Page 1

Fünkešnica Glasilo Občine Veržej ≈ leto X ≈ št. 1 ≈ marec 2017

RAZSTAVA PIRHOV

NAREJENO DOMA

BIOBLITZ


UTRIP OBČINE

SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI!

P

omlad je z veliko sonca in daljšimi dnevi že pošteno zaznamovala čas, okolico in naravo, ki se prebuja v novo življenje. To novo življenje narave ima pozitivne učinke tudi na nas, saj nas dela bolj vedre, bolj optimistične, bolj delovne in ne nazadnje bolj srčne. Delovno vnemo je videti vsepovsod, tudi na občini je zelo prisotna, čeprav se mogoče navzven ne vidi tako. Tako Foto Marko Suhoveršnik smo ob koncu meseca marca sprejeli občinski proračun, ki nam omogoča financiranje obveznih nalog in zadanih aktivnosti v letošnjem letu. Proračun zagotavlja sredstva za potrebe sociale, transferjev občanom kot so sofinanciranje delovanja vrtca, doplačilo oskrbe starejših občanov v domovih, zdravstveno zavarovanje brezposelnim in druge z zakoni predpisane obveznosti. Prav tako ohranjamo proračunska sredstva za delovanje društev na vseh področjih, saj smo mnenja, da je društveno povezovanje gibalo družabnega življenja in povezovanja v občini. Pomemben delež sredstev, ki je sicer manjši, kot bi si želeli, namenjamo tudi investicijam. Najpomembnejša je zagotovo energetska sanacija osnovne šole, s katero želimo bistveno izboljšati pogoje bivanja in dela v naši šoli. Priprave na projekt intenzivno tečejo in zahtevajo precej usklajevanja, saj smo se zaradi zahtev javnega razpisa morali povezati še z dvema pomurskima občinama, to je Občino Radenci in Občino Kobilje. Vse aktivnosti so usmerjena v to, da bi investicijo izvedli poleti ali jeseni letos. Nadalje zagotavljamo sredstva za rekonstrukcijo gasilskega doma, razširitev zbirnega centra v Ljutomeru, investicijsko vzdrževanje v šoli in vrtcu in še nekaj manjših investicij. Del sredstev smo namenili tudi urejanju in gramoziranju poljskih cest in to investicijo smo že izvedli. Pomemben del je namenjen projektni dokumentaciji, prav tako pa namenjamo sredstva za izboljšanje prometne varnosti, saj želimo nabaviti še en prikazovalnik hitrosti.

Fünkešnica

Letošnjo pomlad se zaključuje investicija v izgradnjo vodovoda sistem C, ki bo v naši občini zaključena z dokončnim priključkom vseh vaščanov Bunčan na javno vodovodno omrežje. Zaključek investicije pomeni tudi uveljavitev novih cen te storitve. Občinski svet je podal pozitivno mnenje k elaboratu novih cen te storitev, ki je kar precej višja od dosedanjih cen. Zato je Občinski svet potrdil tudi subvencijo omrežnine v višini 21 % cene omrežnine, ki pa se bo z leti zniževala. Kdaj natančno bodo cene uveljavljene in od kdaj se bo začela obračunavati nova cena, je odvisno od potrditve cen na svetu ustanoviteljic Javnega podjetja Prlekija, ki ima pristojnost potrjevanja cen. Ker smo že v mesecu aprilu, nas do praznovanja občinskega praznika loči slab mesec. Tudi letos smo pripravili številne dogodke in prireditve, na katere vas prijazno vabim. O časovnici in vsebini dogodkov bodo gospodinjstva obveščena z letakom po pošti. Želim Vam lepe pomladanske dni in veliko prijetnega branja nove številke Fünkešnice. Slavko Petovar, župan

LEPOTE ŽIVLJENJA ZAPISANE V OBČINSKEM GLASILU

V

eliko je stvari, ki nam lepšajo trenutke, ure, dneve, življenja. Včasih jih le ne vidimo, ali pa jih gledamo z napačnega zornega kota. Mediji in vsakodnevne novice nam sicer konstantno poročajo o zlikavcih, vojnah, politikih … in na žalost le redko uspejo priti na prve strani pozitivne zgodbe, ki bi današnjemu človeku prižigale v očeh iskrice upanja. Morda smo občani Veržeja in ostali bralci našega časopisa Fünkešnica tudi zaradi tega veseli vsake številke, ki jo dobimo v poštne nabiralnike, saj v njej najdemo ravno to – pozitivne zgodbe našega malega kraja in našega malega življenja. Pa je res malo? Pravijo, da je človek najbolj bogat, če ima ob sebi prijatelje. Občani uspemo vsako izdajo naše Fünkešnice napolniti z vsebino, ki Foto Marko Suhoveršnik

Dobrodošli na desnem bregu Mure

issn c506-905x. uredniški odbor Ivan Kuhar (glavni in odgovorni urednik), Bojan Ferenc (namestnik urednika), Alenka Belec, Damjana Ferenc, Vito Šadl, Dominik Štrakl, Mateja Žalik Rus. foto naslovnice Sara Vinkovič. lektoriranje Ivan Kuhar. oblikovanje in prelom Marko Suhoveršnik. založnik Občina Veržej. organizacija tiska Salve d. o. o. Ljubljana. naklada 550 izvodov. fünkešnica ni naprodaj. Vsako gospodinjstvo v občini jo prejme brezplačno, drugi zainteresirani pa na sedežih Občine Veržej ali TIC-a Veržej. Glasilo je v elektronski obliki dosegljivo na www.marianum.si.

Občina Veržej Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej T: +386 2 58 44 480 F: +386 2 58 44 488 E: obcina.verzej@siol.net S: www.verzej.si

2 Fünkešnica ≈ marec 2017

TIC Veržej – Zavod Marianum Veržej Puščenjakova ulica 1, 9241 Veržej T: +386 51 654 778 E: ticverzej@gmail.com FB: tic.verzej


UTRIP OBČINE

odraža dogajanje v naši občini, prispevke o različnih družabnih dogodkih, športnem in kulturnem udejstvovanju, društvenem življenju in z uspehi naših občanov. Da smo informirani o tem in da se skupaj veselimo. Zagotovo velja pohvaliti predstavnike občine, ki polnijo občinski utrip, šolo z vrtcem in domom, ki nas ravno preko Fünkešnice seznanja s svojim pestrim dogajanjem, Marijanišče in župnijo, ki povezujeta številne občane v svojem delovanju in seveda društva, ki so s svojo aktivnostjo nepogrešljivi del družabnega življenja. Ob tem bi se rad zahvali uredniškemu odboru in županu, da si pri vsaki številki podajamo roke in tako delamo najbolje, kar lahko. Drugo leto zapored za naslovno fotografijo skrbi Sara Vinkovič, že deseto leto pa naš časopis oblikuje Marko Suhoveršnik. Da, letos vstopamo v deseto leto izdajanja našega časopisa. Čeravno je še občutek, kot da bi pripravljali prvo številko, kot da bi prvo številko našli v svojih nabiralnikih. In tudi to je čar – vne-

ma, s katero pripravljamo Fünkešnico, zaradi česar ima naš časopis dušo. In nam lepša trenutke, ure, dneve, življenja. V izdaji, ki jo držite v rokah, boste poleg že znanih rubrik našli nekatere nove, nekaj pa smo jih obudili, ali jim vdahnili nove energije. Še posebej veseli smo prenovljenega razvedrilnega kotička, ki ga bomo letos pripravljali v sodelovanju s Termami Banovci. Želim si, da boste bralci z veseljem sodelovali in nam pošiljali pravilne odgovore, saj bomo z vsako številko tudi nagradili srečneže. Prav tako pa boste v tej številki in tudi v prihodnjih našli veliko zanimivih namigov za izboljšanje načina življenja. Za naše skupno dobro. Naj vam bo branje prijetno – in če kaj pogrešate v naši reviji – svinčnik v roke, ali nas »pocukat« za rokav. Veseli bomo vsake informacije in tudi člankov izpod vaše tipkovnice, ki se navezujejo na življenje v naši občini.

Ivan Kuhar, urednik

ZAPIS S 15. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE VERŽEJ

V

sredo, 15. februarja 2017, je potekala 15. redna seja Občinskega sveta Občine Veržej. Osrednja točka dnevnega reda je bila prva obravnava predloga Odloka o proračunu Občine Veržej za leto 2017. Proračun predstavlja podlago za financiranje nalog, ki jih nalagajo ustava, zakoni in drugi predpisi. V proračunu so tako za posamezno proračunsko leto predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine. Proračun za prvo obravnavo je bil sestavljen na podlagi temeljnih ekonomskih izhodišč in predpostavk za pripravo državnega proračuna, s katerimi je ministrstvo za finance obvestilo občine. Občina Veržej načrtuje skupne prihodke proračuna v višini 1.205.139,72 EUR. Prihodki se delijo na davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske in transferne prihodke. V strukturi vseh prihodkov največji delež predstavljajo davčni prihodki (873.263,00 EUR oz. 72,46 %), kamor uvrščamo prejeta sredstva iz dohodnine, nadomestilo za stavbno zemljišče, davke na premičnine, na dediščine in darila, na promet nepremičnin in finančno premoženje, davke na dobitek od iger na srečo ter druge dajatve (okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, turistično takso in pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest). Med nedavčne prihodke (210.389,84 EUR oz. 17,46 %) uvrščamo prihodke od udeležbe na dobičku in dohodke na premoženje od prejetih najemnin za poslovne prostore, takse in pristojbine, globe in druge denarne kazni ter druge nedavčne prihodke (komunalni prispevki, prejete donacije ipd.). Kapitalski prihodki v Občini Veržej niso predvideni, med transferne prihodke (121.485,88 EUR oz. 10,08 %) pa štejemo načrtovana sredstva za tekoče obveznosti iz državnega proračuna, načrtovana sredstva iz državnega proračun za investicije, za požarno takso ter druga prejeta sredstva iz državnega proračuna. Občina Veržej načrtuje skupne odhodke v viši

ni 1.153.499,30 EUR. Le-ti se delijo na tekoče odhodke (348.018,11 EUR oz. 30,17 % v strukturi vseh odhodkov). Tekoči odhodki se delijo na plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke za socialno varnost, izdatke za blago in storitve, plačila domačih obresti in rezerve. Tekoči transferi (561.998,00 EUR www.verzej.si oz. 48,72 %) se delijo na subvencije, transfere posameznikom in gospodinjstvom, transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam (javni zavodi, društva) in drugi tekoči domači transferi. Investicijski odhodki zajemajo 16,15 % v strukturi vseh odhodkov in so načrtovani v višini 186.238,07 EUR, namenjeni pa so za nakup in gradnjo osnovnih sredstev ter nakup zemljišč. Med večjimi investicijami Občina Veržej načrtuje sredstva za postopke celovite energetske sanacije osnovne šole Veržej, obnovo kanalizacijskega omrežja v občini, obnovo čistilne naprave, izgradnjo infrastrukture za zagotavljanje varstva pred poplavami, oskrbo s pitno vodo Pomurja - sistem C, nakup zemljišč ter nakup opreme za športne objekte. Investicijski transferi (57.245,12 EUR oz. 4,96 %) so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev. Med največje tovrstne odhodke spada sofinanciranje ureditve oz. obnove gasilskega doma v Veržeju, v načrtovani višini 26.000,00 EUR. Občina Veržej na ta način izkazuje proračunski presežek v višini 51.639,42 EUR, ki bo namenjen za vračila posojil oz. odplačila zadolževanja. V letu 2017 se Občina Veržej sicer namerava zadolžiti za potrebe izvedbe investicije v Osnovno šolo Veržej v višini 50.000,00 EUR ter hkrati odplačati glavnice petih obstoječih kreditov v skupni višini 66.865,08 EUR. Bojan Ferenc Fünkešnica ≈ marec 2017 3


UTRIP OBČINE

BORUT CASAR ODSTOPIL S FUNKCIJE RAVNATELJA OSNOVNE ŠOLE VERŽEJ

ANDREJ SRAKA IMENOVAN ZA PODŽUPANA OBČINE VERŽEJ

O

Ž

Fotoarhiv OŠ Veržej

bčina Veržej je bila s strani Sveta zavoda Osnovna šola Veržej obveščena, da je dosedanji ravnatelj Osnovne šole Veržej, Borut Casar, podal zahtevo o razrešitvi imenovanja za opravljanje funkcije ravnatelja v Osnovni šoli Veržej iz zdravstvenih razlogov. Svet zavoda se je sestal na seji dne, 27. 2. 2017 in v zvezi s tem sprejel sklep o razrešitvi Boruta Casarja s funkcije ravnatelja, za vršilko dolžnosti ravnatelja Osnovne šole Veržej pa je na isti seji izmed strokovnih delavcev šole imenoval Marijo Ferenc iz Veržeja, profesorico razrednega pouka. Njen mandat traja od 1. 3. 2017 do imenovanja novega ravnatelja oziroma do pričetka dela novega ravnatelja, največ pa eno leto od imenovanja.

MINISTER NA OGLEDU OBNOVE VOZIŠČA V VERŽEJU

V

petek, 24. marca, se je na obisku v Prlekiji mudil minister za infrastrukturo, dr. Peter Gašperšič, ki se je srečal z županoma občin Veržej in Križevci, Slavkom Petovarjem in mag. Brankom Belecem. Med drugim so si skupaj ogledali gradbišče na cesti med Veržejem in Križevci. 15. marca se je namreč pričela obnova voziščne konstrukcije na državni cesti R2-439/1302 Bratonci – Križevci na lokaciji med naseljema Veržej in Križevci pri Ljutomeru. Dela izvaja družba Pomgrad, d. d., iz Murske Sobote. Cesta se bo obnavljala do 31. maja, v tem času bo občasno prihajalo do delnih zapor ceste, predvidoma štiri delovne dni v tem času pa bo popolna zapora ceste. Obvoz bo urejen s prometno signalizacijo.

Foto Bojan Ferenc

Bojan Ferenc, tajnik občine

4 Fünkešnica ≈ marec 2017

upan Slavko Petovar je na 15. redni seji Občinskega sveta Občine Veržej za podžupana Občine Veržej, v skladu s svojimi pristojnostmi iz Zakona o lokalni samoupravi in Statuta Občine Veržej, imenoval Andreja Sraka. Župan je obrazložil svojo odločitev in povedal, da Andrej Sraka vestno in odgovorno opravlja funkcijo člana občinskega sveta že od ustanovitve Občine Veržej in ima zato bogate izkušnje pri delovanju občine. Andrej Sraka bo funkcijo podžupana opravljal nepoklicno, pomagal bo županu pri njegovem delu in opravljal posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga bo župan pooblastil. Občinska uprava

STATISTIČNI PODATKI O ZABELEŽENIH HITROSTI, MERJENIH S PRIKAZOVALNIKOM HITROSTI, POSTAVLJENIM NA REGIONALNI CESTI KRIŽEVCI – VERŽEJ OB OSNOVNI ŠOLI VERŽEJ

P

odatki so bili zbrani s pomočjo preventivne radarske table VIASIS Compact. Tabla je postavljena na državni cesti R2-439, odsek 1302, ob vstopu v naselje Veržej v bližini osnovne šole, kjer je najvišja dovoljena hitrost vožnje 50 km/h. Merjena so bila vozila, ki so peljala proti naselju Veržej. Obdelava zajetih podatkov je narejena za obdobje sedmih dni - od 14. novembra 2016 (pričetek 0:00) do 20. novembra 2016 (konec 23:59). Povprečna hitrost vozil v obravnavanem obdobju je 64 km/h, najvišja izmerjena pa 149 km/h. V celotnem obdobju meritev je 85 % vozil peljalo do hitrosti največ 77 km/h, 50 % vozil je peljalo do hitrosti 63 km/h, 30 % vozil je peljalo do hitrosti 56 km/h in 10 % vozil je peljalo do hitrosti 48 km/h. V skladu s predpisano omejitvijo hitrosti je vozilo le 16 % voznikov. Največ zabeleženih meritev je bilo v razredu 61 – 70 km/h in sicer 28,8 odstotka. Za več kot 10 km/h je omejitev prekoračilo kar 57,7 % voznikov.


INTERVJU

TURIZEM IN RIBOLOV Po naslovu sodeč, bi lahko razmišljali o novi turistični ponudbi v pokrajini ob Muri. Pa vendar … turizem in ribolov sta povezovalna elementa sogovornikov tokratnega intervjuja – Damjana Borka, predsednika TD Veržej in Damjana Šalamuna, predsednika TD Banovci. Nimata skupnega le imena, pač pa še marsikaj drugega.

Damjan Šalamun, ti si z letošnjim letom prevzel vodenje TD Banovci – kaj je bil glavni razlog, da si se odločil za ta pomemben korak? Damjan Šalamun: Glavni razlog je bil, da nekaj dni pred izrednim občnim zborom, ki sem ga moral sklicati kot tajnik društva, predsednika še vseeno nismo imeli. Mislim, da je vseeno turistično društvo v vasi, v svoji 20-letni zgodovini, naredilo mnogo dobrega in da je v vasi potrebno. Zaradi odgovornosti, ki ga to mesto prinaša, sem tudi jaz dolgo zavlačeval in upal, da bo to mesto prevzel kdo drug.

Foto arhiv TD Banovci

Damjan Borko, 1. leto mandata je za vami, kako bi opisali minulo leto? Damjan Borko: Leto je bilo naporno. Vsekakor prevzem društva prinese veliko odgovornost. Veliko stvari se je potrebno na novo naučiti. Vendar sem s prvim letom svojega mandata zelo zadovoljen, saj smo naredili veliko zanimivih dogodkov in povezali člane. Članstvo v društvu se je v zadnjem letu skoraj podvojilo. Tega smo najbolj veseli.

Foto arhiv TD Veržej

Kakšen je namen delovanja vašega društva? Damjan Borko: Naš namen je v prvi vrsti ohraniti dolgoletno tradicijo društva, povezovati tako člane, kot lokalna društva in organizacije ter skupaj ustvarjati boljše pogoje bivanja. Izziv, ki si ga zadajamo pa je seveda privabiti čim več turistov v naš kraj. Damjan Šalamun: Namen je, da se turizem razvija tudi v vasi Banovci, ne samo v Termah, ki so glavna turistična točka. Vendar brez boljšega povezovanja s Termami Banovci to ne bo šlo. Predvsem zaradi povezovanja, sem v upravni odbor Turističnega društva povabil tudi Bojana Lešerja, ki je vodja animacije v Termah Banovci, da bomo vse naše aktivnosti, ki so zanimive za goste, dodali na njihov animacijski seznam. Novi član upravnega odbora Aleš Kegel iz Sončne hiše pa bo skrbel za novo spletno stran ter informiranje jav-

»Ribe in žganci« 2016

Kožuhanje 1998

nosti. Gostje se vračajo, če so zadovoljni s celotnim dogajanjem na dopustu. Ni dovolj samo dobra hrana in pijača, kopanje in sproščanje, ampak tudi povezovanje s krajani in aktivnosti na vasi. Smo v času občnih zborov – tudi vaše društvo si je zadalo kar nekaj aktivnosti, ki jih želite realizirati v tem letu. Damjan Borko: Aktivnosti je res kar veliko in verjamem, da jih bomo s skupnimi močmi tudi dosegli. Sedaj v pomladnem, kakor pozneje tudi v jesenskem času načrtujemo zasaditev rož v cvetlična korita naselij Bunčani in Veržej. Lansko leto smo izvedli druženje članic in članov ter predstavnikov drugih društev, kar bomo izvedli tudi letos, ker mislim, da je to dobro za delovanje društva. Prireditev Ribe in žganci ima že lepo tradicijo, ribe pa bomo pekli tudi na dogodku BioBlitz – 24 ur z reko Muro. Načrtujemo novost v letošnjem letu, in sicer prireditev zunaj na travnikih, na prostem, kjer želimo obuditi star način košnje. Glede na to, da urejamo narcisne travnike, jih bomo na tak način tudi najbolje oskrbeli. Pomembno vlogo v našem letnem načrtu pa ima tudi naša Komarumba. Damjan Šalamun: Občni zbor smo imeli 10. 3. 2017 in ga uspešno speljali. Povabili smo tudi Turistično društvo Veržej in pobrateno turistično društvo iz Oplotnice. Večino aktivnosti, ki smo jih imeli v prejšnjih letih, se je ohranilo, kot so čistilna akcija, letos 25. marca, potem postavljanje majniškega drevesa in kresovanje, ki bo letos za Termami Banovci, Božična vas in kožühanje. Potem se bomo posvetili jedru Banovec pri transformatorju, kjer že stoji lesena hiška. Tam se zavzemam za izgradnjo INFO table, ki bi jo kot turistična vas morali imeti. Gost, ki želi dalj časa preživeti v Banovcih, mora vedeti, kdo kje kaj ponuja. Na njej bodo ponudniki prenočišč, restavracije in gostilne ter turistične kmetije, rad pa bi še povabil vse kmetije, ki imajo Fünkešnica ≈ marec 2017 5


INTERVJU

glavno ali dopolnilno dejavnost in bi radi svoje izdelke prodajali kupcem direktno. Kmetije imajo lastno vino, bučno olje, dosti sadja in zelenjave, pridelujejo marmelade, sokove ali kaj podobnega. Tudi s tem prispevkom v Fünkenšnici, bi rad pozval vse zainteresirane, da se mi oglasijo, če si želijo promocije na tej tabli in istočasno tudi na novi spletni strani Turističnega društva, ki bo vzpostavljena letos. Kot vam je verjetno znano, se sam že dolgo ukvarjam s čebelarstvom in pred kratkim je k nam na sestanek prišel tudi novi vodja Term Banovec, g. Igor Magdič. Na podlagi informacij od gostov, je bil seznanjen, da so Banovci znani po čebelarstvu in da bodo tudi v Termah poskusili tematiko prilagoditi temu. Kaj je Komarumba – za tiste bralce, ki še je morda ne poznajo? Damjan Borko: Komarumba je prostor za druženje članov društva in ostalih (vaščanov, turistov) v prijetnem naravnem okolju ob Muri. Seveda nas čaka še kar nekaj dela, da jo bomo uredili tako, kot si želimo, a je že sedaj naš mali ponos. Je odlična točka za krajši postanek med sprehodom v umirjenem okolju, v kolikor pa bi kdo želel tam izpeljati kakšen dogodek, bomo člani društva seveda tudi z veseljem odprli vrata. Kakšni so načrti z Božično vasjo Banovci? Damjan Šalamun: Božična vas Banovci 2017 se že pripravlja, saj smo na to temo že imeli sestanek v Termah Banovci. Razvija se v smeri, da si bomo vsa tri večja društva, torej gasilsko, turistično in športno društvo dela in aktivnosti ter na koncu tudi prostovoljne prispevke razdelili. Sicer se vsako gospodinjstvo samo odloči, če in kako bo postavilo jaslice in številke kažejo, da se vsako leto število razstavljenih jaslic veča, le nekaj hiš še jih ne postavlja. Kako ocenjujete turizem v Občini Veržej? Damjan Borko: V osnovi ocenjujem turizem v občini na dokaj visoki ravni, je pa seveda še veliko možnosti za razvoj – predvsem v povezovanju ponudnikov. Damjan Šalamun: Mislim, da smo po zasedenosti prenočišč v Sloveniji na prebivalca v samem vrhu, zato smo tudi predlani na enem razpisu padli, ker so bili kriteriji tako smešno postavljeni. To dejstvo pove, da smo zelo gostoljubni in dokaj ugodni s cenami. Le ponudbe, kot jo vidimo v vseh ostalih turističnih krajih, nimamo. Imamo sladoled, restavracijo in picerijo, nimamo pa stojnice s turističnimi spominki, majicami, kapami, razglednicami, bučnim oljem, vinom, itd. Res, da imamo to v Termah in v Centru DUO, ampak v vasi Banovci še to pogrešam. Tu bi rad poudaril, da imamo na vasi idealno možnost, v leseni hišici, ki sicer služi samo za razstavo jaslic pozimi. 6 Fünkešnica ≈ marec 2017

Damjan Borko

Damjan Šalamun

Skozi leto bi lahko ta prostor koristil kateri izmed ponudnikov na stojnicah. Turizem sledi trendom v svetu. Če nisi nekako prepoznaven, če nimaš neke posebne atrakcije, ki bi privabljale goste, nisi prav naštudiral zadeve... V vasi nimamo niti zadosti tabel za trenutne ponudnike, ne da bi imeli neko prepoznavno atrakcijo. V Bukovnici imajo energijske točke in adrenalinski park, tu pa imamo vse pogoje, da naredimo še kaj boljšega. Trend v turizmu je kolesarstvo. Glede kolesarskih stez mislim, da bi morali bolj razmišljati. Vseeno občina dobi od turistične takse kar zajeten kup denarja, ki bi ga morala investirati nazaj v turistične namene oz. infrastrukturo. Ne vem, kdaj bo občina pripravljena popraviti cesto pred Termami Banovci, ki jo gostje in domačini največkrat gledajo in uporabljajo. Tudi kak ležeči policaj bi prišel prav, glede na to, kako tu nekateri divjajo. Kje lahko društvo pripomore k turistični ponudbi občine? Damjan Borko: Predvsem z organizacijo dogodkov, ki bodo zanimivi tudi za turiste. V lanskem letu smo izvedli kolesarski izlet na Cven in pohod na Murščak – na takšne dogodke so dobrodošli člani društva, občani ter obiskovalci in turisti. Seveda pa bomo aktivno sodelovali tudi pri drugih aktivnostih v kraju – tudi letos bomo pripravili prireditev ob postavitvi prvomajskega drevesa in izdelali jaslice v parku, načrtujemo tudi sodelovanje na Božični vasi v Banovcih in na razstavi jaslic v Rokodelskem centru DUO. Damjan Šalamun: V kolikor bomo v celoti izpolnili začrtano delo, bomo kar precej pripomogli k turistični ponudbi občine. Kaj pa dela Damjan, ko ni v službi, ko nima obveznosti v turističnem društvu? Damjan Borko: Grem na ribolov, ukvarjam se s papigami. Sicer se je število papig v zadnjem času kar precej zmanjšalo, ampak še vedno mi predstavljajo veliko veselje. Damjan Šalamun: Za sprostitev najraje grem ribarit, saj sem član ribiške družine Ljutomer. Preveč prostega časa pa posvetim računalniku in facebooku. Prostega časa imam več pozimi, skozi leto pa imam ogromno dela s čebelami in turisti na naši turistični kmetiji. Pogovarjal se je Ivan Kuhar


RAZPISI IN PROJEKTI

Na podlagi 9. člena Odloka o priznanjih in nagradah Občine Veržej (Ur. list RS, št. 11/2001) objavljam

RAZPIS za podelitev priznanj in nagrad Občine Veržej za leto 2017 I.

VI.

Občina Veržej podeljuje priznanja in nagrade zaslužnim občanom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom in skupinam, združenjem in drugim pravnim osebam.

Pobudniki oziroma predlagatelji za podelitev priznanj in nagrad Občine Veržej so lahko občani, politične stranke, podjetja, društva ter druge organizacije in skupnosti.

Priznanja in nagrade Občine Veržej so: - naziv častnega občana Občine Veržej, - priznanje z denarno nagrado, - plaketa Občine Veržej in - pisno priznanje Občine Veržej. II. Naziv častnega občana Občine Veržej lahko pridobijo občani občine Veržej, drugi državljani Republike Slovenije, kakor tudi državljani tujih držav, ki imajo posebne zasluge na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture in športa ter za izjemne dosežke, ki so pomembni za razvoj, ugled in uveljavljanje občine Veržej v državi ali na mednarodnem področju. III.

VII. Pobudniki svoje pobude naslovijo na Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej, do vključno petka, 5. maja 2017. Pobuda mora biti pisna in mora vsebovati: - naziv in ime pobudnika, - ime in priimek predlaganega prejemnika priznanja in osnovne osebne podatke, - obrazložitev pobude, - dokumente, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi. VIII.

Predloge za podelitev priznanj in nagrad Občine Veržej Priznanje z denarno nagrado se podeli občanom obči- bo obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, voline Veržej, ki dosežejo pomembnejše trajne uspehe na tve in imenovanja Občine Veržej, ki bo izdelala končni gospodarskem, kulturnem, športnem, vzgojno-izobra- predlog za vsa priznanja in nagrade in ga posredovala ževalnem in humanitarnem področju. za odločanje občinskemu svetu. IV.

IX. Plaketa Občine Veržej se podeli zaslužnim posameznikom, podjetjem, zavodom ter organizacijam in dru- Priznanja in nagrade bodo podeljene na slovesnosti ob štvom, ki dosežejo izredne uspehe na področjih, na ka- praznovanju občinskega praznika. terih delujejo, in s tem bistveno pripomorejo k ugledu občine. Številka: 030-1/2017-1 V. Datum: 6. 3. 2017 Pisno priznanje ima pomen osebnega priznanja in pohvale in se podeljuje posameznikom, družbam, zavodom, skupnostim, društvom, in drugim pravnim osebam za izkazano prizadevnost na različnih področjih delovanja.

Župan Občine Veržej Slavko Petovar, dipl. inž. agr. , l. r.

Fünkešnica ≈ marec 2017 7


RAZPISI IN PROJEKTI

24 ur eksperimentalnih in ustvarjalnih delavnic, vodenih raziskovalnih sprehodov, terenskih popisov vrst, predavanj, dokumentarnih filmov, razstav, … za vse generacije na edinstveni lokaciji ob reki Muri!

LITERARNI NATEČAJ

MURA – moja reka! Kratek opis teme Reka Mura je naša zadnja velika reka, vzdolž katere lahko opazujemo naravno delovanje vode, z meandri in mrtvicami, obsežnimi poplavnimi gozdovi ter značilno kmetijsko kulturno krajino mokrotnih travnikov, mozaičnih polj in vasi na robu poplavnih ravnic. Ti deli narave izstopajo v evropskem merilu in so dom številnih edinstvenih rastlinskih in živalskih vrst. Tudi ljudje ob Muri živijo z reko, njihovo sobivanje je bilo dolga stoletja samoumevno, kar se ne odraža le v ohranjeni naravi, ampak tudi v bogati kulturni dediščini. Bodite ustvarjalni, opišite in z besedami predstavite reko Muro, življenje in ljudi ob njej. Razpisni pogoji Pošljete lahko eno besedilo. Poslanih del ne vračamo. Besedilne vrste: prosti spis, pesem, črtica, esej, zgodba, pravljica, uganka ...

Zavod RS za varstvo narave, Občina Veržej, Slovenska nacionalna komisija za UNESCO in Interreg Danube Transnational Programme – copp MDD 9. -10. JUNIJA 2017 VABIMO V VERŽEJ, OB REKO MURO. Občina Veržej je k sodelovanju na občinskem nivoju ponovno pritegnila Krajevno organizacijo Rdečega križa Veržej, Zavod Marianum, Čebelarsko društvo Veržej, Osnovno šolo ter vrtec Veržej, Turistično društvo Veržej, Terme Banovci in Pomursko turistično zvezo. Na povabilo k sodelovanju se je odzvalo 39 društev in organizacij, tako ali drugače povezanih z varstvom narave in kulturne dediščine ter reko Muro, ki bodo sodelovali pri soustvarjanju pestrega programa. VABLJENI! Več informacij o dogodku na www.zrsvn.si

8 Fünkešnica ≈ marec 2017

Oddaja izdelkov Literarne prispevke opremite z naslednjimi podatki: • ime in priimek avtorja, • organizacija, • naslov (ulica, kraj, poštna številka), • e-naslov in telefonska številka. Prijava na literarni natečaj Literarna dela pošljite v wordovi datoteki na naslov zrsvn.oemb@zrsvn.si in literarni prispevek skupaj s Prijavnico v pisni obliki na naslov Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor, »za natečaj – »MURA – moja reka!«, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor, najkasneje do 15. maja 2017. Priložena naj bo tudi izjava, da avtorice in avtorji soglašajo, da lahko organizator natečaja uporabi delo in omenjene podatke v namene natečaja (predstavitev, publikacija, objave ...). Ocenjevanje izdelkov Literarne prispevke bo ocenjevala tričlanska strokovna komisija. Najboljše izdelke bomo nagradili s praktičnimi nagradami! Podelitev nagrad bo potekala 9. junija 2017 v Veržeju, na prireditvi dogodka »24ur z reko Muro«.


KULTURNI UTRIP

PRAZNIK KULTURE OB ODPRTJU SLIKARSKE RAZSTAVE

O

bčina Veržej je v Puščenjakovi dvorani Centra DUO slovesno obeležila slovenski kulturni praznik. Dvorana je bila premajhna za vse, ki so se zbrali ob odprtju slikarske razstave Marije Zver, rojene Škrlec. Njej in Občini Veržej je bila v veliko čast, saj je bila to njena prva samostojna slikarska razstava. V nagovoru je župan Slavko Petovar izpostavil pomen kulture in njeno 120-letno usidranost v Občini Veržej, za zaključek pa je tudi sam ponosno zrecitiral Prešernovo Vrbo. Obiskovalce je pozdravil tudi direktor Zavoda Marianum Veržej, ki je bil tokratni gostitelj obhajanja praznika in razstave, in v slikah Marije Zver nakazal vso ljubezen, ki jo je na platna prenesla iz narave, odnosov in občutkov. V kulturnem programu, ki ga je zasnoval in s pomočjo Melani Korošec vodil Ivan Kuhar na gugalniku dr. Franca Kovačiča, so nastopili Moška vokalna skupina KD Slavko Osterc Veržej, Vokalna skupina Spominčiče KD Turnišče in Prijateljski trio iz Renkovec. Slikarkino delo je predstavil Oskar Sovinc, mentor likovnih kolonij Zveze Društev upokojencev Slovenije. Seveda je največji aplavz požela Marija Zver, ki se je s kleno besedo predvsem zahvalila vsem obiskovalcem in vsem, ki so omogočili njeno prvo samostojno razstavo v rojstni občini. Marija se je namreč rodila v Banovcih. Za ta dogodek pa ima zasluge Marijina dolgoletna prijateljica Ema Tibaut. Slikarsko razstavo v Puščenjakovi dvorani Centra DUO je smiselno dopolnila razstava ročnih del vezenja Dragice Uršič iz Maribora. Razstavo sta uradno odprla veržejski župan Slavko Petovar in županja Občine Turnišče Vesna Jerala Zver. Kulturni večer se je sklenil z dolgim ogledom razstave med sproščenim klepetom in čestitkami ter gostoljubno pogostitvijo za vse obiskovalce v trgovini Centra DUO. Marko Suhoveršnik

SPOMIN OB OBELEŽJU DR. FRANCA KOVAČIČA

L

etos mineva 150 let rojstva dr. Franca Kovačiča, ki je tako močno zaznamoval našo zgodovino. V počastitev jubileja so predstavniki Občine Veržej in Zavoda Marianum položili cvetje in prižgali sveče ob njegovem spomeniku. S ponosom ohranjamo spomin nanj in na njegova velika dejanja.

Fünkešnica ≈ marec 2017 9


UTRIP OSNOVNE ŠOLE

Vrtec

TRIJE UMETNIKI NA OBISKU V VRTCU

Foto arhiv Vrtec Veržej

K

ot že lani, ko so otroci naše skupine bili še malčki, smo letos ponovno, tokrat v srednjo skupino, povabili Dominikovega dedka Joška, da bi nam zopet prikazal postopek pletenja košar iz šibja. S sabo je prinesel prav za ta namen izbrane in pripravljene vrbove šibe ter potrebno orodje. Z razliko od lanskega leta, so otroci pokazali veliko večje zanimanje. Tudi dedek jih je motiviral k opazovanju in sodelovanju. Nekateri dečki so se celo lotili dela in preizkusili orodje. Vsi skupaj pa smo se čudili končnemu izdelku, ki je tako lično nastajal pod spretnimi prsti. Dedku smo zelo hvaležni za čas in pripravljenost predajanja umetnosti domače obrti našim nadebudnežem. V naši skupini zelo radi pojemo in poslušamo glasbo. Otroci se navdušujejo nad različnimi instrumenti. Enega, ne tako običajnega, smo želeli pobliže spoznati. Tokrat smo povabili violončelista Jožefa, učenca 6. letnika Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer. Najprej nam je svoje violončelo podrobno predstavil. Ob tem nas je spomnil na nekatere živali, kajti deli čela se imenujejo: polž, kobilica, na loku se nahaja še žaba. Glavni del loka je iz žime, ki jo je prispeval konj. Otroci so mu z zanimanjem sledili in ob koncu navdušeno našteli vsa zastopana imena živali. Prisluhnili smo prijetnim melodijam, ki jih je izvabil iz te »velike violine«, kot je čelo poimenovala ena od deklic, in uživali ob ubrano zaigrani Mozartovi skladbi. Najbolj pa smo se ogreli ob prepevanju poznanih otroških pesmic, ki jih je Jožef spretno improviziral na violončelu. Upamo in veselimo se še kakšnega muzikanta. V mesecu kulture smo načrtovali obisk slikarja. Ob številčnejši zasedbi skupine, nam je to uspelo v marcu. Povabili smo slikarja Jožefa Osterca iz Veržeja, Galovega dedka, ki je s svojo vedrino hitro pritegnil pozornost otrok. Najprej smo ugotovili, da ima posebno paleto za barve, da riše s pomočjo stojala. Pokazal nam je, kako se pravilno drži in uporablja čopič, kako si pripravi barve. Številni otroci so z zanimanjem opazovali, kaj nastaja na leseni risalni plošči, medtem ko so nekateri na risalnih listih ustvarjali svoje umetnine. Presenečeni smo bili, da je slikarju v tako kratkem času uspelo dokončati izdelek. In pred našimi očmi je zaživela čudovita slika z motivom iz narave, Strašilo na žitnem polju. Otroci so z veseljem zapeli našemu slikarju, on pa je z njimi celo zaplesal. Torej ni samo odličen slikar, temveč se tudi zelo dobro razume z otroki. En velik HVALA namenjamo Galovemu dedku Jožefu in ga še pričakujemo pri nas. Marjeta Ivančič, vzgojiteljica

DRAMATIZACIJA MOJCA POKRAJCULJA

tarejša skupina otrok našega vrtca se je ostalim otrokom v vrtcu in vzgojiteljicam predstavila z dramatizacijo zgodbe Mojca Pokrajculja. Pri vajah so bili vključeni vsi otroci in vsak je lahko sam izbral svojo vlogo v igri. Zelo radi so sodelovali in vsak dan že nestrpno čakali, kdaj bodo lahko igrali igrico. Naučili smo se tudi pet pesmic, ki smo jih zapeli, ko so prihajale prezeble živali proti piskrčku, v katerem je živela Mojca Pokrajculja. Otroke je bilo pred publiko malce strah, ampak so vseeno lepo zaigrali svoje vloge in uživali ob velikem aplavzu. Vsak otrok je imel pri izvedbi igrice pomembno vlogo, kot igralec, pevec, pripovedovalec zgodbe. Bili smo pohvaljeni s strani drugih vzgojiteljic in verjetno bomo igrico predstavili še prvemu razredu OŠ ali staršem otrok starejše skupine. Vzgojiteljici Mateja Majerič in Ingrid Grantaša 8 Fünkešnica ≈ marec 2017

Foto arhiv Vrtec Veržej

S


UTRIP OSNOVNE ŠOLE

NASTOP OTROK VRTCA VERŽEJ

Vzgojiteljica Alenka Belec

Foto arhiv Vrtec Veržej

O

troci so na povabilo Društva kmetic Križevci-Veržej nastopili na njihovem rednem občnem zboru, v gostišču Zorko v Borecih, na dan žena, v sredo, 8. 3. 2017. Otroci so se predstavili s folklorno točko, zaplesali ob spremljavi harmonike, na katero je igral Ambrož Prašiček, zapeli nekaj pesmic, na koncu pa še rajali z udeleženkami občnega zbora. Zbrane so otroke na koncu bogato obdarile z sladkimi dobrotami in spominčki, ki so jih izdelale same, za kar se jim tudi iskreno zahvaljujemo.

Šola

OBMOČNO SREČANJE GLEDALIŠKIH SKUPIN

Srečanja so se udeležili tudi učenci lutkovnega krožka OŠ Veržej, pod mentorstvom učiteljice Cvetke Puhar. Spremljali so nas mali glasbeniki z orffovimi instrumenti pod mentorstvom Ksenije Seršen. Predstavili smo se z lutkovno igrico Vse si delimo. Z lutkami in na instrumentih so sodelovali vsi učenci prvega razreda. Strokovna spremljevalka srečanja je bila gospa Katarina Klančnik Kocutar.

V

Domu kulture Ljutomer je v četrtek, 16. 3. 2017, potekalo območno srečanje otroških gledaliških skupin. Predstavile so se štiri otroške gledališke skupine iz Območne izpostave Ljutomer in ena iz OI Lendave. Učenci, ki so v tem šolskem letu obiskovali gledališki krožek, so se predstavili z igro Pomlad ima skrbi. S pripravo igre smo imeli veliko dela, saj se je bilo potrebno naučiti veliko besedila in pripraviti sceno ter kostume. V predstavi so sodelovali: Eva Klement, Brina Mernik, Elena Šonaja, Ana Zver, Lara Kavaš, Katarina Prašiček, Jan Švab in Sebastjan Golob. Učenci so z dobro predstavo prikazali svoje sposobnosti vživljanja v vloge in nastopanja na gledališkem odru. Srečanje je spremljala in ocenjevala tudi strokovna ocenjevalka gospa Aleksandra Blagojevič iz Maribora.

Cvetka Puhar, mentorica

Foto Ksenija Seršen

Cvetka Puhar, mentorica

Foto Sašo Hladen

ŽE BLIŽAJO SE PRAZNIKI

HURA ZA LUTKE

V

Odrancih je bilo v torek, 21. marca 2017, območno srečanje lutkovnih skupin Hura za lutke, na katerem so se predstavile lutkovne skupine območnih izpostav Lendave in Ljutomera.

V

mesecu decembru, ob pričetku prazničnega časa, so otroci razredne stopnje s pesmicami, deklamacijami, dramatizacijami, plesi in zaigranimi skladbami svojim najbližjim in drugim obiskovalcem polepšali četrtek, 22. 12. 2016. Takrat so ponesli misli k božično novoletnim praznikom, ki so bili pred vrati. Ob koncu prireditve so še skupaj zapeli pesem o dobrem možu, dedku Mrazu, ki vsako leto obišče in obdari tudi vse učence naše šole. Prireditev se je zaključila ob prijetnem klepetu z obiskovalci in s sladkanjem s slaščicami, ki so jih pripravile pridne roke naših kuharic. Klavdija Krajnc, OŠ Veržej

Fünkešnica ≈ marec 2017 9


UTRIP OSNOVNE ŠOLE

PRAZNOVANJE KULTURNEGA PRAZNIKA

Zalika Horvat

Foto Anastazij Rudolf

O

smi februar je slovenski kulturni praznik – v spomin na leta 1849 umrlega pesnika, doktorja Franceta Prešerna, ga imenujemo tudi Prešernov dan. Na predvečer državnega praznika potekajo širom naše domovine številne kulturne prireditve in dogodki. Tudi na Osnovni šoli Veržej posvečamo temu prazniku vso pozornost. V ta namen smo v torek, 7. februarja, v goste povabili učence Osnovne šole Velika Nedelja, ki so se nam predstavili s spevoigro Kresniček, Radovana Gobca. Svoj nastop so pričeli z državno himno in pozdravnim nagovorom, nadaljevali pa s čudovitim glasbenim nastopom. Tako se je na odru predstavilo kar štirideset učenk in učencev, ki so jih pripravljale štiri mentorice. Ob glasbenih in plesnih točkah smo obiskovalci v dvorani lahko uživali še v živi klavirski spremljavi, barviti kostumografiji in domiselni sceni. Nikakor pa nismo prezrli vzgojne poante, da sta skromnost in prijateljstvo močnejša od ošabnosti in nadutosti. Mladi pevci in pevke so dokazali, da so polni zagona in energije. V zahvalo smo jim podarili prekrasno grafiko učenca naše šole.

Dom

ZIMSKI LITERARNI NATEČAJ

T

udi letošnje leto smo v Vzgojnem domu pred kulturnim praznikom organizirali literarni natečaj. Tokratna tema je bila ljubezen. Z lepimi prispevki je sodelovalo kar osemnajst otrok, med katerim smo jih izbrali osem, ki smo jih nagradili z ogledom kino predstave. Med nagrajenci so bili Lukaš Sendrej, Edi Traven, David Bajd, Nikola Rodič, Zala Gostenčnik, Aneja Horvat, Laura Gros in Leon Lužnik. Ljubezen se zgodi, ko imaš nekoga rad. Tistega tudi spoštuješ, ga ceniš, se pogovarjaš z njim in se veliko družita, ga sprejmeš takšnega kot je. Z vsem dobrim in tudi slabim. Ko pogledamo nekoga, ki nam je všeč, začutimo neko energijo. Jaz ponavadi otrpnem in postanem nemiren. Enkrat sem se tudi jaz zaljubil, ko sem bil v Ukrajini. Ko sem od tam odhajal, sem bil žalosten. V slovo mi je punca, moja simpatija, dala pismo in mi napisala, da me ima zelo rada in da je to najina skrivnost. Še zdaj hranim to pismo in vedno ga bom čuval. Andry H.

Ljubezen je to, da ti je nekdo všeč zaradi tega, ker ti je lep in ker so ti všeč njegove lastnosti. Ponavadi se pokaže tako, da se v nekoga zaljubimo in želimo biti z njim za zmeraj. Včasih smo tako zaljubljeni, da se počutimo, kot da bi bili 12 Fünkešnica ≈ marec 2017

v oblakih ali kot da na nas vedno sije sonce. Začne se tako, da srečaš tisto osebo, ki ti je všeč. Jaz najprej opazim, da ima punca prijazen nasmeh. Zelo pomembno mi je tudi, da je prijazna. Vedno rajši se družim z njo. Tudi ona z mano. Postaneva prijatelja in skupaj počneva stvari, ki so nama všeč. Alex H. Zbrala Klavdija Poldauf


UTRIP OSNOVNE ŠOLE

DECEMBRSKE DELAVNICE ZA STARŠE IN CSD

K

ot je že tradicionalno, samo tudi letos v predprazničnem decembrskem času k nam na delavnice povabili starše/skrbnike naših otrok ter delavce CSD, ki skrbijo za njihove družine, da bi se družili v bolj sproščenem vzdušju, skupaj nekaj ustvarjali ter preživeli čas ob klepetu, druženju, sladkanju in pričakovanju prihajajočih praznikov.

BOŽIČNO – NOVOLETNA PRIREDITEV

V

sakoletna novoletna prireditev je vedno nekaj posebnega. Prinese čarobnost, dobro voljo, radost in veselje – predvsem na otroške obraze, odrasle pa vedno znova presenetijo otroci, ki pripravijo program. Skupaj z gosti smo 21. decembra 2016 lahko uživali na božično-novoletni prireditvi. Otroci so nam pripravili čudovit kulturno-zabavni program. Vodja doma je prebrala pohvale za posebne dosežke otrok, podelili smo sladke nagrade za ustvarjalce literarnega natečaja in objavili nagrajence, ki so šli v kino. Na veliko veselje otrok, pa nas je obiskal tudi dedek Mraz, ki jim je prinesel težko pričakovana darila in veliko veselje z njimi. Prireditev smo zaključili z novoletno zabavo in plesom.

ZIMSKI DNEVI V STANOVANJSKI SKUPINI antje v stanovanjski skupini Krapje si dneve in dolge večere krajšamo na različne načine: izdelujemo voščilnice, okraske, igramo namizni nogomet, klepetamo, kuhamo, pospravljamo, sestavljamo lego kocke, pa še kaj bi se našlo … Čeprav je vreme mrzlo, radi hodimo tudi v naravo. Po navadi gremo na sprehod. Enkrat smo se podali na zaledenel potok. Kljub temu, da je bilo zelo mrzlo, smo na sprehodu vseeno uživali. Fantje iz stanovanjske skupine Krapje

Vse foto arhiv Doma

F

Fünkešnica ≈ marec 2017 13


UTRIP ŽUPNIJE IN MARIJANIŠČA

PREGLED DOGODKOV V NAŠI ŽUPNIJI Ogled jaslic Tudi letos so se Frančiškovi otroci, ministranti in koledniki podali na ogled jaslic. V mrzlem sobotnem jutru, 14. januarja, so se podali na pot proti Koroški. Najprej so si ogledali jaslice na Muti, nato pa so se podali proti Dravogradu, kjer so bile posebne jaslice v obliki srca, ki so jih naredili prvoobhajanci skupaj s svojimi starši. Pot jih je nato vodila v Slovenj Gradec in v Ravne na Koroškem. Med potjo so občudovali tudi čudovito zimsko pokrajino, ki sta jo ustvarila mraz in novozapadli sneg.

VRV in ugotavljali, zakaj vse jo uporabljamo. Z njo lahko potegnemo vodo iz vodnjaka, v hribih nas varuje v navezi, jo uporabljamo za šport, čoln privežemo na obrežje... Povezanost koncev vrvi simbolizira: RAZUMEVANJE, MOČ, LJUBEZEN, SKUPNOST… Z vrvicami smo se navezali med seboj in ustvarili navezo med nami in Jezusom. Razmišljali smo tudi o naših družinah, izdelali gnezda, hišice… nato pa razmišljali o sveti družini in ugotavljali, za kaj vse se je potrebno potruditi, da bo tudi v naših družinah tako lepo kot v sveti družini. Ni pa manjkalo tudi veselja na snegu. V nedeljo so se nam pridružili tudi starši in tako smo skupaj s sveto mašo, ki so jo oblikovali prvoobhajanci z animatorji, zaključili lep, vesel in bogat vikend. Seja ŽPS in Gospodarskega sveta Po večerni sveti maši 16. februarja so se na svoji redni seji zbrali člani ŽPS in gospodarskega sveta. Skupaj z g. župnikom so pregledali dogodke v adventno-božičnem času, ter se pogovorili o poteku dogajanj v postnem času in pripravah na sprejem zakramenta svete birme in prvega svetega obhajila.

Praznični oratorij ob prazniku sv. Janeza Boska Ob prazniku sv. Janeza Boska so g. župnik in sestra Zalika s Frančiškovimi otroki 29. januarja pripravili oratorijski popoldan, katerega namen je bil spoznati delo in življenje salezijanskega zavetnika. Veroučenci iz naše župnije so skozi katehezo, s pesmimi in družabnimi igrami preživeli prijetno popoldne. V nedeljo so drugo mašo oblikovali v ta namen. Z različnimi uvodi, petjem ter glasbo in zaigranim odlomkom iz njegove otroštva so se spomnili nanj in mu izrekli svojo zahvalo.

14 ˝Fünkešnica ≈ marec 2017

Vse foto arhiv župnije

Duhovne vaje za prvoobhajance Od 10. do 12. 2. 2017 se je sedem prvoobhajancev skupaj s tremi animatorji: Nastjo Borko, Romino Erjavec in Valentino Osterc, g. župnikom in s. Zaliko pripravljalo na prejem prvega svetega obhajila, na duhovnih vajah, v Dominikovem domu na Pohorju. Tema duhovnih vaj je bila: MOJA PRIPADNOST SKUPNOSTI. Za uvod smo razmišljali: MI SMO – KDO SMO? Za simbol smo si izbrali

Duhovne vaje za birmance V petek popoldne 19. marca smo se z birmanci odpravili v Dominikov dom na Pohorje. Prvi večer smo si ogledali film in dan zaključili z večerno molitvijo. V soboto dopoldne smo se v skupinah pogovarjali o različnih temah: problemi mladih, družina ... Popoldne smo izkoristili za daljši sprehod do razglednega stolpa. Po sprehodu smo se srečali z animatorko Majo, ki nam je predstavila svojo življenjsko zgodbo in nas navdušila za animatorstvo. Nato smo imeli spokorno bogoslužje, spoved in sveto mašo. Zvečer so animatorke pripravile veseli večer. V nedeljo dopoldne smo po skupinah razmišljali o sveti maši. Po kosilu so nas že pričakovali starši birmancev, s katerimi smo skupaj obhajali nedeljsko sveto mašo. Polni lepih vtisov smo se vrnili v dolino (Veržej).


UTRIP ŽUPNIJE IN MARIJANIŠČA

D

r. Franc Kovačič, veliki teolog, filozof in zgodovinar, se je rodil pred 150 leti v Veržeju. Zavod Marianum Veržej, Občina Veržej, Splošna knjižnica Ljutomer in Pokrajinski arhiv Maribor smo združili moči in ob jubileju, 9. marca, pripravili bogat duhovno-kulturni večer njemu v čast. Slavje se je začelo v župnijski cerkvi, kjer je murskosoboški škof ordinarij dr. Peter Šumpf ob somaševanju salezijancev, zbranih na duhovnih vajah, daroval daritev svete maše za dobrotnike Marijanišča. V homiliji je izpostavil veličino prleških mož, med njimi tudi Franca Kovačič, ki so odločno krojili duhovno, kulturno in politično zgodovino tega dela Slovenije. Prav po njihovi zaslugi danes govorimo in molimo slovensko.

Kulturni program se je nadaljeval v Kovačičevi dvorani Zavoda Marianum, danes odličnega naslednika Kovačičevega Marijanišča. Prvi govornik, g. Anton Ratiznojnik iz Splošne knjižnice Ljutomer, je bogato opisal Kovačičevo znanstveno in diplomatsko delo, kar lahko danes občudujemo v delovanju zgodovinskih ustanov v Mariboru in v narodni državotvornosti Prlekije in Prekmurja. A njegova najpomembnejša odličnost je po Ratiznojnikovem mnenju človeška in duhovna veličina. Nekdanji vrhovni predstojnik salezijanske družbe in 9. don Boskov naslednik, Pascual Chávez, se je pridružil čestitkam in občudovanju velikega moža, ki je bil tudi zaslužen za prihod salezijancev v ta del tedanje Evrope. V svojem govoru se je sprehodil po generacijah mladih od druge svetovne vojne pa do danes. Z njemu lastnim čutom pravega don Boskovega salezijanca ni obupal nad današnjimi mladimi, temveč je izpostavil nove vzgojne izzive in pristope, da današnji mladi ne bodo le gledalci, temveč ustvarjalci novega sveta, ki bo njihov. Polna Kovačičeva dvorana je ob glasbenih točkah učenk Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer prijetno okušala kulturne slaščice, ki sta jim prijetni začetek in zaključek dodala direktor Marianuma, Peter Pučnik in župan Občine Veržej, Slavko Petovar. Visoki gostje, salezijanci in domačini so se še dolgo zadržali na hodnikih Marijanišča ob kramljanju in ogledu Kovačičevih izvirnih dokumentov in predmetov, ki jih je ob tej priložnosti razstavil Pokrajinski arhiv Maribor.

MINISTRANTSKO VRVENJE

M

ed šolskimi počitnicami je Marijanišče tradicionalno pripravilo duhovne vaje za ministrante in ministrantke. Dnevi in noči med 19. in 21. februarjem so bili pod vodstvom Petra Pučnika in mlade ekipe animatorjev polni vrvenja mladosti. Majhni in veliki, fantje in punce, so se ob risanki Ratatuj kar poistovetili, saj so bili hitri, drzni, ravno prav nagajivi, inovativni, skoraj vsi zgovorni in vedno nasmejani. Odkrivali so svoje talente, odnose med prijatelji in se tesneje povezali z Jezusom v zakramentih spovedi in evharistije. Poleg resnega dela v skupinah in pripravah na sveto mašo, so se krepko razgibali na igriščih v okolici Marijanišča ter v lončarski delavnici Centra DUO Veržej.

LEPO JE RES NA DEŽELI

Ž

e v drugo so se v Veržeju od 3. do 5. februarja zbrali pari in družine, ki živijo od kmečkega dela, da se nekoliko oddahnejo, se pomenijo o tem in onem, kar ni ravno vsakdanje opravilo, ter da se duhovno okrepijo. Voditelj Peter Pučnik jih je s preprosto besedo potrdil v njihovi veri, zasidrani v življenju. Mirko Rakovnik je v svojem osrednjem predavanju z naslovom Na oltarju stvarstva povezal Sveto pismo s kmečkim delom, ki je danes premalo cenjeno, a Božje resnice ostajajo večne. Poleg razvedrila v Banovcih so si ogledali še veržejski kmetiji Topolovec in Rozmarič ter čebelarstvo Tigeli. Družabno-duhovni vikend Lepo je res na deželi je seveda minil prehitro, a letni cikel bo poskrbel, da se ob letu osorej zopet srečajo v še večjem številu.

Vse foto arhiv Zavoda Marianum

SLOVESNO OB 150-LETNICI ROJSTVA DR. FRANCA KOVAČIČA

Fünkešnica ≈ marec 2017 15


UTRIP ŽUPNIJE IN MARIJANIŠČA

VEČ KOT USPEŠNO DRUŽENJE MALIH PEVCEV IN PEVK

V

eliko upanje in tiho načrtovanje se je uresničilo: na povabilo Petra Pučnika, avtorja otroških in mladinskih duhovnih pesmi se je odzvalo veliko otroških cerkvenih zborov in posameznih pevcev na srečanju od 20. do 22. januarja. Ko so si po prihodu uredili ležišča, se je začela prva pevska vaja, saj jih je čakal naporen konec tedna s snemanjem nove zgoščenke. Animatorji so pod vodstvom Suzane Puhar obvladali veliko množico malih pevcev in jim pripravili zabave polne odmore in vesel večer. Ker so pevci zavzeto vadili do skorajšnje izčrpanosti, se je več kot prilegel sobotni sprehod do mlina na Muri in prostoročno ustvarjanje v lončarski delavnici Rokodelskega centra DUO Veržej. In prišlo je sobotno popoldne, ko se je na vratih pojavil dolgo napovedovani gospod daljših las. Dominik Krt iz Stranj je brez pompa ozvočil Kovačičevo dvorano in iz nje naredil snemalni studio. Začelo se je zares. Otroci so pokazali, kaj vse so se naučili in skoraj brez napak (in šumenja, premikanja in zehanja) zapeli osem pesmi, da so jih instrumentalisti komaj dohajali v ustvarjalni vnemi. Kot se za Gospodov dan spodobi, se je Kovačičeva dvorana spremenila v nekdanjo kapelo Salezijanskega zavoda,

kjer so otroci tokrat sodelovali pri sveti maši in pred še zahtevnejšo publiko: pred svojimi starši. Tako polne Kovačičeve dvorane že dolgo ni bilo, zagotovo pa bo spet ob letu osorej, ko se bo odvil nov pevski konec tedna in s tem snemanje drugega dela nastajajoče zgoščenke. Bogu v čast in v zahvalo vsem otrokom in njihovim staršem se je sveta maša končala s skupnim kosilom. Obednica Zavoda Marianum se je raztegnila po hodnikih vse do Kovačičeve dvorane, a nasmejani obrazi otrok in staršev so največje plačilo za ves trud in težave, ki jih tudi ni manjkalo, a smo jih s skupnimi močmi več kot premagali. Marko Suhoveršnik, SDB

Spomini veržejskega župnika Jožeta Pušnika

S

alezijanska založba Salve je izdala spomine salezijanskega duhovnika Jožeta Pušnika, ki je bil med drugim tudi župnik v Veržeju in je tu leta 1988 umrl. V knjigi z naslovom Okna z železnimi križi opisuje svoja povojna leta, ki jih je po krivici preživel v zaporih. Sam je zapisal, da »spomine pišejo navadno veliki ljudje: državniki, politiki, pisatelji, umetniki. Mali ljudje, med katerimi sem tudi jaz, svojih spominov navadno ne zapuščajo. Zakaj sem se torej v zadnjih dneh svojega življenja spustil v to, da opišem, kar je že vse nekje daleč, kar sem doživljal v letih 1949–1953 v zaporih in delovnem taborišču? Pred mano je le še malo dni življenja. V letih, kot sem sedaj jaz, moram resno računati, da ni daleč dan, ‘ko me pokliče Gospod – pravični sodnik …’ Mladi rod mojih sorodnikov in znancev se bo tedaj še bolj kot kdaj prej vpraševal, kaj je zakrivil njihov stric, kakšen ‘hudodelec’ je bil, da se je moral kar štiri leta pokoriti v zaporu. Tudi mladi sobratje salezijanci si morda postavijo in si bodo morda še bolj postavljali 16 Fünkešnica ≈ marec 2017

vprašanje, kako to, da so bili nekateri njihovi starejši sobratje kar dolga leta v zaporih in da je zanje nekako veljalo: ‘Med hudodelce je bil prištet.’ Ti spomini naj bi to vsaj malo pojasnili. Sedaj so se časi že tako odmaknili od tistih težkih povojnih let, razmere so se že tako spremenile, da si mladi rod skoraj ne more predstavljati, kaj vse se je dogajalo med vojno od leta 1941 do 1945 in prav tako tudi še po njej.« Jože Pušnik je svoje spomine na zapor, ki pa ga ni prav nič zamoril, napisal prav v Veržeju, malo pred smrtjo.


NAŠA DEDIŠČINA

FILMSKI VEČER ZA REKO MURO

V

petek, 3. marca 2017, smo v Veržeju, v sklopu filmske turneje, ki poteka po pomurskih občinah, prisluhnili predavanju in si ogledali dokumentarni film. Svetovna organizacija za naravo (WWF), Zveza društev Moja Mura in Društvo za preučevanje rib Slovenije so v Domu kulture Veržej izvedli filmski večer za reko Muro. Ta poteka v okviru kampanje Rešimo Muro – NE HE HrastjeMota. Po uvodnem nagovoru gosta Franca Kosija so obiskovalci prisluhnili predavanju Andreje Slameršek, koordinatorice kampanje in predsednice Društva za preučevanje rib Slovenije. Zatem so si pogledali dokumentarni film Upor na Donavi režiserja Roberta Eppleja, ki nazorno kaže zahtevnost boja proti gradnji hidroelektrarn. Dogodka so se udeležili tudi prebivalci sosednjih občin. Domačin Franc Kosi, ki je z ženo uredil učno pot ob mrtvici, kjer vsako leto gostita veliko šolarjev in drugih navdušencev nad naravo, je povedal, kako ga je osvojil svet ob reki Muri: »Čisto naključno se je zgodilo, da me je ded peljal v lesenem čolnu po strugi. Star sem bil tri leta. V vodi je bil pilot, ki sva ga oplazila, dvignil sem noge in seveda padel v vodo. Že ded je bil veliko v naravi ob Muri, poznal je vse živali (ptice, ribe). Narava na tem območju Mure je še nedotaknjena. Elektrika je monopol, Dravskim elektrarnam pa je samo pomembno, da pridobijo čim več elektrike, ker to pomeni več dobička. Kaj se potem zgodi z lokalnim okoljem, je za njih »deveta briga«. Ne zavedamo se, kako hitro narava propada. Tak primer je Formin, kjer je prav tako hidroelektrarna. Tam podtalnica pod jezom povzroča sušo, nad jezom pa poplavlja hiše in kleti.« Reka Mura je še zadnja velika prosto tekoča nižinska reka v Sloveniji, ki ni pregrajena s hidroenergetskimi jezovi ter skupaj z Dravo in Donavo tvori rečno žilo, dolgo več kot 1000 kilometrov. Grozi ji uničenje s hidroenergetskimi jezovi. Trenutno poteka postopek celovite presoje vplivov na okolje za HE Hrastje-Mota. V okviru tega postopka je bilo izdelano okoljsko poročilo, katerega ugotovitev je, da bi poseg imel bistven vpliv (ocena D), kar pomeni, da ima poseg škodljive vplive na naravo, ki jih ni možno omiliti in je zato nesprejemljiv. »Okoljsko poročilo je, čeprav ima oceno D, še vedno pomanjkljivo in po našem mnenju v določenih delih neustrezno presojano oz. ocenjeno. Pripombe na okoljsko poročilo imamo zlasti v delih o vplivu na podzemne vode (pitna voda), kmetijstvo, gozdarstvo in naravo. Vpliv posega pa ocenjujemo z oceno E – uničujoči vpliv, saj vplivov HE na rečni ekosistem ni mogoče izravnati. Gre za nepovratno uničenje reke in ekosistemskih storitev, ki jih rečni ekosistem zagotavlja zlasti lokalnemu prebivalstvu,« je na filmskem večeru povedala Andreja Slameršek. Ekosistemske storitve so storitve, ki nam jih zagotavljajo ekosistemi in so pogoj za obstoj in preživetje človeka na našem planetu. Njihova ohranitev je ključna za prihodnji

gospodarski in družbeni razvoj. Ekosistemske storitve nam daje narava, npr. pitno vodo, čisti zrak, rodovitna tla, les, opraševanje rastlin itn. Ohranjeni ekosistemi z visoko stopnjo biotske raznovrstnosti so naložba v našo prihodnost, saj je to tudi najbolj učinkovita zaščita pred naravnimi katastrofami in najbolj učinkovita prilagoditev na podnebne spremembe, ki se že dogajajo. Reka Mura ima izjemen potencial za revitalizacijo reke in s tem izboljšanje ekosistemskih storitev, kar bi tudi pomenilo rešitev okoljskih težav, ki trenutno pestijo Pomurje, zlasti zaradi človeških napak iz preteklosti. Gradnja hidroelektrarn na reki Muri bi za regijo pomenila zadnji udarec. Po koncu filmske projekcije in debate so udeleženci podpisali peticijo za ohranitev reke Mure in poskusili lokalne izdelke. Na voljo so jim bili medica in medeni liker s cvetnim prahom Čebelarstva Šalamun iz Banovcev ter dobrote pekarne Krapec iz Veržeja, postrežene v košaricah iz ličja, ki so jih naredili v društvu Pomelaj iz Male Polane. Vir: spletna stran http://www.amazon-of-europe.com Fotografije: Miloš Bavec

Fünkešnica ≈ marec 2017 17


NAŠA DEDIŠČINA

DOGAJANJE V ROKODELSKEM CENTRU DUO VERŽEJ Prihodnost lončarstva

Preko programa aktivne politike zaposlovanja, ki ga izvaja Zavod RS za zaposlovanje, je Zavod Marianum Veržej v Rokodelskem centru DUO izvedel programa izobraževanja za Nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) Lončar. Osnovna znanja, ki jih NPK zahteva so pridobili, pridobljene spretnosti pa bodo morali trenirati še po izobraževanju, da se bodo prekalili v sodobne umetnike. S takšnimi aktivnostmi se ohranjajo rokodelski poklici, nenazadnje pa številni vidijo tudi realno možnost za razvoj lastne podjetniške poti.

Od jaslic, mimo slikarji, do pirhov

9. Razstavo slovenskih jaslic, otroških jaslic in jaslic Marije Bizjak je po svečnici zamenjala 1. Samostojna razstava slikarke Marije Zver, roj. Škrlec, ki jo je dodatno obogatila Dragica Uršič s prti, izdelanimi v tehniki rišelje. S pomladjo pa Puščenjakovo dvorano krasi 9. Razstava pirhov slovenskih pokrajin in križevega pota, ki bo na ogled vse do 2. 5. 2017. Vabljeni v naše prostore!

Z A V O D

18 Fünkešnica ≈ marec 2017

M A R I A N U M

V E R Ž E J


DRUŠTVENI UTRIP

ČLANI PGD IN ŠD BUNČANI ZAČRTALI SMERNICE ZA LETOŠNJE LETO

OBČNI ZBOR PGD VERŽEJ

V

soboto, 28. 1. je PGD Veržej opravilo redni letni občni zbor. Občnega zbora se je udeležilo veliko število gasilcev in gostov, med njimi predstavnik GZ Ljutomer, župan Občine Veržej, predstavniki PGD Banovci in Bunčani, ter pobratenih PGD Slovenj Gradec in Vodice. Člani PGD Klenovnik iz republike Hrvaške so svojo odsotnost opravičili. Občnega zbora so se udeležili tudi predstavniki raznih društev in organizacij iz Veržeja ter domači župnik. V poročilih je bilo predstavljeno delo preteklega leta na vseh področjih delovanja društva, iz katerih je bilo razvidno, da društvo dela dobro, kar je bilo pozneje potrjeno tudi s strani vseh, ki so sodelovali v razpravi. Posebej pozorno so vsi prisotni prisluhnili predstavitvenemu planu obnove gasilskega doma. Predsednik je natančno opisal do sedaj opravljeno delo v zvezi z obnovo, med drugim je povedal, da je društvo v preteklem letu pridobilo vso potrebno dokumentacijo in soglasja za pridobitev gradbenega dovoljenja. Nato je bilo predstavljeno, kako se bodo izvajala dela v prvi fazi obnove, to je v fazi rušitveno-gradbenih del. Povedano je bilo tudi, da ima društvo že izbranega izvajalca del, ki je z deli začel 1. marca 2017. Z vsem, kar se dogaja v zvezi z obnovo, je bil že tekom postopka seznanjen tudi župan Občine Veržej. Na občnem zboru smo podelili tudi razna priznanja in odlikovanja, nato pa je sledilo druženje pozno v noč.

Č

Dominik Štrakl

Kolbl Mihael, predsednik PGD Veržej

POGODBA ZA OBNOVO GD VERŽEJ PODPISANA

L

etos se je pričela obnova gasilskega doma Veržej. Gasilski dom se bo obnavljal po postopnih fazah. Tako se bodo letos najprej začela rušitveno-gradbena dela. Društvo si je pridobilo več ponudb in po skrbnem pregledu in dogovoru z županom, smo se odločili za gradbeno podjetje Kelenc Vlado iz Gorišnice. V četrtek, 19. 1. 2017, so se tako v prostorih gasilskega doma sestali upravni odbor PGD Veržej in direktor gradbenega podjetja Kelenc. Skupaj so še enkrat pregledali popis del in na koncu podpisali pogodbo za izvajanje del, ki so se začela izvajati v začetku meseca marca. Pogodbo je v imenu PGD Veržej podpisal predsednik PGD Mihael Kolbl, v imenu izvajalca pa direktor Vlado Kelenc. Kolbl Mihael, predsednik PGD Veržej

Foto Arhiv PGD Veržej

lani gasilskega in športnega društva Bunčani na svojem rednem letnem občnem zboru pregledali delo v pretelem letu in začrtali smernice za naprej V soboto, 11. 2. 2017 sta v dvorani gasilskega doma Bunčani potekala redna letna občna zbora Prostovoljnega gasilskega društva Bunčani in Športnega društva Bunčani. Članice in člani so pregledali delo v preteklem letu 2016 in sprejeli nove usmeritve, katerim bodo sledili v letošnjem letu. Člani PGD Bunčani so na svojem že 113. rednem občnem zboru ugotovili, da je bilo poslovanje in delovanje društva v skladu z zarisanimi načrti preteklega leta. V gasilskem društvu so v letu 2016 opravljali vse obvezne naloge, preventivno zagotavljali varnost pred požari in naravnimi nesrečami ter kljub omejenim sredstvom skrbeli za opremljenost društva. Gasilsko društvo si je v letu 2017 zadalo obetaven plan dela. Po besedah predsednika društva, bodo v letošnjem letu poleg zagotavljanja obveznih nalog, ki jih kot gasilsko društvo izvajajo, nakupili nekaj nove gasilske zaščitne opreme, saj je stara že dotrajana. Društvo namerava ob gasilskem domu urediti podstrešek, na garaži zamenjati vrata in kupiti rabljeno vozilo GVM za prevoz gasilcev. Prioriteta društva pa ostaja usposabljanje in izobraževanje mladih gasilcev. Le z dobrim znanjem bodo lahko zagotavljali poslanstvo gasilstva v Bunčanih. Na koncu občnega zbora so podelili priznanja in napredovanja. Tako sta članica in član pridobila čin gasilec, trije člani so napredovala v čin gasilec I. stopnje, štirim članom je bilo podljena značka za dolgoletno delo – 30 let, petim članom značka za dolgoletno delo – 40 let in enemu članu značka za dolgoletno delo – 50 let. Tudi štirim najmlajšim so podelili značke pionirjev. Pred gasilskim občnim zborom pa je potekal tudi redni letni občni zbor ŠD Bunčani. Letošnje leto je bilo še posebej v veselem vzdušju, saj člani zasedajo 1. mesto v Medobčinski ligi malega nogometa na travi, ki poteka pod okriljem Športne zveze Križevci. Članice in člani so pregledali poslovanje in delovanje športnega društva in ugotovili, da je društvo poslovalo v skladu z zadanimi načrti preteklega leta. Skrbeli so za tekmovalno in rekreacijsko aktivnost športa v Bunčanih ter za lepo urejeno travno površino nogometnega igrišča in okolico gasilskega doma. Po besedah predsednika društva so po polovici sezone izpolnili vsa pričakovanja. V društvu po izjemnih uspehih vlada zelo dobro vzdušje, ki ga nameravajo izkoristiti za nadaljevanje niza neporaženosti, ki bo tako omogočil naslov prvaka v malem nogometu. Po obeh občnih zborih smo lahko prisotni videli, da se v Bunčanih društvena dejavnost razvija zelo uspešno. Vaščanom in drugim omogoča druženje in aktivnosti. Obe društvi si bosta še naprej prizadevali, da pritegneta v svoje članstvo čim več vaščanov.

Fünkešnica ≈ marec 2017 19


DRUŠTVENI UTRIP

ZAČETEK OBNOVE GASILSKEGA DOMA

peči, ki služi za segrevanje savne. Vodja intervencije David Flinčec je v zaključku dejal, da je ogenj dokončno pogašen in ugotovil, da je intervencija bila uspešno zaključena. Na kraju dogodka je bila tudi ekipa NMP iz Ljutomera, ki je pomagala zaposlenim in gostom, ki so se nadihali dima. Denis Trstenjak

Foto Arhiv PGD Banovci

P

GD Veržej je začelo s tako dolgo pričakovano obnovo gasilskega doma Veržej. V starem zgornjem delu so se že porušile vse stene in strop med pritličjem in zgornjim delom, tako da so lahko mojstri pripravili vse za izdelavo nove armirano betonske plošče, ki bo nadomestila dosedanji leseni strop. Po izdelavi plošče bodo v zgornjih prostorih nastali trije novi prostori, in sicer nov prostor za kuhinjo, ena manjša soba, povečala pa se bo sedanja velika dvorana. V spodnjem delu se bosta povečali društveni sobi, zmanjšala pa se bosta hodnik in kurilnica, medtem ko se v garažo ne bo posegalo, razen povečanja vhoda, kjer so sedanja vrata prenizka. Zavedati se moramo, da je dom star čez 50 let, v obnovo in opremljanje pa v tem času ni bilo opravljenih večjih posegov. Društvo samo ni bilo zmožno ob vseh zakonsko potrebnih obveznostih glede opremljanja samih gasilcev in društva na operativni ravni, dodatno zagotoviti sredstva še za obnovo. Sedaj, ko je dom že delno načel zob časa, dodatno pa še ga je poškodovala strela, je skrajni čas, da se je pristopilo k obnovi. Verjamemo, da bo obnovljen dom v ponos ne samo nam gasilcem, ampak vsem krajanom, saj si tako eni kot drugi zaslužimo primeren in lep dom.

TRAVNIŠKI POŽAR MED BANOVCI IN KRIŽEVCI

V

Foto Arhiv PGD Veržej

Mihael Kolbl, predsednik PGD Veržej

mirnem nedeljskem popoldnevu, dne 19. marca, so naključni mimoidoči opazili travniški požar na relaciji Banovci – Križevci. Prav ti ljudje so obvestili poveljnika domačega prostovoljnega gasilskega društva Janeza Skuhala, medtem ko sta si požarišče že ogledala tudi dva člana gasilskega društva in ugotovila, da gre za travniški požar manjše razsežnosti, na površini nekje 500 m2. Ob vpoklicu operativnih gasilcev, smo izvozili na požar z GVC 16/30 in PV-1, ter 9 gasilci. Ob hitrem napadu in brezvetrju, nam je požar uspelo hitro pogasiti. Na koncu je poveljnik društva in vodja intervencije Janez Skuhala ugotovil, da najverjetneje gre za samovžig, zaradi trenutnega sušnega obdobja. Intervencija je bila uspešno zaključena. Denis Trstenjak

POŽAR V SAVNI V TERMAH BANOVCI torek, 14. februarja dopoldan, natančneje ob 10.53 uri je zagorelo v savni, v Termah Banovci. Zagorelo je v prvi savni od vsega skupaj štirih savn. Po hitrem odzivu zaposlenih so takoj začeli z gašenjem začetnega požara in reševanjem 3 ujetih oseb, ki so ostali v preostalih treh savnah. Vzporedno z gašenjem in reševanjem so zaposleni ob 10.56 uri, poklicali na pomoč ReCO, ki je po pravilu alarmiranja aktiviral prostovoljni gasilski društvi iz Banovec in Veržeja. Po hitrem prihodu na požarišče smo gasilci izvedeli, da je zaposlenim uspelo pogasiti požar, vendar pa smo gasilci z izoliranimi-dihalnimi aparati in termo kamero, kljub temu pregledali savno in iskali še morebitna žarišča. Med prezračevanjem in pregledom smo ugotovili, da je prišlo do požara zaradi napake na napeljavi v električni 20 Fünkešnica ≈ marec 2017

Foto Arhiv PGD Banovci

V


DRUŠTVENI UTRIP

TRADICIONALNA BOŽIČNA VAS BANOVCI ŽE 17. LETO

V

nedeljo, dne 11. decembra 2016, se je z uradnim prižigom lučk pričela že 17. Božična vas Banovci. Na prireditvi ob prižigu luči sta bila slavnostna govornika župan občine Veržej Slavko Petovar ter izvršni direktor Term Banovci Igor Magdič. V sklopu krščanskega praznika je domači župnik Jože Brečko blagoslovil božično vas in s tem naznanil začetek božičnega dogajanja v Banovcih. Zahvala gre tudi ljudskim pevcem iz Banovec, ki so dogodek kulturno popestrili. Zaradi manjših zapletov v TD Banovci, so pri organizaciji božične vasi na pomoč priskočili člani Prostovoljnega gasilskega društva Banovci, z glavnim koordinatorjem Janezom Skuhalom in po svojih najboljših močeh izpeljali ta edinstveni dogodek, prepoznaven po celotni Sloveniji in tudi izven naših meja. Da je letos božična vas zelo dobro uspela, kažejo tudi dejstva, da je sodelovalo rekordno število jaslic na prostem, kar dokazuje številka – 48 jaslic. Božična vas Banovci se skupaj z razstavo jaslic v Veržeju in prireditvijo Božična noč na Razkrižju, povezuje v projekt Božična Prlekija. V sklopu 17. Božične vasi Banovci, je bil 26. decembra organiziran tudi Božični koncert, ki je bil zelo dobro obiskan. Ob tej priložnosti bi se rad v svojem imenu in v imenu glavnega koordinatorja Janeza Skuhala v prvi vrsti zahvalil predvsem vsem sodelujočim, ki so v projekt vložili svoj dragoceni čas, posebej pa velja zahvala Termam Banovci in Občini Veržej za pomoč pri izvedbi in prepoznavnosti Božične vasi Banovci. Denis Trstenjak

li vsem ženam za vso dobroto. Kar prihaja iz srca otrok je toplo, kakor iskra, ki jo izžareva ogenj. Potrudili pa so se še bolj in bili ponosni, saj jih je prišel poslušat celo veržejski župnik, gospod Jože Brečko. Gostje večera so bili člani FS LEŠČEČK iz Veržeja, ki so zaplesali ob spremljavi harmonikarja Blaža Borka. Marsikateremu gledalcu se je ob gledanju in poslušanju orosilo oko. Vsaka udeleženka na tej prireditvi je dobila tudi izvirno darilo. Sledilo je rajanje ob glasbi Jožeta Brunca. Harmoniko pa je vzel v roke tudi Blaž Borko. Druženje je bilo zelo zabavno, saj ni manjkalo dobre volje in smeha. Ponosni smo, da znamo v Bunčanih hoditi z vetrom v dlaneh in čutiti toplino sonca v očeh ter se družiti in veseliti. Danica Gregorinčič

OBČNI ZBOR KD »SLAVKO OSTERC« VERŽEJ

Foto Sara Vinkovič

V

PRAZNOVANJE DNEVA ŽENA V BUNČANIH

V

naši mali in prijetni vasici v Bunčanih je bilo zopet zelo živahno. Potekale so priprave na praznovanje 8. marca - DNEVA ŽENA, katerega je organiziralo Prostovoljno gasilsko društvo Bunčani. To praznovanje je bilo v soboto, 11. marca 2017. Zelo veliko skrbi, dela in idej za izvedbo te prireditve je imela Mojca Stajnko. Pripravila je bogat, lep in zanimiv kulturni program, v katerem so nastopali otroci z igranjem na instrument, petjem in toplimi besedami, ter se zahvali

soboto, 18. februarja 2017, je v župnijski dvorani v Veržeju potekal občni zbor Kulturnega društva »Slavko Osterc«. Občni zbor, ki so se ga udeležili aktivni člani društva ter vabljeni gostje, je bil zelo dobro obiskan. Tudi na letošnjem občnem zboru so posamezne sekcije društva predstavile svoja poročila o delu v letu 2016 ter načrte za leto 2017. Vsi prisotni smo ugotovili, da so bile sekcije KD tudi v letu 2016 zelo dejavne, saj so v vsebinskem delu programa izvedle veliko krajših nastopov na prireditvah, ki so potekale v občini Veržej in izven nje, prav tako so sodelovale z drugimi društvi in organizacijami ter se udeležile območnih, regijskih in državnih srečanj, ki so potekale v organizaciji Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Ob številnih nastopih so sekcije v letu 2016 pripravile v Veržeju kar 4 samostojne koncerte: V mesecu marcu 2016 je koncertno sezono odprla Vokalna skupina Leščeček s koncertom z naslovom MIDVA, v mesecu juniju jim je sledila Moška vokalna skupina z letnim koncertom z naslovom VASOVANJE, v mesecu oktobru je koncert pripravila tudi Tamburaška skupina Veržej, ter meseca novembra Folklorna skupina Leščeček, ki je svoj koncert ob 10. obletnici delovanja skupine ponovila še v Ljutomeru Fünkešnica ≈ marec 2017 21


DRUŠTVENI UTRIP

v mesecu decembru. V mesecu decembru smo načrtovali tudi božični koncert, ki pa smo ga zaradi vseh drugih koncertov in nastopov sekcij v in izven naše občine morali žal odpovedati. Se pa je kulturnemu društvu ob koncu leta 2016 pridružila še sedma sekcija, in sicer klekljarska skupina Mürske ribice, pod vodstvom gospe Tatjane Prelog. V letu 2017 bo kulturno društvo še naprej izvajalo kulturno dejavnost v občini Veržej, kakor tudi izven nje. Več o sprotnih aktivnostih posameznih sekcij in kulturnega društva v celoti, pa lahko preberete na naši spletni strani www.kd-verzej.si. Ksenija Seršen, predsednica KD

INTENZIVNO V NOVO KOLEDARSKO LETO

Ž

Vse foto Arhiv FS Leščeček

e tradicionalno smo člani FS Leščeček, KD Slavko Osterc Veržej, koledarsko leto našega delovanja začeli z intenzivnim vikendom na Pohorju, ki poteka prvi vikend v januarju. Intenzivnim predvsem v plesnem smislu, se razume. Da je temu res bilo tako, je tudi letos pomembno prispeval starosta folklore na Slovenskem, gospod Mirko Ramovš, ki je vodil sobotni del vaj. Sami smo sicer redne vaje opravili že v petek, naučeno pa še ponovili z nedeljskimi vajami. Ker pa je poleg plesnega dela namen intenzivnega vikenda tudi povezovanje članov, smo že v petek pripravili tematsko zabavo, letos v slogu 50’s Rockabilly style, medtem ko se je v soboto odvijal Leščekov krst, kjer smo v naše vrste še uradno sprejeli letošnje novince. Za lačne želodčke so tudi letos poskrbeli člani starejše FS našega društva in tako tudi poskrbeli, da je vikend bil medgeneracijsko obarvan. Člani FS Leščeček Veržej

22 Fünkešnica ≈ marec 2017

LEŠČEČKOV PLES 2017

Č

lani FS Leščeček, KD Slavko Osterc Veržej, smo 4. marca 2017 drugo leto zapored pripravili Leščečkov ples. V sodelovanju s Termami Banovci smo za goste pripravili še en nepozaben večer zabave, plesa in dobre volje. Da so se iskrile pete po plesišču, so poskrbeli člani ansambla Opoj, iz kuhinje je zadišalo po izbranem meniju, za dobro vzdušje pa smo poskrbeli kar člani Leščečkov sami. Po lanskoletnem uspelem otvoritvenem plesu, pripravljenem na vižo Stare polke, smo letos zaplesali atraktivno postavitev Čreda v galop in tako dodobra ogreli plesišče, ki je, kot se za folklorni ples spodobi, bilo vedno polno zasedeno. Poleg domačih, prijateljev in podpornikov Folklorne skupine Leščeček, so se tudi letošnjega plesa udeležili člani drugih folklornih skupin in s svojo prisotnostjo potrdili, da folklornikom manjka sproščenega druženja, ko nismo obremenjeni z nošami, ocenjevanjem in nastopi, pač pa se lahko le sproščeno družimo – in zaplešemo. Glede na pozitiven odmev gostov lahko pričakujemo, da bo Leščečkov ples postal tradicionalen. Člani FS Leščeček Veržej


DRUŠTVENI UTRIP

DRUŠTVO UPOKOJENCEV VERŽEJ – UTRINKI

ČD VERŽEJ NA OBISKU APISLOVENIJE

V

začetku pomladi je bilo celjsko sejmišče že tradicionalno gostitelj domačih in tujih čebelarjev. Tako sem se tudi Medena kraljica Slovenije odzvala povabilu Čebelarskega društva Veržej in se skupaj z njimi, v soboto, 11. 3. 2017 odpravila na 40. dneve čebelarstva. Ob članih ČD Veržej ter predsedniku g. Alojzu Novaku, se nam je pridružil tudi predsednik Čebelarske zveze društev Pomurja, g. Janko Rožman. Čebelarji so imeli možnost za nakup čebelarske opreme pred novo sezono, v okviru dvodnevnega čebelarskega posveta so se lahko udeležili predavanj o najaktualnejših temah, dan pa smo sklenili tudi z ogledom sejmov Flora, Poroka in Altermed. Izlet je bil res prijeten uvod v novo čebelarsko sezono. Naj medi!

V

mesecu marcu 2017 smo imeli občni zbor društva in tako prevetrili naše delovanje v preteklem letu. Letni delovni načrt je bil izveden in še kaj več smo postorili. Tako delujejo v društvu sekcije: ročna dela, pikado - ženske, pikado - moški in pohodništvo, ki se redno sestajajo, razstavljajo, obdarujejo, tekmujejo, vandrajo. Tudi kolesarili smo. Šli smo na izlete, letovali smo v termah in na morju. Občasno smo priredili zabavo z glasbo, večkrat smo imeli poučna srečanja s predavanji na različne teme, organizirali smo srečanje starejših občanov, jih obdarovali ob novem letu itd. Vedno smo se lepo imeli, se naklepetali, nasmejali in se sprostili. Tudi v tem letu želimo delovati in slediti sprejetemu planu in ponujenim možnostim, vedno pa v dobro in po godu našim članom. J. Jerebic

Foto arhiv Društva upokojencev Veržej

Foto arhiv Mateja Šoštarič

Mateja Šoštarič, Medena kraljica Slovenije

Fünkešnica ≈ marec 2017 23


ŠPORTNI UTRIP

O

Foto osebni arhiv

bčina Veržej je na državnem prvenstvu v Kickboxingu dobila državnega podprvaka V soboto, 18. marca je v Zagorju ob Savi potekalo državno prvenstvo v Kickboxingu, kjer je nastopilo 283 tekmovalcev iz 25 klubov. Za borce iz Kickboxing kluba Pomurje je tekmoval tudi občan Veržeja, vaščan Bunčan, Tadej Borko, ki je osvojil odlično 2. mesto. Borci iz Pomurja so dosegli odlične rezultate, saj so osvojili dva naslova državnega prvaka, tri naslove podprvakov in eno 3. mesto. Državno prvenstvo v Kickboxingu je potekalo v različnih tatami disciplinah. Tadej Borko je nastopil v članski disciplini Light Contact +94kg. Kljub odlični borbi za prvo mesto je Tadej Borko izgubil proti enemu najbolj znanih borcev v Sloveniji v disciplini K-1 Miranu Fabjanu. Trener Kickboxing kluba Pomurje David Žibrat, ki je ponovno postal državni prvak in v svoji kategorij ostaja neporažen že od leta 2010, je zelo zadovoljen z borbami svojih varovancev. Borci iz Pomurja se z rezultati ne obremenjujejo, saj so klub z mladimi tekmovalci, ki na težkih tekmovanjih prikažejo zelo dobre borbe. Člane Kickboxing kluba Pomurje nova preizkušnja čaka že za dva tedna v Bosni in Hercegovini, kjer se bodo preizkusili tudi v ring disciplinah. Dominik Štrakl

trikrat poslal na tla in borba je bila odločena. Aleksander zato brez zadržkov pove: »To je bila moja najboljša borba v življenju!« Z novo sijajno predstavo je Stankov razumljivo navdušil tudi prisotne skavte, ki borce vabijo na prihajajoče dogodke najboljših svetovnih serij. Prislužil si je vabilo na FFC (Final Fight Championship) dogodek, ki bo 22. aprila 2017 v dvorani Tivoli, v Ljubljani. Gre za eno največjih organizacij na svetu in vodilno v Evropi. Svojo dvanajsto zmago v profesionalni karieri bo lovil proti Avstrijcu Reneju Wimmerju, ki slovi kot izjemen »knock-outer«. »To je nova stopnička višje in velika priložnost zame,« pravi Aleksander. Vito Šadl

Foto Renato Karba

TADEJ BORKO OSVOJIL 2. MESTO NA DRŽAVNEM PRVENSTVU V KICKBOXINGU

ALEKSANDER STANKOV DO PRESTIŽNE ZMAGE V AVSTRIJI

U

veljavljen veržejski profesionalni borec discipline K-1 Aleksander Stankov je konec lanskega leta v avstrijskem Linzu dosegel novo veliko zmago. V borbi pod okriljem avstrijske organizacije IFC (International Fighting Championship) je v drugi rundi s tehničnim knock-outom premagal renomiranega domačina Floriana Harringerja. Izjemna predstava, v kateri sta oba borca že v prvi rundi prikazala nepopustljiv boj, je bila razumljivo izbrana za borbo večera. V drugi rundi je Stankov nasprotnika še 24 Fünkešnica ≈ marec 2017

ZIMSKO OBČINSKO LIGO V SQUASHU OSVOJIL DAMJAN ROPOŠA

Š

tirinajst prijavljenih igralcev je obetalo zanimive boje in napete tekme v prvi zimski občinski ligi v squashu, ki jo je organiziralo Društvo aktivne mladine Veržej. Od januarja do konca marca so tako igralci odigrali dvokrožni sistem tekem na tri dobljene nize. Po 26. kolih nismo dobili le enega zmagovalca, saj sta oba, Damjan Ropoša in Roman Hanžekovič, osvojila 25 zmag ob enem porazu, za nameček pa sta oba dobila 75 nizov in jih izgubila le šest. Popolnoma izenačena statistika je pomenila, da sta oba zmagovalca


ŠPORTNI UTRIP

ciji letne lige, ki se bo začela aprila. Današnji turnir je lepo uspel, vesel sem pa tudi, da so se na zaključnem turnirju rahlo premešale karte in smo dokazali, da je v tem športu lahko vsak konkurenčen vsakemu. Hvala vsem za odziv, vabimo pa vse občane, da se prijavijo na letno občinsko ligo, ki se začenja kmalu.« Vito Šadl

Foto Jure Legen

11. TURNIR V ELEKTRONSKEM PIKADU ZA POKAL OBČINE VERŽEJ

rednega dela. Tretje mesto je z enaindvajsetimi zmagami osvojil Tadej Ropoša, četrto z devetnajstimi Boštjan Puhar, peto pa Andrej Osterc, ki je zmagal osemnajstkrat. Šesti je bil Denis Ivančič, sedmi Borut Svatina, osmi Boris Kolmanič, deveto mesto sta si delila Vito Šadl in Uroš Pihler, enajsti je zaključil Jaka Grantaša, dvanajsti Lucijan Galunder, na zadnjih mestih pa sta končala Sebastjan Šumak in Jure Legen, ki pa zaradi različnih vzrokov nista odigrala večine tekem. Zaključni turnir se je odvil v soboto, 25. marca na squash igrišču pri Bobnjarjevi gostilni, kjer so bile tudi odigrane vse tekme rednega dela. Turnirja se je udeležilo osem igralcev (Roman Hanžekovič, Damjan Ropoša, Tadej Ropoša, Boštjan Puhar, Andrej Osterc, Borut Svatina, Boris Kolmanič in Vito Šadl), ki so bili razporejeni v dve skupini po štiri (glede na končno lestvico rednega dela), v katerih so odigrali enokrožni sistem tekem na dva niza. Prva dva iz vsake skupine sta se uvrstila v polfinale, kjer je zmagovalec prve skupine igral z drugouvrščenim iz druge in obratno. Po ogorčenih bojih predtekmovanja so se v polfinale uvrstili Osterc, Hanžekovič, Svatina in Damjan Ropoša. Prvi polfinale je gladko z rezultatom 3:0 dobil Osterc proti Svatini, v drugem pa smo gledali finale pred finalom, v katerem sta Damjan Ropoša in Roman Hanžekovič uprizorila vrhunsko predstavo in odigrala tekmo na pet setov. Uspešnejši je bil Ropoša, Hanžekovič pa se je za tretje mesto pomeril s Svatino in z rezultatom 3:0 osvojil najnižjo stopničko zaključnega turnirja. Finale je bil izenačen le v prvem setu, ki ga je po podaljšani igri dobil Ropoša. Veliko lažje, z le eno izgubljeno točko, je nato dobil drugi set, v tretjem pa je rutinirano zaključil zadnjo tekmo zimske lige z rezultatom 11:6. Damjan Ropoša je tako osvojil naslov prvaka zimske lige za občino Veržej, drugo mesto je pripadlo Andreju Ostercu, tretje pa Romanu Hanžekoviču. Boštjan Puhar, idejni vodja in organizator krstne izvedbe občinske lige v squashu, je ob koncu tekmovanja povedal: »Kot vodja tekmovanja sem zelo zadovoljen z odzivom igralcev, pa tudi z odzivom donatorjem, ki so prispevali za več kot 700 evrov nagrad. Vsem se iskreno zahvaljujemo in jih vabimo, da se odzovejo našemu vabilu tudi ob organiza

Š

portno-rekreacijsko društvo Banovci je v petek, 17. 2., gostilo že 11. turnir v elektronskem pikadu za pokal občine Veržej. Tekmovanje se je odvijalo v prostorih gasilskega doma v Banovcih. Na štirih avtomatih so se tako odvijale tekme »501 dvojice MO« in »501 posamezno DO«. Prijavilo se je 27 tekmovalcev, ki so bodisi tekmovali v igrah dvojic ali posamično. Tudi letos so Banovčani odlično branili prehodni pokal. Lanski zmagovalec Denis Trstenjak ga je predal letošnjemu zmagovalcu, sovaščanu Branetu Seršenu, ki je spet pometel s konkurenco, čeprav sta z drugo uvrščenim Darkom Kovačičem iz Veržeja bila zanimiv in napet boj za prvo mesto. Tretje mesto pa je dosegel debitant naših tekmovanj, Simon Tola, ki je zastopal barve svoje banovske picerije »Picasso«. Tudi tekmovalni pari dvojic so igrali napete igre. Žreb je določil sotekmovalce, kot par z najmirnejšo roko pa sta se letos izkazala Brane Seršen in Marjan Škrlec. Premoč sta jima morala priznati drugo uvrščena Sebastjan Šumak in Denis Kovačič. Bronasti medalji pa sta letošnje leto zaslužila Zvonko Poštrak in Tadej Rubin. Člani športno-rekreacijskega društva bi se ob tej priložnosti radi zahvalili vsem tekmovalcem, ki vsako leto pokažete zanimanje za naš dogodek, vsem obiskovalcem in navijačem, ki skrbite za dobro vzdušje in našim sponzorjem, ki ste tudi letos poskrbeli, da je vsak tekmovalec prejel kakšno praktično nagrado. Do naslednjega leta vas lepo pozdravljamo in upamo, da se srečamo še v večjem številu! Dejan Kolarič, predsednik ŠRD Banovci

Fünkešnica ≈ marec 2017 25


ŠPORTNI UTRIP

VERŽEJSKI NOGOMETAŠI V UMAGU ladinska in kadetska ekipa ter ekipa starejših dečkov so čas šolskih počitnic že tretje leto preživeli v hrvaškem letovišču Umag. Petdnevnih priprav se je udeležilo petinpetdeset igralcev – dvanajst mladincev, enaindvajset kadetov ter dvaindvajset starejših dečkov. Vseh pet dni jih je spremljalo lepo vreme. Tako so lahko trenerji Rudi Viher, Robert Černela, Simon Baligač ter trener vratarjev Zoran Crikvenčič v celoti realizirali zastavljen program. Seveda ni šlo brez pomoči fizioterapevta Uroša Mavriča, nad celotno organizacijo pa sta bedela Dušan Magdič ter Borut Kapun. Veržejci so bili nameščeni v luksuznem hotelu Sol Garden Istra s štirimi zvezdicami, ki je fantom nudil visok nivo uslug. Komfortne sobe s pogledom na morje, obilje odlične mediteranske hrane, notranji bazen, fitnes, wellnes ter soba za sestanke, so presegli vsa pričakovanja. Treningi so potekali dvakrat dnevno. Na razpolago jim je bilo pet odlično pripravljenih igrišč v sami okolici hotela ter še dve v bližnji Savudriji in Petroviji. Vse ekipe so odigrale srečanja proti svojim vrstnikom. Mladinska ekipa je premagala NK Kolpo s 3:1. Kadeti so premagali kadete Buj z 2:0 ter domače mladince s 7:0. Starejši dečki so izgubili z vrstniki Domžal z 1:8. Trenerji so bili s pristopom igralcev zelo zadovoljni. Večer pred vrnitvijo je bil namenjem ogledu Umaga in večerjo v piceriji, katere ime Buoni Amici (Dobri prijatelji) je ponazarjalo celotni moto priprav. Na koncu seveda sledi še zahvala vsem staršem igralcev, vodstvu kluba, donatorjem ter sponzorjem, Timoteju, šoferju Danilu in prijaznim domačinom v hotelu ter na igriščih. 26 Fünkešnica ≈ marec 2017

Vse foto arhiv ŠD NK Veržej

M


IZOBRAŽEVALNI UTRIP

S HOJO DO BOLJŠEGA POČUTJA

H

oja je človeku najbolj lastno in najnaravnejše gibanje. Če nimamo posebnih zdravstvenih težav, lahko brez večjega napora hodimo kadar koli in kjer koli. Za hojo ne potrebujemo drage opreme ali posebne dvorane. Zadostuje že to, da si to želimo, obujemo udobno športno obuvalo in se odpravimo iz stanovanja. Hoja vam ponuja oddih od kaosa na delovnem mestu in v družinskem življenju. Že živahen polurni sprehod vas bo pomiril in pripomogel k boljšemu razpoloženju. Razumljivo je, da hitrost hoje pogojujejo starost, raven kondicijske pripravljenosti in še drugi dejavniki. Pomembno vlogo ima predvsem razlog, zaradi katerega smo šli hodit. Če gremo na sprehod, da bi se duševno spočili ali da bi kaj dobro premislili, bomo verjetno izbrali lagoden tempo. Če pa se odločimo za polurno hojo za zdravje, se bomo morali vsaj malo potruditi. Z besedami znanega dunajskega športnega zdravnika L. Prokopa bi to pomenilo, “da mora vsaj enkrat na dan telo zaškripati”. Človek bi se moral vsaj nekaj minut gibati tako intenzivno, da bi se spotil. Pri lagodni (počasni) hoji znaša hitrost 3 km na uro, pri tekoči (ritmični) hoji 5 km na uro in pri hitri hoji 6,5 km na uro. Dr. K. Cooper priporoča tistim, ki jim je hoja glavno vadbeno sredstvo za zdravje in dobro počutje (program Aerobik), da opravijo vsak dan 3 km dolgo pot v 24 do 30 minutah. Pri tem pa ne smemo pozabiti, da zahteva tudi hoja, kot vsaka druga gibalna dejavnost, predhodno pripravo z ogrevanjem in konec z ohlajanjem in umirjanjem srčnega utripa. Zato vedno začnemo s petminutno počasno hojo ter raztezanjem mišic in sklepov, enako pa ponovimo na koncu vadbe. S tem se bomo zavarovali pred morebitnimi poškodbami med samo hojo in mišično utrujenostjo po njej, ki mnoge odvrne, da bi vztrajali pri redni hoji. Pomembno je predvsem kako hodimo, čeprav je vsaka hoja nekaj (p)osebnega in je znano, da ima vsak posameznik svoj slog hoje, bi morali za uglajeno hojo upoštevati nekatera posebna pravila: • drža telesa naj bo vzravnana (ne sklonjena) in glava pokonci, • noge premikamo naravnost naprej (brez opletanja), • stopala postavljamo na tla vzporedno in v zaporedju peta-prsti (povaljamo po zunanjem delu stopala), • pozibavanje naj bo omejeno na tisti minimum, ki ga terja ritmika gibanja, • spremljava z rokami naj bo smotrna, ustrezna dolžini koraka in tempu hoje, • dihanje naj bo naravno skozi nos in usta. Obvladaj tehniko gibanja do popolnosti, potem pa pozabi nanjo in bodi naraven! Ta misel, namenjena umetnikom plesalcem, velja tudi za hojo. Lahko bi bila izziv za vse, katerih hoja še ni uglajena. Z vztrajno vadbo se jo da dokaj hitro doseči.

Potrebno je poudariti, da pri hoji ni negativnih stranskih učinkov in prav zato lahko govorimo samo o njenih pozitivnih plateh: • hoja ugodno vpliva na prekrvavitev telesa in krepi srce ter na ta način zmanjšuje nevarnost srčnožilnih obolenj, • hoja spodbuja presnovo in delovanje črevesja ter zato prispeva k vzdrževanju telesne teže, • hoja pomaga k pravilnemu delovanju pljuč in tako izboljšuje dihanje, • hoja spodbuja pravilno razporeditev kalcija v kosteh in tako pomaga pri preprečevanju osteoporoze. Zaradi sproščanja napetosti hoja ugodno vpliva tudi na spanec, paziti moramo le, da ne hodimo po osmi uri zvečer, ker povečana količina kisika v možganih in boljša prekrvavitev telesa povečujeta budnost. Nenazadnje pa se za redno hojo lahko odločimo tudi zato, ker ta povečuje proizvodnjo spolnega hormona testosterona in s tem lahko prispeva k izboljšanju spolnega življenja. Za rekreacijsko hojo so najbolj primerne gozdne ali poljske poti. Vsak človek se v naravi sprosti in nadiha svežega zraka, kar pomaga pri preživljanju vseh stresnih in napetih trenutkov. Vsem tistim, ki imajo težave z ravnotežjem in gležnji, pa se za hojo priporoča povsem ravna podlaga, saj je tam nevarnost za poškodbe gležnja veliko manjša. Premalo se zavedamo, da je hoja po gozdu ob reki Muri in po poljskih poteh v občini Veržej pravi privilegij današnjega človeka, katerega premalo izkoriščamo. Anton Šterman, uni. dipl. prof. švz.

Viri - http://vizita.si/clanek/zdravozivljenje/s-hojo-do-zdravja.html - https://www.revija-liza.si/lepota-in-zdravje/zakaj-je-hoja-tako-zdrava/ - https://med.over.net/clanek/i20742/ - http://www.viva.si/V-gibanju/10425/Hoja-je-idelna-vadba-za-vsakogar Fünkešnica ≈ marec 2017 27


IZOBRAŽEVALNI UTRIP

ČEBELE IN OPRAŠEVANJE

O

praševanje rastlin je v preteklosti potekalo spontano in brez posredovanja ljudi. Na poljščine, ki potrebujejo opraševanje, so opraševalci prihajali iz bližnjih habitatov (mejic). Z intenziviranjem kmetijstva so se najprej povečale velikosti posameznih sejanih poljščin, nato pa tudi mejne površine, ki so s tem postale manj primerne za bivanje opraševalcev, poleg tega jim niso več nudile zadostnega vira primerne hrane. Na nekaterih območjih se je zaradi odsotnosti teh opraševalcev močno povečala potreba po vzpostavitvi načrtovanega opraševanja poljščin,predvsem z dovozi čebel in čmrljev. Od opraševanja je odvisnih ogromno število rastlin. Od približno 240.000 cvetočih vrst rastlin, je kar 220.000 takšnih, ki jih oprašujejo opraševalci. Ostale vrste oprašuje bodisi veter ali voda. V primeru, da govorimo o gospodarskih rastlinah, so kar tri četrtine poljščin, ki imajo koristi od opraševanja. Med njimi je veliko sadja: jabolka, hruške, češnje, melone, jagode…, nekatera poživila kot sta kava in kakav, poleg tega je opraševanje potrebno tudi za pridelavo semena za večino zelenjave, zelišč in začimb. Končno je potrebno opraševanje tudi za proizvodnjo vlaken, kot so bombaž in lan. Skupna globalna vrednost opraševanja rastlin je zato ocenjena na 218-530 milijard € na leto. V zadnjem obdobju se pomena čebel in opraševalcev zavedamo veliko bolje kot pred časom. Pozornost javnosti je tema pridobila predvsem zaradi množičnega izginjanja čebel, kateremu so bile priča najprej Združene države Amerike, nato delno tudi Evropa. Poleg tega so bili v zadnjem obdobju pogosti primeri visoki padcev čebeljih družin preko zime, zaradi različnih in ne povsem razjasnjenih vzrokov. Te spremembe so imele široko odmevnost in so nas opominjale na krhkost ekosistema, v katerem živimo in od katerega smo zelo odvisni. Bolj kot kdaj koli smo pričeli razmišljati o posledicah, ki bi nas doletele, če bi opraševalci izumrli. Nenazadnje na svetu že obstajajo področja, kjer je potrebno opraševalce v času cvetenja rastlin na površine načrtovano

28 Fünkešnica ≈ marec 2017

Nova spletna stran o SDČ nudi osnovne informacije o projektu

vnašati in na ta način zagotavljati servis opraševanja, ki je pred tem potekal spontano in brez naše pozornosti. Organizacija združenih narodov (OZN) je za Evropo zapisala, da se število čebel zmanjšuje že od leta 1965. Posamezni čebelarji pa predvsem od leta 1998 poročajo o neobičajni šibkosti in umiranju čebel, zlasti konec zime in v začetku pomladi. Pomena opraševanja se zelo dobro zavedamo tudi na Čebelarski zvezi Slovenije, zato v zadnjem obdobju vse bolj delujemo tudi v smeri, da bi zagotovili čim boljše pogoje za preživetje čebel in ostalih opraševalcev. Zato smo podali že mnoge pobude in izpeljali številne projekte. Tudi pobuda, da 20. maj postane svetovni dan čebel, je posledica razmišljanja, da je na globalni ravni pomembno, da se ljudje čim bolj zavedamo pomena čebel in okolja, v katerem živimo ter ga poskušamo vsi skupaj na različne načine izboljšati. Veseli dejstvo, da je predlog do sedaj bil povsod soglasno sprejet in potrjen, tako da bodo Združeni narodi (ZN) verjetno že v letošnjem letu pobudo potrdili. S tem se bomo Slovenci zapisali v zgodovino kot narod, ki si prizadevamo za ohranitev narave, čebel in ostalih opraševalcev, ne le doma, ampak na celem svetu. Več o pobudi si lahko preberete na novi spletni strani: http://worldbeeday.org/si/ Dr. Peter Kozmus, strokovni vodja rejskega programa za kranjsko čebelo


NAREJENO DOMA

Z novo številko Fünkešnice je zaživela tudi nova rubrika z naslovom »Narejeno doma«. V tem poglavju vam želimo predstaviti zanimive nasvete, predloge oziroma ideje, kako se lahko sami lotimo izdelave uporabnih stvari. Mnogo idej lahko najdemo v knjigah, spletnih virih ali pri iznajdljivem sosedu, ki vsakič izdela kaj novega, v naši rubriki pa vam bomo skušali na kratko predstaviti zgolj peščico le-teh. Veselilo nas bo, če boste tudi vi, dragi bralci, z nami podelili kakšne uporabne in inovativne ideje, predloge, izkušnje.

SPOMLADANSKO ČIŠČENJE

PEČICA – Potresite sodo bikarbono na dno pečice, da je v celoti pokrito in poškropite s kisom. Umazanijo in mast obrišite s krpo. REZALNA DESKA – Za hitro dezinfekcijo podrgnite površino z rezino limone. Za bolj trdovratne madeže: iztisnite nekaj limoninega soka na madež, potresite s soljo in pustite delovati 10 minut, nato obrišite. POSODA – Groba sol dela čudeže pri drgnjenju bakrenih in keramičnih posod za peko. GOBA ZA POMIVANJE – Gobice za pomivanje najbolj preprosto dezinficirate tako, da jih operete skupaj s posodo v pomivalnem stroju. VODNI KAMEN – Coca cola, kis, razredčena citronska kislina ali sok limone bo uspešno odstranil vodni kamen. STRANIŠČNA ŠKOLJKA – Kis uničuje mikrobe in vonjave. V školjko vlijte eno skodelico kisa, potresite ¼ posodice sode bikarbone in pustite delovati 10 minut. Zdrgnite z wc ščetko in izplaknite z vodo. ODTOK – Pripravite mešanico 60 g sode bikarbone, 110 g soli in 125 ml nerazredčenega belega kisa ter jo vlijte v odtok. Počakajte četrt ure, potem pa v odtok prilijte še vrelo vodo. Opozorilo: To metodo uporabite le, če imate kovinske odtoke. Plastične cevi se lahko stopijo, če uporabite preveč vrele vode. Te metode ni priporočeno izvajati, če ste že uporabili kupljeno čistilo za odtoke (zaradi reakcije se tvorijo nevarni hlapi). POHIŠTVO – Skodelico limoninega soka zmešajte z 1 žlico olivnega olja in 1 žlico vode. Zmes nanesite na pohištvo z mehko krpo.

Foto splet

P

omlad je na veliko odprla svoja vrata, zunaj je vse zaživelo, nas pa kar mika, da bi dan preživeli zunaj na soncu. Pa vendar to ni samo čas prebujanja narave, predvsem pri gospodinjah se prebudi tudi želja po generalnem čiščenju hišnih prostorov, saj se ob prvih sončnih žarkih hitro pokaže tudi prah v vseh skritih kotičkih. V nadaljevanju vam predstavljamo nekaj nasvetov, kako se lotiti osvežitve vašega doma z naravnimi čistilnimi sredstvi, ki jih lahko doma pripravite sami. Dolgoročno boste na ta način zagotovo privarčevali kakšen evro, poskrbeli za svoje zdravje, pa tudi vaš dom vam bo hvaležen, ker ne boste uporabljali agresivnih čistil, ki jih prodajajo na trgu. Sedaj pa kar zavihajte rokave in veselo na delo! 

TLA – Zmešajte 100 ml belega kisa in 4 litre vroče vode. To čistilno sredstvo lahko uporabite na lesenih tleh, linoleju, ploščicah. Loščilo za les: nanesite tanek sloj mešanice rastlinskega olja in kisa v razmerju 1:1, nato dobro vtrite. OKNA – Zmešajte 1 l vode in dodajte 3 žličke alkoholnega kisa (nekateri priporočajo ½ kisa in ½ vode). Steklene površine poškropite in jih nato obrišete z zmečkanim časopisnim papirjem ali bombažno krpo. PREPROGE – Pred sesanjem potresite preprogo s sodo bikarbono in pustite stati 15 - 30 minut, da vpije in odstrani neprijetne vonjave. Za madeže na preprogi v pršilki zmešajte enak del kisa in vode. Popršite neposredno na madež, pustite nekaj minut in nato očistite s ščetko ali gobo in toplo milnico. Sveži mastni madež posujte s škrobom, počakajte 15 do 30 minut in posesajte. Močnejše čistilo za preproge: zmešajte po ¼ posodice soli, boraksa in kisa. Pasto vtrite v preprogo in pustite delovati nekaj ur, nato posesajte. LOVILCI VONJAV IN DIŠAVE – Posodice s sodo bikarbono ali kisom in limoninim sokom, absorbirajo vonjave po celi hiši. Vonjave pri kuhanju lahko preprečite tako, da med pripravo hrane postavite na kuhalnik posodico z vodo in 1 žlico kisa ter pustite vreti. OSVEŽILEC ZRAKA V PRŠILU – Kis in soda bikarbona sta odlična osvežilca prostora. Kis deodorira, soda bikarbona pa vpija vonjave. V pršilki zmešate 1 žlico sode bikarbone, 1 žlico kisa (ali limoninega soka) in 2 posodici vroče vode. To mešanico popršite v zrak, da odstranite neprijetne vonjave. Pršite lahko tudi v kopalnici ali v omarah. Mateja Žalik Rus Povzeto po spletnih virih: http://dobranovica.si/domaca-cistila-delajo-cudeze/ http://www.seniorji.info/doc/Domaca_cistila.pdf

Fünkešnica ≈ marec 2017 29


RAZVEDRILNI KOTIČEK

NAGRADNI SUDOKU TERM BANOVCI 2 1 3

4

5

30 Fünkešnica ≈ marec 2017

Med reševalci igre SUDOKU, ki bodo pravilno izpolnili geslo (petmestno število), bomo izžrebali dobitnike naslednjih nagrad: 1. nagrada: 1x kopel v dvoje Term Banovci 2. nagrada: 1x majica Term Banovci 3. nagrada: 1x kopalna karta Term Banovci Končno rešitev igre, 5-mestno število Sudoku, pošljite na naslov: Občina Veržej, Ulica bratstva in enostnosti 8, 9241 Veržej, »SUDOKU« ali na ticverzej@gmail.com. Zraven napišite ime, priimek, vaš naslov in e-pošto. Pri žrebanju bomo upoštevali vso pošto, ki bo vsebovala vse zahtevane podatke, vključno z geslom rešitve SUDOKU in bo prispela na objavljen naslov do 25. 5. 2017. Žrebanje bo 31. 5. 2017, nagrajenci bodo o nagradi obveščeni po pošti. Splošni pogoji in pravila nagradne igre se nahajajo na http://www.sava-hotels-resorts.com/sl/podporna-vsebina/o-sava-hotels-and-resorts/nagradne-igre.


NAPOVEDNIK

DOGODKI V OBČINI VERŽEJ :: MAREC ≈ JUNIJ 2017 DATUM URA 30. 3. in 8:00 – 31. 3. 15:00 2017

7. 4. 2017

11:00

7. 4. – 2. 5. 2017 22. 4. 2017 7. 4. 2017 30. 4. 2017 30. 4. 2017 30. 4. 2017 30. 4. – 1. 5. 2017 4. 5. – 3. 6. 2017 15. 5. 2017 20. 5. 2017 21. 5. 2017 27. 5. 2017 28. 5. 2017 6. 6. 2017

DOGODEK VSEBINA Vpis novincev v novo Vpis novincev v novo šolsko leto šolsko leto in »dan in »dan odprtih vrat« odprtih vrat« Odprtje 9. Razstave pirhov Odprtje razstave slovenskih pokrajin in križevega pota 9. Razstava pirhov 9. Razstava pirhov slovenskih slovenskih pokrajin pokrajin in križevega pota in križevega pota

ORGANIZATOR

Vrtec Veržej

Vrtec Veržej

Zavod Marianum Veržej – Center DUO Zavod Marianum Puščenjakova Veržej – Center dvorana DUO Vrtec Veržej v Izpred vrtca Veržej v sodelovanju s TD gozd ob Muri Veržej Dom kulture v OŠ Veržej Veržeju Puščenjakova dvorana

9:00

Pohod otrok in njihovih staršev

Pohod otrok in njihovih staršev

18:00

Pozdrav pomladi

Kulturna prireditev

9:30

Sveta birma

Prejem zakramenta svete birme

Župnijska cerkev

Župnija Veržej

19:30

Postavitev majniškega drevesa

Pletenje venca, postavitev majniškega drevesa

TD Banovci

19:00

Kresovanje z baklado Kresovanje in baklada

Pred gasilskim domom, za igriščem Staro odlagališče smeti

10:00 – Dnevi odprtih vrat 17:00

15:30 20:00 15:00

zvečer

PGD Veržej

Degustacije, ogled muzeja, čebelarstva, zeliščnih vrtov, …

Čebelarski muzej Krapje

Čebelarstvo Tigeli

Razstava DU Veržej in pomurskih klekljaric

Razstava DU Veržej in pomurskih klekljaric

Puščenjakova dvorana

DU Veržej KD Veržej ZMV-CD

Dan družine

Športno popoldne s starši

Vigilija ob prazniku Marije Pomočnice Praznovanje praznika Marije Pomočnice Slovesna prireditev ob občinskem prazniku ter tradicionalni Osterčev večer

Vigilija ob prazniku Marije Pomočnice

Kovačičeva dvorana

Župnija Veržej in Zavod Marianum

Romarski shod

Dvorišče Marijanišča

Župnija Veržej in Zavod Marianum

Vrtec Veržej

Slovesna prireditev ob občinskem prazniku s podelitvijo Dom kulture Veržej priznanj in nagrad ter tradicionalni Osterčev večer

Občina Veržej

9:30

Sveto obhajilo

Slovesnost ob prejemu prvega svetega obhajila

Župnijska cerkev

Župnija Veržej

15:30

Srečanje dedkov in babic v vrtcu

Srečanje dedkov in babic v vrtcu

Park pred vrtcem Veržej

Vrtec Veržej

15. 6. 2017

15:30

Zaključek v vrtcu ob Zaključek v vrtcu ob koncu koncu šolskega leta šolskega leta

Park pred vrtcem Veržej

Vrtec Veržej v sodelovanju s TD Veržej

22. 6. 2017

16:00

Otroška veselica

Park pri OŠ Veržej

OŠ Veržej

Za podrobnejše informacije nas lahko obiščete tudi na sedežu TIC-a Veržej (pon–pet: 9.00–15.00, sob: 9.00–12.00).

LOKACIJA

Zabavno-rekreativno druženje učencev, staršev in učiteljev ob zaključku šolskega leta

TIC Veržej Puščenjakova 1 SI - 9241 Veržej

T: +386 51 654 778 E: ticverzej@gmail.com FB: tic.verzej Fünkešnica ≈ marec 2017 31


9.

razstava pirhov slovenskih pokrajin in križevega pota od 7. aprila do 2. maja 2017 Puščenjakova dvorana Rokodelskega centra DUO Veržej

Dragica Čadež, Križev pot Foto:Tatjana Splichal, arhiv Družina

Razstavo si lahko ogledate od 7. do 17. aprila vsak dan od 9. do 17. ure, po 17. aprilu pa ob delavnikih od 9. do 15. ure, ob sobotah od 9. do 12. ure. Za skupine po dogovoru.

Zavod Marianum Veržej Center DUO Puščenjakova ulica 1 9241 Veržej 051 654 778 center.duo@marianum.si Organizatorji razstave www.marianum.si Zavod Marianum Veržej, TIC Veržej, Občina Veržej, Pomurski muzej Murska Sobota, Družina d.o.o.

Fünkešnica 2017/1  

April 2017

Fünkešnica 2017/1  

April 2017

Advertisement