθπζξσπφ. «΋ρη», ηεο είπε θαηεγνξεκαηηθά. «Αε θηαηο εζχ. Ήηαλ νιηθή απνθφιιεζε πιαθνχληα. Σίπνηα δελ κπνξνχζε λα γίλεη γηα λα απνθεπρζεί. Σίπνηα». Βθείλε μεξνθαηάπηε θαη έζηξεςε ην πξφζσπφ ηεο αιινχ. Σα πάληα κέζα ηεο ηα έλησζε μεξά θαη πνιχ, πάξα πνιχ βαξηά, ιεο 176


MICHELLE SMART

θαη ηε ζπλέηξηβε έλα ηεξάζηην βάξνο. Ο ρξφλνο πεξλνχζε. Μπνξεί λα ήηαλ ιεπηά. Μπνξεί λα ήηαλ ψξεο. Βίρε εληειψο ράζεη ηελ αίζζεζε ηνπ ρξφλνπ. «΢νπ κίιεζε θαζφινπ ε Γθξέηο γηα ηε ζθέςε ηεο λα παο ζηε Ρψκε καδί ηεο;» ηε ξψηεζε απαιά. Σνλ θνίηαμε θαη ην ζηφκα ηεο ζρεκάηηζε έλα «φρη». Έζθημε ηα ρείιε ηνπ. «Δ Γθξέηο ζέιεη λα ζε θξνληίζεη. Πηζηεχεη φηη ζα ζέιεηο λα παο καδί ηεο». Πέξαζε θη άιινο ρξφλνο θαζψο θνίηαδε ηα θαηαθφθθηλα κάηηα ηνπ. Ήηαλ πξαγκαηηθά ξάθνο, θαη δελ ήηαλ παξάμελν. Ο Σδνπδέπε είρε ράζεη επίζεο ην παηδί ηνπ. Κη εθείλνο ππέθεξε. «Κη εζχ;» είπε ηειηθά, μεζηνκίδνληαο κε θφπν ηηο ιέμεηο. «Βζχ ηη λνκίδεηο;» Ώλαζήθσζε ηνπο ψκνπο ηνπ ζε κηα θίλεζε απειπηζίαο. «Σν ζέκα δελ είκαη εγψ, αιιά ηη είλαη θαιχηεξν γηα ζέλα». Κάπνπ κέζα ζηε ζνινχξα ηνπ κπαινχ ηεο, ζπκήζεθε φηη ε ζρέζε ηνπο ήηαλ πξνζσξηλή. Σίπνηα δελ θξαηάεη γηα πάληα, ζπιινγίζηεθε ζιηκκέλα. Σίπνηα. Αελ είρε θακία ακθηβνιία φηη ν Σδνπδέπε ζα ηελ άθελε λα επηζηξέθεη ζπίηη καδί ηνπ, αλ ηνπ ην δεηνχζε. Θα ηε θξφληηδε φζν θαιχηεξα κπνξνχζε. Ώιιά δελ ηεο δεηνχζε λα πάεη καδί... Σεο έδηλε -έδηλε θαη ζηνπο δπν ηνπο- κηα δηέμνδν. Καη ήμεξε γηαηί. Κάζε θνξά πνπ ζα ηελ θνηηνχζε, ζα ζπκφηαλ ηελ απψιεηα ελφο αθφκα παηδηνχ. Καη θάζε θνξά πνπ ζα ηνλ θνηηνχζε εθείλε, ε απψιεηά ηεο ζα ήηαλ δηπιή. Ο Σδνπδέπε αγαπνχζε ην κσξφ ηνπο, φρη εθείλε. 177


ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΤΖΟΥΖΕΠΕ

Βθείλε αγαπνχζε θαη ηνπο δχν. «Θέισ λα θνηκεζψ», ηνπ ςηζχξηζε, παίξλνληαο ην ρέξη ηεο θαη γπξλψληαο πξνζεθηηθά ζην πιάη, ρσξίο λα ηνπ γπξίζεη ηειείσο ηελ πιάηε. Άθνπγε ηελ αλάζα ηνπ. Ήηαλ βαξηά. Σξαρηά. «Ση ζα θάλεηο ηειηθά κε ηελ Γθξέηο;» Κνχλεζε ην θεθάιη ηεο, αλήκπνξε λα κηιήζεη. Μφλν φηαλ άθνπζε ηελ πφξηα λα θιείλεη, ην θελφ κέζα ηεο θνξπθψζεθε θαη δάθξπα κνχζθεςαλ ην καμηιάξη. Ώλ αηζζεηνπνηεκέλε απφ ηε ζιίςε, δελ αληηιήθζεθε ηελ εξεκηζηηθή έλεζε ζην κπξάηζν ηεο.

178


MICHELLE SMART

ΚΕΦΑΛΑΘΟ 14

«Βίζαη ζίγνπξε φηη ζέιεηο λα ην θάλεηο απηφ;» ηε ξψηεζε ε Γθξέηο, φηαλ ν νδεγφο ζηακάηεζε έμσ απφ ην ζπίηη ηνπ Σδνπδέπε ζην Παξίζη. Δ Κάξα θαηέλεπζε αθεξεκέλα, θνηηάδνληαο ην θηίξην πνπ απνθαινχζε ζπίηη ηεο. Σν κέξνο φπνπ είρε πεξάζεη ηνπο πην επηπρηζκέλνπο κήλεο ηεο δσήο ηεο. Σα κέξνο φπνπ ν άλδξαο πνπ αγαπνχζε είρε θιεηζηεί κέζα, νινκφλαρνο. «Αελ είζαη ππνρξεσκέλε λα ην θάλεηο». Δ Κάξα πξνζπάζεζε λα ρακνγειάζεη. «Σν μέξσ. Θέισ λα ην θάλσ». Πφζν θησρή ήηαλ ε ιέμε ζέισ γηα λα πεξηγξάθεη ηε ιαρηάξα ηεο λα είλαη καδί ηνπ. Ώιιά ε Γθξέηο είρε δίθην. Αελ ήηαλ ππνρξεσκέλε λα ην θάλεη. Μπνξνχζε λα κπεη ζην ηδεη πνπ ηνπο πεξίκελε θαη λα θχγεη γηα ηε Ρψκε. Δ Γε ζα ζπλέρηδε λα γπξίδεη. Με ηνλ θαηξφ ζα γηαηξεπφηαλ. Ώιιά φρη θαη ε θαξδηά ηεο. Υσξίο ηνλ Σδνπδέπε, πνηέ μαλά δε ζα έλησζε νινθιεξσκέλε. «Βίζαη ζίγνπξε φηη δε ζέιεηο λα έξζσ καδί ζνπ;» «΋ρη, πξέπεη λα ην θάλσ κφλε κνπ. Θέισ λα ηνλ απνραηξεηήζσ φπσο πξέπεη». ΢ην λεθξνηαθείν, ν Σδνπδέπε έδεηρλε απαξεγφξεηνο. Βθείλε είρε δίπια ηεο ηελ Γθξέηο λα ηε ζηεξίδεη. Ώπηφο ζηεθφηαλ παξάκεξα, δελ ήζειε θαλ ηνλ αδειθφ ηνπ. Βίρε αλάγθε λα ζηγνπξεπηεί φηη ν Σδνπδέπε ήηαλ θαιά. 179


ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΤΖΟΥΖΕΠΕ

Πνηνο ζα θξφληηδε εθείλνλ; αλαξσηήζεθε. Δ κεηέξα ηνπ ήηαλ ζηε ΢ηθειία κε ηε Λίιη. Ο αδειθφο ηνπ ηαμίδεπε ήδε γηα ηε ΢ηθειία, αθνχ είρε έξζεη εηδηθά γηα ηελ θεδεία. Ο Σδνπδέπε είρε απνξξίςεη ηελ πξφηαζή ηνπ λα κείλεη καδί ηνπ, δηαβεβαηψλνληαο ηνλ Λνχθα θαη ηελ Γθξέηο φηη ήηαλ κηα ραξά θαη πέθηνληαο κε ηα κνχηξα ζηε δνπιεηά. Ώιιά δελ ήηαλ κηα ραξά. Αελ κπνξεί λα ήηαλ. Σηο ιίγεο θνπβέληεο πνπ έθαλαλ γηα ηα δηαδηθαζηηθά ηεο θεδεία ηηο ζπκφηαλ κε νδχλε. Ώθνπγφηαλ άδεηνο. Οη θίινη, φζν θαινί θη αλ ήηαλ νη πεξηζζφηεξνη, ήηαλ ηφζν απνξξνθεκέλνη ζηηο δηθέο ηνπο δσέο πνπ δελ κπνξνχζαλ λα δνπλ πέξα απφ ηελ ηξαγσδία πνπ ηνπο είρε ζπκβεί, παξά κφλν επηθαλεηαθά. Καη ηψξα πνπ είρε γίλεη ε θεδεία, ε Κάξα ππνςηαδφηαλ φηη απηνί πνπ είραλ έξζεη λα ηνλ ζηεξίμνπλ -αλ ηνπο είρε αθήζεη λα ην θάλνπλ, πξάγκα γηα ην νπνίν ακθέβαιιε-ηψξα ζα έκπαηλαλ ζην πεξηζψξην. Βίρε αληέμεη είθνζη ηέζζεξηο ψξεο πξνηνχ ππνρσξήζεη ζηελ αλάγθε ηεο λα ηνλ δεη. Σε βαζάληδαλ αλεζπρίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ κπαινχ ηνπ. Βίρε ηειεθσλήζεη ζην ζπίηη θαη ε Μνλίθ ηεο είρε πεη φηη δνχιεπε. Βίρε ηειεθσλήζεη ηελ θαηάιιειε ζηηγκή –ν Σδνπδέπε είρε δψζεη άδεηα ζηε Μνλίθ κε θαλνληθέο απνδνρέο κέρξη λεσηέξαο. ΐξηζθφηαλ εθείλε ηελ ψξα ζην ζπίηη κε ην πξφζρεκα φηη έπξεπε λα αθήζεη θάπνηα ξνχρα απ’ ην θαζαξηζηήξην. Ώλεζπρνχζε θη εθείλε γηα ηνλ Σδνπδέπε. «Φξφληηζε λα κε δνξηζηείο», ηελ πξνεηδνπνίεζε ηξπθεξά ε Γθξέηο. Βίραλ πεξάζεη δχν εβδνκάδεο απφ ηφηε πνπ είρε ράζεη κε ηφζν ζθιεξφ ηξφπν ην κσξφ ηεο. Καη ζα πεξλνχζαλ άιιεο ηέζζεξηο πξνηνχ ηεο επηηξέςνπλ λα ζεθψζεη θάηη βαξχηεξν απφ κηα θνχπα ηζάη. «Σν ππφζρνκαη. Θα ζε πάξσ ηειέθσλν κφιηο ηειεηψζσ». «Αελ ππάξρεη βία. Θα ζε πεξηκέλσ ζην ζπίηη». Ώπφ ηφηε πνπ 180


MICHELLE SMART

έθπγε απ’ ην λνζνθνκείν, ε Κάξα θαη ε Γθξέηο έκελαλ ζην ζπίηη ελφο θίινπ ηνπ Σδνπδέπε πνπ έιεηπε γηα δνπιεηέο. «Σν ηδεη είλαη έηνηκν λα θχγεη φηαλ ζα είκαζηε θη εκείο έηνηκεο». Πλίγνληαο ηελ αλεζπρία ηεο, ε Κάξα άλνημε ηελ εμψπνξηα κε ην θιεηδί ηεο. Ο ζπλαγεξκφο ήηαλ απελεξγνπνηεκέλνο, έηζη θαηάιαβε φηη ν Σδνπδέπε ήηαλ θάπνπ κέζα, αιιά ηελ ππνδέρηεθε ζησπή. ΐαξηά ζησπή. Αηέζρηζε πξνζεθηηθά ην ηζφγεην. Σα πάληα ήηαλ φπσο ηα είρε αθήζεη ηελ ηειεπηαία θνξά, ηφηε πνπ ην κέιινλ θάληαδε γεκάην ειπίδα, ηφηε πνπ είραλ πεξάζεη ζε άιιν επίπεδν επαθήο θαη πίζηεπε φηη κπνξεί λα γίλνληαλ ζαχκαηα. Ώιιά δελ έγηλαλ ζαχκαηα. Σίπνηα δελ είρε αιιάμεη, αιιά ην ζπίηη έκνηαδε κε θνπθάξη. Πψο άληερε ν Σδνπδέπε λα κέλεη εθεί νινκφλαρνο, κε κφλε ζπληξνθηά ηηο ζθέςεηο ηνπ; Σνπιάρηζηνλ εθείλε είρε ηελ Γθξέηο. Πάληα ζα ηελ είρε θαη ζα έλησζε παληνηηλά επγλσκνζχλε γηα φζα είρε θάλεη θαη ζπλέρηδε λα θάλεη γηα εθείλε ε θαιχηεξή ηεο θίιε. ΋κσο ην κφλν πνπ ήζειε ήηαλ ν Σδνπδέπε. Σα δηθά ηνπ κπξάηζα ήζειε γχξσ ηεο, λα ηελ θξαηάλε. Ώπιψο λα ηελ θξαηάλε. Να κνηξαζηνχλ ηε ζιίςε ηνπο. «Σδνπδέπε;» Κακία απάληεζε. «Σδνπδέπε; Βγψ είκαη, ε Κάξα», πξφζζεζε. Πνχ ήηαλ; ΢ε παξαθαιψ, Θεέ κνπ, θάλε λα είλαη θαιά. Τπήξρε θη άιινο έλαο ιφγνο πνπ βξηζθφηαλ εδψ. Παίξλνληαο κηα βαζηά αλάζα, κπήθε ζην γθαξάδ. ΋ια ηα πξάγκαηα ήηαλ εθεί, φπσο αθξηβψο ηα είρε αθήζεη, κέζα ζηα θνπηηά ηνπο. Δ θνχληα. Δ ζπξηαξηέξα. Σν θαξνηζάθη. Ώθφκε θαη ην κπαλάθη. Σα πάληα. Δ βαξηά λαπηία πνπ έλησζε ζην ζηνκάρη ηεο ηηο ηειεπηαίεο δχν εβδνκάδεο άξρηζε ηα γλψξηκα ζπκπηψκαηά ηεο. Έθιεηζε ηα 181


ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΤΖΟΥΖΕΠΕ

κάηηα ηεο θαη ζηεξίρηεθε ζηνλ ηνίρν. Σν κσξφ ηεο δε ζα θνηκφηαλ πνηέ ζ’ απηή ηελ θνχληα, δε ζα πήγαηλε πνηέ βφιηα κ’ απηφ ην θαξνηζάθη. Σν ζηήζνο ηεο θνχζθσζε θαζψο πάζρηδε λα ζπγθξνηήζεη έλα λέν θχκα δαθξχσλ. Σφζα πνιιά δάθξπα. Σφζε ζιίςε. Καη ν άλδξαο ζηνλ νπνίν ιαρηαξνχζε λα ζηεξηρηεί δελ άληερε νχηε λα ηε δεη. Ώθνχζηεθαλ βαξηά βήκαηα πνπ ηα ζπλφδεπε κηα αθφκε πην βαξηά αλάζα. «΢πγλψκε, βξηζθφκνπλ ζε ηειεδηάζθεςε», είπε άηνλα ν Σδνπδέπε. Άλνημε ην ζηφκα ηεο λα ηνπ πεη λα κελ αλεζπρεί. Ώληί γη’ απηφ, πηθξία θαη πζηεξία αλέβεθαλ ζην ιαηκφ ηεο. Οη θνχηεο ηε δηέιπαλ. «Ώλαξξψλεηο θαιά;» Ήζειε λα ηνπ πεη λαη, αιιά ην κφλν πνπ έβιεπε ήηαλ νη θνχηεο. «Αελ μέξσ ηη λα ηα θάλσ φια απηά. Ώπιψο δελ μέξσ». ΢ηελ αξρή δελ ηεο απάληεζε. «Θα ηα θξαηήζσ εδψ κέρξη λα απνθαζίζεηο», ηεο είπε ηειηθά. Κνχλεζε ην θεθάιη ηεο θαη θαηάθεξε επηηέινπο λα ηνλ θνηηάμεη. «΢’ επραξηζηψ». Ώλαζήθσζε ηνπο ψκνπο ηνπ. «Καλέλα πξφβιεκα». Παξά ην αλέκειν χθνο ηνπ, δελ ηελ μεγέιαζε. Οχηε ιεπηφ. Ο Σδνπδέπε ππέθεξε φζν θη εθείλε. Καη έδεηρλε θνπξέιη, ήηαλ ζε ρεηξφηεξε θαηάζηαζε απ’ φ,ηη ζην λεθξνηαθείν, ηφηε πνπ ήηαλ πνιχ θνβηζκέλε θαη ζπληεηξηκκέλε γηα λα θάλεη νηηδήπνηε άιιν πέξα απ’ ην λα ηνπ ξίρλεη θεπγαιέεο καηηέο. Φνβηζκέλε κήπσο ηνπ έπηαλε ην ρέξη γηα λα ηνπ πξνζθέξεη ηε ζπκπαξάζηαζε πνπ νινθάλεξα δελ ήζειε. Φνβηζκέλε κήπσο κέζα ζηε ζιίςε ηνπ ηελ απέξξηπηε. 182


MICHELLE SMART

Αελ πξέπεη λα είρε μπξηζηεί φιν απηφ ην δηάζηεκα. Ο άλδξαο πνπ θακάξσλε γηα ην πεξηπνηεκέλν γελάθη ηνπ είρε απνθηήζεη κηα πινχζηα καχξε γελεηάδα. Σα κάηηα ηνπ ήηαλ θαηαθφθθηλα θαη αγξηεκέλα. Ώθφκα θαη ηα ξνχρα ηνπ ήηαλ άιια αληί άιισλ. Αελ είρε ληπζεί. Βίρε απιψο ξίμεη ηα ξνχρα πάλσ ηνπ. Ήηαλ μππφιπηνο. Λαρηαξνχζε λα ηνλ πιεζηάζεη, αιιά δελ ήμεξε... Αελ ήμεξε ηίπνηα. Αελ ήμεξε πψο λα γεθπξψζεη ηελ απφζηαζε πνπ ηνπο ρψξηδε. Πψο ηεο είρε έξζεη λα ην θάλεη απηφ; Ο Σδνπδέπε δελ ηελ ήζειε εθεί. Αελ ήζειε θαλέλαλ. ΋ξζσζε ην θνξκί ηεο θαη πήξε κηα αλάζα. «Πξέπεη λα θχγσ», είπε θιείλνληαο ηα κάηηα ηεο. Βμέιαβε ηελ έιιεηςε απάληεζεο σο ζπλαίλεζε. Με ην ρέξη ζηελ πφξηα, γχξηζε θαη ηνλ θνίηαμε κηα ηειεπηαία θνξά. «Να είζαη θαιφο κε ηνλ εαπηφ ζνπ, Σδνπδέπε». Μεηά δάθξπα λα ηελ ηπθιψλνπλ, δηέζρηζε ην ζαιφλη, ςάρλνληαο ην θηλεηφ ζηελ ηζάληα ηεο γηα λα θαιέζεη ηελ Γθξέηο, πνπ κάιινλ δε ζα είρε θαλ πξνιάβεη λα θηάζεη ζπίηη. «Κάξα;» ΢θνππίδνληαο βηαζηηθά ηα δάθξπα κε ηελ αλάπνδε ηνπ ρεξηνχ ηεο, ζηακάηεζε θαη γχξηζε. Ο Σδνπδέπε πήγε θνληά ηεο κε ην ρέξη ηνπ απισκέλν. «Με θχγεηο». Έζκημε ηα θξχδηα ηεο ζαζηηζκέλε. Νηψζνληαο ηα πφδηα λα κελ αληέρνπλ λα θάλνπλ βήκα παξαπάλσ, ηελ θνηιηά ηεο λα ηελ ηξαβάεη κεηά απφ ηφζεο ψξαο επζπηελή ζηάζε, ζσξηάζηεθε ζηελ θαξέθια αθξηβψο πίζσ ηεο. 183


ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΤΖΟΥΖΕΠΕ

΋ηαλ πήγε θνληά ηεο, γνλάηηζε θαη αθνχκπεζε ην ρέξη ηνπ ζην ιαηκφ ηεο. «Αελ ην αληέρσ», είπε βξαρλά. «Ννκίδσ φηη ζα ην άληερα αλ ήηαλ κφλν ε απψιεηα ηνπ κσξνχ καο, αιιά ράλνληαο θη εζέλα...» Μηα θξαπγή ζξήλνπ αληήρεζε ζην δσκάηην. Πέξαζε κηα ζηηγκή κέρξη λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ε Κάξα φηη ήηαλ δηθή ηεο. Σν πξφζσπν ηνπ Σδνπδέπε ήηαλ παξακνξθσκέλν. Κνίηαμε ηελ θνηιηά ηεο θη χζηεξα πάιη ην πξφζσπφ ηεο, ηα κάηηα ηνπ αλαδεηνχζαλ... θάηη. «Ξέξσ φηη απηφ πνπ ζνπ δεηάσ είλαη εγσηζηηθφ, αιιά, ζε παξαθαιψ, θνχηζνια κία, ζε παξαθαιψ, κε θχγεηο. Θα ζε θξνληίζσ. Θα ζε βνεζήζσ λα αλαξξψζεηο. ΢ε παξαθαιψ, δψζε κνπ ηελ επθαηξία λα ζνπ δείμσ πφζν ζεκαληηθή είζαη γηα κέλα θαη λα ζνπ απνδείμσ πφζν πνιχ ζ’ αγαπψ». ΋ηαλ ν Σδνπδέπε είδε ηε ζχγρπζε θαη ηελ ακθηβνιία ζηα κάηηα ηεο, ιίγν έιεηςε λα παξαηηεζεί. Ήηαλ ε ακπδξή ιάκςε ειπίδαο πνπ είδε επίζεο ζηα κάηηα ηεο πνπ ηνπ έδσζε ην θνπξάγην λα ζπλερίζεη. Να ξηζθάξεη ηελ θαξδηά ηνπ. Γηαηί αλ δελ ην έιεγε ηψξα, ζα ήηαλ πνιχ αξγά. «΋ηαλ ε Λνπίδα έθαλε έθηξσζε ην παηδί καο -θαη πηζηεχσ κε φιε κνπ ηελ ςπρή φηη εθείλν ην παηδί ήηαλ δηθφ κνπ-, απηφ πνπ κε θαηαξξάθσζε ήηαλ ε απψιεηα εθείλνπ ηνπ παηδηνχ ηφζν ζχληνκα κεηά ηελ απψιεηα ηνπ παηέξα κνπ. Σα ςέκαηα θαη ε εμαπάηεζή ηεο ήηαλ δεπηεξεχνληα. Πνηέ δελ κνπ έιεηςε εθείλε. Βίρα εξσηεπηεί έλα φλεηξν πνπ δελ ππήξρε -ζηελ ίδηα κνπ ηελ νηθνγέλεηα έλησζα πάληα ζαλ αληαιιαθηηθφ. Ο Λνχθα ήηαλ ην λνχκεξν έλα. Βγψ ήκνπλ ε ξεδέξβα θαη, άζρεηα κε ην πφζν κ’ αγαπνχζαλ νη γνλείο κνπ, ην ήμεξα. Με ηε Λνπίδα νλεηξεχηεθα φηη ζα απνθηνχζα κηα νηθνγέλεηα φπνπ ζα ήκνπλ εγψ ν ζεκαληηθφο. »Δ απψιεηα ηνπ δηθνχ καο παηδηνχ, Κάξα, κνπ έθαλε ηελ 184


MICHELLE SMART

θαξδηά θνκκάηηα. Σν παηδί καο ήηαλ θάηη παξαπάλσ απφ έλα φλεηξν. Βζχ ήζνπλ θάηη παξαπάλσ απφ έλα φλεηξν, θη αλ θχγεηο... ζα δηαιπζψ. Αελ μέξσ πψο λα ζπλερίζσ. Βίκαη ρακέλνο ρσξίο εζέλα. Βίκαη...» Δ θσλή ηνπ έζβεζε. ΋ιε ε νδχλε πνπ θξαηνχζε κέζα ηνπ δχν εβδνκάδεο μερείιηζε θαη ηνλ έπλημε. Αελ είρε θαλ ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη έθιαηγε, παξά κφλν φηαλ ε Κάξα ηχιημε ηα ρέξηα ηεο γχξσ ηνπ θαη έθεξε ην θεθάιη ηνπ ζην ζηήζνο ηεο. Φίιεζε ην θεθάιη ηνπ, μαλά θαη μαλά, κνπξκνπξίδνληαο ηξπθεξά ιφγηα θαη θξαηψληαο ηνλ ζηελ αγθαιηά ηεο κε ηφζε αγάπε θαη ζπκπφληα, πνπ γηα πξψηε θνξά κεηά απφ δεθαπέληε κέξεο έλησζε έλα θχκα δεζηαζηάο λα δηαιχεη ηνλ πάγν ζην ζηήζνο ηνπ. «Ώρ, θησρή κνπ αγάπε», ηνπ ςηζχξηζε, κε ηα δάθξπά ηεο λα πέθηνπλ ζηα καιιηά ηνπ. «Ήζεια απειπηζκέλα λα είκαη καδί ζνπ. Νφκηδα φηη δε ζα κε ήζειεο πηα εδψ. Ώλ ήμεξα πψο έλησζεο, δε ζα είρα πάεη πνηέ κε ηελ Γθξέηο». ΢ήθσζε ην θεθάιη ηνπ θαη είδε ην πξφζσπφ ηεο κνπζθεκέλν απφ ηα δάθξπα. «Νφκηδα φηη ήζειεο λα είζαη καδί ηεο». Δ Κάξα έγλεςε αξλεηηθά. «Μαδί ζνπ ήζεια λα είκαη. Μφλν καδί ζνπ. ΢’ αγαπψ, Σδνπδέπε». «Μ’ αγαπάο;» Κάηη ζαλ ρακφγειν θάλεθε αλάκεζα ζηα δάθξπά ηεο. «Πψο ήηαλ δπλαηφ λα κε ζ’ εξσηεπηψ; Πάληα ζεσξνχζα φηη ν έξσηαο αλάκεζα ζε έλαλ άλδξα θαη κηα γπλαίθα ήηαλ ζεμ, ηζρχο θαη εμεπηειηζκφο. Αελ είρα ηδέα φηη κπνξνχζε λα είλαη ζεμ, θηιία θαη αιιεινυπνζηήξημε. Βίζαη ηα πάληα γηα κέλα». «Λππάκαη γηα ηνλ ηξφπν πνπ ζνπ θέξζεθα φηαλ ήξζεο λα κνπ πεηο γηα ηελ εγθπκνζχλε. Καη ιππάκαη γηα ηνλ ηξφπν πνπ ζνπ θέξζεθα ζην Ανπβιίλν». «Σν θαηαιαβαίλσ. ΐνεζνχζεο ηνλ αδειθφ ζνπ. Ώλ θαη δε 185


ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΤΖΟΥΖΕΠΕ

ζπκθσλψ κε ηηο κεζφδνπο ζνπ, θαηαλνψ φηη ήηαλ θάηη πνπ έλησζεο φηη έπξεπε λα θάλεηο γηα εθείλνλ. Θα έθαλα θη εγψ ην ίδην γηα ηελ Γθξέηο». «Ήκνπλ θξηθηφο». «Έγηλε ηψξα», ηνπ είπε απαιά. «Κη αλ ζε θάλεη λα ληψζεηο θαιχηεξα, κάζε φηη ζε ζπγρσξψ. ΢ε έρσ ζπγρσξήζεη εδψ θαη πνιχ θαηξφ». Ο Σδνπδέπε δελ είρε ζπλεηδεηνπνηήζεη πφζε αλάγθε είρε ηε ζπγρψξεζή ηεο, παξά κφλν φηαλ έλησζε έλα δεχηεξν θχκα δεζηαζηάο λα απιψλεηαη κέζα ηνπ. Θα πεξλνχζε θαηξφο κέρξη λα ηνλ εγθαηαιείςεη ε παγσληά, αιιά κε ηελ Κάξα ζην πιεπξφ ηνπ δε ζα ρξεηαδφηαλ λα μεπαγηάδεη νινκφλαρνο. Οχηε θη εθείλε. Μαδί ζα έθεξλαλ πίζσ ηε δεζηαζηά. «Καηά βάζνο, ήμεξε απφ ηελ αξρή φηη κπιέθνληαο καδί ζνπ ζα έκπαηλα ζε κπειάδεο», ηεο εμνκνινγήζεθε. «Ώιήζεηα;» «΢η. Καη είρα δίθην. Αελ ήηαλ κφλν ην φηη ήζνπλ παξζέλα ή ην φηη έλησζα ηχςεηο γη’ απηφ πνπ είρα θάλεη. Αελ κπνξνχζα λα ζε βγάισ απφ ην κπαιφ κνπ. Δ εγθπκνζχλε κνχ πξφζθεξε απφ θάπνηα άπνςε αλαθνχθηζε -ζήκαηλε φηη είρα κηα ζνβαξή δηθαηνινγία γηα λα ζε θξαηήζσ θνληά κνπ, ρσξίο λα αλαγθαζηψ λα παξαδερηψ φηη ηα ζπλαηζζήκαηά κνπ γηα ζέλα ήηαλ πνιχ πην βαζηά». Σν ζαξθψδεο θάησ ρείιη ηεο ηξεκνχιηαζε. Ώθνχκπεζε ην δάρηπιφ ηνπ πάλσ ηνπ θη χζηεξα ηε θίιεζε ηξπθεξά. «΢ε πείξαδα ιέγνληάο ζνπ φηη ήζνπλ ε παιιαθίδα κνπ ή ε γθέηζά κνπ. Σψξα βιέπσ πφζν απείρα απφ ηελ αιήζεηα -εγψ ζα έπξεπε λα είκαη ε παιιαθίδα ζνπ, γηαηί ην κφλν πνπ έρεη γηα κέλα ζεκαζία είλαη νη αλάγθεο ζνπ. Ο ππφινηπνο θφζκνο αο πάεη ζην δηάβνιν. Βζχ είζαη ηα πάληα γηα κέλα θαη ζα θάλσ φ,ηη κπνξψ γηα λα μεπεξάζνπκε απηή ηε δνθηκαζία. Σν νξθίδνκαη». «Ώπφ ηε ζηηγκή πνπ είζαη δίπια κνπ, ην μέξσ φηη ζα ην 186


MICHELLE SMART

μεπεξάζνπκε», ηνπ είπε απαιά. «Καη κέξνο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη λα κε αθήζεηο λα ζε βνεζήζσ. Μπνξνχκε λα ζηεξίμνπκε ν έλαο ηνλ άιινλ». «Σν ελλνείο πξαγκαηηθά απηφ;» «Πεξηζζφηεξν απ’ νηηδήπνηε άιιν. Κάπνηε πίζηεπα φηη ην λα ζέιεηο έλαλ άλδξα είλαη δείγκα αδπλακίαο θαη ην λα εξσηεπηείο ζεκαίλεη λα ράλεηο έλα θνκκάηη ηνπ εαπηνχ ζνπ. Ώιιά δελ είλαη έηζη. Δ δσή ηεο κακάο κνπ δελ είλαη δηθή κνπ -θαη εζχ κνπ ην έδεημεο απηφ. Ξέξσ φηη κπνξψ λα επηδήζσ ρσξίο εζέλα, Σδνπδέπε. Ξέξσ φηη κπνξψ λα έρσ κηα δσή νινθιεξσκέλε θαη κφλε κνπ, αιιά δελ ην ζέισ. Θέισ λα είκαη καδί ζνπ. Θέισ λα ζε ζηεξίδσ, φπσο κε ζηήξημεο θη εζχ. ΢’ αγαπψ. ΋ηαλ ζε είδα νινκφλαρν ζην λεθξνηαθείν, δηαιχζεθα». «Θέιεηο λα πάκε αχξην κφλνη καο, λα πνχκε καδί αληίν;» Δ Κάξα έγλεςε θαηαθαηηθά θιαίγνληαο μηλά θαη έρσζε ην πξφζσπφ ηεο ζηνλ ψκν ηνπ. Μφλν πνπ απηά ηα δάθξπα δελ ήηαλ απφ νδχλε φπσο ηα άιια. Δ αγάπε ηνπ Σδνπδέπε ηήο είρε δψζεη ηελ ειπίδα θαη ηε ζέιεζε λα δεη έλα θσο κέζα ζην καχξν ζχλλεθν. Θα γηάηξεπαλ ν έλαο ηνλ άιινλ, θη χζηεξα πνηνο ήμεξε πνχ ζα ηνπο νδεγνχζε ε αγάπε ηνπο; Σν κφλν πνπ ήμεξε κε απφιπηε ζηγνπξηά ήηαλ φηη, φπνπ θη αλ πήγαηλαλ, ζα ήηαλ πάληα καδί, ελσκέλνη. ΢αλ έλαο. ΢αλ ηελ αγάπε.

187


ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΤΖΟΥΖΕΠΕ

ΕΠΘΛΟΓΟΣ

«΢αο έρσ πεη πφζν φκνξθε είζηε ζήκεξα, ζηληφξα Μαζηξάληδειν;» ςηζχξηζε ν Σδνπδέπε ζη’ απηί ηεο γπλαίθαο ηνπ. Βθείλε ηνπ ρακνγέιαζε. «Κη εζχ θνχθινο είζαη. Υαίξνκαη πνπ βιέπσ φηη ην πξνζπάζεζεο», πξφζζεζε παηρληδηάξηθα, αλαθεξφκελε ζην αλζξαθί θνζηνχκη πνπ θνξνχζε κε ηε ζνκφλ γξαβάηα. Ο ηεξέαο μεξφβεμε θαη έζηξεςαλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηελ ηειεηή. ΋ηαλ ηνπο έθαλε λφεκα, ν Σδνπδέπε έθεξε ηνλ κηθξφ Μπέληδακηλ κπξνζηά, κε ηελ Κάξα ζην πιάη ηνπ. Φπζηθά θαη ην είρε πξνζπαζήζεη ζήκεξα, ζηε βάθηηζε ηνπ κηθξφηεξνπ παηδηνχ ηνπο, φπσο είρε θάλεη θαη ζηε βάπηηζε ησλ δηδχκσλ. Με ηελ άθξε ηνπ καηηνχ ηνπ, είδε ην δεπγάξη ησλ κηθξψλ ρεηξνβνκβίδσλ λα ηξέρνπλ ζην δηάδξνκν αθνινπζνχκελν απφ ηελ θνκςή κεηέξα ηνπ, πνπ είρε αλαιάβεη γηα ζήκεξα ην ξφιν ηεο ληαληάο. Μηα θσλή ςηζχξηζε δπλαηά κε ζηηι ζεαηξηλίζηηθν. «Δ Γθξάηζηα θαη ν Ρφθν είλαη πνιχ θνπξαζηηθνί ζήκεξα». Νεπξηθά γέιηα αθνχζηεθαλ απ’ ηελ νκήγπξε. Ο Λνχθα θαη ε Γθξέηο ζηέθνληαλ καδί ηνπο, κε ηα θεθάιηα ζθπκκέλα θαη ηξέκνληαο απ’ ηα γέιηα κε ην κηθξνκέγαιν ζρφιην ηεο κεγάιεο ηνπο θφξεο πνπ θαζφηαλ ζηελ πξψηε ζεηξά κε φιε ηε κεγαινπξέπεηα ησλ πέληε ηεο ρξφλσλ. Δ κηθξφηεξε θφξε ηνπο, ε Σδνξηδίλα, δχν ρξνλψλ, ήηαλ χπνπηα εμαθαληζκέλε, ζίγνπξα ζθαιίδνληαο ηζάληεο κε ηελ ειπίδα λα βξεη θαξακέιεο. Ο Σδνπδέπε ήμεξε φηη έλα δεπγάξη θίισλ ηνπ δσγξάθσλ ζθφπεπε 188


MICHELLE SMART

λα θέξεη γιπθίζκαηα θνξησκέλα κε δάραξε θαη άιια πξφζζεηα, κε ηελ ειπίδα λα δεη φια ηα λήπηα λα κεηαηξέπνληαη ζε ππξαχινπο. Ώθφκε έλησζε ηχςεηο φπνηε ζπκφηαλ φηη είρε εκθαληζηεί ζηα βαθηίζηα ηεο Λίιη ληπκέλνο ζαλ λα πήγαηλε βφιηα κε ην ηζηηνπιντθφ. Βθ ησλ πζηέξσλ, δελ κπνξνχζε λα ην πηζηέςεη φηη είρε θεξζεί ηφζν εγσηζηηθά. Δ βάπηηζε ελφο παηδηνχ είλαη απ’ ηηο πην ζεκαληηθέο κέξεο γηα ηελ νηθνγέλεηα. Κη εθείλνο, αληί λα ην εθηηκήζεη απηφ, είρε ζθφπηκα αδηαθνξήζεη γηα ην γεγνλφο, απνθαζηζκέλνο λα απνδείμεη ζηνλ εαπηφ ηνπ φηη ηα κσξά θαη ν γάκνο δε ζήκαηλαλ ηίπνηα γηα εθείλνλ, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε νηθνγέλεηα ήηαλ ην παλ. Πφζν ξερή ήηαλ ε δσή ηνπ. Ώο ήηαλ θαιά ε Κάξα. Αε ζα κπνξνχζε πνηέ λα εθθξάζεη ηελ πεξεθάληα πνπ έλησζε γηα εθείλε θαη ηε δηθή ηεο πεξεθάληα γη’ απηφλ. Σελ παξαθνινπζνχζε λα θνπβεληηάδεη κε πειάηεο ζηελ γθαιεξί πνπ είραλ ζπλεηαηξηθά κε ηελ Γθξέηο θαη ηελ νπνία δηεχζπλε ε Κάξα, θαη ηνλ έπηαλε δένο κε ηηο γλψζεηο ηεο θαη ηηο θαζεκεξηλέο κάρεο πνπ έδηλε γηα λα αθήζεη ηε ζπλεζηαικέλε γιψζζα ηεο λα ιπζεί. Μέρξη πνπ είρε θάλεη κηα αθφκε πξνζπάζεηα κε ην ειηθφπηεξφ ηνπ, κηα πηήζε πνπ είρε αθπξσζεί πέληε ιεπηά αξγφηεξα. Μεξηθέο κάρεο απιά δελ κπνξνχζεο λα ηηο θεξδίζεηο, θαη κία απ’ απηέο ήηαλ νη άζρεκεο λαπηίεο ζηα ηαμίδηα κε ειηθφπηεξν. Μφιηο ηειείσζε ε ηειεηή, φινη νη θαιεζκέλνη βγήθαλ έμσ θαη μεθίλεζαλ γηα ην πάξηη πνπ ζα γηλφηαλ ζην ζπίηη ηνπο ζην Παξίζη. Ο Σδνπδέπε, ε Κάξα θαη ηα παηδηά θαζπζηέξεζαλ ιίγν. Πήγαλ ζην θαληειέξη ζην πιάη ηεο εθθιεζίαο, κε ηνλ Σδνπδέπε λα θξαηάεη ζηελ αγθαιηά ηνπ ηνλ θνηκηζκέλν Μπέληδακηλ. Δ 189


ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΤΖΟΥΖΕΠΕ

Κάξα έδσζε ζηα ηξίρξνλα δίδπκα, ηελ Γθξάηζηα θαη ηνλ Ρφθν, κεξηθά ςηιά γηα λα ηα βάινπλ ζην θνπηί γηα ηηο πξνζθνξέο θη χζηεξα ηα βνήζεζε λα αλάςνπλ απφ έλα θεξί. «Βίλαη γηα ηε ΢άξινη, κακά;» ξψηεζε ε Γθξάηζηα. Σα κάηηα ηεο Κάξα έιακπαλ απφ δάθξπα πνπ ζπγθξνηνχζε, αιιά θαηέλεπζε θαη ρακνγέιαζε ζηελ θφξε ηεο. Όζηεξα ήξζε ε ζεηξά ηνπο. ΢ηάζεθαλ πιάη πιάη, άλαςαλ ηα θεξηά ηνπο θαη ςηζχξηζαλ ν θαζέλαο κεξηθά ιφγηα αγάπεο γηα ην παηδί πνπ ζα δνχζε γηα πάληα ζηηο θαξδηέο ηνπο. Μφιηο άλαςαλ ηα πέληε θεξηά -ν Σδνπδέπε άλαςε έλα θαη γηα ηνλ Μπέληδακηλ- ζηξάθεθε ζηε γπλαίθα ηνπ θαη ηε θίιεζε, έλα βηαζηηθφ ράδη ζηα ρείιε πνπ γιχθαλε ηε κειαγρνιία ηεο ζηηγκήο. Κη χζηεξα έθπγαλ απ’ ηελ εθθιεζία, θαηαθέξλνληαο κε θάπνηνλ ηξφπν λα θξαηηνχληαη απ’ ην ρέξη, θξαηψληαο ηαπηφρξνλα ηα ππεξθηλεηηθά λήπηα θαη ην λενγέλλεην. ΐαζηά ζηελ θαξδηά ηνπ ν Σδνπδέπε ήμεξε φηη πάληα ζα θξαηνχζαλ ν έλαο ην ρέξη ηνπ άιινπ.

ΣΒΛΟ΢

190


MICHELLE SMART

«Οι Ακαηαμάσηηοι Σικελοί» ηηρ Michelle Smart ξανά κονηά ζαρ ηον επόμενο μήνα: ΤΟ ΗΜΕΡΩΜΑ ΤΟΥΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ

191

Michelle smart το καθηκον του τζουζεπε οι ακαταμαχητοι σικελοι #2  
Michelle smart το καθηκον του τζουζεπε οι ακαταμαχητοι σικελοι #2  
Advertisement