Page 1


Todos los seres humanos tenemos una gran variedad de instrumentos que nos ha dado la naturaleza para poder integrarnos al mundo que nos rodea. Estamos constituidos de mecanismos ÄZPVS}NPJVZ WHYH WVKLY WLYJPIPY SH YLHSPKHK Captamos todo lo que nos rodea por medio KL SVZ  ZLU[PKVZ" YLJPIPLUKV \U ZPU MxU KL PUMVYTHJP}U ]HSPVZH X\L SSLNH H U\LZ[YV JLYLIYV`X\LUVZLZ‚[PSWHYHSH]PKH Los 5 sentidos sirven para generar \U HWYLUKPaHQL ZPNUPÄJH[P]V LU LS UP|V 9V\ZZLH\ UVZ KPJL X\L! ¸,S UP|V HWYLUKL por medio de la experiencia”. En muchas VJHZPVULZ J\HUKV X\LYLTVZ X\L LS UP|V HWYLUKH NLULYHSTLU[L UVZ HWV`HTVZ KL \U Z}SV ZLU[PKV J\HUKV WVKLTVZ \[PSPaHY varios a la vez. *VULZ[LSPIYVT\S[PZLUZVYPHSZLWYL[LUKL LUJLUKLY LU SVZ UP|VZ SH JOPZWH WHYH X\L se acerquen de manera más espontánea ` ]H`HU HWYLUKPLUKV WVY TLKPV KL Z\Z WYVWPHZZLUZHJPVULZ"SHZPU[LNYLUHZ\ZLY` SLZKLUZ\WYVWPVZPNUPÄJHKV

INTRODUCCIÓN

!"#$#%&'()"#$*$%+$,-.%&)(/,0%


6


OÍDO

,U LS WYVJLZV KL HWYLUKPaHQL KLS UP|V LZ PUKPZWLUZHISL JVUVJLY LS ZVUPKV HU[LZ KL HKX\PYPY SH WHSHIYH 3V X\L ZL WYL[LUKL LZ KLZHYYVSSHY LU LS UP|V SH JHWHJPKHK KL LZJ\JOHY L PU[LYWYL[HY KL MVYTH HKLJ\HKH KPZ[PU[VZ ZVUPKVZ OHZ[H SSLNHY H SH WHSHIYH YLJLWJP}U`HZVJPHJP}UH\KP[P]H ,S UP|V KLIL KL PKLU[PÄJHY ` KPMLYLUJPHY SVZ ZVUPKVZ KL KPMLYLU[LZ HUPTHSLZ WHYH NLULYHY SH HZVJPHJP}U KL \UH PTmNLU \ VIQL[VJVUSVZZVUPKVZX\LLTP[L 7HYHTLQVYHYLSHWYLUKPaHQLKLSUP|VZL YLJVTPLUKHX\LLSUP|VKPNHLU]VaHS[HLS UVTIYLKLSHUPTHSX\LLTP[LLSZVUPKV

7


ÂżCuĂĄl es el sonido que hace el gato?

8


ÂżQuĂŠ sonido hace el chango?

9


驴C贸mo ruge el le贸n?

10


驴C贸mo ladra el perro?

11


12


9LSHJP}UKL\UVIQL[VJVUSVZJVSVYLZ Actividad pรกg. 14

,ZM\UKHTLU[HSLULSKLZHYYVSSVKLSUP|VKPZ[PUN\PY SHZMVYTHZ`SVZJVSVYLZWHYHSVNYHYLZ[VLSUP|V KLILPKLU[Pร„JHYLSJVSVYLU]VaHS[H`\UPYSVJVULS VIQL[VX\L]HKLSJVSVYZLSLJJPVUHKV

3HILYPU[V

Actividad pรกg. 15

=H TmZ HSSm KL ZLY \U Q\LNV LU[YL[LUPKV `H X\L KLZHYYVSSH SH YHWPKLa WYLJPZP}U JVVYKPUHJP}U TV[YPa`]PZ\HS(ZxTPZTVZ\WYmJ[PJHKLZHYYVSSH SH TLTVYPH ]PZ\HS ` SH JHWHJPKHK WHYH WVKLY YLZVS]LYWYVISLTHZ

Espejo

Actividad pรกg. 16

(S YLJVUVJLYZL LU LS LZWLQV L PKLU[Pร„JHY SHZ KPMLYLU[LZ WHY[LZ KLS J\LYWV ZL KLZHYYVSSH SH PTHNLU JVYWVYHS SV J\HS SSL]HYm H SH HJLW[HJP}U WVZP[P]H KL Z\ WYVWPH PTHNLU ` MHJPSP[HYm V[YVZ HWYLUKPaHQLZ LU KPMLYLU[LZ mYLHZ JVTV SH KL SH TV[YPJPKHK ` SH KLS SLUN\HQL ,S UP|V KLIL KL PKLU[Pร„JHY X\L WHY[L KLS J\LYWV LZ SH X\L SVNYH ver en el espejo.

VISTA

3H ]PZP}U LZ LS ZLU[PKV TmZ PTWVY[HU[L `H X\LLS KLSHPUMVYTHJP}UX\LYLJPIPTVZ entra a travรฉs de los ojos. *\HUKV UHJLTVZ SH ]PZP}U UV LZ \U sentido totalmente desarrollado, por lo tanto, todos tenemos que โ€œaprender a verโ€. Tenemos que aprender a interpretar toda la PUMVYTHJP}U]PZ\HSX\LYLJPIPTVZ

9LSHJP}UKL[HTH|VZ

Actividad pรกg. 17

,S UP|V KLIL KPMLYLUJPHY SVZ VIQL[VZ ZLNย‚U Z\ [HTH|VVJVSVYVIQL[VTmZNYHUKL`VIQL[VTmZ JOPJV,Z[LLZLSWHZVImZPJVZWHYHLSKLZHYYVSSV de la lecto-escritura.

13


ÂżDe quĂŠ color es cada figura?

14


Ayuda al pirata a encontrar el tesoro

15


¿Dónde esta?

Tú n

a oc

ari z

b Tú Tú f

s

ojo

ren te

s Tu Tus orejas 16


¿Cuál es la estrella más grande y cúal es la más chica?

17


18


Formas geométricas 3H VYPLU[HJP}U LZWHJPHS \ VYNHUPaHJP}U KLS LZWHJPV L_[LYPVY LZ \U VIQL[P]V JLU[YHS LU SVZWYPTLYVZH|VZKL]PKHKLSUP|V ,S LZWHJPV HWHYLJL WHYH SVZ UP|VZ WLX\L|VZ JVTV HSNV UV LZ[Y\J[\YHKV ` JHYLU[L KL VYNHUPaHJP}U <U LZWHJPV LU LS X\LSVZVIQL[VZJHYLJLUKLMVYTH`[HTH|V 3HZ JHWHJPKHKLZ S}NPJHZ X\L SVZ UP|VZ conquistan en estas edades, como las KL YLJVUVJLY MVYTHZ ZVU SH IHZL KLS WLUZHTPLU[VU\TtYPJV`TH[LTm[PJV ,SUP|VKLILYmKL[VJHYJHKH\UHKLSHZ MVYTHZNLVTt[YPJHZSVNYHUKVPKLU[PÄJHYX\L MVYTHNLVTt[YPJHLZSHX\LLZ[HZPU[PLUKV

TACTO

,S[HJ[VMH]VYLJLLSWYVJLZVKLTHK\YHJP}U KLSZPZ[LTHULY]PVZVKLSUP|V,ZULJLZHYPV LZ[PT\SHY Z\ J\YPVZPKHK MH]VYLJPLUKV X\L [VX\L \UH NYHU ]HYPLKHK KL VIQL[VZ WHYH YLJVUVJLY ` KLZJ\IYPY SHZ JVZHZ ` VIQL[VZ que lo rodean. Con esta actividad se pretende que el UP|VW\LKHWLYJPIPY`L_WLYPTLU[HYJVU\UH NYHU]HYPLKHKKL[L_[\YHZ`Z\WLYÄJPLZ

19


20


21


22


23


24


GUSTO

,U LS UP|V SVZ JPUJV ZLU[PKVZ ZL \[PSPaHU JVTV]xHKLLU[YHKHKLLZ[xT\SVZHSJLYLIYV <[PSPaHUSHIVJHJVTV\UTLKPVKLJVUVJLY J\HUKV [PLULU JVU[HJ[V JVU \U VIQL[V Z\LSLUSSL]mYZLSVHSHIVJH``HKLZKLT\` WLX\L|VZZVUJHWHJLZKLKPZ[PUN\PYLU[YLSV K\SJLSVZHSHKVSVHNYPV`SVHTHYNV ,U[YL TmZ ]HYPLKHK KL ZHIVYLZ TH`VY ZLYmLSU‚TLYVKLLZ[xT\SVZX\LYLJPILU` LZ[VMHJPSP[HLSKLZHYYVSSVKLZ\JLYLIYV`LS N\Z[VWVYKPMLYLU[LZHSPTLU[VZ

25


26


27


28


29


30


Contar La importancia de esta actividad reside LU X\L H`\KHYm H SVZ UP|VZ H HWYLUKLY H YLSHJPVUHYSHJHU[PKHKJVUSVZU‚TLYVZJVTV LQLYJPJPVKLPUPJPHJP}UHSHZTH[LTm[PJHZ ,SUP|VKLILPKLU[PÄJHY`KPMLYLUJPHYJHKH uno de los olores que se presentan al igual X\LSHJHU[PKHKKLVIQL[VZX\LVIZLY]H,Z M\UKHTLU[HSX\LLSUP|VJ\LU[LSVZVIQL[VZ X\LVIZLY]HLU]VaHS[H`HX\LLZ\UHKLSHZ WYPTLYHZ UVJPVULZ KL U‚TLYV HWYLUKPKHZ WVYLSUP|V

OLFATO

,S VSMH[V LZ LS ZLU[PKV X\L TmZ UVZ H`\KH a relacionarnos con todo lo que tenemos a U\LZ[YVHSYLKLKVY`HX\LLZ\UZLU[PKVKL HSLY[HVKLPU[\PJP}U ,Z LS ZLU[PKV X\L TmZ UVZ H`\KH H YLSHJPVUHYUVZJVULSTLKPVHTIPLU[L`JVU todas las personas que tenemos a nuestro HSYLKLKVY ;HU[V Z\ ZLUZPIPSPKHK JVTV Z\ YHWPKLa WHYH JHW[HY SH PUMVYTHJP}U UVZ ¸L_WSPJHU¹SHZP[\HJP}UX\LUVZYVKLH`UVZ permite actuar en consecuencia.

31


¿A qué huele el helado?

¿Cuántos helados hay? 32


¿A qué huele esta fruta?

¿Cuántos plátanos hay? 33


¿A qué huele esta fruta?

¿Cuántas cerezas hay? 34


¿A qué huele esta malteada?

¿Cuántas malteadas hay? 35


36


AGRADECIMIENTOS

(NYHKLJLTVZ H [VKHZ ` JHKH \UH KL SHZ WLYZVUHZX\LWHY[PJPWHYVULOPJPLYVUWVZPISL SHLKPJP}UKLLZ[LSPIYV En primer lugar queremos agradecer H HX\LSSHZ WLYZVUHZ X\L JVSHIVYHYVU KLZPU[LYLZHKHTLU[LJVUZ\LZM\LYaV[PLTWV LU[YLNH ` KLKPJHJP}U ` KL THULYH KPYLJ[H WHYHX\LLZ[HLKPJP}UM\LYH\UHYLHSPKHK! ()SHUJOL;VMMLSX\PLUJVUZ\[PLTWV` LZM\LYaV UVZ HWV`} LU SH LKPJP}U KL LZ[L SPIYV(,UYPRL;HWPHWVYIYPUKHYUVZHWVW`V LUSHPS\Z[YHJP}U(4HYPH3\PZH*VY[L7H\SPUH +VTxUN\La ` 1VZt 4HYxH 9PIV[ X\PLULZ HWV`HYVU LU SH SVNxZ[PJH L PU[LNYHJP}U KL LZ[LSPIYV 7VY‚S[PTVX\LYLTVZHNYHKLJLYH=PJ[VY Guijosa por darnos la oportunidad de realizar LZ[LWYV`LJ[V

37


,Z[L SPIYV ZL [LYTPUV KL PTWYPTPY LU SVZ [HSSLYLZ KL 3VYP+LY .\PSSLYTV )HYYVZV UV )@ *VS 0UK\Z[YPHS 3HZ (YTHZ *7  ;HSULWHU[SH ,Z[HKV KL 4t_PJV [LS  ,U Z\ YLHSPaHJP}U ZL \[PSPaHYVU SHZ MHTPSPHZ [PWVNYHMxHZ /LS]L[PJH ` -\[\YH LU`W[Z,SKLZHYYVSSVKLSSPIYVLZ[\]VHJHYNVKL)mYIHYH(\[YPX\L )mYIHYH +L 3H *LYKH 4HYxH 4mYX\La 1LZZPJH 7VY[THU ` 3\JxH 9PIV[ ;PYHQL KL  LQLTWSHYLZ4t_PJV+-UV]PLTIYL

Jugando con mis sentidos  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you