Page 34

ANALYSERAPPORT

Næsten halvdelen af nytilkendelserne i Nordjylland og på landsplan er begrundet med, at personerne havde en psykisk lidelse. Derudover er næsten 20 % af alle nytilkendelser begrundet med en bevægeapparatlidelse. Disse to diagnosegrupper ligger til grund for næsten 70 % af alle nytilkendelser af førtidspension i Nordjylland og på landsplan. Andelen af nordjyder, der får tilkendt en førtidspension som følge af en psykisk lidelse, er steget fra 41 % i 2007 til 47 % i 2009. På landsplan er andelen steget fra 47 % til 51 % i samme periode. Analyse fra Beskæftigelsesregion Nordjylland har tidligere peget på, at typen af diagnose, der ligger til grund for nytilkendelse af førtidspension, varierer i de nordjyske kommuner. Der er også en tydelig sammenhæng mellem alder og den diagnose, der ligger til grund for tilkendelse af førtidspension. Jo yngre personen er, jo større er sandsynligheden for, at tilkendelsen sker som følge af en psykisk lidelse. For nytilkendte førtidspensionister under 30 år fik hele 81 % tilkendt førtidspension på grund af en psykisk lidelse. For personer, der er ældre end 30 år, anvendes der et mere bredt spekter af diagnoser18. Nytilkendelser i 2009 fordelt efter diagnose - Hele landet

35 

50+ år

26 

10 

60 

30-49 år

7 

17 

3 

81 

15-29 år

0%

20 %

19 

40 %

5 

3 10  

3 1  

51 

I alt

3 0 3 0    

9 

60 %

6 

6 

80 %

Psykiske lidelser

Hjerte- og karsygdomme

Kræftsygedomme

Medfødte misdannelser

Social indikation

Bevægeapparatsygdomme

Sygdomme i nervesystem og sanseorganer

Sygdomme i åndedrætsorganer

Ulykkestilfælde, vold mv.

Øvrige diagnoser

6 

5 

0 

5 

01 

6 

4 

2 1 3 0   

5 

1 

1 

2 02 1  

5 

1 

100 %

Uoplyst diagnose

Kilde: Ankestyrelsen, FOP2

En pilotundersøgelse fra rådgivningsfirmaet DISCUS peger på, at jobcentrene finder, at psykiske lidelser generelt er i vækst blandt borgere, der modtager kontanthjælp eller sygedagpenge. En vækst, der ikke blot konstateres hos unge, men i alle aldersgrupper19. I ’Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked’ til Folketinget i maj 2007 konkluderes det, at der både før og efter gennemførelse af førtidspensionsreformen i 2003 skete en stigning i antallet af personer, der fik tilkendt en førtidspension som følge af psykisk lidelse. Der er altså tale om en generel udviklingstendens20. Analyser fra Arbejdsmarkedskommissionen viser, at halvdelen af alle med nedsat arbejdsevne oplever, at arbejdsevnen forbedres inden for en årrække. For førtidspensionisterne gør det sig gældende for hver tredje. Arbejdsmarkedskommissionen konkluderer, at en række mennesker får tilkendt en førtidspension til trods for, at deres arbejdsevne forbedres så meget over tid, at de vil kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet.

18 Beskæftigelsesregion Nordjylland 2010: ”Unge førtidspensionister. Status og udvikling. www.brnordjylland.dk/ Viden-om-arbejdsmarkedet/Publikationer/Unge-foertidspension-100219.aspx. 19 DISCUS (August 2009): ”Pilotundersøgelse. De unge førtidspensionister – før og efter pensionen.” Ankestyrelsen: Nyhedsbrev: Førtidspension 2009-2. 20 Socialministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Finansministeriet (maj 2007):” Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked.

34

Analyserapport 2011  
Analyserapport 2011  

Beskaeftigelsesregion Nordjylland

Advertisement