Page 35

2011

Kommissionens analyser peger på, at det især er mennesker med psykiske lidelser og unge, der genvinder deres arbejdsevne. Næsten 4 ud af 5 med en psykisk lidelse oplever over en længere periode, at deres arbejdsevne bliver forbedret. Af samme grund er det problematisk, at flere og flere får tilkendt en førtidspension som følge af en psykisk lidelse 21.

FACTS OG FOKUS Specialfunktionen Job og Handicap har til opgave at fastholde og integrere flere personer med handicap på arbejdspladserne. Se mere på hjemmesiden: www.bmhandicap.dk

Pilotundersøgelsen fra DISCUS peger imidlertid på, at førtidspensionisterne i langt overvejende grad finder, at tilkendelse af førtidspensionen var ’en god idé i deres situation’ på tilkendelsestidspunktet. Tilkendelse af førtidspension gav i flere tilfælde førtidspensionisterne afklaring og ro til at få det bedre . Der er i dag mulighed for at indføre en klausul i tilkendelsen af førtidspension om, at sagen skal genoptages til vurdering efter en periode - for eksempel 5 år. Men denne mulighed anvendes kun i meget begrænset omfang. Risikogrupperne Hvis tilgangen til de permanente ydelser skal bremses, er det væsentligt at have fokus på tilgangen fra kontanthjælps- og sygedagpengeområdet. I afsnittet gives et kort overblik over hvor mange, der kan være i risiko for at ende med at modtage permanent forsørgelse. Der fokuseres på antallet af midlertidige passive (match 3) kontant- og starthjælpsmodtagere og antallet af langvarige sygedagpengeforløb. Midlertidige passive kontant- og starthjælpsmodtagere Midlertidige passive kontant- og starthjælpsmodtagere (match 3) er karakteriseret ved at have så alvorlige problemer, at de hverken kan arbejde eller deltage i en beskæftigelsesrettet aktivitet. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) har påvist, at kontanthjælpsmodtagere i denne gruppe har omfattende problemer med social utilpassethed, familiemæssige problemer, gældsproblemer, psykiske problemer, misbrugsproblemer, helbredsproblemer, boligproblemer og sprogproblemer. To undersøgelser fra henholdsvis 2000 og 2001 belyser kontanthjælpsmodtagernes selvrapporterede problemer. Her vurderer næsten halvdelen af kontanthjælpsmodtagerne, at deres arbejdsevne er nedsat på grund af sygdom, ulykke eller slid. Dertil kommer, at en tredjedel af kontanthjælpsmodtagerne på et eller andet tidspunkt har været i behandling for psykiske lidelser eller personlige problemer, og en femtedel har haft et misbrug af stoffer eller alkohol. 13 % oplyser, at de er ordblinde, og 40 % oplyser, at deres økonomiske situation er dårlig. Flere af kontanthjælpsmodtagerne har flere af de oplistede problemer, og der er ofte tale om komplekse problemer, der griber ind i hinanden. Der er tale om problemer, som det kan være vanskeligt at løse, og som kan bidrage til, at personerne bliver fastholdt i en længere periode på kontanthjælp . I september 2010 var der 2.519 midlertidige passive kontant- og starthjælpsmodtagere i Nordjylland. Også her er der store forskelle mellem jobcentrene. Halvdelen bor i Aalborg Kommune, og gruppen udgjorde mellem 6 % og 28 % af kontant- og starthjælpsmodtagerne i de nordjyske kommuner. Langvarige sygedagpengeforløb Sandsynligheden for at sygemeldte raskmelder sig til arbejde er stor. Men sandsynligheden falder i takt med længden af sygefraværet. Jo længere tid personen er syg, jo vanskeligere er det at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Blandt dem, der har modtaget sygedagpenge i 53-79 uger, ender omkring 20 % på førtidspension, og andelen stiger yderligere med varigheden af sygedagpengeforløbet . I juli 2010 var der 1.640 sygedagpengeforløb med en varighed på over 1 år, svarende til ca. 20 % af alle sygedagpengeforløb i Nordjylland. Sygedagpengeforløb med en varighed på over 1 år udgør mellem 11 % og 33 % i de nordjyske kommuner.

21

Beskæftigelsesministeriet TEMA (August 2009): ”Tabt arbejdsevne kan genvindes” i Rundt om Førtidspension.

35

Analyserapport 2011  
Analyserapport 2011  

Beskaeftigelsesregion Nordjylland

Advertisement