Page 37

2011

Det er især de 20-24 årige, der har haft den største stigning. Mændene har stået for den største stigning, men også for det største fald hen over perioden. Denne udvikling er primært et udtryk for den massive stigning i mænd på dagpenge, der var ultimo 2009 og primo 2010. Til forskel fra hele gruppen af ydelsesmodtagere er en stor andel af unge på kontant- og starthjælp, især de unge under 25 år. Som det ses af figuren nedenfor, kommer stigningen i unge på overførselsindkomster især fra kontant- og starthjælp samt førtidspension. Det er på disse områder, de største antalsmæssige og procentmæssige stigninger har været. Og det er ligeledes her, de unge har haft en større stigning end den samlede gruppe af ydelsesmodtagere. Udviklingen i ydelsesgrupper 16-29 år, oktober 09 – oktober 10, sammenlignet med udviklingen i alle ydelsesmodtagere

Oktober 2009

Oktober 2010

Udvikling

Udvikling i %

Udvikling i % alle aldre

A-dagpenge

3.142

3.034

- 108

- 3.4 %

- 1.6 %

Kontant- og starthjælp

3.996

4.400

404

10.1 %

6.3 %

Introduktionsydelse

158

217

59

37.3 %

24.7 %

Revalidering

413

394

- 19

- 4.6 %

- 3.0 %

Forrevalidering

372

361

- 11

- 3.0 %

- 8.1 %

Sygedagpenge

1.280

1.153

- 127

- 9.9 %

- 10.4 %

Ledighedsydelse

66

76

10

15.2 %

11.1 %

Fleksjob

214

195

- 19

- 8.9 %

- 1.0 %

Førtidspension

1.197

1.323

126

10.5 %

0.7 %

I alt

10.838

11.153

315

2.9 %

- 0.5 %

Mest markant har stigningen i unge på førtidspension været. Dette er en væsentlig udfordring, da førtidspension er en permanent ydelse. Det, der adskiller gruppen af unge førtidspensionister fra hele gruppen af førtidspensionister, er, at andelen af unge mænd på førtidspension er markant større end unge kvinder. Omkring 57 % af de unge førtidspensionister er mænd, hvorimod mændene kun udgør omkring 46 % af det samlede antal førtidspensionister. Derudover tyder meget på, at førtidspension så at sige går i arv23. Unge førtidspensionister har alt for ofte forældre, der også har modtaget offentlig forsørgelse. Der har været en markant stigning i unge på dagpenge med forløb på 1-2 år. I en periode hvor muligheden for beskæftigelse falder, er det naturligt, at varigheden på ydelserne stiger, men der er tale om en markant stigning sammenlignet med udviklingen i den samlede gruppe af dagpengemodtagere. Det samme billede gør sig gældende for unge kontant- og starthjælpsmodtagere. Her er der en markant stigning i forløb på 1-2 år, men også forløb på 2-3 år og over 3 år. Stigningen ses især blandt de unge, der har problemer ud over ledighed. Blandt de unge, der er matchet midlertidig passiv, er der i september 2010 370 personer, der har et kontanthjælpsforløb på over et år. Det er en stigning på 116 % på et år. Stigningen blandt de midlertidig passive i alderen 16-66 år har i samme periode været på 19 %.

23

”Førtidspension går i arv” indblik – Pensionsstyrelsen, november 2010.

37

Analyserapport 2011  
Analyserapport 2011  

Beskaeftigelsesregion Nordjylland

Advertisement