Page 1

0386-12 grafisk.senter@vegvesen.no

kommune, Oppland fylkeskommune, Statens vegvesen og Byen vår • Gjøvik Gjøvik (næringslivet) har laget en ny felles strategi for byutvikling i Gjøvik fram mot 2030. skal følges opp med konkrete tiltak i nye planer for byutvikling i • Strategien Gjøvik hos Statens vegvesen, Oppland fylkeskommune og Gjøvik kommune. Eksempler på konkrete tiltak er opprusting av Storgata, bygging av ny skysstasjon og Strandgata som miljøgate.

mot 2030

ØMERKE ILJ T M

1

Tryk

64

0

24

samordnet areal- og transportstrategi (ATP) er avgjørende for å få til • En en god utvikling av byen de neste 20 årene.

GJØVIK

ksak

har inngått en avtale hvor de forplikter seg til å følge opp strate• Partene gien for å videreutvikle byen.

• Det er tverrpolitisk enighet om avtalen i kommunen. er et mål å gjøre sentrum mer urbant og attraktivt med arbeidsplasser, • Det handel, boliger, kulturaktiviteter, vakre bygninger og vakre byrom. Byen skal utnytte nærheten til Mjøsa bedre. i arbeidet er å finne gode løsninger for gående, syklende, kollek• Sentralt tivtrafikk og bil i Gjøvik. Det skal være enkelt å reise til sentrum, samtidig som bykjernen er skjermet for unødig biltrafikk. skal også komme med innspill til arbeidet kommunen skal gjøre • Partene med annen arealplanlegging i sentrum. For mer info se gjovik.no

Statens vegvesen

Sentrumskjernen skal skjermes for gjennomgangstrafikk Flere vil gå og sykle Økt næringsetablering i sentrum

Interessante og pulserende byrom

Nye innfartsveger og parkeringsanlegg

Strandgata og Storgata er et samlet handels- og opplevelsesområde

Gjøvik by skal knyttes tettere mot Mjøsa

Flere boliger i sentrum og langs Mjøsa


VISJON 2030

Attraktive boligområder ved Huntonstranda, langs Hunnselva og andre nye områder

God tilgjengelighet langs Mjøsa og Hunnselva for gående og syklende

Ny miljøgate i Strandgata. De gående skal prioriteres

Forlengelse av Storgata for gående ned til Mjøsa Ny skysstasjon og bedre kollektivtilbud

Nye innfartsveger til sentrum fra rv. 4

Nye næringsområder

Levende parker og byrom

Nye parkeringsanlegg

Gjøvik mot 2030  
Gjøvik mot 2030  

Informasjonsfolder om visjoner for byutvikling i Gjøvik mot 2030

Advertisement