Page 1

Fünkešnica Glasilo Občine Veržej ≈ leto XI ≈ št. 2 ≈ julij 2018

PLAVČKOV FESTIVAL

OBČINSKI PRAZNIK

MARIJA POMOČNICA


Foto Fotostudio in trgovina Tivadar, d.o.o.

UTRIP OBČINE

SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI!

Z

a nami je že polovica letošnjega leta. V mesecu maju smo s številnimi dogodki obeležili devetnajsti občinski praznik naše občine in dvajset let samostojnega delovanja občine Veržej. Praznovanje je bilo še toliko bolj slavnostno, saj se nam je na osrednji slovesnosti pridružil tudi predsednik republike Borut Pahor. Hvala vsem, ki ste pomagali pri organizaciji dogodkov in lepem praznovanju. Sicer pa je bilo prvo poletje na naši občini zelo delovno. Zaključili smo že prvo investicijo, to je Rekonstrukcija atletske steze in postavitev fitnes naprav pri osnovni šoli. Projekt, ki je sofinanciran iz programa LAS Prlekija, je bil uspešno zaključen in novo pridobitev s pridom uporabljajo številni občani in obiskovalci naše občine. Prav tako smo uspešno zaključili javno naročilo za izbor najugodnejšega izvajalca za rekonstrukcijo Kolodvorske ulice in izgradnjo pločnika. Po podpisu pogodbe pričakujem, da se bodo dela začela intenzivno izvajati v drugi polovici julija, z rokom dokončanja do konca septembra. Investicija bo obsegala rekonstrukcijo cestišča, izgradnjo enostranskega pločnika, ureditev meteorne kanalizacije in odvodnjavanja. Sočasno se bo rekonstruirala tudi fekalna kanalizacija. Ob robu te investicije bomo pristopili k prenosu električnega omrežja v zemljo v Mladinski ulici, sočasno pa se bo zgradila tudi nova ulična razsvetljava v tej ulici. Na območju celotnega posega bo vgrajena tudi kanalizacija za optično internetno omrežje. Prav tako se nadaljujejo postopki za energetsko

Fünkešnica

sanacijo osnovne šole, kjer pa smo žal talci počasnega dela birokratskih mlinov na Ministrstvu za izobraževanje in šport, kar bo imelo za posledico podaljšanje postopkov in zamik investicije v jesen, v najslabšem primeru pa v naslednje leto. Kljub razočaranju nad hitrostjo odločevalcev, sem vseeno vesel, da nam bo končno uspelo narediti pomemben korak tudi pri izboljšanju pogojev učencev in zaposlenih na naši šoli. Deževno spomladansko vreme nas je zopet opozorilo na pretekle grehe in napake, ki imajo za posledico zastajanje meteorne vode v naseljih in zalivanje najnižje ležečih objektov. Zadnja huda neurja so žal pokazala tudi precejšnjo neodgovornost in brezbrižnost posameznikov, ki so v želji reševanja svojih težav, povzročali velike težave in tudi škode drugim občanom, največkrat sosedom. Občina Veržej je pripravila dokumentacijo in rešitve, ki bi omilile težave, tudi ob najbolj ekstremnih padavinah, vendar pa brez soglasja lastnikov zemljišč investicije odvodnjavanja žal ne bomo mogli izvesti. Če je do letos še kdo razmišljal, da gre pri vedno bolj pogostih izrednih situacijah za izjeme, je verjetno ob letošnjih ekstremih spoznal, da temu žal ni tako. Zato še enkrat prosim in pozivam vse, ki vas je občina zaprosila za soglasja za služnosti in odkup zemljišč pri tem projektu, za naklonjenost in pozitivno soglasje k načrtovanim rešitvam. Ob teh ekstremnih razmerah gre vsa pohvala gasilcem naše občine, ki so še enkrat več pokazali visoko stopnjo usposobljenosti in pripravljenosti ter uspešno pomagali zavarovati premoženje ljudi in njihovo varnost. Želim Vam prijetne poletne dni in veliko užitkov pri branju nove številke Fünkešnice. Slavko Petovar, župan

ZAPIS S 24. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE VERŽEJ

24.

redna seja Občinskega sveta Občine Veržej je potekala 8. maja 2018. Na dnevni red je bilo uvrščenih

16 točk. Na začetku seje je medobčinska inšpektorica Olga Lukman predstavila poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2017, ki je bil ustanovljen kot organ skupne občinske uprave inšpekcijskega nadzora občin Ljutomer, Križevci, Radenci, Razkrižje in Veržej. Na območju občine Veržej je bilo v letu 2017 obravnavanih 30

Dobrodošli na desnem bregu Mure

issn c506-905x. uredniški odbor Ivan Kuhar (glavni in odgovorni urednik), Alenka Belec, Damjana Ferenc, Vesna Legen, Vito Šadl, Dominik Štrakl, Mateja Žalik Rus. foto naslovnice Sara Vinkovič. lektoriranje Ivan Kuhar. oblikovanje in prelom Marko Suhoveršnik. založnik Občina Veržej. organizacija tiska Salve d. o. o. Ljubljana. naklada 550 izvodov. fünkešnica ni naprodaj. Vsako gospodinjstvo v občini jo prejme brezplačno, drugi zainteresirani pa na sedežih Občine Veržej ali TIC-a Veržej. Glasilo je v elektronski obliki dosegljivo na www.marianum.si, www.verzej.si in v Digitalni knjižnici Slovenije.

Občina Veržej Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej T: +386 2 58 44 480 F: +386 2 58 44 488 E: obcina.verzej@siol.net S: www.verzej.si

2 Fünkešnica ≈ julij 2018

TIC Veržej – Zavod Marianum Veržej Puščenjakova ulica 1, 9241 Veržej T: +386 51 654 778 E: ticverzej@gmail.com FB: tic.verzej


UTRIP OBČINE

inšpekcijskih zadev, od katerih jih je 21 bilo rešenih. Obravnavana so bila področja kanalizacije, cest, neurejenih parcel, vodovoda in prijave v stečaj. V okviru skupne uprave pa deluje tudi redarstvo. V občini se opravljajo nadzori hitrosti vozil v vseh treh naseljih občine, potrebno pa je poudariti, da se prometna varnost izboljšuje. Aljoša Leštan, predstavnik Komunalno-stanovanjskega podjetja Ljutomer, je predstavil poročilo o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov na območju občine Veržej za leto 2017. Na območju občine je bilo zbranih kar 46,669 ton komunalnih odpadov, kar pomeni 346 kg odpadkov na osebo oz. prebivalca. V občini Veržej je odstotek ločevanja odpadkov na izvoru povprečen in dosega 59 %, od tega se na izvoru zbere 41,25 % mešanih komunalnih odpadkov, ostale frakcije odpadkov pa se zberejo ločeno. V obravnavanem letu je bil četrto leto uporabljen nov način zbirawww.verzej.si nja kosovnih odpadkov v akciji na klic, ki se je izkazal za najprimernejšega in uspešnejšega, saj je bilo zabeleženih 62 naročil. Na pokopališču v Veržeju je bilo zbrano 2.998 kg odpadnih nagrobnih sveč. Člani občinskega sveta so se seznanili s poslovnim načrtom družbe KSP Ljutomer d. o. o. za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov za leto 2018 in Elaboratom o cenah storitev javne gospodarske službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2017 v občini in ju tudi potrdili. Đorđe Šiškin, direktor Zdravstvenega doma Ljutomer, je prisotne seznanil z letnim poročilom Zdravstvenega doma Ljutomer za leto 2017. Predstavil je cilje zavoda ter analizo uspeha pri doseganju le-teh. Na koncu je Občinski svet sprejel Poslovno poročilo Zdravstvenega doma Ljutomer za leto 2017 z ugotovljenim presežkom prihodkov nad odhodki v obračunskem obdobju v višini 167.327,00 EUR. Sprejet je bil zaključni račun Občine Veržej za leto 2017. Občina Veržej je prejela 1.179.901,17 EUR prihodkov, porabila pa 988.944,41 EUR odhodkov. Investicijski odhodki so znašali 108.030 EUR. V nadaljevanju so člani občinskega sveta imenovali Emila Movrina in Dejana Kolariča za predstavnika v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda osnovne šole Veržej. S strani Občine Veržej je bilo treba imenovati novega predstavnika v uredniški odbor občinskega glasila Fünkešnica. Imenovana je bila Vesna Legen. Na pobudo predlagateljev ter na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je Občinski svet sprejel sklep o podelitvi priznanj in nagrad Občine Veržej za leto 2018. Na slavnostni prireditvi ob občinskem prazniku sta bili podeljeni dve plaketi, pisno priznanje z denarno nagrado in županovo priznanje.

Občinski svet Občine Veržej je v prvem branju potrdil Koncesijski akt o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega pogodbeništva za celovito energetsko prenovo objektov OŠ Veržej, Vzgojnega doma Veržej, OŠ Kobilje ter Športne dvorane Radenci in ga dal v enotedensko javno obravnavo. Po potrditvi akta s strani Vlade RS sledi potrditev v drugem branju. Občinski svet se je seznanil še s predlogom Odloka o turistični in promocijski taksi v občini Veržej, ga potrdil in posredoval v 21-dnevno javno obravnavo. Sprememba je nastala v plačevanju promocijske takse, ki jo zaračunava Turistična zveza Slovenije, zato so občine morale pristopiti k spremembi višine takse. Turistična taksa za prenočitev na osebo na dan znaša 1,60 EUR, promocijska taksa 0,40 EUR, skupna višina obeh taks znaša torej 2,00 EUR na osebo na dan. V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse upravičen do plačila turistične takse v višini 50 %, le-ta znaša 0,80 EUR, promocijska taksa pa 0,20 EUR, skupna višina obeh taks je torej 1,00 EUR na osebo na dan. Taksa se bo začela zaračunavati s 1. 9. 2018. Vesna Legen

SLAVNOSTNI GOVOR ŽUPANA OBČINE VERŽEJ OB 19. OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE VERŽEJ

V

esel dan je danes, saj naša občina praznuje devetnajsti občinski praznik in dvajseto obletnico samostojnega delovanja. Vesel in tudi žalosten dan, saj tokrat prvič med nami ni človeka, ki je praktično vse svoje življenje posvetil delu in razvoju naše občine, našega žal prezgodaj preminulega direktorja občinske uprave, Bojana Ferenca. Prosim Vas spoštovani, da se z minuto molka poklonimo njegovemu spominu in počastimo veličino njegovih del. Slava njegovemu spominu! Neznani avtor je zapisal »Kdor hoče, najde pot, kdor noče, najde izgovor.« Občina Veržej že dvajset let išče poti in ne izgovorov. Že dvajset let soustvarjamo novo podobo naše lokalne skupnosti. Če so bili naši začetki skromni, da ne rečem sramežljivi, smo z leti postajali samozavestnejši in smo si postavljali vse bolj smele in zahtevne cilje. Podajali smo se na poti, ki so bile strme, ki niso bile tlakovane ali asfaltirane, ki so bile precej ovinkaste, pa vendar smo zmeraj dosegli cilj. Cilj, ki je pomenil majhen ali pa večji kamenček v mozaiku razvoja naše lokalne skupnosti. Tudi v preteklem letu nam je uspelo najti in prehoditi nekaj poti na poti razvoja naše občine. Uspeli smo na Javnem razpisu LAS Prlekija s projektom Rekreativno in družabno na prostem, skupaj s Termami Banovci smo uspeli rekonstruirati in ponovno zagnati čistilno napravo v Banovcih, dokončno smo zaključili projekt izgradnje vodovodnega sistema C, začeli smo z rekonstrukcijo gasilskega doma v Veržeju in še kaj. Fünkešnica ≈ julij 2018 3


UTRIP OBČINE

Tako letos tlakujemo nekaj pomembnih poti pri razvoju naše občine. Rekonstruiramo atletsko stezo pri Osnovni šoli Veržej, z javnim razpisom iščemo izvajalca rekonstrukcije Kolodvorske ulice, v potrditvi je elaborat nove turistične obveščevalne infrastrukture, skupaj z zavodom Marianum zaključujemo projekt Plavčkova dežela, ki bo našo občino tudi vizualno definiral kot zaključeno turistično destinacijo. V tem trenutku pa hodimo po poti, na kateri je mnogo ovir. Gre za pot nujne energetske sanacije naše osnovne šole. Premagovanje te poti traja že praktično dve desetletji in vsakič, ko mislimo, da smo že uzrli cilj, se le-ta spet skrije nekam daleč za gosto meglo. Žal je to tako, če si mala občina in si daleč, daleč od Ljubljane. Prav ta oddaljenost od prestolnice se je v zadnjih petih, šestih letih zelo povečala. Občine s podeželja, še posebej male občine, smo v tem obdobju neverjetne centralizacije potisnjene čisto na obrobje. Če se ta trend ne bo spremenil, se bo podeželje začelo prazniti, kar pa bi lahko imelo nepopravljive posledice za Slovenijo kot celoto. Zato vsem, ki delujete oziroma boste delovali v državni politiki želim, da ne bi bili politiki, kot jih je opisal Hruščov: »Politiki so povsod enaki. Obljubljajo, da bodo zgradili most tudi tam, kjer ni reke.« Ta klic velja vsem, ki boste naslednji teden dobili mandat ljudstva: »Gradite mostove čez reke, približajte podeželje centru in nikoli ne pozabite, da ste prišli od Mure, iz pokrajine ob Muri, ki mora biti prva v vseh vaših prizadevanjih.« Pri delovanju in zavzemanju za razvoj bi si lahko tudi državna politika vzela zgled po našem občinskem svetu. Občinskemu svetu v vseh petih sestavah je doslej uspelo preprečiti vstop politike v sejno sobo naše občine. V dvajsetih letih, kolikor deluje naša občina, mi je bilo dano, da sem bil kot svetnik ali župan prisoten pri delu občinskega sveta in v tem času ni bila niti enkrat izrečena beseda stranka oziroma zahteva, da katera od političnih strank kaj zahteva ali pa pogojuje. Ravno zato, ker se s politikantstvom ne ukvarjamo, smo ves čas osredotočeni na iskanje poti in ne izgovorov. Hvala podžupanu in članom občinskega sveta zadnjega sklica za odlično sodelovanje in razumevanje pri iskanju najboljših rešitev za razvoj naše občine. Pri iskanju pravih poti ste vedno znali najti dovolj modrosti, inteligence, poguma, preudarnosti in odgovornosti. Iskrena hvala tudi občinski upravi za strokovno in tehnično podporo. Tudi v bodoče hočemo iskati poti, pri čemer nam mora biti vodilo velikega misleca Yogonanda, ki pravi: »Ovire ne obstajajo! Obstajajo le priložnosti.« Da, še veliko priložnosti je na različnih področjih v naši občini in naloga vseh, ne samo župana, občinskega sveta in občinske uprave je, da tudi v prihodnje, ovire spreminjamo v priložnosti. Nekaj jih vidimo na infrastrukturnem področju, pri reševanju problemov odvodnjavanja in ureditvi Osredka v Veržeju, pri nujnih vlaganjih v šolsko, izobraževalno, kulturno in športno infrastrukturo ter v zago4 Fünkešnica ≈ julij 2018

tavljanje varnosti na vseh področjih. Še največ priložnosti pa vidim pri vlaganju v ljudi. Naši ljudje so pridni, delavni, kar nenazadnje kaže najnižja stopnja brezposelnosti med pomurskimi občinami, zato morajo biti prihodnja vlaganja usmerjena tudi v področja, ki bodo za ljudi pomenila priložnost za osebnostno in duhovno rast, za vključevanje v najrazličnejše oblike društvenega in interesnega povezovanja, za dvig samozavesti in spoznanja, da je družba lahko uspešna in zadovoljna samo, če se tako počuti vsak posameznik in, če vsak začuti, da je za to zaslužen tudi sam s svojim aktivnim delovanjem. Nagrajenci, ki bodo danes prejeli občinska priznanja so pri svojem delu vedno iskali poti in ovire spreminjali v priložnosti. To so posamezniki in družbe, ki premočrtno hodijo po jasno začrtani poti na svojih področjih delovanja, ne priznavajo ovir, ampak prepoznavajo priložnosti. Vsem iskrena hvala za Vaše opravljeno delo in iskrene čestitke. Ob devetnajstem občinskem prazniku Občine Veržej, vsem občankam in občanom Občine Veržej iskreno čestitam, vsem Vam pa želim lep večer tudi v nadaljevanju, ko se bomo s tradicionalnim Osterčevim večerom spomnili našega velikega rojaka skladatelja Slavka Osterca. Tudi on je poti glasbenega ustvarjanja v svojem času premagoval s težavo, pogled s časovne distance pa dokazuje, da je bila izbrana pot prava. Nekdo pač vedno mora neko pot prehoditi prvi. Veržej, 26. 5. 2018 Slavko Petovar, župan

NAGRAJENCI OBČINE VERŽEJ V LETU 2018

O

bčina Veržej vsako leto ob občinskem prazniku podeljuje priznanja in nagrade zaslužnim občanom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom in skupinam, združenjem in drugim pravnim osebam za dosežke na področju gospodarstva, šolstva, kulture, znanosti, športa, ekologije, zaščite in reševanja in na drugih področjih človekove ustvarjalnosti, ki prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in popolnejšemu življenju občanov in, ki imajo pomen za razvoj ter ugled Občine Veržej. Po Odloku o priznanjih in nagradah Občine Veržej so priznanja in nagrade Občine Veržej: - naziv častnega občana Občine Veržej, - priznanje z denarno nagrado, - plaketa Občine Veržej in - pisno priznanje, - priznanje župana. Župan Občine Veržej je objavil javni poziv za sprejem predlogov za podelitev občinskih nagrad. Izmed prejetih predlogov je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Veržej občinskemu svetu pripravila predlog sklepov, ki jih je občinski svet v celoti potrdil. V letošnjem letu so na podlagi prejetih predlogov in končne odločitve Občinskega sveta Občine Veržej bila podeljena: županovo priznanje, priznanje z denarno nagrado in dve plaketi Občine Veržej:


UTRIP OBČINE

PRIZNANJE ŽUPANA je prejel Saša Seršen

PRIZNANJE Z DENARNO NAGRADO je prejel Marko Rus za aktivno delovanje na kulturnem področju v Občini Veržej Marko Rus, po izobrazbi univerzitetni diplomirani inženir meteorologije, se je po večletnem požrtvovalnem delu na področju folklorne dejavnosti, ohranjanja slovenskega ljudskega izročila ter nenehnega strokovnega izpopolnjevanja, povzpel v sam vrh poznavalcev slovenskih ljudskih plesov, kar je v letu 2014 potrdil tudi s pridobitvijo položaja strokovnega spremljevalca na srečanju odraslih folklornih skupin ter sedemkratno zaporedno uvrstitvijo Folklorne skupine Leščeček pod njegovim mentorstvom na državnih tekmovanjih, ki potekajo v organizaciji Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti. Marko je prvič zaplul v folklorne

Foto Fotostudio in trgovina Tivadar, d.o.o.

Saša Seršen je mlad in zagnan rejec konj kasačev in tekmovalec na kasaških dirkah. Ljubezen do konj in kasaškega športa mu je bila položena v zibelko, saj se je že kot otrok ob dedku Jožetu in očetu Milanu srečeval z rejo konj in tekmovanjem na kasaških dirkah. Leta 1997 je prvič sedel na tekmovalni Sulky in na hipodromu v Ljutomeru odpeljal svojo prvo dirko. Tistega dne se je dokončno zapisal kasaškemu športu in od takrat naprej deluje kot rejec, trener in tekmovalec. Seršenova družina je priznana rejska družina konj tradicionalne pasme Ljutomerski kasač. Na Seršenovi kmetiji redijo plemenske kobile izvorne linije Fulma. Saša svoje znanje, ki si ga je pridobil na študiju živinoreje, s pridom izkorišča za načrtno rejsko delo, ki daje odlične rejske rezultate. Rezultat rejskega dela so tudi odlična žrebeta zadnjih generacij, ki se uvrščajo med najboljše konje v svoji generaciji. Kot trener pri treningu konj uporablja najsodobnejše metode treninga, ki so na eni strani prijazne do konj, po drugi strani pa dajejo odlične športne rezultate. Prav tako je zelo zagnan v skrbi za urejenost trening steze na visokovodnem nasipu. Kot tekmovalec je znan po svoji športni in fer vožnji in spoštovanju tako do sotekmovalcev kot konj. V karieri je imel doslej 124 štartov, dosegel je 6 zmag, 12 drugih in 19 tretjih mest. Vrhunec njegovega dosedanjega dela na področju kasaštva pa je bil naslov državnega prvaka v rejski dirki med dveletnimi kasači, ki ga je s konjem FJORI-jem osvojil 5. novembra na hipodromu v Ljutomeru. Poleg aktivnega sodelovanja v kasaškem športu je Saša aktiven tudi v okviru Kasaške rejske organizacije

Slovenije, ki izvaja rejski program na področju Slovenije, v Konjeniškem društvu Križevci in v Govedorejskem društvu Križevci-Ljutomer. Vse doslej našteto je le hobi oziroma Saševa dodatna aktivnost. Saša je namreč v prvi vrsti kmet, saj skupaj z družino kmetuje na 26 hektarjev veliki kmetiji, ki se v osnovi ukvarja s prirejo mleka in poljedelstvom. Saša je bil tudi mladi prevzemnik na kmetiji in v tem času je kmetijo precej moderniziral. Ob tem je tudi skrben družinski oče, ki ob delu na kmetiji najde čas za svojo družino, ženo Ireno in hčerkici Evo in Ivano. Župan Občine Veržej, Slavko Petovar, se je odločil, da Saši Seršenu za prispevek k ohranjanju tradicije kasaškega športa v Občini Veržej in za odlične rejske in športne rezultate v pretekli sezoni podeli županovo priznanje.

Fünkešnica ≈ julij 2018 5


UTRIP OBČINE

vode ob koncu leta 2005, ko se je pridružil takrat delujoči starejši folklorni skupini iz Veržeja. Leto dni pozneje je skupaj z nekaterimi mladimi zanesenjaki iz Občine Veržej sodeloval pri ustanovitvi Folklorne skupine Leščeček v okviru KD Slavko Osterc Veržej, ki v svojih vrstah združuje predvsem dijake in študente iz Veržeja ter ostalega dela Prlekije in Prekmurja. Marko je v prvih letih delovanja Folklorne skupine Leščeček uspešno opravljal vlogo korepetitorja oziroma vaditelja skupine, skrbel je za kondicijsko pripravljenost plesalk in plesalcev ter po potrebi nadomeščal takratno vodjo na vajah in nastopih. V letu 2012 je prevzel taktirko umetniškega vodje Folklorne skupine Leščeček. Z doslednim poučevanjem, natančnostjo ter svojim edinstvenim načinom interpretacije prleških ljudskih plesov je skupina pod Markovim vodstvom dosegla večkratne zaporedne uvrstitve na državnih srečanjih odraslih folklornih skupin v organizaciji JSKD v obdobju 2011-2017. V letu 2013 je skupina posebej s strani JSKD prejela zlato priznanje s pohvalo za kvalitetno delo skupine, v letu 2014 zlato priznanje s pohvalo za dovršeno postavitev in izvedbo spleta »Mlad´ga fanta pod odejo«, v letu 2016 zlato priznanje s pohvalo za najbolj prepričljivo predstavitev v celoti in v letu 2017 zlato priznanje s pohvalo za glasbeno izvedbo. Marko se je tudi podpisal pod avtorstvo omenjenih spletov. Ravno kakovostno načrtovanje in natančna priprava programa dela, spodbujanje ekipnega duha, povezovanje mladih in večletno požrtvovalno delo Marka Rusa so skupini med drugim prinesli priložnost nastopiti na velikih odrih mednarodnih folklornih festivalov (Turčija, Škotska, Češka, Festival Lent v Mariboru, Hrvaška). Marko pa svojih plesnih izkušenj ni pridobival le v domačem kraju. V letih 2007-2014 je namreč bil aktiven tudi kot član Akademske folklorne skupine France Marolt iz Ljubljane, ki velja za eno izmed najstarejših in najkakovostnejših poustvarjalcev slovenskega izročila. Marko v očeh Ljubljančanov velja za pristnega in hudomušnega Prleka, ki izžareva preprostost in originalnost. Poleg plesa sta Markova velika ljubezen tudi recitatorstvo in petje. Kot recitator je na povabilo g. Cilke Jakelj, predsednice sveta JSKD – izpostava Ljutomer, sodeloval pri večjih projektih. Od leta 2009 naprej je tudi soustanovitelj in nepogrešljiv član Vokalne skupine Leščeček (KD Slavko Osterc Veržej), katerega glavna naloga je ohranjanje in poustvarjanje slovenskega (predvsem prleškega) pevskega ljudskega izročila. Leta 2012 je aktivno sodeloval v projektu »Te je lüšno blo«, s katerim so mladi pevci uredili zbirko in izdali zgoščenko prleških ljudskih pesmi, ki so se nekoč prepevale na območju Občine Veržej. V letu 2014 je Marko postal tudi član priznanega Ljutomerskega okteta, od leta 2017 pa še član pevskega zbora Agencije RS za okolje, kjer je tudi zaposlen. S strani regionalnega časopisa Pomurski Vestnik je bil v letih 2013 in 2014 dvakrat nominiran za Pomurca meseca, v letu 2017 pa ga je omenjeni častnik uvrstil med tri kandidate za naziv Vestnikov kulturnik Pomurja. Od leta 2017 je Marko aktivno vključen v delovanje Za6 Fünkešnica ≈ julij 2018

voda Mali vüčejok Veržej, kjer opravlja vlogo inštruktorja pomoči potrebnim mladostnikom in študentom, hkrati pa izvaja različne seminarje, na katerih uspešno deli svoje znanje ter izkušnje različnim ciljnim skupinam, ki delujejo v Sloveniji na področju kulture. Ob vseh izrednih uspehih, ki jih je Marko Rus v zadnjih letih dosegel na vsesplošnem kulturnem področju (predvsem na folklornem), s čimer je posredno in neposredno vplival na ugled Občine Veržej in promocijo občine doma in v tujini, je potrebno izpostaviti tudi dejstvo, da je vso delo, ki ga je vlagal v razvijanje folklorne dejavnosti v Občini Veržej in izven nje, vedno opravljal prostovoljno in brez kakršnihkoli denarnih sopdbud v ta namen. Marko Rus je folklornik z veliko začetnico, je zaprisežen Prlek, ki v slovenski prestolnici s ponosom govori v domačem narečju, je kulturnik mnogoterih talentov in predvsem človek z velikim srcem. Občinski svet Občine Veržej je tako sklenil, da za aktivno delovanje na kulturnem področju podeli Marku Rusu priznanje z denarno nagrado. PLAKETO OBČINE VERŽEJ je prejela Moška vokalna skupina KD Slavko Osterc Veržej ob 42-letnici delovanja skupine Moška vokalna skupina KD Slavko Osterc Veržej letos praznuje 42 let. Ustanovljena je bila leta 1976. Njen prvi vodja je bil g. Franjo Kozar, prvi nastop pa v pobratenem Grljanu. Kmalu je skupino prevzel g. Franček Rožmarič, ki je število pevcev zmanjšal na osem, v klasičen moški oktet. Po večletnem uspešnem vodenju, je g. Franček leta 1999 oktet predal profesorici glasbe ge. Tatjani Rozmarič Poštrak. Ga. Poštrak je želela ohraniti dolgoletno pevsko tradicijo domačega kraja, zato je k sodelovanju povabila tudi mlajše člane. Tako je iz okteta nastala moška vokalna skupina. Repertoar skupine je izjemno širok in raznolik, saj ga oblikujejo skladbe od renesanse do ljudskih pesmi vseh narodov, od klasicizma in romantike do sodobnikov. Posebno skrb namenjajo slovenski pesmi, tako ljudski kot umetni, ki jo vedno znova s posebnim žarom predstavljajo na domačih odrih, z veseljem pa jo ponesejo med rojake in ljubitelje petja po svetu. Pojejo tudi nabožne in pogrebne pesmi. Zasedba nastopa na različnih proslavah in drugih prireditvah. Skoraj vsako leto pripravijo samostojni koncert ali sodelujejo na božičnem koncertu domačega kulturnega društva. Velikokrat so s svojim ubranim petjem razveselili varovance pomurskih domov za ostarele. Vsako leto pripravijo večere podoknic v vseh treh krajih naše občine in s tem skrbijo za ohranjanje običaja ljudskega vasovanja. Umetniška vodja vokalne skupina ga. Tatjana Rozmarič Poštrak že več kot trideset let krmari med različnimi pevskimi sestavi, od mešanega noneta leta 1985, mešanega cerkvenega zbora leta 1990, do prevzema Moškega okteta 1999. Pevska zasedba deluje ljubiteljsko, vendar pod njenim vodstvom vedno stremi k popolnosti glasbeno vokalnega izražanja. Trenutna sestava zajema tri starostne generacije,


UTRIP OBČINE

to so: Ivan Kapun, Franc Rautar, Alfonz Kiphut, Franc Novak, Ivan Rozmarič, Dušan Skuhala, Mihec Rozmarič, Alojz Pihler, Dejan Kolarič in Uroš Rozmarič. V več kot štiridesetih letih je v vrstah vokalne skupine v takšni ali drugačni obliki nastopalo veliko odličnih pevcev, ki so s pesmijo razveseljevali in tešili potrebe »srca«. Naj tudi današnji čas sprejme in spozna plemenito lepoto pesmi, zapetih iz grl pevcev Moške vokalne skupine KD Slavko Osterc Veržej. Občinski svet Občine Veržej je sklenil, da ob 42-letnici delovanja podeli plaketo Občine Veržej Moški vokalni skupini Kulturnega društva Slavko Osterc.

okrepitev zdravja za starejše ter za sprostitev najzahtevnejših gostov, kar kaže tudi 87.011 nočitev v letu 2017. Danes so Terme Banovci skupaj s še štirimi termalnimi zdravilišči združene pod blagovno znamko Panonske terme v dejavnosti Turizem v poslovni skupini Sava iz Kranja. Svojo majhnost in tesno vpetost v podeželsko okolje so izkoristili za oblikovanje individualne destinacije, kjer so v odnosu do gosta v ospredju domačnost, prijaznost, sproščenost, posvečanje vsakemu posamezniku in simpatični animacijski doživljajski programi, privlačni za družine z otroki. Terme imajo vpliv tudi na razvoj drugih turističnih ponudnikov v občini Veržej kot tudi na razvoj turistične dejavnosti v celotni občini. Podjetje odlično sodeluje z občino in lokalnim prebivalstvom ter se vključuje v različne projekte, še najbolj prepoznavna je Božična vas Banovci. Občinski svet Občine Veržej je sklenil, da ob 50-letnici delovanja podeli plaketo Občine Veržej Termam Banovci. Vsem nagrajencem iskreno čestitamo. Vesna Legen

PLAKETO OBČINE VERŽEJ so prejele Terme Banovci ob 50-letnici delovanja

OBISK PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE NA OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE VERŽEJ

N

a praznovanju 19. občinskega praznika Občine Veržej, nas je s protokolarnim obiskom počastil predsednik Republike Slovenije gospod Borut Pahor in županu poklonil posebno protokolarno darilo - slovensko zastavo. Vesna Legen

Foto Fotostudio in trgovina Tivadar, d.o.o.

Terme Banovci so najpomembnejši gospodarski subjekt v Občini Veržej, saj s svojim delom na področju turizma veliko prispevajo k prepoznavnosti občine tako v Sloveniji kot v tujini. Začetek zgodbe o kopališkem turizmu sega v leto 1968, ko so strokovnjaki takratne INE NAFTE pri vrtanju namesto nafte odkrili termalno vodo. Takratni odgovorni v Stanovanjsko-komunalnem podjetju Ljutomer so se ob tej priložnosti odločili postaviti manjši bazen, ki so ga odprli 28. julija 1968. Vest o krepilni moči izvirka tople vode, ki naj bi odpravljala marsikatere bolezenske tegobe, se je pričela hitro širiti naokrog, številni radovedneži so se podali v do tedaj neznane Banovce. Takratni upravljalci so začutili priložnost in že prvo leto postavili ob majhnem bazenčku slačilnice, tuše ter bife, zaradi vedno večje gneče ob bazenu pa so bili prisiljeni že naslednje leto postaviti še drug večji bazen s termalno vodo. Že takrat so prve analize termalne vode s strani strokovnjakov pokazale, da je termalno vodo mogoče uporabiti za zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov z revmatičnimi boleznimi. Po sklenitvi pogodbe o ureditvi termalnega kopališča z Zdraviliščem Radenska iz Radencev in po pridobitvi dodatnih zemljišč se je pričel hiter razvoj termalnega kopališča v Banovcih. V 70-tih letih je bil urejen kampirni prostor, zgrajen nov večji bazen z navadno vodo, večnamenska stavba in restavracija. Že v teh letih so v Banovcih ob toplih julijsko-avgustovskih nedeljah našteli tudi po 3500 kopalcev na dan. V letu 1983 so kljub takratnemu tabuju s ponosom odprli prvi naturistični kamp v Evropi in zraven njega postavili bazen. Naturistični kamp, ki so mu nadeli ime Sončni gaj, je že v prvem letu postal dodobra znan tako v domovini kot v tujini. V letu 1989 so bili nato zgrajeni novi pokriti bazen in spremljevalni objekti, s čimer so si kopalno sezono razširili na vse leto. Že prvo leto po investiciji so dosegli za petino večji obisk gostov. Po izgradnji hotela Zeleni gaj, hotelskega naselja Zeleni gaj, po dodatni ureditvi obeh kampov, po preureditvi restavracije, postavitvi dodatnih športno-rekreacijskih površin ter z razširitvijo dodatnih sodobnih welness storitev ter druge turistične ponudbe v zadnjem desetletju postajajo Terme Banovci kraj za preživljanje prijetnih družinskih počitnic, za sprostitev ter

Fünkešnica ≈ julij 2018 7


UTRIP OBČINE

RAZPISI IN PROJEKTI

OSTERČEV VEČER S TROBILNIM KVINTETOM S.A.M.B.A.

PANONSKO SADJE

O

Foto Fotostudio in trgovina Tivadar, d.o.o.

bčina Veržej ob praznovanju občinskega praznika vsako leto pripravi Osterčev večer v spomin na priznanega slovenskega skladatelja, glasbenega pedagoga in rojaka Slavka Osterca. Zanimiv glasbeni večer je pripravil Trobilni kvintet S.A.M.B.A., katerega ime je sestavljeno iz začetnic imen članov; Simon Novak (trobenta), Andrej Rebernik (trobenta), Marko Slavič (bas pozavna, tuba, evfonij), Boštjan Lašič (trobenta, rog) in Aleš Levačič (pozavna). Kvintet deluje šele kratek čas, vendar zaradi vseh članov, ki so profesionalni oziroma poklicni glasbeniki, igra na vrhunskem nivoju ter vztrajno v tej zasedbi pridobiva koncerte, saj z vsakim nastopom navduši občinstvo. Poleg primarnega cilja, nastopati ter v glasbi uživati, jim je zelo pomembno tudi promoviranje trobil v ožji in širši okolici Pomurja, saj mladih glasbenikov na teh izjemno vsestransko uporabnih inštrumentih še vedno primanjkuje. Vseh pet glasbeno visoko izobraženih Prlekov združuje dolgoletno prijateljstvo od malih nog ter ljubezen do vsakovrstne, predvsem klasične glasbe, ki zahteva ogromno vaje ter zelo veliko, vsakdanjo predanost le-tej. Zasedba je čisto klasične narave; dve trobenti, rog, pozavna ter tuba. Ker se v kvintetu uporabljajo vsa trobila, tako z visokega kot nizkega registra, je mogoče z zasedbo igrati zelo raznovrstno glasbo, raznih skladateljev, zvrsti od baroka prek klasike, koračnic do swinga, bluesa, jazza, popa in rocka. Prav tako pa je mogoče najti tudi vse vrste priredb za to obliko ansambla. Vesna Legen

N

a območju Prlekije imamo pomembno naravno danost: izvrstne pedoklimatske in klimatske pogoje za pridelavo sadja. Pridelki, ki rastejo na rodoviti prsti panonske nižine uživajo tudi v ugodni klimi. Sorazmerno hladne noči in topli dnevi dajo sadju posebno intenzivno barvo kožice in dodatno koristno hranilno vsebnost. Z operacijo Panonsko sadje, prijavitelj MALUS d.o.o., želimo izpostaviti prednosti lokalne pridelave in krepiti zavednost o njeni pomembnosti. Ta se odraža predvsem v podpori E lokalnim  > K pridelovalcem    s  s  ater K vWsvežosti Z / , Khrane,  E Kki^ d ni tretirana s fitofarmacevtskimi sredstvi za dolge traneu-skladi.si sportne poti. Tako se soočamo z izzivi krepitve lokalne ekonomije in izboljšanjem kvalitete življenja. Z inovativnim pristopom je v operaciji vključen partner Zavod Marianum Veržej, ki sodeluje pri edukaciji otrok in mladostnikov. Ker je vrednost lokalne pridelave potrebno pojasniti že najmlajšim, Zavod Marianum Veržej pripravlja animiran edukativni film, v katerem je pripovedovalec zgodbe Plavček. V okviru operacije se bodo izvedle tudi kulinarične delavnice, v katerih bodo udeleženci spoznali predelavo sadja v različne produkte. Pomemben cilj operacije je tudi povečanje prisotnosti lokalnega sadja na jedilnikih javnih ter vzgojnih ustanov. Prav te ustanove so kjučne pri ozaveščanju mladostnikov, zato si prizadevamo za čim boljšo povezanost z njimi. Operacija se izvaja v eni fazi in je sestavljena iz večih aktivnosti: • Izdelava grafične podobe znamke • Priprava in izdelava reklamnega materiala • Promocija znamke preko različnih medijev • Izdelava edukacijskega animiranega filma • Izvajanje kulinaričnih delavnic Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je po odločbi odobrilo sofinancerska sredstva za ta projekt v višini 28.576,29 evrov. Celotni projekt je ocenjen v višini 40.653,10 evra in se izvaja v sklopu 2. JR LAS Prlekija. Ajda Keuschler

<ʔƒÖʗʦƒã®ÄÊà ŝƐƚŝůŶĂŶĂƉƌĂǀĂnjĂŽĚƉĂĚŶĞǀŽĚĞŶĂ<Žēŝ ƉŽĚŽŐĂƚŝŶŽŵ EĂůŽǎďŽƐŽĨŝŶĂŶĐŝƌĂƚĂZĞƉƵďůŝŬĂ^ůŽǀĞŶŝũĂŝŶǀƌŽƉƐŬĂhŶŝũĂŝnjǀƌŽƉƐŬĞŐĂƐŬůĂĚĂnjĂƌĞŐŝŽŶĂůŶŝƌĂnjǀŽũ͘

REPUBLIKA SLOVENIJA

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

8 Fünkešnica ≈ julij 2018


INTERVJU

INTERVJU S POVELJNIKOM PGD VERŽEJ DAVIDOM FLINČECOM David Flinčec je že od malih nog ponosen gasilec. V PGD Veržej je aktiven že od vstopa med pionirje, nedavno je napredoval v poveljnika našega gasilskega društva. Strojni tehnik, sicer zaposlen kot avtomehanik pri vulkanizerstvu Čeplak v Gornji Radgoni, nam je zaupal več o svojih gasilskih začetkih in novi funkciji v PGD Veržej.

Zakaj si se odločil v prostem času biti gasilec, kdo te je navdušil in kdaj si prvič oblekel gasilsko uniformo? Že od malih nog me je veselilo biti gasilec. Začel sem s sedmimi leti kot pionir, nato sem se udejstvoval kot mladinec, kasneje sem postal član. Navdušili so me oče, stric in brat. Takoj, ko sem postal član, sem oblekel paradno uniformo, ki služi za parade in slavnostne prireditve, kakor tudi za žalostne trenutke. Katera intervencija ti je ostala najbolj v spominu? Moja prva resna intervencija, ko smo posredovali pri požaru pri Rozmaričevih. Kako postaneš poveljnik in kakšne so tvoje dolžnosti kot vodje operativnih gasilcev? Za to funkcijo te izvoli občni zbor, ki je najvišji organ društva. Pred izvolitvijo se na gasilsko zvezo zaprosi za soglasje o ustreznosti kandidata za imenovanje v poveljnika. Prej sem bil tajnik društva in sem veliko pomagal poveljniku. Zdelo se mi je, da to delo ni prezahtevno zame, zato sem privolil, da prevzamem to funkcijo. Moje dolžnosti so voditi društvo na intervencijah, skrbeti za opremljenost in usposobljenost članov ter društva. Pripravljati moram vaje, skrbeti za pomlajevanje društva in urejenost operative. Kakšne naloge opravljate prostovoljni gasilci in kakšna je po tvojem mnenju pripravljenost članov PGD Veržej? Naloge prostovoljnih gasilcev so predvsem pomagati ob naravnih in drugih nesrečah. Moje mnenje glede pripravljenosti naših članov je, da smo zelo dobro pripravljeni, saj se sproti usposabljamo in urimo, večkrat pa se udeležimo tudi gasilskih tekmovanj.

Koliko članov šteje PGD Veržej in kakšna je po tvojem mnenju opremljenost našega gasilskega društva? Članov je kar precej. Delijo se na pionirje, mladince, operativne člane in sponzorje oz. donatorje. Opremljenost društva je zadovoljiva, vedno pa je seveda želja po novejši, boljši opremi. Opremo nabavljamo skladno z našimi potrebami in seveda zakonom, ki predpisuje opremljenost PGD.

Prednostne naloge so vključevanje čim več mladih v društvo, nabava potrebne opreme za zaščito operativnih članov in ostale opreme za posredovanje na intervencijah.

Katere so prednostne naloge, ki se jih kot poveljnik lotevaš v društvu?

David, hvala in veliko uspeha pri poveljevanju veržejskim gasilcem! Vito Šadl Fünkešnica ≈ julij 2018 9


TURISTIČNI URTIP

IZOBRAŽEVALNI IN DOŽIVLJAJSKI DOGODEK

v Veržeju od 8. do 9. junija 2018 že četrtič!

D

ogodek 24 ur z reko Muro je ponovno ponudil bogat program izobraževalno doživljajskih aktivnosti za vse vedoželjne ljubitelje narave in reke Mure. V Veržeju se je četrtič zapored zbralo več kot 40 organizacij, ki so izvajale različne delavnice, vodene sprehode, popise rastlinskih in živalskih vrst ter predavanja. Ponovno so nas približali reki Muri, njenemu edinstvenemu živalstvu, rastlinstvu, neživi naravi, kulturni dediščini in etnološkemu izročilu. Program so dopolnjevale zanimive stojnice sodelujočih organizacij in razstave, med katerimi je letos osrednje mesto zavzemala razstava del razpisanega likovnega natečaja na temo Živalski svet ob Muri. Z zanimivo in poučno stojnico ter delavnicami sta ponovno privabljala Čebelarsko društvo Veržej in Center DUO, Zavod Marianum Veržej, seveda pa ni manjkalo kulinaričnih dobrot Društva kmetic Križevci - Veržej, Term Banovci in Turističnega društva Veržej. Po poteh mrtvic ob Muri je popeljalo tudi Društvo učna gozdna pot – mrtvice reke Mure Veržej. Otvoritev in osrednji popoldanski dogodek so z izjemnim kulturnim programom popestrili otroci šole in vrtca Veržej, ki so nato še nadobudno raziskovali reko Muro. Na stadionu se je v dopoldanskem času zbralo skoraj 600 otrok iz dvanajstih šol in vrtcev. Po tem, ko je večina učencev zapustila prizorišče, smo pripravili dvourni program za izvajalce, ki je vključeval vodeni spust po Muri, predavanje in razpravo na temo upravljanja predvidenega biosfernega območja. Popoldne se je dogajanje nadaljevalo s programom delavnic, vodenj in predavanj za vse starosti. Letos se nam je prvič pridružil tudi Plavček, maskota Plavč-

kovega festivala rekreacije in prostega časa, ki je od 17. do 20. ure dodatno polnil prizorišči na glavnem trgu v Veržeju in na vrtu Zavoda Marianum. Večerni program je predvideval opazovanje, sov, netopirjev in nočnih metuljev, astronomsko opazovanje Jupitra in Saturna ter noč dokumentarnega filma, ki smo ga letos pripravili v sodelovanju z Grossmannovim festivalom. Vendar pa se je pozno zvečer razvilo močno neurje, netopirji, sove in nočni metulji so se skrili, mi pa smo reševali prireditveni prostor. Nočna opazovanja je tako zamenjalo druženje in zanimivo predavanje o klimi, klimatskih spremembah in letošnjih ekstremnih vremenskih pojavih, ki ga je namesto astronomskih opazovanj in delavnic izvedel prof. dr. Igor Žiberna. Prizorišče je na srečo ostalo nepoškodovano, kar pa žal ne drži za objekte in polja v Veržeju. Dogodek smo uspešno izpeljali predvsem zaradi izjemnega partnerstva tako soorganizatorjev - Občine Veržej, projekta coop MDD, Slovenske nacionalne komisije za UNESCO kot vseh sodelujočih - tistih, ki so program pomagali sooblikovati kot tistih, ki so sodelovali. Tudi letos nam je gostoljubje ponudila Občina Veržej, ki je k sodelovanju na občinskem nivoju ponovno pritegnila Krajevno organizacijo Rdečega križa Veržej, Zavod Marianum, Čebelarsko društvo Veržej, Osnovno šolo ter vrtec Veržej, Turistično društvo Veržej in Pomursko turistično zvezo, Terme Banovci in ŠD NK Veržej. Več kot 100 prostovoljcev iz 42 društev in organizacij, ki so tako ali drugače povezane z naravo, kulturno dediščino in reko Muro je sooblikovalo 24-urni program. Dogodka nam ne bi uspelo tako uspešno izpeljati brez podpore generalnega sponzorja WWF in dodatnih 20 donatorjev in sponzorjev. Po naših ocenah se je ob reki zbralo okrog 1000 udeležencev – otrok iz vrtcev, šolarjev, dijakov, družin, domačinov… V družbi reke Mure smo preživeli čudovitih 24 ur, kar pa nam ne bi uspelo brez izjemne podpore Občine Veržej in vseh drugih zgoraj navedenih partnerjev in sponzorjev. Vsem se ob tej priložnosti iskreno zahvaljujemo! Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor

10 Fünkešnica ≈ julij 2018


TURISTIČNI UTRIP

PLAVČEK NAVDUŠIL VSE GENERACIJE

V

petek, 8. junija 2018, se je od 17. do 20. ure na treh lokacijah v Veržeju, odvijal Plavčkov festival – festival rekreacije in prostega časa. Otvoritev se je začela z nastopom Prekmurske godbe Bakovci in mažoretk. Ideja Plavčkovega festivala je nadgradnja dogajanje že uveljavljenega dogodka 24-ur z reko Muro. Dopoldne je tako bil predvsem šolsko obarvan, saj so se pestrega dogajanja udeležile številne šolske in vrtčevske skupine iz Pomurja in drugih delov Slovenije, popoldan pa so ravno preko Plavčkovega festivala dogajanje približali družinam, starostnikom in mladim - praktično vsem generacijam. Kdo je Plavček?

Zaščitena vrsta žabe, ki živi v mrtvicah reke Mure.

Kaj vse se je dogajajo na festivalu?

Iz stadiona je bil start nordijske hoje. Trasa je peljala ob prelepi pokrajini ob reki Muri, vse do čebelarskega muzeja, mimo term Banovci, do zeliščnega vrta pri Marijanišču. Dogajanje na stadionu je bilo namenjeno vsem, ki so bili željni rekreacije, za utrditev telesa. Tisti, ki so želeli narediti nekaj za svojega duha, so si na Trgu Slavka Ostreca najprej ogledali nastop Prekmurske godbe Bakovci in mažoretk. Otroci so nato uživali pri jogi za otroke, kjer so razvijali gibljivost in motoriko. Folklorna skupina Leščeček je zaradi slabega vremena svoje javne vaje prestavila pod šotor na stadionu, kjer so imeli kar nekaj novih vadečih. Zeliščni vrt Marijanišča je bil namenjen vrtnarjenju, sprehodu med zelišči, spoznavanju zelišč in njihovih koristi, pripravam domače čajne mešanice, namazov, ipd. Najbolj atraktivna točka festivala pa sta bila maskota Plavček in Plavčkov vlakec. Prvi je navduševal ljudi vseh generacij, z drugim pa so predvsem v vožnji uživali otroci. Tadeja Bencak, Društvo mažoretk Bakovci

PLAVČEK OSNOVNE ŠOLE VERŽEJ ZLAT NA DRŽAVNEM FESTIVALU "TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA"

V

letošnjem šolskem letu je Turistična zveza Slovenije razpisala že 32. državni festival in tekmovanje Turizmu pomaga lastna glava. Festival je sestavni del projekta Turizmu pomaga lastna glava in je vključen v program Znanje, mladi in turizem. Vsebina projekta je vezana na raziskovanje turizma v domačem kraju, ugotavljanje možnosti za hitrejši razvoj in oblikovanje take ponudbe, ki bo vzpodbudila podjetništvo in trženje naravnih danosti ter tudi ostale ponudbe v vseh možnih oblikah. Na letošnjem festivalu, katerega tema je bila Kultura in turizem, so sodelovali tudi učenci Osnovne šole Veržej: Stela Erjavec, Živa Grantaša, Niko Kuzma, Klara Movrin, Ambrož Prašiček, Nuša Senčar, Tamara Svatina, Lara Svenšek in Maša Škrget. Učenci z mentoricama, Klavdijo Petovar in mag. Ksenijo Seršen, so že obstoječe turistične in kulturne vsebine, ki jih ponuja Občina Veržej oblikovali v nov dvodnevni turistični produkt z naslovom Predpraznično doživetje v Plavčkovi deželi. Turistični produkt so umestili v predpraznični božično-novoletni čas, saj se takrat v Veržeju zvrsti veliko kulturnih dogodkov in tudi turistov je v Veržeju in okolici veliko. Da pa bi bil sam turistični produkt oz. ponudba privlačnejša za otroke, so dodali maskoto Plavčka. In zakaj Plavčka? Ker so ob reki Muri ohranjene največje površine poplavnih, močvirnih in obrežnih gozdov v Sloveniji in ker je tukaj dom številnih rastlin in živali. Tukaj je tudi eno redkih bivališč žabe plavčka v Sloveniji. Ta poseben žabec plavček nekaj dni v letu, v času svatovanja, svojo barvo spremeni v modro. Ob Muri pa si ta dvoživka ime deli še s plavajočo praprotjo in vrsto sinice. Ker pa vsi ljudje radi praznujemo in se veselimo praznikov, o njih pa vendarle velikokrat premalo vemo, so se učenci odločili, da se bodo v turistični nalogi nekoliko globlje posvetili praznovanju božiča. Učenci menijo, da imamo ljudje do praznikov in praznovanj še dandanes poseben odnos, saj omogočajo posamezniku, da vsaj za kratek čas pozabi na vsakdanje skrbi in težave. Hkrati pa ugota-

Fünkešnica ≈ julij 2018 11


TURISTIČNI URTIP

KULTURA IN LITERATURA

vljajo, da so nekoč vsebine praznikov mnogo bolje poznali in da so dandanes temelje praznovanj prekrili nevednost, tehnologija in potrošništvo. V svoj produkt so učenci z mentoricama zajeli vse zanimivosti in posebnosti Veržeja. Spominski sobi Slavka Osterca in dr. Frana Kovačiča, spomenik Slavka Osterca in doprsni kip dr. Frana Kovačiča, cerkev sv. Mihaela, najstarejši spomenik v Veržeju, Marijin steber in Babičev mlin. V produkt so vključili tudi dogodke, ki se odvijajo v Občini Veržej v predbožičnem času: razstavo jaslic v Centru DUO, božični koncert Kulturnega društva »Slavko Osterc«, božično vas Banovci, rokodelske delavnice v Centru DUO in še kaj. Ker je oblikovana ponudba namenjena družinam, bi le-te nastanili v Penzionu Mavrica v Marijanišču, ki nudi tudi možnost animacije za otroke v samem Marijanišču, mogoč pa je tudi obisk Term Banovci. Ker je projekt Turizmu pomaga lastna glava zajemal poleg turistične naloge tudi predstavitev naloge na turistični tržnici, so učenci za namen predstavitve z likovnim pedagogom Marijanom Šadlom izdelali maskoto Plavčka, lampijončke, ki spominjajo na božično vas Banovci, glinene žabe in magnete z motivom Plavčka. Za lažjo predstavitev Veržeja z znamenitostmi so učenci izdelali zemljevida in zloženko. Pod mentorstvom računalničarja Saša Hladna so učenci foto-video krožka posneli 15 minutni film o znamenitostih Veržeja, otroci vrtca in vzgojnega zavoda pa so prispevali jaslice iz ličja. Učenci so za svojo turistično nalogo, tržnico in predstavitev svojega produkta na tržnici v Mariboru, ki je potekala 20. marca 2018, prejeli zlato priznanje. Klavdija Petovar in mag. Ksenija Seršen

12 Fünkešnica ≈ julij 2018

BRALNO POTOVALNA MALHA

S

poštovani krajani in vaščani: Ko knjige pridejo na dom ... Splošna knjižnica Ljutomer je kandidirala na javnem razpisu Ministrstva za kulturo Ljubljana za izbor operacije „Podporno okolje za delovanje na področju kulture“ in bila uspešno izbrana s projektom: „BRALNO POTOVALNA MALHA“ v letu 2017/18. S projektom bomo nadaljevali še naprej. „Bralno potovalna malha“ je namenjena vsem, ki zaradi invalidnosti, starosti ali težje bolezni s težavo pridejo do knjižnice. Na dom vam bomo dostavili vse vrste knjig: od humorja do kriminalk, od spominov do romanov, revij in časnikov. Pokličite nas lahko na telefon: 02/584 1236 (Nataša) vsak delavnik v času odprtosti knjižnice in nam zaupajte, • • •

da se želite vključiti v dostavo na dom, kaj bi radi brali in kdaj naj vas obiščemo.

„BRALNO POTOVALNA MALHA“ mesečno obiskuje tudi VVZ v Veržeju, kjer si mladi bralci izmenjujejo knjige, prisluhnejo pravljični uri ali se samo pogovorijo z „malho“. Za dobrobit naših občanov je projekt podprla tudi Občina Veržej. Dragi Verženci pokličite me, pridem tudi do Vas. Nataša Kosec, zaposlena na Projektu „Bralno potovalna malha“


UTRIP OSNOVNE ŠOLE

Vrtec

DEDKI IN BABICE V SREDNJI SKUPINI

PROJEKT ZOBNI ALARM

ružina je pomemben dejavnik pri vzgoji vsakega otroka, saj nudi razumevanje, pomoč, ljubezen – in prav to nudijo tudi stari starši. V našo skupino smo povabili dedke, babice, pradedke in prababice. Otroci so jih nestrpno pričakovali in z navdušenjem spremljali njihove prihode. Po uvodnem pozdravu so otroci zapeli dve pozdravni pesmi, se predstavili z gibalno plesno igro »Na morju« ter zaplesali ljudski ples špicpolko in rašplo. S ponosom so starim staršem podarili svoje izdelke, ki so jih izdelali v vrtcu z veseljem in ljubeznijo do njih. Naše druženje se je nadaljevalo na igrišču vrtca, kjer so se stari starši lahko igrali s svojimi vnuki in vnukinjami ter se okrepčali s pecivom, ki ga je pripravila naša kuharica.

Z

obni alarm je projekt, preko katerega so se otroci starejše skupine vrtca Veržej naučili, kako bodo pravilno ter redno skrbeli za svoje zobe. Glavna junaka projekta sta Luka in Lili. Namen projekta je bil, približati pomen ustne higiene in jih praktično naučiti učinkovitih in varnih tehnik čiščenja zob. Projekt je potekal od januarja do meseca maja. Izvajali sta ga medicinski sestri Mihaela in Maša iz zdravstvenega doma Ljutomer. Z veliko dobre volje in primernega pristopa do otrok sta pomagali širiti zavedanje o pomenu zdravih zob in dlesni. Otroci so na vseh delavnicah aktivno sodelovali, saj sta jih znali pravilno motivirati. Na zadnjem srečanju nas je obiskal otroški zobozdravnik iz zdravstvenega doma Križevci dr. Vedran Lazarevič. Z otroci je vzpostavil pristen stik in se z njimi igral »zobne ambulante« ter jim pokazal različne instrumente, ki jih uporablja v svoji ambulanti. Ob koncu bi se zahvalila Mihaeli in Maši za prijetno sodelovanje in ju vabim, da nas v naslednjem šolskem letu zopet obiščeta s kakšnim novim projektom.

D

Vse foto arhiv OŠ Veržej

Vzgojiteljica Teja Fras

OTROŠKA FOLKLORNA SKUPINA VRTCA VERŽEJ JE PREJELA SREBRNO PRIZNANJE

F

olklorna skupina Vrtca Veržej se je, kot že vsako leto doslej, predstavila na območnem srečanju vrtčevskih folklornih skupin. Letos je prireditev potekala v Osnovni šoli Stročja vas, 27. 3. 2018. Otroci iz našega vrtca so se predstavili s spletom »Toti čehi«, s katerim so dosegli tudi regijski nivo in tako prejeli srebrno priznanje. Vsem nastopajočim otrokom še enkrat iskrene čestitke.

ŠPORTNO POPOLDNE S STARŠI

V

torek, 22. maja 2018, smo vzgojiteljice vrtca pripravile športno popoldne za vse otroke, ki obiskujejo naš vrtec in njihove starše. Kljub muhastemu vremenu smo preživeli prijeten popoldan ob zabavno športnih igrah. Starši so imeli možnost meritve krvnega tlaka in sladkorja v krvi, saj je bila z nami tudi ekipa iz Zdravstvenega doma Ljutomer. Velika zahvala gre tudi gostiteljem v Bunčanih, NK in GD Bunčani, družini Legen ter Boštjanu Puharju za okusen prigrizek. Vzgojiteljice Vrtca Veržej

Fünkešnica ≈ julij 2018 13


UTRIP OSNOVNE ŠOLE

24 UR Z REKO MURO

Šola

V

PRIREDITEV ŽENAM IN POMLADI

Veržeju je 8. junija potekal že tradicionalni dan - 24 ur z reko Muro. Kot vsako leto, so tudi letos otroci iz vrtca Veržej popestrili popoldan s kulturnim programom. Predstavili so se s folklornim spletom, dečki, ki odhajajo v šolo, so na glasbene cevi zaigrali pesem Čuk se je oženil. Nastopil je tudi pevski zbor vrtca. Otroci starejše in srednje skupine so sodelovali v likovnem natečaju: »Živalski svet ob Muri« in osvojili tri nagrade. Marko Simić in Aljaž Rautar sta v kategoriji vrtcev dosegla tretje mesto, Vito Lipovec pa je v kategoriji vrtcev dosegel prvo mesto za svojo risbo. Na vse tri smo zelo ponosni in jim še enkrat iskreno čestitamo.

V

petek, 23. marca 2018, je v Kulturni dvorani Janeza Ferenca potekala že tradicionalna prireditev Ženam in pomladi. Na prireditvi so nastopili naši najmlajši. S plesnimi in pevskimi točkami ter recitacijami in dramatizacijami so se nam predstavili otroci srednje in starejše skupne iz Vrtca Veržej ter učenci razredne stopnje iz Osnovne šole Veržej. Zbrane je na prireditvi nagovoril tudi župan Občine Veržej, g. Slavko Petovar. Ksenija Seršen

SLOVO VRTCU, POZDRAV ŠOLI

K

olesa časa se hitro obračajo, kar še posebno opažamo vsi, ki delamo v vrtcu in šoli. Zelo sveži so še spomini na prve septembrske dni, ko so ti otroci, ki sedaj odhajajo v šolo, bili še malčki. Prvi tedni so bili za marsikaterega otroka, pa tudi za starše, naporni. Stiske niso doživljali le otroci, tudi starši so tu in tam potočili kakšno solzo ob slovesu. V sredo, 20. junija, smo z učenci prvega razreda in njihovimi učiteljicami pripravili zaključni nastop. Predstavili so se otroci vseh skupin vrtca in učenci prvega razreda. Slovo je bilo najtežje za deset otrok, ki zapuščajo vrtec in odhajajo v šolo. Ob spremljavi Marjete in Mirjam so zapeli veselo pesmico o šoli in zaigrali na glasbene cevi. Tudi učenci prvega razreda so se predstavili s svojim programom. Ta zaključna prireditev Slovo vrtcu, pozdrav šoli je letos novost in jo bomo nadaljevali tudi v prihodnje. Ravnateljica je bodočim šolarjem razdelila medalje za športni program Mali sonček ter diplome, ki so jih osvojili na plavalnem tečaju. Vzgojiteljici pa sva jim podarili darilce za spomin na vrtec in jim zaželeli prijetne počitnice ter veliko uspeha v šoli.

Vse foto arhiv OŠ Veržej

Vzgojiteljici Teja in Monika

14 Fünkešnica ≈ julij 2018

ZA TIMA ZLATO, ZA ALEKSA SREBRO

V

torek, 13. marca 2018, sta se učenca 9. razreda Timo Kosi in Aleks Zorman udeležila državnega tekmovanja v znanju nemškega jezika za devetošolce, ki je potekalo na Osnovni šoli I Murska Sobota. Vstopnico za udeležbo na tekmovanju na državni ravni jima je prineslo šolsko tekmovanje v mesecu novembru, ko sta se uvrstila med 250 najboljših tekmovalcev v državi. Literarna predloga za državno raven tekmovanja je bil drzen in osupljivo komičen otroški roman nemške pisateljice Jume Kliebenstein Speed-Dating mit Papa, ki je tekmovalce in njihove mentorje popolnoma navdušil. Tako sta se oba tekmovalca tudi na državnem tekmovanju odlično odrezala. Timo je osvojil drugo mesto v državi in prejel zlato priznanje, Aleks pa se lahko ponosno pohvali s srebrom. Branka Kapun Pučko


UTRIP OSNOVNE ŠOLE

NA OŠ VERŽEJ PESTRO TUDI NA PODROČJU GEOGRAFIJE

J

an Lorenčič, ki je letos končal prvi letnik ljutomerske gimnazije, je v preteklem šolskem letu kot devetošolec OŠ Veržej, sodeloval na geografski olimpijadi BIGEO, ki je potekala v Rušah. V geografskem znanju so se s Slovenijo pomerile Turčija, Romunija, Bosna in Hercegovina ter Srbija. Tekmovanje je potekalo v angleškem jeziku, osnovnošolci in srednješolci pa so svoje znanje geografije izkazovali in poglabljali na različne načine: z reševanjem pisnega testa, s celodnevnim terenskim delom, ter multimedijskim kvizom. V kategoriji osnovnošolcev je Jan dosegel odlično prvo mesto, z najvišjim številom točk, ter s tem zlato olimpijsko medaljo. Ministrica dr. Maja Makovec Brenčič je tudi letos sprejela uspešne mlade, ki so se v letu 2017 uvrstili na mednarodna tekmovanja iz znanj in tam dosegli vidne uvrstitve. Svečan sprejem s pestrim kulturnim programom in pogostitvijo je potekal 29. januarja v Kongresnem centru Brdo pri Kranju. Učenci OŠ Veržej so se tudi letos udeležili vseh treh stopenj geografskega tekmovanja, ki ga organizira Zavod RS za šolstvo. Letošnja tema tekmovanja iz znanja geografije je bila Trajnostni turizem za razvoj. Šolskega tekmovanja, ki je bilo 16. januarja na OŠ Veržej, se je udeležilo 22 učencev od 6. do 9. razreda. Tako je sodelovalo devet učencev na nivoju 6. in 7. razred in 13 učencev na nivoju 8. in 9. razred. Učenci so na pripravah predelali izbrano literaturo ter opravili terensko delo. Tekmovanje je potekalo v dveh delih: pisnem in terenskem. Bronasto priznanje je prejelo devet učencev; iz 9. razreda Diana Šterman, Maja Škraban, Tjaša Vršič, Tiffany Pilhar in Tadej Raj, iz 7. razreda Nejc Klemenčič, Rene Raj in Mihael Švab, iz 6. razreda pa Patrik Sunko. Območnega tekmovanja, ki je bilo 7. marca v OŠ I v Murski Soboti, so se udeležili učenci z najvišjim številom doseženih točk na šolskem tekmovanju, to so Diana Šterman, Maja Škraban, Tjaša Vršič in Rene Raj. Rene je na nivoju 6. in 7. razredov, dosegel 2. mesto in si s tem prislužil srebrno priznanje ter udeležbo na državnem tekmovanju. To je potekalo 13. aprila v OŠ Ruše, kjer je bil Rene na podlagi doseženega števila točk nagrajen s srebrnim priznanjem. Učenci OŠ Veržej, ki jih še posebej zanima predmet geografija, so tekom šolskega leta obiskovali geografski krožek. Ponujene so jim bile raznolike tematike in tako so se ukvarjali z različnimi zemljevidi, se z orientacijo in terenskim delom učili izven učilnice, urejali kamninsko zbirko in spoznavali kamninsko sestavo Slovenije, razpravljali o aktualnih ekoloških temah in se pripravljali na geograf

sko tekmovanje. V decembru so obiskali razstavo jaslic in v marcu razstavo pirhov, oboje je organiziral Center DUO Veržej. Udeležili so se tudi dveh poučnih in zanimivih potopisnih predavanj na temo Kitajska in Indonezija, pri čemer so spoznavali zanimive turistične destinacije, čudesa sveta, značilnosti oddaljenih kontinentov in problematiko, s katero se srečujejo tamkajšnji prebivalci. Ob spoznavanju nove kulture so v gospodinjski učilnici pripravili azijske jedi, degustirali pa so tudi indonezijski čaj, razne napitke in tipične azijske prigrizke. Mentorica Jasna Poljanec, prof. geografije in nemškega jezika

UČENCI OSNOVNE ŠOLE VERŽEJ RAZSTAVLJALI V ŠOŠTANJU

K

akor pretekla leta, so tudi v letošnjem šolskem letu učenci predmetne stopnje in učenci razredne stopnje ter podaljšanega bivanja naše šole sodelovali na državnem likovnem natečaju Likovni svet otrok 2018. V tokratnem, jubilejnem 50. letu tega likovnega natečaja, je bila izbrana tema »Dinamika likovnega ritma«. Kot je bilo zapisano na razpisu natečaja, je ritem del življenja, ki ga srečamo na vsakem koraku, na primer v bitju srca, v izmenjavi letnih časov, noči in dneva, svetlobi in temi. Lahko bi našteli ogromno primerov ritma. 50. obletnica natečaja pa je lep primer enakomernega ponavljanja – ritma ustvarjalne svobode, v kateri ima vsak učenec priložnost, da razvije lastne potenciale. Kakor je zapisala strokovna komisija letošnjega natečaja, njeno delo tako kot vsako leto doslej tudi letos, ni bilo enostavno. Likovni izdelki so edinstveno izpolnjevali kriterije, ki so bili postavljeni kot merilo pri izboru: domiselna in izvirna izpoved v likovnem motivu, izbor in izvedba likovne tehnike ter splošna zanimivost in kakovost likovnega izdelka. Na natečaj je prispelo preko 2700 likovnih del predšolskih in osnovnošolskih otrok iz 98 vrtcev, šol in drugih zavodov. Strokovna komisija je za razstavo izbrala 387 likovnih del z vseh področij likovnega ustvarjanja (risanje, slikanje, grafika, plastično in prostorsko oblikovanje). Za omenjeno razstavo pa je bilo izbranih kar 20 likovnih del učencev Osnovne šole Veržej. Bronasta priznanja prejmejo učenci 2. razreda: Alina Meznarič, Kai Legen, Larisa Vozlič, Matjaž Maučec, Tia Kukolj in Zoja Špari (mentorica Ksenija Seršen), učenci kombiniranega 3./4. razreda: Pia Šur, Samo Rudolf in Vanesa Cimerman (mentorica Klavdija Krajnc), učenec 1. razreda Aleksander Sunko (OPB, mentorica Mateja Šumenjak), učenci predmetne stopnje: Diana Šterman (9. r), Jožef Ivančič (9. r), Maša Škrget (7. r), Niko Kuzma (8. r), Nuša Senčar (7. r), Peter Škrlec (7. r), Tiffany Pilhar (9. r), Timo Kosi (9. r) in Živa Grantaša (8. r), mentor Marijan Šadl. Učenka Vanesa Cimerman je razstavljala tudi v okviru OPB pod mentorstvom Cveke Puhar, likovno delo učenca Tima Kosija pa je bilo izbrano in objavljeno tudi v katalogu letošnjega likovnega natečaja. Ksenija Seršen Fünkešnica ≈ julij 2018 15


UTRIP OSNOVNE ŠOLE

ERASMUS+ BORDERS PROJEKTNI OBISK NA POLJSKEM

Z

adnji projektni obisk v prvem letu evropskega projekta v okviru Erasmus+ akcije smo izvedli na Poljskem. Drugo nedeljo v maju 2018 smo se zgodaj zjutraj odpravili na pot trije učenci (Lea, Timo in Miha) ter učitelja Matija in Staš. Pot nas je vodila iz Slovenije čez Avstrijo in Češko do Poljske. Vozili smo se skoraj dvanajst ur in končno le prispeli v majhen kraj po imenu Pobiedziska. To je kraj z 8.000 prebivalci in leži v okrožju Poznañ, obdan je z mnogimi jezeri in ribniki. Ob prihodu so naše učence gostoljubno sprejele gostujoče družine. Ponedeljek smo pričeli s sprejemom na šoli in ogledom le-te. Šola je kar velika in sprejme 1000 učencev za katere skrbi 100 učiteljev. Po sprejemu so portugalski in španski učenci opravili svoje predstavitve. Dan smo nadaljevali z ogledom mesta in obiskom mestne hiše. Tam nas je sprejela županja. Nekaj nam je o poljski zgodovini povedal predavatelj iz univerze dr. M. Kustra. Jutra se na Poljskem v tem obdobju pričnejo zaradi njene geografske lege že zelo zgodaj. Zjutraj smo koordinatorji sestankovali, učenci pa so izvajali razne dejavnosti na temo projekta. Ena skupina je imela delavnico “Street Art”, kjer so na dvorišču na tla narisali logotip našega projekta, druga skupina je sestavila zemljevid Evrope in označila partnerske države z zastavicami. Sledile so predstavitve naših in italijanskih učencev, ki so predstavili svoje delo na temo projekta. Popoldne smo se odpravili v kraj Gniezno, ki je oddaljeno le pol ure vožnje. Gniezno je za naše razmere srednje veliko mesto z nekje 70.000 prebivalci in je bilo prvotno glavno mesto Poljske. Tam smo najprej obiskali muzej Poljske zgodovine. Ker so Poljaki zelo ponosni na svojo zgodovino, ki se je pričela pisati že davnega leta 966 smo o tem, kako so se njihove meje spreminjale in je država Poljska spreminjala velikost od srednje velike države v Evropi, do tega da jih na zemljevidu sploh ni bilo, slišali veliko in to velikokrat. V sredo nas je po programu čakal dolg dan. Zgodaj zjutraj smo se odpravili proti zahodu. Najprej smo se ustavili v mejnem mestu med Poljsko in Nemčijo. Poljski del mesta se imenuje Slubice in nemški del Frankfurt. Mesto deli reka Oder. Ko je Poljska stopila v Evropsko unijo in postala Šen16 Fünkešnica ≈ julij 2018

gensko območje sta se ti dve mesti pričeli še bolj povezovati. Tako danes delujeta kot eno mesto s sloganom “Dvojno mesto. Brez meja.” Ko smo dodobra spoznali to zanimivo mesto, smo se odpravili do nemškega glavnega mesta Berlin. V Berlinu smo bili navdušeni nad muzejem, ki je v nekdanji stavbi vojaškega skladišča. Tam smo slišali veliko o zgodovini Nemčije in kako so se skozi zgodovino spreminjale njihove meje. Zanimivo je bilo primerjati slišano v Berlinu in na Poljskem. Ustavili smo se tudi pri brandemburških vratih, ki so ena večjih znamenitosti Berlina. Popoldne smo imeli nekaj ur prostega časa, ki ga je naša ekipa izkoristila za ogled mesta iz 203 metrov visokega stolpa. Četrtekovo dopoldne smo izkoristili za preostale predstavitve, ki so jih opravili učenci iz Češke in Poljske. Učenci so izvedli še eno delavnico, iskali so namreč podobne besede v naših jezikih. Popoldne smo si ogledali še eno zanimivo mesto oddaljeno pol ure vožnje. To je Poznañ. Poznañ je veliko mesto, ki ima približno 600.000 prebivalcev. Znano je predvsem po izjemno lepem trgu in svetovno priznanih univerzah. V mestu je namreč 140.000 študentov. Po ogledu trga smo obiskali muzej rogljičkov, ki je prav tako ena izmed znamenitosti mesta. Sledil je ogled ene največjih katedral na Poljskem. Podobno kot ostale katedrale, ki smo si jih ogledali v tem tednu, je tudi ta resnično impozantna in nam da vedeti, da je Poljska izjemno verna država. Po katedrali smo si ogledali še interaktivni muzej, ki nam je zgodovino sprememb poljskih meja prikazal še enkrat, tokrat na bolj moderen način. Ob interaktivnih knjigah, ekranih in ostalem smo vsi ostali brez besed. Pozno popoldne smo se zbrali v šoli in ravnatelj je vsem sodelujočim predal certifikate o udeležbi in se zahvalil vsem gostom in gostiteljem. Tako je minil še en dan na Poljskem. V petek dopoldan smo izvedli Kahoot kviz, katerega tema je bila zanimivosti in znamenitosti Poljske. Nekaj po deseti uri v petek zvečer smo se s težkim srcem poslovili od ostalih sodelujočih učencev in učiteljev ter seveda gostiteljskih družin in se odpravili na več kot trinajst ur trajajočo pot. Kot je bilo omenjeno v opisih prejšnjih obiskov iz tega projekta, tokrat govorimo o mejah. O mejah kot zgodovinskih ovirah, meje danes pa predstavljajo nove priložnosti. Naše partnerske šole so izbrane premišljeno, saj vsaka partnerska država meji na eno od partnerskih držav. Portugalska meji na Španijo, Italija na Slovenijo in Poljska na Češko. Tako so bile dejavnosti tokratnega obiska na Poljskem usmerjene ravno v to področje in vsi smo od tega veliko odnesli. Hvala sodelujočim učencem in njihovim družinam za zaupanje, spremljevalnemu učitelju in vsem sodelavcem. Staš Rudolf, koordinator projekta


UTRIP OSNOVNE ŠOLE

XII. DRŽAVNO PREVERJANJE USPOSOBLJENOSTI OSNOVNOŠOLSKIH EKIP PRVE POMOČI

U

Vse foto arhiv OŠ Veržej

čenci šolske ekipe prve pomoči osnovne šole Veržej (Vito Golinar, Lea Marinič, Tiffany Pilhar, Tadej Raj, Maja Škraban, Aleks Zorman in Tjan Novak) so na regijskem preverjanju ekip prve pomoči pod mentorstvom Mateja Rožmana in Klavdije Petovar, dosegli 1. mesto in se udeležili 12. državnega preverjanja osnovnošolskih ekip prve pomoči, ki je potekalo 12. 5. 2018 v Mladinskem zdravilišču in letovišču RKS Debeli Rtič. Učenci in njihovi mentorji smo pridobili veliko praktičnega znanja, predvsem pa je bila izvrstna priložnost tudi za druženje. Klavdija Petovar

PODALJŠANO BIVANJE

V

eliko otrok, predvsem mlajših, čas po pouku preživi v podaljšanem bivanju. Podaljšano bivanje je oblika dejavnosti, ki otrokom omogoča kvalitetno preživljanje prostega časa tudi v času po končanem pouku in je sestavljeno iz naslednjih elementov: - sprostitvene dejavnosti, - prehrane, - samostojnega učenja in - ustvarjalnega preživljanja prostega časa. V času sprostitvenih dejavnosti se učenci sprostijo in spočijejo ter si naberejo novih moči za nadaljnje delo. Samostojno učenje je dejavnost, v okviru katere poteka usmerjanje in navajanje učencev na samostojno opravljanje različnih učnih obveznosti. Ustvarjalno preživljanje prostega časa učencem omogoča ukvarjanje z različnimi vsebinami, ki omogočajo razvoj interesov in sposobnosti na spoznavnem, telesno-gibalnem, socialnem in čustvenem področju. V tem šolskem letu so učenci obeh oddelkov podaljšanega bivanja uspešno sodelovali na naslednjih literarnih in likovnih natečajih: - Vozi varno – misli na otroke - Šola sobivanja, projekti: Spodbujamo prijateljstvo, Varno v vrtec in šolo, Živim zdravo, Energetsko znanje za

odgovorno ravnanje in Slovenija – kot jo vidimo otroci - Eko smreka (Hofer) - Božične jaslice (Center DUO): za nagrado so se učenci udeležili dveh brezplačnih delavnic, in sicer so ustvarjali iz ličja in gline - Igraj se z mano – rad pomagam - Poštar Pavli (Božičkova pošta) - Nivea – podarite nam modro srce - Lidl Slovenija: Igrivo učenje za zdravo življenje - Vseslovenska razstava pirhov (Center DUO) - Društvo Naša zemlja: naslov literarnega dela: Moja domovina, poznam tvojo kulturno dediščino; pohvalo sta prejeli Zala Krajnc in Elena Šonaja - Parada učenja (Gimnazija Ljutomer): Kulturna dediščina Pomurja; nagrado za likovni izdelek je prejela Daša Stajnko - BioBlitz - 24 ur z reko Muro: Živalski svet ob Muri: nagrado za 1. mesto je prejela Daniela Kolarič in za 3. mesto Jan Flinčec - JSKD Lendava: literarni natečaj Strici so mi povedali; nagrado za 3. mesto je prejela Zala Krajnc - Raziskujem, pripovedujem in potujem – natečaj za izvirno literarno delo - Likovni svet otrok 2018: bronasto priznanje sta prejela Aleksander Sunko in Vanesa Cimerman - Kasaški klub Ljutomer: likovni natečaj za izbiro maskote kasaškega derbija. Učenci podaljšanega bivanja pa se predstavijo tudi na vseh prireditvah, ki potekajo na šoli ali v sklopu le-te. Tako smo s kratkimi gledališkimi predstavami, plesi in deklamacijami sodelovali na sprejemu prvošolčkov v šolsko skupnost ter na prireditvi Že bližajo se prazniki in Pozdrav pomladi. S kratkim programom smo se predstavili še na zaključni prireditvi vrtca in bodočim prvošolcem pokazali, da se imamo v šoli lepo. Učiteljici v PB Cvetka Puhar in Mateja Šumenjak

SPREJEM ZA NAJUSPEŠNEJŠE UČENCE OSNOVNE ŠOLE VERŽEJ IN GLASBENE ŠOLE SLAVKA OSTERCA LJUTOMER

O

b zaključku šolskega leta je župan pripravil sprejem za učence Osnovne šole Veržej in Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer, ki so se v tem šolskem letu izkazali s šolskim uspehom v vseh devetih letih šolanja in z izjemnimi dosežki na najrazličnejših področjih. V letošnjem šolskem letu so to bili naslednji učenci Osnovne šole Veržej: Aleksander Sunko, Alina Meznarič, Kai Legen, Tia Kukolj, Larisa Vozlič, Zoja Špari, Eva Duh, Matjaž Maučec, Vanesa Cimerman, Pia Špur, Samo Rudolf, Zala Krajnc, Niko Osterc, Patrik Jančič, Niki Novak, Jan Draksler, Luka Feucht, Peter Škrlec, Manca Rozmarič, Monika Špur, Ana Marija Horvat, David Bajt, Nejc Klemenčič, Nuša Senčar, Maša Škrget, Rene Raj, Zala Belec, Ambrož Prašiček, Stela ErFünkešnica ≈ julij 2018 17


UTRIP OSNOVNE ŠOLE

javec, Živa Grantaša, Tamara Svatina, Lara Svenšek, Jure Jureš, Niko Kuzma, Neja Mladenovcič, Jožef Ivančič, Tjan Novak, Maja Škraban, Tiffany Pilhar, Vito Golinar, Klara Movrin, Aleks Zorman, Lea Marinič, Diana Šterman, Tadej Raj, Tjaša Vršič, Timo Kosi. Njihovi mentorji so bili: Marija Balažic, Vladimir Bratkovič, Sašo Hladen, Cvetka Ivančič, Branka Kapun Pučko, Klavdija Krajnc, Matija Peruš, Klavdija Petovar, Jasna Poljanec, Cvetka Puhar, Matej Rožman, Ksenija Seršen, Marijan Šadl, Anton Šterman, Branka Šemen, Mateja Šumenjak. Sprejema sta se udeležili še vodja šole Damjana Ferenc in ravnateljica Marija Ferenc. Izjemne rezultate na tekmovanjih je v letošnjem letu z igranjem na diatonično harmoniko dosegel tudi Ambrož Prašiček iz Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer. Njegov mentor je bil Dejan Raj. Župan je vsem učencem čestital za njihove dosežke, ravnateljica Marija Ferenc pa se je županu zahvalila za izkazano pozornost in uspešno sodelovanje z Občino Veržej.

ŠPORT NA OŠ VERŽEJ MALI NOGOMET V četrtek, 29. 3. 2018 je bilo v Ljutomeru medobčinsko prvenstvo za mlajše učence v malem nogometu. Za našo šolo so igrali: Žiga Švab, Rene Raj, Niko Osterc, Patrik Sunko, Štefan Šarkezi, Nik Legen in Domen Juras. Učenci naše šole so v prvi tekmi premagali učence iz OŠ Križevci z rezultatom 1:0. V drugi tekmi so morali priznati premoč proti učencem iz OŠ I.C. iz Ljutomera z rezultatom 1:0. V polfinalu so naš nasprotnik bili učenci iz OŠ Razkrižje. Rezultat v korist učencev iz OŠ Veržej je bil 6:0. V finalu so naš nasprotnik bili spet učenci iz OŠ Ivana Cankarja iz Ljutomera. V finalu so učenci naše šole izgubili z rezultatom 1:2 in tako osvojili drugo mesto, ter se uvrstili na področno tekmovanje. Na medobčinskem prvenstvu je tekmovalo šest ekip iz šestih osnovnih šol.

Vesna Legen

Foto Šašo Hladen

MINI ODBOJKA V četrtek, 5. 4. 2018 je bilo v Ljutomeru medobčinsko prvenstvo v mini odbojki za dečke. Za našo šolo so igrali: Niko Osterc, Lan Legen, Tjan Prelog, David Gregorinčič, Lan Svenšek, Jakob Klemenčič in Mark Kegelj. V prvi tekmi so učenci naše šole igrali proti učencem iz OŠ Ivana Cankarja iz Ljutomera, ter zmagali z rezultatom 2:1. V drugi tekmi so učenci naše šole igrali proti učencem iz OŠ Cezanjevci in prav tako zmagali z rezultatom 2:1. V finalu pa so učenci iz OŠ Stročja vas premagali naše učence z rezultatom 2:1. Tako so učenci naše šole osvojili drugo mesto.

18 Fünkešnica ≈ julij 2018


UTRIP OSNOVNE ŠOLE

Vse foto arhiv OŠ Veržej

EKIPA OŠ VERŽEJ DRUGA V DRŽAVI V sredo, 10. 4. 2018 je bilo v Medvodah državno ekipno prvenstvo v badmintonu. Udeležili so se ga tudi učenci naše šole, ki so igrali v kategoriji nekategoriziranih tekmovalcev. V ekipi OŠ Veržej so bili: Vito Golinar, Lea Marinič, Tadej Raj, Nuša Senčar, Maša Škrget in Jure Jureš. V skupinskem delu so učenci naše šole premagali učence iz OŠ Preserje, ter učence iz OŠ Kozje, oboje z rezultatom 4:1. Tudi v polfinalu so učenci naše šole igrali odlično in po razburljivi končnici premagali učence iz OŠ Kungota z rezultatom 3:2. V finalu državnega ekipnega prvenstva so naš nasprotnik bili učenci iz OŠ Dr. Jožeta Pučnika iz Črešnjevec, ki so nas premagali z rezultatom 3:1. Potrebno je omeniti, da so vsi učenci naše šole imeli zelo visoko dnevno formo, še posebej Vito Golinar, ki je med drugim premagal tudi drugo uvrščenega tekmovalca z državnega posamičnega prvenstva v letošnjem letu. Tako so učenci iz OŠ Veržej osvojili odlično drugo mesto na državnem ekipnem prvenstvu badmintonu.

DRŽAVNO PRVENSTVO V KROSU V četrtek, 19. 4. 2018 je bilo v Mariboru državno prvenstvo v krosu za osnovne in srednje šole. Z naše šole so se na državno prvenstvo v krosu uvrstili: Nik Osterc, Niko Osterc, Brina Mernik, Jure Jureš in Katja Poštrak. Vsi tekmovalci naše šole so se potrudili po svojih najboljših močeh

in uspešno pritekli v cilj. Najvišje mesto pa je dosegel Niko Osterc, ki je v kategoriji petih razredov, na razdalji 1000 metrov osvojil dvanajsto mesto. Na krosu je tekmovalo več kot tisoč dvesto tekmovalcev. MEDOBČINSKI PRVAKI V MINI NOGOMETU V torek, 24. 4. 2018 je bilo v Stročji vasi medobčinsko prvenstvo za učence v mini nogometu. Za našo šolo so igrali: Niko Osterc, Lan Legen, Mark Kegelj, Jakob Klemenčič in Nino Vršič. Učenci naše šole so prvo tekmo odigrali z rezultatom 0:0, z učenci iz OŠ Ivana Cankarja iz Ljutomera. V drugi tekmi so premagali učence iz Male Nedelje z rezultatom 1:0. V tretji tekmi so prav tako zmagali z rezultatom 1:0 proti učencem iz Stročje vasi. V zadnji tekmi so z rezultatom 2:0 premagali učence iz Cezanjevcev. Najboljša strelca naše šole sta bila Niko Osterc (2 gola) in Lan Legen (2 gola). Tako so učenci naše šole brez prejetega gola na medobčinskem prvenstvu osvojili prvo mesto.

PLAVANJE V sredo, 25. 4. 2018 je bilo v Radencih področno prvenstvo v plavanju. Z naše šole so se ga udeležili: Lara Svenšek, Nejc Klemenčič, Lan Legen in Niko Osterc. Vsi učenci so plavali 50 m prosto. Lara Svenšek in Nejc Klemenčič sta vsak v svoji kategoriji osvojila peto. PODROČNI PRVAKI V MALI ODBOJKI V četrtek, 26. 4. 2018 je bilo v Murski Soboti področno prvenstvo v mali odbojki za učence. Kot medobčinski prvaki so se tekmovanja udeležili tudi učenci naše šole. Igrali so: Nik Legen, Rene Raj, Nejc Klemenčič, Niko Osterc, Lan Legen, Patrik Sunko, Žiga Švab, Aljaž Tušak, Tjan Prelog in Peter Škrlec. V prvi tekmi so učenci naše šole premagali učence iz OŠ Beltinci z rezultatom 2:0. V drugi tekmi so naš nasprotnik bili učenci iz OŠ Radenci, katere so prav tako premagali z rezultatom 2:0. V zadnji tekmi so še premoč naših učencev z rezultatom 2:1 morali priznati učenci iz OŠ Murska Sobota II. Tako so učenci naše šole osvojili Fünkešnica ≈ julij 2018 19


UTRIP OSNOVNE ŠOLE

prvo mesto in ponovno dokazali, da se najboljša odbojka pri mlajših učencih v Pomurju igra na OŠ Veržej. ATLETIKA V torek, 8. 5. 2018 je bilo v Ljutomeru medobčinsko prvenstvo v atletiki. Z naše šole so se ga udeležili: Tjan Novak, Diana Šterman, Nejc Brunec, Leon Kadrija, Niko Kuzma, Živa Grantaša, Jure Jureš, Katja Poštrak, Tamara Svatina, Nuša Senčar, David Bajt, Brina Mernik, Maša Škrget, Jan Draksler, Rene Raj in Niko Osterc. Prvo mesto na medobčinskem prvenstvu so osvojili: Jan Draksler (met žogice 56 m), Jure Jureš (1000 m, 3.13 min), Leon Kadrija (suvanje krogle, 11.25 m), Živa Grantaša (suvanje krogle, 7.66 m). Drugo mesto so osvojili: Diana Šterman (1000 m), Niko Osterc (600 m) in David Bajt (300 m). Tretje mesto so osvojili: Rene Raj (600 m), Brina Mernik (600 m), Tjan Novak (60 m) in Niko Kuzma (suvanje krogle). Vsi prvo in drugo uvrščeni na medobčinskem prvenstvu so se uvrstili na področno prvenstvo v Mursko Soboto. ATLETSKI TROBOJ V četrtek, 17. 5. 2018 je bilo v Ljutomeru medobčinsko prvenstvo v atletskem troboju. Z naše šole sta se tekmovanja udeležila Lan Legen in Niko Osterc. Tekmovalo je več kot trideset fantov rojenih leta 2007 ali mlajših. Tekmovali so v metu vortexa, teku na 60 metrov in skoku v daljino. Lan in Niko sta odlično tekmovala, saj je Niko Osterc osvojil drugo in Lan Legen tretje mesto.

MEDOBČINSKI PRVAKI V ODBOJKI NA MIVKI V sredo, 30. 5. 2018 je bilo v Ljutomeru medobčinsko prvenstvo za dekleta in fante v odbojki na mivki. Za našo šolo so igrali: Tamara Svatina, Nuša Senčar, Maša Škrget, Jure Jureš, Nik Legen, Rene Brunec in Timotej Prelog. Dekleta so osvojila četrto mesto. Fantje pa so brez izgubljenega seta zmagali, v finalu so s 15:10 premagali še učence iz OŠ Ivana Cankarja iz Ljutomera, ter se kot zmagovalci medobčinskega prvenstva uvrstili na področno prvenstvo. Na medobčinskem prvenstvu je tekmovalo dvanajst ekip. NIKO KUZMA DRUGI V DRŽAVI V torek, 12. 6. 2018 je bilo v Mariboru državno šolsko prvenstvo v judu. Z naše šole se ga je udeležil Niko Kuzma. Niko je tekmoval v kategoriji 81+ kg. Imel je tri borbe. Dvakrat je zmagal, enkrat pa žal izgubil. Tako je Niko osvojil drugo mesto na državnem šolskem prvenstvu v judu.

PODROČNO PRVENSTVO V ATLETIKI V petek, 18. 5. 2018 je bilo v Murski Soboti področno prvenstvo v atletiki. Z naše šole so se na prvenstvo uvrstili: Niko Osterc, Živa Grantaša, David Bajt, Niko Kuzma, Jure Jureš in Jan Draksler. Najboljšo uvrstitev je dosegel Jan Draksler v metu vortexa, saj je z metom čez 55 metrov pri mlajših učencih osvojil drugo mesto. Tretjo mesto sta osvojila Niko Kuzma v suvanju krogle in Jure Jureš v teku na 1000 metrov. Skupni rezultat učencev naše šole je več kot odličen, saj je polovica učencev naše šole osvojila medalje. Tekmovalo je več kot 350 učencev.

ZAKLJUČEK ŠOLSKEGA LETA NA OSNOVNI ŠOLI VERŽEJ

Vse foto arhiv OŠ Veržej

V 20 Fünkešnica ≈ julij 2018

četrtek, 21. 6. 2018, smo se popoldne zbrali v senci dreves šolskega parka, da se svečano poslovimo od tega šolskega leta. Lepo je bilo videti množico ljudi, ki so jo sestavljali učenci, njihovi starši, učitelji, vzgojitelji in znanci. S kratkim programom so se predstavili učenci naše šole in nam popestrili popoldan. Ravnateljica, gospa Marija Ferenc, je podelila zlata in srebrna priznanja, ki so jih učen-


UTRIP OSNOVNE ŠOLE

ci osvojili na državni ravni. Devetošolcem je podelila vsa priznanja, ki so si jih prislužili v tem šolskem letu. Gospod župan, Slavko Petovar, nam je namenil nekaj vzpodbudnih besed. Vsakemu devetošolcu in devetošolki je podaril slovensko zastavo. Priporočil jim je, naj le-to pogumno izobesijo ob slovenskih praznikih. Po programu smo bili povabljeni na hamburgerje, ki nam jih v park prinesejo osmošolci in so že stalnica naše Otroške veselice ob zaključku šolskega leta. V petek, 22. 6. 2018, smo se dopoldne zbrali v šolski jedilnici učenci in učitelji šole. Začeli smo s himno in kratkim govorom, ki je bil namenjen Dnevu državnosti, ki ga praznujemo 25. junija. Razredniki so učencem posameznega razreda podelili vsa priznanja, ki so jih le-ti osvojili med šolskim letom. Vsak učenec je dobil tudi spričevalo. Z lepimi željami učiteljev so se za učence začele poletne počitnice.

tekmovanjih,... Naši devetošolci so tako v letošnjem in tudi prejšnjih letih dosegli številne dosežke na šolskih, regijskih in državnih tekmovanjih, kar dokazujejo številna bronasta, srebrna in zlata priznanja. V petek, 15. junija 2018, so dekleta in fantje devetega razreda še zadnjič sedli v šolske klopi naše šole. Osemnajst devetošolcev je zaključilo zgodbo z naslovom »Življenje v osnovni šoli.« V jeseni se bodo odprla na stežaj nova, drugačna vrata. Začela se bo pisati nova zgodba. Večina bo nadaljevala šolanje blizu domačega kraja, nekateri pa bodo morali zapustiti domače gnezdo. Pri nadaljevanju izobraževanja v srednjih šolah naj jih spremljajo sreča, uspehi, pravi izzivi in dobre priložnosti. Cvetka Ivančič, razredničarka 9. a

Marjana Rojnik, knjižničarka

Dom

TERAPEVTSKA PSIČKA ELLI V VZGOJNEM DOMU VERŽEJ

Vse foto arhiv OŠ Veržej

N

NASVIDENJE OSNOVNA ŠOLA

T

udi v osnovni šoli se dogajajo pomembne prelomnice. Letošnja generacija je šolski prag v spremstvu staršev prvič prestopila 1. septembra 2009. Starši so tako izkazali zaupanje učiteljem in vodstvu naše šole, da smo jih skupaj popeljali v svet pridobivanja znanj in mnogih drugih izkušenj. V šoli se niso učili le iz zvezkov in knjig, temveč so svoje znanje in sposobnosti izrazili na različne načine: na tekmovanjih iz znanj, s projekti, na natečajih, na športnih

i skrivnost, da smo v Vzgojnem domu Veržej naklonjeni naravi in živalim, še posebej, kadar ti postanejo pomočniki strokovnih delavcev. Terapevtsko jahanje in socialno-pedagoško delo s pomočjo psa sta pri nas stalnica, čeprav nobena od živali nikoli ni v zavodu tudi bivala. Za kaj takega se nismo nikoli odločili, saj se zavedamo prevelike odgovornosti, ki bi jo s tem nosili. Žival rabi ob sebi stalno osebo, ki ji zagotavlja varnost in mirno zavetje, kamor se lahko vsak trenutek umakne. Kljub mnogim raziskavam in izkušnjam v praksi, mnogi še zmeraj ne vedo, koliko pozitivnih učinkov ima vključevanje psa v vzgojo in izobraževanje. Otroci in mladostniki se ob prisotnosti psa veliko lažje vključijo v dejavnosti, sprejmejo ljudi ob sebi in sodelujejo v pogovoru, izgubijo strahove in zadržke, spregovorijo o svojih težavah. Obenem se veliko naučijo o naravi in živalih, o skrbi zanje in odgovornostih, ki jim jih nalaga življenje. Letos je bila motivator ene od fantovskih skupin dvoletna terapevtska psička Elli, s svojo vodnico Anito Pertoci. Ga. Anita, ki je prve izkušnje nabirala že v domačem konjeniškem klubu kot inštruktorica jahanja, danes zaključuje podiplomski študij za terapijo in aktivnosti s pomočjo živaFünkešnica ≈ julij 2018 21


UTRIP OSNOVNE ŠOLE

PEVSKI ZBOR V DOMU

Vse foto arhiv OŠ Veržej

L

li na Dunaju. Njena psička Elli je bila s svojim pozitivnim karakterjem in sposobnostjo učenja zelo primerna žival za naše fante. Dogovorili smo se za sodelovanje, čeprav so lahko naši otroci za marsikoga velik izziv. Prav zaradi tega smo oblikovali strokovno skupino, ki je terapijo s pomočjo Elli spremljala. Razen terapevtskega para smo sodelovali še vzgojitelj fantovske skupine, psihologinja in sama kot strokovna vodja Doma. Ga. Anita je za izvajanje terapije pripravila natančen program, zastavljene cilje pa smo sproti ovrednotili, spremljali učinke terapije in jih uporabljali za nadaljnje delo. Večina fantov je bila za srečanja z Elli zelo motivirana. Vsakokrat so jo nestrpno pričakovali in iskali njeno bližino. Dinamika v skupini se je zelo spremenila, fantje so sodelovali, kljub obilici učnega dela in drugih obveznosti. Ob psički so naenkrat med sabo začeli sodelovati celo tisti, ki se sicer ne razumejo najbolje. Sprejeli so ponujene dejavnosti in teme, o katerih so se pogovarjali. Tako so bili ustvarjeni tudi pogoji za to, da lažje rešujejo medsebojne probleme, ali pa so se v pogovorih dotaknili tudi drugih težav, ki jih imajo v življenju, v svoji družini. Seveda je prišlo tudi do nesoglasij in nestrpnosti, a s primernim vodenjem jih je ga. Anita v razmišljanju in dejanjih spet usmerila v pozitivno smer. Veliko povedo besede, ki jih je psičkina vodnica izrazila v najinem pogovoru: »Živali ti dajo sebe in računajo nate. Takšno delo je skrajno odgovorno, a v zameno za trud dobiš nepopisen občutek, da si bil zraven, ko je nekomu poskočilo srce, ali ko si bil priča nekomu, ki se zaradi živali lažje sooči z življenjem.« S takšnimi mislimi zaključujemo šolsko leto in si obenem želimo, da bi bilo v vročih poletnih dneh primerno poskrbljeno prav za vse živali. Te nam namreč ves čas posvečajo pozornost, nas spremljajo in sprejemajo, ne glede na naše finančno stanje, izgled, raso, vero… Kamila Kramarič, str. vodja Doma

22 Fünkešnica ≈ julij 2018

etošnje šolsko leto smo popestrili prostočasne dejavnosti še s pevskimi delavnicam, v okviru katerih se je izoblikoval tudi zbor za domske otroke. Pri tem smo imeli strokovno pomoč Zavoda Mali vüčejok. Z novembrom 2017 je Osnovna šola Veržej, enota Dom pričela z uspešnim sodelovanjem z novo nastalo nevladno organizacijo v občini, Zavodom Mali vüčejok, zavodom za izobraževanje, kulturo in promocijo, Veržej. Omenjena organizacija je s svojimi strokovnimi sodelavci v okviru interesnih dejavnosti vzgojnega doma do srede aprila izvajala pevske delavnice za domske otroke in mladostnike, ki so potekale tedensko ob ponedeljkih. V delavnice, v sklopu katerih se je izoblikoval pevski zbor, se je aktivno vključevalo do 12 mladih, ki radi prepevajo različne slovenske in tuje pesmi. Poleg samih pesmi smo se tako učili tudi različnih tehnik petja, sprostitvenih in dihalnih tehnik, ki mladim pomagajo obvladovati stresne situacije ter se spopadati z izzivi vsakdanjega življenja. Poleg tega je pevski zbor ob posebnih priložnostih večkrat popestril tudi domski kulturni program. Vodja pevskega zbora Mateja Žalik Rus, Zavod Mali vüčejok Veržej

POLEPŠAJMO ČEBELAM DOMOVANJE IN SPOZNAJMO ČEBELARJE

Č

ebelarska zveza Slovenije je v lanskem letu ob Tradicionalnem slovenskem zajtrku objavila natečaj poslikave panjskih končnic z naslovom “Polepšajmo čebelam domovanje in spoznajmo čebelarje”, na katerega so se prijavili tudi otroci našega domskega čebelarskega krožka. Namen natečaja je bil, da bodo poslikane panjske končnice izpod otroških rok dobile svoje mesto na pravih čebeljih panjih pri bližnjem čebelarju. Tako naj bi vsak otrok posvojil čebeljo družino in navezal stike s čebelarjem. Panske končnice so otroci pobarvali in okrasili ob pomoči mentoric čebelarskega in likovnega krožka. V parku Sonaravnega vrta pri Marijanišču v Veržeju stoji čebelnjak, za katerega so naši otroci pripravili panjske končnice. V petek, 20. 4. 2018 so jih predali svojemu namenu, ko sta Za-


UTRIP OSNOVNE ŠOLE

vod Marianum Veržej in Čebelarsko društvo Veržej pripravila Dan odprtih vrat “Spoznajmo naše prijateljice čebele”. Mentorica: Branka Šemen

ZLATO IN SREBRNO PRIZNANJE MLADIH ČEBELARJEV

5.

maja 2018 smo se jaz, Patrik, Niki in Luka že zgodaj zjutraj z vzgojiteljicama Branko in Karmen odpeljali s kombijem v Krško. Šli smo na 41. mednarodno tekmovanje mladih čebelarjev. Ko smo prispeli, smo dobili vrečke in odšli v dvorano. V dvorani so imeli govor ravnateljica gostujoče šole, župan, predstavnik Slovenije v EU in predsednik ČZS g. Noč. Nato smo se razdelili v skupine. Vsaka skupina je šla v svojo učilnico in tam smo tekmovali v parih. Jaz in Luka sva bila skupaj v paru. Po tekmovanju smo si ogledali razstavo živali, šli na pokušnjo medu, matičnega mlečka (ki je zelo grenak), pisali razglednice in pojedli kosilo. Po kosilu smo se odpravili v muzej. Kmalu je sledila podelitev. Dosegli smo zelo dober uspeh. Midva z Lukom sva dobila zlato priznanje, Patrik in Niki pa srebrno priznanje. Zlata jima je za las ušla. Med 750 udeleženci je to bila odlična uvrstitev za vse nas. David B.

PARADA UČENJA V LJUTOMERU

16.

maja 2018 smo jaz, Ana, Aneja, Kevin S., Andriy in Nina šli z učiteljico Natalijo na Parado učenja v Ljutomer. Tam smo se predstavili kot skupina »BRES TREME«. Predstavili smo se s plesom ROLLING ON THE RIVER, nato pa smo se še odločili, da dodamo še ples I DON’ T CARE! Po plesu smo se odpravili na svojo stojnico, kjer smo pripravili delavnico. Tam smo predstavljali vsak svojo igro. Jaz sem zlagala ladjice, Larisa je zlagala iz papirja labode in igrala križec-krožec. Nina in Aneja sta skakali skozi kolebnico. Andriy in Kevin sta predstavila kamenčkanje, Ana in Kevin pa sta igrala OEM. Zelo sem vesela, da sem se lahko udeležila tega nastopa. Upam, da bomo še kje nastopali, ker je bilo zelo lepo in fajn! Ema M.

OAZIN TEK NA MARATONU V RADENCIH

K

er zelo rada tečem, praktično že od majhnega, sem bila vesela, da me je vzgojitelj Primož povabil, da se udeležim maratona. Na začetku treningov mi je bilo naporno. Z vsakim treningom je bilo potem boljše in manj naporno. V soboto, 19. maja 2018 smo šli v Radence. To je bil velik maraton, saj je bilo tam polno tekačev. Na maratonu smo tekli 5 km progo, ki se imenuje Oazin tek. Že po poti tja smo se zabavali. Najprej smo se ogreli, ko smo od parkirišča šli na start. Na začetku sva z Davidom bila v začetku tekačev. Na polovici je David upočasnil, jaz pa sem tekla sama naprej. Prehitela sem nekaj tekmovalcev. Na poti so me ljudje pozdravljali in mi ponudilo roko za petko. Kmalu sem videla cilj in pričela šprintati. Na cilju sem bila vesela, da sem premagala vse naše fante. Vzpodbujal nas je tudi naš medicinski tehnik Matej. Srečala sem vzgojitelja Marjana in učiteljico Majo. To je bil moj prvi maraton in zato ga ne bom pozabila. Zelo rada bi še naprej trenirala tek in se udeležila še kakšnega maratona. Naslednji dan sem preverila rezultat in ugotovila, da sem bila na 42. mestu med 585 puncami, ki so tekle na 5 km. Ana Marija H.

VRATAR

B

iti golman ali vratar pri nogometu ne pomeni, da stojiš v golu, se malo premikaš sem ter tja in braniš. Ker sam treniram za vratarja vem, da so treningi naporni. Na treningu moram izvajati različne vaje, npr.: žabica, pravilni prijem žoge, izvajanje petice,.. Vsakič izvajamo druge vaje. Ukvarjanje z nogometom mi res veliko pomeni. Res je, da imaš pred tekmo včasih manj, včasih več treme, a tudi to je del nogometa. Vsak vratar si želi, da ne bi dobil golov. Če gol vseeno prejmeš, se moraš navaditi, da se obvladaš, čeprav si včasih jezen, predvsem ko dobiš gol po nepotrebnem. Včasih tudi vratarji delamo napake, ki nas lahko stanejo veliko. Na primer, ko se v 91 minuti zgodi napaka v obrambi, vratar gre iz vrat in napadalec pospravi žogo v mrežo. V takih trenutkih je tekma odločena, razen če se zgodi čudež. Zmaga za nasprotnike je pač največja poguba vratarja in soigralcev. Zato pa je na drugi strani najboljši trenutek vsakega vratarja takrat, ko braniš nekaj izjemnega, da te lahko soigralci in trener pohvalijo. Takrat si najbolj vesel. Vesel sem, da lahko letos treniram in igram nogomet, ker me to zelo veseli. Nino V. Fünkešnica ≈ julij 2018 23


UTRIP ŽUPNIJE IN MARIJANIŠČA

PREGLED DOGODKOV V NAŠI ŽUPNIJI 18. 3. 2018 | SREČANJE STAREJŠIH IN INVALIDNIH ŽUPLJANOV Župnijska Karitas je tudi letos organizirala srečanje starejših in invalidnih občanov. Na srečanje je povabila župljane stare nad 70 let iz Veržeja, Bunčan in Banovec. Pri sveti maši ob 9.30 uri so se zahvalili Bogu za dano življenje in prehojeno življenjsko pot in ga prosili za pomoč in blagoslov na jesen svojega življenja. Sledila je pogostitev v župnijski dvorani. Prisotne je pozdravil in nagovoril g. župnik. Pevci otroškega pevskega zbora pod vodstvom ge. Marjete Ivančič so s svojim ubranim petjem obogatili sveto mašo in v krajšem kulturnem programu razveselili in razvedrili prisotne v župnijski dvorani. Sledil je družabni del, kjer so v prijetnem klepetu in smehu preživeli nekaj prijetnih uric. 6. 5. 2018 | FLORJANOVA NEDELJA Gasilci in gasilke PGD Veržej, Bunčani in Banovci so se ob godu svojega zavetnika sv. Florjana pri drugi maši ob 9:30 uri spomnili vseh pokojnih gasilcev in se priporočili v varstvo in pomoč svojemu zavetniku, saj je priprošnjik tistih, katerih domove ogrožata požar ali strela. 8. 5. 2018 | SESTANEK ŽPS IN GS Po večerni sveti maši so se zbrali člani ŽPS in GS na svojem rednem srečanju. Skupno z g. župnikom so se pogovorili o poteku dogajanj v velikonočnem času, ter o aktivnostih in obveznostih v mesecu juniju, juliju in avgustu 2018.

našo domovino in tudi za travnike, polja, gozdove. V molitvah smo prosili za varstvo naše župnije pred naravnimi nesrečami in točo. Jezusu smo položili v srce, naj nas varuje bolezni in blagoslavlja naše delo. 10. 6. 2018 | SKLEPNI PIKNIK FRANČIŠKOVIH OTROK Desetega junija je pri župnišču potekal tradicionalni sklepni piknik za Frančiškove otroke in njihove starše. Zbirati so se začeli okoli dvanajste ure. Pripravili so mize in počakali, da se hrana pripravi. Posedli so se okoli miz in uživali v dobrotah iz žara. Bilo je zelo vroče, zato so po obroku posedeli v senci in se pogovarjali. Čez nekaj časa je poletel prvi vodni balon in piknik se je v trenutku spremenil v vodno »bitko«, vsaj za otroke. Najprej so se ciljali z vodnimi baloni, kasneje pa tudi polivali z vodo, dokler niso bili vsi premočeni. Po eni uri se je vse umirilo in vsi so se hoteli čim prej posušiti. Na koncu so počistili mize in jih pospravili. Bil je odličen dan, lepo vreme, dobra družba in hrana ter veliko smeha in zabave. Zapisal Tadej Raj, animator. 24. 6. 2018 | ZAKONSKI JUBILANTI Letošnjega tradicionalnega srečanja se je udeležilo 13 zakonskih parov, ki so se poročili v naši župniji in letos praznujejo okrogle obletnice poroke (10, 20, 30, 40, 50 let). Štirje pari so letos praznovali zlato poroko. Pri drugi maši so obnovili zakonske zaobljube in se Bogu zahvalili za skupno prehojeno pot in prosili Božjega blagoslova in varstva v prihodnje.

Vse foto arhiv župnije Veržej

27. 5. 2018 | PODELITEV ZAKRAMENTA PRVEGA SVETEGA OBHAJILA To nedeljo je naša župnija praznovala poseben dan. Deset letošnjih prvoobhajancev je prejelo zakrament prvega svetega obhajila. S sestro Zaliko so se skozi celo veroučno leto s temo »studenec zvestobe« pripravljali na ta svečani dan, ko so prvič v življenju z veseljem ter hvaležnostjo prejeli Jezusa v evharističnem zakramentu.

3. 6. 2018 | TELOVSKA PROCESIJA Tudi v naši župniji smo praznik svetega Rešnjega telesa in krvi počastili s slovesno procesijo po ulicah Veržeja. Pri vsakem od štirih oltarjev smo prosili Božjega blagoslova za 24 Fünkešnica ≈ julij 2018

25. 6. 2018 | ROMANJE SKUPIN, KI ČISTIJO IN UREJAJO CERKEV Članice skupin, ki čistijo in urejajo cerkev in župnišče, so se skupno z g. župnikom podale na svoje tradicionalno romanje. Letos so poromale na Dolenjsko. Obiskale so romarsko cerkev Matere Božje na Zaplazu, kjer so imele sveto mašo, ki jo je vodil g. župnik. Ustavile so se tudi ob relikviji blaženega svetnika Alojzija Grozdeta in pomolile molitev za njegovo kanonizacijo. Sledilo je romanje v Stično, kjer so si ogledale Cistercijansko opatijo Stična, ki je najstarejši samostan na Slovenskem, ter Baziliko Žalostne Matere Božje


UTRIP ŽUPNIJE IN MARIJANIŠČA

in muzej, ki sta v sklopu samostana. Pot jih je nato vodila proti Igu, kjer so si ogledale župnijsko cerkev našega sedanjega g. župnika. Na koncu romanja so si ogledale čudovito Plečnikovo cerkev na Ljubljanskem Barju.

ZAVOD MARIANUM VERŽEJ Drugi salezijanski vikend za družine

O

Foto arhiv ZMV

d 20. do 22. aprila je ekipa salezijanske mladinske pastorale že drugič letos v Marijanišču organizirala duhovno-počitniški program za družine v salezijanskem slogu. Salezijanca Peter Pučnik in Janez Suhoveršnik ter s. Martina Golavšek, salezijanka, so skupaj z animatorji poskrbeli za starše in za otroke na temo zakramenta sv. krsta. Starejši so prisluhnili trem predavanjem in delavnicam: Poklican po imenu, Neizbrisno znamenje in Poslanstvo. Otroci pa so prav tako imeli kateheze na enake teme, delavnice in igre. Seveda ni manjkalo skupnih trenutkov zabave, duhovnosti in prostega časa za družine.

Nedeljski romarski shod se je začel z molitvijo za duhovne poklice, ki so ga vodili člani Združenja Marije Pomočnice iz Murske Sobote. Sledila je osrednja procesija po veržejskih ulicah z milostnim kipom, ki so ga nosili in varovali domači gasilci. Sveto mašo na dvorišču Marijanišča je vodil glavni urednik radia Ognjišče msgr. Franci Trstenjak, mašo pa je s petjem obogatila družina Gruden iz Čušperka pri Grosupljem. Salezijanski inšpektor v odhodu Janez Potočnik je po maši blagoslovil novi sonaravni vrt, ki je velika pridobitev ne le za Zavod Marianum Veržej, temveč tudi za Občino Veržej, saj je, čeprav v zasebni lasti, namenjen vsem: obiskovalcem, gostom in domačinom. Medsebojno sodelovanje in podporo je ob govoru naglasil župan Občine Veržej Slavko Petovar. Slovesnosti se je udeležil tudi vodja švicarske dobrodelne ustanove Don Bosco Jugendhilfe Weltweit salezijanec Toni Rogger, ki je donirala sredstva za ureditev vrta. Direktor Zavoda Marianum Veržej Peter Pučnik se je ob tem zahvalil salezijanski skupnosti, vsem sodelavcem in zaposlenim, še posebno pa Marku Štajnerju, saj je tako idejno kot organizacijsko snoval, koordiniral in garal, da ima sonaravni vrt danes zavidanja vredno podobo in funkcionalnost. Sledilo je skupno druženje ob dobrotah, ki so jih pripravile domače gospodinje in prijetni glasbeni spremljavi Klare Gruden in Ernesta.

Praznik Marije Pomočnice 2018 in 20. maj je bil za Veržej spet pomemben. Tudi letos so namreč salezijanska skupnost, sodelavci in zaposleni Zavoda Marianum Veržej ter župljani župnije Veržej pripravili slovesno praznovanje Marije Pomočnice. Večerno sveto mašo v Kovačičevi dvorani Marijanišču je vodil njen vodja salezijanec Primož Korošec, pri kateri je prepeval domači otroško-mladinski zbor pod vodstvom Marjete Ivančič. Domačini in romarji so se nato v procesiji z lučkami in milostnim kipom sprehodili po novem sonaravnem vrtu do župnijske cerkve. Večerno slavje se je končalo z litanijami v čast Materi Božji.

Obe foto Damir Skuhala

19.

Fünkešnica ≈ julij 2018 25


NAŠA DEDIŠČINA

DOGAJANJE V ROKODELSKEM CENTRU DUO VERŽEJ Prleški lončar – za zaključek Poletna razstava

Š

Foto arhiv ZMV

tudenti študijskega programa Inženirsko oblikovanje izdelkov, študijskega programa Oblikovanje in tekstilni materiali, Univerza Maribor, so v okviru projekta Prleški lončar sodelovali s Centrom domače in umetnostne obrti (Center DUO) v Veržeju. Imeli so priložnost, da izdelke na podlagi njihovih raziskav in oblikovanja izdelata dva vrhunska mojstra na področju oblikovanja izdelkov iz keramike. To sta Urša Ambrož, ki ustvarja v sodobno opremljeni keramični delavnici Centra DUO ter Sašo Žuman, ki ohranja družinsko tradicijo na področju ustvarjanja tradicionalnih prleških lončarskih izdelkov v domači delavnici v Ljutomeru. S skupnimi močmi in pod mentorstvom doc. dr. Sonje Šterman in doc. dr. Jasmina Kaljuna, je nastala kolekcija izvirnih keramičnih izdelkov za dom, ki upošteva značilnosti in zakonitosti rokodelstva Prlekije, hkrati pa nudi širok nabor kreativnih rešitev za sodobne uporabne rokodelske izdelke. Razstava, ki je končni izdelek operacije Prleški lončar (1. JR LAS Prlekija, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja) bo na ogled vse do 31. 8. 2018. Vabljeni!

Šolski vrvež v Rokodelskem centru DUO

V

edno znova se veselimo pomladnih mesecev, saj ti vedno znova Rokodelski center DUO Veržej napolnijo z otroško zvedavostjo, radovednostjo in ustvarjalnostjo. Veseli smo, da je vedno več šolskih skupin, ki prihaja k nam na ogled – a ne le na ogled, pač pa se tudi preizkusit v rokodelskih spretnostih. Za večino je najbolj zanimivo lončarstvo, tudi zato, ker ga naša lončarka vedno doživeto predstavi in pritegne k delu male ustvarjalce. A tudi drugih rokodelskih spretnosti se ne branijo – tako v našem centru učenci in dijaki lahko tudi pletejo iz slame, ličja ali šibja, izdelajo vugo – leseno igračko, polstijo ali ustvarjajo iz materialov iz ponovne uporabe. Vsem je skupna ustvarjalnost – in kar je najpomembneje – ohranjanje rokodelske dediščine Pomurja.

Miholov sejem 2018

M

iholov sejem bo letos potekal 30. 9. 2018. Tudi za letos pripravljamo organizatorji, Občina Veržej in Zavod Marianum Veržej, pester program, ki bo ponovno izpostavil rokodelce in lokalne ponudnike, ki se bodo predstavili na stojnicah. Vzporedno z dogodkom bo potekalo tudi ocenjevanje prleške tünke in mesa iz zaseke, na katerega se lahko prijavite vsi izdelovalci te odlične lokalne specialitete – ne glede na to, ali tünko izdelujete v prodajne ali zasebne namene. S sodelovanjem dobite potrditev svojega dela ali usmeritve strokovne komisije, da svoj izdelek še izboljšate. Odrsko dogajanje bodo tudi letos zavzeli folklorniki – z blagoslovom folklornih kostumov in MiHeC festom, festivalom otroških folklornih skupin. Seveda se bodo predstavili tudi domači kulturniki, prepričani pa smo, da bo dogodek obiskal tudi Plavček. Vabljeni na praznovanje Miholovega in slovesno sveto mašo, ki se bo odvila v cerkvi sv. Mihaela v Veržeju.

NA MURI

M

oje otroštvo in zgodnjo mladost je močno zaznamovala reka Mura, saj smo živeli v Osredku, v njeni neposredni bližini. V gozdu ob Muri in na obrežju reke smo se srečevali fantje iz Osredka, pa tudi s sinovi bogatih kmetov. Zjutraj smo bili v šoli, popoldne pa ob Muri ali pa na čístini, kjer smo brcali žogo. V moji mladosti je bila Mura polna rib. V družini se je z ribolovom ukvarjal atek, posebej pozimi, ko ni bilo dela s poljedelskimi stroji, in zgodaj spomladi, ko so ribe drstele. 26 Fünkešnica ≈ julij 2018

Takrat je bil ulov največji. Atek je lovil z vršami, ki jih je spletal iz vrbovih vej in močne konopljine vrvice. Najbolj uporabne vrbove veje so bile tiste v mezgu, to je v rasti, ker je pomladni sok pod lubjem dopuščal sukanje vej, ne da bi se prelomile. Da je vrša potonila, je morala biti obtežena s kamenjem. Včasih je atek za obtežitev zvezal na vršo tudi svinčene patrone, ostanke avstroogrske vojske, ki smo jih otroci našli v plitvini Mure. Na zgornjo stran vrše je z žico pritrdil plovce, velike okrogle zamaške iz korka oziroma plute. Vrša je lahko v dolžino merila več metrov, atek je spletel tri do štiri prekate in jih povezal, da so ribe pre-


NAŠA DEDIŠČINA

hajale iz enega v drugega. Nazaj seveda niso mogle, ker je bila vhodna odprtina široka le kakšnih 25 centimetrov, vrbove veje pa so se proti notranjosti še ožile. Vrše smo dvigovali vsako jutro, pobrali ribe ali pa ji skupaj z vršo vrgli nazaj, kadar jih v enem dnevu nismo mogli pojesti. V vodi so lahko ostale dva do tri dni, potem se je voda skalila in ribe niso bile več užitne. Atek pa je ribe delil tudi drugim, sosedom in sorodnikom. Včasih je atek lovil z nedeljskimi ribiči, z ribiško palico s trnkom, na katerega je za vabo nataknil manjše ribice ali žabe. Tako so lovili velike ribe, ščuke in klene. Za ščuke se je uporabljal dvojni trnek, z enojnega se je ščuka med otepanjem snela in pobegnila. Ker je bilo celodnevno čakanje na ulov mukotrpno, so ribiči palice čez noč zapičili v breg, jih zataknili za korenine ali drevo, zjutraj pa prišli pogledat ali se je kaj ujelo. Kdor je prišel prej, je včasih plen pobral, kar je med ribiči povzročilo nemalo hude krvi. A so se hitro zbogali, če je prijelo kaj velikega. Še danes se spomnim, kako se je nekoč ujela ogromna ščuka, prava ribiška trofeja, ki so jo ribiči, privezano za škrge na debel hlod, ponosno prinesli v vas. Ena starih ribiških naprav, s katero smo tudi lovili ščuke, je bil kržak, štirikotna mreža z upognjenimi palicami, privezanimi na nasprotna konca mreže, vse to pa obešeno na dolgi, ravni lesen drog, s katerim smo kržak potopili v reko. Ščuke smo lovili z brega nad podmolom, to je izpodjedenim delom obrežja. Ta vrsta rib je izredno občutljiva na hrup in če si ščuko hotel uloviti, si pod podmol nastavil kržak in zacepetal na bregu. Riba je zaradi hrupa švignila izpod podmola naravnost v mrežo in se omamljena od udarca ujela. Mura je pogosto poplavljala, temu smo rekli velka voda, ko pa je odtekla, so se ribe ujele v zátone, plitke zalive ob obrežju. Takrat smo jih otroci lovili z vedri ali pa kar z roko in se pri tem pošpricali do glave. Tako smo koristno združili s prijetnim. Kopanje v Muri nam je bilo v veliko veselje. Mura je bila deroča in je v svojem toku na eni strani izpodjedala obrežje, na drugi strani pa delala zátone in prévale, to je nanose naplavljenega gramoza in peska. Tako so nastale nove brežine, kjer smo se sončili in od koder smo si nekateri pogumnejši upali Muro tudi preplavati. Plavati smo se učili drug od drugega, pomembno pa je bilo, da si se naučil roke dobro vun devati in da si močno zajemal vodo, da si se upiral toku. Seveda nas je tok nesel navzdol, do dokležovskega mosta, tam pa smo se ujeli za podnožje stebrov in splezali ven. Kopali smo se tudi pri Babičevem mlinu, kjer smo s kumpov skakali v vodo. Mlinar nas je seveda podil in na kumpe ni pustil nikogar. A smo že našli priložnost, da smo skočili, kljub nevarnosti, da nas tok potegne pod mlinsko kolo. Včasih je kdo izzival usodo in je želel splezati na kolo. To je bilo nevarno početje, ker se za lopute kolesa nisi mogel prijeti, saj so bile muljaste in spolzke. Sam tega nisem nikoli poskušal, z vso močjo sem se odrinil od špica kumpa in kar se da hitro odplaval. Večinoma smo se kopali le fantje. Sprva nismo imeli pravih kopalk, ampak smo si jih naredili iz šürca, tako da smo zgornji del obrnili navzdol in trakove zadaj zavezali. Kasneje smo dobili tudi kopalne hlačke, dekleta pa enodelne kopalke. Po Muri smo se vozili z lesenimi širokimi plitkimi čolni, dolgimi tri do štiri metre. Vesla so bila narejena iz enega kosa lesa, takšna so bila najboljša. V plitvini vesla niso bila uporabna, zato smo z dolgimi lesenimi drogovi čoln stoje potiskali naprej. Na srečo so bili čolni dovolj stabilni, da se niso prevrnili. Po pričevanju Rudolfa Milfelnerja zapisala hči Metka Brkan

Žena Marta

Na Muri Fünkešnica ≈ julij 2018 27


DRUŠTVENI UTRIP

PRVOMAJSKA BUDNICA V BUNČANIH

V

jutranjih urah 1. maja, nas je v Bunčanih zbudila živa glasba, ki je odmevala iz voza, ki ga je vlekel velik traktor. Na vozu so sedeli mladi fantje, ki so naznanjali, da je praznik dela – 1. maj. Budnico so igrali po celi vasi in se nazadnje ustavili na domačiji župana Slavka Petovarja, pri ŽUPOJNOVIH. Tam jih je pričakal bogat zajtrk. Pridružili so se jim vaški mlekarji, župan Slavko Petovar, svetnika Joško Tušak in Dominik Štrakl, sosedje in domača gostitelja Janja in Franček Petovar. Glasbenike je čas preganjal, saj so jih čakale obveznosti še v Veržeju in Banovcih. V upanju, da se bomo zopet srečali prihodnje leto ob istem času, smo se poslovili. V naših ušesih in srcu pa je odmevala budnica cel prazničen 1. maj. Danica Gregorinčič

ŠMARNICE V BUNČANIH Marija pomagaj nam sleherni čas, glej k tebi ozira se vsak izmed nas. Marija, vse k tebi hiti…

T

ako pojemo pesem, ko se prebuja pomlad in vsak trenutek raste v nas pozitivna energija ter nas narava preseneča s cvetočim obrazom. Mi pa hitimo ves mesec maj peš, s kolesom ali avtomobilom v našo lepo vaško kapelo Lurške Matere Božje, ki stoji sredi vasi, k šmarnicam. Zatekamo se k Mariji, ki nas vse ogrinja s plaščem in nam daje moč. Veseli in ponosni smo, da imamo v naši vasi ljudi, ki so odgovorni in skrbijo, da šmarnice potekajo spontano. Za molitev rožnega venca je poskrbela Marica Legen, ki nam je dala tudi pogum pri našem »zborovskem« petju. Ker pa je vmes odšla na terapije, je z molitvijo nadaljevala Trezika Štumpf. Ne le, da je nadaljevala z molitvijo, s svojo ekipo je poskrbela, da je bila notranjost kapele lepa in čista. Na Marijinem oltarju, ki je bil pogrnjen s svežima prtoma, so bili šopki dehtečih cvetlic, ki dajejo svežino in belino pri šmarnicah in pri darovanju svetih maš. Šmarnično branje 28 Fünkešnica ≈ julij 2018

in branje litanij sta z vso odgovornostjo, kljub šolskim obveznostim, prevzeli Romina Erjavec in Lara Jelen. Malo manj zavzeti pa so bili bralci litanij: Lan, Nik, David, Rok, Niko in Daša, ki so imeli veliko obveznosti v šoli in izven nje. Veseli pa smo, da so se trudili pri petju. Neskončna pa je dobrota Tončke Vrbajnšak, ki je imela skrb in je varno, dnevno odpeljala starejše obiskovalke šmarnic na svoje domove. Imeli smo tudi svete maše, ki jih je daroval veržejski župnik, gospod Jože Pozderec. Lepo smo ga sprejeli, saj je svojo odprtost, dostopnost, toplino, modrost ter pevske talente prinesel v Bunčane in jih razdelil med nas. Koraki, ki so narejeni z njim, z vero in Marijino pomočjo, so tisti, ki delajo čudeže in spreminjajo življenje. Ti koraki omogočajo, da nemogoče postane mogoče. V sredo, 30. maja 2018, smo imeli sveto mašo za vse žive in pokojne vaščane Bunčanov in zaključek šmarnic. Janja in Franček Petovar sta nas toplo sprejela na svoji domačiji. Sta topel vzgled mame Julike, ki ju je naučila srčne dobrote in delavnosti, vrata njihovega doma pa so vedno odprta. Posladkali smo se z odličnim pecivom in dobrotami, ki so jih darovale pridne gospodinje, pijačo pa bunčki vinogradniki. Trezika Štrakl je otroke in odrasle razveselila s slastnimi picami, ki so bile več kot odlične. Posladkali pa smo se tudi s torto, saj je LOJZKA FILIPIČ v mesecu juniju praznovala 80. rojstni dan. Veseli smo bili tudi gospoda Petra Pučnika, ki si je kljub obilici dela in obveznostim vzel dragocen čas ter tudi daroval sveto mašo. S seboj je prinesel smeh na obrazu, modrost, ki opogumlja pevske talente in harmoniko. Odprimo oči in spoznajmo, da je življenje učilnica in da se vedno učimo. Marija nam stoji ob strani ter nam pomaga, ko je pot strma in težka. Danica Gregorinčič

IZLET ČD VERŽEJ IN 1. SVETOVNI DAN ČEBEL

20.

5. smo se čebelarji ČD Veržej udeležili proslave ob 1. praznovanju svetovnega dneva čebel. V Breznici na Gorenjskem, ki je rojstni kraj najpomembnejšega čebelarja v zgodovini Slovenije, se je odvijala proslava, na kateri se je zbralo več tisoč čebelark in čebelarjev ter ostalih podpornikov zaščite čebel. Med več tisoč glavo množico bi težko našli koga na slovesnosti, ki ni bil iskreno ponosen na dogodek. Proslavo so s svojo navzočnostjo še posebej počastili pomembni gostje, kot so Jose Graziano Da Silva, generalni direktor OZN za prehrano in kmetijstvo, predsednik svetovne čebelarske organizacije APIMONDIJA Philip Mc Cabe, predsednik ČZS Boštjan Noč, predsednik RS Borut Pahor ter minister za kmetijstvo mag. Dejan Židan. Po končani slovesnosti smo se čebelarji in čebelarka ČD Veržej odpeljali še na ogled vasice Begunje na Gorenjskem in muzeja Slavka Avsenika, vasi Vrba na Gorenjskem, z rojstno hišo dr. Franceta Prešerna in na koncu smo se še zape-


DRUŠTVENI UTRIP

ljali na Bled, kjer smo z veseljem ugotovili, da poteka prav ta dan tekmovanje harmonikarjev, ki so nam v naše veselje takoj ob prihodu zaigrali Čebelarja od Lojzeta Slaka. Srečali smo tudi vnuka legendarnega Slavka Avsenika, Saša Avsenika, ki se je z veseljem postavil z člani ČD Veržej pred fotografski objektiv. Ob vrnitvi domov smo kljub utrujenosti vsi navdušeno sklenili, da je treba takih izletov organizirati še več.

30.

04. in 01. 05. so potekali dnevi odprtih vrat, kjer so si lahko obiskovalci ogledali naše čebelarstvo, muzej, zeliščne vrtove…Ti so bili letos jubilejni deseti in povezani z novo pridobitvijo »Medeno potjo po čebelarskem muzeju«, ki zajema cvetlične vrtove v obliki satovja. Postavljene so izobraževalne table v treh jezikih, in sicer v slovenskem, nemškem in angleškem, označevalne tablice za zelišča, urejena pot med zeliščnimi vrtovi, pa tudi izobraževalna stena za spoznavanje čebel. Izobraževalna tabla vsebuje 48 celic in prikazuje razvoj čebelje družine. Po ogledu smo se vsi skupaj posladkali z medenimi dobrotami. S projektom Medena pot po čebelarskem muzeju smo se prijavili na razpis za pridobitev sredstev v okviru programa Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja – Evropa investira v podeželje.

Foto ČD Veržej

Petra Seršen

10. DNEVI ODPRTIH VRAT ČEBELARSTVA TIGELI

24 UR Z REKO MURO IN ČD VERŽEJ

8.

Foto ČD Veržej

Foto Čebelarstvo Tigeli

junija smo se čebelarji ČD Veržej udeležili, kot že vsa leta poprej, dogodka 24 ur z reko Muro, kjer smo na svoji stojnici z veseljem razstavili nekaj čebelarskih eksponatov. Postavili smo tudi poseben čebelji panj z živimi čebelami za steklenimi stenami, tako da so učenci in ostali obiskovalci lahko opazovali čebele pri svojem delu in z navdušenjem smo opazili, da je vedno več mladih, ki so polni vprašanj in se zanimajo za delo s čebelami in za čebelarjenje nasploh. Z veseljem smo odgovorili na vsa zastavljena vprašanja otrok ter ostalih obiskovalcev prireditve. Možno je bilo tudi kupiti kakšen med, če je kdo želel. Ob koncu smo pospravili in se odpravili vsak k svojim čebelicam domov. Petra Seršen

Fünkešnica ≈ julij 2018 29


DRUŠTVENI UTRIP

SLOVESNO OB SVETOVNEM DNEVU ČEBEL

S

lovenski čebelarji so skupaj s čebelarji po vsem svetu letos prvič obeležili Svetovni dan čebel, ki je bil 20. maja, na rojstni dan pionirja sodobnega slovenskega čebelarstva Antona Janše. Številni čebelarji so dogodek počastili z obiskom dogodka v Žirovnici, nekaterim pa so vsakdanja čebelarska opravila to preprečila. Med njimi je bil tudi edini čebelar iz Bunčanov, Slavko Ivančič, ki je v tistem vikendu točil cvetlični med in pripravljal panje za pašo na akaciji. Da pa ne bi šel Svetovni dan čebel kar tako mimo, je ponosno izobesil zastavo, s katero Čebelarska zveza Slovenije obeležuje Svetovni dan čebel. Slavko Petovar

za pobrati, smo šli po dodatne prikolice. Po končani akciji prvega dne smo bili zelo presenečeni nad zbrano količino železa. Ker pa je ostalo še kar nekaj nepobranega železa smo se odločili, da še akcijo ponovimo 12. maja. Tudi v drugo smo nabrali obilno količino železa in tako smo vse skupaj zbrali približno 11.000 kg starega železa. Omenjeno akcijo pa bomo ponovili še enkrat v jeseni. O natančnem datumu pa bodo pisno obveščena vsa gospodinjstva v Veržeju. Ves izkupiček, ki smo ga in ga bomo še dobili z omenjeno akcijo, bomo namenili za nadaljnjo obnovo gasilskega doma. Vsem krajanom, ki so nam posodili svoje traktorje in prikolice se iskreno zahvaljujemo. Prav tako se iskreno zahvaljujemo vsem donatorjem starega železa in se že priporočamo tudi za jesensko akcijo. Mihael Kolbl, predsednik PGD Veržej

OBNOVA GASILSKEGA DOMA

O

ZBIRANJE STAREGA ŽELEZA

P

rostovoljno gasilsko društvo Veržej je v prvi polovici letošnjega leta izvedlo dve zbiralni akciji starega železa v Veržeju. Za akcijo smo se odločili iz preprostega razloga, saj sami dobro vemo, da se skoraj na vsakem dvorišču najde kakšen kos odsluženega železa, ki ga preprosto prevečkrat prelagamo iz enega mesta na drugo. Z akcijo smo hoteli odstraniti nepotrebno železo z dvorišč in ga odpeljati v zbirno mesto podjetja Surovina v Ljutomeru. Pričeli smo v soboto popoldan, ko smo se ob 15. uri zbrali pri gasilskem domu. Razdelili smo se v dve skupini in vsaka je šla na svoj konec. Seveda smo za zbiranje potrebovali traktorje in prikolice, ki so nam jih posodili domači kmetovalci. Dogovorili smo se, da najprej poberemo železo pri tistih, ki so nas že obvestili o tem, da imajo doma železo za odvoz. Nato smo se še ustavili pri drugih in tako se je hitro nabralo za dve prikolici železa. Ker pa je bilo še kar nekaj železa 30 Fünkešnica ≈ julij 2018

bnova gasilskega doma Veržej se nadaljuje po začrtanem planu. V prvi polovici leta se je največ dogajalo okrog ponudb za menjavo stavbnega pohištva. Ker se gasilski dom nahaja v zaščitenem območju, bi morali vgraditi lesena okna in vrata. Po večkratnem dogovarjanju in prepričevanju zavoda za kulturno dediščino Maribor smo le dosegli dogovor, da se lahko vgradijo okna iz PVC materiala. Posledično se je delo nekoliko zavleklo. Po prispelih ponudbah za okna in garažna vrata smo se z vsemi ponudniki, ki so se odzvali na naše povpraševanje dogovarjali o podrobnostih njihovih ponudb in naših potreb. Po nekajkratnem dogovarjanju smo se odločili za MIK Celje, saj nam je po ceni in kvaliteti najbolj ugajal. Tako smo z njimi konec meseca maja tudi podpisali pogodbo. Zamenjava bi naj potekala v roku osmih tednov od podpisa pogodbe . Z dogovarjanji o zamenjavi garažnih vrat nameravamo začeti v prihodnjih dneh, tako da bodo vrata zamenjana še pred začetkom hladnih dni. Glede položnic bi vas radi obvestili, da bomo položnice za drugi obrok raznosili v septembru. Drugo položnico bodo prejela vsa gospodinjstva tudi tista, ki so nakazala že ves znesek (150 €), saj bomo položnicam priložili obvestilo o zbiranju starega železa. Obenem se zahvaljujemo vsem občanom za izkazano finančno pomoč pri obnovi, s katero bomo lažje končali obnovo doma. Mihael Kolbl, predsednik PGD Veržej

TEKMOVANJE GZ LJUTOMER

V

nedeljo, 10. junija, se je na nogometnem igrišču v Veržeju odvijalo pokalno gasilsko tekmovanje za prehodni pokal GZ Ljutomer. Tekmovanja služijo gasilcem za usposabljanje in preverjanje njihove pripravljenosti. Tekmovanja se je udeležilo skupno kar 42 gasilskih enot v vseh kategorijah, kar je skupno skoraj 500 gasilcev. Med


DRUŠTVENI UTRIP

udeleženci smo bili prisotni tudi domači gasilci in sicer s pionirji, mladinci, članicami A, člani A in člani B. Tekmovalo se je v klasični vaji trodelnega napada za člane in članice, pionirji so izvedli vajo z vedrovko, mladinci in starejši gasilci pa vajo s hidrantom. Vse naše enote so se v svojih kategorijah odrezale odlično in s tem dokazale, da društvo odlično deluje v vseh kategorijah. Tako so pionirji dosegli 1. mesto, mladinci 3. mesto, članice A 2. mesto, člani A 4. mesto in člani B 4. mesto. Člani A so v vaji sklapljanja sesalnega voda dosegli 1. mesto. V skupnem seštevku za prehodni pokal GZ Ljutomer je naše društvo doseglo 3. mesto. Vsem ekipam iskrene čestitke. Mihael Kolbl, predsednik PGD Veržej

RAZVITJE NOVEGA PRAPORJA PGD BANOVCI

P

rostovoljno gasilsko društvo Banovci je v soboto, 23. junija organiziralo proslavo ob razvitju novega gasilskega praporja. Nato je sledila zabava z Mladimi Pomurci. Na slovesnosti ob razvitju novega gasilskega praporja gasilskega društva Banovci, se je najprej odvila parada gasilcev, katero je sestavljalo 125 gasilcev in 30 društvenih praporjev. Parado je vodil poveljnik domačega društva Denis Trstenjak, pomagala sta mu David Flinčec in Marjan Rajnar iz Veržeja. Nov prapor je slavnostno razvil direktor Term Banovc, Igor Magdič, kot boter ob nakupu novega društvenega praporja. Sledila je zaprisega in nato slavnostno obešanje trakov, katere je prispevalo kar 16 darovalcev. Za t.i. žebljiček je darovalo vsega skupaj 113 darovalcev. Vsi našteti so na svoj način pomagali društvu ob nakupu novega praporja, ki je zamenjal 48 let star društveni prapor. V imenu gasilskega društva Banovci se vsem darovalcem še enkrat zahvaljujem za pomoč. Za razvitjem novega praporja je domači župnik Jože Pozderec, požegnal novi prapor, nato pa je po koncu slovesnosti sledila veselica z Mladimi Pomurci, katere se je udeležilo veliko gasilcev, turistov in domačinov.

Foto PGD Banovci

Vse foto PGD Veržej

Denis Trstenjak

Fünkešnica ≈ julij 2018 31


DRUŠTVENI UTRIP

GASILCI PGD BANOVCI POMAGALI OB JUNIJSKEM NEURJU

AKTIVNOSTI TD BANOVCI

TD

Banovci je do poletja speljalo vse aktivnost, predvidene z letnim delovnim planom. Ob dnevu zemlje smo izvedli čistilno akcijo skupaj s PGD in ŠRD Banovci. V Banovcih spomladansko akcijo opravimo preden se razraste trava, ki marsikje zakrije smeti. V zadnjih letih udeleženci z zadovoljstvom ugotavljamo, da je vsako leto manj smeti in divjih odlagališč, kajti vidi se učinek čistilnih akcij pa tudi zavest ljudi o tem se izboljšuje. Čistilna akcija v Banovcih se ne smatra kot le delo, je druženje in skrb za lastno in skupno dobro. Aprila smo postavili majniško drevo in počastili praznik dela. Ob postavitvi mlaja se je zbralo mnogo udeležencev, posebno veseli smo bili velikega števila otrok, vaščanov in turistov. Nato smo se skupaj odpravili na kresovanje, ki ga je pripravilo PGD Banovci. V sklopu letošnjega občinskega praznika občine Veržej je turistično društvo pripravilo kulinarično razstavo. Koordinatorka je bila Lidija Topolnik, aranžerska dela je prevzela Mojca Polanič. Obiskovalci so bili navdušeni, saj je nekaj nad trideset gospodinj speklo več kot sto vrst različnega peciva. Svoj prispevek so dale tudi Terme Banovci, s katerimi zadnja leta zelo dobro sodelujemo. Najstarejša gospodinja, ki je prispevala izdelek, je bila Marica Galunder, stara 81 let, najmlajša udeleženka na razstavi pa je bila Lara Kavaš. Skupaj z obiskovalci, ki so razstavljene jedi poskusili in kupili, smo vaščani preživeli lepo nedeljsko popoldne. Ob 50. obletnici Term Banovci je ekipa turističnega društva tekmovala v kuhanju bograča. Vse ekipe so bile tako dobre, da so si razdelile prvo mesto in ugotovile, da šteje le sodelovanje ne uvrstitev. Hvala vsem, ki pomagate društvu pri izpeljavi programa in prijetno poletje vam želim. Naj bo obsijano s soncem, razumevanjem in spoštovanjem.

V

petek, 8. 6. 2018, na datum, ko gasilci slavimo mednarodni dan gasilcev, je Pomurje zajela supercelična nevihta z močnimi nalivi, vetrom in točo. Neurje je za seboj pustilo veliko opustošenje in povzročilo veliko dela pomurskim gasilcem. Veliko težav je povzročilo tudi v naselju Banovci, zaradi česar smo bili aktivirani gasilci PGD Banovci, ki smo pomagali z 10 gasilci in obema voziloma. Ob 21.15 smo bili aktivirani na čiščenje podrtih dreves na relaciji Banovci – Veržej. Še pred izvozom, smo dobili novo navodilo, da je v Banovcih na cesti proti Križevcem, zalilo kletne prostore. Ob pregledu, smo ugotovili, da je voda že iztekla, domačini pa so sami očistili prostore. Nato smo odšli na čiščenje vozišča v smeri Veržeja. Po čiščenju ceste, smo ugotovili, kako razsežno je bilo neurje v Banovcih. Za tem smo se razdelili v tri ekipe. Ena je šla čistit cesto Banovci – Zg. Krapje v bližini Term Banovci, druga je šla odstranjevat podrto drevo na dovozu k Sončni hiši, tretja ekipa pa je šla odstranjevat drevo, ki se je podrlo na streho hiše. Ko smo dokončno odstranili vso vejevje in drevesa, smo bili poklicani na pomoč pri črpanju meteorne vode iz dovoza k hiši, ki je že ogrožala stanovanjske prostore. Prečrpali smo nekje 30 m3 vode in očistili odtočne jaške. V naselju Banovci v smeri Križevci, je od neurja ostalo poplavljeno cestišče, zato je ena ekipa očistila odtočne jaške in tako omogočila odtekanje meteorne vode. Nekaj minut po polnoči smo rešili vse težave in se vrnili nazaj v gasilski dom. Intervencija je bila uspešno zaključena. NA POMOČ! Denis Trstenjak, poveljnik PGD Banovci in vodja intervencije

32 Fünkešnica ≈ julij 2018

Foto TD Banovci

Foto PGD Banovci

Majda Kolbl


DRUŠTVENI UTRIP

LEŠČEČKI TUDI LETOS PRIPLESALI DO DRŽAVNEGA SREČANJA V BELTINCIH

V

nedeljo, 3. 6. 2018, smo se člani FS Leščeček udeležili regijskega srečanja odraslih folklornih skupin, ki je potekalo v Gledališki in koncertni dvorani v Lendavi. Nastopili smo z avtorskim spletom Marka Rusa, z naslovom »Fčosih treba dvakrat mrete«. Leščečki smo se letos vrnili na oder z interpretacijo veržejskih zgodb, ki sta jih po življenju malega človeka povzemala Manko Golar in pozneje Janez Ferenc. Značilen lik teh zgodb je Rihtar, ki so mu pripadale dolžnosti župana, zato so ga Verženci imeli vedno v časteh in ga poslušali. Zgodba je postavljena ravno na praznovanje njegovega godu. A kaj, ko je veselo družbo presenetil dacar, ki je obiskal Rihtarja, saj je ob plačilu davkov želel obiti zakon. Kako se rešiti plačevanja davkov in kazni? Po veržensko! Z nastopom v Lendavi, ki sta ga ocenjevala selektorja Tanja Drašler in Klemen Bojanovič smo si Leščečki že osmič zaporedoma priplesali nastop na državnem srečanju, ki bo v nedeljo, 22. 7. 2018 ob 16. uri v beltinškem parku. Domača podpora iz občinstva je več kot dobrodošla, zato lepo vabljeni, da pridete navijat za našo skupino. Jasmina Lubi

proti vasi šli«. Sam dogodek je združil preko 50 ljubiteljev slovenske ljudske pesmi, ki so obiskovalcem prireditve predstavili pesmi, ki so se nekoč prepevale ob vasovanju. Poleg domačinov, Moške vokalne skupine in Vokalne skupine Leščeček, so zapele tudi pevke ljudskih pesmi »Soside« iz Male Nedelje, pevke ljudskih pesmi iz Vučje vasi in Vokalna skupina Banovci. Skupaj z moderatorjem programa Markom Rusom in mladim etnologom Tadejem Murkovičem smo tako obujali stare prigode vasovanja, spoznavali, kako so se fantje združevali v fantovske skupnosti, kakšne kazni in preizkusi so čakali tiste, ki so vasovali v sosednji vasi, ipd. Nastopajoči so se ob tej priložnosti predstavili tudi v moškem projektnem sestavu pod mentorstvom Tatjane Rozmarič-Poštrak, ženskem projektnem sestavu pod mentorstvom Mateje Žalik Rus in godčevskem projektnem sestavu s Tadejem Murkovičem na čelu. Po zbiranju gradiva o vasovanju na terenu in izvedbi izobraževalnega dogodka »Plavček slavček«, ki je potekalo v zimskih mesecih, smo s koncertom tako uspešno zaokrožili projektno aktivnost in okrepili prijateljske vezi med starejšimi in mlajšimi izvajalci ter poustvarjalci ljudskih pesmi, ki delujejo na območju Prlekije. Mateja Žalik Rus, Zavod Mali vüčejok Veržej

Območno srečanje odraslih folklornih skupin OI Ljutomer se je odvilo na Razkrižju, 21. 4. 2018, kjer so se predstavili tudi člani starejše FS KD Slavko Osterc Veržej.

V

soboto, 14. aprila 2018, je v Kulturni dvorani Janeza Ferenca v Veržeju potekala sklepna prireditev aktivnosti Plavček slavček, ki je del projekta »Plavčkova dežela«, sofinanciranega iz 2. Javnega razpisa LAS Prlekija. Nosilec aktivnosti je bilo Kulturno društvo »Slavko Osterc« Veržej, ki je v sodelovanju z izvajalcem Zavodom Mali vüčejok Veržej uspešno izpeljal koncert z naslovom »Ko so fantje

Foto arhiv KD Slavsko Osterc Veržej

KO SO FANTJE PROTI VASI ŠLI

Fünkešnica ≈ julij 2018 33


DRUŠTVENI UTRIP

PODOKNICE MOŠKE VOKALNE SKUPINE

V

drugi polovici meseca junija so ob mraku po krajih veržejske občine zazvenele podoknice. Te je že tradicionalno izvedla Moška vokalna skupina domačega kulturnega društva. Letos so se pevci še posebej potrudili, saj so datume načrtovali tako, da so s podoknicami v Veržeju presenetili najprej svojega sopevca na rojstni dan, zatem pa še v Bunčanih kar nekaj Alojzijev na njihov godovni dan. Vsi so bili prijetno presenečeni in veseli pevcev, ki so na ta način popestrili njihova praznovanja. Kot vsako leto, so bili podoknic deležni tudi krajani Banovec in turisti tamkajšnjih term. V toplem večeru jih je kar nekaj uživalo ob prijetnem klepetu na terasi. Vendar je le-ta potihnil že ob prvih akordih začetne pesmi, aplavz in nadaljnjo petje pa je iz sob privabilo lepo število novih poslušalcev. Nekateri so le poslušali, drugi predlagali nove pesmi, tretji pa so se petju tudi pridružili. Prijazen sprejem podokničarjev, odobravanje, aplavz in iskren nasmeh na obrazu poslušalcev je moške pevce prav gotovo spodbudil, da bodo s podoknicami nadaljevali tudi v bodoče. Tatjana Rozmarič – Poštrak, vodja Moške vokalne skupine KD Slavko Osterc Veržej

kot slavnostni govornik pohvalil vse, ki pomagajo Rdečemu križu med drugim tudi s krvodajalstvom. Zahvalil se je tudi organizatorjem, ki vsako leto znova vztrajajo in pripravljajo srečanje krvodajalcev. Na dogodku je bilo poskrbljeno za kulturno-zabavni program in druženje. Krvodajalce in obiskovalce je zabaval ansambel Mladi Pomurci. Poudarek dajejo narodnozabavni glasbi in le-to v glavnem tudi izvajajo. Ob zabavi je bilo poskrbljeno še za žreb praktičnih nagrad za udeležence srečanja. Zahvala vsem sponzorjem in donatorjem, ki so prispevali darila. Organizatorji srečanja so bili Krajevna organizacija Rdečega križa Veržej, območno združenje Rdečega križa Ljutomer in Občina Veržej. Posebna zahvala gre vsem članom KORK Veržej, njihovim družinskim članom, nastopajočim, hotelu Diana za pogostitev in ostalim sodelujočim, ki so pomagali pri izvedbi srečanja. Posebna zahvala gre vsem krvodajalkam in krvodajalcem, prostovoljkam in prostovoljcem za vso pripravljenost pomagati sočloveku, da nesebično pomagate in ničesar ne pričakujete v zameno. Marica Legen, predsednica KORK Veržej

DOBROTE SLOVENSKIH KMETIJ

Č 29. SREČANJE KRVODAJALCEV SLOVENIJE

V

soboto, 9. junija 2018, je v Veržeju potekalo tradicionalno, že 29. srečanje krvodajalcev Slovenije. Družili smo se na nogometnem igrišču, z namenom obeležitve Dneva slovenskih krvodajalcev ter Svetovnega dne krvodajalcev Slovenije. Srečanja so se poleg slovenskih krvodajalcev udeležili še gostje iz sosednje Hrvaške in Avstrije, člani ekipe Prve pomoči  OŠ Veržej - učenci šolske ekipe PP, ki so na regijskem preverjanju ekip prve pomoči pod mentorstvom Mateja Rožmana in Klavdije Petovar dosegli 1. mesto. Okrog 600 krvodajalcev so v uradnem delu pozdravili predsednica območnega združenja Rdečega križa Ljutomer gospa Silva Duh, župan občine Veržej gospod Slavko Petovar, predsednik Gradskega društva Crvenog križa Čakovec dr. Drago Stančević in na koncu predsednik Rdečega križa Bad Radkesburg Simon Strassgürtell. Dr. Dušan Keber, predsednik Rdečega križa Slovenije, je 34 Fünkešnica ≈ julij 2018

lanice Društva kmetic Križevci – Veržej s kvalitetnimi izdelki sodelujejo na izboru dobrot slovenskih kmetij. Že sedmo leto zapored se je s svojimi izdelki prijavila na Razpis za sodelovanje na državni razstavi in ocenjevanju DOBROTE SLOVENSKIH KMETIJ NA PTUJU tudi Marica Legen. Pred leti je prejela Znak kakovosti za domači mešani kruh, letos pa sta ji bili na 29. državni razstavi podeljeni dve zlati priznanji in sicer za rženi kruh in meso iz tünke v zaseki. Naj bo to vzpodbuda za vse izdelovalce te prleške dobrote, da se opogumijo in sodelujejo na ocenjevanju prleške tünke in mesa iz zaseke tudi v sklopu Miholovega sejma, ki bo potekal 30. 9. 2018. Ivan Kuhar


ŠPORTNI UTRIP

OSTERC IN ANTOLIČ V DVEH TEDNIH ZA BUNČANE PRIBORILA KAR ŠTIRI ZMAGE

V

Penny Win in Jože Osterc

Perlita in Miroslav Antolič

Vse foto Boris Vranič

eržejski kasači so na začetku nove sezone v vrhunski formi. Odlična sta predvsem bunčanska predstavnika Jože Osterc in Miroslav Antolič, ki sta na zaporednih dirkah v Krškem in Ljutomeru dvakrat slavila – prvi s Penny Win, drugi pa z njeno sestro Perlito. Da je »P« rod kasačev, ki ga že dolga leta v svojem hlevu ponosno vzreja Jože Osterc, med najboljšimi v Sloveniji, se znova potrjuje na začetku letošnje kasaške sezone. Miroslav Antolič je leto s svojo štiriletno kobilo Perlito, za katero bomo v začetku avgusta lahko navijali tudi v derbiju, začel z drugim mestom, po odstopu v Ljubljani pa je v juniju nanizal dve zaporedni zmagi. Najprej z izvrstnim dosežkom 1:16,9 v Krškem, nato pa čez dva tedna še pred domačimi gledalci v Ljutomeru. Njegov kasaški mentor Jože Osterc je prav v Krškem debitiral s svojo triletnico Penny Win, ki je po materi sestra od Perlite. Že v debiju sta zabeležila zmago z odličnim kilometrskim časom za začetnika 1:18,9, nato pa sta svoj talent čez dva tedna v Ljutomeru še potrdila z novo zmago. Prav v Ljutomeru, 17. junija, je svojo prvo letošnjo zmago dosegel tudi Rosso s Francem Cimermanom. Na srednji distanci s startom iz obrata je suvereno ugnal mednarodno konkurenco in tako po zmagi lani junija v Kerinovem memorialu v Krškem, skoraj natanko po enem letu, prišel do nove zmage. Da je bilo slavje Veržejcev na teh dirkah res popolno, je za četrto zmago v osmih dirkah sporeda poskrbel Vito Šadl, ki je dobil dirko francoskih kobil s Carlino Beco. Isti dan je presenetila tudi Liberty Luna iz hleva Reneja Hanžekoviča. V svojem krstnem nastopu je namreč zaostala le za prvim favoritom letošnjega derbija Didierjem Bleujem in pokazala obetajoč talent. Rene je z družinskim podjetjem poskrbel tudi za organizacijo celotne prireditve, ki je bila po vseh ocenah med najbolje prirejenimi dirkami v Sloveniji. Liberty mu je za nagrado drugo mesto pritekla prav v memorialu strica Mirka Hanžekoviča, ki ga je Rene z družino v njegov spomin priredil že deseto leto zapored. 24. junija v Lenartu smo bili Veržejci znova priča dobrim rezultatom, za novo zmago pa je poskrbel Branko Seršen s kobilo Fauno V, ki jo je vozil šele prvič v dirki, saj je njen standardni voznik počival zaradi izrečene kazni. Branko se je izkazal tudi v prvi rejski dirki sezone, v Šampionatu Slovenije v Krškem za najboljše domače kasače. S svojim konjem Rožletom je v obeh tekih osvojil tretje mesto, kar je pomenilo tudi skupno tretje mesto. Branko je k Rožletovi statistiki letos dodal še eno drugo mesto iz Ljubljane. Uvrstitve med tri so dosegli še: Jože Osterc s Pinterjem v Komendi drugo mesto, Davorin Puhar z Rebeko III v Šentjerneju tretje mesto, Rene Hanžekovič z Louise Luno dvakrat tretje mesto v Ljutomeru, Saša Seršen s Foko dru-

Rosso in Franc Cimerman

go mesto v Ljutomeru in tretje v Lenartu, Branko Seršen z Rossom drugo mesto v Ljutomeru in Vito Šadl z različnimi konji še eno zmago, štiri druga in eno tretje mesto.

Fünkešnica ≈ julij 2018 35


ŠPORTNI UTRIP

ŠD BUNČANI IN KMN GRLAVA – BANOVCI KONČALI SEZONO LIGE MALEGA NOGOMETA

SARA ROJNIK ŽE DRUGIČ ČLANSKA DRŽAVNA PRVAKINJA V SQUASHU

K

ončalo se je tekmovanje sezone 2017/2018 Medobčinske lige malge nogometa na travi, ki poteka pod vostvom Športne zveze Križevci. V ligi nastopa dvanajst ekip, med njimi tudi ekipi iz Občine Veržej, ŠD Bunčani in KMN Grlava – Banovci. V pretekli sezoni so člani ŠD Bunčani osvojili prvo mesto, a to sezono na igrišču niso pokazali pravih predstav. V tej sezoni so se soočali s pomanjkanjem igralskega kadra in seveda zaradi nekaj nepričakovanih porazov, pomanjkanjem motivacije. Nekatere tekme so odigrali zelo dobro, a to ni bilo dovolj za osvojitev višjih mest na lestvici. Po koncu sezone so končali na zadovoljivem 5. mestu. Vodstvo ŠD Bunčani se že pripravlja na novo sezono in upa, da bodo z nekaterimi spremembami, ponovili uspeh iz pretekle sezone. Čeprav za ekipo KMN Grlava – Banovci lahko rečemo, da je novinec v ligi malega nogometa, saj se tekmovalno udejstvuje komaj tretjo sezono, so nogometaši iz Banovec in Grlave v tej sezoni pokazali kar nekaj dobrih predstav. S svojo borbenostjo in voljo do igranja nogometa so nasprotnike do dobra utrudili, čeprav so na koncu morali priznati premoč. Sezono so končali na 12. mestu. Po njihovih beseda, se v naslednjo sezono podajajo z močno vztrajnostjo, da svojo igro izboljšajo in na koncu osvojijo višja mesta na lestvici. Obema ekipama je potrebno za borbenost in vztrajnost čestitati in jima zaželeti boljše rezultate v novi sezoni, ki se bo pričela v jeseni. Dominik Štrakl

25

-letna Veržejka Sara Rojnik je nedavno še drugič v svoji karieri postala državna prvakinja v squashu med članicami. Prvič je bila najboljša že leta 2014, lani je osvojila drugo mesto, letos pa se je ponovno znašla čisto na vrhu. Letošnje državno prvenstvo je izjemoma potekalo na ločenih lokacijah za ženske in moške. Moško se je odvijalo v Besnici pri Kranju, ženske pa so 1. in 2. junija za državni naslov tekmovale na Bledu. V ženski kategoriji se je pomerilo 16 udeleženk, Sara, sicer članica kluba iz Škofje Loke, pa je naslov osvojila brez izgubljene tekme. Do odločilne tekme se je praktično sprehodila, v finalu pa se je pomerila s svojo kolegico iz škofjeloškega kluba Nino Kustec, s katero tudi skupaj opravita večino treningov. Tekma je bila ves čas izenačena in Sara je bila kar dvakrat primorana »loviti« rezultat. Prvi set je pripadel Nini, drugi Sari, tretji spet Nini in predzadnji znova Sari. V zadnjem, odločilnem petem setu, je bila Sara boljša in ga je dobila z rezultatom 11:8. Sara je v letošnji sezoni odigrala štiri turnirje za slovensko jakostno lestvico. Slavila je na treh, na enem pa je osvojila drugo mesto, prav za že omenjeno sotekmovalko Nino Kustec. Sara je tako že vso sezono prva tudi na slovenski jakostni lestvici za igralke squasha. Za Saro je to že drugi naslov državne prvakinje. Potem, ko je prvega osvojila že pred štirimi leti, je imela precej težav s poškodbami. Lani se je znova vrnila med najboljše in s, še ne povsem sanirano poškodbo rame, osvojila drugo mesto. Trenutno se naša najboljša igralka squasha pripravlja na evropsko člansko posamično prvenstvo, ki bo avgusta v avstrijskem Gradcu, tako da jo čaka delovno poletje. Poleg nje bo Slovenijo na tem prvenstvu zastopal še državni prvak med moškimi Martin Mošnik. Avgusta Saro čaka še posamično balkansko prvenstvo, ki se bo odvijalo v novem squash centru Squashland v Ljubljani. Sari iskreno čestitamo in ji želimo še mnogo uspehov. Vito Šadl

36 Fünkešnica ≈ julij 2018


IZOBRAŽEVALNI UTRIP

RAZNOLIKOST OKUSOV MEDU V »MEDENEM KOTLIČKU«

Foto splet

D

a se med ne uporablja le kot sladilo, najbrž ni potrebno posebej navajati. Kako pestra je uporaba medu v kulinariki nam kaže bogata dediščina jedi z medom (kaše, pečena jabolka, potice, razni štruklji, sladice iz medenega testa…). Med lahko uporabimo kot dodatek marinadam za razne vrste mesa, predvsem pri svinjini, divjačini, govedini, domači in divji perutnini, drobnici, pri svežih in prekajenih ribah, morski hrani in zelenjavi, ki je lahko dušena, pečena ali ocvrta. Meso lahko glaziramo tako, da zmešamo olje in med, temu dodamo še manjšo količino želeja rdečega ribeza ali brusnic in namažemo po mesu pred koncem pečenja. Pri hladnih začetnih jedeh med dodajamo k raznim sirom, ki jih kombiniramo s sadjem in oreščki, hladnim pečenkam in dodajamo v prelive za razne solate. Lahko popestri okus raznim hladnim in toplim juham ter omakam. Razne jedi iz riža, testenin, stročnic, zelenjave, oreščkov, lahko tudi mesa, dobijo sladko kisli priokus eksotičnih kuhinj. Med je lahko dodan kipnikom/pudingom, kruhu in raznim vrst jedi iz raznega testa, kremam, strjenkam, sladoledom ter zmrzlinam. Uporabljamo ga lahko pri vlaganju sadja in zelenjave. Odlično tekne k svežemu sadju.

Izbrati pravi okus medu je bil izziv za kuharske ekipe, ki so se pomerile v kuhanju medenega kotlička na praznovanju prvega svetovnega dne čebel, ki je potekalo 20. maja na Breznici. Umetnost vsake kuharske ekipe je stopiti iz okvirjev in poiskati najprimernejši okus medu za svoj medeni kotliček. Pri izbiri medu je pomembno, da izberemo kakovosten med. V Sloveniji imamo tako kar tri sheme kakovosti zaščitene na evropskem nivoju: Slovenski med z zaščiteno geografsko označbo, Kočevski gozdni med z geografskim poreklom in Kraški med z geografskim poreklom. V sklopu te aktivnosti so nastali nekateri odlični recepti, ki jih v nadaljevanju tudi predstavljamo. Tanja Magdič, vodja projekta

Količine navedene v nadaljevanju so za krožnik imenovan »Vou« in sicer za 10 oseb. Krožnik sestavljajo: meso, opečena zelenjava in vodni žličniki – vlivanci (spatzle).

ZELENI VLIVANCI 3 vejice peteršilja, ščep timijana, ščep rožmarina, ščep bazilike, nekaj listov kopriv ali špinače (lahko čemaža). Sestavine fino sesekljamo na mešalniku (blenderju) in dodamo tretjini osnovne mase.

MESO 2,7 kg rostbeefa - zadnji del nizkega hrbta, 5 zvrhanih velikih žlic gozdnega medu, 2 žlici drobno sesekljanega rdečega korenja, 2 žlici drobno sesekljanega gomolja zelene, 2 pasirana stroka česna, dvojno količino soli kot se doda ponavadi, poper, 1 dl osnove z madeiro

ORANŽNI VLIVANCI 50 gr rdečega korenja, 1 žlička mlete sladke paprike. Korenje fino sesekljamo v pire in ga dodamo v tretjino osnovne mase. Ko je enakomerno vmešano, dodamo žličko paprike. Masa naj bo elastična.

Vzamemo 5 kosov rostbeefa in ga začinimo z poleg navedenimi sestavinami, vse skupaj močno ohladimo in vakuumsko zapakiramo, da se meso vsaj 24 ur prej hladno marinira. Tako pred pripravljenega potem za 18 ur toplo mariniramo pri temperaturi 59*C. Nato meso potegnemo iz vakuuma in tekočino zreduciramo in pripravimo omako za polivanje mesa ob serviranju. Meso opečemo na žar ponvi – da dobi izgled in okus pečenega mesa toliko časa, da se dobro poznajo sledovi žara zaradi okusa. Po pečenju ga pustimo vsaj 10 minut na toplem, da se sokovi v njem umirijo , ga delno narežemo in položimo na ogret krožnik. V prerezu je meso med rdečo in rožnato barvo, saj v vakuumu ni spremenilo barve (posivelo) – oksidiralo, nikakor pa ni pa surovo, na površini pa je zapečeno. Je zelo mehko, okusno, sočno malenkost prelito z omako iz lastnih sokov.

OREHOVI VLIVANCI 100 gr res fino zmletih orehov, ½ žličke mletega cimeta Sestavini vmešamo v osnovno maso. Po potrebi lahko dodamo še malenkost tekočine. Vse mase za vlivance zakuhamo v dovolj veliki količini slanega kropa. Preventivno jih pustimo da vrejo kako minuto , odcedimo in na hitro na večji ponvi povaljamo v maslu in malo soli; orehovim lahko v ponvi dodamo še dve žlički medu, premešamo in serviramo ob mesu na – ogretem krožniku.

RECEPT ZMAGOVITE JEDI »VOU« VOU – narečno (gorenjsko) vol; danes beseda izraža začudenje.

VLIVANCI – osnova V večjo posodo presejemo 1000 gr bele moke, 10 celih jajc, 6 rumenjakov, 300ml vode, 100 gr surovega masla, ščepec muškatnega oreščka, ščepec soli. V večji posodi z kuhalnico temeljito zmešamo navedene sestavine. Najboljše je, ko ga z kuhalnico dvignemo iz posode in se to ne pretrga – je elastično. Potem maso razdelimo na tri enake dele v različne posode da pred uporabo malo počiva.

ZELENJAVA V VOKU 300gr narezane oranžne kolerabe, 300 gr mladih zelenih špargljev, ovitih v panceto, 300gr gomoljne zelene malenkost blanširane in narezane podobno kot koleraba, fino zdrobljen strok česna, 2 janeževi zvezdi, maslo za opekanje, sol. Na močnem ognju na hitro opečemo sestavine – ločeno; pred koncem odstranimo zvezdi. Predvsem kolerabi med praženjem dodamo žličko medu. PRIPRAVA KROŽNIKA Krožnik (za to priložnost izbran trikotni krožnik) ogrejemo v vsak vogal naložimo svojo barvo vlivancev, priložimo isto barvo opečene zelenjave, na sredino položimo meso in ga prelijemo z omako. Postrežemo z majhnim pridihom Gorenjske in nasmehom.

COOLINARIKI, ČD Radovljica

Fünkešnica ≈ julij 2018 37


NAREJENO DOMA

PIKNIK NA DOMAČEM VRTU

D

rage bralke in bralci, pred nami so vroči poletni dnevi, ko nas sonce vabi, da čim več časa preživimo zunaj – ali si privoščimo le jutranjo kavico na domači terasi ali pa organiziramo kar cel piknik za svoje sosede, sorodnike in prijatelje. V tokratni številki vam predstavljamo nekaj izvirnih idej, ki jih lahko uporabite pri pripravi piknika na domačem dvorišču. Okrasitev mize in prostora

Za okusne prigrizke lahko pripravite lepe, izvirne pogrinjke. Ali jih pripravite sami, lahko pa v trgovini nakupite raznovrstne papirnate krožnike – z različnimi vzorci in živimi barvami. Kozarci naj se ujemajo s krožniki. Običajne bele papirnate brisače lahko zamenjate s privlačnimi papirnatimi prtički, ki se bodo barvno ujemali z ostalim priborom. Okolico lahko izkoristite tudi za okrasitev – ali z baloni, lahko pa tudi s pisanimi trakovi. Ko se zvečeri, lahko prižgete tudi namizne svečke, lampijončke ali uporabite novoletne lučke, s čimer boste zagotovo pričarali tudi romantično vzdušje. Na trati lahko razgrnete odejo in blazine, da si lahko gostje tudi spočijejo od »napornega dela«. Bodite kreativni in izvirni. V kolikor bodo med povabljenimi tudi otroci, lahko priskrbite igrala in, če je možno, zagotovite tudi primeren prostor za igre z žogo. Ne pozabite na senčila in pripravke proti komarjem in mrčesom.

Pri pripravi jedi sledite načelu: naj gostje čakajo na hrano, in ne hrana na goste. Raje izkoristite več hodov, s čimer boste zagotovili svežino in sočnost jedi. Pri izboru sladic je možnosti nešteto – prav gotovo so med priljubljenimi sladoledne ali sadne kupe, sladice v kozarčkih, doma narejene sadne ledenke, sadna nabodalca, mafini, pite, palačinke z različnimi namazi, ipd. Pri pijači je pomembno, da je primerno skladiščena oziroma hladna. Doma pripravljeni napitki (voda z meliso in medom, voda z ingverjem in limono, voda z meto) bodo zagotovo osvežili vaše goste, primerni pa so za vse generacije. Odraslim se bo zagotovo prilegel še hladen »špricer« ali vrček piva. Nežnejši spol pa boste zagotovo navdušili tudi s kakšnimi bolj eksotičnimi napitki kot so npr. doma pripravljeni koktejli (recepture so dosegljive na spletu, lahko pa preizkušate čisto svoj recept). Na dosegu roke pa naj bo tudi kaj »kratkega«, da boste lahko grla med jedjo primerno razkužili. Želimo vam uspešno pripravo piknika ter prijetno druženje s prijatelji! Pa ne pozabite na žejo vašega glavnega kuharja . Mateja Žalik Rus Viri: www.ringaraja.net

Jedača in pijača

Hrana naj bo sveža – zelenjava iz vrta ali trgovine, sveže meso naročite pri svojem mesarju. Nakup naj sledi načelu »manj in raznovrstno«: kotleti, čevapčiči, pleskavice, perutničke, nabodalca, pikantne klobase bodo še kako teknili. Če vam čas dopušča, lahko nabodalca naredite sami. Meso vedno solite in v okviru možnosti dodajte sveže začimbe z vrta ter pokapajte z oljem, saj bo tako meso mehkejše. Zelenjavo natrgajte na domačem vrtu in jo v primeru peke na žaru narežite, tik preden jo boste spekli. Možnosti je veliko: uporabite bučke, jajčevce, čebulo, ali pa kar paradižnik z mocarelo, ki mu na koncu dodamo sesekljano svežo baziliko. Seveda pa nikakor ne pozabite na sočne, poletne solate, ki bodo k pečenemu mesu odlična priloga, lahko pa za marsikoga tudi glavna jed. S pripravo solat kot so šobska solata, kumarice v smetani in grška solata prav gotovo ne boste zgrešili. 38 Fünkešnica ≈ julij 2018


FOTOKRONIKA

OBČINSKI PRAZNIK OBČINE VERŽEJ

26. maja 2018 je v Kulturni dvorani Janeza Ferenca v Veržeju potekal 19. občinski praznik Občine Veržej.

S protokolarnim obiskom nas je počastil predsednik Republike Slovenije gospod Borut Pahor.

Predsednik Republike Slovenije gospod Borut Pahor je županu poklonil posebno protokolarno darilo - slovensko zastavo

Nagrajenci 19. občinskega praznika Občine Veržej za leto 2018.

Foto Fotostudio in trgovina Tivadar, d.o.o.

Župan Slavko Petovar je v nagovoru predstavil pomembnejše pridobitve na področju investicij ter predstavil načrte za naprej.

Po osrednji slovesnosti je sledil Osterčev večer s Trobilnim kvintetom S.A.M.B.A.

Fünkešnica ≈ julij 2018 39


slovenski

M I H O LO V SEJEM

V VERŽEJU nedelja 30. 09. 2018 od 9. do 17. ure

BLAGOSLOV folklornih kostumov

2018

slovenski rokodelski fest MIHEC

festival 2018

PRLEŠKA tünka

ROKODELCI rokodelskih centrov Slovenije

ROKODELCI Pomurja

OBČINA VERŽEJ

rokodelski festival

ŽUPNIJSKO zegnanje

Fünkešnica 2018/2  

Glasilo Občine Veržej

Fünkešnica 2018/2  

Glasilo Občine Veržej

Advertisement