Page 40

ANALYSERAPPORT

Det er den sidste gruppe, jobcentrene oftest møder. De unge ved godt, at det er uddannelse, der skal til, men på grund af problemer ud over det uddannelsesfaglige eller ledighedsmæssige magter de ikke - eller de afviser - at gå i gang med en uddannelse. Trods mange bestræbelser på at få flere unge til at tage en uddannelse er der fortsat ca. 20 % af de unge 25-29 årige, der ikke har anden uddannelse end grundskolen – en procentdel der ikke er blevet mindre de sidste 5 år. Der er mange unge, der begynder på en uddannelse, men rigtig mange falder fra undervejs. Mange forsøger igen, men der er også mange, der opgiver og ender hos jobcenteret. Tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at 9 ud af 10 unge på kontanthjælp ikke har en uddannelse ud over grundskolen. 51 % af de unge i alderen 20-29 år, der kun har grundskolen, som eneste fuldførte uddannelse, er uden for arbejdsmarkedet – og ikke i gang med uddannelse. Al erfaring viser, at opgaven med disse unge, ikke er en opgave, der kan løftes af en enkel aktør alene. Der er brug for et stærkt tværgående samarbejde på tværs af jobcentret, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og kommunens afdelinger, for eksempel jobcentret, UU, social- og arbejdsmarkeds- samt børne- og kulturforvaltningerne.

FACTS OG FOKUS STU (Særlig tilrettelagt uddannelse) Uddannelsens målgruppe er unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov i alderen 16-25 år. Gruppen af andre unge med særlige behov omfatter blandt andet unge med svære bevægelseshandicap, multihandicappede unge, unge med autisme, unge med ADHD eller andre psykiske lidelser samt unge med erhvervet hjerneskade. Ungdomsuddannelsen omfatter kun de unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv om den unge tilbydes specialpædagogisk støtte. Formålet med ungdomsuddannelsen er, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse. I 2009 var der 385 unge i gang med en STU i Nordjylland.

Derudover anbefaler mange analyser, at hele uddannelsesstrukturen gentænkes, og at der indføres mere praktisk rettede uddannelser samt flere brobygningsforløb og uddannelser med mulighed for praktik 26. Der er taget initiativ til flere ordninger, der er mere orienterede mod de unge, der har vanskeligheder med at klare en ungdomsuddannelse på almindelige vilkår, for eksempel den 2 årige EGU27, ny mesterlære samt STU. Derudover er der i tiltagene i de nye ungeregler for de 15-17 årige, der ikke er i gang med uddannelse eller beskæftigelse, muligheder for, at den unge kan komme i virksomhedspraktik i op til 26 uger. Her kan den unge komme ud på en rigtig arbejdsplads og derigennem blive klar til at tage en uddannelse og få en varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

26 F.eks ”Barrierer for ungdomsuddannelse til alle” CABI november 2009, ”Unge gennem uddannelse til job – tre anbefalinger fra KL” KL november 2009, ”unge på offentlig forsørgelse i Midtjyalnd – barrierer i forhold til uddannelse og job” Beskæftigelsesregion Midtjylland og Region Midtjylland 2009. 27 EGU står for erhvervsgrunduddannelse. EGU varer 2 år, og uddannelsen indeholder meget praktik og kun lidt teori.

40

Analyserapport 2011  
Analyserapport 2011  

Beskaeftigelsesregion Nordjylland

Advertisement