Page 44

ANALYSERAPPORT

FACTS OG FOKUS SEBI har i forbindelse med jobcentrenes beskæftigelsesplaner for 2011 udarbejdet ’Begrænsning af antallet af ikke-vestlige borgere på offentlig forsørgelse – inspiration til jobcentrets indsats for at opfylde ministerens 4. mål’. Her sættes fokus på fire indsatsområder, som dokumenteres med statistik. SEBI kommer med en række anbefalinger og tilbud, som kan understøtte jobcentrenes indsats. De fire indsatsområder er: ·· ·· ·· ··

Reduktion af antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate start- og kontanthjælpsmodtagere Begrænsning af længerevarende ledighed blandt arbejdsmarkedsparate Begrænsning af ikke-vestlige indvandreres tilgang til førtidspension Øget beskæftigelse og deltagelse i uddannelse blandt unge indvandrere og efterkommer

Kontant og starthjælp I september 2010 var der 1.182 personer med ikke vestlig herkomst på kontant- og starthjælp. Det viser sig imidlertid, at der blandt de ikke vestlige indvandrere og efterkommere er en stor andel, der er midlertidig passive – nemlig 38 % mod gennemsnittet på 25 %. Det betyder, at der blandt personerne med ikke vestlig baggrund er en større andel end gennemsnittet, der har betydelige problemer ud over ledighed, og derfor ikke i øjeblikket kan deltage i aktivering. Ifølge SEBI peges der i analyser af de ikke-arbejdsmarkedsparate og ikke-vestlige borgere på, at de har problematikker, der adskiller sig fra ikke-arbejdsmarkedsparate med dansk herkomst. Etniske danskere har i højere grad misbrugs- og sociale problemer, hvorimod de ikke-vestlige borgeres problemstillinger omhandler helbred, sprog og arbejdsidentitet. Blandt de ikke vestlige indvandrere og efterkommere på kontant- og starthjælp er der en større andel kvinder – 60 % mod et gennemsnit for alle på offentlig forsørgelse i Nordjylland på 51 %. Endelig er der færre unge. De unge 16-29 årige med ikke vestlig baggrund udgør 26 % af gruppen på kontant- og starthjælp med ikke vestlig herkomst, mens gennemsnittet er en andel på 42 %. Omvendt er der en større andel ikke vestlige i aldersgrupperne især i aldersgruppen 30-49 år. Dagpenge I september 2010 var der 786 fuldtidspersoner med ikke vestlig herkomst på dagpenge. Når man ser på varigheden på ydelsen, viser opgørelsen for september 2009, at der ikke er den store forskel mellem ikkevestlige kvinder og gennemsnittet i Nordjylland. For begge grupper har 9 % af forløbene en varighed på over et år. Derimod er andelen af forløb over et år dobbelt så høj for de ikke vestlige mænd end gennemsnittet. Men udviklingen i varigheden på forløbene fra september 2009 til september 2010 viser, at gruppen af ikke vestlige indvandrere er væsentlig hårdere ramt af stigningen i ledigheden end gennemsnittet. Forskellen mellem andelen af forløb over 1 år for henholdsvis personer med ikke vestlig herkomst og gennemsnittet er steget betragteligt. I september 2010 var 16 % af forløbene for de ikke vestlige kvinder på over 1 år og for mændene var det 20 %. Forskellen på længden af forløb for etniske danskere og ikke-vestlige indvandrere kan muligvis tilskrives forskelle i eksempelvis gruppens uddannelsesniveau eller tidligere erhvervserfaring29.

29 Se også SEBI og Specialfunktionen for ligestilling (maj 2009): Arbejdsmarkedsparate kvinder fra ikke vestlige lande og deres tilknytning til arbejdsmarkedet – en kvantiitativ analyse.

44

Analyserapport 2011  

Beskaeftigelsesregion Nordjylland

Analyserapport 2011  

Beskaeftigelsesregion Nordjylland

Advertisement