Page 1

Ekstrem regn bliver mere ekstrem.................... 03 Der skal vel bare vĂŚre et hul i taget?............... 04 JUAL Monsoon bladfang........................................ 05 Jual Sourcing............................................................ 06


jual’s aktiviteter set i tag-perspektiv... Under de nylige besøg rundt på eksportmarkederne er der et tema, der er gået igen mange steder, og det har været et ønske om mere åbenhed og information. Vi har taget idéen til efterretning, og derfor sidder du nu med første udgave af ROOF PERSPEKTIVE. Vi vil indledningsvis udsende dette nyhedsbrev 2 gange årligt med mindre det viser sig, at behovet for information er mere massivt, end vi på nuværende tidspunkt forventer. Vi vil tilstræbe at gøre nyhedsbrevet vedkommende for alle ved at lave en blanding af produktnyheder, teknik og viden, nyt fra kunder, og endelig store og små begivenheder i eget regi. ”Hvor vigtigt synes du det er at kunne dokumentere vandflowet i en tagbrønd??” I vores egen organisation har den slags spørgsmål ført til ændringer - som både kunderne og vi selv vil få stor glæde af. Læs mere om det inde i nyhedsbrevet Du kan også læse om ny klimaviden, der ser ud til at ændre på den hidtidige opfattelse af beregningerne for intens regn.

Outsourcing er for flere og flere virksomheder blevet en del af løsningen til at reducere omkostningerne og derigennem styrke konkurrenceevnen - vi fortæller lidt om mulighederne for blandt andet at få produceret egne specielle varer på JUAL´s egen fabrik i Kina. Alt i alt håber vi at kunne præsentere relevant information, men - nyhedsbrevet bliver efter vores opfattelse først rigtigt godt, når vi alle kan dele vores viden. Derfor vil vi meget gerne opfordre til, at alle vore partnere fortæller os om oplevelser ude i marken, eller på jeres hjemmefront - som I ønsker at dele med os. Der må meget gerne være debat emner af faglig karakter. I bestemmer indholdet! Vi vil sørge for at formidle det, til fælles glæde og læring. Har I blot kommentarer til indholdet er I naturligvis også altid velkommen. Rigtig god læselyst JUAL A/S Michael Andersen

Export Sales Manager

Ny hjemmeside med mere indhold... JUAL´s nye web page byder ud over et nyt og friskt design på en række muligheder for dig som kunde. Gennem den nye login facilitet får du nu mulighed for at downloade tegninger, tekniske dokumenter mv. i PDF format – lige til at printe ud. Du vil kunne læse ROOF Perspective, samt starte og / eller deltage i debatter m.m. Vi glæder os til den nye webpage, og håber at I vil bruge den flittigt.

2


Ekstrem regn bliver mere ekstrem… Klimamodeller har længe forudset, at global opvarmning fører til flere episoder med ekstreme regnskyl. Nu bekræfter ny forskning baseret på 20 års satellitobservationer linket mellem et varmere klima og kraftige regnbyger. Samtidig indikerer observationerne, at intensiteten i ekstremregn er underestimeret i klimamodellerne. Én af fremtidens udfordringer bliver tilpasning til et

På basis af 20 års satellitobservationer fra NASA

sikre, at modelresultaterne bliver så nøjagtige som

ændret klima med blandt andet mere intense ned-

har forskere fra University of Miami og University

muligt,” slutter Martin Stendel, Danmarks Klima-

børshændelser. De voldsomme vandmasser fører til

of Reading for første gang sammenholdt observa-

center, DMI.

hyppigere oversvømmelser i byer og landområder

tioner med modelresultater over de tropiske oceaner.

Den såkaldte århundrederegn behøver vi dog ikke

med både samfundsmæssige og økonomiske ska-

Projektet viser, at der er markant sammenhæng

at vente på for at konstatere, at vi har fået mere

der til følge.

mellem øget temperatur og voldsommere regnskyl

intens regn og tilmed med hyppigere forekomster.

COWI consult har udarbejdet en rapport, hvoraf det

ud fra både model- og observationsdata.

Naturligvis er det vigtigt at være forberedt på de

fremgår, at ekstremt regnvejr, der statistisk set kun

store ”skyller” der venter, men vores planlægning af

forekommer én gang hvert 100. år, i fremtiden kan

Men observationerne antyder også, at ekstrem-

tagafvanding er allerede startet. Vi mener hos JUAL

forekomme hvert 10. eller 15. år, og ikke alene vil

regn i troperne bliver endnu mere ekstrem sam-

at det er en dårlig strategi at vente på problemet.

de kraftige hændelser forekomme hyppigere – in-

menlignet med, hvad modellerne hidtil har angi-

Hos JUAL vil vi naturligvis nøje følge denne forsk-

tensiteten vil også blive forstærket.

vet. Et hollandsk studie, netop publiceret i Nature,

ning, for at være på forkant med udvikling af nye

Ved Danmarks Meteologiske Institut har man lavet

viser samme resultat. Modellerne underestimerer

produkter, der kan leve op til kravet om hurtigere

beregninger af effekten ved klimaændringer: “De

sandsynligvis fremtidige ændringer i ekstreme ned-

afvanding.

kraftigere nedbørshændelser er et resultat af øgede

børhændelser både i troperne og Europa.

temperaturer. Når klimaet bliver én grad varmere,

“Resultaterne er noget overraskende, for model-

kan luften indeholde ca. 7% mere vanddamp, og

lerne tager selvfølgelig højde for, at vandindholdet i

det forstærker intensiteten af nedbøren,” fortæller

luften øges med stigende temperaturer. Det er der-

klimaforsker Martin Stendel, Danmarks Klimacen-

for særdeles relevant at undersøge nærmere, hvad

ter, DMI.

der skyldes forhøjet intensitet i ekstremregn for at

3


”Der skal vel bare være et hul i taget...“ Alle er klar over at der stilles særlige krav til konstruktionen af flade tage, fordi vandet ikke løber væk fra bygningen af sig selv, som tilfældet jo er med hældningstage. Problemet med afløb fra flade tage er et godt eksempel på, at JUAL´s produkter gør en forskel, som kan være helt afgørende - blandt andet fordi klimaændringerne medfører stigende og til tider voldsomme nedbørsmængder. Det stiller større krav til materialer og afløbskapacitet og betyder for eksempel, at det er vigtigt, hvordan en tagbrønd og et bladfang dimensioneres og konstrueres, så der er sikkerhed for, at afløbet fungerer, som det skal. Også i spidsbelastningsperioder.

JUAL tekNik

JUAL Teknik profilbrochure

Teksten til venstre er en del af vores nye profilbrochure. Heri beskrives formålet med oprettelsen af denne special afdeling, rettet mod vores slutbrugere. Når vi har valgt at gå så målrettet til værks, er det naturligvis med afsæt i, at det skal være mere attraktivt at være kunde hos JUAL og vore partnere end andre steder. Ud over dette mener vi også, at det forpligter at være den største udbyder af rustfrit tagtilbehør i Europa, og vi har intet imod at gå forrest – tværtimod. I den forgangne sommer blev vores nye testanlæg færdigt og det betyder, at vi nu kan forsyne jer og slutbrugerne med fuldstændig dokumentation på JUAL´s afvandingsprodukter. At vi kan levere komplet dokumentation, ser vi som en klar styrke og et stærkt salgsargument. Vi er ikke i tvivl om, at der fra myndighedernes side vil være et stigende krav til dokumentation af denne type produkter, og vi er godt rustet til at møde dem. Som et godt eksempel på, at vi vil være med til at præge dagsordenen, når det gælder udvikling af tagprodukter, har vi hos JUAL besluttet, at vi allerede nu vil arbejde hen imod at opfylde de krav, der bliver gældende, når en CE-certificering bliver obligatorisk. Dette arbejde er godt sat i gang, og vi vil holde jer informeret i løbet af processen

fokus p å k va l i t e t og sikkerhed

JUAL´s nye testanlæg blev taget i brug i august 2008. Teknisk chef Henrik Jepsen - tv, drøfter teknik og metoder med vedligeholdelsesleder Hugo Nielsen.

4


JUAL Monsoon Nyt bladfang med ekstrem kapacitet JUAL har udviklet et nyt bladfang, der har fået navnet Monsoon… Vi ved godt, at det er en ambitiøs titel, men vi tør godt love, at vi ikke har taget munden for fuld. Gennem små, men effektive ændringer af et allerede eksisterende bladfang har vi nu udviklet et produkt med en skræmmende effektivitet! De gennemførte tests viser, at vi med kombinationen af en traditionel JUAL tagbrønd sammen med MONSOON bladfang kan opnå resultater, der er sammenlignelige med afvandingskarakteristikken i UV-systemer, og i den forbindelse er det

5

da også værd at nævne, at det stadig er samme enkle montage. Ekstrem indløbskapacitet er med MONSOON ikke længere lig med ekstremt store indbygningsmål! Måden, vi tester på, er funderet i de gældende Europæiske normer for afvanding, - hvor resultaterne registreres ved fastlagte opstuvningshøjder. I eksemplet herunder er den markerede opstuvningshøjde 35 mm, indikeret ved punkterne i skemaet herunder. Som det ses markeret med gult er turbinebladfanget det bedst ydende bladfang i vores

hidtidige produkt række, og lever med sine 3,8 l/ sek uden problemer op til normen, DS/EN 1253 der tilskriver en afvandingskapacitet på 1,7 l/min for en Ø75 mm tagbrønd. Det mest interessante i diagrammet er dog at følge den sorte kurve, der indikerer MONSOON og som faktisk afvander mere end det dobbelte – nemlig tæt på 10 l/sek….! I øjeblikket tester vi færdig på LGA Instituttet i Tyskland, og vi forventer at have dette nye produkt klar til salg i starten af det nye år.


JUAL Sourcing - made in China by JUAL! Mange fordele ved at samarbejde med JUAL. Globaliseringen stiller danske virksomheder over for skærpede konkurrencekrav, men giver også nye muligheder. Én af dem er at outsource dele af produktionen til lande med et lavt omkostningsniveau, og det har JUAL gjort siden 2004, hvor vi etablerede vores egen fabrik i Kina for at producere standardvarer inden for tagtilbehør. Det har givet os et stort generelt kendskab til kinesiske forhold og et omfattende netværk af kompetente underleverandører.

Nu tilbyder vi at hjælpe andre virksomheder med at udnytte de store fordele, der er ved at producere tagtilbehør i Kina i samarbejde med JUAL: For det første får din virksomhed adgang til at producere med omkostninger, som ligger langt under det niveau, der gælder i de fleste andre lande i Europa. For det andet kender JUAL forholdene og kan hjælpe dig med at undgå de fordyrende fejl, som mange virksomheder har prøvet at begå på det kinesiske marked. For det tredje er det nemt for dig: vi håndterer hele processen, og du skal kun forholde dig til os som leverandør. Sådan kan vi give dig sikkerhed for den kvalitet, som er afgørende for, at det kan betale sig at outsource.


Sådan gør vi Når du har bestemt dig for et samarbejde om outsourcing, tager JUAL hånd om alle udfordringer efter en nøje fastlagt procedure. Den sikrer dig både optimal kvalitet og levering til den aftalte tid, hvad enten dit produkt bliver produceret på JUAL’s egen kinesiske fabrik eller hos en leverandør. På et indledende projektmøde definerer vi i fællesskab dine konkrete ønsker til produktets udformning, holdbarhed og emballering mv. Derefter opstilles kravspecifikationer, og du modtager et tilbud med forslag til layout og tidsplan. Når du har godkendt dette, er det næste skridt at lave en prototype, der testes for styrke, korrison og UV-bestandighed mv. Efter at prototypen er godkendt med eventuelle mindre justeringer, modtager du et opdateret tilbud og en tidsplan, og herefter produceres en 0-serie efter en udarbejdet kontrolplan. Først når 0-serien er leveret til dig og afrapporteret i en granskningsrapport, som du selv skal godkende, frigives produktet til den første serieproduktion.

System og kontrol Vi har valgt at have en dansk teknisk chef på stedet, som både står i spidsen for produktionen og kvalitetsafdelingen. Og vi har et produktionslayout, som er meget systematisk tilrettelagt og indebærer en række fastlagte procedurer og kvalitetstests både før, under og efter produktionen. Vi har vores eget testlaboratorium, hvor vi nøje kontrollerer alle indgående råvarer. Vi overvåger vores egne produkter undervejs i produktionsprocessen og kontrollerer færdigvarer, som vi får produceret hos underleverandører. Sikkerhed for etiske standarder Men vores årvågenhed standser ikke ved egen fabriksport. Selv om vi efter kinesiske forhold har nogle høje standarder på både arbejdsmiljø og arbejdstagerrettigheder, stiller vi også krav herom til vores leverandører – og vi fører kontrol med, at vores krav bliver efterkommet. Det betyder, at du med JUAL som samarbejdspartner har den bedste sikkerhed for at de produkter, du modtager fra Kina, er produceret efter de etiske standarder, man forventer i Vesten.

JUAL er medlem af FN’s Global Compact, hvor virksomheder opfordres til inden for deres indflydessfærer at støtte et sæt af grundlæggende værdier inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Læs mere på www.unglobalcompact.org Kontakt Ring til JUAL og få mere at vide om, hvordan din virksomhed med fordel kan source produktion til Kina i samarbejde med JUAL.


Personerne bag JUAL eksport JUAL A/S er efterhånden blevet

Eksportadminstrator Anette

en mellemstor arbejdsplads der

Brændgaard, er din daglige kontakt

beskæftiger næsten 110 mennesker i

når du bestiller varer eller har

vores 2 afdelinger i henholdsvis Dan-

spørgsmål til ordrer og fragt.

mark og Kina, og selv om alle kolleger er vigtige brikker i puslespillet for, at

Du kan træffe Anette på telefon

vi kan lykkes med det, vi gør, er det

+45 7683 1131 eller mail aeb@jual.dk

kun en lille håndfuld, du normalt har brug for at være i kontakt med.

Technical manager Henrik Jepsen er vores troldmand når det handler om udvikling og dokumentation. Henrik står også til rådighed med teknisk support. Skal du have fat i Henrik så ring +45 7683 1144 – eller send en mail

Export sales manager Michael

Key Account Manager Erik

Andersen er den ansvarlige for

Rosenstand er ansvarlig for salg af

JUAL´s eksportaktiviteter.

vores Sourcing ydelser fra JUAL

Michael tager sig af strategiske

China fabrik. Har du opgaver, du

og kommercielle spørgsmål, samt

ønsker at drøfte eller have konkrete

det overordnede samarbejde.

tilbud på, er det direkte nummer til

Ring på +45 7683 1141 eller mail:

Erik: + 45 2459 7000

ma@jual.dk

eller send en mail på: er@jual.dk

Industrivej 14 DK – 7130 Juelsminde Tel.: +45 76 83 11 33 Fax: +45 75 69 37 37

www.jual.dk

www.a-spirit.dk

på: hen@jual.dk

JUAL_nyhedsbrev_DK  

EkstrEm rEgn blivEr mErE EkstrEm ................... 03 DEr skal vEl barE værE Et hul i tagEt? .............. 04 Jual monsoon blaDfang.........

JUAL_nyhedsbrev_DK  

EkstrEm rEgn blivEr mErE EkstrEm ................... 03 DEr skal vEl barE værE Et hul i tagEt? .............. 04 Jual monsoon blaDfang.........

Advertisement