Page 11

2011

Figuren viser hvor stor en andel af de forskellige aldersgrupper, der har en kompetencegivende uddannelse. Set i forhold til resten af landet har Nordjylland en lidt større andel uden kompetencegivende uddannelse. Forskellen gør sig dog alene gældende i aldersgrupperne fra 40-69 år. De nye generationer har et uddannelsesniveau på højde med eller lidt over landsniveauet. Alle kommuner i Nordjylland er dygtige til at få unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse, men der er forskel på, om de unge, der uddanner sig videre, bliver i kommunen eller ej. Derfor er der stor spredning i uddannelsesniveauet, når man sammenligner de nordjyske kommuner. Uanset at Nordjylland klarer sig godt sammenlignet med hele landet, er der stadig for mange, som ikke har en kompetencegivende uddannelse. ·· Hver 3. i alderen 16-66 år har ikke en kompetencegivende uddannelse ·· Hver 5. i alderen 25-29 år har kun grundskole som højeste fuldførte uddannelse Der er derfor stadig et stort behov for at opkvalificere den nordjyske befolkning. I jobcentrene gælder det om, at unge uden uddannelse motiveres eller hjælpes til at blive klar til uddannelse. For voksne med eller uden uddannelse kan vejen ud af ledighed være at tilegne sig nye kvalifikationer, både via det formelle uddannelsessystem, men også gennem andre virksomhedsrettede opkvalificerende tilbud. Når kortuddannede bliver ledige, har jobcentrene en enestående mulighed for at motivere til opkvalificering og uddannelse. Desværre er der også mange barrierer, især hvis det drejer sig om formelle uddannelsesaktiviteter. Mange voksne har sjældent råd til at gå i gang med uddannelse. Mange har slet ikke lyst til uddannelse eller har ikke evnerne, og mange kan ikke se formålet med uddannelse, hvis ikke der er jobgaranti i den anden ende. Det stiller store krav til jobcentrenes evne til at kommunikere med ledige om mulighederne. Samtidig kræver det faglig indsigt i - og dygtighed i - at bruge de muligheder, der er i lovgivningen for formel opkvalificering, f.eks. gennem brug af jobrotation, voksenlærlingeordning, kombinationsforløb og uddannelse i opsigelsesperioden under større varslinger.

FACTS OG FOKUS Vækstforums initiativ i forhold til unge og uddannelse Det er Region Nordjyllands vision, at alle nordjyder skal have adgang til uddannelse og kompetenceudvikling, og at flere nordjyder får mere uddannelse. Det vil på sigt sikre vækst og udvikling i regionen. Målsætningerne er: ·· 95 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse og 50 % en videregående uddannelse. ·· Efter- og videreuddannelsesmulighederne skal styrkes, og flere skal have almen og forberedende voksenundervisning. Inden for uddannelse og kompetence har regionen fastlagt en række indsatser og opgaveområder, som understøtter det strategiske arbejde med regional udvikling i Nordjylland. Det drejer sig om: ·· Uddannelsespuljen ·· Nordjysk Uddannelseskonference 2010 ·· Den nordjyske praktikpladsjagt ·· FremKom - Fremtidens kompetencer ·· EU’s Globaliseringsfond - kompetenceudvikling af ledige ·· Offentligt-privat samarbejde ·· Women in Business Læs mere på Region Nordjyllands hjemmeside, www.rn.dk

11

Analyserapport 2011  
Analyserapport 2011  

Beskaeftigelsesregion Nordjylland

Advertisement